MAMAKLUB

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

Ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit.

A hús­vét csak két nap­ból áll, de az élő nyu­szi­val még éve­kig baj­lód­hatsz In­kább ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit a gye­re­kek­nek.

Egy babakocsi, ami megváltoztatja a családok életét! Imádni fogod!

Egy babakocsi, ami megváltoztatja a családok életét! Imádni fogod!

Sze­ret­nél kis­gye­re­kes szü­lő­ként is ké­nyel­me­sen, kevés bő­rönd­del utazni? Már van rá mód!

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Kiderült, ettől a sporttól lesz igazán jó tanuló a gyerek

Kiderült, ettől a sporttól lesz igazán jó tanuló a gyerek

Sze­ret­néd, ha a gye­rek min­dig si­ke­res lenne az is­ko­lá­ban? Van egy jó hí­rünk: egy ked­velt sport az agy­nak épp a ta­nu­lá­sért fe­le­lős ré­szeit ak­ti­válja.

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, igyek­szik fel­ké­szülni.

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, bújja az in­ter­ne­tet, a köny­ve­ket, hogy fel­ké­szül­jön .

Ferenc pápa elfogadta a nyilvános szoptatást

Ferenc pápa elfogadta a nyilvános szoptatást

Őszent­sége a Six­tus-ká­pol­ná­ban tar­tott szer­tar­tá­son arra biz­tatta az anyá­kat, hogy nyu­god­tan etes­sék meg a szer­tar­tás alatt gyer­me­ke­i­ket.

Őszent­sége egy szer­tar­tá­son arra biz­tatta az anyá­kat, hogy etes­sék meg a gyer­me­ke­i­ket.

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Ví­rus­ként ter­jed a neten egy igazi ka­rá­cso­nyi han­gu­latú, szen­zá­ciós vi­deo­fel­vé­tel!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek.

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C, vagy még na­gyobb ko­sa­ras mell­tar­tó­kat.

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C, vagy még na­gyobb ko­sa­ras mell­tar­tó­kat. De vajon mi tör­té­nik, ha a baba meg­szü­le­tik, majd egy idő után a szop­ta­tás­nak is vége lesz?

Mosolygós fogacskák a Minimax Gyerekhajón

Mosolygós fogacskák a Minimax Gyerekhajón

Fog­tün­dér, Marci Fog­manó, Pici Cica és az Isz­kiri Ze­ne­kar fer­ge­te­ges bu­lija az ok­tó­beri Mi­ni­max Gye­rek­ha­jón ok­tó­ber 16-án!

Fog­tün­dér, Marci Fog­manó, Pici Cica és az Isz­kiri Ze­ne­kar fer­ge­te­ges bu­lija.

A világ 10 legviccesebb bébigrimasza!

A világ 10 legviccesebb bébigrimasza!

Szó­ra­koz­tató, ami­kor a kis­ba­bák fel­nőtt­ként pró­bál­nak vi­sel­kedni!

Szó­ra­koz­tató, ami­kor a kis­ba­bák fel­nőtt­ként pró­bál­nak vi­sel­kedni, pláne, ha ön­álló gon­do­la­tuk egy tré­fás gri­masz­ban mu­tat­ko­zik meg.

Szülők figyelem! Íme a lista, mit kell még megtenni iskolakezdés előtt

Szülők figyelem! Íme a lista, mit kell még megtenni iskolakezdés előtt

Kü­lö­nö­sen az el­ső­sök­kel fon­tos a fel­ké­szü­lés, de a na­gyob­bak­nak sem árt.

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában! FitBalanceKids 2016

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában! FitBalanceKids 2016

Az egész­sé­ges élet­mó­dot és a spor­tot nem lehet elég korán el­kez­deni.

A Fit­ba­lance Aréna 2016 nem csak a moz­gás sze­rel­me­seit várja, hanem azo­kat a szü­lő­ket és cse­me­téit is, akik tud­ják, az egész­sé­ges élet­mó­dot és a spor­tot nem lehet elég korán el­kez­deni.

Több millió embert háborított fel ez a szülés, te mit gondolsz róla?

Több millió embert háborított fel ez a szülés, te mit gondolsz róla?

Or­vosi se­gít­ség nél­kül, a ter­mé­szet­ben szült az auszt­rál nő.

