MAMAKLUB

Végre kiderült, miért születik több kisfiú, mint lány

Végre kiderült, miért születik több kisfiú, mint lány

Mi lehet az ok?

A sztár­vi­lág­ban mos­ta­ná­ban lát­hat­tuk pár kisfiú szü­le­té­sét - Meg­han markle-től Amy Schume­rig sorra adtak éle­tet kisfi­a­ik­nak a hí­res­sé­gek.

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Nem­rég hoz­ták nyil­vá­nos­ságra az Ame­ri­ká­ban leg­nép­sze­rűbb ba­ba­ne­vek lis­tá­ját. Az első 10 név nem volt meg­lepő.

Csodababa született: A világ legnagyobb küzdője ez a kisfiú

Csodababa született: A világ legnagyobb küzdője ez a kisfiú

Az or­vo­sok már a szü­le­tése előtt le­mond­tak róla, a szü­lők pedig fel­ké­szül­tek a leg­rosszabbra is.

Az or­vo­sok már a szü­le­tése előtt le­mond­tak róla, a szü­lők pedig fel­ké­szül­tek a leg­rosszabbra is.

Hoppá, hoppá! Kiderült, mi a legújabb őrület a szülészeteken

Hoppá, hoppá! Kiderült, mi a legújabb őrület a szülészeteken

Év­szá­za­dok óta meg­fi­gyel­he­tők bi­zo­nyos tren­dek, amik erő­sen be­fo­lyá­sol­ják a nőket abban, mi­lyen nevet is ad­ja­nak új­szü­lött gyer­me­kük­nek.

Év­szá­za­dok óta meg­fi­gyel­he­tők bi­zo­nyos tren­dek, amik erő­sen be­fo­lyá­sol­ják a nőket abban, mi­lyen nevet is ad­ja­nak új­szü­lött gyer­me­kük­nek. De ilyet még soha senki nem ta­pasz­talt! A mos­tani trend min­den ed­digi őrü­le­tet fe­lül­múlt, ta­valy ezek a nevek tar­tol­tak az ame­ri­kai anyu­kák­nál.

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó stí­lu­sán.

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó, min­dig jelen levő stí­lu­sán.

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Van, ahol a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Van, ahol a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Vajon ho­gyan volt képes erre?

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról.

Orvosi csoda: Hetes ikreket szült a 25 éves anyuka

Orvosi csoda: Hetes ikreket szült a 25 éves anyuka

Az or­szág­ban ez volt az első ilyen eset.

Egy 25 éves iraki anyuka hetes ik­rek­nek adott éle­tet. A közel-ke­leti or­szág­ban ez volt az első ilyen eset. A kis­mama ter­mé­sze­tes úton szülte meg a pi­ci­ket.

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú.

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú. Az olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen nála na­gyob­ba­kat is le­győ­zött, hogy meg­sze­rezze a címet. A szü­lei sze­rint akár az olim­piai arany­érem. is lehet a hosszú távú cél.

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

A hírek sze­rint a Sus­sex-i her­cegné tel­je­sen ter­mé­sze­tes úton, az ott­ho­ná­ban sze­retné vi­lágra hozni kis­ba­bá­ját.

A hírek sze­rint a Sus­sex-i her­cegné tel­je­sen ter­mé­sze­tes úton, az ott­ho­ná­ban sze­retné vi­lágra hozni kis­ba­bá­ját. Kü­lön­böző ho­lisz­ti­kus mód­sze­rek­kel ké­szül a nagy napra, és lehet, hogy ki­pró­bálja a hip­nó­zis­ban szü­lést.

Utolsó karácsonyát ünnepli ez a kisfiú: szörnyű hírt közölt vele orvosa

Utolsó karácsonyát ünnepli ez a kisfiú: szörnyű hírt közölt vele orvosa

Fel­fog­ha­tat­la­nul tra­gi­kus, ha egy kis­gye­rek szen­ved ha­lá­los be­teg­ség­ben.

A gyó­gyít­ha­tat­lan gyer­mek utolsó ka­rá­cso­nyát sze­retné iga­zán em­lé­ke­ze­tessé tenni az anyu­kája...

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Min­den anya rém­álma tör­tént meg a két ki­csi­vel, el nem tud­juk kép­zelni, mit éltek át a szü­lők.

