TESTFACTOR

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től? Nem kell azon­nal gyógy­szer után nyúl­nod.

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­sát nem szé­gyellte meg­mu­tatni. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Hozd ki a leg­töb­bet ebből a gya­kor­lat­ból! Az ered­ményt döb­ben­ten fog­ják ta­pasz­talni a ba­rá­taid is.

Hozd ki a leg­töb­bet ebből a gya­kor­lat­ból! Az ered­ményt döb­ben­ten fog­ják ta­pasz­talni a ba­rá­taid is.

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

Fogj egy ké­nyel­mes edző­ci­pőt, mi pedig mu­tat­juk, miért ér­de­mes be­le­vág­nod még ma a fu­tásba, pláne, ha nő vagy...

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja.

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat! Meg­mu­tat­juk, mi az a 5 sza­bály, amit fel­tét­le­nül be kell tar­ta­nod, ha fe­szes kart sze­ret­nél.

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal.

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal.

Mezítlábas futás az új őrület

Mezítlábas futás az új őrület

Egyre töb­ben fut­nak úgy, aho­gyan őse­ink tet­ték va­laha.

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. A futók egy cso­portja azon­ban le­mond ennek a ké­nyel­mé­ről, és úgy fut, aho­gyan elő­de­ink tet­ték a tör­té­nelmi múlt­ban.

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Nincs ked­ved a kon­di­te­rem­hez?

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz?

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Nem té­ve­dés, ez a három gya­kor­lat, ame­lyek­hez egy ki­sebb tö­röl­köző a leg­jobb se­géd­esz­köz, vil­lám­gyor­san ol­vasztja le a zsírt a belső com­bod­ról.

Tudod, mire van szük­sé­ged a tö­ké­le­tesre for­mált belső comb­hoz? Egy tö­röl­kö­zőre! Nem té­ve­dés, ez a három gya­kor­lat, ame­lyek­hez egy ki­sebb tö­röl­köző a leg­jobb se­géd­esz­köz, vil­lám­gyor­san ol­vasztja le a zsírt a belső com­bod­ról.

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja az a ki­hí­vás, mely 30 nap alatt segít lát­vá­nyossá tenni a has izom­za­tát.

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja az a ki­hí­vás, mely 30 nap alatt segít lát­vá­nyossá tenni a has izom­za­tát.

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel.

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel, és irány a sza­bad! Ezek a zenék se­gí­te­nek, hogy új len­dü­le­tet kapj az edzés­hez.

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Itt a ta­vasz, végre fut­hatsz a sza­bad­ban! Se­gí­tünk, hogy jó él­mény le­gyen.

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Egy hónap alatt bomba fe­ne­ked és fe­szes com­bod lehet. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned.

Egy hónap alatt át­for­mál­ha­tod a tes­ted, kü­lö­nö­sen a com­bod és a fe­ne­ked. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned. Mu­tat­juk a fel­ada­to­kat!

Falja rólad a kilókat ez a lefekvés előtti, szuper ital!

Falja rólad a kilókat ez a lefekvés előtti, szuper ital!

Mi­e­lőtt aludni mész, igyál ebből egy po­hár­ral, és remek for­mába len­dülsz. Finom is, egész­sé­ges is, fo­gyaszt is. Kell jobb kom­bi­ná­ció?

Mi­e­lőtt aludni mész, igyál ebből egy po­hár­ral, és remek for­mába len­dülsz. Finom is, egész­sé­ges is, fo­gyaszt is. Kell jobb kom­bi­ná­ció?

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is?

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz. Vá­lasz­ta­nod vi­szont neked kell!

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

A di­vat­cég ki­verte a biz­to­sí­té­kot új fo­tó­kam­pá­nyá­val, ugyanis ult­ra­so­vány mo­del­lek­kel rek­lá­mozza a nőies ido­mo­kat.

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

A tanga ké­nyel­met­len, a csip­kés szúr - ám az új trend sze­rint gyak­ran a sima, spor­tos al­só­ne­műt is az öl­tö­ző­szek­rény­ben hagy­ják a nők. Hop­pácska!

