CÍMKE: 'áldozatok'

Hajókürt és virágszirmok, így búcsúznak a Hableány magyar áldozataitól

Hajókürt és virágszirmok, így búcsúznak a Hableány magyar áldozataitól

Jú­lius ti­zen­ket­te­di­kén vesz­nek végső bú­csút a ka­pi­tány­tól és a mat­róz­tól.

Jú­lius ti­zen­ket­te­di­kén vesz­nek végső bú­csút a ka­pi­tány­tól és a mat­róz­tól.

Újabb áldozata van a 2015-ös párizsi terrortámadásnak

Újabb áldozata van a 2015-ös párizsi terrortámadásnak

Egy férfi két évvel a me­rény­let­so­ro­zat után lett ön­gyil­kos. Most a ter­ror­tá­ma­dás hi­va­ta­los ál­do­za­tá­nak is­mer­ték el.

Egy 30 éves férfi két évvel a me­rény­let­so­ro­zat után lett ön­gyil­kos. Most a ter­ror­tá­ma­dás hi­va­ta­los ál­do­za­tá­nak is­merte el a bí­ró­ság.

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Megrázó részletek a dunai hajóbalesetről: Miért tette ezt a Viking kapitánya?

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Sú­lyos kér­dé­sek me­rül­tek fel a vég­ze­tes üt­kö­zés­sel kap­cso­lat­ban.

Halálos hőség tombol, egy nap alatt több tucat áldozat Indiában

Halálos hőség tombol, egy nap alatt több tucat áldozat Indiában

Ha­tal­mas hőség tom­bol az in­diai Ma­gadh tér­sé­gé­ben. A szél­ső­sé­ges idő­já­rás nem kí­méli az em­be­re­ket.

Ha­tal­mas hőség tom­bol az in­diai Ma­gadh tér­sé­gé­ben. A szél­ső­sé­ges idő­já­rás nem kí­méli az em­be­re­ket.

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Dunai hajóbaleset: megrendítő hírt közölt a TEK az áldozatokról

Még három utast ke­res­nek.

Nagy erők­kel ke­res­nek még három utast, a kö­rül­mé­nyek azon­ban na­gyon meg­ne­he­zí­tik a mun­ká­la­to­kat.

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Azonosították a magyar kapitányt, ők a hajótragédia áldozatai

Az el­tűn­te­ket meg­dup­lá­zott lét­szám­mal ke­re­sik a Duna tel­jes déli sza­ka­szán. Négy utas­ról nincs még hír.

Összeszorul a szív: fájó szavakkal búcsúznak a hajóbaleset áldozataitól

Összeszorul a szív: fájó szavakkal búcsúznak a hajóbaleset áldozataitól

Va­laki meg­ható le­ve­let ha­gyott a Duna part­ján.

Va­laki meg­ható le­ve­let ha­gyott a Duna part­ján, ami­vel rövid éle­tünk meg­be­csü­lé­sére hívja fel a fi­gyel­met.

Dunai hajótragédia: hazavitték a hamvakat, eltemettek egy házaspárt

Dunai hajótragédia: hazavitték a hamvakat, eltemettek egy házaspárt

Még hét dél-ko­reai ál­lam­pol­gárt és a ma­gyar ka­pi­tányt ke­re­sik el­tűnt­ként.

Még hét dél-ko­reai ál­lam­pol­gárt és a ma­gyar ka­pi­tányt ke­re­sik el­tűnt­ként.

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Már zaj­lik a ha­jó­roncs ki­eme­lé­sé­nek elő­ké­szí­tése a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont ko­or­di­ná­lá­sá­val. A víz­ál­lás saj­nos újra emel­ke­dik.

Dunai hajóbaleset: két nőt is azonosítottak este az áldozatok közül

Dunai hajóbaleset: két nőt is azonosítottak este az áldozatok közül

A tra­gi­kus ha­jó­bal­eset újabb két ál­do­zata szer­dán ke­rült elő a Du­ná­ból, őket mos­tanra hi­va­ta­lo­san is azo­no­sí­tot­ták.

Megrázó részletek: keresőkutyákkal hoztak fel áldozatokat a Dunából

Megrázó részletek: keresőkutyákkal hoztak fel áldozatokat a Dunából

Bő 200 ki­lo­mé­te­ren in­téz­ke­dik a rend­őr­ség.

