CÍMKE: 'allergia'

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk, so­kak­nak is­me­rős az ilyen­kor szo­ká­sos orr­fo­lyás, tüsszö­gés.

Orrspray-pánikot robbantottak ki a szakemberek az Unióban

Orrspray-pánikot robbantottak ki a szakemberek az Unióban

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Itt az idő: Most kezdd el megelőzni a bajt

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon.

Akár­csak az el­múlt két évben, idén is korán kez­de­tét veszi a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik.

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Idegtépő napok várnak az érbetegségben szenvedő Kulcsár Edinára

Fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Kül­földi út­já­ról ha­za­térve azon­nal fel­ke­re­sett egy szak­or­vost.

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Vigyázz! Ezekben az ételekben alkohol van!

Van, amin fel sem tün­te­tik...

Van olyan élel­mi­szer, amin fel sem tün­te­tik, hogy al­ko­holt tar­tal­maz!

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Pollenek mindenütt: a hideg se kedvez az allergiásoknak!

Tüsszögsz? Nem csak meg­fá­zás lehet

Ál­lan­dóan tüsszögsz, és fo­lyik az orrod? Nem biz­tos, hogy a meg­fá­zás az oka... Tér­ké­pen mu­tat­juk, hogy hol és mi­lyen al­ler­gé­nek ke­se­rí­tik meg az éle­tün­ket!

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Még mindig rejtély, mi okozza szörnyű kiütésekkel járó allergiát!

Még mindig rejtély, mi okozza szörnyű kiütésekkel járó allergiát!

Több száz be­te­get re­giszt­rál­tak a Du­nán­tú­lon.

Több száz be­te­get re­giszt­rál­tak a Du­nán­tú­lon, ahol egy is­me­ret­len al­ler­gia ütötte fel a fejét.

Nincs még vége a pollenszezonnak. Sőt...

Nincs még vége a pollenszezonnak. Sőt...

Ha azt hit­ted, fel­lé­le­gez­hetsz végre, té­ved­tél. Nem fogsz tudni...

Ha azt hit­ted, fel­lé­le­gez­hetsz végre, té­ved­tél. Nem fogsz tudni... Az al­ler­gi­á­sok csak egy do­log­ban re­mény­ked­het­nek...

Vigyázz: rohamosan terjed a szörnyű kiütéseket okozó allergia!

Vigyázz: rohamosan terjed a szörnyű kiütéseket okozó allergia!

Rej­té­lyes ki­üté­sek je­len­tek meg több száz em­be­ren a Du­nán­tú­lon, a szak­em­be­rek még nem tud­ják, mi okozza a tü­ne­te­ket.

Extrém veszély leselkedik ránk a hétvégén a meteorológusok szerint

Extrém veszély leselkedik ránk a hétvégén a meteorológusok szerint

Bár a hő­mér­sék­letre nem lehet pa­na­szunk, mégis van egy ve­szély­for­rás, amit nem sza­bad fi­gyel­men kívül hagy­nunk.

Támadnak a pollenek! Sosem volt ilyen durva az allergiaszezon

Támadnak a pollenek! Sosem volt ilyen durva az allergiaszezon

A ren­ge­teg eső ked­ve­zett a par­lag­fű­nek, a gom­bák­nak és a csa­lán­fé­lék­nek is. Ha beteg vagy, ké­szülj fel, most jön még csak a java!

A ren­ge­teg eső ked­ve­zett a par­lag­fű­nek, a gom­bák­nak és a csa­lán­fé­lék­nek is. Ha beteg vagy, ké­szülj fel, most jön csak a java. Az or­szág egyes ré­sze­i­ről ki­irt­ha­tat­lan­nak tűnik a szennyező nö­vény, hiába szab­ják ki a gaz­dákra a mil­liós bír­sá­go­kat...

Új allergiaokozók jönnek a parlagfű mellé!

Új allergiaokozók jönnek a parlagfű mellé!

Las­san a fél or­szág tüsszög...

Las­san a fél or­szág tüsszög, nát­hás, könnye­zik, és a hely­zet rom­lik. Itt az al­ler­gé­nek új ge­ne­rá­ci­ója. Ho­gyan vé­de­kez­he­tünk el­le­nük?

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Felhólyagosodott bőr, bedagadt kezek: brutális allergiát okoz a fesztivál karszalagja

Durva al­ler­giás ki­üté­se­ket, fáj­dal­mas fol­to­kat oko­zott a VOLT Fesz­ti­vál és a Ba­la­ton Sound egy­na­pos kar­sza­lagja.

Vigyázz: életveszélyes allergiás rohamot okozhat ez az édesség!

Vigyázz: életveszélyes allergiás rohamot okozhat ez az édesség!

Ki­de­rült, hogy van benne va­lami, ami­ről nem adtak a gyár­tók tá­jé­koz­ta­tást...

Nem találod ki, milyen allergiát okoz az óvszer!

Nem találod ki, milyen allergiát okoz az óvszer!

El­sőre vic­ces­nek tűnik, de nem az.

