MAMAKLUB

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Íme, a leg­újabb szü­lői stí­lus.

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó, ál­lan­dóan a gye­rek feje fö­lött kö­röző vi­lá­gán.

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. De ehhez na­gyon ko­moly lé­pé­sekre volt szük­ség a "lá­zadó" di­á­kok és szü­leik ré­szé­ről. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

Terhesen utazta körbe a világot egy nő, ez lett a vége!

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról.

A ba­bá­val ott­hon töl­tött idő­ben leg­fel­jebb a ját­szó­té­rig me­rész­ked­tél el? Ez a német anyuka egé­szen más­hogy gon­dol­ko­dott a szü­lés utáni idő­szak­ról: be­utazta a vi­lá­got. Az egyik uta­zá­sán azon­ban ki­de­rült, hogy má­sod­szor is babát vár. Vajon mit lé­pett erre a be­vál­la­lós anyuka?

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Még csak 9 éves, de már háromszoros világbajnok ez a fiú

Nála na­gyob­ba­kat is le­győ­zött.

Egyet­len nap alatt lett há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok sport­ágá­ban egy ki­lenc éves brit kisfiú. Az olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen nála na­gyob­ba­kat is le­győ­zött.

Orvosi csoda: Hetes ikreket szült a 25 éves anyuka

Orvosi csoda: Hetes ikreket szült a 25 éves anyuka

Egy 25 éves iraki anyuka nem­rég hetes ik­rek­nek adott éle­tet. A közel-ke­leti or­szág­ban ez volt az első ilyen eset.

Egy 25 éves iraki anyuka nem­rég hetes ik­rek­nek adott éle­tet. A közel-ke­leti or­szág­ban ez volt az első ilyen eset.

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Mínusz 45 fokban szökött el az óvodából két ötéves kislány

Hát­bor­zon­gató tör­té­net...

Min­den anya rém­álma tör­tént meg a két ki­csi­vel, el nem tud­juk kép­zelni, mit éltek át a szü­lők. Pedig bár­mi­kor, bár­ki­vel elő­for­dul­hat, ér­de­mes oda­fi­gyelni!

Utolsó karácsonyát ünnepli ez a kisfiú: szörnyű hírt közölt vele orvosa

Utolsó karácsonyát ünnepli ez a kisfiú: szörnyű hírt közölt vele orvosa

Fel­fog­ha­tat­la­nul tra­gi­kus, ha egy kis­gye­rek szen­ved ha­lá­los be­teg­ség­ben, nem vé­let­len, hogy a fél világ felfi­gyelt erre a kisfi­úra.

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

A hírek sze­rint a Sus­sex-i her­cegné tel­je­sen ter­mé­sze­tes úton, ott­hon szülne.

A hírek sze­rint a Sus­sex-i her­cegné tel­je­sen ter­mé­sze­tes úton, az ott­ho­ná­ban sze­retné vi­lágra hozni kis­ba­bá­ját. Kü­lön­böző ho­lisz­ti­kus mód­sze­rek­kel ké­szül a nagy napra, és lehet, hogy ki­pró­bálja a hip­nó­zis­ban szü­lést.

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni.

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni. Ha eze­ket a dol­go­kat igyek­szel át­adni a gye­re­ked­nek, jó esély van rá, hogy ké­sőbb, ami­kor ön­álló ke­re­sete lesz, jól bánik majd a pénz­zel. Rá­adá­sul azt is ha­ma­rabb meg­érti, hogy a te pén­ze­det sem lehet kor­lá­tok nél­kül köl­teni.

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Esz­mé­let­le­nül ara­nyos és meg­ható videó ke­ring a neten.

Esz­mé­let­le­nül meg­ható videó ke­ring a neten, ami­nek ez­út­tal egy apuka és a kisfia a fő­sze­rep­lője.

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt a gon­do­la­tot ér­de­mes sür­gő­sen el­fe­lej­teni - a tej­fo­gak és a ma­ra­dandó fogak ugyanis ha­tás­sal van­nak egy­másra. De nem csak ezért van­nak ka­taszt­ro­fá­lis ál­la­pot­ban a ma­gyar gye­re­kek fogai.

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Szívbemarkoló levelet írt a kislány a Mikulásnak, ezt kérte karácsonyra

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: és még nincs vége!

