CÍMKE: 'agyvérzés'

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

Felháborító: Így élnek vissza Kulka János nevével

A szí­nész­nek fo­galma sincs róla, hogy va­laki a ne­vé­ben ír szív­szo­rító posz­to­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Nem­rég a Ri­post is se­gí­tett abban, hogy egy moz­gás­fej­lesztő esz­közt kap­has­son!

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal. Ked­venc ét­ter­mé­ben ennek nem örül­nek annyira.

Barátja beszélt a súlyos beteg magyar edzőről

Új fejlemények, barátja beszélt a súlyos beteg magyar edzőről

Az agy­vér­zé­sen át­esett Eger­vári Sán­dor már a re­ha­bi­li­tá­ciós in­té­zet­ben gyó­gyul.

Az agy­vér­zé­sen át­esett Eger­vári Sán­dor már a re­ha­bi­li­tá­ciós in­té­zet­ben gyó­gyul.

Agyvérzésből lábadozik, erre vágyik a magyar sztáredző

Agyvérzésből lábadozik, erre vágyik a magyar sztáredző

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát to­vábbra is kór­ház­ban ápol­ják.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát to­vábbra is kór­ház­ban ápol­ják.

Friss hír érkezett a kórházba kerülő magyar hírességről

Friss hír érkezett az agyvérzéssel kórházba kerülő magyar hírességről

Eger­vári Sán­dor már job­ban van.

Eger­vári Sán­dor a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest job­ban van, már az ágyá­ban is fel tud ülni.

Megható videó: agyvérzése után újra nyilvánosság elé állt a legenda

Megható videó: agyvérzése után újra nyilvánosság elé állt a legenda

Sir Alex Fer­gu­son min­den­ki­nek meg­kö­szönte a tá­mo­ga­tást.

Sir Alex Fer­gu­son min­den­ki­nek meg­kö­szönte a tá­mo­ga­tást. Ha­ma­ro­san vissza­tér az Old Traffordra.

Nagy a baj: agyvérzést kapott a magyar rádiós, de ezzel még nincs vége

Nagy a baj: agyvérzést kapott a magyar rádiós, de ezzel még nincs vége

Kór­ház­ban van, de nem tudni, hogy újra élet­erős, egész­sé­ges nő lesz-e. A re­ha­bi­li­tá­ci­ó­hoz se­gít­ségre van szük­sége.

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét He­ge­dűs Tímea.

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt va­sár­nap szál­lí­tot­ták kór­házba. Agy­vér­zést ka­pott.

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt va­sár­nap szál­lí­tot­ták kór­házba. Agy­vér­zést ka­pott.

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Ha­za­en­ged­ték Sir Alex Fer­gu­sont.

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Nulláról építette újra kapcsolatát édesanyjával a magyar sorozatsztár

Nulláról építette újra kapcsolatát édesanyjával a magyar sorozatsztár

Sú­lyos agy­vér­zése után mind­ket­ten át­ér­té­kel­ték kap­cso­la­tu­kat és új ala­pokra he­lyez­tek min­dent.

Agyvérzést kapott Paudits Béla, megrázó dolgot mondott az orvos...

Agyvérzést kapott Paudits Béla, megrázó dolgot mondott az orvos...

Újabb csa­pás érte a nagy­be­teg szí­nészt.

Újabb csa­pás érte a nagy­be­teg szí­nészt. Ba­rátja is re­megő han­gon me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Hajszálon múlt az élete: lélegeztetőgépre kapcsolták a sportlegendát

Hajszálon múlt az élete: lélegeztetőgépre kapcsolták a sportlegendát

Ott­ho­ná­ban lett rosszul a sprin­ter.

Ott­ho­ná­ban lett rosszul a brit sprin­ter, aki olim­piai arannyal és több Eu­rópa-baj­noki cím­mel is büsz­kél­ked­het. Elő­ször nem akart hinni az or­vo­sok­nak, akik kö­zöl­ték vele a di­ag­nó­zist.

Megszólalt Ferguson, ezt mondta, miután felébredt a kómából

Megszólalt Ferguson, ezt mondta, miután felébredt a kómából

A Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi le­gen­dás tré­nere ti­pi­kus mon­dat­tal nyi­tott a kór­házi ágyon.

A Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi le­gen­dás tré­nere ti­pi­kus mon­dat­tal nyi­tott a kór­házi ágyon.

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók?

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról. Az or­vo­sok azon­ban min­den­kit óva­tos­ságra in­te­nek.