El­sőre vic­ces­nek hang­zik. Má­so­dikra már nem annyira, főleg, ha lak­tó­zér­zé­keny vagy!

Rejtélyes betegség kínozza Fásy Ádám lányát

Rejtélyes betegség kínozza Fásy Ádám lányát

Végre itt a nyár, ám ezt a nép­szerű üz­let­em­ber lánya aligha él­vez­heti ki. Be­teg­sége be­ár­nyé­kolja min­den­nap­jait.

Végre itt a nyár, ám ezt a nép­szerű üz­let­em­ber lánya aligha él­vez­heti ki. Be­teg­sége be­ár­nyé­kolja min­den­nap­jait.

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Ezért lehet veszélyes az egészségedre a laminált padló

Gon­dol­tad volna, hogy al­vás­za­va­ro­kat nem­csak stressz okoz­hat? Al­ler­giás re­ak­ci­ó­kat vált­hat ki egyik-másik bú­to­rod vagy éppen a la­mi­nált padló is.

Életveszélyes tévhit terjed, gyereket, felnőttet egyaránt fenyeget

Életveszélyes tévhit terjed, gyereket, felnőttet egyaránt fenyeget

Évente töb­ben is meg­hal­nak azért, mert az em­be­rek nem for­dul­nak azon­nal or­vos­hoz.

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Ezt a gyógyszert sose vedd be szex előtt!

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem. Mégis rém­álom az év ezen idő­szaka az al­ler­gi­á­sok szá­mára, és nem­csak a tüsszö­gés miatt.

Itt a ta­vasz, jön a nyár, ezer­rel nyíl­nak a vi­rá­gok, dúl a sze­re­lem. So­kak­nak mégis rém­álom az év ezen idő­szaka...

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Itt az al­ler­gia­sze­zon, ami min­den évben meg­ke­se­ríti Il­dikó éle­tét. Vajon idén mennyire vi­seli meg a be­teg­ség?

Hárommillió ember életét keseríti meg az áprilisi nyár!

Hárommillió ember életét keseríti meg az áprilisi nyár!

Ha­ma­rabb indul az al­ler­gia­sze­zon.

A hamar ér­ke­zett nyá­rias idő miatt szinte min­den al­ler­giás tü­ne­te­ket okozó nö­vény ko­ráb­ban fej­tette ki kel­le­met­len ha­tá­sát.

Lesújtó híreket kaptak az allergiások az ÁNTSZ-től!

Lesújtó híreket kaptak az allergiások az ÁNTSZ-től!

Szá­mos, ta­vas­szal vi­rágzó fa szórja a pol­len­jeit, az el­múlt na­pok­ban pedig el­kez­dő­dött a pá­zsit­fű­fé­lék és egyes kora nyári gyo­mok pol­len­szó­rása is.

Szá­mos, ta­vas­szal vi­rágzó fa szórja a pol­len­jeit, az el­múlt na­pok­ban pedig el­kez­dő­dött a pá­zsit­fű­fé­lék és egyes kora nyári gyo­mok pol­len­szó­rása is. Csak­nem húsz­féle nö­vény­ről van szó!

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

Halálra rémítette kisfia a Barátok közt sztárját

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia.

A fi­a­tal édes­anya nem ér­tette, miért lett hir­te­len ét­vágy­ta­lan a kisfia, rá­adá­sul a bőre is fo­lya­ma­to­san visz­ke­tett a ki­csi­nek.

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

Miért jó, ha télen kirakod az ágymatracod a fagyba?

A há­zi­asszo­nyok­nak ilyen­kor van a leg­könnyebb dol­guk, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak az élős­kö­dök­től!

Hallottál már a karácsonyfa-szindrómáról?

Hallottál már a karácsonyfa-szindrómáról?

Nem is hin­néd, mi­lyen gya­kori!

Ha könnyezni kezd a sze­med, és folyni kezd az orrod az ün­nepi va­csora köz­ben, nyu­god­tan gya­na­kod­hatsz a ka­rá­csonyfa-szind­róma nevű kór­képre.

Lesújt az allergiásokra az enyhe idő!

Lesújt az allergiásokra az enyhe idő!

Idén is korán kez­de­tét vette a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik és nem kí­méli az erre ér­zé­ke­nye­ket.

Idén is korán kez­de­tét vette a pol­len­sze­zon, amely a ta­pasz­ta­la­tok sze­rint egyre in­kább el­nyú­lik és nem kí­méli az erre ér­zé­ke­nye­ket.

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

Nézd meg, allergiás vagy-e a wifire! Egy tini már meghalt!

A na­pok­ban lett ön­gyil­kos egy brit ti­ni­lány, mert nem bírta el­vi­selni a fo­lya­ma­tos fej­fá­jást és rosszul­lé­tet, amit a wifi oko­zott.

A na­pok­ban lett ön­gyil­kos egy brit ti­ni­lány, mert nem bírta el­vi­selni a fo­lya­ma­tos fej­fá­jást és rosszul­lé­tet, amit a wifi oko­zott. Az elekt­ro­szmogra az em­be­rek két szá­za­léka ér­zé­keny! Mu­tat­juk a tü­ne­te­ket!

