FITTFAZÉK

A hizlaló nokedli már a múlté: karfiolból készül a legújabb csodaköret

A hizlaló nokedli már a múlté: karfiolból készül a legújabb csodaköret

Ké­szítsd el az ola­szok híres gnoc­chi­ját, ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú, glu­tén­men­tes vál­to­zat­ban.

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

A nyár befutója: pudingos-barackkenyér

A nyár befutója: pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. A pu­din­gos gyü­mölcs­ke­nyér hi­he­tet­le­nül omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. A pu­din­gos gyü­mölcs­ke­nyér hi­he­tet­le­nül omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki!

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből. Nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot, így bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Erre biz­to­san nem gon­dol­tál! Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Nem unjuk a cukkinit! Jöhet a tócsni!

Nem unjuk a cukkinit! Jöhet a tócsni!

Ismét divat a nyár örök fi­nom­sága, ne hagyd ki a cuk­kini tócs­nit!

Ismét divat a nyár örök fi­nom­sága, ne hagyd ki a cuk­kini tócs­nit! Egész­sé­ges, finom és alig van benne szén­hid­rát. El­ké­szí­teni is egy­szerű.

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

A gye­re­kek ked­venc nyári desszertje lehet ez a kö­zö­sen is el­ké­szít­hető édes­ség. A vég­ered­mény fan­tasz­ti­ku­san finom!

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: ilyen finom még nem volt a tü­kör­to­jás! Cso­dá­san indul a nap!

Több zöld és még több íz: Brutálisan finom a legújabb rántotta

Több zöld és még több íz: Brutálisan finom a legújabb rántotta

Mu­ta­tunk egy egé­szen új va­ri­á­ciót, amely ugyan­úgy tele van zsír­égető fe­hér­jé­vel, mint a ko­rábbi tí­pu­sok, mégis sok­kal üdébb íz­él­ményt ad!

CH-killer bevetésben: Ez a barackos süticsoda nem hizlal!

CH-killer bevetésben: Ez a barackos süticsoda nem hizlal!

Mos­tan­tól egy va­do­natúj öt­let­tel szo­rít­ha­tod vissza a sü­te­mé­nyek szén­hid­rát­tar­tal­mát. Jel­szó: liszt he­lyett rost!

Mos­tan­tól egy va­do­natúj öt­let­tel szo­rít­ha­tod vissza a sü­te­mé­nyek szén­hid­rát­tar­tal­mát. Jel­szó: liszt he­lyett rost! Le­gyen egész­sé­ges ami finom, mu­tat­juk a meg­ol­dást!

Komplett diétás menü nyári hétvégére: Lerepülnek a pluszkilók!

Komplett diétás menü nyári hétvégére: Lerepülnek a pluszkilók!

A diéta nem kop­la­lás­ról szól! Jöj­je­nek az igazi öröm­ka­ják!

A diéta nem kop­la­lás­ról szól! Na­gyon is fon­tos a rend­sze­res ét­ke­zés. Sze­ren­csére nyá­ron dús­kál­ha­tunk a leg­fi­no­mabb friss alap­anya­gok­ban, igazi öröm­ka­ják­kal dob­hat­juk le a ki­ló­kat.

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti.

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti. Ne cso­dál­kozz, ha egész nap kí­vá­nós le­szel.

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári na­pokra, ami nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári na­pokra, ami nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted. Ka­na­laz­ha­tod reg­ge­lire vagy a nap bár­me­lyik idő­sza­ká­ban, ami­kor már nem bírod to­vább a hő­sé­get. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll, amit bün­tet­le­nül fo­gyasthatsz.

7 szuper diétás reggeli: Garantáltan fogyni fogsz

7 szuper diétás reggeli: Garantáltan fogyni fogsz

Vá­lassz egész­sé­ges reg­ge­lit!

Ne hagyd, hogy a ke­nyér egész dél­előtt hin­táz­tassa a vér­cu­kor­szin­te­det! Vá­lassz he­lyette szén­hid­rát­ban sze­gény, egész­sé­ges reg­ge­lit!

Diétás cukkinimuffin az idei nyár legmenőbb nasija

Diétás cukkinimuffin az idei nyár legmenőbb nasija

Pom­pás di­é­tás cse­mege.