Pótapja életéért aggódik Hajdú Péter: agyvérzést kapott az idős pap

Pótapja életéért aggódik Hajdú Péter: agyvérzést kapott az idős pap

A tévés szív­szo­rító poszt­ban tu­datta kö­ve­tő­i­vel, hogy az a férfi, akire apja he­lyett is ap­ja­ként te­kint, ismét kór­házba ke­rült.

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Agy­vér­zést ka­pott a tré­ner.

Agy­vér­zést ka­pott és az in­ten­zí­ven ápol­ják a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ko­rábbi le­gen­dás ve­ze­tő­edző­jét.

Most érkezett, agyvérzést kapott Sir Alex Ferguson

Most érkezett, agyvérzést kapott Sir Alex Ferguson

Rossz hírek ér­kez­tek Ang­li­á­ból.

Rossz hírek ér­kez­tek Ang­li­á­ból, a sztár­edző­ért ag­gód­nak.

Aggasztó hírek Fergusonról, fel kell készülni a legrosszabbra

Aggasztó hírek Fergusonról, fel kell készülni a legrosszabbra

Sir Alex Fer­gu­son szom­ba­ton agy­vér­zést ka­pott, és meg­mű­töt­ték.

Sir Alex Fer­gu­son szom­ba­ton agy­vér­zést ka­pott, és meg­mű­töt­ték.

Otthagyta csapatát, könnyezve rohant apjához Alex Ferguson fia

Otthagyta csapatát, könnyezve rohant apjához Alex Ferguson fia

Az egész csa­lád a kór­ház­ban van. Sir Alex to­vábbra is kó­má­ban, nem tudni, mikor ébred fel.

Nagy a baj, David Beckham a legendáért imádkozik

Nagy a baj, David Beckham a legendáért imádkozik

Közös fotót posz­tolt a ko­rábbi fo­cista a mes­ter­rel, akin élet­mentő mű­té­tet haj­tot­tak végre.

Drámai nyilatkozat: Kulka János örökre visszavonul

Drámai nyilatkozat: Kulka János örökre visszavonul

A szí­nész­le­genda egyik kol­lé­gája dön­tött úgy, hogy a háta mö­gött, őt meg­előzve el­mondja.

A szí­nész­le­genda egyik kol­lé­gája dön­tött úgy, hogy a háta mö­gött, őt meg­előzve el­mondja: Kulka János többé nem lép szín­padra.

Most jött a döbbenetes hír, agyvérzést kapott Dárdai barátja

Most jött a döbbenetes hír, agyvérzést kapott Dárdai barátja

A Her­tha-edző mel­lett Ki­rály Gábor is ag­gód­hat egy­kori csa­pat­tár­su­kért.

Ereje tel­jé­ben ke­rült kór­házba. A Her­tha-edző és Ki­rály Gábor is ag­gód­hat egy­kori csa­pat­tár­su­kért.

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Egy éve fek­szik a kór­ház­ban.

Egy éve fek­szik a kór­ház­ban a le­gen­dás ze­nész, a fe­le­sége most friss in­for­má­ci­ó­kat árult el Lerch ál­la­po­tá­ról!

Borzalmas kínokat élt át a Pest megyei nő, hiába hívták a mentőket

Borzalmas kínokat élt át a Pest megyei nő, hiába hívták a mentőket

Az asszony­nak az volt a sze­ren­cséje, hogy a há­zi­or­vos a hely­szí­nen el tudta látni.

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

A le­gen­dás ma­gyar ze­nész ti­zen­négy hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett. Fe­le­sége most újabb rész­le­te­ket árult el az ál­la­po­tá­ról.

A le­gen­dás ma­gyar ze­nész ti­zen­négy hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett. Fe­le­sége most újabb rész­le­te­ket árult el az ál­la­po­tá­ról.

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál...

Nagy a baj: papot hívtak Stadler Józsefhez

Nagy a baj: papot hívtak Stadler Józsefhez

Egy hete kó­má­ban fek­szik St­ad­ler.

Egy hete kó­má­ban fek­szik St­ad­ler Jó­zsef a du­na­új­vá­rosi kór­ház in­ten­zív osz­tá­lyán, pár napja papot hív­tak hozzá...

Egymilliárd forintot várt az intenzíven fekvő Stadler József

Egymilliárd forintot várt az intenzíven fekvő Stadler József

Vá­rat­la­nul lett rosszul.

Ha­tal­mas össze­get várt agy­vér­zése előtt St­ad­ler Jó­zsef, ami meg­old­hatta volna éle­tét és amely­ből kifi­zet­hette volna adós­sá­gait.

