CÍMKE: 'anna and the barbies'

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt.

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

A za­vart el­méjű férfi meg akarta ölni az éne­kes­nőt, annak ze­ne­ka­rá­val és egész csa­lád­já­val együtt. A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Nem úgy tör­tént, aho­gyan ter­vezte...

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de saj­nos egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan el­ter­vezte...

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről az apa­sági teszt ered­mé­nye kap­csán.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett új­szü­lött kis­lá­nyá­val kap­cso­lat­ban.

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött Pásztor Anna

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött Pásztor Anna

Az éne­kesnő bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de 9 hó­na­pos ter­he­sen ismét le­vet­kő­zött.