CÍMKE: 'átigazolás'

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt.

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Még min­dig nem zá­rult le a re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt ar­gen­tin Emi­li­ano Sala át­iga­zo­lási ügye.

Váratlan, újabb magyar válogatott játékos igazol a Bundesligába

Váratlan, újabb magyar válogatott játékos igazol a Bundesligába

Fa­lu­végi Ru­dolf télen bon­tott szer­ző­dést a fran­cia Nan­tes csa­pa­tá­val.

Fa­lu­végi Ru­dolf télen bon­tott szer­ző­dést a fran­cia Nan­tes csa­pa­tá­val.

Megvan az NB I legdrágább játékosa, a Fradiban folytatja

Megvan az NB I legdrágább játékosa, a Fradiban folytatja

Isael da Silva Bar­bosa leg­utóbb a kazah Kaj­rat Al­maty já­té­kosa volt. Mind­két szé­len be­vet­hető.

Isael da Silva Bar­bosa leg­utóbb a kazah Kaj­rat Al­maty já­té­kosa volt. Mind­két szé­len be­vet­hető.

Bejelentették, magyar kapussal erősít a Juventus

Bejelentették, magyar kapussal erősít a Juventus

Senkó Zsom­bor To­ri­nó­ban köl­tö­zik.

Az olasz lab­da­rúgó-csa­pat a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás há­lóőrét sze­melte ki.

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki. Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki. Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­hoz édes­geti a leg­jobb ba­rát­ját.

Hatalmas ajánlat, olasz csapat vinné a magyar focistát

Hatalmas ajánlat, olasz csapat vinné a magyar focistát

Aján­la­tot tett a Genoa az MTK-nak.

Az MTK lab­da­rú­gó­já­val erő­sí­tene az olasz él­vo­nal­ban sze­replő Genoa együt­tese.

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

A Hoffen­heim ma­gyar klasszisa nem hagyja el a télen a német együt­test, nemet mon­dott a török csa­pat­nak.

A Hoffen­heim ma­gyar klasszisa nem hagyja el a télen a német együt­test, nemet mon­dott a török sztár­csa­pat­nak.

Váratlan, külföldi élcsapatba igazolhat a Fradi támadója

Váratlan, külföldi élcsapatba igazolhat a Fradi támadója

Vissza­tér­het ne­ve­lő­egye­sü­le­té­hez.

Vissza­tér­het egyik ne­ve­lő­egye­sü­le­té­hez Dejan Ge­or­gi­je­vics. A szerb tá­madó nem sok le­he­tő­sé­get ka­pott a zöld-fe­hé­rek­nél. Egy gólt szer­zett az NB I-ben.

Szerződésbontás, csapatot vált Marco Rossi kulcsembere

Szerződésbontás, csapatot vált Marco Rossi kulcsembere

Klu­bot vált Kle­in­heis­ler László.

Klu­bot vált a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alap­em­bere, Kle­in­heis­ler László, aki tá­vo­zik Ka­zahsz­tán­ból. Már pe­dze­ge­tik, hogy mi áll­hat a hát­tér­ben.

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

A PSG sztárja re­a­gált az át­iga­zo­lási plety­kákra. Őszin­tén val­lott a be­il­lesz­ke­dési prob­lé­má­i­ról is.

A fran­cia PSG-ben fut­bal­lozó bra­zil sztár re­a­gált az át­iga­zo­lási plety­kákra. A 26 éves já­té­kos őszin­tén val­lott a be­il­lesz­ke­dési prob­lé­má­i­ról is.

Sztárcsapat vinné Szalai Ádámot, közel a megegyezés

Sztárcsapat vinné Szalai Ádámot, közel a megegyezés

Könnyen lehet, hogy a Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója, Sza­lai Ádám sztár­csa­pat­hoz kerül a ja­nu­ári át­iga­zo­lási idő­szak­ban.

Könnyen lehet, hogy a Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója, Sza­lai Ádám sztár­csa­pat­hoz kerül a ja­nu­ári át­iga­zo­lási idő­szak­ban.

Váratlan, válogatott focistát igazolhat a Ferencváros

Váratlan, válogatott focistát igazolhat a Ferencváros

Újabb Len­gyel­or­szág­ban ját­szó lab­da­rú­gót néz­tek ki a zöld-fe­hé­rek? 67 mil­lió fo­rin­tért jöhet a szlo­vák kö­zép­pá­lyás.