Min­den anya rém­álma tör­tént meg a két ki­csi­vel, el nem tud­juk kép­zelni, mit éltek át a szü­lők. Pedig bár­mi­kor, bár­ki­vel elő­for­dul­hat, ér­de­mes na­gyon oda­fi­gyelni! Hi­szen a ki­csik na­gyon le­le­mé­nye­sek, ha arról van szó, hogy meg­csi­nál­ják a bajt. Hát­bor­zon­gató tör­té­net...

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt nem lehet elég korán kez­deni.

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni. Ha eze­ket a dol­go­kat igyek­szel minél ha­ma­rabb át­adni a gye­re­ked­nek, jó esély van rá, hogy ké­sőbb, ami­kor ön­álló ke­re­sete lesz, jól bánik majd a pénz­zel.

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt fe­lejtsd el!

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Esz­mé­let­le­nül ara­nyos és meg­ható videó ke­ring a neten, ami­nek ez­út­tal egy apuka és a kisfia a fő­sze­rep­lője.

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

A kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get, és most min­denki azon dol­go­zik, hogy va­ló­ban meg­ta­lálja a Mi­ku­lás a csa­lá­dot.

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Eljön az az idő, ami­kor egy­szer-egy­szer egye­dül kell hagyni ott­hon a srá­co­kat. De vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­ményt!

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

A ku­ta­tá­sok sze­rint már a ki­csik­nek is egyre több lelki prob­lé­mát okoz a mo­bil­hasz­ná­lat.

A ku­ta­tá­sok sze­rint már a ki­csik­nek is egyre több lelki prob­lé­mát okoz a mo­bil­hasz­ná­lat. Már napi egy óra is káros lehet.

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján is szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján is szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk: tör­té­nelmi já­té­kok, nosz­tal­gia vil­la­mos­já­rat, in­gye­ne­sen lá­to­gat­ható mú­ze­u­mok és sok más prog­ram várja a csa­lá­do­kat a fő­vá­ros­ban és a vi­déki te­le­pü­lé­se­ken.

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Így hozd ki a leg­töb­bet be­lő­lük!

Ho­gyan hoz­hat­juk ki a leg­töb­bet abból az idő­ből, ami­kor együtt a csa­lád?

Ilyenek az orchidea gyerekek: A tiéd vajon közéjük tartozik?

Ilyenek az orchidea gyerekek: A tiéd vajon közéjük tartozik?

Kü­lön­le­ges­nek szü­let­nek ezek a gyer­kő­cök, és leg­több­ször egy­ál­ta­lán nem egy­szerű szá­mukra a fel­nőtté válás.

Kü­lön­le­ges­nek szü­let­nek ezek a gyer­kő­cök, és leg­több­ször nem egy­szerű szá­mukra a fel­nőtté válás.

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

Akár el­sőbe megy a gye­rek, akár már a so­ka­dik évét ta­possa az is­ko­la­pad­ban, a szep­tem­ber min­den­kép­pen meg­vi­seli.

Sokkot kaptak az orvosok, amikor felnyitották a nő hasát

Sokkot kaptak az orvosok, amikor felnyitották a nő hasát

Nem csoda, hogy mű­tő­ben ké­szült fotó ha­tal­mas vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten. Döb­be­ne­tes fel­vé­tel!

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­dok­ban szo­ká­so­sak­tól. Meg fogsz le­pődni!

Az ember azt hinné, hogy a ki­rá­lyi csa­lád­ban kőbe vé­sett, több száz éves sza­bá­lyok ural­kod­nak a gye­rek­ne­ve­lés­ben is. Nos, Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­dok­ban szo­ká­so­sak­tól. Meg fogsz le­pődni!

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

Mind­össze annyit tett, hogy kiült egy stand mögé, ki­írta, mit ajánl, rá­adá­sul in­gyen.

Mind­össze annyit tett, hogy kiült egy stand mögé, ki­írta, mit ajánl, rá­adá­sul in­gyen.

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Mi okozza a bajt?

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Sokan fel­hör­dül­tek az össze­get látva az in­ter­ne­ten...

El­ké­pesztő, mi min­dent meg­tesz egy szülő, ha a gye­rek fél meg­sza­ba­dulni a tej­fo­gacs­ká­i­tól... Más kér­dés, hogy sokan fel­hör­dül­tek az össze­get látva, és sza­na­szét szed­ték a meg­osz­tott képet az in­ter­ne­ten. De vajon iga­zuk van?

