CÍMKE: 'alkoholizmus'

Stohl András kikészült az élő adásban, rögtön szakemberhez fordult

Stohl András kikészült az élő adásban, azonnal szakemberhez fordult

Buci egy­sze­rűen nem tudja, hogy vál­toz­tassa meg az évek alatt róla ki­ala­kult képet.

Buci egy­sze­rűen nem tudja, hogy vál­toz­tassa meg a róla ki­ala­kult képet.

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei.

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei.

Nem adja fel: tovább harcol MC Hawer

Nem adja fel: tovább harcol MC Hawer

A nép­szerű éne­kes tudja, mi­lyen nehéz talpra állni, ezért is akar se­gí­teni a szen­ve­dély­be­teg­ség­gel küzdő em­be­rek­nek.

A nép­szerű éne­kes tudja, mi­lyen nehéz talpra állni, ezért is akar se­gí­teni a szen­ve­dély­be­teg­ség­gel küzdő em­be­rek­nek.

"Nagy baj van, megöltem a feleségem" - mondta a rendőröknek Henrik

"Nagy baj van, megöltem a feleségem" - így fogadta a rendőröket Henrik

Az al­ko­ho­lista férfi két napig élt együtt a holt­test­tel, pedig a tra­gé­diát meg le­he­tett volna előzni.

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Hatalmas fordulat, letette a poharat Damu Roland exe

Sokan nem hit­tek benne, ám Damu Edina be­bi­zo­nyí­totta, hogy az al­ko­ho­liz­mus­ból is van kiút.

Sokan nem hit­tek benne, ám Damu Edina be­bi­zo­nyí­totta, hogy az al­ko­ho­liz­mus­ból is van kiút.

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja a sztárnak

Milliós beavatkozás, elsorvadt az állkapocscsontja az ismert mulatós sztárnak

Bár resz­ke­tett a fog­or­vos­tól, el­dön­tötte, vég­leg ren­det tesz az éle­té­ben.

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Al­pári ve­sze­ke­désbe csöp­pen­tünk.

Al­pári ve­sze­ke­désbe tor­kollt a ze­nész Fa­ce­book-ol­da­lán a fe­le­ség posztja. Enikő tö­rölni akarja az ol­dalt, ez ellen til­ta­koz­nak.

Nincs kiút, bezárkózott otthonába MC Hawer

Nincs kiút, bezárkózott otthonába MC Hawer

Hiába tiszta már közel négy éve. Úgy tűnik, még min­dig küzd al­ko­hol utáni vá­gyá­val az éne­kes.

Hiába tiszta már közel négy éve. Úgy tűnik, még min­dig küzd al­ko­hol utáni vá­gyá­val az éne­kes.

Kiürültek a kocsmák, utcára mennek az iszákosok

Kiürültek a kocsmák, utcára mennek az iszákosok

Kiürültek a kocsmák, utcára mennek az iszákosok

Gom­ba­mód sza­po­rod­nak a pa­nel­há­zak al­já­ban az ital­disz­kon­tok, ki­sebb ve­gyes­bol­tok.

Gom­ba­mód sza­po­rod­nak a pa­nel­há­zak al­já­ban az ital­disz­kon­tok, ki­sebb ve­gyes­bol­tok.

Váratlan fordulat állt be a szenvedélybeteg Damu Edina állapotában!

Váratlan fordulat állt be a szenvedélybeteg Damu Edina állapotában!

A nehéz sorsú asszonyt ta­valy óta a pszi­chi­át­rián ke­ze­lik, ha­ma­ro­san azon­ban már nem lesz ál­landó la­kója a kór­ház­nak.

A halál torkából menekült meg MC Hawer

A halál torkából menekült meg MC Hawer

Nem vette észre, mek­kora a baj.

So­káig észre sem vette, mek­kora a baj. Hiába kér­lel­ték sze­ret­tei, hogy áll­jon le, kép­te­len volt.

