SIKK

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Őszre ha­tal­mas újí­tás vár­ható.

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Nem könnyű ilyen­kor a nők­nek: le­gyél ele­gáns, de köz­ben olyan szet­tet vá­lassz, ami­ben nem sülsz meg a ká­ni­ku­lá­ban, de ne is fázz meg a lég­kon­dis iro­dá­ban.

Nem könnyű ilyen­kor a nők­nek: le­gyél ele­gáns, de köz­ben olyan szet­tet vá­lassz, ami­ben nem sülsz meg a ká­ni­ku­lá­ban, de ne is fázz meg a lég­kon­dis iro­dá­ban. Ha eddig ta­nács­ta­lan vol­tál, mi a leg­al­kal­ma­sabb össze­ál­lí­tás, mu­ta­tunk né­hány le­he­tő­sé­get, amik meg­fe­lel­nek a céges öl­töz­kö­dési sza­bály­zat­nak is.

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Új vibrátor hódít, ez minden lusta nő álma

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál!

Ez a vib­rá­tor nem az, amire el­ső­ként gon­dol­nál! A vib­ráló ala­pozó-szi­vacs arról gon­dos­ko­dik, hogy az ala­pozó ma­ra­dék­ta­la­nul, egyen­le­tes ré­teg­ben ke­rül­jön a bő­rödre. Ki­pró­bál­nád?

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

A magas de­rekú és bő szárú!

A magas de­rekú és bő szárú fazon igen­csak jól mutat, ha meg­fe­lelő ki­egé­szí­tők­kel kom­bi­ná­lod.

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat.

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től na­gyon sok nő fél, hogy nem neki ta­lál­ták ki. Pedig csak az ala­kod sze­rint kell vá­lasz­ta­nod. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től na­gyon sok nő fél, hogy nem neki ta­lál­ták ki. Pedig csak arra kell oda­fi­gyel­ned, mi­lyen ala­kod van, és asze­rint ki­vá­lasz­ta­nod a hoz­zád illő da­ra­bot. Ezzel a trük­kel te is bom­bázó le­hetsz ezek­ben a szok­nya­cso­dák­ban, ga­ran­tál­tan min­den férfi meg­for­dul utá­nad! Mu­tat­juk a trük­köt!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Strandszőke hajjal csábítóan szexi leszel! Próbáld ki a nyár színét!

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín ga­ran­tál­tan jól fog állni neked is.

Ez a tö­ké­le­tes haj­szín, ha iga­zán sze­ret­néd ki­él­vezni a nyár összes szép­ség­trükk­jét.

Szemceruza vagy tus - melyik a jobb?

Szemceruza vagy tus - melyik a jobb?

Év­ti­ze­dek óta ra­gasz­kodsz a szem­ce­ru­zá­hoz, vagy épp a tus­hoz? Gon­dold át még egy­szer, mert nem biz­tos, hogy min­dig a ru­tin­meg­ol­dás a leg­jobb.

Év­ti­ze­dek óta ra­gasz­kodsz a szem­ce­ru­zá­hoz, vagy épp a tus­hoz? Gon­dold át még egy­szer, mert nem biz­tos, hogy min­dig a ru­tin­meg­ol­dás a leg­jobb. Meg­mu­tat­juk, me­lyik hely­zet­hez, me­lyik szem­kon­túr illik a leg­job­ban. Min­den csak attól függ, mi­lyen ha­tást akarsz el­érni a smin­ked­del.

Ebben a dögös bikiniben mindenkit meghódítasz a strandon!

Ebben a dögös bikiniben mindenkit meghódítasz a strandon!

Iz­gal­mas, szexi, kü­lön­le­ges - neked is be kell sze­rez­ned. Még nem késő!

Iz­gal­mas, szexi, kü­lön­le­ges - neked is be kell sze­rez­ned. Még nem késő!

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Mesés, nyári manikűrök - íme a szezon legmenőbb mintái!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Elő a fan­tá­zi­á­val, az üde­ség­gel és a szí­nek­kel! Ezek a nyári ma­ni­kű­rök egy­sze­rűen cso­dá­sak!

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani a vá­lasz­tás­nál.

Rubint Réka teremti a trendet: Ez lett a nyár legnagyobb hajdivatja!

