SIKK

2017-ben megújult a farmerdzseki - Ezt neked is látnod kell!

2017-ben megújult a farmerdzseki - Ezt neked is látnod kell!

Egy nő ru­ha­tá­rá­ból sem hi­á­nyoz­hat!

Ez az örök klasszi­kus vi­sel­hető a jól meg­szo­kott stí­lus­ban, vagy akár a leg­újabb di­vatú for­mák­ban. Az idén egy nő ru­ha­tá­rá­ból sem hi­á­nyoz­hat a far­mer­dzseki!

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A szem a lélek a tükre. Ha iga­zán fi­a­ta­los, üde és nyílt te­kin­te­tet sze­ret­nél, emeld ki a sze­med vi­rág­mo­tí­vu­mok­kal!

A szem a lélek a tükre. Ha iga­zán fi­a­ta­los, üde és nyílt te­kin­te­tet sze­ret­nél, emeld ki a sze­med vi­rág­mo­tí­vu­mok­kal!

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

Itt az új trend és csep­pet sem mond­ható unal­mas­nak! A pa­letta leg­iz­gal­ma­sabb színe, a vörös kerül újra elő­térbe. Le­nyű­göző ár­nya­la­tok­kal hó­dít­hatsz!

Itt az új trend és csep­pet sem mond­ható unal­mas­nak! A pa­letta leg­iz­gal­ma­sabb színe, a vörös kerül újra elő­térbe. Le­nyű­göző ár­nya­la­tok­kal hó­dít­hatsz!

Ez már téboly: ilyen átlátszó szoknyákban flangálnak idén a nők

Ez már téboly: ilyen átlátszó szoknyákban flangálnak idén a nők

Ez most 2017 leg­na­gyobb di­vatja.

Ez most 2017 leg­na­gyobb di­vat­őrü­lete. Ne ma­radj ki be­lőle, húzd fel bát­ran a meg­szo­kott far­me­redre és igazi egyé­ni­ség le­hetsz.

Fodor minden mennyiségben, romantikus lesz idén minden nő

Fodor minden mennyiségben, hihetetlenül romantikus lesz idén a nő

Sze­ret­néd hang­sú­lyozni ti­tok­za­tos és finom nő­i­es­sé­ge­det?

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Szuperszexi divat: így villantanak nyáron a nők

Nem lesz unal­mas a divat...

Idén nyá­ron sem kell ag­gód­nunk ami­att, hogy unal­mas lesz a divat. Szu­per­dö­gös min­ták je­len­nek meg min­den hol­min.

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

A szem­öl­dök for­má­zá­sá­nak ed­digi di­vat­jai csak a szem­öl­dö­künk vas­tag­sá­gára, netán a szí­nére ter­jed­tek ki.

A szem­öl­dök for­má­zá­sá­nak ed­digi di­vat­jai csak a szem­öl­dö­künk vas­tag­sá­gára, netán a szí­nére ter­jed­tek ki. Ám most új len­dü­le­tet ka­pott a kre­a­ti­vi­tás: itt a ra­gasz­tó­val for­má­zott, ma­dár­toll alakú szem­öl­dök!

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

Ne dobd ki a fél pár fülbevalód, ez lesz a divat

Ne dobd ki a fél pár fülbevalód, ez lesz a divat

Sze­ret­néd, ha min­den szem rád sze­ge­ződne? Hi­he­tet­le­nül fel­tűnő a ta­va­szi fül­be­va­ló­di­vat!

Bikini és forrónadrág: Eszméletlen szexi lesz 2017 stranddivatja!

Bikini és forrónadrág: Eszméletlen szexi lesz 2017 stranddivatja!

Rafi­nál­tan dögös, ult­ra­szexi bi­ki­nik!

Rafi­nál­tan dögös, ult­ra­szexi bi­ki­ni­ket ál­mod­tak a di­vat­ter­ve­zők az idei strand­sze­zonra. Less be ve­lünk a Te­ze­nis ki­fu­tó­jára, mu­tat­juk az iz­gal­mas szet­te­ket!

Szupernőies az idei tavasz slágere! Csodásan fog állni, ha ezt viseled

Szupernőies az idei tavasz slágere! Csodásan fog állni, ha ezt viseled

Egyet­len apró trükk a ruhán, és máris bom­bázó le­szel.

Egyet­len apró trükk a ruhán, és máris tel­je­sen meg­újult, di­va­tos és iz­gal­mas lesz a vi­se­le­ted. Na meg per­sze te is.

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Itt a nyár legnagyobb szenzációja: Eszméletlen szexi lesz minden nő!

