CÍMKE: 'áram'

Nagyon megszívta a magyar luxusfeleség

Nagyon megszívta a magyar luxusfeleség

A dü­hítő tör­tén­tek­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be.

A dü­hítő tör­tén­tek­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a csi­nos sztár­anyuka.

Dráma történt a magyar villanypóznánál

Dráma történt a magyar villanypózna tetején

Meg­kez­dő­dött az utód­men­tés...

Ren­ge­teg madár pusz­tul el Ma­gyar­or­szá­gon évente áram­ütés miatt, köz­tük tu­cat­nyi gólya.

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

A Mikulás miatt rekord mennyiségű áramot fogyasztottunk

Meg­dőlt az áram­fo­gyasz­tási re­kord, egy nap alatt ennyi ára­mot még sosem hasz­nál­tak el Ma­gyar­or­szá­gon eddig.

Meg­dőlt az áram­fo­gyasz­tási re­kord, egy nap alatt ennyi ára­mot még sosem hasz­nál­tak el ná­lunk.

Karácsonykor senkinél nem kapcsolják ki a gázt és az áramot

Karácsonykor senkinél nem kapcsolják ki a gázt és az áramot

Ki­kap­cso­lási mo­ra­tó­ri­u­mot vál­lalt a Nem­zeti Köz­mű­vek, sen­ki­nél nem kap­csol­hat­ják ki az ára­mot és a gázt.

Ki­kap­cso­lási mo­ra­tó­ri­u­mot vál­lalt a Nem­zeti Köz­mű­vek az ün­nepi idő­szakra.

10 éves fiút rázott halálra az áram

10 éves fiút rázott halálra az áram

Éppen a ba­rát­já­val bú­jócs­ká­zott, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia.

Éppen a ba­rát­já­val bú­jócs­ká­zott, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia. A fiú a szá­rí­tót vá­lasz­totta a leg­ide­á­li­sabb hely­nek, de arra nem gon­dolt, hogy meg­ráz­hatja az áram.

Egy pillanat alatt halt meg a kisfiú: hűtőszekrény okozhatta a halálát

Egy pillanat alatt halt meg a kisfiú: hűtőszekrény okozhatta a halálát

A tör­tén­tek miatt két gyer­me­kü­ket is el­vet­ték a szü­lők­től.

Igazi dráma ez a szü­lők­nek, akik­től a tör­tén­tek miatt két gyer­me­kü­ket is el­vet­ték.

Életveszélyes trükkel próbáltak szabadulni a magyar rabok

Életveszélyes trükkel próbáltak szabadulni a magyar rabok

Két fi­a­tal ta­lálta ki az aljas cselt.

Két fi­a­tal ta­lálta ki az aljas cselt, de az őrök túl­jár­tak az eszü­kön. Csak ennek kö­szön­hető, hogy nem lett be­lőle tra­gé­dia.

Rossz irányba dőlt a fa: áram nélkül maradt környék a favágó miatt

Rossz irányba dőlt a fa: áram nélkül maradt környék a favágó miatt

A csen­ge­lei férfi egy aká­cot akart ki­vágni. Rossz vége lett: 200 tanya és 2 cég ma­radt áram nél­kül.

Ilyen életveszélyes mutatványt se láttunk még meztelen nőtől

Ilyen életveszélyes mutatványt se láttunk még meztelen nőtől

Főleg nem fé­nyes nap­pal a nyílt utcán! Per­sze meg is lett az ered­mé­nye...

Főleg nem fé­nyes nap­pal a nyílt utcán! Per­sze meg is lett az ered­mé­nye...

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Bárkit azonnal megölhetne ez a kapcsolószekrény - Fotók

Szét­ver­ték a 2-es vil­la­mos egyik kap­cso­ló­szek­ré­nyét a Já­szai Mari téren.

Szét­ver­ték a 2-es vil­la­mos egyik kap­cso­ló­szek­ré­nyét Bu­da­pes­ten, a Já­szai Mari téren.

Robbanás miatt rengetegen áram nélkül maradtak Győrben

Robbanás miatt rengetegen áram nélkül maradtak Győrben

Több mint 4600 fo­gyasz­tót érint az áram­ki­ma­ra­dás. Fel­rob­bant ugyanis egy ká­bel­fej egy tra­fó­ház­ban a Se­lyem ut­cá­ban.

Nem hiszed el! Így használhatod a főváros áramát ingyen és legálisan!

Nem hiszed el! Így használhatod a főváros áramát ingyen és legálisan!

Fel­fe­dez­tük, ho­gyan tölt­he­ted fel a te­le­fo­no­dat, ha szük­sé­ges, mi­köz­ben a met­róra vá­ra­ko­zol.

Rémes dolgokat mondott a szemtanú: kis híján megölte a mentő Margitkát

Rémes dolgokat mondott a szemtanú: kis híján megölte a mentő Margitkát

A men­tő­he­li­kop­ter át­sza­kí­totta a kö­rül­be­lül száz­ki­lós táv­ve­ze­té­ket.

