CÍMKE: 'átigazolás'

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét.

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista.

Összeomlik a Real? Újabb sztár léphet le Madridból

Összeomlik a Real? Újabb sztár léphet le Madridból

Cris­ti­ano Ro­naldo után Isco is el­hagy­hatja a Real Mad­ri­dot. A spa­nyol sztár is Olasz­or­szág­ban köt­het ki.

Cris­ti­ano Ro­naldo után Isco is el­hagy­hatja a Real Mad­ri­dot. A spa­nyol sztár is Olasz­or­szág­ban köt­het ki.

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Tá­voz­hat Bar­ce­lo­ná­ból.

Könnyen lehet, hogy elő­ze­tes ter­ve­i­vel el­len­tét­ben még­sem Bar­ce­lo­ná­ban fe­jezi be a kar­ri­er­jét Li­onel Messi.

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Ismét a Real Mad­rid cél­ke­reszt­jé­ben ke­rült a Paris Saint-Ger­main já­té­kosa, Ney­mar.

Ismét a Real Mad­rid cél­ke­reszt­jé­ben ke­rült a Paris Saint-Ger­main já­té­kosa, Ney­mar.

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Úgy fest, véget ért a tör­té­net.

Úgy fest, véget ért a tör­té­net, Dzs­u­dzsák Ba­lázs végre be­je­lenti, me­lyik csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Le kell mon­da­niuk a já­té­kos­ról.

A fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat­nak le kell mon­da­nia a te­het­sé­ges já­té­kos­ról.

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Rengeteg pénzt fizettek érte, így élte meg a magyar focista

Rengeteg pénzt fizettek érte, így élte meg a magyar focista

Né­met­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ifjú já­té­kosa.

Né­met­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ifjú já­té­kosa.

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Ney­mar ta­valy hagyta el a Bar­cát.

Ney­mar ta­valy nyá­ron hagyta el a Bar­ce­lo­nát, a bra­zil fo­cista most vissza­tért a ka­ta­lán vá­rosba.

Dzsudzsák szerződése a Vidi sikerén múlhat

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidit.

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák.

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák Ba­lázs. Egye­lőre annak el­le­nére sem ta­lált ma­gá­nak csa­pa­tot a 31 éves fo­cista, hogy nem kell érte át­iga­zo­lási díjat fi­zetni.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

To­vábbra is nagy ta­lány a tá­vo­zása.

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het.

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het Cris­ti­ano Ro­naldo he­lyére a Real Mad­ridba.

Szétesik a Real Madrid? Zidane és Ronaldo után újabb sztár távozik

Szétesik a Real Madrid? Zidane és Ronaldo után újabb sztár távozik

Úgy fest, tel­jes át­ala­kí­tást haj­ta­nak végre a Real Mad­rid­nál. Mi lesz a csa­pat­tal?

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Irány a BL-cso­port­kör? Az Arab Emír­sé­gek után újabb eg­zo­ti­kus ál­lo­más­hely kö­vet­kez­het.

Eldőlt a sorsa, külföldön marad a magyar válogatott csatár

Eldőlt a sorsa, külföldön marad a magyar válogatott csatár

Foly­tatja kül­földi kar­ri­er­jét a 32 éves ma­gyar fut­ball­csa­tár.

Foly­tatja kül­földi kar­ri­er­jét a 32 éves ma­gyar fut­ball­csa­tár, aki ez­út­tal Tö­rök­or­szágba szer­ző­dött.

Kiborult Ronaldo mamája? Így reagált az átigazolásra

Kiborult Ronaldo mamája? Így reagált az átigazolásra

Maria őszinte vá­laszt adott.

Maria Do­lo­res Avei­rót is meg­kér­dez­ték le­gen­dás fia klub­vál­tá­sá­ról. Cris­ti­ano Ro­naldo ma­mája őszinte, min­den két­sé­get ki­záró vá­laszt adott.

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség, sokkal többet vártunk tőle

Tajti Má­tyás a DVTK já­té­kosa lett.

