CÍMKE: 'amerika'

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

A 49 éves Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért in­dult útnak.

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

A szülők sem gondolták, hogy baj van: majdnem meghalt a kisbaba

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott, ami­től nem eshet baja.

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Több mint ezer ol­dal­nyi szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Több mint ezer ol­dal­nyi szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Egy éve nem ta­lál­koz­tak, de a kap­cso­la­tuk ugyan­olyan, mint akkor volt. André meg is mu­tatta a pil­la­na­tot.

Egy éve nem ta­lál­koz­tak, de a kap­cso­la­tuk ugyan­olyan, mint akkor volt!

Hátborzongató képek terjednek a kaliforniai tűzről

Hátborzongató képek terjednek a kaliforniai tűzről

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul pusz­tít az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­ján tom­boló tűz. A lán­gok mar­ta­lé­kává válik min­den.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul pusz­tít az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­ján tom­boló tűz. A lán­gok mar­ta­lé­kává válik min­den.

Lehullt a lepel: Kiderült, kik pénzelik a határ felé menetelő migránsokat

Lehullt a lepel: Kiderült, kik pénzelik a határ felé menetelő migránsokat

Mike Pence ame­ri­kai al­el­nök sze­rint több bi­zo­nyí­ték is van...

Mike Pence ame­ri­kai al­el­nök sze­rint több bi­zo­nyí­ték is van...

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Gya­nús cso­ma­gokra buk­kan­tak szer­dán a CNN hír­te­le­ví­zió New York-i iro­dá­i­ban, ame­lye­ket ki­ürí­tet­tek.

Tarolnak a magyar filmek külföldön

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban...

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel. A férfi túl­élte a lö­vést, de egy jó ideig kór­ház­ban fog lá­ba­dozni.

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel.

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Magyar találmányra gerjed fél Amerika

Magyar találmányra gerjed fél Amerika

Gá­bossy Ákos egész há­ló­za­tot épí­tett ki a ten­ge­ren­tú­lon.

Egy hazai ta­lál­mány, a sza­ba­du­ló­szoba szó­ra­koz­tatja fél Ame­ri­kát! A fi­a­tal köz­gaz­dász, Gá­bossy Ákos egész há­ló­za­tot épí­tett ki a ten­ge­ren­tú­lon ma­gyar fel­ta­lá­lók, bű­vé­szek és részt­ve­vők öt­le­tei alap­ján.

Morbid versenyt hirdetett a vidámpark

Morbid, halálos versenyt hirdettek egy vidámparkban

Hi­he­tet­le­nül el­me­be­teg ver­senyt ta­lál­tak ki Eu­reka vá­ro­sá­ban.

Hi­he­tet­le­nül mor­bid ver­senyt ta­lál­tak ki a Mis­souri ál­lam­ban ta­lál­ható Eu­re­ká­ban. A győz­tes akár 300 dol­lárt is nyer­het, fel­téve ha tel­je­síti a fel­ada­tot.

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Hil­lary Clin­ton nép­sze­rű­sé­gét a Gal­lup nevű köz­vé­le­mény-ku­tató cég 1992 óta rend­sze­re­sen méri.

Hil­lary Clin­ton nép­sze­rű­sé­gét a Gal­lup köz­vé­le­mény-ku­tató cég 1992 óta rend­sze­re­sen méri. Az egy­kori first lady, majd kül­ügy­mi­nisz­ter, végül el­nök­je­lölt tá­mo­ga­tott­sága még sosem volt ilyen ala­csony, mint a leg­utóbbi fel­mé­rés­kor.

Ezt hallanod kell: Ez a dal a magyar énekesnő diplomamunkája

Ezt hallanod kell: Ez a dal a magyar énekesnő diplomamunkája

A gyö­nyörű éne­kesnő nem­rég be­fe­jezte ta­nul­má­nyait...

A gyö­nyörű és cso­dás hangú éne­kesnő nem­rég fe­jezte be ta­nul­má­nyait a világ egyik leg­jobb zenei egye­te­mén. Ezzel a dal­lal nyű­gözte le ta­ná­rait és per­sze a mi ál­lunk is le­esett! A fel­vé­tel mel­lett ér­de­mes oda­fi­gyelni az éne­kesnő sza­va­ira is.

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Hien a hírek a kép­er­nyőn is fel­tű­nik...

