CÍMKE: 'atv'

Hazudik a Wall Street Journal és az Átlátszó

Hazudik a Wall Street Journal és az Átlátszó

Hamis cikk­nek ne­vezte David Corns­tein ame­ri­kai nagy­kö­vet a Wall St­reet Jo­ur­nal cik­két, amely sze­rint elő­ké­szü­le­tek zaj­la­nak arra, hogy szank­ci­o­nál­ják Mé­szá­ros Lő­rin­cet.

Hamis cikk­nek ne­vezte David Corns­tein a Wall St­reet Jo­ur­nal cik­két, amely sze­rint szank­ci­o­nálni akar­ják Mé­szá­ros Lő­rin­cet.

Lepatkányozta a fideszes választókat Bangóné

Lepatkányozta a fideszes választókat Bangóné

Az MSZP-s kép­vi­selő ez­út­tal ATV-s "pro­duk­ci­ó­já­val" bi­zo­nyí­totta, lehet még mé­lyebbre is süllyedni.

Az MSZP-s kép­vi­selő ez­út­tal ATV-s "pro­duk­ci­ó­já­val" bi­zo­nyí­totta, min­dig képes még mé­lyebbre süllyedni.

Meglepő, így vélekedik kirúgásáról Jaksity Kata

Meglepő, így vélekedik kirúgásáról Jaksity Kata

A té­vést hideg­zu­hany­ként érte, ami­kor 11 év után el­küld­ték az ATV-től. Azóta vi­szont na­gyot for­dult vele a világ!

A té­vést hideg­zu­hany­ként érte, ami­kor 11 év után el­küld­ték az ATV-től. Azóta na­gyot for­dult vele a világ!

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

A nép­szerű éne­kes feb­ruár végén még vic­ces anek­do­tá­i­val szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get Ja­kup­csek Gab­ri­ella mű­so­rá­ban.

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

Szívszorító interjút adott az ATV-től távozó Jaksity Kata, ez vár rá

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy 11 év után bú­csúz­nia kell, most el­mondta, ho­gyan to­vább.

A mű­sor­ve­zető szer­dán tudta meg, hogy ti­zen­egy év után bú­csúz­nia kell a kép­er­nyő­től.

Új veseátültetés vár a magyar színésznőre

Új veseátültetés vár a magyar színésznőre

Enikő 15 évvel ez­előtt ka­pott új vesét, ami ugyan jól mű­kö­dik, de...

Enikő 15 évvel ez­előtt ka­pott új vesét, ami ugyan jól mű­kö­dik, de már most biz­tos, hogy rö­vi­de­sen újra kez­dő­dik a pro­ce­dúra.

Kulka János vallomása: Félnek tőlem a barátaim

Kulka János vallomása: Félnek tőlem a barátaim

Né­há­nyan tel­je­sen el­tűn­tek...

A szí­nész ál­la­pota meg­ne­he­zíti a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját, ami miatt sok ba­rátja tá­vol­ság­tartó lett vele szem­ben, és né­há­nyan tel­je­sen el­tűn­tek az éle­té­ből...

Most jelentették be: Távozik az ATV-től Jaksity Kata

Most jelentették be: Távozik az ATV-től Jaksity Kata

A csa­torna szer­dán dél­előtt, egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben tu­datta, hogy meg­vá­lik a ta­pasz­talt hír­adós­tól.

A csa­torna szer­dán dél­előtt, egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben tu­datta, hogy meg­vá­lik a ta­pasz­talt hír­adós­tól.

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Friss információk: Ettől gyulladhatott ki az ATV székháza

Friss információk: Ettől gyulladhatott ki az ATV székháza

Tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni az épü­le­tet.

Tűz ütött ki az ATV szék­há­zá­ban pén­tek dél­után, emi­att tel­je­sen ki kel­lett ürí­teni az épü­le­tet.

