CÍMKE: 'amerika'

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban.

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Itt az igazság: Ezért tartoztatták le Kozsót Amerikában

Az éne­kes 39 napon át élt ret­te­gés­ben egy flo­ri­dai bör­tön­ben, mi­u­tán a re­pü­lő­té­ren el­fog­ták.

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban, egész Amerika látta

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt.

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt. Ilyet na­gyon rit­kán látni a té­vé­ben.

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban. Sze­ren­csére jól si­ke­rült a ki­ruc­ca­nás, sokan örül­tek a lá­to­ga­tá­sá­nak.

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban. Sze­ren­csére jól si­ke­rült a ki­ruc­ca­nás, sokan örül­tek a lá­to­ga­tá­sá­nak.

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek szer­dán.

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek szer­dán az észak-da­ko­tai Far­gó­ban, Chi­ca­gó­ban pedig mí­nusz 33-at a New York Times sze­rint. Ve­szé­lyes az ut­cákra menni.

Tragikus családi mészárlás történt, egy 9 hónapos kisbabát is megöltek

Tragikus családi mészárlás történt, egy 9 hónapos kisbabát is megöltek

Tel­je­sen el­bo­rult egy férfi agya, ször­nyű mé­szár­lást ren­de­zett ott­ho­ná­ban. A ki­ér­kező rend­őrök le­lőt­ték.

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

Öngyilkosságba kergették a kétszeres bajnok sportolót

John Co­ugh­lin lel­ki­leg össze­om­lott.

John Co­ugh­lin egy nap­pal az­után ve­tett véget az éle­té­nek, hogy el­til­tot­ták a jég­tánc­tól. Test­vére sze­rint el­ve­szett­nek érezte magát.

Elképesztően fest: Ördög Nóra fürdőruhás fotójától eláll a lélegzeted

Elképesztően fest: Ördög Nóra fürdőruhás fotójától eláll a lélegzeted

A mű­sor­ve­zető na­gyon él­vezi az ame­ri­kai nya­ra­lást.

A mű­sor­ve­zető na­gyon él­vezi az ame­ri­kai nya­ra­lást.

Ismét legyőzte a rákot a legendás sportoló

Ismét legyőzte a rákot a legendás sportoló

Jim Kelly so­ro­zat­ban négy­szer ve­zette nagy­dön­tőbe a Buffalo Bills csa­pa­tát. Most a fe­le­sége je­len­tette be az újabb öröm­hírt.

Jim Kelly so­ro­zat­ban négy­szer ve­zette nagy­dön­tőbe a Buffalo Bills csa­pa­tát. Most a fe­le­sége je­len­tette be az újabb öröm­hírt.

Hihetetlen, embersétáltató vállalkozás indult Magyarországon

Hihetetlen, embersétáltató vállalkozás indult Magyarországon

A ku­tya­sé­tál­ta­tás min­tá­jára em­be­re­ket sé­tál­tatna az iker­vári nő. Már nem csak Ame­ri­ká­ban van ilyen.

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

Őrület, mit rögzített a kamera: ezen a szurkolón röhög az egész világ

Őrület, mit rögzített a kamera: ezen a szurkolón röhög az egész világ

Új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját.

Ame­ri­ká­ban egé­szen új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját. Ilyet biz­to­san nem látsz min­den­nap.

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

A szülők sem gondolták, hogy baj van: hihetetlen, mitől lett rosszul a baba

A szülők sem gondolták, hogy baj van: majdnem meghalt a kisbaba

Min­denki azt hitte, hogy a kicsi csak egy korty ba­ba­ola­jat ivott, ami­től nem eshet baja. Na­gyot té­ved­tek.

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Több mint ezer ol­dal­nyi szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Egy éve nem ta­lál­koz­tak már.

Egy éve nem ta­lál­koz­tak, de a kap­cso­la­tuk ugyan­olyan, mint akkor volt!

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Azt hitte, egy mesterlövész lőtte le, de a kutyája húzta meg a ravaszt

Va­ló­szí­nű­leg a 74 éves Tex Ha­rold Gill­igan sem gon­dolta soha, hogy ku­tyája fogja majd meg­se­be­sí­teni a saját fegy­ve­ré­vel.

Hátborzongató képek terjednek a kaliforniai tűzről

Hátborzongató képek terjednek a kaliforniai tűzről

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul pusz­tít az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­ján tom­boló tűz. A lán­gok mar­ta­lé­kává válik min­den.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul pusz­tít az Egye­sült Ál­la­mok nyu­gati part­ján tom­boló tűz. A lán­gok mar­ta­lé­kává válik min­den.

Lehullt a lepel: Kiderült, kik pénzelik a határ felé menetelő migránsokat

Lehullt a lepel: Kiderült, kik pénzelik a határ felé menetelő migránsokat

Mike Pence ame­ri­kai al­el­nök sze­rint több bi­zo­nyí­ték is lé­te­zik... Sőt, a po­li­ti­kus még to­vább ment!