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Egy egész napon át élő adás­ban volt, de nem bírta vissza­foj­tani könnyeit.

Egy egész napon ke­resz­tül élő adás­ban volt, de a végén az össze­tört sztár már nem bírta vissza­foj­tani könnyeit.

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt.

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt, ám si­ke­rült meg­ta­lál­nia a tö­ké­le­tes te­rá­piát.

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

Íme az új női kiegészítő: a szesztáska!

Íme a női italozók divatos társa: a szesztáska!

Óri­ási piaci rést töm­het be a gyártó!

Óri­ási piaci rést töm­het be a táska gyár­tója, hi­szen ki ne vágyna egy olyan tás­kára, amibe egy­sze­rűen csak bele kell ön­teni az italt, és menet köz­ben is csa­pol­ha­tunk egy fe­lest?

Eltűnt Damu Roland felesége, szomszédai aggódnak érte

Eltűnt Damu Roland felesége, szomszédai aggódnak érte

Senki nem jár az érdi ház­ban...

Hosszú hetek óta nem lehet hal­lani Damu Edi­ná­ról, aki­nek érdi ott­ho­ná­ban már jó ideje szü­ne­tel min­den köz­mű­szol­gál­ta­tás.

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Ennyire rosszul még nem volt.

Ko­ráb­ban már négy­szer pró­bált meg­sza­ba­dulni a káros szen­ve­dé­lye­i­től, de egy­szer sem si­ke­rült. Ennyire rossz ál­la­pot­ban még sosem volt.

Egy hajszálon múlt Phil Collins élete

Egy hajszálon múlt Phil Collins élete

El­me­sélte, ho­gyan gyűrte le az al­ko­hol dé­mona.

El­me­sélte, ho­gyan gyűrte le az al­ko­hol dé­mona. Ve­szé­lyes spi­rálba ke­rült, amely­ből nem lá­tott ki­utat...

Újra pszichiátriára került Damu Roland felesége!

Újra pszichiátriára került Damu Roland felesége!

Edina ott­ho­ná­ban a köz­mű­ve­ket már rég ki­kap­csol­ták, és ő is kór­házba ke­rült.

Edina ott­ho­ná­ban a köz­mű­ve­ket már rég ki­kap­csol­ták, és ő is kór­házba ke­rült.

Drogos anyjuk miatt vannak veszélyben Charlie Sheen kisfiai

Drogos anyjuk miatt vannak veszélyben Charlie Sheen kisfiai

A rend­őrök­nek kel­lett el­fog­niuk.

Még Char­lie Sheent is fe­lül­múlja: Be­dro­gozva, me­zít­láb ment kocs­mába két kis­gye­re­ké­vel, a rend­őrök­nek kel­lett el­fog­niuk.

Az alkohol miatt veszítette el anyját Gregor Bernadett

Az alkohol miatt veszítette el anyját Gregor Bernadett

Sze­rinte beteg volt.

A szí­nésznő sosem ha­ra­gu­dott az édes­any­jára, aki sze­rinte beteg volt.

Megrázó vallomást tett Szőke András: ezért halt meg az anyám

Megrázó vallomást tett Szőke András: ezért halt meg az anyám

Sok-sok évig ci­pelte ezt a ter­het. 24 évvel édes­anyja ha­lála után fa­kadt ki.

Sok-sok évig ci­pelte ezt a ter­het. 24 évvel édes­anyja ha­lála után fa­kadt ki.

Először vall élete mélypontjáról Gesztesi Károly

Először vall élete mélypontjáról Gesztesi Károly

A nép­szerű szí­nész két hosszú héten át be­zár­kózva élt ott­ho­ná­ban, mi­u­tán ráéb­redt, vál­toz­tat­nia kell éle­tén.

A nép­szerű szí­nész két hosszú héten át be­zár­kózva élt ott­ho­ná­ban, mi­u­tán ráéb­redt, vál­toz­tat­nia kell éle­tén.

