CÍMKE: 'árvíz'

Brutális eső esett, úszómedencévé változott egy amerikai stadion

Brutális eső esett, úszómedencévé változott egy amerikai stadion

Nem bír­ták el­ve­zetni a hir­te­len le­zú­duló vizet, bor­zal­mas ál­la­potba ke­rült a pálya.

Brutális víz árasztotta el az országot, félelmetes felvételeket kaptunk

Brutális víz árasztotta el az országot, félelmetes felvételeket kaptunk

A hir­te­len le­zú­duló ren­ge­teg eső­víz több me­gyé­ben is gon­dot oko­zott. A képen: Szol­nok.

Megdöbbentő felvételek: pusztít a vihar az országban

Megdöbbentő felvételek: pusztít a vihar az országban

Tom­bol a vihar az or­szág­ban, víz alatt a fo­nyódi vas­út­ál­lo­más és a Ba­la­ton partja is.

Tom­bol a vihar az or­szág­ban, víz alatt a fo­nyódi vas­út­ál­lo­más és a Ba­la­ton partja is.

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Hatalmas a készültség: árvíz és tűz pusztít Ausztráliában

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést, hogy adott eset­ben hagy­ják el lak­he­lyü­ket az em­be­rek.

Az állam ti­zen­hat kör­ze­tére adtak ki fi­gyel­mez­te­tést.

Árvízriadó van Székelyföldön

Árvízriadó van Székelyföldön

Hétfő reg­ge­lig tart a na­rancs­sárga ri­asz­tás.

Hétfő reg­ge­lig tart a na­rancs­sárga ri­asz­tás. A másod fokú ri­asz­tás főleg a ma­gya­rok lakta te­rü­le­tekre vo­nat­ko­zik.

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után.

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben. Több mint húsz helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben. Több mint húsz helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat. A pin­cék is meg­tel­tek víz­zel.

Nagy veszélyben vannak a lakók, de nem tudják kiüríteni a környéket

Nagy veszélyben vannak a lakók, de nem tudják kiüríteni a környéket

Az em­be­rek egy­sze­rűen úgy dön­töt­tek, hogy nem moz­dul­nak.

Az em­be­rek egy­sze­rűen úgy dön­töt­tek, hogy nem moz­dul­nak.

Egyre nagyobb a baj a Tiszánál

Egyre nagyobb a baj a Tiszánál, családok kerülhetnek veszélybe

Újabb sza­ka­szo­kon ren­del­ték el a ké­szült­sé­get az árvíz miatt.

Újabb sza­ka­szo­kon ren­del­ték el a ké­szült­sé­get az árvíz miatt, az utóbbi napok eső­zése miatt emel­ke­dett a fo­lyók víz­szintje.

Durva fotók: Víz alá került Párizs

Durva fotók: Víz alá került Párizs

Bor­za­lom, ami a fran­cia fő­vá­ros­ban zaj­lik. Régen ta­pasz­tal­tak ek­kora víz­ál­lást a Szaj­nán, és a ne­heze még hát­ra­van.

Bor­za­lom, ami a fran­cia fő­vá­ros­ban zaj­lik. Régen ta­pasz­tal­tak ek­kora víz­ál­lást a Szaj­nán, és a ne­heze még hát­ra­van.

Házakat önt el a víz, több településen szivattyúzni kell

Házakat önt el a víz, több településen szivattyúzni kell

Egyre rosszabb az ár­vízi hely­zet, az eső is gon­dot okoz. Több te­le­pü­lé­sen ho­mok­zsá­kok­kal kell vé­de­kezni a tűz­ol­tók­nak.

Egyre rosszabb az ár­vízi hely­zet, az eső is gon­dot okoz. Több te­le­pü­lé­sen ho­mok­zsá­kok­kal kell vé­de­kezni a tűz­ol­tók­nak.

Elsírták magukat a mentők: anyja holttestébe kapaszkodott a kislány

Elsírták magukat a mentők: anyja holttestébe kapaszkodott a kislány

Az ön­fel­ál­dozó nő min­dent meg­tett azért, hogy gye­reke él­hes­sen.

Az ön­fel­ál­dozó nő min­dent meg­tett azért, hogy gye­reke él­hes­sen.

Horror, foglyul esett Amerikában Polgár Kriszta és családja

Horror, foglyul esett Amerikában Polgár Kriszta és családja

Ott­ho­ná­ban ra­gadt.

Az íté­let­idő miatt több mil­lió ember ra­gadt ott­ho­ná­ban, köz­tük az egy­kori szép­ség­ki­rálynő is.

Bárányhát lett Noé bárkája, így menekültek meg a nyulak

Bárányhát lett Noé bárkája, így menekültek meg a nyulak

Bir­ka­há­ton me­ne­kül­tek meg a nyu­lak az árvíz elől Új-Zé­l­an­don.

Golflabda nagyságú jégdarabok csapták agyon a juhokat

Golflabda nagyságú jégdarabok csapták agyon a juhokat

A jég­eső ál­lí­tó­lag 45 per­cig tar­tott.

Óri­ási vihar volt, a jég­eső ál­lí­tó­lag 45 per­cig tar­tott, és ár­vi­zet oko­zott az uta­kon, ami köz­le­ke­dési ká­osz­hoz ve­ze­tett.

Árvíz Vácon: Tolni kellett az autókat az özönvíz miatt - Fotók

Árvíz Vácon: Tolni kellett az autókat az özönvíz miatt - Fotók

El­ké­pesztő vihar tom­bolt

Ol­va­sónk képei alap­ján el­ké­pesztő vihar tom­bolt Vácon

Kártyavárként dőlt össze a toronyház a vihar miatt! - videó

Kártyavárként dőlt össze a toronyház a vihar miatt! - videó

Több lakó is ször­nyül­ködve vi­de­ózta végig, hogy dől össze a la­kása, ami­ért annyit dol­go­zott.

Több lakó is ször­nyül­ködve vi­de­ózta végig, hogy dől össze a la­kása, ami­ért annyit dol­go­zott.

Hatalmas szupercella tört az országra, újra árvíz pusztít

Hatalmas szupercella tört az országra, újra árvíz pusztít

Vil­lá­már­víz, jég­eső pusz­tít.

Az or­szág észak­ke­leti ré­szén szu­perc­ella ala­kult ki, fel­hő­sza­ka­dás, jég­eső kí­séri. Vil­lá­már­vi­zek is ki­ala­kul­hat­nak a te­rü­le­ten.

Akkora az árvíz Szerbiában, hogy több száz embert evakuálni kellett

Akkora az árvíz Szerbiában, hogy több száz embert evakuálni kellett

Más­hol a hó­esés miatt 800 ház­tar­tás ma­radt áram nél­kül.

Más­hol a hó­esés miatt 800 ház­tar­tás ma­radt áram nél­kül!

Katasztrófahelyzet a híres horvát üdülővárosban: A tenger az úr!

Katasztrófahelyzet a híres horvát üdülővárosban: A tenger az úr!

Heves me­di­ter­rán cik­lo­nok sújt­ják a Föld­közi-ten­ger tér­sé­gét. A pusz­tító szél és csa­pa­dék rom­bol.

Árvíz, gátszakadás, sárlavina Japánban

Árvíz, gátszakadás, sárlavina Japánban

Az ár so­ka­kat el­so­dort, a túl­élő­ket he­li­kop­te­rek­kel men­tik.

Az ár so­ka­kat el­so­dort, a ház­te­tő­kön re­kedt túl­élő­ket he­li­kop­te­rek­kel pró­bál­ják men­teni.