CÍMKE: 'autópálya'

Hatalmas tömegkarambol történt az M0-son éjjel

Hatalmas tömegkarambol történt az M0-son éjjel

Az M7-es le­haj­tója kö­ze­lé­ben, az M5-ös felé ve­zető ol­da­lon tör­tént a bal­eset. Óva­to­san köz­le­ked­jünk reg­gel!

Az M7-es le­haj­tója kö­ze­lé­ben, az M5-ös felé ve­zető ol­da­lon tör­tént a bal­eset.

Így veszélyeztetnek más autósokat a hazai utakon

Így veszélyeztetnek más autósokat a hazai utakon

Gyak­ran látni olyan köz­le­ke­dő­ket a hazai au­tó­pá­lyá­kon, akik ve­szé­lyes von­tat­mánnyal ha­lad­nak.

Gyak­ran látni olyan köz­le­ke­dő­ket a hazai au­tó­pá­lyá­kon, akik hosszú, ve­szé­lyes vagy nem jól rög­zí­tett von­tat­mánnyal ha­lad­nak.

Kigyulladt egy kirándulóbusz az M3-as autópályán

Kigyulladt egy kirándulóbusz az M3-as autópályán

A jármű kül­földi tu­ris­tá­kat szál­lí­tott. A men­tési mun­ká­la­tok vé­géig tor­ló­dásra szá­mít­hat­nak Gö­döl­lő­nél.

A jármű kül­földi tu­ris­tá­kat szál­lí­tott. A men­tési mun­ká­la­tok vé­géig tor­ló­dásra szá­mít­hat­nak a Gö­döllő kül­te­rü­le­tén köz­le­ke­dők.

Pokoli lesz egy hónapig az M1-es sztrádán közlekedni

Pokoli lesz egy hónapig az M1-es sztrádán közlekedni

Utána jobb lesz.

Csak­nem egy hó­na­pig tartó fel­újí­tási mun­ká­nak kez­de­nek neki az M1-es au­tó­pá­lyán, a Bu­da­pest és Ta­ta­bá­nya kö­zötti sza­ka­szon jú­lius leg­ele­jén.

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Döbbenetes képek az M5-ösön történt halálos balesetről

Egy sze­mély meg­halt.

Egy sze­mély meg­halt és egy másik sú­lyo­san meg­sé­rült, ami­kor árokba bo­rult egy autó az M5-ös au­tó­pá­lyán Kecs­ke­mét­nél.

Így mentette meg a tinédzser életét a kamionsofőr az autópályán! - videó

Így mentette meg a tinédzser életét a kamionsofőr az autópályán! - videó

Az egész ese­tet fel­vette egy biz­ton­sági ka­mera.

Hős­ként ün­nep­lik a he­lyiek a férfit. Az egész ese­tet fel­vette egy biz­ton­sági ka­mera.

Megszólalt a szemtanú: A belső sávban száguldott két ló az M7-esen

Megszólalt a szemtanú: A belső sávban száguldott két ló az M7-esen

Sára és édes­apja arra au­tóz­tak, ők me­sé­lik el a rázós hely­ze­tet.

Sára és édes­apja arra au­tóz­tak, ők me­sé­lik el a kedd reg­geli rázós hely­ze­tet.

Rémület a sztrádán: hirtelen szembejött egy kamion...

Rémület a sztrádán: hirtelen szembejött egy kamion...

El­ké­pesztő, mit úszott meg egy autós.

El­ké­pesztő, mit úszott meg egy len­gyel autós a sztrá­dán!

Korlátozás lesz a hétvégén az M3-as autópályán

Így korlátozzák hétvégén a forgalmat az autópályán

Ja­vít­ják az út­bur­ko­la­tot.

Ja­vít­ják a bur­ko­la­tot az M3-as au­tó­pá­lyán. A Bagi völgy­híd szer­ke­ze­tét is ja­vít­ják áp­ri­lis 6-a, szom­bat 12 óra és áp­ri­lis 8-a, hétfő 14 óra kö­zött.

