CÍMKE: 'átverés'

Botrány, ami Hódmezővásárhelyen történt vasárnap: aljas dolgot tett két fiatal

Botrány, ami Hódmezővásárhelyen történt vasárnap: aljas dolgot tett két fiatal

A fi­a­ta­lok egy idős helyi férfi­nál je­len­tek meg azzal, hogy le­fes­tik a kaput.

A fi­a­ta­lok egy idős helyi férfi­nál je­len­tek meg azzal, hogy le­fes­tik a kaput.

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beck­ham szob­rot ka­pott a ten­ge­ren­tú­lon, de nem nyerte el a tet­szé­sét.

David Beck­ham szob­rot ka­pott a ten­ge­ren­tú­lon, de nem nyerte el a tet­szé­sét.

Kiderült, miért fogynak el pillanatok alatt az akciós termékek

Kiderült, miért fogynak el pillanatok alatt az akciós termékek

Ha­tal­mas bol­dog­ság, ha a feb­ru­ári sze­zon­végi le­ára­zá­sok­ban le­csap­ha­tunk egy ak­ciós ka­bátra, ci­pőre, vagy bármi másra.

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Foly­tat­ják a csa­lás­so­ro­za­tot...

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot"...

Hívei elől is bujkál a zalai kamujézus

Hívei elől is bujkál a zalai kamujézus

Hiába ke­resi bárki T. Mik­lóst, a zalai ku­ruzs­lót.

Le­hú­zott ab­la­kok, ki­kap­csolt mo­bil­te­le­fo­nok: hiába ke­resi bárki T. Mik­lóst, a zalai ku­ruzs­lót, akit fa­na­ti­kus hívei Jézus re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak hisz­nek, sehol sem lehet el­érni. Talán majd a rend­őr­ség­nek si­ke­rül.

Egy házaspár rájött a nagy lottótrükkre, milliárdokat kaszáltak

Egy házaspár rájött a nagy lottótrükkre, milliárdokat kaszáltak

A nyug­dí­ja­zott ma­te­ma­ti­kus és fe­le­sége össze­sen 26 mil­lió dol­lárt nyert lot­tón, pedig csak az arit­me­tika alap­vető sza­bá­lyait al­kal­maz­ták.

A nyug­dí­ja­zott ma­te­ma­ti­kus és fe­le­sége össze­sen 26 mil­lió dol­lárt nyert lot­tón, pedig csak az arit­me­tika alap­vető sza­bá­lyait al­kal­maz­ták.

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Ki­de­rült, hogy a férfi le­pusz­tult há­zá­ban, öt szo­bá­ban húsz ember él, és min­den szava ha­zug­ság volt.

Durván átverték Oszter Sándort, tiszta vizet öntött a pohárba a művész

Durván átverték Oszter Sándort, tiszta vizet öntött a pohárba a művész

A 70 éves ma­gyar szí­nészt évek­kel ez­előtt csapta be egy gáz­sze­relő, az át­ve­rés árát pedig most kel­lett meg­fi­zet­nie a sztár­nak.

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják.

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják, mind­eköz­ben pedig álom­ott­ho­nu­kat ké­szül­nek fel­épí­teni.

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

Kar­kö­tők áru­sí­tá­sába kez­dett.

Két­ség­be­esett em­be­re­ket hi­te­get­nek a gyó­gyu­lás re­mé­nyé­vel.

Élő adásban szólta el magát az RTL egykori sztárja a kamuklinikáról

Élő adásban szólta el magát az RTL egykori sztárja a kamuklinikáról

A hí­res­ség az Ön­in­dí­tó­ban nem ta­gadta, hogy öt­ezer fo­rin­tért árul­ják a cso­dát a kli­ni­ká­ju­kon. Több kér­désre azon­ban nem tu­dott meg­nyug­tató vá­laszt adni.

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Ferencvárostól

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Fraditól, itt vannak a részletek

Nem jött be a terve.

Egy vá­lo­ga­tott já­té­kost akart fel­hasz­nálni a ter­vé­hez. Az ügy­let­ből végül nem lett semmi, mert a spor­toló ész­nél volt.

Óriási átverés, hasonmását küldte a rajongók közé a világsztár

Óriási átverés, hasonmását küldte a rajongók közé a világsztár

Ro­nal­dinho nem csak a pá­lyán, a fo­ci­lab­dá­val trük­kö­zik ügye­sen. An­go­lo­san tá­vo­zott a bra­zil.

