CÍMKE: '2017'

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

200 mil­li­ó­nál is több ke­resz­tényt zak­lat­tak vi­lág­szerte.

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

Ez történt a Sajó jege alá szorult kislány családjával

Mi tör­tént 2017 leg­meg­rá­zóbb, leg­meg­hök­ken­tőbb és leg­dur­vább ügye­i­nek sze­rep­lő­i­vel?

Íme, itt vannak 2017 legnagyobb sztárbotrányai!

Íme, itt vannak 2017 legnagyobb sztárbotrányai!

Idén jóból és rossz­ból is bőven ki­ju­tott hí­res­sé­ge­ink­nek. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban az idei év leg­na­gyobb port ka­vart bot­rá­nya­ira em­lé­ke­zünk.

Idén jóból és rossz­ból is bőven ki­ju­tott hí­res­sé­ge­ink­nek. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban az idei év leg­na­gyobb port ka­vart bot­rá­nya­ira em­lé­ke­zünk, azokra az ese­tekre, ame­lye­ket ők leg­szí­ve­seb­ben örökre el­fe­lej­te­né­nek...

Ezekért a csizmákért bolondulnak meg a nők decemberben!

Káprázatos csillogás: Ezekért a csizmákért bolondulnak meg a nők decemberben!

Sze­ret­néd fel­dobni a komor, sötét téli össze­ál­lí­tá­sod? Ezzel a csiz­ma­di­vat­tal nem lő­hetsz mellé: az egy­színű té­li­ka­bát mellé jó vá­lasz­tás

Sze­ret­néd fel­dobni a komor, sötét téli össze­ál­lí­tá­sod? Ezzel a csiz­ma­di­vat­tal nem lő­hetsz mellé: a szürke, fe­kete vagy egy­színű té­li­ka­bá­tok mellé egy­aránt jó vá­lasz­tás. Rá­adá­sul nem­csak az utcán na­gyon menő, de akár ele­gáns ren­dez­vé­nyen is csil­log­hatsz benne!

Újra hódít ez az izgalmas pulóver, így lehetsz benne igazán szexi

Újra hódít ez az izgalmas pulóver, így lehetsz benne igazán szexi

Kapd fel ezt a klasszi­kus fa­zonú pul­csit és hó­díts! Ha még nem lenne a szek­ré­nyed­ben, gyor­san sze­rezz be egy friss mo­dellt.

Boldogságot és szerencsét hoz a csütörtöki Újhold EZO

Boldogságot és szerencsét hoz a csütörtöki Újhold

Boldogságot és szerencsét hoz a csütörtöki Újhold

Ok­tó­ber 19-én a Mér­leg je­gyé­ben álló Új­hol­dat két sze­ren­csés csil­lag is tá­mo­gatja. Ha­tá­sukra a várva várt gaz­da­sá­got, a si­kert és a bol­dog­sá­got hoz­hatja el.

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

Ez az év­szak sem lesz unal­mas.

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től. De sze­ren­csére ez az év­szak sem lesz unal­mas.

Sosem találod ki, milyen színű az ősz legmenőbb körömlakkja

Sosem találod ki, milyen színű az ősz legmenőbb körömlakkja

Itt az ősz, a di­vat­ban el­kö­szön­he­tünk az élénk, ri­kító szí­nek­től.

Itt az ősz, a di­vat­ban el­kö­szön­he­tünk az élénk, ri­kító szí­nek­től, a lenge nyári öl­tö­ze­tet fel­váltja a meleg pul­csi és a kabát. De vajon mi­lyen színű le­gyen a kör­möd?

11 gyönyörű tetkó ötlet, ami ősszel nagy divat lesz

11 gyönyörű tetkó ötlet, ami ősszel nagy divat lesz

Megér­ke­zett az őszi trend a te­to­vá­lás sze­rel­me­se­i­nek. Újra a mi­ni­mál stí­lus hódít, most az iga­zán nőies és ke­cses min­ták a nye­rők.

