SIKK

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is?

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van. Fan­tasz­ti­kus ötlet.

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.Kü­lön­le­ges szí­ne­ket vá­laszt­hatsz, légy bátor és har­mo­ni­záld aj­kad­dal is! Pom­pázz ta­vas­szal, bát­ran erő­sebb smink­ben, az ered­mény nem marad el!

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Ha pont két méret kö­zött vagy, na­gyon nehéz ruhát vá­lasz­ta­nod ma­gad­nak. Egy kis cse­le­zés­sel vi­szont a ma­xi­mu­mot tudod ki­hozni a ru­hák­ból.

Ha pont két méret kö­zött vagy, na­gyon nehéz ruhát vá­lasz­ta­nod ma­gad­nak. Egy idő után a mo­sás­tól, rend­sze­res vi­se­lés­től vagy kicsi lesz rád, vagy nagy. Egy kis cse­le­zés­sel vi­szont a ma­xi­mu­mot tudod ki­hozni a ru­hák­ból, és szu­per di­va­tos le­hetsz. Mu­tat­juk, ho­gyan vá­lassz mé­re­tet!

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Vissza­jön a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon.

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt!

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt!

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Most itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Nagyon vagány lett a tornacipődivat, újabban így hordják a nők

Nagyon vagány lett a tornacipődivat, újabban így hordják a nők

Örök ked­venc, ennél ké­nyel­me­seb­bet el sem lehet kép­zelni. Laza, spor­tos és szinte min­den­hez hord­ható a tor­na­cipő.

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya! Ta­vas­szal vil­lan­nak a com­bok, a bokák. A férfiak ked­venc idő­szaka ez.

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya! Ta­vas­szal vil­lan­nak a com­bok, a bokák. A férfiak ked­venc idő­szaka ez. Vá­lassz te is a leg­újabb szexi da­ra­bok közül! Ha­ma­ro­san le­ke­rül­het rólad a kabát, ta­vas­szal le­gyen vonzó a lát­vány! Nagy a kí­ná­lat, a mi­ni­től a hosszú szok­nyá­kig.

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Ebben a szexi fehérneműben ma éjszaka mindenkit megőrjítenek a nők

Va­len­tin-napon egy szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz? Akkor ebben a fe­hér­ne­mű­ben hó­dítsd meg a pá­ro­dat! Ga­ran­tált lesz a siker.

Va­len­tin-napon egy szen­ve­dé­lyes éj­sza­kára vágysz? Akkor egy új, iz­gal­mas, fan­tá­zia-be­in­dító fe­hér­ne­mű­ben hó­dítsd meg a pá­ro­dat! Ter­mé­sze­te­sen fehér és fe­kete he­lyett vá­lassz vörös színt! Ga­ran­tált lesz a siker...

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Imádni fogod.

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó az idén. Imádni fogod ezt a di­va­tot, amellyel a meg­úju­lás év­sza­ká­ban ta­rol­hatsz. Mu­tat­juk a kö­ve­tendő pél­dá­kat, s meg­lá­tod, a te­rem­tés ko­ro­nái odáig lesz­nek majd érted!

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.Ké­nyel­mes lesz egy ki­ruc­ca­nás­hoz, vagy akár a nyári es­té­ken a tó part­ján. Vá­lassz te is egyet ma­gad­nak. Íme, az idei év trendje.

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba.

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba. Itt az idei ta­vasz va­dí­tóan őr­jítő fa­zonja, ha ezt vi­se­led, egy te­kin­tet sem kerül el! Na­gyon ké­nyel­mes, és csi­nos vi­se­let, ki ne hagyd a ru­ha­tá­rad­ból! Ér­de­mes leg­alább egyet be­sze­rez­ned ebből a fa­zon­ból.

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Pró­báld ki te is!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata. Pró­báld ki te is!

Itt a mellméret kalkulátor! Egyszerűen zseniális

Itt a mellméret kalkulátor! Egyszerűen zseniális

Te is­me­red a mé­re­ted?

Tud­tad, hogy a nők 82 szá­za­léka nem meg­fe­lelő mé­retű mell­tar­tót hord? Vajon te is kö­zé­jük tar­to­zol? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan szá­mít­ha­tod ki a pon­tos mé­re­tet.

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

2018-ban bevadul a fürdőruhadivat, eszméletlen szexi lesz minden nő

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni.

