CÍMKE: 'átverés'

Elképesztő, mivel verte át az idős vásárlókat egy hazai cég

Elképesztő, mivel verte át az idős vásárlókat egy hazai cég

Az ügyész 1 év és 4 hó­nap­nyi bör­tön­bün­te­tés ki­sza­bá­sát és va­gyon­el­kob­zást in­dít­vá­nyo­zott.

Az ügyész 1 év és 4 hó­nap­nyi bör­tön­bün­te­tés ki­sza­bá­sát és va­gyon­el­kob­zást in­dít­vá­nyo­zott.

Botrányos átverés: hihetetlen, mibe keverték Tatár Csillát

Botrányos átverés: hihetetlen, mibe keverték Tatár Csillát

A csi­nos ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán pró­bája men­teni a ment­he­tőt.

A csi­nos ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán pró­bája men­teni a ment­he­tőt.

Fordulat Kapócs Zsóka ügyében: Ez történt a millióival

Fordulat Kapócs Zsóka ügyében: Ez történt a millióival

Hoppá!

A lak­be­ren­de­ző­ként is te­vé­keny­kedő szí­nésznő talán soha nem gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen...

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen...

Újra átverték Kapócs Zsókát, börtönbe küldené a csalót

Újra átverték Kapócs Zsókát, börtönbe küldené a csalót

A lak­be­ren­de­ző­ként dol­gozó sztár­anyuka hiába várta a pén­tek kora es­tére ígért, mil­liós össze­get.

A lak­be­ren­de­ző­ként dol­gozó sztár­anyuka hiába várta a pén­tek kora es­tére ígért, mil­liós össze­get.

Milliókat szívattak meg a Pikachu filmmel

Milliókat szívattak meg a Pikachu filmmel

In­gyen mozi? Aha!

Durva látni, hogy alig 24 óra le­for­gása alatt há­nyan akar­ták in­gyen, gya­kor­la­ti­lag lo­pott for­má­ban meg­nézni a le­gen­dás rajzfilm mo­zi­vál­to­za­tát.

Harry és Meghan még a családot is átverte

Harry és Meghan még a családot is átverte

Nem vic­cel­tek, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak.

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán. De azzal egy ki­csit túl­zásba estek, hogy még a ki­rály­nőt sem in­for­mál­ták.

Feljelentés, testőrök, per: hihetetlen, mibe keverték Liptai Claudiát

Feljelentés, testőrök, per: hihetetlen, mibe keverték Liptai Claudiát

Me­gint vissza­él­tek az is­mert mű­sor­ve­zető ne­vé­vel.

Vi­rág­zik az át­ve­ré­sek kora. Me­gint vissza­él­tek az is­mert, te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető ne­vé­vel, ar­cá­val. Ki­fe­je­zet­ten ag­gasztó, az át­ve­rős hir­de­tést közel száz­ez­ren lát­ták már. Re­mél­he­tő­leg senki sem dőlt be a csa­lók­nak, te se tedd!

Kiakadtak a netezők, kegyetlen dolgot tett feleségével a férfi - videó

Kiakadtak a netezők, kegyetlen dolgot tett feleségével a férfi - videó

A férj a kom­men­te­lők sze­rint túl messzire ment.

Bár a férj azt gon­dolja, hu­mo­ros, amit csi­nál, a kom­men­te­lők sze­rint túl messzire ment.

Botrány, ami Hódmezővásárhelyen történt vasárnap: aljas dolgot tettek

Botrány, ami Hódmezővásárhelyen történt vasárnap: aljas dolgot tett két fiatal

A fi­a­ta­lok egy idős helyi férfi­nál je­len­tek meg és azt ígér­ték neki, hogy le­fes­tik a ke­rí­té­sét.

Itt bujkál a zalai kamujézus!

Itt bujkál a zalai kamujézus!

A Ri­post ki­de­rí­tette: egy la­kó­park­ban húzta meg magát a szek­ta­ve­zér.

A Ri­post ki­de­rí­tette: Za­la­eger­szeg külső ré­szén, egy szép la­kó­park­ban buj­kál a zalai ka­mu­jé­zus, aki egy több száz fős szex­szek­tát mű­köd­te­tett két év­ti­ze­den ke­resz­tül.

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beck­ham szob­rot ka­pott a ten­ge­ren­tú­lon, de nem nyerte el a tet­szé­sét.

David Beck­ham szob­rot ka­pott a ten­ge­ren­tú­lon, de nem nyerte el a tet­szé­sét.

