CÍMKE: 'amerika'

Világsztárok producereivel dolgozik együtt Tolvai Reni

Világsztárok producereivel dolgozik együtt Tolvai Reni

A dögös éne­kesnő Ame­ri­kába uta­zott, hogy el­ké­szít­hesse leg­újabb le­me­zét.

Elképesztő lottónyeremény: 60 milliárdot vitt haza egy nyugdíjas!

Elképesztő lottónyeremény: 60 milliárdot vitt haza egy nyugdíjas!

Va­ló­szí­nű­leg ké­nyel­me­sen tel­nek majd az ame­ri­kai bácsi nyug­dí­jas évei.

Va­ló­szí­nű­leg ké­nyel­me­sen tel­nek majd az ame­ri­kai bácsi nyug­dí­jas évei.

Sokkoló jelenet a Fehér Háznál, durva mi történt a férfival

Sokkoló jelenet a Fehér Háznál, durva mi történt a férfival

Ön­ma­gát gyúj­totta fel. Egye­lőre nem tudni mi volt a szán­déka az ön­gyil­kos ak­ci­ó­val.

Ön­ma­gát gyúj­totta fel. Egye­lőre nem tudni mi volt a szán­déka az ön­gyil­kos ak­ci­ó­val.

Nem hiszed el, hol kapták le Csepregi Évát

Nem hiszed el, hol kapták le Csepregi Évát

Az éne­kesnő hosszabb időre el­bú­csú­zott Ma­gyar­or­szág­tól, és Ame­ri­kába uta­zott.

Az éne­kesnő hosszabb időre el­bú­csú­zott Ma­gyar­or­szág­tól, és Ame­ri­kába uta­zott.

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Hol­ly­wood­ból osz­tott meg fo­tó­kat.

Az egy­kori csi­nos tévés Hol­ly­wood­ban ki­rán­dul a csa­lád­já­val. Onnan osz­tott meg fo­tó­kat.

Megható módon segítik iskoláikat a testvérek

Megható módon segítik iskoláikat a testvérek

Két ame­ri­kai kis­lány szo­kat­lan módon pró­bál se­gí­teni a saját is­ko­lá­ján az észak-ka­ro­li­nai la­kó­he­lyü­kön.

Két ame­ri­kai kis­lány szo­kat­lan módon pró­bál se­gí­teni a saját is­ko­lá­ján az észak-ka­ro­li­nai la­kó­he­lyü­kön.

Kórházban a tehetséges focista, barátját lelőtték

Kórházban a tehetséges focista, barátját a szeme láttára lőtték le

Bal­len­tine menny­ből a po­kolba ju­tott.

Corey Bal­len­tine né­hány óra alatt menny­ből a po­kolba ju­tott. Sze­ren­csére nem élet­ve­szé­lye­sek a sé­rü­lé­sei.

Emberek közé hajtott egy férfi Kaliforniában, sok a sérült

Emberek közé hajtott egy férfi Kaliforniában, sok a sérült

Tö­meg­bal­eset volt a ka­li­for­niai Sunny­vale vá­ros­ban, a rend­őrök sze­rint az el­kö­vető szán­dé­ko­san haj­tott a tö­megbe.

Pedofilbotrány: brutális büntetést kapott a szexuális ragadozó

Pedofilbotrány: brutális büntetést kapott a szexuális ragadozó

180 év bör­tönt ka­pott egy ame­ri­kai ko­sár­edző, aki gimis fi­ú­kat mo­lesz­tált.

180 év bör­tönt ka­pott egy ame­ri­kai ko­sár­edző, aki gimis fi­ú­kat mo­lesz­tált éve­ken át. Leg­alább 20 di­á­kot fi­zi­ka­i­lag is zak­la­tott.

Elképesztő dolog történt a száguldó mentőben, egy kátyú az oka

Elképesztő dolog történt a száguldó mentőben, egy kátyú az oka

A men­tő­sök nem akar­ták el­hinni, ami a pá­ci­en­sük­kel tör­tént.

A men­tő­sök nem akar­ták el­hinni, ami az 59 éves pá­ci­en­sük­kel tör­tént az au­tó­ban.

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Szűnni nem akaró álló taps­vi­har­ral ju­tal­mazta a kö­zön­ség a világ egyik leg­ran­go­sabb szín­pa­dán, a to­ron­tói Roy Thom­son Hall-ban.

Elképesztő, mire bukkant Tilla Amerikában

Elképesztő, mire bukkant Tilla Amerikában

Nem min­den­napi dolog tör­tént vele.

A mű­sor­ve­zető büsz­kén mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek is a nem min­den­napi ese­tet.

