Fény derült Diana hercegnő titkára, zavarba ejtően viselkedett

Fény derült Diana hercegnő titkára, zavarba ejtően viselkedett

A her­cegnő gyak­ran meg­tré­fálta az em­be­re­ket, nem volt ez alól ki­vé­tel a csa­ládja sem.

Megható ajándékkal készült Kitti a nagyszülei házassági évfordulójára

Megható ajándékkal készült Kitti a nagyszülei házassági évfordulójára

Nagy­szü­lei há­zas­sági év­for­du­ló­jára ké­pes­la­pos jó­kí­ván­sá­go­kat gyűj­tött a kő­bá­nyai lány.

Nem hiszed el, mivel lepte meg fogadott fia Fodor Zsókát

Nem hiszed el, mivel lepte meg fogadott fia Fodor Zsókát

A szí­nésznő alig ju­tott szó­hoz! Erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott elő­szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

A szí­nésznő alig ju­tott szó­hoz! Erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott elő­szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl, a hét ele­jén üd­vö­zöl­het­ték csa­lád­juk­ban kisfi­u­kat, Ar­chie-t.

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl, a hét ele­jén üd­vö­zöl­het­ték csa­lád­juk­ban kisfi­u­kat, Ar­chie-t.

Tízéves rajongója hatotta meg Pásztor Annát

Tízéves rajongója hatotta meg Pásztor Annát

Szív­hez szóló aján­dé­kot ka­pott.

Az éne­kesnő szív­hez szóló aján­dé­kot ka­pott egy fi­a­tal ra­jon­gó­já­tól, a nem min­den­napi meg­le­pe­tés­től na­gyon el­ér­zé­ke­nyült.

Szívszorító, mit tett ez a 9 éves kislány a kórházi beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a 9 éves kislány a kórházi beteg gyerekekért

A kis­lány el­ha­tá­rozta, a hús­véti nyu­szi a kór­házba is el­lá­to­gat.

A kis­lány el­ha­tá­rozta, a hús­véti nyu­szi a kór­házba is el­lá­to­gat.

Különleges ajándékkal rukkol elő Valentin napra Hódi Pamela

Különleges ajándékkal rukkol elő Valentin napra Hódi Pamela

Pa­mela sze­relme tö­ret­len.

Hódi Pa­mela egy éve alkot egy párt a fo­cista Tóth Ben­cé­vel. A sze­rel­me­sek bol­dog­sága tö­ret­len.

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Ki­de­rült, kihez ke­rült a hang­szer.

Ki­rály Vik­tor hetek óta láz­ban tar­totta a kö­zön­sé­gét, de végre ki­de­rült, kihez ke­rült az éne­kes hang­szere.

Lenyűgözte a királynőt Meghan: ritka nagy ajándékkal lepte meg a terhes hercegnét

Lenyűgözte a királynőt Meghan: ritka nagy ajándékkal lepte meg a terhes hercegnét

II. Er­zsé­bet ki­rálynő be­csüli a mun­kát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő na­gyon tisz­teli azo­kat, akik ke­mé­nyen dol­goz­nak.

Könnyfakasztó meglepetést adott két lány az édesapjuknak

Könnyfakasztó meglepetést adott két lány az édesapjuknak

A férfi a meg­ha­tott­ság­tól el­sírta magát, ami­kor meg­kapta az aján­dé­kot.

A férfi a meg­ha­tott­ság­tól el­sírta magát, ami­kor meg­kapta az aján­dé­kot.

Szívmelengető, amit Donald Trump tett egy haldokló kisfiúért

Szívmelengető, amit Donald Trump tett egy haldokló kisfiúért

Kü­lön­le­ges le­ve­let írt a fi­ú­nak.

A nyolc éves Drake Qu­i­bo­deaux gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ved. Az utolsó nap­jait egy kü­lön­le­ges ka­rá­cso­nyi ak­ci­ó­val pró­bál­ják vi­dá­mabbá tenni...

