CÍMKE: 'átverés'

Elképesztő, hogyan verte át híveit éveken keresztül a budapesti főpap

Elképesztő, hogyan verte át híveit éveken keresztül a budapesti főpap

Magát a 2010-ben ala­kult új egy­ház ve­ze­tő­jé­nek ki­adva pi­ra­mis­já­té­kot szer­ve­zett.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Big Daddy Laca na­gyon dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Big Daddy Laca dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Ti­zen­öt­mil­lió fo­rint­tal pró­bál­ták be­csapni a trom­bi­tást. Nem hagyta szó nél­kül!

Ti­zen­öt­mil­lió fo­rint­tal pró­bál­ták be­csapni a trom­bi­tást. Nem hagyta szó nél­kül!

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Egy kínai on­line bú­tor­áru­ház­ról de­rült ki, hogy ha­tal­mas át­ve­rés és csak az em­be­rek le­hú­zá­sára uta­zik.

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Semmi sem volt igaz, amit ál­lí­tott.

A her­cegné egyik kö­zeli ba­rátja ki­tá­lalt Tho­mas Markle ál­lí­tó­la­gos szív­mű­tét­jé­ről. Úgy tűnik, hogy semmi sem volt igaz.

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szer­dai elő­adá­sára.

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szerda esti elő­adá­sára. A csaló min­den­ki­nek ugyan­arra a két helyre szóló je­gyet adta el a Mamma Mia!-ra. Ko­moly pénzt ka­szált...

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Több száz­ezer em­bert vert át, hogy a kat­tin­tá­sok­ból meg­gaz­da­god­has­son.

Több száz­ezer em­bert vert át, hogy a kat­tin­tá­sok­ból meg­gaz­da­god­has­son.

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Csú­nyán le­húz­ták őket!

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe. Csú­nyán le­húz­ták őket!

Így vernek át a magyar piacokon

Így vernek át a magyar piacokon

Ren­ge­teg gyü­mölcs­árus átver min­ket a pi­a­co­kon: kamu szár­ma­zási he­lyet tü­net­nek fel a gyü­möl­csön, zöld­sé­gen, hogy jó mi­nő­ségű helyi, kis­ter­me­lői áru­nak tűn­jön a kí­ná­lata.

A Ri­post le­lep­lezte: ren­ge­teg gyü­mölcs­árus átver min­ket a pi­a­co­kon: kamu szár­ma­zási he­lyet tü­net­nek fel a gyü­möl­csön, zöld­sé­gen, hogy jó mi­nő­ségű helyi, kis­ter­me­lői áru­nak tűn­jön a ki tudja hon­nan szár­mazó nagy­üzemi ter­mék, amit így jóval drá­gáb­ban ad­hat­nak!

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Bár­dosi Sán­dor fe­le­sége, Il­dikó nem hagyja magát!

Bár­dosi Sán­dor fe­le­sége, Il­dikó most döb­bent rá, mennyire nincs tisz­tá­ban a fo­gyasz­tó­vé­de­lem­mel. Egy szem­üve­ge­ket fo­gal­mazó cég­gel ke­rült konflik­tusba, ahol egy sze­mélyre sza­bott di­opt­riás nap­szem­üve­get ren­delt ma­gá­nak.

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat.

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Egyre több adat­ha­lász bűn­cse­lek­mény­ről lehet hal­lani, a csa­lók pedig egyre trük­kö­seb­bek.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul.

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Ez szörnyű, szomorú hírt közölt Caramel

Ez szörnyű, szomorú hírt közölt Caramel

A nép­szerű éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán írta le a tör­tén­te­ket.

A nép­szerű éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán írta le a tör­tén­te­ket. Arra kér min­den­kit, ne dől­je­nek be a bor­zal­mas plety­kák­nak.

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

A ku­tya­sza­po­rí­tók hi­he­tet­len trük­kel pró­bál­ják át­verni a naiv vá­sár­ló­kat. Na­gyon fon­tos, hogy ezen­túl min­dig résen le­gyünk!

Gusztustalan átverés áldozata lett Kulka János, a rendőrség tehetetlen

Gusztustalan átverés áldozata lett Kulka János, a rendőrség tehetetlen

Egé­szen el­ké­pesztő, ami az in­ter­ne­ten fo­lyik. A ha­tó­sá­gok sem tud­nak a szél­há­mo­sok nyo­mára buk­kanni.

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

So­kak­nak le­esett az álla a bí­ró­sá­gon.

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól.

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Fel­hívta ra­jon­gói fi­gyel­mét.

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre.

