TESTFACTOR

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

A szer­ve­ket kö­rül­vevő zsi­geri zsír fel­sza­po­ro­dása saj­nos szá­mos egész­ség­ügyi ve­szélyt is rejt ma­gá­ban.

4 zsírgyilkos gyakorlat, ettől lesz betonkemény a popsi!

4 zsírgyilkos gyakorlat, ettől lesz betonkemény a popsi!

Közel a nya­ra­lás, és sze­ret­nél gyor­san ja­ví­tani az ala­ko­don? Semmi gond, itt van­nak azok a gya­kor­la­tok, ame­lyek tur­bó­se­bes­ség­gel for­mál­nak!

Közel a nya­ra­lás, és sze­ret­nél gyor­san ja­ví­tani az ala­ko­don? Semmi gond, itt van­nak azok a gya­kor­la­tok, ame­lyek tur­bó­se­bes­ség­gel for­mál­ják gyö­nyörű ke­rekre a pop­si­dat. Ha most el­kez­ded, a nya­ra­lá­son már tö­ké­le­tes tes­tet vil­lant­hatsz, és nem lesz, aki el­len­állna a dö­gös­sé­ged­nek.

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

Ha egy nőnek erős a mo­ti­vá­ci­ója, nem ismer le­he­tet­lent! Ez­út­tal Re­becca bi­zo­nyí­tott, nem is akár­hogy! Ezt nézd!

Ha egy nőnek erős a mo­ti­vá­ci­ója, nem ismer le­he­tet­lent! Fo­gyó­kúra ese­tén min­dig mű­kö­dik: el­szánt­ság, ki­tar­tás és sza­lad­nak le­felé a kilók. Ez­út­tal Re­becca bi­zo­nyí­tott, nem is akár­hogy! Ezt nézd!

Felrobbantotta a netet az anyuka fotója, aki megmutatta a testét

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30. Imádja őt az in­ter­net!

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

Van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

Van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

El­árulja a tit­kot, hogy le­hetsz ilyen fitt!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél! Negy­ven fe­lett sem le­he­tet­len kar­ban tar­tani ma­gun­kat.

Íme, 3 egyszerű módszer, hogy lerobbanjanak rólad a pluszkilók

Íme, 3 egyszerű módszer, hogy lerobbanjanak rólad a pluszkilók

Építsd be ezt a három egy­szerű tip­pet az élet­mó­dodba, és be­in­dul a fo­gyás!

Nincs időd a min­den­napi edzésre és a di­é­tát sem tudod min­dig be­tar­tani? Van meg­ol­dás! Építsd be ezt a három egy­szerű tip­pet az élet­mó­dodba, és rend­kí­vüli gyor­sa­ság­gal indul be a fo­gyás. Pró­báld ki!

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe!

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe! Amel­lett, hogy fel­pör­geti az anyag­cse­ré­det, és kar­ban tartja a ke­rin­gési rend­sze­red is, szó sze­rint le­las­sít­ha­tod az öre­ge­dést. Egy ku­ta­tás során során bio­ló­giai bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lál­tak fi­a­ta­lító ha­tá­sára.

Brutálisan szexi ez a nő, nem mondod meg, hány éves!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Odafi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol. De akkor is...

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Ta­gad­ha­tat­lan, hogy oda­fi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol, ami­kor csak te­heti. De akkor is...

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

A hab­szi­vacs hen­ger az utóbbi évek nagy fit­ne­sz­őrü­lete.

A hab­szi­vacs hen­ger, más néven a foam rol­ler az utóbbi évek nagy fit­ne­sz­őrü­lete. Nem is alap­ta­la­nul, hi­szen a hen­ger se­gít­sé­gé­vel nem csak a meg­szo­kott gya­kor­la­ta­i­dat te­he­ted ha­té­ko­nyabbá.

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Nem is hin­néd, mi­lyen cso­dás vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el, ha el­vég­zed ezt a prog­ra­mot. Pró­báld ki és ta­pasz­tald meg!

