CÍMKE: '2016'

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet. Vé­le­mé­nye sze­rint a vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet. Vé­le­mé­nye sze­rint a vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

Őrjítően szexi a téli divat! Ettől minden férfinak beindul a fantáziája

Őrjítően szexi a téli divat! Ettől minden férfinak beindul a fantáziája

Télen is hódít a latex a férfiak leg­na­gyobb örö­mére, hi­szen tö­ké­le­te­sen fe­szes, kerek pop­sit va­rá­zsol.

Télen is hódít a latex a férfiak leg­na­gyobb örö­mére, hi­szen tö­ké­le­te­sen fe­szes, kerek pop­sit va­rá­zsol.

Ezzel az egyszerű trükkel dobd fel a régi, megunt pulcsid

Ezzel az egyszerű trükkel dobd fel a régi, megunt pulcsid

A téli divat szín­ka­val­kád­dal csá­bít.

A téli divat leg­na­gyobb do­bása igazi szín­ka­val­kád a pul­csi­kon. Már nyá­ron is ta­lál­koz­hat­tunk a vidám, azték boj­tok­kal a szan­dá­lo­kon.

Ennek a napnak fognak legjobban örülni a magyarok 2016-ban!

Ennek a napnak fognak legjobban örülni a magyarok 2016-ban!

Ha eddig nem mert erre a napra ter­vezni sem­mit, most meg­te­heti majd bát­ran!

Spórolhatsz a körömlakkal, már csak félig festik körmüket a nők

Spórolhatsz a körömlakkal, már csak félig festik körmüket a nők

Az idei téli kö­röm­di­vat amel­lett, hogy na­gyon kü­lön­le­ges, még a pénz­tár­cád­nak is jót tesz.

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz! EZO

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már, hogy meg­fe­lelő módon hagyd magad után a múl­tad. Ha­ma­ro­san véget ér az év, de még van egy kis időd.

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már, hogy meg­fe­lelő módon hagyd magad után a múl­tad. Ha­ma­ro­san véget ér az év, de még van egy kis időd, hogy jobbra for­dul­jon az éle­ted. A szám­misz­tika sze­rint 2016 a le­zá­rás éve. A ki­lenc éves cik­lu­sok fo­lya­ma­to­san vált­ják egy­mást, így előre fel tudsz ké­szülni.

Lecserélték a harisnyát a nők, rémisztő lesz az őszi csizmadivat

Lecserélték a harisnyát a nők, rémisztő lesz az őszi csizmadivat

Lát­tunk már iz­gal­ma­sat, sze­xi­set, meg­bot­rán­koz­ta­tót, ha di­vat­ról van szó, de az őszi ci­pőt­ren­det még nem tud­juk, mi­lyen ka­te­gó­ri­ába so­rol­juk.

Lát­tunk már iz­gal­ma­sat, sze­xi­set, meg­bot­rán­koz­ta­tót, ha di­vat­ról van szó, de az őszi ci­pőt­ren­det még nem tud­juk, mi­lyen ka­te­gó­ri­ába so­rol­juk.

Érdektelenség Rióban, ki nézi az olimpiát?

Érdektelenség Rióban, ki nézi az olimpiát?

A 2008-as pe­kingi és a 2012-es lon­doni olim­pi­á­hoz ké­pest jóval ke­ve­sebb je­gyet adtak el a szer­ve­zők Ri­ó­ban. A nézők nem szí­ve­sen utaz­nak a bra­zil vá­rosba.

A 2008-as pe­kingi és a 2012-es lon­doni olim­pi­á­hoz ké­pest jóval ke­ve­sebb je­gyet adtak el a szer­ve­zők Ri­ó­ban.

Újabb támadás, megütöttek egy újságírónőt Rióban

Újabb támadás, megütöttek egy újságírónőt Rióban

Bor­zal­mas ál­la­po­tok ural­kod­nak a riói ut­cá­kon, ez­út­tal egy török új­ság­író­nőt tá­mad­tak meg, és senki sem si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Bor­zal­mas ál­la­po­tok ural­kod­nak a riói ut­cá­kon, ez­út­tal egy török új­ság­író­nőt tá­mad­tak meg, és senki sem si­e­tett a se­gít­sé­gére.

