CÍMKE: 'autó'

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt a jár­mű­vet.

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

A csa­lád azon­ban él­vezi, hogy nem a meg­szo­kott kör­nye­zet­ben lehet.

A csa­lád azon­ban él­vezi, hogy nem a meg­szo­kott kör­nye­zet­ben lehet.

Utolérte a karma ezt a győri autóst

Utolérte a karma ezt a győri autóst

Az au­tó­busz he­lyére állt be ez a Mercis, de a karma utol­érte. Nézd meg, hogy járt ...

Az au­tó­busz he­lyére állt be ez a Mercis, de a karma utol­érte. Nézd meg, hogy járt ...

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 3. rész

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 3. rész

Pén­te­ken nyitja meg ka­puit a Hung­expo Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb autós sze­zon­nyitó ren­dez­vé­nye előtt.

Tündéri fotó készült Liptai Claudia kisfiáról, így még nem láttad

Tündéri fotó készült Liptai Claudia kisfiáról, így még nem láttad

A nép­szerű mű­sor­ve­zető egyre szí­ve­seb­ben enged be­te­kin­tést a hét­köz­nap­ja­iba!

A mű­sor­ve­zető egyre szí­ve­seb­ben enged be­te­kin­tést a hét­köz­nap­ja­iba!

Az őrült autós szembement a forgalommal

Az őrült autós szembement a forgalommal

Egy tatai autós vette fel a je­le­ne­tet.

Egy tatai autós vette fel fe­dél­zeti ka­me­rá­já­val, ahogy egy őrült szem­be­jön vele pén­te­ken. Alig volt for­ga­lom, a vét­kes autós na­gyon be­né­zett va­la­mit.

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre.

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten, az In­dian Wells-i tor­nán.

Veterán különlegességek az AMTS-en

Veterán különlegességek az AMTS-en

A Ma­gyar Ve­te­rán­au­tós és Mo­to­ros Szö­vet­ség he­te­dik al­ka­lom­mal vo­nul­tat fel old­ti­mer kü­lön­le­ges­sé­ge­ket

A Ma­gyar Ve­te­rán­au­tós és Mo­to­ros Szö­vet­ség (MAVAMSZ) immár he­te­dik al­ka­lom­mal vo­nul­tat fel old­ti­mer kü­lön­le­ges­sé­ge­ket Ma­gyar­or­szág és a tér­ség leg­na­gyobb sze­zon­nyitó autós ren­dez­vé­nyén.

Drámai csavar a szegedi gyilkos nő ügyében, így semmizte ki áldozatát

Drámai csavar a szegedi gyilkos nő ügyében, így semmizte ki áldozatát

Be­há­lóz­ha­tott egy apu­kát is, hogy se­gít­sen neki.

Be­há­lóz­ha­tott egy apu­kát is, hogy se­gít­sen neki.

Megszólalt a túsz, ez történt 30 percig a Nissanban

Megszólalt a túsz, ez történt 30 percig a Nissanban

Ha­tal­mas for­du­lat a fo­goly­szö­kés­ben!

Ha­tal­mas for­du­lat a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről pén­te­ken meg­szö­kött rab ügyé­ben! A Ri­post el­érte a Nis­san ve­ze­tő­jét, aki in­ter­jút adott.

AMTS Story - 1. rész

AMTS Story - 1. rész

A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt,erről kér­dez­tük Szőke Lász­lót

A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt, ennek hát­te­ré­ről és a kez­deti lé­pé­sek­ről az öt­let­gaz­dát, Szőke Lász­lót az AMTS egyik fő­szer­ve­ző­jét kér­dez­tük.

Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

He­te­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a hazai jár­mű­gyár­tás múlt­ját, je­le­nét és jö­vő­jét be­mu­tató ki­ál­lí­tást.

He­te­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg már­cius 22-24. kö­zött a hazai jár­mű­gyár­tás múlt­ját, je­le­nét és jö­vő­jét, va­la­mint vi­lág­ra­szóló mi­vol­tát be­mu­tató te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tást a bu­da­pesti vá­sár­köz­pont G-pa­vi­lon­já­ban.

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Orbán Vik­tor va­sár­nap egy hét­pon­tos ak­ció­ter­vet hir­de­tett meg. Ennek része az au­tó­vá­sár­lási prog­ram.

Orbán Vik­tor va­sár­nap egy hét­pon­tos ak­ció­ter­vet hir­de­tett meg. Ennek része a nagy­csa­lá­do­sok au­tó­vá­sár­lási prog­ramja: egy leg­alább há­rom­gyer­me­kes csa­lád 2,5 mil­lió fo­rin­tos vissza nem té­rí­tendő tá­mo­ga­tást kap­hat egy új 7 sze­mé­lyes au­tóra.