A szü­lés ál­ta­lá­ban ma­gán­ügy, a le­endő szü­lő­kön kívül leg­fel­jebb a szü­lésznő és az orvos van jelen. Ez az auszt­rál nő vi­szont ki­mon­dot­tan or­vosi se­gít­ség nél­kül hozta vi­lágra gyer­me­két. Majd az él­ményt egész vi­lág­gal meg­osz­totta az in­ter­ne­ten.

Letarolta a netet, amit ez az anyuka a fotóján mutatott

Letarolta a netet, amit ez az anyuka a fotóján mutatott

Zse­ni­á­lis fény­ké­pet tett közzé egy két­gye­re­kes édes­anya. Nem hiába pörög most ezen a fél világ.

Zse­ni­á­lis fény­ké­pet tett közzé egy két­gye­re­kes édes­anya. Nem hiába pörög most ezen a fél világ.

11 jel, hogy a gyerek egy zseni

Anyukák figyelem: 11 jel, hogy a gyerek egy zseni

A leg­több anyuka szent meg­győ­ző­dés­sel hiszi, hogy az ő gyer­meke in­tel­li­gen­ci­á­ját te­kintve fény­év­nyi tá­vol­ság­ban van a kor­tár­sa­i­tól.

A leg­több anyuka szent meg­győ­ző­dés­sel hiszi, hogy az ő gyer­meke in­tel­li­gen­ci­á­ját te­kintve fény­év­nyi tá­vol­ság­ban van a kor­tár­sa­i­tól. Egy­szó­val, szü­le­tett zseni. Íme a 11 jel, me­lye­ket ta­nul­má­nyozva meg­bi­zo­nyo­sod­hatsz arról, hogy a te cse­me­téd ezek közé tar­to­zik-e.

Egyre több nő választja a szülés legújabb módszerét, leesik az állad!

Egyre több nő választja a szülés legújabb módszerét, leesik az állad!

Ter­mé­sze­tes szü­lést sze­ret­nél, és ret­tegsz a csá­szár­met­szés­től? Ne tedd, van már mód a gyen­géd csá­szárra!

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

A leg­több szü­lőt ré­mü­let­tel tölti el a gon­do­lat. Vajon mi­kor­tól lehet egy­ál­ta­lán ko­mo­lyan fon­to­lóra venni ezt a le­he­tő­sé­get?

Ez az anyuka egyszerűen leigázta a fotójával a világot!

Ez az anyuka egyszerűen leigázta a fotójával a világot!

Ennél zse­ni­á­li­sabb fény­kép a kö­zel­múlt­ban biz­to­san nem ké­szült...

Ennél zse­ni­á­li­sabb fény­kép a kö­zel­múlt­ban biz­to­san nem ké­szült...

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Felrobbantotta a netet az őszibarack: nem hiszel a szemednek!

Felrobbantotta a netet az őszibarack: nem hiszel a szemednek!

Egy kre­a­tív anyuka meg­al­kotta a ba­rack­popsi kom­po­zí­ciót!

Egy kre­a­tív anyuka meg­al­kotta a ba­rack­popsi kom­po­zí­ciót!

Minden nő ilyen férfira vágyik, de csak kevesen merik bevallani

Minden nő ilyen férfira vágyik, de csak kevesen merik bevallani

Sok aka­dályt kell le­küz­deni, mire végre meg­ta­lá­lod az iga­zit.

Sok aka­dályt kell le­küz­deni, mire végre meg­ta­lá­lod az iga­zit.

Ünnepi hétvége a Gyerek Szigeten

Itt a nagy nap, ébresztő, kelj fel gyorsan, egy-kettő! Ünnepi hétvége a Gyerek Szigeten

Idén már 15. al­ka­lom­mal várja a ki­csi­ket és na­gyo­kat!

Idén már 15. al­ka­lom­mal várja a ki­csi­ket és na­gyo­kat!

Ennél meghatóbb videó ma nem lesz: ajándék a műlábú kislánynak

Ennél meghatóbb videó ma nem lesz: ajándék a műlábú kislánynak

Könny­fa­kasztó tör­té­net je­lent meg a Fa­ce­boo­kon egy te­xasi kis­lány­ról és annak szü­le­tés­napi aján­dé­ká­ról...

