CÍMKE: 'agyi infarktus'

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült agyi infarktusából Kulka János!

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült agyi infarktusából Kulka János!

Ta­valy áp­ri­lis­ban érte az agyi ér­ka­taszt­rófa a Kos­suth-díjas szí­nészt....

Ta­valy áp­ri­lis­ban érte az agyi ér­ka­taszt­rófa a szí­nészt, aki­ről végre öröm­teli hírek ér­kez­tek!

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész?

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész?

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

Erre senki nem szá­mí­tott! A szí­nész egy éve ka­pott agyi in­fark­tust, és még fel sem épült, de már újra mun­kába áll!

Mi történt? Újra szakemberhez fordult a stroke-ból lábadozó Kulka János

Mi történt? Újra szakemberhez fordult a stroke-ból lábadozó Kulka János

Ami a tel­jes fel­épü­lést il­leti, még hosszú út előtt áll!

Fo­lya­ma­to­san javul a szí­nész ál­la­pota, ám, ami a tel­jes fel­épü­lést il­leti, még hosszú út előtt áll!

Újra beszélni és énekelni tanítják Kulka Jánost!

Újra beszélni és énekelni tanítják Kulka Jánost!

A re­ha­bi­li­tá­ció na­gyon jól halad!

A hírek sze­rint a Kos­suth-díjas mű­vész re­ha­bi­li­tá­ci­ója na­gyon jól halad! Moz­gás­te­ra­pe­u­tája öröm­mel me­sélt a Ri­post­nak a gyó­gyu­lás fo­lya­ma­tá­ról.

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Lefotózták: Így néz ki súlyos betegsége után Kulka János!

Áp­ri­lis­ban érte sú­lyos agyi in­fark­tus...

Áp­ri­lis­ban érte sú­lyos agyi in­fark­tus a Kos­suth-díjas mű­vészt! Azóta csak na­gyon ke­ve­set lehet tudni az ál­la­po­tá­ról...

Rendszeresen szanatóriumban kezelik Bódi Gusztit és feleségét!

Rendszeresen szanatóriumban kezelik Bódi Gusztit és feleségét!

Az éne­kes há­zas­pár fo­ko­zot­tan oda­fi­gyel az egész­sé­gére...

Az éne­kes há­zas­pár fo­ko­zot­tan oda­fi­gyel az egész­sé­gére, mióta Guszti szív­ro­ha­mot, Margó pedig agyi in­fark­tust ka­pott.

Megtörte a csendet Kulka János terapeutája: meggyógyult a színész!

Megtörte a csendet Kulka János terapeutája: meggyógyult a színész!

Ennél jobb hír nem is ér­kez­he­tett volna az ün­ne­pek előtt!

Ennél jobb hír nem is ér­kez­he­tett volna az ün­ne­pek előtt!

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Különös fotó készült Kulka Jánosról: Így néz ki most!

Hosszú idő óta elő­ször fo­tóz­ták le!

Hosszú idő óta elő­ször kap­ták len­cse­vére! A szí­nész sokat vál­to­zott áp­ri­lisi agyi in­fark­tusa óta!

Életével játszott Kulka János!

Életével játszott Kulka János!

Az orvos sze­rint nem volt jó ötlet a re­pü­lőút.

A szí­nész alig fél éve ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust, mely­ből cso­dá­val ha­tá­ros módon fel­épült. A gyó­gyu­lás el­le­nére is ha­tal­mas koc­ká­za­tot vál­lalt a na­pok­ban...

Újabb agyi infarktustól tartanak: Bódi Margó kezelést kap!

Újabb agyi infarktustól tartanak: Bódi Margó kezelést kap!

Két évvel ez­előtt dön­tötte le lá­bá­ról a sú­lyos be­teg­ség az éne­kes­nőt...

Két évvel ez­előtt dön­tötte le lá­bá­ról a sú­lyos be­teg­ség az éne­kes­nőt, aki tisz­tá­ban van vele, bár­mi­kor újra meg­tör­tén­het a baj!

Erre senki sem számított: Ez az igazság Kulka János állapotáról!

Erre senki sem számított: Ez az igazság Kulka János állapotáról!

A szí­nész gyó­gyu­lása a várt­nál gyor­sab­ban halad.

A szí­nész gyó­gyu­lása a várt­nál gyor­sab­ban halad. Ám azt be­szé­lik: újabb prob­lé­mák adód­tak!

Kiderült: Így készül a nagy visszatérésre Kulka János!

Kiderült: Így készül a nagy visszatérésre Kulka János!

Egye­lőre se­gít­ségre szo­rul!

