CÍMKE: 'a dal 2018'

Keményen beszóltak Tolvai Reninek a sztárok!

Keményen beszóltak Tolvai Reninek a sztárok!

Az éne­kesnő nem­ré­gi­ben kri­ti­zálta A Dal idei zsű­ri­jét, mivel sze­rinte akár ő is meg­nyer­hette volna az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált.

Keményen megmondta a magáét Tolvai Reni!

Keményen megmondta a magáét Tolvai Reni!

Az éne­kesnő nem elé­ge­dett az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál idei győz­te­sé­vel.

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny elő­dön­tő­jé­ben szín­padra áll az AWS.

Ma Lissza­bon­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny elő­dön­tő­jé­ben szín­padra áll az AWS.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Így ünnepelnek majd A Dal 2018 döntője után a Leander Kills tagjai!

Így ünnepelnek majd A Dal 2018 döntője után a Leander Kills tagjai!

A rock­banda tag­jai sze­ret­nek szó­ra­kozni, de az el­múlt hetek meg­pró­bál­ta­tá­sai ki­me­rí­tet­ték őket.

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Min­den ed­di­gi­nél sok­szí­nűbb, így még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.

Még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Ma este újra fel­csen­dül a ye­syes - I let you run away című száma A Dal­ban! Három hét­tel ez­előtt a dal­la­mos me­ló­dia el­nyerte a zsűri és a kö­zön­ség tet­szé­sét is.

Váratlan meglepetés A Dal színpadán!

Váratlan meglepetés A Dal színpadán!

A má­so­dik elő­dön­tő­ben kü­lön­le­ges pro­duk­ciót lát­ha­tunk!

A má­so­dik elő­dön­tő­ben kü­lön­le­ges pro­duk­ciót lát­ha­tunk!

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Szom­bat este nyolc dal küzd meg a győ­ze­le­mért! Végre ki­de­rül, ki kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Szom­bat este nyolc dal küzd meg a győ­ze­le­mért! Végre ki­de­rül, ki és mi­lyen pro­duk­ci­ó­val kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon Por­tu­gá­li­á­ban. Az élő adás­ban nem csak a jól is­mert szer­ze­mé­nyek csen­dül­nek majd fel, de kü­lön­le­ges elő­adá­sokra is szá­mít­ha­tunk.

Dánielfy Gergő dalát egy rossz élmény ihlette!

Dánielfy Gergő dalát egy rossz élmény ihlette!

Az éne­kes "Azt mond­tad" című slá­ge­ré­vel könnye­ket csalt A Dal zsű­ri­jé­nek sze­mébe...

Az éne­kes "Azt mond­tad" című slá­ge­ré­vel könnye­ket csalt Mező Misi sze­mébe...

Tolvai Renáta megszólalt, ezt bocsánatkérésnek szánta?

Tolvai Renáta megszólalt, ezt bocsánatkérésnek szánta?

Tol­vai Reni szom­bat este ki­esett A Dal­ból és nem tar­totta ma­gá­ban a dühét, amit Schell Judit kri­ti­kája miatt ér­zett.

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője. Tol­vai Reni na­gyon meg­sér­tő­dött a ne­ga­tív kri­tika miatt.

Itt A Dal első elődöntőjének névsora

Itt A Dal első elődöntőjének névsora

Szom­ba­ton este 9 dal küzd meg a dön­tőbe ju­tá­sért.

A három vá­lo­ga­tó­ból ti­zen­nyolcan ke­rül­tek be a két elő­dön­tőbe, ame­lyek feb­ruár 10-én és 17-én lesz­nek lát­ha­tóak a Duna Te­le­ví­zi­ó­ban és a Duna World-ön...

Furcsa videót osztott meg a sértődött Tolvai Reni, kicsinyes bosszú?

Furcsa videót osztott meg a sértődött Tolvai Reni, kicsinyes bosszú?

Schell Judit hangja el­ment, ami­kor az éne­kes­nőt ér­té­kelte.

A zsűri éppen az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját és dalát ér­té­kelte, ami­kor Schell Judit szí­nész­nő­nek el­ment a hangja. Olyan kö­hö­gő­ro­ham tört rá, hogy ne­he­zen bírt meg­szó­lalni. Ivott egy kis vizet, majd ez­után ér­té­kelte Tol­vai Reni pro­duk­ci­ó­ját.

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

A hí­res­ség együtt ne­velte ked­ve­sé­vel annak gyer­me­két, most azon­ban már külön uta­kon jár­nak.

