CÍMKE: 'anyaság'

Intim részletek: így akarja világra hozni gyermekét Tóth Gabi

Intim részletek: így akarja világra hozni gyermekét Tóth Gabi

A vá­ran­dós éne­kesnő már most min­dent ala­po­san át­gon­dolt a szü­lés­sel kap­cso­lat­ban.

A vá­ran­dós éne­kesnő már most min­dent ala­po­san át­gon­dolt a szü­lés­sel kap­cso­lat­ban.

Óriási öröm érte Szinetár Dórát, nagyon büszke a fiára

Óriási öröm érte Szinetár Dórát, nagyon büszke a fiára

A szí­nésznő na­gyob­bik fia olyas­mit tett, ami éve­ken ke­resz­tül Dóra fel­adata volt a csa­lád­ban.

A szí­nésznő na­gyob­bik fia olyas­mit tett, ami éve­ken ke­resz­tül Dóra fel­adata volt a csa­lád­ban.

Rubint Réka vallomása: Nem vonhatok meg semmit a gyermekeimtől

Rubint Réka vallomása: Nem vonhatok meg semmit a gyermekeimtől

A fit­nesz­edző őszin­tén be­szélt kö­zépső gyer­meke, Nor­bika el­ké­pesztő fo­gyá­sá­ról.

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

S. Nagy Ist­ván öz­ve­gye na­gyon sze­re­tett volna gyer­me­ket.

S. Nagy Ist­ván öz­ve­gye na­gyon sze­re­tett volna gyer­me­ket.

Bevallotta, erre minden nap szakít időt a várandós Tóth Gabi

Bevallotta, erre minden nap szakít időt a várandós Tóth Gabi

Meg­lepő, hogy mire vá­gyik a csi­nos éne­kesnő, ami­óta kis­ba­bát hord a szíve alatt. Min­dent a ba­báért?!

Gólyahír, itt az első fotó: megszületett a magyar sztár gyermeke

Gólyahír, itt az első fotó: megszületett a magyar sztár gyermeke

A csi­nos hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a bol­dog­sá­gát.

A csi­nos hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a bol­dog­sá­gát.

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint haj­da­nán.

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Pikáns hálószobatitkairól vallott a magyar luxusfeleség

Pikáns hálószobatitkairól vallott a magyar luxusfeleség

Igényli a napi szintű együtt­lé­tet. Vas­vári Vi­vien azt mondja, anya­ként is pró­bál szexi és nőies ma­radni.

Nem akarják bárányhimlősen látni a gyerekeiket a magyar sztáranyukák

Nem akarják bárányhimlősen látni a gyerekeiket a magyar sztáranyukák

Szep­tem­ber­től a kö­te­lező vé­dő­ol­tá­sok közé kerül a bá­rány­himlő el­leni vak­cina, amit in­gye­ne­sen kap­nak meg a gye­re­kek.

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Gyermektelensége miatt támadják Bódi Sylvit, íme, a válasza

Gyermektelensége miatt támadják Bódi Sylvit, íme, a válasza

A mo­dell­nek elege van abból, hogy bi­zo­nyos ra­jon­gók a mé­hé­ben ku­ta­kod­nak és meg akar­ják mon­dani neki, hogy mikor kéne anyává vál­nia.

A mo­dell­nek elege van abból, hogy bi­zo­nyos ra­jon­gók a mé­hé­ben ku­ta­kod­nak és meg akar­ják mon­dani neki, hogy mikor kéne anyává vál­nia.

Őszinte vallomás: ezt gondolja az anyaságról Iszak Eszter

Őszinte vallomás: ezt gondolja az anyaságról Iszak Eszter

A csi­nos mű­sor­ve­zető úgy érzi, még nincs el­késve sem­mi­vel, ám nem sze­retné a vég­le­te­kig ha­lo­gatni a dol­got.

A csi­nos mű­sor­ve­zető úgy érzi, még nincs el­késve sem­mi­vel.

Kisfia miatt zokogott Csobot Adél

Kisfia miatt zokogott Csobot Adél

Azt a mon­da­tot hal­lotta, ami az anyák leg­na­gyobb fé­lelme.

Az éne­kesnő azt a mon­da­tot hal­lotta a kisfi­á­tól, ami az édes­anyák leg­na­gyobb fé­lelme. Sze­ren­csére a tör­té­net­nek vidám vége lett.

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

A rap­per sze­relme sok­kal tü­rel­me­sebbé vált, ami­óta vá­ran­dós lett, úgy érzi, a baba jó irányba vál­toz­tatta a sze­mé­lyi­sé­gét.

