CÍMKE: 'adomány'

Segítséget kér: 13 éves kislányért aggódik a magyar luxusfeleség

Segítséget kér: 13 éves kislányért aggódik a magyar luxusfeleség

Jó­té­kony­sági gyűj­tést szer­vez Vas­vári Vi­vien egy szív­transz­plan­tá­ción át­esett kis­lány­nak.

Jó­té­kony­sági gyűj­tést szer­vez Vas­vári Vi­vien egy szív­transz­plan­tá­ción át­esett kis­lány­nak.

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kérte kö­ve­tőit, hogy se­gít­se­nek. Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kérte kö­ve­tőit, hogy se­gít­se­nek. Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben Mága Zol­tán. Rá­szo­ruló gye­re­ke­ken se­gítő in­téz­mé­nyek kap­ták az ado­mányt.

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben Mága Zol­tán. Rá­szo­ruló gye­re­ke­ken se­gítő in­téz­mé­nyek kap­ták az ado­mányt.

Halálos kollégiumtűz: Rengeteg pénzt gyűjtöttek az áldozat családjának

Halálos kollégiumtűz: Rengeteg pénzt gyűjtöttek az áldozat családjának

Át­utal­ták a Ráday utcai kol­lé­gi­um­tűz­ben el­hunyt férfi csa­lád­já­nak az ado­má­nyo­zók­tól be­folyt csak­nem 37 és fél mil­lió fo­rin­tot.

Mázsaszám érkeznek a kupakok a nagybeteg Hannának

Mázsaszám érkeznek a kupakok a nagybeteg Hannának

Nem­csak a csa­lád, hanem az Új­pesti Ál­lat­mentő Liga is gyűjt a 3 éves kis­lány­nak.

Nem­csak a csa­lád, hanem az Új­pesti Ál­lat­mentő Liga is gyűjt a 3 éves kis­lány­nak.

Schobert Norbi reagált: Ha a vád igaz, visszaköveteli a millióit

Schobert Norbi reagált: Ha a vád igaz, visszaköveteli a millióit

Az üz­let­em­bert mély­sé­ges szo­mo­rú­ság fogta el, ami­kor a fü­lébe ju­tott, mi­lyen bot­rányba ke­ve­re­dett az ala­pít­vány.

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap.

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Beteg kislány az adományát lopta el egy budapesti anyuka

Beteg kislány az adományát lopta el egy budapesti anyuka

A há­rom­éves Han­ná­nak gyűjt ku­pa­ko­kat az Ál­lat­mentő Liga.

A há­rom­éves Han­ná­nak gyűjt ku­pa­ko­kat az Ál­lat­mentő Liga, ám va­laki el­lo­pott tőlük egy kiló, azaz 50 fo­rint ér­tékű ado­mányt. Vi­de­ó­fel­vé­tel is ké­szült, az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően hamar meg­lett a tol­vaj!

Ezzel tette szebbé a beteg gyermekek karácsonyát a magyar focista

Ezzel tette szebbé a beteg gyermekek karácsonyát a magyar focista

Ba­logh Nor­bert nagy ér­tékű ado­mánnyal tette szebbé az ün­ne­pe­ket.

Ba­logh Nor­bert nagy ér­tékű ado­mánnyal va­rá­zsolta szebbé az ün­ne­pe­ket a Gyer­mek­kli­ni­kán.

Az összetört, ellopott szánkókat pótolták

Az összetört, ellopott szánkókat pótolták

Új szán­kó­kat vitt a meg­ron­gál­tak he­lyett a Gyi­mes­völ­gye Férfi­kó­rus.

Új szán­kó­kat vitt az el­múlt na­pok­ban el­lo­pott, meg­ron­gált sport­esz­kö­zök he­lyett a Kos­suth térre a Gyi­mes­völ­gye Férfi­kó­rus, amely­nek tag­jait La­tor­cai János, az Or­szág­gyű­lés al­el­nöke fo­gadta.

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

Eső után kö­pö­nyeg...

A rap­per már min­den­ki­nek csa­ló­dást oko­zott, aki­nek csak le­he­tett, most pedig ne­ki­lá­tott lát­vá­nyo­san ada­kozni. Eső után kö­pö­nyeg...

