CÍMKE: 'allergia'

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

Azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak.

A Ri­post cikke nyo­mán azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak a ha­tó­ság em­be­rei a nóg­rádi par­lag­fű­dzsun­gel­ben. Egye­lőre kö­vet­kez­mény nél­kül.

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

Ez betesz az allergiásoknak: gigantikus hazai parlagfűmező!

Ez betesz a hazai allergiásoknak: egymillió négyzetméteren csak parlagfű!

Azt be­szé­lik, egy te­he­tős vál­lal­ko­zóé a te­rü­let. Más­fél mé­te­res nö­vé­nyek sok­kol­nak.

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Ko­szo­sak a pár­náid?

Ko­szo­sak a pár­náid? Rá­adá­sul al­ler­giás vagy? Van meg­ol­dás: egy­sze­rűen tedd a gépbe, és mosd ki őket. Sok­kal ol­csóbb, mintha tisz­tí­tóba vin­néd.

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

Amerre a szem ellát, em­ber­nagy­ságú gyo­mok ont­ják a pol­lent.

Amerre a szem ellát, em­ber­nagy­ságú gyo­mok ont­ják a pol­lent. Mun­ka­tár­sa­ink is al­ler­giás ro­ha­mot kap­tak, amint közel me­rész­ked­tek a hor­ro­risz­ti­kus par­lagfű- hegy­hez. Va­ka­róz­tak, tak­nyuk-nyá­luk egy­be­folyt...

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia Magyarországon

A jövő hétig még több orr­fo­lyásra és nát­ha­szerű tü­ne­tekre szá­mít­hat­nak az érin­tet­tek. Or­szág­szerte ugyanis na­gyon magas a par­lagfű kon­cent­rá­ci­ója, ami töb­bek hét­vé­gé­jét meg­ke­se­rít­heti.

Az egész or­szág te­rü­le­tén na­gyon magas a par­lagfű pol­len­jé­nek kon­cent­rá­ci­ója, ami töb­bek hét­vé­gé­jét meg­ke­se­rít­heti.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

A kisfi­ú­nál sú­lyos al­ler­giás re­ak­ció lé­pett fel, a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Gyógy­sze­rek he­lyett for­dulj a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­hez.

Gyógy­sze­rek he­lyett for­dulj a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­hez. Így mel­lék­ha­tá­sok nél­kül meg­sza­ba­dul­hatsz a kel­le­met­len tü­ne­tek­től. Ér­de­mes élet­mód­beli vál­toz­ta­tá­so­kat is be­ve­zetni. Ta­lálsz spe­ci­á­lis, al­ler­gia el­leni gyógy­teát is. És még sok jó ta­nács

Allergiás vagy a parlagfűre? Akkor jobb, ha kerülöd ezt a főtt ételt

Allergiás vagy a parlagfűre? Akkor jobb, ha kerülöd ezt a főtt ételt

Ugyanis je­len­tő­sen nö­vel­he­tik a kín­ja­i­dat a ke­reszt­al­ler­gia miatt.

Meg­döb­bentő do­logra de­rült fény: az, aki par­lag­fűre, fe­ke­te­ürömre vagy fű­fé­lékre al­ler­giás, jobb, ha nem eszik sem le­csót, sem dinnyét. Ezek ugyanis je­len­tő­sen nö­vel­he­tik a beteg kín­jait a ke­reszt­al­ler­gia miatt.

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte, nem sok­kal ké­sőbb je­lent­kez­tek az ijesztő tü­ne­tek! Or­vosi ta­nács kel­lett!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte, nem sok­kal ké­sőbb je­lent­kez­tek az ijesztő tü­ne­tek! Or­vosi ta­nács kel­lett!

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Nincs könnyű hely­zet­ben!

Hiába töl­tötte élete nagy ré­szét a ma­gyar ten­ger­nél Pász­tor Erzsi, sú­lyos al­ler­gi­ája miatt nem nya­ral­hat töb­bet test­vére ba­la­ton­fü­redi üdü­lő­jé­ben.

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk.

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk, so­kak­nak is­me­rős az ilyen­kor szo­ká­sos orr­fo­lyás, tüsszö­gés, visz­kető szem.

Orrspray-pánikot okoztak a szakemberek

Orrspray-pánikot robbantottak az uniós szakemberek

Ha­lá­los orr­spraykre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon.

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik.

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép.

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép. És még csak ez­után jön a java...

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Ez a tév­hit még min­dig tartja magát...

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Kül­földi út­já­ról ha­za­térve azon­nal fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Fél éve küzd egy gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Tüsszögsz? Nem csak meg­fá­zás lehet

Ál­lan­dóan tüsszögsz, és fo­lyik az orrod? Nem biz­tos, hogy a meg­fá­zás az oka... Tér­ké­pen mu­tat­juk, hogy hol és mi­lyen al­ler­gé­nek ke­se­rí­tik meg az éle­tün­ket!

