CÍMKE: 'baba'

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt.

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel, egy férfi be­má­szott hozzá a nyi­tott te­tő­ab­la­kon.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gyö­nyörű nevet ka­pott a kis­lány, aki a csa­lád ott­ho­ná­ban jött vi­lágra - orvos és szü­lésznő je­len­lé­té­ben.

Gyö­nyörű nevet ka­pott a kis­lány, aki a csa­lád ott­ho­ná­ban jött vi­lágra - orvos és szü­lésznő je­len­lé­té­ben.

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Le­mondta a mű­té­tet a ter­hes mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Le­mondta a mű­té­tet a mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

El­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a csöpp­sé­get. Most Ábel Anita kö­zölt róla friss fotót.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a csöpp­sé­get. Most Ábel Anita kö­zölt friss fotót a pici lány­ról.

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel.

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, Gá­bor­ral, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tás is na­pi­ren­den van.

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, kis­lá­nyát pedig meg­ölte.

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, élve szü­le­tett kis­lá­nyát pedig saját ke­zű­leg ölte meg Ma­ri­etta. A 7 hó­na­pos Ken­drá­nak egyet­len bűne volt: han­go­san sírt, és nem hagyta abba.

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Első babafotó, ilyen boldog az olimpiai bajnok magyar sztár

Első babafotó, ilyen boldog az olimpiai bajnok magyar sztár

Má­sod­szorra is kisfiút szült a nép­szerű ka­ja­kos. Már a kór­ház­ból posz­tolt fotót a kicsi Dá­ni­el­ről.

Má­sod­szorra is kisfiút szült a nép­szerű ka­ja­kos. Már a kór­ház­ból posz­tolt fotót a kicsi Dá­ni­el­ről.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Pár hónap múlva már kis­ba­bája lesz.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

Ettől elolvadsz, örömhírt jelentett be a magyar válogatott focista

Ettől elolvadsz, örömhírt jelentett be a magyar válogatott focista

Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg ked­ve­sét és gyö­nyörű közös gyer­me­kü­ket.

Nagy bejelentés: újra babázhat Rékasi Károly

Nagy bejelentés: újra babázhat Rékasi Károly

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba.

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba, és mos­tan­tól együtt fe­lel­nek egy kis­lány lelki egész­sé­géért. A két szí­nész ígéri, min­dig ott áll­nak majd Liána mel­lett ke­reszt­szü­lő­ként.

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

Alekosz dühöng, rosszul bántak vele a hivatalban!

Alekosz dühöng, rosszul bántak vele a hivatalban!

A hí­res­ség nem­ré­gi­ben úgy dön­tött, hogy ba­rát­nő­jé­vel kö­zö­sen sze­retne gyer­me­ket.

A hí­res­ség nem­ré­gi­ben úgy dön­tött, hogy ba­rát­nő­jé­vel kö­zö­sen sze­retne gyer­me­ket.

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya.

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Az anyu­kát nem tá­jé­koz­tat­ták az or­vo­sok, és végül a leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

A fi­a­tal mo­dell má­so­dik ter­hes­sé­gét ne­he­zebb­nek ta­lálta.

A fi­a­tal mo­dell má­so­dik ter­hes­sé­gét ne­he­zebb­nek ta­lálta. Tudja, hogy sok ener­gi­ára lesz szük­sége!

Gólyahír, apa lesz Rácz Gergő

Gólyahír, apa lesz az Eurovíziós Dalfesztivált megjárt magyar énekes

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a ka­me­rák előtt a Fo­nog­ram-díjas éne­kes.

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a ka­me­rák előtt a Fo­nog­ram-díjas elő­adó, aki 1997-ben a VIP együt­tes­sel kép­vi­selte ha­zán­kat.

Rettenet az áruházban, anyja kezéből zuhant a halálba egy baba

Rettenet az áruházban, anyja kezéből zuhant a halálba egy baba

A kicsi egy moz­gó­lép­cső­ről esett le. A tra­gé­diát egy biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette.

Váratlan gólyahír, már meg is született a fiatal szupermodell babája

Váratlan gólyahír, már meg is született a fiatal szupermodell babája

És a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére a nevét is el­árul­ták.

És a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére a nevét is el­árul­ták.

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

Kiderült, ezért nem fotózkodott György herceg újszülött testvérével

Kiderült, ezért nem fotózkodott György herceg újszülött testvérével

Azt már lát­hat­tuk, hogy Char­lotte her­cegnő pu­szit nyom Lajos her­ceg ar­cára, de György­ről nem ér­ke­zett ha­sonló fotó.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, harmadszor is apa lett a Real Madrid sztárja, Gareth Bale

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het Baj­no­kok Li­gá­ját a walesi klasszis. A két kis­lány után kisfiú ér­ke­zett a fo­cista csa­lád­jába. Fotó is ké­szült a ki­csi­ről.