Elképesztő, mit műveltek este fociultrák Kispest főterén

Elképesztő, mit műveltek este fociultrák Kispest főterén

Össze­fog­tak a szur­ko­lók és a Hon­véd vá­lo­ga­tott ke­ret­tag ka­pusa.

Össze­fog­tak a szur­ko­lók és a Hon­véd vá­lo­ga­tott ke­ret­tag ka­pusa. Hi­he­tet­len mennyi­ségű ételt, ruhát és já­té­kot kap­tak a rá­szo­ru­lók.

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Segíts te is! Legyen a kutyáknak is ünnep a karácsony!

Élel­mi­szer, tisz­tí­tó­szer és gyógy­szer - min­den jól jön, amire egy ku­tyá­nak is szük­sége lehet, hogy le­gyen nekik is ünnep!

Min­den se­gít­ség jól jön, ha nemes fel­adat­ról van szó: ado­má­nyo­kat vár egy ku­tyá­kat se­gítő szer­ve­zet. Élel­mi­szer, tisz­tí­tó­szer és gyógy­szer - min­den jól jön, amire egy ku­tyá­nak is szük­sége lehet, hogy le­gyen nekik is ünnep!

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap.

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap.

Megható támogatás, különleges felajánlást tett Tápai Szabina

Megható, különleges felajánlást tett Tápai Szabina

Csat­la­ko­zott egy nemes ak­ci­ó­hoz.

A sztár­anyuka fon­tos­nak tartja, hogy se­gít­sen a rá­szo­ru­lók­nak.

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

600 rá­szo­ruló csa­lá­don se­gí­te­nek.

A solti bör­tön­ből ér­ke­zett egy sú­lyos ado­mány a Mil­le­ná­ri­son ta­lál­ható Mi­ku­lásGyárba, ahon­nan majd 600 rá­szo­ruló csa­lád­hoz kerül a kül­de­mény.

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet.

A 19 éves röp­lab­dázó pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet. A te­het­sé­ges spor­toló szá­mára ado­mányt gyűj­te­nek.

Robotkart kért karácsonyra a magyar fiatalember

Robotkart kért karácsonyra a magyar fiatalember

Be­da­rálta egy gép Tamás bal kéz­fe­jét.

Hiába a lel­ke­se­dése és el­hi­va­tott­sága, egy éve kép­te­len dol­gozni Bacskó Tamás, aki mun­ka­vég­zés köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Megható felajánlás, így segít a rászorulókon a TV2 sztárja

Megható felajánlás, így segít a rászorulókon a TV2 sztárja

An­géla sze­rint mu­száj, hogy fi­gyel­me­sek le­gye­nek egy­más­sal az em­be­rek, ha más­kor nem, akkor ün­ne­pek előtt.

An­géla sze­rint mu­száj, hogy fi­gyel­me­sek le­gye­nek egy­más­sal az em­be­rek.

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak.

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak egy kö­zös­ségi ol­da­lon meg­je­lent kez­de­mé­nye­zés­hez.

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Má­so­kat is jó­tettre buz­dít.

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

Kövesd Sebestyén Balázs példáját: Így gyűjtött adományt az ünnepekre

Kövesd Sebestyén Balázs példáját: Így gyűjtött adományt az ünnepekre

Se­bes­tyén Ba­lázs, ha rajta múlna ti­tok­ban tar­taná a se­gít­sé­get...

Se­bes­tyén Ba­lázs, ha rajta múlna ti­tok­ban tar­taná a se­gít­sé­get, de mi in­kább meg­mu­tat­juk.

Imádja a magyarokat, megdöbbentő felajánlást tett Chuck Norris

Imádja a magyarokat, megdöbbentő felajánlást tett Chuck Norris

A Wal­ker, a te­xasi kopó című so­ro­zat iko­ni­kus kel­léke kerül ár­ve­résre.

A Wal­ker, a te­xasi kopó című so­ro­zat iko­ni­kus kel­léke kerül ár­ve­résre.