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Újabb rém­hírt ter­jesz­te­nek róla az in­ter­ne­ten. Tel­je­sen ki­akadt és az Ins­tag­ram-ol­da­lán tisz­tázta a tör­tén­te­ket.

Újabb rém­hírt ter­jesz­te­nek róla az in­ter­ne­ten. Tel­je­sen ki­akadt és az Ins­tag­ram-ol­da­lán tisz­tázta a tör­tén­te­ket.

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György fel­je­len­tést tett.

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak.

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak, ami­kor meg­tud­ják, min­den csak át­ve­rés volt.

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Több mint hússzo­ros ár­kü­lönb­ség is van egyes ét­ke­zési sók kö­zött.

Több mint hússzo­ros ár­kü­lönb­ség is van egyes ét­ke­zési sók kö­zött. De mennyi­vel tud töb­bet a drá­gább? A Pénz­cent­rum szak­ér­tői sze­rint sem­mi­vel - leg­fel­jebb szebb. A Ri­post is utá­na­né­zett: a sztár­olt hi­ma­lá­jai só ugyan­úgy bá­nyá­szott kősó!

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek.

A szí­nészt ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek, ál­lí­tó­lag nincs szom­szédja, akit ne ej­tett volna át már leg­alább egy­szer.

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egy be­ázás kö­vet­kez­té­ben men­tek tel­je­sen tönkre a bú­to­rai, ez­után pedig még csa­lás ál­do­zata is lett.

Felháborító bánásmód, csúnyán megalázta a cég Kánya Katát!

Felháborító bánásmód, csúnyán megalázta a cég Kánya Katát!

A hí­res­ség hiába pró­bálta be­vál­tani a ku­pon­jait, az eladó nem en­gedte, és a pa­nasz­le­vél sem ért célt.

Az átvert ügyfelek bosszúja: tönkretennék Klapka lányát!

Az átvert ügyfelek bosszúja: tönkretennék Klapka lányát!

Az Arany­em­ber ko­rábbi kétes üz­le­tei során töb­ben el­vesz­tet­ték min­de­nü­ket, most jogos jus­su­kat akar­ják.

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Napok óta min­denki ta­lál­gat...

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Akad még jegy?

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Ez elképesztő: Így akarják lehúzni Steiner Kristófot

Cégek pró­bál­ják ki­hasz­nálni...

Sokan van­nak, akik is­mert em­be­rek far­vi­zén evezve sze­ret­nék fel­fut­tatni saját cé­gü­ket, és sokan kö­zü­lük na­gyon nem értik a biz­nisz lé­nye­gét.

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el.

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el. Azon­ban az egész csak egy óri­ási át­ve­rés.

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Bizarr, villódzó gömb szállt le Szibériában egy autóút mellett

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette a mo­bil­já­val.

Óri­ási ide­gen göm­böt lát­tak az út szé­lén Szi­bé­ri­á­ban az au­tó­pá­lyá­ról. A ret­tegő sofőr azért fel­vette...

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ha­mi­sí­ta­nak tás­kát, ruhát, elekt­ro­ni­kai cik­ket és saj­nos ennél sok­kal ve­szé­lye­sebb dol­go­kat is.

Újabb csalás: most a NAV nevében próbálnak pénzhez jutni

Újabb csalás: most a NAV nevében próbálnak pénzhez jutni

A hi­va­tal fi­gyel­mez­te­tett, a levél hamis. Mu­tat­juk, mi kell fel­tűn­jön rajta, ha nem akarsz be­dőlni.

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Ha ezzel az indokkal hívnak fel, inkább tedd le a telefont

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nos su­má­kok­nak! Ho­l­ott ezek a tré­fák ki­fe­je­zet­ten dur­vák, sőt!

Még min­dig ren­ge­te­gen be­dől­nek az át­ve­rős te­le­fo­nok­nak! A Jokesp­hone app­li­ká­ció lé­nyege, hogy egy lis­tá­ból ki­vá­laszt­hat­ják a te­le­fon­be­tyá­rok, mivel sze­ret­nék meg­tré­fálni az is­me­rő­sü­ket. Csak meg kell ad­niuk az ál­do­zat te­le­fon­szá­mát, ám a szó­ra­ko­zá­suk nagy ve­szélyt rejt ma­gá­ban.

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Dagad a bot­rány.

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt, aki jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ennyit a nagy akciókról: átverés a magyar Black Friday

Ma kez­dik a Black Fri­dayt a bol­tok.

Ma kezdi a Black Fri­dayt az áru­há­zak több­sége - de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ér­té­ke­lést!