Fan­tasz­ti­kus az idei nyár für­dő­ruha trendje! Káp­rá­za­tos fa­zo­nok, tom­boló szí­nek jön­nek és ez­út­tal nem tudsz a vá­lasz­tás­sal hi­bázni. Iga­zán trendi da­ra­bo­kat mu­ta­tunk, ezek­től fog­nak idén nyá­ron meg­őrülni a férfiak! Ne cso­dál­kozz, ha te is pont ezt vál­tod majd ki a stran­do­kon!

Ilyet még nem láttál! Ismerd meg a világ legszebb hajú nőjét

Ilyet még nem láttál! Ismerd meg a világ legszebb hajú nőjét

Nem csak fo­tó­kat oszt meg comb­kö­zé­pig érő ha­já­ról, hanem ápo­lási tip­pe­ket is több száz­ez­res kö­ve­tő­tá­bo­rá­val.

Nem csak fo­tó­kat oszt meg comb­kö­zé­pig érő ha­já­ról, hanem haj­ápo­lási tip­pe­ket is.

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Hihetetlen, de így öregít mindenkit a hajszárítás

Vi­gyázz a ha­jadra!

Ami­kor az öre­ge­désre gon­dolsz, neked sem a hajad jut elő­ször eszedbe? Pedig a hajad is sokat öre­gít­het raj­tad, ha nem úgy bánsz vele, aho­gyan kel­lene.

Meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Nem csak alul nő a szőr, meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Hi­he­tet­le­nül sokan szőr­te­le­ní­te­nek ott, egyre na­gyobb divat.

Hi­he­tet­le­nül sokan szőr­te­le­ní­te­nek ott, egyre na­gyobb divat. Vi­szont na­gyon ke­ve­sen val­la­nák be nyíl­tan.

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Rend­kí­vüli újí­tá­sok­kal rob­ban be a far­mer az idei trendbe, íme!

Rend­kí­vüli újí­tá­sok­kal rob­ban be a far­mer az idei trendbe, mu­tat­juk az öt­le­tes és egyedi da­ra­bo­kat! Ga­ran­tál­tan meg fogsz le­pődni a sze­zon di­vat­ján!

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz bát­ran nőies fa­zo­no­kat, hidd el, a ké­nye­le­mért nem kell le­mon­da­nod a szép láb­be­lik­ről! Mu­tat­juk a di­va­tos da­ra­bo­kat, sze­mez­gess csak, hogy meg­ta­láld az egyé­ni­sé­ged­hez leg­job­ban illőt.

4 őrületes hiba, amitől egyetlen éjszaka alatt is sokat öregszel

4 őrületes hiba, amitől egyetlen éjszaka alatt is sokat öregszel

Azt hi­szed, hogy az ele­gendő al­vás­tól és egy jó hid­ra­táló krém­től biz­to­san ki­si­mul az arcod? Saj­nos nem.

Azt hi­szed, hogy az ele­gendő al­vás­tól és egy jó hid­ra­táló krém­től biz­to­san ki­si­mul az arcod?

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Jönnek a vidám tavaszi körmök: Új színek, új fazonok, új technikák

Ér­ke­zik a ta­vasz, bir­tokba ve­szik a szí­nek a divat min­den egyes te­rü­le­tét.

Ahogy ér­ke­zik a ta­vasz, úgy ve­szik bir­tokba a szí­nek a divat min­den egyes te­rü­le­tét. A ma­ni­kűr sem ki­vé­tel: mesés ár­nya­la­tok, cso­dás for­mák, vidám meg­ol­dá­sok jön­nek a kör­mö­kön, ezt neked is lát­nod kell!

Elképesztő szexi, végtelen combokat villant a tavasz legnagyobb divatja

Elképesztő szexi, végtelen combokat villant a tavasz legnagyobb divatja

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni ebben a nőies, csá­bító ru­ha­da­rab­ban.

Fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni ebben a nőies, csá­bító ru­ha­da­rab­ban. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

A tangának befellegzett, őrülten szexi az új bugyi

A tangának befellegzett, őrülten szexi az új bugyi

Az éj­szaka biz­tos nem fog el­la­po­sodni, ugyanis a férfiak egy­sze­rűen meg­őrül­nek ezért a dögös cso­ma­go­lá­sért!

Az éj­szaka biz­tos nem fog el­la­po­sodni, ugyanis a férfiak egy­sze­rűen meg­őrül­nek ezért a dögös cso­ma­go­lá­sért!