Gyászol a szép színésznő, nem tudott segíteni az édesanyán

Gyászol a szép színésznő, nem tudott segíteni az édesanyán

Kate Wins­let tel­je­sen össze­tört.

Kate Wins­let tel­je­sen össze­tört, ami­kor meg­tudta, meg­halt az asszony.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre.

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott egy kis időt a jó cse­le­ke­detre.

Terence Hill jótékonykodik a magyaroknak

Terence Hill jótékonykodik a magyaroknak

A be­vé­tel­ből a Heim Pál Or­szá­gos Gyer­mek­gyó­gyá­szati In­té­zet esz­köz­park­já­nak bő­ví­té­sét va­ló­sít­ják meg.

A be­vé­tel­ből a Heim Pál Or­szá­gos Gyer­mek­gyó­gyá­szati In­té­zet esz­köz­park­já­nak bő­ví­té­sét va­ló­sít­ják meg. A jó­té­kony­sági auk­ci­óra de­cem­ber 1-től lehet je­lent­kezni. A kam­pány­ban öröm­mel vál­lalt sze­re­pet Te­rence Hill.

Liftben ragadtak az Irigy Hónaljmirigy tagjai

Liftben ragadtak az Irigy Hónaljmirigy tagjai

A srá­cok plüss­ál­la­tok­kal bé­ní­tot­ták meg a for­gal­mat az Asia Cen­ter­ben. Ren­ge­teg ado­mány gyűlt össze.

A srá­cok plüss­ál­la­tok­kal bé­ní­tot­ták meg a for­gal­mat az Asia Cen­ter­ben. Ren­ge­teg ado­mány gyűlt össze.

A rendőrök is elképedtek, ez lapult az ajándékba kapott banán között

A rendőrök is elképedtek, ez lapult az ajándékba kapott banán között

Ha­tal­mas mennyi­ségű ká­bí­tó­szer la­pult az el­adásra al­kal­mat­lan szál­lít­mány közé rejtve.

Mága Zoltán sikere: hihetetlen összeg gyűlt össze jótékonysági célra

Mága Zoltán sikere: hihetetlen összeg gyűlt össze jótékonysági célra

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész ismét ha­tal­mas si­kert ara­tott az elő­adá­sá­val, amelyre több or­szág­ból is ér­kez­tek nézők.

Vérlázító dolgot műveltek az ételadománnyal az illegális migránsok

Vérlázító dolgot műveltek az ételadománnyal az illegális migránsok

Va­ló­ság­gal sok­kolta az ada­kozó és jó szán­dékú gö­rö­gö­ket egy videó.

Va­ló­ság­gal sok­kolta az ada­kozó és jó szán­dékú gö­rö­gö­ket egy nem­rég nyil­vá­nos­ságra ke­rült videó. A fel­vé­te­len az lát­ható, hogy a be­ván­dor­lók egy­sze­rűen föld­höz vág­ják a görög ál­lam­tól ka­pott étel­ado­má­nyo­kat. Végül is in­gyen volt...

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Nagyon durva: a tűzzel játszik Schobert Norbi, de mit szól hozzá Réka?

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Ve­szé­lyes pro­duk­ci­óra adta a fejét. Tű­z­ol­tók vi­gyáz­tak rá!

Nehéz sorsú kárpátaljai gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

Nehéz sorsú kárpátaljai gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

60 le­ány­nak se­gí­te­nek.

Ren­ge­teg me­sefilm, gye­rek­já­ték, egyedi ter­ve­zésű ruhák és még egy plüss ka­ba­la­szar­vas is új gaz­dára talál jú­lius 20-án a Kár­pát­al­jai Ir­gal­mas Sa­ma­ri­tá­nus Re­for­má­tus Gyer­mek­ott­hon­ban.

Segíts te is: Árverésre került a magyar rocklegenda gitárja

Segíts te is: Árverésre került a magyar rocklegenda gitárja

Hi­he­tet­len kegy­tárgyra li­ci­tál­hatsz!