Újabb Len­gyel­or­szág­ban ját­szó lab­da­rú­gót néz­tek ki a zöld-fe­hé­rek? 67 mil­lió fo­rin­tért jöhet a szlo­vák kö­zép­pá­lyás.

Nagy dobásra készül a Fradi, hamarosan aláírhat a válogatott focista

Nagy dobásra készül a Fradi, hamarosan aláírhat a válogatott focista

Közel a meg­ál­la­po­dás a 23 éves vé­dő­vel, ha­ma­ro­san csat­la­koz­hat a fő­vá­ro­siak Tö­rök­or­szág­ban edző­tá­bo­rozó ke­re­té­hez.

Minőségi erősítés, a Vidihez tér haza a gólkirály

Minőségi erősítés, a Vidihez tér haza a gólkirály

To­vább erő­sí­tette ke­re­tét a Vidi FC.

To­vább erő­sí­tette ke­re­tét a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata. Ez­út­tal egy csa­tár ér­ke­zett.

Kiderült, ezt a magyar válogatott focistát igazolná le a Ferencváros

Kiderült, ezt a magyar válogatott focistát igazolná le a Ferencváros

Az után­pót­lás-vá­lo­ga­tott Sze­rető Krisz­to­fer neve a kö­zel­múlt­ban a Fradi kap­csán me­rült fel, re­a­gált a me­ne­dzserre a plety­kákra.

Ez nagyot szólhat, sztárcsapat hívja a magyar gólkirályt

Ez nagyot szólhat, sztárcsapat hívja a magyar gólkirályt

Fu­tács csa­pa­tot ta­lál­hat ma­gá­nak.

Fu­tács Márkó végre csa­pa­tot ta­lál­hat ma­gá­nak, rá­adá­sul igazi sztár­klub hívja. Ál­lí­tó­lag már meg­kez­dőd­tek a tár­gya­lá­sok. Vajon mit hoz 2019?

Kitálalt a vezető, ezért nincs magyar edzője a Vidinek

Kitálalt a vezető, ezért nincs magyar edzője a Vidinek

Ko­vács Zol­tán sport­igaz­gató sze­rint jó úton jár a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata.

Ko­vács Zol­tán sport­igaz­gató sze­rint jó úton jár a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata.

Megható, így búcsúzott el csapatától a magyar válogatott focista

Megható, így búcsúzott el csapatától a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond 11 év után hagyta el a Hon­vé­dot, hogy az ame­ri­kai Sport­ing Kan­sas City­ben foly­tassa a pá­lya­fu­tá­sát.

Nagy az érdeklődés, újabb topligás csapat vinné a magyar focistát

Nagy az érdeklődés, újabb topligás csapat vinné a magyar focistát

Nem­ré­gi­ben a fran­cia Mont­pel­lier és az olasz Fi­o­ren­tina ér­dek­lő­dött Nagy Do­mi­nik után. Újabb kérő akadt...

Válthat a Fradi-kedvenc, Böde Dániel külföldre menne

Válthat a Fradi-kedvenc: Böde Dániel bevallotta, hogy külföldre menne

Ki­ke­rült a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ke­re­té­ből a csa­tár, Böde Dá­niel.

Ki­ke­rült a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ke­re­té­ből a csa­tár, Böde Dá­niel.

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel.

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel. Na­po­kon belül Bu­da­pestre ér­kez­het.

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Gri­ez­mann Mad­rid­ban ma­radt.

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Ez nagyot szólna, balhés sztárral erősíthet a Real Madrid

Ez nagyot szólna, balhés sztárral erősíthet a Real Madrid

Ja­nu­ár­ban meg­erő­sí­tené a ke­re­tét a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata, amely rosszul kezdte a sze­zont.

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Tá­voz­hat Bar­ce­lo­ná­ból.

Könnyen lehet, hogy elő­ze­tes ter­ve­i­vel el­len­tét­ben még­sem Bar­ce­lo­ná­ban fe­jezi be a kar­ri­er­jét Li­onel Messi.

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Ismét Ney­marra haj­ta­nak.

Ismét a Real Mad­rid cél­ke­reszt­jé­ben ke­rült a Paris Saint-Ger­main já­té­kosa, Ney­mar.

