CÍMKE: 'ausztrália'

Lewis Hamilton remegett, sokkolta, ami történt

Lewis Hamilton remegett, sokkolta, ami történt

Meg­kez­dő­dött a 2019-es Forma-1-es vi­lág­baj­noki idény. Lewis Ha­mil­ton in­dul­hat az élről Auszt­rá­li­á­ban.

Meg­kez­dő­dött a 2019-es Forma-1-es vi­lág­baj­noki idény. Lewis Ha­mil­ton in­dul­hat az élről Auszt­rá­li­á­ban.

Ennyi elég volt ahhoz, hogy Ausztrália deportáljon egy migránst!

Ennyi elég volt ahhoz, hogy Ausztrália deportáljon egy migránst!

Netán meg­erő­sza­kolt egy nőt? Eset­leg fel­gyúj­tott egy autót? Nem, egyik sem.

Netán meg­erő­sza­kolt egy nőt? Eset­leg fel­gyúj­tott egy autót? Nem, egyik sem.

Ennél meghatóbb fotót még nem láttunk: így ölelik egymást a koraszülött ikrek

Ennél meghatóbb fotót még nem láttunk: így ölelik egymást a koraszülött ikrek

Majd­nem egy tel­jes hó­na­pot külön kel­lett töl­te­niük.

Majd­nem egy tel­jes hó­na­pot külön kel­lett töl­te­niük.

Elszabadult a pokol, lángokban áll Ausztrália

Elszabadult a pokol, lángokban áll Ausztrália

Szá­zak­nak kel­lett me­ne­kül­nie.

Több épü­let le­égett, szá­zak­nak kel­lett me­ne­kül­nie ott­ho­na­ik­ból.

Olyat még nem láttál, ami ennek a párnak a kertjében növekedett

Olyat még nem láttál, ami ennek a párnak a kertjében növekedett

Min­denki csak ámul, ért­he­tet­len, ezt hogy csi­nál­ták. A ven­dég­ház­ban most nagy az öröm!

Min­denki csak ámul, ért­he­tet­len, ezt hogy csi­nál­ták. A ven­dég­ház­ban most nagy az öröm!

88 fok különbség: Amerika kontra Ausztrália

88 fok különbség: Amerikában megfagynak, Ausztráliában megsülnek az emberek

Pusz­tít a szél­ső­sé­ges idő­já­rás...

Ilyen nagy szél­ső­sé­ge­ket mu­tató idő­já­rás nem volt.

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést.

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést.

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Együtt utaz­tak Auszt­rá­li­ába.

Fu­cso­vics Már­ton meny­asszo­nya, Anett ahová csak tudja, el­kí­séri a klasszis te­ni­sze­zőt. Ta­valy ja­nu­ár­ban is együtt utaz­tak Auszt­rá­li­ába.

Holtan találtak a gyönyörű modellre, rejtélyesek a halála körülményei

Holtan találtak a gyönyörű modellre, rejtélyesek a halála körülményei

Napok óta nem vá­la­szolt is­me­rő­sei üze­ne­te­ire An­na­lise Bra­a­ken­siek, rend­őrök ta­lál­tak rá hol­tan.

Több mint 800 bűnöző migránst takarítottak ki Ausztráliából!

Több mint 800 bűnöző migránst takarítottak ki Ausztráliából!

Kö­zöt­tük 13 gyil­kost, 100 pe­dofilt, 34 nemi erő­szak­te­vőt és így to­vább... Min­den­kit a saját or­szá­gába to­lon­col­tak vissza ta­valy.

Kö­zöt­tük 13 gyil­kost, 100 pe­dofilt, 34 nemi erő­szak­te­vőt és így to­vább... Min­den­kit a saját or­szá­gába to­lon­col­tak vissza ta­valy.

Olyat kapnak az arcukba a teniszrajongók, hogy öröm lesz nézni

Olyat kapnak az arcukba a teniszrajongók, hogy öröm lesz nézni

Roger Fe­de­rer és Se­rena Wil­li­ams egy­más ellen fog ját­szani.