Végre kiderült, mikor kell a gyereknek lefeküdnie, hogy egészséges legyen

Végre kiderült, mikor kell a gyereknek lefeküdnie, hogy egészséges legyen

A gye­re­kek vég­te­len ener­gi­á­ját le­csil­la­pí­tani és el­fo­gad­ható idő­ben ágyba dugni őket, néha le­he­tet­len kül­de­tés­nek tűnik. Pedig, ha tud­nád, mi­lyen ve­szé­lyes már né­hány óra vesz­te­ség is, még el­szán­tab­ban ra­gasz­kod­nál a korai le­fek­vés­hez.

Világsztár lett ez a kisbaba! Te rájössz, miért döbben meg rajta mindenki?

Világsztár lett ez a kisbaba! Te rájössz, miért döbben meg rajta mindenki?

Pil­la­na­tok alatt vált vi­lág­szerte is­mertté ez a kis­baba a fo­tó­já­val. De vajon mi lehet az oka a nagy pör­gés­nek?

Pil­la­na­tok alatt vált vi­lág­szerte is­mertté ez a kis­baba a fo­tó­já­val. De vajon mi lehet az oka a nagy pör­gés­nek?

Cukiság-faktor: így szöknek a pelenkások!

Cukiság-faktor: így szöknek a pelenkások!

Ezek a babák még akár az Al­cat­raz­ból is meg­szök­né­nek, nincs az a rács, ami vissza­tartja őket, nézd meg mi­lyen le­le­mé­nye­sek

Ezek a babák még akár az Al­cat­raz­ból is meg­szök­né­nek, nincs az a rács, ami vissza­tartja őket

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan. Fe­le­sége egy sú­lyos am­pu­tá­ció kel­lett át­es­sen. Férje azon­ban egy szel­le­mes kép­pel üzent hogy nincs min­den veszve!

Így tanítsd meg a gyermekedet bocsánatot kérni

Így tanítsd meg a gyermekedet bocsánatot kérni

Ne csak szá­mon kérd, hanem ta­nítsd meg őt arra, hogy szí­vé­ből szól­jon, ha meg­bán va­la­mit.

Ne csak szá­mon kérd, hanem ta­nítsd meg őt arra, hogy szí­vé­ből szól­jon, ha meg­bán va­la­mit.

Kiderült. különösen veszélyes a gyerekek egészségére az okostelefon

Kiderült. különösen veszélyes a gyerekek egészségére az okostelefon

Ag­gasztó ered­ményre ju­tot­tak egy ku­ta­tás során.

Ag­gasztó ered­ményre ju­tot­tak egy ku­ta­tás során.

Tedd bele a lelked! Szívmelengető ajándékötletek anyák napjára

Tedd bele a lelked! Szívmelengető ajándékötletek anyák napjára

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ami­ket még a leg­ki­sebb kéz­mű­ve­sek is el tud­nak ké­szí­teni.

Sze­ret­nél va­lami kü­lön­le­ge­set, ma­ra­dandó aján­dé­kot adni anyák nap­jára? Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ami­ket még a leg­ki­sebb kéz­mű­ve­sek is el tud­nak ké­szí­teni.

Ne dobd el a tojásdobozt, óriási örömöt okozhatsz vele!

Ne dobd el a tojásdobozt, óriási örömöt okozhatsz vele!

Kis fes­ték, né­hány szí­nes papír és cso­dás gye­rek­já­té­ko­kat ké­szít­hetsz be­lőle.

Megmutatta a kendőzetlen, szülés utáni valóságot egy édesanya

Megmutatta a kendőzetlen, szülés utáni valóságot egy édesanya

Tö­ké­let­len szép­sé­gé­vel segít fel­is­merni az édes­anya, hogy tes­tünk igenis méltó a sze­re­te­tünkre!

Tö­ké­let­len szép­sé­gé­vel segít fel­is­merni az édes­anya, hogy tes­tünk igenis méltó a sze­re­te­tünkre!

Csak elsőre vicces amit látsz: Szegény szülőket néha sajnálja valaki?

Csak elsőre vicces amit látsz: Szegény szülőket néha sajnálja valaki?