Ez hihetetlen! Ősszel visszatér a 80-as évek farmerdivatja

Ez hihetetlen! Ősszel visszatér a 80-as évek farmerdivatja

Em­lék­szel még a 80-as évek fol­tosra kop­ta­tott, néha fura sza­bású far­me­re­ire? Idén ős­szel vissza­tér­nek, és sze­xi­seb­bek, mint va­laha!

Em­lék­szel még a 80-as évek fol­tosra kop­ta­tott, néha fura sza­bású far­me­re­ire? Idén ős­szel vissza­tér­nek, és sze­xi­seb­bek, mint va­laha!

Focihőseink áradoztak az újabb parádé után

Focihőseink áradoztak az újabb parádé után

El­ső­ként ju­tott to­vább cso­port­já­ból a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

El­ső­ként ju­tott to­vább cso­port­já­ból a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely 3-3-re vég­zett Por­tu­gá­li­á­val. Foly­ta­tó­dik az uta­zás.

Járj laposban, kényelmesen még szexibb leszel!

Járj laposban, kényelmesen még szexibb leszel!

Vá­laszd egy nyár­esti prog­ra­mon!

Hidd el, nem­csak könnyed és lenge ru­hák­hoz vá­laszt­hatsz la­pos­sarkú szan­dált vagy cipőt. Vá­laszd az utcán vagy egy nyár­esti prog­ra­mon!

Így sorolják focistáink neveit a franciák!

Így sorolják focistáink neveit a franciák!

Tet­tünk róla, hogy a he­lyiek meg­em­le­ges­sék Kle­in­heis­ler­é­ket.

Tet­tünk róla, hogy a he­lyiek meg­is­mer­jék a ma­gyar vá­lo­ga­tott tag­jait az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. To­u­ret­tes-ben már so­rol­ják a ne­ve­ket. Meg­em­le­ge­tik Kle­in­heis­ler­é­ket.

Visszatér a nagyik kedvence! Most kapd ki a szekrényből ezt a ruhát

Visszatér a nagyik kedvence! Most kapd ki a szekrényből ezt a ruhát

Idén ta­vas­szal annyira sze­szé­lyes az idő, hogy jó, ha min­dig kéz­nél van egy trendi bal­lon­ka­bát.

Új célok, új ellenség: a válogatott edzésén jártunk

Új célok, új ellenség: a válogatott edzésén jártunk

A po­csék idő­já­rás sem vette el vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­ink ked­vét. Remek han­gu­lat­ban ké­szül­nek Iz­land ellen.

A po­csék idő­já­rás sem vette el vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­ink ked­vét. Remek han­gu­lat­ban ké­szül­nek a fiúk az Iz­land el­leni meccsre.

Nem kertelnek, törölhetik az Eb meccseit!

Nem kertelnek, törölhetik az Eb meccseit!

Ha kell, le­fúj­ják a vi­a­dalt.

Eddig csak rém­hír­ként buk­kant fel, de immár nap­ról napra na­gyobb a va­ló­szí­nű­sége annak, hogy meccse­ket ha­laszt­hat­nak el az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Ezzel a szexi körömmintával várd végre a nyarat

Ezzel a szexi körömmintával várd végre a nyarat

Pasz­tell és élénk szí­nek­kel, vi­rág­min­ták­kal és szir­mok­kal kö­ze­leg a kö­röm­di­vat­ban a nyár.

10 lélegzetelállító köröm, amit idén nyáron biztos, hogy ki kell próbálnod

10 lélegzetelállító köröm, amit idén nyáron biztos, hogy ki kell próbálnod

Idén nyá­ron is va­rázs­la­tos szí­nek­ből és min­ták­ból vá­laszt­hatsz. Nézd meg, és ta­láld meg a ked­ven­ce­det!

Karcsú derék és kerek idomok! Ettől a ruhadarabtól megőrülnek a pasik

Karcsú derék és kerek idomok! Ettől a ruhadarabtól megőrülnek a pasik

Az ele­gáns és szexi fűző újra hó­dító út­jára indul. Most azon­ban nem­csak a há­ló­szo­bá­ban, párod ké­nyez­te­té­sére szol­gál.