Hi­he­tet­len kegy­tárgyra li­ci­tál­hatsz, ha igazi rock­ra­jongó vagy és sze­re­ted a Tank­csapda ze­ne­kart. Se­gíts és tiéd lehet a gitár!

Ezzel támadják a súlyos beteg kisfiú segítőjét

Ezzel támadják a súlyos beteg kisfiú segítőjét

Ren­ge­teg tá­ma­dás éri Re­ná­tát.

Ren­ge­teg tá­ma­dás éri Mol­nár Re­ná­tát, azt a 25 éves lányt, aki sza­bad­ideje nagy ré­szét arra szen­teli, hogy a nagy­be­teg Far­kas Ri­csin se­gít­sen.

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

Dzsudzsák Balázs jótékonykodik, nagylelkű felajánlást tett

A szom­bati Deb­re­cen-Fe­renc­vá­ros rang­adóra gyűl­nek az ado­má­nyok. Jól fogy­nak a je­gyek is.

Mikulásgyár: kettő történelmi rekord a hétvégén és mégsem biztos, hogy elég

Mikulásgyár: kettő történelmi rekord a hétvégén és mégsem biztos, hogy elég

Szom­ba­ton 12.178 ki­lo­gramm, va­sár­nap 14.046 ki­lo­gramm ado­mány gyűlt a Mi­ku­lásGyár fő­hely­szí­nén

Ez ám az átalakulás: teljesen megváltozott Katalin hercegnő külseje

Ez ám az átalakulás: teljesen megváltozott Katalin hercegnő külseje

Nem vé­let­len, hogy mos­tan­tól új fri­zu­rá­val lát­hat­juk a nagy­lelkű her­ceg­nőt.

Nem vé­let­len, hogy mos­tan­tól új fri­zu­rá­val lát­hat­juk a nagy­lelkű her­ceg­nőt.

Beteg gyerekek pénzét nyúlta le a csaló

Beteg gyerekek pénzét nyúlta le a csaló

Beteg gyer­me­kek­nek szánt ado­má­nyok­ból szer­zett pénzt egy csaló.

Beteg gyer­me­kek­nek szánt ado­má­nyok­ból szer­zett ma­gá­nak pénzt egy csaló nő, aki rá­kos­nak adta ki magát. Azt ha­zudta, hogy egy gyer­me­két már el­vesz­tette.

Több száz gyerek kap ajándékot ettől a magyar cukrászlánytól

Több száz gyerek kap ajándékot ettől a magyar cukrászlánytól

Több száz gyerek kap ajándékot ettől a magyar cukrászlánytól

Tíz kiló tész­tát gyúrt az ün­ne­pekre Szent­györ­gyi Ka­ta­lin, hogy hát­rá­nyos hely­zetű és sé­rült gye­re­ke­ket lep­jen meg.

Koko jó formában van: autógumikkal legózott a bokszoló

Koko jó formában van: autógumikkal legózott a bokszoló

Koko jó formában van: autógumikkal legózott a bokszoló

A jó cé­lért küz­dött Ko­vács Koko Ist­ván bok­szoló és Cser­no­viczki Éva csel­gán­csozó.

A jó cé­lért küz­dött Ko­vács Koko Ist­ván olim­piai és vi­lág­baj­nok bok­szoló és Cser­no­viczki Éva olim­piai bronz­ér­mes csel­gán­csozó az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet és a Bridges­tone vál­la­lat bu­da­pesti ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ján.

Ilyen hosszú ideig még sosem volt nyitva a Mikulásgyár!

Ilyen hosszú ideig még sosem volt nyitva a Mikulásgyár!

Idén 22 napon ke­resz­tül hoz­hat­ják az ado­má­nyo­kat a Hősök tere kö­ze­lé­ben fel­ál­lí­tott ado­má­nyo­zói köz­pontba.

Idén 22 napon ke­resz­tül hoz­hat­ják az ado­má­nyo­kat a Hősök te­ré­nél fel­ál­lí­tott ado­má­nyo­zói köz­pontba.

A Mikulásgyárban jártunk!

A Mikulásgyárban jártunk!

