CÍMKE: 'babavárás'

Újabb izgalmas részletek, Curtis apás szülésre készül

Újabb izgalmas részletek, Curtis apás szülésre készül

A rap­per min­den fon­tos pil­la­nat­nál ott akar lenni ked­vese és szü­le­tendő ba­bája mel­lett.

Már nincs sok hátra, így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Már nincs sok hátra, így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Fér­jé­vel, Ger­gő­vel már na­gyon vár­ják első gyer­me­kü­ket, aki kis­lány lesz.

Bejelentette Weisz Fanni: részünkről jöhet a baba

Bejelentette Weisz Fanni: részünkről jöhet a baba

Nem fe­szül­nek rá a gyer­mek­vál­la­lásra fér­jé­vel, de ké­szen áll­nak a csa­lád­ala­pí­tásra. A sorsra bíz­zák, mikor jön a baba.

Nem fe­szül­nek rá a gyer­mek­vál­la­lásra fér­jé­vel, de ké­szen áll­nak a csa­lád­ala­pí­tásra. A sorsra bíz­zák, mikor jön a baba.

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Az ének­eső je­len­leg a vá­ran­dós­sá­gá­nak nehéz sza­ka­szát éli.

Az ének­eső je­len­leg a vá­ran­dós­sá­gá­nak nehéz sza­ka­szát éli.

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Mentális tréningre jár, így tartja távol magát a drogoktól Curtis

Mentális tréningre jár, így tartja távol magát a drogoktól Curtis

A rap­per apás szü­lésre ké­szül.

A rap­per apás szü­lésre ké­szül. Ál­lítja, gyer­meke miatt a ké­sőb­bi­ek­ben is nemet tud mon­dani a dro­gokra.

Láttad már a gyermeki Harry herceget? Mindenki odáig van érte

Láttad már a gyermeki Harry herceget? Mindenki odáig van érte

A her­ceg a ki­csi­ket és a na­gyo­kat is el­va­rá­zsolta.

A her­ceg a ki­csi­ket és a na­gyo­kat is el­va­rá­zsolta. Va­ló­já­ban fon­tos célja volt az is­ko­la­lá­to­ga­tás­sal.

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Úgy tűnik, hogy mi­u­tán vi­lágra jött a ba­bája, min­den meg­vál­to­zik. Ez egy tel­je­sen új fe­je­zet lesz Meg­han éle­té­ben!

Több ezer gyerek született a bükki füvesember receptjével

Több ezer gyerek született a bükki füvesember receptjével

A bükki fü­ves­em­ber fel­aján­lotta a kor­mány­zat­nak, hogy tu­dá­sát a csa­lá­dok bő­ví­té­sé­nek szol­gá­la­tába ál­lítja.

Könnybe lábadt a szeme, függősége miatt félti a kisfiát Curtis

Könnybe lábadt a szeme, függősége miatt félti a kisfiát Curtis

Sok ne­tező gon­dolja úgy, hogy a pár fe­le­lőt­len dön­tést ho­zott.

Sok ne­tező gon­dolja úgy, hogy a pár fe­le­lőt­len dön­tést ho­zott. Ők azon­ban min­den ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­tot meg­csi­nál­tat­tak.

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Lehet, hogy nem lesz párja mellett: Szabó Győző tart az apás szüléstől

Lehet, hogy nem lesz párja mellett: Szabó Győző tart az apás szüléstől

"Elő­for­dul­hat, hogy elő­adá­som lesz aznap, ami­kor a kicsi ér­ke­zik. Az pedig nem ma­rad­hat el, mert gyer­me­kem szü­le­tik."

Mi történt? Hirtelen nagyon lefogyott Szabó Győző

Mi történt? Hirtelen nagyon lefogyott Szabó Győző

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg!

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg egy hónap alatt a szí­nész, rá­adá­sul a gyors súly­vesz­tést nem akár­mi­nek kö­szön­heti.

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon. Már most óvja min­den­től!

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon. Remek anyuka lesz, gyer­me­két már most óvja min­den­től!

Elárulta, kiről nevezi el a kislányát a Viszkis

Elárulta, kiről nevezi el kislányát a Viszkis

Amb­rus At­tila és fe­le­sége, Réka na­gyon vár­ják már a kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sét. Az asszony ve­szé­lyez­te­tett ter­hes. A kis­lány nevét a Visz­kis adja, sze­re­tett nagy­ma­mája után...

Amb­rus At­tila és fe­le­sége, Réka na­gyon vár­ják már a kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sét. Az asszony ve­szé­lyez­te­tett ter­hes...

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó éle­té­től. S úgy tűnik, attól is, aki iga­zán rossz ha­tás­sal volt rá.

Óriási tragédia, Luxus Vivi összeroppant

Óriási tragédia, Luxus Vivi összeroppant

Mi lehet rosszabb annál, ha az ember rém­álomra ébred?

Hogy mi lehet rosszabb annál, ha az ember rém­álomra ébred? Vas­vári Vi­vien pon­to­san tudja: ha a rém­álom va­lóra válik! Élete talán leg­na­gyobb drá­má­já­val igyek­szik szem­be­nézni.

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

A csi­nos kis­mama össze­tartó csa­lád­ban nőtt fel, déd­na­gyija részt vett az ő fel­ne­ve­lé­sé­ben.

Versenyzés közben lehet újra apuka Michelisz Norbert!

Hatalmas öröm: versenyzés közben lehet újra apuka Michelisz Norbert!

Moz­gal­mas napok vár­nak rá.

