CÍMKE: 'autó'

Így néz ki az az autó, amit a tetejéig ellepett a villámárvíz

Így néz ki az az autó, amit a tetejéig ellepett a villámárvíz

Hasz­nál­ha­tat­lanná vált Ko­vács Anita au­tója, amely be­ra­gadt a szol­noki alul­já­róba.

FRISS HÍREK

Megrázó részletek: apa és kislánya holttestét húzták ki a bányatóból

Megrázó részletek: apa és kislánya holttestét húzták ki a bányatóból

Az is­ko­lai szü­net első nap­ján tör­tént a tra­gé­dia.

Az is­ko­lai szü­net első nap­ján tör­tént a tra­gé­dia.

Komplett elmebaj, amit a Mitsubishi művelt Papkeszinél az országúton

Komplett elmebaj, amit a Mitsubishi művelt Papkeszinél az országúton

Aki közel ke­rült az olaj­zöld kom­bi­hoz, azon­nal meg­pró­bálta meg­előzni.

Aki közel ke­rült az olaj­zöld kom­bi­hoz, azon­nal meg­pró­bálta meg­előzni.

Borzalmas tragédia: Felnőtt és gyerek holttestét rejtette egy tóba gurult autó

Borzalmas tragédia: Felnőtt és gyerek holttestét rejtette egy tóba gurult autó

A rend­őrök két holt­tes­tet ta­lál­tak az egyik, Nyék­lád­háza mel­lett lévő tóban el­süllyedt au­tó­ban.

Szörnyű, mik másztak ki menet közben egy magyar férfi autójából

Szörnyű, mik másztak ki menet közben egy magyar férfi autójából

Ré­mül­ten hívta a rend­őr­sé­get. Végül az is­mert vad­ál­lat­be­fogó, Both Zol­tán si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Ré­mül­ten hívta a rend­őr­sé­get. Végül az is­mert vad­ál­lat­be­fogó, Both Zol­tán si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Év Magyar Autója - A C5 Aircross szabadidő-autót nevezte a Citroën

Év Magyar Autója - A C5 Aircross szabadidő-autót nevezte a Citroën

A Cit­roën márka hazai for­gal­ma­zója a C5 Airc­ross sza­bad­idő-autót ne­vezte a Ma­gyar­or­szág Au­tója 2020 díjra.

Év Magyar Autója - Nevezték a DS 3 Crossback szabadidő-autót

Év Magyar Autója - Nevezték a DS 3 Crossback szabadidő-autót

Iz­gal­mas meg­mé­ret­te­tés: a DS Au­to­mo­bi­les a DS 3 Cross­back sza­bad­idő-autót ne­vezte a Ma­gyar­or­szág Au­tója 2020 díjra.

Erre nem számított: kellemetlen helyzetbe került Várkonyi Andrea

Erre nem számított: kellemetlen helyzetbe került Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető Sze­ge­den várta a se­gít­sé­get, hogy haza tud­jon jutni.

A mű­sor­ve­zető Sze­ge­den várta a se­gít­sé­get, hogy haza tud­jon jutni.

Év Magyar Autója - Két autót nevezett a Volkswagen

Év Magyar Autója - Két autót nevezett a Volkswagen

A Por­sche Hun­ga­ria Volks­wa­gen már­kája is be­ne­ve­zett az Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

A Por­sche Hun­ga­ria Volks­wa­gen is be­ne­ve­zett az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett ver­senyre.

Vallott a világhírű énekesnő: beült egy sorozatgyilkos autójába

Vallott a világhírű énekesnő: beült egy sorozatgyilkos autójába

Azt ál­lítja, hogy kis híján ő is Ted Bundy ál­do­zata lett. Sze­ren­csé­jére még idő­ben gyanú éb­redt benne...

Utastér extrákkal: ezen a részen több a baktérium, mint a vécében

Utastér extrákkal: ezen a részen több a baktérium, mint a vécében

A leg­töb­ben ren­ge­teg időt töl­tünk az au­tó­ban, és min­dent össze­fog­do­sunk benne. De vajon mi a leg­ko­szo­sabb?

Vad orálozást videóztak a sztrádán, csoda, hogy nem történt baleset

Vad orálozást videóztak a sztrádán, csoda, hogy nem történt baleset

A sofőr száz­zal szá­gul­dott, mi­köz­ben part­nere a szá­já­val ké­nyez­tette.

