CÍMKE: 'ázsia expressz'

Ezt látnod kell, bámulatos helyszínen forgat Ördög Nóra

Ezt látnod kell, bámulatos helyszínen forgat Ördög Nóra

Az Ázsia Exp­ressz mun­ká­la­tai már ja­vá­ban el­kez­dőd­tek. Nó­riék je­len­leg Srí Lan­kán for­gat­nak.

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Alig pár napot tu­dott pi­henni a csa­lád­dal, máris for­gat­nia kell a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Alig pár napot tu­dott pi­henni a csa­lád­dal, máris for­gat­nia kell a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat...

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat sar­kallja üze­net­ben győ­ze­lemre Berki Krisz­ti­ánt. Nem szív­ből szo­rí­ta­nak az izom­ce­leb­nek, csu­pán re­mény­ked­nek...

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Visszaszólt Muri Enikő a gyalázkodó Berkinek

Visszaszólt Muri Enikő a gyalázkodó Berkinek

Soha ilyen össz­tűz nem zú­dult még is­mert em­berre.

Soha ilyen össz­tűz nem zú­dult még is­mert em­berre, mint ami most Berki Krisz­ti­ánra vár. Senki nem hagyja szó nél­kül a be­szó­lá­sait.

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött...

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ígé­rete el­le­nére sem fi­ze­tett az Ázsia Exp­ressz ce­leb­pár­ja­i­nak. Ki­csit túl is tolta a hisz­tit.

Elképesztő videó: extázisban a TV2 sztárja

Elképesztő videó: extázisban a TV2 sztárja

Tény­leg nem ismer le­he­tet­lent...

Tény­leg nem ismer le­he­tet­lent a ma­gyar őr­grófnő! Mi­köz­ben egyik kezét szinte egy­ál­ta­lán nem tudja hasz­nálni, úgy tán­col, mint a ve­sze­de­lem!

Kiposztolta a TV2 sztárja: ezért nem nyerhették meg az Ázsia Expresszt!

Kiposztolta a TV2 sztárja: ezért nem nyerhették meg az Ázsia Expresszt!

Az Amb­rus-Berki győ­ze­lem után most az egyik arany­esé­lyes azt posz­tolta ki: nem is nyer­het­tek volna.

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, de bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, de bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot.

Ambrus Attila elmondta, hogy hívják majd születendő kislányát

Ambrus Attila elmondta, hogy hívják majd születendő kislányát

A Visz­kis már 20 évvel ez­előtt meg­hozta ezt a dön­tést.

A Visz­kis már 20 évvel ez­előtt meg­hozta ezt a dön­tést.

Csak nálunk: Exkluzív fotók és titkok az Ázsia Expresszről

Csak nálunk: Exkluzív fotók és titkok az Ázsia Expresszről

A Ri­post mun­ka­társa La­osz­ban járt.

A Ri­post mun­ka­társa La­osz­ban kí­sérte a ver­seny­ző­ket, így test­kö­zel­ből mu­tat­hat­juk meg, mi tör­tént, ami­kor a ka­mera nem for­gott.

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

10 mil­liót ka­szál­tak...

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

Újra rendőri megfigyelés alá került Ambrus Attila!

Újra rendőri megfigyelés alá került Ambrus Attila!

El­ké­pesztő ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki...

El­ké­pesztő ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki a TV2 Ázsia Exp­ressz című mű­so­rá­ról! Ez nem semmi!

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok...

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok Ázsi­á­ban, ahol a vég­haj­rá­já­hoz kö­ze­le­dik a ver­seny. A sze­rel­mes­pá­rok már in­kább el­len­sé­gek­ként vi­sel­ked­nek egy­más­sal...

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

Dráma a kamerák előtt: Kínzó betegségéről vallott Kulcsár Edina!

A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll!

A TV2 sze­rel­mes­párja ko­moly dön­tés előtt áll! Vajon Edina felül tud ke­re­kedni egész­ség­ügyi prob­lé­máin?

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz, hi­szen van egy páros, aki győ­ze­lem ese­tén sem vi­hetné haza a fő­nye­re­mény­ként járó mil­li­ó­kat.

