CÍMKE: 'anya'
FRISS HÍREK

Elszíneződtek a magyar fiú végtagjai, majd elájult: kis híján meghalt anyja miatt

Elszíneződtek a magyar fiú végtagjai, majd elájult: kis híján meghalt anyja miatt

A nő saját gyógy­szer­ta­pa­szát tette gyer­me­kére.

A nő saját gyógy­szer­ta­pa­szát tette gyer­me­kére, ami tilos lett volna.

Felfoghatatlan tragédia történt, egy csecsemő életét nem tudták megmenteni

Felfoghatatlan tragédia történt, egy csecsemő életét nem tudták megmenteni

Az anya annyira ki volt ütve, hogy fel se bír­ták éb­resz­teni.

Az anya annyira ki volt ütve, hogy fel se bír­ták éb­resz­teni.

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

Évek óta Olasz­or­szág­ban él.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egyet­len gyer­meke, Hen­ri­ette évek óta Olasz­or­szág­ban él, ezért ami­kor ha­za­lá­to­gat, min­den per­cet együtt töl­te­nek.

Újabb anyák napi anyagyilkosságra derült fény

Újabb anyák napi anyagyilkosságra derült fény

Ha­lálra verte az édes­any­ját egy 23 éves fiú Makón va­sár­nap. Ez már a má­so­dik anyák napi anya­gyil­kos­ság.

Ha­lálra verte az édes­any­ját egy 23 éves fiú Makón va­sár­nap. Ez már a má­so­dik anyák napi anya­gyil­kos­ság.

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda!

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda! Bár az or­vo­sok sok-sok évvel ez­előtt azt mond­ták neki, hogy nem lehet ter­mé­sze­tes úton gye­reke, té­ved­tek.

Szívszorító vallomás, édesanyját gyászolja Polgár Kriszta

Szívszorító vallomás, édesanyját gyászolja Polgár Kriszta

Na­gyon fáj a hi­á­nya.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ti­zen­négy évvel ez­előtt, egy tra­gi­kus bal­eset­ben ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét, aki­nek hi­á­nya a mai napig mar­dossa a lel­két.

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Rejtélyes tragédia, holtan esett össze otthonában a 32 éves anyuka

Vizs­gál­ják a nő ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit. Kerti mun­ká­la­tok köz­ben lett rosszul, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek. Őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak.

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett Buci szá­mára, aki az Ins­tag­ramra is fel­töl­tött né­hány képet.

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett Buci szá­mára, aki az Ins­tag­ramra is fel­töl­tött né­hány képet.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Szellemházzá vált a babáját lefejező nő otthona

Szellemházzá vált a babáját lefejező nő otthona

Csak hor­ro­r­anya­ként em­le­ge­tik a nőt.

Csak hor­ro­r­anya­ként em­le­ge­tik azt a pász­tói nőt, aki 2017-ben, szil­vesz­ter­kor ti­tok­ban meg­szülte ne­gye­dik gyer­me­két, majd meg­ölte.

Borzalmas dolog történt Michael Jackson édesanyjával

Borzalmas dolog történt Michael Jackson édesanyjával

Össze­om­lott a pe­dofil­vá­dak­tól!

A 88 éves Kat­he­rine össze­om­lott a pe­dofil­vá­dak­tól!

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel, leg­ki­sebb fiát, Ben­jit rend­sze­re­sen viszi ba­ba­úszásra is.

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel.

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

A rap­per ked­vese egy idő­ben ag­gó­dott azért, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás.

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Sokkot kapott a nő, amikor szülés után odaadták neki a gyerekét

Ami­kor a nő mell­ka­sára rak­ták kis­ba­bá­ját, azt kérte az or­vo­sok­tól, hogy azon­nal ve­gyék le róla...