Tajti Má­tyás úgy dön­tött, Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja a kar­ri­er­jét.

Ebből botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

Ebből botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

A bom­ba­iga­zo­lás előtt álló por­tu­gál csil­lag­gal vi­tet­nék el a bal­hét.

A bom­ba­iga­zo­lás előtt álló por­tu­gál csil­lag­gal vi­tet­nék el a bal­hét.

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Úgy fest, na­po­kon belül hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tik Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tá­sát.

Úgy fest, na­po­kon belül hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tik Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tá­sát.

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Még­pe­dig elég egy­ér­tel­műen.

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy mégis kül­föl­dön foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát?

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Flo­ren­tino Pérez sze­retné gyor­san tisz­tázni a por­tu­gál sztár hely­ze­tét. A spa­nyo­lok sze­rint ebből klub­vál­tás lesz.

Flo­ren­tino Pérez sze­retné gyor­san tisz­tázni a por­tu­gál sztár hely­ze­tét. A spa­nyo­lok sze­rint ebből klub­vál­tás lesz.

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Erre senki sem szá­mí­tott.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően.

Meglepő, a spanyol élvonalba igazolhat a magyar válogatott ásza

Meglepő, a spanyol élvonalba igazolhat a magyar válogatott ásza

Ma­gyar baj­noki ezüst­ér­met szer­zett a 2017/18-as sze­zon­ban a Fal­có­val. Mad­ridi klub­hoz iga­zol­hat.

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata. Ru­ti­nos tá­ma­dót iga­zolt a zöld-fehér klub.

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata. Ru­ti­nos tá­ma­dót iga­zolt a zöld-fehér klub.

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Érik Dzs­u­dzsák vissza­té­rése? Ko­rábbi ka­pi­tá­nyunk ak­ti­vi­zálta magát.

Érik Dzs­u­dzsák Ba­lázs nagy vissza­té­rése? Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk keze lehet a do­log­ban.

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

A Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen meg­tör­tén­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen meg­tör­tén­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a hírt.

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a bom­ba­hírt. Pérez elnök a hibás min­de­nért.

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Kül­földi aján­la­tokra vár.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs cá­folja, hogy Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatná a pá­lya­fu­tá­sát. A ma­gyar fo­cista kül­földi aján­la­tokra vár.

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Le­járt a szer­ző­dése.

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Zi­dane őszin­tén vá­la­szolt.

Zi­dane sen­ki­től nem kérte a bra­zil fut­ball­szár meg­szer­zé­sét. De a fran­cia edző akkor sem bán­kódna, ha össze­jönne az üzlet.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Napok óta Ma­gyar­or­szá­gon van.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzs­u­dzsák Ba­lázs elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de az edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de a ma­gyar edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Bale ki­lenc gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a spa­nyol baj­nok­ság­ban. A Real 101 mil­lió eu­ró­ért vá­sá­rolta meg anno.

Bale ki­lenc gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Neymar befejezte Párizsban, többé nem lép pályára

Neymar befejezte Párizsban, többé nem lép pályára

Elege lett a bra­zil sztár­nak.

Elege lett a bra­zil sztár­nak, aki kö­zölte dön­té­sét az édes­ap­já­val. Nyá­ron tá­voz­hat.

Itt a legmeglepőbb átigazolási bombahír, megy a Barcelona csillaga?

Itt a legmeglepőbb átigazolási bombahír, megy a Barcelona csillaga?

Na ugye, hogy nem csak a pénz szá­mít! Bor­ral csá­bít­ják Kí­nába a világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­ball­sztárt.

Aggódhatnak a fradisták, igazi sztárcsapat vinné a klub legjobbját

Aggódhatnak a fradisták, igazi sztárcsapat vinné a klub legjobbját

A télen a belga Genk vitte volna a ghá­nait.