Súlyos pánikbetegséggel küzd Baukó Éva

Súlyos pánikbetegséggel küzd Baukó Éva

Már három éve le­tette a po­ha­rat.

Az egy­kori vil­la­lakó már három éve le­tette a po­ha­rat, de a lelki prob­lé­má­ira ez nem je­len­tett tel­jes meg­ol­dást.

Damu Roland felesége egyre lejjebb csúszik a lejtőn

Damu Roland felesége egyre lejjebb csúszik a lejtőn

Az asszony tel­je­sen el­vesz­tette a va­ló­ság­gal való kap­cso­la­tot, leg­alábbis erre enged kö­vet­kez­tetni az, amit férje és a szom­szé­dai ál­lí­ta­nak róla.

Rosszfiú veszi el Michael Jackson lányát

Rosszfiú veszi el Michael Jackson lányát

A füg­gő­sé­gük hozta össze őket. Mi­chael Jack­son csa­ládja a leg­ke­vésbé sem tá­mo­gatja a fri­gyet.

A füg­gő­sé­gük hozta össze őket. Mi­chael Jack­son csa­ládja a leg­ke­vésbé sem tá­mo­gatja a fri­gyet.

Teljesen elment a focilegenda esze? Piásan meztelenkedett az utcán!

Elment a focilegenda esze? Piásan, az utcán meztelenkedett!

Saj­nos Paul Gas­co­igne iga­zolja, hogy min­dig van lej­jebb.

Saj­nos Gas­co­igne iga­zolja, hogy min­dig van lej­jebb. Az angol fe­ne­gye­rek nem bírja a har­cot az ital­lal.

Alkoholizmussal vádolják az Orbánt is megpaskoló politikust!

Alkoholizmussal vádolják az Orbánt is megpaskoló politikust!

Ál­lí­tó­lag már Ang­ela Mer­kel sem bízik benne, sőt most már egye­sek ko­moly vá­dak­kal is il­le­tik Jean-Cla­ude Junc­kert...

Súlyos függőségéről vallott a Harry Potter főszereplője

Súlyos függőségéről vallott a Harry Potter főszereplője

Da­niel Radc­liffe al­ko­ho­lista egy ideje.

Da­niel Radc­liffe hosszú évek óta ko­moly al­ko­hol­prob­lé­mák­kal küzd, de most is­merte csak fel, hogy le kell gyűr­nie káros szen­ve­dé­lyét.

Kiderült az igazság Damu Edina terhességéről!

Kiderült az igazság Damu Edina terhességéről!

Damu Ro­land meg­törte a hall­ga­tást, és re­a­gált a mai Sto­ry­ban meg­je­lent hí­rekre.

Damu Ro­land meg­törte a hall­ga­tást, és re­a­gált a mai Sto­ry­ban meg­je­lent hí­rekre.

Új információ Damu Roland feleségének állapotáról

Új információ Damu Roland feleségének állapotáról

Je­lent­ke­zett Damu Edina, aki bár fá­radt­nak tűnt, fel­te­he­tően már nincs kór­ház­ban és a hívás ide­jén biz­to­san józan volt.

Je­lent­ke­zett Damu Edina, aki bár fá­radt­nak tűnt, fel­te­he­tően már nincs kór­ház­ban és a hívás ide­jén biz­to­san józan volt.

Már hivatalos: válik Nicolas Cage!

Már hivatalos: válik Nicolas Cage!

Az Oscar-díjas szí­nész ja­nuár óta külön él a fe­le­sé­gé­től, de most meg­erő­sí­tet­ték: a pa­pí­ro­kat is be­ad­ták, a dön­tés vég­le­ges!

Az Oscar-díjas szí­nész ja­nuár óta külön él a fe­le­sé­gé­től, de most meg­erő­sí­tet­ték: a pa­pí­ro­kat is be­ad­ták, a dön­tés vég­le­ges!

