CÍMKE: 'allergia'

Gond van egy jégkrémmel

Gond van egy jégkrémmel

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hív­ják fel a fi­gyel­met.

Al­ler­giás re­ak­ciót ki­váltó jég­rémre hívja fel a fi­gyel­met a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih).

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos.

FRISS HÍREK

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Segítséget kért az interneten: Komoly betegségtől szenved Vastag Csaba

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Az éne­kes már min­dent ki­pró­bált, de semmi nem hasz­nált neki.

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Függőségtől retteg az ismert magyar énekes

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

Az éne­kes tu­da­to­san igyek­szik fi­gyelni arra, hogy mi­lyen sze­re­ket hasz­nál.

A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen! Újabb siker Pest megyében

A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen! Újabb siker Pest megyében

Pi­lisszent­iván­nál is vi­rág­zott a gyom.

Egy ol­va­sónk je­lezte, hogy Pi­lis­vö­rös­vár és Pi­lisszent­iván ha­tá­rá­ban egy be­ke­rí­tett te­rü­le­ten vi­rág­zik a par­lagfű...

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt. Nem ez volt az első tra­gi­kus eset a na­pok­ban...

Vörös riasztást adtak ki: kínzó napok várnak az ország ezen területén élőkre

Vörös riasztást adtak ki: kínzó napok várnak az ország ezen területén élőkre

Az Al­föld egyes te­rü­le­te­ire a leg­ma­ga­sabb szintű fi­gyel­mez­te­tést adták ki.

Az Al­föld egyes te­rü­le­te­ire a leg­ma­ga­sabb szintű fi­gyel­mez­te­tést adták ki.

Összefog az ország a parlagfűirtásért! Vonatokon is támad a pollen

Összefog az ország a parlagfűirtásért! Vonatokon is támad a pollen

Sorra ér­kez­nek szer­kesz­tő­sé­günkbe a be­je­len­té­sek a par­lag­fű­vel szennye­zett ma­gyar­or­szági te­rü­le­tek­ről.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt az allergén növénnyel szemben!

Ol­va­só­ink se­gít­sé­gé­vel már több hely­színt ta­lál­tunk, ahol a tör­vény el­le­nére sem ir­tot­ták ki az al­ler­giát okozó gyom­nö­vényt.

Nem en­ged­jük, hogy el­bo­rítsa a par­lagfű az or­szá­got! Ol­va­só­ink se­gít­sé­gé­vel már több hely­színt ta­lál­tunk, ahol a tör­vény el­le­nére sem ir­tot­ták ki a gyom­nö­vényt. Van, ahol a Ri­post cikke nyo­mán in­téz­ked­tek.

Megcsípte egy rovar, a rendőröknek köszönheti az életét

Megcsípte egy rovar, a rendőröknek köszönheti az életét

Al­ler­giás ro­ha­mot ka­pott egy férfi, akit egy rovar csí­pett meg ve­ze­tés köz­ben. Az arra jár­őröző rend­őrök azon­nal or­vos­hoz vit­ték.

Al­ler­giás ro­ha­mot ka­pott egy férfi, akit egy rovar csí­pett meg ve­ze­tés köz­ben. Az arra jár­őröző rend­őrök azon­nal fel­is­mer­ték a ve­szé­lyes hely­ze­tet, és a sofőr or­vos­hoz vit­ték, ahol azon­nali, élet­mentő or­vosi el­lá­tás­ban ré­sze­sült. Je­len­leg kór­ház­ban van.

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Veszélyes kozmetikumokra figyelmeztetnek

Veszélyes kozmetikumokra figyelmeztetnek, durva reakciót válthatnak ki

Al­ler­giás ro­ha­mot okoz­hat­nak.

Olyan anya­gok van­nak a ter­mé­kek­ben, ame­lyek al­ler­giás ro­ha­mot okoz­hat­nak.

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Döbbenetes, mi történik a testeddel, ha kínai kaját eszel

Érez­ted már magad rosszul utána?