A tanga ké­nyel­met­len, a csip­kés szúr - ám az új trend sze­rint gyak­ran a sima, spor­tos al­só­ne­műt is az öl­tö­ző­szek­rény­ben hagy­ják a nők. De vajon mennyire hi­gi­é­ni­kus, biz­ton­sá­gos és ké­nyel­mes ez az új trend? Meg­mu­tat­juk, mit kell tud­nod ahhoz, hogy tel­je­sen nyu­god­tan pró­bál­hasd ki az új vi­se­le­tet.

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

Ru­bint Réka, Lara, Rella: hogy lé­te­zik, hogy ebben a csa­lád­ban min­den lány szu­per csi­nos? Iri­gyel­jük Nor­bit!

Ru­bint Réka, Lara, Rella: hogy lé­te­zik, hogy ebben a csa­lád­ban min­den lány szu­per csi­nos? Egyre job­ban iri­gyel­jük Nor­bit!

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire.

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe és rend­sze­re­sen edzeni, hanem fi­gyelni kell az ét­ke­zé­sünkre is.

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe és rend­sze­re­sen edzeni, hanem fi­gyelni kell az ét­ke­zé­sünkre is, hogy iga­zán ha­té­ko­nyan tud­junk fej­lesz­teni az iz­ma­in­kat. Most meg­tud­ha­tod, miért a leg­jobb vá­lasz­tás a na­rancs!

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja...

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja...

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Mu­tat­juk a tit­kot. Az ola­szok is ezt te­szik.

Neked is az az álmod, hogy ke­mény fi­zi­kai meg­eről­te­tés nél­kül ve­szí­tesz a sú­lyod­ból és éred el az álom­ala­kod? Mu­tat­juk a tit­kot. Az ola­szok is ezt te­szik.

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

Mind­össze egyet­len hónap, de az ered­mény le­nyű­göző!

Ez a 30 nap ha­té­ko­nyan segít abban, hogy tes­ted és lel­ked is for­mába len­dül­jön. Mind­össze egyet­len hónap, de az ered­mény le­nyű­göző!

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Nem kell hozzá más, csak né­hány súlyzó.

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Nem kell hozzá más, csak né­hány súlyzó.

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Fris­seb­ben, ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot, rá­adá­sul nem for­dul­hat elő, hogy köz­be­jön va­lami.

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Fris­seb­ben, ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot, rá­adá­sul nem for­dul­hat elő, hogy köz­be­jön va­lami, és ki­ma­rad az edzés. A reg­geli futás pi­hen­tető, ki­kap­csoló te­vé­keny­ség, egész napra meg­nyug­tat­hat, ha fel­ke­lés után nem kap­cso­lódsz be azon­nal a hét­köz­na­pok pör­gé­sébe.

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Ezzel a 3 gya­kor­lat­tal ga­ran­tál­tan me­se­szép ka­ro­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak! És az in­te­ge­tő­háj­jal is le­szá­mol­hatsz végre.

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

A szám­ta­lan be­csőd­ölt diéta után az ame­ri­kai Sarah a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és sze­xis, spor­tos nő lett be­lőle!

A szám­ta­lan be­csőd­ölt diéta után az ame­ri­kai Sarah Han­cock a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és sze­xis, spor­tos nő lett be­lőle!

30 napos has és fenék kihívás: Gyere és kezdd el velünk!

30 napos has és fenék kihívás: Gyere és kezdd el velünk!

Egyet­len hónap alatt nem csak a hasad és a fe­ne­ked hozod remek for­mába, hanem az erőn­lé­ted is meg­nö­vek­szik ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal.

Egyet­len hónap alatt nem csak a hasad és a fe­ne­ked hozod remek for­mába, hanem az erőn­lé­ted is meg­nö­vek­szik ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal. Bár­mi­kor be­le­vág­hatsz, a ki­tar­tá­sod gyor­san lát­vá­nyos ered­ményt hoz. A gya­kor­la­tok sor­rend­jét nem sza­bad fel­cse­rélni, mert a car­dio gya­kor­la­tok biz­to­sít­ják a ha­té­kony izom­mun­kát.

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat!

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat.

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után.