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Itt az izgatás új módszere: Ettől megvadulnak a férfiak

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Ezzel min­den­kit rabul ej­tesz, és egy va­lódi bom­bázó le­szel, azt ga­ran­tál­hat­juk! Lesd el a trük­köt!

Ettől robban fel 2018 nyarán a női divat, kihagyni tilos!

Ettől robban fel 2018 nyarán a női divat, kihagyni tilos!

Egy biz­tos, ra­gyogni fogsz ezek­ben!

Még a tél­ben já­runk, de las­san ideje ki­ta­lál­nod, mi­lyen le­gyen a nyári ru­ha­tá­rad, mik le­gye­nek az alap­da­ra­bok. Egy biz­tos, le­gyen köz­tük né­hány csí­kos holmi, ra­gyogni fogsz ezek­ben a cuc­cok­ban!

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, vi­seld csá­bí­tóan a für­dő­ru­hát! Ele­gán­san ra­gyog­hatsz, mu­tat­juk a tren­de­ket!

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, nő­i­e­sen vi­seld az idei bi­ki­ni­fa­zont! Va­dí­tóan szexi a fehér bi­kini az idén, jól el­ta­lál­ták a di­vat­ter­ve­zők a fa­zo­no­kat, szé­les a vá­lasz­ték ismét. Vá­lasz te is egyet. Ele­gán­san ra­gyog­hatsz, mu­tat­juk a tren­de­ket!

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

Meglepő stílusban tér vissza a leggings, ezt imádni fogod

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings, mely nem­csak ké­nyel­mes, de min­tája miatt na­gyon trendi is.

A ter­ve­zők fan­tá­zi­ája ez­út­tal a csil­la­gos égig szár­nyalt. Di­vatba jött a koz­mi­kus leg­gings, mely nem­csak ké­nyel­mes, de min­tája miatt na­gyon trendi is. Ezt a stí­lust nem­csak spor­to­lás­hoz, hanem a hét­köz­na­pok­ban is hasz­nál­ha­tod! Vá­lassz ma­gad­nak egyet a for­mák­ból, a Hold­tól a csil­la­go­kig.

Íme egy szuper frizura, ami 10 évet fiatalít

Íme egy szuper frizura, ami 10 évet fiatalít

Egy új, friss, ra­kon­cát­lan haj­vi­se­let­tel le­ta­gad­ha­tod a ko­ro­dat is.

Egy új, friss, ra­kon­cát­lan haj­vi­se­let­tel le­ta­gad­ha­tod a ko­ro­dat is. Csak bá­tor­ság és egy remek fod­rász kell hozzá! Rövid és hosszú fri­zu­rát is mu­ta­tunk

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Jön a totális űrkorszak! Ebben a szexi fehérneműben hódítanak a nők

Most szük­sé­ged lesz min­den bá­tor­sá­godra. Hó­díts te is ezek­ben a vad szet­tek­ben, meg­ér­kez­tek a jövő szá­zad fe­hér­ne­műi!

Ez a fülbevaló lesz most a divat, minden nő ilyet akar

Ez a fülbevaló lesz most a divat, minden nő ilyet akar

A le­gen­dás 80-as éve­ket hoz­zák vissza ezek a csil­logó, nagy fül­be­va­lók. Mu­ta­tós, ele­gáns da­ra­bo­kat lát­ha­tunk az ut­cá­kon.

A 80-as éve­ket hoz­zák vissza ezek a csil­logó, nagy fül­be­va­lók. Ki ne em­lé­kezne a sztá­rokra, akik ilyen da­ra­bo­kat hord­tak? Nagy kul­tu­sza volt ezek­nek az ék­sze­rek­nek, hát most ismét fel­ve­he­ted őket. Mu­ta­tós, ele­gáns fa­zo­nok ismét az ut­cá­kon. Őrül­ten szexi le­hetsz velük, káp­ráz­tass el te is min­den­kit!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Eszméletlen dögös lesz a 2018-as bikinidivat - a férfiak mind elcsábulnak!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen cso­dás bi­ki­nik­ben fogod rabul ej­teni a pa­si­kat idén nyá­ron. Bom­bázó le­szel!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen cso­dás bi­ki­nik­ben fogod rabul ej­teni a pa­si­kat idén nyá­ron. Bom­bázó le­szel!

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

A di­vat­ter­ve­zők min­dent be­vet­nek a fel­tű­né­sért!