Újabb trükkökkel verik át az utazót a szállásfoglaló oldalak

Újabb trükkökkel verik át az utazót a szállásfoglaló oldalak

A GVH vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Ra­vasz hú­zá­sok­kal ösz­tönzi fog­la­lásra az üdülni vá­gyó­kat több szál­lás­köz­ve­títő por­tál. A GVH vizs­gá­la­tot in­dí­tott Bo­o­king.com ellen.

Kiderült, miért fogynak el pillanatok alatt az akciós termékek

Kiderült, miért fogynak el pillanatok alatt az akciós termékek

Ha­tal­mas bol­dog­ság, ha a feb­ru­ári sze­zon­végi le­ára­zá­sok­ban le­csap­ha­tunk egy ak­ciós ka­bátra, ci­pőre, vagy bármi másra.

Egy házaspár rájött a nagy lottótrükkre, milliárdokat kaszáltak

Egy házaspár rájött a nagy lottótrükkre, milliárdokat kaszáltak

A nyug­dí­ja­zott ma­te­ma­ti­kus és fe­le­sége össze­sen 26 mil­lió dol­lárt nyert lot­tón.

A nyug­dí­ja­zott ma­te­ma­ti­kus és fe­le­sége össze­sen 26 mil­lió dol­lárt nyert.

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot"...

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló köz­pon­tot...

Tovább dagad a Wizz Air-botrány: ezért különösen kiakadtak az utasok

Tovább dagad a Wizz Air-botrány: ezért különösen kiakadtak az utasok

Azt tudja az ember, hogy olcsó hús­nak híg a leve, és a fa­pa­do­sok­nál min­de­nért külön fi­zetni kell.

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

Sok az átverés: ezzel kell megküzdenie a magyar műsorvezetőnek

A csi­nos sztár és ked­vese első gyer­me­kü­ket vár­ják, mind­eköz­ben pedig álom­ott­ho­nu­kat ké­szül­nek fel­épí­teni.

Hívei elől is bujkál a zalai kamujézus

Hívei elől is bujkál a zala megyei kamujézus

Le­hú­zott ab­la­kok, ki­kap­csolt mo­bil­te­le­fo­nok: hiába ke­resi bárki T. Mik­lóst, a zalai ku­ruzs­lót, akit fa­na­ti­kus hívei Jézus re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak hisz­nek, sehol sem lehet el­érni.

Le­hú­zott ab­la­kok, ki­kap­csolt mo­bil­te­le­fo­nok: hiába ke­resi bárki T. Mik­lóst, a zalai ku­ruzs­lót, akit fa­na­ti­kus hívei Jézus re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak hisz­nek, sehol sem lehet el­érni. Talán majd a rend­őr­ség­nek si­ke­rül: ha­ma­ro­san ki­hall­gat­hat­ják gya­nú­sí­tott­ként, egy­előre ku­ruzs­lás miatt.

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Spanyol villát és csillogó életet ígért a pakisztáni férfi, rémálom lett belőle

Ki­de­rült, hogy a férfi le­pusz­tult há­zá­ban, öt szo­bá­ban húsz ember él.

Ki­de­rült, hogy a férfi le­pusz­tult há­zá­ban, öt szo­bá­ban húsz ember él.

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Va­laki csú­nya tré­fát űzött!

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

Durván átverték Oszter Sándort, tiszta vizet öntött a pohárba a művész

Durván átverték Oszter Sándort, tiszta vizet öntött a pohárba a művész

A 70 éves ma­gyar szí­nészt évek­kel ez­előtt csapta be egy gáz­sze­relő.

A 70 éves ma­gyar szí­nészt évek­kel ez­előtt csapta be egy gáz­sze­relő, az át­ve­rés árát pedig most kel­lett meg­fi­zet­nie a sztár­nak.

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

A há­zas­pár cso­da­tévő kar­kö­tők áru­sí­tá­sába kez­dett, ami­ket 300 fo­rin­tért bárki be­sze­rez­het, igaz, nem tőlük, hanem egy kínai web­áru­ház­ból.

A há­zas­pár cso­da­tévő kar­kö­tők áru­sí­tá­sába kez­dett, ami­ket 300 fo­rin­tért bárki be­sze­rez­het, igaz, nem tőlük, hanem egy kínai web­áru­ház­ból.

Élő adásban szólta el magát az RTL egykori sztárja a kamuklinikáról

Élő adásban szólta el magát az RTL egykori sztárja a kamuklinikáról

Nem ta­gadta, hogy öt­ezer fo­rin­tért árul­ják a cso­dát a kli­ni­ká­ju­kon.

