CÍMKE: 'agyvérzés'

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Egy éve fek­szik a kór­ház­ban a le­gen­dás ze­nész, a fe­le­sége most friss in­for­má­ci­ó­kat árult el róla.

Borzalmas kínokat élt át a Pest megyei nő, hiába hívták a mentőket

Borzalmas kínokat élt át a Pest megyei nő, hiába hívták a mentőket

Az asszony­nak az volt a sze­ren­cséje, hogy a há­zi­or­vos a hely­szí­nen el tudta látni.

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál...

Családi dráma, agyvérzést kapott Dopeman édesapja

Családi dráma, agyvérzést kapott Dopeman édesapja

Újabb ki­hí­vás­sal kell szem­be­néz­nie a csa­lád­nak. Az apu­kát a váci kór­ház­ban ápol­ják.

Újabb ki­hí­vás­sal kell szem­be­néz­nie a csa­lád­nak. Az apu­kát a váci kór­ház­ban ápol­ják.

Nagy a baj: papot hívtak Stadler Józsefhez

Nagy a baj: papot hívtak Stadler Józsefhez

Egy hete kó­má­ban fek­szik St­ad­ler Jó­zsef a du­na­új­vá­rosi kór­ház in­ten­zív osz­tá­lyán, pár napja papot hív­tak ...

Egy hete kó­má­ban fek­szik St­ad­ler Jó­zsef a du­na­új­vá­rosi kór­ház in­ten­zív osz­tá­lyán, pár napja papot hív­tak hozzá...

Egymilliárd forintot várt az intenzíven fekvő Stadler József

Egymilliárd forintot várt az intenzíven fekvő Stadler József

Vá­rat­la­nul lett rosszul.

Ha­tal­mas össze­get várt agy­vér­zése előtt St­ad­ler Jó­zsef, ami meg­old­hatta volna éle­tét és amely­ből kifi­zet­hette volna adós­sá­gait.

Itt a bizonyíték: Drámai változáson ment át Kulka János

Itt a bizonyíték: Drámai változáson ment át Kulka János

Kulka János cso­dá­val ha­tá­ros módon és gyor­sa­ság­gal épült fel be­teg­sé­gé­ből...

Kulka János cso­dá­val ha­tá­ros módon és gyor­sa­ság­gal épült fel be­teg­sé­gé­ből, ami után min­dent a nul­lá­ról kel­lett újra ta­nul­nia...

Hatalmas öröm érte Kulka János rajongóit

Hatalmas öröm érte Kulka János rajongóit

Básti Juli saját Fa­ce­book-ol­da­lán ör­ven­dez­tette meg őket.

Básti Juli saját Fa­ce­book-ol­da­lán ör­ven­dez­tette meg saját és az agy­vér­zé­sé­ből cso­dás módon fel­épült Kulka János ra­jon­gót.

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

A V'Moto Rock bil­len­tyűse több mint fél éve kór­ház­ban van. Ki­de­rült, most ho­gyan érzi magát.

Drámai fordulat: sötét titkok derültek ki a Playboy atyjának múltjából

Drámai fordulat: sötét titkok derültek ki a Playboy atyjának múltjából

Sokan nem sze­ret­ték Hugh Hef­nert, mert ke­gyet­len módon bánt a nők­kel.

Sokan nem sze­ret­ték Hugh Hef­nert, mert ke­gyet­len módon bánt a nők­kel. Most azon­ban más is meg­szó­lalt...

Kozsót mentővel vitték kórházba

Kozsót mentővel vitték kórházba

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att feb­ru­ár­ban már ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek Fa­ce­book­ján.

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán.

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent a hó­na­pok óta kór­házi ke­ze­lésre szo­ruló Tö­rő­csik Ma­ri­nak. Poszt­já­ban egy idé­zet is he­lyet ka­pott.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent a hó­na­pok óta kór­házi ke­ze­lésre szo­ruló Tö­rő­csik Ma­ri­nak. Poszt­já­ban egy idé­zet is he­lyet ka­pott.

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Most elő­ször be­szélt arról, hogy mit élt át a kór­ház­ban agy­vér­zése után.

Most elő­ször be­szélt arról, hogy mit élt át a kór­ház­ban agy­vér­zése után.

Kitálalt a felesége: Magatehetetlenné vált a kórházban Lerch István!

Kitálalt a felesége: Magatehetetlenné vált a kórházban Lerch István!

Agy­vér­zése óta kép­te­len hely­re­jönni! Fe­le­sége tel­je­sen ki­akadt!

Agy­vér­zése óta kép­te­len hely­re­jönni! A le­gen­dás ze­nész már a te­le­fon­ját sem tudja ke­zelni.

Kiborult Lerch István felesége

Kiborult Lerch István felesége

Ag­gasztó hírek lát­tak nap­vi­lá­got a két agy­vér­zé­sen is át­esett Lerch Ist­ván­ról.

Ag­gasztó hírek lát­tak nap­vi­lá­got a két agy­vér­zé­sen is át­esett Lerch Ist­ván­ról, me­lyek hal­la­tán egy ra­jongó a Fa­ce­boo­kon szer­ve­zett gyűj­tést a ze­nész­nek.

Beszélni sem tud: magatehetetlenül fekszik a kórházban Lerch István!

