CÍMKE: 'a dal'

Durván ráfázik, aki lopott slágerrel indult A Dalban - ez a büntetése!

Durván ráfázik, aki lopott slágerrel indult A Dalban - ez a büntetése!

Lo­pás­sal vá­dol­ják A Dal 2019 egyik dön­tő­sét!

Lo­pás­sal vá­dol­ják A Dal 2019 egyik dön­tő­sét! Az elő­adó nevét még tit­kol­ják.

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de a sá­romos éne­kes ezzel nem él vissza. Fred­die szíve ugyanis jó ideje fog­lalt, és bi­zony ő hű­sé­ges típus.

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de a sá­romos éne­kes ezzel nem él vissza. Fred­die szíve ugyanis jó ideje fog­lalt, és bi­zony ő hű­sé­ges típus.

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Hatalmas bejelentés, ebben a műsorban tér vissza a TV2 sztárja

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra, le­köti min­den ide­jét. Nagy­sza­bású dol­got ter­vez!

Reni na­gyon ké­szül az új ki­hí­vásra, le­köti min­den ide­jét. Nagy­sza­bású dol­got ter­vez!

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

A Duna Te­le­ví­zió idén is ke­resi Ma­gyar­or­szág dalát: azt az egész or­szá­got meg­moz­gató zenét, amely vé­gig­kí­séri a 2019-es évet.

Máris keresik az AWS utódját

Az MTV-nél máris keresik az AWS utódját

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó mű­sorba.

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó műsor nyol­ca­dik éva­dába. A nyer­tes Ma­gyar­or­szá­got kép­vi­sel­heti az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vá­lon.

Meghosszabbították a nevezést, eddig lehet jelentkezni A Dalra

Meghosszabbították a nevezést, eddig lehet jelentkezni A Dalra

Van még esé­lye annak, aki sze­retné kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vá­lon.

Van még esé­lye annak, aki sze­retné kép­vi­selni ha­zán­kat a 2019-ben meg­ren­de­zésre ke­rülő Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vá­lon. A szer­ve­zők ugyanis meg­hosszab­bí­tot­ták a je­lent­ke­zési ha­tár­időt, rá­adá­sul szá­mos csá­bító el­is­me­rés­sel és le­he­tő­ség­gel vár­ják a ne­ve­ző­ket.

Rémálmok kínozzák Frenreisz Károlyt: Elárulta, miért nem tud aludni!

Rémálmok kínozzák Frenreisz Károlyt: Elárulta, miért nem tud aludni!

Al­vás­za­va­rok­kal küzd A Dal zsű­ri­tagja, Fren­reisz Ká­roly!

Al­vás­za­va­rok­kal küzd A Dal zsű­ri­tagja, Fren­reisz Ká­roly!

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg! Nagy volt az iz­ga­lom a pro­duk­ció előtt!

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban volt.

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban állt a ka­me­rák elé A Dal szom­bat esti adá­sá­ban! Le­nyű­göző, mi­lyen szép!

Ők lettek A Dal második elődöntőjének győztesei: Nekik drukkoltál?

Ők lettek A Dal második elődöntőjének győztesei: Nekik drukkoltál?

Ha­tal­mas a tét!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, idén ki kép­vi­seli majd Ma­gyar­or­szá­got az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon, Lissza­bon­ban! Ha­tal­mas a tét!

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Biga A Dal egyik leg­na­gyobb esé­lyese! A si­ke­res éne­kes bízik benne, hogy semmi nem áll az út­jába a dön­tőig!

Biga A Dal egyik leg­na­gyobb esé­lyese! A si­ke­res éne­kes bízik benne, hogy semmi nem áll az út­jába a dön­tőig!

Családi tragédia változtatta meg A Dal sztárjának életét

Családi tragédia változtatta meg A Dal sztárjának életét

A ze­nész ha­ma­ro­san a papi vég­zett­sé­gét is meg­szerzi a teo­ló­giai fő­is­ko­lán. Idén dip­lo­má­zik.

