SIKK

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fazon!

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja!

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van! Őrü­le­te­sen szexi és nőies le­hetsz benne.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van! Őrü­le­te­sen szexi és nőies le­hetsz benne. Bo­lon­dítsd meg az őszt, ke­verd az ár­nya­la­to­kat!

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Ideje elő­venni a szek­rény­ből vagy be­sze­rezni a sze­zon leg­pra­ti­ku­sabb da­rab­ját, mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó!

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes.

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Trendi, őrült, és ké­nyel­mes.

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, és me­le­gek. A ter­ve­zők gon­dos­kod­tak róla, hogy télen csi­nos, szexi le­hess.

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

Egyre több nő akad, aki az arcát is bo­rot­válni kezdte. De vajon miért ter­jed ez a ve­szé­lyes trend?

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát, ez az ötlet őrült jó

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát, ez az ötlet őrült jó

Vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat, ezért őrül meg min­den nő! A fe­kete vagy szürke he­lyett idén öltsd ma­gadra a nyári ter­mé­szet szí­neit.

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat, ezért őrül meg min­den nő! A fe­kete vagy szürke he­lyett idén öltsd ma­gadra a nyári ter­mé­szet szí­neit. Bá­mu­la­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, eze­ket a ka­bá­to­kat ele­gáns he­lyekre és a min­den­na­pokba is fel­ve­he­ted.

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány! Így vi­seld a zok­nit és olyan lesz, mintha csizma lenne a lá­ba­don!

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány! Így vi­seld a zok­nit és olyan lesz, mintha csizma lenne a lá­ba­don! Ezzel az öt­let­tel to­vább hord­ha­tod a nyári ked­venc to­pán­ká­i­dat is. Hi­he­tet­len­nek tűnik, amit ki­ta­lál­nak a ter­ve­zők, de ez nem is olyan meg­döb­bentő. Te is így gon­do­lod? Pró­báld ki, mi­lyen a hatás?

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Lepd meg a férfi­a­kat!

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Lepd meg a férfi­a­kat!

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kell sze­rez­ned!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kel sze­rez­ned ezt a cso­dás fa­zont!

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből. Vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bár­mi­lyen ru­ha­da­ra­bot, a ka­bát­tól a fe­hér­ne­műig, min­den­hol ez a minta tarol.

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből. Vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bár­mi­lyen ru­ha­da­ra­bot, a ka­bát­tól a fe­hér­ne­műig, min­den­hol ez a minta tarol. Na­gyon csi­nos, és nőies, de rop­pant va­dító min­ták az áru­há­zak pol­cain. Szu­per szexi le­hetsz ben­nük!

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket , nem ma­rad­hat ki a leg­gins sem.

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért. A világ leg­drá­gább ci­pője azon­ban mil­li­ár­dos tétel.

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kért. A világ leg­drá­gább ci­pő­jé­nek több mil­li­árd fo­rin­tos ára azon­ban a leg­töb­bünk le­he­tő­sé­geit sok­szo­ro­san meg­ha­ladná. Lás­suk, mi kerül ennyibe egy pár cipőn, ame­lyet tény­leg csak az iga­zán gaz­da­gok en­ged­het­nek meg ma­guk­nak.

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Az idei őszi-téli sze­zon­ban a vidám ár­nya­la­tok ural­ják a tren­det.

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

Ele­gáns, szexi, és ezer arca van. Gyö­nyö­rűen ki­emeli a női dom­bo­ru­la­to­kat, nem vé­let­len, hogy újra di­vatba jött.

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti. Él­vezd az őszt, pö­rögj te is, ahogy régen tet­ted!

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti.

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

A leg­újabb trend sze­rint egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

A leg­újabb trend sze­rint olyan dí­szí­tést ka­pott a tor­na­cipő, hogy attól egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Va­gány és ké­nyel­mes lett a pul­csi.

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező!

Bizarr harisnyadivat jön, most aztán tényleg minden nő bajban lesz

Bizarr harisnyadivat jön, most aztán tényleg minden nő bajban lesz

Ami a ki­fu­tón jól néz ki, az nem biz­tos, hogy a min­den­na­pok­ban is meg­állja a he­lyét. A leg­újabb ál­do­zat a ha­ris­nya...

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna az ősz örök ked­vence, több ár­nya­lat is pá­ro­sít­ható vele. A di­vat­ban je­len­leg nem meg­lepő a szí­nek vad ke­ve­réke, ne hagyd ki idén te sem!