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az arra járó rend­őrök pró­bál­tak in­téz­kedni, de ta­nács­ta­la­nok vol­tak.

Az arra járó rend­őrök pró­bál­tak in­téz­kedni, de ta­nács­ta­la­nok vol­tak.

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Az asszony ki­csi­nyes bosszúja sokba ke­rült szá­mára, több száz­ezer fo­rin­tos kárt kell meg­fi­zet­nie az exé­nek.

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

Szom­bat éjjel tör­tént.

A tra­gé­dia szom­bat éjjel tör­tént Hor­vát­nád­alja tér­sé­gé­ben, rend­őrök te­rel­ték a for­gal­mat.

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 "leg­ma­gya­rabb" au­tója.

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént, a tűz­ol­tók gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

A sofőr az út­vi­szo­nyok­hoz ké­pest túl gyor­san haj­tott.

A sofőr az út­vi­szo­nyok­hoz ké­pest túl gyor­san haj­tott, és el­vesz­tette irá­nyí­tá­sát a kocsi fe­lett.

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 "leg­ma­gya­rabb" au­tója.

Alfa Romeo Q2: közösségi élmény

Alfa Romeo Q2: közösségi élmény

Kevés olyan kocsi van, amely ennyi ér­zel­met és re­ak­ciót vált ki.

Kevés olyan kocsi van a tíz­mil­lió fo­rin­tos ár­ka­te­gó­ri­á­ban, amely annyi po­zi­tív ér­zel­met és re­ak­ciót vált ki az au­tós­tár­sak­ból, mint az Alfa Romeo iz­gal­mas négy­aj­tósa.

Baleset történt a miniszterelnök konvojában

Baleset történt a miniszterelnök konvojában

Az M3-as au­tó­pá­lyán senki sem sé­rült meg, Orbán Vik­tor foly­tatta az útját.

Az M3-as au­tó­pá­lyán senki sem sé­rült meg, Orbán Vik­tor foly­tatta az útját.

Most kaptuk: Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Gát te­rü­le­tén egy Skoda hár­mas elő­zést haj­tott végre, ezzel fél­re­hú­zó­dásra kény­sze­rítve a szem­be­jö­vőt!

Gát te­rü­le­tén egy Skoda hár­mas elő­zést haj­tott végre, ezzel fél­re­hú­zó­dásra kény­sze­rítve a szem­be­jö­vőt!

A csomagtartóból mászott elő a magyar híresség

Tényleg megtörtént: A csomagtartóból mászott elő a magyar híresség

Ja­ka­bos nem fu­tott el a ki­hí­vás elől.

Ja­ka­bos Zsu­zsanna nem fu­tott el a ki­hí­vás elől, és be­má­szott egy fel­dí­szí­tett au­tóba. A ki­szál­lás sem le­he­tett egy­szerű fel­adat.

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Cris­ti­ano Ro­naldo 2003-ban a por­tu­gál Sport­ing­tól a Man­ches­ter Uni­ted­hez szer­ző­dött. Azon­nal meg­lepte magát egy au­tó­val.

Cris­ti­ano Ro­naldo 2003-ban a por­tu­gál Sport­ing­tól a Man­ches­ter Uni­ted­hez szer­ző­dött. Azon­nal meg­lepte magát egy au­tó­val.

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt az él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt a kü­lö­nös él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

A nap lúzere: ellopta a főnök autóját és balesetezett

A nap lúzere: ellopta a főnök autóját és balesetezett

Még ér­vé­nyes jo­go­sít­vá­nya sem volt.

Még ér­vé­nyes jo­go­sít­vá­nya sem volt az ukrán szár­ma­zású ma­gyar ál­lam­pol­gár­nak, rá­adá­sul it­ta­san ve­zette a le­nyúlt autót.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A zsú­folt for­ga­lom­ban las­san tu­dott ha­ladni az autó, a kór­ház­tól pár száz mé­terre a baba nem várt to­vább, meg­szü­le­tett.

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid időn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid tidőn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő költ­ség­ve­tési csa­lást.

Halálra
gázolta a biciklist, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Halálra gázolta a
biciklist,
a rendőrség nagy erőkkel keresi

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Te lát­tad?