A ze­nész ha­ma­ro­san a papi vég­zett­sé­gét is meg­szerzi a teo­ló­giai fő­is­ko­lán. Idén dip­lo­má­zik.

Nő a feszültség A Dalban: Frenreisz Károly mindenkit kiosztott!

Nő a feszültség A Dalban: Frenreisz Károly mindenkit kiosztott!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki kép­vi­seli ha­zán­kat az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon, Lissza­bon­ban.

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Nekik drukkoltál?

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Nekik drukkoltál?

A Dal első elő­dön­tő­jé­ben ezek az éne­­kes­­nek kap­­tak esélyt arra, hogy to­­vább foly­­tas­­sák a ver­­seny­­zést!

Újabb kemény kritika A Dalban: Schell Judit most sem finomkodott!

Újabb kemény kritika A Dalban: Schell Judit most sem finomkodott!

A szí­nész­nő­nek nem állt össze a pro­duk­ció! Judit nem is adott magas pont­szá­mot a Sa­ti­vus ze­ne­kar­nak!

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Schell Ju­dit­nak A Dal című műsor köz­ben ment el a hangja! Kép­te­len volt ér­té­kelni Tol­vai Reni pro­duk­ci­ó­ját!

Dráma élő adásban: Fájdalmas, családi titkáról vallott Mező Misi!

Dráma élő adásban: Fájdalmas, családi titkáról vallott Mező Misi!

Az éne­kes zsű­ri­zés köz­ben árulta el a fájó tit­kot! Egy dal hozta elő be­lőle.

Az éne­kes zsű­ri­zés köz­ben árulta el a fájó tit­kot! Egy dal hozta elő be­lőle az em­lé­ke­ket... Szo­morú!

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Az éne­kesnő vi­sel­ke­dése ki­akasz­totta A Dal című műsor íté­szeit. Újabb zsű­ri­tag mondta el vé­le­mé­nyét!

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

A har­ma­dik vá­lo­ga­tó­ban ezek az éne­kes­nek kap­tak esélyt arra, hogy to­vább foly­tas­sák a ver­seny­zés! Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

Szexi kulisszatitkok: Belátni Tolvai Reni dekoltázsába!

Szexi kulisszatitkok: Belátni Tolvai Reni dekoltázsába!

A gyö­nyörű éne­kesnő nem csak da­lá­val nyű­gözte le a kö­zön­sé­get! Reni de­kol­tá­zsa elég mély volt!

A gyö­nyörű éne­kesnő nem csak da­lá­val nyű­gözte le a kö­zön­sé­get! Reni de­kol­tá­zsa elég mély volt!

Kulisszatitkok A Dal öltözőiből

Kulisszatitkok A Dal öltözőiből

A ver­seny­zők már hó­na­pok óta ké­szül­nek, hogy a leg­jobb for­má­ju­kat hoz­zák majd a szín­pa­don. A műsor sty­listja me­sélt a Ri­post­nak a pro­duk­ció ku­lissza­tit­ka­i­ról.

A ver­seny­zők már hó­na­pok óta ké­szül­nek, hogy a leg­jobb for­má­ju­kat hoz­zák majd a szín­pa­don. A műsor sty­listja me­sélt a Ri­post­nak a pro­duk­ció ku­lissza­tit­ka­i­ról.

Ő Pápai Joci gyönyörű felesége!

Ő Pápai Joci gyönyörű felesége!

Cso­dás gyer­me­kek szü­lei együtt, ti­zen­há­rom éve bol­do­gok együtt.

Petíciót írtak Tóth Gabi csalódott rajongói

Petíciót írtak Tóth Gabi csalódott rajongói

Kép­te­le­nek be­le­nyu­godni...

A kép­er­nyőn is át­jött, Tóth Gabi ne­he­zen vi­selte, hogy a sokak által győz­tes­nek várt szer­ze­ménnyel végül a leg­jobb négy közé sem ke­rül­he­tett be...

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Súlyos döntés, ezért hagyná ott az élő adást Vastag Tamás

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek, még­sem hagyja magát le­be­szélni.

