CÍMKE: 'amerika'

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Pol­gár Kriszta, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val.

Hatalmas fordulat a kisfiú ügyében

Hatalmas fordulat az Amerikában ragadt kétéves kisfiú ügyében

Ame­ri­ká­ban ra­gadt a két­éves kis Le­vente.

Le­vente alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig.

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

Fotó a temetőből: ezt találták a Playboy-vezér, Hugh Hefner sírjánál

Fotó a temetőből: ezt találták a Playboy-vezér, Hugh Hefner sírjánál

Az ame­ri­kai saj­tó­mág­nás 2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el.

Az ame­ri­kai saj­tó­mág­nás 2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el, Ma­ri­lyn Mon­roe mellé te­met­ték..

Világsztárral futott össze Király Linda

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Ame­ri­ká­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra.

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra. A fi­a­tal apuka leg­ki­sebb gyer­meke még csak öt hó­na­pos.

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel. De vajon mi az ott az avar­ban?

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben.

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben. Az üz­let­asszony alakja és erőn­léte már-már a hi­he­tet­len­ség ha­tá­rát sú­rol­ják.

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban. Most le­járt a szü­lési sza­bad­ság, ki­de­rült, hogy vissza­tér-e!

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada. A VIASAT3 so­ro­zata most is bot­rá­nyok­tól han­gos.

Magyar kisfiúnak írt Ibra, most pedig...

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé.

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak, ahogy arról egy fény­kép is árul­ko­dik.

Sipos Tomi régi álma teljesült

Sipos Tomi régi álma teljesült

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy közel egy hónap pi­he­nőt vett ki.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ze­ne­kar feb­ru­ári Aréna-kon­certje után közel egy hónap pi­he­nőt vett ki! A fiúk három hétig utaz­gat­tak a vi­lág­ban.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Örömmámorban úszik Nikolics Nemanja, újra hős lett belőle

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

Nem csoda, győz­tes gólt lőtt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től, de talán meg­ol­dó­dik a dolog.

Bajba került Amerikában Majka, felrobban a dühtől

Bajba került Amerikában Majka, szinte felrobban a dühtől

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

A 103.9 Slá­ger FM mű­sor­ve­ze­tője, So­mo­gyi Zol­tán meg­lepő he­lyen buk­kant el­tűnt csa­lád­tag­jára...

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő.

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Fi­zet­het az amcsi so­ro­zat...

Mi sem bi­zo­nyítja job­ban, hogy az Omega ze­ne­kar­nak a világ él­me­ző­nyé­ben lenne a helye...

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen.

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen, vá­sá­rol­ga­tás köz­ben pedig össze­fu­tott ked­venc rap­pe­ré­vel.

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Nyi­lat­ko­za­tá­val ren­ge­teg ra­jon­gó­já­nak oko­zott örö­met a nép­szerű éne­kesnő!

Nyi­lat­ko­za­tá­val ren­ge­teg ra­jon­gó­já­nak oko­zott örö­met a nép­szerű éne­kesnő!

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Ott váltja va­lóra az álmát.

A szí­nésznő már három éve Phi­la­delp­hi­ába köl­tö­zött. Szonja na­gyon jól érzi magát ott, és ha­ma­ro­san va­lóra váltja egy nagy álmát is!

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Vay Ádám nem kí­mélte el­len­fe­lét.

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét, akit ápolni is kel­lett. Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta, hogy ve­re­ke­dés­ben sem utolsó.

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban. Ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban. Ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű éne­kesnő fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

Egyetemista lányok nagyon szexi fotóitól robbant fel a net

Egyetemista lányok szexi fotóitól robbant fel a net

A fény­ké­pek né­ze­ge­tése köz­ben sok férfi el­gon­dol­ha­tott azon, hogy ér­de­mes lenne vissza­ülni az is­ko­la­padba.

A fény­ké­pek né­ze­ge­tése köz­ben sok férfi el­gon­dol­ha­tott azon, hogy ér­de­mes lenne vissza­ülni az is­ko­la­padba.

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Az el­is­mert éne­kes­nek nem­csak az or­szág­ha­tá­ron belül van népes ra­jon­gó­tá­bora, hanem a világ min­den táján!

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Nincs mese: A világ legjobbjai lettek a TEK-esek

Élő­szőr nyer­tünk csa­pat­ban.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) csa­pata éj­szaka az egye­sült ál­la­mok­beli Or­lan­dó­ban meg­nyerte a kü­lön­le­ges rend­őri szol­gá­la­tok vi­lág­baj­nok­sá­gát.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

A ma­gyar csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rá­lyi címet szer­zett Ame­ri­ká­ban, végül ő lett az Év újonca.