Roger Fe­de­rer és Se­rena Wil­li­ams egy­más ellen fog ját­szani.

Mesébe illő videót osztott meg a magyar énekesnő

Mesébe illő videót osztott meg a magyar énekesnő

Zsófi nem­ré­gi­ben össze­cuc­colt...

A La Bo­u­che ma­gyar éne­kes­nője nem­ré­gi­ben össze­cuc­colt és meg sem állt Auszt­rá­li­áig, ahol a vő­le­gé­nye él. A sze­rel­me­sek egész nap ezt csi­nál­ják...

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kiss Ger­gely a csa­lád­já­val Auszt­rá­li­á­ban pihen. Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok pó­lóst egy auszt­rál nagy­vá­ros­ban.

Elakad a szavad, ha megtudod, mennyit keresett Pink

Elakad a szavad, ha megtudod, mennyit keresett Pink

Min­den­kit meg­le­pett!

Az min­dig is nyil­ván­való volt, hogy ő egy iga­zán be­le­való éne­kesnő, de mos­tani szár­nya­lása min­den­kit meg­le­pett!

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Éjszaka hideget érzett a hátánál, szörnyű, mi volt az ágyában

Ré­misztő lát­vány! Csak azt nem ért­jük, ez­után hogy tu­dott nyu­god­tan vissza­aludni!

Ré­misztő lát­vány! Csak azt nem ért­jük, ez­után hogy tu­dott nyu­god­tan vissza­aludni!

80 százalékkal csökkent a műanyag zacskók száma. Mondjuk, hol!

80 százalékkal csökkent a műanyag zacskók száma. Máris mondjuk, hol!

Más­fél mil­li­árd­dal ke­ve­sebb mű­anyag zacskó ke­rült a kör­nye­zetbe fél év alatt.

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

Az apró holt­test el­ve­szett.

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

Ez borzasztó, tüskés rája csípésébe halt bele egy ausztrál férfi

Ez borzasztó, tüskés rája csípésébe halt bele egy ausztrál férfi

2006-ban a Kro­ko­dil­va­dász­ként is­mert Steve Irwin is így vesz­tette éle­tét, bár az ál­la­tot nem tart­ják ve­szé­lyes­nek.

2006-ban a Kro­ko­dil­va­dász­ként is­mert Steve Irwin is így vesz­tette éle­tét.

Brutális popsi, kamerába pucsított a világ legszexibb nője

Brutális popsi, kamerába pucsított a világ legszexibb nője

Egyál­ta­lán nem za­varta, hogy vi­de­óz­zák, de a kö­rü­lötte lé­vők­nek el­akadt a szava bomba alak­já­tól.

Egyál­ta­lán nem za­varta, hogy vi­de­óz­zák, de a kö­rü­lötte lé­vők­nek el­akadt a szava bomba alak­já­tól.

Mentőhelikoptert riasztottak, de túl sok vért vesztett a 33 éves férfi

Mentőhelikoptert riasztottak, de túl sok vért vesztett a 33 éves férfi

A tra­gé­dia éjjel tör­tént. A férfi sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, az or­vo­sok nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Deportálás jár szexuális támadás vagy gyilkosság esetében!

Deportálás jár szexuális támadás vagy gyilkosság esetében!

Csak a tisz­tes­sé­ges em­be­rek ma­rad­hat­nak Auszt­rá­li­á­ban - mondta  a tör­vény­ter­ve­zet kap­csán a be­ván­dor­lási mi­nisz­ter.

Cápatámadás Ausztrália nyugati partjánál

Cápatámadás Ausztrália nyugati partjánál

Cápa tá­madt meg egy ször­föst Auszt­rá­lia nyu­gati part­já­nál va­sár­nap.

Cápa tá­madt meg egy ször­föst Auszt­rá­lia nyu­gati part­já­nál va­sár­nap.

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Sus­sex her­ceg­néje kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tolt.

Sus­sex her­ceg­néje kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tolt.

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Úgy lát­szik, hogy a vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt. Per­sze ehhez Harry her­ceg­nek is köze van...