Bő 200 ki­lo­mé­te­ren in­téz­ke­dik a rend­őr­ség, a déli Duna-sza­ka­szon még 9 hajót ál­lí­tot­tak szol­gá­latba.

Hatalmas bejelentést tettek a dél-koreai áldozatok hozzátartozóinak

Hatalmas bejelentést tettek a dél-koreai áldozatok hozzátartozóinak

A hoz­zá­tar­to­zók in­gyen jö­het­nek Bu­da­pestre a LOT jó­vol­tá­ból.

A hoz­zá­tar­to­zók in­gyen jö­het­nek Bu­da­pestre a len­gyel LOT lé­gi­tár­sa­ság jó­vol­tá­ból.

Dunai hajóbaleset: így azonosították a kedden megtalált áldozatokat

Dunai hajóbaleset: így azonosították a kedden megtalált áldozatokat

Egy mo­dern mód­szer­rel tud­ják sok idő el­tel­té­vel is azo­no­sí­tani őket.

Egy mo­dern mód­szer­rel tud­ják sok idő el­tel­té­vel is azo­no­sí­tani őket.

Megszólalt a dél-koreai kormány: hazavinnék az áldozatok holttestét

Megszólalt a dél-koreai kormány: hazavinnék az áldozatok holttestét

Egye­lőre még nem min­den holt­tes­tet azo­no­sí­tot­tak, de a ko­reai kor­mány sze­retné ha­za­vinni az ál­do­za­to­kat.

Dunai hajóbaleset: a legfontosabb, hogy az áldozatokat el tudják temetni

Dunai hajóbaleset: a legfontosabb, hogy az áldozatokat el tudják temetni

Dél-Korea minél ha­ma­rabb fe­le­lő­sö­ket akar, de a leg­fon­to­sabb, hogy meg­ta­lál­ják az ál­do­za­to­kat.

Szívszorító, itt lehetnek most a dunai hajókatasztrófa áldozatai

Szívszorító, itt lehetnek most a dunai hajókatasztrófa áldozatai

To­vábbra is 21 em­bert ke­res­nek a szerda esti ha­jó­bal­eset után. A ku­ta­tást Bu­da­pest­től délre már egé­szen a ha­tá­rig foly­tat­ják.

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Szer­dán 9 óra után tör­tént a bal­eset.

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál.

Drámai pillanatok: képeken a dunai hajószerencsétlenség

Drámai pillanatok: képeken a dunai hajószerencsétlenség

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént szer­dán este a Dunán: egy ma­gyar tu­ris­ta­hajó fel­bo­rult és el­süllyedt.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént szer­dán este a Dunán: egy ma­gyar tu­ris­ta­hajó fel­bo­rult és el­süllyedt.

Dunai hajóbaleset: "Hallottuk a sikolyokat, aztán hirtelen csend lett"

Dunai hajóbaleset: "Hallottuk a sikolyokat, aztán hirtelen csend lett"

Akik a Mar­git hídon vol­tak a tra­gé­dia ide­jén, nem bír­ják el­fe­lej­teni a bor­zal­ma­kat. Az is ki­de­rült, hogy zaj­lott a men­tés.

Rettenetes tragédia történt éjjel Fegyverneknél, hatan meghaltak

Rettenetes tragédia történt éjjel Fegyverneknél, hatan meghaltak

Két kocsi üt­kö­zött, a men­tők már nem te­het­tek sem­mit az ál­do­za­to­kért.

Két kocsi fron­tá­li­san üt­kö­zött, a men­tők már nem te­het­tek sem­mit az ál­do­za­to­kért.

Tragikus hétvége, balesetet szenvedett és meghalt a 44 éves sportoló

Tragikus hétvége, balesetet szenvedett és meghalt a 44 éves sportoló

Nem csak őt érte a halál a na­pok­ban, ve­szé­lyes hely­zet ala­kult ki.

Nem csak őt érte a halál a na­pok­ban, ve­szé­lyes hely­zet ala­kult ki.

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

Men­c­zer Tamás a Fa­ce­boo­kon szer­dán köz­zé­tett vi­de­ó­ban em­lé­kez­te­tett a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás év­for­du­ló­jára.

Men­c­zer Tamás a Fa­ce­boo­kon szer­dán köz­zé­tett vi­de­ó­ban em­lé­kez­te­tett a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás év­for­du­ló­jára, a ter­ro­rista egy kon­cer­ten rob­ban­tott, 22 em­bert meg­ölt és so­ka­kat meg­se­be­sí­tett.