A barna az ősz örök ked­vence, több ár­nya­lat is pá­ro­sít­ható vele. A di­vat­ban je­len­leg nem meg­lepő a szí­nek vad ke­ve­réke, ne hagyd ki idén te sem! Sza­ba­don, kre­a­tí­van va­ri­ál­ha­tod!Hi­he­tet­len, hogy a barna szinte fe­ke­te­ként mű­kö­dik, annyi fajta színt fel­ve­hetsz vele. Nin­cse­nek sza­bá­lyok!

Őrülten egyszerű, de szuper divattippek: stíluslecke Katalin hercegné húgától

Őrülten egyszerű, de szuper divattippek: stíluslecke Katalin hercegné húgától

Stí­lus­ban Pippa is fel­ve­szi a ver­senyt nő­vé­ré­vel, Ka­ta­lin her­ceg­né­vel.

Stí­lus­ban Pippa is fel­ve­szi a ver­senyt nő­vé­ré­vel, Ka­ta­lin her­ceg­né­vel.

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Ext­ré­men túl­mé­re­te­zett hol­mik dik­tál­ják a tren­det 2019-ben, mu­tat­juk!

Ext­ré­men túl­mé­re­te­zett hol­mik dik­tál­ják a tren­det 2019-ben. Nézd meg te is, ho­gyan tudod a kissé el­túl­zott da­ra­bo­kat a hét­köz­napi öl­töz­kö­désbe be­ik­tatni.

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted.

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Vá­laszd olyan szín­ben és anyag­ból, mely jel­lemző a te stí­lu­sodra. Spor­tos­tól egé­szen a nőies ele­gáns kom­bi­ná­ci­ó­ban hord­ha­tod. A fan­tá­zi­ádra van bízva.

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Idén ős­szel is a leg­jobb, ha az erdő szí­nei közül vá­lo­gatsz, szé­les a skála, és a min­ták is vadak.

Idén ős­szel is a leg­jobb, ha az erdő szí­nei közül vá­lo­gatsz, szé­les a skála, és a min­ták is vadak.

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus.

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus. Még egy vi­rá­gos ru­há­hoz is fel­ve­he­ted, most va­ló­ban min­dent sza­bad!

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja? Ez a trend végig fog sö­pörni a vi­lá­gon. Szó­val ne cso­dál­kozz, in­kább kö­vesd te is!

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja? Ez a trend végig fog sö­pörni a vi­lá­gon, min­denki így festi majd a sze­mét. Szó­val ne cso­dál­kozz, in­kább kö­vesd te is! Hamar gya­kor­la­tot szer­zel majd benne, és jöhet a hó­dí­tás!

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Szu­per szexi haj­fes­tés­sel hódít a leg­újabb fri­zu­ra­di­vat! Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szu­per szexi haj­fes­tés­sel hódít a leg­újabb fri­zu­ra­di­vat! Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Na­gyon nőies, na­gyon dögös.

Na­gyon nőies, na­gyon csi­nos, és min­den­ki­nek jól áll. A ce­ru­za­szok­nya ta­rolni fog a sze­zon­ban.

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Egy ilyen nad­rág­hoz nem egy­szerű cipőt vá­lasz­tani, spor­tos le­gyen vagy ele­gáns?

Egy ilyen nad­rág­hoz nem egy­szerű cipőt vá­lasz­tani, spor­tos le­gyen vagy ele­gáns? Mu­tat­juk, idén mi­lyen láb­be­lik lesz­nek iga­zán menők.

Ennél bizarrabb bugyit még nem láttál, ráadásul Rihanna tervezte

Ennél bizarrabb bugyit még nem láttál

Ri­hanna smink, cipő, és zokni kol­lek­ci­ója után most dögös fe­hér­ne­mű­ket ter­ve­zett, me­lye­ket a New York-i di­vat­hé­ten ter­hes mo­del­le­ken mu­ta­tott be.

Túllőttek az olasz divattervezők a célon: Merénylet a női láb ellen

Túllőttek az olasz divattervezők a célon: Merénylet a női láb ellen

A ma­gas­sarkú cipő-zokni pá­ro­sí­tás már ta­valy be­jött a di­vatba, ám a trend még erő­seb­ben tom­bol.Tet­szik ez va­la­ki­nek?

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Különös formájú kistáskák a sztárok kedvencei

Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get.

A sztár­vi­lág­ban lát­tunk már ér­de­kes, di­va­tos­nak mon­dott cuc­co­kat. Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get. A hí­res­sé­gek imád­ják eze­ket a da­ra­bo­kat.

Óriási ötlet, ezt hordják öv helyett az olasz nők

Óriási ötlet, ezt hordják öv helyett az olasz nők

Néha a leg­egy­sze­rűbb öt­le­tek hoz­nak igazi újí­tást a di­vatba. Most is egy ap­ró­ság vál­toz­tatta meg a höl­gyek meg­je­le­né­sét.