A ma­gyar csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rá­lyi címet szer­zett Ame­ri­ká­ban, végül ő lett az Év újonca.

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő alig három hete házas.

Az éne­kesnő alig három hete házas, de máris kon­ti­nens­nyi tá­vol­ságra uta­zott élete sze­rel­mé­től, aki mun­kája miatt ma­radt itt­hon.

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Intim fotó ké­szült a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről és Al­ber­tó­ról a Me­xi­kói-öböl part­ján!

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára...

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Do­nald Trump ellen tün­tes­se­nek. A leg­több de­monst­rá­ciót a Cen­ter for Com­mu­ity Change nevű nem ál­lami szer­ve­zet (NGO) szer­vezte.

Ebből baj lehet: Amerikát támadják Észak-Koreában

Ebből baj lehet: Amerikát támadják Észak-Koreában

Egyet­len nem­zet­közi cég sem akar sport­ru­hát adni az ázsiai or­szág­nak. A ve­ze­tők sze­rint az USA tesz nekik szán­dé­ko­san ke­resztbe.

Egyet­len nem­zet­közi cég sem akar sport­ru­hát adni az ázsiai or­szág­nak. A ve­ze­tők sze­rint az USA tesz nekik szán­dé­ko­san ke­resztbe.

Megdöbbentő, élete drámájáról vallott Tücsi szerelme

Megdöbbentő, élete drámájáról vallott Tücsi szerelme

Sof­ron Ist­ván min­dent át­ér­té­kelt ma­gá­ban a dop­ping­vét­sége után, nehéz na­po­kat élt meg.

Sof­ron Ist­ván min­dent át­ér­té­kelt ma­gá­ban a dop­ping­vét­sége után, nehéz na­po­kat élt meg.

Kivándorol Amerikába Simicska

Kivándorol Amerikába Simicska

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal.

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal, mi­u­tán ál­lí­tó­lag rá­jött, hogy úgy­sem nyer­het a Job­bik ta­vas­szal. Si­micska cégei mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­mel­nek.

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el Ame­ri­kába meny­asszo­nyá­val.

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek az em­be­rek!

A Simpson család hozta meg Csupó Gábornak az első óriási sikert

A Simpson család hozta meg Csupó Gábornak az első óriási sikert

Csupó Gá­bor­nak min­dig az volt a vágya, hogy Hol­ly­wood­ban saját ani­má­ciós stú­di­ója le­gyen.

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Döbbenetes - élve elégett a fesztiválozó férfi

Be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe.

Si­ke­rült át­ve­re­ked­nie magát a biz­ton­sági őrö­kön, és be­le­ro­hant a ha­tal­mas tűzbe. Ennek el­le­nére meg­tart­ják a zá­ró­nap szo­ká­sos ége­té­sét is.

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Ha­za­jött az USA-ban élő test­vér.

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Ezt írta anyjának az ámokfutó, mielőtt belehajtott autójával a tömegbe

Ezt írta anyjának az ámokfutó, mielőtt belehajtott autójával a tömegbe

Szük­ség­ál­la­po­tot hir­de­tet­tek a Vir­gi­nia ál­lam­beli Char­lot­tes­ville-ben...

Szük­ség­ál­la­po­tot hir­de­tet­tek a Vir­gi­nia ál­lam­beli Char­lot­tes­ville-ben...

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Ronaldo csúnyán cserben hagyta rajongóit

Újra össze­csa­pott a Real Mad­rid és a Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata. Va­laki azon­ban na­gyon hi­ány­zott a miami meccs­ről.

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Vajon a NATO eu­ró­pai or­szá­gai is be­le­sod­ród­hat­nak ebbe a konflik­tusba?

Az USA a há­ború kü­szö­bén áll Észak-Ko­re­á­val. Vajon a NATO eu­ró­pai or­szá­gai is be­le­sod­ród­hat­nak ebbe a konflik­tusba?

Mentőhelikoptert riasztottak egy kislányhoz, de már nem tudtak segíteni rajta

Mentőhelikoptert riasztottak egy kislányhoz, de már nem tudtak segíteni rajta

A kicsi agy­vér­zést ka­pott a kór­ház­ban.

A csu­pán há­rom­éves gye­rek­nek apja ke­gyet­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia.

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Az egy­kori mű­sor­ve­zető két éve hagyta el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­jen új éle­tet.

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

Öröm­hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja né­hány éve hagy­ták el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­je­nek új éle­tet.