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt Antal Timi pocakja

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Antal Timi nyár vé­gére várja első gyer­me­két. A meg­szo­kott­nál is job­ban ra­gyog.

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be.

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be az újabb csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. El­árulta a baba nemét és nevét is.

Kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. El­árulta a baba nemét és nevét is.

Meglepő bejelentést tett a szexi énekesnő, férfi nélkül akar gyereket

Meglepő bejelentést tett a szexi énekesnő, férfi nélkül akar gyereket

Mint mondja, ma­nap­ság már nem szük­sé­ges a ha­gyo­má­nyos út. Jó oka van rá, hogy így érez.

Őszinte vallomás, így éli meg az anyaságot a magyar modell

Őszinte vallomás, így éli meg az anyaságot a magyar modell

Tö­ké­le­te­sen végzi az anyai te­en­dőit.

A nehéz pil­la­na­tok el­le­nére Tücsi tö­ké­le­te­sen végzi az anyai te­en­dőit.

Kollányi Zsuzsi bevallotta, így néz ki hónapokkal a szülés után

Kollányi Zsuzsi bevallotta, így néz ki hónapokkal a szülés után

Az éne­kesnő au­gusz­tus­ban hozta vi­lágra ikerfi­ait.

Az éne­kesnő au­gusz­tus­ban hozta vi­lágra ikerfi­ait.

Keserves vallomás: megtörten nyilatkozott az anyaságról az énekesnő

Keserves vallomás: megtörten nyilatkozott az anyaságról az énekesnő

Oláh Ibo­lya fon­tos dön­tést ho­zott.

Oláh Ibo­lya fon­tos dön­tést ho­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

A szí­nésznő újra szín­padra állt.

A szí­nésznő újra szín­padra állt, de az el­sőd­le­ges sze­repe ennek el­le­nére is az anya­ság marad.

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

A te­nye­ré­ből ol­vas­ták ki a jövőt.

A csi­nos anyuka ön­ként vál­lal­ko­zott arra, hogy a reg­geli mű­sor­ban or­szág-világ előtt hall­gatja meg a jö­ven­dő­mon­dót, aki a te­nye­ré­ből ol­vasta ki a jö­vő­jét.

A TV2 sztárjának vallomása: Felelőtlenség lenne gyereket szülnöm

A TV2 sztárjának vallomása: Felelőtlenség lenne gyereket szülnöm

Úgy dön­tött, nem sze­retne anyává válni az el­kö­vet­ke­zendő öt évben.

A szí­nésznő úgy dön­tött, nem sze­retne anyává válni az el­kö­vet­ke­zendő öt évben, mert még túl sok min­den más is ér­dekli őt.

Jöhet az újabb baba: Kulcsár Edinának nagy tervei vannak a lányával

Jöhet az újabb baba: Kulcsár Edinának nagy tervei vannak a lányával

Kul­csár Edina na­gyon örülne, ha húga szü­letne a kis Med­ox­­nak.

Kul­csár Edina na­gyon örülne, ha húga szü­letne a kis Med­ox­­nak.

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Kul­csár Edina sze­ret anyuka lenni.

Kul­csár Edina na­gyon sze­ret anyuka lenni. Ha­ma­ro­san el tudná kép­zelni, hogy kis­test­vért szül­jön Med­ox­nak.

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klári anyu­ká­nak érzi magát.

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

"Annyira nehéz" - kifakadt Katalin hercegné az anyaság gondjairól

"Annyira nehéz" - kifakadt Katalin hercegné az anyaság gondjairól

Az anyuka egy jó­té­kony­sági ese­mé­nyen osz­totta meg ta­pasz­ta­la­tait.

A 37 éves anyuka egy jó­té­kony­sági ese­mé­nyen osz­totta meg ta­pasz­ta­la­tait a részt­ve­vők­kel, akik tel­jes mér­ték­ben egyet­ér­tet­tek vele.

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

A gyö­nyörű szí­nésznő és kisfia kö­zött lát­ha­tóan olyan szo­ros ka­pocs van, ami a ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

A gyö­nyörű szí­nésznő és kisfia kö­zött lát­ha­tóan olyan szo­ros ka­pocs van, ami a ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Az éne­kes­nő­nek nem szo­kása meg­osz­tani a csa­ládi éle­tük min­den pil­la­na­tát a nagy­kö­zön­ség­gel, ám ez­út­tal ki­vé­telt tett.