Na­gyon meg­ható tör­té­net járja körbe a vi­lá­got: és még nincs vége! Ugyanis a kis­lány sú­lyos hely­zet­ben kért se­gít­sé­get, és most min­denki azon dol­go­zik, hogy va­ló­ban meg­ta­lálja a Mi­ku­lás a csa­lá­dot.

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Nagy kérdés a szülőknek: mikortól lehet egy gyereket egyedül hagyni

Vajon mikor lehet ezt elő­ször meg­pró­bálni?

Eljön az az idő, ami­kor egy­szer-egy­szer egye­dül kell hagyni ott­hon a srá­co­kat. De vajon mikor?

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján is szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján is szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk: tör­té­nelmi já­té­kok, nosz­tal­gia vil­la­mos­já­rat, in­gye­ne­sen lá­to­gat­ható mú­ze­u­mok és sok más prog­ram várja a csa­lá­do­kat a fő­vá­ros­ban és a vi­déki te­le­pü­lé­se­ken.

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

Már a kétéveseket is megbetegítik az okostelefonok

Lelki prob­lé­má­kat okoz­hat­nak.

A ku­ta­tá­sok sze­rint már a ki­csik­nek is egyre több lelki prob­lé­mát okoz a mo­bil­hasz­ná­lat. A szak­ér­tők sze­rint már napi egy óra mo­bi­lo­zás is ká­ro­san hat.

Ilyenek az orchidea gyerekek

Ilyenek az orchidea gyerekek: A tiéd vajon közéjük tartozik?

Kü­lön­le­ges­nek szü­let­nek ezek a gyer­kő­cök...

Kü­lön­le­ges­nek szü­let­nek ezek a gyer­kő­cök, és leg­több­ször egy­ál­ta­lán nem egy­szerű szá­mukra a fel­nőtté válás. Kre­a­ti­vi­tá­suk és ér­zé­keny­sé­gük teszi őket mássá.

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

Egyetemi kutatók elemezték a családi vacsorákat, elképesztő, mire jutottak

A leg­több csa­lád nap­hosszat rohan, így a va­csora az egyet­len al­ka­lom, ami­kor végre szem­től szem­ben be­szél­get­het­nek a csa­lád­ta­gok.

A leg­több csa­lád nap­hosszat rohan, így a va­csora az egyet­len al­ka­lom, ami­kor végre szem­től szem­ben be­szél­get­het­nek a csa­lád­ta­gok. Több ku­ta­tás is hang­sú­lyozza, mennyire fon­tos ez az együtt­lét. De ho­gyan hoz­hat­juk ki a leg­töb­bet abból az idő­ből, ami­kor végre együtt ülünk az asz­tal­nál?

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­do­ké­tól.

Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­do­ké­tól.

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

Így teszi tönkre a gyereket szeptemberben a suli, segíts neki

A nyár sza­bad­sága után nehéz vissza­állni az is­kola kö­tött rend­jébe.

A nyár sza­bad­sága után nehéz vissza­állni az is­kola kö­tött rend­jébe. De pá­nikra semmi ok!

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

Döbbenetes szolgáltatást kínál ez a férfi a nyílt utcán

A téma ret­tentő meg­osztó...

Több ezren meg­osz­tot­ták, sokan egyet­ér­tet­tek vele, mások fel­há­bo­rod­tak. Pedig mind­össze annyit tett, hogy kiült egy stand mögé, és ki­írta, mit ajánl...

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Brutális, mennyi pénzt hozott Pink kislányának a fogtündér

Sokan fel­hör­dül­tek az össze­get látva, és sza­na­szét szed­ték a meg­osz­tott képet az in­ter­ne­ten. De vajon iga­zuk van?

Sokkot kaptak az orvosok, amikor felnyitották a nő hasát

Sokkot kaptak az orvosok, amikor császármetszéskor felnyitották a nő hasát

Nem csoda, hogy mű­tő­ben ké­szült fotó ha­tal­mas vi­hart ka­vart.

Csá­szár­met­szés alatt nem ju­tot­tak szó­hoz az or­vo­sok, ami­kor meg­lát­ták, mi lapul a nő ha­sá­ban. Nem csoda, hogy mű­tő­ben ké­szült fotó ha­tal­mas vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten. Döb­be­ne­tes fel­vé­tel!

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Folyton a telefont nyomkodod? Vigyázz, így hat a gyerekedre

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre.

