SIKK

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Ez a nadrágfazon lesz idén nyáron a nők legnagyobb divatja

Lenge, ké­nyel­mes és rend­kí­vül nőies az idei nyár nad­rág­trendje. Mu­tat­juk a sze­zon leg­di­va­to­sabb da­rab­jait!

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos.

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos. Az azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mivel ve­szed fel. Szé­les a vá­lasz­ték, nem csak a divat pa­let­tá­ján, de az üz­le­tek pol­cain is. Adunk né­hány öt­le­tet, ta­láld meg a neked tet­sző fa­zont.

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő!

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő! Idén is az egyik leg­na­gyobb trend lesz, vagyis ideje idő­pon­tot fog­lalni a fod­rász­nál. meg­mu­tat­juk a leg­tren­dibb va­ri­á­ci­ó­kat, hogy a képet is meg tudd mu­tatni neki.

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Le­gyél bátor, vál­toz­tass és hó­díts!

Hi­he­tet­le­nül sokat szá­mít, mi­lyen fri­zu­rát vi­selsz. Ha eddig nem ta­lál­tad meg a meg­fe­le­lőt, csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel még a sze­mé­lyi­sé­ged­hez leg­in­kább passzoló haj­színt is meg­tud­ha­tod. Le­gyél bátor, vál­toz­tass és hó­díts!

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Ez az a darab, amit fel­tét­le­nül be kell sze­rez­ned - több okunk is van rá, hogy miért.

Ez az a darab, amit fel­tét­le­nül be kell sze­rez­ned - több okunk is van rá, hogy miért.

Igazi bombázó leszel ebben a szuperdögös kánikularuhában

Igazi bombázó leszel ebben a szuperdögös kánikularuhában

Nem rövid, mégis esz­mé­let­le­nül szexi!

Nem rövid túl me­ré­szen, mégis esz­mé­let­le­nül szexi! Éppen az ilyen sej­tel­mes meg­ol­dá­sok­kal csá­bít­ják el az okos nők a férfi­a­kat.

Itt a legszexibb tavaszi melltartódivat, ettől megvadulnak a férfiak

Itt a legszexibb tavaszi melltartódivat, ettől megvadulnak a férfiak

Az új fe­hér­ne­mű­di­vat a dögös és vad stí­lust ré­sze­síti előny­ben, iga­zán be­vál­la­lós, szexi da­ra­bok. Mu­tat­juk az új tren­det!

Az új fe­hér­ne­mű­di­vat a dögös és vad stí­lust ré­sze­síti előny­ben, iga­zán be­vál­la­lós, szexi da­ra­bok. Mu­tat­juk az új tren­det!

Ha csak egy ruhát veszel tavasszal, ez legyen az

Ha csak egy ruhát veszel tavasszal, ez legyen az

A ma­xi­ruha örök divat! A cso­dás, lenge anyagú ru­hák­ban a pi­a­con is úgy vo­nul­hatsz, mintha a vörös sző­nyeg sztárja len­nél!

A ma­xi­ruha örök divat! A cso­dás, lenge anyagú ru­hák­ban a pi­a­con is úgy vo­nul­hatsz, mintha a vörös sző­nyeg sztárja len­nél! Meg­mu­tat­juk az idei ta­vasz leg­tren­dibb da­rab­jait, a ta­vasz ab­szo­lút di­vat­szí­né­ben. Vedd ma­gadra a nap­sü­tést ezek­kel a cso­dás, élénk nap­sárga da­ra­bok­kal!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a bőrre ke­rül­het cso­dá­la­tos minta?

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a bőrre ke­rül­het cso­dá­la­tos minta? Mu­tat­juk az öt­ele­te­ket.

Hoppá, idén nyáron már nem fehérben esküsznek a nők

Hoppá, idén nyáron már nem fehérben esküsznek a nők

Az utóbbi né­hány évben ko­moly vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül az es­küvő ru­ha­di­vat. Egyre ke­vésbé akar­nak hó­fe­hér ru­há­ban oltár elé állni a höl­gyek.