A télen a belga Genk vitte volna a ghá­nait. Pa­int­sil 15 mér­kő­zé­sen 7 gól­nál és 6 gól­passz­nál jár az NB I-ben

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Nem hagyta el a télen az ukrán együt­test. Alap­em­ber­nek szá­mít az Eu­rópa-li­gá­ban is ér­de­kelt gár­dá­ban.

Nem hagyta el a télen az ukrán együt­test. Alap­em­ber­nek szá­mít az Eu­rópa-li­gá­ban is ér­de­kelt gár­dá­ban.

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Nagy név­vel erő­sít­het a Real Mad­rid.

Könnyen lehet, hogy a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után igazi nagy név­vel erő­sít a Real Mad­rid.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Na­gyot szólna a dél-ame­ri­kai há­lóőr klub­vál­tása.

Na­gyot szólna a dél-ame­ri­kai há­lóőr klub­vál­tása. A Li­ver­pool ala­po­san zsebbe nyúl­hat a bra­zil já­té­ko­sért.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

A nyár­tól a len­gyel baj­nok­ság­ban foly­tatja a szélső.

A nyár­tól a len­gyel baj­nok­ság­ban foly­tatja a szélső.

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Spa­nyol já­té­ko­sért mehet a harc.

Az ar­gen­tin klasszis nem akarja a ri­vá­lis csa­pat­ban látni a spa­nyo­lok te­het­sé­gét. Erről már szólt is a ve­ze­tők­nek.

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

Nem jött össze a téli iga­zo­lási idő­szak.

A téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban egy ma­gyar lab­da­rú­góért sem adtak pénzt a kül­földi csa­pa­tok. Még né­hány or­szág­ban nyitva van a piac.

Nagy igazolást jelentett be a Fradi, ez aztán az erősítés

Nagy igazolást jelentett be a Fradi, ez aztán az erősítés

Egy év után tér vissza.

Egy év után tér vissza a zöld-fe­hé­rek­hez. A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is be­mu­tat­ko­zott már a 22 esz­ten­dős kö­zép­pá­lyás. A len­gyel Le­gi­á­tól ér­ke­zett.

Eldőlt, Ronaldót elengedi a Real Madrid

Eldőlt, Ronaldót elengedi a Real Madrid

A spa­nyol klub bú­csút int a sztár­nak.

Úgy fest, a spa­nyol klub bú­csút int az öt­szö­rös arany­lab­dás­nak, aki sza­ba­don tár­gyal­hat más csa­pa­tok­kal.

Hihetetlen összeg, ennyi pénzt adhatnak a válogatott focistáért

Hihetetlen összeg, ennyi pénzt adhatnak a válogatott focistáért

A klub leg­drá­gább iga­zo­lása lehet. A 23 éves védőt nem is ne­vezte a Bil­bao a leg­utóbbi meccs­ke­retbe.

A klub leg­drá­gább iga­zo­lása lehet a 23 éves fran­cia védő.

Angol sztárcsapat vinné a magyar kapust

Angol sztárcsapat vinné a magyar kapust

Bog­dán Ádám csa­pa­tot vált­hat.

Könnyen lehet, hogy na­po­kon belül új csa­pat­hoz szer­ző­dik Bog­dán Ádám.

Neymar örülhet, távozhat a Real Madridhoz

Neymar örülhet, távozhat a Real Madridhoz

Nyá­ron ismét klu­bot vált­hat.

Nyá­ron ismét klu­bot vált­hat a bra­zil Ney­mar, aki a Real Mad­rid­hoz ke­rül­het.

Ronaldo vallott, az elnökön múlik a klubváltása

Ronaldo vallott, az elnökön múlik a klubváltása

Könnyen lehet, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo az utolsó idé­nyét tölti a Real Mad­rid­nál.

Könnyen lehet, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo az utolsó idé­nyét tölti a Real Mad­rid­nál. Sokat sej­tető nyi­lat­ko­za­tot tett az arany­lab­dás.

Ennyi volt, távozott a Barcelonától a drágán vett támadó

Ennyi volt, távozott a Barcelonától a drágán vett támadó

Nem al­ko­tott ma­ra­dan­dót a ka­ta­lá­nok­nál. Ha­za­tér Tö­rök­or­szágba a tá­madó.

