CÍMKE: 'ár'

Kiderült, hogyan trükköznek az árakkal a multik

Kiderült, hogyan trükköznek az árakkal a multik

Szinte na­ponta vál­toz­tat­ják a ter­mé­kek árát a kü­lön­böző üz­let­lán­cok.

Ez a következménye, hogy bejelentették: a pápa Székelyföldre látogat

Döbbenet, emelkedtek az árak Székelyföldön a pápalátogatás miatt

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyón mi­sé­zik.

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyóra lá­to­gat.

Hiába csökkent az áfa, újra többet fizetünk a tejért

Hiába csökkent az áfa, újra többet fizetünk a tejért

Alig telt el három hét...

Alig telt el három hét a tar­tós tejek áfa­csök­ken­tése óta, máris több he­lyen meg­emel­ték az év eleji ára­kat. A Ri­post kör­képe meg­lepő dol­gokra mutat rá.

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz. Rá­adá­sul nem egy-két fo­rin­tos ár­esés­ről van szó! Máris mond­juk, mikor ér­de­mes tan­kolni!

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz.

Közel duplájára nőtt tavaly óta a krumpli ára, hol a vége?

Közel duplájára nőtt tavaly óta a krumpli ára, hol a vége?

Meg­néz­tük a pi­a­con.

Mi tör­té­nik itt? Ta­valy a be­vá­sár­ló­köz­pon­tok még 120 fo­rint kö­rüli kilós áron adták a krump­lit, most pedig 240 fo­rint alatt nincs, vagy ha igen, az olyan is.

Őrület, hogy mennyit drágul a pálinka és a likőr

Őrület, hogy mennyit drágul a pálinka és a likőr

A drá­gu­lás oka a NETA.

A drá­gu­lás oka, hogy ki­ve­tet­ték a nép­egész­ség­ügyi ter­mék­adót erre a két ter­mékre is.

Hihetetlen, ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

Hihetetlen,
ingyenes lesz a tömegközlekedés ebben a városban

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a bu­szo­kon.

A vi­lá­gon el­ső­ként Lu­xem­burg­ban lehet majd in­gyen utazni a vil­la­mo­son, a vo­na­ton és a bu­szo­kon. Egye­dül­álló kör­nye­zet­vé­delmi lépés ez.

Lenyúlják a multik az áfacsökkentést

Lenyúlják a multik az áfacsökkentést

Csak ideig-óráig érez­het­tük az 5 szá­za­lékra mér­sé­kelt adó jó­té­kony ha­tá­sát, az árak gyor­san vissza­kúsz­tak a ko­rábbi szintre. Sőt, van, ahol egy év alatt 40 szá­za­lé­kos eme­lés tör­tént.

Csak ideig-óráig érez­het­tük az 5 szá­za­lékra mér­sé­kelt adó jó­té­kony ha­tá­sát, az árak gyor­san vissza­kúsz­tak a ko­rábbi szintre. Sőt, van, ahol egy év alatt drasz­ti­kus eme­lés tör­tént.

Ilyen nagy pénzt kaszálnak a jegyüzérek

Ilyen nagy pénzt kaszálnak a jegyüzérek

Ko­moly fel­lé­pést sür­get­nek el­le­nük...

Ha­tal­mas üzlet a netes ke­res­ke­dés, élnek vele a jegy­üzé­rek is, akik ellen ko­moly fel­lé­pést sür­get­nek az an­go­lok. Saj­nos ná­lunk is trük­köz­nek a je­gyek­kel.

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni! Most ér­de­mes cu­kor­ból "fel­tan­kolni"...

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni! Most ér­de­mes cu­kor­ból "fel­tan­kolni", je­len­tő­sen esett ugyanis az ára az el­múlt he­tek­ben! Nem csak a fi­ze­tendő össze­gek­nek, de az okok­nak is utá­na­jár­tunk.

Padlóra küldi a családokat a ballagás

Padlóra küldi a családokat a ballagás

Több mint száz­ezer fi­a­tal bú­csú­zik a kö­zép­is­ko­lá­já­tól ma és hol­nap. A leg­több csa­lád sze­retné ezt em­lé­ke­ze­tessé tenni.

Több mint száz­ezer fi­a­tal bú­csú­zik a kö­zép­is­ko­lá­já­tól ma és hol­nap. A leg­több csa­lád sze­retné ezt em­lé­ke­ze­tessé tenni, egy­ben mél­tá­nyolni a vég­zős gye­rek erő­fe­szí­té­seit, de ez óri­ási anyagi ál­do­za­to­kat kíván. A Ri­post a mai tren­de­ket fi­gye­lembe véve szá­molt egy ki­csit.