Helikoptert riasztottak a 23 éves férfihoz: tragikus baleset a hajón

Helikoptert riasztottak a 23 éves férfihoz: tragikus baleset a hajón

A brit férfit mun­kája köz­ben marta meg egy ten­geri kígyó, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós.

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós, de ennek el­le­nére na­gyon él­vezi a kör­uta­zást.

Mintha eljött volna a világvége, veszélyes hüllők potyogtak a semmiből

Mintha eljött volna a világvége, veszélyes hüllők potyogtak a semmiből

Nem csoda, hogy sok­kot ka­pott a csa­lád a kí­gyók lát­tán.

Nem csoda, hogy sok­kot ka­pott a csa­lád a kí­gyók lát­tán. Rá­adá­sul a pi­to­nok harcra ké­szek vol­tak.

Két évtizede rejtély ki ölte meg a magyar édesanya fiát, nem adja fel

Két évtizede rejtély ki ölte meg a magyar édesanya fiát, nem adja fel

Az Auszt­rá­li­á­ban élő fiúra va­laki szán­dé­ko­san rá­gyúj­totta a házat.

Az Auszt­rá­li­á­ban élő csa­lád fiú­tag­jára va­laki szán­dé­ko­san rá­gyúj­totta a házat.

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik az a mé­re­tes pé­nisz, amit is­me­ret­le­nek raj­zol­tak egy ki­szá­radt tó med­rébe.

Súlyos bejelentést tettek a kutatók, itt a bizonyíték a gigászi lény létezésére

Súlyos bejelentést tettek a kutatók, itt a bizonyíték a gigászi lény létezésére

A ha­tal­mas vad­ál­la­tot már tíz éve ke­res­ték, sokan csak le­gen­dá­nak hit­ték a tör­té­ne­tet - mos­ta­náig!

Rányitottak, a kádban kényezteti magát a meztelen bombázó

Rányitottak, a fürdőkádban kényezteti magát a meztelen bombázó

Danie Som­mers nem jött za­varba.

Danie Som­merst nem akár­mi­lyen testi adott­sá­gok­kal ál­dotta meg az ég.

Óriási botrány tört ki Meghan és Harry miatt, erre nem számítottak

Óriási botrány tört ki Meghan és Harry miatt, erre nem számítottak

A her­cegi pár talán már biz­tosra vette, hogy a vi­lá­gon min­den­hol imád­ják őket. Nos, na­gyot té­ved­tek...

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

Egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Re­pül­tek az üté­sek és a szé­kek.

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Egy el­ha­gyott cso­mag miatt zár­ták le az egész kör­nyé­ket, ám va­lami igen ara­nyo­sat ta­lál­tak benne.

Szívszorító jelenet a vébén, férfikönnyek záporoztak

Szívszorító jelenet a vébén, férfikönnyek záporoztak

Tim Ca­hill a ne­gye­dik vb-jén ját­szott.

Könnyesre si­ke­re­dett a C cso­port utolsó for­du­lója egy le­genda miatt a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ilyen még soha nem történt világbajnokságon!

Mindenki erről beszél, ilyen még soha nem történt világbajnokságon!

Meg­szü­le­tett a vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek első, vi­de­ó­zás után el­dön­tött bün­te­tője.

Meg­szü­le­tett a vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek első, vi­de­ó­zás után el­dön­tött bün­te­tője.

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal ér­ke­zett Dár­dai Pál.

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal jött Dár­dai Pál.

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

Auszt­rá­lia nyert Bu­da­pes­ten.

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

A ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Leekens ellen tüntettek, reagált rá a kapitány

Leekens ellen tüntettek, reagált rá a kapitány

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 2-1-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Auszt­rá­li­á­tól.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton 2-1-es ve­re­sé­get szen­ve­dett Auszt­rá­li­á­tól.

Nagy a baj, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Mi tör­tént a csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Kiszivárgott, Meghan és Harry ide szöknek titkos nászútra?

Kiszivárgott, Meghan és Harry ide szöknek titkos nászútra?