Az utóbbi né­hány évben ko­moly vál­to­zá­so­kon ment ke­resz­tül az es­küvő ru­ha­di­vat. Egyre ke­vésbé akar­nak hó­fe­hér ru­há­ban oltár elé állni a höl­gyek.

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Fi­a­tal­ság bo­lond­ság - nem úgy az új trend­ben! Most ugyanis leg­vi­dá­mabb szí­nek­ben tom­bol­nak a min­ták, 2018 di­vatja csupa derűt hoz!

Új őrület, krepp papírt tekernek a hajukra a nők

Új őrület, krepp papírt tekernek a hajukra a nők

Pró­bálj ki egy vad fri­zu­rát!

Mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel el­ké­pesztő színű al­kalmi fri­zu­rát va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak.

Ledobták a melltartót a nők, áttetsző csipke fedi a kebleket

Ledobták a melltartót a nők, áttetsző csipke fedi a kebleket

Te­gyél egy pró­bát, meg­éri.

Ha iga­zán dögös sze­ret­nél lenni, és többre vágysz egy jó éjt pu­szi­nál, akkor bát­ran vi­seld ezt a szexi fe­hér­ne­műt. Te­gyél egy pró­bát, meg­éri.

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Virágos legyen és nagyon hosszú: bombanő leszel ebben a ruhában

Dü­bö­rög a hosszú fazon és a na­gyon szí­nes lát­vá­nyos vi­rág­minta - az új sze­zon­ban egy­ér­tel­műen ez a trend az ab­szo­lút be­futó!

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Ez a manikűr tarol idén tavasszal, végre minden nő boldog lesz

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét.

Nincs, ami a mez­te­len ma­ni­kűr­nél szeb­ben emelné ki a ke­cses női kéz­fej natúr szép­sé­gét.

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a va­ká­ció. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet.

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a va­ká­ció. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet. Kon­cer­tek, sza­bad­téri prog­ra­mok leg­ké­nyel­me­sebb és leg­csi­no­sabb da­rabja, mu­tat­juk, hogy vi­sel­he­ted!

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Ez a szín lesz 2018 nyarának mindent elsöprő divatja

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni az idei nyár ked­venc szí­né­ben. Így le­hetsz iga­zán szexi benne.

Káp­rá­za­to­san fogsz ki­nézni az idei nyár ked­venc szí­né­ben. Ér­de­mes hozzá ki­csit le­bar­nulni, így le­hetsz iga­zán szexi benne.

Dögös és vagány a szezon izgalmas divatja - próbáld ki te is!

Dögös és vagány a szezon izgalmas divattrükkje - próbáld ki te is!

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt.

Egyet­len ap­ró­ság, mégis min­dent egé­szen új for­mába önt. A rojt lesz a sze­zon egyik nyerő hú­zása.

Most érkezett: Ez lesz 2018 nyarának legnagyobb divatdobása

Ragyogóan szexi a nyár legnagyobb divathulláma! Ezt látnod kell!

Csil­logó, va­rázs­la­tos, akár­csak te - a flit­ter lesz a sze­zon slá­gere. Szám­ta­lan módon be­épít­he­ted az öl­tö­zé­kedbe!

Hatékonyan fogyaszt és meghosszabbítja az életed ez a profi diéta

Hatékonyan fogyaszt és meghosszabbítja az életed ez a profi diéta

Egy új ku­ta­tás meg­mu­tatta a fi­a­tal­ság for­rá­sát: ez pedig egy diéta, ame­lyik nem­csak a de­re­kad­ról ol­vasztja le a fe­les­le­get.

Egy új ku­ta­tás meg­mu­tatta a fi­a­tal­ság for­rá­sát: ez pedig egy diéta, ame­lyik nem­csak a de­re­kad­ról ol­vasztja le a fe­les­le­get, hanem az idő mú­lá­sá­nak je­leit is vissza­fogja. De vajon me­lyik ez az ét­rend?

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor nagy ked­venc volt már a tör­té­ne­lem során.

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor volt már nagy ked­venc.