A Kos­suth-díjas mű­vész min­dent meg­tesz azért, hogy mi­ha­ma­rabb újra szín­padra áll­has­son! Egye­lőre se­gít­ségre szo­rul!

Kiderült: Ezért nem térhet vissza a színpadra Kulka János!

Kiderült: Ezért nem térhet vissza a színpadra Kulka János!

A mű­vész egy­előre nem tér vissza!

A szín­ház­ked­ve­lők­nek egy ki­csit még vár­niuk kell arra, hogy az el­is­mert mű­vészt a szín­pa­don lát­has­sák!

Elképesztő szituációban látták Kulka Jánost!

Elképesztő szituációban látták Kulka Jánost!

A Kos­suth-díjas szí­nész job­ban van!

A Kos­suth-díjas szí­nész hó­na­pok óta nem mu­tat­ko­zott a nyil­vá­nos­ság előtt. Agyi in­fark­tusa le­dön­tötte a lá­bá­ról, ám itt a bi­zo­nyí­ték: már sok­kal job­ban van!

Kiderült: Erre készül Kulka János!

Kiderült: Erre készül Kulka János!

A Kos­suth-díjas mű­vész min­den ideg­szá­lá­val arra kon­cent­rál már hó­na­pok óta, hogy fel­épül­jön a sú­lyos agyi in­fark­tus­ból. Meg­tud­tuk, je­len­leg hogy érzi magát, és mi­lyen ter­vei van­nak!

A mű­vész min­den ideg­szá­lá­val arra kon­cent­rál már hó­na­pok óta, hogy fel­épül­jön a sú­lyos agyi in­fark­tus­ból. Meg­tud­tuk, je­len­leg hogy érzi magát, és mi­lyen ter­vei van­nak!

Váratlan fordulat: sztárénekesnő buktatta le Kulka Jánost!

Váratlan fordulat: sztárénekesnő buktatta le Kulka Jánost!

Áp­ri­lis­ban ka­pott agyi in­fark­tust a szí­nész, még az or­vo­sok is a cso­dá­jára jár­tak, mi­lyen gyor­san javul az ál­la­pota!

Sírva fakadtak a színészek Kulka János üzenetétől!

Sírva fakadtak a színészek Kulka János üzenetétől!

Az egész tár­su­lat meg­ren­dült...

Az agyi in­fark­tus után lá­ba­dozó szí­nész nem tu­dott részt venni a Ka­tona Jó­zsef Szín­ház évad­záró tár­su­lati ülé­sén. Vi­de­óüze­ne­tet kül­dött kol­lé­gá­i­nak!

Ezért zárkózik el barátai elől Kulka János!

Kiderült: Ezért zárkózik el barátai elől Kulka János!

A szí­nészt ott­ho­ná­ban re­ha­bi­li­tál­ják, ál­la­pota egyre jobb lesz, még­sem sze­retne ta­lál­kozni ba­rá­ta­i­val!

A lá­ba­dozó szí­nészt hetek óta ott­ho­ná­ban re­ha­bi­li­tál­ják, ál­la­pota egyre jobb lesz, még­sem sze­retne ta­lál­kozni ba­rá­ta­i­val, is­me­rő­se­i­vel!

Mi történt Kulka Jánossal? Napok óta nem érik el ismerősei!

Mi történt Kulka Jánossal? Napok óta nem érik el ismerősei!

A szí­nész­ről nem sokat tudni...

A szí­nész­ről nem sokat tudni, mióta ki­en­ged­ték a kór­ház­ból. Min­den ideg­szá­lá­val a re­ha­bi­li­tá­ci­óra össz­pon­to­sít, és idő­köz­ben el­ér­he­tet­lenné is vált...

Így gyógyítja magát otthonában Kulka János!

Így gyógyítja magát otthonában Kulka János!

Az agyi in­fark­tu­son át­esett szí­nész saját gya­kor­la­tok­kal pró­bálja ja­ví­tani a be­szé­dét!

Ezt üzeni Kulkának az agyi infarktuson átesett Bódi Margó!

Ezt üzeni Kulkának az agyi infarktuson átesett Bódi Margó!

Az éne­kesnő és a szí­nész sors­tár­sak. Mind­ket­te­jü­ket ugyanaz a sú­lyos be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról!

Az éne­kesnő és a szí­nész sors­tár­sak. Mind­ket­te­jü­ket ugyanaz a sú­lyos be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról! Margó pár jó ta­náccsal szol­gál Kul­ká­nak a mi­ha­ma­rabbi gyó­gyu­lás­hoz!

