CÍMKE: 'andrássy út'
Elképesztő, mi zajlott éjszaka nagy titokban az Andrássy úton

Elképesztő, mi zajlott éjszaka nagy titokban az Andrássy úton

Elképesztő, mi zajlott éjszaka nagy titokban az Andrássy úton

Min­dig nagy itt a for­ga­lom, éjfél után azon­ban egyre ke­ve­seb­ben jár­nak er­re­felé...

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből! Vajon mi történt?

Eltűntek a betiltott, mutáns növények a 6. kerületből!

Alig két hét­tel ez­előtt vi­rá­go­sí­tot­ták az And­rássy út kör­nyé­két. Kis­vár­tatva ki­tört a bot­rány!

Kiürült az Andrássy út, éjfélig lezárták! - Fotó!

Kiürült az Andrássy út, éjfélig lezárták! - Fotó!

Ol­va­sónk sze­rint nehéz fel­jutni az M3 ki­ve­ze­tő­jére, éj­fé­lig sza­ba­don sé­tál­hatsz az And­rássy kö­ze­pén is.

A taxisblokád ingyenreklám az Ubernek

A taxisblokád ingyenreklám az Ubernek

Több­na­pos tün­te­tésre ké­szül­nek a ta­xi­sok.

Addig de­monst­rál­nak, amíg a te­le­fon­szol­gál­ta­tók on­line áru­há­za­ik­ból el nem tá­vo­lít­ják az Ubert.

Így foglalták el a taxisok az Andrássy utat

Így foglalták el a taxisok az Andrássy utat

Be nem je­len­tett de­monst­rá­ciót tar­ta­nak a ta­xi­sok Bu­da­pes­ten, az Uber-szol­gál­ta­tás ellen til­ta­koz­nak.

Busz döntött ki egy fát az Andrássy úton

Busz döntött ki egy fát az Andrássy úton - Fotó

Va­ló­szí­nű­leg fi­gyel­met­len volt a sofőr.

Ne­ki­ment egy tu­ris­ta­busz az And­rássy út egyik öreg fá­já­nak, ami azon­nal ket­té­tört.