Vadítsd meg a férfiakat nyáron, villanjon a szexi has!

Vadítsd meg a férfiakat nyáron, villanjon a szexi has!

Őrül­ten szexi és nőies sze­ret­nél lenni a stran­don? Nem biz­tos, hogy elég egy di­va­tos bi­kini!

Őrül­ten szexi és nőies sze­ret­nél lenni a stran­don? Nem biz­tos, hogy elég egy di­va­tos bi­kini! Fon­tos, hogy fi­gyelj a ki­egé­szí­tőkre is. Idén dí­szítsd me­se­szép lán­cok­kal a tes­ted, és az összes pasi téged akar majd.

Soha ilyen szexi nem volt még az egybe fürdőruha!

Soha ilyen szexi nem volt még az egybe fürdőruha!

Nézd meg az idei di­va­tot!

Ha úgy gon­do­lod, hogy csak a bi­kini lehet szexi, akkor le­esik majd az állad. Ugyanis az egybe für­dő­ruha va­dí­tóbb, mint va­laha.

Felháborító, amit az új divat művel a női lábbal

Felháborító, amit az új divat művel a női lábbal

El­ké­pesztő ötlet: szan­dál zok­ni­val!

Oly­kor egé­szen idi­óta öt­le­tek­kel áll­nak elő a di­vat­dik­tá­to­rok. Fel­szissze­nünk ilyen­kor, de né­hány bátor nő haj­landó kö­vetni az el­ve­te­mült tren­de­ket.

Itt a tavasz, legyél dögös miniben!

Itt a tavasz, legyél dögös miniben!

Végre itt a jó idő, elő­ve­he­ted az apró szok­nyá­kat és a ta­va­szias blú­zo­kat. A mini idén sem megy ki a di­vat­ból, így bát­ran hó­dít­hatsz a com­bod­dal. Nézd meg a leg­újabb tren­det most!

Végre itt a jó idő, elő­ve­he­ted az apró szok­nyá­kat és a ta­va­szias blú­zo­kat. A mini idén sem megy ki a di­vat­ból, így bát­ran hó­dít­hatsz a com­bod­dal. Nézd meg a leg­újabb tren­det most!

Dögös fürdőruhában strandolnak idén a nők. Káprázni fog a szemed!

Dögös fürdőruhában strandolnak idén a nők. Káprázni fog a szemed!

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha!

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha, de hi­he­tet­le­nül meg­újulva, sze­xibb lesz mint va­laha. Trük­kös ki­vá­gá­sok és iz­gal­mas min­ták csi­no­sít­ják idén a nők tes­tét a víz­par­to­kon.

2016 legőrültebb divatja jön! Átlátszó holmikat kapnak magukra a nők!

2016 legőrültebb divatja jön! Átlátszó holmikat kapnak magukra a nők!

Az át­lát­szó divat nem ismer ha­tá­ro­kat, így a tás­ká­tól a nad­rá­gig, min­den­hol vi­sel­he­ted a tes­te­den.

Idén semmi nem marad rejtve! Ugyanis a leg­újabb trend min­dent meg­mu­tat, a pasik leg­na­gyobb örö­mére. Az át­lát­szó divat nem ismer ha­tá­ro­kat, így a tás­ká­tól a nad­rá­gig, min­den­hol vi­sel­he­ted a tes­te­den.

Kínai milliárdokat hozhat az Eb a magyar focistáknak

Kínai milliárdokat hozhat az Eb a magyar focistáknak

Kína lehet az új csa­pás­irány.

Könnyen lehet, hogy az Eb-t kö­ve­tően Kí­nába te­rel­heti a ma­gyar já­té­ko­so­kat az új szél­irány. Ke­ve­sen tud­nak majd nemet mon­dani az aján­la­tokra.

A falatnyi fürdőruha semmi! Kiütéssel győz a mikrobikini!

A falatnyi fürdőruha semmi! Kiütéssel győz a mikrobikini!

Ezt a bi­ki­nit neked ta­lál­ták ki! Min­dent meg­mu­tat, így tö­ké­le­tes testre van szük­ség, ha ilyenbe aka­rod búj­tatni ido­ma­i­dat. Egy biz­tos, a férfiak álla le­esik majd!

