SIKK

Elképesztő dögös lesz idén a nő: újra hódít a pin-up divat!

Elképesztő dögös lesz idén a nő: újra hódít a pin-up divat!

Kifi­no­mult és ele­gáns stí­lus.

A kifi­no­mult és ele­gáns stí­lus soha nem tűnt el, de idén a hét­köz­napi vi­se­let­ben is meg­je­le­nik majd.

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Idén tavasszal mindent megmutatnak a nők! A férfiak álla leesik majd!

Újra meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a sze­mér­me­sebb nők is, a férfiak pedig egye­ne­sen imádni fog­ják a régi-új tren­det!

Újra meg­vil­lant­hat­ják bá­ja­i­kat a sze­mér­me­sebb nők is, a férfiak pedig egye­ne­sen imádni fog­ják a régi-új tren­det!

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról. Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról. Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

A örök klasszi­kus far­mert min­denki imádja, hi­szen egy­szerre le­hetsz laza, dögös és nőies benne. Vá­lassz olyan da­ra­bot, ami ennél is töb­bet tud!

2017-ben megújult a farmerdzseki - Ezt neked is látnod kell!

2017-ben megújult a farmerdzseki - Ezt neked is látnod kell!

Egy nő ru­ha­tá­rá­ból sem hi­á­nyoz­hat!

Ez az örök klasszi­kus vi­sel­hető a jól meg­szo­kott stí­lus­ban, vagy akár a leg­újabb di­vatú for­mák­ban. Az idén egy nő ru­ha­tá­rá­ból sem hi­á­nyoz­hat a far­mer­dzseki!

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A szem a lélek a tükre.

A szem a lélek a tükre. Ha iga­zán fi­a­ta­los, üde és nyílt te­kin­te­tet sze­ret­nél, emeld ki a sze­med vi­rág­mo­tí­vu­mok­kal!

Barátok vagytok? Ilyen tetkót csináltassatok, és sosem bánjátok meg!

Barátok vagytok? Ilyen tetkót csináltassatok, és sosem bánjátok meg!

Min­dig is sze­ret­te­tek volna egy közös tet­kót a leg­jobb ba­rá­tod­dal?

Min­dig is sze­ret­te­tek volna egy közös tet­kót a leg­jobb ba­rá­tod­dal, hogy örökre el­mé­lyít­sé­tek a kap­cso­la­to­to­kat? Akkor most fi­gyelj, meg­mu­tat­juk a leg­ütő­sebb öt­le­te­ket, csak ki kell vá­lasz­ta­no­tok egyet!

Ne lepődj meg, ha az utcán pongyolában jönnek szembe a nők

Ne lepődj meg, ha az utcán pongyolában jönnek szembe a nők

Sze­rezz be egyet gyor­san te is.

A ta­va­szi divat leg­na­gyobb do­bása a pon­gyo­la­szerű, "over­size"-nak is ne­ve­zett, lenge kabát.

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

Itt a ma­dár­toll alakú szem­öl­dök!

A szem­öl­dök for­má­zá­sá­nak ed­digi di­vat­jai csak a szem­öl­dö­künk vas­tag­sá­gára, netán a szí­nére ter­jed­tek ki. Ám most új len­dü­le­tet ka­pott a kre­a­ti­vi­tás!

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

Le­nyű­göző ár­nya­la­tok­kal hó­dít­hatsz!

Itt az új trend és csep­pet sem mond­ható unal­mas­nak! A pa­letta leg­iz­gal­ma­sabb színe, a vörös kerül újra elő­térbe. Le­nyű­göző ár­nya­la­tok­kal hó­dít­hatsz!

Fodor minden mennyiségben, hihetetlenül romantikus lesz idén a nő

Fodor minden mennyiségben, hihetetlenül romantikus lesz idén a nő

Sze­ret­néd hang­sú­lyozni ti­tok­za­tos és finom nő­i­es­sé­ge­det? Ezek­kel a hul­lámzó rá­té­tek­kel si­ke­rülni fog.

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg.

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg.

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes.