Rátámadtak MC Hawerre alkoholista múltja miatt!

Rátámadtak MC Hawerre alkoholista múltja miatt!

Az elő­adót gyak­ran aláz­zák...

Az elő­adót gyak­ran aláz­zák egy­kori ita­lozó élet­módja miatt. Most egy meg­rázó üze­net ké­szí­tette ki, amit meg is osz­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Érdekes! Leszokott az italról Damu neje?

Érdekes! Leszokott az italról Damu neje?

Ember le­gyen a tal­pán, aki ki­iga­zo­dik a Damu csa­lád tör­té­né­sei közt!

Ember le­gyen a tal­pán, aki ki­iga­zo­dik Damu Edina és csa­ládja nyi­lat­ko­za­tain. Saját be­val­lása sze­rint ugyanis Maya ér­ke­zése óta nem iszik.

Az alkoholhoz menekült bánatában Paul McCartney

Az alkoholhoz menekült bánatában Paul McCartney

Elő­ször be­szélt al­ko­ho­liz­mu­sá­ról.

Elő­ször be­szélt al­ko­ho­liz­mu­sá­ról a vi­lág­hírű ze­nész. El­mondta, hogy érezte magát, ami­kor fel­osz­lott a Be­at­les, és min­den veszni lát­szott.

Ezért nem kell a nőknek MC Hawer!

Ezért nem kell a nőknek MC Hawer!

Bár MC Hawer egy ideje ki­gyó­gyult sú­lyos al­ko­hol­füg­gő­sé­gé­ből, a sze­re­lem azóta is el­ke­rüli. A csa­ló­dott éne­kes azt gya­nítja, a nők a mai napig al­ko­ho­lis­tá­nak tart­ják.

Bár MC Hawer egy ideje ki­gyó­gyult sú­lyos al­ko­hol­füg­gő­sé­gé­ből, a sze­re­lem azóta is el­ke­rüli. A csa­ló­dott éne­kes azt gya­nítja, a nők a mai napig al­ko­ho­lis­tá­nak tart­ják.

Ezért nincs esélye sem Damu feleségének

Ezért nincs esélye sem Damu feleségének

Edi­ná­nak sür­gős és azon­nali se­gít­ségre lenne szük­sége.

Edi­ná­nak sür­gős és azon­nali se­gít­ségre lenne szük­sége, hi­szen szü­lői fel­ügye­leti jo­gá­nak el­vesz­tése után ismét az al­ko­holt vá­lasz­totta a nor­má­lis élet he­lyett.

Dráma: Nyugtatókra iszik Damu felesége, eldobta magától kisbabáját!

Dráma: Nyugtatókra iszik Damu felesége, eldobta magától kisbabáját!

Mióta ki­en­ged­ték a kór­ház­ból új­szü­lött kis­lá­nyá­val, ismét az al­ko­hol rab­jává vált, el­tűnt ott­hon­ról.

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

Ha jól meg­néz­zük a Drá­gám, add az éle­ted! sze­rep­lőit, egy­va­laki ki­tű­nik a többi közül. Huj­ber Feri fe­le­sége az egyet­len, aki­nek oka lehet ala­po­san meg­szí­vatni hites urát.

A Drá­gám, add az éle­ted! remek le­he­tő­ség a re­van­sra.

Retteg a haláltól az alkoholista futballsztár

Retteg a haláltól az alkoholista futballsztár

Las­san húsz éve az al­ko­hol rabja Paul Gas­co­igne, aki rend­sze­re­sen el­vo­nó­kú­rákra jár.

Las­san húsz éve az al­ko­hol rabja Paul Gas­co­igne, aki rend­sze­re­sen el­vo­nó­kú­rákra jár. Az el­múlt hó­nap­ban megint vissza­esett.

Gesztesi továbbra sem mond le az alkoholról?

Gesztesi továbbra sem mond le az alkoholról?