Egy ku­ta­tás sze­rint azok a szü­lők, akik fo­lya­ma­to­san a te­le­fon­ju­kat nyom­kod­ják, rend­kí­vül rossz ha­tást gya­ko­rol­nak a gye­re­ke­ikre. De vajon mi okozza a leg­na­gyobb ár­tal­ma­kat? A rossz példa, vagy a fi­gye­lem hi­á­nya? Még az is lehet, hogy nem az, amire elő­ször gon­dol­tál.

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj!

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van szu­per he­lyek­kel!

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Fon­tos, hogy a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez. Épp ezért ér­de­mes le­ülni a gye­re­kek­kel be­szél­getni pár do­log­ról - a rend­őr­ség abban is segít, hogy pon­to­san miről kell fel­vi­lá­go­sí­tani őket.

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Megkérdeztük az anyukákat: mennyi zsebpénz jár ma egy gyereknek

Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért? Meg­kér­dez­tük az anyu­ká­kat.

Min­den gye­rek éle­té­ben el­ér­ke­zik az a pil­la­nat, ami­kor úgy érzi, szük­sége van egy kis saját pénzre. De vajon mennyi le­gyen ez az összeg, és ho­gyan ve­zes­sük rá a ki­csi­ket az ésszerű gaz­dál­ko­dásra? Vajon jár zseb­pénz a ház­tar­tási mun­káért?

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Kiverte a netezőknél a biztosítékot ez az anyuka... Szerinted igaza volt?

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Meg­döb­bentő tak­ti­kát ve­tett be egy anyuka. A ne­te­zők ízekre szed­ték őt.

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

Mit lehet tenni, hogy jobban bírja a hosszú, nyári autózást a gyerek

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat, de hajón, re­pü­lőn is rosszul le­het­nek.

A 12 év alatti gye­re­kek közül sokan nem bír­ják a hosszabb au­tó­uta­kat, de hajón, re­pü­lőn is rosszul le­het­nek. A leg­töb­ben idő­vel ki­nö­vik ezt, de van, aki még fel­nőtt ko­rá­ban sem bír egész­sé­ges gyo­mor­ral végig egy hosszabb utat. Vajon van meg­ol­dás erre, és a menet köz­ben fel­lépő una­lomra?

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Erre figyelj, ha táborozni megy a gyerek

Az első tá­bo­ro­zás ko­moly mér­földkő.

Az első tá­bo­ro­zás min­den csa­lád él­té­ben ko­moly mér­földkő. Vajon ho­gyan ké­szítsd fel rá a gye­re­ke­det, hogy a leg­töb­bet hoz­zá­tok ki ebből az idő­szak­ból?

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

Hihetetlen, de ezt műveli szabadidejében a 16 gyermekes anyuka

Ami­kor meg­lát­ják a gye­re­ke­i­vel, meg­kér­de­zik, hogy bírja. A csi­nos és mo­soly­gós Lyette most el­árulta el­ké­pesztő tit­kát.

Könnyekig meghatja a világot a két Down-szindrómás kisgyerek barátsága

Könnyekig meghatja a világot a két Down-szindrómás kisgyerek barátsága

Ritka, hogy két kis­gyer­mek kö­zött ilyen szo­ros kö­te­lék ala­kul­jon ki.

Ritka az ilyen szo­ros kö­te­lék ala­kul­jon ki, nem csoda, hogy több ezren kö­ve­tik a sor­su­kat.

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Durva, amit a rosszcsont kölykök művelnek, ha egyedül vannak otthon

Pár perc is elég, hogy ká­oszba bo­rít­sák a la­kást, ha meg órákra egye­dül ma­rad­nak, ka­taszt­ró­fa­súj­tott öve­zet ala­kul­hat ki.

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

Elképesztő vihart kavart az anyuka fotója, durván beszóltak neki a nők

A nő va­cso­rát ké­szí­tett a gye­re­ke­i­nek, talán nem a leg­jobb alap­anyag­ból. A kép ki­verte a biz­to­sí­té­kot a többi anyu­ká­nál.

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

Túl sokat telefonozik a gyerek? Így pattintsd le róla

A kor­lát­lan kü­ty­üzés több ku­ta­tás sze­rint sem tesz jót nekik. De vajon ho­gyan lehet őket le­szedni a gép­ről?

A kor­lát­lan kü­ty­üzés több ku­ta­tás sze­rint sem tesz jót nekik. Ho­gyan lehet őket le­szedni a gép­ről?

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Eszméletlen, mit művel a gyerekeivel ez a jó fej apuka

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít róluk, ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, és az in­ter­net imádja.

