CÍMKE: 'arc'
FRISS HÍREK

Megműtötték a magyar sztáranyuka arcát: itt az első fotó

Megműtötték a magyar sztáranyuka arcát: itt az első fotó

A csi­nos tánc­mű­vész azt üzente, jól si­ke­rült a be­avat­ko­zás. Ám azt még min­dig nem tudni, miért fe­küdt kés alá.

A csi­nos tánc­mű­vész azt üzente, jól si­ke­rült a be­avat­ko­zás. Ám azt még min­dig nem tudni, miért fe­küdt kés alá.

Élő polipot akart enni az ázsiai kislány, durva, ami ezután történt

Élő polipot akart enni az ázsiai kislány, durva, ami ezután történt

Sze­gény lány, nem let­tünk volna a he­lyé­ben!

Sze­gény lány, nem let­tünk volna a he­lyé­ben!

Csavarhúzó csapódott Tápai Szabina arcába

Csavarhúzó csapódott Tápai Szabina arcába

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem tör­tént na­gyobb baj. Ezek után biz­to­san óva­to­sabb lesz az egy­kori ké­zi­lab­dás. Fotót is mu­ta­tott a seb­ről.

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem tör­tént na­gyobb baj. Ezek után biz­to­san óva­to­sabb lesz az egy­kori ké­zi­lab­dás. Fotót is mu­ta­tott a seb­ről.

Nem hittek a szemüknek a nézők, itt tűnt fel a halott popsztár arca

Nem hittek a szemüknek a nézők, itt tűnt fel a halott popsztár arca

Az idő­já­rás-je­len­tés köz­ben vá­rat­la­nul je­lent meg a 2016-ban el­hunyt vi­lág­hírű ze­nész alakja.

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

A férfi a busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­ko­zott, de nem sok­kal ké­sőbb mentő vitte el.

A férfi a busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­ko­zott, nem sok­kal ké­sőbb azon­ban a mentő vitte el.

Mi történt a gyönyörű színésznő arcával? Durván megváltozott

Mi történt a gyönyörű színésznő arcával? Durván megváltozott

És nem az elő­nyére...

És nem az elő­nyére. Úgy tűnik, hogy a sztár csi­nált va­la­mit ma­gá­val, ami­től hi­he­tet­le­nül művi lett az arc­ki­fe­je­zése. A ra­jon­gók el­ke­se­red­tek.

Megműtötték Hódi Pamela arcát: így néz ki most

Megműtötték Hódi Pamela arcát: így néz ki most

A be­avat­ko­zás rész­le­te­i­ről is be­szélt.

A dögös sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a be­avat­ko­zás rész­le­te­i­ről.

Mi történt Weisz Fanni arcával?

Mi történt Weisz Fanni arcával?

A mo­dell vidám han­gu­lat­ban éb­red­he­tett, mert így kö­szön­tötte ra­jon­góit reg­gel. Ter­mé­sze­te­sen ér­kez­tek is a kom­men­tek azon­nal.

A mo­dell vidám han­gu­lat­ban éb­red­he­tett, mert így kö­szön­tötte ra­jon­góit reg­gel. Ter­mé­sze­te­sen ér­kez­tek is a kom­men­tek azon­nal.

Teljesen megváltozott Pásztor Anna arca, a gyerekei sem ismernének rá

Teljesen megváltozott Pásztor Anna arca, a gyerekei sem ismernének rá

Egy ra­jon­gója sze­rint ör­dö­gien néz ki új kül­se­jé­vel.

Egy ra­jon­gója sze­rint ör­dö­gien néz ki új kül­se­jé­vel.

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Itt az első fotó: így néz ki balesete után Curtis arca

Egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

A Csak show és más semmi sztár­já­ról hét­főn az esti órák­ban töl­tött fel fotót heti part­nere, Hor­váth Éva. De egy vi­de­ó­ban is meg­szó­lalt a rap­per.

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

A ra­jon­gók így is meg­őrül­nek érte.

Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá An­nács­kára. A ra­jon­gók így is meg­őrül­nek érte.

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Az egy­kori mo­dell szep­tem­ber­ben hozta vi­lágra har­ma­dik ba­bá­ját, Ti­mont.

Az egy­kori mo­dell szep­tem­ber­ben hozta vi­lágra har­ma­dik ba­bá­ját, Ti­mont. Nem­csak a baba, hanem az édes­anyja is ra­gyo­góan néz ki. Vajon, hogy csi­nálja ezt a ko­rábbi mo­dell? Szép­sége még min­dig rend­kí­vül ter­mé­sze­tes.