Megér­ke­zett az őszi trend a te­to­vá­lás sze­rel­me­se­i­nek. Újra a mi­ni­mál stí­lus hódít, most az iga­zán nőies és ke­cses min­ták a nye­rők.

Beteljesülés és új kezdet: Ezt tartogatja még a szeptemberi horoszkóp EZO

Beteljesülés és új kezdet: Ezt tartogatja még a szeptemberi horoszkóp

Beteljesülés és új kezdet: Ezt tartogatja még a szeptemberi horoszkóp

Nagy meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed a hónap végén!

Szep­tem­ber az egyik leg­erő­sebb hónap 2017-ben: nézd meg, mi­lyen irányt vesz a sor­sod a csil­la­gok út­mu­ta­tása sze­rint. Nagy meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed a hónap végén!

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től.

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től. Elég, ha a szín­vi­lá­gon és a stí­lu­son vál­toz­tatsz! Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sab­ba­kat!

Így legyél ízig-vérig nő a nyári forróságban! 2017-ben hódít a midi!

Így legyél ízig-vérig nő a nyári forróságban! 2017-ben hódít a midi!

Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat, idén nyá­ron is szok­nyára fel!

Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat, idén nyá­ron is szok­nyára fel!

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban.

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban. Eze­ket biz­to­san nem fogod ki­pró­bálni soha!

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Azért min­den­nek van ha­tára.

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték! Nem ta­lá­lunk sza­va­kat!

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Ilyen szexin még sosem sétáltak át a nők a nyárból az őszbe

Las­san vége a nyár­nak és a lenge öl­töz­kö­dés­nek. Sze­ren­csére ős­szel se kell le­ten­ned arról, hogy sej­tel­me­sen sze­xin mu­tat­kozz.

Las­san vége a nyár­nak és a lenge öl­töz­kö­dés­nek, a forró napok fa­lat­nyi ruhái után pu­ló­vert, ka­bá­tot kell húzni, hosszú nad­rág­gal, szok­nyá­val el­rej­teni a lá­ba­i­dat. Sze­ren­csére ős­szel se kell le­ten­ned arról, hogy sej­tel­me­sen sze­xin mu­tat­kozz. Ezzel a rafi­nált csiz­ma­di­vat­tal bom­banő le­szel!

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére.

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére.

Be­va­dítja a pasikat a leg­újabb divat: Érkeznek a trükkös melltartók!

Be­va­dítja a pasikat a leg­újabb divat: Érkeznek a trükkös melltartók!

Kifi­no­mult és ér­zé­kien szexi. Iga­zán nőies cso­ma­go­lást kap a cici! Tit­kos rések, cso­dás csip­kék, őr­jí­tően szexi fa­zo­nok! Ezt nézd!

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak.

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Új energiákat hoz az augusztus az életedbe, teljesen felforgatja a gondolkodásodat EZO

Új energiákat hoz az augusztus az életedbe, teljesen felforgatja a gondolkodásodat

Új energiákat hoz az augusztus az életedbe, teljesen felforgatja a gondolkodásodat

Au­gusz­tus­ban meg­nyí­lik a bő­ség­kapu, fó­kusz­álj a ter­ve­idre tu­da­to­san!

Au­gusz­tus­ban meg­nyí­lik a bő­ség­kapu, itt az ideje, hogy a ter­ve­idre fó­kusz­álj tu­da­to­san, hi­szen most min­den se­gít­sé­get meg­kapsz hozzá! Íme, az au­gusz­tusi elő­re­jel­zés!

Síró őzgida: Megtaláltuk a Balaton legütősebb tetoválásait

Síró őzgida: Megtaláltuk a Balaton legütősebb tetoválásait

Gyö­nyörű hely­szín, szik­rázó nap­sü­tés és izmos tes­tek, me­lye­ken nem csak a für­dő­ruha fe­szül, ezt nézd!

Gyö­nyörű hely­szín, szik­rázó nap­sü­tés és izmos tes­tek, me­lye­ken nem csak a für­dő­ruha fe­szül, ezt nézd!