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz, hi­szen van egy páros, aki győ­ze­lem ese­tén sem vi­hetné haza a fő­nye­re­mény­ként járó mil­li­ó­kat.

Élete szerelméről vall a TV2 sztárja

Élete szerelméről vall a TV2 sztárja

Az ősi arisz­tok­rata csa­lád­ból szár­mazó Zita élete min­den szem­pont­ból ka­land­re­génybe illő. De ki lehet az a férfi, aki meg­sze­lí­dí­tette őt?

Az ősi arisz­tok­rata csa­lád­ból szár­mazó Zita élete min­den szem­pont­ból ka­land­re­génybe illő. De ki lehet az a férfi, aki meg­sze­lí­dí­tette őt?

Dráma Ázsiában! Kiestek az esélyesek, megvannak a döntősök!

Dráma Ázsiában! Kiestek az esélyesek, megvannak a döntősök!

He­tek­kel ez­előtt hét páros vá­gott neki a ma­gyar te­le­ví­ziós tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb ka­land­já­nak...

Berki őszinte vallomása: ezért gondolkodik az örökbefogadáson

Berki őszinte vallomása: ezért gondolkodik az örökbefogadáson

Krisz­tián még Kam­bo­dzsá­ban ját­szott el a gon­do­lat­tal...

Krisz­tián még Kam­bo­dzsá­ban ját­szott el a gon­do­lat­tal, hogy örökbe fo­gadna egy árva gyer­me­ket, de ha­za­térve rá kel­lett éb­red­nie, hogy a ki­sze­melt kisfiún nem se­gít­het.

Így került életveszélyes helyzetbe Kulcsár Edina

Így került életveszélyes helyzetbe Kulcsár Edina

Ket­tős ér­zel­mek­kel lé­pett Kam­bo­dzsa föld­jére az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sa­kor.

Sírva búcsúzott a TV2 sztárja, majd mindenki ledöbbent

Sírva búcsúzott a TV2 sztárja, majd mindenki ledöbbent

Erre a dön­tésre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak!

Erre a dön­tésre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak! De vajon mi­lyen ha­tás­sal lesz ez a ki­éle­zett ver­seny ala­ku­lá­sára?

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Kínos videó: Adásban támadt egymásra Kulcsár Edina és szerelme!

Egyre nő a fe­szült­ség a sze­rel­me­sek kö­zött!

Egyre nő a fe­szült­ség a sze­rel­me­sek kö­zött! Edina és Csuti csú­nyán össze­vesz­tek a ka­mera előtt! Ez bi­zony na­gyon kínos!

Berki megint mindenkit az orránál fogva vezet

Berki megint mindenkit az orránál fogva vezet

Krisz­tián sem­mit nem bíz a vé­let­lenre. Nyerni ment Ázsi­ába, és ehhez akkor is tartja magát, ha a végén nem ő és Amb­rus At­tila győ­ze­del­mes­ked­nek.

Krisz­tián sem­mit nem bíz a vé­let­lenre. Nyerni ment Ázsi­ába, és ehhez akkor is tartja magát, ha a végén nem ő és Amb­rus At­tila győ­ze­del­mes­ked­nek majd.

Örömhírt jelentett be a TV2: dupla résszel indul a sztárparádé

Örömhírt jelentett be a TV2: dupla résszel indul a sztárparádé

A Kor­ha­tá­ros sze­re­lem könnyen a ma­gyar té­vé­né­zők új ked­vence lehet, rög­tön szü­net nél­kül lát­ha­tunk két részt!

A Kor­ha­tá­ros sze­re­lem a té­vé­né­zők új ked­vence lehet, rög­tön szü­net nél­kül lát­ha­tunk két részt!

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre...

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben.

Dráma Ázsiában: Defektet kapott a Viszkis rabló kocsija!

Dráma Ázsiában: Defektet kapott a Viszkis rabló kocsija!

Itt a fel­vé­tel a kel­le­met­len eset­ről!

Vá­rat­lan ese­mény sza­kí­totta félbe a re­a­lity já­té­ko­sa­i­nak útját! Itt a fel­vé­tel a kel­le­met­len eset­ről! Mu­tat­juk!

