CÍMKE: 'agresszió'

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Betörték a szegedi Fidesz-iroda ajtaját

Betörték a szegedi Fidesz-iroda ajtaját

Vi­dé­ken is ak­ci­óba lép­tek az ag­resszív bal­ol­da­liak.

Nem csak Bu­da­pes­ten, de vi­dé­ken is ak­ci­óba lép­tek az ag­resszív bal­ol­da­liak.

Német rendőrnőt vert össze egy libanoni tinédzser

Német rendőrnőt vert össze egy libanoni tinédzser

Egy es­seni ví­zi­pipa bár­ban tar­tott raz­ziát a német rend­őr­ség. A hely­szí­nen több fi­a­tal­ko­rút is ta­lál­tak...

Egy es­seni ví­zi­pipa bár­ban tar­tott raz­ziát a német rend­őr­ség. A hely­szí­nen több fi­a­tal­ko­rút is ta­lál­tak...

20 migráns ütötte-verte a ciprusi Szent Mária templomban imádkozókat

20 migráns ütötte-verte a ciprusi Szent Mária templomban imádkozókat

Az in­ci­dens a fő­vá­ros­ban, Ni­co­si­á­ban tör­tént.

A meg­ro­hant temp­lom a fő­vá­ros­ban, Ni­co­si­á­ban ta­lál­ható. Az egyik tá­ma­dó­nál bárd is volt.

"Vadnyugati helyzet" alakult ki a migránsok miatt az olasz vonatokon

"Vadnyugati helyzet" alakult ki a migránsok miatt az olasz vonatokon

Ka­to­nák kel­le­né­nek a vo­na­tokra, annyi at­ro­ci­tás éri az uta­so­kat.

Ka­to­nák kel­le­né­nek a vo­na­tokra, annyi at­ro­ci­tás éri az uta­so­kat és a ka­la­u­zo­kat.

Náci karlendítéssel fogadták a rendőröket a lányokat zaklató afgánok

Náci karlendítéssel fogadták a rendőröket a lányokat zaklató afgánok

Afgán fi­a­ta­lok­ból álló mig­ráns­banda zak­la­tott egy 19 éves lányt Ne­u­burg­ban.

Sokkoló fotó, az utcán fojtogatta barátnőjét a balhés világsztár

Sokkoló fotó, az utcán fojtogatta barátnőjét a balhés világsztár

Chris Brown nem tud meg­vál­tozni. Ko­rábbi élet­társa, Ri­hanna fel­je­len­tette, mert több­ször meg­verte őt.

Chris Brown úgy lát­szik, nem tud meg­vál­tozni. Mint is­mert: Ri­hanna fel­je­len­tette, mert meg­verte őt.

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

Sok anyuka ag­gó­dik, hogy ag­resszív lesz tőlük, mások sze­rint se­gí­tik az egész­sé­ges fej­lő­dést.

Agresszív muszlim apák miatt rettegnek a bécsi pedagógusok

Agresszív muszlim apák miatt rettegnek a bécsi pedagógusok

Erről szól egy új ta­nul­mány...

El­ke­se­rí­tően ke­mény ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz a musz­lim szü­lők vi­sel­ke­dé­sé­ről egy friss ta­nul­mány.

Agresszív migránsok terrorizálják az osztrák munkaközvetítő irodát

Agresszív migránsok terrorizálják az osztrák munkaközvetítő irodát

Fél­nek az ott dol­go­zók...

Az oszt­rák mun­ka­pi­aci szer­viz (AMS) dol­go­zói arra pa­nasz­kod­nak, hogy a mig­rán­sok­kal egyre több prob­léma van. A vi­sel­ke­dé­sük egyre ag­resszí­vabb...

Lelki bántalmazás a párkapcsolatban - menekülj, ha ezt tapasztalod!

Lelki bántalmazás a párkapcsolatban - menekülj, ha ezt tapasztalod!

A bán­tal­ma­zás nem­csak fi­zi­kai for­má­ban lehet jelen. Fi­gyelj a je­lekre, hogy idő­ben lép­hess!

Itt az eltitkolt videó a részeg Johnny Depp brutális őrjöngéséről!

Itt az eltitkolt videó a részeg Johnny Depp brutális őrjöngéséről!

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból a vi­lág­sztár.

A le­lep­lező fel­vé­telt a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész fe­le­sége, Amber Heard vette fel kony­há­juk­ban.

Beadták a válópert: sírva hagyta el a tárgyalótermet a sztáranyuka

Beadták a válópert: sírva hagyta el a tárgyalótermet a sztáranyuka

A meg­tört anyu­ká­nak a há­zas­ság során sok min­dent kel­lett ki­áll­nia.

A meg­tört anyu­ká­nak a há­zas­ság során sok min­dent kel­lett ki­áll­nia, és a meg­pró­bál­ta­tá­sok még nem értek véget.

Szex után, élő adásban fog vér folyni az RTL-en?

Szex után, élő adásban fog vér folyni az RTL-en?

"Kus­sol­jál, te pa­raszt, mert szét­vág­lak!" - ezzel a mon­dat­tal új kor­szak kez­dő­dött a Farm­ban.

Hibáztak az RTL Klub pszichológusai?

Hibáztak az RTL Klub pszichológusai?

Senki nem érti, miért nem fi­gyel­mez­te­tik a já­té­kost.

Senki nem érti, miért nem intik vissza­fo­got­tabb vi­sel­ke­désre a Farm­ban fo­lya­ma­to­san mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­kedő At­ti­lát.

Kiderült: Hitlernek minipénisze volt

Kiderült Hitler féltve rejtegetett titka

Nem tudta el­vi­selni, hogy sze­xu­á­lis téren igen gyenge.

Tör­té­né­szek tu­do­má­nyos szen­zá­ci­ó­ként adták hírül, hogy Adolf Hit­ler­nek sú­lyos testi fo­gya­té­kos­ság­gal kel­lett szem­be­néz­nie.

Durva és ideges a férjed? Lehet, hogy ez a baj!

Durva és ideges a férjed? Lehet, hogy ez a baj!

Ha nem érted meg fér­jed ha­rag­ját, még nem biz­tos, hogy ő a hibás. Sőt!