SZTÁR

SZTÁRSZERENCSE

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Tün­dé­riek!

Exk­lu­zív fotót mu­ta­tott gyer­me­ke­i­ről a si­ke­res mű­sor­ve­zető! Így még biz­to­san nem lát­hat­tuk a két test­vért! Tün­dé­riek!

Oscar-díjjal búcsúzott a lottósorsolástól Bay Éva

Oscar-díjjal búcsúzott a lottósorsolástól Bay Éva

Sok min­dent meg­élt a fel­vé­te­le­ken.

Hosszú éve­ken át kö­szön­tött min­ket he­tente a lot­tó­show-k há­zi­asszo­nya­ként, így ren­ge­teg ér­de­kes tör­té­nete van a sor­so­lá­sok­ról. Köz­tük egy pi­káns­sal is...

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő pon­to­san tudja, mire köl­tené, ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő pon­to­san tudja, mire köl­tené, ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón.

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

Az éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett.

A ki­váló éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett. De azt is el­árulta, hogy med­dig akar szín­pa­don ma­radni.

Így lett szexszimbólum a magyar színésznő, egy ország rajongott érte

Így lett szexszimbólum a magyar színésznő, egy ország rajongott érte

Pécsi Il­dikó 22 éves volt, ami­kor meg­kapta Noémi sze­re­pét Az arany­em­ber című film­ben.

Ez igen! Újabb díjat zsebelt be Magyarország büszkesége

Ez igen! Újabb díjat zsebelt be Magyarország büszkesége

Hais Do­rottya nem­csak a szí­né­szet­ben, hanem sport­ban is si­ke­res.

Hais Do­rottya nem­csak a szí­né­szet­ben, hanem sport­ban is si­ke­res.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Elképesztő dologra költené a lottó ötöst Náray Erika

Elképesztő dologra költené a lottó ötöst Náray Erika

A több­ség­gel el­len­tét­ben nem lu­xus­au­tóra vagy óri­ási vil­lára és ék­sze­rekre szórná el a mil­li­ó­kat.

A több­ség­gel el­len­tét­ben nem lu­xus­au­tóra vagy óri­ási vil­lára és ék­sze­rekre szórná el a mil­li­ó­kat.

Láttál már 60 éves lottószelvényt?

Láttál már 60 éves lottószelvényt?

Idén már ha­to­dik év­ti­zede, hogy Ötös­lot­tón játsz­ha­tunk.

Idén már ha­to­dik év­ti­zede, hogy az Ötös­lot­tón hét­ről-hétre sze­ren­csé­sek tu­cat­jai nyer­nek ki­sebb-na­gyobb össze­get.

Gaál Noémi a visszatéréséről vallott

Gaál Noémi a visszatéréséről vallott

Az idő­já­rás­je­lentő de­cem­ber­ben bú­csú­zott a né­zők­től.

Az idő­já­rás­je­lentő de­cem­ber­ben bú­csú­zott a né­zők­től.

Egy tojástól lett tökéletes Szűcs Gabi élete

Egy tojástól lett tökéletes Szűcs Gabi élete

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő évek óta ma­gá­nál hordja a nem min­den­napi tár­gyat, ami­nek nem min­den­napi erőt tu­laj­do­nít.

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő évek óta ma­gá­nál hordja a nem min­den­napi tár­gyat, ami­nek nem min­den­napi erőt tu­laj­do­nít.

Nem hiszed el, honnan szerez százezreket a botrányos magyar celeb

Nem hiszed el, honnan szerez százezreket a botrányos magyar celeb

Akár havi két­száz­ezer fo­rin­tot is össze­szed a va­ló­ság­show sztárja.

Akár havi két­száz­ezer fo­rin­tot is össze­szed a va­ló­ság­show sztárja.

Sosem találnád ki, mit csinálnak a ByTheWay tagjai koncert előtt!

Sosem találnád ki, mit csinálnak a ByTheWay tagjai koncert előtt!

Nagy­ra­törő ál­maik van­nak.

A fiúk gon­do­lat­ban már a lot­tó­nye­re­ményt is el­köl­töt­ték, nagy­ra­törő ál­maik van­nak.

Élete legnagyobb álmáról mesélt Szirota Jennifer

Élete legnagyobb álmáról mesélt Szirota Jennifer

Az éne­kesnő he­tente lot­tó­zik.

