CÍMKE: 'állapot'

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Meg­ható poszt­ban kö­szönte meg a jó­kí­ván­sá­go­kat a mű­sor­ve­zető, ren­ge­teg tö­rő­dést ka­pott a lánya.

Meg­ható poszt­ban kö­szönte meg a jó­kí­ván­sá­go­kat a mű­sor­ve­zető, ren­ge­teg tö­rő­dést ka­pott a lánya.

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon, most el­árulta ennek az okát.

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon.

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

Budapesti fogolyszökés: elképesztő, mi derült ki a túszejtő pisztolyáról

A férfi ál­la­pota már sta­bil.

A férfi ál­la­pota már sta­bil, a rend­őrök­nek be­is­merő val­lo­mást tett.

Boros Lajos: Folyamatosan hazudtam

Boros Lajos: Folyamatosan hazudtam

Ke­mény idő­sza­kon ment ke­resz­tül.

Jú­li­us­ban élet­mentő szív­mű­té­ten esett át. Most a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban eddig sosem hal­lott rész­le­tek­ről be­szélt.

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják Schumi ál­la­po­tát a csa­lád­tag­jai.

Be­szá­moló első kéz­ből. Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják Schumi ál­la­po­tát a csa­lád­tag­jai.

Ezért tűnt el a szívműtéten átesett rádiós: Boros Lajos felesége megszólal

Ezért tűnt el a szívműtéten átesett rádiós: Boros Lajos felesége megszólal

A sú­lyos szív­mű­tét­jét kö­vető több hó­nap­nyi hall­ga­tás után ki­de­rült, hogy érzi most magát Boros Lajos.

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Újra vissza kell jár­nia.

Ja­nu­ár­ban en­ged­ték ki a kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, azóta csak egy­szer kel­lett pár napra újra be­fe­küd­nie. A Ri­post meg­tudta, hogy most újra vissza kell jár­nia.

Szomorú, ezt üzente a kórházból az Operett sztárja

Szomorú, ezt üzente a kórházból az Operett sztárja, Kálloy Molnár Péter

Bi­zony­ta­lan ideig nem tér vissza a szín­padra Kál­loy Mol­nár Péter, akit nem­rég ro­ham­mentő vitt kór­házba az Ope­rett­szín­ház­ból.

Bi­zony­ta­lan ideig nem tér vissza a szín­padra Kál­loy Mol­nár Péter, akit nem­rég ro­ham­mentő vitt kór­házba az Ope­rett­szín­ház­ból. A szí­nészt si­ke­rült el­ér­nie a Ri­post­nak. A mű­vész a S.Ö.R. kö­vet­kező elő­adása kap­csán fel­röp­pent plety­kákra is re­a­gált.

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Gábor Zsa­zsa öz­ve­gyére Santa Mo­ni­ca­ban a stran­don tá­mad­tak rá. Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Gábor Zsa­zsa öz­ve­gyére Santa Mo­ni­ca­ban a stran­don tá­mad­tak rá. Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Nem hoztunk jó híreket Orbán Józsiról

Nem hoztunk jó híreket Orbán Józsiról

Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, a ze­nész nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Nem javul az ál­la­pota Orbán Jó­zsi­nak. Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, biz­ta­tása, a ze­nész még min­dig nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Még az orvosok is meglepődtek, állapotáról vallott Lola

Még az orvosok is meglepődtek, állapotáról vallott Lola

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő na­po­kig az ágyat nyomta egy csú­nya be­teg­ség miatt.

Ijesztő vallomás, rossz állapotban van a magyar sztár

Ijesztő vallomás, rossz állapotban van a magyar sztár

Ko­ráb­ban ő maga val­lotta be, hogy pszi­chi­át­riai ke­ze­lé­se­ken is részt vett. Re­mél­he­tő­leg nin­csen baj.

Ko­ráb­ban ő maga val­lotta be, hogy pszi­chi­át­riai ke­ze­lé­se­ken is részt vett. Re­mél­he­tő­leg nin­csen baj.

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt va­sár­nap szál­lí­tot­ták kór­házba. Agy­vér­zést ka­pott.

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt va­sár­nap szál­lí­tot­ták kór­házba. Agy­vér­zést ka­pott.

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Aggasztó fotó, nincs jól Kállay-Saunders András

Aggasztó fotó, nincs jól Kállay-Saunders András

Be­szá­molt az ál­la­po­tá­ról.

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be az ál­la­po­tá­ról.

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók?

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról. Az or­vo­sok azon­ban min­den­kit óva­tos­ságra in­te­nek.

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el Bebe nya­ká­ból.

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el Bebe nya­ká­ból.

Nagy a baj: ijesztő állapotban Király L. Norbi

Nagy a baj: ijesztő állapotban Király L. Norbi

Sokan nem értik, mi tör­té­nik.