Fe­lejtsd el, hogy akkor al­szol ami­kor sze­ret­nél! Gye­rek mel­lett iga­zán ke­mé­nyek a min­den­na­pok, szülő vagy nulla-hu­szon­négy­ben, de ember csak rit­kán.

Fe­lejtsd el, hogy akkor al­szol ami­kor sze­ret­nél! Sőt, jobb, ha nem al­szol egy­ál­ta­lán. Gye­rek mel­lett iga­zán ke­mé­nyek a min­den­na­pok, szülő vagy nulla-hu­szon­négy­ben, de ember csak rit­kán.

Megrengette az internetet egy ötéves kisfiú fotója

Megrengette az internetet egy ötéves kisfiú fotója

Vi­har­se­bes­ség­gel ter­jed a kép.

Vi­har­se­bes­ség­gel ter­jed a kép, eddig több tíz­ez­ren osz­tot­ták meg a neten. A fotón egy édes­anya lát­ható na­gyon intim pil­la­nat­ban: más­fél éves kis­lá­nyá­val.

Óriási vihart kavart ez az anyuka! Ízekre szedik őt a neten

Óriási vihart kavart ez az anyuka! Ízekre szedik őt a neten

Az édes­anya egy kis­ba­bá­val lát­ható a képen, és a fotó so­kak­nál verte ki a biz­to­sí­té­kot

Az édes­anya egy kis­ba­bá­val lát­ható a képen, és a fotó so­kak­nál verte ki a biz­to­sí­té­kot

Ezeken a kisbabákon pörög most a fél világ - neked is látnod kell!

Ezeken a kisbabákon pörög most a fél világ - neked is látnod kell!

El­ké­pesztő fotók a leg­in­kább meg­fe­lelő pil­la­nat­ban: így let­tek ezek a csöpp­sé­gek igazi sztá­rok.

A kisbaba világra jöttének gyönyörűséges pillanatai

A kisbaba világra jöttének gyönyörűséges pillanatai

A baba szü­le­tése, az első ta­lál­ko­zás meg­is­mé­tel­he­tet­len. Nincs annál gyö­nyö­rűbb, mint éle­tet adni egy gyer­mek­nek.

Bátran lehet szoptatni: Forgalmat csinált a felirat!

Bátran lehet szoptatni: Forgalmat csinált a felirat!

Nyil­vá­nos he­lyen nem lát­ják szí­ve­sen a cse­cse­mő­jü­ket anya­tej­jel táp­láló anyu­ká­kat. Egy auszt­rál báros most meg­elé­gelte a durva diszk­ri­mi­ná­ciót.

Kö­zös­ségi te­rek­ben szinte sehol nem lát­ják szí­ve­sen a cse­cse­mő­jü­ket anya­tej­jel táp­láló anyu­ká­kat. Egy auszt­rál kocs­ma­tu­laj­do­nos most meg­elé­gelte a durva diszk­ri­mi­ná­ciót. Ha­tal­mas táb­lán tette közzé, hogy sze­re­tet­tel lát min­den szop­ta­tós nőt ba­bá­já­val együtt.

Imádni fogja a gyerek a gyümölcsöt, ha így adod neki! 15 ötlet

Imádni fogja a gyerek a gyümölcsöt, ha így adod neki! 15 ötlet

Össze­szed­tünk né­hány remek öt­le­tet arra, ho­gyan tedd a fi­nom­sá­go­kat a tá­nyérra úgy, hogy soha töb­bet ne mondja a gye­rek: "Fújj, ezt nem kérem!"

A leg­több édes­anyá­nak fej­tö­rést okoz, ho­gyan vegye rá a cse­me­té­jét arra, hogy több gyü­möl­csöt egyen. Össze­szed­tünk né­hány remek öt­le­tet arra, ho­gyan tedd a fi­nom­sá­go­kat a tá­nyérra úgy, hogy soha töb­bet ne mondja a gye­rek: "Fújj, ezt nem kérem!"

Őszintén vallottak a szülők: íme, a világ legrosszabb gyerekei

Őszintén vallottak a szülők: íme, a világ legrosszabb gyerekei

A gye­re­kek imád­ják fe­sze­getni a ha­tá­ro­kat, és oly­kor talán túl messzire men­nek. El­ké­pesztő fotók a gyer­meki kre­a­ti­vi­tás­ról.

