CÍMKE: 'állatkert'
FRISS HÍREK

Brutális törvénymódosítást követel a magyar modell

Brutális törvénymódosítást követel a magyar modell

Óri­ási fél­ha­bor­dást vál­tott ki a tek­nős le­mé­szár­lása...

Óri­ási fél­ha­bor­dást vál­tott ki a hír, hogy egy fi­a­tal nő, sza­bá­lyo­san ki­vé­gezte az ál­lat­kert egyik tek­nő­sét...

Ezt a fiatal nőt keresik, ő ütötte agyon az állatkerti teknőst

Ezt a fiatal nőt keresik, ő ütötte agyon az állatkerti teknőst

A tet­tes a bu­da­pesti ál­lat­kert ki­fu­tó­já­ban rá­do­bott egy órási koc­ka­kö­vet a véd­te­len ál­latra.

A tet­tes a bu­da­pesti ál­lat­kert ki­fu­tó­já­ban rá­do­bott egy órási koc­ka­kö­vet a véd­te­len ál­latra.

Brutális állatkínzás a Budapesten, a kamera mindent vett az állatkertben

Brutális állatkínzás a Budapesten, a kamera mindent vett az állatkertben

Va­laki koc­ka­kő­vel ütött agyon egy tek­nőst.

Va­laki koc­ka­kő­vel ütött agyon egy tek­nőst, az ál­lat­nak óri­ási fáj­dal­mai le­het­tek.

Hatalmas dobás, ebbe a prágai múzeumba te is el akarsz majd látogatni

Hatalmas dobás, ebbe a prágai múzeumba te is el akarsz majd látogatni

Nem sok ha­sonló ki­ál­lí­tás van még a vi­lá­gon, ezért min­den­képp ér­de­mes meg­nézni, ha Prá­gába visz az utad.

Napi cuki: Ő a budapesti állatkert új sztárja

Napi cuki: Ő a budapesti állatkert új sztárja

Be­mu­tat­ták a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert­ben a kü­lön­le­ges kis tatut. Neve még nincs.

Be­mu­tat­ták a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert­ben a kü­lön­le­ges kis tatut. Neve még nincs.

Bővült Schmuck Andor családja, ezért fogadták örökbe Icát

Bővült Schmuck Andor családja, ezért fogadták örökbe Icát

Gyors dön­tést ho­zott.

Gyors dön­tést ho­zott a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nöke és 22 éves ba­rát­nője, Esz­ter.

Megmutatták a debreceni állatkert cuki zsiráfcsikóját

Megmutatták a debreceni állatkert cuki zsiráfcsikóját

Még tö­ré­keny a kicsi.

Be­mu­tat­ták a most szü­le­tett recés zsi­ráf­csi­kót a deb­re­ceni ál­lat­kert­ben. A még igen tö­ré­keny ál­la­tot any­já­val, Em­má­val mu­tat­ták meg.

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get fel­újí­tása és át­épí­tése, sok min­den el­ké­szült már. Meg­kezd­ték a bio­dóm bur­ko­lá­sát, res­ta­u­rál­ták az Olof Palme Házat.

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get fel­újí­tása és át­épí­tése, sok min­den el­ké­szült már. Meg­kezd­ték a bio­dóm bur­ko­lá­sát, res­ta­u­rál­ták az Olof Palme Házat. Egye­lőre sok a fal­lal kö­rül­vett mun­ka­te­rü­let és sáv­le­zá­rás is, de lát­vá­nyos a ha­la­dás.

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Bemászott a férfi az oroszlánketrecbe, szörnyű, ami ezután történt

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a je­le­ne­tet.

Az ál­lat­kert­ben sé­táló tu­ris­ták ré­mül­ten néz­ték végig a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet.

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé

Egy kétéves kislány beesett az orrszarvúak közé

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült.

A kicsi lány meg­ijedt és meg­sé­rült a flo­ri­dai ál­lat­kerti bal­eset kö­vet­kez­té­ben. Je­len­leg egy or­lan­dói kór­ház­ban ápol­ják a gyer­me­ket.

Hihetetlen sikert ért el a Fővárosi Állatkert

Hihetetlen sikert ért el a Fővárosi Állatkert

Eu­ró­pai össze­ha­son­lí­tás­ban is az él­me­zőnybe tar­to­zik.

Nem­csak a leg­jobb ma­gyar­or­szági ál­lat­kert, hanem eu­ró­pai össze­ha­son­lí­tás­ban is az él­me­zőnybe tar­to­zik az úgy­ne­ve­zett She­ri­dan-lista sze­rint a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert.