Itt a nyár legnagyobb szenzációja: Eszméletlen szexi lesz minden nő!

Olasz di­vat­ter­ve­zők rob­ban­tot­tak az új trend­del! Egyet­len apró trükk a smink­ben és tün­dök­lően szép lesz min­den nő!

Olasz di­vat­ter­ve­zők rob­ban­tot­tak az új trend­del! Egyet­len apró trükk a smink­ben és tün­dök­lően szép lesz min­den nő!

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Fémes csillogás! Őrülten dögös az új cipőtrend

Bár a fémes ha­tású anya­gok ős­szel rob­ban­tak be a di­vatba, idén ta­vas­szal sem kell még tőlük el­bú­csúz­nunk.

Eszméletlen farmertrükk!

Eszméletlen farmertrükk!

Lé­te­zik egy zse­ni­á­lis mód­szer, ami­vel mosás nél­kül lesz újra friss. Mu­tat­juk!

Saj­nos a túl gya­kori mosás hamar tönk­re­te­szi az anya­got. Lé­te­zik vi­szont egy zse­ni­á­lis trükk, ami­vel mosás nél­kül lesz újra friss és üde a far­mer. Mu­tat­juk!

Eszméletlen, mire képes a brutálisan szexi magyar ducimodell

Eszméletlen, mire képes a brutálisan szexi magyar ducimodell

Fel­rob­ban­totta a netet Si­ro­kai Diána, aki­nek göm­böly­ded ido­ma­i­ért vi­lág­szerte mil­liók ra­jon­ga­nak. Olyan forró ké­pe­ket mu­ta­tunk, hogy el­akad a lé­leg­ze­ted!

Fel­rob­ban­totta a netet Si­ro­kai Diána, aki­nek göm­böly­ded ido­ma­i­ért vi­lág­szerte mil­liók ra­jon­ga­nak. Olyan forró ké­pe­ket mu­ta­tunk, hogy el­akad a lé­leg­ze­ted!

Ragyogó lépések

Ragyogó lépések

Ha nyár, akkor meleg és vég­te­len nap­sü­tés! Ebben az évben újra vissza­tér a sárga a szí­nek közé, és nem csak ru­hák­ban, hanem ci­pők­ben és ki­egé­szí­tők­ben is.

A sárga a divat új őrü­lete! Ebben az évben újra vissza­tér a sárga a szí­nek közé, és nem csak ru­hák­ban, hanem ci­pők­ben és ki­egé­szí­tők­ben is.

Esküvő vintage stílusban

Esküvő vintage stílusban

Fény­ko­rát éli a vin­tage, és már a nagy napra is be­lopta magát, ami­nek az ered­mé­nye az egyedi igazi stí­lu­sos es­küvő.

Fény­ko­rát éli a vin­tage, és már a nagy napra is be­lopta magát, ami­nek az ered­mé­nye az egyedi igazi stí­lu­sos es­küvő.

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Plus size-ként is stílusosan a vízparton

Ké­szülj föl a strand­sze­zonra a Pal­mers dögös für­dő­ru­há­i­ban!

Ugye neked is meg­van az a für­dő­ruha-vá­sár­lás, ami­kor nem ta­lálsz meg­fe­lelő mé­re­tet, mert ami alul jó, az felül szűk, vagy épp for­dítva, vagy egy­ál­ta­lán nincs a mé­re­ted­ben?

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

Most már biztos, ez a fura kiscsizma lesz tavasszal a divat

Sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

A bo­ka­csiz­mák ezen vál­to­za­tát mond­ják ugyan bo­szi­ci­pő­nek, de sebaj! A lé­nyeg, hogy a he­gyes orr és a kúp­sa­rok esz­mé­let­len sze­xissé va­rá­zsol min­den női lábat!

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Ami­kor már azt hin­néd, nincs új a nap alatt a di­vat­ban, máris meg­je­le­nik egy új őrü­let. Idén az ár­nyék­far­mer hódít.

Ami­kor már azt hin­néd, nincs új a nap alatt a di­vat­ban, máris meg­je­le­nik egy új őrü­let. Idén az ár­nyék­far­mer hódít - nézd meg, hogy hord­ha­tod a leg­elő­nyö­seb­ben ezt az ext­rém új­don­sá­got!

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A francia nők szerint ez a tökéletes cipősarok-méret

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk. Most azt árul­ják el, hogy me­lyik az a ci­pő­sa­rok, ame­lyik egy­szerre ké­nyel­mes, és re­me­kül áll a lá­ba­don.

