MAMAKLUB

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt a gon­do­la­tot ér­de­mes sür­gő­sen el­fe­lej­teni.

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

A kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get, és most min­denki azon dol­go­zik, hogy va­ló­ban meg­ta­lálja a Mi­ku­lás a csa­lá­dot.

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Esz­mé­let­le­nül ara­nyos és meg­ható videó ke­ring a neten.

Esz­mé­let­le­nül meg­ható videó ke­ring a neten, ami­nek ez­út­tal egy apuka és a kisfia a fő­sze­rep­lője.

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Eljön az az idő, ami­kor egy­szer-egy­szer egye­dül kell hagyni ott­hon a srá­co­kat. De vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

Amíg ki­csik a gye­re­kek, a szü­lők már a puszta gon­do­latra is ide­ge­sek lesz­nek - pedig eljön az az idő, ami­kor egy­szer-egy­szer egye­dül kell hagyni ott­hon a srá­co­kat. De vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni? Mennyi időre lehet ott­hon hagyni ilyen­kor a gye­re­ke­ket, és mi az, amit min­den­kép­pen tud­niuk kell?

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

A ku­ta­tá­sok sze­rint már a ki­csik­nek is egyre több lelki prob­lé­mát okoz a mo­bil­hasz­ná­lat.

A ku­ta­tá­sok sze­rint már a ki­csik­nek is egyre több lelki prob­lé­mát okoz a mo­bil­hasz­ná­lat. Már napi egy óra is káros lehet.

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Az 1956-os for­ra­da­lom 62. év­for­du­ló­ján szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Az 1956-os for­ra­da­lom 62. év­for­du­ló­ján szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

A va­csora az egyet­len al­ka­lom, ami­kor végre szem­től szem­ben be­szél­get­het­nek a csa­lád­ta­gok.

Ilyenek az orchidea gyerekek

Ilyenek az orchidea gyerekek: A tiéd vajon közéjük tartozik?

Kü­lön­le­ges­nek szü­let­nek ezek a gyer­kő­cök...

Kü­lön­le­ges­nek szü­let­nek ezek a gyer­kő­cök, és leg­több­ször egy­ál­ta­lán nem egy­szerű szá­mukra a fel­nőtté válás. Kre­a­ti­vi­tá­suk és ér­zé­keny­sé­gük teszi őket mássá.

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

Olyas­mit ta­lál­tak a tu­dó­sok a gé­nek­ben, ami még őket is meg­döb­ben­tette. Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Az ember azt hinné, hogy a ki­rá­lyi csa­lád­ban kőbe vé­sett sza­bá­lyok ural­kod­nak a gye­rek­ne­ve­lés­ben is. Vil­mos és Ka­ta­lin vi­szont na­gyon is mo­dern szü­lők.

Az ember azt hinné, hogy a ki­rá­lyi csa­lád­ban kőbe vé­sett, több száz éves sza­bá­lyok ural­kod­nak a gye­rek­ne­ve­lés­ben is. Nos, Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­dok­ban szo­ká­so­sak­tól. Meg fogsz le­pődni!

Sokkot kaptak az orvosok, amikor császármetszéskor felnyitották a nő hasát

Sokkot kaptak az orvosok, amikor császármetszéskor felnyitották a nő hasát

Nem csoda, hogy mű­tő­ben ké­szült fotó ha­tal­mas vi­hart ka­vart.

Nem csoda, hogy mű­tő­ben ké­szült fotó ha­tal­mas vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten.

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

A nyár sza­bad­sága után nehéz vissza­állni az is­kola kö­tött rend­jébe.

Akár el­sőbe megy a gye­rek, akár a so­ka­dik évét ta­possa az is­ko­la­pad­ban, a szep­tem­ber meg­vi­seli. A nyár sza­bad­sága után nehéz vissza­állni az is­kola kö­tött rend­jébe, ha pedig a szülő is épp emi­att stres­szel, az to­vább ront­hatja a hely­ze­tet.

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

Mind­össze annyit tett, hogy kiült egy stand mögé, ki­írta, mit ajánl, rá­adá­sul in­gyen. Vi­szont a téma ret­tentő meg­osztó ma­nap­ság...

Több ezren meg­osz­tot­ták, sokan egyet­ér­tet­tek vele, mások fel­há­bo­rod­tak. Pedig mind­össze annyit tett, hogy kiült egy stand mögé, ki­írta, mit ajánl, rá­adá­sul in­gyen. Vi­szont a téma ret­tentő meg­osztó ma­nap­ság, nem csoda, hogy még a sajtó is felfi­gyelt az esetre, és ha­tal­mas viták ke­re­ked­tek be­lőle...