Nem al­ko­tott ma­ra­dan­dót a ka­ta­lá­nok­nál. Ha­za­tér Tö­rök­or­szágba a tá­madó. A Bar­cá­ban 55 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Döntöttek, Neymar ekkor igazol a Real Madridhoz

Döntöttek, Neymar ekkor igazol a Real Madridhoz

Már a rész­le­tek­ről tár­gyal­nak.

Egyre több jel mutat arra, hogy Ney­mar a Real Mad­rid­nál foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Huszti miatt háborognak a Fradi-szurkolók

Háborognak a Fradi-szurkolók, kiakadtak Huszti Szabolcs döntésén

Újra az NB I-ben játsz­hat.

A Fe­renc­vá­ros egy­kori já­té­kosa hosszú évek után tér­het vissza az NB I-be. Úgy tűnik, hogy a Vi­deo­ton lesz a kö­vet­kező csa­pata.

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

A leg­utóbbi fél évet Lett­or­szág­ban töl­tötte köl­csön­ben.

A leg­utóbbi fél évet Lett­or­szág­ban töl­tötte köl­csön­ben. A Fra­di­val ké­szül a jövő héten.

A PSG nem viccel, elképesztő összeget fizethetnek a 22 éves focistáért

A PSG nem viccel, elképesztő összeget fizethetnek a 22 éves focistáért

A 22 éves szer­ben sokat ke­res­het a Lazio. A fi­a­tal fo­cis­tát a Man­ches­ter Uni­ted is ki­nézte, a PSG töb­bet adna érte.

Válogatott játékosokról mond le a Fradi

Válogatott játékosokról mond le a Fradi

Ket­ten már biz­to­san tá­voz­nak.

A Fe­renc­vá­ros még nem erő­sí­tett, de ket­ten már biz­to­san tá­voz­nak ja­nu­ár­ban a lis­ta­ve­ze­tő­től.

Őrületes fizetést ajánlott a Vidi a válogatott csatárnak

Őrületes fizetést ajánlott a Vidi a válogatott csatárnak

Csa­tár­ral erő­sí­tene a lab­da­rúgó NB I má­so­dik he­lyén álló Vi­deo­ton. Ukrán já­té­kost sze­mel­tek ki a fe­hér­vá­riak.

Csa­tár­ral erő­sí­tene a lab­da­rúgó NB I má­so­dik he­lyén álló Vi­deo­ton. Ukrán já­té­kost sze­mel­tek ki a fe­hér­vá­riak.

Mindent megtesz a túlélésért Stohl András!

Mindent megtesz a túlélésért Stohl András!

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott, ami­kor be­je­len­tet­ték, hogy ő a Sz­tár­ban Sztár új zsű­ri­tagja.

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott, ami­kor be­je­len­tet­ték, hogy ő a Sz­tár­ban Sztár új zsű­ri­tagja.

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

Nagy durranás a végén, megdöntik Neymar rekordját?

Nagy durranás a végén, megdöntik Neymar rekordját?

Éj­fél­kor zárul az át­iga­zo­lási piac.

Csü­tör­tö­kön még erő­sít­het­nek az eu­ró­pai fut­ball­csa­pa­tok. Éj­fél­kor zárul az át­iga­zo­lási piac.

Megvan Neymar költséges utódja a Barcelonánál

Megvan Neymar költséges utódja a Barcelonánál

105 mil­lió eu­ró­ért.

105 mil­lió euró. Ennyit fi­ze­tett ki a ka­ta­lán sztár­csa­pat, hogy pó­tol­ják egyik leg­na­gyobb sztár­ju­kat.

Idegőrlő hetek, meddig kínozzák még a magyar sztárjátékost?

Idegőrlő hetek, meddig kínozzák még a magyar sztárjátékost?

Eddig rém­álom volt a nyár Hanga Ádám szá­mára, most már tény­leg itt az ideje, hogy meg­ol­dód­jon az ügye.