Az éne­kesnő he­tente lot­tó­zik, és biz­tos, hogy nála jó kéz­ben lenne a nye­re­mény.

Galán Géza szingliként kaszált nagyokat a kaszinóban

Galán Géza szingliként kaszált nagyokat a kaszinóban

A mű­sor­ve­zető fi­a­ta­labb ko­rá­ban sze­ren­csés volt a kár­tyá­ban, ma­nap­ság már in­kább a fe­le­sé­gé­vel lot­tó­zik.

A mű­sor­ve­zető fi­a­ta­labb ko­rá­ban sze­ren­csés volt a kár­tyá­ban, ma­nap­ság már in­kább a fe­le­sé­gé­vel lot­tó­zik.

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz. Ze­ne­kara, a Roma Soul tag­jai már sok­kal job­ban fi­gyel­nek a fur­csa je­lekre.

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz. Ze­ne­kara, a Roma Soul tag­jai már sok­kal job­ban fi­gyel­nek a fur­csa je­lekre.

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

Azt mondja, a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy semmi ko­mo­lyabb baja nem esett anno, sú­lyos au­tó­bal­ese­te­kor.

Azt mondja, a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy semmi ko­mo­lyabb baja nem esett.

Bruce Willisszel találkozna Csordás Ákos!

Bruce Willisszel találkozna Csordás Ákos!

Nagy­sza­bású vá­gyait va­ló­sí­taná meg.

Ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón, gyer­mek­kori, nagy­sza­bású vá­gyait va­ló­sí­taná meg.

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.

Az éne­kes ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.

Myrtill szerint az embereknek szüksége van kabalákra

Myrtill szerint az embereknek szüksége van kabalákra

In­kább éne­kelt a ka­szi­nók­ban.

Az éne­kesnő töb­bet éne­kelt ka­szi­nók­ban, mint amennyi­szer ját­szott ott, ezt egy ki­csit bánja is.

Hamarosan külföldre költözhet Tolvai Reni

Hamarosan külföldre költözhet Tolvai Reni

Rög­tön el is köl­tözne, de ezzel még egy ki­csit vár­nia kell.

Ha meg­nyerné az ötös­lot­tót, rög­tön el is köl­tözne, de ezzel még egy ki­csit vár­nia kell.

Forradalmak évszámaival lottózik a Kolorful zenekar énekese

Forradalmak évszámaival lottózik a Kolorful zenekar énekese

A ze­ne­kar tag­jai eddig sze­ren­csére nem vesz­tet­tek ha­tal­mas össze­ge­ket.

A ze­ne­kar tag­jai eddig sze­ren­csére nem vesz­tet­tek ha­tal­mas össze­ge­ket.

Szerencseszáma segítette a sikereihez Eliza Blisst

Szerencseszáma segítette a sikereihez Eliza Blisst

Régen ut­ca­ze­né­lés­ből élt.

A he­ge­dű­mű­vész régen ut­ca­ze­né­lés­ből élt, és olyan jól ke­re­sett, hogy még a he­ge­dű­jét is ebből vette.

Problémái vannak a dalszövegírással Bigának

Problémái vannak a dalszövegírással Bigának

Néha még min­dig hiába ül le dol­gozni.

Az egy­kori me­ga­sztá­ros kar­ri­erje szár­nyal, de néha még min­dig hiába ül le dol­gozni.

Emberektől távol képzeli el az életét Tarján Zsófia

Emberektől távol képzeli el az életét Tarján Zsófia

Az éne­kes­nő­nek konk­rét ter­vei van­nak, és csak egy ki­csit ba­bo­nás, míg ze­nész­társa egy­ál­ta­lán nem.

Az éne­kes­nő­nek konk­rét ter­vei van­nak, és csak egy ki­csit ba­bo­nás, míg ze­nész­társa egy­ál­ta­lán nem.

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott. Sőt, azt is el­árulta, hogy egé­szen fur­csa ri­tu­á­léi van­nak.

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott, és el­árulta, hogy egé­szen fur­csa ri­tu­á­léi van­nak.

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Az éne­kesnő nosz­tal­gi­á­zott egy ki­csit, de ezzel együtt már előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Furcsa fóbiája van a Peet Project népszerű tagjának!

Furcsa fóbiája van a Peet Project népszerű tagjának!

