CÍMKE: 'allergia'

Ezért tüsszögünk annyit a Déli pályaudvar környékén

Ezért tüsszögünk annyit a Déli pályaudvar környékén

Nem csak a vá­ros­széli, par­la­gon he­verő te­rü­le­te­ket lepi el a par­lagfű.

Veszélyre figyelmeztetnek: durva, mit okozhat a testeden Balaton vize

Veszélyre figyelmeztetnek: durva, mit okozhat a testeden Balaton vize

Víz alatt úszni kü­lö­nö­sen nem aján­lott, ha pedig meg­már­tóz­tál, utána min­den­képp menj tu­solni!

Teljesen tehetetlen: megdöbbentő, milyen kórral küzd Laura

Teljesen tehetetlen: megdöbbentő, milyen kórral küzd Laura

A fi­a­tal lány még csak nem is ál­mod­hat ran­di­zás­ról. Kü­lö­nös be­teg­sége élete min­den te­rü­le­tére kihat.

A fi­a­tal lány még csak nem is ál­mod­hat ran­di­zás­ról. Kü­lö­nös be­teg­sége élete min­den te­rü­le­tére kihat.

Bevallotta, több betegséggel is küzd Iszak Eszter

Bevallotta, több betegséggel is küzd Iszak Eszter

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éle­tét már egé­szen gyer­mek­kora óta ne­he­zí­tik meg a be­teg­sé­gek.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éle­tét már egé­szen gyer­mek­kora óta ne­he­zí­tik meg a be­teg­sé­gek.

Nagyon szenved, segítséget kér Liptai Claudia

Nagyon szenved, segítséget kér Liptai Claudia

Meg­ne­he­zíti nap­jait az al­ler­gi­ája.

A mű­sor­ve­zető min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti az al­ler­gi­ája.

Vigyázz, ettől durván belobbanhat az allergiád!

Vigyázz, ettől durván belobbanhat az allergiád!

Fo­lyik az orrod, könnye­zel, és tüsszögsz? Az al­ler­gi­á­val küz­dők nem iga­zán sze­re­tik a ta­vaszt.

Fo­lyik az orrod, könnye­zel, és tüsszögsz? Az al­ler­gi­á­val küz­dők nem fel­tét­le­nül sze­re­tik a ta­vaszt. Ám van, ami to­vább ront a hely­ze­ten.

Egyre több a szúnyogallergiás, mit lehet tenni?

Egyre több a szúnyogallergiás, mit lehet tenni?

Van, aki­nek a szú­nyog is ve­szé­lyes!

Nem csak a méh­csí­pésre lehet al­ler­gi­ás­nak lenni - van, aki­nél a szimpla szú­nyog­csí­pés is ko­moly al­ler­giás re­ak­ciót vált ki. De vajon mik a tü­ne­tek?

Kitálalt Tóth Andi: szomorú, miért fogyott le

Kitálalt Tóth Andi: szomorú, miért fogyott le

A rész­le­tek­ről be­szélt.

A fi­a­tal éne­kesnő ke­mény idő­sza­kot tud­hat a háta mö­gött. A rész­le­tek­ről be­szélt.

Berobbant a nyár, brutális meleg jön

Berobbant a nyár, brutális meleg jön

Meg­hozta a pün­kösd az igazi nya­rat! A hosszú hét­vé­gén az utcai hő­mé­rők már néhol 35 fokot mu­tat­tak. Ren­ge­te­gen ke­res­ték fel a víz­par­tot és a stran­do­kat.

Meg­hozta a pün­kösd az igazi nya­rat! A hosszú hét­vé­gén az utcai hő­mé­rők már néhol 35 fokot mu­tat­tak. Ren­ge­te­gen ke­res­ték fel a víz­par­tot és a stran­do­kat, ki­hasz­nálva az igazi strand­időt, ami vá­rat­la­nul is érte a ven­dég­lá­tó­kat. 54 per­cet kel­lett sor­ban állni je­gyért a Pa­la­ti­nus stran­don.

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

Drámai vallomás: húsz percig küzdöttek Kautzky Armand életéért

A gyors és szak­szerű el­lá­tás­nak kö­szön­heti, hogy túl­élte.

A gyors és szak­szerű el­lá­tás­nak kö­szön­heti, hogy túl­élte.

Kellemetlen betegség kínozza Tápai Szabinát

Kellemetlen betegség kínozza Tápai Szabinát

A csi­nos édes­anya sem sza­ba­dul a so­ka­kat sújtó prob­lé­má­tól.