A feta és a cuk­kini leg­újabb pá­ro­sí­tá­sá­val szü­le­tett ez a pom­pás di­é­tás cse­mege.

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötlet

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötle

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Készíts ropit házilag, sokkal finomabb, mint a bolti

Készíts ropit házilag, sokkal finomabb, mint a bolti

Pro­fesszi­o­ná­lis mes­ter­sza­kács re­ceptje, mely ízé­ben és meg­je­le­né­sé­ben is kü­lön­le­ges. Három kü­lön­böző íze­sí­tést mu­ta­tunk, egyik meg­le­pőbb, mint a másik!

Pro­fesszi­o­ná­lis mes­ter­sza­kács re­ceptje, mely ízé­ben és meg­je­le­né­sé­ben is kü­lön­le­ges. Három kü­lön­böző íze­sí­tést mu­ta­tunk, egyik meg­le­pőbb, mint a másik!

7 szuper diétás nyári vacsora: Lerobbannak a pluszkilók!

7 szuper diétás nyári vacsora: Lerobbannak a pluszkilók!

Hátha ked­vet kapsz va­la­me­lyik­hez!

Hiába könnyű nyá­ron vál­to­za­to­san és egész­sé­ge­sen ét­kezni, sok­szor a leg­jobb öt­le­tek nem jut­nak eszünkbe. Íme, né­hány iga­zán egész­sé­ges fogás!

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Me­di­ter­rán élet­ér­zés, nap­sü­tés, Tos­cana! Min­den benne van ebben a te­li­ta­lá­la­tos sü­ti­ben. Le­gin­kább per­sze a cit­rom.

Újjászületett a tejbegríz: mennyei nyári torta lett belőle

Újjászületett a tejbegríz: mennyei nyári torta lett belőle

Lepd meg a csa­lá­do­dat egy igazi, ha­gyo­má­nyos édes­ség­gel. A meg­je­le­nése és az íze is az ott­hon il­la­tát idézi.

Lepd meg a csa­lá­do­dat egy igazi, ha­gyo­má­nyos édes­ség­gel. A meg­je­le­nése és az íze is az ott­hon il­la­tát idézi. Egy­szerű étel, mégis min­denki a rab­jává válik, aki egy­szer meg­kós­tolja.

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

A lak­tó­zér­zé­ke­nyek nagy bá­na­tára tej nél­kül a pa­la­csinta nem az igazi. Egyet­len egész­sé­ges hoz­zá­való vi­szont tö­ké­le­tes meg­ol­dást hoz.

A lak­tó­zér­zé­ke­nyek nagy bá­na­tára tej nél­kül a pa­la­csinta nem az igazi. Egyet­len egész­sé­ges hoz­zá­való vi­szont tö­ké­le­tes meg­ol­dást hoz. Nincs többé prob­léma, jöhet a pa­la­csinta!

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

Esz­mé­let­len finom, és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni. Csak dobd össze a hoz­zá­va­ló­kat, és mehet is a sü­tőbe!

Esz­mé­let­len finom és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni. Csak dobd össze a hoz­zá­va­ló­kat és már mehet is a sü­tőbe! Mu­tat­juk a cukor nél­küli vál­to­za­tot, va­lami is­teni!

Csodálatos diétás epertorta

Csodálatos diétás epertorta

Itt az eper­sze­zon és éjjel-nap­pal csak epret ennél? Meg­mu­ta­tunk egy cukor nél­kül ké­szült, csupa-eper tor­tát, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz ami­kor csak akarsz!

Itt az eper­sze­zon és éjjel-nap­pal csak epret ennél? Meg­mu­ta­tunk egy cukor nél­kül ké­szült, csupa-eper tor­tát, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz ami­kor csak akarsz!

Elérkezett az igazság pillanata: Ez a cukormentes epres süti mindent visz

Elérkezett az igazság pillanata: Ez a cukormentes epres süti mindent visz

Eper­dzsem­mel ké­szül ez a glu­tén- és cu­kor­men­tes álom­süti. Cso­dás, egész­sé­ges alap­anya­gok­ból áll a tész­tája. A vég­ered­mény maga a csoda, imádni fogod!

