CÍMKE: 'azonosítás'

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai.

Beazonosították az orálfantomot!

Beazonosították az orálfantomot!

Ki­de­rült, hogy kik sze­re­pel­nek a pár napja a neten ke­ringő vi­de­ó­fel­vé­te­len. Köz­er­kölcs meg­sér­tése miatt in­dí­tott sza­bály­sér­tési el­já­rást a rend­őr­ség.

Ki­de­rült, hogy kik sze­re­pel­nek a pár napja a neten ke­ringő vi­de­ó­fel­vé­te­len.

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Nem mert a meggyilkolt kislány szüleinek szemébe nézni az anya

Sze­retne el­né­zést kérni, de nem teszi meg Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Bár sze­retne el­né­zést kérni, ezt még­sem teszi meg, a te­me­tésre sem megy el Ad­ri­enn gyil­ko­sá­nak édes­anyja.

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Il­dikó test­vére, László és fia ked­den el­in­dult az Egye­sült Ál­la­mokba, hogy a ha­tó­sá­gok szá­mára azo­no­sítsa nő­vé­rét.

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

Elképesztő, mit találtak a sivatagban - ezt a leletet még az FBI is megvizsgálta

A kü­lön­le­ges lelet egy ki­ra­bolt sír egyik sar­ká­ból ke­rült elő.

A kü­lön­le­ges lelet egy ki­ra­bolt sír egyik sar­ká­ból ke­rült elő.

Kemény szigorítás jön Facebookon, ennek nem fogsz örülni!

Kemény szigorítás jön Facebookon, ennek nem fogsz örülni!

Va­lódi ké­pe­ket kell fel­töl­teni.

Mos­tan­tól kezdve nem biz­tos, hogy jó ötlet egy cicát be­ál­lí­tani a saját arcod he­lyett profil­kép­nek.

Azonosították a Dunában talált holttestet

Azonosították a Dunában talált holttestet

Em­beri ma­rad­vá­nyokra buk­kan­tak.

Em­beri ma­rad­vá­nyokra buk­kan­tak a Du­ná­ban, úgy tűnt, hogy az ál­do­zat ki­léte örökre rej­tély marad. A rend­őr­ség azon­ban új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást.

Tanácstalan a rendőrség: nem tudni, kit gázoltak halálra

Tanácstalan a rendőrség: nem tudni, kit gázoltak halálra

A sze­ren­csét­le­nül járt férfit a kora reg­geli órák­ban so­dorta el egy autó Ceg­léd kö­ze­lé­ben.

A sze­ren­csét­le­nül járt férfit a kora reg­geli órák­ban so­dorta el egy autó Ceg­léd kö­ze­lé­ben. A ha­tó­ság abban bízik, hogy az ira­tok nél­küli ál­do­za­tot a ruhái alap­ján be tudja azo­no­sí­tani egy is­me­rőse.

Szörnyű pillanatokat élt át a tragédiában meghalt rendőr felesége

Szörnyű pillanatokat élt át a busztragédiában meghalt rendőr felesége

Nem elég, hogy a fi­a­tal nő ket­tes­ben ma­radt 1 éves kis­lá­nyuk­kal, Ág­nes­nek kel­lett azo­no­sí­ta­nia férje holt­tes­tét.

Megrázó részletek derültek ki az Olaszországban elhunyt magyar fiúról

Megrázó részletek derültek ki az Olaszországban elhunyt magyar fiúról

A tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt fiút az édes­apja fogja azo­no­sí­tani, és már meg is ér­ke­zett az or­szágba.

Nem működik a telefonod? Magyarok ezrei ébredtek erre!

Nem működik a telefonod? Magyarok ezrei ébredtek erre!

Még ment­hető a dolog.

Jú­nius 30-án le­járt a ha­tár­idő, mától mű­kö­dés­kép­te­le­nek azok a SIM-kár­tyák, ame­lyek­kel kap­cso­lat­ban a jogos tu­laj­do­no­saik nem vé­gez­ték el a tör­vé­nyek­ben elő­írt adat­egyez­te­tést.