Az éne­kes pon­to­san tudja, hogy tet­té­nek ko­moly anyagi kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek, még­sem hagyja magát le­be­szélni.

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Nem ön­ma­gá­ban, hanem a da­lá­ban hitt. Ő utaz­hat Ki­jevbe, az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Nem ön­ma­gá­ban, hanem a da­lá­ban hitt. Ő utaz­hat Ki­jevbe, az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Különleges rituáléval lazítanak adás előtt A Dal 2017 versenyzői...

Különleges rituáléval lazítanak adás előtt A Dal 2017 versenyzői

Szom­ba­ton ismét ki­lenc ver­senyző küzd meg a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért A Dal 2017 kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Kállay-Saunders András mamájára emlékezett

Kállay-Saunders András mamájára emlékezett

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás nagy­ma­mája éle­té­ért az or­vo­sok 2014 nya­rán na­po­kon ke­resz­tül har­col­tak.

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó buz­dító be­je­lent­ke­zés­ben igye­ke­zett tá­mo­gatni A Dal dön­tő­jé­ben szom­ba­ton fel­lépő test­vé­rét. Eköz­ben be­szólt ki­csit a kri­ti­ku­sok­nak is.

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó buz­dító be­je­lent­ke­zés­ben igye­ke­zett tá­mo­gatni A Dal dön­tő­jé­ben szom­ba­ton fel­lépő test­vé­rét. Eköz­ben be­szólt ki­csit a kri­ti­ku­sok­nak is.

Kimerült Caramel: Pihenésért könyörgött születésnapján!

Kimerült Caramel: Pihenésért könyörgött születésnapján!

A nép­szerű éne­kes be­töl­tötte 35. élet­évét. La­punk­nak el­me­sélte, nem vá­gyott sem ün­nep­lésre...

A nép­szerű éne­kes be­töl­tötte 35. élet­évét. La­punk­nak el­me­sélte, nem vá­gyott sem ün­nep­lésre, sem aján­dé­kokra, csak arra, hogy az ágy­ban fe­küd­hes­sen egész nap!

Tanult a hibájából A Dal énekese

Tanult a hibájából A Dal énekese

Igazi ér­zelmi hul­lám­vasút volt A Dal 2017 szom­bati adása Szabó Ádám szá­mára. A 23 éves ze­ne­szerző iko­ni­kus hang­szere nél­kül lé­pett szín­padra.

Igazi ér­zelmi hul­lám­vasút volt A Dal 2017 szom­bati adása Szabó Ádám szá­mára. A 23 éves ze­ne­szerző iko­ni­kus hang­szere nél­kül lé­pett szín­padra.

Kállay-Saunders András meglepő kijelentést tett

Kállay-Saunders András meglepő kijelentést tett

2012-ben sze­re­pelt elő­ször.

Szom­bat este har­mad­szor is A Dal szín­pa­dára lé­pett Kál­lay-Sa­un­ders And­rás. Az éne­kes elő­ször 2012-ben vett részt az elő­vá­lo­ga­tón.

Ők lépnek fel a A Dal második elődöntőjében

Tartolt A DAL

Óri­ási né­zett­sé­get ge­ne­rált az adás.

Óri­ási né­zett­sé­get ge­ne­rált az első adás, így a hét­vége leg­né­zet­tebb mű­sora lett.

Végre kiderültek A Dal kulisszatitkai!

Végre kiderültek A Dal kulisszatitkai!

Szom­ba­ton 19.30-kor indul Ma­gyar­or­szág dal­vá­lasztó show-ja, A Dal.

Szom­ba­ton 19.30-kor indul Ma­gyar­or­szág dal­vá­lasztó show-ja, A Dal. A ver­seny­zők és a ver­senybe kül­dött dalok már is­mer­tek...

Váratlan fordulat: visszatér régi szakmájához Pierrot!

Váratlan fordulat: visszatér régi szakmájához Pierrot!

Újabb le­mezt adott ki.

Újabb le­mezt adott ki A Dal című műsor zsű­ri­tagja. 16 év ki­ha­gyás után je­lent meg a va­do­natúj da­lo­kat tar­tal­mazó Pi­er­rot album.

