CÍMKE: 'albánia'

Most jelentették be a kutatók: hihetetlen felfedezést tettek Albániában

Most jelentették be a kutatók: hihetetlen felfedezést tettek Albániában

Még sosem ta­lál­tak ilyen régi le­le­te­ket a Jón-ten­ger albán part­ja­i­nál.

Még sosem ta­lál­tak ilyen régi le­le­te­ket a Jón-ten­ger albán part­ja­i­nál.

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Albánia - túl a bunkereken, Teréz anyán és a maffián

Még most, 2018-ban is alig tu­dunk va­la­mit erről a tő­lünk csu­pán egy órá­nyi re­pü­lőútra lévő bal­káni or­szág­ról.

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

El­ra­bol­tak egy pénz­szál­lít­mányt, a tet­te­sek egyi­két agyon­lőt­ték.

Egy rab­ló­banda meg­fújt egy több mil­lió eurós pénz­szál­lít­mányt az albán rep­tér­ről. A bű­nö­ző­ket ül­döző rend­őrök­kel tűz­pár­baj ala­kult ki, a tet­te­sek egyi­két agyon­lőt­ték. A töb­biek me­ne­kül­nek a je­len­tős ér­tékű zsák­mánnyal.

Széthordják, apró pénzért eladják a tengerből felhozott régiségeket Albániában

Széthordják, apró pénzért eladják a tengerből felhozott régiségeket Albániában

A ré­gi­sé­gek a rab­lók cél­pont­jai.

Év­szá­za­do­kig pi­hen­tek az Ad­riai és az Égei-ten­ger mé­lyén, kin­csek­kel meg­ra­kodva. Nap­ja­ink­ban vi­szont ezek az el­süllyedt ron­csok ten­geri rab­lók gya­kori cél­pont­jai.

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Így is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá.

Új ki­hí­vá­so­kat akar ke­resni ma­gá­nak. Ennek el­le­nére is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá a szur­ko­lók.