CÍMKE: 'anna and the barbies'

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Bár az éne­kesnő min­dent meg­tett volna, hogy ezt el­ke­rülje, úgy tűnik, nincs más út.

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

A za­vart el­méjű férfi meg akarta ölni az éne­kes­nőt, annak ze­ne­ka­rá­val és egész csa­lád­já­val együtt. A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Ilyen a ma­gán­élet­ben...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Még a színpadon is biztonsági őrök vigyáznak Pásztor Annára - Fotóval!

Még a színpadon is biztonsági őrök vigyáznak Pásztor Annára - Fotóval!

Ret­teg attól Pász­tor Anna, hogy ismét meg­pró­bál­ják meg­tá­madni őt.

Ret­teg attól Pász­tor Anna, hogy ismét meg­pró­bál­ják meg­tá­madni őt. Mindez nyil­ván­va­lóvá vált az éne­kesnő csü­tör­töki, Szi­get Fesz­ti­vá­lon tar­tott kon­cert­jén. Habár a leg­na­gyobb hazai ren­dez­vé­nyen min­den­nél szi­go­rúb­bak a biz­ton­sági elő­írá­sok, An­náék nem bíz­ták a vé­let­lenre, biz­ton­sági őrök­kel vet­ték körül ma­gu­kat.

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Mindenki találgat, hogy kapcsolódik Trianonhoz Anna és a Barbies dala: Kezdjetek el élni!

Mindenki találgat, hogy kapcsolódik Trianonhoz Anna és a Barbies dala: Kezdjetek el élni!

Kü­lö­nö­set posz­tolt Orbán Vik­tor.

Jú­nius 4-én, a Tri­a­non-em­lék­na­pon, a nem­zeti össze­tar­to­zás nap­ján kü­lö­nös posz­tot tett közzé Orbán Vik­tor.

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett új­szü­lött kis­lá­nyá­val kap­cso­lat­ban.

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött Pásztor Anna

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött Pásztor Anna

Az éne­kesnő bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de 9 hó­na­pos ter­he­sen ismét le­vet­kő­zött.