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Sokan fel­hör­dül­tek az in­ter­ne­ten az össze­get látva...

El­ké­pesztő, mi min­dent meg­tesz egy szülő, ha a gye­rek fél meg­sza­ba­dulni a tej­fo­gacs­ká­i­tól...

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre. De vajon mi okozza a leg­na­gyobb ár­tal­ma­kat? A rossz példa, vagy a fi­gye­lem hi­á­nya? Még az is lehet, hogy nem az, amire elő­ször gon­dol­tál.

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj!

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van szu­per he­lyek­kel!

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért? Meg­kér­dez­tük a leg­il­le­té­ke­seb­be­ket, az anyu­ká­kat.

Min­den gye­rek éle­té­ben el­ér­ke­zik az a pil­la­nat, ami­kor úgy érzi, szük­sége van egy kis saját pénzre. De vajon mennyi le­gyen ez az összeg, és ho­gyan ve­zes­sük rá a ki­csi­ket az ésszerű gaz­dál­ko­dásra? Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért? Meg­kér­dez­tük a leg­il­le­té­ke­seb­be­ket, az anyu­ká­kat.

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat.

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat.Mit te­he­tünk ilyen­kor?

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det?

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det?

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Pár perc is elég, hogy ká­oszba bo­rít­sák a la­kást, ha meg órákra egye­dül ma­rad­nak, ka­taszt­ró­fa­súj­tott öve­zet ala­kul­hat ki.

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

A nő va­cso­rát ké­szí­tett a gye­re­ke­i­nek, talán nem a leg­jobb alap­anyag­ból. A kép ki­verte a biz­to­sí­té­kot a többi anyu­ká­nál.

Könnyekig meghatja a világot a két Down-szindrómás kisgyerek barátsága

Könnyekig meghatja a világot a két Down-szindrómás kisgyerek barátsága

Ritka, hogy két kis­gyer­mek kö­zött ilyen szo­ros kö­te­lék ala­kul­jon ki.

Ritka, hogy két kis­gyer­mek kö­zött ilyen szo­ros kö­te­lék ala­kul­jon ki, nem csoda, hogy több ezren kö­ve­tik a sor­su­kat. A be­teg­ség miatt bőven van fé­le­lem és fáj­da­lom is a két kicsi éle­té­ben, de ami­kor együtt van­nak, min­den­ről meg­fe­led­kez­nek.

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

A csi­nos és mo­soly­gós Lyette most el­árulta el­ké­pesztő tit­kát.

Ami­kor meg­lát­ják a gye­re­ke­i­vel, meg­kér­de­zik, hogy bírja, hi­szen sok anyát három gye­rek is le­stra­pál.

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít.

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít a gye­re­ke­i­ről a fotós apa. Ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, de saját magát és fe­le­sé­gét se kí­méli! Ezt nézd!

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

A férfiak egye­dül­álló szü­lő­ként pont úgy küz­de­nek a gye­rek­ne­ve­lés­sel, mint a nők, de róluk va­la­hogy ke­ve­sebb szó esik.

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Míg régen alig le­he­tett be­hívni a sza­bad­ból a gye­re­ke­ket, ma­nap­ság alig lehet ki­tusz­kolni őket az ajtón.

Míg régen alig le­he­tett be­hívni a sza­bad­ból a gye­re­ke­ket, ma­nap­ság alig lehet ki­tusz­kolni őket az ajtón, annyi időt töl­te­nek a szá­mí­tó­gép­pel, a táb­la­gép­pel, az okos­te­le­fon­nal. Pedig a kor­lát­lan kü­ty­üzés több ku­ta­tás sze­rint sem tesz jót nekik. De vajon ho­gyan lehet őket le­szedni a gép­ről?

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

Egyre több az élethű já­ték­fegy­ver, és a fiú­gye­re­kek imád­nak ját­szani velük.

Vajon káros a kisfiúk fej­lő­dé­sére, ha já­ték­pus­kák­kal, vagy kar­dok­kal ját­sza­nak? Sok anyuka ag­gó­dik, hogy a cse­me­téje ag­resszív lesz tőlük, míg mások sze­rint se­gí­tik az egész­sé­ges fej­lő­dést.