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Figyelmeztet az áramszolgáltató: Ha kaptál ilyen hívást, ne dőlj be

Egy te­le­fo­nos app­li­ká­ció arra ajánl­ko­zik, hogy meg­tré­fálja is­me­rő­sün­ket.

Sokan je­lent­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günk­ben saját tör­té­ne­tük­kel, mi­u­tán a Ri­post meg­írta: tíz­ez­re­ket ré­mí­te­nek ha­lálra a mo­bi­los szí­va­tás­sal. Egy te­le­fo­nos app­li­ká­ció ugyanis arra ajánl­ko­zik, hogy meg­tré­fálja is­me­rő­sün­ket.

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást! Itt­hon az 50-90 szá­za­lé­kos ak­ciók nem a te­le­ví­zi­ókra, lap­to­pokra, hű­tőkre vo­nat­koz­nak, hanem Nyu­ga­ton, csu­pán a kis­ér­tékű bo­rot­vákra, elekt­ro­mos kon­zerv­nyi­tókra...

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

Csúnyán ráfáztak a "segítségre": Kiakadtak a magyar színésznők

Csúnyán ráfáztak a "segítségre": Kiakadtak a magyar színésznők

Első ne­ki­fu­tásra még há­lá­sak is vol­tak a vá­rat­lan le­he­tő­sé­gért, de ké­sőbb rá kel­lett éb­red­niük, hogy át let­tek verve.

Jimmy utódjának nevében verték át a sztárokat

Jimmy utódjának nevében verték át a sztárokat

A fi­a­tal éne­kes be­dü­hö­dött.

A fi­a­tal éne­kes annyira be­dü­hö­dött, hogy egy ültő he­lyé­ben ala­po­san a pohár fe­ne­kére né­zett. Min­den­ki­től el­né­zést kért.

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

A Pi­ra­mis le­gen­dája imádta a nőket.

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek. Som Lajos ön­élt­rajzi köny­vé­ben őszin­tén be­szél fe­le­sé­ge­i­ről, sze­re­tő­i­ről.

Vigyázat: Csalók hirdetnek az elhunyt Klapka György nevével

Vigyázat: Csalók hirdetnek az elhunyt Klapka György nevével

Tel­je­sen ki­akad­tak az arany­em­ber örö­kö­sei, ami­kor meg­tud­ták, édes­ap­juk ar­cá­val hir­det egy zá­log­ház.

Ki­akad­tak az arany­em­ber örö­kö­sei, ami­kor meg­tud­ták, édes­ap­juk ar­cá­val hir­det egy zá­log­ház.

Figyelem, ezekkel a telefonszámokkal vernek át SMS-ben

Figyelem, ezekkel a telefonszámokkal vernek át SMS-ben

Nézd meg, me­lyek ezek!

Egyre több előfi­ze­tőt érin­te­nek az át­ve­rős emelt­dí­jas al­kal­ma­zá­sok, a ha­tó­ság három eset­ben el­ren­delte az emelt­dí­jas te­le­fon­szá­mok fel­füg­gesz­té­sét.

Botrány a mentősöknél: durva tréfát űzött velük egy miskolci nő

Botrány a mentősöknél: durva tréfát űzött velük egy miskolci nő

Még men­tő­he­li­kop­tert is küld­tek ahhoz a nőhöz, aki egy mos­dó­ban szülte meg ba­bá­ját - va­ló­já­ban csak át­ve­rés­ről volt szó.

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

A Ri­post utá­na­járt, mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­koz­nak nap­ja­ink át­ve­rői. Se­gí­tünk, hogy ne le­gyél ál­do­zat.

A Ri­post utá­na­járt, mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­koz­nak nap­ja­ink át­ve­rői. Se­gí­tünk, hogy ne le­gyél ál­do­zat.

Kitálaltak a McDonald's dolgozói: így vernek át minket

Kitálaltak a McDonald's dolgozói: így vernek át minket

Apró trük­kök­kel vág­nak át.

Apró trük­kök­kel vág­ják át a vá­sár­ló­kat a gyors­ét­te­rem­ben.

Félelmetes gyorsasággal terjed ez a brutális átverés a Facebookon

Ingyenes utalványok lepték el a Facebookot! Átverés az egész

Va­laki újabb át­ve­rést eszelt ki, ami­vel lázba hozta az egész or­szá­got. Ren­ge­teg ember dőlt be ennek.

Milliós per, csúnyán visszaéltek a magyar énekesnő nevével és fotóival

Milliós per, csúnyán visszaéltek a magyar énekesnő nevével és fotóival

Völ­gyi Zsu­zsi nem érti, hogy merte egy koz­me­ti­kai cég a fo­tó­ját fel­hasz­nálni.