A szín­mű­vész azt mondja, csak rá­tar­to­zik, hogy sza­bad­ide­jé­ben iszik-e.

A szín­mű­vész azt mondja, csak rá­tar­to­zik, hogy sza­bad­ide­jé­ben iszik-e. Sze­rinte min­denre képes, ha ko­mo­lyan veszi magát...

Elképesztő fotó Damu Roland újszülött kislányáról! Betegnek tűnik?

Elképesztő fotó Damu Roland újszülött kislányáról! Betegnek tűnik?

Egye­lőre úgy tűnik, nem ká­ro­so­dott a baba szer­ve­zete Edina ön­pusz­tító élet­módja miatt. Erről egy friss fotó is ta­nús­ko­dik!

Teletömték gyógyszerekkel, ezért tűnt részegnek Som Lajos?

Teletömték gyógyszerekkel, ezért tűnt részegnek Som Lajos?

Ba­rá­tai al­ko­ho­liz­mus­sal gya­nú­sít­ják a ze­nészt!

A Pi­ra­mis ex­ze­né­szét hideg zu­hany­ként érte a hír, hogy ba­rá­tai al­ko­ho­liz­mus­sal gya­nú­sít­ják. Som ér­de­kes ma­gya­rá­zat­tal szol­gál a Ri­post­nak...

Súlyos milliókat ivott el Hujber Feri

Súlyos milliókat ivott el Hujber Feri

A tel­jes élet­mód­vál­tá­son át­esett szí­nész fel­idézte azon kor­sza­kát, ami­kor gon­dol­ko­dás nél­kül pusz­tí­totta magát és a pénz­tár­cája tar­tal­mát.

A tel­jes élet­mód­vál­tá­son át­esett szí­nész fel­idézte azon kor­sza­kát, ami­kor gon­dol­ko­dás nél­kül pusz­tí­totta magát és a pénz­tár­cája tar­tal­mát.

Liza Minnelli már a halálra készül?

Liza Minnelli már a halálra készül?

A csa­lád és a ra­jon­gók ré­me­sen ag­gód­nak az Oscar-díjas szí­nész­nő­ért.

A csa­lád és a ra­jon­gók ré­me­sen ag­gód­nak az Oscar-díjas szí­nész­nő­ért, aki ismét a a káros szen­ve­dé­lyek rabja, és nem sok élet­kedve ma­radt.

Így fog kinézni Damu Rolandék kislánya!

Így fog kinézni Damu Rolandék kislánya!

Al­ko­hol­füg­gő­ség, de­presszió és egy kis­lány, akit mindez ve­szé­lyez­tet.

Al­ko­hol­füg­gő­ség, de­presszió, pszi­chi­át­ria és egy kis­lány, akit mindez ve­szé­lyez­tet.

Koraszüléssel mentették meg Damu Roland kislányát

Koraszüléssel mentették meg Damu Roland kislányát

Drá­ma­ian kevés, mind­össze 1.7 ki­lo­gramm súllyal szü­le­tett meg Maja, mi­u­tán az or­vo­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, a pici "sor­vadni kez­dett.

Drá­ma­ian kevés, mind­össze 1.7 ki­lo­gramm súllyal szü­le­tett meg Maja, mi­u­tán az or­vo­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, a pici "sor­vadni" kez­dett az al­ko­hol­prob­lé­mák­kal küzdő kis­mama po­cak­já­ban.

Ezért szökhetett el anyja elől a sérült fiatal nő!

Ezért szökhetett el anyja elől a sérült fiatal nő!

Már­cius 20-a óta ke­re­sik nagy erők­kel a kom­lói ott­ho­ná­ból el­tűnt Trucza Szand­rát.