Megint kizártak valakit A Dalból

Megint kizártak valakit A Dalból

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

Idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára!

A gyö­nyörű szí­nésznő el­árulta a Ri­post­nak: idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára! Hogy miért, arról rész­le­te­sen be­szá­molt!

Freddie nagypapájától rettegett Puskás Öcsi

Freddie nagypapájától rettegett Puskás Öcsi

A sport­tal való kap­cso­la­tá­ról be­szélt a Dal idei győz­tese, és egy meg­döb­bentő tényt is el­árult. A Rába-parti Bo­zsik le­gen­dája.

A sport­tal való kap­cso­la­tá­ról be­szélt a Dal idei győz­tese, és egy meg­döb­bentő tényt is el­árult.

Karrierje miatt teljesen elhanyagolja családját Freddie

Karrierje miatt teljesen elhanyagolja családját Freddie

A Dal idei győz­te­sé­nek nin­csen ideje sze­ret­te­ire, hi­szen re­ne­ge­teg te­en­dője mel­lett egy sza­bad percre sem marad.

A Dal idei győz­te­sé­nek nin­csen ideje sze­ret­te­ire, hi­szen te­en­dői mel­lett egy sza­bad percre sem marad.

Visszaüt a botrány: Kállay-Saunders ellen fordultak a rajongók!

Visszaüt a botrány: Kállay-Saunders ellen fordultak a rajongók!

Nem értik az éne­kes re­ak­ci­ó­ját.

Hiába egye­zett meg a sztár me­nedzs­mentje és az MTVA, to­vábbra sem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás körül.

Kállay-Saunders András teljesen kiakadt: "Ne nézzetek hülyének!"

Kállay-Saunders András teljesen kiakadt: "Ne nézzetek hülyének!"

Egy in­du­la­tos Fa­ce­book-poszt­ban em­lé­kez­te­tett min­den­kit, hogy nem teg­nap kez­dett el éne­kelni.

A sikerre rámehet Freddie párkapcsolata

A sikerre rámehet Freddie párkapcsolata

Egyre fel­ka­pot­tabb, mióta meg­nyerte A Dalt, és szinte meg­őrül­nek érte a nők. Vajon fel­ál­dozná a sze­rel­met a si­ke­rért?

Ala­po­san a feje te­te­jére állt a jó­képű éne­kes élete, mióta ki­de­rült, ő kép­vi­seli ha­zán­kat az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Nem vitás, Fred­die egyre fel­ka­pot­tabb, szinte meg­őrül­nek érte a nők. Vajon fel­ál­dozná a sze­rel­met a si­ke­rért?

Kállay-Saunders András teljesen összeroppant A Dal döntője után

Kállay-Saunders András teljesen összeroppant A Dal döntője után

Egy őszinte vi­de­óüze­net­ben ma­gya­rázta el ra­jon­gó­i­nak kínos ba­ki­ját, ami meg­pe­csé­telte sor­sát.

Kivel lehet esélyünk az Eurovízión?

Kivel lehet esélyünk az Eurovízión?

Szom­bat este eldől, hogy idén ki kép­vi­sel­heti ha­zán­kat a dal­fesz­ti­vá­lon.

Szom­bat este eldől, hogy idén ki kép­vi­sel­heti ha­zán­kat a 2016-os Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Több le­het­sé­ges győz­tes is van A Dal dön­tő­sei kö­zött.

Durva botránnyá fajult Kállay-Saunders András bakija!

Durva botránnyá fajult Kállay-Saunders András bakija!

Heves vitát rob­ban­tott ki az éne­kes kínos sze­rep­lése A Dal szom­bati dön­tő­jé­ben. Sa­un­ders pro­du­cere ki­zárt­nak tartja, hogy a sztár hi­bá­zott.

Heves vitát rob­ban­tott ki az éne­kes kínos sze­rep­lése A Dal szom­bati dön­tő­jé­ben. Sa­un­ders pro­du­cere ki­zárt­nak tartja, hogy a sztár el­té­vesz­tette volna a hang­ne­met, sze­rinte két­szer is rossz alap szólt a fü­lé­ben. A műsor hang­mér­nö­két fel­há­bo­rí­totta a fel­té­te­le­zés.