Rothadt hallal kínozták az Ázsia Expressz versenyzőit

Rothadt hallal kínozták az Ázsia Expressz versenyzőit

Gusz­tus­ta­lan fel­ada­tot kap­tak...

A TV2 Ázsián át­ívelő túl­élő­tú­rá­ján eddig sem kí­mél­ték a ver­seny­ző­ket, de min­dent lehet fo­kozni. A kedd esti adás­ban gusz­tus­ta­lan fel­ada­tot kap­tak.

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Azért ez min­den­hol férfi­meló...

Az rend­ben van, hogy Krisz­ti­án­ból senki nem nézi ki, hogy kony­ha­tün­dér lenne, de azért ez min­den­hol a vi­lá­gon férfi­meló!

Sírva tett nagy bejelentést Ördög Nóra

Sírva tett nagy bejelentést Ördög Nóra

Túl­vál­lal­ták ma­gu­kat...

A mű­sor­ve­zető és férje ala­po­san túl­vál­lal­ták ma­gu­kat a Nán­ázsia vlog­gal. Ennek el­le­nére Nóra sza­va­zást in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak a ver­seny­zők annak ér­de­ké­ben, hogy ne té­ved­je­nek el. Ezért ve­szé­lyes bár­mi­lyen se­géd­esz­közt el­hagyni...

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak a ver­seny­zők annak ér­de­ké­ben, hogy ne té­ved­je­nek el. Ezért ve­szé­lyes bár­mit el­hagyni...

Most érkezett: Balesete után műtötték az Ázsia Expressz játékosát

Most érkezett: Balesete után műtötték az Ázsia Expressz játékosát

Zsolt hosszú hó­na­po­kon át ha­nya­golta kéz­sé­rü­lé­sét.

Zsolt hosszú hó­na­po­kon át ha­nya­golta kéz­sé­rü­lé­sét. Lus­ta­sága azon­ban meg­bosszulta magát.

Drámai fordulat Ázsiában! Egyikőjük feladta, kiesett a sztárpár!

Drámai fordulat Ázsiában! Egyikőjük feladta, kiesett a sztárpár!

Ördög Nóra terve is ku­dar­cot val­lott. Pedig a mű­sor­ve­zető nem min­den­napi öt­let­tel ruk­kolt elő, hogy meg­mentse őket.

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

A két nő jóban volt egy­más­sal.

A két nő jóban volt egy­más­sal, ám Edina egyik tette na­gyon nem tet­szett Csil­lá­nak.

Cseke Katinka összeomlott Ázsiában: "Föladtam, ennyi volt..."

Cseke Katinka összeomlott Ázsiában: "Föladtam, ennyi volt..."

Min­dent ka­mera rög­zí­tett. A TV2 sztárja lel­ki­leg bi­csak­lott meg.

Lát­szó­lag már egy­ér­telmű: nem el­ső­sor­ban fi­zi­ka­i­lag, lel­ki­leg vi­seli meg a leg­in­kább az Ázsia Exp­ressz sztár­pár­jait az ádáz küz­de­lem. A ki­al­vat­lan, éhes, fá­radt ce­le­bek így már nem úgy re­a­gál­nak egy-egy hely­zet­ben, aho­gyan az el­vár­ható lenne.

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye, de még így is sze­ren­cséje volt.

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye, de még így is sze­ren­cséje volt.

Csúnyán elmérgesedett a viszony Kulcsár Edina és párja között!

Csúnyán elmérgesedett a viszony Kulcsár Edina és párja között!

A szép­ség­ki­rálynő és Csuti tű­rés­ha­tá­ruk vé­gé­hez ér­kez­tek, ezért össze­vi­tat­koz­tak.

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Ki­bo­rult az egyik fel­adat során.

A szí­nésznő ki­bo­rult az egyik fel­adat során, és drá­mai módon, sírva kö­zölte, hogy ab­ba­hagyja a já­té­kot.

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség...

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség, hogy tör­té­nik va­lami, ami azon­nali be­avat­ko­zást kíván. Egy helyi férfi a for­ga­tás­nak kö­szön­heti éle­tét.

Térden állva könyörgött az ételért Berki Krisztián!

