CÍMKE: 'atv'

Elutasított egy kislányt, durván beszóltak Szabó Zsófinak!

Elutasított egy kislányt, durván beszóltak Szabó Zsófinak!

A mű­sor­ve­zető kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, ami­kor éle­té­ben elő­ször nem volt haj­landó tel­je­sí­teni egy ra­jon­gója kí­ván­sá­gát.

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

A pro­du­cer közös meg­egye­zés­sel tá­vo­zik az ATV-től, he­lyét ál­lí­tó­lag egy igazi nagy­ágyú veszi át.

FRISS HÍREK

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

Kiderültek a részletek, ezért megy el Hajdú Péter az ATV-ből

Kiderültek a részletek, ezért megy el Hajdú Péter az ATV-ből

Ál­lí­tó­lag már a Heti Napló egy­éves év­for­du­ló­jára sem hív­ták meg a mű­sor­ve­ze­tőt.

Ál­lí­tó­lag már a Heti Napló egy­éves év­for­du­ló­jára sem hív­ták meg a mű­sor­ve­ze­tőt.

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Na­gyon hi­á­nyol­ják a nézők Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, aki egy éve nincs kép­er­nyőn.

Na­gyon hi­á­nyol­ják a nézők Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, aki egy éve nincs kép­er­nyőn.

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig sosem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt.

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig nem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt, a 18 éves Márkó most úgy dön­tött, el­kí­séri édes­ap­ját az Esti Frizbi for­ga­tá­sára.

Döbbenetes nyilatkozatot tett a méhéről Hargitai Bea!

Döbbenetes nyilatkozatot tett a méhéről Hargitai Bea!

Boch­kor Gábor mű­so­rá­ban be­szél­ge­tett arról a többi ven­dég­gel, hogy me­lyik test­ré­szére kötne biz­to­sí­tást.

Boch­kor Gábor mű­so­rá­ban be­szél­ge­tett arról, me­lyik test­ré­szére kötne biz­to­sí­tást.

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Ko­moly ter­vei vol­tak...

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt az el­kép­ze­lés!

Bevallotta, miért tartogatta sokáig a szüzességét Kasszás Erzsi!

Bevallotta, miért tartogatta sokáig a szüzességét Kasszás Erzsi!

A szí­nésznő annak ide­jén ala­po­san meg­fon­tolta, kinek akarja adni a leg­drá­gább kin­csét.

Dermesztő hideg: Így segítettek Hajdú Péterék a rászorulóknak

Dermesztő hideg: Így segítettek Hajdú Péterék a rászorulóknak

Szend­vi­cse­ket ké­szí­tet­tek az ATV mű­sor­ve­ze­tői a haj­lék­ta­la­nok­nak.

Az ATV sztár­jai saját kéz­zel ken­ték a szend­vi­cse­ket a hideg elől a Nyu­gati téri alul­já­róba me­ne­kült haj­lék­ta­la­nok­nak.

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Újra fel­idézte a ret­te­gés he­teit.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt.

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt.

Döbbenetes kijelentést tett az állatkínzókról Tornóczky Anita!

Döbbenetes kijelentést tett az állatkínzókról Tornóczky Anita!

A hí­res­ség saját be­val­lása sze­rint kö­zép­kori mód­sze­re­ket vall, már ami az ítél­ke­zést il­leti.

A hí­res­ség saját be­val­lása sze­rint kö­zép­kori mód­sze­re­ket vall, már ami az ítél­ke­zést il­leti.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét...

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat.

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat, ami az egyik na­pi­lap­ban meg­je­lent róla.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Péter más­fél éve egye­dül él...

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle csa­ládja.

Ez kínos, élő adásban járatta le magát Havas Henrik!

Ez kínos, élő adásban járatta le magát Havas Henrik!

Kel­le­met­len pil­la­na­tok­nak le­het­tek tanúi azok a nézők, akik kedd este a Hír TV mű­so­rára kap­csol­tak.

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

A mű­sor­ve­zető ügyé­ben be­fe­je­ző­dött a vizs­gá­lat, a csa­tor­ná­nál nem kí­ván­nak to­vább együtt dol­gozni vele.

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

A mű­sor­ve­zető a har­min­cas éve­i­ben érezte magát a leg­job­ban a bő­ré­ben, mára azon­ban ez meg­vál­to­zott.

Balázs Klári kifakadt a studióban: Dehogy haldoklom!

Balázs Klári reagált a pletykákra: Dehogy haldoklom!

Ámu­latba ej­tette az Esti Frizbi fel­vé­te­lé­nek kö­zön­sé­gét, ami­kor be­lib­bent a stú­di­óba.