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Az éne­kesnő ren­ge­te­get kon­cer­te­zik a fér­jé­vel, ezért kü­lö­nö­sen fon­tos szá­mára, hogy a leg­jobb for­má­ját nyújtsa.

Ren­ge­te­get kon­cer­te­zik a fér­jé­vel, ezért kü­lö­nö­sen fon­tos szá­mára, hogy­szép le­gyen a bőre

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok.

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá.

Durván beszóltak Cinthya Dictatornak, nagyon elszomorodott a sértésen

Durván beszóltak Cinthya Dictatornak, nagyon elszomorodott a sértésen

Varga Vik­tor egy­kori sze­rel­mét csak­nem na­ponta bánt­ják a ki­né­zete miatt, most vi­szont tény­leg egy övön aluli bán­tást ka­pott.

Durván átalakult Tóth Andi. Mi történhetett az arcával?

Durván átalakult Tóth Andi. Mi történhetett az arcával?

Sok ala­po­zóra lesz szük­sége...

Az éne­kesnő leg­újabb fo­tó­ját nézve igen sok ala­po­zóra lesz szük­sége a jö­vő­ben...

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

Elképesztő átváltozás, mi történt Ónodi Eszter arcával?

Elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő elő­adása előtt lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

Durva fotón mutatta meg véres arcát Hargitai Bea

Durva fotón mutatta meg véres arcát Hargitai Bea

Aho­gyan a mon­dás is tartja, a szép­sé­gért meg kell szen­vedni. Úgy tűnik, Bea is ezen a vé­le­mé­nyen van.

Aho­gyan a mon­dás is tartja, a szép­sé­gért meg kell szen­vedni. Úgy tűnik, Bea is ezen a vé­le­mé­nyen van.

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte őket.

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte Diana két fiát, és a fi­a­ta­lab­bat ta­lálta jobb­nak, pedig eddig más­hogy gon­dol­tuk.

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

Ijesztő fotón mutatta meg összevert arcát a várandós Kulcsár Edina!

A csi­nos mo­dell­ről nem épp elő­nyös fotó ké­szült, a ra­jon­gók nagy része meg­ijedt a lát­vány­tól.

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

A szőke, fi­a­tal nő nyolc évig volt az or­szág is­mert sztár­já­nak tit­kos sze­relme.

A szőke, fi­a­tal nő nyolc évig volt az or­szág is­mert sztár­já­nak tit­kos sze­relme. Ál­lítja: sokat szen­ve­dett.

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

A nép­szerű rá­diós alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát, Ke­vint. Már csak né­hány hét...

A nép­szerű rá­diós alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát, Ke­vint. Már csak né­hány hét...

Borzalmas tévedésről rántotta le a leplet BorosMegaVoga

Borzalmas tévedésről rántotta le a leplet BorosMegaVoga

Bo­ro­sék majd­nem arcot cse­rél­tek.

Vi­gyázz! El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a két ani­má­ciós, meg­mondó fi­gura. Boros és a Voga majd­nem arcot cse­rél­tek.

Ezt még szoknunk kell, teljesen megváltozott Szabó Győző arca

Ezt még szoknunk kell, teljesen megváltozott Szabó Győző arca

Szabó Győ­zőt nem za­varja az idő.

Szabó Győ­zőt nem za­varja az idő­mú­lása, sőt még fan­tá­ziál is a jö­vő­ről.

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

Ezt miért kellett? Szétretusálta az arcát Zséda!

Ezt miért kellett? Szétretusálta az arcát Zséda!

A gyö­nyörű éne­kesnő dur­ván túl­tolta a re­tust! Pedig nem volt rá szük­sége! Ki érti ezt?

A gyö­nyörű és nép­szerű éne­kesnő dur­ván túl­tolta a fo­tó­re­tu­sáló prog­ra­mot! Pedig nem volt rá szük­sége! Ki érti ezt?

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Rémisztő, mit tett az arcával Curtis

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per.

Ijesztő fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán a nép­szerű rap­per. El­ké­ped­tek a ra­jon­gók!

A gyönyör 4 fázisban: Őszinte fotósorozat készült a női orgazmusról!

A gyönyör 4 fázisban: Őszinte fotósorozat készült a női orgazmusról!

Az or­gaz­mus pil­la­nata az egyik leg­in­ti­mebb dolog.

Az or­gaz­mus pil­la­nata az egyik leg­in­ti­mebb dolog, ami meg­tör­té­nik egy em­ber­rel. Gyak­ran még mi ma­gunk sem lát­juk ilyen­kor pá­runk arcát, több­nyire saját sze­mün­ket is be­hunyva tart­juk a gyö­nyör­től.