Idén 13. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Mi­ku­lás­gyá­rat

Idén 13. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Mi­ku­lás­gyá­rat, mely­nek célja a sze­gény­ség­ben élő csa­lá­dok és gyer­me­kek se­gí­tése

Karácsony előtt visszaél a csaló a jóérzésű emberek adományozó kedvével

Karácsony előtt visszaél a csaló a jóérzésű emberek adományozó kedvével

Bár a rend­őr­ség előtt nem is­me­ret­len a csaló, a ha­tó­ság egy­előre te­he­tet­len vele szem­ben.

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák Balázs

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák Balázs

Meg­le­pe­tés a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól. Abu-Dza­bi­ból ha­za­lá­to­gatva ala­po­san ki­hasz­nálta a né­hány napos sza­bad­sá­gát.

Meg­le­pe­tés a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól. Abu-Dza­bi­ból ha­za­lá­to­gatva ala­po­san ki­hasz­nálta a né­hány napos sza­bad­sá­gát. Pén­te­ken azon­ban ismét pá­lyára lép majd Ba­lázs, rá­adá­sul ko­moly meccs vár rá és já­té­kos­tár­sa­ira.

Ilyen is van: nagyon elégedetten jött ki a magyar kórházból egy német nő

Ilyen is van: nagyon elégedetten jött ki a magyar kórházból egy német nő

El­ké­pesztő, hogy mit tett, ami­kor ha­za­ért Re­gens­burgba.

El­ké­pesztő, hogy mit tett, ami­kor ha­za­ért Re­gens­burgba.

Hatalmas bejelentést tett Klapka György lánya!

Hatalmas bejelentést tett Klapka György lánya!

Jó cé­lokra hasz­nálja a hír­ne­vét.

Az Arany­asszony jó cé­lokra hasz­nálja a hír­ne­vét. Öt­le­té­vel so­kak­nak sze­rez­het majd örö­mét.

Rákbeteg kisfiúnak segített Harsányi Levente

Rákbeteg kisfiúnak segített Harsányi Levente

Meg­érin­tette egy meg­ke­re­sés.

A mű­sor­ve­ze­tőt annyira meg­érin­tette egy hall­ga­tói meg­ke­re­sés, hogy rög­tön cse­le­ke­dett.

Cristiano Ronaldo megvált nagy büszkeségétől

Cristiano Ronaldo megvált nagy büszkeségétől

Cris­ti­ano Ro­naldo nem csak já­té­ká­ról, hanem nagy szí­vé­ről is híres.

Cris­ti­ano Ro­naldo nem csak já­té­ká­ról, hanem nagy szí­vé­ről is híres.

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

A mű­sor­ve­zető és a Music Fm hall­ga­tói ismét össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

A mű­sor­ve­zető és a Music Fm hall­ga­tói ismét össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

Curtis vallomása: Lyukas szívvel születtem

Curtis vallomása: Lyukas szívvel születtem

A nép­szerű rap­per és já­ték­part­nere úgy dön­töt­tek, je­len­tős össze­get ado­má­nyoz­nak egy ala­pít­vány­nak.

A nép­szerű rap­per és já­ték­part­nere úgy dön­töt­tek, je­len­tős össze­get ado­má­nyoz­nak egy ala­pít­vány­nak.

Elutasította az adományt, a nyomorgó magyar színész felesége

Elutasította az adományt, a nyomorgó magyar színész felesége

Sokan pró­bál­nak se­gí­teni a mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek közt élő Szil­ágyi Ist­ván­nak, ám úgy tűnik, a fe­le­sége nem kér ezek­ből.

Kenderesi félmillió forinttal segít egy családon

Megható, Kenderesi Tamás félmillió forinttal segít egy családon

Meg­le­pe­tés­sel is ké­szült a fi­a­tal úszó.

Meg­le­pe­tés­sel is ké­szült a licit során a te­het­sé­ges úszó. A pénz­zel va­lóra vál­hatja az álmát a négy­gyer­me­kes csa­lád.

Bántalmazó fia miatt nem kapja meg az adományt Lópici Gáspár

Bántalmazó fia miatt nem kapja meg az adományt Lópici Gáspár

Évek óta pró­bál se­gí­teni a győri Au­rora ze­ne­kar a nehéz kö­rül­mé­nyek kö­zött élő szí­nész­nek.