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Do­nald Trump el­nök­sége óta az egyik leg­na­gyobb vi­hart ka­varó ügy James Comey FBI vezér vá­rat­lan ki­rú­gása volt.

Do­nald Trump el­nök­sége óta az egyik leg­na­gyobb vi­hart ka­varó ügy James Comey FBI vezér vá­rat­lan ki­rú­gása volt. A férfi most köny­vet ír, a leg­na­gyobb ki­adók pedig min­dent meg­ten­né­nek érte, hogy náluk je­len­tesse meg írá­sát.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia! El­árulta, mi ennek az oka! Vajon vissza­jön?

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

A nép­szerű szí­nész nem adja fel...

A nép­szerű szí­nész nem adja fel ál­mait, min­dent meg­pró­bál annak ér­de­ké­ben, hogy le­he­tő­sé­get kap­jon a film­vi­lág fő­vá­ro­sá­ban.

Hosszú Katinka üzent Amerikából: Itt maradnék

Hosszú Katinka üzent Amerikából: Itt maradnék

Be­le­fá­radt a ke­mény küz­de­lembe.

Be­le­fá­radt a ke­mény küz­de­lembe. Az edzé­sek kö­zött sem csak vi­dám­ság az élete. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk­nek jár­tá­nyi ereje sem ma­radt.

Kiderült, hogy bírják Andy Vajnáék a távházasságot

Kiderült, hogy bírják Andy Vajnáék a távházasságot

Timi már feb­ruár óta Ame­ri­ká­ban él.

Timi már feb­ruár óta Ame­ri­ká­ban él, míg Andy Bu­da­pes­ten dol­go­zik. Ezért mos­ta­ná­ban hó­na­po­kat töl­te­nek külön.

Kivágott bikiniben, formás kebleivel élvezi új életét Polgár Kriszta!

Kivágott bikiniben, formás kebleivel élvezi új életét Polgár Kriszta!

Né­hány hó­napja köl­tö­zött Ame­ri­kába, és lát­ha­tóan be­jött neki az élet.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő né­hány hó­napja köl­tö­zött Ame­ri­kába, és lát­ha­tóan be­jött neki az élet.

Benedvesíti vénuszdombját a gigamellű modell

Benedvesíti vénuszdombját a gigamellű modell

Kép­te­len rej­te­getni for­más keb­leit.

Kép­te­len rej­te­getni for­más keb­leit a szőke bom­bázó. Ennek per­sze csak örül­het­nek a férfiak.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

10 meccsen nyolc gólt szer­zett eddig.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Az USA leg­idő­sebb olim­piai baj­noka volt az első, aki egy perc alatt tel­je­sí­teni tudta a 100 mé­te­res hát­úszást.

Az ame­ri­kaik leg­idő­sebb olim­piai baj­noka volt az első, aki egy perc alatt tel­je­sí­teni tudta a 100 mé­te­res hát­úszást.

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó!

Ettől te is dobsz egy hátast: hamarosan fizetőssé válhat a netes pornó!

Többé nem néz­het akárki szexfil­me­ket Ame­ri­ká­ban.

Ha el­fo­gad­ják az új tör­vény­ja­vas­la­to­kat, többé nem néz­het akárki szexfil­me­ket Ame­ri­ká­ban.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat...

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

A szí­nész­nek fon­tos a meg­úju­lás.

Be­reczki Zol­tán­nak fon­tos a meg­úju­lás és hogy al­kotó fá­zisba ke­rül­hes­sen. Épp ezért lá­to­ga­tott el most a ten­ge­ren túlra.

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában!

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában! Ennél szebb nincs!

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban, olyan, mintha a má­so­dik ott­ho­nuk lenne. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Megdöbbentő kalandjairól mesélt Tóth Vera

Megdöbbentő kalandjairól mesélt Tóth Vera

Tóth Vera nem­rég ér­ke­zett haza a ten­ge­ren­túl­ról, ahol ren­ge­teg él­ménnyel lett gaz­da­gabb.

Tóth Vera nem­rég ér­ke­zett haza a ten­ge­ren­túl­ról, ahol ren­ge­teg él­ménnyel lett gaz­da­gabb. Bár akad olyan is, amire nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza.

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig nem hal­lunk Maj­ká­ról.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Baleset történt Majkával Amerikában!

Baleset történt Majkával Amerikában!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot! Sze­ren­cse, hogy ennyi­vel meg­úszta!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot! Sze­ren­cse, hogy ennyi­vel meg­úszta!