Rettenetes tragédia történt, nem tudták felébreszteni a magyar édesanyát

Rettenetes tragédia történt, nem tudták felébreszteni a magyar édesanyát

Az asszony ok­tó­ber­ben szülte meg ne­gye­dik gyer­me­két.

Az asszony ok­tó­ber­ben szülte meg ne­gye­dik gyer­me­két. Csa­ládja ért­he­tet­le­nül áll a ha­lál­eset előtt.

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni, gyer­meke fon­to­sabb volt.

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni, gyer­meke egész­sége fon­to­sabb volt.

Nem fogta vissza magát: Kritikusainak üzent Rubint Réka

Nem fogta vissza magát: Kritikusainak üzent Rubint Réka

Ru­bint Ré­ká­nál be­telt a pohár.

Ru­bint Ré­ká­nál be­telt az a bi­zo­nyos pohár, így ki­vé­te­le­sen most ő is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak, be­so­kallt az egy­kori mo­dell. Nem csoda, hi­szen meg­unta az ál­landó kér­de­zős­kö­dést.

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak, be­so­kallt az egy­kori mo­dell. Nem csoda, hi­szen meg­unta az ál­landó kér­de­zős­kö­dést.

Álmában akarta megfojtani kislányát a soroksári anya

Álmában akarta megfojtani kislányát a soroksári anya

A csa­lád sze­rint em­ber­ölési kí­sér­let gya­núja miatt vit­ték el a 37 éves so­rok­sári nőt a rend­őrök.

A csa­lád sze­rint em­ber­ölési kí­sér­let gya­núja miatt vit­ték el a 37 éves so­rok­sári nőt a rend­őrök.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val.

Megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos, gyerekei nem tudnak a borzalomról

Megszólalt a pásztói csecsemőgyilkos, gyerekei nem tudnak a borzalomról

A nő sze­retné el­érni, hogy lát­hassa élet­ben ma­radt gye­re­keit.

A nő sze­retné el­érni, hogy lát­hassa élet­ben ma­radt gye­re­keit, aki­ket egy­előre a nagy­szü­lők is csak ha­vonta lá­to­gat­hat­nak.

Sokkot kapott az anyuka: olyasmin kapta 12 éves lányát az ágyban, amitől teljesen kiakadt

Sokkot kapott az anyuka: olyasmin kapta 12 éves lányát az ágyban, amitől teljesen kiakadt

Tel­je­sen ki­tért a hi­té­ből az anyuka.

Tel­je­sen ki­tért a hi­té­ből az anyuka, és kis híján to­tá­lis pá­nikba esett.

Döbbenetes, mit művelt ez az anyuka: a fél világ megrökönyödött rajta!

Döbbenetes, mit művelt ez az anyuka: a fél világ megrökönyödött rajta!

El­ké­pesztő, amit tett. Alig fogsz hinni a sze­med­nek!

El­ké­pesztő, amit tett. Alig fogsz hinni a sze­med­nek!

Forrnak az indulatok: ő fogadta be a pásztói gyerekgyilkos anyát

Forrnak az indulatok: ő fogadta be a pásztói gyerekgyilkos anyát

A pász­tói nő szer­dán sza­ba­dult.

A pász­tói nő szer­dán ki­sza­ba­dult a bör­tön­ből, a he­lyiek azon­ban ezt el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják. Mit mon­da­nak a te­le­pü­lé­sen élők?

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

El­kép­zelni is nehéz, hogy mi jár­ha­tott az anya fe­jé­ben, aki azért akart bosszút állni pár hó­na­pos ba­bá­ján, mert nem hagyta őt aludni.

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Hor­váth Éva anya­ként tel­je­sí­tett.

Hor­váth Éva anya­ként ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, ezért meg is ju­tal­maz­ták.

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Klári a szél­től is óvta imá­dott anyu­ká­ját, ezért el­tit­kolta előle leg­idő­sebb fia ha­lá­lát, a mai napig sem bánta meg, amit tett...