Érez­ted már magad rosszul az­után, hogy kí­nait ettél? Nem az étel­mér­ge­zésre gon­do­lunk, hanem a fej­fá­jásra, a kü­lö­nös fá­radt­ságra.

Hiánycikk egy fontos allergiainjekció

Hiánycikk egy fontos allergiainjekció

Csak a jövő héten lesz újra kap­ható, pedig élet­mentő lehet.

Csak a jövő héten lesz újra kap­ható, pedig élet­mentő lehet. Te már be­tá­raz­tál be­lőle idő­ben?

Allergiások figyelem: Ez okozhat asztmás tüneteket a napokban

Allergiások figyelem: Ez okozhat asztmás tüneteket a napokban

Több­szö­rö­sen is rossz hír!

A na­pok­ban magas a pá­zsit­fű­fé­lék kon­cent­rá­ci­ója, más­részt eső vár­ható, ami sú­lyos­bítja a tü­ne­te­i­ket!

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Fatális baleset, gyötrelmes halált halt a fiatal borsodi férfi

Soha az­előtt nem csípte meg méh a 32 éves Bélát, így szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy al­ler­giás a csí­pé­sükre.

Soha az­előtt nem csípte meg méh a 32 éves Bélát, így szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy al­ler­giás a csí­pé­sükre.

Pánik a forgatáson: Rohamot kapott a luxusfeleség

Pánik a forgatáson: Rohamot kapott a luxusfeleség

Yvonne ala­po­san rá­ijesz­tett a stábra.

Yvonne ala­po­san rá­ijesz­tett a stábra, ami­kor a for­ga­tás alatt al­ler­giás ro­ha­mot ka­pott. Csősz Bogi nem esett pá­nik­ban, tudta, hogy ment­heti meg a nő éle­tét.

Árt az eső az allergiásoknak: Asztmás tüneteket is okozhatnak

Árt az eső az allergiásoknak: Asztmás tüneteket is okozhatnak

A hét­vé­gén a pá­zsit­fű­fé­lék pol­len­kon­cent­rá­ci­ója fo­ko­za­to­san emel­ke­dik, és az eső sem eny­hít a pa­na­szo­kon...

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon.

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon azok szá­mára, akik túl­ér­zé­keny­ség­gel küz­de­nek.

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Ki­váló házi mód­sze­rek van­nak, me­lyek mel­lék­ha­tá­sok nél­kül se­gí­te­nek

Mi­e­lőtt a gyógy­sze­rek­hez nyúlsz, jó ha tudod, hogy ki­váló házi mód­sze­rek is van­nak, me­lyek se­gí­te­nek

Figyelmeztet az ÁNTSZ: Egyszerre támad minden pollenfajta

Egyszerre támad minden pollenfajta

Most hét­vé­gén hir­te­len jön a fel­me­le­ge­dés, több mint 20 fok lesz, de már tü­ne­te­ket okozó mennyi­ség­ben száll a le­ve­gő­ben az összes kö­hö­gést, tüsszö­gést okozó vi­rág­por­fajta!

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Bódi Sylvi

Ra­jon­gói is ag­gód­tak!

Az egy­kori mo­dellt arra kérik ra­jon­gói, le­gyen meg­fon­tol­tabb!

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Marton Adrienn

Bizonyító erejű fotó, életveszélybe sodorta magát Marton Adrienn

A mű­sor­ve­zető na­gyon bátor dol­got tett. De vajon tisz­tá­ban volt a hely­zet sú­lyá­val?

A mű­sor­ve­zető na­gyon bátor dol­got tett. De vajon tisz­tá­ban volt a hely­zet sú­lyá­val?

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Járt már "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

Döbbenet, máris kitört az allergiaszezon

Döbbenet, máris kitört az allergiaszezon

Már vi­rág­zik a mo­gyoró!

Baj­ban van­nak az al­ler­gi­á­sok: a ta­va­szias idő­já­rás­sal az első al­ler­gén nö­vé­nyek pol­len­jei is meg­je­len­tek a le­ve­gő­ben!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele.