Hien a hírek sze­rint nem­csak ha­za­köl­tö­zik, hanem ha­ma­ro­san a kép­er­nyőn is fel­tű­nik az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Elképesztő pénzért árulja a kocsiját a britek szupersztárja

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

582 mil­lió fo­rin­tot kell érte fi­zetni.

Ame­ri­kába köl­tö­zik Jen­son But­ton, ezért el­adja 900 ló­erős szu­per­s­port­au­tó­ját. 582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­heti.

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­la­mit.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lara nagy be­je­len­tést tett.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon.

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Hi­deg­vér­rel gyil­kolta meg fér­jét egy loui­sia­nai nő. A gye­re­keik is lát­ták.

Hi­deg­vér­rel gyil­kolta meg fér­jét egy loui­sia­nai nő. A gyil­kos­sá­got a pár gyer­me­kei is végig néz­ték.

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik. Szexi fotót töl­tött fel ma­gá­ról.

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ha nyer Cleve­land vá­ro­sá­nak ame­ri­ka­i­foci-csa­pata, akkor in­gyen­sört kap­nak a szur­ko­lók.

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá. Né­hány perc múlva aztán jött az igazi hideg zu­hany.

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá.

Így szerzett örömet a magyar szépségkirálynőnek Bochkor Gábor

Így szerzett örömet a magyar szépségkirálynőnek Bochkor Gábor

A nép­szerű rá­diós ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra Pol­gár Krisz­táék­hoz.

A nép­szerű rá­diós ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra Pol­gár Krisz­táék­hoz.

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

Megvillantotta a dekoltázsát a katonalány

Megvillantotta a dekoltázsát a katonalány

A szőke szép­ség imádja a ha­zá­ját...

A szőke szép­ség imádja a ha­zá­ját és a fegy­ve­re­ket, s sza­bad­ide­jé­ben néha meg­mu­tatja tö­ké­le­tes alak­ját is...

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon, ahol bi­zony Lara volt a prog­ram­szer­vező: édes­anyja ab­szo­lút hozzá iga­zo­dott: akkor kel­tek és akkor fe­küd­tek, ami­kor a le­ányzó sze­rette volna, s a lát­ni­va­lók közül is ő vá­lo­ga­tott.

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak.

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egy me­se­beli hely­szí­nen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat, Cla­u­dia pedig sok fotót meg­oszt a ra­jon­gó­i­val.

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

Ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte.

A fit­nesz­lady ked­vese ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte fe­le­sé­gét, mi­u­tán öt nap el­tel­té­vel ha­za­tért New York­ból.

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője csa­lád­já­val együtt uta­zott hosszabb va­ká­ci­óra a ten­ge­ren­túlra.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője csa­lád­já­val együtt uta­zott hosszabb va­ká­ci­óra a ten­ge­ren­túlra. Most éppen a nap­fé­nyes Ka­li­for­ni­á­ból je­lent­ke­zett.

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Fo­tó­kat is csa­tolt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val és ba­rá­ta­i­val nya­ral Ame­ri­ká­ban.

Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az MLS leg­jobb­já­nak.

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság leg­jobb­já­nak.

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Pol­gár Kriszta ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val.

Pol­gár Kriszta, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val, Ho­us­ton­ban élnek.

Ez fog történni a magyar kisfiúval

Hatalmas fordulat az Amerikában ragadt kétéves kisfiú ügyében

Kint ga­radt Ame­ri­ká­ban, alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig.

Le­vente alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig. Most ki­de­rül, hogy mit fog­nak vele tenni...

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Fia osz­totta meg.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Fotó a temetőből: ezt találták a Playboy-vezér, Hugh Hefner sírjánál

Fotó a temetőből: ezt találták a Playboy-vezér, Hugh Hefner sírjánál

Az ame­ri­kai saj­tó­mág­nás 2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el.

Az ame­ri­kai saj­tó­mág­nás 2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el, Ma­ri­lyn Mon­roe mellé te­met­ték..

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban, Ma­li­bu­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban, Ma­li­bu­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra.

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra. A fi­a­tal apuka leg­ki­sebb gyer­meke még csak öt hó­na­pos.

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

El­ké­pesztő ener­gi­á­val tólja!

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben.

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét a nagy­vá­rosi for­ga­tag kel­lős kö­ze­pén.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban. Most le­járt a szü­lési sza­bad­ság, ki­de­rült, hogy vissza­tér-e!