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Te lát­tad? A be­je­len­té­se­ket a rend­őr­ség bi­zal­ma­san ke­zeli, ha va­la­ki­nek in­for­má­ci­ója van róla, je­lentse be. Na­gyon sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat az el­kö­vető.

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Mol­nár Ani­kó­nak nem ked­vez­nek mos­ta­ná­ban a csil­la­gok, úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Fuldokoltak az emberek a saját autóikban

Fuldokoltak az emberek a saját autóikban

Kö­hög­tek, prüsz­köl­tek az au­tó­sok.

Kö­högő, prüsz­kölő au­tó­sok ful­la­doz­tak szom­bat dél­után a bu­da­pesti Aréna Plaza mély­ga­rá­zsá­ban. Tel­jes fe­jet­len­ség és káosz ural­ko­dott.

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

5 oszt­rák rendőr sé­rült meg.

Őrült szá­gul­dás után fog­tak el egy kö­rö­zött ma­gyar férfit Auszt­ri­á­ban. A haj­szá­ban 5 oszt­rák rendőr sé­rült meg. Egye­lőre nem tudni miért me­ne­kült az autós.

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra, ami­ben elő­ször egy ko­po­nyát, majd egy comb­cson­tot is ta­lál­tak...

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a fel­nőt­te­ket.

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a fel­nőt­te­ket. A gyer­mek­vé­de­lem is vizs­gá­la­tot indít.

Helyszíni fotók érkeztek: így emelték ki a rekord alacsony Dunából az autót

Helyszíni fotók érkeztek: így emelték ki a rekord alacsony Dunából az autót

Az autó már ko­ráb­ban a vízbe ke­rül­he­tett és csak az ala­csony víz­ál­lás miatt vet­ték most észre.

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton.

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, negyven fölött szerzi meg a jogsit Tilla!

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek.

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek, uta­zásra ké­szült, de nagy ka­va­ro­dás lett a vége.

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Egy te­le­fon­ját nyom­kodó gye­rek "ütötte" el egy csa­lád au­tó­ját.

Egy te­le­fon­ját nyom­kodó gye­rek "ütötte" el egy csa­lád au­tó­ját. A sofőr majd­nem sok­kot ka­pott. Az anyuka me­sélte el kö­zös­ségi ol­da­lán a nem min­den­napi tör­té­ne­tet.

Kisfiún hajtott át a figyelmetlen sofőr! Hátborzongató videó

Kisfiún hajtott át a figyelmetlen sofőr! Hátborzongató videó

A 44 éves nő va­la­hogy nem vette észre a föl­dön ülő gyer­me­ket.

Az eset In­di­á­ban, Bom­bay­ben tör­tént egy olyan mel­lék­ut­cá­ban, ahol a srá­cok fo­ciz­tak. A 44 éves nő va­la­hogy nem vette észre a föl­dön ülő gyer­me­ket.

Rettenetes balesetben halt meg egy utas, medvét gázolt az autó

Rettenetes balesetben halt meg egy utas, medvét gázolt az autó

A 44 éves férfi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, még a hely­szí­nen meg­halt. Egy sé­rült nőt kór­házba vit­tek.

A 44 éves férfi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, még a hely­szí­nen meg­halt. Egy sé­rült nőt kór­házba vit­tek.

1 millió autót hív vissza a Toyota, nagyon durva ok miatt

1 millió autót hív vissza a Toyota, nagyon durva ok miatt

A ben­zin-hib­rid mo­del­le­ket érinti a vissza­hí­vás. A prob­léma a mo­tor­hoz közel van, ezért kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes.

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Egy ve­te­rán Lada meg­döb­ben­tően magas össze­gért kerül ka­la­pács alá, és nem csoda, ha sokan nem értik, miért.

Megtudtuk, ennyiért árulja autóját Tolvai Reni

Megtudtuk, ennyiért árulja autóját Tolvai Reni

Az egyik leg­­­na­­gyobb hazai hasz­­nált­autó-ol­­da­­lon ta­­lál­­tuk meg a hir­­de­­té­­sét.

Az egyik leg­­­na­­gyobb hazai hasz­­nált­autó-ol­­da­­lon ta­­lál­­tuk meg a hir­­de­­té­­sét.

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Min­denki ki­pró­bálta már és ren­ge­te­get tudna me­sélni az él­mé­nye­i­ről.

Min­denki ki­pró­bálta már és ren­ge­te­get tudna me­sélni ezek­ről az él­mé­nye­i­ről. Au­tó­ban sze­xelni kissé ké­nyel­met­len ugyan, de esz­mé­let­len iz­gal­mas. Az biz­tos, hogy az él­mény ki­hagy­ha­tat­lan. Mi­csoda él­mé­nyek­ről szá­mol­nak be a részt­ve­vők!