Itt a far­sang, és a gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Egy ilyen smin­ket néha egy­sze­rűbb és ol­csóbb is el­ké­szí­teni, mint egy ko­mo­lyabb jel­mezt. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele, mert, ha nem jó alap­anya­got hasz­ná­lunk ve­szé­lyes is lehet.

Újfajta betegség terjed, támad a karácsony-allergia

Újfajta betegség terjed, támad a karácsony-allergia

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak arra, hogy az ad­venti idő­szak­ban kapar a tor­kuk, tüsszög­nek vagy ég a sze­mük.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak arra, hogy az ad­venti idő­szak­ban kapar a tor­kuk, tüsszög­nek vagy ég a sze­mük, pedig nem is nát­há­sak - a ka­rá­csony a ludas!

Nem hagyta szó nélkül a nő, hogy majdnem meghalt

Nem hagyta szó nélkül a nő, hogy majdnem meghalt

Haj­nal­ban, al­ler­giás roham miatt kez­dett el ful­la­dozni a beteg nő. A men­tő­sö­kön mú­lott az élete.

Haj­nal­ban, al­ler­giás roham miatt kez­dett el ful­la­dozni a beteg nő. A men­tő­sö­kön mú­lott az élete. Le­ve­let írt nekik a túl­élő.

Már a krumpli is allergiát okoz? Ezek a betegség jelei

Már a krumpli is allergiát okoz? Ezek a betegség jelei

Légy óva­tos!

Lehet, hogy csak enyhe meg­fá­zá­sos tü­ne­teid van­nak, és nem is vagy tu­da­tá­ban annak, hogy al­ler­giát jelez a szer­ve­ze­ted. Légy óva­tos!

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

A Ri­post cikke után ki­ment a ha­tó­ság.

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

Azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak.

A Ri­post cikke nyo­mán azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak a ha­tó­ság em­be­rei a nóg­rádi par­lag­fű­dzsun­gel­ben. Egye­lőre kö­vet­kez­mény nél­kül.

Ez betesz a hazai allergiásoknak: egymillió négyzetméteren csak parlagfű!

Ez betesz a hazai allergiásoknak: egymillió négyzetméteren csak parlagfű!

Más­fél mé­te­res nö­vé­nyek sok­kol­nak.

Azt be­szé­lik, egy te­he­tős vál­lal­kozó tu­laj­do­ná­ban áll az al­ler­gi­záló te­rü­let.

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia

Az egész or­szág­ban na­gyon magas a par­lagfű kon­cent­rá­ci­ója.

A jövő hétig még több orr­fo­lyásra és nát­ha­szerű tü­ne­tekre szá­mít­hat­nak az érin­tet­tek. Na­gyon magas a par­lagfű kon­cent­rá­ci­ója, ami töb­bek hét­vé­gé­jét meg­ke­se­rít­heti.

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Mit tehetsz otthon, ha támad a parlagfű? Új praktikák a tüsszögés ellen

Gyógy­sze­rek he­lyett for­dulj a ter­mé­sze­tes mód­sze­rek­hez. Így mel­lék­ha­tá­sok nél­kül sza­ba­dul­hatsz a kel­le­met­len tü­ne­tek­től.

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Itt a legnagyobb trükk: így moss párnát mosógépben

Ko­szo­sak a pár­náid? Rá­adá­sul al­ler­giás vagy? Van meg­ol­dás: egy­sze­rűen tedd a gépbe, és mosd ki őket. Sok­kal ol­csóbb, mintha tisz­tí­tóba vin­néd.

Ko­szo­sak a pár­náid? Rá­adá­sul al­ler­giás vagy? Van meg­ol­dás: egy­sze­rűen tedd a gépbe, és mosd ki őket. Sok­kal ol­csóbb, mintha tisz­tí­tóba vin­néd.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­ma­nen.

Allergiás vagy a parlagfűre? Akkor jobb, ha kerülöd ezt a főtt ételt

Allergiás vagy a parlagfűre? Akkor jobb, ha kerülöd ezt a főtt ételt

Meg­döb­bentő do­logra de­rült fény: az, aki par­lag­fűre, fe­ke­te­ürömre vagy fű­fé­lékre al­ler­giás, jobb, ha nem eszik le­csót.