Térden állva könyörgött az ételért Berki Krisztián!

A hí­res­ség­nek tel­je­sen be­szű­kült a tu­dat­ál­la­pota az éhe­zés miatt, ezért le­vet­kőzte a gát­lá­sait, és térdre eresz­ke­dett.

A hí­res­ség­nek tel­je­sen be­szű­kült a tu­dat­ál­la­pota az éhe­zés miatt, ezért le­vet­kőzte a gát­lá­sait, és térdre eresz­ke­dett.

Ezt nézd! Arcizma sem rezdült a Viszkisnek, úgy bírta

Ezt nézd! Arcizma sem rezdült a Viszkisnek, úgy bírta

At­tila tel­je­sen le­ment al­fába, így a töb­bi­ek­nek esé­lye sem volt a győ­ze­lemre a kedd esti amu­lett já­ték­ban.

At­tila tel­je­sen le­ment al­fába, így a töb­bi­ek­nek esé­lye sem volt a győ­ze­lemre a kedd esti amu­lett já­ték­ban.

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy egyet­len rab­lása sem tor­kol­lott tra­gé­di­ába. Ka­me­rába me­sélt a Visz­kis.

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott...

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott, ami­kor Ná­nási Pál­nál már be­telt a pohár. Az is­mert fo­tó­mű­vész ko­mo­lyan rá­ijesz­tett fe­le­sé­gére a ter­vé­vel.

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket.

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket. Az egyik csú­nyán te­libe ta­lálta. Folyt a vér az adás­ban...

Csúnyán ráfáztak a "segítségre": Kiakadtak a magyar színésznők

Csúnyán ráfáztak a "segítségre": Kiakadtak a magyar színésznők

Első ne­ki­fu­tásra még há­lá­sak is vol­tak a vá­rat­lan le­he­tő­sé­gért, de ké­sőbb rá kel­lett éb­red­niük, hogy át let­tek verve.

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Abban a pil­la­nat­ban, hogy alá­írt a TV2 ext­rém re­a­li­ty­jé­hez, alá­írta ki­rú­gá­sát is az Ope­rett­szín­ház­ból.

Abban a pil­la­nat­ban, hogy alá­írt a TV2 ext­rém re­a­li­ty­jé­hez, alá­írta ki­rú­gá­sát is az Ope­rett­szín­ház­ból.

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

El­ju­tott uta­zá­suk első mély­pont­jára.

A mű­sor­ve­zető iga­zán be­vál­la­lós típus, de akadt va­lami, ami ki­fo­gott rajta. El­ju­tott hosszú uta­zá­suk első mély­pont­jára. Ezt neked is lát­nod kell!

Sírva támadt játékostársára a TV2 versenyzője

Sírva támadt játékostársára a TV2 versenyzője

Eddig úgy tűnt ők nem jut­nak idáig.

Eddig úgy tűnt, hogy a Gaál Noémi és Né­meth Lajos az Ázsia Exp­ressz leg­bé­ké­sebb pá­rosa.

Kapcsolatuk nehéz időszakáról vallott Kulcsár Edina és kedvese!

Kapcsolatuk nehéz időszakáról vallott Kulcsár Edina és kedvese!

Ne­he­zen vi­sel­ték a vi­szon­tag­sá­gos kö­rül­mé­nye­ket Ázsi­á­ban.

A szép­ség­ki­rálynő és párja, Csuti ne­he­zen vi­sel­ték a vi­szon­tag­sá­gos kö­rül­mé­nye­ket Ázsi­á­ban.

Akarod látni a Viszkis rablót női ruhában? Itt az alkalom!

Akarod látni a Viszkis rablót női ruhában?

Nehéz el­dön­teni, hogy sír­junk, vagy ne­ves­sünk a lát­vány­tól. Annyi biz­tos, hogy At­tila min­denre haj­landó.

Nehéz el­dön­teni, hogy sír­junk, vagy ne­ves­sünk a lát­vány­tól. Annyi biz­tos, hogy At­tila min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért.

Kemény döntés: A Viszkis feladta a harcot

Kemény döntés: A Viszkis feladta a harcot

Amb­rus At­tila egy ideig küz­dött...