A csi­nos édes­anya sem sza­ba­dul a so­ka­kat sújtó prob­lé­má­tól.

Anafilaxiás sokkot kapott a nő: Nagyon durva, mi váltotta ki a rohamot

Anafilaxiás sokkot kapott a nő: Nagyon durva, mi váltotta ki a rohamot

Az eset azért kü­lö­nö­sen hát­bor­zon­gató, mert bár­ki­vel elő­for­dul­hatna...

Az eset azért kü­lö­nö­sen hát­bor­zon­gató, mert bár­me­lyik há­zi­asszonnyal elő­for­dul­hatna. Hi­szen egy tel­je­sen ár­tal­mat­lan­nak tűnő szo­kás­ról van szó, ami ennek a nőnek majd­nem az éle­tébe ke­rült...

Nagy bajban vannak az allergiások

Rossz hírt jelentettek: nagy bajban vannak az allergiások

A na­pok­ban szá­molt be a Yahoo Li­fes­tyle arról, hogy bi­zony van össze­füg­gés a klí­ma­vál­to­zás és az al­ler­gi­á­sok tü­ne­te­i­nek rosszab­bo­dása kö­zött.

A na­pok­ban szá­molt be a Yahoo Li­fes­tyle arról, hogy bi­zony van össze­füg­gés a klí­ma­vál­to­zás és az al­ler­gi­á­sok tü­ne­te­i­nek rosszab­bo­dása kö­zött. A fel­te­vést la­punk­nak egy ma­gyar al­ler­go­ló­gus is meg­erő­sí­tette. Az influ­enza után most az al­ler­gia miatt van ri­asz­tás.

Most már senki sem menekül! Kiderült, miért lesz lassan mindenki allergiás

Most már senki sem menekül! Kiderült, miért lesz lassan mindenki allergiás

Te is ész­re­vet­ted már, hogy egyre töb­ben szen­ved­nek az al­ler­gi­á­tól?

Te is ész­re­vet­ted már, hogy egyre töb­ben szen­ved­nek az al­ler­gi­á­tól? Vajon mi lehet ennek az oka?

Berobbant az allergiaszezon

Berobbant az allergiaszezon

Idén is ko­ráb­ban ér­ke­zett a ta­va­szi pol­len­sze­zon.

Idén is ko­ráb­ban ér­ke­zett a ta­va­szi pol­len­sze­zon, már két hó­napja meg­je­len­tek az al­ler­gén nö­vé­nyek vi­rág­po­rai a le­ve­gő­ben.

Akik nem divatból táplálkoznak mentesen

Akik nem divatból táplálkoznak mentesen

Mi az a men­tes táp­lál­ko­zás, mely al­ler­gé­ne­ket ke­rü­lik egyre töb­ben itt­hon, és ho­gyan lehet meg­ol­dani mind­ezt egész­ség­ká­ro­so­dás nél­kül?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Mikor hat a leg­job­ban?

A ta­vasz sok ember szá­mára az al­ler­gia kel­le­met­len tü­ne­teit is ma­gá­val hozza. De vajon mikor van itt az ideje, hogy be­ve­gyük a gyógy­sze­rün­ket?

Rovarfóbiások rémálma: óriás lódarazsakat fedeztek fel

Rovarfóbiások rémálma: óriás lódarazsakat fedeztek fel

A ló­da­ra­zsak egy új al­fa­ját fe­dez­het­ték fel Kí­ná­ban. Az al­ler­gi­á­sok szá­mára rend­kí­vül ve­szé­lye­sek ezek az ál­la­tok.

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje, egy kel­le­met­len al­ler­gia miatt le­ta­kart szem­mel kel­lett fe­küd­nie.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje, le­ta­kart szem­mel kel­lett fe­küd­nie.

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti.

Tóth Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti a prob­léma.

Egyre magasabb a pollenterhelés Budapesten

Egyre magasabb a pollenterhelés Budapesten

Az Idő­kép sze­rint az éger, a cip­rus­fé­lék és a ti­sza­fé­lék is el­ér­ték a magas szin­tet. Aki al­ler­giás tü­ne­te­ket ta­pasz­tal, azon­nal for­dul­jon or­vos­hoz!

Az Idő­kép sze­rint az éger, a cip­rus­fé­lék és a ti­sza­fé­lék is el­ér­ték a magas szin­tet. Aki al­ler­giás tü­ne­te­ket ta­pasz­tal, azon­nal for­dul­jon or­vos­hoz!

