CÍMKE: 'amerika'
FRISS HÍREK

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada.

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada. A VIASAT3 so­ro­zata most is bot­rá­nyok­tól han­gos.

Magyar kisfiúnak írt Ibra, most pedig...

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé.

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak, ahogy arról egy fény­kép is árul­ko­dik.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Sipos Tomi régi álma teljesült

Sipos Tomi régi álma teljesült

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy közel egy hónap pi­he­nőt vett ki.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ze­ne­kar feb­ru­ári Aréna-kon­certje után közel egy hónap pi­he­nőt vett ki! A fiúk három hétig utaz­gat­tak a vi­lág­ban.

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

A 103.9 Slá­ger FM mű­sor­ve­ze­tője, So­mo­gyi Zol­tán meg­lepő he­lyen buk­kant el­tűnt csa­lád­tag­jára...

Bajba került Amerikában Majka, felrobban a dühtől

Bajba került Amerikában Majka, a rapper szinte felrobban a dühtől

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető és rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból az Egye­sült Ál­la­mok­ban - te­gyük hozzá, jo­go­san. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről, ame­lyek hal­la­tán bárki könnyen a helybe tudja kép­zelni magát.

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban. Nem ki­zárt, hogy ha­ma­ro­san a ten­ge­ren­tú­lon is meg­is­me­rik az éne­kes­nőt.

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Az egy­kori mo­dell sokat vál­to­zott.

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Fi­zet­het az amcsi so­ro­zat...

Mi sem bi­zo­nyítja job­ban, hogy az Omega ze­ne­kar­nak a világ él­me­ző­nyé­ben lenne a helye...

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen.

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen, vá­sá­rol­ga­tás köz­ben pedig össze­fu­tott ked­venc rap­pe­ré­vel.

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Ra­jon­gó­i­nak oko­zott örö­met.

Nyi­lat­ko­za­tá­val ren­ge­teg ra­jon­gó­já­nak oko­zott örö­met a nép­szerű éne­kesnő!

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Ott váltja va­lóra az álmát.

A szí­nésznő már három éve Phi­la­delp­hi­ába köl­tö­zött. Szonja na­gyon jól érzi magát ott, és ha­ma­ro­san va­lóra váltja egy nagy álmát is!

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét. Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta, hogy ve­re­ke­dés­ben sem utolsó.

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét, akit ápolni is kel­lett. Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta, hogy ve­re­ke­dés­ben sem utolsó.

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban. Ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban. Ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

A nép­szerű éne­kesnő fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi egyik ver­seny­zője a Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű éne­kesnő fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi egyik ver­seny­zője a Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Az el­is­mert éne­kes­nek nem­csak az or­szág­ha­tá­ron belül van népes ra­jon­gó­tá­bora, hanem a világ min­den táján!

Egyetemista lányok nagyon szexi fotóitól robbant fel a net

Egyetemista lányok nagyon szexi fotóitól robbant fel a net

A fény­ké­pek né­ze­ge­tése köz­ben sok férfi el­gon­dol­ha­tott már azon, hogy ér­de­mes lenne vissza­ülni az is­ko­la­padba.

A fény­ké­pek né­ze­ge­tése köz­ben sok férfi el­gon­dol­ha­tott már azon, hogy ér­de­mes lenne vissza­ülni az is­ko­la­padba.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont csa­pata Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

A ma­gyar csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rá­lyi címet szer­zett Ame­ri­ká­ban, végül ő lett az Év újonca.

A ma­gyar csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rá­lyi címet szer­zett Ame­ri­ká­ban, végül ő lett az Év újonca.

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Do­nald Trump ellen tün­tes­se­nek.

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő alig három hete házas.

Az éne­kesnő alig három hete házas, de máris kon­ti­nens­nyi tá­vol­ságra uta­zott élete sze­rel­mé­től, aki mun­kája miatt ma­radt itt­hon.

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Intim fotó ké­szült a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről és Al­ber­tó­ról a Me­xi­kói-öböl part­ján!

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el Ame­ri­kába meny­asszo­nyá­val.

Ebből baj lehet: Amerikát támadják Észak-Koreában

Ebből baj lehet: Amerikát támadják Észak-Koreában

Egyet­len nem­zet­közi cég sem akar sport­ru­hát adni az ázsiai or­szág­nak. A ve­ze­tők sze­rint az USA a hibás.

Egyet­len nem­zet­közi cég sem akar sport­ru­hát adni az ázsiai or­szág­nak. A ve­ze­tők sze­rint az Egye­sült Ál­la­mok a hibás.

Megdöbbentő, élete drámájáról vallott Tücsi szerelme

Megdöbbentő, élete drámájáról vallott Tücsi szerelme

Sof­ron az NHL-ben akar ját­szani.

Sof­ron Ist­ván min­dent át­ér­té­kelt ma­gá­ban a dop­ping­vét­sége után, nehéz na­po­kat élt meg. Most Ame­ri­ká­ban pró­bálja újra fel­épí­teni magát.