Borzalmas részletek derültek ki a csepeli anyagyilkosságról

Borzalmas részletek derültek ki a csepeli anyagyilkosságról

A hu­szon­éves férfi bor­zasztó hi­deg­vér­rel ölte meg az édes­any­ját, akit a kör­nyé­ken min­denki ked­ves, jó­ra­való asszony­nak is­mert meg.

A hu­szon­éves férfi bor­zasztó hi­deg­vér­rel ölte meg az édes­any­ját, akit a kör­nyé­ken min­denki ked­ves, jó­ra­való asszony­nak is­mert meg.

Kiderült, kivel tölti kettesben a karácsonyt Bochkor Gábor

Kiderült, kivel tölti kettesben a karácsonyt Bochkor Gábor

Míg Vár­ko­nyi And­rea a kis­lá­nyuk­kal várja a Jé­zus­kát, addig a rá­diós egy szá­mára másik na­gyon fon­tos nővel lesz...

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Kínhalált halt Attila: szívszorító, amit az édesanyja mond

Két éve rém­álommá vált az élete.

Két éve rém­álommá vált az élete az anyá­nak, aki­nek fia, At­tila kín­ha­lált halt...a nő a vég­ső­kig har­col, mert sze­retné tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént...

Közismert könyvelő gyilkolhatta meg a csomagtartóban talált édesanyát

Közismert könyvelő gyilkolhatta meg a csomagtartóban talált édesanyát

Na­po­kig hur­col­hatta ma­gá­val a cso­mag­tar­tó­ban a holt­tes­tet a férfi.

Na­po­kig hur­col­hatta ma­gá­val a cso­mag­tar­tó­ban a fi­a­tal nő holt­tes­tét a 42 éves férfi.

Dráma: emiatt a gyerekkori trauma miatt pánikolt be Berki Krisztián

Dráma: emiatt a gyerekkori trauma miatt pánikolt be Berki Krisztián

Múltja dé­mon­ja­i­val kel­lett szem­be­néz­nie Berki Krisz­ti­án­nak.

Múltja dé­mon­ja­i­val, gye­rek­kori trau­má­val kel­lett szem­be­néz­nie Berki Krisz­ti­án­nak.

Ölhet ez az egyszerű herpeszvírus: életéért küzd a fiatal édesanya

Ölhet ez az egyszerű herpeszvírus: életéért küzd a fiatal édesanya

Orsi em­ber­fe­letti har­cot vív...

De­rült égből a vil­lám­csa­pás­ként érte a 21 hetes ál­la­po­tos Far­kas Or­so­lyát, ami­kor az or­vosa kö­zölte vele: leu­ké­miás.

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Akár bör­tönbe is ke­rül­het, hi­szen szem­reb­be­nés nél­kül vette fel hó­nap­ról hó­napra azt a pénzt, ami nem volt az övé.

Csöppet sem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Csöppet sem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Hor­váth Éva nem félti a tes­tét

Hor­váth Éva nem félti a tes­tét, még min­dig szop­tatja más­fél éves kisfiát, Kris­tó­fot.

Fájdalmas részletek: eszét vesztve próbálta menteni csatornába esett kisfiát az anya

Fájdalmas részletek: eszét vesztve próbálta menteni csatornába esett kisfiát az anya

A más­fél éves V. Le­vente be­le­csú­szott az emész­tőbe, ahol meg­ful­ladt...

A más­fél éves V. Le­vente ahogy a házuk kert­jé­ben ját­szott, be­le­csú­szott az emész­tőbe, ahol meg­ful­ladt...

Borzalmas részletek: Ő fojthatta meg a sülysápi csecsemőt

Borzalmas részletek: Ő fojthatta meg a sülysápi csecsemőt

Mind­össze 4 hó­na­pos volt.

A ha­lál­eset kö­rül­mé­nyeit a Pest Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság bün­te­tő­el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gálja.

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az anya

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az ózdi anya

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki...