Búcsút inthetünk az influenzának, de a pollenek már támadnak

Búcsút inthetünk az influenzának, de a pollenek már támadnak

Or­szág­szerte fo­ko­zó­dik a korán vi­rágzó fák pol­len­szó­rása!

Or­szág­szerte fo­ko­zó­dik a kora ta­vas­szal vi­rágzó fák pol­len­szó­rása!

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Félhetnek az allergiások ettől a jégkrémtől

Félhetnek az allergiások ettől a jégkrémtől, gondban lesznek, ha megeszik

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hívja fel a fi­gyel­met a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih).

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hívja fel a fi­gyel­met a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih). A tá­jé­koz­ta­tás sze­rint Ma­gyar­or­szágra is ke­rült a hol­land jég­krém­ből, ame­lyen nem tün­tet­tek fel egy al­ler­gént.

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Újabb Ripost-siker

Újabb Ripost-siker: levágják a parlagfüvet Újbudán

La­punk be­ad­vá­nyá­nak kö­szön­he­tően az új­bu­dai jegyző hely­színi szem­lét írt ki, ugyanis egy te­lek­tu­laj­do­nos par­lag­fü­vet nevel a kert­jé­ben.

Az új­bu­dai jegyző hely­színi szem­lét írt ki, ugyanis egy te­lek­tu­laj­do­nos fittyet hányva a tör­vényre és a két­mil­lió al­ler­gi­ásra, par­lag­fü­vet nevel a kert­jé­ben.

Elképesztő idő lesz, csak az allergiások nem fognak örülni

Elképesztő idő lesz, csak az allergiások nem fognak örülni

Két hétig szinte nyá­rias idő lesz: a hűvös haj­na­lok után sok nap­sü­tésre, 20 fok fö­lötti hő­mér­sék­letre szá­mít­ha­tunk eső nél­kül.

Két hétig szinte nyá­rias idő lesz: a hűvös haj­na­lok után sok nap­sü­tésre, 20 fok fö­lötti hő­mér­sék­letre szá­mít­ha­tunk eső nél­kül. Sok ház­ban di­lem­máz­nak most: ki­kap­csol­ják-e a fű­tést?

Vörös riasztást adtak ki: kínzó napok várnak az ország ezen területén élőkre

Vörös riasztást adtak ki: kínzó napok várnak az ország ezen területén élőkre

Az Al­föld egyes te­rü­le­te­ire a leg­ma­ga­sabb szintű fi­gyel­mez­te­tést adták ki.

Az Al­föld egyes te­rü­le­te­ire a leg­ma­ga­sabb szintű fi­gyel­mez­te­tést adták ki.

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt. Nem ez volt az első tra­gi­kus eset a na­pok­ban...

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Úgy tűnik, ér­zé­keny húrt pen­dí­tet­tünk meg, mert tu­cat­já­val ér­kez­nek a le­ve­lek és a te­le­fon­hí­vá­sok par­lagfű-ügy­ben!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

Nem le­szünk a par­lagfű or­szága!

Ol­va­só­ink se­gít­sé­gé­vel már több olyan ma­gyar­or­szági hely­színt ta­lál­tunk, ahol a tör­vény el­le­nére sem ir­tot­ták ki az al­ler­giát okozó gyom­nö­vényt.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

Megcsípte egy rovar, az arra járó rendőröknek köszönheti az életét

Megcsípte egy rovar, a rendőröknek köszönheti az életét

Al­ler­giás ro­ha­mot ka­pott egy férfi, akit egy rovar csí­pett meg ve­ze­tés köz­ben. Az arra jár­őröző rend­őrök azon­nal élet­mentő or­vosi el­lá­tásra vit­ték.

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Aki ér­zé­keny, na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Aki ér­zé­keny rá, na­gyon meg­szen­ved­heti az eg­zo­ti­kus ebé­det!

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Soha az­előtt nem csípte meg méh.

Soha az­előtt nem csípte meg méh a 32 éves Bélát, így szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy al­ler­giás a csí­pé­sükre.

Pánik a forgatáson: Rohamot kapott a luxusfeleség

Pánik a forgatáson: Rohamot kapott a luxusfeleség

Yvonne ala­po­san rá­ijesz­tett a stábra.

Yvonne ala­po­san rá­ijesz­tett a stábra, ami­kor a for­ga­tás alatt al­ler­giás ro­ha­mot ka­pott. Csősz Bogi nem esett pá­nik­ban, tudta, hogy ment­heti meg a nő éle­tét.

Hiánycikk egy fontos allergiainjekció

Hiánycikk egy fontos allergiainjekció

Csak a jövő héten lesz újra kap­ható a vak­cina, pedig adott eset­ben élet­mentő lehet. Te már be­tá­raz­tál be­lőle idő­ben?