Teljesen összeomlott a népszerű színésznő, az emlékei is homályosak

Teljesen összeomlott a népszerű színésznő, az emlékei is homályosak

Keira Knight­ley na­gyon fi­a­ta­lon csöp­pent bele a film­iparba, és ennek bőven volt rossz ha­tása is az éle­tére.

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Nincs könnyű helyzetben Görög Zita

Nincs könnyű helyzetben Görög Zita

Iz­gal­mas lehet az élet három gye­rek­kel.

Iz­gal­mas lehet az élet három gye­rek­kel. A 39 éves mo­dell az anya­ság örö­me­i­ről és ne­héz­sé­ge­i­ről be­szélt.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

A szí­nésznő hat hó­napja adott éle­tet a har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ta­ma­rá­nak, aki igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­lád éle­tébe.

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, hogy túl a negy­ve­nen sem tudja még, hogy me­lyik irányba ha­lad­jon az élete.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, 40 fe­lett sem tudja még, merre ha­lad­jon az élete.

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Nél­küle kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Nagy a koc­ká­zat.

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két, de máris meg­mu­tatta magát für­dő­ru­há­ban: tö­ké­le­tes az alakja.

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Először posztolt gyönyörű ikreiről Kollányi Zsuzsi

Először posztolt gyönyörű ikreiről Kollányi Zsuzsi

Nem­rég hozta nap­vi­lágra a hírt.

Még csak nem­rég hozta nap­vi­lágra a hírt, hogy ik­rek­nek adott éle­tet az éne­kesnő, aki több Majka slá­ger­ben is köz­re­mű­kö­dött.

Nyilvános szoptatás: rajongói magamutogatónak tartják Szinetár Dórát

Nyilvános szoptatás: rajongói magamutogatónak tartják Szinetár Dórát

Meg­lepő hely­szí­nen, egy budai be­vá­sár­ló­köz­pont fo­lyo­só­ján szop­tatta meg egy­éves fiát Szi­ne­tár Dóra.

Tündéri fotót posztolt Földes Eszter

Tündéri fotót posztolt kisfiáról az új szerepre készülő Földes Eszter

A szí­nésznő na­gyon rit­kán oszt meg képet a cuki kisfi­á­ról, Álmos Fü­löp­ről, aki most a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak. Föl­des Esz­ter A baba című da­rabra ké­szül.

A szí­nésznő na­gyon rit­kán oszt meg képet a cuki kisfi­á­ról, Álmos Fü­löp­ről, aki most a fel­vé­te­lek alap­ján a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak. Föl­des Esz­ter A baba című da­rabra ké­szül, mely­nek de­cem­ber­ben lesz a pre­mi­erje.

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Jövőbeni terveiről vallott a TV2 sztárja: Fiatal anyuka leszek!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni!

Hétfő dél­előtt a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek ven­dége volt a Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak má­so­dik ki­esője, Szőcs Reni! Az éne­kesnő tü­rel­me­sen vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire, majd őszin­tén be­szélt arról, hogy nem­rég el­dön­tötte: mi­ha­ma­rabb édes­anya sze­retne lenni.

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

Visszatér a színpadra Szinetár Dóra

A szí­nésznő több mint egy évvel har­ma­dik gyer­me­ké­nek szü­le­tése után újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

A szí­nésznő több mint egy évvel har­ma­dik gyer­me­ké­nek szü­le­tése után újra szó­ra­koz­tatja es­tén­ként a kö­zön­sé­get.

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Tündéri fotó, megmutatta kisfiát Görög Zita

Szep­tem­ber­ben szült.

Az egy­kori mo­dell szep­tem­ber­ben hozta vi­lágra har­ma­dik ba­bá­ját. Most meg­mu­tatta a tün­déri gyer­me­ket, aki na­gyon-na­gyon cuki.

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám az éne­kesnő egyik fé­lel­mé­ről is me­sélt.

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Óriási örömhír: Megszületett Kate Hudson harmadik gyermeke

Kü­lön­le­ges nevet ka­pott a kis csöpp­ség, aki a szí­nésznő első kis­lá­nya. A hírt a sztár osz­totta meg a nagy­vi­lág­gal.

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett.

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett.

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Egész nap a kisfia mel­lett lenne.

Edina el­mondta, leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére ko­moly csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak.

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Min­denki oda­van a kis Med­oxért.

A szép­ség­ki­rálynő csa­lád­já­ban tel­jes a bol­dog­ság, min­denki oda­van a kis Med­oxért.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet.