A fran­cia nők­ben min­dig bíz­ha­tunk, ha di­vat­ta­nácsra van szük­ség. Most azt árul­ják el, hogy me­lyik az a ci­pő­sa­rok, ame­lyik egy­szerre ké­nyel­mes, és re­me­kül áll a lá­ba­don.

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Dögös és izgalmas divattól leszel bombázó tavasszal

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi és még ké­nyel­mes is! Végre egy trend, ami min­den­ki­nek te­li­ta­lá­lat.

Fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, szexi és még ké­nyel­mes is! Végre egy trend, ami min­den­ki­nek te­li­ta­lá­lat.

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan dob­ha­tod fel egy­sze­rűen a far­mert, hogy min­dig sze­xin vil­lants benne!

A far­mer­ral egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni! Üzem­biz­tos és di­va­tos, akkor is ki­hú­zod vele, ami­kor úgy érzed, hogy éppen nincs is mit fel­ven­ned. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan dob­ha­tod fel egy­sze­rűen a far­mert, hogy min­dig sze­xin vil­lants benne!

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

Hatalmas ékszerek csillognak tavasszal a nőkön

2017 a túl­zá­sok éve lesz, ha ék­sze­rek­ről be­szé­lünk.

2017 a túl­zá­sok éve lesz, ha ék­sze­rek­ről be­szé­lünk. A ha­tal­mas nyak­lán­cok és me­dá­lok mel­lett meg­je­len­nek az óri­ási gyű­rűk és kar­pe­re­cek is.

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ibolyaszín ametiszthaj a legújabb őrület

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det.

Ás­vá­nyok ins­pi­rál­ják a leg­újabb szi­vár­vány­haj-tren­det. Ibo­lya­szín, lila, hal­vány- és mély­kék ár­nya­la­tok je­len­nek meg a haj­ko­ro­nán.

Nincs súlyhatár! Ebben a fürdőruhában minden nő szexi lesz

Nincs súlyhatár! Ebben a fürdőruhában minden nő szexi lesz

Akár nya­ralni in­dulsz a kö­zel­jö­vő­ben, akár nem, eze­ket a für­dő­ru­há­kat lát­nod kell!

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Újra itt a fürdőruha, amiben minden nő karcsúnak látszik

Né­hány éve rob­bant be ez a di­vatba!

Né­hány éve rob­bant be a di­vatba ez a kü­lön­le­ges egy­ré­szes fazon, de úgy tűnik, idén megint vissza­tér a nők leg­na­gyobb örö­mére.

Ez a szín lesz a tavasz slágere! Mindenkit megfiatalít!

Ez a szín lesz a tavasz slágere! Mindenkit megfiatalít!

A mos­tani sze­zon leg­na­gyobb do­bása.

A mos­tani sze­zon leg­na­gyobb do­bása egy olyan szín, mely talán még nem buk­kant fel a szek­ré­nyed­ben, mégis biz­tos, hogy imádni fogod.

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik állna jól?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik áll jól?

Most, hogy fel­ment a hő­mérő hi­gany­szála, vedd elő a lenge ru­há­kat a szek­rény­ből.

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

A szexi nő egyik leg­főbb fegy­vere a tű­sarkú.

A szexi nő egyik leg­főbb fegy­vere a tű­sarkú, ám az ilyen cipő nem tesz jót a lá­bad­nak. Akad­nak vi­szont olyan láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem job­bak is, mint a lapos sar­kúak.

Így lesz idén tavasszal szuperszexi, végtelen hosszú a lábad! Ez a divat mindent visz

Így lesz idén tavasszal szuperszexi, végtelen hosszú a lábad! Ez a divat mindent visz

Nincs ennél ke­cse­sebb, nő­i­e­sebb és dö­gö­sebb vá­lasz­tás.

Nincs ennél ke­cse­sebb, nő­i­e­sebb és dö­gö­sebb.

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek!

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén. A leg­jobb, hogy akár kom­bi­nál­hat­juk is a ket­tőt.

A tavasz nélkülözhetetlen alapdarabja ez a lábbeli

A tavasz nélkülözhetetlen alapdarabja ez a szuperkényelmes lábbeli

Eddig azt hit­ted, hogy pa­pu­csot csak nyári me­leg­ben hord­hatsz? Té­vedsz.

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led!

2017 ta­va­szán a nyi­tott és szexi csiz­máké lesz a fő­sze­rep. A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led! Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

2017 tavaszán álomszép leszel: sosem volt ilyen nőies a nadrág!

2017 tavaszán álomszép leszel: sosem volt ilyen nőies a nadrág!

Szu­per­szexi, na­gyon dögös és még ké­nyel­mes is.