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

Szupernőies az idei tavasz slágere! Csodásan fog állni, ha ezt viseled

Szupernőies az idei tavasz slágere! Csodásan fog állni, ha ezt viseled

Egyet­len apró trükk a ruhán, és máris tel­je­sen meg­újult, di­va­tos és iz­gal­mas lesz a vi­se­le­ted. Na meg per­sze te is.

Ne dobd ki a fél pár fülbevalód, ez lesz a divat

Ne dobd ki a fél pár fülbevalód, ez lesz a divat

Sze­ret­néd, ha min­den szem rád sze­ge­ződne? Hi­he­tet­le­nül fel­tűnő a ta­va­szi fül­be­va­ló­di­vat!

Máris itt az új trend: Ilyen szexi még sosem volt a neccharisnya

Máris itt az új trend: Ilyen szexi még sosem volt a neccharisnya

Légy stí­lu­so­san iz­gal­mas!

Most egé­szen új for­má­ban hozza vissza a divat a nagy klasszi­kust. Légy stí­lu­so­san iz­gal­mas, jöhet a necc­ha­ris­nya!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Eszméletlen, mire képes a brutálisan szexi magyar ducimodell

Eszméletlen, mire képes a brutálisan szexi magyar ducimodell

Fel­rob­ban­totta a netet Si­ro­kai Diána, aki­nek göm­böly­ded ido­ma­i­ért vi­lág­szerte mil­liók ra­jon­ga­nak.

Eszméletlen farmertrükk!

Eszméletlen farmertrükk!

Lé­te­zik egy zse­ni­á­lis mód­szer, ami­vel mosás nél­kül lesz újra friss. Mu­tat­juk!

Saj­nos a túl gya­kori mosás hamar tönk­re­te­szi az anya­got. Lé­te­zik vi­szont egy zse­ni­á­lis trükk, ami­vel mosás nél­kül lesz újra friss és üde a far­mer. Mu­tat­juk!

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ez a 6 egyszerű ruhadarab minden alacsony nőnek jól áll

Ha nem vagy elé­ge­dett a ma­gas­sá­god­dal, nyújtsd az ala­kod! Meg­mu­tat­juk, mely ru­ha­da­ra­bok a leg­elő­nyö­seb­bek szá­modra.

Ha nem vagy elé­ge­dett a ma­gas­sá­god­dal, nyújtsd az ala­kod! Meg­mu­tat­juk, mely ru­ha­da­ra­bok a leg­elő­nyö­seb­bek szá­modra.

Ragyogó lépések

Ragyogó lépések

A sárga a divat új őrü­lete! Ebben az évben újra vissza­tér a sárga a szí­nek közé, és nem csak ru­hák­ban, hanem ci­pők­ben és ki­egé­szí­tők­ben is.

A sárga a divat új őrü­lete! Ebben az évben újra vissza­tér a sárga a szí­nek közé, és nem csak ru­hák­ban, hanem ci­pők­ben és ki­egé­szí­tők­ben is.

Esküvő vintage stílusban

Esküvő vintage stílusban

Fény­ko­rát éli a vin­tage, és már a nagy napra is be­lopta magát, ami­nek az ered­mé­nye az egyedi igazi stí­lu­sos es­küvő.

Fény­ko­rát éli a vin­tage, és már a nagy napra is be­lopta magát, ami­nek az ered­mé­nye az egyedi igazi stí­lu­sos es­küvő.

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Ugye neked is meg­van az a für­dő­ruha-vá­sár­lás, ami­kor nem ta­lálsz meg­fe­lelő mé­re­tet, mert ami alul jó, az felül szűk, vagy épp for­dítva, vagy egy­ál­ta­lán nincs a mé­re­ted­ben?

Ugye neked is meg­van az a für­dő­ruha-vá­sár­lás, ami­kor nem ta­lálsz meg­fe­lelő mé­re­tet, mert ami alul jó, az felül szűk, vagy épp for­dítva, vagy egy­ál­ta­lán nincs a mé­re­ted­ben?

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

A bo­ka­csiz­mák ezen vál­to­za­tát mond­ják ugyan bo­szi­ci­pő­nek, de sebaj! Sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

A bo­ka­csiz­mák ezen vál­to­za­tát mond­ják ugyan bo­szi­ci­pő­nek, de sebaj! A lé­nyeg, hogy a he­gyes orr és a kúp­sa­rok esz­mé­let­len sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk. Most azt árul­ják el, hogy me­lyik az a ci­pő­sa­rok, ame­lyik egy­szerre ké­nyel­mes, és re­me­kül áll a lá­ba­don.

