SIKK

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Így lehetsz szuperdögös a munkahelyen

Sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni?

Nehéz dol­gunk van, ha sze­ret­nénk nő­i­e­sek, ele­gán­sak lenni a mun­ka­he­lyen, de azért a ké­nye­lem sem utolsó szem­pont.

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Hihetetlenül szexi lesz a női test nyáron! Ez mindenkinek jól áll

Kö­ze­leg a fül­ledt és meleg nyár. Ha sze­ret­nél iz­gal­mas és nőies lenni egy­szerre egy lenge ru­há­ban, akkor ti­tok­za­tos min­ták­kal ejtsd rabul a te­kin­te­te­ket!

Kö­ze­leg a fül­ledt és meleg nyár. Ha sze­ret­nél iz­gal­mas és nőies lenni egy­szerre egy lenge ru­há­ban, akkor ti­tok­za­tos min­ták­kal ejtsd rabul a te­kin­te­te­ket!

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Eszméletlen időutazás a strandokon! Tarol a retro-bikini

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek egy­ré­szes für­dő­ru­hája, és nem hi­szed el, mi­lyen szexi!

Vissza­tért a ki­lenc­ve­nes évek egy­ré­szes für­dő­ru­hája, és nem hi­szed el, mi­lyen szexi! Ta­valy még biz­tos nem gon­dol­tad volna, hogy vi­szont­lá­tod még eze­ket a retro da­ra­bo­kat - pedig most ez lesz az egyik leg­na­gyobb trend a stran­don. Nem csak szu­pe­rül néz ki, de ké­nyel­mes benne úszni, és szé­gyel­lő­sök is bát­ran fel­ve­he­tik.

Elképesztően csábító leszel idén nyáron! Íme a divattitok

Elképesztően csábító leszel idén nyáron! Íme a divattitok

Min­den­kit meg­hó­dí­tasz, ha en­gedsz az idei di­vat­nak. Iga­zán va­dí­tóan fogsz ki­nézni ebben a sze­zon­ban.

A férfiak 83 százaléka bevadul ettől a falatnyi női holmitól

A férfiak 83 százaléka bevadul ettől a falatnyi női holmitól

Ruci,ami extra dí­szí­tést ka­pott.

Kar­csú derék, hosszú com­bok, cso­dá­san göm­bö­lyödő popsi? Idén nyá­ron már egyet­len te­li­ta­lá­la­tos hol­mi­val is esz­mé­let­len szexi le­hetsz.

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Új őrület tarol a neten: A láthatatlan cipő mindent visz

Esz­mé­let­len ötlet!

Esz­mé­let­len ötlet! Le­he­let­vé­kony ci­pő­talp fel­ső­rész nél­kül! Csak rá­ra­gasz­tod a tal­padra és már me­hetsz is. Hi­he­tet­len prak­ti­kus, ezt nézd!

Eszelős villantás: Vadító trükkel lesz szuperszexi a nyár legújabb divatja

Eszelős villantás: Vadító trükkel lesz szuperszexi a nyár legújabb divatja

Idén nyá­ron le­ta­rolta a di­vat­vi­lá­got a rom­per, a szu­per­szexi egy­ré­szes ruha.

Idén nyá­ron le­ta­rolta a di­vat­vi­lá­got a rom­per! Meg is ért­jük, hi­szen esz­mé­let­len szexi az egy­ré­szes, nad­rá­gos ruha! Most egy kis újí­tás­sal meg­bo­lon­dí­tot­ták, így már nem ki­zá­ró­lag könnyű strand­vi­se­let­ként hord­ha­tod, hanem akár al­kalmi ru­ha­ként is.

10 bizonyíték: Ez a színárnyalat vadítóan szexivé varázsol minden nőt

10 bizonyíték: Ez a színárnyalat vadítóan szexivé varázsol minden nőt

Szen­ve­dé­lyes és sze­xu­á­li­san ma­ga­biz­tos: ezt adja a nőnek a vörös szín. Igazi dögös ár­nya­lat, mely oda­ta­pasztja a kí­ván­csi férfi­sze­me­ket, ahová kell.

