CÍMKE: '1956'

Együtt ünnepli az ország 1956-ot

Együtt ünnepli az ország 1956-ot

Ma és hol­nap az egész or­szág­ban meg­em­lé­kez­nek.

Ma és hol­nap az egész or­szág­ban meg­em­lé­kez­nek az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc­ról, ren­ge­teg prog­ram várja az ér­dek­lő­dő­ket.

Gyász, elhunyt a meghurcolt magyar hős!

Gyász, elhunyt a meghurcolt magyar hős!

A Ter­ror Háza Mú­ze­u­mot is mű­köd­tető köz­ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nöke nyolc­van­két éves volt.

A Ter­ror Háza Mú­ze­u­mot is mű­köd­tető köz­ala­pít­vány ku­ra­tó­ri­u­má­nak el­nöke nyolc­van­két éves volt.

Kivégzett nagyapját gyászolja a TV2 sztárja

Kivégzett nagyapját gyászolja a TV2 sztárja

Az őr­grófnő, ami­óta csak az eszét tudja, min­den évben meg­em­lé­ke­zik már­tír­ha­lált halt nagy­ap­já­ról, akit az 56-os for­ra­da­lom­ban vál­lalt sze­repe miatt vé­gez­tek ki.

Az őr­grófnő, ami­óta csak az eszét tudja, min­den évben meg­em­lé­ke­zik már­tír­ha­lált halt nagy­ap­já­ról.

Szabadságvágy és autó

Szabadságvágy és autó

Az autó a sza­bad­ság és mo­bi­li­tás jel­képe.

Az autó a sza­bad­ság és mo­bi­li­tás jel­képe, a ma­gya­rok is min­dig vágy­tak mind­ket­tőre, de so­káig csak kevés va­ló­sult meg ál­ma­ik­ból.

Megdöbbentően kevesen voltak az ellenzéki rendezvényeken...

Megdöbbentően kevesen voltak az ellenzéki rendezvényeken...

Volt, ahol egy-két tucat ember ha össze­jött, a Job­bik is be­für­dött.

Volt, ahol egy-két tucat ember ha össze­jött, a Job­bik is csú­nyán be­für­dött.

Márciusban újrakezdjük-mondta a miniszterelnök

Márciusban újrakezdjük-mondta a miniszterelnök

Márciusban újrakezdjük-mondta a miniszterelnök

A tét nagy, min­den­kire szük­ség lesz.

A tét nagy, a vá­lasz­tá­sok is­mé­telt meg­nye­ré­sé­hez min­den­kire szük­ség lesz - mondta Orbán Vik­tor ün­nepi be­szé­dé­ben. Már­ci­us­ban új­ra­kezd­jük.

Egy mécses a forradalom hősi halottaiért - így is megemlékezhetünk

Egy mécses a forradalom hősi halottaiért - így is megemlékezhetünk

Habár a hi­va­ta­los nem­zeti ün­nep­nap, ok­tó­ber 23-a el­múlt, még bőven van al­ka­lom a for­ra­da­lom­ról való meg­em­lé­ke­zésre.

Megrázó, ritka felvételek 1956 október 23-áról

Megrázó, ritka felvételek 1956 október 23-áról

Az 56-os ese­mé­nyek­ről szám­ta­lan fel­vé­tel fel­lel­hető, de ezek itt igazi rit­ka­sá­gok! Nézd végig a tör­té­nelmi nap ese­mé­nyeit.

Az 56-os ese­mé­nyek­ről szám­ta­lan fel­vé­tel fel­lel­hető, de ezek itt igazi rit­ka­sá­gok! Nézd végig a tör­té­nelmi nap ese­mé­nyeit.

Soha nem látott képek az '56-os forradalom utáni borzalmakról

Soha nem látott képek az '56-os forradalom utáni borzalmakról

A régi em­lé­kek ren­de­zé­se­kor ke­rül­tek elő ere­deti fel­vé­te­lek a bu­da­pesti for­ra­da­lom­ról.

Cini lánya újra itthon! Nagy boldogság

Cini lánya újra itthon! Nagy boldogság

Az éne­kesnő egy ideje egye­dül él ott­ho­ná­ban...

Az éne­kesnő egy ideje egye­dül él ott­ho­ná­ban...

Az '56-os forradalom hőseinek imázsfilmje

'56-os hősök imázsfilmje

A kam­pányfilm­ben töb­bek kö­zött bo­rá­szok és pékek, de Tom­pos Kátya, Weisz Fanni, Feny­vesi Zol­tán, "Ca­ra­mel" és Csá­nyi Sán­dor is sze­re­pel.