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki az asszony két­éves kis­lá­nyán, va­la­mint nyolc­esz­ten­dős fián.

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Pár hónap múlva édes­apa lesz Amb­rus At­tila...

Pár hónap múlva édes­apa lesz Amb­rus At­tila, ám a Visz­kis azt el­ha­tá­rozta, hogy a csa­lád­já­nak nem mu­tatja meg a gyer­me­két... A bank­rab­ló­ból jó útra tért Amb­rus­nak jó oka van rá, hogy így te­gyen.

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Kiakadtak az anyukák: megtudták, mit kéne tenni minden 5 év feletti gyereknek

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei szó­lal­nak meg.

Nagy vitát ka­vart egy be­jegy­zés, és anyu­kák tö­me­gei üt­köz­te­tik róla a vé­le­mé­nyü­ket.

Meglepő őszinteség: édesanyja haláltusájáról vall Máté Gábor

Meglepő őszinteség: édesanyja haláltusájáról vall Máté Gábor

A Ka­tona Jó­zsef Szín­ház igaz­ga­tója eddig nem sok­szor me­sélt édes­anyja hir­te­len le­épü­lé­sé­ről és ha­lá­lá­ról...

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Rejtélyes csontok a Dunában: drámai részletek derültek ki

Vajon ki ve­szett a hul­lám­sírba?

Évek óta min­den­nap abban bízik az édes­anya, hogy egy­szer csak élet­je­let ad az el­tűnt fia. A nő sze­mély­au­tó­ját a na­pok­ban ta­lál­ták meg a Du­ná­ban.

Ezért kellett megműteni a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Ezért kellett megműteni a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

R. Szil­vesz­ter je­len­leg a tö­köli rab­kór­ház­ban lá­ba­do­zik...

R. Szil­vesz­ter je­len­leg a tö­köli rab­kór­ház­ban lá­ba­do­zik, a férfit egy szem­mel lát­ható el­vál­to­zás miatt kel­lett meg­ope­rálni...

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Bor­zal­mas na­po­kat él át Kál­lay-Sa­un­ders And­rás, aki­nek imá­dott édes­anyja, az egy­kori mo­dell, Kál­lay Ka­ta­lin kór­házba ke­rült...

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Mint mondta, anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött.

Mint mondta, anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött.

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

To­vábbra sincs kap­cso­lat Weisz Fanni és édes­anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött.

To­vábbra sincs kap­cso­lat Weisz Fanni és édes­anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött.

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi el­árulta, kez­det­ben nem akart ta­lál­kozni mos­tani pár­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral, erre édes­anyja be­szélte rá.

Szívszorító, amit a meggyilkolt badacsonyi borász édesanyja mond

Szívszorító, amit a meggyilkolt badacsonyi borász édesanyja mond

Ami­kor már esz­mé­let­le­nül fe­küdt a föl­dön, akkor is zá­po­roz­tak a rú­gá­sok a fi­a­tal bo­rászra...

Kővé vált az anyuka: olyan fotón látta meg a lányát, ami születése előtt készült

Kővé vált az anyuka: olyan fotón látta meg a lányát, ami születése előtt készült

A nő vál­tig ál­lítja, hogy a fotón a saját lánya lát­ható. Pedig ez le­he­tet­len.

Hát­bor­zon­gató: a nő vál­tig ál­lítja, hogy a fotón nem más lát­ható, mint a saját lánya. Pedig ez fi­zi­ka­i­lag le­he­tet­len.

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje...

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter...

Mindent elmond az anya: kapujuk előtt lépett akcióba az ócsai szexfantom

Mindent elmond az anya: kapujuk előtt lépett akcióba az ócsai szexfantom

Évek óta ret­te­gés­ben tartja az ócsai csa­lá­do­kat egy sza­tír, aki leg­utóbb egy ját­szó­tér mel­lett vet­kő­zött anya­szült mez­te­lenre!