Na­gyon cuki fel­vé­te­le­ket ké­szít a gye­re­ke­i­ről a fotós apa. Ve­szé­lyes vagy me­se­beli hely­ze­tekbe teszi őket, és az in­ter­net imádja.

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

A szülők nagy kérdése: játsszon vagy ne a gyerek kardokkal, fegyverekkel

Sok anyuka ag­gó­dik, hogy ag­resszív lesz tőlük, mások sze­rint se­gí­tik az egész­sé­ges fej­lő­dést.

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Elképesztő vihart kavart a neten az anyuka fotója, népharag zúdúlt rá

Egy­éves kisfia szü­le­tés­napi fo­tó­ját tette közzé egy kis­mama cso­port­ban. Nem érti, miért ilyen rossz­in­du­la­túak az em­be­rek...

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Ki mondta, hogy az apa nem kaphatja meg válás után a gyereket?

Most né­hány apa ebből a fel­ál­lás­ból ad egy kis íze­lí­tőt...

Elő­for­dul, hogy válás után nem az édes­anyá­hoz, hanem az apá­hoz kerül a gye­rek. A férfiak egye­dül­álló szü­lő­ként pon­to­san úgy küz­de­nek a gye­rek­ne­ve­lés­sel, mint a nők, de róluk ke­ve­sebb szó esik. Né­hány apa ebből a fel­ál­lás­ból ad egy kis íze­lí­tőt...

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Itt a legújabb húsvéti őrület, ami semmibe nem kerül

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint!

Bá­mu­la­tos, egy­szerű de­­ko­­rá­­ciók egy kis ma­­ra­­dék fo­­nal­­ból. Ké­­szíts pom­­po­­no­­kat, és va­­ri­áld őket ked­­ved sze­­rint!

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Így ér­he­ted el, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid.

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Síelni indulnál, akkor ezt mindenképpen tudnod kell

Pár do­logra ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Pár do­logra min­den­kép­pen ér­de­mes oda­fi­gyelni uta­zás előtt. Ugyanis a leg­ki­sebb baki is több mil­liós ki­adá­sok­kal jár­hat. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szülj fel!

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mit tehetünk, ha rosszul sikerült a gyerek félévi bizonyítványa?

Mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen?

Ez az idő­szak nem­csak a far­sangé, hanem a fél­évi bi­zo­nyít­vá­nyok ki­osz­tá­sáé is. De mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot az a kisfiú, aki úgy jött a vi­lágra, hogy agyá­nak egy része a ko­po­nyán kívül he­lyez­ke­dett el. Jamie Da­niel azon­ban élni akart! El­ké­pesztő sztori!

Miért terjed a gyermekkereskedelem Magyarországon?

Miért terjed a gyermekkereskedelem Magyarországon?

Van­nak olyan anyák, akik azért tart­ják meg a gyer­me­ket, hogy pénzt kap­ja­nak érte.

Van­nak olyan anyák, akik azért tart­ják meg a gyer­me­ket, hogy pénzt kap­ja­nak érte. Az in­ter­ne­ten árul­ják örök­be­fo­gadó szü­lők­nek.

Ilyen, amikor az apuka rendkívül jól ért a photoshophoz

Ilyen, amikor az apuka rendkívül jól ért a photoshophoz

Esz­mé­let­len vic­ces szer­kesz­tett ké­pe­ket tesz fel az in­ter­netre. Az iker­ba­bák mel­lett hul­la­fá­radt szü­lők így old­ják a fe­szült­sé­get, ra­jon­góik nagy örö­mére...

Esz­mé­let­len vic­ces szer­kesz­tett ké­pe­ket tesz fel az in­ter­netre. Az iker­ba­bák mel­lett hul­la­fá­radt szü­lők így old­ják a fe­szült­sé­get, ra­jon­góik nagy örö­mére. Na­gyon cuki vá­lo­ga­tás kö­vet­ke­zik!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel!

Óvatosan a farsangi arcfestéssel! Veszélyes is lehet!

A gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes vi­gyázni!

Itt a far­sang, és a gye­re­kek kö­ré­ben na­gyon nép­szerű móka az arc­fes­tés. Ér­de­mes azon­ban vi­gyázni vele, mert, az alap­anyag al­ler­giát okoz­hat.