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het Baj­no­kok Li­gá­ját a walesi klasszis. A két kis­lány után kisfiú ér­ke­zett a fo­cista csa­lád­jába. Ga­reth Bale és párja az 5 éves Alba Vi­o­let és a 2 éves Nava Va­len­tina mel­lett a kis Axel Charles-szal is ba­báz­hat.

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat el­bű­völte a baba.

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat tel­je­sen el­bű­völte a baba.

Gólyahír, ismét babát vár a népszerű magyar sorozatsztár

Gólyahír, ismét babát vár a népszerű magyar sorozatsztár

Az Ins­tag­ra­mon buk­kan­tunk a fo­tóra.

Az Ins­tag­ra­mon buk­kan­tunk rá a kü­lön­le­ges fo­tóra.

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik...

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik...

Exkluzív fotók! Balássy Betty és Varga Feri megmutatták a babaszobát!

Exkluzív fotók! Balássy Betty és Varga Feri megmutatták a babaszobát!

Jú­li­us­ban ér­ke­zik a har­ma­dik Varga-Ba­lássy baba!

Jú­li­us­ban ér­ke­zik a har­ma­dik Varga-Ba­lássy baba! Varga Feri saját maga ala­kí­totta ki a gye­rek­szo­bát!

Gólyahír, újra apa lett a magyar sztársportoló

Gólyahír, újra apa lett a magyar sztársportoló

Kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­lá­nyát a tú­ra­autó-vi­lág­kupa (WTCR) ma­gyar sztárja.

Kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­lá­nyát a tú­ra­autó-vi­lág­kupa (WTCR) ma­gyar sztárja. A csöpp­ség az Emma Panna nevet kapta.

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

A név­vá­lasz­tás meg­lepő.

Na­pok­kal a baba szü­le­tése után je­len­tette be a Kens­ing­ton-pa­lota, mi­lyen nevet ka­pott Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin har­ma­dik gye­reke. Meg­le­pe­tést okoz­tak.

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a brit ki­rá­lyi csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina, nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben, de Ká­roly her­ceg min­dig más he­lyen tűnik fel.

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik majd a kicsi, mint Vil­mo­sék.

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik majd a kicsi, mint Vil­mo­sék.

Épp csak megszületett, de máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Épp csak megszületett, de máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték, de most már a ra­jon­gók is örül­het­nek.

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték, de most már a ra­jon­gók is örül­het­nek.

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Vil­mos vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét.

Hétfő kora reg­gel Vil­mos her­ceg vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét, hogy vi­lágra hozza a leg­ki­sebb trón­örö­köst.

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Van már egy gyer­meke.

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne.

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel.

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát Kylie Jen­ner he­lyett daj­kák ne­ve­lik majd fel.

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba.

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a gó­lya­hírt a nem­zeti csa­pat 29 éves já­té­kosa, aki alap­em­ber a Fe­renc­vá­ros­ban.

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

A her­cegi pár har­ma­dik gyer­me­ké­nek egy­előre a nemét sem lehet tudni, de két név igen esé­lyes­nek tűnik.

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most az in­ter­ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most az in­ter­ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Iz­ga­tot­tab­ban vár­ják har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét.

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Tragédia történt a babával, akit belilult testtel vittek kórházba

Tragédia történt a babával, akit belilult testtel vittek kórházba

A ki­csi­nek 40,6 fokos láza volt és hányt. Az or­vo­sok már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A ki­csi­nek 40,6 fokos láza volt és hányt. Az or­vo­sok már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Hatalmas örömhír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Hatalmas örömhír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Ér­ke­zik a baba Voj­vo­dáék­hoz.

Ér­ke­zik a baba Voj­vo­dáék­hoz. Ins­tag­ram-ol­da­lán cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt a klasszis ko­sa­ras. Hanga Ádám is gra­tu­lált neki.

Nagy a boldogság Som-Balogh Edina családjában

Nagy a boldogság Som-Balogh Edina családjában

Az Ins­tag­ra­mon kö­zölte az öröm­hírt.

A ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte az öröm­hírt.

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet.

A csi­nos éne­kesnő ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet, ám sokan úgy gon­dol­ják, job­ban kel­lene vi­gyáz­nia ma­gára.

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő az in­ter­ne­ten, hogy pénzt csal­jon ki gya­nút­lan ál­do­za­ta­i­ból.

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

A mű­sor­ve­zető össze­sen 957 ki­lo­mé­tert uta­zott...

A mű­sor­ve­zető össze­sen 957 ki­lo­mé­tert uta­zott, hogy bol­doggá tegye szíve höl­gyét!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Örömhírt árult el az EDDA frontembere: Kislánya születik Pataky Attilának?

Örömhírt árult el az EDDA frontembere: Kislánya születik Pataky Attilának?

Az éne­kes meg­lepő csa­ládi tit­kok­ról rán­totta le a lep­let! Ha­ma­ro­san ér­kez­het az Or­si­val első közös ba­bá­juk!