Nem is hin­néd, mi­lyen cso­dás vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el, ha el­vég­zed ezt a prog­ra­mot. Pró­báld ki és ta­pasz­tald meg!

5 hiba, amit súlymérés közben minden nő elkövet

5 hiba, amit súlymérés közben minden nő elkövet

Neked is ez a je­len­ték­te­len esz­köz dönt táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­id­ról és di­é­tád si­ke­ré­ről?

Neked is ez a je­len­ték­te­len esz­köz dönt táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­id­ról és di­é­tád si­ke­ré­ről?

Mindegy, hány éves vagy, segítünk megszabadulni a hashájtól

Mindegy, hány éves vagy, segítünk megszabadulni a hashájtól

Sze­rin­ted is el­ke­rül­he­tet­len a súly­gya­ra­po­dás 40 éves kor fö­lött? Meg­mu­tat­juk, hogy bár­me­lyik élet­kor­ban lehet izmot épí­teni és lehet kar­csú a de­re­kad.

Sze­rin­ted is el­ke­rül­he­tet­len a súly­gya­ra­po­dás 40 éves kor fö­lött? Meg­mu­tat­juk, hogy bár­me­lyik élet­kor­ban lehet izmot épí­teni és lehet kar­csú a de­re­kad.

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től? Nem kell azon­nal gyógy­szer után nyúl­nod.

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

Fogj egy ké­nyel­mes edző­ci­pőt, mi pedig mu­tat­juk, miért ér­de­mes be­le­vág­nod még ma a fu­tásba, pláne, ha nő vagy...

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Hozd ki a leg­töb­bet ebből a gya­kor­lat­ból! Az ered­ményt döb­ben­ten fog­ják ta­pasz­talni a ba­rá­taid is.

Hozd ki a leg­töb­bet ebből a gya­kor­lat­ból! Az ered­ményt döb­ben­ten fog­ják ta­pasz­talni a ba­rá­taid is.

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat! Meg­mu­tat­juk, mi az a 5 sza­bály, amit fel­tét­le­nül be kell tar­ta­nod, ha fe­szes kart sze­ret­nél.

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat! Meg­mu­tat­juk, mi az a 5 sza­bály, amit fel­tét­le­nül be kell tar­ta­nod, ha fe­szes kart sze­ret­nél.

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­sát nem szé­gyellte meg­mu­tatni. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­sát nem szé­gyellte meg­mu­tatni. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Nem té­ve­dés, ez a három gya­kor­lat, ame­lyek­hez egy ki­sebb tö­röl­köző a leg­jobb se­géd­esz­köz, vil­lám­gyor­san ol­vasztja le a zsírt a belső com­bod­ról.

Mezítlábas futás az új őrület

Mezítlábas futás az új őrület

Egyre töb­ben fut­nak úgy, aho­gyan őse­ink tet­ték va­laha.

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. A futók egy cso­portja azon­ban le­mond ennek a ké­nyel­mé­ről, és úgy fut, aho­gyan elő­de­ink tet­ték a tör­té­nelmi múlt­ban.

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal.

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal, és ne kell­jen ag­gód­nod a kö­ze­ledő nyár miatt.

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz? Mu­tat­juk, mi min­dent meg­te­hetsz!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz? Mu­tat­juk, mi min­dent meg­te­hetsz!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel.

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel, és irány a sza­bad!

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja ez a ki­hí­vás.

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja az a ki­hí­vás, mely 30 nap alatt segít gyö­nyö­rűbbé tenni a hasad.

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Itt a ta­vasz, végre újra lehet futni a sza­bad­ban! Se­gí­tünk, hogy ki­él­vezd!

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Egy hónap és bomba ala­kod lesz!

Egy hónap alatt át­for­mál­ha­tod a tes­ted, kü­lö­nö­sen a com­bod és a fe­ne­ked. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned. Mu­tat­juk a fel­ada­to­kat!

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is?

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz. Vá­lasz­ta­nod vi­szont neked kell!

Falja rólad a kilókat ez a lefekvés előtti, szuper ital!

Falja rólad a kilókat ez a lefekvés előtti, szuper ital!