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára a kö­zön­ség előtt.

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Fel­ke­re­sett egy or­vost...

Túl sok­nak ta­lálta az össze­get, amit fi­zet­nie kel­lett volna, így in­kább másik utat vá­lasz­tott. Fel­ke­re­sett egy or­vost...

Különös kegyetlenséggel kínozták meg a verőcei nőt

Különös kegyetlenséggel kínozták meg a verőcei nőt

Ki­de­rült: nem bal­eset­ről van szó. Egy 24 éves férfi a gya­nú­sí­tott, je­len­leg még sza­bad­lá­bon vé­de­ke­zik.

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó.

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző! A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó, így ter­mé­sze­tes, hogy Virág bu­lija során sem adta alább. Győ­zike az ér­ke­zés­nek is meg­adta a mód­ját: az ün­nep­ség hely­szí­nére egy tűz­pi­ros Fer­ra­ri­val gör­dült be Virág, és ez még csak a kez­det volt!

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

A 36 éves nő biz­tos abban, hogy nem ő hi­bá­zott a ta­valy au­gusz­tusi bal­eset során, mégis ő ve­szí­tett a leg­töb­bet.

Összevarrták a mocsári teknős páncélját

Összevarrták a mocsári teknős páncélját

Bra­vú­ros mű­té­tet haj­tot­tak végre.

Bra­vú­ros mű­té­tet haj­tott végre a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház Ala­pít­vány szak­em­ber­gár­dája - ez­út­tal egy el­ütött mo­csári tek­nő­sön.

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha jó helyre ke­rülne.

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha egy­kori "sze­relme" jó helyre ke­rülne.

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

A mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat, de hajón, re­pü­lőn is rosszul le­het­nek.

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Rob­ban vagy tüzet okoz...

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük, amire nincs szük­sé­gük, azt egy­sze­rűen a ko­csi­ban hagy­ják.

Ettől retteg legjobban MC Hawer

Ettől retteg legjobban MC Hawer

A rap­per fo­ko­zott óv­in­téz­ke­dé­se­ket tett a biz­ton­ság ked­véért, mert nem bírná el­vi­selni, ha ez tör­ténne a lu­xus­ko­csi­já­val.

A rap­per fo­ko­zott óv­in­téz­ke­dé­se­ket tett a biz­ton­ság ked­véért, mert nem bírná el­vi­selni, ha ez tör­ténne a lu­xus­ko­csi­já­val.

Ezt mondta a rendőrnek a férfi, aki 300-zal döngetett az autópályán

Ezt mondta a rendőrnek a férfi, aki 300-zal döngetett az autópályán

A sofőr tel­je­sen gát­lás­ta­la­nul szá­gul­do­zott a 90 mil­liós sport­au­tó­já­val...

A sofőr tel­je­sen gát­lás­ta­la­nul szá­gul­do­zott a 90 mil­liós sport­au­tó­já­val...

Örökre megbánta a bevállalós őrült, hogy motorháztetőn utazott - video

Örökre megbánta a bevállalós őrült, hogy motorháztetőn utazott - video

Az autó ele­jére pat­tant fel egy angol férfi, aki hosszú mé­te­re­ken át ha­salt a mo­tor­ház­te­tőn. Ám a sofőr fé­ke­zett...

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Sokat nőtt az adós­sága...

Két hó­napja még el akar­ták ár­ve­rezni a la­ká­sát, de most mégis csúcs­ka­te­gó­riás autót vá­sáro

A kocsijából mutatta meg hatalmas melleit a többi autósnak a modell

A kocsijából mutatta meg hatalmas melleit a többi autósnak a modell

Kész csoda, hogy a lát­vány nem oko­zott bal­ese­tet.

Kész csoda, hogy a lát­vány nem oko­zott bal­ese­tet. Na­gyon el­von­hatta volna a többi sofőr fi­gyel­mét a vil­lan­tás...

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

Fiatalok autójára szakadt rá a fa

Fiatalok autójára szakadt a fa, csoda, hogy túlélték

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa, ami­kor egy csa­lád 4 tagja halt meg egy au­tó­ban, amire fát dön­tött a vihar.

Kis híján meg­is­mét­lő­dött a dom­bó­vári ka­taszt­rófa, ami­kor egy csa­lád négy tagja halt meg egy au­tó­ban, amire fát dön­tött a vihar.