Szilágyi István fia tagadja, hogy bántalmazta volna a szüleit

Szilágyi István fia tagadja, hogy bántalmazta volna a szüleit

A szí­nész bor­zal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­geti a nap­jait, pedig nem­ré­gi­ben há­rom­mil­lió fo­rint gyűlt össze szá­mára.

Bódi Sylvi újra szerelmes lett

Bódi Sylvi újra szerelmes lett

A Exek az éden­ben egy­kori mű­sor­ve­ze­tője a Noé Ál­lat­ott­hon­ban járt, ahová ado­má­nyo­kat vit­tek a re­a­lity show két sze­rep­lő­jé­vel.

A Exek az éden­ben egy­kori mű­sor­ve­ze­tője a Noé Ál­lat­ott­hon­ban járt, ahová ado­má­nyo­kat vit­tek a re­a­lity show két sze­rep­lő­jé­vel. Sylvi szinte min­den ál­la­tot meg­si­mo­ga­tott.

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Közel ti­zen­egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­tött össze eddig az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány az első ma­gyar­or­szági au­tista vizs­gá­ló­köz­pont lét­re­ho­zá­sára.

Közel ti­zen­egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­tött össze eddig az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány az első ma­gyar­or­szági au­tista vizs­gá­ló­köz­pont lét­re­ho­zá­sára. Az au­tiz­mus spekt­rum-za­var­ral élő gyer­me­kek meg­se­gí­té­sére szer­ve­zett Mo­soly kon­cert­nek kö­szön­he­tően több ezren fog­tak össze a nemes cé­lért.

Betegőrző monitort adományozott a Heim Pál Gyermekkórház intenzív osztályának Mága Zoltán

Betegőrző monitort adományozott a Heim Pál Gyermekkórház intenzív osztályának Mága Zoltán

Ha­tal­mas se­gít­ség ez a kór­ház­nak.

Élet­je­le­ket fi­gyelő esz­köz­zel tá­mo­gatta a he­ge­dű­mű­vész a gyer­me­kek or­vosi el­lá­tá­sát.

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Újra megy a harc a legrégebbi netes, magyar csaló ellen

Az első se­gít­ség­ké­ré­sek ide­jén még csak 15 éves volt az ópá­lyi Nagy Ró­bert.

Az első se­gít­ség­ké­ré­sek ide­jén még csak 15 éves volt az ópá­lyi Nagy Ró­bert, aki fi­a­tal kora el­le­nére már mil­li­ó­kat csalt ki jó­akaró em­be­rek­ből.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

El­ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

A be­te­ges­kedő mű­vész nem csak tes­ti­leg és lel­ki­leg, de anya­gi­lag is a pad­lón van, most azon­ban fel­csil­lant a re­mény.

Elköltöztethetik koszos, romos otthonából a nyomorgó Szilágyi Istvánt!

Elköltöztethetik koszos, romos otthonából a nyomorgó Szilágyi Istvánt!

Több mil­liós ado­mányt ka­pott.

Az adós­sá­gok­ban úszó idős szín­mű­vészt egy punk­ze­ne­kar se­gí­tette ki több mil­liós ado­mánnyal, most akár la­kást is kap­hat.

Egy család életét mentették meg Balázsék a Morning Show hallgatóinak segítségével

Megmentették egy család életét Balázsék

Ja­nuár kö­ze­pén hal­lot­tunk elő­ször arról a ma­jos­há­zai csa­lád­ról, akik­nek le­égett az ott­ho­nuk és gya­kor­la­ti­lag föl­dön­fu­tóvá vál­tak.

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze.

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Hatalmas adományt kapott a meggyilkolt kamionos családja

Hatalmas adományt kapott a meggyilkolt kamionos családja

A brit férfi 31 mil­lió fo­rin­tot kül­dött.

Bár a brit férfi nem is­merte a len­gyel ál­do­za­tot, mégis 31 mil­lió fo­rint­tal se­gíti a Lu­kasz csa­lá­dot. És nem volt egye­dül: több ezren küld­tek ado­mányt!

