CÍMKE: 'anyaság'

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

A szí­nésznő újra szín­padra állt, de az el­sőd­le­ges sze­repe ennek el­le­nére is az anya­ság marad.

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

Ön­ként vál­lal­ko­zott arra, hogy a reg­geli mű­sor­ban or­szág-világ előtt hall­gatja meg a jö­ven­dő­mon­dót.

"Annyira nehéz" - kifakadt Katalin hercegné az anyaság gondjairól

"Annyira nehéz" - kifakadt Katalin hercegné az anyaság gondjairól

Az anyuka egy jó­té­kony­sági ese­mé­nyen osz­totta meg ta­pasz­ta­la­tait.

A 37 éves anyuka egy jó­té­kony­sági ese­mé­nyen osz­totta meg ta­pasz­ta­la­tait a részt­ve­vők­kel.

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Kul­csár Edina na­gyon sze­ret anyuka lenni. Ha­ma­ro­san el tudná kép­zelni, hogy kis­test­vért szül­jön Med­ox­nak.

Kul­csár Edina na­gyon sze­ret anyuka lenni. Ha­ma­ro­san el tudná kép­zelni, hogy kis­test­vért szül­jön Med­ox­nak.

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klári anyu­ká­nak érzi magát.

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Az éne­kes­nő­nek nem szo­kása meg­osz­tani a csa­ládi éle­tük min­den pil­la­na­tát a nagy­kö­zön­ség­gel, ám ez­út­tal ki­vé­telt tett.

Teljesen összeomlott a népszerű színésznő, az emlékei is homályosak

Teljesen összeomlott a népszerű színésznő, az emlékei is homályosak

Keira Knight­ley na­gyon fi­a­ta­lon csöp­pent bele a film­iparba, és ennek bőven volt rossz ha­tása is az éle­tére.

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

A gyö­nyörű szí­nésznő és kisfia kö­zött lát­ha­tóan olyan szo­ros ka­pocs van, ami a ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

A gyö­nyörű szí­nésznő és kisfia kö­zött lát­ha­tóan olyan szo­ros ka­pocs van, ami a ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

A szí­nésznő hat hó­napja adott éle­tet a har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ta­ma­rá­nak, aki igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­lád éle­tébe.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele, egy nap alatt két­szer csuk­ták rá a lift­aj­tót.

Ajaj, nagyon nincs könnyű helyzetben Görög Zita

Ajaj, nagyon nincs könnyű helyzetben Görög Zita

Iz­gal­mas lehet az élet három gye­rek­kel. A 39 éves mo­dell az anya­ság örö­me­i­ről és ne­héz­sé­ge­i­ről be­szélt.

Iz­gal­mas lehet az élet három gye­rek­kel. A 39 éves mo­dell az anya­ság örö­me­i­ről és ne­héz­sé­ge­i­ről be­szélt.

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, hogy túl a negy­ve­nen sem tudja még, hogy me­lyik irányba ha­lad­jon az élete.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, 40 fe­lett sem tudja még, merre ha­lad­jon az élete.

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Nagy a koc­ká­zat.

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

Először posztolt gyönyörű ikreiről Kollányi Zsuzsi

Először posztolt gyönyörű ikreiről Kollányi Zsuzsi

Nem­rég hozta nap­vi­lágra a hírt.

Még csak nem­rég hozta nap­vi­lágra a hírt, hogy ik­rek­nek adott éle­tet az éne­kesnő, aki több Majka slá­ger­ben is köz­re­mű­kö­dött.

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két.

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két.

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja.

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról...

A mű­vésznő rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról, ám most ki­vé­telt tett. A csöpp­ség most a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak.

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni! Az éne­kesnő tü­rel­me­sen vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire, majd őszin­tén be­szélt arról, hogy nem­rég el­dön­tötte: mi­ha­ma­rabb édes­anya sze­retne lenni.

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Szep­tem­ber­ben szült.

Az egy­kori mo­dell szep­tem­ber­ben hozta vi­lágra har­ma­dik ba­bá­ját. Most meg­mu­tatta a tün­déri gyer­me­ket, aki na­gyon-na­gyon cuki.

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám az éne­kesnő egyik fé­lel­mé­ről is me­sélt.

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

A szí­nésznő több mint egy évvel har­ma­dik gyer­me­ké­nek szü­le­tése után újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

A szí­nésznő több mint egy évvel har­ma­dik gyer­me­ké­nek szü­le­tése után újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Egész nap a kisfia mel­lett lenne.

Edina el­mondta, leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére ko­moly csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak.

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Megható vallomás, ezt gondolja Marci nevű fiáról Szinetár Dóra

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett.

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett. Szi­ne­tár Dóra az őszinte sza­vai mellé egy be­szé­des, közös képet is posz­tolt, me­lyen a nála ma­ga­sabb fi­á­val lát­ható.

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Óriási örömhír: Megszületett a sztáranyuka harmadik gyermeke. Két fiú után egy kislánynak adott életet

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, aki a szí­nésznő első kis­lá­nya.

A kis jö­ve­vény kü­lön­le­ges nevet ka­pott, mellyel Kate Hud­so­nék nem akárki előtt tisz­te­leg­nek.

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Min­denki oda­van a kis Med­oxért.