A gye­re­kek imád­ják fe­sze­getni a ha­tá­ro­kat, és oly­kor talán túl messzire men­nek. Akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor a szü­lők nem is tud­ják, hogy sír­ja­nak vagy ne­ves­se­nek. El­ké­pesztő fotók a gyer­meki kre­a­ti­vi­tás­ról.

Ez a négygyerekes anyuka leigázta videójával a netet, leesik az állad!

Ez a négygyerekes anyuka leigázta videójával a netet, leesik az állad!

Ámul és bámul az in­ter­net népe, ez a fitt­mami a nagy­csa­lá­dos lét gond­ja­ira.

Ámul és bámul az in­ter­net népe, ez a négy­gye­re­kes anyuka rá­cá­fol mind­arra, amit ko­ráb­ban a nagy­csa­lá­dos lét­ről gon­dol­tunk.

Ettől olvad a női szív! Apák, akik imádják gyereküket! - Fotók

Ettől olvad a női szív! Apák, akik imádják gyereküket! - Fotók

Ezek a képek mu­tat­ják, hogy nem csak az anya és gyer­meke kö­zött lehet mély lelki kap­cso­lat.

Szülés után sportolnál?

Szülés után sportolnál? Ezekre figyelj oda!

Nem tudod, hogy mikor és ho­gyan kezdj hozzá? Se­gí­tünk!

Sze­ret­nél fitt és csi­nos lenni szü­lés után? Nem tudod, hogy mikor és ho­gyan kezdj hozzá? Se­gí­tünk!

Okostelefonja van a gyerekednek? Sajnáljuk, de nem jó ötlet...

Okostelefonja van a gyerekednek? Sajnáljuk, de nem jó ötlet...

Rossz hí­rünk van. Az okos­te­le­font jobb lenne in­kább el­venni a gye­rek­től, ha ilyenje van.

Ez a kismama felrobbantotta az internetet! Ilyet még nem láttál!

Ez a kismama felrobbantotta az internetet! Ilyet még nem láttál!

Ez a kis­mama olyat mu­ta­tott, hogy le­esett az ál­lunk. És biz­to­sak va­gyunk benne, hogy a tiéd is le fog.

Támadások célpontja lett a 8 éves fiát még mindig szoptató anya!

Támadások célpontja lett a 8 éves fiát még mindig szoptató anya!

Az anyuka már bánja, hogy meg­osz­totta intim tit­kát a vi­lág­gal. A leg­több nő rosszal­lás­sal nézi, amit művel.

Az anyuka talán már bánja, hogy meg­osz­totta intim tit­kát a nagy­vi­lág­gal...

Felrobbantotta a netet ez a bátor, szoptatós anyuka!

Felrobbantotta a netet ez a bátor, szoptatós anyuka!

Kis­ba­bá­ját szop­tatja, mi­köz­ben egy pohár vizet iszik. A fotó nyil­vá­nos he­lyen ké­szült, so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot. A nők több­sége az anyuka mellé állt.

Kis­ba­bá­ját szop­tatja a képen, mi­köz­ben ő egy pohár vizet iszik. A fotó nyil­vá­nos he­lyen ké­szült, ezért so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot. A nők több­sége vi­szont az anyuka mellé állt.

Szuper otthoni játékok fillérekből

Szuper otthoni játékok fillérekből

Ha ele­ged van abból, hogy a bolti, mé­reg­drága gye­rek­já­té­kok pil­la­na­tok alatt szét­tör­nek és két perc alatt meg­unja a gye­rek, pró­báld ki eze­ket a zse­ni­á­lis öt­le­te­ket!

Ha ele­ged van abból, hogy a bolti, mé­reg­drága gye­rek­já­té­kok pil­la­na­tok alatt szét­tör­nek és két perc alatt meg­unja a gye­rek, pró­báld ki eze­ket a zse­ni­á­lis öt­le­te­ket!

Végigsöpört az interneten a bátor anyuka vallomása

Végigsöpört az interneten a bátor anyuka vallomása

Tíz­ez­rek vál­tak a ra­jon­gó­jává, mi­u­tán el­mondta a vé­le­mé­nyét és az ér­zé­seit.

Tíz­ez­rek vál­tak a ra­jon­gó­jává, mi­u­tán el­mondta a vé­le­mé­nyét és az ér­zé­seit.