Tűz a budapesti tévészékházban: ma már nem lesznek műsorok

Tűz a budapesti tévészékházban: ma már nem lesznek műsorok

A tüzet már si­ke­rült el­ol­tani, a X. ke­rü­leti szék­ház­ban azon­ban még min­dig nincs áram.

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

Az új­évet már biz­tos nem kö­zö­sen kö­szön­tik. A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

Az új­évet már biz­tos nem kö­zö­sen kö­szön­tik. A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

Megtudtuk, ez a teljes igazság Demcsák Zsuzsa visszatéréséről

Megtudtuk, ez a teljes igazság Demcsák Zsuzsa visszatéréséről

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ismét fel­tű­nik ha­ma­ro­san az ATV kép­er­nyő­jén. Fotót is meg­osz­tott róla.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ismét fel­tű­nik ha­ma­ro­san az ATV kép­er­nyő­jén. Fotót is meg­osz­tott róla.

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek érzi magát.

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető nem ha­bo­zott, ami­kor ka­pott egy se­gély­kérő le­ve­let egy idős asszony­tól, aki egy apró te­le­pü­lé­sen él a beteg fér­jé­vel.

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Rossz lóra tett Bochi...

Rossz lóra tett Bochi, ami­kor meg­pró­bálta el­vic­celni azt a témát, ami­ben egy­kori ked­vese vas­ta­gon érin­tett. Erre nem szá­mí­tott.

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

A fi­a­tal anyu­kát ren­ge­teg bán­tás érte ami­att, mert a szü­lés után né­hány nap­pal meg­je­lent egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

Elképesztő kijelentés: Eddig akar élni a magyar híradós

Elképesztő kijelentés: Eddig akar élni a magyar híradós

A ter­ve­zett­nek csak a fe­lé­nél jár...

Ha van ember a ma­gyar mé­di­á­ban, aki év­ti­ze­de­ket ta­gad­hat le a ko­rá­ból, akkor ő az! És a ter­ve­zett­nek még csak a fe­lé­nél jár...

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Váratlan bejelentés: Férjhez ment az ATV gyönyörű időjósa

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Az ATV gyö­nyörű idő­jósa, Gyu­rácz Esz­ter egy álom­szép es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent élete pár­já­nak.

Tornóczky Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Tornóczky Anita Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Boch­kor va­sár­nap esti mű­so­rá­ban a hí­res­sé­gek is ál­lást fog­lal­tak a kö­zel­múlt­ban ki­rob­bant bot­rány ügyé­ben. Egy biz­tos, meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek arról, ki a hibás.

Balul sült el a névnap: Kórházban kötött ki a magyar tévés

Balul sült el a névnap: Kórházban kötött ki a magyar tévés

Ez lett az apa lánya nap vége!

Az ATV mű­sor­ve­ze­tője amo­lyan apa-lánya napot ter­ve­zett, de egy bal­eset ke­resz­tül­húzta a szá­mí­tá­sait. Ez lett a vége!

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Most va­sár­nap eljön a pil­la­nat, ami­kor a tévés szak­em­ber és ko­rábbi csa­tor­nája vég­ér­vé­nye­sen el­vál­nak egy­más­tól.

Most va­sár­nap eljön a pil­la­nat, ami­kor a tévés szak­em­ber és ko­rábbi csa­tor­nája vég­ér­vé­nye­sen el­vál­nak egy­más­tól.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Kiosztották a sztárok Tóth Andit!

Kiosztották a sztárok Tóth Andit!

Meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett a kar­ri­er­jé­vel kap­cso­lat­ban.

A fi­a­tal éne­kesnő meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett Ma­gyar­or­szág­gal és a kar­ri­er­jé­vel kap­cso­lat­ban, ami szé­les kör­ben nem ka­pott túl po­zi­tív fo­gad­ta­tást.

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Szék­he­lyi Jó­zsef is­teni sze­ren­csé­nek tartja, hogy nem két évvel ko­ráb­ban di­ag­nosz­ti­zál­ták nála a tü­dő­rá­kot.