Sze­ret­nél va­dí­tóan szexi lenni idén? Ezt a bi­ki­nit neked ta­lál­ták ki! Min­dent meg­mu­tat, így tö­ké­le­tes testre van szük­ség, ha ilyenbe aka­rod búj­tatni ido­ma­i­dat. Egy biz­tos, a férfiak álla le­esik majd!

Idén tavasszal megdől a régi legenda! Ez a minta többé nem kövérít

Idén tavasszal megdől a régi legenda! Ez a minta többé nem kövérít

Idén is hódít a jó öreg mat­róz minta, és a jó hír az, hogy gya­kor­la­ti­lag bárki fel­ve­heti, hisz egy­ál­ta­lán nem kö­vé­rít.

A csí­kos évek óta tartja magát és ne­künk úgy tűnik, hogy soha nem is megy ki a di­vat­ból. Idén is hódít a jó öreg mat­róz minta, és a jó hír az, hogy gya­kor­la­ti­lag bárki fel­ve­heti, hisz egy­ál­ta­lán nem kö­vé­rít.

Botrányra készülnek? Sokan jegy nélkül utaznak az Eb-re

Botrányra készülnek? Sokan jegy nélkül utaznak az Eb-re

Nem min­denki a meccsek miatt megy.

Annyi már biz­tos, hogy szá­mos ma­gyar druk­ker a le­lá­tón szur­kol majd a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a lab­da­rúgó-Eb-n.

Idén újra hódít a szexi ruhadarab! Mindent megmutat!

Idén újra hódít a szexi ruhadarab! Mindent megmutat!

Azt hit­tük, hogy végre el­bú­csúz­ha­tunk a rövid, kis top­tól, de újra fel­buk­kant az idei di­vat­la­pok cím­lap­ján.

Azt hit­tük, hogy végre el­bú­csúz­ha­tunk a rövid, kis top­tól, de újra fel­buk­kant az idei di­vat­la­pok cím­lap­ján.

Erre a jó hírre vártak a magyar szurkolók

Erre a jó hírre vártak a magyar szurkolók

Az UEFA 8361-gyel több je­gyet biz­to­sít a szur­ko­ló­ink szá­mára az Eb-n.

Az UEFA 8361-gyel több je­gyet biz­to­sít a szur­ko­ló­ink szá­mára a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Még töb­ben buz­dít­hat­ják a vá­lo­ga­tot­tat a fran­cia sta­di­o­nok­ban.

Vadítóan szexi a legújabb fehérnemű, erre vártak a férfiak!

Vadítóan szexi a legújabb fehérnemű, erre vártak a férfiak!

Jö­het­nek a szexi hol­mik!

A le­grafi­nál­tabb fe­hér­nemű, ami csak lé­te­zik, meg­re­meg a férfi, ha ebben látja meg a nőt. Már min­den por­ci­kánk­ban érez­zük a ta­vaszt, jö­het­nek a szexi hol­mik!

Alakul a Storck-csapat, de mi lesz Dzsudzsákkal?

Alakul a Storck-csapat, de mi lesz Dzsudzsákkal?

Szá­mos vá­lo­ga­tott já­té­ko­sunk­nak fon­tos volt a minap le­zá­rult át­iga­zo­lási idő­szak. Így áll a szé­ná­juk.

Szá­mos vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk­nak fon­tos volt a minap le­zá­rult át­iga­zo­lási idő­szak. A nyári Eu­rópa-baj­nok­ság miatt az ál­landó já­ték­le­he­tő­sé­get tar­tot­ták szem előtt. Kö­rül­néz­tünk, kinek hogy áll a szé­nája.

5 romantikus haj, amit a következő randidon ki kell próbálnod!

5 romantikus haj, amit a következő randidon ki kell próbálnod!

A fri­zura a nő ko­ro­nája. Sze­ren­csére, a mai divat nem kö­ve­teli meg a haj­szá­lak ka­to­nás rend­jét, sőt, minél ter­mé­sze­te­sebb ha­tású, annál jobb...