A sofőr száz­zal szá­gul­dott, mi­köz­ben part­nere a szá­já­val ké­nyez­tette.

Megvan a logópályázat győztese

Év Magyar Autója - Megvan a logópályázat győztese

Varga-Lel­kes An­na­má­ria terve nyerte az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége által feb­ru­ár­ban kiírt Év Ma­gyar Au­tója díj lo­gó­ter­ve­zési pá­lyá­za­tát.

Varga-Lel­kes An­na­má­ria terve nyerte az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége által feb­ru­ár­ban kiírt Év Ma­gyar Au­tója díj lo­gó­ter­ve­zési pá­lyá­za­tát.

Bepánikolt a luxusfeleség: kellemetlen dolog történt vele éjszaka

Bepánikolt a luxusfeleség: kellemetlen dolog történt vele éjszaka

Köllő Ba­bett éppen ha­za­felé tar­tott, mikor meg­tör­tént a baj.

Köllő Ba­bett éppen ha­za­felé tar­tott, mikor meg­tör­tént a baj.

Közlekedik a család: Győrben legyőzhetetlenek Michlék

Közlekedik a család: Győrben legyőzhetetlenek Michlék

Az el­múlt évek ked­vező ta­pasz­ta­la­tai alap­ján idén is meg­ren­de­zésre ke­rült a "Köz­le­ke­dik a csa­lád" ve­tél­kedő.

Vezetés közben villantott bugyit a pornósztár

Vezetés közben villantott bugyit a pornósztár

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nő­jé­nek ne­ve­zett Lelu az au­tó­já­ból mu­tatta meg ró­zsa­színű al­só­ne­mű­jét...

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Au­gusz­tus­ban össze­há­za­sod­nak!

Cso­dá­la­tos aján­dék szá­mukra, hogy óri­ási összeg­gel tá­voz­hat­tak a TV2 mű­so­rá­ból.

Év Magyar Autója - Öt autót nevezett az Opel

Év Magyar Autója - Öt autót nevezett az Opel

Az Opel Ma­gyar­or­szág öt autót ne­ve­zett az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

Az Opel Ma­gyar­or­szág öt autót ne­ve­zett az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

Év Magyar Autója

Év Magyar Autója - A Skoda nevezett elsőként

A Por­sche Hun­ga­ria ne­ve­zett be el­ső­ként az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett ver­senyre.

A Por­sche Hun­ga­ria ne­ve­zett be el­ső­ként az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

Korhatáros KRESZ, avagy amit az óvodásoknak is tudni kell a közlekedésről

Korhatáros KRESZ,

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció zász­la­jára tűzte, hogy a sza­bá­lyok suly­ko­lása és a lo­gi­kai érvek he­lyett (és mel­lett) a köz­le­ke­dők ér­zel­me­ire ható üze­ne­te­i­vel tesz ha­zánk köz­le­ke­dés­biz­ton­sági hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sáért.

Döbbenet, 110-el hajtott bele a parkoló buszba a pihenőhelyen

Döbbenet, 110-el hajtott bele a parkoló buszba a pihenőhelyen

Egy kocsi fé­ke­zés nél­kül haj­tott bele egy gye­re­ke­ket szál­lító buszba az M3-ason.

Egy kocsi fé­ke­zés nél­kül haj­tott bele egy gye­re­ke­ket szál­lító buszba az M3-ason, talán rosszul lett a sofőr.

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Meg­döb­bentő adat: idén eddig száz­nál is több jármű gyul­ladt ki, a leg­több­jük sima sze­mély­autó.

Meg­döb­bentő adat: idén eddig száz­nál is több jármű gyul­ladt ki, a leg­több­jük sima sze­mély­autó.

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

Kisbusz hajtott a vonat elé, négyen meghaltak

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént.

A hor­ror bal­eset hét­főn este tör­tént. A sze­rel­vény 3-400 mé­te­ren tolta maga előtt az utas­szál­lító jár­mű­vet a ro­má­niai Buzau me­gyé­ben.

Durva, baseballütővel oldotta meg a közlekedési nézeteltérést

Durva, baseballütővel oldotta meg a közlekedési nézeteltérést ez a magyar sofőr

Egy ka­mion és egy autó ve­ze­tője össze­ve­szett, majd le­hú­zód­tak az út szé­lére...