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Pedig csak egy­éves kisfia szü­le­tés­napi fo­tó­ját tette közzé egy cso­port­ban.

Pedig csak egy­éves kisfia szü­le­tés­napi fo­tó­ját tette közzé egy kis­mama cso­port­ban.

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Ez az idő­szak nem­csak a far­sangé, hanem a fél­évi bi­zo­nyít­vá­nyok ki­osz­tá­sáé is. De mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók.

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint! A vég­e­red­­mény káp­­rá­­za­­tos lesz.

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Nem egy­szerű, de nem is le­he­tet­len el­érni, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid.

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Nem egy­szerű, de nem is le­he­tet­len el­érni, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid. Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, ame­lyek­kel el­ér­he­ted cé­lo­dat. Ap­ró­sá­gok is se­gít­het­nek, néz­zük, me­lyek ezek.

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú, Jamie Da­niel azon­ban élni akart!

Miért terjed a gyermekkereskedelem Magyarországon?

Miért terjed a gyermekkereskedelem Magyarországon?

Van­nak olyan anyák, akik azért tart­ják meg a gyer­me­ket, hogy pénzt kap­ja­nak érte.

Van­nak olyan anyák, akik azért tart­ják meg a gyer­me­ket, hogy pénzt kap­ja­nak érte. Az in­ter­ne­ten árul­ják örök­be­fo­gadó szü­lők­nek.

Óvatosan a farsangi arcfestéssel!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes vi­gyázni!

Itt a far­sang, és a gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele, mert, az alap­anyag al­ler­giát okoz­hat.

Ilyen, amikor az apuka jól ért a photoshophoz

Ilyen, amikor az apuka rendkívül jól ért a photoshophoz

A fotós apuka esz­mé­let­len vic­ces szer­kesz­tett ké­pe­ket közöl az in­ter­ne­ten. Az iker­ba­bák mel­lett hul­la­fá­radt szü­lők így old­ják a fe­szült­sé­get, a ra­jon­gók nagy örö­mére.

A fotós apuka esz­mé­let­len vic­ces szer­kesz­tett ké­pe­ket közöl az in­ter­ne­ten. Az iker­ba­bák mel­lett hul­la­fá­radt szü­lők így old­ják a fe­szült­sé­get.

Ez tényleg csoda: Megmutatta kisbabáit a hatos ikreket szülő anyuka

Ez tényleg csoda: Megmutatta kisbabáit a hatos ikreket szülő anyuka

Megérte vál­lalni a ha­tos­ik­rek ki­hor­dá­sá­val járó koc­ká­za­tot, a bol­dog pár fo­tó­kat is közzé tett a ki­csik­ről.

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak.

Vita a szülők és a pedagógusok között: Mobilozzon a gyerek az iskolában?

Vita a szülők és a pedagógusok között: Mobilozzon a gyerek az iskolában?

Fran­cia­or­szág be­tiltja jö­vőre; utá­na­jár­tunk, Ma­gyar­or­szá­gon mi a hely­zet.

Fran­cia­or­szág­ban a kö­vet­kező tan­év­től tilos lesz a di­á­kok­nak mo­bil­te­le­font hasz­nálni az is­ko­lák­ban; a nap ele­jén le kell adni, és ta­ní­tás után kap­ják vissza. Utá­na­jár­tunk, Ma­gyar­or­szá­gon mi ezzel a hely­zet.

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják, mások azzal ér­vel­nek, hogy így a kicsi nem tanul meg egye­dül aludni. Van, aki vi­szont tel­je­sen ter­mé­sze­tes­nek tartja.

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják, mások azzal ér­vel­nek, hogy így a kicsi nem tanul meg egye­dül aludni. Van, aki vi­szont tel­je­sen ter­mé­sze­tes­nek tartja az együtt al­vást. Vajon mit mond a tu­do­mány?

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Túl­ment a ha­tá­ron az anyuka, aki egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni.

Túl­ment a ha­tá­ron, ami­kor egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni.

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké.

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké. Kin­cset ér, amit a sze­re­lem­ről gon­dol­nak.

Új találmány a császármetszésnél

Új találmány a császármetszéshez, hihetetlenül boldogok a kismamák

Auszt­rál or­vo­sok olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

A csá­szár­met­szés is lehet él­mény: ál­lít­ják az auszt­rál or­vo­sok, akik egy olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. Mindez vi­deón. Mu­tat­juk.