A kommunizmus áldozataira emlékezik a közmédia

A kommunizmus áldozataira emlékezik a közmédia

Feb­ruár 25-én tart­ják a kom­mu­niz­mus ál­do­za­ta­i­nak em­lék­nap­ját. A fil­mek ma­gu­kért be­szél­nek .

Feb­ruár 25-én tart­ják a kom­mu­niz­mus ál­do­za­ta­i­nak em­lék­nap­ját.

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Friss hírek: Három halálos áldozata van a kaliforniai lövöldözésnek

Három ha­lá­los ál­do­zata és négy se­be­sültje van a Tor­rance város egyik bow­ling­pá­lyá­ján haj­nal­ban tör­tént lö­völ­dö­zés­nek.

Megrendítő részletek derültek ki a magyar focista és apja haláláról

Megrendítő részletek derültek ki a magyar focista és apja haláláról

Ki­de­rült, hogy a ször­nyű­ségre a nagy­mama ag­gó­dása miatt de­rült fény. Nem ez volt az első tra­gé­dia a csa­lád­ban...

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Kés­sel tá­madt a já­ró­ke­lőkre és a rend­őrökre egy férfi Mar­seille-ben.

Kés­sel tá­madt a já­ró­ke­lőkre és a rend­őrökre egy férfi Mar­seille-ben. Ál­do­za­tait úgy vá­lasz­totta ki, hogy előbb meg­kér­dezte, mi­lyen nem­ze­ti­sé­gűek, és ha nem tet­szett a vá­lasz, akkor ké­selt. Töb­bek­nek is a fejét cé­lozta.

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

A múlt rémei kísértik: így olvasnak be áldozatai a Viszkis rablónak

A múlt rémei kísértik: így olvasnak be áldozatai a Viszkis rablónak

A Visz­kis rabló har­minc al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat...

A Visz­kis rab­lói a ki­lenc­ve­nes évek­ben har­minc al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat.

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Teljes a készültség, azonnal kiürítettek egy kórházat Chicagóban

Négy ember meg­halt. Az ügy hát­te­ré­ben az első hírek sze­rint sze­re­lem­fél­tés áll­hat.

Embertelen részletek: így kegyetlenkedtek áldozataikkal a lakásmaffia tagjai

Embertelen részletek: így kegyetlenkedtek áldozataikkal a lakásmaffia tagjai

Em­ber­te­len bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­tő­ire csap­tak le ked­den a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont kom­man­dó­sai...

Megrázó fotó jött, ebben a balesetben haltak meg ketten Pest megyében

Megrázó fotó jött, ebben a balesetben haltak meg ketten Pest megyében

A rend­őrök le­zár­ták az au­tó­pá­lyát, a for­gal­mat el­te­re­lik. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Nincsenek szavak arra a borzalomra, amit a templom alatt találtak

Nincsenek szavak arra a borzalomra, amit a templom alatt találtak

Több tucat diák holt­tes­tére buk­kan­tak a romok alatt, mind egy ka­taszt­rófa ál­do­za­tai.

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

A két el­gá­zolt nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

A két el­gá­zolt nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Rettenetes tragédia történt éjjel, iszonyat a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Öten meg­hal­tak, töb­ben pedig el­tűn­tek. Ki­lenc utat is le kel­lett zár­nia a ha­tó­sá­gok­nak, sú­lyo­sak a károk.

70 pakisztáni erőszakolta meg a brit kislányt!

70 pakisztáni erőszakolta meg a brit kislányt!

Igaz­sá­got aka­rok! - mondta.

Igaz­sá­got aka­rok! - mondta, mert eddig csu­pán egy férfi ellen emel­tek vádat. Ez Nagy-Bri­tan­nia egyik leg­ször­nyűbb gyer­mek­bán­tal­ma­zási ügye.

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes baleset szedett áldozatokat

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes baleset szedett áldozatokat

Az egyik bajba ju­tott a kór­házba szál­lí­tás után halt meg.

Az egyik bajba ju­tott a kór­házba szál­lí­tás után halt meg. Leg­alább öten el­tűn­tek.

Egy tini holtteste került elő, borzalmas nyomok voltak a testén

Egy tini holtteste került elő, borzalmas nyomok voltak a testén

A 19 éves ál­do­zat mel­lett egy 41 éves férfit is hol­tan ta­lál­tak.