Szen­ve­dé­lyes és sze­xu­á­li­san ma­ga­biz­tos: ezt adja a nőnek a vörös szín. Igazi fi­gye­lem­fel­keltő ár­nya­lat, mely ga­ran­tál­tan oda­ta­pasztja a kí­ván­csi férfi­sze­me­ket ahová kell. Vi­seld bát­ran és a hatás nem várat ma­gára!

Vadítóan dögös a nyár divattrükkje! Megőrülnek tőle a férfiak

Vadítóan dögös a nyár divattrükkje! Megőrülnek tőle a férfiak

Igazi csá­bító le­szel idén nyá­ron, ha kö­ve­ted a di­va­tot.

Igazi csá­bító le­szel idén nyá­ron, ha kö­ve­ted a di­va­tot és te is be­szer­zel ilyen ru­ha­da­ra­bot.

El nem hiszed, mit tesznek a fejükre idén nyáron a nők

El nem hiszed, mit tesznek a fejükre idén nyáron a nők

Egy biz­tos: a trend nem a szürke ege­rek­nek ked­vez. Légy be­vál­la­lós a forró nyár­ban, és vá­lassz minél őrül­tebb nap­szem­üve­get.

Egy biz­tos: a trend nem a szürke ege­rek­nek ked­vez. Légy be­vál­la­lós a forró nyár­ban, és vá­lassz minél őrül­tebb nap­szem­üve­get. Most min­dent sza­bad! A nap­szem­üveg a nyár alap­kel­léke, de fe­lejtsd el a ha­gyo­má­nyos ke­re­te­ket. En­gedd el a fan­tá­ziád és lógj ki a tö­meg­ből az új nap­szem­üve­ged­del.

Szexi csipkés kombiné minden alkalomra

Szexi csipkés kombiné minden alkalomra

Szu­per­szexi lesz idén a divat. A vé­kony pán­tok és csip­kés fel­sők min­dent meg­mu­tat­nak. For­ró­ság­ban hű­sítő a vé­kony anyag.

Szu­per­szexi lesz idén a divat. A vé­kony pán­tok és csip­kés fel­sők min­dent meg­mu­tat­nak. For­ró­ság­ban hű­sítő a vé­kony anyag.

Ezekkel a körmökkel te is bombázó leszel nyáron

Ezekkel a körmökkel te is bombázó leszel nyáron

Idén a fel­tűnő kör­mök nya­rá­nak né­zünk elébe: már nem elég egy egy­szerű, hal­vány szín­nel ki­fes­teni a kör­me­i­det, ha di­va­tos akarsz lenni.

Idén a fel­tűnő kör­mök nya­rá­nak né­zünk elébe: már nem elég egy egy­szerű, hal­vány szín­nel ki­fes­teni a kör­me­i­det, ha di­va­tos akarsz lenni, akkor min­den­képp a fel­tűnő szí­nekre kell sza­vaz­nod. Sőt: hasz­nál­hatsz egy­szerre több színt, vagy az öl­tö­ze­ted stí­lu­sá­nak meg­fe­lelő min­tát is.

Bevadul a divat: Ez a stílus elképesztő szexivé varázsol minden nőt

Bevadul a divat: Ez a stílus elképesztő szexivé varázsol minden nőt

Vissza­tér­nek a te­rep­színű blú­zok, a bő khaki nad­rá­gok és a sze­ge­cses övek, na­gyon ke­mé­nyek lesz­nek a nők!

Így lehetsz 15 cm-el magasabb!

Így lehetsz 15 cm-el magasabb! 5 zseniális divatötlet

Ha ala­cso­nyabb vagy az át­lag­nál, mu­ta­tunk né­hány trük­köt.

Ha ala­cso­nyabb vagy az át­lag­nál, és a di­va­tos da­ra­bok nem min­dig áll­nak jól, mu­ta­tunk né­hány trük­köt, ho­gyan tűn­hetsz ma­ga­sabb­nak.

Ez az ékszer lesz a nyár Jolly Jokere! Beszerezted már?

Ez az ékszer lesz a nyár Jolly Jokere! Beszerezted már?

A nyár leg­na­gyobb di­vatja lesz a fel­tűnő, úgy­ne­ve­zett sta­te­ment ék­szer.

A nyár leg­na­gyobb di­vatja lesz a fel­tűnő, úgy­ne­ve­zett sta­te­ment ék­szer. Lehet fül­be­való, gyűrű, kar­kötő vagy nyak­lánc.