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Föl­dobta a vörös rúzst, és... Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Föl­dobta a vörös rúzs, és... Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

A csa­lád azon­ban él­vezi, hogy nem a meg­szo­kott kör­nye­zet­ben lehet.

A csa­lád azon­ban él­vezi, hogy nem a meg­szo­kott kör­nye­zet­ben lehet.

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 3. rész

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 3. rész

Pén­te­ken nyitja meg ka­puit a Hung­expo Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb autós sze­zon­nyitó ren­dez­vé­nye előtt.

Utolérte a karma ezt a győri autóst

Utolérte a karma ezt a győri autóst

Az au­tó­busz he­lyére állt be ez a Mercis, de a karma utol­érte. Nézd meg, ho­gyan járt a po­fát­lan autós... Nem cse­rél­nénk vele!

Az au­tó­busz he­lyére állt be ez a Mercis, de a karma utol­érte. ... A kar­mát úgy kell el­kép­zelni, mint egy do­bozt. Ha jót cse­lek­szel, jó dolog kerül éle­ted do­bo­zába, ám ha rosszat, akkor bi­zony az is be­le­ke­rül. A karma az Uni­ver­zum olyan ereje, amely mind a jót, mind a rosszat eléd tárja a kellő idő­ben. Most meg­mu­tat­juk, mek­kora az ereje.

Veterán különlegességek az AMTS-en

Veterán különlegességek az AMTS-en

A Ma­gyar Ve­te­rán­au­tós és Mo­to­ros Szö­vet­ség he­te­dik al­ka­lom­mal vo­nul­tat fel old­ti­mer kü­lön­le­ges­sé­ge­ket

A Ma­gyar Ve­te­rán­au­tós és Mo­to­ros Szö­vet­ség (MAVAMSZ) immár he­te­dik al­ka­lom­mal vo­nul­tat fel old­ti­mer kü­lön­le­ges­sé­ge­ket Ma­gyar­or­szág és a tér­ség leg­na­gyobb sze­zon­nyitó autós ren­dez­vé­nyén.

Az őrült autós szembement a forgalommal

Az őrült autós szembement a forgalommal

Egy tatai autós vette fel fe­dél­zeti ka­me­rá­já­val, ahogy egy őrült szem­be­jön vele pén­te­ken.

Egy tatai autós vette fel fe­dél­zeti ka­me­rá­já­val, ahogy egy őrült szem­be­jön vele pén­te­ken. Alig volt for­ga­lom sze­ren­csére.

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre.

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten, az In­dian Wells-i tor­nán.

Drámai csavar a szegedi gyilkos nő ügyében, így semmizte ki áldozatát

Drámai csavar a szegedi gyilkos nő ügyében, így semmizte ki áldozatát

A me­leg­bár tu­laj­do­nos­nője ve­hette rá a gon­dos­kodó csa­lád­apa­ként is­mert Győ­zőt arra, hogy se­gít­sen neki.

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

AMTS 2019 - Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

He­te­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a hazai jár­mű­gyár­tás múlt­ját, je­le­nét és jö­vő­jét be­mu­tató te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tást.

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

A rend­őrök ta­nács­ta­la­nok vol­tak.

A nő a bel­vá­ros kö­ze­pén ki­pa­kolt min­dent és a hideg el­le­nére lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát egy autó te­te­jén..

AMTS Story - 1. rész

AMTS Story - 1. rész

A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt,erről kér­dez­tük Szőke Lász­lót

A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt, ennek hát­te­ré­ről és a kez­deti lé­pé­sek­ről az öt­let­gaz­dát, Szőke Lász­lót az AMTS egyik fő­szer­ve­ző­jét kér­dez­tük.

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Ennyiért vehetsz autót állami támogatással, ha nagycsaládos vagy

Az ak­ció­terv része a tá­mo­ga­tás.

Orbán Vik­tor va­sár­nap egy hét­pon­tos ak­ció­ter­vet hir­de­tett meg. Ennek része a nagy­csa­lá­do­sok au­tó­vá­sár­lási prog­ramja.

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Az asszony ki­csi­nyes bosszúja sokba ke­rült szá­mára.