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Tra­péz­nad­rág, mi­ni­szok­nya, ha­tal­mas blé­zer, magas szárú csizma és az iz­gal­mas min­ták szí­nes ka­val­kádja uralja a tren­det!

Meg­le­pe­tés­sel indul az idei ősz: tra­péz­nad­rág, mi­ni­szok­nya, ha­tal­mas blé­zer, magas szárú csizma és az iz­gal­mas min­ták szí­nes ka­val­kádja uralja a tren­det! Mu­tat­juk, ho­gyan hozd ki a leg­töb­bet az új mó­di­ból!

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Aki kései nya­ra­lást ter­vez, akár már a leg­újabb bi­ki­ni­di­va­tot is kö­vet­heti.

Aki kései nya­ra­lást ter­vez, akár már a leg­újabb bi­ki­ni­di­va­tot is kö­vet­heti. A ter­ve­zők ki­tet­tek ma­gu­kért, el­bú­csúz­ha­tunk a klasszi­kus da­ra­bok­tól.

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len.

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Össze­szed­tük a trendi da­ra­bo­kat.

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat.

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

A nap­szem­üveg nem csak di­va­tos, de fon­tos ki­egé­szítő a sze­münk ép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére. Szinte hét­köz­napi vi­se­letté vált.

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Au­gusz­tus olyan idő­já­rás­sal lep meg, amire nem szá­mí­tot­tál. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Au­gusz­tus olyan idő­já­rás­sal lep meg, amire nem szá­mí­tot­tál. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni.

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ru­há­kat, ami­ket bár­mi­kor elő­kap­hatsz a gard­rób­ból.

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat.

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb min­tá­kat.

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd!

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd!

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Sze­ret­nél iz­gal­mas, ti­tok­za­tos és nőies lenni egy­szerre? A titok ezen a nyá­ron a csil­logó arany és ezüst min­ták­ban rej­lik.

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek di­vatja.

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek egy­ré­szes für­dő­ru­hája, és nem hi­szed el, mi­lyen szexi!

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Nehéz dol­gunk van, ha sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni a mun­ka­he­lyen.

Nehéz dol­gunk van, ha sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni a mun­ka­he­lyen, de azért a ké­nye­lem sem utolsó szem­pont. De ha tud­juk, hogy mit mivel kom­bi­nál­junk, máris egy­sze­rűbb a hely­zet.

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

A nyár a szí­nek­ről és a sza­bad­ság­ról szól. A ha­tal­mas víz­parti bulik a ma­ra­dandó szép em­lé­kek alap­jai.

A nyár a szí­nek­ről és a sza­bad­ság­ról szól. A ha­tal­mas víz­parti bulik és jó ba­ráti tár­sa­ság a ma­ra­dandó szép em­lé­kek alap­jai.

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is! Könnyed, vi­rág­min­tás, vagy ele­gáns és vissza­fo­gott - az idei di­vatba sok min­den be­le­fér.

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is! Könnyed, vi­rág­min­tás, vagy ele­gáns és vissza­fo­gott - az idei di­vatba sok min­den be­le­fér. Az idei nyár di­vat­ját a vi­rág­min­ták ha­tá­roz­zák meg - miért ne kap­hatna ilyen dí­szí­tést a láb­kör­möd is? Mu­tat­juk az idei nyár leg­szí­ne­sebb trend­jeit!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel.

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel. Min­den esetre ha­tal­mas kér­dő­je­le­ket hagy maga után.

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

Szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi lesz a víz­parti divat.

A di­vat­ter­ve­zők 2017-ben is gon­dos­kod­tak arról, hogy szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi le­gyen a víz­parti divat.

Eszméletlen dögös és vad bikinidivat jön, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen dögös és vad bikinidivat jön, felszisszennek a férfiak

Nem­csak szexi, de na­gyon vál­to­za­tos is az idei für­dő­ruci kí­ná­lat a férfiak nagy örö­mére.