Sokan nem értik, mi tör­té­nik ked­ven­cük­kel. Kü­lö­nös so­ro­kat írt ki a Fa­ce­book-ol­da­lára.

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Már­cius végén élet­mentő mű­té­ten esett át az éne­kesnő. Hogy­lé­té­ről férje nyi­lat­ko­zott.

Már­cius végén élet­mentő mű­té­ten esett át az éne­kesnő, aki a Me­gasztár 5. szé­ri­á­já­ban tűnt fel. Hogy­lé­té­ről férje nyi­lat­ko­zott.

Nagyon nincs jól Lola

Nagyon nincs jól Lola

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán szo­mor­ko­dik. Arról szá­molt be, hogy be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán szo­mor­ko­dik. Arról szá­molt be, hogy be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Nincs jó állapotban a gyilkos kórral küzdő Székhelyi József

Nincs jó állapotban a gyilkos kórral küzdő Székhelyi József

A küz­del­me­i­ről be­szélt.

A 71 éves szí­nész az el­múlt hó­na­pok küz­del­me­i­ről be­szélt a FEM3 Ca­fé­ban.

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről.

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről.

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

A V'Moto Rock bil­len­tyűse több mint fél éve kór­ház­ban van. Ki­de­rült, most ho­gyan érzi magát.

Ezért nem engedik ki a kórházból Erdei Zsolt koraszülött kisfiát

Ezért nem engedik ki a kórházból Erdei Zsolt koraszülött kisfiát

Fo­lya­ma­tos or­vosi fel­ügye­letre szo­rul.

Erdei Zsolt kisfia fo­lya­ma­tos or­vosi fel­ügye­letre szo­rul. Még nem vi­he­tik haza...

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

A leg­több te­le­fon­hí­vásra nem vá­la­szol, de van, aki­nek mégis si­ke­rült be­szél­nie vele.

A leg­több te­le­fon­hí­vásra nem vá­la­szol, de van, aki­nek mégis si­ke­rült be­szél­nie vele.

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

El­jött az idő a bé­kü­lésre?

A nép­szerű szí­nésznő ál­la­pota na­gyon meg­rom­lott az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Kimondta az igazságot Rékasi Károly: így érzi most magát!

Kimondta az igazságot Rékasi Károly: így érzi most magát!

Pedig rit­kán be­szél a hogy­lé­té­ről..

Rit­kán vall hogy­lé­té­ről a nép­szerű szí­nész. A Ri­post­nak azon­ban még­is­csak si­ke­rült né­hány rész­le­tet el­csíp­nie.

Megszólalt állapotáról Rékasi Károly: "Zakatol bennem a fájdalom"

Megszólalt állapotáról Rékasi Károly: "Zakatol bennem a fájdalom"

Újabb, és talán végre az utolsó ope­rá­ci­ó­jára vár. La­punk­nak me­sélt!

Újabb, és talán végre az utolsó ope­rá­ci­ó­jára vár a szí­nész, amely során el­tá­vo­lít­ják lá­bá­ból a csa­va­ro­kat. A szí­nész la­punk­nak me­sélt!

Még az ág is húzza: Megbüntették a beteg Rékasi Károlyt

Még az ág is húzza: Megbüntették a beteg Rékasi Károlyt

A szí­nész ál­la­pota las­san javul, még min­dig sokat jár kór­házba. Már a rok­kant­kár­tya is be­ke­rült a ko­csi­jába.

A szí­nész ál­la­pota las­san javul, még min­dig sokat jár kór­házba. Sé­rült lába meg­rö­vi­dült, és fo­lya­ma­to­san bak­té­ri­um­fer­tő­zés­sel küz­de­nek az or­vo­sok. Már a rok­kant­kár­tya is be­ke­rült a ko­csi­jába.

Végre megszólalt Gálvölgyi János: betegsége miatt nem tudott ünnepelni

Végre megszólalt Gálvölgyi János: betegsége miatt nem tudott ünnepelni

Bár sokat fo­gyott, újra tel­jes gőz­zel ve­tette bele magát a mun­kába Gál­völ­gyi János.

Változás a fájdalmas műtéten átesett Bódi Margó állapotában

Változás a fájdalmas műtéten átesett Bódi Margó állapotában

Az ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lán osz­tott meg egy sokat sej­tető képet.

Az ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lán osz­tott meg egy sokat sej­tető képet.

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész­ről.

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész­ről.

Rékasi Károlyt hölgykoszorú gyógyítja

Rékasi Károlyt hölgykoszorú gyógyítja

Fáj­dal­mai el­le­nére már ma­ka­csul menne haza sze­ret­te­i­hez. Pi­kali Gerda mel­lett, volt fe­le­sége és lánya is min­den­nap meg­lá­to­gat­ják.