Kiderült: mindvégig rosszul vetkőztetted eddig a gyereked

Kiderült: mindvégig rosszul vetkőztetted eddig a gyereked

Mu­tat­juk, hogy miért.

Tud­tad, hogy nem úgy kell le­venni a csiz­mát a ki­csi­ről, ahogy egyéb­ként szok­tad? Mu­tat­juk, hogy miért, és hogy va­ló­já­ban ho­gyan kel­lett volna.

Újabb lótusz-szülés! Nem engedte elvágni a köldökzsinórt az anyuka!

Újabb lótusz-szülés! Nem engedte elvágni a köldökzsinórt az anyuka!

A szü­le­tés misz­té­ri­uma min­den­kit meg­hat és ma­gá­val ragad. Van, akit talán túl­sá­go­san is?

Vakmerő bátorság: megszegte a szabályokat a nemrég szült magyar anya!

Vakmerő bátorság: megszegte a szabályokat a nemrég szült magyar anya!

Ni­ko­lett né­hány hetes cse­cse­mője mel­lett hagyta el a szén­hid­rá­to­kat.

Ni­ko­lett né­hány hetes cse­cse­mője mel­lett hagyta el a szén­hid­rá­to­kat. Va­gyis akkor kez­dett fo­gyó­kú­rázni, ami­kor a nők több­sége in­kább töb­bet eszik a kis­ba­bája ér­de­ké­ben. Nem hi­szed el, mi tör­tént!

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Hozz létre egy­szerű dol­gok­ból zse­ni­á­lis já­ték­köz­pon­tot! Fej­leszd a ki­csit já­té­ko­san és még ma­gadra is marad időd!

Hozz létre egy­szerű dol­gok­ból zse­ni­á­lis já­ték­köz­pon­tot! Fej­leszd a ki­csit já­té­ko­san!

10 hiba, amit minden anya legalább egyszer elkövet - szülők őszinte vallomásai

10 hiba, amit minden anya legalább egyszer elkövet - szülők őszinte vallomásai

Tö­ké­le­tes­nek lenni saj­nos anya­ként sem lehet. Eze­ket a hi­bá­kat egyi­künk sem tudja meg­úszni. De el­ke­se­re­désre semmi ok.

Ilyen még nem volt: megrajzolják Magyarország boldogságtérképét

Ilyen még nem volt: megrajzolják Magyarország boldogságtérképét

Or­szá­gos mé­retű bol­dog­ság­szint-fel­mé­rés in­dult, amely­nek vég­ered­mé­nye­ként meg­raj­zol­ják ha­zánk bol­dog­ság­tér­ké­pét.

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

Messze már a 20. szü­li­na­pod? Na és aztán? Leg­alább 12 okod van arra, hogy ennek na­gyon is tudj örülni.

Messze már a 20. szü­li­na­pod? Na és aztán? Leg­alább 12 okod van arra, hogy ennek na­gyon is tudj örülni.

Felrobbantotta a netet ez az anyuka! Nézd, mit csinál!

Felrobbantotta a netet ez az anyuka! Nézd, mit csinál a videón!

Hős­ként ün­nepli a világ ezt az anyu­kát. Mos­tanra több mint 70 mil­li­óan vál­tak a ra­jon­gó­jává. Nem vé­let­le­nül!

Hős­ként ün­nepli a világ ezt az anyu­kát. Mos­tanra több mint 70 mil­li­óan vál­tak a ra­jon­gó­jává. Nem vé­let­le­nül!

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

Így se­gítsd őt, hogy bol­dog em­berré vál­has­son!

Így se­gítsd őt, hogy bol­dog em­berré vál­has­son!

Így dobd fel a kisszobát, hogy igazi gyerekparadicsom legyen

Így dobd fel a kisszobát, hogy igazi gyerekparadicsom legyen

Vi­gyél egy kis vál­to­za­tos­sá­got a gyer­kő­cöd szo­bá­jába. Pár öt­le­tes be­ren­de­zés­sel igazi gye­rek­bi­ro­dal­mat va­rá­zsol­hatsz!