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte...

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte, nem sok­kal ké­sőbb je­lent­kez­tek az ijesztő tü­ne­tek!

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

Tragédia történt az iskolában, ebéd közben halt meg egy kisgyerek

A kisfi­ú­nál al­ler­giás re­ak­ció lé­pett fel, a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

A kisfi­ú­nál sú­lyos al­ler­giás re­ak­ció lé­pett fel, a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Megrázó vallomás, rohamok gyötrik Pásztor Erzsit

Hiába töl­tötte élete nagy ré­szét a ma­gyar ten­ger­nél Pász­tor Erzsi, sú­lyos al­ler­gi­ája miatt nem nya­ral­hat töb­bet test­vére ba­la­ton­fü­redi üdü­lő­jé­ben.

Hiába töl­tötte élete nagy ré­szét a ma­gyar ten­ger­nél Pász­tor Erzsi, sú­lyos al­ler­gi­ája miatt nem nya­ral­hat töb­bet test­vére ba­la­ton­fü­redi üdü­lő­jé­ben.

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk, so­kak­nak is­me­rős az ilyen­kor szo­ká­sos orr­fo­lyás, tüsszö­gés, visz­kető szem.

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk, so­kak­nak is­me­rős az ilyen­kor szo­ká­sos orr­fo­lyás, tüsszö­gés, visz­kető szem.

Orrspray-pánikot okoztak a szakemberek

Orrspray-pánikot robbantottak az uniós szakemberek

Ha­lá­los orr­spraykre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Egyre durvább a helyzet: ezért tüsszögsz megállás nélkül

Rossz hír az al­ler­gi­á­sok­nak, vö­rösbe bo­rult a pol­len­tér­kép. És még csak ez­után jön a java...

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon.

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik.

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Van olyan élel­mi­szer, amin fel sem tün­te­tik, hogy al­ko­holt tar­tal­maz. Nem is hin­néd, me­lyek ezek! Né­me­lyi­ket min­den­nap fo­gyaszt­juk.

Van olyan élel­mi­szer, amin fel sem tün­te­tik, hogy al­ko­holt tar­tal­maz. Nem is hin­néd, me­lyek ezek! Né­me­lyi­ket min­den­nap fo­gyaszt­juk.

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Ál­lan­dóan tüsszögsz, és fo­lyik az orrod? Nem biz­tos, hogy a meg­fá­zás az oka...

Ál­lan­dóan tüsszögsz, és fo­lyik az orrod? Nem biz­tos, hogy a meg­fá­zás az oka... Tér­ké­pen mu­tat­juk, hogy hol, mi­lyen al­ler­gé­nek ke­se­rí­tik meg az éle­tün­ket!

Extrém veszély leselkedik ránk a hétvégén a szakemberek szerint

Extrém veszély leselkedik ránk a hétvégén

Bár a hő­mér­sék­letre nem lehet pa­na­szunk, mégis van egy ve­szély­for­rás, amit nem sza­bad fi­gyel­men kívül hagy­nunk.

Nincs még vége a pollenszezonnak. Sőt...

Nincs még vége a pollenszezonnak. Sőt...

Ha azt hit­ted, fel­lé­le­gez­hetsz végre, té­ved­tél. Nem fogsz tudni...

Ha azt hit­ted, fel­lé­le­gez­hetsz végre, té­ved­tél. Nem fogsz tudni... Az al­ler­gi­á­sok csak egy do­log­ban re­mény­ked­het­nek...

Még mindig rejtély, mi okozza szörnyű kiütésekkel járó allergiát!

Még mindig rejtély, mi okozza szörnyű kiütésekkel járó allergiát!

Az ÁNTSZ több hét el­tel­té­vel sem tudja, mi okozza a ki­üté­se­ket.

Több száz be­te­get re­giszt­rál­tak a Du­nán­tú­lon, ahol egy is­me­ret­len al­ler­gia ütötte fel a fejét. Az ÁNTSZ több hét el­tel­té­vel sem tudja, mi okozza a ki­üté­se­ket.