Még mindig rejtély, mi okozza szörnyű kiütésekkel járó allergiát!

Még mindig rejtély, mi okozza szörnyű kiütésekkel járó allergiát!

Több száz be­te­get re­giszt­rál­tak a Du­nán­tú­lon, ahol egy is­me­ret­len al­ler­gia ütötte fel a fejét.

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Van olyan élel­mi­szer, amin fel sem tün­te­tik, hogy al­ko­holt tar­tal­maz. Nem is gon­dol­nád, me­lyek ezek.

Van olyan élel­mi­szer, amin fel sem tün­te­tik, hogy al­ko­holt tar­tal­maz. Nem is gon­dol­nád, me­lyek ezek.

Vigyázz: rohamosan terjed a szörnyű kiütéseket okozó allergia!

Vigyázz: rohamosan terjed a szörnyű kiütéseket okozó allergia!

Rej­té­lyes ki­üté­sek je­len­tek meg több száz em­be­ren a Du­nán­tú­lon, a szak­em­be­rek még nem tud­ják, mi okozza a tü­ne­te­ket.

Támadnak a pollenek! Sosem volt ilyen durva az allergiaszezon

Támadnak a pollenek! Sosem volt ilyen durva az allergiaszezon

Az eső jót tett a par­lag­fű­nek...

A ren­ge­teg eső ked­ve­zett a par­lag­fű­nek, a gom­bák­nak és a csa­lán­fé­lék­nek is. Ha beteg vagy, ké­szülj fel, most jön csak a java!

Nincs még vége a pollenszezonnak. Sőt...

Nincs még vége a pollenszezonnak. Sőt...

Ha azt hit­ted, fel­lé­le­gez­hetsz végre, té­ved­tél. Nem fogsz tudni... Az al­ler­gi­á­sok csak egy do­log­ban re­mény­ked­het­nek. Annak meg a töb­biek nem fog­nak örülni.

Ha azt hit­ted, fel­lé­le­gez­hetsz végre, té­ved­tél. Nem fogsz tudni... Az al­ler­gi­á­sok csak egy do­log­ban re­mény­ked­het­nek. Annak meg a töb­biek nem fog­nak örülni.

Allergiás vagy? Íme öt hely, ahová menekülhetsz

Allergiás vagy? Íme öt hely, ahová menekülhetsz

Most dur­vul be iga­zán a par­lag­fű­sze­zon, az al­ler­gi­á­sok szá­mára két hó­na­pig rém­álom jön. De van me­nek­vés.

Most dur­vul be iga­zán a par­lag­fű­sze­zon, az al­ler­gi­á­sok szá­mára két hó­na­pig rém­álom jön. De meg­mu­tat­juk, hogy van me­nek­vés, van­nak olyan he­lyek, ahová el­búj­hatsz a vi­rág­por­szem­csék elől.

Új allergiaokozók jönnek a parlagfű mellé!

Új allergiaokozók jönnek a parlagfű mellé!

Las­san a fél or­szág tüsszög, nát­hás, könnye­zik, és a hely­zet rom­lik. Itt az al­ler­gé­nek új ge­ne­rá­ci­ója...

Las­san a fél or­szág tüsszög, nát­hás, könnye­zik, és a hely­zet rom­lik. Itt az al­ler­gé­nek új ge­ne­rá­ci­ója...

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Durva al­ler­giás ki­üté­se­ket, fáj­dal­mas fol­to­kat oko­zott a VOLT Fesz­ti­vál és a Ba­la­ton Sound egy­na­pos kar­sza­lagja.

Vigyázz: életveszélyes allergiás rohamot okozhat ez az édesség!

Vigyázz: életveszélyes allergiás rohamot okozhat ez az édesség!

Ki­de­rült, hogy van benne va­lami, ami­ről nem adtak a gyár­tók tá­jé­koz­ta­tást...

Rejtélyes betegség kínozza Fásy Ádám lányát

Rejtélyes betegség kínozza Fásy Ádám lányát

Be­ár­nyé­kolja min­den­nap­jait.

Végre itt a nyár, ám ezt a nép­szerű üz­let­em­ber lánya aligha él­vez­heti ki. Ugyanis egy is­me­ret­len be­teg­ség ár­nyé­kolja be min­den­nap­jait.

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem.

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem. Mégis rém­álom az év ezen idő­szaka az al­ler­gi­á­sok szá­mára, és nem­csak a tüsszö­gés miatt.

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Gon­dol­tad volna, hogy al­vás­za­va­ro­kat nem­csak stressz okoz­hat?