Népszámlálás volt a pesti állatkertben: 856 állatfaj 8807 egyede látható

Népszámlálás volt a pesti állatkertben: 856 állatfaj 8807 egyedét láthatja a nagyközönség

Ez Ma­gyar­or­szá­gon a leg­több, és ki­ma­gas­ló­nak szá­mít Eu­ró­pá­ban is.

Ez Ma­gyar­or­szá­gon a leg­több, és ki­ma­gas­ló­nak szá­mít Eu­ró­pá­ban is. 110-ből a 17. he­lyen áll a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert.

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Az egyik leg­nép­sze­rűbb rész­leg­ről kel­lett ki­men­teni az ál­la­to­kat is.

Az ál­lat­kert­nek 21 ezer la­kója van, az egyik leg­nép­sze­rűbb rész­leg­ről kel­lett ki­men­teni az ál­la­to­kat.

Így érzi magát a majombébi, ha anyja vakarózik - Videó!

Így érzi magát a majombébi, ha anyja vakarózik - Videó!

A Pál­ma­ház­ban lakó éji maj­mok­nál gyer­mek­ál­dás volt. A cuki új­szü­lött any­jába csim­pasz­ko­dik.

A Pál­ma­ház­ban lakó éji maj­mok­nál gyer­mek­ál­dás volt. A cuki kis új­szü­lött az any­jába csim­pasz­kodva ci­pel­teti magát, és ugyan­csak baj­ban van, ha a ma­mája va­ka­rózni kezd. Nézd!

Megmutatták a győri állatkert cuki újszülött fehér tigriskölykeit a gondozók

Megmutatták a győri állatkert cuki fehér tigriskölykeit

Négy fehér ben­gáli tig­ris­kö­lyök szü­le­tett a győri Xan­tus János Ál­lat­kert­ben. A tig­ris­köly­kö­ket egy­előre a bér­le­tes lá­to­ga­tók néz­he­tik meg de­cem­ber 1-jétől.

Magyar siker: Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark

Magyar siker: Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark

Ka­te­gó­ri­án­ként dí­jaz­ták az ál­lat­ker­te­ket. A füg­get­len ál­lat­kerti elemző szer­ve­zet ké­szí­tette a fel­mé­rést.

Ennél cukibb fotót még nem láttál Jakabos Zsuzsannáról

Ennél cukibb fotót még nem láttál Jakabos Zsuzsannáról

A győri ál­lat­kert­ben járt.

Az Eu­rópa-baj­nok úszónő a győri ál­lat­kert­ben járt, el­bű­völő kép ké­szült róla. A kis tig­ri­sek jól érez­ték ma­gu­kat a tár­sa­sá­gá­ban.

Pingvinsétára indul Perjámos

Pingvinsétára indul
Perjámos

Ritka név­vel büsz­kél­ked­het a Deb­re­ceni Ál­lat­kert leg­újabb ping­vinje.

Ritka és furán hangzó név­vel büsz­kél­ked­het a Deb­re­ceni Ál­lat­kert leg­újabb pá­pa­sze­mes ping­vinje, Per­já­mos, aki nem­rég szü­le­tett a cí­vis­vá­ros­ban., a si­ke­res sza­po­rító prog­ram ara­nyos bi­zony­sá­ga­ként.

Tortát lakmározott Arun az első szülinapján

Tortát lakmározott Arun az első szülinapján

Va­sár­nap ün­ne­pel­ték a Fő­vá­rosi Ál­lat­kert­ben a kis ele­fánt, Arun első szü­le­tés­nap­ját. Sokan vol­tak kí­ván­csiak rá.

Va­sár­nap ün­ne­pel­ték a Fő­vá­rosi Ál­lat­kert­ben a kis ele­fánt, Arun első szü­le­tés­nap­ját. Na­gyon sokan vol­tak kí­ván­csiak rá.

Halloween Parti lesz ma az Állatkertben, állati jó bulinak ígérkezik

Halloween Parti lesz ma az Állatkertben, állati jó bulinak ígérkezik

A ren­dez­vényt a Hol­nem­volt Vár­ban tart­ják, az ál­la­to­kat nem lehet lá­to­gatni a buli ide­jén.

Komoly döntést hozott: örökbe fogadott Balázs Andi

Komoly döntést hozott: örökbe fogadott Balázs Andi

Itt van az első fotó.

A Csak show és más semmi új­don­sült zsű­ri­tagja fotót is meg­osz­tott az új csa­lád­ta­gok­ról.

Ilyet se látunk minden nap! Ezt tette az állatkert egy szamárral

Ilyet se látunk minden nap! Ezt tette az állatkert egy szamárral

A nem min­den­napi je­le­ne­tet egy fi­a­tal férfi örö­kí­tette meg.