A di­vat­ter­ve­zők min­dent be­vet­nek, hogy idén ta­vas­szal a láb­fejre sze­ge­ződ­je­nek a te­kin­te­tek. A leg­újabb ci­pő­kön szí­nes boj­tok ga­ran­tál­ják a fel­tű­nést. A le­tisz­tult ver­zi­ó­tól a hip­pi­vi­se­le­tig min­dent ki­pró­bál­hatsz!

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Szeretsz feketében járni? Akkor így vedd fel, hogy ne öregítsen!

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen. Mu­tat­juk a fa­zo­no­kat, min­tá­kat!

Jól érzed magad fe­ke­té­ben? Vi­seld bát­ran, de csak óva­to­san, hogy ne öre­gít­sen. Mu­tat­juk, me­lyek azok a fa­zo­nok és min­ták, ame­lyek­kel egy fe­kete ruha is na­gyon fi­a­ta­los lehet. Kö­vesd a fi­a­ta­lok öt­le­teit, fi­gyeld meg őket, de mi is szol­gá­lunk né­hány idei di­vat­tip­pel!

Meglepő az év divatszíne, így lehetsz mégis őrülten csinos benne

Meglepő az év divatszíne, így lehetsz mégis őrülten csinos benne

Idén vi­selj bát­ran lilát! Ha eddig nem ez volt a ked­venc szí­ned, akkor is itt az idő, hogy ki­pró­báld.

Idén vi­selj bát­ran lilát! Ha eddig nem ez volt a ked­venc szí­ned, akkor is itt az idő, hogy ki­pró­báld. Biz­to­san te is ta­lálsz olyan ruhát vagy ki­egé­szí­tőt, amit egy­sze­rűen imádni fogsz! Itt az ideje, hogy va­lami újat vi­gyél az éle­tedbe, légy rend­ha­gyóan vad, és vi­rá­gos! Mu­tat­juk a di­va­tos szet­te­ket.

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

Az idei évet nem az unal­mas egy­szí­nű­ség fogja jel­le­mezni, az új trend egy­sze­rűen ma­gá­val ragad min­den­kit!

Őrült szexi lesz a 2018-as a fülbevalódivat, bajban is lesznek a nők

Őrült szexi lesz a 2018-as a fülbevalódivat, bajban is lesznek a nők

Ha­tal­ma­sak és na­gyon lát­vá­nyo­sak a leg­újabb fül­be­va­lók. Van bá­tor­sá­god eze­ket fel­venni?

Továbbra is tombol a csipke: Így viseld 2018-ban a legnagyobb divatot

Továbbra is tombol a csipke: Így viseld 2018-ban a legnagyobb divatot

Idén is sej­tel­mes kom­bi­ná­ci­ók­kal te­he­ted iz­gal­massá az öl­tö­zé­ke­det, mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Szu­per­nő­ies, szexi és bár­mi­lyen al­ka­lom­hoz ki­tűnő vá­lasz­tás a csipke. Idén is sej­tel­mes kom­bi­ná­ci­ók­kal te­he­ted iz­gal­massá az öl­tö­zé­ke­det, mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Ördög a részletekben: Nem hiszed el, mivel támad tavasszal a divat

Ördög a részletekben: Nem hiszed el, mivel támad tavasszal a divat

Ala­pos meg­úju­lá­son esik át idén ta­vas­szal a zokni.

Ala­pos meg­úju­lá­son esik át idén ta­vas­szal a zokni - fő­sze­replő lesz!

40 éve ez a divat, de még mindig imádják a nők

40 éve ez a divat, de még mindig imádják a nők

Em­lék­szel még a '70-es évek vi­lá­gára?

Ki ne em­lé­kezne a '70-es évek di­vat­vi­lá­gára? Annyira szí­nes és sza­bad volt, hogy szinte el­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laha is el­fe­lejt­sék a nők.

Január legszebb manikűrje, így lesz tényleg szexi a kezed

Január legszebb manikűrje, így lesz tényleg szexi a kezed

Ne sza­ladj előre a ta­va­szi szí­nek­hez!

Ne sza­ladj előre a ta­va­szi szí­nek­hez! Ja­nu­ár­ban le­gyen a kör­möd az év­szak­nak meg­fe­lelő. Vi­gyél a szí­nekbe egy kis já­té­kos­sá­got apró min­tá­val vagy dí­szek­kel.

Eszméletlen dögös minikben leszel bombázó idén tavasszal

Eszméletlen dögös minikben leszel bombázó idén tavasszal

Szexi, csá­bító, va­gány és nőies - ez lesz 2018 ta­va­szá­nak mot­tója.