Családi dráma, agyvérzést kapott Dopeman édesapja

Családi dráma, agyvérzést kapott Dopeman édesapja

Újabb ki­hí­vás­sal kell szem­be­néz­nie a csa­lád­nak. Az apu­kát a váci kór­ház­ban ápol­ják.

Újabb ki­hí­vás­sal kell szem­be­néz­nie a csa­lád­nak. Az apu­kát a váci kór­ház­ban ápol­ják.

Itt a bizonyíték: Drámai változáson ment át Kulka János

Itt a bizonyíték: Drámai változáson ment át Kulka János

Kulka János cso­dá­val ha­tá­ros módon és gyor­sa­ság­gal épült fel be­teg­sé­gé­ből, ami után min­dent a nul­lá­ról kel­lett újra ta­nul­nia...

Kulka János cso­dá­val ha­tá­ros módon és gyor­sa­ság­gal épült fel be­teg­sé­gé­ből, ami után min­dent a nul­lá­ról kel­lett újra ta­nul­nia...

Drámai fordulat: sötét titkok derültek ki a Playboy atyjának múltjából

Drámai fordulat: sötét titkok derültek ki a Playboy atyjának múltjából

Sokan nem sze­ret­ték Hugh Hef­nert, mert ke­gyet­len módon bánt a nők­kel.

Sokan nem sze­ret­ték Hugh Hef­nert, mert ke­gyet­len módon bánt a nők­kel.

Hatalmas öröm érte Kulka János rajongóit

Hatalmas öröm érte Kulka János rajongóit

Básti Juli saját Fa­ce­book-ol­da­lán ör­ven­dez­tette meg őket.

Básti Juli saját Fa­ce­book-ol­da­lán ör­ven­dez­tette meg saját és az agy­vér­zé­sé­ből cso­dás módon fel­épült Kulka János ra­jon­gót.

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

Friss hírek érkeztek az agyvérzésen átesett Lerch István állapotáról

A V'Moto Rock bil­len­tyűse több mint fél éve kór­ház­ban van. Ki­de­rült, most ho­gyan érzi magát.

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kozso.

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot, míg mások ér­tet­le­nül áll­tak Kozso szerda reg­geli za­va­ros té­vé­in­ter­júja előtt.

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Ezt élte át agy­vér­zése után.

Most elő­ször be­szélt arról, hogy mit élt át a kór­ház­ban agy­vér­zése után.

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent a hó­na­pok óta kór­házi ke­ze­lésre szo­ruló Tö­rő­csik Ma­ri­nak. Poszt­já­ban egy idé­zet is he­lyet ka­pott.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent a hó­na­pok óta kór­házi ke­ze­lésre szo­ruló Tö­rő­csik Ma­ri­nak.

Kozsót mentővel vitték kórházba

Kozsót mentővel vitték kórházba

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Ko­csor Zsol­tot áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják, emi­att feb­ru­ár­ban már ki­hall­gat­ták a ze­nészt.

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek Fa­ce­book­ján.

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán.

Kitálalt a felesége: Magatehetetlenné vált a kórházban Lerch István!

Kitálalt a felesége: Magatehetetlenné vált a kórházban Lerch István!

Agy­vér­zése óta kép­te­len hely­re­jönni! Fe­le­sége tel­je­sen ki­akadt!

Agy­vér­zése óta kép­te­len hely­re­jönni! A le­gen­dás ze­nész már a te­le­fon­ját sem tudja ke­zelni.

Kiborult Lerch István felesége

Kiborult Lerch István felesége

Ag­gasztó hírek lát­tak nap­vi­lá­got a két agy­vér­zé­sen is át­esett Lerch Ist­ván­ról, me­lyek hal­la­tán egy ra­jongó a Fa­ce­boo­kon szer­ve­zett gyűj­tést a ze­nész­nek.

Ag­gasztó hírek lát­tak nap­vi­lá­got a két agy­vér­zé­sen is át­esett Lerch Ist­ván­ról, me­lyek hal­la­tán egy ra­jongó a Fa­ce­boo­kon szer­ve­zett gyűj­tést a ze­nész­nek.

Megtörte a csendet, hosszú idő után elő­ször szó­lalt meg Kulka János!

Megtörte a csendet, hosszú idő után elő­ször szó­lalt meg Kulka János!

A szí­­nész az X. című film­­mel tér vissza a mo­­zi­­vá­­szonra, a for­­ga­­tá­­so­­kat na­­gyon él­­vezte.

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Las­san, de biz­to­san gyó­gyul a V' Moto-Rock ze­né­sze. Ren­ge­te­get fo­gyott, kór­ház­ban re­ha­bi­li­tá­ló­dik.

Beszélni sem tud: magatehetetlenül fekszik a kórházban Lerch István!