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Gás­pár Győző idő­sebb lá­nyá­nak ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése van a gyer­mek­vál­la­lás­ról, és nem is rej­tette véka alá.

Gás­pár Győző idő­sebb lá­nyá­nak ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése van a gyer­mek­vál­la­lás­ról, és nem is rej­tette véka alá.

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is.

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is.

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés
2 hét múlva

A Heti Napló pornóbotránya, új fejlemények. Döntés 2 hét múlva

Lé­nye­gé­ben meg­kez­dő­dött a vizs­gá­lat a Heti Napló por­no­gráf chat­bot­rá­nya ügyé­ben. Min­de­nek­előtt a ki­szi­vá­rog­ta­tót ke­re­sik. A tu­laj­do­nosi kör meg­le­pő­dött és meg­döb­bent.

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

A mű­sor­ve­zető nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor szerda reg­gel cím­la­pon látta magát.

Pótapja életéért aggódik Hajdú Péter: agyvérzést kapott az idős pap

Pótapja életéért aggódik Hajdú Péter: agyvérzést kapott az idős pap

A tévés szív­szo­rító poszt­ban tu­datta a rossz hírt a kö­ve­tő­i­vel.

A Frizbi című té­vé­mű­sor atyja va­sár­nap este, szív­szo­rító poszt­ban tu­datta a kö­ve­tő­i­vel, hogy az a férfi, akire apja he­lyett is ap­ja­ként te­kint, ismét kór­házba ke­rült. A hely­zet ki­fe­je­zet­ten ag­gasztó, sokak sze­rint csak a csoda se­gít­het.

Magyar stáb járt az észak-koreai pokolban

Magyar stáb járt az Észak-Koreai pokolban

Utol­jára hét éve for­dult elő, hogy a világ leg­el­zár­tabb dik­ta­tú­rá­já­nak kapui meg­nyíl­tak egy ma­gyar stáb előtt. Az ATV tör­té­nelmi pil­la­nat­ban for­gat­ha­tott.

Utol­jára hét éve for­dult elő, hogy a világ leg­el­zár­tabb dik­ta­tú­rá­já­nak kapui meg­nyíl­tak egy ma­gyar stáb előtt. Az ATV tör­té­nelmi pil­la­nat­ban for­gat­ha­tott.

Elutasított egy kislányt, durván beszóltak Szabó Zsófinak!

Elutasított egy kislányt, durván beszóltak Szabó Zsófinak!

Nem volt haj­landó tel­je­sí­teni egy ra­jon­gója kí­ván­sá­gát.

A mű­sor­ve­zető kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, ami­kor éle­té­ben elő­ször nem volt haj­landó tel­je­sí­teni egy ra­jon­gója kí­ván­sá­gát.

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

A pro­du­cer közös meg­egye­zés­sel tá­vo­zik az ATV-től, he­lyét pedig a hírek sze­rint egy igazi nagy­ágyú veszi majd át.

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

Kiderültek a részletek, ezért megy el
Hajdú Péter
az ATV-ből

Kiderültek a részletek, ezért megy el Hajdú Péter az ATV-ből

Ál­lí­tó­lag már a Heti Napló egy­éves év­for­du­ló­jára sem hív­ták meg a mű­sor­ve­ze­tőt.

Dermesztő hideg: Így segítettek Hajdú Péterék a rászorulóknak

Dermesztő hideg: Így segítettek Hajdú Péterék a rászorulóknak

Az ATV sztár­jai saját kéz­zel ken­ték a szend­vi­cse­ket a hideg elől a Nyu­gati téri alul­já­róba me­ne­kült haj­lék­ta­la­nok­nak.

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Na­gyon hi­á­nyol­ják a nézők Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, aki egy éve nincs kép­er­nyőn.

