SIKK

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik fazon emeli ki a leg­job­ban az adott­sá­ga­i­dat?

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban. Mu­ta­tunk cipő és far­mer­nad­rág kom­bi­ná­ciót, vá­laszt­hatsz neked tet­sző va­ri­á­ciót.

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb. Így biz­tos, hogy job­ban érzed majd magad a bő­röd­ben.

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb mégis di­va­tos. Így biz­tos, hogy job­ban érzed majd magad a bő­röd­ben. Szu­per öt­le­tek­kel szinte tel­je­sen át­ala­kulsz, és elé­ge­dett le­hetsz.

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad!

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad! Nem csak férfi­ak­nak jár ez a fazon. Lá­gyí­tot­tak rajta a ter­ve­zők, nő­i­essé va­rá­zsol­ták. Le­e­sik az állad, ha meg­lá­tod!

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Na­gyon régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába...

Na­gyon régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába, nem fogsz hinni a sze­med­nek!

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon.

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll.

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Te is pró­bál­tad már tö­ké­le­te­sen el­vá­lasz­tani a hajad? Ismét pró­bál­koz­hatsz vele, mert 2019 nem a fru­fru éve!

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban.

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed a leg­újabb divat!

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyát és egy na­gyobb pu­ló­vert, s máris in­dul­hatsz. Na­gyon menő va­ri­á­ci­ó­kat mu­ta­tunk!

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyát, egy na­gyobb pu­ló­vert és máris in­dul­hatsz. Na­gyon menő va­ri­á­ci­ó­kat mu­ta­tunk! Hidd el, akár­hol is je­lensz meg egy ilyen szett­ben, senki sem fog tudni el­len­állni a stí­lus­ér­zé­ked­nek. Pró­báld ki, és arasd le a bó­ko­kat!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Az idei sze­zont a tró­pu­sok szí­nes ka­val­kádja és vad­sága ih­lette.

Az idei sze­zont a tró­pu­sok szí­nes ka­val­kádja va­la­mint annak min­den fű­sze­res­sége és vad­sága ih­lette. Egy biz­tos: min­den ed­di­gi­nél me­ré­szebb mégis íz­lé­ses fa­zo­nok ural­ják a tren­det.

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban!

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban! Lás­suk ho­gyan le­szel ab­szo­lút menő, jöj­je­nek a szu­per­nő­ies far­me­rok!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Nem, hogy nem a leg­ké­nyel­me­sebb láb­beli, de ha­tá­ro­zot­tan ár­tal­mas a talp­nak és a bo­ká­nak. Az esz­té­ti­ká­ról nem is be­szélve...

Nem, hogy nem a leg­ké­nyel­me­sebb láb­beli, de ha­tá­ro­zot­tan ár­tal­mas a talp­nak és a bo­ká­nak. Az esz­té­ti­ká­ról nem is be­szélve... Mégis a fél világ ebben a bor­za­lom­ban jár, és úgy tűnik, hogy nyárra újra be­rob­ban a trend.

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Idén kurta lesz a leg­gings szára, leg­alábbis azok­nak, akik vál­lal­ják ezt az ext­rém hol­mit. Vall­juk be, nem min­den­ki­nek áll jól.

Jöjjenek a férfiak: Nanushka új kollekciója ma este a kifutón

Jöjjenek a férfiak: Nanushka új kollekciója ma este a kifutón

Ma a ma­gyar kö­zön­ség is szem­ügyre ve­heti a Bu­da­pest Cent­ral Euro­pean Fas­hion Week-en a férfi­kol­lek­ciót.

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Ezen a ta­va­szon egy élénk, erő­tel­jes ár­nya­lat uralja majd a di­va­tot. Nem ta­gad­juk, hogy fel­tűnő, mégis ér­de­mes meg­pró­bál­koz­nod vele.

Ezen a ta­va­szon egy élénk, erő­tel­jes ár­nya­lat uralja majd a di­va­tot. Nem ta­gad­juk, hogy fel­tűnő, mégis ér­de­mes meg­pró­bál­koz­nod vele, hi­szen egy­sze­rűen el­len­áll­ha­tat­lan. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld úgy, hogy min­den szem ga­ran­tál­tan rád sze­ge­ződ­jön, akár­hol is jársz.

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár!

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár! Vi­selj te­tő­től tal­pig sár­gát!

Lakatos Márk kitett magáért: Őrült táskával érkezett a Várbazárba

Lakatos Márk kitett magáért: Őrült táskával érkezett a Várbazárba

La­ka­tos Márk két lábon járó stí­lus­ikon, ezt be is bi­zo­nyí­totta teg­nap.

La­ka­tos Márk két lábon járó stí­lus­ikon, és erre teg­nap egé­szen bi­zarr módon szol­gál­ta­tott bi­zo­nyí­té­kot.