Rá­jöt­tek: mu­száj ki­csit pi­hen­niük.

A her­cegi pár ko­ráb­ban úgy dön­tött, hogy nem utaz­nak nász­útra, most azon­ban mégis rá­jöt­tek: mu­száj ki­csit pi­hen­niük.

Rejtélyes nő került elő Harry herceg múltjából, felfedte titkait

Rejtélyes nő került elő Harry herceg múltjából, felfedte titkait

Egy csi­nos ze­nész állt elő egy 15 éves tör­té­net­tel.

Egy csi­nos ze­nész állt elő egy 15 éves tör­té­net­tel az akkor még vad és bu­li­zós Harry her­ceg­ről.

Felkavaró részletek a pénteki családi tragédiáról, a nagypapa gyilkolt

Felkavaró részletek a pénteki családi tragédiáról, a nagypapa gyilkolt

Egy auszt­rá­liai ott­hon­ban ta­lál­ták meg a héten a holt­tes­te­ket.

Egy auszt­rá­liai ott­hon­ban ta­lál­ták meg a héten a holt­tes­te­ket, mind­annyi­uk­kal lövés vég­zett.

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel, egy férfi el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten, me­lyen egy férfi, el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott pánikot

Tűzoltók ürítették ki az egyetemet, döbbenet, mi okozott pánikot

Fur­csa szag kez­dett el ter­jen­geni az egye­te­men, de va­lami egé­szen más volt a for­rása, mint elő­ször hit­ték.

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Mi lesz ebből, óriási botrány tört ki Károly herceg és Camilla miatt

Sokan há­bo­rog­nak az auszt­rá­lok dön­tése miatt! Rá­adá­sul ha­sonló dol­gok tör­tén­nek Lon­don­ban is.

Súlyos botrány, nőket rángattak, tepertek a földre

Súlyos botrány, nőket rángattak, tepertek a földre

Óri­ási balhé tör­tént Lon­don­ban. Nem vá­lo­ga­tot­tak az esz­kö­zök­ben a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei.

Óri­ási balhé tör­tént Lon­don­ban. Nem vá­lo­ga­tot­tak az esz­kö­zök­ben a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei.

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Jú­ni­us­ban két mér­kő­zé­sen lép pá­lyára a vá­lo­ga­tott. Fe­hér­orosz­or­szágba is uta­zik a Le­ekens-csa­pat.

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Nem tet­szett neki a német kri­ti­kája.

A német vi­lág­baj­nok el­mondta, mi a gyen­ge­sége ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak. Ez nem tet­szett a brit vi­lág­sztár­nak.

Faképnél hagyja férjét, elképesztő kifogása van Camilla hercegnének

Faképnél hagyja férjét, elképesztő kifogása van Camilla hercegnének

Ká­roly her­ceg fe­le­sége egy hi­va­ta­los utat fog fél­be­sza­kí­tani.

Ká­roly her­ceg fe­le­sége egy hi­va­ta­los utat fog fél­be­sza­kí­tani.

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Különös repülő tárgy törte át a felhőket Sydney felett

Az auszt­rá­lok sze­rint csakis inf­ra­vö­rös ka­me­rá­val ér­de­mes az ide­ge­nek jár­mű­ve­ire va­dászni.

Az auszt­rá­lok sze­rint csakis inf­ra­vö­rös ka­me­rá­val ér­de­mes az ide­ge­nek jár­mű­ve­ire va­dászni.

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra Ausztráliában

Min­denki meg­szen­vedi a me­le­get.

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Már biztos, hogy nincs vége a világnak: itt a bizonyíték

Már biztos, hogy nincs vége a világnak: itt a bizonyíték

Éj­fél­kor nem rob­ban fel a világ.

Éj­fél­kor nem rob­ban fel a világ: erre bi­zo­nyí­ték, hogy Auszt­rá­li­á­ban már újév van.