Rubint Réka teremti a trendet: Ez lett a nyár legnagyobb hajdivatja!

Éles vál­tás az újí­tás...

A sztár­edző leg­szí­ve­seb­ben ki­en­gedve hordja hosszú haját, spor­tos al­kal­mak­kor pedig copfba köti. Idén nyárra vi­szont újí­tott!

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Teljesen megújul a francia manikűr - íme a csodás, nyári viselet!

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket az üde, iz­gal­mas vál­to­za­to­kat, me­lyek a fran­cia ma­ni­kűr nyári ver­ziói.

Neked is ki kell pró­bál­nod eze­ket az üde, iz­gal­mas vál­to­za­to­kat, me­lyek a fran­cia ma­ni­kűr nyári ver­ziói.

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen öl­tözni.

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni.

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

Ez a kiegészítő nem hiányozhat a szettedből idén!

A nap­szem­üveg nem csak di­va­tos, de fon­tos ki­egé­szítő a sze­münk ép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sére. Szinte hét­köz­napi vi­se­letté vált.

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Így lehetsz őrülten dögös a strandon

Itt az idő, hogy meg­mu­tasd magad a stran­don. Ne té­to­vázz, légy bátor.

Végre ki­sza­ba­dulsz a hét­köz­na­pok fog­sá­gá­ból, itt az idő, hogy meg­mu­tasd magad a stran­don. Ne té­to­vázz, légy bátor, így szí­nezd ki a nya­ra­lás, pi­he­nés pil­la­na­tait. Még a csá­bí­tás sem ki­zárt ezek után!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Főnyeremény ez a női ruha, hihetetlen, de minden alkatra csinos!

Ki ne sze­retne a nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­kozni? Ne gon­dol­kodj to­vább, meg­ta­lál­tad a neked való da­ra­bot!

Ki ne sze­retne a nyári for­ró­ság­ban is dö­gö­sen és egy­út­tal ké­nyel­me­sen mu­tat­kozni? Ne gon­dol­kodj to­vább, meg­ta­lál­tad a neked való da­ra­bot!

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A legtrendibb körmök nyaraláshoz! Melyik a kedvenced?

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat a kör­me­idre.

A va­ká­ció alatt nyu­god­tan en­gedd el a hét­köz­napi szür­ke­sé­get, és vá­lassz me­ré­szebb, szí­ne­sebb min­tá­kat a kör­me­idre. Mu­tat­juk a leg­dö­gö­seb­be­ket, amik­kel biz­to­san fel­tűnő je­len­ség le­hetsz a víz­par­ton.

Egy fürdőruha sem áll jól? Így válassz az alakodnak megfelelőt!

Egy fürdőruha sem áll jól? Így válassz az alakodnak megfelelőt!

Ha eddig nem érez­ted jól magad a stran­don, lehet, hogy csak nem a hoz­zád illő für­dő­ru­hát vá­lasz­tot­tad.

Ha eddig nem érez­ted jól magad a stran­don, lehet, hogy nem a hoz­zád illő für­dő­ru­hát vá­lasz­tot­tad.

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Így dobhatod fel a farmersortodat fél óra alatt

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod!

Ele­ged van az unal­mas rö­vid­nad­rá­gok­ból és va­lami kü­lön­le­gesre vágysz? Vedd elő a kre­a­ti­vi­tá­sod és ké­szítsd el a saját nyári kü­lön­le­ges kis­nad­rá­go­dat!

Bundabugyi után itt a szőrös p...: Ez most a nyár legnagyobb divatja

Bundabugyi után itt a szőrös p...: Ez most a nyár legnagyobb divatja

Biz­tos ész­re­vet­ted, hogy idén meg­bo­lon­dult a divat; itt az újabb őrült trend

Biz­tos ész­re­vet­ted már, hogy idén meg­bo­lon­dult a divat. Ha azt hit­ted, téged már nem érhet meg­le­pe­tés, té­ved­tél! Mu­tat­juk a leg­újabb őrült tren­det! Ké­nyel­mes, de pont annyira ele­gáns, mintha csak le­sza­lad­tál volna für­dő­kön­tös­ben a boltba.

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

7 szuper farmertipp: Így leszel nyáron bombázó

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd, akár a hosszút, akár a rö­vi­det vá­lasz­tod!