Vá­gya­ik­ról is őszin­tén val­lot­tak.

Vá­gya­ik­ról is val­lot­tak, hi­szen a lot­tó­fő­nye­re­ményt mind­annyian pil­la­na­tok alatt el tud­nák köl­teni.

Babonából jár mosdóba koncert előtt a Belmondo zenekar

Babonából jár mosdóba koncert előtt a Belmondo zenekar

A ban­da­ta­gok mind­egyi­ké­nek van va­lami fur­csa szo­kása.

A ban­da­ta­gok mind­egyi­ké­nek van va­lami fur­csa szo­kása, de a lot­tón még egyi­kük sem nyert.

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Az éne­kesnő azt is el­árulta, mire köl­tené a lot­tó­nye­re­ményt, ha meg­adatna neki.

Az éne­kesnő azt is el­árulta, mire köl­tené a lot­tó­nye­re­ményt, ha meg­adatna neki.

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

Jól be­osz­ta­nák a lot­tó­nye­re­ményt.

De a ze­ne­kar tag­jai azért ha­szon­ta­lan dol­gokra is szí­ve­sen köl­te­né­nek, ha volna miből.

Stúdiót vásárolna Kollányi Zsuzsi

Stúdiót vásárolna Kollányi Zsuzsi

Az éne­kesnő rög­tön el­utazna, ha nyerne a lot­tón.

Az éne­kesnő rög­tön el­utazna, ha nyerne a lot­tón.

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt a Neo­ton, haj­szá­lon mú­lott, hogy ne kés­sék le a re­pü­lő­gé­pü­ket ha­za­felé. Csak kap­cso­la­taik be­ve­té­sé­vel ju­tot­tak fel a já­ratra.

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt a Neo­ton, haj­szá­lon mú­lott, hogy ne kés­sék le a re­pü­lő­gé­pü­ket ha­za­felé.

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét, ami­kor rá­mo­soly­gott a sze­ren­cse, de arról is be­szélt, miket vá­sá­rolna, ha meg­nyerné az ötös lot­tót.

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét, ami­kor rá­mo­soly­gott a sze­ren­cse, de arról is be­szélt, miket vá­sá­rolna, ha meg­nyerné az ötös lot­tót.

Életet mentett a Valami Amerika 2 sztárja!

Életet mentett a Valami Amerika 2 sztárja!

Csuja Imre nem csak az arcát adta a men­tő­nek, hanem be is állt se­gí­teni. Épp a leg­jobb­kor ér­ke­zett....

Csuja Imre nem csak az arcát adta a men­tő­szol­gá­lat kam­pá­nyá­hoz, hanem be is állt se­gí­teni. Épp a leg­jobb­kor ér­ke­zett....

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Nem­rég Ame­ri­ká­ban járt.

Az első hazai X-Fak­tor dön­tőse nem­rég Ame­ri­ká­ban járt, ahol igen­csak ked­vező fo­gad­ta­tás­ban ré­sze­sült.

Soha nem hallott dolgokat árultak el a Full Moon tagjai

Soha nem hallott dolgokat árultak el a Full Moon tagjai

A Ri­post ka­me­rá­já­nak nyi­lat­koz­tak.

A vi­lág­szin­ten is el­is­mert acapella csa­pat tag­jai őszin­tén be­szél­tek a sze­ren­csé­vel való vi­szo­nyuk­ról a Ri­post ka­me­rá­já­nak.

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült...

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

Hient egy kihalt állat juttatta kórházba

Hient egy kihalt állat juttatta kórházba

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek hi­he­tet­len bal­eset­ben volt része.

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek hi­he­tet­len bal­eset­ben volt része, ami­kor egy vi­et­námi szi­ge­ten nya­ralt. A Ri­post­nak el­me­sélte a tör­tén­te­ket.

Elképesztő kabalát hord magánál Radics Gigi

Elképesztő kabalát hord magánál Radics Gigi

Az éne­kesnő fur­csa tárgy­hoz kö­tő­dik, leg­na­gyobb ál­má­hoz pedig sze­rinte nem lenne elég egy lottó ötös.

Az éne­kesnő fur­csa tárgy­hoz kö­tő­dik, leg­na­gyobb ál­má­hoz pedig sze­rinte nem lenne elég egy lottó ötös.