Mi­e­lőtt aludni mész, igyál ebből egy po­hár­ral, és remek for­mába len­dülsz. Finom is, egész­sé­ges is, fo­gyaszt is. Kell jobb kom­bi­ná­ció?

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

A ta­vasz a meg­úju­lás idő­szaka, nem csoda, ha sze­ret­nél meg­válni a plusz ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi segít benne!

A ta­vasz a meg­úju­lás idő­szaka, nem csoda, ha sze­ret­nél meg­válni a plusz ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi segít benne!

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

Mu­tat­juk a fotót és a hozzá eddig be­fu­tott kom­men­te­ket.

Mu­tat­juk a fotót és a hozzá eddig be­fu­tott kom­men­te­ket.

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

Egyre job­ban iri­gyel­jük Nor­bit!

Ru­bint Réka, Lara, Rella: hogy lé­te­zik, hogy ebben a csa­lád­ban min­den lány szu­per csi­nos? Egyre job­ban iri­gyel­jük Nor­bit!

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe és rend­sze­re­sen edzeni, hanem fi­gyelni kell az ét­ke­zé­sünkre is.

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe és rend­sze­re­sen edzeni, hanem fi­gyelni kell az ét­ke­zé­sünkre is.

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba!

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Neked is az az álmod, hogy ke­mény fi­zi­kai meg­eről­te­tés nél­kül ve­szí­tesz a sú­lyod­ból és éred el az álom­ala­kod?

Neked is az az álmod, hogy ke­mény fi­zi­kai meg­eről­te­tés nél­kül ve­szí­tesz a sú­lyod­ból?

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

Ez a 30 nap ha­té­ko­nyan segít abban, hogy tes­ted és lel­ked is for­mába len­dül­jön.

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Gyors, ha­té­kony és egy­szerű.

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Ha eze­ket a gya­kor­la­to­kat na­ponta el­vég­zed, pil­la­na­tok alatt le­ug­rik rólad a fe­les­leg. Csak né­hány súlyzó kell hozzá,

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja, vagyis azt, ahogy tény­leg kinéz az il­lető.

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja, vagyis azt, ahogy tény­leg kinéz az il­lető. Mu­tat­juk a meg­döb­bentő fel­vé­te­le­ket!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot, rá­adá­sul nem for­dul­hat elő, hogy köz­be­jön va­lami.

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Fris­seb­ben, ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot, rá­adá­sul nem for­dul­hat elő, hogy köz­be­jön va­lami, és ki­ma­rad az edzés. A reg­geli futás pi­hen­tető, ki­kap­csoló te­vé­keny­ség, ami egész napra meg­nyug­tat.

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

A szám­ta­lan be­csőd­ölt diéta után az ame­ri­kai Sarah a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és sze­xis, spor­tos nő lett be­lőle!

A szám­ta­lan be­csőd­ölt diéta után az ame­ri­kai Sarah Han­cock a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és sze­xis, spor­tos nő lett be­lőle!

A világ leggyorsabb diétája

Tudósok bebizonyították! A világ leggyorsabb diétájától garantált a fogyás

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a leg­meg­fe­le­lőb­bet?

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a neked leg­meg­fe­le­lőb­bet?

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál?

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat, hogy nemet tudj mon­dani a csá­bí­tás­nak!

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

Mu­ta­tunk né­hány vil­lám­gyors gya­kor­la­tot, me­lyek ha­té­ko­nyan rob­bant­ják rólad a fölös ki­ló­kat.

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked.

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt a ha­té­kony fu­tá­sod­hoz, és át­lépd a kor­lá­ta­i­dat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki.

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki, akár még ka­rá­csony­kor is tor­náz­ha­tunk.

Íme, egy otthoni edzésterv, hogy feszes és izmos legyen a hasad

Íme, egy otthoni edzésterv, hogy feszes és izmos legyen a hasad

Mu­ta­tunk egy 10 per­ces edzés­ter­vet, amely szu­per­se­bes­ség­gel égeti a zsírt a has­ról és a de­rék­ról.