Na­gyon hi­á­nyol­ják a nézők Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, aki egy éve nincs kép­er­nyőn.

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig sosem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt.

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig nem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt, a 18 éves Márkó most úgy dön­tött, el­kí­séri édes­ap­ját az Esti Frizbi for­ga­tá­sára.

Döbbenetes nyilatkozatot tett a méhéről Hargitai Bea!

Döbbenetes nyilatkozatot tett a méhéről Hargitai Bea!

Erre a test­ré­szére kötne biz­to­sí­tást.

A hí­res­ség Boch­kor Gábor mű­so­rá­ban be­szél­ge­tett arról a többi ven­dég­gel, hogy me­lyik test­ré­szére kötne biz­to­sí­tást.

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt a ma­da­ras el­kép­ze­lés!

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt az el­kép­ze­lés!

Bevallotta, miért tartogatta sokáig a szüzességét Kasszás Erzsi!

Bevallotta, miért tartogatta sokáig a szüzességét Kasszás Erzsi!

Ala­po­san meg­fon­tolta, kinek akarja adni a leg­drá­gább kin­csét.

A szí­nésznő annak ide­jén ala­po­san meg­fon­tolta, kinek akarja adni a leg­drá­gább kin­csét.

Döbbenetes kijelentést tett az állatkínzókról Tornóczky Anita!

Döbbenetes kijelentést tett az állatkínzókról Tornóczky Anita!

A hí­res­ség saját be­val­lása sze­rint kö­zép­kori mód­sze­re­ket vall, már ami az ítél­ke­zést il­leti.

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Újra fel­idézte a ret­te­gés he­teit.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Döbbenet a stúdióban, 28 éves szűzlány ajánlkozott fel Hajdú Péternek

Döbbenet a stúdióban, egy 28 éves szűzlány ajánlkozott fel Hajdú Péternek

De vajon mit fe­lelt erre a meg­le­pett mű­sor­ve­zető?

De vajon mit fe­lelt erre a meg­le­pett mű­sor­ve­zető, akit fi­no­man szólva sem könnyű za­varba hozni? Pláne ka­me­rák és kö­zön­ség előtt, ahol iga­zán ele­mé­ben érzi magát Hajdú Péter.

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt. Meg akarta hó­dí­tani a nőt, ezért kü­lön­böző prak­ti­ká­kat al­kal­ma­zott.

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt.

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat, ami az egyik na­pi­lap­ban meg­je­lent róla.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét...

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle fe­le­sége .

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle fe­le­sége, Sarka Kata, két közös gyer­me­kük­kel együtt.

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Nem kí­ván­nak együtt dol­gozni vele.

A mű­sor­ve­zető ügyé­ben be­fe­je­ző­dött a vizs­gá­lat, a csa­tor­ná­nál nem kí­ván­nak to­vább együtt dol­gozni vele.

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

A har­min­cas éve­i­ben érezte jól magát.

A mű­sor­ve­zető a har­min­cas éve­i­ben érezte magát a leg­job­ban a bő­ré­ben, mára azon­ban ez meg­vál­to­zott.

Ez kínos, élő adásban járatta le magát Havas Henrik!

Ez kínos, élő adásban járatta le magát Havas Henrik!

Kel­le­met­len pil­la­na­tok­nak le­het­tek tanúi a nézők.

Kel­le­met­len pil­la­na­tok­nak le­het­tek tanúi azok a nézők, akik kedd este a Hír TV mű­so­rára kap­csol­tak.

Balázs Klári kifakadt az stúdióban: Dehogy haldoklom!

Balázs Klári kifakadt: Dehogy haldoklom!

Ámu­latba ej­tette a stú­dió ven­dé­geit.

Ámu­latba ej­tette az Esti Frizbi fel­vé­te­lé­nek kö­zön­sé­gét, ami­kor be­lib­bent a stú­di­óba. Tö­ké­le­tes kül­se­jére sokan rá­cso­dál­koz­tak,