A hí­res­ség az Ön­in­dí­tó­ban nem ta­gadta, hogy öt­ezer fo­rin­tért árul­ják a cso­dát a kli­ni­ká­ju­kon. Több kér­désre azon­ban nem tu­dott meg­nyug­tató vá­laszt adni.

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Ferencvárostól

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Fraditól, itt vannak a részletek

Nem jött be a terve.

Egy vá­lo­ga­tott já­té­kost akart fel­hasz­nálni a ter­vé­hez. Az ügy­let­ből végül nem lett semmi, mert a spor­toló ész­nél volt.

Csúnyán átverte a nehéz sorsú ötéves kislányt a magyar énekesnő!

Csúnyán átverte a nehéz sorsú ötéves kislányt a magyar énekesnő!

A hí­res­ség azt ígérte, hogy meg­lá­to­gat egy kis­lányt a pé­celi gyer­mek­ott­hon­ban, de végül nem ment el. Sőt!

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

Durván kiakadt, reagált a vádakra Curtis

A rap­per nem érti a tör­tén­te­ket.

A rap­per nem érti, miért já­rat­ták le min­denki előtt. Ál­lí­tása sze­rint az ese­mé­nyek tel­je­sen más­képp tör­tén­tek.

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Fapados átverések:
80 ezres kártérítést kapnak a pórul járt utasok

Durva: idén 40 szá­za­lék­kal nőtt a pa­na­szok száma Bu­da­pes­ten a fa­pa­dos lé­gi­tár­sa­sá­gok ellen.

Árva gyerekeket vert át Curtis: hatalmas a csalódás az otthonban

Árva gyerekeket vert át Curtis: hatalmas a csalódás az otthonban

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott az ál­lami gon­do­zott és hal­mo­zot­tan fo­gya­ték­kal élő gye­re­kek­nek Cur­tis.

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott az ál­lami gon­do­zott és hal­mo­zot­tan fo­gya­ték­kal élő gye­re­kek­nek Cur­tis.

Óriási átverés, hasonmását küldte a rajongók közé a világsztár

Óriási átverés, hasonmását küldte a rajongók közé a világsztár

Ro­nal­dinho nem csak a pá­lyán, a fo­ci­lab­dá­val trük­kö­zik ügye­sen. An­go­lo­san tá­vo­zott a bra­zil.

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

A ti­tok­za­tos férfi ko­moly összeg­gel ká­ro­sí­totta volna meg a fo­gya­ték­kal élő­ket.

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban.

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban. Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat...

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat sar­kallja üze­net­ben győ­ze­lemre Berki Krisz­ti­ánt. Nem szív­ből szo­rí­ta­nak az izom­ce­leb­nek, csu­pán re­mény­ked­nek...

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Lépett a Facebook: Ezt tették a Kulka Jánost gyalázó oldallal

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték...

Hosszú he­te­ken át hiába je­lez­ték a szí­nész ra­jon­gói, hogy ne­vé­ben egy is­me­ret­len közöl gya­lá­za­tos posz­to­kat.

Itt a Fekete Péntek! Vigyázz, könnyen átvághatnak

Itt a Fekete Péntek! Vigyázz,
könnyen átvághatnak

A Fe­kete Pén­tek, vagyis a Black Fri­day már ná­lunk is el­ter­jedt. Ezzel együtt a csa­lá­sok száma is meg­nőtt.

A Fe­kete Pén­tek, vagyis a Black Fri­day már ná­lunk is el­ter­jedt. Ezzel együtt a csa­lá­sok száma is meg­nőtt. Aki ilyen­kor vá­sá­rol, az le­gyen kö­rül­te­kintő és ne dől­jön be a csa­lók­nak. A vissza­uta­sít­ha­tat­lan­nak tűnő aján­lat nem min­dig tisz­tes­sé­ges. Akár több­mil­liós bír­ságra is szá­mít­hat­nak a csaló ke­res­ke­dők.

Kicsapta a biztosítékot a sztár fura fotója, de ezután jött a csavar

Kicsapta a biztosítékot a sztár fura fotója, de ezután jött a csavar

Most vi­szont min­den tisz­tá­zó­dott.

A múlt héten ke­rült nyil­vá­nos­ságra egy "pap­arazzi" kép Jus­tin Bi­eber­ről, most vi­szont min­den tisz­tá­zó­dott.

Háborút indított a magyar hatóság a Viagogo ellen

Háborút indított a magyar hatóság a Viagogo ellen

A céget fel­je­len­tet­ték...