A nem min­den­napi je­le­ne­tet egy fi­a­tal férfi örö­kí­tette meg. Sok­koló fotó a cikk­ben!

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

Hihetetlen! Így lépett meg a jaguár az állatkertből

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

A ra­ga­dozó rókát, al­pa­kát és emut is el­pusz­tí­tott, mi­u­tán ki­sza­ba­dult. Sze­ren­csére lá­to­ga­tók nem vol­tak ve­szély­ben az ál­lat­kert­ben.

Nagy a baj: evakuálták az állatkertet, megszökött egy oroszlán

Nagy a baj: evakuálták az állatkertet, megszökött egy oroszlán

Az ál­lat­ker­tet ki­ürí­tet­ték és be­zár­ták. Egy ál­lat­or­vos pró­bálja be­nyug­ta­tózni az orosz­lánt.

Eldőlt, mi lesz Robi, a medve sorsa

Erre nem számítottunk! Eldőlt, mi lesz Robi, a medve sorsa

Sán­dor­fal­ván fog­ták be a celeb med­vét.

Sán­dor­fal­ván fog­ták be a celeb med­vét. Szak­ér­tők vizs­gál­ták meg és dön­töt­tek a sor­sá­ról. Íme, az ered­mény...

Muszáj volt! Ezért kellett elköltöztetni Lengyelországba a budapesti gorillát

Muszáj volt! Ezért kellett elköltöztetni Lengyelországba a budapesti gorillát

El­kí­sér­ték a bu­da­pesti gon­do­zói is, akik az első na­pok­ban vele lesz­nek.

El­kí­sér­ték a bu­da­pesti gon­do­zói is, akik az első na­pok­ban vele lesz­nek és meg­nyug­tat­ják.

Pánik az állatkertben: több tucat állat szabadult ki

Pánik az állatkertben: több tucat állat szabadult ki

Pá­vi­á­nok ran­da­lí­roz­tak.

Közel ötven pá­vián sza­ba­dult ki a ket­re­cé­ből Pá­rizs­ban, biz­ton­sági okok­ból ki­me­ne­kí­tet­ték a lá­to­ga­tó­kat.

Ennél édesebbet nem látsz ma: dingó kölyök született az állatkertben - Fotók

Ennél édesebbet nem látsz ma: dingó kölyök született az állatkertben - Fotók

Már hét­he­tes a Nyír­egy­házi Ál­lat­park leg­éde­sebb la­kója, amit most mu­tat­tak be az ál­lat­kert­ben.

Ijesztő látvány az állatkertben, lefotózták az emberarcú majmot

Ijesztő látvány az állatkertben, lefotózták az emberarcú majmot

Fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a neten a bi­zarr pél­dány­ról ké­szült képek!

Fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a neten a bi­zarr pél­dány­ról ké­szült képek!

Hoppá, váratlan helyen bukkant fel Shane Tusup

Hoppá, váratlan helyen bukkant fel Shane Tusup

Vajon mi­lyen in­dít­ta­tás­ból dön­tött úgy Hosszú Ka­tinka férje, hogy itt tölti a va­sár­nap dél­utánt?

Vajon mi­lyen in­dít­ta­tás­ból dön­tött úgy Hosszú Ka­tinka férje, hogy itt tölti a va­sár­nap dél­utánt?

Borzalom az állatkertben, nem élte túl a vendég a látogatást

Borzalom az állatkertben, nem élte túl a vendég a látogatást

A fe­le­lőt­len lá­to­gató ször­nyű ha­lált halt, rá­adá­sul a vad­ál­lat is meg­szö­kött. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Elefántbébit fogadott örökbe a legendás magyar zenekar

Elefántbébit fogadott örökbe a legendás magyar zenekar

No­vem­ber ele­jén szü­le­tett Arun.

No­vem­ber­ben szü­le­tett a Fő­vá­rosi Állat- és Nö­vény­kert­ben Arun. Ami­kor a Kart­hago tu­do­mást szer­zett róla, el­dön­töt­ték, hogy örökbe fo­gad­ják.

Felesége végignézte, ahogy megöli férjét a filmsztár elefánt

Dráma az állatkertben: felesége végignézte, ahogy megöli férjét a filmsztár elefánt

Or­má­nyá­val vég­zett a gon­do­zó­já­val.

A 32 éves hím ele­fánt az or­má­nyá­val vég­zett a gon­do­zó­já­val.

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Ezért érdemes állatkertbe vinned a gyereket a jövő héten!

Szer­dá­tól egé­szen va­sár­na­pig in­gyen me­het­nek a 14 éven alu­liak a fő­vá­rosi ál­lat­kertbe!