Az asszony ki­csi­nyes bosszúja sokba ke­rült szá­mára.

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

Meghalt egy ember, borzalmas baleset történt Vas megyében

A tra­gé­dia szom­bat éjjel tör­tént Hor­vát­nád­alja tér­sé­gé­ben, rend­őrök te­rel­ték a for­gal­mat.

A tra­gé­dia szom­bat éjjel tör­tént Hor­vát­nád­alja tér­sé­gé­ben, rend­őrök te­rel­ték a for­gal­mat.

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

Kihűlve vitték kórházba a tinit, folyóba borult egy autó

A sofőr az út­vi­szo­nyok­hoz ké­pest túl gyor­san haj­tott, és el­vesz­tette irá­nyí­tá­sát a kocsi fe­lett.

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 "leg­ma­gya­rabb" au­tója.

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége idén már­ci­us­ban meg­hir­deti az Év Ma­gyar Au­tója díjat.

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége idén már­ci­us­ban meg­hir­deti az Év Ma­gyar Au­tója díjat. Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 "leg­ma­gya­rabb" au­tója.

Alfa Romeo Q2: közösségi élmény

Alfa Romeo Q2: közösségi élmény

Kevés olyan kocsi van a tíz­mil­lió fo­rin­tos ár­ka­te­gó­ri­á­ban, amely annyi po­zi­tív ér­zel­met és re­ak­ciót vált ki az au­tós­tár­sak­ból, mint az Alfa Romeo négy­aj­tósa.

Kevés olyan kocsi van a tíz­mil­liós ár­ka­te­gó­ri­á­ban, amely annyi ér­zel­met és re­ak­ciót vált ki az au­tós­tár­sak­ból, mint az Alfa Romeo négy­aj­tósa.

Baleset történt a miniszterelnök konvojában

Baleset történt a miniszterelnök konvojában

Az M3-as au­tó­pá­lyán senki sem sé­rült meg, Orbán Vik­tor foly­tatta az útját.

Most kaptuk: Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Most kaptuk: Fegyvert rántott egy sofőr Gáton, lövés is dördült

Fotók a hely­szín­ről!

Gát köz­ség te­rü­le­tén egy Skoda Su­perB hár­mas elő­zést haj­tott végre, ezzel fél­re­hú­zó­dásra kény­sze­rítve a szem­be­jö­vőt!

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

Durva baleset, villamossal ütközött egy autó a XI. kerületben!

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént.

A bal­eset a Fe­hér­vári út és a Kon­do­rosi út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben tör­tént, a tűz­ol­tók gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Cris­ti­ano Ro­naldo 2003-ban a por­tu­gál Sport­ing­tól a Man­ches­ter Uni­ted­hez szer­ző­dött. Azon­nal meg­lepte magát egy au­tó­val.

Cris­ti­ano Ro­naldo 2003-ban a por­tu­gál Sport­ing­tól a Man­ches­ter Uni­ted­hez szer­ző­dött. Azon­nal meg­lepte magát egy au­tó­val.

Tényleg megtörtént: A csomagtartóból mászott elő a magyar híresség

Tényleg megtörtént: A csomagtartóból mászott elő a magyar híresség

Ja­ka­bos Zsu­zsanna nem fu­tott el a ki­hí­vás elől.

Ja­ka­bos Zsu­zsanna nem fu­tott el a ki­hí­vás elől, és be­má­szott egy fel­dí­szí­tett au­tóba.

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid időn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő csa­lást.

Megrohanták a gumiszerelőket az autósok

Megrohanták a gumiszerelőket az autósok

Van, ahol le­esett már az első hó.

Van, ahol le­esett az első hó, ren­ge­teg autós csak most éb­redt: mintha in­gyen osz­to­gat­ná­nak va­la­mit, úgy vet­ték célba a gu­mi­sze­re­lő­ket.

A nap lúzere:
ellopta a főnök autóját és balesetezett

A nap lúzere:
ellopta a főnök autóját és balesetezett

Az en­ge­dély nél­küli ve­ze­tés miatt sza­bály­sér­tési el­já­rás in­dult a férfi­val szem­ben.

Az en­ge­dély nél­küli ve­ze­tés miatt sza­bály­sér­tési el­já­rás in­dult a férfi­val szem­ben.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A zsú­folt for­ga­lom­ban las­san tu­dott ha­ladni az autó, a kór­ház­tól pár száz mé­terre a baba nem várt to­vább, meg­szü­le­tett.