Egyetlen titkos hozzávaló és csodásan gyorsan nő a hajad a kókuszolajtól

Egyetlen titkos hozzávaló és csodásan gyorsan nő a hajad a kókuszolajtól

Vajon ho­gyan lehet gyor­san meg­nö­vesz­teni a hajat úgy, hogy minél ke­ve­seb­bet kell­jen el­töl­teni a "se rövid, se hosszú" fá­zis­ban?

A rövid haj na­gyon menő, de sok nő mégis hosszúra vá­gyik. Vajon ho­gyan lehet gyor­san meg­nö­vesz­teni a hajat úgy, hogy minél ke­ve­seb­bet kell­jen el­töl­teni a "se rövid, se hosszú" fá­zis­ban?

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

A romper a legkényelmesebb és legszexibb ruhadarab

In­dulj, te is sze­rezz be egyet!

Megér­ke­zett a ká­ni­kula, ismét csúcs­di­vat a rom­per. In­dulj, te is sze­rezz be egyet! Miért nél­kü­löz­he­tet­len ru­ha­da­rab? Most meg­tud­ha­tod.

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

A di­vat­ban nincs kor­ha­tár. Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Itt az új nyári trend, amitől elképesztő szexi lesz a női láb

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is! Könnyed, vi­rág­min­tás, vagy ele­gáns és vissza­fo­gott - az idei di­vatba sok min­den be­le­fér.

Idén le­gyen kre­a­tív a láb­kör­möd is! Könnyed, vi­rág­min­tás, vagy ele­gáns és vissza­fo­gott - az idei di­vatba sok min­den be­le­fér. Az idei nyár di­vat­ját a vi­rág­min­ták ha­tá­roz­zák meg - miért ne kap­hatna ilyen dí­szí­tést a láb­kör­möd is? Mu­tat­juk az idei nyár leg­szí­ne­sebb trend­jeit!

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

Ez a minta lesz a 2017-es divat nagy kedvence

A nyár a szí­nek­ről és a sza­bad­ság­ról szól. A ha­tal­mas víz­parti bulik és jó ba­ráti tár­sa­ság a ma­ra­dandó szép em­lé­kek alap­jai.

A nyár a szí­nek­ről és a sza­bad­ság­ról szól. A ha­tal­mas víz­parti bulik és jó ba­ráti tár­sa­ság a ma­ra­dandó szép em­lé­kek alap­jai. Ilyen­kor a divat is egész más arcát mu­tatja, mint az év többi ré­szé­ben.

FesztiválszezON 2017!

FesztiválszezON 2017!

Alig egy hónap és kez­de­tét veszi a fesz­ti­vál­sze­zon. Egy biz­tos: stí­lu­sos és prak­ti­kus, fesz­ti­vál­biz­tos sze­re­lésre min­den­kép­pen szük­sé­ged lesz. Íme, 3 kü­lön­böző stí­lus, mellyel idén el­nyer­he­ted a fesz­ti­vál ki­rály­nője címet.

Alig egy hónap és kez­de­tét veszi a fesz­ti­vál­sze­zon. Íme, 3 kü­lön­böző stí­lus, mellyel idén el­nyer­he­ted a fesz­ti­vál ki­rály­nője címet.

Te jó ég, ebben villantanak a nők! Visszatért a 90-es évek rikító fürdőruhája!

Te jó ég, ebben villantanak a nők! Visszatért a 90-es évek rikító fürdőruhája!

Nem csak akkor nosz­tal­gi­áz­hatsz - hó­dít­hatsz is vele!

Nem csak akkor érez­he­ted jól magad benne, ha nosz­tal­gi­ázni vágysz - hó­dít­hatsz is vele! Ki ne em­lé­kezne Pa­mela An­der­sonra, ahogy ebben virít a ten­ger­par­ton a kul­ti­kus film­so­ro­zat­ban?

Kicsit merész, de nagyon szexi a nők kedvenc nyári divatdarabja

Kicsit merész, de nagyon szexi a nők kedvenc nyári divatdarabja

Újra divat a hím­zett vi­rág­minta. Így le­hetsz egy­szerre ele­gáns és szexi!