Készültség Amerikában

Készültség Amerikában

Gya­nús cso­ma­gokra buk­kan­tak szer­dán a CNN hír­te­le­ví­zió New York-i iro­dá­i­ban, ame­lye­ket ki­ürí­tet­tek. Hírek ér­kez­tek arról is, hogy a Fehér Házba is küld­tek gya­nús cso­ma­go­kat...

Gya­nús cso­ma­gokra buk­kan­tak szer­dán a CNN hír­te­le­ví­zió New York-i iro­dá­i­ban, ame­lye­ket ki­ürí­tet­tek. Hírek ér­kez­tek arról is, hogy a Fehér Házba is küld­tek gya­nús cso­ma­go­kat...

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Tö­me­ge­sen for­dul­tak el tőle...

Az egy­kori first lady, majd kül­ügy­mi­nisz­ter, végül el­nök­je­lölt tá­mo­ga­tott­sága még sosem volt ilyen ala­csony, mint a leg­utóbbi fel­mé­rés­kor.

Magyar találmányra gerjed fél Amerika

Magyar találmányra gerjed fél Amerika

Gá­bossy Ákos egész há­ló­za­tot épí­tett ki a ten­ge­ren­tú­lon.

Egy hazai ta­lál­mány, a sza­ba­du­ló­szoba szó­ra­koz­tatja fél Ame­ri­kát! A fi­a­tal köz­gaz­dász, Gá­bossy Ákos egész há­ló­za­tot épí­tett ki a ten­ge­ren­tú­lon ma­gyar fel­ta­lá­lók, bű­vé­szek és részt­ve­vők öt­le­tei alap­ján.

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel.

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Morbid, halálos versenyt hirdettek egy vidámparkban

Morbid, halálos versenyt hirdettek egy vidámparkban

Hi­he­tet­le­nül mor­bid ver­senyt ta­lál­tak ki a Mis­souri ál­lam­ban ta­lál­ható Eu­re­ká­ban. A győz­tes akár 300 dol­lárt is nyer­het.

Hi­he­tet­le­nül mor­bid ver­senyt ta­lál­tak ki a Mis­souri ál­lam­ban ta­lál­ható Eu­re­ká­ban. A győz­tes akár 300 dol­lárt is nyer­het.

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Elég volt: ezért költözik haza Amerikából Hien

Hien a hírek a kép­er­nyőn is fel­tű­nik...

Hien a hírek sze­rint nem­csak ha­za­köl­tö­zik, hanem ha­ma­ro­san a kép­er­nyőn is fel­tű­nik az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Ezt hallanod kell: Ez a dal a magyar énekesnő diplomamunkája

Ezt hallanod kell: Ez a dal a magyar énekesnő diplomamunkája

A gyö­nyörű éne­kesnő nem­rég be­fe­jezte ta­nul­má­nyait...

A gyö­nyörű és cso­dás hangú éne­kesnő nem­rég fe­jezte be ta­nul­má­nyait a világ egyik leg­jobb zenei egye­te­mén. Ezzel a dal­lal nyű­gözte le ta­ná­rait és per­sze a mi ál­lunk is le­esett! A fel­vé­tel mel­lett ér­de­mes oda­fi­gyelni az éne­kesnő sza­va­ira is.

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

Elhagyja hazáját a szupersztár, elképesztő pénzért árulja a kocsiját

582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­heti.

Ame­ri­kába köl­tö­zik Jen­son But­ton, ezért el­adja 900 ló­erős szu­per­s­port­au­tó­ját. 582 mil­lió fo­rin­tért most bárki el­vi­heti.

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Hi­deg­vér­rel ölte meg fér­jét egy loui­sia­nai nő. A gyil­kos­sá­got a pár gyer­me­kei is végig néz­ték.

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik. Szexi fotót töl­tött fel ma­gá­ról.

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ha nyer Cleve­land vá­ro­sá­nak ame­ri­ka­i­foci-csa­pata, akkor in­gyen­sört kap­nak a szur­ko­lók.

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka uta­zást szer­ve­zett.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon. Volt mit ün­ne­pelni!

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon, amit még meg kell emész­teni a szü­lők­nek.

Így szerzett örömet Polgár Krisztának Bochkor Gábor

Így szerzett örömet a magyar szépségkirálynőnek Bochkor Gábor

Ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra.

A nép­szerű rá­diós ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra Pol­gár Krisz­táék­hoz.

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

Megvillantotta a dekoltázsát a katonalány

Megvillantotta a dekoltázsát a katonalány

A szőke szép­ség imádja a ha­zá­ját és a fegy­ve­re­ket, s sza­bad­ide­jé­ben néha meg­mu­tatja tö­ké­le­tes alak­ját is...

A szőke szép­ség imádja a ha­zá­ját és a fegy­ve­re­ket, s sza­bad­ide­jé­ben néha meg­mu­tatja tö­ké­le­tes alak­ját is...

A szerelem ilyen, így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A fit­nesz­lady ked­vese ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte fe­le­sé­gét, mi­u­tán öt nap el­tel­té­vel ha­za­tért New York­ból.

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja úgy dön­tött, egy me­se­beli he­lyen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja úgy dön­tött, egy me­se­beli he­lyen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat.