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Egy al­más­ke­reszt­úri férfi egy épülő fél­ben lévő au­tó­pá­lyára haj­tott fel.

Egy al­más­ke­reszt­úri férfi egy épülő fél­ben lévő au­tó­pá­lyára haj­tott fel a til­tás el­le­nére. Az au­tó­val elő­ször az épí­tési te­rü­letre zu­hant, majd neki haj­tott egy híd­szer­ke­zet­nek. Az autós utasa olyan sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett, hogy meg­halt.

Pokoli látvány tárult az autósok szeme elé: tűzvihar nyelte el az utat

Pokoli látvány tárult az autósok szeme elé: tűzvihar nyelte el az utat

Le­állt a for­ga­lom, ak­kora lán­gok csap­tak fel Olasz­or­szág­ban.

Le­állt a for­ga­lom, ak­kora lán­gok csap­tak fel egy olasz­or­szági au­tó­pá­lya mel­lett ked­den.

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Az au­tó­pá­lyán út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani. A rend­őr­ség kéri a jár­mű­ve­ze­tő­ket, hogy fo­ko­zott óva­tos­ság­gal és tü­re­lem­mel köz­le­ked­je­nek!

Az au­tó­pá­lyán út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani. A rend­őr­ség kéri a jár­mű­ve­ze­tő­ket, hogy fo­ko­zott óva­tos­ság­gal és tü­re­lem­mel köz­le­ked­je­nek!

Biztonságosabb lesz az autópálya-matrica vásárlás

Biztonságosabb lesz az autópálya-matrica vásárlás

Áp­ri­lis­tól vál­to­zik a rend­szer.

Áp­ri­lis­tól két­szintű ügy­fél hi­te­le­sí­tést vezet be a Nem­zeti Út­díjfi­ze­tési Szol­gál­tató (NÚSZ) Zrt. a web­ol­da­lain bank­kár­tyás au­tó­pá­lya-mat­rica vá­sár­lá­sok­nál.

Meghosszabbítják és felújítják idén a magyar autópályákat

Meghosszabbítják és felújítják idén a magyar autópályákat

Eze­ken a he­lye­ken lesz idén munka.

A ma­gyar au­tó­pá­lyák közül töb­bet meg­hosszab­bí­ta­nak, il­letve a sztrá­dák je­len­tős ré­szén fel­újí­tási és kar­ban­tar­tási mun­ká­kat vé­gez­nek 2019-ben.

Levideózták, forgalommal szembe hajtott egy sofőr a magyar határnál

Levideózták, forgalommal szembe hajtott egy sofőr a magyar határnál

Az au­tó­sok sem na­gyon ér­tet­ték, ho­gyan le­het­sé­ges ez, így hát vi­de­óra vet­ték a tör­tén­te­ket.

Holnaptól jön az új 500 forintos, de sok minden más is változik péntektől

Holnaptól jön az új 500 forintos, de sok minden más is változik péntektől

Feb­ruár 1-jétől kerül for­ga­lomba az új 500-as bankó, ezzel be­fe­je­ző­dik a pa­pír­pén­zek meg­újí­tása. De sok min­den más is vál­to­zik.

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Sokkot kapott a furgonos: Durva, ami az autópálya közepén történt

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

Nem tudni, mi járt a férfi fe­jé­ben, ami­kor fel­haj­tott bi­cik­li­vel a sztrá­dára.

11 halott az autópályán: döbbenetes katasztrófa történt

11 halott az autópályán: döbbenetes katasztrófa történt

Több autót is ma­gá­val so­dort az au­tó­pá­lyára le­zú­duló sár­la­vina. Az autók egy sza­ka­dékba zu­han­tak bele.

Eddig érvényes a tavalyi autópálya matrica, ideje kiváltani az újat

Eddig érvényes a tavalyi autópálya matrica, ideje kiváltani az újat

Na­po­kon belül lejár a ta­va­lyi éves au­tó­pá­lya mat­ri­cák ér­vé­nyes­sége.