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

A di­vat­ban min­den évben van va­lami őrült ötlet. A ter­ve­zők ilyen­kor elő­ve­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat, fe­sze­get­he­tik a ha­tá­ro­kat! Sőt!

A di­vat­ban min­den évben van va­lami őrült ötlet. A ter­ve­zők ilyen­kor elő­ve­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat, fe­sze­get­he­tik a ha­tá­ro­kat! Sőt! Idén ismét a mű­anya­got hasz­nál­ták. Láb­be­lik­től kezdve a ka­bá­tig, te fel­ven­néd bár­me­lyi­ket is? Mu­ta­tunk né­há­nyat. Lás­suk, mit szólsz hozzá!

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

A ci­ca­sar­kúak vissza­tér­tek és most még job­ban ural­ják a di­va­tot, mint az­előtt! Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, de ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, ugyan­ak­kor rend­kí­vül csi­nos is.

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Íme, 2018 legrafináltabb női divattrükkje, nehogy kihagyd idén nyáron!

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű, de hun­cut öt­let­től lesz szu­per a de­kol­tá­zsod! Ké­ny­ele­mes és szexi fa­zonú ez a felső, mely min­den nőnek jól áll.

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű, de hun­cut öt­let­től lesz szu­per a de­kol­tá­zsod! Ké­ny­ele­mes és szexi fa­zonú ez a felső, mely min­den nőnek jól áll. Sze­rezz be te is egyet, mire itt a jó idő! Ígér­jük, nem bánod meg!

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket! Gyé­mánt­ként ra­gyog­hat a kezed.

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket! Gyé­mánt­ként ra­gyog­hat a kezed, egyedi árny­la­tok­kal iz­gal­massá te­he­ted a meg­je­le­né­se­det.

A push-upnak befellegzett! Az új fehérneműben őrülten szexi minden nő

A push-upnak befellegzett! Az új fehérneműben őrülten szexi minden nő

Nincs több me­re­vítő és szi­vacs, he­lyette jön a sze­zon leg­csá­bo­sabb trendje! Ettől ga­ran­tál­tan tátva marad a száj, ne ma­radj le te sem!

Nincs több me­re­vítő és szi­vacs, he­lyette jön a sze­zon leg­csá­bo­sabb trendje! Ettől ga­ran­tál­tan tátva marad a száj, ne ma­radj le te sem!

Ez a dögös felső lesz az idei tavasz és nyár sztárja

Ez a dögös felső lesz az idei tavasz és nyár sztárja

Szexi le­szel benne, igazi csá­bító.

Új for­má­ban hódít idén egy régi ked­venc. Szexi le­szel benne, igazi csá­bító.

Ez a szín lesz a tavasz nagy kedvence! Feltűnőek lesznek benne a nők

Ez a szín lesz a tavasz nagy kedvence! Feltűnőek lesznek benne a nők

Mire zöldbe borul a ter­mé­szet, te is sze­rezz be egy zöld szet­tet.

Mire zöldbe borul a ter­mé­szet, te is sze­rezz be egy zöld szet­tet.

Jön a jó idő, de ezt a vadító csizmát tavasszal is hordhatod

Jön a jó idő, de ezt a vadító csizmát tavasszal is hordhatod

Még nem késő a bol­tok­ban ke­resni!

Még nem késő a bol­tok­ban ke­resni, itt a ta­vasz ked­vence! Nincs olyan egy­szerű ruha, me­lyet ne dobna fel.

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban.

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban. Ha nem jön be a ter­mé­sze­tes, vá­lassz va­lami dögös, fes­tett ár­nya­la­tot. Ha vál­toz­tatsz a kül­ső­dön, belül is meg­vál­to­zol.

Már a szezon előtt megőrülnek a nők az idei nyár legdivatosabb ruhájáért

Már a szezon előtt megőrülnek a nők az idei nyár legdivatosabb ruhájáért

Szu­per fazon ismét a di­vat­pa­let­tán!

Szu­per fazon ismét a di­vat­pa­let­tán! Már most nézz körül a bol­tok­ban, ta­láld meg a neked tet­sző fa­zont! Őrül­ten szexi, és nőies az idei nyár slá­ger mo­dellje!