A fri­zura a nő ko­ro­nája. Sze­ren­csére, a mai divat nem kö­ve­teli meg a haj­szá­lak ka­to­nás rend­jét, sőt, minél ter­mé­sze­te­sebb ha­tású, annál jobb. Hordd lazán, de mégis sze­xin tin­cse­i­det, és egy pasi sem tud majd el­len­állni neked!

Így lehetsz bombázó idén nyáron! Íme, a legszexibb bikinik!

Így lehetsz bombázó idén nyáron! Íme, a legszexibb bikinik!

Unod a hi­de­get és a tél szür­ke­sé­gét? Utazz ve­lünk a nyárba és nézd meg, mi­lyen szí­nes és szexi für­dő­ru­hák vár­nak rád idén!

Unod a hi­de­get és a tél szür­ke­sé­gét? Utazz ve­lünk a nyárba és nézd meg, mi­lyen szí­nes és szexi für­dő­ru­hák vár­nak rád idén! Ezek­ben a szet­tek­ben ész­bontó le­hetsz majd a víz­par­ton.

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Ta­vas­szal újra a nőies, ele­gáns és finom da­ra­bok ke­rül­nek elő­térbe a di­vat­ban.

Ta­vas­szal újra a nőies, ele­gáns és finom da­ra­bok ke­rül­nek elő­térbe a di­vat­ban. Ke­cses, ki­vil­lanó tér­dek­kel hó­dít­hatsz, mert az új, szexi szok­nya, pont annyit enged lát­tatni, amennyi szük­sé­ges.

Idén szexibb a hajdivat, mint valaha!

Idén szexibb a hajdivat, mint valaha!

Ele­ged van az unal­mas szí­nek­ből? Jó hí­rünk van! Ta­vas­szal olyan élénk és szexi lesz a haj­di­vat, ami­lyet még nem lát­tál. Légy va­gány és be­vál­la­lós!

Ele­ged van az unal­mas szí­nek­ből? Jó hí­rünk van! Ta­vas­szal olyan élénk és szexi lesz a haj­di­vat, ami­lyet még nem lát­tál.

Sokáig vártunk rá, de most újra ez a csizma lesz a legnagyobb divat!

Sokáig vártunk rá, de most újra ez a csizma lesz a legnagyobb divat!

A vad­nyu­ga­ton oly ked­velt west­ern csizma már a hét­köz­napi vi­se­let ré­szévé vált. Idén újra fé­nyesre su­vic­kol­ha­tod.

Itt az új, szexi fürdőruha: a crosskini

Itt az új, szexi fürdőruha: a crosskini

Mu­tat­juk, idén mi­lyen fa­zo­nok­ban hó­dít­hatsz majd a stran­don.

Las­san itt a ta­va­szi meg­úju­lás ideje, ami­kor a leg­több nő ki­sebb na­gyobb di­é­tába kezd, hogy jól mu­tas­son majd a bi­ki­ni­ben. Mu­tat­juk, idén mi­lyen fa­zo­nok­ban hó­dít­hatsz a stran­don.

Storck örülhet, újabb kulcsember vált csapatot

Storck örülhet, újabb kulcsember vált csapatot

Sti­eber Zol­tán sorsa is jobbra for­dul.

Kö­ze­leg az Eb, és nem mind­egy, hogy mi­lyen for­má­ban ér­kez­nek a tor­nára a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai. Úgy tűnik, Sti­eber Zol­tán sorsa is jobbra for­dul.

Elképesztő szexi a 2016-os bikinidivat: alulra került a lényeg

Elképesztő szexi a 2016-os bikinidivat: alulra került a lényeg

Vissza­tér ide is a na­gyi­bu­gyi.

Ha már a nyár­ról áb­rán­do­zol, meg­mu­tat­juk a kö­vet­kező sze­zon di­vat­ját. Úgy tűnik a tan­gák ki­szo­rul­nak majd a stran­dok­ról, és vissza­tér ide is a na­gyi­bu­gyi.

2016 a Sátán éve? Így vélekednek a spirituális magyar sztárok!

2016 a Sátán éve? Így vélekednek a spirituális magyar sztárok!

Ri­asztó te­ó­ria lá­tott nap­vi­lá­got az idei esz­ten­dő­ről.