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

Arról már biz­to­san hal­lot­tál, hogy a férfiak fel­karja árul­ko­dik a mé­re­tük­ről. Azon­ban az álluk for­má­já­ból ki­de­rít­he­ted, hogy mi­lyen sze­re­tők!

Arról már biz­to­san hal­lot­tál, hogy a férfiak fel­karja árul­ko­dik a mé­re­tük­ről. Azon­ban az álluk for­má­já­ból ki­de­rít­he­ted, hogy mi­lyen sze­re­tők! Nézd csak!

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

Különös fotó: Így meghízott Verebes István!

Mi tör­tén­he­tett vele?

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­só­ri­por­tere! Mi tör­tén­he­tett vele?

Bátor tett: Mádai Vivien megmutatta, hogy néz ki az arca retus nélkül!

Bátor tett: Mádai Vivien megmutatta, hogy néz ki az arca retus nélkül!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője nem ta­kar­gatja a szép­ség­hi­bá­ját, amit sokan in­kább sze­xe­pil­nek tar­ta­nak.

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi ez a sminktrükk

Tarol a legújabb divattrend: Csábosan szexi ez a sminktrükk

Nem is olyan rég még smink­kel pró­bál­ták el­fedni szep­lő­i­ket a lá­nyok. Újab­ban vi­szont di­rekt szép­ség­pöttyö­ket te­to­vál­tat­nak ma­guk­nak.

Nem is olyan rég még smink­kel pró­bál­ták el­fedni szep­lő­i­ket a lá­nyok. Újab­ban vi­szont di­rekt szép­ség­pöttyö­ket te­to­vál­tat­nak ma­guk­nak. Amit meg­ér­tünk, mert el­ké­pesz­tően szexi!

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

Liptai Claudiát smink nélkül fotózták le: Elképesztő, hogy néz ki

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

A 43 éves mű­sor­ve­zető ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak! És máris ki­vé­te­les for­má­ban van, ezt nézd!

Eltorzult az arca: Felismerhetetlen lett Apáti Bence

Eltorzult az arca: Felismerhetetlen lett Apáti Bence

Szinte sok­kolta kö­zön­sé­gét Apáti Bence, ami­kor elő­ször a szín­padra lé­pett!

Szinte sok­kolta kö­zön­sé­gét Apáti Bence, ami­kor elő­ször a szín­padra lé­pett!

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Nem is annyira könnyű...

A Camb­ridge arc­me­mó­ria-tesztje meg­mu­tatja, hogy mennyire jók a ké­pes­sé­geid a fel­is­me­rés, meg­is­me­rés te­rü­le­tén. Neked hogy si­ke­rült?

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól...

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól, amit hó­na­pok óta nö­veszt!

Mi történt Szabó Zsófi arcával?

Mi történt Szabó Zsófi arcával?

A mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi profil­ján.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi profil­ján.

Mi történt? Durván átalakult Hargitai Bea arca

Mi történt? Durván átalakult Hargitai Bea arca

Meg­hök­kentő lát­ványt nyújt!

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a play­mate kö­zös­ségi profil­ján. Meg­hök­kentő lát­ványt nyújt új kül­seje!

Mi történhetett a csinos műsorvezető arcával?

Mi történhetett a csinos műsorvezető arcával?

Meg­lepő képet posz­tolt ma­gá­ról Mádai Vi­vien, aki úgy dön­tött: smink nél­kül indul neki a nap­nak.

Meg­lepő képet posz­tolt ma­gá­ról Mádai Vi­vien, aki úgy dön­tött: smink nél­kül indul neki a nap­nak.

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Mu­tat­juk, me­lyek a leg­gya­ko­ribb arc­tisz­tí­tási bakik, amikre neked is oda kell fi­gyel­ned!

Mu­tat­juk, me­lyek a leg­gya­ko­ribb arc­tisz­tí­tási bakik, amikre neked is oda kell fi­gyel­ned!

Úristen: Felismerhetetlenné torzult Voksán Virág arca!

Úristen: Felismerhetetlenné torzult Voksán Virág arca!

A csi­nos dj-re már rá sem lehet is­merni! El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Mi történt a 70 éves Koncz Zsuzsa arcával?

Mi történt a 70 éves Koncz Zsuzsa arcával?

A Kos­suth-díjas éne­kesnő hosszú idő óta elő­ször állt nyil­vá­nos­ság elé.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő hosszú idő óta elő­ször állt nyil­vá­nos­ság elé. Meg­döb­bentő a vál­to­zás!