Szu­per­szexi, na­gyon dögös és még ké­nyel­mes is - ezt nyújtja a ta­va­szi nad­rág­di­vat. Iga­zán sze­retni fogod!

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk. Cso­dás dol­got ké­szít­he­tünk be­lőle, és őrül­ten di­va­to­sak le­he­tünk!

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk. Cso­dás dol­got ké­szít­he­tünk be­lőle, és őrül­ten di­va­to­sak le­he­tünk!

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend.

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a karcsú derekad

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a gyönyörű, karcsú derekad

A kes­keny derék min­dig is a nő­i­es­ség szim­bó­luma marad. Szexi és csá­bító le­szel.

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Ra­gyogó ár­nya­la­tok­kal le­hetsz idén igazi bom­bázó! Mu­tat­juk, me­lyek lesz­nek az igazi slá­ge­rek.

Ra­gyogó ár­nya­la­tok­kal le­hetsz idén igazi bom­bázó! Mu­tat­juk, me­lyek lesz­nek az igazi slá­ge­rek.

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Fi­gyeld a fri­zu­rá­kat, a smin­ke­ket!

Már nem­csak a sztár­vi­lág­ban, de az utcán is vissza­kö­szön­nek a 90-es évek leg­jel­lem­zőbb stí­lus­ele­mei! Fi­gyeld a fri­zu­rát, a smin­ket és a ki­egé­szí­tő­ket!

Készülődj: elképesztő dögös fürdőruhadivat érkezik 2017 nyarára!

Készülődj: elképesztő dögös fürdőruhadivat érkezik 2017 nyarára!

Min­den pasi utá­nad for­dul majd.

Min­den pasi utá­nad for­dul meg a stran­don, ha ezt a fa­zont vá­lasz­tod. Szu­per­szexi divat ér­ke­zik!

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról egy pul­csi­ban.

Ha­ma­ro­san be­kö­szönt a jó idő és végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról csak egy pul­csi­ban.

Gyengül, ritkul a hajad? Itt a megoldás!

Gyengül, ritkul a hajad? Itt a megoldás!

Túl sok haj­szál marad a fé­sűd­ben, mi­köz­ben egyre vé­ko­nyabb a cop­fod? Saj­nos a haj rit­ku­lása együtt jár az idő mú­lá­sá­val. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy bele kel­lene tö­rőd­nöd.

Túl sok haj­szál marad a fé­sűd­ben, mi­köz­ben egyre vé­ko­nyabb a cop­fod? Saj­nos a haj rit­ku­lása együtt jár az idő mú­lá­sá­val.

Ettől lesz szexi minden nő: vad színekkel köszönt be a tavasz

Ettől lesz szexi minden nő: vad színekkel köszönt be a tavasz

Iga­zán nőies szí­nekre szá­mít­ha­tunk.

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit.

2017-es nagy táska-mustra! Őrületes színek és formák!

2017-es nagy táska-mustra! Őrületes színek és formák!

Most bár­mit hord­hatsz!

A táska nem csak prak­ti­kus és el­en­ged­he­tet­len kel­léke a min­den­na­pok­nak, de a divat szer­ves része is. Fon­tos ki­egé­szí­tője szet­tünk­nek.

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek, és a har­mo­ni­kus, élet­igenlő ár­nya­la­tok jön­nek di­vatba. Jö­het­nek a szexi szok­nyák!

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja, és ugyan­így az eny­hí­té­sére is szá­mos mód­szer lé­te­zik.

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja, és ugyan­így az eny­hí­té­sére is szá­mos mód­szer lé­te­zik. 8 ol­va­sónk szá­molt be arról, hogy ők ho­gyan ol­dot­ták meg ezt a prob­lé­mát.

Íme, 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal bombázó leszel

Íme, 2017 legdögösebb frizurája! Ezzel a hajjal bombázó leszel

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc fri­zu­rák fog­nak idén le­venni a lá­bad­ról. És ha ki­pró­bá­lod, imádni fogod!

Szél­fútta, szexi, ro­man­ti­ku­san vadóc fri­zu­rák fog­nak idén le­venni a lá­bad­ról. És ha ki­pró­bá­lod, imádni fogod!

Szuperszexi divat érkezik a tavasszal! A férfiak meg fognak őrülni érte!

Szuperszexi divat érkezik a tavasszal! A férfiak meg fognak őrülni érte!

Dögös, nőies, me­rész és na­gyon szexi! Ez a trend min­denki fan­tá­zi­á­ját meg­moz­gatja majd, és na­gyon iz­gal­mas a lát­vány.