Gon­dol­tad volna, hogy al­vás­za­va­ro­kat nem­csak stressz okoz­hat? Al­ler­giás re­ak­ci­ó­kat vált­hat ki egyik-másik bú­to­rod vagy éppen a la­mi­nált padló is.

Életveszélyes tévhit terjed, gyereket, felnőttet egyaránt fenyeget

Életveszélyes tévhit terjed, gyereket, felnőttet egyaránt fenyeget

Évente töb­ben is meg­hal­nak azért, mert az em­be­rek nem for­dul­nak azon­nal or­vos­hoz.

Nem találod ki, milyen allergiát okoz az óvszer!

Nem találod ki, milyen allergiát okoz az óvszer!

El­sőre vic­ces­nek tűnik, de nem az.

El­sőre vic­ces­nek hang­zik. Má­so­dikra már nem annyira, főleg, ha lak­tó­zér­zé­keny vagy!

Lesújtó híreket kaptak az allergiások!

Lesújtó híreket kaptak az allergiások!

Szá­mos, ta­vas­szal vi­rágzó fa szórja a pol­len­jeit, az el­múlt na­pok­ban pedig el­kez­dő­dött a pá­zsit­fű­fé­lék és egyes kora nyári gyo­mok pol­len­szó­rása is. Csak­nem húsz­féle nö­vény­ről van szó!

Szá­mos, ta­vas­szal vi­rágzó fa szórja a pol­len­jeit, az el­múlt na­pok­ban pedig el­kez­dő­dött a pá­zsit­fű­fé­lék pol­len­szó­rása is.

Hárommillió ember életét keseríti meg az áprilisi nyár!

Hárommillió ember életét keseríti meg az áprilisi nyár!

Ha­ma­rabb indul az al­ler­gia­sze­zon.

A hamar ér­ke­zett nyá­rias idő miatt szinte min­den al­ler­giás tü­ne­te­ket okozó nö­vény ko­ráb­ban fej­tette ki kel­le­met­len ha­tá­sát.

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

Élet­mód­vál­tás hozta meg a ja­vu­lást.

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia, rá­adá­sul a bőre is fo­lya­ma­to­san visz­ke­tett a ki­csi­nek. A tel­jes élet­mód­vál­tás se­gí­tett.

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Az éne­kesnő va­sár­nap lép szín­padra A Nagy Duett első adá­sá­ban.

A nép­szerű éne­kesnő va­sár­nap lép szín­padra A Nagy Duett első adá­sá­ban. Ám itt az al­ler­gia­sze­zon, ami min­den évben meg­ke­se­ríti Il­dikó éle­tét. Vajon idén mennyire vi­seli meg a be­teg­ség?

Lesújt az allergiásokra az enyhe idő!

Lesújt az allergiásokra az enyhe idő!

Idén is korán kez­de­tét vette a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik és saj­nos nem kí­méli az erre ér­zé­ke­nye­ket.

Idén is korán kez­de­tét vette a pol­len­sze­zon, amely egyre in­kább el­nyú­lik és nem kí­méli az erre ér­zé­ke­nye­ket.

Hallottál már a karácsonyfa-szindrómáról?

Hallottál már a karácsonyfa-szindrómáról?

Nem is hin­néd, mi­lyen gya­kori!

Ha könnyezni kezd a sze­med, és folyni kezd az orrod az ün­nepi va­csora köz­ben, nyu­god­tan gya­na­kod­hatsz a ka­rá­csonyfa-szind­róma nevű kór­képre.

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

A na­pok­ban lett ön­gyil­kos egy brit ti­ni­lány, mert nem bírta el­vi­selni a fo­lya­ma­tos fej­fá­jást és rosszul­lé­tet, amit a wifi oko­zott.

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

A há­zi­asszo­nyok­nak ilyen­kor van a leg­könnyebb dol­guk!

Nem csak a téli spor­tok sze­rel­me­sei örül­het­nek a hi­deg­nek és a hónak. A há­zi­asszo­nyok­nak ilyen­kor van a leg­könnyebb dol­guk, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak az élős­kö­dök­től!

Életveszélyes lehet a hajfestés Vigyázz, mit kensz a hajadra

Életveszélyes lehet a hajfestés Vigyázz, mit kensz a hajadra

Egy ame­ri­kai in­ter­ne­tező ri­asztó ké­pe­ket tett közzé a ba­rát­nő­jé­ről, aki­nek sza­bá­lyo­san be­da­gadt a fél arca.

Egy ame­ri­kai in­ter­ne­tező ri­asztó ké­pe­ket tett közzé a ba­rát­nő­jé­ről, aki­nek sza­bá­lyo­san be­da­gadt a fél arca a haj­fes­tékre adott al­ler­giás re­ak­ci­ó­tól. Vajon tény­leg ennyire ve­szé­lyes a haj­fes­tés? És ha igen, ho­gyan ke­rül­het­jük el a káros re­ak­ci­ó­kat és a ve­szé­lyes össze­te­vő­ket?