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj!

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek óri­ási él­ményt je­len­te­nek majd a gye­re­kek­nek. Meg­mu­tat­juk, hova vidd el őket min­den­kép­pen!

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért?

Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért? És ha igen, mennyi? Meg­kér­dez­tük az anyu­ká­kat.

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat, de hajón, re­pü­lőn is rosszul le­het­nek.

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det, hogy mind­annyian a le­hető leg­töb­bet hoz­zá­tok ki ebből az idő­szak­ból?

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det, hogy mind­annyian a le­hető leg­töb­bet hoz­zá­tok ki ebből az idő­szak­ból? Mire kell min­den­kép­pen oda­fi­gyelni, és miről be­szél­gess el vele hossza­san a busz vagy a vonat in­du­lása előtt?

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Pár perc is elég, hogy to­tá­lis ká­oszba bo­rít­sák a la­kást.

Pár perc is elég, hogy to­tá­lis ká­oszba bo­rít­sák a la­kást.

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

A nő va­cso­rát ké­szí­tett a gye­re­ke­i­nek, talán nem a leg­jobb alap­anyag­ból.

A nő va­cso­rát ké­szí­tett a gye­re­ke­i­nek, talán nem a leg­jobb alap­anyag­ból. Durva, mit ka­pott érte...

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

Ami­kor meg­lát­ják a gye­re­ke­i­vel, meg­kér­de­zik, hogy bírja. A csi­nos és mo­soly­gós Lyette most el­árulta el­ké­pesztő tit­kát.

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

A kor­lát­lan kü­ty­üzés több ku­ta­tás sze­rint sem tesz jót nekik. De vajon ho­gyan lehet őket le­szedni a gép­ről?

A kor­lát­lan kü­ty­üzés több ku­ta­tás sze­rint sem tesz jót nekik. Ho­gyan lehet őket le­szedni a gép­ről?

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

A férfiak egye­dül­álló szü­lő­ként pont úgy küz­de­nek a gye­rek­ne­ve­lés­sel, mint a nők, de róluk va­la­hogy ke­ve­sebb szó esik.

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

Sok anyuka ag­gó­dik, hogy ag­resszív lesz tőlük, mások sze­rint se­gí­tik az egész­sé­ges fej­lő­dést.

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít a gye­re­ke­i­ről a fotós apa. Ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, és az in­ter­net imádja.

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít a gye­re­ke­i­ről a fotós apa. Ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, és az in­ter­net imádja. Több mint öt­ven­ez­ren kö­ve­tik Ins­tag­ram-ol­da­lát, és vár­ják az újabb ér­de­kes fel­vé­te­le­ket. A férfi saját magát és fe­le­sé­gét se kí­méli! Ezt nézd!

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Pedig csak egy­éves kisfia szü­le­tés­napi fo­tó­ját tette közzé egy kis­mama cso­port­ban. Elő­ször el­hord­ták min­den­nek, majd ki­til­tot­ták. Bi­zarr fotók kö­vet­kez­nek!

Pedig csak egy­éves kisfia szü­le­tés­napi fo­tó­ját tette közzé egy kis­mama cso­port­ban. Elő­ször el­hord­ták min­den­nek, majd úgy ki­til­tot­ták, hogy a lába se érte a föl­det. Nem érti, miért ilyen rossz­in­du­la­túak az em­be­rek... Aztán a képet fel­kapta a kö­zös­ségi média, és nem volt meg­ál­lás. Bi­zarr fotók kö­vet­kez­nek!

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen?

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint!

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint! A vég­e­red­­mény káp­­rá­­za­­tos lesz, és még pén­zedbe sem kerül. Vedd elő a régi fo­nal­ma­ra­dé­ko­kat, egy-két kar­ton­da­ra­bot, tűt, cér­nát, ra­gasz­tót!

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd?

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Nem egy­szerű, de nem is le­he­tet­len el­érni, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid.

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Sí­tá­borba megy a gyer­kőc, vagy a csa­lád­dal utaz­tok kül­földre? Pár do­logra ér­de­mes oda­fi­gyelni uta­zás előtt.

Sí­tá­borba megy a gyer­kőc? Pár do­logra min­den­kép­pen ér­de­mes oda­fi­gyelni uta­zás előtt.

Ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú, Jamie Da­niel azon­ban élni akart!

Gyermekkereskedelem Magyarországon?

Miért terjed a gyermekkereskedelem Magyarországon?

Van­nak olyan anyák, akik pén­zért árul­ják szü­le­tendő gyer­me­kü­ket.

Van­nak olyan anyák, akik azért tart­ják meg a gyer­me­ket, hogy pénzt kap­ja­nak érte. Az in­ter­ne­ten hir­de­tik örök­be­fo­gadó szü­lők­nek.

Óvatosan a farsangi arcfestéssel!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes vi­gyázni!

Itt a far­sang, és a gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele, mert, az alap­anyag al­ler­giát okoz­hat.

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak.

Ilyen, amikor az apuka jól ért a photoshophoz

Ilyen, amikor az apuka rendkívül jól ért a photoshophoz

A fotós apuka esz­mé­let­len vic­ces szer­kesz­tett ké­pe­ket közöl az in­ter­ne­ten. Az iker­ba­bák mel­lett hul­la­fá­radt szü­lők így old­ják a fe­szült­sé­get, a ra­jon­gók nagy örö­mére.

A fotós apuka esz­mé­let­len vic­ces szer­kesz­tett ké­pe­ket közöl az in­ter­ne­ten. Az iker­ba­bák mel­lett hul­la­fá­radt szü­lők így old­ják a fe­szült­sé­get.

Vita a szülők és a pedagógusok között: Mobilozzon a gyerek az iskolában?

Vita a szülők és a pedagógusok között: Mobilozzon a gyerek az iskolában?

Fran­cia­or­szág­ban jö­vőre tilos lesz a di­á­kok­nak mo­bilt hasz­nálni. Utá­na­jár­tunk, Ma­gyar­or­szá­gon mi ezzel a hely­zet.

Ez tényleg csoda: Megmutatta kisbabáit a hatos ikreket szülő anyuka

Ez tényleg csoda: Megmutatta kisbabáit a hatos ikreket szülő anyuka

Megérte vál­lalni a ha­tos­ik­rek ki­hor­dá­sá­val járó koc­ká­za­tot, a bol­dog pár fo­tó­kat is közzé tett a ki­csik­ről.

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják - vajon mit mond a tu­do­mány?

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják - vajon mit mond a tu­do­mány?

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké.

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké.

Új találmány a császármetszésnél

Új találmány a császármetszésnél

Az auszt­rál or­vo­sok mód­szere az anyu­kák­nak is él­mény.

A csá­szár­met­szés is lehet él­mény, ál­lít­ják az auszt­rál or­vo­sok, akik egy olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

Hihetetlen születés!

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni.

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Túl­ment a ha­tá­ron az anyuka, aki egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni.

Túl­ment a ha­tá­ron az anyuka, aki egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni. A hir­de­tés alatt va­ló­sá­gos lincs­han­gu­lat ala­kult ki, a kom­men­te­lők esz­mé­let­le­nül fel­há­bo­rod­tak, sokan al­kal­mat­lan­nak ta­lál­ták a gye­rek­ne­ve­lésre. Te kinek adsz iga­zat?

Filléres ötletek, hogy ne unatkozzon a gyerek a hétvégén

Filléres ötletek, hogy ne unatkozzon a gyerek a hétvégén

Ne hagyd, hogy a tévé előtt punnyad­ja­nak a gye­re­keid! Mu­tass nekik né­hány kre­a­tív öt­le­tet és mind­annyi­ó­tok­nak vi­dá­man telik el a hét­vége.

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Na­gyobb gye­re­kek is ki­él­he­tik al­ko­tó­vá­gyu­kat az agyag vagy gyurma for­má­zá­sá­val. Mu­ta­tós, levél for­májú tál­ká­kat ké­szít­het­nek.

Na­gyobb gye­re­kek is ki­él­he­tik al­ko­tó­vá­gyu­kat az agyag vagy gyurma for­má­zá­sá­val. Mu­ta­tós, levél for­májú tál­ká­kat ké­szít­het­nek, ame­lyek­ben mé­csest, kul­csot, ap­ró­pénzt, lim­lo­mot tart­hat­nak. La­kás­dísz­nek, ka­rá­cso­nyi aján­dék­nak is ki­váló!