Csúnyán átverte a nehéz sorsú ötéves kislányt a magyar énekesnő!

Csúnyán átverte a nehéz sorsú ötéves kislányt a magyar énekesnő!

Azt ígérte, hogy meg­lá­to­gat egy kis­lányt a pé­celi gyer­mek­ott­hon­ban.

A hí­res­ség azt ígérte, hogy meg­lá­to­gat egy kis­lányt a pé­celi gyer­mek­ott­hon­ban, de végül nem ment el. Sőt!

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

A rap­per nem érti a tör­tén­te­ket.

A rap­per nem érti, miért já­rat­ták le min­denki előtt. Ál­lí­tása sze­rint az ese­mé­nyek tel­je­sen más­képp tör­tén­tek.

Árva gyerekeket vert át Curtis: hatalmas a csalódás az otthonban

Árva gyerekeket vert át Curtis: hatalmas a csalódás az otthonban

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott...

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott az ál­lami gon­do­zott és hal­mo­zot­tan fo­gya­ték­kal élő gye­re­kek­nek Cur­tis.

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

A ti­tok­za­tos férfi ko­moly összeg­gel ká­ro­sí­totta volna meg a fo­gya­ték­kal élő­ket. Végül nem si­ke­rült a terve.

A ti­tok­za­tos férfi ko­moly összeg­gel ká­ro­sí­totta volna meg a fo­gya­ték­kal élő­ket. Végül nem si­ke­rült a terve.

Tele volt átveréssel a magyar Black Friday

Tele volt átveréssel a magyar Black Friday

Kamu le­ára­zás, durva fel­ára­zás az akció előtt, per­cek alatt ki­fo­gyó áruk.

Kamu le­ára­zás, durva fel­ára­zás az akció előtt, per­cek alatt ki­fo­gyó kész­le­tek, ugyanaz a ter­mék két kü­lön­böző áron sor­ban ál­lá­sok és vissza­iga­zoló e-ma­i­lek hi­á­nya volt jel­lemző a Fe­kete Pén­tekre.

Itt a Fekete Péntek! Vigyázz, könnyen átvághatnak

Itt a Fekete Péntek!
Vigyázz, könnyen átvághatnak

Ilyen­kor a csa­lá­sok száma is meg­nőtt.

A Fe­kete Pén­tek, vagyis a Black Fri­day már ná­lunk is el­ter­jedt. Ezzel együtt a csa­lá­sok száma is meg­nőtt. Né­hány ta­náccsal szol­gá­lunk, hogy te ne dőlj be!

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban. Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban. Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fi­ze­tett Black Fri­day hir­de­té­sek árasz­tot­ták el a Fa­ce­boo­kot, me­lyek adat­ha­lá­szok ol­da­la­i­hoz ve­zet­tek.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet.

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték a szí­nész ra­jon­gói, hogy ne­vé­ben egy is­me­ret­len közöl gya­lá­za­tos posz­to­kat.

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték a szí­nész ra­jon­gói, hogy ne­vé­ben egy is­me­ret­len közöl gya­lá­za­tos posz­to­kat.

Kicsapta a biztosítékot a sztár fura fotója, de ezután jött a csavar

Kicsapta a biztosítékot a sztár fura fotója, de ezután jött a csavar

A múlt héten ke­rült nyil­vá­nos­ságra egy "pap­arazzi" kép Jus­tin Bi­eber­ről, most vi­szont min­den tisz­tá­zó­dott.

A múlt héten ke­rült nyil­vá­nos­ságra egy "pap­arazzi" kép Jus­tin Bi­eber­ről, most vi­szont min­den tisz­tá­zó­dott.

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára!

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára, amit Kulka János ne­vé­ben ala­po­san át is lép na­ponta egy is­me­ret­len Fa­ce­book fel­hasz­náló.

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el.

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Elképesztő, hogyan verte át híveit éveken keresztül a budapesti főpap

Elképesztő, hogyan verte át híveit éveken keresztül a budapesti főpap

Magát a 2010-ben ala­kult új egy­ház ve­ze­tő­jé­nek ki­adva pi­ra­mis­já­té­kot szer­ve­zett, az ügyész­ség most vádat emelt el­lene.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Csúnyán átverték Bea asszonyt: Óriásit csalódott

Csúnyán átverték Bea asszonyt: Óriásit csalódott

Hó­na­po­kon át hi­te­get­ték.