Beszélni sem tud: magatehetetlenül fekszik a kórházban Lerch István!

A bil­len­tyűs ja­nu­ár­ban ka­pott agy­vér­zést, amit nem­rég újabb kö­ve­tett. Már csak dú­dolva képes kom­mu­ni­kálni.

Megtörte a csendet, hosszú idő után elő­ször szó­lalt meg Kulka János!

Megtörte a csendet, hosszú idő után elő­ször szó­lalt meg Kulka János!

A szí­­nész az X. című film­­mel tér vissza a mo­­zi­­vá­­szonra, a for­­ga­­tá­­so­­kat na­­gyon él­­vezte.

Tragikus: Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Be­vér­zett az agya, me­mó­ria­za­va­rok­kal küzd, és a be­széd­del is ko­moly gond­jai van­nak. Egye­lőre nem tudni, va­laha fel­épül-e tel­je­sen!

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Las­san, de biz­to­san gyó­gyul a V' Moto-Rock ze­né­sze. Ren­ge­te­get fo­gyott, kór­ház­ban re­ha­bi­li­tá­ló­dik.

Las­san, de biz­to­san gyó­gyul a V' Moto-Rock ze­né­sze. Ren­ge­te­get fo­gyott, kór­ház­ban re­ha­bi­li­tá­ló­dik.

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről.

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Tragédia: Agyvérzést kapott Benkóczy Zoltán

Tragédia: Agyvérzést kapott Benkóczy Zoltán

Ve­ze­tés köz­ben érte a baj.

Ve­ze­tés köz­ben ho­má­lyo­sult el a lá­tása, félre is be­szélt. Fe­le­sége aka­dá­lyozta meg a ször­nyű bal­ese­tet.

Szomorú ok miatt nem veszi le a napszemüvegét Kozso

Szomorú ok miatt nem veszi le a napszemüvegét Kozso

Az éne­kes mö­gött nehéz hó­na­pok áll­nak, most vi­szont újra a sze­rel­met ke­resi.

Az éne­kes mö­gött nehéz hó­na­pok áll­nak, most vi­szont újra a sze­rel­met ke­resi.

Hihetetlen: Picasso nyomdokaiba léphet Kozso

Hihetetlen: Picasso nyomdokaiba léphet Kozso

Döb­be­ne­tes, ami Ko­zsó­val tör­tént az agy­mű­tétje után. Az Ámok­fu­tók éne­kese azt ál­lítja, va­rázs­lat tör­tént.

Döb­be­ne­tes, ami Ko­zsó­val tör­tént az agy­mű­tétje után. Az Ámok­fu­tók éne­kese azt ál­lítja, va­rázs­lat tör­tént.

Retteg Kozso édesanyja! Teljesen összeomlott!

Retteg Kozso édesanyja! Teljesen összeomlott!

Már a szom­szé­da­i­val sem be­szél.

Nem­csak az éne­kest, de köz­vet­len csa­lád­tag­jait is pad­lóra küld­ték az el­múlt hetek ese­mé­nyei.

Kozso életébe is kerülhet az áramlopási botrány!

Kozso életébe is kerülhet az áramlopási botrány!

A stressz miatt ve­szély­nek van ki­téve.

Ve­le­szü­le­tett ér­tá­gu­lata miatt 2014-ben élet­mentő be­avat­ko­zásra volt szük­ség. A mos­tani bot­rány újra ve­szélybe so­dor­hatja.

Kozso mégsem épült fel teljesen?

Kozso mégsem épült fel teljesen?

Mi­köz­ben ő maga ál­lítja, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van egész­ségi ál­la­po­tá­val, és tel­je­sen fel­épült két évvel ez­előtti sú­lyos agy­vér­zé­sé­ből, a va­ló­ság mást mutat.

Mi­köz­ben ő maga ál­lítja, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van egész­ségi ál­la­po­tá­val, és tel­je­sen fel­épült két évvel ez­előtti sú­lyos agy­vér­zé­sé­ből, a va­ló­ság mást mutat. Fa­ce­book-profilja árul­kodó jelek so­ka­sá­gát rejti.

Mi várhat Kulka Jánosra?

Mi várhat Kulka Jánosra?

A leg­va­ló­szí­nűbb, hogy egy agyi ka­taszt­ró­fán esett át.

A szí­nész ese­té­ben je­len­leg min­den csak ta­lál­ga­tás, de a leg­va­ló­szí­nűbb, hogy egy sú­lyo­sabb agyi ka­taszt­ró­fán esett át.

Agyvérzés után hónapokig tart Peterdi felépülése

Agyvérzés után hónapokig tart Peterdi felépülése

A vi­lág­baj­nok jég­ko­ron­gozó a fi­á­val bir­kó­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Agyvérzése után üzent a szurkolóknak a magyar hokiválogatott hőse

Agyvérzése után üzent a szurkolóknak a hokis hős

Kór­házi ágyá­ban várja a lá­to­ga­tó­kat. Fo­tója alap­ján akár egy jó ebé­det is le­hetne vinni neki.

Kórházban ápolják az összeesett fociedzőt

Kórházban ápolják az összeesett fociedzőt

Meccsen ka­pott agy­vér­zést a ma­gyar csa­pat tré­nere.