Fel­ke­rült a ma­gyar kor­mány jog­sértő web­áru­há­za­kat tar­tal­mazó lis­tá­jára a Vi­a­gogo. A jegy­üzér­por­tál a fo­gyasz­tó­vé­delmi ha­tó­ság sze­rint sú­lyos jog­sér­té­se­ket kö­ve­tett el.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a férfi.

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, a két éne­kes jogi útra te­relte az ügyet. A ma­gyar sztá­rok ugyanis nem kö­töt­tek szer­ző­dést a no­vem­ber 17-i fel­lé­pésre, a je­gye­ket pedig már áru­sí­tot­ták.

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Ez már gusztustalan: Így káromkodnak a neten Kulka nevében

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára, amit Kulka János ne­vé­ben ala­po­san át is lép na­ponta egy is­me­ret­len Fa­ce­book fel­hasz­náló.

Az íz­lés­te­len­ség­nek is van egy ha­tára, amit Kulka János ne­vé­ben ala­po­san át is lép na­ponta egy is­me­ret­len Fa­ce­book fel­hasz­náló.

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Eddig soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Eddig soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Elképesztő, hogyan verte át híveit éveken keresztül a budapesti főpap

Elképesztő, hogyan verte át híveit éveken keresztül a budapesti főpap

Magát a 2010-ben ala­kult új egy­ház ve­ze­tő­jé­nek ki­adva pi­ra­mis­já­té­kot szer­ve­zett, az ügyész­ség most vádat emelt el­lene.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Csúnyán átverték Bea asszonyt: Óriásit csalódott

Csúnyán átverték Bea asszonyt: Óriásit csalódott

Hó­na­po­kon át hi­te­get­ték.

Hó­na­po­kon át hi­te­get­ték a csa­tor­ná­nál, végül csak csel­lel tudta meg, hogy ki­ke­rült a pro­duk­ci­ó­ból és nem for­gat­nak vele. Sokat bu­kott az át­ve­ré­sen.

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Mamma Mia! 40 embert csaptak be 2 jeggyel!

Durva át­ve­rés tör­tént.

Durva át­ve­rés­nek let­tek ál­do­za­tai azok, akik egy zárt Fa­ce­book-cso­port­ban vet­tek je­gyet az ABBA-da­lokra épült pro­duk­ció szerda esti elő­adá­sára.

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Csúnyán átverték a magyar sztárrappert, durva bosszút tervez

Big Daddy Laca na­gyon dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Big Daddy Laca dühös. Az in­ter­net­ről ren­delt egy tömör, fenyő ét­ke­ző­asz­talt, de mást ka­pott he­lyette.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Pofátlan átverés, teljesen kikelt magából Lagzi Lajcsi

Mil­li­ók­kal pró­bál­ták be­csapni.

Ti­zen­öt­mil­lió fo­rint­tal pró­bál­ták be­csapni a trom­bi­tást. Nem hagyta szó nél­kül!

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Durva átverésre figyelmeztetnek, innen soha ne rendelj semmit

Egy kínai on­line bú­tor­áru­ház­ról de­rült ki, hogy ha­tal­mas át­ve­rés.

Egy kínai on­line bú­tor­áru­ház­ról de­rült ki, hogy ha­tal­mas át­ve­rés és csak az em­be­rek le­hú­zá­sára uta­zik.

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

A her­cegné egyik kö­zeli ba­rátja ki­tá­lalt Tho­mas Markle ál­lí­tó­la­gos szív­mű­tét­jé­ről.

A her­cegné egyik kö­zeli ba­rátja ki­tá­lalt Tho­mas Markle ál­lí­tó­la­gos szív­mű­tét­jé­ről.

Így vernek át a magyar piacokon

Így vernek át a magyar piacokon

A Ri­post le­lep­lezte: ren­ge­teg gyü­mölcs­árus átver min­ket a pi­a­co­kon.

A Ri­post le­lep­lezte: ren­ge­teg gyü­mölcs­árus átver min­ket a pi­a­co­kon: kamu szár­ma­zási he­lyet tü­net­nek fel a gyü­möl­csön, zöld­sé­gen, hogy jó mi­nő­ségű helyi, kis­ter­me­lői áru­nak tűn­jön a kí­ná­lata.

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Vérlázító dologgal bukott le Facebookon a magyar tanárnő, ezt tette

Több száz­ezer em­bert vert át, hogy a kat­tin­tá­sok­ból meg­gaz­da­god­has­son.

Több száz­ezer em­bert vert át azért, hogy a kat­tin­tá­sok­ból meg­gaz­da­god­has­son.

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe.

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe. Csú­nyán le­húz­ták őket!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Újabb durva átverés terjed, most az OTP nevében csalják ki a pénzünk

Egyre több adat­ha­lász bűn­cse­lek­mény­ről lehet hal­lani, a csa­lók pedig egyre trük­kö­seb­bek.