Amb­rus At­tila egy ideig ke­mé­nyen küz­dött, de végül a szí­vére kel­lett hall­gat­nia és meg­hozta a nehéz dön­tést. Egy­mil­liót bu­kott!

Mindent bedob: Melleit mutogatva stoppol az Ázsia Expressz versenyzője

Tényleg mindent bedob: Melleit mutogatva stoppol az Ázsia Expressz versenyzője

Az Ázsia Exp­resszben min­den perc szá­mít, így a ver­seny­zők­nek min­dent be kell vet­niük.

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd.

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd. Kon­takt­len­csé­vel vagy szem­üveg­gel is csak 48 szá­za­lé­kos a lá­tása.

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

A Ná­nási csa­lád vi­de­ó­blogja már a 10. epi­zód­nál tart...

A Ná­nási csa­lád vi­de­ó­blogja már a 10. epi­zód­nál tart...

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be...

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent, véget ért az ázsiai ka­land.

Ördög Nóri gyermekeinél nincsenek tündéribb kalandorok

Ördög Nóri gyermekeinél nincsenek tündéribb kalandorok

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja soha nem lá­tott pil­la­na­to­kat osz­ta­nak meg éle­tük leg­iz­gal­ma­sabb ka­land­já­ról.

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy bi­zony itt egé­szen más­ról van szó.

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy bi­zony itt egé­szen más­ról van szó.

Elképesztő ötlet: Erre költene tízmilliókat Berki Krisztián

Elképesztő ötlet: Erre költene tízmilliókat Berki Krisztián

Berki Krisz­tián őrült öt­lete.

Berki Krisz­tián őrül­tebb­nél őrül­tebb öt­le­tei hal­la­tán már fel sem kap­juk a fe­jün­ket, de most mintha sok­kal el­szán­tabb lenne a ko­rábbi hú­zá­sa­i­hoz ké­pest.

Megtagadta a védőoltásokat, az életét kockáztatta a TV2 játékosa

Megtagadta a védőoltásokat, az életét kockáztatta a TV2 játékosa

Az "őrült grófnő" volt az egyet­len, aki nem tö­rő­dött az Ázsi­á­ban meg­ta­lál­ható ha­lá­los ví­ru­sok­kal. Is­tenre bízta az éle­tét.

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett Vi­et­namba, ahol kez­de­tét veszi a TV2 or­szá­go­kon át­ívelő ka­landja. Less be a ku­lisszák mögé!

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték...

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel.

Különös nászútra vinné feleségét a Viszkis

Különös nászútra vinné feleségét a Viszkis

Vissza­térne buj­ká­lá­sai hely­szí­ne­ire.

Amb­rus At­tila el­dön­tötte: fe­le­sé­gét el­vinné azokra a he­lyekre, ahol buj­kált. Ázsi­á­ban ha­tá­rozta el, hogy vissza­tér, ha te­heti.

Nehezen bírta a szexmegvonást Kulcsár Edina pasija

Nehezen bírta a szexmegvonást Kulcsár Edina pasija

Nehéz le­he­tett...

Nehéz lehet úgy fe­küdni a világ egyik leg­szebb nője mel­lett, hogy nem ér­he­tünk hozzá. Ezt ta­pasz­tal­hatta meg Ázsi­á­ban Csuti.

Családi dráma: Férje nélkül utazott el Ördög Nóra

Családi dráma: Férje nélkül utazott el Ördög Nóra

Áp­ri­lis­ban a leg­na­gyobb ti­tok­ban in­dult el az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása. Az utolsó pil­la­nat­ban vált szét a csa­lád.

Áp­ri­lis­ban a leg­na­gyobb ti­tok­ban in­dult el az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása. A TV2 mű­sor­ve­ze­tője tel­jes csa­lád­já­val in­dult volna útnak, de a sors köz­be­szólt.

Őszintén beszélt a magyar grófnő a Viszkis rablóról!

Őszintén beszélt a magyar grófnő a Viszkis rablóról!

A no­vem­ber 7-én in­duló Ázsia Exp­resszben együtt for­gat­tak, ki­de­rült, mit szólt ehhez a grófnő csa­ládja.