Újra divat a hím­zett vi­rág­minta. Így le­hetsz egy­szerre ele­gáns és szexi! A vissza­fo­got­tabb stí­lus ked­ve­lő­i­nek itt van­nak a hím­zett vi­rág­min­ták. Ezek a da­ra­bok egy­szerre köl­csö­nöz­nek csá­bí­tóan nőies meg­je­le­nést és vissza­fo­gott ele­gan­ciát.

Eszméletlen, mit művel a nők arcával a koreai habmaszk

Eszméletlen, mit művel a nők arcával a koreai habmaszk

Ki mondta, hogy a szép­ség­ápo­lás nem lehet vic­ces? Ezek­től a masz­kok­tól eláll a sza­vad!

Ki mondta, hogy a szép­ség­ápo­lás nem lehet vic­ces? Ezek­től a masz­kok­tól eláll a sza­vad! Meg­őrül az in­ter­net az új ko­reai hab­masz­kért. A fel­hasz­ná­lók egy­más után töl­tik fel a vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb ké­pe­ket. Sokuk be­szá­molt róla, hogy amint fel­te­szik a masz­kot, az hab­zani kezd, hab­zik, hab­zik... és úgy tűnik, mintha soha nem hagyná abba.

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Egész nap ro­han­gálsz?

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk! Sze­ren­csére van meg­ol­dás, és nem a tor­na­cipő!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Többé nincs korhatár! 50 fölött is tarol a bikini

Többé nincs korhatár! 50 fölött is tarol a bikini

Többé nem kell tit­kol­nod az élet­ko­rod a stran­don, jöhet a bi­kini! Ta­láld meg a szá­modra meg­fe­lelő fa­zont.

Többé nem kell tit­kol­nod az élet­ko­rod a stran­don, jöhet a bi­kini! Ta­láld meg a szá­modra meg­fe­lelő fa­zont, így bát­ran meg­mu­tat­ha­tod, hogy nem­csak a 20 éve­seké a világ!

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

Megérkeztek a meztelen cipők! Most tényleg mindent megmutatnak a nők

A né­hány pánt­ból álló nyári szan­dá­lok és a test­színű, nude cipők után az idei sze­zon sztárja a mez­te­len cipő.

Három természetes módszer, amivel sokkal hosszabb lesz a szempillád

Három természetes módszer, amivel sokkal hosszabb lesz a szempillád

El­ké­pesz­tően egy­szerű módon ér­he­ted el, hogy szem­pil­lád ter­mé­sze­te­sen le­gyen hosszabb és sű­rűbb, mint szo­kott.

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz!

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz! Ha ezt meg­lá­tod, nem hi­szel majd a sze­med­nek: az ele­gáns ma­gas­sar­kúk egér­fü­le­ket kap­tak!

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Eszelős férfidivat a láthatáron, meneküljünk!

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel.

Meg­le­he­tő­sen me­rész ötlet alap­ján szü­let­he­tett meg a ter­ve­ző­asz­ta­lon ez a nyári holmi. Gya­nít­juk, hogy pol­gár­puk­kasztó jel­leg­gel. Min­den esetre ha­tal­mas kér­dő­je­le­ket hagy maga után.

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

Új formákkal robban be idén a bikinidivat!

A di­vat­ter­ve­zők 2017-ben is gon­dos­kod­tak arról, hogy szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi le­gyen a víz­parti divat. Biz­to­san min­denki meg­ta­lálja a ked­ven­cét!

A di­vat­ter­ve­zők 2017-ben is gon­dos­kod­tak arról, hogy szí­nes, vál­to­za­tos, stí­lu­sos és szexi le­gyen a víz­parti divat. Biz­to­san min­denki meg­ta­lálja a ked­ven­cét!

Megtalálod az igazit, ha ilyen színűre fested a hajad

Megtalálod az igazit, ha ilyen színűre fested a hajad

Ke­resd meg a szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas ár­nya­la­tok közül az egyé­ni­sé­ged­hez leg­in­kább illőt!

A szi­vár­vány­haj sok­szí­nű­sé­gé­vel nem lehet be­telni! Ke­resd meg a szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas ár­nya­la­tok közül az egyé­ni­sé­ged­hez leg­in­kább illőt!

Így leszel bombanő! Laza hétköznapok elegánsan!

Így leszel bombanő! Laza hétköznapok elegánsan!