Már­cius 20-a óta ke­re­sik nagy erők­kel a kom­lói ott­ho­ná­ból el­tűnt Trucza Szand­rát. A 24 éves, kor­lá­to­zot­tan cse­lek­vő­ké­pes nő a csa­lád is­me­rő­sei sze­rint saját any­já­tól me­ne­kül­he­tett el. Leg­utóbb Sze­ge­den lát­ták.

El se hiszed, ki lett Gesztesi Károly szellemi vezetője!

El se hiszed, ki lett Gesztesi Károly szellemi vezetője!

Gesz­tesi Ká­roly mellé a Hit Gyü­le­ke­zete szel­lemi ve­ze­tőt adott, még­hozzá Gera Zol­tán vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Gesz­tesi Ká­roly mellé a Hit Gyü­le­ke­zete szel­lemi ve­ze­tőt adott, még­hozzá Gera Zol­tán vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Damu felesége megváltoztatja a baba nevét!

Damu felesége megváltoztatja a baba nevét!

Nem akar a férfire em­lé­kezni.

Nem akarja, hogy a kö­zö­sen vá­lasz­tott név a férfire em­lé­kez­tesse.

Börtönbe kerülhet Damu felesége

Börtönbe kerülhet Damu felesége

Edina bajba ke­rül­het, ami­ért nem si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia az ital­tól.

Edina ko­moly bajba ke­rül­het, ami­ért ál­la­po­to­san sem si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia szen­ve­dé­lyé­től, az ital­tól. Ha ugyanis kis­lá­nya az al­ko­hol miatt be­te­gen szü­le­tik, a gyám­ügy­nek hi­va­tal­ból el­já­rást kell in­dí­ta­nia el­lene.

Damut okolja a felesége

Damut okolja a felesége

Mi­atta ittam ter­he­sen - ál­lítja az asszony.

Mi­atta ittam ter­he­sen - ál­lítja az asszony. Damu Ro­land egy fil­lér­rel sem tá­mo­gatja.

Damu Roland terhes felesége két hét után hazaköltözött az elvonóról

Damu Roland terhes felesége két hét után hazaköltözött az elvonóról

Damu Ro­lan­dék sze­relme már sok pró­bát ki­állt, most éppen az al­ko­ho­liz­mus ellen küz­de­nek.

Ráment a családi drámára Madonna! Alkoholista lett

Ráment a családi drámára Madonna! Alkoholista lett

A Pop Na­gyasszo­nya kép­te­len fel­dol­gozni, hogy a fia látni sem akarja, és in­kább az ap­já­val él.

A Pop Na­gyasszo­nya kép­te­len fel­dol­gozni, hogy a fia látni sem akarja, és in­kább az ap­já­val él.

Elhitették a részeges sofőrrel, hogy 10 évig volt kómában!

Elhitették a részeges sofőrrel, hogy 10 évig volt kómában!

A piás fic­kót ba­rá­tai meg­lec­kéz­te­tik.

Egy videó, amit eddig 25 mil­li­óan néz­tek meg! A piás fic­kót, ba­rá­tai ala­po­san meg­lec­kéz­te­tik, mert so­kad­szor ült ré­sze­gen volán mögé.

Itt a 3 legsúlyosabb ok, miért lesz alkoholista a magyar

Itt a 3 legsúlyosabb ok, miért lesz alkoholista a magyar

Már egy­mil­lió al­ko­ho­lista lehet.

A Ri­post utá­na­né­zett, miért lehet akár egy­mil­lió al­ko­ho­lista is ha­zánk­ban, mik a leg­gya­ko­ribb okai annak, hogy va­laki rend­sze­re­sen iszik.

Billentyűzettel ütötte kisfia fejét a kegyetlen, részeges anya

Billentyűzettel ütötte kisfia fejét a kegyetlen, részeges anya

Éve­ken át ret­te­gés­ben tar­totta gye­re­keit egy esz­ter­gomi asszony.

Éve­ken át ret­te­gés­ben tar­totta gye­re­keit egy esz­ter­gomi asszony, aki ellen most emel­tek vádat.