Halálra gázolta a biciklist, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Halálra
gázolta a biciklist
, a rendőrség nagy erőkkel keresi

A deb­re­ceni rend­őrök ke­re­sik.

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Te lát­tad?

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Fuldokoltak az emberek a saját autóikban

Fuldokoltak az emberek a saját autóikban

Kö­högő, prüsz­kölő au­tó­sok ful­la­doz­tak szom­bat dél­után a bu­da­pesti Aréna Plaza mély­ga­rá­zsá­ban.

Kö­högő, prüsz­kölő au­tó­sok ful­la­doz­tak szom­bat dél­után a bu­da­pesti Aréna Plaza mély­ga­rá­zsá­ban. Tel­jes a fe­jet­len­ség és káosz

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

Drámai jelenet az utcán, veszélybe került egy babakocsis gyerek

A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a fel­nőt­te­ket. A gyer­mek­vé­de­lem is vizs­gá­la­tot indít.

Helyszíni fotók érkeztek: így emelték ki a rekord alacsony Dunából az autót

Helyszíni fotók érkeztek: így emelték ki a rekord alacsony Dunából az autót

Az autó már ko­ráb­ban a vízbe ke­rül­he­tett és csak az ala­csony víz­ál­lás miatt vet­ték most észre.

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

Filmbe illő autós üldözéssel fogták el a magyar férfit

Őrült szá­gul­dás után fog­tak el egy kö­rö­zött ma­gyar férfit Auszt­ri­á­ban. A haj­szá­ban 5 oszt­rák rendőr sé­rült meg.

Őrült szá­gul­dás után fog­tak el egy kö­rö­zött ma­gyar férfit Auszt­ri­á­ban. A 29 éves autós Bé­cs­új­he­lyen par­kolt, ami­kor iga­zol­tatni akar­ták a rend­őrök va­sár­nap dél­után. Ám a férfi együtt­mű­kö­dés he­lyett in­kább be­le­ta­po­sott a gázba és el­haj­tott - írja az oe24 oszt­rák hír­por­tál.

Emberi csontok a Dunából kihúzott autóban: Sötét titkok derültek ki...

Emberi csontok a Dunából kihúzott autóban: Sötét titkok derültek ki...

Egy 2011-ben el­tűnt férfi ma­rad­vá­nyait ta­lál­hat­ták meg Du­na­ke­szi­nél.

Egy 2011-ben el­tűnt férfi ma­rad­vá­nyait ta­lál­hat­ták meg Du­na­ke­szi­nél.

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Óriási változás jön az autósok életében, minden más lesz a benzinkúton

Ok­tó­ber kö­ze­pé­től új kó­dok­kal je­löl­he­tik az üzem­anya­go­kat a ben­zin­kú­ton. Mu­tat­juk az új kó­do­lást.

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

A mű­sor­ve­zető most tanul ve­zetni.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett, ám most úgy dön­tött, hogy ha­ma­ro­san ő is volán mögé ül.

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Sötét titok a múltból: emberi csontokkal együtt került elő az autó a Dunából

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra.

Az ala­csony víz­ál­lás miatt buk­kan­tak az au­tóra, ami­ben elő­ször egy ko­po­nyát, majd egy comb­cson­tot is ta­lál­tak...

Kisfiún hajtott át a figyelmetlen sofőr! Hátborzongató videó

Kisfiún hajtott át a figyelmetlen sofőr! Hátborzongató videó

A 44 éves nő va­la­hogy nem vette észre a föl­dön ülő gyer­me­ket.

Az eset In­di­á­ban, Bom­bay­ben tör­tént egy olyan mel­lék­ut­cá­ban, ahol a srá­cok fo­ciz­tak. A 44 éves nő va­la­hogy nem vette észre a föl­dön ülő gyer­me­ket.

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek, uta­zásra ké­szült, de nagy ka­va­ro­dás lett a vége.

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek, uta­zásra ké­szült, de nagy ka­va­ro­dás lett a vége.

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Egy te­le­fon­ját nyom­kodó gye­rek "ütötte" el egy csa­lád au­tó­ját.