Allergiás vagy?
Íme öt hely, ahová menekülhetsz

Allergiás vagy? Íme öt hely, ahová menekülhetsz

Most dur­vul be a par­lag­fű­sze­zon...

Most dur­vul be iga­zán a par­lag­fű­sze­zon, az al­ler­gi­á­sok szá­mára két hó­na­pig rém­álom jön. Meg­mu­tat­juk, hogy mégis van me­nek­vés.

Új allergiaokozók jönnek a parlagfű mellé!

Új allergiaokozók jönnek a parlagfű mellé!

Las­san a fél or­szág tüsszög...

Las­san a fél or­szág tüsszög, nát­hás, könnye­zik, és a hely­zet rom­lik. Itt az al­ler­gé­nek új ge­ne­rá­ci­ója. Ho­gyan vé­de­kez­he­tünk el­le­nük?

Támadnak a pollenek! Sosem volt ilyen durva az allergiaszezon

Támadnak a pollenek! Sosem volt ilyen durva az allergiaszezon

A ren­ge­teg eső ked­ve­zett a par­lag­fű­nek, a gom­bák­nak és a csa­lán­fé­lék­nek is. Ha beteg vagy, ké­szülj fel, most jön még csak a java!

A ren­ge­teg eső ked­ve­zett a par­lag­fű­nek, a gom­bák­nak és a csa­lán­fé­lék­nek is. Ha beteg vagy, ké­szülj fel, most jön csak a java. Az or­szág egyes ré­sze­i­ről ki­irt­ha­tat­lan­nak tűnik a szennyező nö­vény, hiába szab­ják ki a gaz­dákra a mil­liós bír­sá­go­kat...

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Fáj­da­lom és hó­lya­gok: ez ma­radt a fesz­ti­vál után.

Durva al­ler­giás ki­üté­se­ket, fáj­dal­mas fol­to­kat oko­zott a VOLT Fesz­ti­vál és a Ba­la­ton Sound egy­na­pos kar­sza­lagja. Volt, aki­nek fel­hó­lya­go­so­dott a bőre a sza­lag miatt. De mi lesz így a Szi­get­tel?

Vigyázz: életveszélyes allergiás rohamot okozhat ez az édesség!

Vigyázz: életveszélyes allergiás rohamot okozhat ez az édesség!

Ki­de­rült, hogy van benne va­lami, ami­ről nem adtak a gyár­tók tá­jé­koz­ta­tást...

Ki­de­rült, hogy van benne va­lami, ami­ről nem adtak a gyár­tók tá­jé­koz­ta­tást...

Rejtélyes betegség kínozza Fásy Ádám lányát

Rejtélyes betegség kínozza Fásy Ádám lányát

Be­ár­nyé­kolja min­den­nap­jait.

Végre itt a nyár, ám ezt a nép­szerű üz­let­em­ber lánya aligha él­vez­heti ki. Ugyanis egy is­me­ret­len be­teg­ség ár­nyé­kolja be min­den­nap­jait.

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Gon­dol­tad volna, hogy al­vás­za­va­ro­kat nem­csak stressz okoz­hat? Al­ler­giás re­ak­ci­ó­kat vált­hat ki egyik-másik bú­to­rod vagy éppen a la­mi­nált padló is.

Életveszélyes tévhit terjed, gyereket, felnőttet egyaránt fenyeget

Életveszélyes tévhit terjed, gyereket, felnőttet egyaránt fenyeget

Évente töb­ben is meg­hal­nak azért, mert az em­be­rek nem for­dul­nak azon­nal or­vos­hoz.

Lesújtó híreket kaptak az allergiások az ÁNTSZ-től!

Lesújtó híreket kaptak az allergiások az ÁNTSZ-től!

Ren­ge­teg nö­vény szórja a pol­len­jeit!

Szá­mos, ta­vas­szal vi­rágzó fa szórja a pol­len­jeit, az el­múlt na­pok­ban pedig el­kez­dő­dött a pá­zsit­fű­fé­lék és egyes kora nyári gyo­mok pol­len­szó­rása is.