Adományokból temetik el a jég alá esett kislányt

Adományokból temetik el a jég alá esett kislányt

A te­me­tésre már az édes­anyát is ki­en­ged­ték a kór­ház­ból. Na­gyon meg­vi­seli a csa­lá­dot a gyász.

A te­me­tésre már az édes­anyát is ki­en­ged­ték a kór­ház­ból. Az ál­la­po­tos nő ál­la­pota sta­bi­labb, de na­gyon meg­vi­seli a csa­lá­dot a gyász.

Beteg gyerekeknek vitt ajándékot Kiszel Tünde

Beteg gyerekeknek vitt ajándékot Kiszel Tünde

A nap­tár­díva fon­tos­nak tartja, hogy is­mert em­ber­ként se­gítse az el­eset­te­ket.

A nap­tár­díva fon­tos­nak tartja, hogy is­mert em­ber­ként se­gítse az el­eset­te­ket.

Negyven család karácsonyát teszik boldoggá a pesti fiatalok

Negyven család karácsonyát teszik boldoggá a pesti fiatalok

A Sza­bolcs me­gyei Vas­me­gyerre uta­zott egy bu­da­pesti pár.

A Sza­bolcs me­gyei Vas­me­gyerre uta­zott egy bu­da­pesti pár.

Gyöngyösről célba ért a hatvanezredik kiló adomány is!

Gyöngyösről célba ért a hatvanezredik kiló adomány is!

Az ala­pít­vány kö­szö­ne­tét fe­jezi ki.

Har­ma­dik al­ka­lom­mal va­ló­sul­ha­tott meg az Aján­dék­do­boz Ala­pít­vány ka­rá­cso­nyi ado­mány­gyűj­tése.

Hatalmas adományt kapott a MikulásGyár!

Hatalmas adományt kapott a MikulásGyár!

A Batschka Ala­pít­vány há­rom­mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gatta a Mi­ku­lásGyá­rat.

A Batschka Ala­pít­vány há­rom­mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gatta a Mi­ku­lásGyár mun­ká­ját, ezzel se­gítve a mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­kek ka­rá­cso­nyát.

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal ka­rá­cso­nyo­zik.

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal és a Szom­szé­dok című té­vé­so­ro­zat mű­vé­sze­i­vel is együtt ka­rá­cso­nyo­zik Ivan­csics Ilona

Látványos akcióval nyit a MikulásGyár 2.

Látványos akcióval nyit a MikulásGyár 2.

A Mi­ku­lásGyár­nak most Ru­dolf és tár­sai se­gí­te­nek a Lurdy ház­ban.

A Mi­ku­lásGyár­nak most Ru­dolf és tár­sai se­gí­te­nek a Lurdy ház­ban, hogy el­jut­tas­sák az ado­má­nyo­kat a rá­szo­ru­lók­nak.

Fluor Tomi, Nyári Dia, a Halott Pénz, Curtis és Peller Mariann is angyalok lettek!

Fluor Tomi, Nyári Dia, a Halott Pénz, Curtis és Peller Mariann is angyalok lettek!

A sztá­rok sűrű min­den­nap­jaik el­le­nére is időt sza­kí­tot­tak az ese­ményre.

A sztá­rok sűrű min­den­nap­jaik el­le­nére is időt sza­kí­tot­tak az ese­ményre.

Régi-új MikulásGyár gyűjtőpont Miskolcon

Régi-új MikulásGyár gyűjtőpont Miskolcon

4 év szü­net után idén a Mis­kolc Pla­zá­ban is újra lett egy gyűj­tő­pont.

4 év szü­net után, a Mento Kft. tá­mo­ga­tá­sá­nak kö­szön­he­tően idén a Mis­kolc Pla­zá­ban is ki­ala­kí­tásra ke­rült egy gyűj­tő­pont.

Raktár mélyéről került elő Jimmy ereklyéje

Raktár mélyéről került elő Jimmy ereklyéje

Zámbó Jimmy első zon­go­rája után most a dob­fel­sze­re­lés is meg­lett...