Szexi, csá­bító, va­gány és nőies - ez lesz 2018 ta­va­szá­nak mot­tója. Cso­dás mi­ni­ket mu­ta­tunk!

Szexi, dögös, őrült vibráló lesz 2018 tavaszi divatja!

Szexi, dögös, őrült vibráló lesz 2018 tavaszi divatja!

Alig vár­juk, hogy végre ki­pró­bál­has­suk eze­ket a min­tá­kat. Imádni fogod, ez biz­tos!

Alig vár­juk, hogy végre ki­pró­bál­has­suk eze­ket a min­tá­kat. Imádni fogod, ez biz­tos!

Újra hódít a nagy retró-korszak legnépszerűbb hajdivatja

Újra hódít a nagy retró-korszak legnépszerűbb hajdivatja

A di­vat­ból ki­emel­ked­nek a régi korok slá­ger­fa­zon­jai.

A di­vat­ból ki­emel­ked­nek a régi korok slá­ger­fa­zon­jai. A fod­rá­szok ma is elő­sze­re­tet­tel vág­ják eze­ket a for­má­kat. Íme né­hány ma is trendi szőke haj­ko­rona.

Hihetetlen, mi történik, ha szódabikarbónát teszel a samponba

Hihetetlen, mi történik, ha szódabikarbónát teszel a samponba

El­árul­juk, mi min­den­ben segít!

A szó­da­bi­kar­bóna nem­csak remek ta­ka­rí­tó­szer, hanem a szép­ség­ápo­lás egyik remek esz­köze is. Nem rossz ötlet pél­dául hoz­zá­adni egy ke­ve­set a sam­po­nod­hoz. El­árul­juk, mi min­den­ben segít!

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2018-ban: Jön a cargo-nadrág!

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2018-ban: Jön a cargo-nadrág!

A le­zser vo­na­lat kép­vi­selő cargo nad­rág ta­vas­szal rob­ban a di­vatba. Az vi­szont már most sejt­hető, hogy ennél fel­tű­nőbb fazon egy­sze­rűen nem lesz!

A le­zser vo­na­lat kép­vi­selő cargo nad­rág ta­vas­szal rob­ban a di­vatba. Az vi­szont már most sejt­hető, hogy ennél fel­tű­nőbb fazon egy­sze­rűen nem lesz! Mu­tat­juk a meg­hök­kentő tren­det!

Szűk a farmerod? Így lesz újra kényelmes

Túl szűk a farmerod? Így lesz újra kényelmes

Több trük­köt is mu­ta­tunk, hogy te­he­ted ismét hord­ha­tóvá.

Nem vagy egye­dül vele, ha az ün­nepi dínom-dánom után nem jön rád a far­me­rod. Több trük­köt is mu­ta­tunk, hogy te­he­ted ismét hord­ha­tóvá.

5 telitalálatos pulcsifazon minden alkalomra, amelyben csinos és szexi lehetsz

5 telitalálatos pulcsifazon minden alkalomra, amelyben csinos és szexi lehetsz

A jó pul­csi titka, hogy ké­nyel­mes, di­va­tos, és szinte bár­hová fel­ve­he­ted.

A jó pul­csi ké­nyel­mes és di­va­tos, rá­adá­sul olyan, amit szinte bár­hová fel­ve­hetsz. Le­gyen a szek­ré­nyed­ben leg­alább egy tö­ké­le­tes darab, ami min­dig be­vet­hető! Tuti ez a darab lesz a ked­ven­ced! Még ma vá­laszd ki!

Hoppá, mutatjuk 2018 legmenőbb tetoválásait

Hoppá, mutatjuk 2018 legmenőbb tetoválásait

Ins­pi­ráló, szép vagy akár va­dító is lehet egy te­to­vá­lás. A kö­vet­kező évben vi­rágba borul a női test. Ne törd so­káig a fejed, se­gí­tünk.

Ins­pi­ráló, szép vagy akár va­dító is lehet egy te­to­vá­lás. A kö­vet­kező évben vi­rágba bo­rul­hat a női test, akár még ta­vasz előtt. Raj­tad múlik! Ne törd so­káig a fejed, se­gí­tünk, mu­tat­juk a di­va­tos szim­bó­lu­mo­kat! Ha vá­lasz­tot­tál, azt is döntsd el, me­lyik test­ré­szedre illik rád a leg­job­ban!

