CÍMKE: 'baba'

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val.

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke ko­rábbi há­zas­sá­gá­ból, most első közös ba­bá­juk jött vi­lágra.

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke ko­rábbi há­zas­sá­gá­ból, most első közös ba­bá­juk jött vi­lágra.

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni.

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni a dol­got.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Kisfia szü­le­tett a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­dá­zó­já­nak. A klub kö­zös­ségi ol­dala osz­totta meg az öröm­hírt.

Kisfia szü­le­tett a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­dá­zó­já­nak. A klub kö­zös­ségi ol­dala osz­totta meg az öröm­hírt.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

El­kép­zelni is nehéz, hogy mi jár­ha­tott az anya fe­jé­ben, aki azért akart bosszút állni pár hó­na­pos ba­bá­ján, mert nem hagyta őt aludni.

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

A férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ászá­nak, Bodó Ri­chárd­nak meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán mondta el a vé­le­mé­nyét.

Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán mondta el a vé­le­mé­nyét. Az biz­tos, hogy rend­kí­vül meg­osz­tóak a gon­do­la­tai. Nem min­denki ért egyet vele.

Muszlim lánybabákkal árasztják el a német játékboltokat

Muszlim lánybabákkal árasztják el a német játékboltokat

Né­met­or­szág­ban szé­les körű vita zaj­lik arról, hogy mennyire sze­ren­csés fej­ken­dős lány­ba­bá­kat árulni és rek­lá­mozni a já­ték­bol­tok­ban.

Né­met­or­szág­ban szé­les körű vita zaj­lik arról, hogy mennyire sze­ren­csés fej­ken­dős lány­ba­bá­kat árulni és rek­lá­mozni a já­ték­bol­tok­ban.

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

A szí­nésznő Kiss Ra­móna és a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Lékai Máté kisfia az előző héten jött a vi­lágra.

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Nem lehet könnyű dolga!

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját.

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek.

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek a ki­csi­ért. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást!

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

A ki­csit már haj­nal­ban bán­tal­mazta a férfi, de az anya csak reg­gel hí­vott hozzá or­vost.

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes, ezért nehéz pil­la­na­to­kon men­nek ke­resz­tül. Rá­adá­sul ri­a­dal­mat oko­zott az ult­ra­han­gos vizs­gá­lat!

Részegen fecsegte el a sztármami, hogy babája lesz: kisfia születik

Részegen fecsegte el a sztármami, hogy babája lesz: kisfia születik

Eddig csak plety­kák ter­jed­tek a gó­lya­hír­ről...

Eddig csak plety­kák ter­jed­tek a gó­lya­hír­ről, de most a celeb is meg­erő­sí­tette a ba­ba­vá­rást egy mű­sor­ban.

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál, bármikor hazajöhetnek a sztárok

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál, bármikor hazajöhetnek a sztárok

Ma kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság.

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa a ma kez­dődő vi­lág­baj­nok­ság alatt.

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Világhíres popzenészé 2019 első sztárbabája

Világhíres popzenészé 2019 első sztárbabája

Ha­tal­mas örö­mét osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a Pu­erto Ricó-i éne­kes.

Ha­tal­mas örö­mét osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a Pu­erto Ricó-i éne­kes. A kö­ve­tők ter­mé­sze­te­sen ex­tá­zis­ban fo­gad­ták ked­ven­cük jó hírét. Im­má­ron há­rom­szo­ros édes­apává vált a sztár.

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Vá­rat­la­nul érte...

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

A negyedik gyerekét várja a legmegosztóbb sztárpár

A negyedik gyerekét várja a legmegosztóbb sztárpár

Kim Kar­das­hian és Kanye West csa­ládja ta­vas­szal újabb tag­gal bővül, egy kisfiú ér­ke­zik hoz­zá­juk.

Kim Kar­das­hian és Kanye West csa­ládja ta­vas­szal egy kisfi­ú­val bővül. A plety­kák sze­rint a csöpp­sé­get bér­anya hordja ki. No nem azért, mert Kim félti az alak­ját a szü­lés­től, hi­szen több ter­hes­ség után is szexi, egész mások áll a hát­tér­ben.

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Eva Lon­go­ria és Bri­gitte Ni­el­sen ka­rá­cso­nya is más volt, mint az ed­di­giek.

Eva Lon­go­ria és Bri­gitte Ni­el­sen ka­rá­cso­nya is más volt, mint az ed­di­giek, hála a pici ba­bá­ik­nak.

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig na­gyon sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Hihetetlen: ekkor fogan a legtöbb baba

Hihetetlen: ekkor fogan a legtöbb baba

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is.

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is, hi­szen a KSH ada­tai sze­rint a tíz leg­gya­ko­ribb szü­le­tés­nap­ból hét szep­tem­ber 19. és 26. kö­zött van.

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Haj­másy Péter és Weisz Fanni az es­küvő után a babát ter­ve­zik. Egy ge­ne­ti­kust is fel­ke­res­tek.

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­ládba, azóta pedig Sza­bi­náék min­den napja igazi csoda.

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter.

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter egy kü­lön­le­ges da­rab­bal.

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Az éne­kes­nek ez je­lent min­dent!

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét.

Pikáns fotó: fehérneműben mutatja meg magát a várandós modell

Pikáns fotó: fehérneműben mutatja meg magát a várandós modell

Tücsi sze­rint nehéz nőnek ma­radni a ter­hes­ség alatt.

