Ezt nézd: így még biztosan nem láttad a budapesti metrómegállókat

Ezt nézd: így még biztosan nem láttad a budapesti metrómegállókat

Meg­mu­tat­ták, ho­gyan néz­nek ki a 3-as metró fel­újí­tás alatt álló ál­lo­má­sai.

Kiderült az első éles napon, mi a metrópótlás gyenge pontja

Kiderült az első éles napon, mi a metrópótlás gyenge pontja

Más­fél évre le­zár­ták az M3-as metró déli sza­ka­szát a Nagy­vá­rad tér és Kő­bá­nya-Kis­pest kö­zött.

FRISS HÍREK

Tarlós: Karácsony Gergely helyesen írni sem tud

Tarlós: Karácsony Gergely helyesen írni sem tud

A fő­pol­gár­mes­ter in­ter­jút adott a Ma­gyar Hír­lap­nak, a be­szél­ge­tés­ben szó esett Ka­rá­csony Ger­gely­ről is.

Bu­da­pest fő­pol­gár­mes­tere in­ter­jút adott a Ma­gyar Hír­lap­nak, a be­szél­ge­tés­ben szó esett Ka­rá­csony Ger­gely­ről is.

Kiderült, ekkor adják át a 3-as metró felújított szakaszát

Kiderült, ekkor adják át a 3-as metró felújított szakaszát

A fel­hőt­len utaz­ga­tás azon­ban csak né­hány napig fog tar­tani, mert újabb fel­újí­tásba kez­de­nek.

A fel­hőt­len utaz­ga­tás azon­ban csak né­hány napig fog tar­tani, mert újabb fel­újí­tásba kez­de­nek.

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

A héten le­zá­rul a hár­mas metró északi ré­szé­nek fel­újí­tása, a mun­kát a déli sza­kasz­nál foly­tat­ják.

A héten le­zá­rul a hár­mas metró északi ré­szé­nek fel­újí­tása, a mun­kát a déli sza­kasz­nál foly­tat­ják. Az Üllői utat el­le­pik a pót­ló­bu­szok.

Egy teljes hétig végig jár a 3-as metró

Egy teljes hétig végig jár a 3-as metró

Már fut a pró­ba­üzem Új­pest Köz­pont és a Lehel tér kö­zött.

Már fut a pró­ba­üzem Új­pest Köz­pont és a Lehel tér kö­zött. Jövő hét­vé­gén a tel­jes 3-as met­rót vissza­kap­juk, de csak egy hétig jár­nak majd az egész sza­ka­szon a sze­rel­vé­nyek.

Újra füstöl a hármas metró, elmondjuk miért

Újra füstöl a hármas metró, elmondjuk miért

Lát­vá­nyos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a hár­mas metró első sza­ka­szá­nak fel­újí­tása. Több, mint egy éve dol­goz­nak oda­lent.

Lát­vá­nyos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a hár­mas metró első sza­ka­szá­nak fel­újí­tása. Több, mint egy éve dol­goz­nak oda­lent.

Csúsztat a baloldal a metró akadálymentesítéséről

Csúsztat a baloldal az akadálymentesítésről

A nép­sza­va­zási kér­dés ér­tel­met­len.

Mel­lé­be­szél­nek és csúsz­tat­nak a bal­ol­dali pár­tok a 3-as metró aka­dály­men­te­sí­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, az ál­ta­luk kez­de­mé­nye­zett nép­sza­va­zási kér­dés pedig ér­tel­met­len - kö­zölte a Fi­desz ked­den.

Metrófelújítás: ezek az első nap tanulságai

Metrófelújítás: ezek az első nap tanulságai

Úgy tűnt, az uta­sok hall­gat­tak a BKK-ra: jól mű­kö­dött a met­ró­pót­lás.

Az első napon úgy tűnt, az uta­sok hall­gat­tak a köz­le­ke­dési cégre: jól mű­kö­dött a met­ró­pót­lás, nem volt nagy a zsú­folt­ság.

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor Budapesten!

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, va­la­mint a HÉV-ek.

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, va­la­mint a HÉV-ek. A szo­ká­sos éj­sza­kai já­ra­tokra szin­tén lehet szá­mí­tani a 2018-as esz­tendő utolsó éj­sza­ká­ján. Meg­úsz­ható a ta­xi­zás.

Szörnyű dolog derült ki a nőről, akit elgázolt a 3-as metró

Szörnyű dolog derült ki a nőről, akit elgázolt a 3-as metró

Nem vé­let­len bal­eset volt a va­sár­nap dél­után tör­tént tra­gé­dia. A Nyu­gati kör­nyé­két el­özön­löt­ték a tűz­ol­tók.

Nem vé­let­len bal­eset volt a va­sár­nap dél­után tör­tént tra­gé­dia. A Nyu­gati kör­nyé­két el­özön­löt­ték a tűz­ol­tók.

Sokkoló fotók: így húzták ki a metró alól a kalapácsos feleséggyilkost

Sokkoló fotók: így húzták ki a metró alól a kalapácsos feleséggyilkost

Fe­le­sége meg­gyil­ko­lása után a metró elé ve­tette magát egy idős férfi. Drá­mai képek je­len­tek meg arról, ho­gyan pró­bál­ták meg­men­teni.