Ri­asztó te­ó­ria lá­tott nap­vi­lá­got az idei esz­ten­dő­ről. Ki­fag­gat­tuk a hazai ce­le­be­ket.

Robban a fürdőruhabomba! Itt a fatkini!

Robban a fürdőruhabomba! Itt a fatkini!

Für­dő­roha hús-vér nőkre!

Régi szív­fáj­dalma a nők­nek, hogy a di­vat­ban 10-es méret fe­lett szinte nem lé­te­zik a világ. Végre egy di­vat­ter­vező, aki min­dent fel­for­gat!

Storck üzent, aki kimarad, lemarad az Eb-ről

Storck üzent, aki kimarad, lemarad az Eb-ről

Né­hány já­té­ko­sunk­nak vál­ta­nia kéne.

Öt hó­nap­pal a lab­da­rúgó-Eb rajtja előtt fe­le­más képet mutat a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­het­sé­ges ke­rete. Né­hány já­té­ko­sunk­nak vál­ta­nia kéne.

Ezeket a napokat vedd ki szabadnapnak!

Ezeket a napokat vedd ki szabadnapnak!

Fog­lald le már az év ele­jén a leg­jobb sza­bad­na­po­kat! Ér­de­mes a kol­lé­gá­kat meg­előzve ki­írni a szab­da­sá­got azokra a na­pokra, amik hosszú hét­vé­gére esnek.

Fog­lald le már az év ele­jén a leg­jobb sza­bad­na­po­kat! Ér­de­mes a kol­lé­gá­kat meg­előzve ki­írni a szab­da­sá­got azokra a na­pokra, amik hosszú hét­vé­gére esnek.

Elképesztően szexi a 2016-os körömdivat! Nézd csak!

Elképesztően szexi a 2016-os körömdivat! Nézd csak!

Ma­ri­lyn Mon­roe az örök nő­i­es­ség meg­tes­te­sí­tője. Nem vé­let­len, hogy a di­vat­ban újra és újra meg­je­le­nik.

Ma­ri­lyn Mon­roe az örök nő­i­es­ség meg­tes­te­sí­tője. Eddig még sen­ki­nek nem si­ke­rült le­ta­szí­ta­nia a sze­xis­ten­nőt a trón­já­ról.

Megrázó jövő: ez vár a világra 2016-ban a híres vak jósnő szerint!

Megrázó jövő: ez vár a világra 2016-ban a híres vak jósnő szerint!

Ijesztő jö­vő­ké­pet lá­tott maga előtt a bol­gár szár­ma­zású Baba Vanga, aki már szá­mos ka­taszt­ró­fát meg­jó­solt.

Hajrá, magyarok! Nekik szurkolunk 2016-ban

Hajrá, magyarok! Nekik szurkolunk 2016-ban

A foci-Eb és az olim­pia viszi a prí­met.

Szá­mos nem­zet­közi vi­a­dal vár a ma­gyar spor­to­lókra, de négy ese­mény ki­emel­ke­dik. Le­gin­kább a foci-Eb és az olim­pia viszi a prí­met.

Ezt jósolják 2016-ra: Berki összeomlik, terror Budapesten

Ezt jósolják 2016-ra: Berki összeomlik, terror Budapesten

Meg­kér­dez­tünk egy sztár­jóst, mire szá­mít­ha­tunk az idei évben. Nem let­tünk túl bol­do­gak Fra­bato sza­va­i­tól.

Meg­kér­dez­tünk egy sztár­jóst, mire szá­mít­ha­tunk az idei évben. Nem let­tünk túl bol­do­gak Fra­bato sza­va­i­tól.

Győzike a sarkára állt, s leírta újévi fogadalmait

Győzike a sarkára állt, s leírta újévi fogadalmait

Lis­tát írt Gás­pár Győző arról, mit csi­nál majd más­képp 2016-ban. Íme!

Lis­tát írt Gás­pár Győző arról, mit csi­nál majd más­képp 2016-ban. Íme!

Forradalom az ágyban: 7 újévi szexfogadalom

Forradalom az ágyban: 7 újévi szexfogadalom

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy min le­hetne vál­toz­tat­nod.