Kivándorol Amerikába Simicska

Kivándorol Amerikába Simicska

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal.

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal, mi­u­tán ál­lí­tó­lag rá­jött, hogy úgy­sem nyer­het a Job­bik ta­vas­szal. Si­micska cégei mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­mel­nek.

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek...

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek...

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Ha­za­jött az USA-ban élő test­vér.

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

A Simpson család hozta meg Csupó Gábornak az első óriási sikert

A Simpson család hozta meg Csupó Gábornak az első óriási sikert

Csupó Gá­bor­nak min­dig az volt a vágya, hogy Hol­ly­wood­ban saját ani­má­ciós stú­di­ója le­gyen.

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe. Ennek el­le­nére meg­tart­ják a zá­ró­nap szo­ká­sos ége­té­sét is.

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe. Ennek el­le­nére meg­tart­ják a zá­ró­nap szo­ká­sos ége­té­sét is.

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Az USA a há­ború kü­szö­bén áll Észak-Ko­re­á­val. Vajon a NATO eu­ró­pai or­szá­gai is be­le­sod­ród­hat­nak ebbe a konflik­tusba?

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Ezt írta anyjának az ámokfutó, mielőtt belehajtott autójával a tömegbe

Ezt írta anyjának az ámokfutó, mielőtt belehajtott autójával a tömegbe

Szük­ség­ál­la­po­tot hir­de­tet­tek a Vir­gi­nia ál­lam­beli Char­lot­tes­ville-ben...

Szük­ség­ál­la­po­tot hir­de­tett a kor­mányzó a Vir­gi­nia ál­lam­beli Char­lot­tes­ville-ben, mi­u­tán egy 20 éves fi­a­tal tün­te­tők közé haj­tott. Még ugyan­azon a napon egy rend­őr­ségi he­li­kop­ter is le­zu­hant, így össze­sen három ha­lott­ról szól­nak a hír­adá­sok.

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Újra össze­csa­pott a Real Mad­rid és a Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata. Va­laki azon­ban na­gyon hi­ány­zott a miami meccs­ről.

Újra össze­csa­pott a Real Mad­rid és a Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata. Va­laki azon­ban na­gyon hi­ány­zott a miami meccs­ről.

Mentőhelikoptert riasztottak egy kislányhoz, de már nem tudtak segíteni rajta

Mentőhelikoptert riasztottak egy kislányhoz, de már nem tudtak segíteni rajta

A kicsi agy­vér­zést ka­pott a kór­ház­ban.

A csu­pán há­rom­éves gye­rek­nek apja ke­gyet­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia.

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Bot­rány­könyv van szü­le­tő­ben...

Do­nald Trump el­nök­sége óta az egyik leg­na­gyobb vi­hart ka­varó ügy James Comey FBI vezér vá­rat­lan ki­rú­gása volt.

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Az egy­kori mű­sor­ve­zető két éve hagyta el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­jen új éle­tet.

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

Öröm­hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja né­hány éve hagy­ták el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­je­nek új éle­tet.

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

A nép­szerű szí­nész nem adja fel...

A nép­szerű szí­nész nem adja fel ál­mait, min­dent meg­pró­bál annak ér­de­ké­ben, hogy le­he­tő­sé­get kap­jon a film­vi­lág fő­vá­ro­sá­ban.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia! El­árulta, mi ennek az oka! Vajon vissza­jön?

Hosszú Katinka üzent Amerikából: Itt maradnék

Hosszú Katinka üzent Amerikából: Itt maradnék

Be­le­fá­radt a ke­mény küz­de­lembe. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk­nek jár­tá­nyi ereje sem ma­radt.

Be­le­fá­radt a küz­de­lembe. Az edzé­sek kö­zött sem csak vi­dám­ság az élete. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk­nek jár­tá­nyi ereje sem ma­radt.

Kivágott bikiniben, formás kebleivel élvezi új életét Polgár Kriszta!

Kivágott bikiniben, formás kebleivel élvezi új életét Polgár Kriszta!

Né­hány hó­napja köl­tö­zött Ame­ri­kába, és lát­ha­tóan be­jött neki az élet.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő né­hány hó­napja köl­tö­zött Ame­ri­kába, és lát­ha­tóan be­jött neki az élet.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

10 meccsen nyolc gólt szer­zett eddig.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

Kiderült, hogy bírják Andy Vajnáék a távházasságot

Kiderült, hogy bírják Andy Vajnáék a távházasságot

Timi már feb­ruár óta Ame­ri­ká­ban él.

Timi már feb­ruár óta Ame­ri­ká­ban él, míg Andy Bu­da­pes­ten dol­go­zik. Ezért mos­ta­ná­ban hó­na­po­kat töl­te­nek külön.

Benedvesíti vénuszdombját a gigamellű modell

Benedvesíti vénuszdombját a gigamellű modell

Kép­te­len rej­te­getni for­más keb­leit a szőke bom­bázó. Ennek per­sze csak örül­het­nek a férfiak.

Kép­te­len rej­te­getni for­más keb­leit a szőke bom­bázó. Ennek per­sze csak örül­het­nek a férfiak.