Idén ismét fel­ve­szi a ver­senyt a far­mer­szok­nya a rö­vid­nad­rág­gal! Me­gint min­den szem rá­sze­ge­ző­dik majd, akár a hosszút, akár a rö­vi­det vá­lasz­tod!

Csillámcici a nyár legnagyobb dobása, ezt nézd!

Csillámcici a nyár legnagyobb dobása, ezt nézd!

2017 leg­iz­gal­ma­sabb di­vat­őrü­lete...

Me­rész és be­vál­la­lós az idei fesz­ti­vál­sze­zon leg­nép­sze­rűbb vi­se­lete. Mon­da­nunk sem kell, nem til­ta­koz­nak a férfiak...

A leggingsnek annyi! Újabban pizsamanaciban edzenek a nők

A leggingsnek annyi! Újabban pizsamanaciban edzenek a nők

Te is úgy gon­do­lod, hogy ha edzés, akkor leg­gings? Gon­dold át még egy­szer, mert na­gyon úgy néz ki, hogy a leg­gings­nek annyi!

Te is úgy gon­do­lod, hogy ha edzés, akkor leg­gings? Gon­dold át még egy­szer, mert na­gyon úgy néz ki, hogy a leg­gings­nek annyi - lenge me­le­gí­tő­nad­rá­goké a jövő! Ezek a nad­rá­gok rá­adá­sul annyira ké­nyel­me­sek, hogy akár alud­hatsz is ben­nük - így át sem kell öl­töz­nöd a reg­geli edzés előtt.

Dögös divat-trükkel leszel igazán csábító ezen a nyáron

Dögös divat-trükkel leszel igazán csábító ezen a nyáron

Szu­per­egy­szerű a mód­szer, és min­den­ki­nek jól áll. Fi­a­ta­los, szexi és na­gyon menő.

Szu­per­egy­szerű a mód­szer, és min­den­ki­nek jól áll. Fi­a­ta­los, szexi és na­gyon menő.

Bombasztikus leszel a képeken: Eszméletlen trükköt mutatunk

Bombasztikus leszel a képeken: Eszméletlen trükköt mutatunk

Min­denki lehet is­tennő a fo­tó­kon.

Min­den­ki­ről lehet jó képet ké­szí­teni, csak né­hány rafi­nált öt­le­tet be kell vetni hozzá. Akkor is is­tennő le­hetsz, ha eddig csak ször­nyű fotók ké­szül­tek rólad!

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Nehéz dol­gunk van, ha sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni a mun­ka­he­lyen.

Nehéz dol­gunk van, ha sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni a mun­ka­he­lyen, de azért a ké­nye­lem sem utolsó szem­pont.

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek di­vatja.

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek egy­ré­szes für­dő­ru­hája, és nem hi­szed el, mi­lyen szexi!

Elképesztően csábító leszel idén nyáron! Íme a divattitok

Elképesztően csábító leszel idén nyáron! Íme a divattitok

Min­den­kit meg­hó­dí­tasz, ha en­gedsz az idei di­vat­nak. Iga­zán va­dí­tóan fogsz ki­nézni ebben a sze­zon­ban.

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Sze­ret­nél iz­gal­mas, ti­tok­za­tos és nőies lenni egy­szerre? A titok ezen a nyá­ron a csil­logó arany és ezüst min­ták­ban rej­lik.

Sze­ret­nél iz­gal­mas, ti­tok­za­tos és nőies lenni egy­szerre? A titok ezen a nyá­ron a csil­logó arany és ezüst min­ták­ban rej­lik.

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Eszelős villantás: Vadító trükkel lesz szuperszexi a nyár legújabb divatja

Eszelős villantás: Vadító trükkel lesz szuperszexi a nyár legújabb divatja

Idén nyá­ron le­ta­rolta a di­vat­vi­lá­got a rom­per, a szu­per­szexi egy­ré­szes ruha.

Idén nyá­ron le­ta­rolta a di­vat­vi­lá­got a rom­per! Meg is ért­jük, hi­szen esz­mé­let­len szexi az egy­ré­szes, nad­rá­gos ruha! Most egy kis újí­tás­sal meg­bo­lon­dí­tot­ták, így már nem ki­zá­ró­lag könnyű strand­vi­se­let­ként hord­ha­tod, hanem akár al­kalmi ru­ha­ként is.