Becsapódott a repülő a földbe, amin Kóbor János ült

Becsapódott a repülő a földbe, amin Kóbor János ült

Az Omega együt­tes ta­vas­szal foly­tatja tur­né­ját, több szlo­vá­kiai és né­met­or­szági fel­lé­pé­sük is lesz.

Az Omega együt­tes ta­vas­szal foly­tatja tur­né­ját, több szlo­vá­kiai és né­met­or­szági fel­lé­pé­sük is lesz. De, mint évek­kel ez­előtt, most is hív­ják őket Auszt­rá­li­ába és Ame­ri­kába egy több vá­rost érintő kon­cert so­ro­zatra. Kóbor Já­nos­nak így meg kell szeg­nie fo­ga­dal­mát.

Felforgatták az ülést, parlamenti vitán kérte meg kedvese kezét a képviselő

Felforgatták az ülést, parlamenti vitán kérte meg kedvese kezét a képviselő

A kép­vi­selő ki­hasz­nálta a ki­vé­te­les al­kal­mat, taps­vi­har tört ki a te­rem­ben.

A kép­vi­selő ki­hasz­nálta a ki­vé­te­les al­kal­mat, taps­vi­har tört ki a te­rem­ben.

Ezek voltak a szörnyű iskolai balesetben elhunyt kisfiú utolsó szavai

Ezek voltak a szörnyű iskolai balesetben elhunyt kisfiú utolsó szavai

A gye­rek akkor szen­ve­dett élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket, ami­kor egy autó az osz­tály­te­rembe csa­pó­dott Auszt­rá­li­á­ban.

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Óri­ási baj­ban volt...

Óri­ási baj­ban volt az a férfi, aki­nek csó­nak­ját el­so­dorta az áram­lat bú­vár­ko­dás köz­ben. Hét ki­lo­mé­te­ren át me­ne­kült a cápa elől.

Felfoghatatlan, versenyen szerzett halálos sérülést a 8 éves kislány

Felfoghatatlan, versenyen szerzett halálos sérülést a 8 éves kislány

A kis­lány saját maga ve­zette a jár­mű­vet, amellyel bal­ese­tet szen­ve­dett.

A kis­lány saját maga ve­zette a jár­mű­vet, amellyel rend­kí­vül sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett.

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Tragédia a nyaralóhelyen: három ember halt szörnyet a zuhanás miatt

Tragédia a nyaralóhelyen: három ember halt szörnyet a zuhanás miatt

Mind­hár­man ej­tő­er­nyős ug­rást haj­tot­tak végre.

Mind­hár­man ej­tő­er­nyős ug­rást haj­tot­tak végre.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Ke­rí­tésbe sza­ladt az au­tó­já­val.

Szív­ro­ha­mot ka­pott az au­tó­já­ban az auszt­rá­lok ki­vá­ló­sága, a men­tő­sök már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Élet­men­tés­sel is fog­lal­ko­zott.

Gyász, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Gyászba borult a sportvilág, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Két hónap múlva lett volna 40 éves.

Két hónap múlva lett volna 40 éves az auszt­rá­lok spor­to­lója, aki At­hén­ban lett arany­ér­mes. Két gyer­me­ket ha­gyott hátra.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legendás magyar tévés

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel a Pus­kás- és fo­ci­ra­jongó sport­ri­por­ter. Ő volt a fut­ball hangja a kon­ti­nens­nyi or­szág­ban.

Visszakerült gazdájához az Orosházán bóklászó kenguru

Visszakerült gazdájához az Orosházán bóklászó kenguru

Nem min­den­napi lát­vány­ban volt része egy oros­házi férfi­nek.

Nem min­den­napi lát­vány­ban volt része teg­nap reg­gel egy oros­házi férfi­nek, egy ken­gu­ru­val ta­lál­ko­zott.

Pánik tört ki a hajón: bálna emelte a levegőbe a turistákat

Pánik tört ki a hajón: bálna emelte a levegőbe a turistákat

Egy utas esz­mé­le­tét vesz­tette.

Egy utas esz­mé­le­tét vesz­tette, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek, ami­kor egy hosszú­szár­nyú bálna emelt a ma­gasba egy auszt­rál hajót.