Hó­na­po­kon át hi­te­get­ték a csa­tor­ná­nál, végül csak csel­lel tudta meg, hogy ki­ke­rült a pro­duk­ci­ó­ból és nem for­gat­nak vele. Sokat bu­kott az át­ve­ré­sen.

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Big Daddy Laca na­gyon dühös.

A Ganxsta Zolee és a Kar­tel tagja, Kal­már Laca na­gyon dühös. Tel­jes bi­za­lom­mal, az in­ter­net­ről ren­delt a kony­há­jukba egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt.

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Ti­zen­öt­mil­lió fo­rint­tal pró­bál­ták be­csapni a trom­bi­tást. Nem hagyta szó nél­kül!

Ti­zen­öt­mil­lió fo­rint­tal pró­bál­ták be­csapni a trom­bi­tást. Nem hagyta szó nél­kül!

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Semmi sem volt igaz, amit ál­lí­tott.

A her­cegné egyik kö­zeli ba­rátja ki­tá­lalt Tho­mas Markle ál­lí­tó­la­gos szív­mű­tét­jé­ről. Úgy tűnik, hogy semmi sem volt igaz.

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Több száz­ezer em­bert vert át azért, hogy a kat­tin­tá­sok­ból meg­gaz­da­god­has­son.

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Egy kínai on­line bú­tor­áru­ház­ról de­rült ki, hogy ha­tal­mas át­ve­rés.

Egy kínai on­line bú­tor­áru­ház­ról de­rült ki, hogy ha­tal­mas át­ve­rés és csak az em­be­rek le­hú­zá­sára uta­zik.

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Csú­nyán le­húz­ták őket!

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe. Csú­nyán le­húz­ták őket!

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Bár­dosi Sán­dor fe­le­sége, Il­dikó most döb­bent rá, mennyire nincs tisz­tá­ban a fo­gyasz­tó­vé­de­lem­mel.

Elképesztő vád: A gyermekeim megölésével fenyegetett Klapka György

Elképesztő vád: A gyermekeim megölésével fenyegetett Klapka György

Hogy iga­zak -e a férfi vád­jai?

Hogy iga­zak -e a férfi vád­jai, az már sosem de­rül­het ki, hi­szen a mil­li­ár­dos üz­let­em­ber más­fél éve el­hunyt így nem véd­heti meg magát.

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat.

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

A csa­lók pedig egyre trük­kö­seb­bek. Most az OTP ne­vé­ben pró­bál­koz­nak.

A csa­lók pedig egyre trük­kö­seb­bek. Most az OTP ne­vé­ben pró­bál­koz­nak.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul.

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Ez szörnyű, szomorú hírt közölt Caramel

Ez szörnyű, szomorú hírt közölt Caramel

A nép­szerű éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán írta le a tör­tén­te­ket.

A nép­szerű éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán írta le a tör­tén­te­ket. Arra kér min­den­kit, ne dől­je­nek be a bor­zal­mas plety­kák­nak.

Kihúztak pár titkos infót a telefonbetyárok a brit külügyminiszterből

Kihúztak pár titkos infót a telefonbetyárok a brit külügyminiszterből

Boris John­son 18 per­cen ke­resz­tül hitte azt, hogy az új­don­sült ör­mény mi­nisz­ter­el­nök­kel be­szél te­le­fo­non...

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Ezt lát­nod kell!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Gusztustalan átverés áldozata lett Kulka János, a rendőrség tehetetlen

Gusztustalan átverés áldozata lett Kulka János, a rendőrség tehetetlen

A ha­tó­sá­gok sem tud­nak a szél­há­mo­sok nyo­mára buk­kanni.

A ha­tó­sá­gok sem tud­nak a szél­há­mo­sok nyo­mára buk­kanni.

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

So­kak­nak le­esett az álla a bí­ró­sá­gon.

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

A ku­tya­sza­po­rí­tók hi­he­tet­len trük­kel pró­bál­ják át­verni a naiv vá­sár­ló­kat. Na­gyon fon­tos, hogy ezen­túl min­dig résen le­gyünk!

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól.

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Újabb rém­hírt ter­jesz­te­nek róla az in­ter­ne­ten. Tel­je­sen ki­akadt és az Ins­tag­ram-ol­da­lán tisz­tázta a tör­tén­te­ket.

Újabb rém­hírt ter­jesz­te­nek róla az in­ter­ne­ten. Tel­je­sen ki­akadt és az Ins­tag­ram-ol­da­lán tisz­tázta a tör­tén­te­ket.