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak az uzson­nás do­bozba. Nem könnyű el­ta­lálni az egyen­súlyt.

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak az uzson­nás do­bozba. Nem könnyű el­ta­lálni az egyen­súlyt: le­gyen egész­sé­ges az uzsonna, és rá­adá­sul va­lami olyan, amit a gye­rek meg is eszik, és nem cse­rél el azon­nal a pad­tár­sá­val egy cso­kira. Vajon mit ér­de­mes ilyen­kor pa­kolni?

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket a kézmosásra!

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket a kézmosásra!

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért na­gyon fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért na­gyon fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük. Ők azon­ban sok­szor el­fe­lej­tik ezt a hi­gi­é­niai fel­ada­tot. Ki­hagy­ják evés előtt, vagy mos­dó­hasz­ná­lat után. Ezzel a trük­kel azon­ban könnye­dén rá­ve­het­jük őket.

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Bill Gates a gye­re­ke­i­nek 14 éves ko­ru­kig nem adott okos­te­le­font. Te hogy vagy ezzel a kér­dés­sel? Sok érv szól mel­lette és el­lene is.

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos ba­bá­kat mu­ta­tunk!

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Nem ér­te­tek egyet a pá­rod­dal, mikor fe­küd­jön le a gye­rek? Az al­vás­ku­tató tu­dó­sok aján­lá­sát ér­de­mes meg­fon­tol­no­tok.

Nem ér­te­tek egyet a pá­rod­dal, mikor fe­küd­jön le a gye­rek? Az al­vás­ku­tató tu­dó­sok aján­lá­sát ér­de­mes meg­fon­tol­no­tok. Az alvás mennyi­sé­gén ugyanis ren­ge­teg min­den múlik!

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a kislányával?

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a kislányával?

Pink­nek na­gyob­bik gyer­meke lö­työgő fo­gacs­ká­já­val gyűlt meg a baja. A vi­lág­sztár anyu­ka­ként pró­bál okos lenni.

Pink na­gyob­bik gyer­me­ké­nek lö­työgő fo­gacs­ká­já­val gyűlt meg a baja. Ilyen, ami­kor egy vi­lág­sztár nem éne­kel, hanem anyu­ka­ként pró­bál okos lenni.

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Min­den por­ci­kád fáj? Se­gí­tünk!

Már várod a babát, de min­den por­ci­kád fáj? Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad.

Gyerekkel utazol? Ezeket a finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

56De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

Egy brit ad­dik­to­ló­gus sze­rint a cha­te­lés­sel töl­tött idő ugyanis bor­zasz­tóan ad­dik­tív a ti­zen­éve­sek szá­mára. De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

Akár hi­szed, akár nem, a ta­nító néni összes kis­di­ákja a leg­na­gyobb öröm­mel tesz ele­get a hosszú lista min­den pont­já­nak. Imád­ják Kati nénit a ne­gye­di­ke­sek!

Akár hi­szed, akár nem, a ta­nító néni összes kis­di­ákja a leg­na­gyobb öröm­mel tesz ele­get a hosszú lista min­den pont­já­nak. Imád­ják Kati nénit a ne­gye­di­ke­sek!

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett! Napok alatt több mil­liós né­zett­sé­get ért el ez a videó, amit egy bé­biőr ka­me­rája rög­zí­tett. A vi­deót a Lan­nings há­zas­pár tette közzé Fa­ce­book ol­da­lán, mi­u­tán meg­lát­ták, mi­lyen cu­ki­sá­got csi­nált a két baba.

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

A hús­vét csak két nap­ból áll, de az élő nyu­szi­val még éve­kig baj­lód­hatsz In­kább ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit a gye­re­kek­nek.

A hús­vét csak két nap­ból áll, de az élő nyu­szi­val még éve­kig baj­lód­hatsz In­kább ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit a gye­re­kek­nek.

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Kiderült, ettől a sporttól lesz igazán jó tanuló a gyerek

Kiderült, ettől a sporttól lesz igazán jó tanuló a gyerek

Sze­ret­néd, ha a gye­rek min­dig si­ke­res lenne az is­ko­lá­ban? Van egy jó hí­rünk: egy ked­velt sport az agy­nak épp a ta­nu­lá­sért fe­le­lős ré­szeit ak­ti­válja.

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!