A fűtési szezonban is lehetsz allergiás! Mutatjuk, mitől!

A fűtési szezonban is lehetsz allergiás! Mutatjuk, mitől!

Nem lesz könnyebb az éle­ted!

Ha eddig kö­hög­tél, tak­nyos vol­tál és könnyez­tél, akkor ős­szel sem lesz könnyebb az éle­ted saj­nos, ha szén­nel vagy fával fű­tesz!

Te jó ég! Gluténérzékeny vagy, csak nem tudsz róla?

Te jó ég! Gluténérzékeny vagy, csak nem tudsz róla?

Neked is árt a glu­tén?

A glu­tén, vagyis a ga­bo­ná­ban ta­lál­ható fe­hérje egyre több em­ber­nek okoz prob­lé­mát, ám a tü­ne­tek nem egy­ér­tel­műek. Lehet, hogy te is érin­tett vagy?

Így óvd az életed a hőségriadóban!

Így óvd az életed a hőségriadóban!

A ked­dig tartó ká­ni­kula az egész­sé­ges em­be­rek szer­ve­ze­tét is ki­ké­szíti.

A ked­dig tartó ká­ni­kula az egész­sé­ges em­be­rek szer­ve­ze­tét is ki­ké­szíti. De meg tud­juk előzni a tra­gé­diát!

Tudtad, hogy a napfényre is könnyen allergiás lehetsz?

Tudtad, hogy a napfényre is könnyen allergiás lehetsz?

Ki­üté­ses let­tél a napon?

Ha a cso­dás barna bőr­szín he­lyett ronda ki­üté­sek lep­ték el a de­kol­tá­zsod vagy a karod, lehet, hogy al­ler­giás vagy a nap­fényre.

Ezekben a városokban a legsúlyosabb a parlagfűhelyzet!

Ezekben a városokban a legsúlyosabb a parlagfűhelyzet! Elsőfokú riasztás!

Tel­je­sen el­térő a par­lag­fű­pol­len kon­cent­rá­ci­ója a Kár­pát-me­dence egyes ré­szein.

Tel­je­sen el­térő a par­lag­fű­pol­len kon­cent­rá­ci­ója az or­szág egyes ré­szein.

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Fo­lya­ma­to­san vi­gyáz­niuk kell egész­sé­gükre.

Hiába tom­bol ezer­rel a nyár, van­nak ce­le­bek, akik nem tud­ják fel­hőt­le­nül él­vezni a nap­sü­tést, vagy a friss, nyári le­ve­gőt.

Rettegett nyár! - Injekciókkal csillapították Bálint Toncsi fájdalmait

Rettegett nyár! - Injekciókkal csillapították Bálint Toncsi fájdalmait

Fáj­dal­mas, duz­zadt hó­lya­gok lep­ték el a tes­tét, kín­jai pedig nem­hogy csil­la­pod­tak volna, egyre csak erő­söd­tek.

Piszokul szenvedsz a szénanáthától? Most figyelj!

Piszokul szenvedsz a szénanáthától? Most figyelj!

Ki­tört raj­tad az al­ler­gia? Van né­hány dolog, ami­ről nem ár­tana tud­nod a szé­na­nát­há­val kap­cso­lat­ban.

Ki­tört raj­tad az al­ler­gia? Van né­hány dolog, ami­ről nem ár­tana tud­nod a szé­na­nát­há­val kap­cso­lat­ban. Vajon van rá gyógy­mód?

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

A sú­lyos tü­ne­te­ket okozó be­teg­ség gyak­ran ke­se­ríti meg az éne­kesnő éle­tét.

Spermaallergia: gyakoribb, mint gondolnád!

Spermaallergia: gyakoribb, mint gondolnád!

Saját férje sper­má­jára is al­ler­giás lehet a nő! Ez a nem is olyan ritka össze­fér­he­tet­len­ség tel­je­sen tönk­re­vágja a sze­xet.

A saját férje sper­má­jára is al­ler­giás lehet egy nő! Nem is olyan ritka, de a sze­xet tönk­re­vágja.

Minden idők legdurvább allergiaszezonja jön

Minden idők legdurvább allergiaszezonja jön

Bár a par­lag­fű­sze­zon még messze, de na­gyon vész­jós­lóak az elő­re­jel­zé­sek. Ér­de­mes már most el­kez­deni szer­ve­ze­ted edzé­sét, hogy el­ke­rül­hesd a ször­nyű al­ler­giát. Tudod, mit kell ten­ned?

Ér­de­mes már most el­kez­deni szer­ve­ze­ted edzé­sét, hogy el­ke­rül­hesd a ször­nyű al­ler­giát.

6 meglepő dolog, amitől piszokul öregszel

6 meglepő dolog, amitől piszokul öregszel

Az idő ke­re­két le lehet las­sí­tani, csu­pán né­hány hét­köz­napi ap­ró­ságra kell oda­fi­gyel­ned.