Elhagyta az országot, innen jelentkezett Tilla

Elhagyta az országot, innen jelentkezett a TV2 népszerű műsorvezetője, Tilla

A nép­szerű mű­sor­ve­zető és fe­le­sége több órát uta­zott. A rész­le­tek­ről a kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be.

Több órán ke­resz­tül re­pült fe­le­sé­gé­vel úti célja felé a TV2 sztárja, aki a rész­le­tek­ről kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be. Rá­adá­sul Tilla ígé­re­tet tett a kö­ve­tő­i­nek: ha­za­té­rése után óri­ási be­szá­mo­ló­val je­lent­ke­zik a nem min­den­napi ka­land­ról.

Lefotózták, nem akárhol bukkant fel a magyar focista

Lefotózták, nem akárhol bukkant fel a magyar válogatott focista

Mi­köz­ben a csa­pat a hor­vá­tok el­leni meccsre ké­szül, a kö­zép­pá­lyás tel­je­sen más­hol van.

Mi­köz­ben a csa­pat a hor­vá­tok el­leni meccsre ké­szül, a kö­zép­pá­lyás tel­je­sen más­hol van.

Meglepő, ezzel foglalkozik valójában Oroszlán Szonja Amerikában

Meglepő, ezzel foglalkozik valójában Oroszlán Szonja Amerikában

Már évek óta kül­föl­dön él, élete má­so­dik nagy álmát váltja va­lóra.

A szí­nésznő már évek óta kül­föl­dön él, és je­len­leg élete má­so­dik nagy álmát váltja va­lóra.

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Földrengésveszélyben okozott rémületet Edvin Martonék kisfia

Noel nem ijedt meg.

A há­zas­pár ko­ráb­ban olyan he­lyen élt, ahol nagy volt az esély a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fákra, ki­seb­bik fiuk azon­ban egy­ál­ta­lán nem ijedt meg ettől.

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Né­meth Krisz­ti­án­tól éve jöhet.

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban. Ta­valy nyá­ron tért vissza a Sport­ing Kan­sas City együt­te­sé­hez.

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben egy flo­ri­dai bör­tön­ben, mi­u­tán a re­pü­lő­té­ren el­fog­ták. Ez volt a baj.

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek szer­dán.

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek szer­dán az észak-da­ko­tai Far­gó­ban, Chi­ca­gó­ban pedig mí­nusz 33-at a New York Times sze­rint. Ve­szé­lyes az ut­cákra menni.

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

Undorító, mit rögzített a kamera élő adásban

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban, egész Amerika látta

Egyet­len néző sem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre.

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt. Ilyet na­gyon rit­kán látni a té­vé­ben.

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban.

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban. Sze­ren­csére jól si­ke­rült a ki­ruc­ca­nás.

Elképesztően fest: Ördög Nóra fürdőruhás fotójától eláll a lélegzeted

Elképesztően fest: Ördög Nóra fürdőruhás fotójától eláll a lélegzeted

A mű­sor­ve­zető na­gyon él­vezi az ame­ri­kai nya­ra­lást.

A mű­sor­ve­zető na­gyon él­vezi az ame­ri­kai nya­ra­lást.

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

John Co­ugh­lin lel­ki­leg össze­om­lott.

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól. Test­vére sze­rint el­ve­szett­nek érezte magát.

Ismét legyőzte a rákot a legendás sportoló

Ismét legyőzte a rákot a legendás sportoló

Jim Kelly so­ro­zat­ban négy­szer ve­zette nagy­dön­tőbe a Buffalo Bills csa­pa­tát.

Jim Kelly so­ro­zat­ban négy­szer ve­zette nagy­dön­tőbe a Buffalo Bills csa­pa­tát. Most a fe­le­sége je­len­tette be az újabb öröm­hírt az Ins­tag­ra­mon.

Tragikus családi mészárlás történt, egy 9 hónapos kisbabát is megöltek

Tragikus családi mészárlás történt, egy 9 hónapos kisbabát is megöltek

A ki­ér­kező rend­őrök azon­nal le­lőt­ték a férfit.

Tel­je­sen el­bo­rult egy férfi agya, ször­nyű mé­szár­lást ren­de­zett csa­ládja ott­ho­ná­ban. Töb­bek közt élet­tár­sát és né­hány hó­na­pos gyer­me­két is meg­ölte. A férfi 8 éves ne­velt lánya csak a ki­ér­kező rend­őrök­nek kö­szön­heti éle­tét.