Ha iga­zán nő­i­e­sek és ke­cse­sek sze­ret­nénk lenni, akkor néha kö­te­lező be­le­bújni egy szexi ru­hába.

Ha iga­zán nő­i­e­sek és ke­cse­sek sze­ret­nénk lenni, akkor néha kö­te­lező be­le­bújni egy szexi ru­hába vagy szok­nyába, de per­sze egy far­mer­ben is le­he­tünk iga­zán va­dí­tóak! Mu­tat­juk, ho­gyan!

Jön az új nyári divat: merészen szexi lesz a manikűr

Jön az új nyári divat: merészen szexi lesz a manikűr

Tel­je­sen mind­egy, mi­lyen kö­röm­for­mát vá­lasz­tunk idén, a lé­nyeg, hogy le­gyen szik­rá­zóan szí­nes.

Tel­je­sen mind­egy, mi­lyen kö­röm­for­mát vá­lasz­tunk idén, a lé­nyeg, hogy le­gyen szik­rá­zóan szí­nes. Ját­sza­doz­zunk a szi­vár­vány összes ár­nya­la­tá­val és bú­csúz­zunk el a nude stí­lus­tól!

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Ha a ci­pő­di­va­tot néz­zük, idén nyá­ron az ele­gan­ciáé és nő­i­es­ségé lesz a fő­sze­rep.

Ha a ci­pő­di­va­tot néz­zük, idén nyá­ron az ele­gan­ciáé és nő­i­es­ségé lesz a fő­sze­rep.

10 öltözködési hiba, ami pokolian öregít

10 öltözködési hiba, ami pokolian öregít

Neked is gon­dot okoz, hogy olyan ruhát vá­lassz, ami illik az egyé­ni­sé­ged­hez, ko­rod­hoz, stí­lu­sod­hoz? Van, aki több di­vat­ba­kit is el­kö­vet a vá­lasz­tás során! Te ne tedd!

Neked is gon­dot okoz, hogy olyan ruhát vá­lassz, ami illik az egyé­ni­sé­ged­hez, ko­rod­hoz, stí­lu­sod­hoz? Van, aki több di­vat­ba­kit is el­kö­vet a vá­lasz­tás során! Te ne tedd!

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Le­gyünk be­vál­la­ló­sak!

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Többé nem húzza le a nők vállát a táska, ez lett most a divat

Iga­zán szexi vi­se­let.

Iga­zán szexi vi­se­let ez a pici, szí­nes ki­egé­szítő, ami na­gyon jól illik min­den al­ka­lom­hoz.Nem kell töb­bet le­sza­kad­nia egyet­len női váll­nak sem.

Istennők divatja! Eszüket vesztik majd a pasik

Istennők divatja! Eszüket vesztik majd a pasik

A ma­xi­ruha a nyár nagy di­vatja - a nők va­ló­ság­gal is­ten­nő­nek lát­sza­nak benne.

A ma­xi­ruha a nyár nagy di­vatja - a nők va­ló­ság­gal is­ten­nő­nek lát­sza­nak benne, ha meg­fe­lelő ki­egé­szí­tők­kel pá­ro­sít­ják.

Eszméletlen dögös és vad bikinidivat jön, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen dögös és vad bikinidivat jön, felszisszennek a férfiak

Nem­csak szexi, de na­gyon vál­to­za­tos is az idei für­dő­ruci kí­ná­lat a férfiak nagy örö­mére. Ezek­ben te is bát­ran vil­lant­hatsz a stran­do­kon!

Nem­csak szexi, de na­gyon vál­to­za­tos is az idei für­dő­ruci kí­ná­lat a férfiak nagy örö­mére. Vad és dögös szet­tek kö­vet­kez­nek, me­lyek­ben te is bát­ran vil­lant­hatsz a stran­do­kon!

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

Így lehetsz hétköznap is királynő! Szuperszexi lesz a divat

A táska egy olyan ki­egé­szítő, ami öl­töz­tet, szinte ék­szer­ként dí­szíti a tes­tet, és a vá­lasz­tott ru­hán­kat.

2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

2017-ben ezt hordják a divatos nők! Minél színesebb, annál jobb!

Újra szexi ci­pőkbe búj­ha­tunk.