Jön az új nyári divat: merészen szexi lesz a manikűr

Jön az új nyári divat: merészen szexi lesz a manikűr

Tel­je­sen mind­egy, mi­lyen kö­röm­for­mát vá­lasz­tunk idén, a lé­nyeg, hogy le­gyen szik­rá­zóan szí­nes.

Tel­je­sen mind­egy, mi­lyen kö­röm­for­mát vá­lasz­tunk idén, a lé­nyeg, hogy le­gyen szik­rá­zóan szí­nes.

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

A táska egy olyan ki­egé­szítő, ami öl­töz­tet, szinte ék­szer­ként dí­szíti a tes­tet, és a vá­lasz­tott ru­hán­kat.

A táska egy olyan ki­egé­szítő, ami öl­töz­tet, szinte ék­szer­ként dí­szíti a tes­tet.

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Most újra fény­ko­rát éli!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott, így sok nő úgy gon­dolta, hogy va­ló­já­ban kis­lá­nyos vi­se­let.

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

Kevés nő­i­e­sebb ru­ha­da­rab lé­te­zik a szok­nyá­nál.

Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid da­ra­bok is, amik a ki­hang­sú­lyoz­zák a lá­ba­kat.

2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

Végre el­pa­kol­hat­juk a szek­rény mé­lyére a nagy csiz­má­kat és a téli ci­pő­ket.

Végre el­pa­kol­hat­juk a szek­rény mé­lyére a nagy csiz­má­kat és a téli ci­pő­ket. Újra szexi, nyi­tott szan­dá­lokba búj­tat­hat­juk a lá­bun­kat.

Hihetetlenül vadító fürdőruhába bújnak idén a nők

Hihetetlenül vadító fürdőruhába bújnak idén a nők

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha, de hi­he­tet­le­nül meg­újulva, sze­xibb lesz, mint va­laha.

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha, de hi­he­tet­le­nül meg­újulva, sze­xibb lesz, mint va­laha.

Elegáns és nőies lesz a divat! Így leszel titokzatos és csábító!

Elegáns és nőies lesz a divat! Így leszel titokzatos és csábító!

Kevés sze­xibb és nő­i­e­sebb ki­egé­szítő lé­te­zik a ka­lap­nál. Min­denki meg­ta­lál­hatja az egyé­ni­sé­gé­hez illőt.

Kevés sze­xibb és nő­i­e­sebb ki­egé­szítő lé­te­zik a ka­lap­nál.

Visszatér a bohém '60-es évek divatja! Ezt nem hiszed el!

Visszatér a bohém '60-es évek divatja! Ezt nem hiszed el!

A hip­pi­di­vat a '60-as, '70-es évek­ben ör­ven­dett nagy nép­sze­rű­ség­nek, de azóta is na­gyon trendi.

A hip­pi­di­vat a '60-as, '70-es évek­ben ör­ven­dett nagy nép­sze­rű­ség­nek, de azóta is na­gyon trendi, és szinte min­den évben vissza­kö­szön egy-egy stí­lus­jegy, amit ennek a kor­szak­nak kö­szön­he­tünk.

Az ultraszexi szandálok már a kifutókon a nyári bevetésekre

Az ultraszexi szandálok már a kifutókon a nyári bevetésekre

Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat!

Iz­gal­mas pán­tok és magas sar­kak jel­lem­zik az idei nyári tren­det. Az ér­zéki nő­i­es­ség kerül ab­szo­lút elő­térbe, a sze­zon ci­pel­lői csá­bí­tásra és hó­dí­tásra szü­let­tek! Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat!

Elképesztő dögös lesz idén a nő: újra hódít a pin-up divat!

Elképesztő dögös lesz idén a nő: újra hódít a pin-up divat!

A kifi­no­mult és ele­gáns stí­lus soha nem tűnt el, de idén a hét­köz­napi vi­se­let­ben is meg­je­le­nik majd.