Na­po­kon belül lejár a ta­va­lyi éves au­tó­pá­lya mat­ri­cák ér­vé­nyes­sége. Erre fi­gyelj oda vá­sár­lás­kor!

Hatalmas változás jön az M2-es autópályán, sokan fognak örülni

Hatalmas változás jön az M2-es autópályán, sokan fognak örülni

Az au­tó­so­kat át­te­re­lik az eddig fel­újí­tás alatt álló út­pá­lyára és vél­he­tően ne­ki­lát­nak a másik oldal fel­újí­tá­sá­nak.

Az au­tó­so­kat át­te­re­lik az eddig fel­újí­tás alatt álló út­pá­lyára és vél­he­tően ne­ki­lát­nak a másik ol­dal­nak is.

Ezeket az utakat építik meg hamarosan - térképpel!

Ezeket az utakat építik meg hamarosan - térképpel!

Nagy ter­vei van­nak a kor­mány­nak.

2025-re a meg­lévő au­tó­pá­lyák el­ér­nek majd az or­szág­ha­tá­rig - kö­zölte Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter.

Sorozatban történnek a rejtélyes balesetek a magyar sztrádákon

Sorozatban történnek a rejtélyes balesetek a magyar sztrádákon

Egy­más után három olyan meg­döb­bentő, tra­gi­kus bal­eset tör­tént a ma­gyar au­tó­pá­lyá­kon, ami­kor gya­lo­gost ütöt­tek el.

Egy­más után három olyan meg­döb­bentő, tra­gi­kus bal­eset tör­tént a ma­gyar au­tó­pá­lyá­kon, ami­kor gya­lo­gost ütöt­tek el. De hogy ke­rül­nek a gya­lo­go­sok az au­tó­pá­lyára?

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

A bal­eset a sztráda or­szág­ha­tár felé ve­zető ol­da­lán tör­tént.

A bal­eset a sztráda or­szág­ha­tár felé ve­zető ol­da­lán tör­tént, a 45-ös ki­lo­mé­ter­nél.

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Cseke Ka­tinka és Be­lez­nay Endre az au­tó­pá­lyán utaz­tak egy fel­lé­pésre si­etve, ami­kor óri­ási rob­ba­násra let­tek fi­gyel­me­sek.

Ez a nap videója: pénzeső hullott az autópályára, leállt a forgalom

Ez a nap videója: pénzeső hullott az autópályára, leállt a forgalom

A so­fő­rök igye­kez­tek minél több bank­je­gyet össze­szedni.

A so­fő­rök igye­kez­tek minél több bank­je­gyet össze­szedni, a sok hir­te­len fé­ke­zés pedig több bal­ese­tet is oko­zott.

Bugyi nélkül flangált a magyar lány az olasz sztrádán, kitört a balhé

Bugyi nélkül flangált a magyar lány az olasz sztrádán, kitört a balhé

Úgy érezte, hogy egy lenge kis­ka­bát bőven elég az őszi sé­tá­hoz.

Úgy érezte, hogy egy lenge kis­ka­bát és egy szem­üveg bőven elég az őszi sé­tá­hoz.

Hajmeresztő, amit a román sofőrök műveltek az M5-ösön

Hajmeresztő, amit a román sofőrök műveltek az M5-ösön

Több KRESZ sza­bályt is meg­sér­tet­tek.

Több KRESZ sza­bályt is meg­sér­tet­tek aro­mán so­fő­rök az ámok­fu­tá­suk során az M5-ös au­tó­pá­lyán. Csoda, hogy nem tör­tént bal­eset mi­at­tuk.

Sokkoló felvételek érkeztek a leszakad olasz autópályahídról

Sokkoló felvételek érkeztek a leszakad olasz autópályahídról

Le­sza­kadt az olasz A10-es au­tó­pá­lya egyik hídja olasz­or­szági Ge­nova kö­ze­lé­ben.

Épül az autópálya Debrecentől a román határ felé

Épül az autópálya Debrecentől a román határ felé

Au­tó­pá­lyás kap­cso­la­tot nyer a deb­re­ceni rep­tér és az ipari park.