Beszélni sem tud: magatehetetlenül fekszik a kórházban Lerch István!

A bil­len­tyűs ja­nu­ár­ban ka­pott agy­vér­zést, amit nem­rég újabb kö­ve­tett.

A bil­len­tyűs ja­nu­ár­ban ka­pott agy­vér­zést, amit nem­rég újabb kö­ve­tett. Már csak dú­dolva képes kom­mu­ni­kálni.

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Tragikus: Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Be­vér­zett az agya, me­mó­ria­za­va­rok­kal küzd, és a be­széd­del is ko­moly gond­jai van­nak. Egye­lőre nem tudni, va­laha fel­épül-e tel­je­sen!

Szomorú ok miatt nem veszi le a napszemüvegét Kozso

Szomorú ok miatt nem veszi le a napszemüvegét Kozso

Nehéz hó­na­pok áll­nak mö­götte.

Az éne­kes mö­gött nehéz hó­na­pok áll­nak, most vi­szont újra a sze­rel­met ke­resi.

Tragédia: Agyvérzést kapott Benkóczy Zoltán

Tragédia: Agyvérzést kapott Benkóczy Zoltán

Ve­ze­tés köz­ben ho­má­lyo­sult el a lá­tása, félre is be­szélt. Fe­le­sége aka­dá­lyozta meg a ször­nyű bal­ese­tet.

Ve­ze­tés köz­ben ho­má­lyo­sult el a lá­tása, félre is be­szélt. Fe­le­sége aka­dá­lyozta meg a ször­nyű bal­ese­tet.

Hihetetlen: Picasso nyomdokaiba léphet Kozso

Hihetetlen: Picasso nyomdokaiba léphet Kozso

Döb­be­ne­tes, ami Ko­zsó­val tör­tént az agy­mű­tétje után. Az Ámok­fu­tók éne­kese azt ál­lítja, va­rázs­lat tör­tént.

Döb­be­ne­tes, ami Ko­zsó­val tör­tént az agy­mű­tétje után. Az Ámok­fu­tók éne­kese azt ál­lítja, va­rázs­lat tör­tént.

Kozso mégsem épült fel teljesen?

Kozso mégsem épült fel teljesen?

Mi­köz­ben ő maga ál­lítja, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van egész­ségi ál­la­po­tá­val, és tel­je­sen fel­épült két évvel ez­előtti sú­lyos agy­vér­zé­sé­ből, a va­ló­ság mást mutat.

Mi­köz­ben ő maga ál­lítja, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van egész­ségi ál­la­po­tá­val, és tel­je­sen fel­épült két évvel ez­előtti sú­lyos agy­vér­zé­sé­ből, a va­ló­ság mást mutat.

Retteg Kozso édesanyja! Teljesen összeomlott!

Retteg Kozso édesanyja! Teljesen összeomlott!

Már a szom­szé­da­i­val sem be­szél.

Nem­csak az éne­kest, de köz­vet­len csa­lád­tag­jait is pad­lóra küld­ték az el­múlt hetek ese­mé­nyei.

Kozso életébe is kerülhet az áramlopási botrány!

Kozso életébe is kerülhet az áramlopási botrány!

A stressz miatt ve­szély­nek van ki­téve.

Ve­le­szü­le­tett ér­tá­gu­lata miatt 2014-ben élet­mentő be­avat­ko­zásra volt szük­ség. A mos­tani bot­rány újra ve­szélybe so­dor­hatja.

Mi várhat Kulka Jánosra?

Mi várhat Kulka Jánosra?

A leg­va­ló­szí­nűbb, hogy egy agyi ka­taszt­ró­fán esett át.

A szí­nész ese­té­ben je­len­leg min­den csak ta­lál­ga­tás, de a leg­va­ló­szí­nűbb, hogy egy sú­lyo­sabb agyi ka­taszt­ró­fán esett át.

Agyvérzés után hónapokig tart Peterdi felépülése

Agyvérzés után hónapokig tart Peterdi felépülése

A vi­lág­baj­nok jég­ko­ron­gozó a fi­á­val bir­kó­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Agyvérzése után üzent a szurkolóknak a magyar hokiválogatott hőse

Agyvérzése után üzent a szurkolóknak a hokis hős

Kór­házi ágyá­ban várja a lá­to­ga­tó­kat. Fo­tója alap­ján akár egy jó ebé­det is le­hetne vinni neki.

Kórházban ápolják az összeesett fociedzőt

Kórházban ápolják az összeesett fociedzőt

Meccsen ka­pott agy­vér­zést a ma­gyar csa­pat tré­nere.