Néha a leg­egy­sze­rűbb öt­le­tek hoz­nak igazi újí­tást a di­vatba. Most is egy ap­ró­ság vál­toz­tatta meg a höl­gyek meg­je­le­né­sét. Olasz ut­cá­kon sé­tálva, fo­lya­ma­to­san be­le­üt­köz­hetsz ebbe a ki­egé­szí­tőbe, min­den kor­osz­tály ked­vence lett! Nad­rág­hoz, ru­há­hoz és szok­nyá­hoz is vi­sel­he­ted.

Magyar divattervező a világhírnév kapujában

Egy magyar divattervező holnap belép a világhírnév kapuján

A fi­a­tal di­vat­ter­vező már­kája, a Na­nushka hol­nap mu­tat­ko­zik be a New York Fas­hion We­eken, el­is­me­rést sze­rezve ezzel nem­csak a már­ká­nak, de Ma­gyar­or­szág­nak is.

A ma­gyar di­va­tot végre meg­is­mer­heti az egész világ, hála Sán­dor Szand­rá­nak és csa­pa­tá­nak. A fi­a­tal di­vat­ter­vező már­kája, a Na­nushka ugyanis ma mu­tat­ko­zik be a New York Fas­hion We­eken, el­is­me­rést sze­rezve ezzel nem­csak a már­ká­nak, de Ma­gyar­or­szág­nak is.

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

El­ké­pesztő lát­vány, tény­leg szu­per meg­ol­dást ta­lál­tak ki a ter­ve­zők.

El­ké­pesztő lát­vány, tény­leg szu­per meg­ol­dást ta­lál­tak ki a ter­ve­zők. Ezt ki kell pró­bálni!

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel.

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed.

Felejtsd el a pulóvert ősszel, ezt vedd fel, ha beköszönt a hűvös idő

Felejtsd el a pulóvert ősszel, ezt vedd fel, ha beköszönt a hűvös idő

Csí­pős reg­ge­le­ken nincs is ennél a fel­ső­nél jobb vi­se­let! Bár­mi­hez fel­ve­he­ted és rop­pant ké­nyel­mes.

Csí­pős reg­ge­le­ken nincs is ennél a fel­ső­nél jobb vi­se­let! Bár­mi­hez fel­ve­he­ted, rop­pant ké­nyel­mes, spor­tos, és nőies. A min­tás, a szí­nes és az egy­szerű szürke is di­va­tos és sok­kal csi­no­sabb le­szel benne, mint egy pul­csi­ban. Kar­di­gán he­lyett is tö­ké­le­tes, alá tudsz öl­tözni, így na­gyon hasz­nos öl­tö­zet.

Íme a minta, ami mindent elborít! Így leszel idén ősszel csinos

Íme a minta, ami mindent elborít! Így leszel idén ősszel csinos

Sokak ked­venc min­tája ismét di­vat­ban. Ha eddig még nem sze­rez­tél be ma­gad­nak ebből a di­va­tos anyag­ból.

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Vissza­tér a far­mer ove­rall!

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal, pánt­tal és zse­bek­kel dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a leg­újabb far­mer­nad­rá­got. Vissza­tér a far­mer ove­rall!

Álomszép lesz az ősz manikűrdivatja, nehogy kihagyd az új trendet

Álomszép lesz az ősz manikűrdivatja, nehogy kihagyd az új trendet

Nem ismer le­he­tet­lent a leg­fris­sebb divat! Rend­kí­vül íz­lé­ses.

Nem ismer le­he­tet­lent a leg­fris­sebb divat! Rend­kí­vül íz­lé­ses.

Ebben az átlátszó nagyibugyiban hódítanak most a nők

Ebben az átlátszó nagyibugyiban hódítanak most a nők

Az idei év nagy slá­ge­ré­ben esz­mé­let­len dögös le­szel. Va­dítsd meg a pá­ro­dat, vi­selj ero­ti­kus bu­gyi­kat. Vá­lassz ezek­ből a fe­hér­ne­műk­ből!

Az idei év nagy slá­ge­ré­ben esz­mé­let­len dögös le­szel. Va­dítsd meg a pá­ro­dat, vi­selj ero­ti­kus bu­gyi­kat. Vá­lassz ezek­ből a fe­hér­ne­műk­ből, és gyö­nyö­rűen ke­re­ke­dik majd a pop­sid. Szu­per al­só­ne­mű­ket vi­sel­hetsz, fe­lejtsd el a tan­gát, adj teret a sej­tel­mes fa­zon­nak. Igazi ínyen­cek­nek való bu­gyi­ban.

