CÍMKE: 'anyaság'

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Edina el­mondta, hogy leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére fér­jé­vel nagy csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak...

Edina el­mondta, hogy leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére fér­jé­vel nagy csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak...

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, aki a szí­nésznő első kis­lá­nya.

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, nem akárki előtt tisz­te­leg­nek vele Kate Hud­so­nék.

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Min­denki oda­van a kis Med­oxért.

A szép­ség­ki­rálynő csa­lád­já­ban tel­jes a bol­dog­ság, min­denki oda­van a kis Med­oxért.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban.

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban, ami­óta nem­ré­gi­ben vi­lágra hozta első gyer­me­két, aki­vel el­sza­kít­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ezt meg hogy csi­nálta?

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Szep­tem­ber 16-án jött vi­lágra.

Szep­tem­ber 16-án, va­sár­nap hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két.

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kovács Kati elárulta születendő gyermeke nevét

Kovács Kati elárulta születendő gyermeke nevét

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ka­ja­kos kis­lányt hord a szíve alatt. A jö­vő­beni ter­ve­i­ről is me­sélt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok kis­lányt hord a szíve alatt. A jö­vő­beni ter­ve­i­ről is me­sélt a ma­gyar klasszis.

Keményen visszavágott Szabó Zsófi az őt támadóknak

Keményen visszavágott Szabó Zsófi az őt támadóknak

A csi­nos hí­res­ség le­rán­totta a lep­let az anya­ság árny­ol­da­la­i­ról, ame­lyek neki nem fáj­dal­mat, sok­kal in­kább örö­met okoz­nak.

Már nem titkolja, kisbabát vár Kovács Kati

Már nem titkolja, kisbabát vár Kovács Kati

Min­den idők leg­jobb ka­ja­kosa kö­zös­ségi ol­da­lán, csa­lád­já­val együtt szá­molt be a jó hír­ről.

Min­den idők leg­jobb ka­ja­kosa kö­zös­ségi ol­da­lán, csa­lád­já­val együtt szá­molt be a jó hír­ről.

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről.

Őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan érez az új­szü­lött gyer­me­ké­vel töl­tött má­so­dik éj­szaka után...

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Laky Zsu­zsi mos­ta­ná­ban ott­hon ne­velte a gyer­me­keit, de rá­jött, hogy az anya­ság mel­lett dol­gozni is sze­retne.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek.

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek, az or­vo­sok­nak ezért nem volt más vá­lasz­tása.

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Ale­xandra kész nővé érett.

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá. Na­gyon cuki!

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról, il­letve arról, hogy mire ta­ní­totta meg őt az anya­ság.

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Né­hány hete hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt.

Az éne­kesnő né­hány hete egy ma­gán­kór­ház­ban hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt. Sok kis­ba­bá­val el­len­tét­ben Adri cse­cse­mője jó alvó, éj­sza­kán­ként leg­fel­jebb két­szer ébred csak fel. Nem csoda, hogy az édes­anya mennyit di­cséri.

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Túl van a be­avat­ko­zá­son.

Andy Vajna fe­le­sége az Ins­tag­ram-ol­da­lán adta hírül, hogy túl van a be­avat­ko­zá­son.

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel. A jelek alap­ján Meg­han Markle nagy­szerű anyuka lesz!

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel. A jelek alap­ján Meg­han Markle nagy­szerű anyuka lesz!

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

Ked­den je­len­tette be, hogy babát vár.

A csi­nos le­mez­lo­vas ked­den je­len­tette be, hogy babát vár. Az in­ter­net né­pé­nek pedig több se kel­lett: azon­nal ne­ki­es­tek! A kis­mama hig­gad­tan re­a­gált.

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Alig né­hány hete szült.

Alig né­hány hete szült, ren­ge­teg hi­va­ta­los ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, mégis úgy ro­han­gál a gye­re­kei után, mint aki a világ leg­ener­gi­ku­sabb em­bere.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

Kisfia sor­sá­ról dön­tött.

A csi­nos mű­sor­ve­zető kisfia, Milán sor­sá­ról dön­tött.

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Már na­gyon vá­gyik egy ba­bára.

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

A mű­sor­ve­zető ke­mé­nyen dol­go­zott azért, hogy meg­va­ló­sítsa az álmát.

A mű­sor­ve­zető ke­mé­nyen dol­go­zott azért, hogy meg­va­ló­sítsa az álmát.

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Nem ér­dekli őket, hogy 1 éve szült.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke de­cem­ber­ben szü­le­tett, öt hónap alatt pedig a kis Men­del igazi nagyfi­úvá érett.