Hi­ány­cikk Ma­gyar­or­szá­gon a méh­csí­pés-al­ler­gia ese­tén be­adandó in­jek­ció, csak jövő héten lesz újra kap­ható. Sokan al­ler­gi­á­sok a méh­csí­pésre: nem egy­sze­rűen visz­ket a csí­pés helye, hanem be­da­gad, és rosszul lesz­nek.

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon azok szá­mára, akik va­la­mi­lyen túl­ér­zé­keny­ség­gel küz­de­nek.

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Mi­e­lőtt gyógy­sze­rek­hez nyúlsz, jó ha tudod, hogy ki­váló házi mód­sze­rek van­nak, me­lyek se­gít­sé­get nyúj­ta­nak

Allergiások figyelem: Ez okozhat asztmás tüneteket a napokban

Allergiások figyelem: Ez okozhat asztmás tüneteket a napokban

Eddig úgy tud­tuk, hogy az eső után tisz­tább a le­vegő, job­ban érzik ma­gu­kat az al­ler­gi­á­sok. Vagy még­sem?

Több­szö­rö­sen is rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak: a na­pok­ban magas a pá­zsit­fű­fé­lék kon­cent­rá­ci­ója, más­részt eső vár­ható, ami sú­lyos­bítja a tü­ne­te­i­ket, aszt­más ro­ha­mot is okoz­hat.

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

Egyszerre támad minden pollenfajta

Egyszerre támad minden pollenfajta

Most hét­vé­gén hir­te­len jön a fel­me­le­ge­dés, több mint 20 fok lesz, de már tü­ne­te­ket okozó mennyi­ség­ben száll a le­ve­gő­ben az összes kö­hö­gést, tüsszö­gést okozó vi­rág­por­fajta!

Most hét­vé­gén hir­te­len jön a fel­me­le­ge­dés, több mint 20 fok lesz, de már tü­ne­te­ket okozó mennyi­ség­ben száll a le­ve­gő­ben az összes kö­hö­gést, tüsszö­gést okozó vi­rág­por­fajta!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes vi­gyázni!

Itt a far­sang, és a gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele, mert, az alap­anyag al­ler­giát okoz­hat.

Nem hagyta szó nélkül a nő, hogy majdnem meghalt

Nem hagyta szó nélkül a nő, hogy majdnem meghalt

Al­ler­gia miatt kez­dett ful­la­dozni.

Haj­nal­ban, al­ler­giás roham miatt kez­dett el ful­la­dozni a beteg nő. A men­tő­sö­kön mú­lott az élete. Le­ve­let írt nekik a túl­élő.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal.

Döbbenet, máris kitört az allergiaszezon

Döbbenet, máris kitört az allergiaszezon

Már vi­rág­zik a mo­gyoró!

Baj­ban van­nak az al­ler­gi­á­sok: a ta­va­szias idő­já­rás­sal az első al­ler­gén nö­vé­nyek pol­len­jei is meg­je­len­tek a le­ve­gő­ben!

Újfajta betegség terjed, támad a karácsony-allergia

Újfajta betegség terjed, támad a karácsony-allergia

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak arra, hogy az ad­venti idő­szak­ban kapar a tor­kuk, tüsszög­nek vagy ég a sze­mük, pedig nem is nát­há­sak - a ka­rá­csony a ludas!

Már a krumpli is allergiát okoz? Ezek a betegség jelei

Már a krumpli is allergiát okoz? Ezek a betegség jelei

Lehet, hogy csak meg­fá­zá­sos tü­ne­teid van­nak, és nem is vagy tu­da­tá­ban annak, hogy al­ler­giát jelez a tes­ted.

Lehet, hogy csak enyhe meg­fá­zá­sos tü­ne­teid van­nak, és nem is vagy tu­da­tá­ban annak, hogy al­ler­giát jelez a szer­ve­ze­ted. Légy óva­tos!

Ez a legrosszabb hír az allergiásoknak, több százezer magyart érint

Ez a legrosszabb hír az allergiásoknak, több százezer magyart érint

Most más miatt tüsszög­nek az al­ler­gi­ára haj­la­mo­sak: a gom­ba­fé­lék spó­rá­ira ér­zé­ke­nyekre nehéz idő­szak vár.

Más miatt tüsszög­nek az erre haj­la­mo­sak: a gom­ba­fé­lék spó­rá­ira ér­zé­ke­nyekre nehéz idő­szak vár.