A fűtési szezonban is lehetsz allergiás! Mutatjuk, mitől!

A fűtési szezonban is lehetsz allergiás! Mutatjuk, mitől!

Ha eddig kö­hög­tél, tak­nyos vol­tál és könnyez­tél, akkor ős­szel sem lesz könnyebb az éle­ted saj­nos.

Ha eddig kö­hög­tél, tak­nyos vol­tál és könnyez­tél, akkor ős­szel sem lesz könnyebb az éle­ted saj­nos.

Te jó ég! Gluténérzékeny vagy, csak nem tudsz róla?

Te jó ég! Gluténérzékeny vagy, csak nem tudsz róla?

Neked is árt a glu­tén?

A glu­tén, vagyis a ga­bo­ná­ban ta­lál­ható fe­hérje egyre több em­ber­nek okoz prob­lé­mát, ám a tü­ne­tek nem egy­ér­tel­műek. Lehet, hogy te is érin­tett vagy?

Így óvd az életed a hőségriadóban!

Így óvd az életed a hőségriadóban!

A ked­dig tartó ká­ni­kula az egész­sé­ges em­be­rek szer­ve­ze­tét is ki­ké­szíti.

A ked­dig tartó ká­ni­kula az egész­sé­ges em­be­rek szer­ve­ze­tét is ki­ké­szíti. De meg tud­juk előzni a tra­gé­diát!

Ezekben a városokban a legsúlyosabb a parlagfűhelyzet! Elsőfokú riasztás van

Ezekben a városokban súlyos a parlagfűhelyzet! Elsőfokú riasztás van

Tel­je­sen el­térő a par­lag­fű­pol­len kon­cent­rá­ci­ója a Kár­pát-me­dence egyes ré­szein.

Piszokul szenvedsz a szénanáthától? Most figyelj!

Piszokul szenvedsz a szénanáthától? Most figyelj!

Van né­hány dolog, amit tud­nod kéne.

Ki­tört raj­tad az al­ler­gia? Van né­hány dolog, ami­ről nem ár­tana tud­nod a szé­na­nát­há­val kap­cso­lat­ban. Tud­tad pél­dául, hogy akár el is tűn­het?

Rettegett nyár! - Injekciókkal csillapították Bálint Toncsi fájdalmait

Rettegett nyár! - Injekciókkal csillapították Bálint Toncsi fájdalmait

Fáj­dal­mas, duz­zadt hó­lya­gok lep­ték el a tes­tét, kín­jai pedig nem­hogy csil­la­pod­tak volna, egyre csak erő­söd­tek.

Tudtad, hogy a napfényre is könnyen allergiás lehetsz?

Tudtad, hogy a napfényre is könnyen allergiás lehetsz?

Ki­üté­ses let­tél a napon?

Ha a cso­dás barna bőr­szín he­lyett ronda ki­üté­sek lep­ték el a de­kol­tá­zsod vagy a karod, lehet, hogy al­ler­giás vagy a nap­fényre.

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

A sú­lyos tü­ne­te­ket okozó be­teg­ség gyak­ran ke­se­ríti meg az éne­kesnő éle­tét.

A sú­lyos tü­ne­te­ket okozó be­teg­ség gyak­ran ke­se­ríti meg az éne­kesnő éle­tét.

Spermaallergia: gyakoribb, mint gondolnád!

Spermaallergia: gyakoribb, mint gondolnád!

A saját férje sper­má­jára is al­ler­giás lehet egy nő! Nem is olyan ritka, de a sze­xet tönk­re­vágja.

A saját férje sper­má­jára is al­ler­giás lehet egy nő! Nem is olyan ritka, de a sze­xet tönk­re­vágja.

Minden idők legdurvább allergiaszezonja jön

Minden idők legdurvább allergiaszezonja jön

Bár a par­lag­fű­sze­zon még messze, de vész­jós­lóak az elő­re­jel­zé­sek. Ér­de­mes már most el­kez­deni szer­ve­ze­ted edzé­sét, hogy el­ke­rül­hesd a ször­nyű al­ler­giát. Tudod, mit kell ten­ned?

Bár a par­lag­fű­sze­zon még messze, de na­gyon vész­jós­lóak az elő­re­jel­zé­sek. Ér­de­mes már most el­kez­deni szer­ve­ze­ted edzé­sét, hogy el­ke­rül­hesd a ször­nyű al­ler­giát. Tudod, mit kell ten­ned?

6 meglepő dolog, amitől piszokul öregszel

6 meglepő dolog, amitől piszokul öregszel

Hiába is ál­mo­do­zol róla, az idő ke­re­két nem lehet vissza­for­dí­tani. Az öre­ge­dést azon­ban le lehet las­sí­tani!