Csúnya sérülése változtatta meg Kállay-Saunders András életét

Csúnya sérülése változtatta meg Kállay-Saunders András életét

Az éne­kes so­káig spor­to­ló­nak ké­szült, ám aztán tör­tént va­lami, ami tel­je­sen más irányba te­relte.

Ezt nem tudtad Freddie-ről!

Ezt nem tudtad Freddie-ről!

El­árulta, hogy mik azok a tár­gyak, amik min­dig vele van­nak.

Az Eu­ro­ví­ziót is meg­járt éne­kes el­árulta, hogy mik azok a tár­gyak, amik min­dig vele van­nak, és jó irányba te­re­lik a sor­sát.

Liptai Claudia büszkén mutatja gömbölyödő pocakját

Liptai Claudia büszkén mutatja gömbölyödő pocakját

Bár az utóbbi idő­ben ka­pott hi­de­get-me­le­get ru­ha­vá­lasz­tá­sai miatt, a leg­utóbbi sze­re­lése hi­bát­lan.

Bár az utóbbi idő­ben ka­pott hi­de­get-me­le­get ru­ha­vá­lasz­tá­sai miatt, a leg­utóbbi sze­re­lése hi­bát­lan.

Michael Jackson koreográfusával ölelkezett a magyar sztár!

Michael Jackson koreográfusával ölelkezett a magyar sztár!

Az éne­kes­nő­nek olyan él­mény­ben volt része, amit még biz­to­san so­káig nem fe­lejt el.

Erre vágyik Sipos F. Tamás

Erre vágyik Sipos F. Tamás

A nép­szerű éne­kes be­ava­tott min­ket leg­fél­tet­tebb ál­mába.

A nép­szerű éne­kes be­ava­tott min­ket leg­fél­tet­tebb ál­mába, amit re­mél­he­tő­leg ha­ma­ro­san meg is tud majd va­ló­sí­tani. De be­szélt a sze­ren­csé­ről és a ba­bo­ná­ról is.

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Meg­mu­tatta a Ri­post ka­me­rá­já­nak, hogy mik azok a tár­gyak me­lyek­ből erőt merít nem min­den­napi pá­lyája során.

Meg­mu­tatta a Ri­post ka­me­rá­já­nak, hogy mik azok a tár­gyak me­lyek­ből erőt merít nem min­den­napi pá­lyája során.

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Az éne­kesnő el­árulta, hogy sze­rinte miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény, de be­szélt a sze­ren­csé­ről és kar­ri­er­jé­ről is.

Az éne­kesnő el­árulta, hogy sze­rinte miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény, de be­szélt a sze­ren­csé­ről is.

Elképesztő szerencsésnek érzi magát Roy

Elképesztő szerencsésnek érzi magát Roy

Két év­ti­zede abból él, amit imád.

Las­san két év­ti­zede abból él Roy, amit iga­zán imád - zenél. Így ért­he­tően rend­kí­vül sze­ren­csés­nek érzi magát, hi­szen így elé­ge­dett az éle­té­vel.

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Nagy Laci "Gi­tano" és ze­ne­kara me­sél­tek a sze­ren­csé­hez és a ba­bo­ná­hoz fű­ződő vi­szo­nyuk­ról a Ri­post ka­me­rá­já­nak.

12 millió forintot zsebelt be a tehetségkutató sztárja

12 millió forintot zsebelt be a tehetségkutató sztárja

2016 vir­tu­óza nem gon­dolta volna, hogy ő lesz a végső győz­tes.

2016 vir­tu­óza nem gon­dolta volna, hogy ő lesz a végső győz­tes. Tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete!

Pártos Viktor a szerencse kegyeltje

Pártos Viktor a szerencse kegyeltje

A ke­nó­sor­so­lá­sok há­zi­gaz­dája vi­lág­éle­té­ben a sze­ren­csére bízta a sorsa ala­ku­lá­sát. For­tuna pedig soha nem hagyta el.

A ke­nó­sor­so­lá­sok há­zi­gaz­dája vi­lág­éle­té­ben a sze­ren­csére bízta a sorsa ala­ku­lá­sát. For­tuna pedig soha nem hagyta el.