Világszenzáció Budapesten: elképesztő, mekkora az újszülött

Világszenzáció Budapesten: elképesztő, mekkora az újszülött

Hó­na­pok óta vár­tuk a jö­ve­vényt. De ilyen­kor az egész világ fi­gyel.

Hó­na­pok óta vár­tuk a jö­ve­vényt; de ilyen­kor az egész világ fi­gyel.

Sokkoló jelenet az állatkertben: az életéért küzdött a gondozó

Sokkoló jelenet az állatkertben: az életéért küzdött a gondozó

A tig­ris ket­rece vé­let­le­nül nyitva ma­radt. A lá­to­ga­tó­kat sok­kolta, ami tör­tént.

Kapás Bogi új szerepben, nevelőszülő lett

Kapás Bogi új szerepben, nevelőszülő lett

Bol­do­gan mon­dott igent.

Öt­szö­rös Eu­rópa-baj­nok úszón­kat ko­moly meg­tisz­tel­te­tés érte, amire bol­do­gan mon­dott igent.

Ezt nem hiszed el: Godzilla garázdálkodik Budapesten

Ezt nem hiszed el: Godzilla garázdálkodik Budapesten

Ko­mo­dói sár­kány ér­ke­zett a Fő­vá­rosi Ál­lat­kertbe. Már be is mu­tat­ták a nagy­kö­zön­ség­nek.

Ko­mo­dói sár­kány ér­ke­zett a Fő­vá­rosi Ál­lat­kertbe. Már be is mu­tat­ták a nagy­kö­zön­ség­nek.

Vicces képek: így kerülik el az állatok a hőgutát

Vicces képek: így kerülik el az állatok a hőgutát

Az oran­gu­tán kar­ton­pa­pírt hasz­nál fe­de­zé­kül. A Fő­vá­rosi Ál­lat­kert szinte min­den la­kója me­ne­kül a hőség elől.

Az oran­gu­tán kar­ton­pa­pírt hasz­nál fe­de­zé­kül az égető nap­su­ga­rak ellen. A Fő­vá­rosi Ál­lat­kert szinte min­den la­kója me­ne­külni a rek­kenő hőség elől.

Ő az, akinek minden kívánságát teljesíti Ganxsta Zolee

Ő az, akinek minden kívánságát teljesíti Ganxsta Zolee

Imádja kis­lá­nyát a ma­gyar rap­per.

Hiába a zord külső, ha kis­lá­nyá­ról van szó, a rap­per azon­nal ke­zes­bá­rány lesz. Nem csoda, hogy min­den ide­jét igyek­szik vele töl­teni.

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Két for­ga­tás kö­zött pi­hent ki­csit.

Két for­ga­tás kö­zött sza­kí­tott időt arra a hol­ly­woodi szu­per­sztár, hogy csa­lád­já­val tölt­sön egy kis időt az ál­lat­kert­ben.

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Cukik a veszprémi indiai antilopbébik

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra, szü­le­té­sü­ket kö­ve­tően nem sok­kal már ké­pe­sek futni. A ter­mé­szet­ben az anya­ál­la­tok el­rej­tik ki­csi­nye­i­ket.

Az új­szü­löt­tek fej­let­ten jön­nek a vi­lágra, szü­le­té­sü­ket kö­ve­tően nem sok­kal már ké­pe­sek futni. A ter­mé­szet­ben az anya­ál­la­tok el­rej­tik ki­csi­nye­i­ket, míg azok annyira meg­erő­söd­nek, hogy egész nap a csa­pat­tal tart­has­sa­nak.Az an­ti­lo­pok ál­ta­lá­ban 10-15 évet élnek, de ál­lat­kerti kö­rül­mé­nyek kö­zött el­ér­he­tik a húsz­éves kort is.

Majdnem megölték a látogatók a krokodilt a pécsi állatkertben

Majdnem megölték a látogatók a krokodilt a pécsi állatkertben

Fi­gyel­met­len­ség okozta a bajt.

Majd­nem Mor­zsi, a rom­busz­kro­ko­dil éle­tébe ke­rült a pécsi ál­lat­kert lá­to­ga­tó­i­nak fi­gyel­met­len­sége.

Erről a két újszülöttről beszél most Nyíregyházán mindenki

Erről a két újszülöttről beszél most Nyíregyházán mindenki

Két vörös óri­ás­ken­gu­ru­nak is szü­let­tek bé­bi­jei a Nyír­egy­házi Ál­lat­park­ban.

Fejvesztve menekültek az elszabadult tigris elől az állatkertben

Fejvesztve menekültek az elszabadult tigris elől az állatkertben

Ál­lí­tó­lag el­sza­ba­dult egy tig­ris egy angol ál­lat­kert­ben, a lá­to­ga­tók fej­vesztve me­ne­kül­tek a vad­ál­lat elől.