Összeomlik a Real? Újabb sztár léphet le Madridból

Összeomlik a Real Madrid? Újabb sztár léphet le a királyi gárdából

Cris­ti­ano Ro­naldo után Isco is el­hagy­hatja a Real Mad­ri­dot. A spa­nyol sztár is Olasz­or­szág­ban köt­het ki.

Az élő le­genda, Cris­ti­ano Ro­naldo után Isco is el­hagy­hatja a Real Mad­ri­dot. A benn­fen­te­sek sze­rint a ki­rá­lyi gárda spa­nyol sztárja szin­tén Olasz­or­szág­ban köt­het ki. A szur­ko­lók ag­gódva fi­gye­lik a csa­pat kö­rüli vál­to­zá­so­kat.

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Úgy fest, véget ért a tör­té­net, Dzs­u­dzsák Ba­lázs végre be­je­lenti, me­lyik csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Úgy fest, véget ért a tör­té­net, Dzs­u­dzsák Ba­lázs végre be­je­lenti, me­lyik csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Le kell mon­da­niuk a já­té­kos­ról.

A fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat­nak le kell mon­da­nia a te­het­sé­ges já­té­kos­ról.

Rengeteg pénzt fizettek érte, így élte meg a magyar focista

Rengeteg pénzt fizettek érte, így élte meg a magyar focista

Né­met­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Né­met­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ifjú já­té­kosa.

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Egye­lőre annak el­le­nére sem ta­lált ma­gá­nak csa­pa­tot a 31 éves fo­cista, hogy nem kell érte át­iga­zo­lási díjat fi­zetni.

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

A Her­tha tré­nere in­gyen vi­hetné a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

A Her­tha tré­nere, Dár­dai Pál in­gyen vi­hetné a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát, még­sem ér­dek­lő­dik iránta.

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Ney­mar ta­valy nyá­ron hagyta el a Bar­ce­lo­nát, a bra­zil fo­cista most vissza­tért a ka­ta­lán vá­rosba.

Ney­mar ta­valy nyá­ron hagyta el a Bar­ce­lo­nát, a bra­zil fo­cista most vissza­tért a ka­ta­lán vá­rosba.

Dzsudzsák szerződése a Vidi sikerén múlhat

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidit.

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata.

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo he­lyére a Real Mad­ridba.

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo he­lyére a Real Mad­ridba.

Eldőlt a sorsa, külföldön marad a magyar válogatott csatár

Eldőlt a sorsa, külföldön marad a magyar válogatott csatár

Foly­tatja kül­földi kar­ri­er­jét a 32 éves ma­gyar fut­ball­csa­tár, aki ez­út­tal Tö­rök­or­szágba szer­ző­dött.

Kiborult Ronaldo mamája? Így reagált az átigazolásra

Kiborult Ronaldo mamája? Így reagált az átigazolásra

Maria őszinte vá­laszt adott.

Maria Do­lo­res Avei­rót is meg­kér­dez­ték le­gen­dás fia klub­vál­tá­sá­ról. Cris­ti­ano Ro­naldo ma­mája őszinte, min­den két­sé­get ki­záró vá­laszt adott.

Szétesik a Real Madrid? Zidane és Ronaldo után újabb sztár távozik

Szétesik a Real Madrid? Zidane és Ronaldo után újabb sztár távozik

Úgy fest, tel­jes át­ala­kí­tást haj­ta­nak végre a Real Mad­rid­nál.

Úgy fest, tel­jes át­ala­kí­tást haj­ta­nak végre a Real Mad­rid­nál.

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség, sokkal többet vártunk tőle

Tajti Má­tyás úgy dön­tött, Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja a kar­ri­er­jét. Ta­valy még a spa­nyol baj­nok­ság­ról ál­mo­do­zott.

Tajti Má­tyás úgy dön­tött, Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja a kar­ri­er­jét.

Botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

Ebből botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

A fo­ci­sztár­ral vi­tet­nék el a bal­hét.

A bom­ba­iga­zo­lás előtt álló por­tu­gál csil­lag­gal vi­tet­nék el a bal­hét.

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Cris­ti­ano Ro­naldo To­ri­nóba tart.

Úgy fest, na­po­kon belül hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tik Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tá­sát.

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Irány a BL-cso­port­kör? Újabb eg­zo­ti­kus ál­lo­más­hely kö­vet­kez­het.