A no­vem­ber 7-én in­duló Ázsia Exp­resszben együtt for­gat­tak, ki­de­rült, mit szólt ehhez a grófnő csa­ládja.

Rémálmok gyötörték Kulcsár Edinát, elmondta az okokat

Rémálmok gyötörték Kulcsár Edinát, elmondta az okokat

Őszin­tén me­sélt a rész­le­tek­ről.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő őszin­tén me­sélt a rész­le­tek­ről.

Szívszorító: Ezt hagyta Ázsiában Ördög Nóra

Szívszorító: Ezt hagyta Ázsiában Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető öt hetet töl­tött Ázsi­á­ban a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­val.

A mű­sor­ve­zető öt hetet töl­tött Ázsi­á­ban a TV2 no­vem­ber 7-én in­duló szu­per­pro­duk­ci­ó­já­val. Az 5000 ki­lo­mé­te­res útra el­kí­sérte csa­ládja is.

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

A szí­nésznő na­gyon meg­szen­ve­dett a csa­torna leg­újabb show-jának for­ga­tá­sán, de még így is újra vé­gig­csi­nálná.

A szí­nésznő na­gyon meg­szen­ve­dett a csa­torna leg­újabb show-jának for­ga­tá­sán, de még így is újra vé­gig­csi­nálná.

Berki egy életre magán viseli Ázsia nyomát

Berki egy életre magán viseli Ázsia nyomát

Berki Krisz­ti­ánt ala­po­san meg­vál­toz­tatta a több hetes Ázsiai uta­zás, mely­nek során ta­pasz­talt ezt-azt.

Berki Krisz­ti­ánt ala­po­san meg­vál­toz­tatta az a több hetes Ázsiai uta­zás mely­nek során olyas­mi­ket ta­pasz­talt, ami­ket csak na­gyon ke­ve­sen az eu­ró­pai em­be­rek közül.

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról...

Cseke Ka­tinka szá­mára víz­vá­lasztó volt az ázsiai ka­lan­do­zás. Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról, rá­adá­sul lá­nyá­val való kap­cso­lata is meg­vál­to­zott.

Ez tényleg undorító: Kutyahússal etették meg Berkiéket

Ez tényleg undorító: Kutyahússal etették meg Berkiéket

Krisz­tián és At­tila egyet­len dol­got fo­gad­tak meg, ami­kor meg­ér­kez­tek Ázsi­ába. Nos, nem si­ke­rült be­tar­ta­niuk!

Krisz­tián és At­tila egyet­len dol­got fo­gad­tak meg, ami­kor meg­ér­kez­tek Ázsi­ába. Nos, nem si­ke­rült be­tar­ta­niuk!

Berki Krisztián távollétében pakolt ki Hódi Pamela

Berki Krisztián távollétéről vallott Hódi Pamela!

Né­hány hétre kü­lön­vál­tak...

Az Édes Élet sztár­jai né­hány hétre kü­lön­vál­tak azért, hogy Krisz­tián ke­le­ten tesz­tel­hesse rá­ter­mett­sé­gét.

Ilyet még nem láttál, Berki Krisztián térden állva kért segítséget

Ilyet még nem láttál, Berki Krisztián térden állva kért segítséget

Hét ka­land­vá­gyó sztár páros küz­del­meit kö­vet­he­tik fi­gye­lem­mel a nézők a TV2 új re­a­li­ty­jé­ben.

Hét ka­land­vá­gyó sztár páros küz­del­meit kö­vet­he­tik fi­gye­lem­mel a nézők a TV2 új re­a­li­ty­jé­ben. A no­vem­ber 7-én in­duló Ázsia Exp­ressz ala­po­san igénybe veszi a sztá­rok tű­rő­ké­pes­sé­gét. A hí­res­sé­gek he­te­ken át utaz­nak Vi­et­nam­ból majd La­o­szon és Kam­bo­dzsán át Thai­földre több, mint 5000 km-t meg­téve.

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

A hí­res­ség Amb­rus At­ti­lá­val és több más hí­res­ség­gel uta­zott el Ázsi­ába azért, hogy pró­bára tegye az ál­ló­ké­pes­sé­gét.