Végre el­pa­kol­hat­juk a szek­rény mé­lyére a nagy csiz­má­kat és a téli ci­pő­ket. Újra szexi, nyi­tott szan­dá­lokba búj­tat­hat­juk a lá­bun­kat.

Őrülten szexi lesz a divat nyáron! A nők többsége bajban lesz

Őrülten szexi lesz a divat nyáron! A nők többsége bajban lesz

Nem fog­nak örülni azok a nők, akik egy kis súly­fe­les­leg­gel ren­del­kez­nek a ha­su­kon és a de­re­ku­kon.

Nem fog­nak örülni azok a nők, akik egy kis súly­fe­les­leg­gel ren­del­kez­nek a ha­su­kon és a de­re­ku­kon, ugyanis idén nyá­ron újra hódít a has­póló.

Íme a frizurák, amikkel tíz évet simán letagadhatsz

Íme a frizurák, amikkel tíz évet simán letagadhatsz

Sze­ret­néd, ha fi­a­ta­labb­nak néz­né­nek a ko­rod­nál? Va­gánnyá és sze­xivé va­rá­zsol a rövid haj.

Sze­ret­néd, ha fi­a­ta­labb­nak néz­né­nek a ko­rod­nál? Va­gánnyá és sze­xivé va­rá­zsol a rövid haj.

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött.

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött. Bár eddig vic­cek cél­táb­lája volt, most mégis ezt ke­resi min­denki. De vajon mi lehet ennek az oka?

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott, így sok nő úgy gon­dolta, hogy va­ló­já­ban kis­lá­nyos vi­se­let. Most vi­szont újra fény­ko­rát éli!

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

Kevés nő­i­e­sebb ru­ha­da­rab lé­te­zik a szok­nyá­nál. Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid, vagy tér­dig érő da­ra­bok is.

Kevés nő­i­e­sebb ru­ha­da­rab lé­te­zik a szok­nyá­nál. Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid, vagy tér­dig érő da­ra­bok is, amik ke­cse­sen ki­hang­sú­lyoz­zák a lá­ba­kat, és leg­fő­kép­pen a kar­csú de­re­kat.

Itt az új nyári smink, amitől csábítóan szexi lesz miden nő

Itt az új nyári smink, amitől csábítóan szexi lesz miden nő

Hódít a ter­mé­sze­tes­ség !

Hódít a ter­mé­sze­tes­ség az idei nyár sminkt­rend­jé­ben, kü­lö­nö­sen a bron­zos ár­nya­la­tok lesz­nek nye­rők. Egy ilyen smink iga­zán egy­sze­rűen el­ké­szít­hető.

Trendi tavasz és nyár: így lesz sikkesen szexi a nő!

Trendi tavasz és nyár: így lesz sikkesen szexi a nő!

Most már tény­leg itt a jó idő és meg­sza­ba­dul­ha­tunk a szürke téli ru­hák­tól. Végre öl­töz­he­tünk szí­ne­sen és vi­dá­man. Ne fél­jünk kom­bi­nálni a da­ra­bo­kat.

Most már tény­leg itt a jó idő és meg­sza­ba­dul­ha­tunk a szürke téli ru­hák­tól. Végre öl­töz­he­tünk szí­ne­sen és vi­dá­man. Ne fél­jünk kom­bi­nálni a da­ra­bo­kat, bát­ran vi­sel­jünk élénk, bo­hó­kás szet­tet.

Visszatér a '80-as évek kedvenc darabja, szexibb, mint valaha!

Visszatér a '80-as évek kedvenc darabja, szexibb, mint valaha!

A '80-as évek ked­venc fe­hér­ne­műje, a sze­xis body vissza­tér a di­vatba: ez­út­tal azon­ban nem marad fel­tét­le­nül a ruha alatt!

A '80-as évek ked­venc fe­hér­ne­műje, a sze­xis body vissza­tér a di­vatba: ez­út­tal azon­ban nem marad fel­tét­le­nül a ruha alatt! Meg­mu­tat­juk a leg­szebb da­ra­bo­kat.

Új bugyiőrület! Nagyidivat a legnagyobb sikk

Új bugyiőrület! Nagyidivat a legnagyobb sikk

Úgy lát­szik, le­járt a tan­ga­kor­szak.