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

In­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ezt meg hogy csi­nálta?

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban.

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban, ami­óta nem­ré­gi­ben vi­lágra hozta első gyer­me­két, aki­vel el­sza­kít­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

A mo­dell szep­tem­ber 16-án, va­sár­nap hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két. Rész­le­te­ket is el­mon­dott.

A mo­dell szep­tem­ber 16-án, va­sár­nap hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két. Rész­le­te­ket is el­mon­dott.

Már nem titkolja, kisbabát vár Kovács Kati

Már nem titkolja, kisbabát vár Kovács Kati

Min­den idők leg­jobb ka­ja­kosa kö­zös­ségi ol­da­lán, csa­lád­já­val együtt szá­molt be a jó hír­ről.

Kovács Kati elárulta születendő gyermeke nevét

Kovács Kati elárulta születendő gyermeke nevét

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ka­ja­kos kis­lányt hord a szíve alatt. A jö­vő­beni ter­ve­i­ről is me­sélt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok kis­lányt hord a szíve alatt. Jö­vő­beni ter­ve­i­ről is me­sélt a ma­gyar klasszis, akit egy másik sze­rep­ben is lát­hat­nak a nézők.

Keményen visszavágott Szabó Zsófi az őt támadóknak

Keményen visszavágott Szabó Zsófi az őt támadóknak

A csi­nos hí­res­ség le­rán­totta a lep­let az anya­ság árny­ol­da­la­i­ról.

A csi­nos hí­res­ség le­rán­totta a lep­let az anya­ság árny­ol­da­la­i­ról, ame­lyek neki nem fáj­dal­mat, sok­kal in­kább örö­met okoz­nak.

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Megindult a szülés, nem kért a kórházból a magyar sorozatsztár

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Juga Ve­ro­nika au­gusz­tus 13-án hozta vi­lágra gye­re­két, aki­nek a nevét is meg­tud­tuk.

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről.

Őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan érez az új­szü­lött gyer­me­ké­vel töl­tött má­so­dik éj­szaka után...

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Szakmát váltott a volt szépségkirálynő, sokan tanulhatnak tőle

Laky Zsu­zsi mos­ta­ná­ban ott­hon ne­velte a gyer­me­keit, de rá­jött, hogy az anya­ság mel­lett dol­gozni is sze­retne.

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Meglepő, ezt üzente lánya a szabadulásra váró Rezesovának

Ale­xandra kész nővé érett.

Most már csak hetek kér­dése, hogy a négy ember ha­lá­lát okozó szlo­vák mil­li­o­mosnő fel­té­te­le­sen ugyan, de el­hagy­hassa a Gyors­ko­csi utcai bör­tönt.

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Nem hittünk a szemünknek: hatalmasra nőtt Görög Zita pocakja

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy ismét anyai örö­mök elé néz.

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Megrázó részletek derültek ki a 3 gyermekes Beyoncé terhességéről

Saját egész­sége mel­lett az ikrek is ve­szélybe ke­rül­tek, az or­vo­sok­nak ezért nem volt más vá­lasz­tása.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

Sokkoló diagnózis, rossz hírt közöltek az orvosok Andor Évával

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a ka­me­rák előtt élte meg a krí­zist. Több szak­em­bert is fel­ke­re­sett.

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Né­hány hete hozta vi­lágra kisfiát.

Az éne­kesnő né­hány hete, egy ma­gán­kór­ház­ban hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Az anyuka csak jókat tud mon­dani a kis csöpp­ség­ről.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá. Na­gyon cuki!

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá. Na­gyon cuki!

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról.

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról, il­letve arról, hogy mire ta­ní­totta meg őt az anya­ság.

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

Lesifotó jött, Meghan Markle viselkedésétől olvadoznak a rajongók

A jelek alap­ján nagy­szerű anyuka lesz!

Min­denki arra vár, hogy végre csa­lá­dot ala­pít­son Harry her­ceg­gel. A jelek alap­ján Meg­han Markle nagy­szerű anyuka lesz!

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Túl van a be­avat­ko­zá­son.

Andy Vajna fe­le­sége az Ins­tag­ram-ol­da­lán adta hírül, hogy túl van a be­avat­ko­zá­son.

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz. Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő úgy dön­tött, hogy el­vi­szi ma­gá­val kis­lá­nyát, a két és fél éves Zoét. Az Anna and the Bar­bies front­em­bere lazán ne­veli gyer­me­keit.