Aggasztó változás történt Kulka János állapotában!

Aggasztó változás történt Kulka János állapotában!

Eddig a cso­dá­val ha­tá­ros módon gyó­gyult a szí­nész, ám mos­ta­ná­ban le­las­sult a ja­vu­lás.

Eddig a cso­dá­val ha­tá­ros módon gyó­gyult a szí­nész, ám mos­ta­ná­ban le­las­sult a ja­vu­lás.

Mindenki hallgat Kulka János visszavonulásáról!

Mindenki hallgat Kulka János visszavonulásáról!

A Ri­post utá­na­járt, igaz-e a hír.

A Ri­post utá­na­járt, igaz-e a hír, mi­sze­rint az agyi in­fark­tu­son át­esett szí­nész már nem sze­retne vissza­térni a szín­házba.

Eldőlt: Visszavonul a színészettől Kulka János!

Eldőlt: Visszavonul a színészettől Kulka János!

Ag­gasztó hír a lá­ba­dozó mű­vész­ről!

Ugyan min­den esé­lye meg­van a tel­jes fel­épü­lésre az agyi in­fark­tus után, ő még­sem sze­retné to­vább foly­tatni hi­va­tá­sát!

Aggódó rajongók ostromolják Kulka János otthonát!

Aggódó rajongók ostromolják Kulka János otthonát!

Már a kór­ház­ban is sokan meg akar­ták lá­to­gatni, de csak a leg­kö­ze­lebbi csa­lád­ta­go­kat és ba­rá­to­kat en­ged­ték be hozzá.

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból az agyi in­fark­tu­son át­esett szí­nészt. Már a kór­ház­ban is sokan meg akar­ták lá­to­gatni, de csak a leg­kö­ze­lebbi csa­lád­ta­go­kat és ba­rá­to­kat en­ged­ték be hozzá. A kí­ván­csis­ko­dók min­den­áron látni sze­ret­nék Kul­kát!

Brutális anyagi veszteség érte Kulka Jánost!

Brutális anyagi veszteség érte Kulka Jánost!

Egy hó­nap­pal ez­előtt érte agyi in­fark­tus, je­len­leg tart a szí­nész re­ha­bi­li­tá­ci­ója.

Egy hó­nap­pal ez­előtt érte agyi in­fark­tus, je­len­leg tart a szí­nész re­ha­bi­li­tá­ci­ója. Egye­lőre még biz­to­san nem tér­het vissza a szín­padra, de jó esé­lyei van­nak a tel­jes fel­épü­lésre.

Bármi áron bejut Kulkához Törőcsik Mari

Bármi áron bejut Kulkához Törőcsik Mari

Egy hó­napja görcs­ben van a gyomra a stressz­től: annyira ag­gó­dik Kul­káért! Ha­ma­ro­san útra kel, és meg­lá­to­gatja!

Egy hó­napja görcs­ben van a gyomra a stressz­től: annyira ag­gó­dik Kul­káért! Ha­ma­ro­san útra kel, és meg­lá­to­gatja!

Exkluzív fotók a kórházban lábadozó Kulka Jánosról!

Exkluzív fotók a kórházban lábadozó Kulka Jánosról!

Ol­vasó-ri­por­te­rünk fo­tózta le.

Az agyi ér­ka­taszt­rófa miatt kór­házba ke­rült szí­nész­ről ol­vasó-ri­por­te­rünk ké­szí­tett né­hány képet. A fotók alap­ján na­gyon jól halad a fel­épü­lése.

Ma elhagyhatja a kórházat Kulka János - állítja a barátja!

Ma elhagyhatja a kórházat Kulka János - állítja a barátja!

Ha min­den jól ala­kul, ha­za­en­ge­dik!

Ál­la­pota sok­kal gyor­sab­ban javul a várt­nál, és ha min­den jól ala­kul, ma haza is en­ge­dik!

Kiengedik a kórházból Kulka Jánost!

Kiengedik a kórházból Kulka Jánost!

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint na­po­kon belül ha­za­en­ged­he­tik.

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint na­po­kon belül ha­za­en­ged­he­tik az agyi ér­ka­taszt­ró­fát szen­ve­dett szí­nészt, hogy ott­hon foly­tassa a gyó­gyu­lást.

Friss: Így próbálják lábra állítani Kulka Jánost!

Friss: Így próbálják lábra állítani Kulka Jánost!

Két hete érte agyi in­fark­tus...

Két hete érte agyi in­fark­tus a szí­nészt. A Ri­post meg­tudta, meg­kez­dő­dött az in­ten­zív re­ha­bi­li­tá­ció idő­szaka.