Ez tényleg csoda: Megmutatta kisbabáit a hatos ikreket szülő anyuka

Ez tényleg csoda: Megmutatta kisbabáit a hatos ikreket szülő anyuka

Megérte vál­lalni a ha­tos­ik­rek ki­hor­dá­sá­val járó koc­ká­za­tot, a bol­dog pár fo­tó­kat is közzé tett a ki­csik­ről.

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak.

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak. De az öröm na­gyobb volt, mint az ag­go­da­lom, így min­den koc­ká­za­tot vál­lal­tak.

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják - vajon mit mond a tu­do­mány?

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják - vajon mit mond a tu­do­mány?

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké.

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké.

Új találmány a császármetszésnél

Új találmány a császármetszésnél

Az auszt­rál or­vo­sok mód­szere az anyu­kák­nak is él­mény.

A csá­szár­met­szés is lehet él­mény, ál­lít­ják az auszt­rál or­vo­sok, akik egy olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

Hihetetlen születés!

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni.

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Minden biztosítékot kivert a netezőknél a kismama hirdetése

Túl­ment a ha­tá­ron az anyuka, aki egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni.

Túl­ment a ha­tá­ron az anyuka, aki egy alap­vető szü­lői fel­adatra ház­tar­tási al­kal­ma­zot­tat akart fel­venni. A hir­de­tés alatt va­ló­sá­gos lincs­han­gu­lat ala­kult ki, a kom­men­te­lők esz­mé­let­le­nül fel­há­bo­rod­tak, sokan al­kal­mat­lan­nak ta­lál­ták a gye­rek­ne­ve­lésre. Te kinek adsz iga­zat?

Filléres ötletek, hogy ne unatkozzon a gyerek a hétvégén

Filléres ötletek, hogy ne unatkozzon a gyerek a hétvégén

Ne hagyd, hogy a tévé előtt punnyad­ja­nak a gye­re­keid! Mu­tass nekik né­hány kre­a­tív öt­le­tet és mind­annyi­ó­tok­nak vi­dá­man telik el a hét­vége.

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Filléres ötlet: őszi levélből készítsetek limlomos tálkát

Na­gyobb gye­re­kek is ki­él­he­tik al­ko­tó­vá­gyu­kat az agyag vagy gyurma for­má­zá­sá­val. Mu­ta­tós, levél for­májú tál­ká­kat ké­szít­het­nek.

Na­gyobb gye­re­kek is ki­él­he­tik al­ko­tó­vá­gyu­kat az agyag vagy gyurma for­má­zá­sá­val. Mu­ta­tós, levél for­májú tál­ká­kat ké­szít­het­nek, ame­lyek­ben mé­csest, kul­csot, ap­ró­pénzt, lim­lo­mot tart­hat­nak. La­kás­dísz­nek, ka­rá­cso­nyi aján­dék­nak is ki­váló!

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba?

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak az uzson­nás do­bozba. Nem könnyű el­ta­lálni az egyen­súlyt.

Az is­ko­lá­sok szü­le­i­nek ál­ta­lá­ban ko­moly fej­tö­rést okoz, mit pa­kol­ja­nak az uzson­nás do­bozba. Nem könnyű el­ta­lálni az egyen­súlyt: le­gyen egész­sé­ges az uzsonna, és rá­adá­sul va­lami olyan, amit a gye­rek meg is eszik, és nem cse­rél el azon­nal a pad­tár­sá­val egy cso­kira. Vajon mit ér­de­mes ilyen­kor pa­kolni?

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket a kézmosásra!

A nagy kenyértrükk: Így vegyük rá
a gyereket a kézmosásra!

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért na­gyon fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük.

Ha­ma­ro­san itt az influ­en­za­sze­zon, ezért na­gyon fon­tos, hogy a gye­re­ke­ket rend­sze­res kéz­mo­sásra ne­vel­jük. Ők azon­ban sok­szor el­fe­lej­tik ezt a hi­gi­é­niai fel­ada­tot. Ki­hagy­ják evés előtt, vagy mos­dó­hasz­ná­lat után. Ezzel a trük­kel azon­ban könnye­dén rá­ve­het­jük őket.

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Kiderült az igazság, hány évesen vegyünk a gyereknek mobiltelefont

Bill Gates a gye­re­ke­i­nek 14 éves ko­ru­kig nem adott okos­te­le­font. Te hogy vagy ezzel a kér­dés­sel? Sok érv szól mel­lette és el­lene is.

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos ba­bá­kat mu­ta­tunk!