Majkát megint feldühítették, megmondta a magáét

Majkát megint feldühítették, megmondta a magáét

A rap­per a Fa­ce­boo­kon tar­tott meg­mondó napot, ugyanis megint rá­jött, hogy nem kap­nak elég el­is­me­rést sem az ő, sem a ba­rá­tai szer­ze­mé­nyei.

A rap­per a Fa­ce­boo­kon tar­tott meg­mondó napot, ugyanis megint rá­jött, hogy nem kap­nak elég el­is­me­rést sem az ő, sem a ba­rá­tai szer­ze­mé­nyei.

Szokatlanul reagált a kritikákra Tatár Csilla

Szokatlanul reagált a kritikákra Tatár Csilla

Elő­vette a hu­mo­rát, és frap­pán­san vá­gott vissza.

A leg­több hí­res­ség egy­ből meg­sér­tő­dik vagy ke­mé­nyen vissza­tá­mad, ha be­szól­nak neki. Tatár Csilla vi­szont elő­vette a hu­mo­rát, és frap­pán­san re­a­gált.

Keményen beszólt A Dal zsűrijének Gájer Bálint

Keményen beszólt A Dal zsűrijének Gájer Bálint

Nem fo­gadta va­lami jól a ki­esést.

Nem fo­gadta va­lami jól, hogy nem ju­tott to­vább A Dal utolsó elő­dön­tő­jé­ből. Sze­rinte a zsű­ri­ta­gok azt se tud­ják, hogy mit akar­nak.

Tatár Csilla rajongóinak lassan semmi sem jó!

Tatár Csilla rajongóinak lassan semmi sem jó!

Az új­don­sült anyuka már nem elő­ször ka­pott hi­de­get-me­le­get meg­je­le­nése miatt. Ami kissé ért­he­tet­len...

Durván beszóltak a netezők Tatár Csillának

Durván beszóltak a netezők Tatár Csillának

Kül­seje miatt érte kri­tika.

Az új­don­sült anyuka szom­bat este tért vissza a kép­er­nyőre, A Dal egyik mű­sor­ve­ze­tő­je­ként, meg­je­le­nése azon­ban nem ara­tott osz­tat­lan si­kert.

Élő adásban, a színpadon lett rosszul A Dal fiatal versenyzője!

Élő adásban, a színpadon lett rosszul A Dal fiatal versenyzője!

Azon­nali or­vosi el­lá­tásra szo­rult Tóth Andi. Nem bírta a sok fe­szült­sé­get.

Azon­nali or­vosi el­lá­tásra szo­rult Tóth Andi, aki nem bírta a mű­sor­ral járó fe­szült­sé­ge­ket.

Szülei sorsa kísértette Oláh Gergőt

Szülei sorsa kísértette Oláh Gergőt

Az éne­kes soha nem fe­lejti el, hon­nan jött.

Az éne­kes­nek ma már nin­cse­nek anyagi gond­jai, azon­ban soha nem fe­lejti el, hon­nan jött. Hi­szen na­gyon nehéz kö­rül­mé­nyek kö­zött nőtt fel, és so­káig úgy tűnt, fel­nőtt­ként sem lesz képes ki­törni a mély­sze­gény­ség­ből.

Botránya miatt figyelmeztette a TV2 Alekoszt

Botránya miatt figyelmeztette a TV2 Alekoszt

Bo­csá­nat­ké­résre szó­lí­tot­ták fel.

Nagy port ka­vart az Édes Élet sztár­já­nak ki­ro­ha­nása. In­du­la­tos be­jegy­zése miatt a csa­torna bo­csá­nat­ké­résre kö­te­lezte a fel­há­bo­ro­dott gö­rö­göt.

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Hi­va­ta­lossá vált, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, amibe nem ke­rült be a Mor­ning Show.

Ki­de­rült, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, amibe nem ke­rült be a Mor­ning Show.