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Ta­va­szi cipők, nyári szan­dá­lok, ma­gas­sarkú és lapos fa­zon­ban, ké­nyel­mes fut­ká­ro­zós, és esti ki­me­nő­ben egy­aránt. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

Jön a nyár őrült divatja, elképesztő, mi történik a nadrággal

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra?

La­za­ság és kom­fort­ér­zet: e kettő öt­vözi az idei nad­rág­tren­det. Vajon te le­cse­rél­néd a leg­ging­set erre a szu­per ké­nyel­mes fa­zonra? Néz­zük meg kö­ze­lebb­ről!

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. St­rand­ruha is kell. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz, csak­hogy ez még nem elég, strand­ruha is kell. Fon­tos, hogy a für­dő­ruha és a ruci passzol­jon egy­más­hoz. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

A hím­zett min­ták min­dig di­va­to­sak, de el tudod kép­zelni őket a tás­ká­don is?

Ideje el­fe­lej­teni a komor, fe­kete re­ti­kü­lö­ket! Ezek a min­ták min­den te­kin­te­tet ma­gukra von­za­nak.

Indiánköröm lesz a legújabb manikűrdivat

Indiánköröm lesz a legújabb manikűrdivat

Cso­dás for­mák, szép kezek, va­rázs­la­tos szim­bó­lu­mok a kör­mö­kön! Vá­lassz ma­gad­nak az in­dián min­ták közül. Játsz­hatsz a szí­nek­kel is, mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Cso­dás for­mák, szép kezek, va­rázs­la­tos szim­bó­lu­mok a kör­mö­kön! Vá­lassz te is ma­gad­nak az in­dián min­ták közül. Ta­pasz­tald meg a ha­tá­sát. Egy­ben biz­tos le­hetsz, észre fog­ják venni. Elég egyedi, és kü­lön­le­ges. Játsz­hatsz a szí­nek­kel is, mu­tat­juk a fan­tasz­ti­kus öt­le­te­ket, már ké­szít­he­ted is a kezed!

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

A ci­ca­szem soha nem megy ki a di­vat­ból - de a nők több­sége sokat szen­ved azzal, hogy meg­húzza a tö­ké­le­tes tus­vo­na­lat.

2018-ban ez a bikinifazon lesz a mindent elsöprő divat

2018-ban ez a bikinifazon lesz a mindent elsöprő divat

A ke­ve­sebb néha több - ez le­hetne a mot­tója az új trend­nek, a fa­lat­nyi bi­kini vá­rat­la­nul újra be­rob­bant a di­vatba.

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Őrült új divat: csillogó ezüstbe csomagolják magukat a nők

Őrült új divat: csillogó ezüstbe csomagolják magukat a nők

Di­vatba jön az űr­ruha - csil­logó, ezüst színű lesz a ta­va­szi divat. A fé­nyes nad­rág­kosz­tü­mök­höz, ka­bá­tok­hoz, dzse­kik­hez ék­szer sem kell.

Di­vatba jön az űr­ruha - csil­logó, ezüst színű lesz a ta­va­szi divat. A fé­nyes nad­rág­kosz­tü­mök­höz, ka­bá­tok­hoz, dzse­kik­hez ék­szer sem kell, hi­szen már ön­ma­guk­ban is olya­nok, mint egy csil­logó fém­tárgy! De ne gon­dold, hogy az ezüst csak al­kalmi vi­se­let lehet, akár egy sima mun­ka­napra is fel­ve­he­ted - per­sze mód­já­val!

Ez a felső lesz a tavasz legszexibb darabja

Ez a felső lesz a tavasz legszexibb darabja

Álom­szép csá­bí­tás, na­gyon nőies fazon, és a leg­jobb, hogy min­den­ki­nek jól áll! Sze­rezz be te is be­lőle mi­ha­ma­rabb!

Álom­szép csá­bí­tás, na­gyon nőies fazon, és a leg­jobb, hogy min­den­ki­nek jól áll!