Így hagyd a gyereked az apjára - ezen a videón derül az internet népe

Így hagyd a gyereked az apjára - ezen a videón derül az internet népe

Jól tud­juk, hogy az apák néha fur­csa ne­ve­lési el­ve­ket val­la­nak, nem is be­szélve arról, ami­kor nekik kell vi­gyázni a csöpp­ségre.

A te gyereked is nagyon rendetlen? Mutatjuk a trükköt, ami segít - Videó

A te gyereked is nagyon rendetlen? Mutatjuk a trükköt, ami segít - Videó

Inget, pólót haj­to­gatni senki sem sze­ret, le­fo­gad­juk, hogy te és a gye­re­keid is szí­ve­sen meg­spó­rol­nák az erre szánt időt.

Elképesztő hazugságok: ezzel tömik a szülők a gyerekeiket!

Elképesztő hazugságok: ezzel tömik a szülők a gyerekeiket!

Fo­gad­junk, hogy eze­ket te sem úsz­tad meg!

Fo­gad­junk, hogy eze­ket te sem úsz­tad meg! Téged is ilyen ba­rom­sá­gok­kal fá­rasz­tot­tak ott­hon?

Ennek a kismamának a fotója felrobbantotta a netet! Elképesztő vallomás...

Ennek a kismamának a fotója felrobbantotta a netet! Elképesztő vallomás...

Tíz­ez­rek oszt­ják meg a fény­ké­pet és óri­ási port ka­vart né­hány nap alatt.

Tíz­ez­rek oszt­ják meg a fény­ké­pet és óri­ási port ka­vart né­hány nap alatt ez a tör­té­net.

Ezek a legszuperebb és legolcsóbb farsangi gyerekjelmezek

Ezek a legszuperebb és legolcsóbb farsangi gyerekjelmezek

Há­zi­lag és könnyen el­ké­szít­he­ted eze­ket a jel­me­ze­ket, ami­ket biz­tos, hogy a kicsi is imádni fog majd!

Há­zi­lag és könnyen el­ké­szít­he­ted eze­ket a jel­me­ze­ket, ami­ket biz­tos, hogy a kicsi is imádni fog majd!

14 kulcsmondat, hogy gyermeked boldog és önfeledt lehessen

14 kulcsmondat, hogy gyermeked boldog és önfeledt lehessen

Gyer­me­künk mo­so­lya, öröme és bol­dog­sága talán a leg­fon­to­sabb dolog egy szülő éle­té­ben. Van, amit ehhez nem is­mé­tel­hetsz el neki elég­szer.

Soha ne hagyd a gyereket egyedül! Mutatjuk, milyen vad ötletekre képes

Soha ne hagyd a gyereket egyedül! Mutatjuk, milyen vad ötletekre képes

Elég, ha pár percre ma­gára ha­gyod a cse­me­tét, és máris meg­van a baj.

Ahol kis­gye­rek van a csa­lád­ban, ott bi­zony bármi elő­for­dul­hat. Elég, ha pár percre ma­gára ha­gyod a cse­me­tét, és máris meg­van a baj, mert a gye­re­kek fan­tá­zi­ája szinte ha­tár­ta­lan.

Asszonyverés az alsós énekkönyvben?!

Asszonyverés az alsós énekkönyvben?!

Fur­csa do­logra buk­kan­tunk a kö­zös­ségi por­tá­lon, egy anyuka töl­tötte fel

Fur­csa do­logra buk­kan­tunk a kö­zös­ségi por­tá­lon, egy anyuka töl­tötte fel a gye­rek köny­vé­nek egy rész­le­tét.

A boldogság igazi kulcsa nem az, amire gondolsz!

A boldogság igazi kulcsa nem az, amire gondolsz!

Mitől függ a bol­dog­ság?

Mitől függ a bol­dog­ság: sze­re­lem, pénz, egész­ség, csa­lád? Min­den­ki­nek más a fon­tos, de mi va­ló­já­ban a lé­nyeg? Most el­árul­juk a tit­kot!

6 egyszerű tipp, hogy örökké tartson a szerelem

6 egyszerű tipp, hogy örökké tartson a szerelem

Az in­ti­mi­tást azon­ban nehéz vissza­hozni, ha kezd ki­hűlni a vágy. Íme, 6 apró dolog, amit na­ponta meg­te­hetsz, hogy örökké tart­son a sze­re­lem.