Eper­dzsem­mel ké­szül ez a glu­tén- és cu­kor­men­tes álom­süti. Cso­dás, egész­sé­ges alap­anya­gok­ból áll a tész­tája. A vég­ered­mény maga a csoda, imádni fogod!

Egészen elképesztő, ami a karfiollal történt, imádni fogod!

Egészen elképesztő, ami a karfiollal történt, imádni fogod!

Végre egy igazi újí­tás!

Végre egy igazi újí­tás! Karfi­olt így még nem ettél! Apró, rop­pa­nós fa­lat­kák, mennyei fű­sze­re­zés­sel. Lehet köret, de akár ön­álló fogás is.

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű! Ez a sajt­tor­ta­krém nem­csak ész­bon­tóan néz ki, de ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt ga­ran­tál­tan nem hiz­lal.

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

A sze­zon sztár­gyü­möl­cse fan­tasz­ti­ku­san könnyű desszert­tel aján­dé­koz meg! Mind­ezt hoz­zá­adott cukor nél­kül, így bát­ran maj­szol­ha­tod akkor is, ha di­é­tá­zol.

A sze­zon sztár­gyü­möl­cse fan­tasz­ti­ku­san könnyű desszert­tel aján­dé­koz meg! Mind­ezt hoz­zá­adott cukor nél­kül, így bát­ran maj­szol­ha­tod akkor is, ha di­é­tá­zol. Még ma pró­báld ki ezt a szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető epres cso­dát!

Felejtsd el a karfiolpizzát, feketepizza az új őrület

Felejtsd el a karfiolpizzát, feketepizza az új őrület

Ve­len­cé­ben rob­bant a ku­li­ná­ris bomba, a leg­na­gyobb me­nő­ség most a fe­kete pizza! De miből ké­szül a ko­rom­fe­kete tészta?

Diétás csoda: a kókuszos eperfagyi mindent visz

Diétás csoda: a kókuszos eperfagyi mindent visz

Még tart az eper­sze­zon...

Még tart az eper­sze­zon, ér­de­mes ki­él­vezni ezzel a fan­tasz­ti­kus kó­ku­szos eper­fa­gyi­val! Nincs benne cukor, se ada­lék­anyag, csak az ér­té­kes táp­anya­gok!

Csokoládés-kávés felhőkeksz az új kedvenc, mindenki ezt rágcsálja

Csokoládés-kávés felhőkeksz az új kedvenc, mindenki ezt rágcsálja

Mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, el­ké­szül a kívül ke­mény, belül lágy, cso­ko­lá­dés-kávés menny­or­szág. Már csak a sü­tést kell ki­vár­nod.

Ez a liszt nélküli sütemény most az internet sztárja: paleo meggyes muffin

Ez a liszt nélküli sütemény most az internet sztárja: paleo meggyes muffin

Könnyű, gyü­möl­csös fi­nom­ság, amit pil­la­na­tok alatt el tudsz ké­szí­teni.

Könnyű, gyü­möl­csös fi­nom­ság, amit pil­la­na­tok alatt el tudsz ké­szí­teni, rá­adá­sul nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot. Vétek lenne ki­hagyni! Nem tar­tal­maz sem lisz­tet, sem hoz­zá­adott cuk­rot. Bát­ran fo­gyaszt­ha­tod, ami­kor csak meg­kí­vá­nod.

10 ötlet: Így is elkészíthetsz egy egyszerű keménytojást

10 ötlet: Így is elkészíthetsz egy egyszerű keménytojást

Szen­zá­ciós öt­le­te­ket mu­ta­tunk ke­mény to­já­sok fel­hasz­ná­lá­sá­hoz. Ezt az ételt le­he­tet­len meg­unni!

Szen­zá­ciós öt­le­te­ket mu­ta­tunk ke­mény to­já­sok fel­hasz­ná­lá­sá­hoz. Ezt az ételt le­he­tet­len meg­unni!

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Tojás ba­con­nel és mál­ná­val? Hal­lot­tál már ilyet? Ne ódz­kodj a szo­kat­lan pá­ro­sí­tá­sok­tól.