Völ­gyi Zsu­zsi na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor egy is­me­rőse azzal hívta fel, hogy az ő fo­tó­i­val hir­deti egy cég a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­sait. Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott és úgy dön­tött, ez már túl megy min­den ha­tá­ron, be­pe­reli a céget.

Kamu arannyal verik át az embereket! Már ezreket becsaptak!

Kamu arannyal verik át az embereket! Már ezreket becsaptak!

Két profi szél­há­mos szedi ál­do­za­tait már hosszú ideje. Idős nyug­dí­ja­so­kat is át­ver­nek.

Két profi szél­há­mos szedi ál­do­za­tait már hosszú ideje. Idős nyug­dí­ja­so­kat is át­ver­nek.

Újra akcióban a bűnözők: Így csaltak ki rengeteg pénzt az idősektől

Újra akcióban a bűnözők: Így csaltak ki rengeteg pénzt az idősektől

A trükk régi, de újra al­kal­maz­zák: ren­ge­teg pénz­zel húz­tak le hi­szé­keny idős em­be­re­ket!

Csúnyán átverték a gyönyörű időjóst

Csúnyán átverték a gyönyörű időjóst

A csi­nos mű­sor­ve­zető első sze­rel­mé­ről val­lott.

A csi­nos mű­sor­ve­zető első sze­rel­mé­ről val­lott, amely ko­moly el­ha­tá­ro­zásra jut­tatta őt ka­masz lány­ként.

Emberségből jeles, Bochkor Gáborék így segítettek a bajbajutott hallgatón

Emberségből jeles, Bochkor Gáborék így segítettek a bajbajutott hallgatón

Szív­te­len csaló vert át egy fi­a­tal vi­déki férfit.

Szív­te­len csaló vert át egy fi­a­tal vi­déki férfit, aki ezért a rá­di­ó­sok­hoz for­dult se­gít­sé­gért.

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent, de az áruk nem vál­to­zott.

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent az el­múlt öt évben, mi­köz­ben az áruk nem vál­to­zott - mu­tat­ták ki a brit ha­tó­sá­gok.

Futótűzként terjed! Vigyázz, átvernek a Tesco nevében!

Futótűzként terjed! Vigyázz, átvernek a Tesco nevében!

Nem kell ehhez mást ten­nünk, mint vá­la­szol­nunk pár kér­désre, és máris vár­hat­juk a 85 ezer fo­rint ér­tékű Tesco vá­sár­lási ku­pont.

Nem kell ehhez mást ten­nünk, mint vá­la­szol­nunk pár kér­désre, és máris vár­hat­juk a 85 ezer fo­rint ér­tékű Tesco vá­sár­lási ku­pont.

Újabb átveréssel támadnak a telefonos csalók

Újabb átveréssel támadnak a telefonos csalók

Aján­dék au­tó­val hi­te­get­nek.

Eddig pénz­nye­re­ményt ígér­tek a te­le­fon­szol­gál­ta­tók ne­vé­ben, most aján­dék au­tó­val hi­te­get­nek a te­le­fo­nos csa­lók.

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott.

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott, és bár azóta több­ször fel­rep­pen­tek hírek az új­ra­me­le­gí­tett kap­cso­lat­ról, ők min­dig ta­gad­ták.

Itt a nagy tevepata-átverés!

Itt a nagy tevepata-átverés, szem nem marad szárazon!

Így jön­nek za­varba a nők, ami­kor meg­jegy­zést tesz­nek in­tim­tá­jé­kukra!

Sze­ret­néd látni, ho­gyan jön­nek za­varba a nők, ami­kor az utcán, han­go­san meg­jegy­zést tesz­nek in­tim­tá­jé­kukra? Akkor nézd végig a vi­deót!

Kitálalt a Meki dolgozója: így vernek át minket

Kitálalt a Meki dolgozója: így vernek át minket

El­megy a ked­vünk a mekis ka­já­tól...

Akik sze­ret­nek a McDo­nald's-ban enni, azok in­kább ne ol­vas­sa­nak to­vább, mert el­megy tőle a ked­vük.

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Átverés volt minden: egy hét múlva megesküszik Berki Krisztián és Pamela!

Gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött je­len­tet­ték be az es­küvő le­mon­dá­sát, ám ez va­ló­szí­nű­leg csak egy mé­dia­hekk volt.

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek.

Össze­gyűl­tek a be­csa­pott em­be­rek! Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek a csaló ellen.