A 19 éves ál­do­zat mel­lett egy 41 éves férfit is hol­tan ta­lál­tak.

Helyszíni fotó jött: borzalmas tömegtragédia történt, sok a halott

Helyszíni fotó jött: borzalmas tömegtragédia történt, sok a halott

A ha­tó­sá­gok sze­rint leg­alább 41 ember halt meg. A ter­mé­szeti csa­pás tíz nap­pal kö­vette azt a május eleji ho­mok­vi­hart.

Fájdalmas, amit a szlovák milliomosnő áldozatainak rokona mond

Fájdalmas, amit a szlovák milliomosnő áldozatainak rokona mond

Pél­dás ma­ga­tar­tása miatt au­gusz­tus­ban ki­en­ge­dik a bör­tön­ből Re­ze­so­vát.

Pél­dás ma­ga­tar­tása miatt au­gusz­tus­ban ki­en­ge­dik a bör­tön­ből Re­ze­so­vát. Ál­do­za­tai hoz­zá­tar­to­zói nem örül­nek...

Erre várnak most a veronai busztragédia áldozatainak hozzátartozói

Erre várnak most a veronai busztragédia áldozatainak hozzátartozói

Még min­dig nem re­a­gált a biz­to­sító a hoz­zá­tar­to­zók kér­dé­sére...

Még min­dig nem re­a­gált a biz­to­sító a ve­ro­nai busz­bal­eset­ben meg­halt ál­do­za­tok hoz­zá­tar­to­zó­i­nak kér­dé­sére...

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban.

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Nevetgélt áldozatain a Teréz körúti robbantó

Nevetgélt áldozatain a Teréz körúti robbantó

Vé­gig­hall­gatta a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr vissza­em­lé­ke­zé­sét.

Vé­gig­hall­gatta a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr vissza­em­lé­ke­zé­sét a tá­ma­dás vád­lottja, ám a férfit szem­mel lát­ha­tóan nem zak­latta fel, amit hal­lott.

Szörnyű dolgokat árultak el a népligeti gyilkosról korábbi áldozatai

Szörnyű dolgokat árultak el a népligeti gyilkosról korábbi áldozatai

S. Krisz­tián bru­tá­li­san meg­gyil­kolta a 3 gyer­me­kes nőt a Nép­li­get­ben...

S. Krisz­tián bru­tá­li­san meg­gyil­kolta a 3 gyer­me­kes nőt a Nép­li­get­ben. Ki­de­rült, hogy nem csak Er­zsé­be­tet bán­totta...

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak, most Ro­má­ni­á­ban ho­zott dön­tést a helyi ügyész­ség.

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak, most Ro­má­ni­á­ban ho­zott dön­tést a helyi ügyész­ség.

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Borzasztó tragédia, lezuhant a hídról egy busz, gyerekek is meghaltak

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Csa­tor­nába zu­hant egy busz, ami­nek kö­vet­kez­té­ben leg­alább 45-en éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

Megrendítő részletek: így halt meg négy tatabányai lakos az 1-es úton

A ko­csit ve­zető 50 éves nő, va­la­mint két női és egy férfi utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Megrázó fotó: iszonyú baleset az 1-es úton, sok a halott

Négy ál­do­zata van az üt­kö­zés­nek.

Az első hírek sze­rint négy ál­do­zata van a vég­ze­tes üt­kö­zés­nek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek.

Vég­ze­tes légi bal­ese­tet je­len­tet­tek a ha­tó­sá­gok. Egy sú­lyos sé­rül­tet kór­házba vit­tek, de ő is éle­tét vesz­tette.

20 évvel a bemutató után derült fény a Titanic-szerelem igaz történetére

20 évvel a bemutató után derült fény a Titanic-szerelem igaz történetére

A Ti­ta­nic dús­gaz­dag uta­sai közé tar­toz­tak, a tör­té­net most róluk szól.

A Ti­ta­nic dús­gaz­dag uta­sai közé tar­toz­tak, ám más­nak adták át he­lyü­ket a men­tő­csó­nak­ban.

Megrázó részleteket kaptunk az M5-ösön történt gyilkosságról

Megrázó részleteket kaptunk az M5-ösön történt gyilkosságról

A tet­test a rend­őrök már el­fog­ták.

A tet­test a rend­őrök már el­fog­ták, az is ki­de­rült, hogy 39 és 56 éves salz­burgi ál­do­za­ta­ira szó nél­kül kez­dett lőni.