Pszichológus faragott elviselhető embert Hujber Ferencből

Pszichológus faragott elviselhető embert Hujber Ferencből

A bot­rá­nyos életű szí­nész éve­kig foly­ta­tott ön­pusz­tító élet­mó­dot, mára azon­ban rá­jött, hogy vál­toz­tat­nia kell.

A bot­rá­nyos életű szí­nész éve­kig élt ön­pusz­tító élet­mó­dot, mára azon­ban rá­jött, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Nyilvános bűnbocsánatra vár a magányos, piás futballhős

Nyilvános bűnbocsánatra vár a magányos, piás futballhős

Egy te­le­ví­ziós show­mű­sor­ban fog el­né­zést kérni a nyolc­va­nas évek egyik leg­jobb angol hát­védje, Kenny San­som.

Szörnyű családi drámájáról vallott Gregor Bernadett

Szörnyű családi drámájáról vallott Gregor Bernadett

Édes­anyja ha­lálra itta magát.

A szép szí­nésznő a mai napig nem tudta fel­dol­gozni, hogy egy­kor is­ko­la­igaz­ga­tó­ként dol­gozó anyu­kája tel­je­sen le­épült az al­ko­hol ha­tá­sára.

Családi drámájukról vallott Damu Roland

Családi drámájukról vallott Damu Roland

A szí­nész, aki ret­teg fe­le­sége és szü­le­tendő kis­ba­bája éle­té­ért, na­gyon el van ke­se­redve. A Ri­post­nak könnyek kö­zött val­lott az egyre sú­lyos­bodó csa­ládi drá­má­ról.

A szí­nész, aki ret­teg fe­le­sége és szü­le­tendő kis­ba­bája éle­té­ért, na­gyon el van ke­se­redve. A Ri­post­nak könnyek kö­zött val­lott az egyre sú­lyos­bodó csa­ládi drá­má­ról.

A Bibliához fordult, és a halálán gondolkozik Gesztesi Károly

A Bibliához fordult, és a halálán gondolkozik Gesztesi Károly

A szí­nész őszin­tén me­sélt arról, hogy egyre több­ször gon­dol a saját ha­lá­lára, a nap­jait pedig pezs­gő­vel in­dítja.

A szí­nész őszin­tén me­sélt arról, hogy egyre több­ször gon­dol a ha­lálra, a nap­jait pedig pezs­gő­vel in­dítja.

Fábry Sándor alkoholistának nevezte Fodor Zsókát

Fábry Sándor alkoholistának nevezte Fodor Zsókát

Zsó­kát meg­sér­tette a hu­mo­rista.

A mű­vész­nőt vérig sér­tette a hu­mo­rista, ami­kor mű­so­rá­ban egy igen­csak íz­lés­te­len poént sü­tött el. Zsóka tel­je­sen ki­ké­szült a tör­tén­tek miatt.

Zokogva válik meg utolsó üveg piájától Baukó Éva

Zokogva válik meg utolsó üveg piájától Baukó Éva

Már két és fél éve nem iszik...

Az ex­al­ko­ho­lista va­ló­ság­show-hős két és fél éve nem né­zett a pohár fe­ne­kére, ennek el­le­nére azért rej­te­ge­tett még egy üveg ko­nya­kot a szek­rény­ben.

Magyar sztárok, akik legyőzték durva függőségüket

Magyar sztárok, akik legyőzték durva függőségüket

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban azo­kat a hí­res­sé­ge­ket szed­tük össze, akik túl­ju­tot­tak éle­tük egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban azo­kat a hí­res­sé­ge­ket szed­tük össze, akik túl­ju­tot­tak éle­tük egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, amit a pia, a drog és a sze­ren­cse­já­ték ha­tá­ro­zott meg.