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Talán soha nem is megy ki iga­zán a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli.

Talán soha nem is megy ki a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli. Idő­ről-időre meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain.

Ilyen gyönyörű melltartót hordanak az igazán nagymellű nők

Ilyen gyönyörű melltartót hordanak az igazán nagymellű nők

Úgy érzed, túl na­gyok a keb­leid? Most meg­old­juk a prob­lé­mád!

Úgy érzed, túl na­gyok a keb­leid? Most meg­old­juk a prob­lé­mád! Di­va­tos, sze­xis mell­tar­tók a mé­re­ted­ben!

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Har­mó­ni­á­ban az év­szak­kal ez a leg­újabb trend a ma­ni­kűr­ben. Vá­lo­gass a leg­újabb kom­bi­ná­ci­ók­ból, hasz­nálj szí­ne­ket!

Ez a cipődivat tarol ősztől

Ez a cipődivat tarol ősztől

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz.

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani, a leg­sze­xibb da­ra­bo­kat.

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból.

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból. Ős­szel ra­gyogni fogsz benne, nem csak ké­nyel­mes, de iga­zán nőies és csi­nos is le­szel! Ha eddig nem volt bá­tor­sá­god ha­sonló min­tát vi­sel­ned, most itt az idő!

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Nincs miért bús­la­kod­nod, ha a ter­mé­szet szű­ken mérte a mell­bő­sé­get. Az új divat ugyanis a fi­lig­rán sik­kes nő!

Nincs miért bús­la­kod­nod, ha a ter­mé­szet neked is szű­ken mérte a mell­bő­sé­get. Az új divat ugyanis a fi­lig­rán sik­kes nő!

Ebben a bikiniben ragyognak idén nyáron a francia nők

Ebben a bikiniben ragyognak idén nyáron a francia nők

A fran­cia nők­ről köz­tu­dott, hogy min­dig egy lé­pés­sel a divat előtt jár­nak és most sincs ez más­képp. Mu­tat­juk mi­lyen bi­kini szen­zá­ci­ók­ban dom­bo­rí­ta­nak idén!

Ez a gyönyörű ruha lesz az ősz slágere, ilyet akar minden nő

Ez a gyönyörű ruha lesz az ősz slágere, ilyet akar minden nő

Mu­tat­juk a fa­zo­no­kat.

Min­den év­szak­nak meg­van a ked­venc vi­se­lete. Idén ős­szel ez a ruha lesz a leg­nép­sze­rűbb, nem lesz olyan prog­ram, ahová nem ve­he­ted fel.

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Őr­jí­tően szexi lesz a lábad, ha jól vá­lasz­tasz ma­gad­nak min­tát!

Őr­jí­tően szexi lesz a lábad, ha jól vá­lasz­tasz ma­gad­nak min­tát! Örök fe­hér­nemű lett di­va­tos a nők kö­ré­ben. Meg­őrül majd tőle a párod, mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet. Úgy vá­lassz min­tát, hogy az va­ló­ban téged fe­jez­zen ki.

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon, amit egy­sze­rűen imádni fogsz.

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon, amit egy­sze­rűen imádni fogsz.

2019 elképesztő meglepetése: Óriási fordulatot a vesz a nadrágdivat

2019 elképesztő meglepetése: Óriási fordulatot a vesz a nadrágdivat

Így hordd ezt a nép­szerű da­ra­bot az új sze­zon be­kö­szön­té­vel!

Az új trend­nek kö­szön­he­tően esz­mé­let­len ele­gáns lesz min­den nő, test­al­kat­tól füg­get­le­nül!

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Őrület, megújult a leggings! Ezért rajong most minden trendi nő

Kim Kar­das­hian hozta di­vatba ezt a kü­lön­le­ges nad­rá­got. Meg­lepő kom­bi­ná­ci­ók­kal rob­bant be ez az új a trend.

Kim Kar­das­hian hozta di­vatba ezt a kü­lön­le­ges nad­rá­got. Meg­lepő kom­bi­ná­ci­ók­kal rob­bant be ez az új a trend, de egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mivel ve­szed fel, hogy ne le­gyen rö­he­jes. Mu­ta­tunk né­hány di­va­tos meg­ol­dást, vá­lassz egy neked való szet­tet, ne hagyd ki idén nyá­ron.

Palvin Barbara ezt csúnyán benézte, csak a melltartóját figyeld!

Palvin Barbara ezt csúnyán benézte, csak a melltartóját figyeld!

Szé­dítő videó ke­rült ki az in­ter­netre.