Döbbenetes változás: Mi történt Eszenyi Enikő arcával?

Döbbenetes változás: Mi történt Eszenyi Enikő arcával?

A Víg­szín­ház di­rek­tor asszo­nya tel­je­sen ki­vi­rult, rá sem lehet is­merni: szebb és fi­a­ta­lo­sabb, mint va­laha!

A Víg­szín­ház di­rek­tor asszo­nya tel­je­sen ki­vi­rult, rá sem lehet is­merni: szebb és fi­a­ta­lo­sabb, mint va­laha!

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Erre várt az ország: Megmutatta gyermekei arcát Baby Gabi

Né­hány hó­nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra ik­reit.

Né­hány hó­nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra ik­reit. Most pedig végre meg­mu­tatta a gyö­nyörű csöpp­sé­gek pofi­ját is.

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Soha ilyen meg­vi­sel­ten nem né­zett még ki a 36 éves éne­kesnő! Csak nem nyúlt újra az ital­hoz?

Soha ilyen meg­vi­sel­ten nem né­zett még ki a 36 éves éne­kesnő! Csak nem nyúlt újra az ital­hoz?

Atyaég: Mi történt Xantus Barbara arcával?

Atyaég: Mi történt Xantus Barbara arcával?

Vajon mi áll a hát­tér­ben?

Ag­gasztó fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe a nép­szerű szí­nész­nő­ről! Vajon mi áll a drasz­ti­kus vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Atyaég: Mi történt Tolvai Reni arcával?

Atyaég: Mi történt Tolvai Reni arcával?

A gyö­nyörű éne­kesnő sok­koló fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon.

A gyö­nyörű éne­kesnő sok­koló fotót osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon. Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Ilyen egy nő igazi arca orgazmus közben - íme a valódi gyönyör

Ilyen egy nő igazi arca orgazmus közben - íme a valódi gyönyör

Szen­ve­dé­lyes, ér­zéki, fel­ka­varó...

Szen­ve­dé­lyes, ér­zéki, fel­ka­varó - so­rol­hat­nánk a jel­ző­ket, de in­kább nézd meg a cso­dás fel­vé­te­le­ket.

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

Fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak róla...

A Nagy Duett első adás­ban be­bi­zo­nyí­totta: ener­gi­kus­sága, te­het­sége és bája még min­dig a régi! Ám fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak a háta mö­gött...

Ennek a híres színésznőnek van a legtökéletesebb arca!

Ennek a híres színésznőnek van a legtökéletesebb arca!

Tu­do­má­nyo­san az arany­met­szés sza­bá­lyai sze­rint lehet mérni a szép­sé­get. Ez alap­ján most egy lista szü­le­tett!

Tu­do­má­nyo­san az arany­met­szés sza­bá­lyai sze­rint lehet mérni a szép­sé­get.

Elképesztő fotó! Mi történt Szinetár Dórával?

Elképesztő fotó! Mi történt Szinetár Dórával?

Ki­rob­banó for­má­ban van!

A csi­nos édes­anya éppen is­ko­lába vitte Zor­kát, ami­kor kis­lá­nya le­fo­tózta a szí­nész­nőt!

Különös fotó! Mi történt Oláh Ibolya arcával?

Különös fotó! Mi történt Oláh Ibolya arcával?

Az éne­kes­nőt leg­utóbb egy éj­sza­kai bár­ban kapta len­cse­végre a Ri­post még ja­nuár végén. Ilyen lett azóta!

Az éne­kes­nőt leg­utóbb egy éj­sza­kai bár­ban kapta len­cse­végre a Ri­post még ja­nuár végén. Azóta kissé meg­vál­to­zott...

Mi történt Tolvai Reni arcával hat nap alatt?

Mi történt Tolvai Reni arcával hat nap alatt?

Meg­döb­bentő képet posz­tolt az éne­kesnő, szinte fel sem is­merni rajta. Pho­tos­hop vagy csak rosszul si­ke­rült kép?

Meg­döb­bentő képet posz­tolt az éne­kesnő, szinte fel sem is­merni rajta. Pho­tos­hop vagy csak rosszul si­ke­rült kép?

Hoppá! Mi történt Zimány Linda arcával?

Hoppá! Mi történt Zimány Linda arcával?

Szinte alig lehet fel­is­merni Zi­mány Lin­dát ezen a fotón.

Szinte alig lehet fel­is­merni Zi­mány Lin­dát ezen a fotón. Egé­szen meg­le­pőd­tünk a lát­vá­nyon.