Imádod a pirítóst? Kenyér helyett így készítsd és fogyni fogsz!

Imádod a pirítóst? Kenyér helyett így készítsd és fogyni fogsz!

Ez a szu­per­di­é­tás vál­to­zat ma­xi­má­li­san ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat. Imádni fogod!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél!

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges ez a vál­to­zat, mivel nincs benne cukor! Az eper­sze­zon­ban meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit a jól is­mert ti­ra­mi­sut.

Hihetetlen, ezzel az itallal éjszaka fogysz

Hihetetlen, ezzel az itallal éjszaka fogysz

Meg­eről­te­tés nél­küli zsír­ége­tés éj­szaka? Nem le­genda csu­pán. Ha sze­ret­nél pi­hen­tető alvás köz­ben még fogyni is, akkor pró­báld ki ezt az italt!

Meg­eről­te­tés nél­küli zsír­ége­tés éj­szaka? Nem le­genda csu­pán. Ha sze­ret­nél pi­hen­tető alvás köz­ben még fogyni is, akkor pró­báld ki ezt az italt!

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Fe­lejtsd el a cuk­ros, bolti fagy­lal­to­kat! Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül a világ leg­egy­sze­rűbb hideg nya­lánk­sága egy be­főt­tes­üveg­ben.

Fe­lejtsd el a cuk­ros, bolti fagy­lal­to­kat! Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül a világ leg­egy­sze­rűbb hideg nya­lánk­sága egy be­főt­tes­üveg­ben. Ké­szítsd ma­gad­nak finom, cu­kor­men­tes fagy­lal­tot, a neked tet­sző íze­sí­tés­sel. Bár­mi­kor elő­kap­ha­tod a fa­gyasz­tó­ból és már maj­szol­ha­tod is. Végre el­mú­lik a kí­sér­tés, hogy meg­egyél egy egész doboz fagy­lal­tot, ha meg­kí­vá­nod ezt a hű­sítő édes­sé­get, ha kis ada­gok­ban ké­szí­ted.

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Ez a rág­csál­ni­való egy­szerű me­sé­sen finom. El­ké­szí­tése könnyű, ala­kod pedig egy­ál­ta­lán nem bánja!

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Ez az íny­csik­landó csir­ke­sült mennyei olasz íz­ka­val­ká­dot va­rá­zsol az asz­talra! Ga­ran­tál­tan si­kert aratsz vele!

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Csupa pu­ha­ság, csupa illat, csupa gyü­mölcs.

Csupa pu­ha­ság, csupa illat, csupa gyü­mölcs - ki ne ál­modna egy ilyen cso­dás fi­nom­ság­ról?

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Ez a könnyű, finom fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság édes­szájú di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani!

Ez a könnyű, finom fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság édes­szájú di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani! Ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt bár­mi­kor be­kap­hatsz be­lőle egy-két da­ra­bot. Tuti, hogy nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek.

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek.

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges!

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges! Ked­venc re­cep­tedbe ka­ló­ria­sze­gény alap­anya­got te­gyél. Pro­te­in­ben gaz­dag, ener­gia­dús, di­é­tás.

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól finom lesz!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Imád­juk a muffint, mert nem lehet el­ron­tani és is­teni finom!

Imád­juk a muffint, mert nem lehet el­ron­tani és is­teni finom! A leg­újabb vál­to­za­tok az egész­ség je­gyé­ben, szu­per ala­csony szén­hid­rát tar­ta­lom­mal ké­szül­nek. Mu­tat­juk a leg­jobb di­é­tás re­cep­te­ket, éljen a muffin!

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Ne állj meg az első re­cept­nél! Hi­szen a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus, és nem mel­les­leg egész­sé­ges reg­geli!

Ne állj meg az első re­cept­nél! Hi­szen a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus, és nem mel­les­leg egész­sé­ges reg­geli!

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Ez a finom ro­pog­tatni való fan­tasz­ti­kus se­gít­sé­ged lehet a fo­gyó­kú­rá­ban!