Bombaként robban a tavasz divatjába ez a retró minta

Bombaként robban a tavasz divatjába ez a retró minta

Egy­szerre ro­man­ti­kus, szexi és szo­lid! Min­den­kép­pen sze­rezd be te is!

Egy­szerre ro­man­ti­kus, szexi és szo­lid! Min­den­kép­pen sze­rezd be te is!

Tarol a kapszula ruhatár: 7 telitalálatos holmi és mindig csinos leszel

Tarol a kapszula ruhatár: 7 telitalálatos holmi és mindig csinos leszel

Fek­tess olyan fa­zo­nokba, me­lyek nem­csak az át­me­neti év­szak­ban nyúj­ta­nak tö­ké­le­tes öl­tö­zé­ket!

Megbolondult a világ: kék frufru lesz a divat?

Megbolondult a világ: kék frufru lesz a divat?

Ki­fu­tó­kon a di­vat­gu­ruk új öt­lete.

Évről-évre ki­pat­tan va­lami új a di­vat­gu­ruk fe­jé­ből. Vál­toz­nak a szí­nek, vissza­tér­nek régi for­mák. Idén meg­le­pe­tést okoz­tak a ki­fu­tó­kon a kék fru­fru­val.

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes kö­vetni a ta­ná­cso­kat.

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes kö­vetni a ta­ná­cso­kat, máris job­ban fogod érezni magad. Ál­lítsd vissza az ará­nyo­kat. Vi­seld úgy a far­mert, hogy két­ség se fér­jen ahhoz, hogy tö­ké­le­tes vagy benne!

Elmúltál 40? Így öltözködj, hogy tíz évet letagadhass!

Elmúltál 40? Így öltözködj, hogy tíz évet letagadhass

Nem kell ag­gód­nod, ha be­húz­tad a ne­gye­dik X-et! Bölcs és érett nő­ként csak azt kell meg­ta­lál­nod, hogy mi áll neked a leg­job­ban. Mu­tat­juk az örök da­ra­bo­kat!

Nem kell ag­gód­nod, ha be­húz­tad a ne­gye­dik X-et! Bölcs és érett nő­ként csak azt kell meg­ta­lál­nod, hogy neked, mi áll a leg­job­ban. Mu­tass töb­bet abból, ami az elő­nyödre vál­hat, s ta­kard el azt, ami a hát­rá­nyod! Légy nyi­tott az új­don­ságra! Mu­tat­juk az örök ru­ha­da­ra­bo­kat, me­lyek tuti meg­fi­a­ta­lí­ta­nak.

Ez a kabát lesz a tavasz sztárja. Imádják a nők, mert ápol és eltakar

Ez a kabát lesz a tavasz sztárja. Imádják a nők, mert ápol és eltakar

Sok­nak bi­zo­nyul a meleg té­li­ka­bát? Kapj fel egy pon­csót, ké­nyel­me­sen sza­lad­gál­hatsz benne egész nap.

Sok­nak bi­zo­nyul a meleg té­li­ka­bát? Kapj fel egy pon­csót, ké­nyel­me­sen sza­lad­gál­hatsz benne egész nap.

Ez a cipő tarol tavasszal, nagyon vagány lesz a divat

Ez a cipő tarol tavasszal, nagyon vagány lesz a divat

Az idei év nagy színe a lila, New York-tól Mi­lá­nóig ez most a menő, és a láb­be­lik is ebben az ár­nya­lat­ban pom­páz­nak.

Az idei év nagy színe a lila, New York-tól Mi­lá­nóig ez most a menő, és a láb­be­lik is ebben az ár­nya­lat­ban pom­páz­nak. Már a bol­tok pol­cain is meg­ta­lá­lod eze­ket a szan­dá­lo­kat, pa­pu­cso­kat és sport­ci­pő­ket is.

Idén hálóingben mennek utcára a nők. Csoda, hogy megvadulnak a pasik?

Idén hálóingben mennek utcára a nők. Csoda, hogy megvadulnak a pasik?

Nincs is sze­xi­sebb egy csi­nos nyári ruhát vi­selő nőnél a ká­ni­ku­lá­ban.