A mell­tar­tó­ban pó­zoló szu­per­mo­dell sú­lyos bakit kö­ve­tett el, és olyasmi de­rült ki, amit biz­tos nem gon­dol­tál volna róla...

Ettől a filléres trükktől lett az idei fülbevalódivat a nők legnagyobb kedvence

Ettől a filléres trükktől lett az idei fülbevalódivat a nők legnagyobb kedvence

Imád­ni­való fazon a bol­tok pol­cain!

Imád­ni­való fazon a bol­tok pol­cain! Tom­bol a sok­színű, va­rázs­la­tos fül­be­való trendje. Most aztán tény­leg nem nehéz meg­ta­lálni az egyé­ni­sé­ged­hez leg­job­ban illő ék­szert.

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Ha va­lódi ki­hí­vást sze­ret­nél egy férfi szá­mára, akkor ez a te di­va­tod! Le­gény le­gyen a tal­pán, aki ennek a me­rész lát­vány­nak ellen tud állni.

Ha va­lódi ki­hí­vást sze­ret­nél egy férfi szá­mára, akkor ez a te di­va­tod! Le­gény le­gyen a tal­pán, aki ennek a me­rész lát­vány­nak ellen tud állni. Ezzel a vi­se­let­tel min­den­kit meg­őr­jí­te­nek a nők. Te is elég bátor vagy fel­venni?

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Amikor a nő kirázza a kisujjából az eleganciát: Stílusos, szexi és kényelmes

Min­den nő sze­retne csi­nos lenni, ami­kor hosszú idő után ta­lál­ko­zik a régi ba­rá­tok­kal. Fan­tasz­ti­kus fa­zo­no­kat mu­ta­tunk!

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det!

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det! Mu­tat­juk a leg­újabb vál­to­za­to­kat!

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Nem is gon­dol­nánk, hogy az éne­kesnő el­múlt 50 éves! Esz­mé­let­len csi­nos és esze ágá­ban sincs vissza­fo­got­tan öl­töz­ködni.

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

Rá­un­tál a ké­nyel­met­len zsi­nór­tan­gára? Itt a neked való, férfi­a­kat el­káp­ráz­tató fazon, a bra­zil tanga.

Pikáns különlegességeket tartogat a szexhez a legújabb női bugyifazon

Pikáns különlegességeket tartogat a szexhez a legújabb női bugyifazon

Tom­bol az ero­tika a leg­újabb trendi bu­gyik­nál, ezek­nek egy pasi sem tud el­len­állni! Ne té­ves­szen meg a magas derék, mert mind­egyik fazon őrül­ten szexi és dögös. mu­tat­juk a leg­hun­cu­tabb tit­ko­kat!

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Az új­don­sült her­ceg­nőt kö­veti egész Eu­rópa, ha di­vat­ról van szó! Így ne le­pőd­jünk meg, ha mos­tan­tól a pú­der­ró­zsa­szín kerül a tren­dekbe.

Az új­don­sült her­ceg­nőt kö­veti egész Eu­rópa, ha di­vat­ról van szó! Így ne le­pőd­jünk meg, ha mos­tan­tól a pú­der­ró­zsa­szín kerül a tren­dekbe. Mu­tat­juk, mi is áll e divat mö­gött!

Őrület, mivel takarják újabban a mellüket a nők

Őrület, mivel takarják újabban a mellüket a nők

Na­gyon ero­ti­kus a nyár leg­for­róbb fel­sője! Tuti min­den férfi meg­for­dul utá­nad, ha ezt a fel­sőt vi­se­led.

Na­gyon ero­ti­kus a nyár leg­for­róbb fel­sője! Tuti min­den férfi meg­for­dul utá­nad, ha ezt a fel­sőt vi­se­led. Ez a top ki­csit sem diszk­rét.

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Sej­tel­mes rések és trük­kös ha­sí­té­kok jel­lem­zik az új tren­det és mind­ezt klasszi­kus for­má­ban le­je­gyezve. Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Olyan diszk­ré­ten il­lesz­ke­dik a her­cegné stí­lu­sába ez a ki­egé­szítő, hogy fel sem tűnik, hogy vi­seli. Pedig szinte min­den öl­tö­zé­ké­ben ez hang­sú­lyozza a nő­i­es­sé­gét, nézd csak meg!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban, laza mo­del­lek a hét­vé­gére!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban.

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet, vál­to­za­to­sak a szí­nek és a for­mák is.

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet, vál­to­za­to­sak a szí­nek és a for­mák is. De mi tör­té­nik akkor, ami­kor a rövid kör­me­i­det sze­ret­néd hosszabb­nak, szebb­nek látni? Íme a meg­ol­dás, tet­szeni fog!