CÍMKE: 'andrássy út'
Elképesztő, mi zajlott éjszaka nagy titokban az Andrássy úton

Elképesztő, mi zajlott éjszaka nagy titokban az Andrássy úton

Elképesztő, mi zajlott éjszaka nagy titokban az Andrássy úton

Éjfél után ke­ve­seb­ben jár­nak er­re­felé au­tó­val és gya­lo­go­san is. Ezt az idő­pon­tot vá­lasz­tot­ták a had­mű­ve­letre.

Éjfél után ke­ve­seb­ben jár­nak er­re­felé. Ezt az idő­pon­tot vá­lasz­tot­ták a had­mű­ve­letre.

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből!

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből!

Alig két hét­tel ez­előtt vi­rá­go­sí­tot­ták az And­rássy út kör­nyé­kén ta­lál­ható im­po­záns ut­cá­kat. Ki is tört a bot­rány!

Alig két hét­tel ez­előtt vi­rá­go­sí­tot­ták az And­rássy út kör­nyé­kén ta­lál­ható im­po­záns ut­cá­kat. Ki is tört a bot­rány!

Ezt a pofátlanságot: Luxusautók pöffeszkednek ingyen a közterületen

Ezt a pofátlanságot: Luxusautók pöffeszkednek ingyen a közterületen

El­sza­ba­dult a pokol a fő­vá­ros leg­szebb su­gár­út­ján, az And­rássy úton.

El­sza­ba­dult a pokol a fő­vá­ros leg­szebb su­gár­út­ján, az And­rássy úton.

Kiürült az Andrássy út, éjfélig lezárták! - Fotó!

Kiürült az Andrássy út, éjfélig lezárták! - Fotó!

Ol­va­sónk sze­rint nehéz fel­jutni az M3 ki­ve­ze­tő­jére.

Ol­va­sónk sze­rint nehéz fel­jutni az M3 ki­ve­ze­tő­jére, éj­fé­lig sza­ba­don sé­tál­hatsz az And­rássy kö­ze­pén is, ha sze­ret­nél!

A taxisblokád ingyenreklám az Ubernek

A taxisblokád ingyenreklám az Ubernek

Több napig is tün­tet­het­nek a ta­xi­sok.

Addig ma­rad­nak a fő­vá­ros­ban de­monst­ráló ta­xi­sok, amíg a te­le­fon­szol­gál­ta­tók on­line áru­há­za­ik­ból el nem tá­vo­lít­ják az Uber app­li­ká­ci­ó­ját.

Így foglalták el a taxisok az Andrássy utat

Így foglalták el a taxisok az Andrássy utat

Óri­ási dugó és tor­ló­dás!

Be nem je­len­tett de­monst­rá­ciót tar­ta­nak a ta­xi­sok Bu­da­pes­ten a Baj­csy-Zsi­linszky út, Jó­zsef At­tila út, And­rássy út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Busz döntött ki egy fát az Andrássy úton

Busz döntött ki egy fát az Andrássy úton - Fotó

Va­ló­szí­nű­leg a sofőr fi­gyel­met­len­sé­gé­ből tör­tént a bal­eset.

Ne­ki­ment egy tu­ris­ta­busz az And­rássy út egyik öreg fá­já­nak, ami azon­nal ket­té­tört.