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy meg­fáj­dul­nak a tér­deid?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt a ha­té­kony fu­tá­sod­hoz.

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Mu­tat­juk, mit kell pon­to­san ten­ned!

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is. Mu­tat­juk, mit kell pon­to­san ten­ned!

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a fö­lös­le­ges ki­lók­tól! Vágj bele!

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a fö­lös­le­ges ki­lók­tól! Vágj bele!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki.

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki, akár még ka­rá­csony­kor is tor­náz­ha­tunk.

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

Mu­tat­juk a szu­per­ha­té­kony és vil­lám­gyors gya­kor­la­to­kat!

Túl­sá­go­san el­fog­lalt vagy, nem jut időd a rend­sze­res test­moz­gásra? Hidd el, sokan van­nak így. Aki vi­szont na­gyon akarja, min­den­nap meg­oldja va­la­hogy a spor­tot, és itt akár 5-10 perc is szá­mít.

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra, így nyúj­tásra is.

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra. Ru­bint Réka meg­mu­tatja, hogy a nyúj­tást, hogy tud­juk rövid idő alatt, de ha­té­ko­nyan el­vé­gezni.

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

A Sza­bolcs­ban élő anyuka 107 ki­ló­ról 69-re fo­gyott! Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

Tel­je­sen meg­vál­to­zott a 28 éves Re­náta élete, ami­óta test­sú­lyá­nak egy­har­ma­dá­tól meg­sza­ba­dult. A Sza­bolcs­ban élő anyuka 107 ki­ló­ról 69-re fo­gyott! Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Vil­lám­gyor­san zsír­ége­tés!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja. Fon­tos, hogy be­tartsd a lé­pé­se­ket!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket.

Sokat segít abban, hogy a télen meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme né­hány hasz­nos tipp Ré­ká­tól!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Durván hatékony gyakorlatok!

A kö­vet­kező szu­per­könnyen el­vé­gez­hető gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel ott fog égni a zsír, ahol a leg­job­ban sze­ret­néd!

A kö­vet­kező gya­kor­la­tok épp ott ége­tik tes­ted­ről a zsírt, ahon­nan leg­job­ban sze­ret­néd.

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon.

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon. Ez az 4 egy­szerű, de cél­irá­nyos gya­kor­lat 1 hónap alatt lát­ható ered­ményt hoz.

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott?

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott? Mit te­hetsz, hogy neked is könnyen men­jen a fo­gyás?

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad?

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad?

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

A futás remek edzés­forma, de nem min­denki ked­veli, mert igen­csak meg­ter­heli az ízü­le­te­ket.

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Sport és ét­rend a titka.

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott 53-ra. Az utat a rend­sze­res sport­tal kezdte, de rá kel­lett jön­nie, hogy jó ét­rend nél­kül nem jut sokra.

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Tíz­ez­rek me­rí­te­nek erőt pél­dá­já­ból, most már ő se­gíti a fogyni vá­gyó­kat!

Tíz­ez­rek me­rí­te­nek erőt az el­szánt nő pél­dá­já­ból! Dur­ván túl­sú­lyos volt ami­kor rossz szo­ká­sa­i­val fel­ha­gyott, azóta több mint 60 kiló fe­les­leg­től sza­ba­dult meg. Csi­nos lett és gyö­nyörű szép! Így most már ő se­gíti a fogyni vá­gyó­kat!

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni? Meg­mu­tat­juk, me­lyek a leg­jobb gya­kor­la­tok.

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni? Meg­mu­tat­juk, me­lyek azok a moz­gás­for­mák és konk­rét gya­kor­la­tok, ame­lyek a leg­ha­ma­rabb meg­lát­sza­nak a tes­te­den.

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Nem a ho­mok­óra, hanem a cselló a leg­von­zóbb a férfiak szá­mára.

Ame­ri­kai tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy nem a ho­mok­óra forma, hanem a cselló a leg­von­zóbb a férfiak szá­mára.

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

A va­lódi nő az igazi!

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem! A va­lódi nő az igazi!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod! Vil­lám­edzés, napi 20 perc

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

Az igen­csak erős test­al­katú Haley Smith az utolsó pil­la­nat­ban döb­bent rá, hogy nem sze­retne ducin férj­hez menni.