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk, ha di­vat­ta­nácsra van szük­ség. Most azt árul­ják el, hogy me­lyik az a ci­pő­sa­rok, ame­lyik egy­szerre ké­nyel­mes, és re­me­kül áll a lá­ba­don.

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi.

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi és még ké­nyel­mes is! Végre egy trend, ami min­den­ki­nek te­li­ta­lá­lat.

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

2017 a túl­zá­sok éve lesz.

2017 a túl­zá­sok éve lesz, ha ék­sze­rek­ről be­szé­lünk. A ha­tal­mas nyak­lán­cok és me­dá­lok mel­lett meg­je­len­nek az óri­ási gyű­rűk és kar­pe­re­cek is.

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan dob­ha­tod fel egy­sze­rűen a far­mert, hogy min­dig sze­xin vil­lants benne!

A far­mer­ral egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni! Üzem­biz­tos és di­va­tos, akkor is ki­hú­zod vele, ami­kor úgy érzed, hogy éppen nincs is mit fel­ven­ned. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan dob­ha­tod fel egy­sze­rűen a far­mert, hogy min­dig sze­xin vil­lants benne!

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det. Ibo­lya­szín, lila, hal­vány- és mély­kék ár­nya­la­tok je­len­nek meg a haj­ko­ro­nán.

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det. Ibo­lya­szín, lila, hal­vány- és mély­kék ár­nya­la­tok je­len­nek meg a haj­ko­ro­nán.

Ezt vetik be a bőrgyógyászok a makulátlan bőr érdekében

Kitálalnak a szakértők: ezt vetik be a bőrgyógyászok a makulátlan bőr érdekében

Egy bőr­gyó­gyász min­dent tud a bőr mű­kö­dé­sé­ről, öre­ge­dé­sé­ről, egész­sé­gé­ről és szép­sé­gé­ről.

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik állna jól?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik áll jól?

Most, hogy fel­ment a hő­mérő hi­gany­szála, vedd elő a lenge ru­há­kat a szek­rény­ből.

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Né­hány éve rob­bant be a di­vatba ez a kü­lön­le­ges egy­ré­szes fazon, de úgy tűnik, idén megint vissza­tér a nők leg­na­gyobb örö­mére.

Né­hány éve rob­bant be a di­vatba ez a kü­lön­le­ges egy­ré­szes fazon, de úgy tűnik, idén megint vissza­tér a nők leg­na­gyobb örö­mére. Több­féle mo­dell közül vá­laszt­hatsz. A vissza­fo­got­tabb, ami­kor csak a de­ré­ked vagy a csí­pőd apró ré­szei vil­lan­nak ki, de van­nak na­gyon me­ré­szek is.

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Akad­nak olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Akad­nak olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Jön a nudista cipődivat: Szuperszexi lesz minden nő

Jön a nudista cipődivat: Szuperszexi lesz minden nő

Nincs ennél dö­gö­sebb vá­lasz­tás!

Nincs ennél ke­cse­sebb, nő­i­e­sebb és dö­gö­sebb vá­lasz­tás. Ezt a da­ra­bot be kell sze­rez­ned neked is!

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek, az ombre vagy a blo­range mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

Ez a szín lesz a tavasz slágere! Mindenkit megfiatalít!

Ez a szín lesz a tavasz slágere! Mindenkit megfiatalít!

A mos­tani sze­zon leg­na­gyobb do­bása egy olyan szín, mely talán még nem buk­kant fel a szek­ré­nyed­ben.

A mos­tani sze­zon leg­na­gyobb do­bása egy olyan szín, mely talán még nem buk­kant fel a szek­ré­nyed­ben, mégis biz­tos, hogy imádni fogod, ha meg­lá­tod, mi­lyen nagy­sze­rűen tudod va­ri­álni.

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén.

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén.

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

A tavasz nélkülözhetetlen alapdarabja ez a lábbeli

A tavasz nélkülözhetetlen alapdarabja ez a szuperkényelmes lábbeli

Eddig azt hit­ted, hogy pa­pu­csot csak nyári me­leg­ben hord­hatsz? Té­vedsz.