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Na­gyobb gye­re­kek is ki­él­he­tik al­ko­tó­vá­gyu­kat az agyag vagy gyurma for­má­zá­sá­val. Mu­ta­tós, levél for­májú tál­ká­kat ké­szít­het­nek.

Na­gyobb gye­re­kek is ki­él­he­tik al­ko­tó­vá­gyu­kat az agyag vagy gyurma for­má­zá­sá­val. Mu­ta­tós, levél for­májú tál­ká­kat ké­szít­het­nek, ame­lyek­ben mé­csest, kul­csot, ap­ró­pénzt, lim­lo­mot tart­hat­nak. La­kás­dísz­nek, ka­rá­cso­nyi aján­dék­nak is ki­váló!

A szülők dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

A szülők nagy dilemmája: mikor szabad feltenni egy gyerek képét az internetre?

Van, aki ká­ros­nak gon­dolja, mások sze­rint ár­tal­mat­lan. Meg­szó­lal­tak a pszi­cho­ló­gu­sok is.

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak.

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak az uzson­nás do­bozba. Vajon mit ér­de­mes be­pa­kolni?

Filléres ötletek, hogy ne unatkozzon a gyerek a hétvégén

Filléres ötletek, hogy ne unatkozzon a gyerek a hétvégén

Ne hagyd, hogy a tévé előtt punnyad­ja­nak a gye­re­keid! Mu­tass nekik né­hány kre­a­tív öt­le­tet.

Ne hagyd, hogy a tévé előtt punnyad­ja­nak a gye­re­keid! Mu­tass nekik né­hány kre­a­tív öt­le­tet.

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol, mi­köz­ben ag­gó­dunk, hogy a gye­rek nem gyó­gyul meg­fe­le­lően. Egy anyuka azon­ban remek trük­köt ta­lált ki.

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá a gyereket a kézmosásra!

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá a gyereket a kézmosásra!

Fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Nem szeret a gyerek olvasni? Mutatjuk a trükköt, hogy könyvimádó legyen

Nem szeret a gyerek olvasni? Mutatjuk a trükköt, hogy könyvimádó legyen

Sze­ret­néd, ha a gye­re­ked töb­bet ol­vasna? A leg­jobb trükk, ha már egész kicsi ko­rá­tól me­sélsz neki, hoz­zá­szok­ta­tod a köny­vek­hez.

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Nem ér­te­tek egyet a pá­rod­dal, mikor fe­küd­jön le a gye­rek? Az al­vás­ku­tató tu­dó­sok aján­lá­sát ér­de­mes meg­fon­tol­no­tok.

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Bill Gates a gye­re­ke­i­nek 14 éves ko­ru­kig nem adott okos­te­le­font.

Bill Gates a gye­re­ke­i­nek 14 éves ko­ru­kig nem adott okos­te­le­font. Te hogy vagy ezzel a kér­dés­sel? Sok érv szól mel­lette, de el­lene is. Az egész­ség­ká­ro­sító ha­tá­sá­ról még vi­tat­koz­nak az or­vo­sok, de már egyre gya­ko­rib­bak a sú­lyos be­teg­sé­gek a leg­ki­seb­bek­nél is.

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál!

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál!

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos ba­bá­kat mu­ta­tunk!

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos ba­bá­kat mu­ta­tunk!

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a kislányával?

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a kislányával?

Pink­nek na­gyob­bik gyer­meke lö­työgő fo­gacs­ká­já­val gyűlt meg a baja. A vi­lág­sztár anyu­ka­ként pró­bál okos lenni.

Pink na­gyob­bik gyer­me­ké­nek lö­työgő fo­gacs­ká­já­val gyűlt meg a baja. Ilyen, ami­kor egy vi­lág­sztár nem éne­kel, hanem anyu­ka­ként pró­bál okos lenni.

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

5 trükk, hogy vedd el a gyerektől a mobilt és a táblagépet

Ele­ged van be­lőle, hogy nem tudod el­sza­kí­tani a gép­től a gye­re­ket? Mu­ta­tunk 5 trük­köt, hogy végre ne a kép­er­nyőt bá­mulja.

Ele­ged van be­lőle, hogy nem tudod el­sza­kí­tani a gép­től a gye­re­ket? Mu­ta­tunk 5 trük­köt, hogy végre ne a kép­er­nyőt bá­mulja.

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

56De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

Egy brit ad­dik­to­ló­gus sze­rint a cha­te­lés­sel töl­tött idő ugyanis bor­zasz­tóan ad­dik­tív a ti­zen­éve­sek szá­mára. De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad.

Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad a 9 hónap során.

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Veled is elő­for­dult már, hogy épp be­ül­te­tek az au­tóba egy uta­zás kez­de­tén és a gye­re­kek első kér­dése az volt, hogy mikor eszünk?

Veled is elő­for­dult már, hogy épp be­ül­te­tek az au­tóba egy uta­zás kez­de­tén és a gye­re­kek első kér­dése az volt, hogy mikor eszünk? Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

Akár hi­szed, akár nem, a ta­nító néni összes kis­di­ákja a leg­na­gyobb öröm­mel tesz ele­get a hosszú lista min­den pont­já­nak. Imád­ják Kati nénit a ne­gye­di­ke­sek!

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

Ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit.

A hús­vét csak két nap­ból áll, de az élő nyu­szi­val még éve­kig baj­lód­hatsz In­kább ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit a gye­re­kek­nek.

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett! Pár nap alatt több mil­li­óan néz­ték meg a vi­deót.

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Egy babakocsi, ami megváltoztatja a családok életét! Imádni fogod!

Egy babakocsi, ami megváltoztatja a családok életét! Imádni fogod!

Sze­ret­nél kis­gye­re­kes szü­lő­ként is ké­nyel­me­sen, kevés bő­rönd­del utazni? Már van rá mód!

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, bújja az in­ter­ne­tet, a köny­ve­ket. Mégis van, ami sok­ko­lóan hat a kis­ma­mákra.

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről.

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!

Ferenc pápa elfogadta a nyilvános szoptatást

Ferenc pápa elfogadta a nyilvános szoptatást

Őszent­sége a Six­tus-ká­pol­ná­ban tar­tott szer­tar­tá­son arra biz­tatta az anyá­kat, hogy nyu­god­tan etes­sék meg a szer­tar­tás alatt gyer­me­ke­i­ket.

Őszent­sége egy szer­tar­tá­son arra biz­tatta az anyá­kat, hogy etes­sék meg a gyer­me­ke­i­ket.

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Ví­rus­ként ter­jed a neten egy igazi ka­rá­cso­nyi han­gu­latú, szen­zá­ciós vi­deo­fel­vé­tel!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek.

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C, vagy még na­gyobb ko­sa­ras mell­tar­tó­kat.

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C, vagy még na­gyobb ko­sa­ras mell­tar­tó­kat. De vajon mi tör­té­nik, ha a baba meg­szü­le­tik, majd egy idő után a szop­ta­tás­nak is vége lesz?

Mosolygós fogacskák a Minimax Gyerekhajón

Mosolygós fogacskák a Minimax Gyerekhajón

Fog­tün­dér, Marci Fog­manó, Pici Cica és az Isz­kiri Ze­ne­kar fer­ge­te­ges bu­lija az ok­tó­beri Mi­ni­max Gye­rek­ha­jón

Fog­tün­dér, Marci Fog­manó, Pici Cica és az Isz­kiri Ze­ne­kar fer­ge­te­ges bu­lija az ok­tó­beri Mi­ni­max Gye­rek­ha­jón

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában! FitBalanceKids 2016

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában!

A Fit­ba­lance várja azo­kat a szü­lő­ket és cse­me­téit is, akik tud­ják, az egész­sé­ges élet­mó­dot és a spor­tot nem lehet elég korán el­kez­deni.

A Fit­ba­lance várja azo­kat a szü­lő­ket és cse­me­téit is, akik tud­ják, az egész­sé­ges élet­mó­dot és a spor­tot nem lehet elég korán el­kez­deni.

Szülők figyelem! Íme a lista, mit kell még megtenni iskolakezdés előtt

Szülők figyelem! Íme a lista, mit kell még megtenni iskolakezdés előtt

Kü­lö­nö­sen az el­ső­sök­kel fon­tos a fel­ké­szü­lés, de a na­gyob­bak­nak sem árt.

A nyár csupa öröm: strand, fagyi, rajzfil­mek, pi­he­nés. Ám ha­ma­ro­san meg­vál­toz­nak a dol­gok, úgy­hogy itt az ideje, hogy meg­előzd az is­ko­lai stresszt, még mi­előtt az év meg­kez­dődne. Kü­lö­nö­sen az el­ső­sök­kel fon­tos a fel­ké­szü­lés, de a na­gyob­bak­nak sem árt.