A men­tő­he­li­kop­ter át­sza­kí­totta a kö­rül­be­lül száz­ki­lós táv­ve­ze­té­ket, ami majd­nem agyon­csa­pott egy helyi asszonyt Őr­bottyán­ban.

Megkínozták társukat Sebestyén Balázsék

Megkínozták társukat Sebestyén Balázsék

A csü­tör­tök reg­geli Mor­ning Show-ban szó sze­rint ko­moly kí­no­kat kel­lett ki­áll­nia Rá­kó­czi Fe­ri­nek, hála a kol­lé­gá­i­nak.

A csü­tör­tök reg­geli Mor­ning Show-ban szó sze­rint ko­moly kí­no­kat kel­lett ki­áll­nia Rá­kó­czi Fe­ri­nek, hála a kol­lé­gá­i­nak.

Kiderült, hány fok ideális a hűtőszekrényben

Kiderült, hány fok ideális a hűtőszekrényben

Veled is elő­for­dult már, hogy hir­te­len meg­emel­ke­dett az áram­szám­lád?

Veled is elő­for­dult már, hogy hir­te­len meg­emel­ke­dett az áram­szám­lád? Ha a hűtő hő­mér­sék­le­tét nem jól ál­lí­tod be, döb­be­ne­te­sen nő a fo­gyasz­tá­sod.

Ilyen durva építészeti bakit még biztos nem láttál!

Ilyen durva építészeti bakit még biztos nem láttál!

Fe­lül­járó épül a bát­rak­nak!

El­ké­pesztő fotó ke­rült fel a Fa­ce­bookra. A thai­földi szak­em­be­rek úgy gon­dol­ták, hogy egy fe­lül­já­rót épp egy vil­lany­pózna köré épí­te­nek!

Fizess kevesebbet az áramért!

Fizess kevesebbet az áramért!

Te dönts arról, hogy mennyit akarsz áramra köl­teni.

Egy egy­szerű lé­pés­sel ütő­ké­pe­sebbé te­he­ted a vál­lal­ko­zá­sod. Vedd ke­zedbe a céged ener­gia­ügyeit, dönts te arról, hogy mennyit akarsz áramra köl­teni. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan csi­náld!

Te döntsd el, hogy mennyit fizetsz az áramért!

Te döntsd el, hogy mennyit fizetsz az áramért!

Te döntsd el, hogy mennyit fizetsz az áramért!

Meg­mu­tat­juk, hogy mit kell ten­ned.

Miért for­dí­ta­nád áram­költ­sé­gekre a pén­zed, ami­kor az me­hetne jobb helyre is a vál­lal­ko­zá­sod­ban?

Lopott áramtól halhatott meg a háromgyerekes anya

Lopott áramtól halhatott meg a háromgyerekes anya

A für­dő­kád­ban lett rosszul.

Az öt­ve­nes nő a für­dő­kád­ban lett rosszul, csa­lád­tag­jai sze­rint áram­ütés okozta ha­lá­lát. A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik.

Miért az áramra pazarolnád a pénzed?

Miért az áramra pazarolnád a pénzed?

Te magad dönt­hesd el, kitől kapod az ára­mot!

Hogy miről van szó? Arról, hogy te magad dönt­hesd el, kitől kapod az ára­mot! Ver­seny­ké­pessé tesszük vál­lal­ko­zá­sod!

MTK helyett TBC. Taxisok is fújtak már le meccseket

MTK helyett TBC. Taxisok is fújtak már le meccseket

Ilyen még nem volt a ma­gyar fo­ci­ban.

Ilyen még nem volt. Ví­rus­ve­szély miatt marad el egy össze­csa­pás az NB I-ben. Nem az első eset, hogy fur­csa ok miatt ma­rad­nak fut­ball nél­kül a szur­ko­lók.

Kikapcsolták az áramot a magyar fociakadémián

Kikapcsolták az áramot a magyar fociakadémián

Hat­száz­ez­res tar­to­zást hal­mo­zott fel a Deb­re­cen. A klub aka­dé­mi­á­ján az al­kal­ma­zot­tak fi­ze­té­sé­vel is csúsz­nak.

Hat­száz­ezer fo­rin­tos tar­to­zást hal­mo­zott fel a Deb­re­cen. A klub aka­dé­mi­á­ján az al­kal­ma­zot­tak fi­ze­té­sé­vel is csúsz­nak.

Meg akarta ölni szomszédait, szikrázott, izzott a kerítése

Meg akarta ölni szomszédait, szikrázott, izzott a kerítése

Ha­ra­go­sain akart bosszút állni, ezért 230 vol­tos ára­mot ve­ze­tett a drótba a bácsi.

Ha még mindig nincs áramod, fotózd le a hűtőben megromlott kaját!

Ha még mindig nincs áramod, fotózd le a hűtőben megromlott kaját!

Fogy­tán a tü­re­lem, még min­dig nincs áram több ezer la­kás­ban. A hűtők foly­nak, a lakók nem tud­nak für­deni.