CÍMKE: 'állatmenhely'

Szívszorító, esély sem volt elkerülni a szentendrei halálos tragédiát

Szívszorító, esély sem volt elkerülni a szentendrei halálos tragédiát

A bal­eset ál­do­zata egy édes­apa, aki­nek a szer­ve­zete két nap után fel­adta a har­cot.

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

Drámai fotók jöttek Veszprémből: éjjel leégett az állatmenhely

A lán­gok ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­tek a men­he­lyen, szinte min­den hasz­nál­ha­tat­lanná vált.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott egy kis időt a jó cse­le­ke­detre.

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek.

Tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a hely­zet kri­ti­kussá vált.

Hatalmas bejelentést tett Klapka György lánya!

Hatalmas bejelentést tett Klapka György lánya!

Az Arany­asszony jó cé­lokra hasz­nálja a hír­ne­vét. Öt­le­té­vel so­kak­nak sze­rez­het majd örö­mét.