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

Most éppen Ka­li­for­ni­á­ból je­lent­ke­zett.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője csa­lád­já­val együtt uta­zott hosszabb va­ká­ci­óra a ten­ge­ren­túlra. Most éppen a nap­fé­nyes Ka­li­for­ni­á­ból je­lent­ke­zett.

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Fo­tó­kat is csa­tolt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val és ba­rá­ta­i­val nya­ral Ame­ri­ká­ban.

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az MLS leg­jobb­já­nak.

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság leg­jobb­já­nak.

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost...

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost...

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Pol­gár Kriszta, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val.

Ez fog történni a magyar kisfiúval

Hatalmas fordulat az Amerikában ragadt kétéves kisfiú ügyében

Kint ga­radt Ame­ri­ká­ban, alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig.

Le­vente alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig. Most ki­de­rül, hogy mit fog­nak vele tenni...

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Fia osz­totta meg.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

Nem gya­na­kod­nak gyil­kos­ságra.

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra. A fi­a­tal apuka leg­ki­sebb gyer­meke még csak öt hó­na­pos.

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

Fotó a temetőből: ezt találták Hugh Hefner sírjánál

Fotó a temetőből: ezt találták a Playboy-vezér, Hugh Hefner sírjánál

2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el.

Az ame­ri­kai saj­tó­mág­nás 2017 szep­tem­be­ré­ben hunyt el. Kü­lön­le­ges helyre te­met­ték, meg­lepő dol­gok bo­rít­ják a sír­kö­vét.

Világsztárral futott össze Király Linda

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Ame­ri­ká­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

El­ké­pesztő ener­gi­á­val tólja!

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben.

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Valami olyasmit videóztak az erdő mélyén, hogy a tudósok is elsápadtak

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a vi­lág­há­lón a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan fel­vé­tel. De vajon mi az ott az avar­ban?

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók na­gyon há­lá­sak az éne­kes­nő­nek, ami­ért meg­osz­totta velük az in­ter­ne­ten az él­mé­nyeit. Linda vi­deót is töl­tött fel.

A ra­jon­gók na­gyon há­lá­sak az éne­kes­nő­nek, ami­ért meg­osz­totta velük az in­ter­ne­ten az él­mé­nyeit. Linda vi­deót is töl­tött fel.

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét a nagy­vá­rosi for­ga­tag kel­lős kö­ze­pén.

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban. Most le­járt a szü­lési sza­bad­ság, ki­de­rült, hogy vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

Ez már sok, szilikonpopsit akar csináltatni a magyar sztár lánya

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada.

El­in­dult a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben má­so­dik évada. A VIASAT3 so­ro­zata most is bot­rá­nyok­tól han­gos.

Magyar kisfiúnak írt Ibra, most pedig...

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé.

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak, ahogy arról egy fény­kép is árul­ko­dik.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el...

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Örömmámorban úszik Nikolics Nemanja, újra hős lett belőle

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

Nem csoda, győz­tes gólt lőtt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

Bajba került Amerikában Majka, felrobban a dühtől

Bajba került Amerikában Majka, felrobban a dühtől

A rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból.

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból az Egye­sült Ál­la­mok­ban - te­gyük hozzá, tel­je­sen jo­go­san. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Sipos Tomi régi álma teljesült

Sipos Tomi régi álma teljesült

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy közel egy hónap pi­he­nőt vett ki.

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ze­ne­kar feb­ru­ári Aréna-kon­certje után közel egy hónap pi­he­nőt vett ki! A fiúk három hétig utaz­gat­tak a vi­lág­ban.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő.

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

Amerikában bukkant dédapja nyomára a műsorvezető

A ki­ruc­ca­nás át­la­gos ki­rán­du­lás­nak in­dult, ám Ame­ri­ká­ban déd­nagy­apja "nyo­mára" buk­kant a mű­sor­ve­zető.

A ki­ruc­ca­nás át­la­gos ki­rán­du­lás­nak in­dult...

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége, hi­szen több­ször állt már egy szín­pa­don le­gen­dák­kal.

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Ezen vitázik állandóan férjével Hargitai Bea, mi lesz így?

Az egy­kori mo­dell sokat vál­to­zott.

Az egy­kori szu­per­mo­dell ér­ték­rendje tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta édes­anya lett.

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban. Nem ki­zárt, hogy ha­ma­ro­san a ten­ge­ren­tú­lon is meg­is­me­rik az éne­kes­nőt.

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, sokan vártak erre

Ra­jon­gó­i­nak oko­zott örö­met.

Nyi­lat­ko­za­tá­val ren­ge­teg ra­jon­gó­já­nak oko­zott örö­met a nép­szerű éne­kesnő!

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Ez ám a szerencse, világsztárral barátkozik Radics Gigi!

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen, vá­sá­rol­ga­tás köz­ben pedig össze­fu­tott ked­venc rap­pe­ré­vel.

Az éne­kesnő Los An­ge­les­ben pihen, vá­sá­rol­ga­tás köz­ben pedig össze­fu­tott ked­venc rap­pe­ré­vel.