A szerencsejáték húzta ki a gödörből Rácz Gergőt

A szerencsejáték húzta ki a gödörből Rácz Gergőt

Az éne­kes éle­té­nek egyik leg­rosszabb pe­ri­ó­dusa ért vé­gett évek­kel ez­előtt a sze­ren­cse­já­ték­nak hála.

Az éne­kes éle­té­nek egyik leg­rosszabb pe­ri­ó­dusa ért vé­gett évek­kel ez­előtt a sze­ren­cse­já­ték­nak hála.

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje nem hisz sem a sze­ren­csé­ben, sem a ba­bo­ná­ban.

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért dol­gozni kell.

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

A Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt.

A lég­tor­nász a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt a sze­ren­csé­ről, a ka­ba­lák­ról, és némi jó ta­náccsal is el­lá­tott min­den­kit.

Így tartja magát formában Amerikában Hódi Pamela

Így tartja magát formában Amerikában Hódi Pamela

Nézd meg, ho­gyan edz Pa­mela!

Berki Krisz­tián ked­vese Ame­ri­ká­ban is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy tö­ké­le­tes tes­tét kar­ban­tartsa.

Ezt az arcot nézték Magyarországon 4 millióan esténként!

Ezt az arcot nézték Magyarországon 4 millióan esténként!

Tíz­éves ko­rá­ban sze­re­tett bele a te­le­ví­zi­óba Rózsa György, aki akkor még a szom­széd­ság­gal együtt ült a tévé előtt.

Tíz­éves ko­rá­ban sze­re­tett bele a te­le­ví­zi­óba Rózsa György, aki akkor még a szom­széd­ság­gal együtt ült a tévé előtt.

Ezzel keresett vagyonokat Ganxsta Zolee!

Ezzel keresett vagyonokat Ganxsta Zolee!

Nem veti meg a sze­ren­cse­já­té­ko­kat.

A szó­ki­mondó rap­per nem veti meg a sze­ren­cse­já­té­ko­kat, vi­szont nem min­den jött be neki. Ami vi­szont igen, az na­gyon jól ho­zott a kony­hára.

Erre a munkára várt 25 éves kora óta Jaksity Kata

Erre a munkára várt 25 éves kora óta Jaksity Kata

Ő fogja tu­dó­sí­tani a 88. Oscar-gálát.

Most már biz­tos, hogy Jak­sity Kata fogja élő­ben tu­dó­sí­tani az RTL Klu­bon a 88. Oscar-gálát Los An­ge­les­ből. A tévés 18 éve várt erre!

Csepregi Éva: 2015 volt a legjobb évem!

Csepregi Éva: 2015 volt a legjobb évem!

Bár 15 év után de­cem­ber­ben sza­kí­tott pár­já­val, az éne­kesnő szak­ma­i­lag a leg­si­ke­re­sebb évé­nek ne­vezte a ta­va­lyi esz­ten­dőt.

Bár 15 év után de­cem­ber­ben sza­kí­tott pár­já­val, az éne­kesnő szak­ma­i­lag a leg­si­ke­re­sebb évé­nek ne­vezte a ta­va­lyi esz­ten­dőt.

Mák Kata családjától a balszerencse vette el a nagy nyereményt

Mák Kata családjától a balszerencse vette el a nagy nyereményt

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető nagy­ma­mája egy­szer nem tudta meg­tenni a szo­ká­sos szá­mait a lot­tón, ki is húz­ták őket.

Akkor húz­ták ki a szá­ma­i­kat, ami­kor nem ját­szot­ták meg őket.

Gájer Bálint meglepő dolgokat árult el magáról

Gájer Bálint meglepő dolgokat árult el magáról

Kar­ri­erje kez­de­té­ről me­sélt.

Az Voice-ban fel­tűnt éne­kes hang­ját min­denki is­meri, de azt már ke­ve­seb­ben tud­ják, hogy mi­ként in­dult a kar­ri­erje. Most el­árulta.

Dögös szerelésben gokartozott Bíró Ica

Dögös szerelésben gokartozott Bíró Ica

A Metal Lady be­mu­tatta a kö­zön­ség­nek ki­tűnő ve­ze­tési tech­ni­ká­ját...

A Metal Lady be­mu­tatta a kö­zön­ség­nek ki­tűnő ve­ze­tési tech­ni­ká­ját, rá­adá­sul si­ke­rét nem bízta a vé­let­lenre: szexi ka­bát­já­val le­nyű­gözte a férfi­a­kat.