Egy te­le­fon­ját nyom­kodó gye­rek "ütötte" el egy csa­lád au­tó­ját. A sofőr majd­nem sok­kot ka­pott. Az anyuka me­sélte el kö­zös­ségi ol­da­lán a nem min­den­napi tör­té­ne­tet.

Rettenetes balesetben halt meg egy utas, medvét gázolt az autó

Rettenetes balesetben halt meg egy utas, medvét gázolt az autó

A férfit nem tud­ták meg­men­teni.

A 44 éves férfi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, még a hely­szí­nen meg­halt.

Megtudtuk, ennyiért árulja autóját Tolvai Reni

Megtudtuk, ennyiért árulja autóját Tolvai Reni

Meg­ta­lál­tuk a hir­­de­­té­­sét.

A leg­­­na­­gyobb hazai hasz­­nált­autó-ol­­da­­lon ta­­lál­­tuk meg a hir­­de­­té­­sét.

A hetedik Volkswagen-találkozó

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

1 millió autót hív vissza a Toyota, nagyon durva ok miatt

1 millió autót hív vissza a Toyota, nagyon durva ok miatt

A ben­zin-hib­rid mo­del­le­ket érinti a vissza­hí­vás. A prob­léma a mo­tor­hoz közel van, ezért kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes.

A ben­zin-hib­rid mo­del­le­ket érinti a vissza­hí­vás. A prob­léma a mo­tor­hoz közel van, kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes.

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Egy ve­te­rán Lada meg­döb­ben­tően magas össze­gért kerül ka­la­pács alá, és nem csoda, ha sokan nem értik, miért.

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Min­denki ki­pró­bálta már és ren­ge­te­get tudna me­sélni ezek­ről az él­mé­nye­i­ről. Au­tó­ban sze­xelni kissé ké­nyel­met­len ugyan, de esz­mé­let­len iz­gal­mas. Az biz­tos, hogy az él­mény ki­hagy­ha­tat­lan.

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Sokkoló, hogyan spórolt ez a férfi az autóbiztosításán

Túl sok­nak ta­lálta az össze­get, amit fi­zet­nie kel­lett volna, így in­kább másik utat vá­lasz­tott.

Túl sok­nak ta­lálta az össze­get, amit fi­zet­nie kel­lett volna, így in­kább másik utat vá­lasz­tott. Fel­ke­re­sett egy or­vost...

Különös kegyetlenséggel kínozták meg a verőcei nőt

Különös kegyetlenséggel kínozták meg a verőcei nőt

Ki­de­rült: nem bal­eset­ről van szó.

Ki­de­rült: nem bal­eset­ről van szó. Egy 24 éves férfi a gya­nú­sí­tott, je­len­leg még sza­bad­lá­bon vé­de­ke­zik.

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző!

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

Kozso áldozata kiborult: Nem lehet más a hibás, csak az énekes

A 36 éves nő biz­tos abban, hogy nem ő hi­bá­zott a ta­valy au­gusz­tusi bal­eset során, mégis ő ve­szí­tett a leg­töb­bet.

Komoly döntés, megválik luxusautójától L.L. Junior: ennyi az ára

Komoly döntés, megválik luxusautójától L.L. Junior: ennyi az ára

A nép­szerű rap­per sok év után adja el sze­re­tett jár­gá­nyát.

A nép­szerű rap­per sok év után adja el sze­re­tett jár­gá­nyát.

Összevarrták a mocsári teknős páncélját

Ilyen nincs, nézd, mit tettek a mocsári teknős páncéljával

Bra­vú­ros mű­té­tet haj­tott végre a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház Ala­pít­vány szak­em­ber­gár­dája.

Bra­vú­ros mű­té­tet haj­tott végre a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház Ala­pít­vány szak­em­ber­gár­dája - ez­út­tal egy el­ütött mo­csári tek­nő­sön.

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

13 éven át volt hű társa...

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha egy­kori "sze­relme" jó helyre ke­rülne.

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Autóbalesetet szenvedett Gáspár Győző, megérkeztek a fotók

Autóbalesetet szenvedett Gáspár Győző, megérkeztek a fotók

A show­man au­tó­jába dur­ván be­le­száll­tak há­tul­ról.

A show­man au­tó­jába dur­ván be­le­száll­tak há­tul­ról.