CÍMKE: 'anna and the barbies'

Mély döbbenet: Nem hiszed el, hol viselt ékszert Pásztor Anna

Mély döbbenet: Nem hiszed el, hol viselt ékszert Pásztor Anna

Bár az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy imádja az ext­rém dol­go­kat, most ön­ma­gát is túl­tel­je­sí­tette.

FRISS HÍREK

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Bár az éne­kesnő min­dent meg­tett volna, hogy ezt el­ke­rülje, úgy tűnik, nincs más út.

Bár az éne­kesnő min­dent meg­tett volna, hogy ezt el­ke­rülje, úgy tűnik, nincs más út.

Teljesen megváltozott Pásztor Anna arca, a gyerekei sem ismernének rá

Teljesen megváltozott Pásztor Anna arca, a gyerekei sem ismernének rá

Egy ra­jon­gója sze­rint ör­dö­gien néz ki új kül­se­jé­vel.

Egy ra­jon­gója sze­rint ör­dö­gien néz ki új kül­se­jé­vel.

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

A za­vart el­méjű férfi meg akarta ölni az éne­kes­nőt, annak ze­ne­ka­rá­val és egész csa­lád­já­val együtt. A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Mindenki találgat, hogy kapcsolódik Trianonhoz Anna és a Barbies dala?

Mindenki találgat, hogy kapcsolódik Trianonhoz Anna és a Barbies dala: Kezdjetek el élni!

Jú­nius 4-én, a nem­zeti össze­tar­to­zás nap­ján kü­lö­nös posz­tot tett közzé Orbán Vik­tor.

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Még a színpadon is biztonsági őrök vigyáznak Pásztor Annára - Fotóval!

Még a színpadon is biztonsági őrök vigyáznak Pásztor Annára - Fotóval!

Ret­teg attól Pász­tor Anna, hogy ismét meg­pró­bál­ják meg­tá­madni őt.

Ret­teg attól Pász­tor Anna, hogy ismét meg­pró­bál­ják meg­tá­madni őt. Mindez nyil­ván­va­lóvá vált az éne­kesnő csü­tör­töki, Szi­get Fesz­ti­vá­lon tar­tott kon­cert­jén. Habár a leg­na­gyobb hazai ren­dez­vé­nyen min­den­nél szi­go­rúb­bak a biz­ton­sági elő­írá­sok, An­náék nem bíz­ták a vé­let­lenre, biz­ton­sági őrök­kel vet­ték körül ma­gu­kat.

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyi­tott kap­cso­lat­ban élnek, és egy­ál­ta­lán nem za­varja őket, ha néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Nyi­tott kap­cso­lat­ban élnek, és egy­ál­ta­lán nem za­varja őket, ha néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett a TV2 törékeny sztárja!

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de saj­nos egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan el­ter­vezte...

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de saj­nos egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan el­ter­vezte... Sze­ke­res Nóra mű­so­rá­ban me­sélt az éne­kesnő.

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett.

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett új­szü­lött kis­lá­nyá­val kap­cso­lat­ban.

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött Pásztor Anna

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött a terhes magyar énekesnő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het.

Az énekső bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de 9 hó­na­pos ter­he­sen ismét le­vet­kő­zött egy kü­lön­le­ges fo­tó­so­ro­zat­hoz.