Irány a BL-cso­port­kör? Az Arab Emír­sé­gek után újabb eg­zo­ti­kus ál­lo­más­hely kö­vet­kez­het.

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Flo­ren­tino Pérez sze­retné gyor­san tisz­tázni a por­tu­gál sztár hely­ze­tét. A spa­nyo­lok sze­rint ebből klub­vál­tás lesz.

Flo­ren­tino Pérez sze­retné gyor­san tisz­tázni a por­tu­gál sztár hely­ze­tét. A spa­nyo­lok sze­rint ebből klub­vál­tás lesz.

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzsudzsák klubot vált, reagált a menedzsere

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs ismét klub­vál­tás előtt áll. In­gyen iga­zol­ható a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Még­pe­dig elég egy­ér­tel­műen.

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy mégis kül­föl­dön foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát?

Áll a bál a Fradi-focista miatt, balhéznak a szurkolók

Áll a bál a Fradi-focista miatt, balhéznak a szurkolók

Lan­za­fame és He­ming­way a cél­pont.

Lan­za­fame és He­ming­way a cél­ke­reszt­ben. Bot­rány­cu­na­mit vál­tott ki az NB I-es gól­ki­rály vá­rat­lan helyre tör­tént át­iga­zo­lása.

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre az FTC.

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata. Ru­ti­nos tá­ma­dót iga­zolt a zöld-fehér klub.

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Jo­seph Pa­int­sil Bel­gi­umba iga­zol.

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen lét­re­jö­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően. Tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően.

Meglepő, a spanyol élvonalba igazolhat a magyar válogatott ásza

Meglepő, a spanyol élvonalba igazolhat a magyar válogatott ásza

Ma­gyar baj­noki ezüst­ér­met szer­zett a 2017/18-as sze­zon­ban a Fal­có­val. Mad­ridi klub­hoz iga­zol­hat.

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Érik Dzs­u­dzsák Ba­lázs nagy vissza­té­rése? Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk keze lehet a do­log­ban.

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a bom­ba­hírt. Flo­ren­tino Pérez elnök a hibás min­de­nért.

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a bom­ba­hírt. Pérez elnök a hibás min­de­nért.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

De a Vi­di­ben is el tudná kép­zelni.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Napok óta Ma­gyar­or­szá­gon van.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját.

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de a ma­gyar edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Bale bol­dog­ta­lan.

Bale ki­lenc gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a spa­nyol baj­nok­ság­ban. A Real Mad­rid 2013-ban 101 mil­lió eu­ró­ért vá­sá­rolta meg a wale­sit.

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Zi­dane sen­ki­től nem kérte a bra­zil fut­ball­szár meg­szer­zé­sét. De a fran­cia edző akkor sem bán­kódna, ha össze­jönne az üzlet.

Zi­dane sen­ki­től nem kérte a bra­zil fut­ball­szár meg­szer­zé­sét. De a fran­cia edző akkor sem bán­kódna, ha össze­jönne az üzlet.

Aggódhatnak a fradisták, igazi sztárcsapat vinné a klub legjobbját

Aggódhatnak a fradisták, igazi sztárcsapat vinné a klub legjobbját

A télen a belga Genk vitte volna a ghá­nait.

A télen a belga Genk vitte volna a ghá­nait. Pa­int­sil 15 mér­kő­zé­sen 7 gól­nál és 6 gól­passz­nál jár az NB I-ben

Neymar befejezte Párizsban, többé nem lép pályára

Neymar befejezte Párizsban, többé nem lép pályára

Elege lett a bra­zil sztár­nak, aki kö­zölte dön­té­sét az édes­ap­já­val. Nyá­ron tá­voz­hat.

Elege lett a bra­zil sztár­nak, aki kö­zölte dön­té­sét az édes­ap­já­val. Nyá­ron tá­voz­hat.

Itt a legmeglepőbb átigazolási bombahír, megy a Barcelona csillaga?

Itt a legmeglepőbb átigazolási bombahír, megy a Barcelona csillaga?

Na ugye, hogy nem csak a pénz szá­mít! Bor­ral csá­bít­ják Kí­nába a világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­ball­sztárt.

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Alap­em­ber­nek szá­mít.

Nem hagyta el a télen az ukrán együt­test. Alap­em­ber­nek szá­mít az Eu­rópa-li­gá­ban is ér­de­kelt gár­dá­ban. Nyá­ron jöhet el szá­mára a nagy ugrás.