Zámbó Jimmy első zon­go­rája után most a csa­ládi dob­fel­sze­re­lés is a jó ügy szol­gá­la­tába állt. Elő­ke­rült az el­fe­le­dett hang­szer, amit a fi­á­nak vett a ki­rály.

Boltolna a Mikulásgyár!

Boltolna a Mikulásgyár!

Több, mint egy év­ti­zede segít a Mi­ku­lásGyár a mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­ke­ken, ehhez vi­szont el­en­ged­he­tet­len, hogy neki is se­gít­se­nek. Egy­szó­val boltra fel, le­gyél te is part­ner!

Több, mint egy év­ti­zede segít a Mi­ku­lásGyár a mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­ke­ken, ehhez vi­szont el­en­ged­he­tet­len, hogy neki is se­gít­se­nek. Egy­szó­val boltra fel, le­gyél te is part­ner!

Csángóföldi magyar gyerekeknek vitt adományt a Szerencsejáték Zrt.

Csángóföldi magyar gyerekeknek vitt adományt a Szerencsejáték Zrt.

A ma­gya­rok lakta Csán­gó­föld több te­le­pü­lé­sére vitt ado­má­nyo­kat az Szrt.

A ma­gya­rok lakta Csán­gó­föld több te­le­pü­lé­sére vitt ado­má­nyo­kat az Szrt.

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj, mint az éhező - videó

Felháborító: többet koldul össze a jó csaj sminkre, mint az éhező - videó

Te kinek se­gí­te­nél?

Hi­he­tet­len tár­sa­dalmi je­len­ségre hívja fel a fi­gyel­met ez a videó. Te a szép­ség­sze­rekre gyűj­tö­ge­tőn, vagy az éhe­zőn se­gí­te­nél?

Tízezer embernek nyújtott segítséget Mága Zoltán

Tízezer embernek nyújtott segítséget Mága Zoltán

100 mil­lió fo­rint ado­mány gyűlt össze.

Több mint 100 mil­lió fo­rint ado­mány gyűlt össze a he­ge­dű­mű­vész temp­lomi fesz­ti­vál­so­ro­za­tán.

AZ NFL-sztár 20 millió dollárral harcol a mellrák ellen

AZ NFL-sztár 20 millió dollárral harcol a mellrák ellen

A négy­sze­res Super Bowl-győz­tes min­den já­té­kos­tár­sát le­nyomta.

A négy­sze­res Super Bowl-győz­tes Tom Brady min­den já­té­kos­tár­sát le­nyomta.

Migránsokat segít a hajójával a Barca legendája

Migránsokat segít a hajójával a Barca legendája

Nem ap­ró­pénz­zel jó­té­kony­ko­dott a ka­ta­lá­nok ko­rábbi ked­vence. Éle­te­ket ment­het meg a vi­lág­baj­nok fut­bal­lista.

Nem ap­ró­pénz­zel jó­té­kony­ko­dott a ka­ta­lá­nok ko­rábbi ked­vence. Éle­te­ket ment­het meg a világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­bal­lista.

Norbi most nagyon kiakadt! Segítségért kiált

Norbi most nagyon kiakadt! Segítségért kiált

A fit­nesz­guru alig ta­lálja a sza­va­kat.

A fit­nesz­guru alig ta­lálja a sza­va­kat dü­hé­ben, ha szóba kerül a Dóri Ház csőd kö­zeli hely­zete.

Egymilliót adott a beteg gyermekeknek Norbi

Egymilliót adott a beteg gyermekeknek Norbi

Scho­bert Nor­bert nem he­zi­tált.

Scho­bert Nor­bert egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált. Amint hírül vette, hogy a Dóri Ház­nak azon­nali gyors­se­gélyre van szük­sége, el­utalta az össze­get.

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

Két­száz rá­szo­ruló gyer­mek, száz csa­lád élel­me­zé­sét se­gí­tette Süsü ba­rá­ta­i­val.

Két­száz rá­szo­ruló gyer­mek, száz csa­lád élel­me­zé­sét se­gí­tette Süsü ba­rá­ta­i­val.