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Esz­mé­let­len ötlet! Le­he­let­vé­kony ci­pő­talp fel­ső­rész nél­kül! Csak rá­ra­gasz­tod a tal­padra és már me­hetsz is. Hi­he­tet­len prak­ti­kus, ezt nézd!

Esz­mé­let­len ötlet! Le­he­let­vé­kony ci­pő­talp fel­ső­rész nél­kül! Csak rá­ra­gasz­tod a tal­padra és már me­hetsz is. Hi­he­tet­len prak­ti­kus, ezt nézd! Mennyi helyre hord­ha­tod úgy, hogy nincs is ennél jobb meg­ol­dás. Az egész csa­lád él­vez­heti. Lát­ha­tat­la­nul védi meg a tal­pa­dat!

11 bizonyíték: Ez a színárnyalat vadítóan szexivé varázsol minden nőt

11 bizonyíték: Ez a színárnyalat vadítóan szexivé varázsol minden nőt

Szen­ve­dé­lyes és sze­xu­á­li­san ma­ga­biz­tos: ezt adja a nőnek a vörös szín.

Szen­ve­dé­lyes és sze­xu­á­li­san ma­ga­biz­tos: ezt adja a nőnek a vörös szín.

Óriási bugyibaki: Ezt ne kövesd el idén nyáron

Óriási bugyibaki: Ezt ne kövesd el idén nyáron

Tel­jes fél­re­ér­tés azt gon­dolni, hogy a túl bátor öl­töz­kö­dés szexi. Kü­lö­nö­sen vissza­ta­szító lehet, ha a bugyi vi­se­le­tét ta­lál­juk el rosszul.

Tel­jes fél­re­ér­tés azt gon­dolni, hogy a túl bátor öl­töz­kö­dés szexi. Kü­lö­nö­sen vissza­ta­szító lehet, ha az intim tá­jé­kot ta­karó fe­hér­nemű, azaz a bugyi vi­se­le­tét ta­lál­juk el rosszul.

Vadítóan dögös a nyár divattrükkje! Megőrülnek tőle a férfiak

Vadítóan dögös a nyár divattrükkje! Megőrülnek tőle a férfiak

Igazi csá­bító le­szel idén nyá­ron, ha kö­ve­ted a di­va­tot és te is be­szer­zel ilyen ru­ha­da­ra­bot.

Ezekkel a körmökkel te is bombázó leszel nyáron

Ezekkel a körmökkel te is bombázó leszel nyáron

Idén a fel­tűnő kör­mök nyara jön.

Idén a fel­tűnő kör­mök nya­rá­nak né­zünk elébe: már nem elég egy egy­szerű, hal­vány szín­nel ki­fes­teni a kör­me­i­det, ha di­va­tos akarsz lenni.

Szexi csipkés kombiné minden alkalomra

Szexi csipkés kombiné minden alkalomra

Szu­per­szexi lesz idén a divat. A vé­kony pán­tok és csip­kés fel­sők min­dent meg­mu­tat­nak.

Sej­tel­mes anya­gok, át­tet­sző for­mák, át­tört min­ták. A tit­kolt kom­biné ezen a nyá­ron szok­nyá­val, far­mer­rel, le­zse­ren is ér­zé­kien hat. A fe­kete kü­lö­nö­sen trendi, de a szí­nes és fehér kom­bi­né­pán­tos fel­sők­ről se mondj le! Hord­ha­tod ön­ma­gá­ban, ing­gel, kar­di­gán­nal és ve­hetsz alá gar­bót is. Kü­lö­nö­sen szexi le­szel.

Ez az ékszer lesz a nyár Jolly Jokere! Beszerezted már?

Ez az ékszer lesz a nyár Jolly Jokere! Beszerezted már?

A nyár leg­na­gyobb di­vatja lesz a fel­tűnő, úgy­ne­ve­zett sta­te­ment ék­szer.

A nyár leg­na­gyobb di­vatja lesz a fel­tűnő, úgy­ne­ve­zett sta­te­ment ék­szer. Lehet fül­be­való, gyűrű, kar­kötő vagy nyak­lánc.

Így lehetsz 15 cm-el magasabb!