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

A fit­nesz­edző szá­mára a leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon, Jász­be­rény­ben ün­ne­pel­heti velük a ka­rá­csonyt.

Indul a roham az ajándékok cseréjéért

Indul a roham
az ajándékok cseréjéért

Újra sorok áll­tak a ki­nyitó üz­le­tek­ben: volt, aki az aján­dé­kot vitte vissza, hogy ki­cse­rélje, mások pedig most vet­ték át a meg­ren­delt, de csak ka­rá­csony után meg­ér­ke­zett ter­mé­ket.

Újra sorok áll­tak teg­nap az üz­le­tek­ben: volt, aki az aján­dé­kot vitte vissza, hogy ki­cse­rélje, mások még most vet­ték át a meg­ren­delt ter­mé­ket, ami ka­rá­csony előtt már nem ér­ke­zett meg.

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sokan azt gon­dol­nák, hogy a gye­re­keit tu­cat­nyi aján­dék várja a fa alatt.

Sokan azt gon­dol­nák, hogy a nép­szerű éne­kesnő gye­re­keit tu­cat­nyi aján­dék várja a fa alatt, ám Szandi más­ként gon­dol­ko­dik.

Váratlan ajándékot kapott több ezer magyar nyugdíjas

Váratlan ajándékot kapott több ezer magyar nyugdíjas

Mind­össze egy idős­kori in­fo­kom­mu­ni­ká­ciós prog­ram­ban kel­lett részt ven­niük hozzá.

Mind­össze egy idős­kori in­fo­kom­mu­ni­ká­ciós prog­ram­ban kel­lett részt ven­niük hozzá.

Szívszorító módon búcsúzott szomszédaitól a haldokló férfi

Szívszorító módon búcsúzott szomszédaitól a haldokló férfi

A csa­lád zo­ko­gás­ban tört ki, ami­kor rá­jöt­tek, mit tett értük a szom­széd.

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Ken­de­re­sit a ba­rát­nője lepte meg.

Ken­de­resi Ta­mást nem akár­mi­lyen szü­le­tés­napi tor­tá­val lepte meg a ba­rát­nője. A fi­a­tal spor­toló de­cem­ber 13-án lett 22 éves.

Figyelmeztet a szakember: Ezért ne ajándékozz élő állatot

Figyelmeztet a szakember: Ezért ne ajándékozz élő állatot

Both Zol­tán nyi­lat­ko­zott a Ri­post-nak.

A na­pok­ban ke­reste fel egy Győr mel­letti csa­lád Both Zol­tán vad­ál­lat­be­fo­gót, akit meg­ér­tek, hogy ke­res­sen új he­lyet egy aján­dékba ka­pott agá­má­nak.

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Má­so­kat is jó­tettre buz­dít.

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

Kiderült: ajándékutalványnak örülünk a legjobban karácsonykor!

Kiderült: ajándékutalványnak örülünk a legjobban karácsonykor!

Vál­toz­nak a ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok­kal kap­cso­la­tos el­vá­rá­sok.

Vál­toz­nak a ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok­kal kap­cso­la­tos el­vá­rá­sok.

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné be­bi­zo­nyí­totta, hogy va­ló­ban fer­ge­te­ges a hu­mora.

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné be­bi­zo­nyí­totta, hogy va­ló­ban fer­ge­te­ges a hu­mora.

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Hódi Pamela a szerelmétől!

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Hódi Pamela a szerelmétől!

Nya­ra­lás után meg­le­pe­tés.

Hódi Pa­mela nem­rég a Ka­nári-szi­ge­te­ken nya­ralt a kis­lá­nyá­val, ám ami­kor ha­za­ért, tátva ma­radt a szája a meg­le­pe­tés­től.

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a felkelő nap országában egy távol-keleti rajongójától

A japán fő­vá­ros­ban, To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a vi­lág­ku­pára ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Is­me­rős a kép, mégis új.