Moz­gal­mas napok vár­nak a ma­gyar au­tó­ver­seny­zőre, aki újra nyerni akar a Hun­ga­ror­in­gen.

Nagy bejelentés, ismét babát vár a gyönyörű világsztár

Nagy bejelentés, ismét babát vár a gyönyörű világsztár

Az ame­ri­kai szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A baba nemét is el­árulta.

Az ame­ri­kai szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt. A baba nemét is el­árulta.

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Végig fogta az orvosnál felesége kezét Tabáni István

Ha­ma­ro­san apa lesz.

Ja­nu­ár­ban, a 40. szü­le­tés­nap­ján je­len­tette be, hogy apa lesz.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Ér­de­kes te­to­vá­lás...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

A Nagy Duett zsű­ri­tagja úgy ter­vezi, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra kisfiát.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja úgy ter­vezi, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra kisfiát.

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Az es­küvő után lehet nem is kell sokat várni a kis­ba­bára?

Az es­küvő után lehet nem is kell sokat várni a kis­ba­bára?

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Tabáni István

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Tabáni István

A há­zas­pár a Ri­post­tal ki­vé­telt tett, és el­árult né­hány apró rész­le­tet.

Ez gusztustalan, durván megalázták a várandós Balássy Bettyt

Ez gusztustalan, durván megalázták a várandós Balássy Bettyt

A har­ma­dik gyer­me­két váró sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek!

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Óri­ási hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a má­so­dik gyer­me­kük!

Óri­ási hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a má­so­dik gyer­me­kük!

Örömmel fogadta a gólyahírt Mádai Vivien

Örömmel fogadta a gólyahírt Mádai Vivien

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­jába ha­ma­ro­san ér­kez­het a má­so­dik baba.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­jába ha­ma­ro­san ér­kez­het a má­so­dik baba. Leg­alábbis egy jósnő sze­rint...

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Cso­dá­san indul a szí­nésznő éve.

A szí­nésznő Ins­tag­ram-ol­da­lán fér­jé­vel je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár­nak. Az már biz­tos, hogy moz­gal­mas éve lesz a pár­nak!

Hatalmas örömhír: anya lesz a világbajnok magyar fitneszmodell

Hatalmas örömhír: anya lesz a világbajnok magyar fitneszmodell

Né­meth Do­rottya az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a hírt.

Né­meth Do­rottya az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a hírt.

Ezt teszi meg gyermeke jövőjéért Szabó Zsófi

Ezt teszi meg gyermeke jövőjéért Szabó Zsófi

A szí­nésznő de­cem­berre várja első gyer­me­két, de már most fel­ké­szült a be­avat­ko­zásra.

A szí­nésznő de­cem­berre várja első gyer­me­két, de már most fel­ké­szült arra a be­avat­ko­zásra, ami­vel biz­to­sít­hatja gyer­meke szá­mára az egész­sé­ges jövőt.

Szabó Zsófi megmutatta, hogy mozog hat hónapos kisbabája

Szabó Zsófi megmutatta, hogy mozog hat hónapos kisbabája

Iga­zán szív­me­len­gető vi­deót osz­tott meg a mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról.

Iga­zán szív­me­len­gető vi­deót osz­tott meg a mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról.

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Cso­dá­la­tos hír!

Sze­mér­me­sen hall­gat­tak eddig a cso­dá­la­tos hír­ről, de most a le­endő édes­anya kö­zös­ségi ol­da­lán kür­töl­ték vi­lággá, hogy jön a baba.

Egy éven belül érkezhet Gönczi Gábor második gyermeke

Egy éven belül érkezhet Gönczi Gábor második gyermeke

Már most, test­vér­ről ál­mod­nak.

Igaz, hogy Gábor ked­vese nagy­já­ból két hónap múlva ad éle­tet első gyer­me­kük­nek, de már most test­vér­ről ál­mod­nak.

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

A vá­ran­dós éne­kesnő meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett a FEM3 Ca­fé­ban.

A vá­ran­dós éne­kesnő meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett a FEM3 Ca­fé­ban.

Most jelentették be: jön a baba az Operett sztárjainál

Most jelentették be: jön a baba az Operett sztárjainál

Álom­es­küvő után jön a baba.

Dancs An­na­mari és Ke­ré­nyi Mik­lós álom­es­kü­vője után jön a baba.

A négy fal között, fekvésre ítélve várja gyermekeit a magyar énekesnő!

A négy fal között, fekvésre ítélve várja gyermekeit a magyar énekesnő!

Ter­hes­ség alatti cu­kor­be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, az ikrek miatt pedig ott­hon kell töl­te­nie az utolsó he­te­ket.

Új taggal bővül Dopeman családja!

Új taggal bővül Dopeman családja!

A rap­per a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg az öröm­hírt, mi­sze­rint ha­ma­ro­san eggyel töb­ben lesz­nek. A ra­jon­gók el­lep­ték az ol­da­lát, hogy gra­tu­lál­ja­nak neki.

A rap­per a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg az öröm­hírt, mi­sze­rint ha­ma­ro­san eggyel töb­ben lesz­nek. A ra­jon­gók el­lep­ték az ol­da­lát, hogy gra­tu­lál­ja­nak neki.

Istenes Bencében valami megváltozott

Istenes Bencében valami megváltozott

De ma sem veszi túl ko­mo­lyan ön­ma­gát.

Bence ha­ma­ro­san apuka lesz, és ez a tény alap­ja­i­ban vál­toz­tatta meg gon­dol­ko­dás­mód­ját.