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke de­cem­ber­ben szü­le­tett, öt hónap alatt pedig a kis Men­del igazi nagyfi­úvá érett.

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Édes­anyja em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rály­nőt édes­anyja, Zsu­zsa néni em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Na­gyon csi­nos kis­mama volt!

Az egy­kori te­nisz­csil­lag tel­jes ti­tok­ban hozta vi­lágra ik­reit, senki sem tudta, hogy vá­ran­dós. Most elő­ször mu­tatta meg göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Szinte az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba Ku­csera Gá­bo­rék­nál, ami­nek nem csak a há­zas­pár, de kisfiuk is na­gyon örül.

Szinte az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba Ku­csera Gá­bo­rék­nál, ami­nek nem csak a há­zas­pár, de kisfiuk is na­gyon örül.

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Si­ke­rült meg­men­teni a kap­cso­la­tu­kat. Sőt nem­ré­gi­ben el­dön­töt­ték: össze­hoz­nak egy kis­test­vért Be­ni­nek.

Si­ke­rült meg­men­teni a kap­cso­la­tu­kat. Sőt nem­ré­gi­ben el­dön­töt­ték: össze­hoz­nak egy kis­test­vért Be­ni­nek.

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Kés­sel döf­ték hátba a csú­cson.

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban. Arról is nyíl­tan be­szélt, miért nem vál­lalt anya­sze­re­pet.

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik.

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett.

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára.

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára.

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Kis­gyer­me­kes, egye­dül­álló anya­ként min­den le­he­tő­sé­get meg kell ra­gad­nia a meg­él­he­tésre.

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt. Mégis most elő­ször me­sélt a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Három ko­moly be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben.

Három ko­moly be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben.

Hoppá, szoptatás közben szelfizett Jessica Alba

Hoppá, szoptatás közben szelfizett Jessica Alba

Még a leg­ran­go­sabb fil­mes ese­ményt is ki­hagyta a kisfia, a De­cem­ber 31-én szü­le­tett Hayes ked­véért!

Még a leg­ran­go­sabb fil­mes ese­ményt is ki­hagyta a kisfia, a De­cem­ber 31-én szü­le­tett Hayes ked­véért!

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Sokat nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

El­ké­pesztő, mennyit nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Első közös ün­ne­pét tölti a lá­nyá­val.

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek.

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek, azóta pedig szá­mára csak kö­rü­lötte forog a világ.

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte Ba­lássy Bettyt és Varga Ferit, ami­kor ki­de­rült, hogy ha­ma­ro­san újabb tag­gal bővül csa­lád­juk.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte Ba­lássy Bettyt és Varga Ferit, ami­kor ki­de­rült, hogy ha­ma­ro­san újabb tag­gal bővül csa­lád­juk.

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel.

A csi­nos mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy iga­zán meg­ható fotót.

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Sok­szor el­pi­tye­re­dik.

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz.

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért.

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

A szí­nésznő min­den ide­jét le­köti a kisfia, de azt mondja, igyek­szik vissza­térni lánya, Zorka na­pi­rend­jébe.

Gólyahír, babát vár a válogatott sztársportoló

Gólyahír, babát vár a válogatott sztár

Ezért ke­res­ték hiába a szur­ko­lók csa­pa­ta­i­ban. A pólós más­fél év múlva tér­het vissza.

Ezért ke­res­ték hiába a szur­ko­lók csa­pa­ta­i­ban. A pólós más­fél év múlva tér­het vissza.

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Az új­don­sült anyuka nem­ré­gi­ben még tel­je­sen más vé­le­mé­nyen volt a gye­rek­vál­la­lást il­le­tően, mint most.

Új találmány a császármetszésnél

Új találmány a császármetszésnél

Az auszt­rál or­vo­sok mód­szere az anyu­kák­nak is él­mény.

A csá­szár­met­szés is lehet él­mény, ál­lít­ják az auszt­rál or­vo­sok, akik egy olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, ma­gán­kli­ni­kán ad éle­tet kisfi­á­nak.

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, de csak ma­gán­kli­ni­kán haj­landó vi­lágra hozni a gyer­me­két.

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

El­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Berki Krisz­tián exé­ről va­dító fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Most el­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Nagy bejelentést tett az anyaságról Tóth Gabi!

Nagy bejelentést tett az anyaságról Tóth Gabi!

Arról be­szélt, mi hi­ány­zik az éle­té­ből.

Az éne­kesnő a Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi kap­csán be­szélt arról, mi hi­ány­zik az éle­té­ből.

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.