Nincs is sze­xi­sebb egy csi­nos nyári ruhát vi­selő nőnél a nagy ká­ni­ku­lá­ban. Idén ismét tarol a kom­bi­né­pán­tos ruha! Vá­laszd a ked­venc szí­ned­ben, nem ma­rad­hat ki a ru­ha­tá­rad­ból! Fan­tasz­ti­kus vi­se­let!

10 cm-el magasabbnak tűnhetsz, ha ezt a holmit veszed fel

10 cm-el magasabbnak tűnhetsz, ha ezt a holmit veszed fel

Nem vagy magas és vé­kony? Van meg­ol­dás: né­hány öl­töz­kö­dési trük­kel cen­tik­kel tűn­hetsz ma­ga­sabb­nak.

Nem vagy magas és vé­kony? Ne bús­la­kodj, mert van meg­ol­dás, ho­gyan tűn­hetsz ma­ga­sabb­nak!

2 az 1-ben: Mindent visz a tavaszi divatban a legújabb nadrágőrület

2 az 1-ben: Mindent visz a tavaszi divatban a legújabb nadrágőrület

Ki­hagy­ha­tat­lan, a ta­vasz és a nyár nél­küle nem az igazi. Annyi va­ri­á­ci­ó­ban lé­te­zik, hogy fe­lül­múlja a kép­ze­le­tet.

Ki­hagy­ha­tat­lan, a ta­vasz és a nyár nél­küle nem az igazi. Annyi va­ri­á­ci­ó­ban lé­te­zik, hogy fe­lül­múlja a kép­ze­le­tet. A di­vat­ter­ve­zők is évről-évre új­don­ság­gal áll­nak elő. Nem csoda, ha téged is meg­lep­nek. Itt van ismét a fan­tasz­ti­kus ke­zes­lá­bas! Mu­tat­juk a mos­tani szu­per tren­de­ket!

Robban a fürdőruha bomba: Jönnek a duci bikinik

Robban a fürdőruha bomba: Jönnek a duci bikinik

Dögös, szexi és di­va­tos fa­zo­nok.

Dögös, szexi és di­va­tos fa­zo­no­kat mu­ta­tunk, mely­ben plusz ki­lók­kal le­hetsz igazi bom­bázó.

Visszatér a 80-as évek nagy frizuradivatja! Ezek lesznek a menő fazonok

Visszatér a 80-as évek nagy frizuradivatja! Ezek lesznek a menő fazonok

Az el­múlt évek­ben min­den nő szor­gal­ma­san va­salta ott­hon a haját, hi­szen csak a szög­egye­nesre si­mí­tott, ren­de­zett fri­zura volt a divat.

Az el­múlt évek­ben min­den nő szor­gal­ma­san va­salta ott­hon a haját, hi­szen csak a szög­egye­nesre si­mí­tott, ren­de­zett fri­zura volt a divat. Most azon­ban for­dult a kocka, újra hó­dí­ta­nak a ra­kon­cát­lan für­tök és a dauer.

Ez a divat tarol majd tavasszal: jön a legszuperebb cipő, ami mindent visz!

Ez a divat tarol majd tavasszal: jön a legszuperebb cipő, ami mindent visz!

Ké­nyel­mes, lát­vá­nyos, dögös és szexi. Kell ennél tö­ké­le­te­sebb kom­bi­ná­ció? Imádni fogod.

Ké­nyel­mes, lát­vá­nyos, dögös és szexi. Kell ennél tö­ké­le­te­sebb kom­bi­ná­ció? Imádni fogod.

Tavasszal bővül a farmer, nem csak a szűk lesz a sláger

Tavasszal bővül a farmer, nem csak a szűk lesz a sláger

Íme, a leg­újabb divat:

Sokan imád­ják a szűk far­me­re­ket, de azért vall­juk be, a bő­vebb fa­zo­nok­ban jobb egész nap sza­lad­gálni. Íme, a leg­újabb divat:

Itt a tavasz legvadabb ruhadarabja. Újra hódít ez a nadrág

Itt a tavasz legvadabb ruhadarabja. Újra hódít ez a nadrág

Nem árt egy kis diéta, most hogy kö­ze­lít a ta­vasz, mert ismét divat lesz a szűk nad­rág!