5 egyszerű módszer, amivel otthon is kivilágosíthatod a hajad

Otthon is kivilágosíthatod a hajad

Most 5 olyan mód­szert mu­ta­tunk, ami­vel nem csak fris­sebb, vi­lá­go­sabb színt adsz ha­jad­nak, de köz­ben még táp­lá­lod is.

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led! Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led!

2017 tavaszán álomszép leszel: sosem volt ilyen nőies a nadrág!

2017 tavaszán álomszép leszel: sosem volt ilyen nőies a nadrág!

Szu­per­szexi, na­gyon dögös és még ké­nyel­mes is - ezt nyújtja a ta­va­szi nad­rág­di­vat. Iga­zán sze­retni fogod!

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk.

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk.

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Ra­gyogó ár­nya­la­tok­kal le­hetsz idén igazi bom­bázó! Mu­tat­juk, me­lyek lesz­nek az igazi slá­ge­rek.

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a karcsú derekad

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a gyönyörű, karcsú derekad

A kes­keny derék min­dig is a nő­i­es­ség szim­bó­luma marad. Szexi és csá­bító le­szel.

Tarol az új trend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Tarol az új divattrend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Bár már bú­csút int­het­tünk a tél­nek, azért még elég hűvös az idő. Idén el­fe­lejt­het­jük a klasszi­kus ta­va­szi ka­bá­tot, va­lami sok­kal jobb lesz he­lyette.

Bár már bú­csút int­het­tünk a tél­nek, azért még elég hűvös az idő. Idén azon­ban el­fe­lejt­het­jük a klasszi­kus ta­va­szi ka­bá­tot, va­lami sok­kal jobb lesz he­lyette.

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba ezzel az egyszerű trükkel

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba ezzel az egyszerű trükkel

A hul­lá­mos haj, a lok­nik gyö­nyö­rűek, nő­i­e­sek és na­gyon sze­xik. Olyan tech­ni­kát mu­ta­tunk, mellyel könnye­dén el­ér­he­ted a kí­vánt ha­tást.

A hul­lá­mos haj, a lok­nik gyö­nyö­rűek, nő­i­e­sek és na­gyon sze­xik. Olyan tech­ni­kát mu­ta­tunk, mellyel könnye­dén el­ér­he­ted a kí­vánt ha­tást.

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról egy pul­csi­ban.

Végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról egy pul­csi­ban.

4 tavaszi divattrükk, amitől pokoli csinosak a francia nők

4 tavaszi divattrükk, amitől pokoli csinosak a francia nők

Meg­mu­tat­juk a tit­kot, mi hozza lázba idén a fran­cia nőket. Ké­nye­lem és újí­tás, me­rész­ség és egyé­ni­ség jár együtt az ut­cá­kon.

Meg­mu­tat­juk a tit­kot, mi hozza lázba idén a fran­cia nőket. Ké­nye­lem és újí­tás, me­rész­ség és egyé­ni­ség jár együtt az ut­cá­kon.

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Már nem­csak a sztár­vi­lág­ban, de az utcán is vissza­kö­szön­nek a 90-es évek leg­jel­lem­zőbb stí­lus­ele­mei! Fi­gyeld a fri­zu­rát, a smin­ket és a ki­egé­szí­tő­ket!

Már nem­csak a sztár­vi­lág­ban, de az utcán is vissza­kö­szön­nek a 90-es évek leg­jel­lem­zőbb stí­lus­ele­mei! Fi­gyeld a fri­zu­rát, a smin­ket és a ki­egé­szí­tő­ket! Járj nyi­tott szem­mel , és máris össze­szed­he­ted a neked meg­fe­lelő, és tet­sző ma is di­va­tos da­ra­bo­kat. Mi is meg­mu­ta­tunk be­lőle né­há­nyat!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek, és a har­mo­ni­kus, élet­igenlő ár­nya­la­tok jön­nek di­vatba. Jö­het­nek a szexi szok­nyák!

Gyengül, ritkul a hajad? Itt a megoldás!

Gyengül, ritkul a hajad? Itt a megoldás!