A japán fő­vá­ros­ban, To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a vi­lág­ku­pára ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Bár is­me­rős a Hosszú Ka­tin­ká­ról ké­szült egy­kori kép, mégis új­sze­rűen hat.

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert.

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Ber­lin­ben járt Ro­nal­dinho.

Ro­nal­dinho kü­lön­le­ges ci­pők­kel lepte meg a Her­tha fut­bal­lis­tá­ját.

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Az izom­ce­leb kü­lön­le­ges aján­dék­kal ked­ves­ke­dett sze­rel­mé­nek, aki 27. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Fura amit rabtársaival tett szabadulása előtt a szlovák milliomosnő

Fura amit rabtársaival tett szabadulása előtt a szlovák milliomosnő

Eva Re­ze­sova az utolsó napon tel­jes ma­gány­ban várja a sza­ba­du­lást, előtte azon­ban el kel­lett bú­csúz­nia rab­tár­sa­i­tól...

Eva Re­ze­sova az utolsó napon tel­jes ma­gány­ban várja a sza­ba­du­lást, előtte azon­ban el kel­lett bú­csúz­nia rab­tár­sa­i­tól...

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó.

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző! A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó, így ter­mé­sze­tes, hogy Virág bu­lija során sem adta alább. Győ­zike az ér­ke­zés­nek is meg­adta a mód­ját: az ün­nep­ség hely­szí­nére egy tűz­pi­ros Fer­ra­ri­val gör­dült be Virág, és ez még csak a kez­det volt!

Hihetetlen kép készült György hercegről, nagy nap a mai

Hihetetlen kép készült György hercegről, nagy nap a mai

Mél­tó­képp ün­nep­lik az al­kal­mat, György her­ceg egy kü­lön­le­ges aján­dé­kot is kap.

Mél­tó­képp ün­nep­lik az al­kal­mat, György her­ceg egy kü­lön­le­ges aján­dé­kot is kap.

Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

Romantika a medenceparton, Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben.

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben. Ilyes­mi­ben még soha nem volt része!

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, kis­lá­nyát pedig meg­ölte.

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, élve szü­le­tett kis­lá­nyát pedig saját ke­zű­leg ölte meg Ma­ri­etta. A 7 hó­na­pos Ken­drá­nak egyet­len bűne volt: han­go­san sírt, és nem hagyta abba.

Megható: ajándékokat vittek a nagybeteg Törőcsik Andrásnak

Megható pillanat: ajándékokat vittek a nagybeteg Törőcsik Andrásnak

Ked­den lesz szü­li­napja a le­gen­dá­nak.

Május el­se­jén lesz 63 éves a ma­gyar fut­ball-le­genda, aki­ről most friss képek ké­szül­tek.

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg gyer­me­kei édes­any­ját, Krisz­ti­nát.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg gyer­me­kei édes­any­ját, Krisz­ti­nát.

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja va­sár­nap ün­ne­pelte a 39. szü­le­tés­nap­ját, ennek kap­csán pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek neki.

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

A fit­nesz­lady szá­mára fon­tos, hogy a gyer­me­kei korán meg­is­mer­ked­je­nek a moz­gás örö­mé­vel, ezért kö­zö­sen ment spor­tolni Za­lán­nal.

Elképesztő ajándékot nézett ki magának Berki Krisztián szerelme

Elképesztő ajándékot nézett ki magának Berki Krisztián szerelme

Vajon meg­kapja hús­vétra Mazsi a szí­nes, egyedi cso­dát?

Vajon meg­kapja hús­vétra Mazsi a szí­nes, egyedi cso­dát?

Így vegyünk csak húsvéti nyulat

Így vegyünk csak húsvéti nyulat

Dr. Bedi Dóra ál­lat­or­vos, a Giz­mók ál­lat­or­vosi ren­delő mun­ka­társa se­gít­sé­gé­vel össze­szed­tük, mi min­denre kell gon­dol­nunk, mi­előtt el­me­gyünk az ál­lat­ke­res­ke­désbe.