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

A Sza­bolcs­ban élő anyuka 107 ki­ló­ról 69-re fo­gyott! Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra, így nyúj­tásra is.

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra. Ru­bint Réka meg­mu­tatja, hogy a nyúj­tást, hogy tud­juk rövid idő alatt, de ha­té­ko­nyan el­vé­gezni.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja.

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja. Ha­té­kony akkor lesz, ha be­tar­tod a kö­vet­kező lé­pé­se­ket!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Durván hatékony gyakorlatok!

A kö­vet­kező szu­per­könnyen el­vé­gez­hető gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel ott fog égni a zsír, ahol a leg­job­ban sze­ret­néd!

A kö­vet­kező gya­kor­la­tok épp ott ége­tik tes­ted­ről a zsírt, ahon­nan leg­job­ban sze­ret­néd.

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon.

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon. Ez az 4 egy­szerű, de cél­irá­nyos gya­kor­lat 1 hónap alatt lát­ható ered­ményt hoz.

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket.

Sokat segít abban, hogy a télen meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme né­hány hasz­nos tipp Ré­ká­tól!

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Tíz­ez­rek me­rí­te­nek erőt az el­szánt nő pél­dá­já­ból! Rossz szo­ká­sa­i­val fel­ha­gyott és 60 kiló fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott?

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott? Mit te­hetsz, hogy neked is könnyen men­jen a fo­gyás?

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Akkor fi­gyelj, mert ha így csi­ná­lod, nem csak időt spó­rol­hatsz meg vele, de ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

A futás remek edzés­forma, de nem min­denki ked­veli.

A futás remek edzés­forma, de saj­nos nem min­denki ked­veli.

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. Az utat a rend­sze­res sport­tal kezdte.

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. A titka: sport és diéta.

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem! A va­lódi nő az igazi!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Ame­ri­kai tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy nem a ho­mok­óra forma, hanem a cselló a leg­von­zóbb a férfiak szá­mára.

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

Ezek hat­nak a leg­gyor­sab­ban.

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni? Meg­mu­tat­juk, me­lyek azok a moz­gás­for­mák és konk­rét gya­kor­la­tok, ame­lyek a leg­ha­ma­rabb meg­lát­sza­nak a tes­te­den.

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat! Az edző­te­rem már a múlté!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

El­ké­pesztő aka­ra­tá­nak kö­szön­he­tően igazi bom­bá­zó­ként lé­pett az ol­tár­hoz.

El­ké­pesztő aka­ra­tá­nak kö­szön­he­tően, így igazi bom­bá­zó­ként mond­hatta ki a bol­do­gító igent.

4 szuper gyakorlat, és soha többé nem lóg a melled

4 szuper gyakorlat, és soha többé nem lóg a melled

Fan­tasz­ti­kus de­kol­tá­zsod lesz, ha rend­sze­re­sen vég­zed eze­ket a gya­kor­la­to­kat. Egész mell­tá­jé­kod fe­sze­sebbé, tó­nu­sossá válik.

Fan­tasz­ti­kus de­kol­tá­zsod lesz, ha rend­sze­re­sen vég­zed eze­ket a gya­kor­la­to­kat. Egész mell­tá­jé­kod fe­sze­sebbé, tó­nu­sossá válik. Min­den eset­ben ja­vu­lást hoz az edzés, bár­mi­kor ér­de­mes el­kez­de­ned!

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot?

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot? Ho­gyan érd el biz­to­san a si­ke­re­ket?

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

Rá­adá­sul bár­hol el­vé­gez­he­ted őket, csak egyet­len me­di­cin­lab­dára lesz szük­sé­ged, a vál­to­zás pedig szinte azon­nal ész­re­ve­hető!

Visz­lát in­te­ge­tő­háj, ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal most újra for­mába hoz­ha­tod magad! Rá­adá­sul bár­hol el­vé­gez­he­ted őket, csak egyet­len me­di­cin­lab­dára lesz szük­sé­ged, a vál­to­zás pedig szinte azon­nal ész­re­ve­hető!