Túl sok haj­szál marad a fé­sűd­ben, mi­köz­ben egyre vé­ko­nyabb a cop­fod?

Túl sok haj­szál marad a fé­sűd­ben, mi­köz­ben egyre vé­ko­nyabb a cop­fod? Saj­nos a haj rit­ku­lása együtt jár az idő mú­lá­sá­val. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy bele kel­lene tö­rőd­nöd.

Ettől lesz szexi minden nő: vad színekkel köszönt be a tavasz

Ettől lesz szexi minden nő: vad színekkel köszönt be a tavasz

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit. A 2017-es évben iga­zán vad, mégis nőies szí­nekre szá­mít­ha­tunk.

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit. A 2017-es évben iga­zán vad, mégis nőies szí­nekre szá­mít­ha­tunk.

Íme 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal leszel bombázó idén

Íme 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal leszel bombázó idén

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc.

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc fri­zu­rák fog­nak idén le­venni a lá­bad­ról. És ha ki­pró­bá­lod, imádni fogod!

Dögösebb nem is lehetne a nyári cipődivat! Imádni fogjuk!

Dögösebb nem is lehetne a nyári cipődivat! Imádni fogjuk!

Ha­ma­ro­san le­rúg­hat­juk a vas­tag csiz­má­kat és újra szexi kis­ci­pőkbe búj­tat­hat­juk a lá­bun­kat.

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is...

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is, a szín­hasz­ná­lat pedig őrü­le­tes lesz.

Hihetetlenül nőies és szexi lesz a 2017-es divat

Hihetetlenül nőies és szexi lesz a 2017-es divat

A ta­vasz nagy do­bása: a sárga és a kék. Nőies, ele­gáns és őrül­ten szexi.

A ta­vasz nagy do­bása: a sárga és a kék. Nőies, ele­gáns és őrül­ten szexi. Szu­pe­rül kom­bi­nál­ható így a hét­köz­na­pokra is remek vá­lasz­tás.

Oscar-gála 2017: Csipkebetétes vörös estélyiben tündökölt a magyar színésznő

Oscar-gála 2017: Csipkebetétes vörös estélyiben tündökölt a magyar színésznő

Sza­mosi Zsófia, a dí­ja­zott ma­gyar film fő­sze­rep­lője öl­tö­zé­ké­vel is el­káp­ráz­tatta a részt­ve­vő­ket.

Álom­szép ru­ha­köl­te­mé­nyek­ben pom­páz­tak a világ leg­szebb és leg­jobb szí­nész­női az idei Oscar gálán. Sza­mosi Zsófia, a dí­ja­zott ma­gyar film fő­sze­rep­lője öl­tö­zé­ké­vel is el­káp­ráz­tatta a részt­ve­vő­ket.

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Gyö­nyörű csip­kék jel­lem­zik a ta­va­szi fe­hér­ne­mű­di­va­tot.

Gyö­nyörű csip­kék jel­lem­zik a ta­va­szi fe­hér­ne­mű­di­va­tot.

Rafináltan újult meg a leggings: Ezt biztosan imádni fogod

Rafináltan újult meg a leggings: Ezt biztosan imádni fogod

Egé­szen új és iz­gal­mas for­má­ban tér vissza ez a ké­nyel­mes darab. Ele­gáns, szexi és di­va­tos szet­te­ket mu­ta­tunk.

Egé­szen új és iz­gal­mas for­má­ban tér vissza ez a ké­nyel­mes darab. Ele­gáns, szexi és di­va­tos szet­te­ket mu­ta­tunk.

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A ta­vasz és nyár leg­szu­pe­rebb trükk­jét mu­tat­juk. Álom­szép fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak ezzel az öt­let­tel!

A ta­vasz és nyár leg­szu­pe­rebb trükk­jét mu­tat­juk. Álom­szép fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak ezzel az öt­let­tel!

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Iz­gal­mas, vál­to­za­tos és szexi lesz az idei sze­zon di­vatja. Gyö­nyörű da­ra­bok közül vá­lo­gat­hatsz majd!

Iz­gal­mas, vál­to­za­tos és szexi lesz az idei sze­zon di­vatja. Gyö­nyörű da­ra­bok közül vá­lo­gat­hatsz majd!