Hihetetlenül nőies és szexi lesz a 2017-es divat

Hihetetlenül nőies és szexi lesz a 2017-es divat

A ta­vasz nagy do­bása: a sárga és a kék. Nőies, ele­gáns és őrül­ten szexi. Szu­pe­rül kom­bi­nál­ható így a hét­köz­na­pokra is remek vá­lasz­tás.

A ta­vasz nagy do­bása: a sárga és a kék. Nőies, ele­gáns és őrül­ten szexi. Szu­pe­rül kom­bi­nál­ható így a hét­köz­na­pokra is remek vá­lasz­tás.

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is, a szín­hasz­ná­lat pedig őrü­le­tes lesz.

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is, a szín­hasz­ná­lat pedig őrü­le­tes lesz.

Oscar-gála 2017: Csipkebetétes vörös estélyiben tündökölt a magyar színésznő

Oscar-gála 2017: Csipkebetétes vörös estélyiben tündökölt a magyar színésznő

Sza­mosi Zsófia, a dí­ja­zott ma­gyar film fő­sze­rep­lője öl­tö­zé­ké­vel is el­káp­ráz­tatta a részt­ve­vő­ket.

Rafináltan újult meg a leggings: Ezt biztosan imádni fogod

Rafináltan újult meg a leggings: Ezt biztosan imádni fogod

Egé­szen új és iz­gal­mas for­má­ban tér vissza ez a ké­nyel­mes darab. Ele­gáns, szexi és di­va­tos szet­te­ket mu­ta­tunk.

Egé­szen új és iz­gal­mas for­má­ban tér vissza ez a ké­nyel­mes darab. Ele­gáns, szexi és di­va­tos szet­te­ket mu­ta­tunk.

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A tavasz slágere lesz ez a frizura: mindenkit megfiatalít

A ta­vasz és nyár leg­szu­pe­rebb trükk­jét mu­tat­juk. Álom­szép fri­zu­rát ké­szít­hetsz ma­gad­nak ezzel az öt­let­tel!

2017 nyarán jön az új trend: Elképesztő szexi lesz a miniszoknya

2017 nyarán jön az új trend: Elképesztő szexi lesz a miniszoknya

A nyári szok­nyat­rend az iz­gal­mas­ság és a sej­tel­mes­ség je­gyé­ben fog telni, a férfiak pedig csak kap­kod­ják majd a fe­jü­ket.

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Őrülten szexi a tavaszi melltartódivat, a hátukat villantják a nők

Gyö­nyörű csip­kék jel­lem­zik a ta­va­szi fe­hér­ne­mű­di­va­tot.

Gyö­nyörű csip­kék jel­lem­zik a ta­va­szi fe­hér­ne­mű­di­va­tot. Csak­hogy ez­út­tal nem csak előre ke­rült ebből a sej­tel­mes anyag­ból. A leg­szebb dí­szí­té­sek ez­út­tal a cso­dás női há­ta­kat dí­szí­tik.

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Robban a bikinibomba: 2017 a szuperszexi fürdőruhák éve

Iz­gal­mas, vál­to­za­tos és szexi lesz az idei sze­zon di­vatja. Gyö­nyörű da­ra­bok közül vá­lo­gat­hatsz majd!

Iz­gal­mas, vál­to­za­tos és szexi lesz az idei sze­zon di­vatja. Gyö­nyörű da­ra­bok közül vá­lo­gat­hatsz majd!

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Meg fogsz döbbenni: ez a szokás teszi tönkre a hajadat!

Sze­ret­néd, hogy a hajad min­dig sűrű és fé­nyes le­gyen? Akkor vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

Sze­ret­néd, hogy a hajad min­dig sűrű és fé­nyes le­gyen? Akkor vi­gyázz, ho­gyan hor­dod a tás­ká­dat!

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

Új ka­bá­tot vet­tél a tél végi le­ára­zá­son?

Új ka­bá­tot vet­tél a tél végi le­ára­zá­son? Nem csak annyi vele a dol­god, hogy be­te­szed a szek­rénybe, vagy máris fel­ve­szed! Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb di­vat­hi­bát, ame­lyet min­denki el­kö­vet ilyen­kor.

Téli kiegészítőt kapott a szexi forrónadrág

Téli kiegészítőt kapott a szexi forrónadrág

Egyre jobb az idő. Már nem kell el­rej­te­ned for­más comb­ja­i­dat. Mu­tasd meg az ala­kod a hoz­zád illő stí­lus­ban!

Egyre jobb az idő. Már nem kell el­rej­te­ned for­más comb­ja­i­dat. Mu­tasd meg az ala­kod a hoz­zád illő stí­lus­ban!