Hitted volna? Egyre többet isznak a sikeres nők

Hitted volna? Egyre többet isznak a sikeres nők

A ten­ge­ren­tú­lon ve­szé­lyes ten­den­cia van ki­bon­ta­ko­zó­ban: a ta­nult, mun­ká­juk­ban ered­mé­nyes nők kö­ré­ben nő az al­ko­hol­fo­gyasz­tás. De vajon miért?

A ten­ge­ren­tú­lon ve­szé­lyes ten­den­cia van ki­bon­ta­ko­zó­ban: a ta­nult, mun­ká­juk­ban ered­mé­nyes nők kö­ré­ben ijesztő mér­ték­ben nő az al­ko­hol­fo­gyasz­tás. Ez egy­részt a fe­szült­ség­ol­dás, más­részt vi­szont a férfias csa­pat­építő tré­nin­gek szám­lá­jára is ír­ható. De vajon miért fut­nak bele a nők ebbe a spi­rálba?

Magányosan piál, a parkban fetreng a futballsztár

Magányosan piál, a parkban fetreng a futballsztár

Tel­je­sen le­csú­szott a nyolc­va­nas évek angol sztárja. Kenny San­som ko­rá­nak egyik leg­jobb vé­dője volt.

Le­csú­szott a 80-as évek angol sztárja. Kenny San­som ko­rá­nak egyik leg­jobb vé­dője volt, ma azon­ban sú­lyos al­ko­hol­gon­dok­kal küzd.

Nócit még a saját gyereke sem érdekelte

Nócit még a saját gyereke sem érdekelte

A re­ha­bi­li­tá­ción ta­lál­ko­zott mos­tani sze­rel­mé­vel is.

Fél éven ke­resz­tül a nagy­szü­lők vi­gyáz­tak a Va­lóVi­lág egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek fiára, amíg re­ha­bi­li­tá­ción volt. Ott ta­lál­ko­zott mos­tani sze­rel­mé­vel is.

Kék a szemed? Vigyázz az alkohollal!

Kék a szemed? Vigyázz az alkohollal!

A vi­lá­gos sze­mű­e­ket fe­nye­geti a leg­in­kább az al­ko­ho­liz­mus ve­szé­lye.

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a vi­lá­gos sze­mű­e­ket, és kö­zü­lük is a kék sze­mű­e­ket fe­nye­geti a leg­in­kább az al­ko­ho­liz­mus ve­szé­lye. Aki­nek vi­lá­gos szeme van, job­ban teszi, ha vi­gyáz az al­ko­hol tar­talmú ita­lok­kal!

Jó dolgában alkoholista lett Jessica Simpson

Jó dolgában alkoholista lett Jessica Simpson

Jes­sica Simp­so­nért ag­gó­dik a csa­ládja, és azt sze­ret­nék, ha be­vo­nulna egy kli­ni­kára.

Őrült összeget költött elvonókra a foci fenegyereke

Őrült összeget költött elvonókra a foci fenegyereke

Paul Gas­co­igne ki­szá­molta, mennyit fi­ze­tett már, hogy le­szok­tas­sák a pi­á­ról. De hány­szo­ro­sát itta el?

Kitálalt a család! Mariah Carey Whitney Houston sorsára juthat

Kitálalt a család! Mariah Carey súlyos beteg

Az éne­kesnő öccse azt ál­lítja, hogy híres nő­vére hosszú évek óta sú­lyos szen­ve­dély­be­teg.

Mi van itt? Kijózanodtak a magyarok? Kevesebb az infarktus?

Mi van itt? Kijózanodtak a magyarok? Kevesebb az infarktus? Csökken az öngyilkosok száma?

10 év alatt a fe­lére csök­kent az al­ko­ho­lis­ták száma. 20 év alatt a har­ma­dára. Mi van a meg­lepő adat hát­te­ré­ben? A fi­a­ta­lok már nem pi­ál­nak, in­kább fü­vez­nek?

10 év alatt a fe­lére csök­kent az al­ko­ho­lis­ták száma.