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul ez a trendi darab szu­per fa­zo­nok­kal tér vissza.

Íme, a magyar pufiszandál, ami térdre kényszerítette a divatvilágot

Íme, a magyar pufiszandál, ami térdre kényszerítette a divatvilágot

Nem csoda, hogy min­denki fel­kapta rá a fejét: hi­szen talán még soha nem ké­szí­tet­tek ha­sonló nyári láb­be­lit a nők­nek.

Őrület, mit villantanak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Őrület, mit villantanak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik.

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik. Tud­ják ezt a di­vat­ese­ményre kí­ván­csi hí­res­sé­gek is! Így most már az öl­tö­zé­kük mel­lett egy na­gyon is fon­tos ki­egé­szí­tőre kon­cent­rál­nak. Lás­suk, miről is van szó!

Zseniális melltartó- trükk: Nagyobb lesz a kicsi cici

Zseniális melltartó- trükk: Nagyobb lesz a kicsi cici

Az alábbi trük­kök­kel ugyanis így is cso­da­szép de­kol­tázst va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

Az alábbi trük­kök­kel ugyanis így is cso­da­szép de­kol­tázst va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Gyö­nyörű, ele­gáns a női ci­pő­di­vat.

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött.

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon. Kü­lön­böző fa­zo­nok­kal van­nak tele a bol­tok, hátha va­la­me­lyik fazon neked is meg­tet­szik, azért ér­de­mes szét­nézni. Be­vál­lal­nád ezt a nacit?

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban. 2019 első fél­éve is erről a szín­ről szól.

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban. 2019 első fél­éve is erről a szín­ről szól. Itt­hon is bát­ran vi­sel­he­ted, mo­solyt csal a hosszú tél után az ar­codra. Azért csak óva­to­san, ne vidd túl­zásba. Nézz körül a bol­tok­ban, vá­lassz neked való szet­tet.

Ismét Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban

Ismét Budapest Central European Fashion Week a Várkert Bazárban

Né­hány napra ismét a ma­gyar fő­vá­rosra fó­kuszál a di­vat­vi­lág.

Né­hány napra ismét a ma­gyar fő­vá­rosra fó­kuszál a di­vat­vi­lág.

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is az ál­ta­lad vá­lasz­tott szín­ben!

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is az ál­ta­lad vá­lasz­tott szín­ben! Szu­per­dö­gös, laza stí­lus, több­féle szet­tet vá­lo­gat­tunk most össze. Sze­rezz be egyet te is mi­ha­ma­rabb, nem bánod meg, a ked­ven­ced lesz! Vidám, ké­nyel­mes, já­té­kos, ro­han­gá­lós, stí­lu­sos egy szett­ben.

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka.

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek. Az át­vál­to­zás­hoz bá­tor­ság kell. Talán most jött el az ideje?

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg.

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg. Ta­vasz vagy nyár szinte mind­egy meg­ta­lá­lod az év­szak­nak meg­fe­lelő ruhát. Ér­de­mes be­sze­rez­ned mi­előbb egyet, tuti imádni fogod! Nyá­ron, annyi lesz a a férfi­ak­nak!

Ez az új kultuszhajszín: rózsaszín csokoládéban mártóznak a tincsek

Ez az új kultuszhajszín: rózsaszín csokoládéban mártóznak a női tincsek

Ezt az ár­nya­la­tot végre nem­csak a vi­lá­gos ha­júak él­vez­he­tik, bom­basz­ti­ku­san mutat a bar­ná­kon is! Mu­tat­juk, mi lesz idén nyá­ron a leg­tren­dibb haj­szín!

Ezt az ár­nya­la­tot végre nem­csak a vi­lá­gos ha­júak él­vez­he­tik, bom­basz­ti­ku­san mutat a bar­ná­kon is! Kat­tints, hogy meg­tudd, mi lesz idén nyá­ron a leg­tren­dibb haj­szín!

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

Ne le­pődj meg, ha sokat látsz be­lőle!

A ta­va­szi divat új sztárja lesz ez a ru­ha­da­rab. Ké­nyel­mes, di­va­tos, és reg­gel mind­össze egy perc alatt ma­gadra kap­ha­tod a ro­ha­nás­ban.

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska!

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska!

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást. A gyö­nyörű Halle Berry rá­cá­folt erre!

A francia nők 12 titka: Így lehetsz szexin karcsú a fürdőruhádban

A francia nők 12 titka: Így lehetsz szexin karcsú a fürdőruhádban

Nem­so­kára itt a nyár, és a für­dő­ruha-sze­zon. Nézz ki re­me­kül a par­ton, vesd be a fran­cia nők trükk­jeit.