Az új év so­kak­nak va­lami új dolog kez­de­tét is je­lenti. Miért ne szól­hatna idén arról az újévi fo­ga­dal­mad, hogy for­ra­dal­ma­sí­tod a sze­xu­á­lis éle­te­det.

A világ leggyönyörűbb tűzijátékai: Új-Zélandon már itt az Új Év!

A világ leggyönyörűbb tűzijátékai: Új-Zélandon már itt az Új Év!

Gyö­nyörű fotók a világ leg­szebb auszt­rál és Új-Zé­l­and-i tü­zi­já­té­ka­i­ról.

2016 első újszülöttjei, Noel és Flóra

2016 első újszülöttjei, Noel és Flóra

Ka­rá­csonyra vár­ták, Új­évre szü­le­tett meg 2016 első ma­gyar kis­ba­bája.

Ka­rá­csonyra vár­ták, Új­évre szü­le­tett meg 2016 első ma­gyar kis­ba­bája.

Gigadekoltázzsal várja 2016-ot Jennifer Lopez

Gigadekoltázzsal várja 2016-ot Jennifer Lopez

Az éne­kes-szí­nésznő na­gyon iz­ga­tott a jövő év kap­csán, ami­nek egy paj­kos és el­ké­pesz­tően dögös fo­tó­val adott han­got.

Az éne­kes-szí­nésznő na­gyon iz­ga­tott a jövő év kap­csán, ami­nek egy paj­kos és el­ké­pesz­tően dögös fo­tó­val adott han­got.

Eláztattad a szomszédot? Mehetsz a börtönbe!

Eláztattad a szomszédot? Mehetsz a börtönbe!

2016-tól min­den olyan cse­lek­ményt fog­ház­zal sújt­hat­nak, amit gon­dat­lan­ság­ból kö­vet­tünk el.

2016-tól min­den olyan cse­lek­ményt fog­ház­zal sújt­hat­nak, amit gon­dat­lan­ság­ból kö­vet­tünk el.

Sok munkamentes hosszú hétvégét tartogat 2016

Sok munkamentes hosszú hétvégét tartogat 2016

Jö­vőre hat hosszú hét­vége lesz.

Jö­vőre az át­la­gos évek­hez ké­pest elég sok hosszú hét­vége lesz. A több­na­pos pi­he­nők mel­lett vi­szont van rossz hí­rünk is: május el­seje mun­ka­szü­neti napra esik.

Viszlát, tavalyi divat! Könyörgünk fiúk, ezeket ne hordjátok 2016-ban!

Viszlát, tavalyi divat! Könyörgünk fiúk, ezeket ne hordjátok 2016-ban!

2016-ban el­fe­lejt­he­ted a szűk far­mert és a ször­nyű, vé­kony sálat. Végre öl­töz­ze­tek férfi­a­san!

Utaznál a foci-Eb magyar meccseire? Segítünk!

Utaznál a foci-Eb magyar meccseire? Segítünk!

Kisokos: jegy, uta­zás, szál­lás

Vá­lo­ga­tot­tunk a cso­port­meccsek során Bor­deaux-ban, Mar­seille-ben és Lyon­ban lép fel. Ki­szá­mol­tuk, mennyibe ke­rül­het a szur­ko­lók­nak a túra.

Semmit sem tud rólunk a portugál kapitány

Semmit sem tud rólunk a portugál kapitány

Por­tu­gá­lia ki­emel­ke­dik a cso­port­ból.

Por­tu­gá­lia, Auszt­ria és Iz­land sem be­csüli le a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Habár a por­tu­gá­lok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya nem sokat tud Bernd Storck együt­te­sé­ről.

Máris kész Storck Eb-kerete, nem lesz meglepetés

Máris kész Storck Eb-kerete, nem lesz meglepetés

Bernd Storck a pót­se­lej­te­zőre épít.

Szinte biz­tos, hogy a nor­vé­gok el­leni pót­se­lej­te­zőn sze­replő já­té­ko­sok­kal uta­zik a fran­cia­or­szági Eb-re Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Szóra se méltatják a magyar válogatottat

Szóra se méltatják a magyar válogatottat

Nem sok esélyt adnak a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Nem sok esélyt adnak a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sokak sze­rint az is meg­le­pe­tés lenne, ha a cso­port­ból to­vább­jut­nánk.