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Három hete fek­szik kór­ház­ban a szí­nész agyi in­fark­tus miatt.

Három hete fek­szik kór­ház­ban a szí­nész agyi in­fark­tus miatt. Az élet­ve­szé­lyen már túl van, egyre biz­ta­tóbb hírek ér­kez­nek az ál­la­po­tá­ról!

Így előzik meg az orvosok, hogy Kulka újabb agyi infarktust kapjon!

Így előzik meg az orvosok, hogy Kulka újabb agyi infarktust kapjon!

Elő­re­lát­ha­tó­lag hosszú hó­na­po­kat vesz majd igénybe a szí­nész re­ha­bi­li­tá­ci­ója.

Csoda! Kulka Jánost kiengedték az intenzívről!

Csoda! Kulka Jánost kiengedték az intenzívről!

Kulka Já­nost éppen két hete szál­lí­tot­ták kór­házba, mi­u­tán ott­ho­ná­ban agyi in­fark­tust ka­pott. Itt az első jó hír.

Kulka Já­nost éppen két hete szál­lí­tot­ták kór­házba, mi­u­tán ott­ho­ná­ban agyi in­fark­tust ka­pott. Itt az első jó hír.

Túl van a kritikus két héten Kulka János! Ez vár most rá

Túl van a kritikus két héten Kulka János! Ez vár most rá

Áp­ri­lis 12-én kel­lett élet­mentő mű­té­tet vég­re­haj­tani a kri­ti­kus ál­la­potba ke­rült szí­né­szen. Mi tör­tént azóta?

Áp­ri­lis 12-én kel­lett élet­mentő mű­té­tet vég­re­haj­tani a kri­ti­kus ál­la­potba ke­rült szí­né­szen, s akkor az or­vo­sok azt mond­ták, hogy az el­kö­vet­kező napok sok min­dent el­dön­te­nek.

Kiderült: Ezért zárták el a többi betegtől Kulka Jánost!

Kiderült: Ezért zárták el a többi betegtől Kulka Jánost!

Spe­ci­á­lis kö­rül­mé­nyek kö­zött fek­szik!

A Ri­post meg­tudta: spe­ci­á­lis kö­rül­mé­nyek kö­zött gyó­gyít­ják Kul­kát!

Megható: Így segítik kollégái Kulka János gyógyulását

Megható: Így segítik kollégái Kulka János gyógyulását

Táb­lára tűzik üze­ne­te­i­ket.

A Ka­tona Jó­zsef Szín­ház tár­su­la­tá­nak tag­jai egy táb­lára tűzik fel jó­kí­ván­sá­ga­i­kat. Így kül­de­nek erőt a kór­ház­ban drasz­ti­ku­san le­fo­gyott szí­nész­nek.

Megmozdult Kulka János lebénult keze!

Megmozdult Kulka János lebénult keze!

Biz­tató hírek ér­kez­tek a szí­nész ál­la­po­tá­ról! Úgy tűnik, a sú­lyos agyi in­fark­tus után meg­kez­dő­dött a ro­ha­mos ja­vu­lás idő­szaka!

Biz­tató hírek ér­kez­tek a szí­nész ál­la­po­tá­ról! Úgy tűnik, a sú­lyos agyi in­fark­tus után meg­kez­dő­dött a ro­ha­mos ja­vu­lás idő­szaka!

Kitépi magából az életmentő csöveket Kulka János!

Kitépi magából az életmentő csöveket Kulka János!

Ne­he­zen vi­seli a kór­házi létet...

Bal keze még min­dig nem moz­dul, és enni sem képes egye­dül. Ne­he­zen vi­seli a kór­házi létet.

Kiderült: Ennyi ideig tart majd Kulka rehabilitációja!

Kiderült: Ennyi ideig tart majd Kulka rehabilitációja!

Ja­vu­lás mu­tat­ko­zott az ál­la­po­tá­ban!

Egy hét­tel ez­előtt szál­lí­totta kór­házba a ro­ham­mentő agyi in­fark­tus­sal, a leg­fris­sebb hírek sze­rint most elő­ször mu­tat­ko­zott ja­vu­lás az ál­la­po­tá­ban.

Megható! Ezt üzente Kozso Kulka Jánosnak!

Megható! Ezt üzente Kozso Kulka Jánosnak!

Az Ámok­fu­tók front­em­bere a tőle meg­szo­kott stí­lus­ban üzent a nem­rég agyi in­fark­tu­son át­esett szín­mű­vész­nek: "János, meg tudod csi­nálni. Szük­sé­günk van még rád!"

