CÍMKE: 'aws'

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Több száz dal kö­zött vég­zett elő­kelő he­lyen a ma­gyar banda szer­ze­mé­nye.

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

A Duna Te­le­ví­zió idén is ke­resi Ma­gyar­or­szág dalát: azt az egész or­szá­got meg­moz­gató zenét, amely vé­gig­kí­séri a 2019-es évet.

Az MTV-nél máris keresik az AWS utódját

Az MTV-nél máris keresik az AWS utódját

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó műsor nyol­ca­dik éva­dába. 2018-ban az AWS Visz­lát nyár című dalát vá­lasz­tot­ták a leg­jobb­nak.

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó műsor nyol­ca­dik éva­dába. 2018-ban az AWS együt­test vá­lasz­totta a kö­zön­ség a leg­jobb­nak.

Kemény rocker kedvesére hajtott rá a magyar Justin Bieber

Kemény rocker kedvesére hajtott rá a magyar Justin Bieber

A ma­gyar Jus­tin Bi­eber­ként egyre nép­sze­rűbb fi­a­tal éne­kes nem akár­kit vá­lasz­tott.

A ma­gyar Jus­tin Bi­eber­ként egyre nép­sze­rűbb fi­a­tal éne­kes nem akár­kit vá­lasz­tott.

Mi jöhet még? Minden megváltozhat az Eurovízión az AWS szereplése után

Mi jöhet még? Minden megváltozhat az Eurovízión az AWS szereplése után

Mi jöhet még? Minden megváltozhat az Eurovízión az AWS szereplése után

A ze­ne­kar éne­kese va­sár­nap ér­té­kelte a fel­lé­pé­sü­ket, és re­méli, hogy a jö­vő­ben min­dig lesz metál a dal­ver­se­nyen.

Szép volt fiúk: ilyen eredményt ért el az AWS az Eurovízión

Szép volt fiúk: ilyen eredményt ért el az AWS az Eurovízión

Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő me­tál­banda apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő me­tál­banda apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

Őrület az Eurovízión: így vonult be az AWS az arénába!

Őrület az Eurovízión: így vonult be az AWS az arénába!

Nem fog­ták vissza ma­gu­kat!

A ha­zán­kat kép­vi­selő me­tál­banda, az AWS az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben sem fogta vissza magát!

Technikai baki ellenére is továbbjutott az AWS az Eurovízión!

Technikai baki ellenére is továbbjutott az AWS az Eurovízión!

Ha­tal­mas si­kert ara­tott az AWS sze­rep­lése az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál csü­tör­töki má­so­dik elő­dön­tő­jé­ben!

Lezúzták az Eurovízió színpadát: nézd vissza itt az AWS szereplését

Lezúzták az Eurovízió színpadát: nézd vissza itt az AWS szereplését

A kö­zön­ség meg­őrült az egyet­len me­tá­los ze­ne­kar pro­duk­ci­ó­jáért! Igazi rock­han­gu­la­tot te­rem­tet­tek a lissza­boni szín­pa­don.

A kö­zön­ség meg­őrült az egyet­len me­tá­los ze­ne­kar pro­duk­ci­ó­jáért! Igazi rock­han­gu­la­tot te­rem­tet­tek a lissza­boni szín­pa­don.

Megszólalt az Eurovíziós döntőbe jutásról a magyar énekes!

Megszólalt az Eurovíziós döntőbe jutásról a magyar énekes!

Elé­ge­dett a dön­tőbe ju­tás­sal az AWS együt­tes.

Elé­ge­dett a dön­tőbe ju­tás­sal az AWS együt­tes.

Ez hihetetlen, a fél világ a magyar fiúknak szurkol az Eurovízión!

Ez hihetetlen, a fél világ a magyar fiúknak szurkol az Eurovízión!

Az AWS eu­ro­ví­ziós elő­adása alatt a Yo­u­tube-ot el­özön­löt­ték a biz­tató kom­men­tek, ren­ge­te­gen druk­kol­nak a ma­gya­rok­nak!

Eurovíziós Dalfesztivál: nézd vissza itt az AWS szereplését!

Eurovíziós Dalfesztivál: nézd vissza itt az AWS szereplését!

Az egyet­len me­tá­los ze­ne­kar igazi rock­han­gu­la­tot te­rem­tett a lissza­boni szín­pa­don, a kö­zön­ség meg­őrült értük.

Így végződött az Eurovíziós Dalfesztivál a magyar banda számára!

Így végződött az Eurovíziós Dalfesztivál a magyar banda számára!

Az AWS min­dent be­le­adott, és a fiúk ha­tal­mas si­kert arat­tak.

Az AWS min­dent be­le­adott, és a fiúk ha­tal­mas si­kert arat­tak a lissza­boni szín­pa­don, most ki­de­rült, mi­lyen ered­ménnyel vé­gez­tek!

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

Ma este szoríthatunk az AWS-nek!

Meg­mu­tat­hat­ják, mi­lyen egy AWS kon­cert han­gu­lata.

Meg­mu­tat­hatja az együt­tes, hogy mi­lyen egy AWS kon­cert han­gu­lata.

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Ma Lissza­bon­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny elő­dön­tő­jé­ben szín­padra áll az AWS.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Portugál csokifesztiválon járt az AWS

Portugál csokifesztiválon járt az AWS

Meg­ta­pasz­tal­hat­ták a por­tu­gál ven­dég­sze­re­te­tet.

Az öt­tagú me­tál­banda már szűk két hó­nap­pal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál előtt meg­ta­pasz­tal­hatta a por­tu­gál ven­dég­sze­re­te­tet.