Szörnyű hír jött: pánikhangulat a koncerten, két ember meghalt

Szörnyű hír jött: pánikhangulat a koncerten, két ember meghalt

Egy ámok­futó ron­tott be a szó­ra­ko­zó­helyre, min­denki egy­szerre pró­bált me­ne­külni. A gyil­kos szö­kés­ben van.

Összedőlt épületek temették maguk alá az embereket, rengeteg a halott

Összedőlt épületek temették maguk alá az embereket, rengeteg a halott

A ha­tó­sá­gok nagy erők­kel dol­goz­nak a men­té­sen.

A tra­gé­dia ki­véd­he­tet­len volt, a ha­tó­sá­gok nagy erők­kel dol­goz­nak a men­té­sen. Sok sé­rült is van.

Borzalmas légi baleset történt, mindenki meghalt

Borzalmas légi baleset történt, mindenki meghalt

Egyes hírek sze­rint a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyei is­me­ret­le­nek, mások sze­rint azon­ban a gép hegy­nek üt­kö­zött.

Egyes hírek sze­rint a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyei egy­előre is­me­ret­le­nek, mások sze­rint azon­ban a gép hegy­nek üt­kö­zött.

Tragédia az esküvő előtt: kínhalált halt a násznép

Tragédia az esküvő előtt: kínhalált halt a násznép

A meny­asszony bor­za­lomra ké­szült.

A fi­a­tal meny­asszony amúgy is bor­zal­mas do­logra ké­szült, de még annál is rosszabb lett be­lőle. Fél csa­lád­ját ki­ir­totta.

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Pá­nik­han­gu­lat ural­ko­dott az utcán, most min­den­hol rend­őrö­ket látni. A tá­madó ki­várta, amíg nagy tömeg gyű­lik össze.

Hatalmas robbanás rázta meg az esküvőt, sok a halott

Hatalmas robbanás rázta meg az esküvőt, sok a halott

Egy vá­ran­dós nő még a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, de a leg­töb­ben a kór­ház­ban huny­tak el.

Egy vá­ran­dós nő még a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, de a leg­töb­ben a kór­ház­ban huny­tak el. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban.

Megrázó dolog derült ki a New York-i terrortámadás áldozatairól

Megrázó dolog derült ki a New York-i terrortámadás áldozatairól

A keddi tá­ma­dás­nak össze­sen nyolc ha­lá­los ál­do­zata volt.

A keddi tá­ma­dás­nak össze­sen nyolc ha­lá­los ál­do­zata volt.

Megrázó részletek: sokkos állapotban menekülő emberek vették körül Zsoltot

Megrázó részletek: sokkos állapotban menekülő emberek vették körül Zsoltot

Még to­vább nőtt a bor­zasztó tá­ma­dás ál­do­za­ta­i­nak száma. Óri­ási a káosz, több száz sé­rül­tet pró­bál­nak el­látni az or­vo­sok.

Felkavaró részleteket tudtunk meg a Las Vegas-i lövöldözésről

Felkavaró részleteket tudtunk meg a Las Vegas-i lövöldözésről

A tá­ma­dót már meg­öl­ték.

Ame­rika tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb lö­völ­dö­zé­sé­ben már 50 ember vesz­tette éle­tét, a tá­ma­dót pedig már meg­öl­ték.

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Ez rémisztő: holtan találták az ápolónőt, járvány szedi áldozatait

Négy ka­masz is éle­tét vesz­tette. Ol­tás­sal előz­hető meg a be­teg­ség.

Négy ka­masz is éle­tét vesz­tette. Az or­vo­sok arra hív­ták fel a szü­lők fi­gyel­mét, hogy min­den­képp adas­sák be az ol­tá­so­kat!

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Szörnyű tragédia történt, a gyerekek iskolába se mehetnek a környéken

Szörnyű tragédia történt, a gyerekek iskolába se mehetnek a környéken

A hétfő reg­geli ada­tok sze­rint nyolc ember hunyt el.

A hétfő reg­geli ada­tok sze­rint nyolc ember hunyt el.

Sorra szedi áldozatait a ragályos betegség, felerősödött a járvány

Sorra szedi áldozatait a ragályos betegség, felerősödött a járvány

A kór­nak ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak.

A kór­nak ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak. A meg­ol­dat­lan hely­zetre való te­kin­tet­tel köz­egész­ség­ügyi vész­hely­ze­tet hir­det­tek.