Teljes harmóniában telt Németh Kristóf karácsonya

Teljes harmóniában telt Németh Kristóf karácsonya

Úgy tűnik, a vá­lása után so­káig egye­dül élő Né­meth Kris­tóf mára meg­ta­lálta a sze­rel­met is.

Úgy tűnik, a vá­lása után so­káig egye­dül élő Né­meth Kris­tóf mára meg­ta­lálta a sze­rel­met is. Kisfiát pedig nagy egyet­ér­tés­ben ne­veli ex­ne­jé­vel, így ka­rá­csony­kor mind­annyian együtt ün­ne­pel­tek.

Szavazz! Melyik celebnő nyerje a fenékszépségversenyt?

Szavazz! Melyik celebnő nyerje a fenékszépségversenyt?

A te dön­té­sed, ki nyeri el a Ri­pos­ton az or­szág leg­for­má­sabb fe­nekű sztárja címet!

Négy gyö­nyörű nő, négy for­más fenék! A te dön­té­sed, ki nyeri el a Ri­pos­ton az or­szág leg­for­má­sabb fe­nekű sztárja címet!

Bereczki Zoltán illúzióba ringatta a lottósorsolást

Bereczki Zoltán illúzióba ringatta a lottósorsolást

Il­lú­zió című slá­ge­rét hozta el.

Be­reczki Zol­tán az Il­lú­zió című slá­ge­rét hozta el a Sze­ren­cseS­zom­batba. A dal nagy­szerű, Zoli profi, mint min­dig, de a lot­tó­nye­re­mény nem il­lú­zió!

Súlyos balesetet úszott meg Stohl András

Súlyos balesetet úszott meg Stohl András

A szí­nész el­ke­rülte a tra­gé­diát.

A szí­nész fel­lé­pése majd­nem tra­gé­di­ába ful­ladt, hi­szen egy nehéz ho­mok­zsák kis híján a fe­jére esett. Meg­fa­gyott a le­vegő a szín­ház­ban.

Luxusautót kapott karácsonyra Győzike lánya

Luxusautót kapott karácsonyra Győzike lánya

A roma show­man nem min­den­napi aján­dék­kal lepte meg lá­nyát, akire rend­kí­vül büszke ta­nul­má­nyi ered­mé­nye miatt.

A roma show­man nem min­den­napi aján­dék­kal lepte meg lá­nyát, akire rend­kí­vül büszke ta­nul­má­nyi ered­mé­nye miatt.

Harsányi Levente súlyos szerencsejáték-függő volt

Harsányi Levente súlyos szerencsejáték-függő volt

A Sze­ren­cseS­zom­bat mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt szü­lei vá­lá­sá­ról és egy­kori káros szen­ve­dé­lyé­ről.

A Sze­ren­cseS­zom­bat mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt szü­lei vá­lá­sá­ról és egy­kori káros szen­ve­dé­lyé­ről.

A terhes Csobot Adél sokak szerencséjét hozhatja meg

A terhes Csobot Adél sokak szerencséjét hozhatja meg

De­cem­ber­ben Cso­bot Adél pör­geti a fel a han­gu­la­tot a Sze­ren­cseS­zom­bat­ban.

De­cem­ber­ben Cso­bot Adél pör­geti a fel a han­gu­la­tot a Sze­ren­cseS­zom­bat­ban.

Leküzdötte a babonáit Mohamed Fatima

Leküzdötte a babonáit Mohamed Fatima

Az éne­kesnő a Sze­ren­cseS­zom­bat fel­lé­pő­je­ként me­sélt a Ri­post­nak.

A nép­szerű éne­kesnő a Sze­ren­cseS­zom­bat fel­lé­pő­je­ként me­sélt a Ri­post ka­me­rá­já­nak arról, hogy mi­ként áll a sze­ren­csé­vel, a ka­ba­lák­kal és a ba­bo­nák­kal.

Legendák mellett dőlt el több száz millió forint sorsa

Legendák mellett dőlt el több száz millió forint sorsa

A Ge­ne­rál ját­szott a lot­tó­sor­so­lá­son.

A Sze­ren­cseS­zom­bat szín­pa­dán egy régi nagy ked­ven­cet, a Ge­ne­rál Együt­test kö­szönt­het­ték az Ötös­lottó sor­so­lás nézői.