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Végre egy tökéletes útmutató, hánykor kell egy gyereknek lefeküdni

Nem ér­te­tek egyet a pá­rod­dal, mikor fe­küd­jön le a gye­rek? Az al­vás­ku­tató tu­dó­sok aján­lá­sát ér­de­mes meg­fon­tol­no­tok.

Nem ér­te­tek egyet a pá­rod­dal, mikor fe­küd­jön le a gye­rek? Az al­vás­ku­tató tu­dó­sok aján­lá­sát ér­de­mes meg­fon­tol­no­tok. Az alvás mennyi­sé­gén ugyanis ren­ge­teg min­den múlik!

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a kislányával?

Mégis mit művel a világhírű énekesnő a kislányával?

Pink­nek na­gyob­bik gyer­meke lö­työgő fo­gacs­ká­já­val gyűlt meg a baja. A vi­lág­sztár anyu­ka­ként pró­bál okos lenni.

Pink na­gyob­bik gyer­me­ké­nek lö­työgő fo­gacs­ká­já­val gyűlt meg a baja. Ilyen, ami­kor egy vi­lág­sztár nem éne­kel, hanem anyu­ka­ként pró­bál okos lenni.

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Íme, a szuperpóz kisbabát váró nőknek, ez csúcs!

Min­den por­ci­kád fáj? Se­gí­tünk!

Már várod a babát, de min­den por­ci­kád fáj? Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen hely­zet segít abban, hogy könnyebb­nek és fel­sza­ba­dul­tabb­nak érezd magad.

Gyerekkel utazol? Ezeket a finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

Úgy hat a gyerekek agyára az okokstelefon, mint egy gramm kokain

56De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

Egy brit ad­dik­to­ló­gus sze­rint a cha­te­lés­sel töl­tött idő ugyanis bor­zasz­tóan ad­dik­tív a ti­zen­éve­sek szá­mára. De vajon mi a meg­ol­dás? A szak­értő sze­rint nem a til­tás!

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

A világ legszuperebb házi feladatát adta Kati néni a nyári szünetre

Akár hi­szed, akár nem, a ta­nító néni összes kis­di­ákja a leg­na­gyobb öröm­mel tesz ele­get a hosszú lista min­den pont­já­nak. Imád­ják Kati nénit a ne­gye­di­ke­sek!

Akár hi­szed, akár nem, a ta­nító néni összes kis­di­ákja a leg­na­gyobb öröm­mel tesz ele­get a hosszú lista min­den pont­já­nak. Imád­ják Kati nénit a ne­gye­di­ke­sek!

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

Így óvd meg a gyereket a strandbalesetektől!

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

A strand az egyik leg­jobb nyári szó­ra­ko­zás, ám ha nem fi­gyelsz eléggé, ve­szé­lyes bal­ese­tek for­rása is lehet. Fo­gadd meg ta­ná­csa­in­kat, hogy el­ke­rüld a bajt.

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Vírusvideó! Elképesztő, amit ez a két kisfiú művel!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett!

Ilyen cuki sza­ba­dító ak­ciót még nem lát­tál! Sze­ren­csére a ka­mera min­dent vett! Napok alatt több mil­liós né­zett­sé­get ért el ez a videó, amit egy bé­biőr ka­me­rája rög­zí­tett. A vi­deót a Lan­nings há­zas­pár tette közzé Fa­ce­book ol­da­lán, mi­u­tán meg­lát­ták, mi­lyen cu­ki­sá­got csi­nált a két baba.

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

A legjobb húsvéti ajándék, aminek minden gyerek örül

A hús­vét csak két nap­ból áll, de az élő nyu­szi­val még éve­kig baj­lód­hatsz In­kább ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit a gye­re­kek­nek.

A hús­vét csak két nap­ból áll, de az élő nyu­szi­val még éve­kig baj­lód­hatsz In­kább ké­szíts nyu­szis, csi­bés reg­ge­lit a gye­re­kek­nek.

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki?

Kiderült, ettől a sporttól lesz igazán jó tanuló a gyerek

Kiderült, ettől a sporttól lesz igazán jó tanuló a gyerek

Sze­ret­néd, ha a gye­rek min­dig si­ke­res lenne az is­ko­lá­ban? Van egy jó hí­rünk: egy ked­velt sport az agy­nak épp a ta­nu­lá­sért fe­le­lős ré­szeit ak­ti­válja.

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!