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Bár­dosi Sán­dor fe­le­sége, Il­dikó nem hagyja magát!

Bár­dosi Sán­dor fe­le­sége, Il­dikó most döb­bent rá, mennyire nincs tisz­tá­ban a fo­gyasz­tó­vé­de­lem­mel. Egy szem­üve­ge­ket fo­gal­mazó cég­gel ke­rült konflik­tusba, ahol egy sze­mélyre sza­bott di­opt­riás nap­szem­üve­get ren­delt ma­gá­nak.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Ez szörnyű, szomorú hírt közölt Caramel

Ez szörnyű, szomorú hírt közölt Caramel

A nép­szerű éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán írta le a tör­tén­te­ket. Arra kér min­den­kit, ne dől­je­nek be a bor­zal­mas plety­kák­nak. Ki­zá­ró­lag a hi­va­ta­los ol­da­lá­ról tá­jé­ko­zód­ja­nak.

A nép­szerű éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán írta le a tör­tén­te­ket. Arra kér min­den­kit, ne dől­je­nek be a bor­zal­mas plety­kák­nak.

Kihúztak pár titkos infót a telefonbetyárok a brit külügyminiszterből

Kihúztak pár titkos infót a telefonbetyárok a brit külügyminiszterből

Boris John­son 18 per­cen ke­resz­tül hitte azt, hogy az új­don­sült ör­mény mi­nisz­ter­el­nök­kel be­szél te­le­fo­non...

Gusztustalan átverés áldozata lett Kulka János, a rendőrség tehetetlen

Gusztustalan átverés áldozata lett Kulka János, a rendőrség tehetetlen

Egé­szen el­ké­pesztő, ami az in­ter­ne­ten fo­lyik. A ha­tó­sá­gok sem tud­nak a szél­há­mo­sok nyo­mára buk­kanni.

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

Ez durva: Saját embere húzta le Galambos Lajost

So­kak­nak le­esett az álla a bí­ró­sá­gon.

So­kak­nak le­esett az álla ked­den dél­előtt a bí­ró­sá­gon, ahol két ha­lasz­tás után végre el­kez­dőd­he­tett Ga­lam­bos Lajos és tár­sai köz­mű­lo­pási pere.

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Drámai hír sokkolta Győzikét, megszólalt a showman

Tel­je­sen ki­akadt!

A show­man­ről újabb rém­hírt ter­jesz­te­nek az in­ter­ne­ten. Tel­je­sen ki­akadt!

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

Elképesztő átverés! Már semmitől sem riadnak vissza a magyar csalók

A ku­tya­sza­po­rí­tók hi­he­tet­len trük­kel pró­bál­ják át­verni a naiv vá­sár­ló­kat.

A ku­tya­sza­po­rí­tók hi­he­tet­len trük­kel pró­bál­ják át­verni a vá­sár­ló­kat. Fon­tos, hogy résen le­gyünk!

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Ezt lát­nod kell!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre. Azt írta, na­gyon rosszul érzi magát.

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre. Azt írta, na­gyon rosszul érzi magát.

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Ez lenne a vég kez­dete?

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György fel­je­len­tést tett.

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után, vél­he­tően hiába. Vajon mi lesz ebből?

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után, vél­he­tően hiába. Vajon mi lesz ebből?

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak, ami­kor meg­tud­ják, min­den csak át­ve­rés volt.

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak, ami­kor meg­tud­ják, min­den csak át­ve­rés volt.

Kitálaltak a szomszédok Oszter Sándorról!

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek.

A szí­nészt ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek, ál­lí­tó­lag nincs szom­szédja, akit ne ej­tett volna át már leg­alább egy­szer.

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egy be­ázás kö­vet­kez­té­ben men­tek tel­je­sen tönkre a bú­to­rai, ez­után pedig még csa­lás ál­do­zata is lett.

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Jobb, ha tudod: durván átvernek ezekkel az étkezési sókkal!

Több mint hússzo­ros ár­kü­lönb­ség is van egyes ét­ke­zési sók kö­zött.

Több mint hússzo­ros ár­kü­lönb­ség is van egyes ét­ke­zési sók kö­zött. De mennyi­vel tud töb­bet a drá­gább? A Pénz­cent­rum szak­ér­tői sze­rint sem­mi­vel - leg­fel­jebb szebb. A Ri­post is utá­na­né­zett: a sztár­olt hi­ma­lá­jai só ugyan­úgy bá­nyá­szott kősó!