Ez az is­teni finom ro­pog­tatni való fan­tasz­ti­kus se­gít­sé­ged lehet a fo­gyó­kú­rá­ban! Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, így bát­ran maj­szol­ha­tod, ha rád tör az éhség, ettől nem fogsz meg­hízni! Itt az eper­sze­zon, ne hagyd ki ezt az is­teni finom édes­sé­get.

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz, és mind a kettő na­gyon elé­ge­dett lenne!

Fok­hagy­ma­ra­jon­gók! Itt a re­cept, amit mu­száj ki­pró­bál­no­tok. Ez olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz, és mind a kettő na­gyon elé­ge­dett lenne!

Végre kiderült, hány tojást szabad megenni

Végre kiderült, hány tojást szabad megenni

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Szí­ve­sen rág­csál­nál va­la­mit té­vé­zés köz­ben, de tar­tasz az egész­ség­te­len bolti ch­ip­sek­től?

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel.

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel. Így bát­ran lak­hatsz jól vele akár va­cso­rára is.

Szuper egészséges lett a tojásrántotta, ilyen finom reggelit még nem ettél!

Szuper egészséges lett a tojásrántotta, ilyen finom reggelit még nem ettél!

A cuk­ki­nis rán­totta-tor­tácska, amely nem­csak az ízé­vel ké­nyez­tet, de vér­cu­kor­szin­te­det is egyen­le­te­sen tartja.

Azt hit­ted a rán­tot­tá­nak már min­den vál­to­za­tát el­ké­szí­tet­ted? Íme a leg­újabb ver­zió, a cuk­ki­nis rán­totta-tor­tácska, amely nem­csak az ízé­vel ké­nyez­tet, de vér­cu­kor­szin­te­det is egyen­le­te­sen tartja.

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Vá­lassz tu­da­to­san!

A nyá­ron min­dig sok­kal könnyebb di­é­tázni, mint a hideg idő­ben. Ér­de­mes már a reg­ge­lin­ket is tu­da­to­san meg­vá­lasz­tani, hogy könnyebb le­gyen a fo­gyás.

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

Itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Meg­kí­ván­tál va­la­mi­lyen édes­sé­get, de di­é­tá­zol, és nincs ked­ved órá­kig bí­be­lődni a kony­há­ban? Akkor most fi­gyelj, itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Lak­tó­zér­zé­keny vagy, vagy csak nem sze­re­ted a tejet? Netán sze­ret­néd még kü­lön­le­ge­sebbé tenni a reg­geli to­jás­rán­tot­tát?

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, amely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb.

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, mely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! A piz­za­evés öröme ott van, de a tes­te­den se­hová sem ra­kó­dik le. Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb. A fel­té­tek ki­vá­lasz­tá­sá­nak és a meg­je­le­ní­tés­nek csak a fan­tá­ziád szab­hat ha­tárt.

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült. Zse­ni­á­lis mód­szer a hiz­laló szén­hid­rá­tok el­tün­te­té­sére!

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült. Zse­ni­á­lis mód­szer a hiz­laló szén­hid­rá­tok el­tün­te­té­sére! Így nem­csak is­teni finom, hanem szu­per egész­sé­ges a pa­la­csinta!

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Sok-sok finom eper­rel, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül!

Már rá­né­zésre is maga a csoda ez az epres ra­kot­tas, pedig va­ló­já­ban a világ leg­egy­sze­rűbb reg­ge­lije. Bun­dás ke­nyér ki­csit más­képp! Sok-sok finom eper­rel, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül!

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got.

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, aztán az el­ha­tá­ro­zá­sát tet­tek is kö­vet­ték: a fi­a­tal lány min­dent meg­tett, hogy meg­sza­ba­dul­jon a fe­les­leg­től. Leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got. Tíz­ez­rek csat­la­koz­tak hozzá.

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Ez a gyü­möl­csös natúr-nasi a sze­zon leg­na­gyobb ked­vence!

Ez a gyü­möl­csös natúr-nasi a sze­zon leg­na­gyobb ked­vence! Liszt és cu­kor­men­tes, na­gyon finom és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül! Te is imádni fogod, pró­báld ki!

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Vega vagy, eset­leg di­é­tá­zol? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről! Van meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Vega vagy, eset­leg di­é­tá­zol? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről! Van meg­ol­dás, mu­tat­juk!