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Na­gyot szólna a dél-ame­ri­kai há­lóőr klub­vál­tása. A Li­ver­pool ala­po­san zsebbe nyúl­hat a bra­zil já­té­ko­sért.

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

Komoly gond, emiatt bukhatja a magyar válogatottságot az NB I sztárja

A nyár­tól a len­gyel baj­nok­ság­ban foly­tatja a szélső. 2013-ban szer­ző­dött Ma­gyar­or­szágra.

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Könnyen lehet, hogy a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után igazi nagy név­vel erő­sít a Real Mad­rid.

Könnyen lehet, hogy a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után igazi nagy név­vel erő­sít a Real Mad­rid.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Erre még nem volt példa.

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Az ar­gen­tin klasszis nem akarja a ri­vá­lis csa­pat­ban látni a spa­nyo­lok te­het­sé­gét. Erről már szólt is a ve­ze­tők­nek.

Az ar­gen­tin klasszis nem akarja a ri­vá­lis csa­pat­ban látni a spa­nyo­lok te­het­sé­gét. Erről már szólt is a ve­ze­tők­nek.

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

Durva, senkinek nem kellenek a magyar focisták

A téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban egy ma­gyar lab­da­rú­góért sem adtak pénzt a kül­földi csa­pa­tok.

A téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban egy ma­gyar lab­da­rú­góért sem adtak pénzt a kül­földi csa­pa­tok. Még né­hány or­szág­ban nyitva van a piac.

Hihetetlen összeg, ennyi pénzt adhatnak a válogatott focistáért

Hihetetlen összeg, ennyi pénzt adhatnak a válogatott focistáért

A klub leg­drá­gább iga­zo­lása lehet.

A klub leg­drá­gább iga­zo­lása lehet. A 23 éves védőt nem is ne­vezte a Bil­bao a leg­utóbbi meccs­ke­retbe.

Angol sztárcsapat vinné a magyar kapust

Angol sztárcsapat vinné a magyar kapust

Bog­dán Ádám csa­pa­tot vált­hat.

Könnyen lehet, hogy na­po­kon belül új csa­pat­hoz szer­ző­dik Bog­dán Ádám.

Nagy igazolást jelentett be a Fradi, ez aztán az erősítés

Nagy igazolást jelentett be a Fradi, ez aztán az erősítés

Egy év után tér vissza a zöld-fe­hé­rek­hez. A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is be­mu­tat­ko­zott már a kö­zép­pá­lyás.

Egy év után tér vissza a zöld-fe­hé­rek­hez. A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is be­mu­tat­ko­zott már a kö­zép­pá­lyás.

Neymar örülhet, távozhat a Real Madridhoz

Neymar örülhet, távozhat a Real Madridhoz

Nyá­ron ismét klu­bot vált­hat a bra­zil Ney­mar, aki a Real Mad­rid­hoz ke­rül­het.

Nyá­ron ismét klu­bot vált­hat a bra­zil Ney­mar, aki a Real Mad­rid­hoz ke­rül­het.

Ronaldo vallott, az elnökön múlik a klubváltása

Ronaldo vallott, az elnökön múlik a klubváltása

Ang­li­ába tá­vozna a klasszis.

Könnyen lehet, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo az utolsó idé­nyét tölti a Real Mad­rid­nál. Sokat sej­tető nyi­lat­ko­za­tot tett az arany­lab­dás fut­bal­lista.

Ennyi volt, távozott a Barcelonától a drágán vett támadó

Ennyi volt, távozott a Barcelonától a drágán vett támadó

Nem al­ko­tott ma­ra­dan­dót.

Nem al­ko­tott ma­ra­dan­dót a ka­ta­lá­nok­nál. Ha­za­tér Tö­rök­or­szágba a tá­madó. A Bar­cá­ban 55 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára, 15 gólt szer­zett.

Eldőlt, Ronaldót elengedi a Real Madrid

Eldőlt, Ronaldót elengedi a Real Madrid

Úgy fest, a spa­nyol klub bú­csút int az öt­szö­rös arany­lab­dás­nak, aki sza­ba­don tár­gyal­hat más csa­pa­tok­kal.

Úgy fest, a spa­nyol klub bú­csút int az öt­szö­rös arany­lab­dás­nak, aki sza­ba­don tár­gyal­hat más csa­pa­tok­kal.