Szekeres Adrien csak szerencsével került el egy nagy balesetet

Szekeres Adrien csak szerencsével került el egy nagy balesetet

Sze­ren­csés­nek érzi magát.

A nép­szerű éne­kesnő csak né­hány pil­la­nat­tal ke­rült el egy nagy au­tó­bal­ese­tet. Így nem csoda, hogy sze­ren­csés­nek érzi magát.

Nika szereti, ha sokáig tart

Nika szereti, ha sokáig tart

Azo­kat a sze­ren­cse­já­té­ko­kat sze­reti, amik­nek nincs vége gyor­san.

A Sze­ren­cseS­zom­bat sztár­fel­lé­pője, Veres Mó­nika azo­kat a sze­ren­cse­já­ték for­má­kat sze­reti, amik­nek nincs vége gyor­san, és so­káig lehet iz­gulni a vég­ered­mé­nyért.

Gájer Bálint ismét milliókat hozott hangulatba

Gájer Bálint ismét milliókat hozott hangulatba

Gájer Bá­lint a Sway című slá­ger­rel in­dí­totta a Sze­ren­cseS­zom­ba­tot, hi­szen egy klasszi­kust sosem lehet meg­unni.

Gájer Bá­lint a Sway című slá­ger­rel in­dí­totta a Sze­ren­cseS­zom­ba­tot, hi­szen egy klasszi­kust sosem lehet meg­unni.

Dér Henin nevetnek az ismerősei a babonái miatt

Dér Henin nevetnek az ismerősei a babonái miatt

Nem tartja magát ba­bo­nás­nak.

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje ugyan nem tartja magát annak, de mégis igen­csak ba­bo­nás, amin a ba­rá­tai re­me­kül szó­ra­koz­nak.

Gájer Bálint felpörgette a lottósorsolást

Gájer Bálint felpörgette a lottósorsolást

Nem fu­kar­ko­dott a han­gu­lat­tal.

A Voice egy­kori dön­tőse nem fu­kar­ko­dott a han­gu­lat­fo­ko­zás­sal az ötös­lottó sor­so­lá­sán. A fel­lé­pése már ön­ma­gá­ban fő­nye­re­mény volt.

26 milliós főnyereményhez zenélt a New Level Empire

26 milliós főnyereményhez zenélt a New Level Empire

A New Level Em­pire rob­ban­tott a Sze­ren­cseS­zom­bat szín­pa­dán.

A New Level Em­pire rob­ban­tott a Sze­ren­cseS­zom­bat szín­pa­dán.

Csak a szerencsén múlott Kiss Orsi élete

Csak a szerencsén múlott Kiss Orsi élete

Min­den­ben sze­ren­cséje volt eddig az élet­ben, és egy­szer cso­dá­val ha­tá­ros módon me­ne­kült meg egy au­tó­bal­eset­ből is.

Min­den­ben sze­ren­cséje volt eddig az élet­ben, és egy­szer cso­dá­val ha­tá­ros módon me­ne­kült meg egy au­tó­bal­eset­ből is.

Imádják a szerencsejátékot a Barrio Latino tagjai

Imádják a szerencsejátékot a Barrio Latino tagjai

A sze­ren­cse hozta össze a ze­ne­kart.

A Bar­rio La­tino tag­jait is a sze­ren­cse hozta össze, és lett be­lő­lük a világ egyik leg­is­mer­tebb ma­gyar ze­ne­kara.

Odett különleges hangjával csalogatják a szerencsét

Odett különleges hangjával csalogatják a szerencsét

A Sze­ren­cseS­zom­bat ven­dége volt.

Nem elő­ször éne­kel a Sze­ren­cseS­zom­bat szín­pa­dán Pol­gár Odett. Sze­reti kü­lön­le­ges hang­já­val bű­völni az Ötös­lottó sor­so­lá­so­kat.

Fantasztikus dallal búcsúzott Vastag Tamás

Fantasztikus dallal búcsúzott Vastag Tamás

Frank Si­natra vi­lág­hírű da­lá­val, a My Way-jel bú­csú­zott a Sze­ren­cseS­zom­bat­tól Vas­tag Tomi.

Frank Si­natra vi­lág­hírű da­lá­val, a My Way-jel bú­csú­zott a Sze­ren­cseS­zom­bat­tól Vas­tag Tomi.