Neymar végre reagált, ebből botrány lesz

Neymar végre reagált, ebből botrány lesz

A Bar­ce­lona bra­zil lab­da­rú­gója a Paris Saint-Ger­ma­in­hez szer­ző­dött.

A Bar­ce­lona bra­zil lab­da­rú­gója a Paris Saint-Ger­ma­in­hez szer­ző­dött, és végre meg­szó­lalt.

Szenzáció, fővárosi csapathoz igazolhat a magyar sztárfocista

Szenzáció, fővárosi csapathoz igazolhat a magyar sztárfocista

Eddig arról szól­tak a hírek, hogy a né­me­tek­től Hol­lan­di­ába ve­zet­het az útja. Most Ame­rika is szóba jött.

Eddig arról szól­tak a hírek, hogy a né­me­tek­től Hol­lan­di­ába ve­zet­het az útja. Most Ame­rika is szóba jött.

Bombázók, Ferrarik, luxusórák: erre futna Neymar pénzéből

Bombázók, Ferrarik, luxusórák: erre futna Neymar pénzéből

Ney­ma­rért 222 mil­lió eurót fi­zet­tek...

Ney­ma­rért 222 mil­lió eurót fi­ze­tett a Paris Saint-Ger­main az FC Bar­ce­lo­ná­nak.

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók ön­fe­led­ten ün­ne­pel­tek.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Váratlan bejelentés, ide igazolt Neymar

Váratlan bejelentés, ide igazolt Neymar

Tény­leg a bra­zil vi­lág­sztár lesz a világ leg­drá­gább fo­cis­tája. Már a klubja is el­en­gedte a csa­tárt, aki mos­tan­tól fran­cia szí­ne­kért har­col.

Tény­leg a bra­zil vi­lág­sztár lesz a világ leg­drá­gább fo­cis­tája. Már a klubja is el­en­gedte a csa­tárt, aki mos­tan­tól fran­cia szí­ne­kért har­col.

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid a Mo­naco fi­a­tal klasszi­sáért. Hetek óta hí­resz­tel­ték a klub­vál­tást.

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid a Mo­naco fi­a­tal klasszi­sáért. Hetek óta hí­resz­tel­ték a klub­vál­tást.

Neymar a Barca-drukkereket fenyegeti

Neymar a Barca-drukkereket fenyegeti

Nem kön­tör­fa­la­zott a bra­zil fut­ball­klasszis, ami­kor a jö­vő­jé­ről kér­dez­ték.

Nem kön­tör­fa­la­zott a bra­zil fut­ball­klasszis, ami­kor a bar­ce­lo­nai jö­vő­jé­ről kér­dez­ték.

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Egymilliárdért hozhatjuk haza Dzsudzsák Balázst

Me­lyik ma­gyar csa­pat jönne szóba?

Vajon mennyibe ke­rülne egy ma­gyar klub­nak a 30 éves fut­bal­lista? Hány csa­pa­tunk­nak lenne re­á­lis esé­lye meg­sze­rezni?

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját az át­iga­zo­lási pi­a­con.

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját az át­iga­zo­lási pi­a­con.

Mélyütés, elveszíti világsztárját a Real Madrid

Mélyütés, elveszíti világsztárját a Real Madrid

Hetek óta plety­kál­tak a 2014-es vb-gól­ki­rály klub­vál­tá­sá­ról, most úgy fest, tény­leg be­kö­vet­ke­zik.

Hetek óta plety­kál­tak a 2014-es vb-gól­ki­rály klub­vál­tá­sá­ról, most úgy fest, tény­leg be­kö­vet­ke­zik.

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Már min­dent meg­nyert a Re­al­lal.

A por­tu­gál klasszis ezen a nyá­ron le­lép­het a spa­nyol csa­pat­tól, amellyel már min­dent meg­nyert.

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

Semmi sem le­he­tet­len.

Ez a nyár sem múl­hat el olyan hír nél­kül. hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyja a Real Mad­ri­dot.

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.