Csányi továbbjutást vár, Storck nehéz csoportról beszél

Csányi továbbjutást vár, Storck nehéz csoportról beszél

Por­tu­gá­lia, Iz­land és Auszt­ria ellen fog ját­szani a ma­gyar vá­lo­ga­tott a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Por­tu­gá­lia, Iz­land és Auszt­ria ellen fog ját­szani a ma­gyar vá­lo­ga­tott a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Örülhetünk az Eb-sorsolásnak, Ausztria ellen nyitunk

Örülhetünk az Eb-sorsolásnak, Ausztria ellen nyitunk

Szom­ba­ton tar­tot­ták a 2016-os, fran­cia­or­szági lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság sor­so­lá­sát.

Szom­ba­ton tar­tot­ták a 2016-os, fran­cia­or­szági lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság sor­so­lá­sát. A ma­gyar vá­lo­ga­tott 44 év után vehet részt a vi­a­da­lon, és nem ke­rült ha­lál­cso­portba.

Megtudhatod, mennyire lesz forró az ágyad 2016-ban!

Megtudhatod, mennyire lesz forró az ágyad 2016-ban!

Me­lyik csil­lag­jegy mi­lyen az ágy­ban?

A csil­la­gok nem csu­pán a tu­laj­don­sá­ga­idra hat­nak, hanem a sze­xu­á­lis éle­tedre is. Néz­zük, me­lyik csil­lag­jegy mi­lyen lesz az ágy­ban a jövő évben!

Megdöbbentő szín lesz 2016 nagy divatja

Megdöbbentő szín lesz 2016 nagy divatja

Óri­ási meg­le­pe­tésre idén két színt vá­lasz­tott az év szí­né­nek a di­va­tot dik­táló Pan­tone In­té­zet: 2016-ban a ró­zsa­kvarc és a ba­ba­kék fog do­mi­nálni a di­vat­ban és a lak­be­ren­de­zés­ben is.

Óri­ási meg­le­pe­tésre idén két színt vá­lasz­tott az év szí­né­nek a di­va­tot dik­táló Pan­tone In­té­zet: 2016-ban a ró­zsa­kvarc és a ba­ba­kék fog do­mi­nálni a di­vat­ban és a lak­be­ren­de­zés­ben is.

Így változnak a fizetések 2016-ban

Így változnak a fizetések 2016-ban

Ja­nu­ár­tól két meg­ha­tá­rozó vál­to­zás érinti majd a fi­ze­té­sün­ket.

A jövő évi költ­ség­ve­tés élet­be­lé­pé­sé­vel két meg­ha­tá­rozó vál­to­zás érinti majd a fi­ze­té­sün­ket. 1%-kal csök­kenni fog a sze­mély jö­ve­de­lem­adó kul­csa, és 5000 fo­rint­tal nő a két el­tar­tott utáni csa­ládi adó­ked­vez­mény.

2016: jön az új farmer divat

2016 Jön az új farmer divat

Idén sem tét­len­ked­tek a di­vat­ter­ve­zők és be­le­ad­tak apait-anyait, hogy meg­te­remt­sék az új far­mer di­va­tot. Si­ke­rült is nekik va­lami tel­je­sen újat al­kotni.

Idén sem tét­len­ked­tek a di­vat­ter­ve­zők és be­le­ad­tak apait-anyait, hogy meg­te­remt­sék az új far­mer di­va­tot. Si­ke­rült is nekik va­lami tel­je­sen újat al­kotni, hisz szinte már rá sem lehet is­merni az egy­szerű ked­venc ru­ha­da­ra­bunkra, a far­merra.

Spórolj a családi pótlékkal, mert januárban egy vasat sem kapsz!

Spórolj a családi pótlékkal, mert januárban egy vasat sem kapsz!

Be­csa­pós lehet, hogy de­cem­ber­ben két­szer kapsz csa­ládi pót­lé­kot. Vi­gyázz, hogy ja­nu­árra is ma­rad­jon.