CÍMKE: 'akadémia'

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát. És ez csak a kez­det.

Így reagáltak a természetgyógyászok az akadémia hadüzenetére

Így reagáltak a természetgyógyászok az akadémia hadüzenetére

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia foly­tatja a har­cot az ál­tu­do­má­nyok ellen.

Schmuck is akadémiát alapít!

Schmuck is akadémiát alapít!

A Nem­zet Uno­kája "ki­oko­sítja" az idő­se­ket!

A Tisz­te­let Tár­sa­sága ismét a Szép­ko­rúak Szol­gá­la­tá­ban, a Nem­zet Uno­kája "ki­oko­sítja" az idő­se­ket!

Velük erősíthet Dárdai: jön a Hertha aranykora?

Velük erősíthet Dárdai: jön a Hertha aranykora?

A ma­gyar edző leg­idő­sebb fia is a re­mény­sé­gek kö­zött. Ter­meli a te­het­sé­ge­ket a ber­lini aka­dé­mia.

Kikapcsolták az áramot a magyar fociakadémián

Kikapcsolták az áramot a magyar fociakadémián

Hat­száz­ezer fo­rin­tos tar­to­zást hal­mo­zott fel a Deb­re­cen.

Embercsempészek karjaiba futottak

Embercsempészek karjaiba futottak a gyerekek

Fi­a­tal­korú af­ri­kai lab­da­rú­gó­kat csem­pész­tek La­oszba.

Egy nem lé­tező fut­ball­aka­dé­mia szá­mos af­ri­kai fi­a­tal­korú lab­da­rú­gót csem­pé­szett La­oszba.