A kifi­no­mult és ele­gáns stí­lus soha nem tűnt el, de idén a hét­köz­napi vi­se­let­ben is meg­je­le­nik majd.

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról. Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról. Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

A pa­letta leg­iz­gal­ma­sabb színe, a vörös kerül újra elő­térbe. Le­nyű­göző ár­nya­la­tok­kal hó­dít­hatsz!

Fodor minden mennyiségben, hihetetlenül romantikus lesz idén a nő

Fodor minden mennyiségben, hihetetlenül romantikus lesz idén a nő

Sze­ret­néd hang­sú­lyozni ti­tok­za­tos és finom nő­i­es­sé­ge­det? Ezek­kel a hul­lámzó rá­té­tek­kel si­ke­rülni fog.

Sze­ret­néd hang­sú­lyozni ti­tok­za­tos és finom nő­i­es­sé­ge­det? Ezek­kel a hul­lámzó rá­té­tek­kel si­ke­rülni fog.

Bikini és forrónadrág: Eszméletlen szexi lesz 2017 stranddivatja!

Bikini és forrónadrág: Eszméletlen szexi lesz 2017 stranddivatja!

Rafi­nál­tan dögös, ult­ra­szexi bi­ki­ni­ket ál­mod­tak meg a ter­ve­zők az idei strand­sze­zonra. Less be ve­lünk a Te­ze­nis ki­fu­tó­jára, mu­tat­juk az iz­gal­mas szet­te­ket!

Rafi­nál­tan dögös, ult­ra­szexi bi­ki­ni­ket ál­mod­tak meg a di­vat­ter­ve­zők az idei strand­sze­zonra. Less be ve­lünk a Te­ze­nis ki­fu­tó­jára, mu­tat­juk a leg­iz­gal­ma­sabb szet­te­ket!

Ne dobd ki a fél pár fülbevalód, ez lesz a divat

Ne dobd ki a fél pár fülbevalód, ez lesz a divat

Sze­ret­néd, ha min­den szem rád sze­ge­ződne? Hi­he­tet­le­nül fel­tűnő a ta­va­szi fül­be­va­ló­di­vat!

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tig jut­nak. Pedig a cseh fő­vá­ros sok más fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tig jut­nak. Pedig Prága más tit­ko­kat is rej­te­get!

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det.

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det. Ibo­lya­szín, lila, hal­vány- és mély­kék ár­nya­la­tok je­len­nek meg a haj­ko­ro­nán.

Nincs súlyhatár! Ebben a fürdőruhában minden nő szexi lesz

Nincs súlyhatár! Ebben a fürdőruhában minden nő szexi lesz

Akár nya­ralni in­dulsz a kö­zel­jö­vő­ben, akár nem, eze­ket a für­dő­ru­há­kat lát­nod kell!

Elképesztő, mi történt Rubint Rellával

Elképesztő, mi történt Rubint Rellával

Ru­bint Réka uno­ka­húga Eu­rópa leg­na­gyobb für­dő­ru­ha­show-ján vett részt dísz­ven­dég­ként Ve­ro­ná­ban. Ka­lan­dosra si­ke­rült az este.

Ru­bint Réka uno­ka­húga Eu­rópa leg­na­gyobb für­dő­ru­ha­show-ján vett részt dísz­ven­dég­ként Ve­ro­ná­ban. Ka­lan­dosra si­ke­rült az este.

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

4 tavaszi divattrükk, amitől pokoli csinosak a francia nők

4 tavaszi divattrükk, amitől pokoli csinosak a francia nők

Ké­nye­lem és újí­tás jár együtt.

Meg­mu­tat­juk a tit­kot, mi hozza lázba idén a fran­cia nőket. Ké­nye­lem és újí­tás, me­rész­ség és egyé­ni­ség jár együtt az ut­cá­kon.

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Ha­ma­ro­san be­kö­szönt a jó idő...

Ha­ma­ro­san be­kö­szönt a jó idő és végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról csak egy pul­csi­ban.

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.