Így lehetsz 15 cm-el magasabb! 5 zseniális divatötlet

Ha ala­cso­nyabb vagy az át­lag­nál, mu­ta­tunk né­hány trük­köt.

Ha ala­cso­nyabb vagy az át­lag­nál, és a di­va­tos da­ra­bok nem min­dig áll­nak jól, mu­ta­tunk né­hány trük­köt, ho­gyan tűn­hetsz ma­ga­sabb­nak.

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös.

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös és iga­zán kü­lön­le­ges. Ezt a di­va­tot imádni fogod!

Egyetlen titkos hozzávaló és csodásan gyorsan nő a hajad a kókuszolajtól

Egyetlen titkos hozzávaló és csodásan gyorsan nő a hajad a kókuszolajtól

A rövid haj na­gyon menő, de sok nő mégis hosszúra vá­gyik.

A rövid haj na­gyon menő, de sok nő mégis hosszúra vá­gyik. Vajon ho­gyan lehet gyor­san meg­nö­vesz­teni a hajat úgy, hogy minél ke­ve­seb­bet kell­jen el­töl­teni a "se rövid, se hosszú" fá­zis­ban?

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

In­dulj, te is sze­rezz be egyet!

Megér­ke­zett a ká­ni­kula, ismét csúcs­di­vat a rom­per. In­dulj, te is sze­rezz be egyet! Miért nél­kü­löz­he­tet­len ru­ha­da­rab? Most meg­tud­ha­tod.

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

A di­vat­ban nincs kor­ha­tár. Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is! Könnyed, vi­rág­min­tás, vagy ele­gáns és vissza­fo­gott - az idei di­vatba sok min­den be­le­fér.

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is! Könnyed, vi­rág­min­tás, vagy ele­gáns és vissza­fo­gott - az idei di­vatba sok min­den be­le­fér. Az idei nyár di­vat­ját a vi­rág­min­ták ha­tá­roz­zák meg - miért ne kap­hatna ilyen dí­szí­tést a láb­kör­möd is? Mu­tat­juk az idei nyár leg­szí­ne­sebb trend­jeit!

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

A nyár a szí­nek­ről és a sza­bad­ság­ról szól. A ha­tal­mas víz­parti bulik és jó ba­ráti tár­sa­ság a ma­ra­dandó szép em­lé­kek alap­jai.

A nyár a szí­nek­ről és a sza­bad­ság­ról szól. A ha­tal­mas víz­parti bulik és jó ba­ráti tár­sa­ság a ma­ra­dandó szép em­lé­kek alap­jai. Ilyen­kor a divat is egész más arcát mu­tatja, mint az év többi ré­szé­ben.

FesztiválszezON 2017!

FesztiválszezON 2017!

Alig egy hónap és kez­de­tét veszi a fesz­ti­vál­sze­zon. Egy biz­tos: stí­lu­sos és prak­ti­kus, fesz­ti­vál­biz­tos sze­re­lésre min­den­kép­pen szük­sé­ged lesz. Íme, 3 kü­lön­böző stí­lus, mellyel idén el­nyer­he­ted a fesz­ti­vál ki­rály­nője címet.

Már nincs egy hónap és ismét kez­de­tét veszi a nyári fesz­ti­vál­sze­zon.

Kicsit merész, de nagyon szexi a nők kedvenc nyári divatdarabja

Kicsit merész, de nagyon szexi a nők kedvenc nyári divatdarabja

Újra divat a hím­zett vi­rág­minta. Így le­hetsz egy­szerre vissza­fo­gott, ele­gáns és szexi!

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

El­ké­pesztő, mit mű­vel­nek a női láb­bal a di­va­tos és álom­szép cipők! Mu­tat­juk, mit te­hetsz azért, hogy lábad meg­ússza ki­kép­zést.

El­ké­pesztő, mit mű­vel­nek a női láb­bal a di­va­tos és álom­szép cipők! Mu­tat­juk, mit te­hetsz azért, hogy lábad meg­ússza ki­kép­zést. Itt a nyár, végre dús­kál­ha­tunk a ci­pő­vá­lasz­ték­ban: vá­laszt­ha­tunk al­ka­lom­hoz, ké­nyelmi szem­pon­tól, ru­há­za­tunk­hoz és sze­mé­lyi­sé­günk­höz il­lően. Né­me­lyik di­va­tos da­ra­bot azon­ban nem ta­ná­csos hosszú távon vi­selni.