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben?

El­ké­pesz­tően el­dur­vult Weisz Fanni és az anyja közti bot­rány. Ágnes mintha kép­te­len lenne meg­ér­teni, hogy Fanni ön­álló, fel­nőtt ember, aki si­ket­sége el­le­nére szel­le­mi­leg tel­je­sen egész­sé­ges. De mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben? A Ri­post ennek járt utána.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért.

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Óriási boldogság, Ungár Anikó olyasmit tett, amit tíz éve sosem!

Anya és szin­tén híres fia végre együtt tud­nak töl­teni egy kis időt ket­tes­ben.

Anya és szin­tén híres fia végre együtt tud­nak töl­teni egy kis időt ket­tes­ben, cso­dá­la­tos helyre lá­to­gat­tak el együtt.

Nagy a baj, agykárosodása óta romlik Kefir anyjának állapota

Nagy a baj, agykárosodása óta romlik Kefir anyjának állapota

Az éne­kes édes­anyja közel két évvel ez­előtt szen­ve­dett csú­nya bal­ese­tet.

Az éne­kes édes­anyja közel két évvel ez­előtt szen­ve­dett csú­nya bal­ese­tet.

Megszólalt az édesanya: ezért keres interneten gyereket magának

Megszólalt az édesanya: ezért keres interneten gyereket magának

Meg­szó­lalt a Ri­post­nak az az anyuka, aki az in­ter­ne­ten keres örökbe fo­gad­ható kis­ba­bát.

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

Levideózták Liptai Claudia tinilányát: elképesztő, amit csinál

Levideózták Liptai Claudia tinilányát: elképesztő, amit csinál

A nép­szerű mű­sor­ve­zető tel­jes ámu­lat­tal nézte végig Panka pro­duk­ci­ó­ját.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni.

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka uta­zást szer­ve­zett.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon. Volt mit ün­ne­pelni!

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Meg­lepő módon győzné meg a lá­nyát.

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val, még az sem lá­gyítja meg a szí­vét, hogy az asszony nem­rég kór­házba ke­rült.

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Sa­játja mel­lett a gyer­me­kei éle­tét is men­te­nie kel­lett élete leg­ré­misz­tőbb nap­ján Zsu­zsá­nak.

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

Kislánya hiánya miatt szomorkodik Hódi Pamela

A mo­dell kis­lá­nya je­len­leg az édes­ap­já­val, Berki Krisz­ti­án­nal nya­ral, Pam­e­lá­nak vi­szont ez egy rend­kí­vül nehéz né­hány nap.

A mo­dell kis­lá­nya je­len­leg az édes­ap­já­val, Berki Krisz­ti­án­nal nya­ral, Pam­e­lá­nak vi­szont ez egy rend­kí­vül nehéz né­hány nap.

Babával együtt lopták el az autót, hiába sikoltozott az édesanya

Babával együtt lopták el az autót, hiába sikoltozott az édesanya

Két is­me­ret­len férfi rán­gatta ki a nőt a ko­csi­ból, majd el­haj­tot­tak az au­tó­val.

Két is­me­ret­len férfi rán­gatta ki a nőt a ko­csi­ból, majd el­haj­tot­tak az au­tó­val.

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét He­ge­dűs Tímea.

Fájdalmas dolgokat mondott kisfia meggyilkolásáról az anya

Így viselte az ítéletet a gyerekgyilkos anya

Nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak az az anya, akit ti­zen­két év bör­tönre ítélt a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék, mert 2016 ok­tó­ber 30-án több­ször is olyan erő­vel föld­höz csapta az akkor más­fél éves kisfiát.

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható show­man férje, Győ­zike ol­da­lán. Ugya­n­ak­kor az utóbbi idő­ben sok min­den vál­to­zott, egy ideje ab­szo­lút elő­térbe ke­rült az édes­anya...