Nagyon eltorzult a focista arca

Nagyon eltorzult a focista arca

Csak a lát­vány ijesztő, de az na­gyon. Mats Hum­mels­nek nincs semmi baja.

Csak a lát­vány ijesztő, de az na­gyon. Sze­ren­csére Mats Hum­mels­nek nincs semmi baja, a Dort­mund vi­lág­baj­nok fo­cis­tá­já­nak arcát csak egy jól si­ke­rült fotó vál­toz­tatta el.

Mi történhetett Tom Cruise arcával?

Mi történhetett Tom Cruise arcával?

A ko­ráb­ban min­dig jó­képű szí­nész arca tel­je­sen puffadt, és úgy néz ki, mint egy má­sod­vo­na­las Tom Cru­ise ha­son­más­ver­seny győz­tese.

A ko­ráb­ban min­dig jó­képű szí­nész arca tel­je­sen puffadt, és úgy néz ki, mint egy má­sod­vo­na­las Tom Cru­ise ha­son­más­ver­seny győz­tese.

Mi történt Voksán Virág szemöldökével?

Mi történt Voksán Virág szemöldökével?

Most az egy­szer nem Vok­sán Virág de­kol­tá­zsán akadt meg a sze­münk. Szem­öl­dö­ké­nek lát­vá­nyá­tól nem tu­dunk sza­ba­dulni.

Most az egy­szer nem Vok­sán Virág de­kol­tá­zsán akadt meg a sze­münk. Szem­öl­dö­ké­nek lát­vá­nyá­tól nem tu­dunk sza­ba­dulni.

Ilyen a női arc orgazmus közben! Megmondjuk, hogy miért!

Ilyen a női arc orgazmus közben! Megmondjuk, hogy miért!

Ha még nem ké­szí­tet­tél ma­gad­ról szex­vi­deót, biz­to­san nem tudod, ho­gyan néz ki az arcod or­gaz­mus köz­ben.

Eltitkolt tudomány: Így nézhetett ki valójában Jézus arca!

Eltitkolt tudomány: Így nézhetett ki valójában Jézus arca!

Jézus ne­vé­nek em­lí­té­se­kor min­den­ki­nek a temp­lo­mok­ban és a kép­ző­mű­vé­szet mes­te­re­i­nek ké­pein lá­tott arc jut az eszébe. De vajon mi le­he­tett a va­ló­ság?

Mi történt Rúzsa Magdi arcával?

Mi történt Rúzsa Magdi arcával?

A har­minc­éves éne­kesnő szebb, mint va­laha! Mégis, mintha az utóbbi idő­ben fel­tű­nően meg­vál­to­zott volna az arca!

A har­minc­éves éne­kesnő szebb, mint va­laha! Mégis, mintha az utóbbi idő­ben fel­tű­nően meg­vál­to­zott volna az arca!

Mi történt Kiszel Tünde arcával? - Fotók

Mi történt Kiszel Tünde arcával? - Fotók

Alig lehet rá­is­merni a nap­tár­dí­vára.

Alig is­merni rá Ki­szel Tün­dére. Va­lami egé­szen meg­vál­to­zott a meg­je­le­né­sén. Mi egy­előre csak ta­lál­gatni tu­dunk, hogy mi lehet az.

7 jel az arcodon, ami betegségre utal

7 jel az arcodon, ami betegségre utal

Az arcod egy tükör. Nem is hin­néd, mi min­dent meg­tud­hatsz róla egész­sé­ged­ről, ha ki­csit job­ban oda­fi­gyelsz.

Most már biztos: eddig rosszul használtad a rizst!

Most már biztos: eddig rosszul használtad a rizst!

Kö­ret­nek, tej­be­rizs­nek, desszertbe? Naná! De van né­hány leg­alább ilyen jó öt­le­tünk!

Átverték az agydaganatban szenvedő magyar kisfiút

Átverték az agydaganatban szenvedő magyar kisfiút

Utolsó re­mény­ként utaz­tak kül­földre, de a fel­ké­szült, mű­té­tet végző or­vos­csa­pat he­lyett csak a mé­reg­drága vizs­gá­la­to­kat fi­zet­het­ték. A csa­ló­nak kö­szön­he­tően a Kiss csa­lád­nak 3 mil­lió fo­rintja, és a re­mé­nye bánja az utat.

A csa­ló­nak kö­szön­he­tően a Kiss csa­lád­nak 3 mil­lió fo­rintja, és a re­mé­nye bánja az utat.