Kihirdették A Dal harmadik válogatójának versenyzőit

Kihirdették A Dal harmadik válogatójának versenyzőit

A szom­bati vá­lo­gató adás­ban újabb tíz dal ver­se­nyez majd a to­vább­ju­tá­sért!

A Dal műsorvezetője komoly fájdalmakat élt át a színpadon

A Dal műsorvezetője komoly fájdalmakat élt át a színpadon

Me­gyűlt a baja a ci­pő­vá­lasz­tás­sal...

Rá­to­nyi Krisz­ti­á­nak meg­gyűlt a baja a ci­pő­vá­lasz­tás­sal...

Folytatódik A Dal: ők a második adás versenyzői

Folytatódik A Dal: ők a második adás versenyzői

Is­mert arcok is lesz­nek a szín­pa­don.

Szom­bat este Rá­to­nyi Krisz­tá­val és Fe­hér­vári Gábor Alf­réd­dal, Fred­die-vel foly­ta­tó­dik A Dal 2018.

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Az éne­kesnő sze­rel­mé­nek éne­kelt szom­bat este A Dal szín­pa­dán...

Az éne­kesnő sze­rel­mé­nek éne­kelt szom­bat este A Dal szín­pa­dán...

A Dal 2018: elájultak a nézők a metált játszó csapattól

A Dal 2018: elájultak a nézők a metált játszó csapattól

Dá­ni­elfy Ger­gely és az AWS nyert.

Holt­ver­seny­ben Dá­ni­elfy Ger­gely és az AWS nyerte A Dal 2018 má­so­dik vá­lo­ga­tó­mű­so­rát szom­ba­ton.

Megvan, ki lesz a meglepetésvendég szombaton A Dal színpadán

Megvan, ki lesz a meglepetésvendég szombaton A Dal színpadán

A Dal szom­bat esti vá­lo­ga­tó­ján újabb sztá­rok ké­szül­nek meg­le­pe­tés­pro­duk­ci­ó­val.

Rátonyi Kriszta jógával és edzéssel készült A Dalra

Rátonyi Kriszta jógával és edzéssel készült A Dalra

Re­me­kül helyt­állt a dal­vá­lasztó mű­sor­ve­ze­tője!

Re­me­kül helyt­állt a dal­vá­lasztó mű­sor­ve­ze­tője!

Lerántották a leplet A Dal versenyzőiről: őrült dolgokat képesek megtenni a győzelemért

Lerántották a leplet A Dal versenyzőiről: őrült dolgokat képesek megtenni a győzelemért

A Dal ver­seny­zői fo­ga­dal­mat tet­tek.

A Dal ver­seny­zői fo­ga­dal­mat tet­tek, mit csi­nál­ná­nak, ha nyer­né­nek.

Sértődéssel indult a Dal!

Kínos beszólás, sértődéssel indult a Dal!

Vas­tag Tamás pro­duk­ci­ó­ját fa­lu­napi pro­duk­ci­ó­nak ne­vezte Mező Misi.

Vas­tag Tamás pro­duk­ci­ó­ját fa­lu­napi pro­duk­ci­ó­nak ne­vezte Mező Misi. Vajon mit szól ehhez az éne­kes.

Az ország lázban ég: elképesztő produkcióval robbant be A Dal

Az ország lázban ég: elképesztő produkcióval robbant be A Dal

Vi­lág­szín­vo­nalú elő­adá­so­kat lát­hat­tunk A Dal első vá­lo­ga­tó­ján.

Vi­lág­szín­vo­nalú elő­adá­so­kat lát­hat­tunk A Dal első vá­lo­ga­tó­ján. A ver­seny­zők pedig még egy meg­le­pe­tés­sel is ké­szül­tek.

Hatalmas meglepetés, ez a magyar színésznő lesz A Dal 2018 zsűritagja!

Hatalmas meglepetés, ez a magyar színésznő lesz A Dal 2018 zsűritagja!

A nép­szerű mű­vésznő üde szín­foltja a ja­nu­ár­ban in­duló mű­sor­nak, ami­ben három másik tár­sá­val dönt az éne­ke­sek sor­sá­ról.

Már lehet jelentkezni A Dalba, legyél te 2018 legnagyobb sztárja!

Már lehet jelentkezni A Dalba, legyél te 2018 legnagyobb sztárja!

El­in­dult a je­lent­ke­zés A Dal mű­so­rába, a köz­mé­dia 2018-ban is ke­resi az év leg­jobb ze­né­jét.