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

Hihetetlen, embersétáltató vállalkozás indult Magyarországon

Hihetetlen, embersétáltató vállalkozás indult Magyarországon

A ku­tya­sé­tál­ta­tás min­tá­jára em­be­re­ket sé­tál­tatna az iker­vári nő. Már nem csak Ame­ri­ká­ban van ilyen.

Őrület, mit rögzített a kamera az arénában

Őrület, mit rögzített a kamera: ezen a szurkolón röhög az egész világ

Új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját.

Ame­ri­ká­ban egé­szen új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját. Ilyet biz­to­san nem látsz min­den­nap.

Százmilliós örökségéből ment amerikai luxusutazásra Klapka György fia

Százmilliós örökségéből ment amerikai luxusutazásra Klapka György fia

Szép kis sum­mát örö­költ.

Az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia sosem volt iga­zán jóban az ap­já­val, de ha­lála után szép kis sum­mát örö­költ, amit bol­do­gan költ el.

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

A 49 éves Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért el­dön­tötte, hogy ame­ri­kai kör­útra indul és újra fel­fe­dezi teste rej­tett ké­pes­sé­geit.

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott...

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott...

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Több mint ezer ol­dal­nyi szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Egy éve nem ta­lál­koz­tak már.

Egy éve nem ta­lál­koz­tak, de a kap­cso­la­tuk ugyan­olyan, mint akkor volt!

Hátborzongató képek terjednek a kaliforniai tűzről

Hátborzongató képek terjednek a kaliforniai tűzről

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nok a lán­gok.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul pusz­tít az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­ján tom­boló tűz. A lán­gok mar­ta­lé­kává válik min­den és sűrű fe­kete füst bo­rítja az eget.

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Gya­nús cso­ma­gokra buk­kan­tak szer­dán a CNN hír­te­le­ví­zió New York-i iro­dá­i­ban, ame­lye­ket ki­ürí­tet­tek.

Lehullt a lepel: Kiderült, kik pénzelik a határ felé menetelő migránsokat

Lehullt a lepel: Kiderült, kik pénzelik a határ felé menetelő migránsokat

Mike Pence ame­ri­kai al­el­nök sze­rint több bi­zo­nyí­ték is lé­te­zik... Sőt, a po­li­ti­kus még to­vább ment!

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel.

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel.

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Magyar találmányra gerjed fél Amerika

Magyar találmányra gerjed fél Amerika

Gá­bossy Ákos egész há­ló­za­tot épí­tett ki a ten­ge­ren­tú­lon.

Egy hazai ta­lál­mány, a sza­ba­du­ló­szoba szó­ra­koz­tatja fél Ame­ri­kát! A fi­a­tal köz­gaz­dász, Gá­bossy Ákos egész há­ló­za­tot épí­tett ki a ten­ge­ren­tú­lon ma­gyar fel­ta­lá­lók, bű­vé­szek és részt­ve­vők öt­le­tei alap­ján.

Morbid versenyt hirdetett a vidámpark

Morbid, halálos versenyt hirdettek egy vidámparkban

Hi­he­tet­le­nül el­me­be­teg ver­senyt ta­lál­tak ki Eu­reka vá­ro­sá­ban.

Hi­he­tet­le­nül mor­bid ver­senyt ta­lál­tak ki a Mis­souri ál­lam­ban ta­lál­ható Eu­re­ká­ban. A győz­tes akár 300 dol­lárt is nyer­het, fel­téve ha tel­je­síti a fel­ada­tot.

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Hil­lary Clin­ton nép­sze­rű­sé­gét a Gal­lup nevű köz­vé­le­mény-ku­tató cég 1992 óta rend­sze­re­sen méri.

Hil­lary Clin­ton nép­sze­rű­sé­gét a Gal­lup köz­vé­le­mény-ku­tató cég 1992 óta rend­sze­re­sen méri. Az egy­kori first lady, majd kül­ügy­mi­nisz­ter, végül el­nök­je­lölt tá­mo­ga­tott­sága még sosem volt ilyen ala­csony, mint a leg­utóbbi fel­mé­rés­kor.

Ezt hallanod kell: Ez a dal a magyar énekesnő diplomamunkája

Ezt hallanod kell: Ez a dal a magyar énekesnő diplomamunkája

A gyö­nyörű éne­kesnő nem­rég fe­jezte be ta­nul­má­nyait a világ egyik leg­jobb zenei egye­te­mén.

A gyö­nyörű éne­kesnő nem­rég fe­jezte be ta­nul­má­nyait a világ egyik leg­jobb zenei egye­te­mén.

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Hien a hírek a kép­er­nyőn is fel­tű­nik...