Hatalmas a baj, le kellett állítani a 3-as metrót Budapesten!

Hatalmas a baj, le kellett állítani a 3-as metrót Budapesten!

Mű­szaki hiba miatt délig nem jár.

Egy mű­szaki hiba miatt ma délig nem jár­nak a sze­rel­vé­nyek a Kö­ki­től a Deák térig.

Elfogták! Miatta nem járt egy órán át a 3-as metró!

Elfogták! Miatta nem járt egy órán át a 3-as metró!

Az is­ko­lák­ban ma tar­tot­ták a be­irat­ko­zást, az év­nyi­tó­kat, így di­á­kok tíz­ez­re­i­vel fut­hat­tunk ma már össze a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön...

Az is­ko­lák­ban ma tar­tot­ták a be­irat­ko­zást, az év­nyi­tó­kat, így di­á­kok tíz­ez­re­i­vel fut­hat­tunk ma már össze a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön, már, ame­lyik járt. A 3-as metró több sza­ka­szán ugyanis aka­do­zott, vagy épp le­állt a köz­le­ke­dés hosszabb rö­vi­debb időre. Most már az is ki­de­rül, miért.

Félpénzért újítják fel a metrót - de milyen áron?

Félpénzért újítják fel a metrót - de milyen áron?

Új terv­vel állt elő a fő­vá­ros, hogy végre el­kez­dőd­hes­sen a 3-as metró fel­újí­tása. Az ál­lo­má­so­kat egy­sze­rűen ki­hagy­ják.

Új terv­vel állt elő a fő­vá­ros, hogy végre el­kez­dőd­hes­sen a 3-as metró fel­újí­tása. Az ál­lo­má­so­kat egy­sze­rűen ki­hagy­ják, ma­rad­nak olya­nok, mint most. És már 40 éve... Igaz, ez így jóval ke­ve­sebbe ke­rülne. Kér­dés, hogy ha most nem nyúl­nak hoz­zá­juk, med­dig kell vajon várni?

Totális káosz Budapesten: a második metróvonalat állítják le két óra alatt

Totális káosz Budapesten: a második metróvonalat állítják le két óra alatt

A 2-es metró is le­állt, de több he­lyen a vil­la­mo­sok is vesz­te­gel­nek.

A 2-es metró is le­állt, de a vil­la­mo­sok is vesz­te­gel­nek.

Kigyulladt a metró gépháza

Kigyulladt a metró gépháza

Kigyulladt a metró gépháza

A ket­tes metró nem áll meg a Deák téren, ahol ren­ge­teg a tűz­oltó.

A ket­tes metró nem áll meg a Deák téren, ahol ren­ge­teg a tűz­oltó.

Kiürítették a 3-as metrót a Corvinnál

Kiürítették a 3-as metrót a Corvinnál

Már megint mű­szaki prob­lé­mák van­nak a 3-as met­ró­val.

Már megint mű­szaki prob­lé­mák van­nak a 3-as met­ró­val, emi­att kel­lett ki­ürí­teni. A BKK pót­ló­bu­szo­kat in­dí­tott a Nagy­vá­rad tér és a Deák tér kö­zött. Tö­me­gekre kell szá­mí­tani.

Leütötte utastársát, majd rezzenéstelen arccal ült tovább az M3 metró őrültje

Leütötte utastársát, majd rezzenéstelen arccal ült tovább az M3 metró őrültje

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a Fa­ce­boo­kon Bar­bara. Az M3-as met­rón egy férfi min­den előz­mény nél­kül le­ütötte.

Áll az M3-as metró, kiürítették a Klinikák állomást!

Áll az M3-as metró, kiürítették a Klinikák állomást!

Csak pót­ló­bu­szok­kal jut­hatsz el Kő­bá­nyára, mert a Kli­ni­kák­nál dög­lött be egy sze­rel­vény.

Csak pót­ló­bu­szok­kal jut­hatsz el Kő­bá­nyára, mert a Kli­ni­kák­nál ki­múlt egy sze­rel­vény.

Elengedte a pszichiátria a gyógyszeresen kezelt metró rémét

Elengedte a pszichiátria a gyógyszeresen kezelt metró rémét

Hó­na­po­kig ter­ro­ri­zálta az M3-as metró uta­sait Sz. Ká­roly Ró­bert, és sokan meg­könnyeb­bül­tek, ami­kor el­fog­ták.

Elfogták az M3-as metrón verekedő férfit

Elfogták az M3-as metrón verekedő férfit

Si­ke­res volt a rend­őri munka.

A rend­őr­ség la­kos­sági be­je­len­tés nyo­mán le­tar­tóz­tatta azt a férfit, aki né­hány napja min­den ok nél­kül meg­ütötte utas­tár­sát a met­rón.

Botrány a 3-as metrón! - Brutális támadóját keresi az összevert nő!

Botrány a 3-as metrón! - Brutális támadóját keresi az összevert nő!

A Fa­ce­book-on kér se­gít­sé­get az el­ke­se­re­dett nő, akit min­den ok nél­kül egy férfi vá­gott arcon a 3-as met­rón.

A Fa­ce­book-on kér se­gít­sé­get a nő, akit min­den ok nél­kül egy férfi vá­gott arcon a 3-as met­rón.