Dr. Bedi Dóra ál­lat­or­vos, a Giz­mók ál­lat­or­vosi ren­delő mun­ka­társa se­gít­sé­gé­vel össze­szed­tük, mi min­denre kell gon­dol­nunk, mi­előtt el­me­gyünk az ál­lat­ke­res­ke­désbe.

Megfizethetetlen ajándékot adott lányának Lagzi Lajcsi

Megfizethetetlen ajándékot adott lányának Lagzi Lajcsi

Tel­je­sen le­ke­nye­rezte Bogit!

A trom­bi­tás tel­je­sen le­ke­nye­rezte a meg­le­pe­tés­sel Bogit!

Csodálatos ajándékot kapott a születésnapos Czippán Anett!

Csodálatos ajándékot kapott a születésnapos Czippán Anett!

A mű­sor­ve­zető két nap múlva har­minc­négy éves lesz, és talán most éli élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát.

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Elképesztő ajándékot kapott Szabó Zsófi kisfia!

Elképesztő ajándékot kapott Szabó Zsófi kisfia!

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke, Men­del még csak három hó­na­pos, de máris na­gyon fon­tos ember lett.

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke, Men­del még csak három hó­na­pos, de máris na­gyon fon­tos ember lett.

Nagy nap a mai Korda György életében

Nagy nap a mai Korda György életében

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt a Ri­post­nak.

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt a Ri­post­nak.

Hatalmas meglepetés érte Jakupcsek Gabriellát

Hatalmas meglepetés érte Jakupcsek Gabriellát

Kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető iga­zán kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott a fér­jé­től.

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Sok aján­dé­kot ka­pott már spor­to­lók­tól az egy­házfő, de ilyet va­ló­szí­nű­leg még soha.

Sok aján­dé­kot ka­pott már spor­to­lók­tól az egy­házfő, de ilyet va­ló­szí­nű­leg még soha. Bűn­bo­csá­natra uta­zik a bal­hés sztár?

Dzsudzsák máris ünnepel, elhalmozták ajándékokkal

Dzsudzsák máris ünnepel, elhalmozták ajándékokkal

Új sza­kasz kez­dő­dött az éle­té­ben. Már ka­rá­csony előtt is bőven van oka az örömre.

Új sza­kasz kez­dő­dött az éle­té­ben. Már ka­rá­csony előtt is bőven van oka az örömre.

Judy férje Ördög Nóri ajándéka miatt akart elköltözni otthonról!

Judy férje Ördög Nóri ajándéka miatt akart elköltözni otthonról!

Van­nak, akik meg­ér­tik.

A Gro­o­ve­house éne­kes­nője, Judy nem elő­ször sze­re­pelt a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! című ve­tél­ke­dő­ben, most egy csa­ládi tit­kot árult el.

Ezt ne ajándékozd karácsonyra semmiképp!

Ezt ne ajándékozd karácsonyra semmiképp!

Bár­mi­lyen jó öt­let­nek is tűnik...

Ka­rá­csony­kor megnő az aján­dé­ko­zási kedv a csa­lá­dok­ban. A gye­re­kek el­szán­tab­ban kér­lel­nek, a szü­lők en­ge­dé­ke­nyeb­bek, ám a jó szán­dék vissza­üt­het.

A legszebb karácsonyi idézetek, ezeket kártyára is írhatod EZO

A legszebb karácsonyi idézetek, ezeket kártyára is írhatod

A legszebb karácsonyi idézetek, ezeket kártyára is írhatod

Adj né­hány ked­ves szót is em­lékbe!

A lakás ra­gyog, min­den szük­sé­ge­set be­vá­sá­rol­tál az ün­ne­pekre. Az aján­dé­kok is be­cso­ma­golva vár­nak. Adj né­hány ked­ves szót is em­lékbe!

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás, ennyi év után kép­te­len kre­a­tí­van vá­lasz­tani.