Tücsi sze­rint nehéz nőnek ma­radni a ter­hes­ség alatt.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Elbűvölő fotó, csodás kismama lett Kovács Kati

Elbűvölő fotó, csodás kismama lett Kovács Kati

Min­den idők leg­jobb ka­ja­ko­zó­nője má­so­dik kis­lá­nyát várja. El­árulta, ki lesz vele a szü­lés alatt.

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról...

A mű­vésznő rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról, ám most ki­vé­telt tett. A csöpp­ség most a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak.

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt, el­hunyt anyósa pedig a mé­di­u­mok sze­rint na­gyon örül.

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid.

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid, és most újabb gyer­meke szü­le­tik, jól­le­het, három évvel ez­előtt még úgy tűnt, el­vál­nak a fér­jé­vel.

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám a baba téma még kér­dő­jel náluk.

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám az éne­kesnő egyik fé­lel­mé­ről is me­sélt.

Nagy az öröm, babát vár a Jóban rosszban sztárja

Nagy az öröm, babát vár a Jóban rosszban sztárja

A so­ro­zat Mó­nika nő­vére egy időre bú­csút int a for­ga­tá­sok­nak, hi­szen ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik gyer­meke.

A so­ro­zat Mó­nika nő­vére egy időre bú­csút int a for­ga­tá­sok­nak, hi­szen ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik gyer­meke.

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina a családjával

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina a családjával

Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot, bár kisfiuk egy ki­csit el­ha­lasz­totta az éb­re­dést.

Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot, bár kisfiuk egy ki­csit el­ha­lasz­totta az éb­re­dést.

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt.

Babát vár Meghan hercegné

Most érkezett, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Nagy az öröm, megszületett Pippa kisbabája

Nagy az öröm a királyi családban, megszületett Pippa Middletonék kisbabája

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek gyer­meke, és már a kicsi nemét is el­árul­ták!

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek első gyer­meke, és a bol­dog szü­lők már a kicsi nemét is el­árul­ták! Igaz, a csöpp­ség nevét egy­előre ho­mály fedi. Az anya és a baba is jól van.

Megmutatta a kicsit, elképesztően édes fotót posztolt Voksán Virág

Megmutatta a kicsit, elképesztően édes fotót posztolt Voksán Virág

A dj ez­út­tal anyu­ka­sze­rep­ben mu­tatta meg magát.

A dj ez­út­tal anyu­ka­sze­rep­ben mu­tatta meg magát. Mi pedig csak ámu­lunk, mind­ket­ten gyö­nyö­rűek!

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban. A hét­köz­na­pok­ban és a mun­ká­ban is szá­mít­hat­nak egy­másra, ha­tal­mas kö­zöt­tük az össz­hang.

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban. A hét­köz­na­pok­ban és a mun­ká­ban is szá­mít­hat­nak egy­másra, ha­tal­mas kö­zöt­tük az össz­hang.

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Sze­ren­csére Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

Vi­de­ó­ban tör­tént meg a be­je­len­tés.

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt.

Hatalmas hassal veszett nyoma a kismamának, szörnyű, mit tettek vele

Hatalmas hassal veszett nyoma a kismamának, szörnyű, mit tettek vele

Egy 22 éves ame­ri­kai kis­ma­mát el­ra­bol­tak, meg­öl­tek majd ki­vág­ták ha­sá­ból a még élő mag­za­tát.

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

A 48 éves szí­nész tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

A 48 éves szí­nész tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

Most elárulta: Ezért irigykedhetnek a terhes nők Tücsire

Most elárulta: Ezért irigykedhetnek a terhes nők Tücsire

Nas­sol­hat ked­vére, nem fél a ki­lók­tól.

Hiába falja fel a hűtőt a ter­hes hí­res­ség, meg sem lát­szik rajta!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Négy­lábú ked­vence nem volt bol­dog.

Adri el­árulta, hogy min­denki na­gyon várta már a baba ér­ke­zé­sét, ki­véve négy­lábú ked­ven­cét, a ku­tyá­ját.

Terhességéről mesélt Tücsi

Terhességéről mesélt Tücsi, így érzi magát most

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett. A sztár­párt meg­vi­selte a ba­ba­vá­rás kez­deti idő­szaka.

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett. A sztár­párt meg­vi­selte a ba­ba­vá­rás kez­deti idő­szaka, de már túl van­nak a ne­he­zén.

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Örömhír, újra babát vár a magyar válogatott sportolónő

Örömhír, újra babát vár a magyar válogatott sportolónő

Má­so­dik gyer­me­két várja.

Pár­já­val, a szin­tén vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó, Szöll­ősi Sza­bolccsal iz­ga­tot­tan vár­ják az előt­tük álló idő­sza­kot. 2015-ben szü­le­tett meg az első gyer­me­kük.

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál. De már el­dön­töt­ték, mihez kez­de­nek!

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Csodás napja volt: Tündéri fotót osztott meg Rékasi Károly

Csodás napja volt: Tündéri fotót osztott meg Rékasi Károly

A szí­nész már régen ba­báz­ha­tott, hi­szen gyer­me­kei már jó ideje ki­nőt­tek a ba­bus­ga­tás­ból.

A szí­nész már régen ba­báz­ha­tott, hi­szen gyer­me­kei már jó ideje ki­nőt­tek a ba­bus­ga­tás­ból.

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Bé­ra­nya adott éle­tet a ba­bá­nak.

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.