MANI

Igazolvány kisokos: hol, mennyi, mikor?

Egy rémálom, ha elhagyjuk vagy ellopják az okmányainkat és pótolni kell őket. Azt is kevesen tudják, mennyibe is kerülnek az új igazolványok, hol kell őket igényelni és mikor készülnek el.
  • Szerző: Ripost

Az utánajárást sajnos nem tud­juk megúszni, ha elveszítjük az okmányainkat, a legtöbb pótlását személyesen kell intézni. Azon­ban van egy jó hírünk: több igazolvány elké­szítése is ingye­nes lett. Illeték-, illetve díjmentes lett a személyi igazolvány, a lak­címkártya és az első jogosítvány kiállítása. Most már akkor sem kell fizetnünk a személyiért, ha házasságkötés miatt megválto­zott a nevünk.

 

2017-től in­gyenes lett a mozgáskorláto­zottak parkolási igazolványának kiállítása is, de a tanulók számára a diákigazolvány is ingyen van. Et­től az évtől már a taj-kártya is in­gyen van azok­nak, akik még nem rendelkez­nek ilyennel.

TAJ-kártya

Ha egészségbizto­sítási ellátást kell igénybe vennünk (tehát orvoshoz, kór­házba kell mennünk), akkor egy sajátos azonosító számot, az úgynevezett tár­sadalombiztosítási azonosító jelet (köz­ismertebb nevén TAJ) alkalmazzuk. Ezért kell kiváltanunk minden esetben a taj-kártyát.

Hol kérhetjük?

A kormányhivataloknál az igénylőlap kitölté­sével kell kérvényezni. Ezt lehet személyesen és postai úton is. Ez utóbbi esetében pos­tán kapjuk meg a kár­tyát is. Más esetben be kell mennünk a hi­vatalba átvenni.

Mikor kapjuk meg?

A főszabály szerint ha minden adatot megadunk, akkor 21 napon belül kiállítják. Amennyiben a kérelemhez az összes szük­séges doku­mentumot hiánytalanul benyújtottuk, ún. sommás el­járás keretében azonnal, de leg­feljebb nyolc napon belül ki­állítják a társa­dalombiztosítási kártyát.

Mennyibe kerül?

Ingyenes:

  • az első TAJ kár­tya kiállítása az azzal nem rendelkező sze­mélyek számára,
  •  ha név és adatvál­tozás miatt kell új,
  •  az okmány eltulaj­donítása miatti kia­dás ingyenes.

Személyi igazolvány

Csak személyesen tudunk igényelni, hiszen a kormányhivatalban fotót kell készíteniük rólunk. Be kell mutatni a le­járt személyi igazolványunkat, vagy jo­gosítványunkat, útlevelünket. Ha egyik sincs és ellopták a régi személyinket, akkor a születési anyakönyvi kivona­tot kell vinni. Ha megházasodtunk és megváltozik a nevünk, akkor a házas­sági anyakönyvi kivonatra is szüksé­günk lesz.

Hol kérhetjük?

A kormányhivatalokban. A kérelem bizonyos esetekben a jegyzőnél, va­lamit a konzuli tisztviselőnél is elő­terjeszthető.

Mikor kapjuk meg?

Az ügyintézés 20 nap, de ha minden adatot jól megadtunk, akkor általában 8 nap alatt elkészül a kártya.

Mennyibe kerül?

Ingyenes.

Jogosítvány

A tavaly életbe lépett legfontosabb változás az, hogy az első jogosít­vány kiállítása mindenki számára ingyenes lett.

Hol kérhetjük?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hiva­talában valamint a kor­mányablakoknál.

Mikor kapjuk meg?

Amennyiben mindent helyesen töltünk ki és minden iratot le­adunk, akkor az ügy­intézés 8 nap. Ha pótolni kell egy-egy hiányzó papírt, ak­kor a határidő 21 nap. Amennyiben a veze­tői engedély kiállítá­sára irányuló kérelmet a XIII. Kerületi Hiva­talnál nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kére­lem esetében – soron kívül kiadható.

Arra is lehetősé­günk van, hogy sms-ben vagy e-mailen értesítést kapjunk, amikor elkészült az igazolványunk.

Mennyibe kerül?

Az első jogosítvány kiállítása ingyenes.

Rövidebb idő lett az ügyintézés

A kormány célja, hogy egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb legyen Magyar­országon ügyeket intézni. A kormá­nyablakok száma 270-re emelkedett, ahol gyorsan és kényelmesen intéz­hetnek, több mint 1500 ügytípust az állampolgárok. A járási hivatalok, a kormányablakok és az ügysegédek révén közelebb vitték az állampolgá­rokhoz a közigazgatási szolgáltatá­sokat.

A cél az volt, hogy csökkenjenek az ügyintézési határidők és keve­sebb adminisztratív teher háruljon az emberekre. A bürokráciacsökkentés könnyebbé teszi az otthonteremtést is, mivel nincs szükség építési enge­délyeztetésre, így 300 négyzetméte­rig lényegesen egyszerűbb lett házat építeni.

2016. január elsejétől az állampol­gárok bürokratikus terheinek csök­kentéséből a NAV is kiveszi a részét. Az adóhivatal így már csaknem más­fél millió magánszemély adóbevallá­sát tölti ki.

Az állami rezsicsökkentés a vál­lalkozásokat is érinti. 2016-tól 20 hatósági eljárás díja szűnt meg. A vállalkozókat érintően az adóható­sági igazolás, cégiratok kiállítása (cégkivonat, cégmásolat, cégbizo­nyítvány), cégbeszámolóval kapcso­latos közzétételi díj, üzlet működési engedély, egyéni vállalkozói igazol­ványok kiadása. Éves szinten 800 000 eljárás ingyenessé vált, amely 2,5 milliárd forint megtakarítást je­lentett a vállalkozóknak.

A második ütemben, 2017 márci­usában ingyenessé vált többek kö­zött a cégbejegyzés és közzétételi költségtérítés (egyéni cég, Bt., Kkt., Kft.), a hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozók nyilvántartásából történő kiállítása, valamint az anyakönyvi ki­vonat kiállítása. Ez hozzávetőlegesen 175.000 eljárás évente, melyek újabb 2 milliárd forint megtakarítást jelen­tenek évente.

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.

Ezek is érdekelhetnek
És ezeket olvastad már?