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Álom­szép le­szel, ha ezt vi­se­led! Le­gyél igazi bom­bázó már az újév első órá­i­ban is!

Szédítően szexi leszel, ha ezt viseled szilveszter éjszaka

Szédítően szexi leszel, ha ezt viseled szilveszter éjszaka

Le­gyél káp­rá­za­to­san szép az új év első órá­i­ban! Mu­tat­juk, miben le­szel iga­zán gyö­nyörű.

Le­gyél káp­rá­za­to­san szép az új év első órá­i­ban! Mu­tat­juk, miben le­szel iga­zán gyö­nyörű.

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Sápadtnak érzed magad? Így lesz tökéletes a téli manikűröd

Fon­tos, hogy a kezed a hűvös idő­ben is szép és ápolt le­gyen. Van­nak olyan szí­nek, ame­lyek télen fel­dob­ják a bőr­szí­ne­det.

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Ne hagyd ki te se a vál­toz­ta­tást!

Tom­bol a ter­mé­sze­tes haj di­vatja, de ma­rad­nak a sze­xin szí­ne­zett tin­csek és a vad ár­nya­la­tok is! Ne hagyd ki te se a vál­toz­ta­tás le­he­tő­sé­gét!

Ezzel a gyönyörű sminkkel varázslatosan szép leszel szilveszter éjszaka

Ezzel a gyönyörű sminkkel varázslatosan szép leszel szilveszter éjszaka

Min­den férfit le­ve­szel a lá­bá­ról.

Min­den férfit le­ve­szel a lá­bá­ról és ki­vé­te­le­sen gyö­nyörű le­szel.

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Iz­gal­mas bo­ka­vil­lan­tá­sok és szé­dítő meg­ol­dá­sok te­szik még el­len­áll­ha­tat­la­nabbá a nők ked­venc nad­rág­ját! Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Iz­gal­mas bo­ka­vil­lan­tá­sok és szé­dítő meg­ol­dá­sok te­szik még el­len­áll­ha­tat­la­nabbá a nők ked­venc nad­rág­ját! Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Meglepő és szuperszexi a 2018-as fürdőruhadivat!

Meglepő és szuperszexi a 2018-as fürdőruhadivat!

Egé­szen új fazon fog jövő nyá­ron ta­rolni a stran­don. Már most lát­ha­tod, miben fogsz hó­dí­tani.

Egé­szen új fazon fog jövő nyá­ron ta­rolni a stran­don. Már most lát­ha­tod, miben fogsz hó­dí­tani.

A legszebb szilveszteri fehérneműk, ezektől minden férfi megremeg

A legszebb szilveszteri fehérneműk, ezektől minden férfi megremeg

Az év utolsó nap­ján evezz va­dabb vi­zekre, vá­lassz csá­bító fe­hér­ne­műt!

Az év utolsó nap­ján evezz va­dabb vi­zekre, vá­lassz egy fer­ge­te­ges, csá­bító fe­hér­ne­műt! Bár­hogy ala­kul az éj­szaka, érezd benne jól magad! Fo­gadd az új­évet iga­zán sze­xin! Mu­tat­juk a tren­de­ket.

Döbbenetes öltözködési baki, amit télen minden férfi elkövet

Döbbenetes öltözködési baki, amit télen minden férfi elkövet

A leg­több férfi­nak fo­galma sincs, mi a ré­te­ges öl­töz­kö­dés leg­főbb sza­bá­lya.

A hideg na­po­kon job­ban fel kell öl­tözni; azon­ban nem mind­egy, hogy ez mi­ként tör­té­nik. Saj­nos a leg­több férfi­nak fo­galma sincs, mi a ré­te­ges öl­töz­kö­dés leg­főbb sza­bá­lya, ami na­gyon kínos, ha fon­tos tár­gya­lásra vagy ren­dez­vényre kell menni.

Így leszel sokkal karcsúbb szilveszterkor a ruhádban

Így leszel sokkal karcsúbb szilveszterkor a ruhádban

Nincs öt­le­ted, mi­lyen ruhát ve­gyél fel a szil­vesz­teri par­tira?

Nincs öt­le­ted, mi­lyen ruhát ve­gyél fel a szil­vesz­teri par­tira? Ele­gáns, szexi, és iga­zán csi­nos sze­ret­nél lenni?

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Mesés, szexi frizurák karácsonyra, amiket magadnak is elkészíthetsz

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.

Le­gyen va­rázs­la­tos a Szent­es­téd, és le­gyél benne te is gyö­nyörű.