Botrány! Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt az emberekből egy nő

Botrány! Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt az emberekből egy nő

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból.

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból. Az anya a %Ri­post%-nak me­sélt.

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, mi­u­tán ja­nu­ár­ban meg­szü­le­tett első közös gyer­me­kük.

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek.

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól! Nem tudja, mivel vegye rá gyer­me­két, hogy töb­bet egyen!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól! Nem tudja, mivel vegye rá gyer­me­két, hogy töb­bet egyen!

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

A szép­ség­ki­rály­nő­nek már nem koc­kás a hasa, de ez egy csep­pet sem za­varja!

Se bugyi, se más: anyaszült meztelenül pózolt a dögös sztáranyuka

Se bugyi, se más: anyaszült meztelenül pózolt a dögös sztáranyuka

A szexi mo­dell be­vál­la­lós képet posz­tolt.

A szexi mo­dell be­vál­la­lós képet posz­tolt. Ta­valy jú­ni­us­ban szülte meg első gyer­me­két.

Erre vártunk, izgalmas hír szivárgott ki Katalin hercegné születendő babájáról

Erre vártunk, izgalmas hír szivárgott ki Katalin hercegné születendő babájáról

Göm­bö­lyödő po­cak­ját látva már sej­teni le­he­tett, hogy közel a nagy nap.

Göm­bö­lyödő po­cak­ját látva már sej­teni le­he­tett, hogy közel a nagy nap. Ka­ta­lin na­gyon jól vi­seli a vá­ran­dós­sá­got.

Bejelentette Cooky: Elhagyja az országot családostól!

Bejelentette Cooky: Elhagyja az országot családostól!

Ja­nuár 23-án szü­le­tett meg a csöpp­ség, akit ha­ma­ro­san kül­földre visz­nek szü­lei! Az édes­apa me­sélt ter­ve­ik­ről!

Ja­nuár 23-án szü­le­tett meg a csöpp­ség, akit ha­ma­ro­san kül­földre visz­nek szü­lei! Az édes­apa me­sélt ter­ve­ik­ről!

Tündéri fotó: megmutatta babáját a sztárpár

Tündéri fotó: megmutatta babáját a sztárpár

Egy kis­lánnyal bő­vült a csa­lád.

A na­pok­ban szü­le­tett meg a mo­dell és az éne­kes má­so­dik gye­reke, a büszke anyuka kö­zös­ségi ol­da­lára töl­tötte fel a kis­lány első fo­tó­ját.

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Mi­chael Phelps büsz­kébb lehet a kis jö­ve­vényre, mint az arany­ér­me­ire. Pedig 23 me­dál­lal büsz­kél­ked­het a két­gyer­me­kes apa.

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Bor­zasz­tóan nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött a szí­nésznő, aki­nek még min­dig van­nak nehéz pil­la­na­tai!

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, akik szí­ve­sen fo­gad­nak.

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, most éppen arra fo­gad­nak, hogy fog­ják hívni Vil­mos és Ka­ta­lin har­ma­dik gyer­me­két.

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke! Iz­gal­mas tit­kok de­rül­tek ki a ter­hes­ség­ről!

Alig pár napos, de máris sokmilliós ruhatára van a sztárbabának

Alig pár napos, de máris sokmilliós ruhatára van a sztárbabának

Kylie Jen­ner lá­nyá­nak na­gyobb ru­ha­tára van, mint a leg­több fel­nőtt­nek.

Kylie Jen­ner lá­nyá­nak na­gyobb ru­ha­tára van, mint a leg­több fel­nőtt­nek.

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

A négy hó­na­pos baba tes­tére erő­sí­tet­ték a bom­bát, így akar­tak rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet vég­re­haj­tani.

Katalin elárulta a babája nemét, vagy csak szórakozik velünk?

Katalin elárulta a babája nemét, vagy csak szórakozik velünk?

Az angol ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­góit el­bi­zony­ta­la­ní­totta Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

Horror Pozsonyban: csecsemő holttestére bukkantak a kukában

Horror Pozsonyban: csecsemő holttestére bukkantak a kukában

A nyo­mozó bon­co­lást ren­delt el, ho­má­lyo­sak a ször­nyű eset rész­le­tei.

A nyo­mozó bon­co­lást ren­delt el, egy­előre ho­má­lyo­sak a ször­nyű eset rész­le­tei.

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

A rend­őr­ség­nek egy­előre nincs gya­nú­sí­tottja.

A rend­őr­ség­nek egy­előre nincs gya­nú­sí­tottja.

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

Nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Édes fotót posz­tolt.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető édes fotót posz­tolt büsz­ke­sé­gé­ről, a kis Men­del­ről.

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

A nép­szerű rá­diós alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát, Ke­vint. Már csak né­hány hét...

A nép­szerű rá­diós alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát, Ke­vint. Már csak né­hány hét...