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk! Sze­ren­csére van meg­ol­dás, és nem csak a tor­na­cipő!

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk! Sze­ren­csére van meg­ol­dás, és nem csak az, hogy fel­kapsz egy ké­nyel­mes tor­na­ci­pőt. Meg­mu­tat­juk azo­kat a fa­zo­no­kat, ame­lyek egy­szerre csi­no­sak és ké­nyel­me­sek is.

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban: szé­pen ki­emeli a te­kin­te­tet, ke­re­tezi a sze­met. De vajon mire jók a kü­lön­féle ke­fe­for­mák?

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban: szé­pen ki­emeli a te­kin­te­tet, ke­re­tezi a sze­met. De vajon mire jók a kü­lön­féle ke­fe­for­mák?

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

A né­hány pánt­ból álló nyári szan­dá­lok és a test­színű, nude cipők után az idei sze­zon sztárja a mez­te­len cipő.

Egyetlen apró trükk, és máris teljesen megújul a bikini

Egyetlen apró trükk, és máris teljesen megújul a bikini

Mu­tat­juk, mi lesz idén na­gyon menő.

Ez az új divat teszi iga­zán sze­xivé idén a bi­ki­nit. Mu­tat­juk, mi lesz idén na­gyon menő.

Többé nincs korhatár! 50 fölött is tarol a bikini

Többé nincs korhatár! 50 fölött is tarol a bikini

Többé nem kell tit­kol­nod az élet­ko­rod a stran­don, jöhet a bi­kini! Ta­láld meg a szá­modra meg­fe­lelő fa­zont.

Többé nem kell tit­kol­nod az élet­ko­rod a stran­don, jöhet a bi­kini! Ta­láld meg a szá­modra meg­fe­lelő fa­zont, így bát­ran meg­mu­tat­ha­tod, hogy nem­csak a 20 éve­seké a világ!

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel.

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel. Min­den esetre ha­tal­mas kér­dő­je­le­ket hagy maga után.

Három természetes módszer, amivel sokkal hosszabb lesz a szempillád

Három természetes módszer, amivel sokkal hosszabb lesz a szempillád

Egy­szerű módon ér­he­ted el, hogy szem­pil­lád hosszabb le­gyen!

El­ké­pesz­tően egy­szerű módon ér­he­ted el, hogy szem­pil­lád ter­mé­sze­te­sen le­gyen hosszabb és sű­rűbb, mint szo­kott. Fan­tasz­ti­kus hatás! Ki ne sze­retne hosszú szem­pil­lá­kat, anél­kül, hogy ter­mé­szet­el­le­nes ra­gasz­tók­kal fel­ra­kott mű­szem­pil­lá­kat hor­dana?

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

A di­vat­ter­ve­zők 2017-ben is gon­dos­kod­tak arról, hogy szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi le­gyen a víz­parti divat.

A di­vat­ter­ve­zők 2017-ben is gon­dos­kod­tak arról, hogy szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi le­gyen a víz­parti divat.

Így leszel bombanő! Laza hétköznapok elegánsan!

Így leszel bombanő! Laza hétköznapok elegánsan!

Ha iga­zán nő­i­e­sek és ke­cse­sek sze­ret­nénk lenni, akkor néha kö­te­lező be­le­bújni egy szexi ru­hába.

Ha iga­zán nő­i­e­sek és ke­cse­sek sze­ret­nénk lenni, akkor néha kö­te­lező be­le­bújni egy szexi ru­hába.

Megtalálod az igazit, ha ilyen színűre fested a hajad

Megtalálod az igazit, ha ilyen színűre fested a hajad

A szi­vár­vány­haj sok­szí­nű­sé­gé­vel nem lehet be­telni! Ke­resd meg a szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas ár­nya­la­tok közül az egyé­ni­sé­ged­hez leg­in­kább illőt!

A szi­vár­vány­haj sok­szí­nű­sé­gé­vel nem lehet be­telni! Ke­resd meg a szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas ár­nya­la­tok közül az egyé­ni­sé­ged­hez leg­in­kább illőt!