Nem árt egy kis diéta, most hogy kö­ze­lít a ta­vasz, mert ismét divat lesz a szűk nad­rág!

Most jött a hír: Visszatér a '90-es évek őrült nagy frizuradivatja

Most jött a hír: Visszatér a '90-es évek őrült nagy frizuradivatja

Di­vat­be­mu­ta­tó­kon már így hord­ják a csa­jok a ha­ju­kat, hoz­zák vissza a di­vatba a 90'-es éve­ket!

Visszatér a gyűlölt divat! Már a nők is ezt hordják

Visszatér a gyűlölt divat! Már a nők is ezt hordják

Akár hi­szed akár nem, ez a kis ki­egé­szítő nem­csak a ké­nyel­met hi­va­tott ki­szol­gálni. A leg­újabb trend ugyanis rend­kí­vül nőies da­ra­bok­kal ruk­kolt elő, íme!

Szexi bokavillantás tarol tavasszal: Jönnek a legtrükkösebb nadrágok

Szexi bokavillantás tarol tavasszal: Jönnek a legtrükkösebb nadrágok

A hatás tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik! Szu­per di­va­tos, iz­gal­mas szet­te­ket mu­ta­tunk!

Az idei ta­vasz a szexi lá­bakra teszi a hang­súlyt, azon belül is a ke­cses bo­kákra. Minél job­ban ki­lát­szik, annál jobb! A hatás tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik! Szu­per di­va­tos, iz­gal­mas szet­te­ket mu­ta­tunk!

Itt a legújabb francia manikűr, próbáld ki ezt az álomszép trendet

Itt a legújabb francia manikűr, próbáld ki ezt az álomszép trendet

Új­szerű és ra­gyogó lakk­di­vat az örök klasszi­kus ele­gan­ci­á­val. Mu­tat­juk neked a leg­szebb ta­va­szi tren­det!

Új­szerű és ra­gyogó lakk­di­vat az örök klasszi­kus ele­gan­ci­á­val. Mu­tat­juk neked a leg­szebb ta­va­szi tren­det! Szük­ség lesz hozzá az ál­ta­lad vá­lasz­tott szí­nekre, vedd elő a fan­tá­ziád, légy kre­a­tív, szé­les a pa­letta, mert idén, a fran­cia ma­ni­kűr iga­zán szí­nes, és vál­to­za­tos lesz. Itt az ideje, hogy el­en­gedd a klasszi­kus for­mát.

Ehhez vajon mit szól a királynő: Katalin hercegné tetováltatott

Ehhez vajon mit szól a királynő: Katalin hercegné tetováltatott

Ilyen se volt még a brit ki­rá­lyi csa­lád­ban!

Ilyen se volt még a brit ki­rá­lyi csa­lád­ban! A vá­ran­dós her­cegné gon­dolt egyet, és a kéz­fe­jére henna dí­szí­tést ké­szít­te­tett. Azóta ra­jon­gók szá­zai kér­nek ha­sonló mo­tí­vu­mot ma­guk­nak! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

5 ruha, ami 40 éve divat, de még mindig megőrülnek érte a nők

5 ruha, ami 40 éve divat, de még mindig megőrülnek érte a nők

A 70-es évek­ről min­den­ki­nek eszébe jut­hat a tra­péz­nad­rág.

A 70-es évek­ről min­den­ki­nek eszébe jut­hat a Trap­per far­mer, a tra­péz­nad­rág, de van még né­hány trend, ami a mai napig nem me­rült fe­le­désbe. Sőt! Újra vissza­tér és csak arra vár, hogy ismét vi­seld!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty!

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Olyan egy­szerű el­ké­szí­teni, hogy biz­tos, hogy imádni fogod.Kü­lön­le­ges szí­ne­ket vá­laszt­hatsz, légy bátor és har­mo­ni­záld aj­kad­dal is! Pom­pázz ta­vas­szal, bát­ran erő­sebb smink­ben, az ered­mény nem marad el!