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

Szörnyű baleset történt, védtelen kisgyerekek az áldozatok

A leg­idő­sebb gye­rek négy­éves, a leg­fi­a­ta­labb alig pár hó­na­pos volt. Éle­tü­ket már nem tud­ták meg­men­teni.

Borzalmas tragédia miatt gyújtanak
ma gyertyát Békásmegyeren

Borzalmas tragédia miatt gyújtanak ma gyertyát Békásmegyeren

Heten hal­tak meg, ami­kor 30 kiló TNT-nek meg­fe­lelő rob­ba­nó­anyag oko­zott pusz­tí­tást egy pa­nel­ház­ban még 1993-ban.

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

Most közölték: lezuhant egy repülő, mindenki meghalhatott

A gép vá­rat­la­nul tűnt el a légi irá­nyí­tás ra­dar­já­ról. A be­csa­pó­dás után a re­pülő el­süllyedt.

Most érkezett a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most érkezett a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

A re­pülő tu­ris­tá­kat szál­lí­tott. Az ál­do­za­to­kon már nem le­he­tett se­gí­teni. Egy lakó ri­asz­totta a tűz­ol­tó­kat.

A re­pülő tu­ris­tá­kat szál­lí­tott. Az ál­do­za­to­kon már nem le­he­tett se­gí­teni. Egy lakó ri­asz­totta a tűz­ol­tó­kat.

Most közölték: magyar áldozata is van a barcelonai terrornak

Most közölték: magyar áldozata is van a barcelonai terrornak

A vi­lág­sajtó sze­rint leg­alább 18 or­szág ál­lam­pol­gá­rai sé­rül­tek meg a ter­ror­tá­ma­dás­ban.

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, sok az áldozat

Bor­zasztó dol­gok tör­tén­tek a fő­vá­ros kö­ze­lé­ben.

Bor­zasztó dol­gok tör­tén­tek a fő­vá­ros kö­ze­lé­ben. Az em­be­rek gyá­szol­nak és fél­nek.

Megrázó fotók a főúton történt halálos balesetről - 18+

Megrázó fotók a főúton történt halálos balesetről - 18+

Három ember vesz­tette éle­tét, hatan pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Három ember meg­halt, hatan pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek. A tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

Egymás kezét fogva halt meg a tini szerelmespár

El­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak.

El­vá­laszt­ha­tat­la­nok vol­tak, és szá­mukra nem is volt kér­dés: együtt fog­nak meg­öre­gedni és meg­halni. De a meg­öre­ge­dés nem ada­tott meg nekik...

Sokkoló részletek: Antal sírva beszélt a londoni terrortámadásról

Sokkoló részletek: Antal sírva beszélt a londoni terrortámadásról

A me­rény­lők azt üvöl­töt­ték tá­ma­dás köz­ben, hogy még vissza fog­nak jönni.

A me­rény­lők azt üvöl­töt­ték tá­ma­dás köz­ben, hogy még vissza fog­nak jönni.

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Megrázó fotók érkeztek a stockholmi támadás helyszínéről

Pén­tek dél­után egy ka­mion Stock­holm ut­cáin haj­tott a tö­megbe. Leg­alább három ember meg­halt.

Pén­tek dél­után egy ka­mion Stock­holm ut­cáin haj­tott a tö­megbe.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a veronai busztragédiáról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a veronai busztragédiáról

A busz­bal­eset­ben el­huny­tak holt­teste szom­ba­ton ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra, her­me­ti­ku­san le­zárt ko­por­sók­ban.

Ők a busztragédia halálos áldozatai, értük borul gyászba az ország

Ők a busztragédia halálos áldozatai, értük borul gyászba az ország

Össze­sen 16 em­ber­éle­tet kö­ve­telt a busz­bal­eset. Az ál­do­za­tok az utolsó per­ce­kig hő­si­e­sen küz­döt­tek.

Megrendítő búcsú: zokogva búcsúzott családja a buszbaleset áldozatától

Megrendítő búcsú: zokogva búcsúzott családja a buszbaleset áldozatától

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia három ál­do­za­tát is el­te­met­ték szom­ba­ton.

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia három ál­do­za­tát is el­te­met­ték szom­ba­ton. Az egyik 15 éves ál­do­zat ba­rá­tai zo­kogva bú­csúz­tak a fi­a­tal fi­ú­tól.