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Fel­hívta ra­jon­gói fi­gyel­mét.

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre.

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát.

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat.

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak.

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak, ami­kor meg­tud­ják, min­den csak át­ve­rés volt.

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Több mint hússzo­ros ár­kü­lönb­ség is van egyes ét­ke­zési sók kö­zött. De mennyi­vel tud töb­bet a drá­gább?

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

To­vább dagad a bot­rány az in­ter­ne­tes jegy­üzé­rek körül. Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György nem hagyja annyi­ban: fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek.

A szí­nészt ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek, ál­lí­tó­lag nincs szom­szédja, akit ne ej­tett volna át már leg­alább egy­szer.

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

Egy be­ázás kö­vet­kez­té­ben men­tek tel­je­sen tönkre a bú­to­rai.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egy be­ázás kö­vet­kez­té­ben men­tek tel­je­sen tönkre a bú­to­rai, ez­után pedig még csa­lás ál­do­zata is lett.

Felháborító bánásmód, csúnyán megalázta a cég Kánya Katát!

Felháborító bánásmód, csúnyán megalázta a cég Kánya Katát!

A hí­res­ség hiába pró­bálta be­vál­tani a ku­pon­jait, az eladó nem en­gedte, és a pa­nasz­le­vél sem ért célt.

Az átvert ügyfelek bosszúja: tönkretennék Klapka lányát!

Az átvert ügyfelek bosszúja: tönkretennék Klapka lányát!

Az Arany­em­ber ko­rábbi kétes üz­le­tei során töb­ben el­vesz­tet­ték min­de­nü­ket, most jogos jus­su­kat akar­ják.

Hazudnak az utazási irodák - vizsgálat indul

Hazudnak az utazási irodák - országos vizsgálat indul

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a ha­tó­ság!

Át­fogó or­szá­gos vizs­gá­la­tot és cél­irá­nyos el­len­őr­zést kezd a Ri­post be­je­len­tése nyo­mán a ha­tó­ság!

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Em­be­rek mil­li­óit hozta lázba a videó.

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el. Azon­ban az egész csak egy óri­ási át­ve­rés.

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Cégek pró­bál­ják ki­hasz­nálni...

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Napok óta min­denki ta­lál­gat...

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette a mo­bil­já­val.

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette...

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nos su­má­kok­nak! Ho­l­ott ezek a tré­fák ki­fe­je­zet­ten dur­vák, sőt!

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nos su­má­kok­nak! Ho­l­ott ezek a tré­fák ki­fe­je­zet­ten dur­vák, sőt!

Újabb csalás: most a NAV nevében próbálnak pénzhez jutni

Újabb csalás: most a NAV nevében próbálnak pénzhez jutni

A hi­va­tal fi­gyel­mez­te­tett, a levél hamis. Mu­tat­juk, mi kell fel­tűn­jön rajta, ha nem akarsz be­dőlni.

Csak óvatosan! Nagy átvágás lehet a gyerekvitamin

Csak óvatosan! Nagy átvágás lehet a gyerekvitamin

Haz­no­sak, vagy még­sem?

Vajon tény­leg olyan hasz­no­sak a gye­re­kek szá­mára a gu­mi­cu­kor­nak ál­cá­zott vi­ta­mi­nok? Egy ame­ri­kai vizs­gá­lat nem­mel fe­lelt erre a kér­désre.

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

A távol-ke­leti la­bo­rok ont­ják ma­guk­ból a hamis gyógy­sze­re­ket.

Ha­mi­sí­ta­nak tás­kát, ruhát, elekt­ro­ni­kai cik­ket és saj­nos ennél sok­kal ve­szé­lye­sebb dol­go­kat is. A kis, távol-ke­leti la­bo­rok ont­ják ma­guk­ból a hamis gyógy­sze­re­ket, ami­ből Ma­gyar­or­szágra is jut bőven.

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Egy te­le­fo­nos app­li­ká­ció arra ajánl­ko­zik, hogy meg­tré­fálja is­me­rő­sün­ket.

Egy te­le­fo­nos app­li­ká­ció arra ajánl­ko­zik, hogy meg­tré­fálja is­me­rő­sün­ket.

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ma kez­dik a Black Fri­dayt a bol­tok.

Ma kezdi a Black Fri­dayt az áru­há­zak több­sége - de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ér­té­ke­lést!

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt.

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt, aki jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.