A szép­ség­ki­rálynő csa­lád­já­ban tel­jes a bol­dog­ság, min­denki oda­van a kis Med­oxért.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban, ami­óta nem­ré­gi­ben vi­lágra hozta első gyer­me­két, aki­vel el­sza­kít­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

In­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Már nem titkolja, kisbabát vár Kovács Kati

Már nem titkolja, kisbabát vár Kovács Kati

Min­den idők leg­jobb ka­ja­kosa kö­zös­ségi ol­da­lán, csa­lád­já­val együtt szá­molt be a jó hír­ről.

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Szep­tem­ber 16-án jött vi­lágra.

Szep­tem­ber 16-án, va­sár­nap hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két.

Kovács Kati elárulta születendő gyermeke nevét

Kovács Kati elárulta születendő gyermeke nevét

Kis­lányt hord a szíve alatt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok kis­lányt hord a szíve alatt. Jö­vő­beni ter­ve­i­ről is me­sélt a ma­gyar klasszis, akit egy másik sze­rep­ben is lát­hat­nak a nézők.

Nem titkolja tovább Voksán Virág, elárulta születendő gyermeke nevét!

Nem titkolja tovább Voksán Virág, elárulta születendő gyermeke nevét!

A csi­nos dj már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár és na­gyon ké­szül az anya­ságra.

A csi­nos dj már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár és na­gyon ké­szül az anya­ságra.

Keményen visszavágott Szabó Zsófi az őt támadóknak

Keményen visszavágott Szabó Zsófi az őt támadóknak

A csi­nos hí­res­ség le­rán­totta a lep­let az anya­ság árny­ol­da­la­i­ról.

A csi­nos hí­res­ség le­rán­totta a lep­let az anya­ság árny­ol­da­la­i­ról, ame­lyek neki nem fáj­dal­mat, sok­kal in­kább örö­met okoz­nak.

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről.

Őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan érez az új­szü­lött gyer­me­ké­vel töl­tött má­so­dik éj­szaka után...

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Szakmát váltott a szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Laky Zsu­zsi mos­ta­ná­ban ott­hon ne­velte a gyer­me­keit, de rá­jött, hogy az anya­ság mel­lett dol­gozni is sze­retne.

Laky Zsu­zsi mos­ta­ná­ban ott­hon ne­velte a gyer­me­keit, de rá­jött, hogy az anya­ság mel­lett dol­gozni is sze­retne.

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek, az or­vo­sok­nak ezért nem volt más vá­lasz­tása.

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok.

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá.

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Né­hány hete hozta vi­lágra kisfiát.

Az éne­kesnő né­hány hete, egy ma­gán­kór­ház­ban hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Az anyuka csak jókat tud mon­dani a kis csöpp­ség­ről.

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

A jelek alap­ján nagy­szerű anyuka lesz!

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel. A jelek alap­ján Meg­han Markle nagy­szerű anyuka lesz!

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát.

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról, il­letve arról, hogy mire ta­ní­totta meg őt az anya­ság.

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Pász­tor Anna Zoéja két és fél éves.

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Andy Vajna fe­le­sége az Ins­tag­ram-ol­da­lán adta hírül, hogy túl van a be­avat­ko­zá­son.

Andy Vajna fe­le­sége az Ins­tag­ram-ol­da­lán adta hírül, hogy túl van a be­avat­ko­zá­son.

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Elkotyogta magát Kulcsár Edina: ezt mondta

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek és vő­le­gé­nyé­nek nagy ter­vei van­nak, ami a jövőt il­leti.

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

El­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

Ked­den je­len­tette be, hogy babát vár.

A csi­nos le­mez­lo­vas ked­den je­len­tette be, hogy babát vár. Az in­ter­net né­pé­nek pedig több se kel­lett: azon­nal ne­ki­es­tek! A kis­mama hig­gad­tan re­a­gált.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Pár hónap múlva már kis­ba­bája lesz.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

Kisfia sor­sá­ról dön­tött.

A csi­nos mű­sor­ve­zető kisfia, Milán sor­sá­ról dön­tött.

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Alig né­hány hete szült, ren­ge­teg hi­va­ta­los ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, mégis úgy ro­han­gál a gye­re­kei után, mint egy sprin­ter.

Alig né­hány hete szült, ren­ge­teg hi­va­ta­los ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, mégis úgy ro­han­gál a gye­re­kei után, mint aki a világ leg­ener­gi­ku­sabb em­bere.

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll...

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ke­mé­nyen dol­go­zott azért, hogy meg­va­ló­sítsa az álmát.

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát...

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él.

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

A kicsi de­cem­ber­ben szü­le­tett.

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke de­cem­ber­ben szü­le­tett, öt hónap alatt pedig a kis Men­del igazi nagyfi­úvá érett.

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

A ma­gyar fit­nesz­ki­rály­nőt édes­anyja, Zsu­zsa néni em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rály­nőt édes­anyja, Zsu­zsa néni em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Az egy­kori te­nisz­csil­lag tel­jes ti­tok­ban hozta vi­lágra ik­reit, senki sem tudta, hogy vá­ran­dós.

Az egy­kori te­nisz­csil­lag tel­jes ti­tok­ban hozta vi­lágra ik­reit, senki sem tudta, hogy vá­ran­dós.

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Szinte az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba Ku­csera Gá­bo­rék­nál, ami­nek nem csak a há­zas­pár, de kisfiuk is na­gyon örül.

Szinte az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba Ku­csera Gá­bo­rék­nál, ami­nek nem csak a há­zas­pár, de kisfiuk is na­gyon örül.

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik vissza.

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett.

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban.

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban. Arról is nyíl­tan be­szélt, miért nem vál­lalt anya­sze­re­pet.