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

El­múlt a nyár, de saj­nos még min­dig nem lé­le­gez­het­nek fel az al­ler­gi­á­sok, nehéz idő­szak kö­vet­ke­zik.

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Bajban az allergiások: Újra támad a pollen, vörösbe borult az ország

Bajban az allergiások: Újra támad a pollen, vörösbe borult az ország

Az eső se­gí­tett a par­lag­fűre al­ler­gi­á­so­kon, de más bajt ho­zott rájuk!

Az eső se­gí­tett a par­lag­fűre al­ler­gi­á­so­kon, de más bajt ho­zott rájuk! Meg­sza­po­rod­hat­nak az aszt­má­sok, il­letve al­ler­gi­á­sok tü­ne­tei, mivel a kül­téri al­ler­gén gom­bák spó­ra­száma or­szág­szerte magas szin­tet ér el a kö­vet­kező na­pok­ban.

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

100 hektáros parlagfűföldet találtunk Pest megye közelében

La­kos­sági be­je­len­tés nyo­mán buk­kan­tunk az ijesz­tően ha­tal­mas "par­lag­fűül­tet­vényre," két Nóg­rád me­gyei falu ha­tá­rá­ban.

Ez betesz az allergiásoknak: gigantikus hazai parlagfűmező!

Ez betesz a hazai allergiásoknak: egymillió négyzetméteren csak parlagfű!

Azt be­szé­lik, egy te­he­tős vál­lal­ko­zóé a te­rü­let. Más­fél mé­te­res nö­vé­nyek sok­kol­nak.

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

Újabb fordulat
az egymillió négyzetméter parlagfű ügyében!

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Ko­szo­sak a pár­náid? Rá­adá­sul al­ler­giás vagy? Van meg­ol­dás: egy­sze­rűen tedd a gépbe, és mosd ki őket. Sok­kal ol­csóbb, mintha tisz­tí­tóba vin­néd.

Ko­szo­sak a pár­náid? Rá­adá­sul al­ler­giás vagy? Van meg­ol­dás: egy­sze­rűen tedd a gépbe, és mosd ki őket. Sok­kal ol­csóbb, mintha tisz­tí­tóba vin­néd.

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia Magyarországon

A jövő hétig még több orr­fo­lyásra és nát­ha­szerű tü­ne­tekre szá­mít­hat­nak az érin­tet­tek. Or­szág­szerte ugyanis na­gyon magas a par­lagfű kon­cent­rá­ci­ója, ami töb­bek hét­vé­gé­jét meg­ke­se­rít­heti.

Az egész or­szág te­rü­le­tén na­gyon magas a par­lagfű pol­len­jé­nek kon­cent­rá­ci­ója, ami töb­bek hét­vé­gé­jét meg­ke­se­rít­heti.

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Gyógy­sze­rek he­lyett for­dulj a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­hez. Így mel­lék­ha­tá­sok nél­kül sza­ba­dul­hatsz a kel­le­met­len tü­ne­tek­től.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

A kisfi­ú­nál sú­lyos al­ler­giás re­ak­ció lé­pett fel, a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk.

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk, so­kak­nak is­me­rős az ilyen­kor szo­ká­sos orr­fo­lyás, tüsszö­gés, visz­kető szem.

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte...

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte, nem sok­kal ké­sőbb je­lent­kez­tek az ijesztő tü­ne­tek!

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Nincs könnyű hely­zet­ben!

Hiába töl­tötte élete nagy ré­szét a ma­gyar ten­ger­nél Pász­tor Erzsi, sú­lyos al­ler­gi­ája miatt nem nya­ral­hat töb­bet test­vére ba­la­ton­fü­redi üdü­lő­jé­ben.

Orrspray-pánikot robbantottak ki a szakemberek

Orrspray-pánikot robbantottak az uniós szakemberek

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép.

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép. És még csak ez­után jön a java...

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Ez a tév­hit még min­dig tartja magát...

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon.

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Kül­földi út­já­ról ha­za­térve azon­nal fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Van, amin fel sem tün­te­tik...

Van olyan élel­mi­szer, amin fel sem tün­te­tik, hogy al­ko­holt tar­tal­maz!

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Tüsszögsz? Nem csak meg­fá­zás lehet

Ál­lan­dóan tüsszögsz, és fo­lyik az orrod? Nem biz­tos, hogy a meg­fá­zás az oka... Tér­ké­pen mu­tat­juk, hogy hol és mi­lyen al­ler­gé­nek ke­se­rí­tik meg az éle­tün­ket!

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.