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada. A VIASAT3 so­ro­zata most is bot­rá­nyok­tól han­gos.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak.

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el...

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Örömmámorban úszik Nikolics Nemanja, újra hős lett belőle

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

Nem csoda, győz­tes gólt lőtt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

Sipos Tomi régi álma teljesült

Sipos Tomi régi álma teljesült

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ze­ne­kar feb­ru­ári Aréna-kon­certje után közel egy hónap pi­he­nőt vett ki! A fiúk három hétig utaz­gat­tak a vi­lág­ban.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ze­ne­kar feb­ru­ári Aréna-kon­certje után közel egy hónap pi­he­nőt vett ki! A fiúk három hétig utaz­gat­tak a vi­lág­ban.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

A 103.9 Slá­ger FM mű­sor­ve­ze­tője, So­mo­gyi Zol­tán meg­lepő he­lyen buk­kant el­tűnt csa­lád­tag­jára...

Bajba került Amerikában Majka, felrobban a dühtől

Bajba került Amerikában Majka, a rapper szinte felrobban a dühtől

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető és rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból az Egye­sült Ál­la­mok­ban - te­gyük hozzá, jo­go­san. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről, ame­lyek hal­la­tán bárki könnyen a helybe tudja kép­zelni magát.

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Az egy­kori mo­dell sokat vál­to­zott.

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Fi­zet­het az amcsi so­ro­zat...

Mi sem bi­zo­nyítja job­ban, hogy az Omega ze­ne­kar­nak a világ él­me­ző­nyé­ben lenne a helye...

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége, hi­szen több­ször is állt már egy szín­pa­don le­gen­dák­kal. Most pedig egyi­kük­kel a le­me­zén is dol­goz­hat.

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen, vá­sá­rol­ga­tás köz­ben pedig össze­fu­tott ked­venc rap­pe­ré­vel.

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen, vá­sá­rol­ga­tás köz­ben pedig össze­fu­tott ked­venc rap­pe­ré­vel.

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Ra­jon­gó­i­nak oko­zott örö­met.

Nyi­lat­ko­za­tá­val ren­ge­teg ra­jon­gó­já­nak oko­zott örö­met a nép­szerű éne­kesnő!

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Ott váltja va­lóra az álmát.

A szí­nésznő már három éve Phi­la­delp­hi­ába köl­tö­zött. Szonja na­gyon jól érzi magát ott, és ha­ma­ro­san va­lóra váltja egy nagy álmát is!

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét. Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta, hogy ve­re­ke­dés­ben sem utolsó.

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét, akit ápolni is kel­lett. Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta, hogy ve­re­ke­dés­ben sem utolsó.

Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

Ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban. Úgy tűnik, hogy ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű éne­kesnő fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

Szuperciklon dönt időjárási rekordokat, mi történik a keleti parton?

Szuperciklon dönt időjárási rekordokat, mi történik a keleti parton?

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban nem olyan enyhe a tél mint ná­lunk.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban nem olyan enyhe a tél mint ná­lunk.

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Az el­is­mert éne­kes­nek nem­csak az or­szág­ha­tá­ron belül van népes ra­jon­gó­tá­bora, hanem a világ min­den táján!

Egyetemista lányok nagyon szexi fotóitól robbant fel a net

Egyetemista lányok nagyon szexi fotóitól robbant fel a net

A fény­ké­pek né­ze­ge­tése köz­ben sok férfi el­gon­dol­ha­tott már azon, hogy ér­de­mes lenne vissza­ülni az is­ko­la­padba.

A fény­ké­pek né­ze­ge­tése köz­ben sok férfi el­gon­dol­ha­tott már azon, hogy ér­de­mes lenne vissza­ülni az is­ko­la­padba.

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont csa­pata meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Do­nald Trump ellen tün­tes­se­nek.

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő alig három hete házas.

Az éne­kesnő alig három hete házas, de máris kon­ti­nens­nyi tá­vol­ságra uta­zott élete sze­rel­mé­től, aki mun­kája miatt ma­radt itt­hon.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rály lett Ame­ri­ká­ban, ez pedig elég volt, hogy őt vá­lasszák meg az Év újon­cá­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rály lett Ame­ri­ká­ban, ez pedig elég volt, hogy őt vá­lasszák meg az Év újon­cá­nak.