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Az USA leg­idő­sebb olim­piai baj­noka volt az első, aki egy perc alatt tel­je­sí­teni tudta a 100 mé­te­res hát­úszást.

Az ame­ri­kaik leg­idő­sebb olim­piai baj­noka volt az első, aki egy perc alatt tel­je­sí­teni tudta a 100 mé­te­res hát­úszást.

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában! Ennél szebb nincs!

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában!

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat...

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó!

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó!

Többé nem néz­het akárki szexfil­me­ket Ame­ri­ká­ban.

Ha el­fo­gad­ják az új tör­vény­ja­vas­la­to­kat, többé nem néz­het akárki szexfil­me­ket Ame­ri­ká­ban.

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Be­reczki Zol­tán­nak fon­tos a meg­úju­lás és hogy al­kotó fá­zisba ke­rül­hes­sen.

Be­reczki Zol­tán­nak fon­tos a meg­úju­lás és hogy al­kotó fá­zisba ke­rül­hes­sen. Épp ezért lá­to­ga­tott el most a ten­ge­ren túlra.

Megdöbbentő kalandjairól mesélt Tóth Vera

Megdöbbentő kalandjairól mesélt Tóth Vera

Tóth Vera nem­rég ér­ke­zett haza a ten­ge­ren­túl­ról, ahol ren­ge­teg él­ménnyel lett gaz­da­gabb.

Tóth Vera nem­rég ér­ke­zett haza a ten­ge­ren­túl­ról, ahol ren­ge­teg él­ménnyel lett gaz­da­gabb. Bár akad olyan is, amire nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza.

Baleset történt Majkával Amerikában!

Baleset történt Majkával Amerikában!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot!

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig nem hal­lunk Maj­ká­ról.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Lom­bik­prog­ramra ké­szül­nek.

Andy Vajna és fe­le­sége jó ideje be­szél­nek arról, hogy sze­ret­né­nek közös gyer­me­ket, de hogy pon­to­san mi­korra ter­ve­zik, arról eddig nem esett szó.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Kis íze­lítő Ame­rika ta­va­szi cso­dá­i­ból!

Előző cik­künk­ben ad­tunk egy kis íze­lí­tőt az Új Világ ta­va­szi cso­dá­i­ból, most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton, és meg­néz­zük a ter­mé­szet cso­dáit Ame­ri­ká­ban

Lehetetlen kibírni könnyek nélkül: Így énekel ez a 13 éves kislány

Lehetetlen kibírni könnyek nélkül: Így énekel ez a 13 éves kislány

Hall­gasd egyet­len má­sod­per­cig, tel­jes ka­tar­zis! Ilyen is­ten­ál­dotta te­het­ség­gel talán még nem szü­le­tett senki!

Bemutatjuk az amerikai tavaszt!

Bemutatjuk az amerikai tavaszt!

Va­gyis mi az, amit csak mos­ta­ná­ban tudsz meg­nézni az Új­vi­lág­ban? Több cso­dás kör­uta­zás­ból vá­laszt­ha­tod ki a neked leg­in­kább tet­szőt!

Va­gyis mi az, amit csak mos­ta­ná­ban tudsz meg­nézni az Új­vi­lág­ban? Több cso­dás kör­uta­zás­ból vá­laszt­ha­tod ki a neked leg­in­kább tet­szőt!

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Az utolsó edző­meccsen Ni­ko­lics is meg­vil­lant.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát.

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát hí­ré­ben áll. Két cso­da­szép ci­cá­já­nak min­dent megad, amit csak tud.

Nézd meg Amerika legdrágább eladó házát!

Nézd meg Amerika legdrágább eladó házát!

Az új­ság­írók egy­más­nak adják a ki­lin­cset Ame­rika leg­drá­gább eladó há­zá­ban.

Meglepő vallomás: szinte csak melegek játszanak a bajnokságban

Meglepő vallomás: szinte csak melegek játszanak a bajnokságban

A sztár­já­té­kos sze­rint cél­tábla volt a he­te­ro­sze­xu­a­li­tása miatt.

Az egy­kori baj­nok sztár­já­té­kos sze­rint cél­tábla volt ami­att, mert fel­vál­lalta, hogy he­te­ro­sze­xu­á­lis. A sta­tisz­tika sze­rint nincs igaza.

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Egy, a neve el­hall­ga­tá­sát kérő kol­lé­gája exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el a té­má­val kap­cso­lat­ban a Ri­post na­pi­lap­nak.

Egyik kapcsolatból a másikba menekült a vietnámi származású Hien

Egyik kapcsolatból a másikba menekült a vietnámi származású Hien

Eddig csak szak­ma­beli pár­jai vol­tak a vi­et­námi szár­ma­zású éne­kes­nő­nek. Mind­egyik­nek csa­ló­dás lett a vége.

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül. Az igaz­ságra azon­ban még senki nem jött rá, aki csak az alábbi fil­met nézte meg. Ezért se­gí­tünk, és el­árul­juk azt.