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Két és fél éves kislányt hagytak az autóban, tragédia lett a vége

Pró­bál­ták meg­men­teni...

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a nő egy kö­zeli fa­lu­ból ér­ke­zett a város kór­há­zába. Bele se gon­dolt, mi tör­tén­het...

Rettenetes tragédia áldozata lett egy fiatal - Nem is baleset történt?

Rettenetes tragédia áldozata lett egy fiatal - Nem is baleset történt?

Óri­ási se­bes­ség­gel tör­tént a be­csa­pó­dás, a férfi­nak esé­lye sem volt a túl­élésre. Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk.

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

A mű­sor­ve­zető meg­lepő fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Még sincs szükségük az autósoknak pluszpapírokra

Még sincs szükségük az autósoknak pluszpapírokra

A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tást adott ki.

A rend­őr­ség tá­jé­koz­ta­tást adott ki, mit vár el.

Súlyos balesetet szenvedett Nyári Edit, majdnem a Dunában kötött ki

Súlyos balesetet szenvedett Nyári Edit, majdnem a Dunában kötött ki

Ami­kor ki­de­rül­tek bal­eset rész­le­tei, töb­ben össze­rez­zen­tek a stú­di­ó­ban.

Ami­kor ki­de­rül­tek bal­eset rész­le­tei, töb­ben össze­rez­zen­tek a stú­di­ó­ban.

Így véd az alufólia az autótolvajok ellen

Így véd az alufólia az autótolvajok ellen

Az utóbbi idő­ben egyre több sze­mély­au­tót tör­nek föl és lop­nak el ha­cke­rek, pedig egy fil­lé­res trük­kel meg­aka­dá­lyoz­ható lenne a baj.

Az utóbbi idő­ben egyre több sze­mély­au­tót tör­nek föl és lop­nak el ha­cke­rek, pedig egy fil­lé­res trük­kel meg­aka­dá­lyoz­ható lenne a baj.

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

Áp­ri­lis 16-29 kö­zött a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. nem min­den­napi Ötös­lottó ak­ci­ó­val várja a leg­ré­gebbi lot­tó­já­ték sze­rel­me­seit.

Autóbalesetet szenvedett Xantus Barbara: megszólalt a színésznő

Autóbalesetet szenvedett Xantus Barbara: megszólalt a színésznő

Bar­bara nehéz pil­la­na­to­kat élt át, ezért fon­tos dön­tést ho­zott. A rész­le­tek­ről a Ri­post­nak be­szélt.

Eszelősen perverz ötlettől lett kapós az eladásra szánt luxusautó

Eszelősen perverz ötlettől lett kapós az eladásra szánt luxusautó

Mar­ke­tin­ges alap­té­telt, hogy szex­szel min­dent el lehet adni...

Tör­té­ne­tünk fő­hőse kö­nyör­te­le­nül ki­hasz­nálta azt a mar­ke­tin­ges alap­té­telt, mi­sze­rint szex­szel min­dent el lehet adni.

Megelégelte a pláza, hogy visszaélnek az ingyenes parkolóval

Megelégelte a pláza, hogy visszaélnek az ingyenes parkolóval

Sok­szor az ott­ha­gyott régi ko­csik miatt nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet a hét­végi tu­mul­tus­ban a na­gyobb plá­zák­ban.

Sok­szor az ott­ha­gyott régi ko­csik miatt nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet a hét­végi tu­mul­tus­ban a na­gyobb plá­zák­ban, hi­per­mar­ke­tek­ben.

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Úgy tűnik, az úszónő el­szo­kott attól, hogy Tu­sup­pal közös la­ká­suk­ban él.

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet.

A csi­nos éne­kesnő ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet, ám sokan úgy gon­dol­ják, job­ban kel­lene vi­gyáz­nia ma­gára.

15 kilós vasdarab zuhant a család autójára

15 kilós vasdarab zuhant a család autójára

Egy szem­be­jövő ka­mi­on­ból ki­zu­hant sú­lyos elem vég­zett ko­moly pusz­tí­tást Varga Ro­zá­li­áék au­tó­já­ban a 4-es főúton ked­den.

Egy szem­be­jövő ka­mi­on­ból ki­zu­hant sú­lyos elem vég­zett ko­moly pusz­tí­tást Varga Ro­zá­li­áék au­tó­já­ban a 4-es főúton ked­den. Nem sokon múlt a tra­gé­dia, s bár a biz­to­sító nem fizet, az anya így is örül, hogy az ijedt­sé­gen kívül nem esett bajuk.