7 ostoba hiba, amit otthoni hajfestés közben elkövethetsz

7 ostoba hiba, amit otthoni hajfestés közben elkövethetsz

Tud­juk, mi­lyen csá­bító a sok, olcsó és tö­ké­le­tes ha­tást ígérő haj­fes­ték. Csak­hogy a haj­fes­ték vegyi anyag, ve­szé­lyes lehet.

Tud­juk, mi­lyen csá­bító a sok, olcsó és tö­ké­le­tes ha­tást ígérő haj­fes­ték. Csak­hogy a haj­fes­ték vegyi anyag, ve­szé­lyes lehet, ha kellő hoz­záér­tés nél­kül hasz­ná­lod. Ha el­ron­tod a fes­tést, a szín sem lesz az igazi, és ká­ro­sod­hat is a hajad. Mu­tat­juk a leg­főbb hi­bá­kat!

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Mi a trükkje a bi­ki­ni­nek mely­ben a vé­kony és a mo­lett höl­gyek is csi­no­sak? Két va­gány csaj be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem csak a für­dő­ruha szá­mít.

Mi a trükkje a bi­ki­ni­nek mely­ben a vé­kony és a mo­lett höl­gyek is csi­no­sak? Két va­gány csaj be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem csak a für­dő­ruha szá­mít, hanem az ön­bi­za­lom is. Nézd meg, mi­lyen gyö­nyö­rűek! Be­vál­lal­ták ön­ma­gu­kat a csa­jok, fan­tasz­ti­kus a ki­su­gár­zá­suk, kö­vesd ebben te is őket!

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon.

Vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon.

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza.

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza, per­sze nem akár­ho­gyan. De tel­je­sen új di­vat­tal is ta­lál­koz­ha­tunk az épp csak in­duló sze­zon­ban. Neked me­lyik tet­szik a leg­job­ban?

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Iz­gal­mas szí­nek, le­tisz­tult for­mák és vi­dám­ság jel­lemzi a nyári tren­det. A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte.

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte.

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Bárki megirigyelhet: Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Ez a le­hető leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. A titok egyet­len apró, ám csep­pet sem el­ha­nya­gol­ható trükk. Máris mond­juk és ter­mé­sze­te­sen mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Nem semmi, mi­lyen ru­há­kat al­kot­tak idén a ter­ve­zők a meny­asszo­nyok­nak! Bát­raké a sze­ren­cse, ér­tel­mezd át az es­kü­vő­det!

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Micsoda őrület, új frizuradivat hódít: itt a felhőhaj!

Micsoda őrület: Itt a felhőhaj!

Pasz­tell szí­nek ka­val­kádja, égi ár­nya­la­tok a tin­cse­ken. Ezzel kí­sér­le­tez­nek a ter­ve­zők. Mit gon­dolsz, idén ta­vas­szal te is be­vál­lalsz egyet?

Pasz­tell szí­nek ka­val­kádja, égi ár­nya­la­tok a tin­cse­ken. Ezzel kí­sér­le­tez­nek a ter­ve­zők. Mit gon­dolsz, idén ta­vas­szal te is be­vál­lalsz egyet? Nem éppen vissza­fo­gott ez a fri­zura.

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Még csak a ta­vasz ko­pog­tat, de máris tudni lehet, mi­lyen öt­le­tek­kel csá­bít az idei bi­ki­nit­rend. Ha­tal­mas a kí­ná­lat, nehéz a vá­lasz­tás.

Még csak a ta­vasz ko­pog­tat, de máris tudni lehet, mi­lyen öt­le­tek­kel csá­bít az idei bi­ki­nit­rend. Ha­tal­mas a kí­ná­lat, nehéz a vá­lasz­tás. Ehhez adunk se­gít­sé­get, hogy már most vé­gig­gon­dol­hasd, me­lyik fa­zont vá­lasz­tod. Mu­tat­juk 2019 leg­me­nőbb szí­neit, min­táit és a fa­zo­no­kat.

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges és na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges és na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Szu­per hí­rünk van: ta­vas­szal a divat az iga­zán nőies tren­dek­nek fog ked­vezni.

Szu­per hí­rünk van: ta­vas­szal a divat az iga­zán nőies tren­dek­nek fog ked­vezni...

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat.

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek. A ter­ve­zők most úgy gon­dol­ták, olyan fa­zo­no­kat ál­mod­nak meg, ame­lyek­ből gyö­nyö­rűen ki­vil­lan­hat­nak a lábak.

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

El­ké­pesz­tőt hú­zott Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka!

El­ké­pesz­tőt hú­zott Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka!

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi.

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi. Törj ki te is a meg­szo­kott­ból, így még sze­xibb lesz a kezed. Per­sze kinek a pap, kinek a papné!