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem.

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem. Mégis rém­álom az év ezen idő­szaka az al­ler­gi­á­sok szá­mára, és nem­csak a tüsszö­gés miatt.

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Már most allergiás vagy? A megoldás ott lapul a hűtődben!

Éte­lek az eny­hébb tü­ne­te­kért!

Ha al­ler­gi­á­val küz­desz, fo­ko­zot­tan kell ügyel­ned lég­utaid egész­sé­gére! Meg­mu­tat­juk, mely éte­lek­kel ve­he­ted fel a har­cot a kínzó tü­ne­tek ellen!

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Vajon idén mennyire vi­seli meg az al­ler­gia?

Az al­ler­gia­sze­zon min­den évben meg­ke­se­ríti Il­dikó éle­tét.

Hárommillió ember életét keseríti meg az áprilisi nyár!

Hárommillió ember életét keseríti meg az áprilisi nyár!

A nyá­rias idő miatt szinte min­den al­ler­giás tü­ne­te­ket okozó nö­vény ko­ráb­ban fej­tette ki ha­tá­sát.

A nyá­rias idő miatt szinte min­den al­ler­giás tü­ne­te­ket okozó nö­vény ko­ráb­ban fej­tette ki ha­tá­sát.

Lesújt az allergiásokra az enyhe idő!

Lesújt az allergiásokra az enyhe idő!

Korán kez­de­tét vette a pol­len­sze­zon, nem kí­méli az erre ér­zé­ke­nye­ket.

Idén is korán kez­de­tét vette a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik és nem kí­méli az erre ér­zé­ke­nye­ket.

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

A há­zi­asszo­nyok­nak ilyen­kor van a leg­könnyebb dol­guk, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak az élős­kö­dök­től!

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia, rá­adá­sul a bőre is fo­lya­ma­to­san visz­ke­tett a ki­csi­nek.

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia, rá­adá­sul a bőre is fo­lya­ma­to­san visz­ke­tett a ki­csi­nek. Végül a tel­jes élet­mód­vál­tás se­gí­tett.

Hallottál már a karácsonyfa-szindrómáról?

Hallottál már a karácsonyfa-szindrómáról?

Ha könnyezni kezd a sze­med, és folyni kezd az orrod az ün­nepi va­csora köz­ben, erre gya­na­kodj!

Ha könnyezni kezd a sze­med, és folyni kezd az orrod az ün­nepi va­csora köz­ben, erre kezdj gya­na­kodni.

Életveszélyes lehet a hajfestés! Vigyázz, mit kensz a hajadra

Életveszélyes lehet a hajfestés Vigyázz, mit kensz a hajadra

Óva­to­san a fes­ték­kel.

Egy ame­ri­kai in­ter­ne­tező ri­asztó ké­pe­ket tett közzé a ba­rát­nő­jé­ről, aki­nek sza­bá­lyo­san be­da­gadt a fél arca a haj­fes­tékre adott al­ler­giás re­ak­ci­ó­tól.

A fűtési szezonban is lehetsz allergiás! Mutatjuk, mitől!

A fűtési szezonban is lehetsz allergiás! Mutatjuk, mitől!

Nem lesz könnyebb az éle­ted!

Ha eddig kö­hög­tél, tak­nyos vol­tál és könnyez­tél, akkor ős­szel sem lesz könnyebb az éle­ted saj­nos, ha szén­nel vagy fával fű­tesz!

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

A na­pok­ban lett ön­gyil­kos egy brit ti­ni­lány, mert nem bírta el­vi­selni a fo­lya­ma­tos fej­fá­jást és rosszul­lé­tet, amit a wifi oko­zott.

A na­pok­ban lett ön­gyil­kos egy brit ti­ni­lány, mert nem bírta el­vi­selni a fo­lya­ma­tos fej­fá­jást és rosszul­lé­tet, amit a wifi oko­zott. Az elekt­ro­szmogra az em­be­rek két szá­za­léka ér­zé­keny! Mu­tat­juk a tü­ne­te­ket!