Óriáskígyó költözött a család vécéjébe

Óriáskígyó költözött a család vécéjébe - videó

A kí­gyót még a szak­em­ber is alig bírta ki­szedni.

A kí­gyót még a szak­em­ber is alig bírta ki­szedni.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a teniszlegenda

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a teniszlegenda

Az auszt­rá­lok hét­sze­res Grand Slam-baj­noka két­szer Davis Kupát is nyert a vá­lo­ga­tot­tal.

Az auszt­rá­lok hét­sze­res Grand Slam-baj­noka két­szer Davis Kupát is nyert a vá­lo­ga­tot­tal. A Hí­res­sé­gek Csar­no­kába is be­ke­rült.

Zsákban az első, óriási magyar siker a vizes vb-n

Zsákban az első, óriási magyar siker a vizes vb-n

XXL-es pó­ló­si­ker a nyi­tá­nyon. Fö­lé­nyes győ­ze­lem­mel ajén­dé­kozta meg szü­li­na­pos ka­pi­tá­nyát a vá­lo­ga­tott.

XXL-es pó­ló­si­ker a nyi­tá­nyon. Fö­lé­nyes győ­ze­lem­mel ajén­dé­kozta meg szü­li­na­pos ka­pi­tá­nyát a ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Történelmi pillanat: csupasz női mell bukkant fel a parlamentben

Történelmi pillanat: csupasz női mell bukkant fel a parlamentben

Fel­szó­la­lás köz­ben szop­tatta meg kis­ba­bá­ját a kép­vi­se­lőnő: a nyil­vá­nos ete­tés ha­tal­mas vitát rob­ban­tott ki!

Gyalázat, fütyültek a londoni áldozatokra a szaúdi focisták

Gyalázat, fütyültek a londoni áldozatokra a szaúdi focisták

Döb­be­net Ade­la­ide-ben.

Auszt­rá­lia vá­lo­ga­tottja Szaúd-Ará­biát fo­gadta Ade­la­ide-ben lab­da­rúgó vi­lág­ba­joki-se­lej­te­zőn.

Kínos, megalázták a ringben a bokszlegendát

Kínos, megalázták a ringben a bokszlegendát

Ko­rábbi is­ko­la­ta­nár verte pon­to­zás­sal Manny Pacqu­i­aót, aki vissza akar vágni el­len­fe­lé­nek. El­vi­leg erre meg is lesz a le­he­tő­sége.

Ko­rábbi is­ko­la­ta­nár verte pon­to­zás­sal Manny Pacqu­i­aót, aki vissza akar vágni el­len­fe­lé­nek. El­vi­leg erre meg is lesz a le­he­tő­sége.

Csontvelődonort keres az ausztrál anyuka

Csontvelődonort keres az ausztrál anyuka

A két­gyer­me­kes Kate csont­velő-át­ül­te­tés nél­kül rövid időn belül meg­hal. Csa­ládja a ma­gya­rok­hoz for­dul se­gít­sé­gért.

A két­gyer­me­kes Kate csont­velő-át­ül­te­tés nél­kül rövid időn belül meg­hal. Csa­ládja a ma­gya­rok­hoz for­dul se­gít­sé­gért a %Ri­post%-on ke­resz­tül.

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Hihetetlenül hangzik, de egyáltalán nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Szenzáció, Hamiltont már az első versenyen elverték

Szenzáció, Hamiltont már az első versenyen elverték

A Fer­rari tény­leg jó autót épí­tett.

A Fer­rari a téli tesz­te­ken már mu­ta­tott biz­tató je­le­ket, most éles ver­seny­ben is le­győz­ték a Mer­ce­dest.

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát!

Hatalmas nyári kaland: Fedezd fel a világ legkülönlegesebb állatvilágát!

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai miatt ked­velt úti cél!

Auszt­rá­lia nem csu­pán pezsgő nagy­vá­ro­sai, hanem kü­lön­le­ges ál­lat­vi­lága miatt is a tu­ris­ták ked­venc úti célja.