Az igen­csak erős test­al­katú Haley Smith az utolsó pil­la­nat­ban döb­bent rá, hogy nem sze­retne ducin férj­hez menni. El­ké­pesztő aka­rat­tal több mint fél má­zsát do­bott le test­sú­lyá­ból, így igazi bom­bá­zó­ként mond­hatta ki a bol­do­gító igent.

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot? Ho­gyan érd el biz­to­san a si­ke­re­ket?

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád? Sze­ren­csére 2-4 héten belül lát­ható ered­ményt ér­hetsz el. Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk.

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád? Sze­ren­csére 2-4 héten belül lát­ható ered­ményt ér­hetsz el. Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk, ami az állat, nya­kat és az áll­kap­csot is erő­síti.

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Van­nak a fo­gyás­nak olyan kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai, ame­lyek se­ho­gyan sem akar­nak el­tűnni a köz­tu­dat­ból. Pedig eze­ket a tév­hi­te­ket ideje lenne már szél­nek eresz­teni, mert a gya­kor­lat egy­sze­rűen nem iga­zolja őket.

Egymást segíti az ország legfittebb szerelmespárja

Egymást segíti az ország legfittebb szerelmespárja

Az or­szág leg­fit­tebb sze­rel­mes­párja, Kras­sal­ko­vics Zsófia és Szép­laki Dávid nem vesz­nek össze azon, hogy mi le­gyen a va­csora.

Az or­szág leg­fit­tebb sze­rel­mes­párja, Kras­sal­ko­vics Zsófia és Szép­laki Dávid nem vesz­nek össze azon, hogy mi le­gyen a va­csora.

Hegyvidéki Fitparádé a MOM Sportban!

Hegyvidéki Fitparádé a MOM Sportban!

Min­den, ami moz­gás - ez a Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé.

Min­den, ami moz­gás - ez a Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé, amely idén 14. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a MoM Uszoda és Sport­köz­pont­ban. 60 sportág, 2000 ver­senyző 9 hely­szí­nen

Ettől az öt gyakorlattól betonkemény lesz a feneked!

Ettől az öt gyakorlattól betonkemény lesz a feneked!

Sze­ret­nél fe­szes, kerek fe­ne­ket? Akkor nincs más dol­god, mint minél job­ban meg­erő­sí­teni a far­iz­ma­i­dat.

Indul a legújabb 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

Indul a legújabb 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi.

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi.

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot.

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot. A sport­nál az egyik leg­fon­to­sabb a hid­ra­tá­lás, a fo­lya­dék­be­vi­tel, de az sem mind­egy, hogy mit iszunk.

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

A ba­ba­vá­rás hó­nap­jai alatt szök­tek fel a kilók a fi­a­tal fo­gá­szati asszisz­tensre: 50 plusz­ki­lót sze­dett fel. Szü­lés után vál­toz­ta­tott.

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Ezek a szu­per zsír­égető jó­ga­gya­kor­la­tok min­den­nél job­ban göm­bö­lyí­te­nek!

A bi­ki­ni­sze­zon­nak vége, de az edzést to­vábbra se ha­nya­gold el! Far­mer­ban is le­gyen ész­vesz­tően szexi a pop­sid! Ezek a szu­per zsír­égető jó­ga­gya­kor­la­tok min­den­nél job­ban göm­bö­lyí­te­nek!

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján a fu­tónő.

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján a fu­tónő.

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Folyékony narancsbőr radír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Ez a finom gyü­mölcslé be­lül­ről hat, így a ken­cék­nél is ha­té­ko­nyab­ban ra­dí­rozza le rólad a na­rancs­bőrt.

A na­rancs­bőr nem­csak nyári ügy, egész évben fog­lal­kozni kell vele, hogy sose tör­hes­sen rád mi­atta pánik. De sze­ren­csére van ha­té­kony el­len­szer. Ez a finom gyü­mölcslé be­lül­ről hat, így a ken­cék­nél is ha­té­ko­nyab­ban ra­dí­rozza le rólad a na­rancs­bőrt.