Hien a hírek sze­rint nem­csak ha­za­köl­tö­zik, hanem ha­ma­ro­san a kép­er­nyőn is fel­tű­nik az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Elképesztő pénzért árulja a kocsiját a britek szupersztárja

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

582 mil­lió fo­rin­tot kell érte fi­zetni.

Ame­ri­kába köl­tö­zik Jen­son But­ton, ezért el­adja 900 ló­erős szu­per­s­port­au­tó­ját. 582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­heti.

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Hi­deg­vér­rel gyil­kolta meg fér­jét egy loui­sia­nai nő. A gye­re­keik is lát­ták.

Hi­deg­vér­rel gyil­kolta meg fér­jét egy loui­sia­nai nő. A gyil­kos­sá­got a pár gyer­me­kei is végig néz­ték.

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik. Szexi fotót töl­tött fel ma­gá­ról.

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ha nyer Cleve­land vá­ro­sá­nak ame­ri­ka­i­foci-csa­pata, akkor in­gyen­sört kap­nak a szur­ko­lók.

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lara nagy be­je­len­tést tett.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon.

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

Fodor Zsóka felsikított: durva, mire vette rá a magyar politikus

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá. Né­hány perc múlva aztán jött az igazi hideg zu­hany.

A szí­nész­nő­nek fo­galma sem volt arról, mi vár rá.

Így szerzett örömet Polgár Krisztának Bochkor Gábor

Így szerzett örömet a magyar szépségkirálynőnek Bochkor Gábor

Ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra.

A nép­szerű rá­diós ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra Pol­gár Krisz­táék­hoz.

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka uta­zást szer­ve­zett.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon. Volt mit ün­ne­pelni!

Megvillantotta a dekoltázsát a katonalány

Megvillantotta a dekoltázsát a katonalány

A szőke szép­ség imádja a ha­zá­ját és a fegy­ve­re­ket, s sza­bad­ide­jé­ben néha meg­mu­tatja tö­ké­le­tes alak­ját is...

A szőke szép­ség imádja a ha­zá­ját és a fegy­ve­re­ket, s sza­bad­ide­jé­ben néha meg­mu­tatja tö­ké­le­tes alak­ját is...

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak.

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egy me­se­beli hely­szí­nen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat, Cla­u­dia pedig sok fotót meg­oszt a ra­jon­gó­i­val.

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

Ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte.

A fit­nesz­lady ked­vese ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte fe­le­sé­gét, mi­u­tán öt nap el­tel­té­vel ha­za­tért New York­ból.

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat...

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Fo­tó­kat is csa­tolt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val és ba­rá­ta­i­val nya­ral Ame­ri­ká­ban.

Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az MLS leg­jobb­já­nak.

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság leg­jobb­já­nak.

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője csa­lád­já­val együtt uta­zott hosszabb va­ká­ci­óra a ten­ge­ren­túlra. Most éppen a nap­fé­nyes Ka­li­for­ni­á­ból je­lent­ke­zett.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője csa­lád­já­val együtt uta­zott hosszabb va­ká­ci­óra a ten­ge­ren­túlra. Most éppen a nap­fé­nyes Ka­li­for­ni­á­ból je­lent­ke­zett.

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost...

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg azt a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost, aki év­ti­ze­de­ken át féltve őrizte a ma­gyar le­genda ott­fe­lej­tett csiz­má­ját.

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Pol­gár Kriszta ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val.

Pol­gár Kriszta, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val, Ho­us­ton­ban élnek.

Ez fog történni a magyar kisfiúval

Hatalmas fordulat az Amerikában ragadt kétéves kisfiú ügyében

Kint ga­radt Ame­ri­ká­ban, alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig.

Le­vente alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig. Most ki­de­rül, hogy mit fog­nak vele tenni...

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Fia osz­totta meg.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Fotó a temetőből: ezt találták a Playboy-vezér, Hugh Hefner sírjánál

Fotó a temetőből: ezt találták a Playboy-vezér, Hugh Hefner sírjánál

Az ame­ri­kai saj­tó­mág­nás 2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el.

Az ame­ri­kai saj­tó­mág­nás 2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el, Ma­ri­lyn Mon­roe mellé te­met­ték..

Világsztárral futott össze Király Linda

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Ame­ri­ká­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

Nem gya­na­kod­nak gyil­kos­ságra.

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra. A fi­a­tal apuka leg­ki­sebb gyer­meke még csak öt hó­na­pos.

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

El­ké­pesztő ener­gi­á­val tólja!

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben.

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét a nagy­vá­rosi for­ga­tag kel­lős kö­ze­pén.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban. Most le­járt a szü­lési sza­bad­ság, ki­de­rült, hogy vissza­tér-e!