Úgy lát­szik, le­járt a tan­ga­kor­szak. Az új divat a ké­nyel­mes, sokat ta­karó na­gyi­bu­gyi.

Elképesztő ötlet: átlátszó farmer lesz idén a divat

Elképesztő ötlet: átlátszó farmer lesz idén a divat

Most meg­mu­tat­ha­tod, amit el­rej­tet­tél

Most meg­mu­tat­ha­tod, amit eddig el­rej­tet­tél a far­mer­nad­rá­god alá. A leg­újabb divat igazi sze­xis­ten­nővé va­rá­zsol, ha ki­fo­gás­ta­lan ala­kod van!

Hihetetlenül vadító fürdőruhába bújnak idén a nők

Hihetetlenül vadító fürdőruhába bújnak idén a nők

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha, de hi­he­tet­le­nül meg­újulva, sze­xibb lesz, mint va­laha.

Úgy tűnik, vissza­tér a stran­dokra az egy­ré­szes für­dő­ruha, de hi­he­tet­le­nül meg­újulva, sze­xibb lesz, mint va­laha.

Visszatér a bohém '60-es évek divatja! Ezt nem hiszed el!

Visszatér a bohém '60-es évek divatja! Ezt nem hiszed el!

A hip­pi­di­vat a '60-as, '70-es évek­ben ör­ven­dett nagy nép­sze­rű­ség­nek, de azóta is na­gyon trendi, és szinte min­den évben vissza­kö­szön egy-egy stí­lus­jegy.

A hip­pi­di­vat a '60-as, '70-es évek­ben ör­ven­dett nagy nép­sze­rű­ség­nek, de azóta is na­gyon trendi, és szinte min­den évben vissza­kö­szön egy-egy stí­lus­jegy, amit ennek a kor­szak­nak kö­szön­he­tünk.

Elegáns és nőies lesz a divat! Így leszel titokzatos és csábító!

Elegáns és nőies lesz a divat! Így leszel titokzatos és csábító!

Kevés sze­xibb és nő­i­e­sebb ki­egé­szítő lé­te­zik a ka­lap­nál. Min­denki meg­ta­lál­hatja az egyé­ni­sé­gé­hez illőt.

Kevés sze­xibb és nő­i­e­sebb ki­egé­szítő lé­te­zik a ka­lap­nál.

Fogj egy ollót! Pár perc alatt új pólód lesz

Fogj egy ollót! Pár perc alatt új pólód lesz

Né­hány pil­la­nat alatt di­va­tossá va­rá­zsol­ha­tod a régi pó­ló­dat. Nézd meg a leg­jobb öt­le­te­ket és újítsd fel a ru­ha­tá­rad egy­sze­rűen!

Né­hány pil­la­nat alatt di­va­tossá va­rá­zsol­ha­tod a régi pó­ló­dat. Nézd meg a leg­jobb öt­le­te­ket és újítsd fel a ru­ha­tá­rad egy­sze­rűen!

9 divatos fürdőruha, ami tökéletesen karcsúsít

9 divatos fürdőruha, ami tökéletesen karcsúsít

Meg­mu­tat­juk, mit vi­selj a stran­don, hogy igazi démon le­hess. Ezek a für­dő­ru­hák kar­csúvá, von­zóvá va­rá­zsol­nak, ke­resd meg a hoz­zád illőt.

Meg­mu­tat­juk, mit vi­selj a stran­don, hogy igazi démon le­hess. Ezek a für­dő­ru­hák kar­csúvá, von­zóvá va­rá­zsol­nak, ke­resd meg a hoz­zád illőt.

Az ultraszexi szandálok már a kifutókon a nyári bevetésekre

Az ultraszexi szandálok már a kifutókon a nyári bevetésekre

Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat!

Iz­gal­mas pán­tok és magas sar­kak jel­lem­zik az idei nyári tren­det. Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat!

Elképesztő dögös lesz idén a nő: újra hódít a pin-up divat!

Elképesztő dögös lesz idén a nő: újra hódít a pin-up divat!

A kifi­no­mult és ele­gáns stí­lus soha nem tűnt el, de idén a hét­köz­napi vi­se­let­ben is meg­je­le­nik majd.

A kifi­no­mult és ele­gáns stí­lus soha nem tűnt el, de idén a hét­köz­napi vi­se­let­ben is meg­je­le­nik majd.