Zseniális szépségtrükk: így lesz 5 perc alatt csodás, hullámos a hajad

Zseniális szépségtrükk: így lesz 5 perc alatt csodás, hullámos a hajad

Rend­kí­vül könnyen és gyor­san ér­hetsz el szu­per­nő­ies ha­tást.

Rend­kí­vül könnyen és gyor­san ér­hetsz el szu­per­nő­ies, me­se­szép ha­tást.

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Döbbenet, mi történik a női ruhákkal, iszonyatosan szexi stílus jön

Döbbenet, mi történik a női ruhákkal, iszonyatosan szexi stílus jön

Meg­lepő rész­let­tel emeli ki a nő­i­es­sé­get a leg­újabb ta­va­szi trend. És ezt nem lehet nem ész­re­venni!

Meg­lepő rész­let­tel emeli ki a nő­i­es­sé­get a leg­újabb ta­va­szi trend. És ezt nem lehet nem ész­re­venni! Dö­gö­sen ro­man­ti­kus és szexi le­hetsz ezek­ben a ru­hák­ban. Ér­de­mes ke­res­gélni a leg­szu­pe­rebb fa­zo­nok kö­zött.

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Ha úgy dön­töt­tél, hogy a ked­venc ál­la­tod ma­gadra var­ra­tod, akkor itt a neked való trend.

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel a ter­mé­sze­te­sen ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

A ter­mé­sze­tes szép, ezt hir­de­tik a leg­újabb tren­dek. Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel majd a di­vat­ban a ter­mé­sze­te­sen meg­fa­kult, ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni. Min­den nőnek kö­te­lező egy szett, mert bár­me­lyik év­szak­ban fel­ve­he­ted.

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni. Min­den nőnek kö­te­lező egy szett, mert bár­me­lyik év­szak­ban fel­ve­he­ted. Le­gyél ele­gáns idén, mu­tat­juk a friss tren­de­ket.

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbenek a szexi nők

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái. És mi­lyen jó, hogy ez meg­tör­tént!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek! Ér­de­mes vetni rájuk egy pil­lan­tást.

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír.

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet!

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet! Egy szu­per rövid fri­zura és egy jól meg­vá­lasz­tott ruha is lehet na­gyon trendi. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

Az idei év leg­ké­nyel­me­sebb nad­rág­jait máris imád­ják a nők! Őrü­le­tes for­má­kat dom­bo­rító me­rész sza­bás­vo­na­lak!

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

Ta­vas­szal ki ne sze­retne fris­sen, meg­újulva fel­öl­tözni?

Ta­vas­szal ki ne sze­retne fris­sen, meg­újulva fel­öl­tözni? A di­vat­ban is új tren­dek, új szí­nek je­len­nek meg. Ez­út­tal egy finom és nőies ár­nya­lat kap fő­sze­re­pet, ne hagyd ki ezt a cso­dát a ru­ha­tá­rad­ból!

Szédítően gyönyörű leszel ebben a meseszép tavaszi ruhában

Szédítően gyönyörű leszel ebben a meseszép tavaszi ruhában

Lé­gies, könnyed, nőies és ele­gáns - ott a helye a szek­ré­nyed­ben!

Lé­gies, könnyed, nőies és ele­gáns - ott a helye a szek­ré­nyed­ben!

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül el az új fri­zura.

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül el az új fri­zura.

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Jöj­je­nek a leg­me­nőbb pul­csik!

Hi­he­tet­len, de még ebben a mű­faj­ban is ren­ge­teg nőies fazon lé­te­zik, ér­de­mes ki­hasz­nálni még a sze­zon­ban a leg­jobb le­he­tő­sé­ge­ket. Jöj­je­nek a leg­me­nőbb pul­csik!

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Iga­zán vál­to­za­tos for­mák­ban fog fel­buk­kanni az az apró trükk, mely min­dent visz ta­vas­szal.

Iga­zán vál­to­za­tos for­mák­ban fog fel­buk­kanni az az apró trükk, mely min­dent visz ta­vas­szal.

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

A nagy kebel na­gyon szexi és iz­gal­mas, de az öl­töz­kö­dés­ben nem min­dig előny. Fon­tos az ará­nyok har­mó­ni­ája.

A nagy kebel na­gyon szexi és iz­gal­mas, de az öl­töz­kö­dés­ben nem min­dig előny. Fon­tos az ará­nyok har­mó­ni­ája.

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Fon­tos kér­dés, hogy vi­se­led, ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska!

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Fon­tos kér­dés, hogy vi­se­led, ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska! Lehet, hogy vé­ko­nyabb­nak tűnsz benne, de óva­to­san a szet­ted­del, ne­hogy csú­nyán öre­gít­sen! Szu­per fe­kete szet­tek az idei vá­lasz­ték­ból, mu­ta­tunk most né­há­nyat.