A ma­gyar éne­kes a tőle meg­szo­kott stí­lus­ban üzent a nem­rég agyi in­fark­tu­son át­esett szín­mű­vész­nek, Kulka Já­nos­nak.

Így próbálják helyrehozni az orvosok Kulka János lebénult kezét!

Így próbálják helyrehozni az orvosok Kulka János lebénult kezét!

Az or­vo­sok kü­lön­le­ges mód­szer­rel igye­kez­nek meg­gyor­sí­tani fel­épü­lé­sét!

Az agyi in­fark­tu­son át­esett szí­nész­nek tel­je­sen le­bé­nult a bal keze. Az or­vo­sok kü­lön­le­ges mód­szer­rel igye­kez­nek meg­gyor­sí­tani Kulka fel­épü­lé­sét!

Kulka János hasi műtétje előjele lehetett a mostani vérrögnek

Kulka János hasi műtétje előjele lehetett a mostani vérrögnek

Műtét utó­la­gos szö­vőd­mé­nye okoz­hatta a mos­tani nagy bajt.

Hasi műtét utó­la­gos szö­vőd­mé­nye okoz­hatta a mos­tani nagy bajt.

Hatalmas örömhír érte a kórházban fekvő Kulka Jánost!

Hatalmas örömhír érte a kórházban fekvő Kulka Jánost!

Kulka János az első ma­gyar szí­nész, aki Ti­bu­ron­ban Nem­zet­közi Film­fesz­ti­vá­lon díjat ka­pott.

Kulka edzője kitálalt! Hat hete is megműtötték már a színészt!

Kulka edzője kitálalt! Hat hete is megműtötték már a színészt!

Ag­gasztó in­for­má­ciók ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tus miatt meg­ope­rált szí­nész­ről.

Ellentmondásos hírek keringenek Kulka János állapotáról!

Ellentmondásos hírek keringenek Kulka János állapotáról!

Egyes for­rá­sok sze­rint az agyi in­fark­tust szen­ve­dett szí­nész nem em­lék­szik rá, mi tör­tént vele.

Az egyik bul­vár­lap sze­rint az agyi in­fark­tust szen­ve­dett szí­nész em­lék­szik rá, mi tör­tént vele. Más for­rá­sok azt ál­lít­ják, fo­galma sincs, hogy ke­rült az in­ten­zív osz­tályra. Mi az igaz­ság?

Kétségbeesett Kulka János állapotától a Szomszédok rendezője

Kétségbeesett Kulka János állapotától a Szomszédok rendezője

Meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott a Té­nyek­nek.

Hor­váth Ádám, a le­gen­dás so­ro­zat meg­al­ko­tója meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott a TV2 hír­adó­já­nak.

Megrázó információ a nagybeteg Kulka János állapotáról!

Megrázó információ a nagybeteg Kulka János állapotáról!

Az agyi in­fark­tus­sal kór­házba ke­rült szí­nész szerda este ma­gá­hoz tért, bár to­vábbra is az in­ten­zív osz­tá­lyon ke­ze­lik. Be­szélni egy­előre nem tud.

Az agyi in­fark­tus­sal kór­házba ke­rült szí­nész szerda este ma­gá­hoz tért, bár to­vábbra is az in­ten­zív osz­tá­lyon ke­ze­lik. Be­szélni egy­előre nem tud.

Breaking! Vérrögöt operáltak ki Kulka János agyából

Breaking! Vérrögöt operáltak ki Kulka János agyából

Meg­bíz­ható in­for­má­ciók!

Meg­bíz­ható in­for­má­ciók sze­rint a szí­nész stroke-ot ka­pott, ez volt a sür­gős be­avat­ko­zás oka. Kulka ál­la­pota sta­bil, in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják.

Friss hír: Fordulat Kulka János állapotában!

Friss hír: Fordulat Kulka János állapotában!

A kedd este kór­házba ke­rült szí­nész egyes in­for­má­ciók sze­rint szerda este ma­gá­hoz tért.

A kedd este kór­házba ke­rült szí­nész egyes in­for­má­ciók sze­rint szerda este ma­gá­hoz tért.

Folyamatos infúziós kúra tartja életben Bódi Margót

Folyamatos infúziós kúra tartja életben Bódi Margót

Még nem nyil­vá­ní­tot­ták gyó­gyult­nak.

Ta­valy ka­pott agyi in­fark­tust, ám az or­vo­sok még min­dig nem nyil­vá­ní­tot­ták tel­je­sen gyó­gyult­nak. Azóta is in­fú­ziót kap, ne­hogy újabb tra­gé­dia tör­tén­jen.