SZTÁR

SZTÁRSZERENCSE

Változás Törőcsik Mari állapotában, ezt tette vele a Kossuth Nagydíj

Változás Törőcsik Mari állapotában, ezt tette vele a Kossuth Nagydíj

Sok­kal job­ban érzi magát!

Két Kos­suth-díj után meg­kapta a Kos­suth Nagy­dí­jat is a Nem­zet Szí­né­sze már­cius 15-én!

Kiderült, ki kapta az idei Kaszás Attila-díjat

Kiderült, ki kapta az idei Kaszás Attila-díjat

A díjat az or­szá­gos szín­házi évad­nyitó gála ke­re­té­ben adták át.

A díjat az or­szá­gos szín­házi évad­nyitó gála ke­re­té­ben adták át a ta­ta­bá­nyai Já­szai Mari Szín­ház­ban.

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során, de úgy tűnik, ez nem ijesz­tette meg.

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során...

Teljesen ledöbbent Halle Berry, amikor belépett malibui villájába

Teljesen ledöbbent Halle Berry, amikor belépett malibui villájába: erre nem számított

Az épü­let meg­úszta a ka­li­for­niai tűz­vészt, a sztár­anyu­ká­nak most va­lami más miatt fáj­hat a feje.

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nem sokan csi­nál­ják azt napi rend­sze­res­ség­gel, ami a ki­rálynő szo­ká­sává vált.

Micsoda fotók, elképesztően néz ki a 40 éves Pikali Gerda

Micsoda fotók, elképesztően néz ki a 40 éves Pikali Gerda

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta fi­a­tal­sá­gá­nak tit­kát a Hűt­len­ség ára című darab után.

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta fi­a­tal­sá­gá­nak tit­kát a Hűt­len­ség ára című darab után.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok.

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok.

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val, pi­he­né­sük­ről cso­dá­la­tos fotók ké­szül­tek.

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

Súlyos a helyzet: egyre betegebb, lemondta koncertjeit Celine Dion

A pop­éne­kes­nő­nek a fülét kell mű­teni, hogy újra éne­kel­hes­sen. Addig is a ra­jon­gói tü­rel­mét kérte.

Humoránál van: ezt mondta Schwarzenegger a szívműtétje után

Humoránál van: ezt mondta Schwarzenegger a szívműtétje után

A szí­nész szó­vi­vője je­len­tette be, hogy Schwar­ze­neg­ger ál­la­pota sta­bil.

A szí­nész szó­vi­vője, Da­niel Ketchell a Twit­te­ren je­len­tette be, hogy Schwar­ze­neg­ger ál­la­pota sta­bil, és ő osz­totta meg a ra­jon­gók­kal Ar­nold műtét utáni első sza­vait is.

Volt férje motiválta új szerepében a magyar sztárszínésznőt

Volt férje motiválta új szerepében a magyar sztárszínésznőt

Csü­tör­tök haj­na­lig együtt ma­radt a Talpra, ma­gyar! rock­mu­si­cal stábja a nagy si­kert hozó elő­adás után.

Csü­tör­tök haj­na­lig együtt ma­radt a Talpra, ma­gyar! rock­mu­si­cal stábja a nagy si­kert hozó elő­adás után.

Megszólalt a nemzet színésze: Súlyos betegsége után színpadra áll!

Megszólalt a nemzet színésze: Súlyos betegsége után színpadra áll!

Ge­rinc­ope­rá­ci­ója után ismét lát­hatja a kö­zön­ség a nép­szerű szí­nészt, bol­dog, hogy újra szín­pa­don lehet!

Tegye fel a kezét, aki szeretne mozizni Ákossal!

Tegye fel a kezét, aki szeretne mozizni Ákossal!

Most könnyen lehet nyerni 2 je­gyet.

Most könnyen lehet nyerni 2 je­gyet Ákos leg­újabb kon­cert DVD-jének a ve­tí­té­sére.

Ők lettek A Dal második elődöntőjének győztesei: Nekik drukkoltál?

Ők lettek A Dal második elődöntőjének győztesei: Nekik drukkoltál?

Ha­tal­mas a tét!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, idén ki kép­vi­seli majd Ma­gyar­or­szá­got az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon, Lissza­bon­ban! Ha­tal­mas a tét!

Sasvári Sándor: Remélem, hogy megérem az unokáim születését!

Sasvári Sándor: Remélem, hogy megérem az unokáim születését!

Be­töl­tötte 60. élet­évét a Já­szai Mari-díjas szí­nész.

Be­töl­tötte 60. élet­évét a Já­szai Mari-díjas szí­nész.

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el Ame­ri­kába, Pá­ri­zson ke­resz­tül re­pül­tek New Yorkba.

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el Ame­ri­kába, Pá­ri­zson ke­resz­tül re­pül­tek New Yorkba.

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Ki­írta ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

A nép­szerű szí­nész egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben írta ki ma­gá­ból gon­do­la­tait.

Kiszel Tünde lánya is fellépett a FINA megnyitón!

Kiszel Tünde lánya is fellépett a FINA megnyitón!

Itt a bi­zo­nyí­ték.

Hu­nyadi Do­na­tella is ott volt a fel­lé­pők kö­zött. Íme a bi­zo­nyí­ték!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Tün­dé­riek!

Exk­lu­zív fotót mu­ta­tott gyer­me­ke­i­ről a si­ke­res mű­sor­ve­zető! Így még biz­to­san nem lát­hat­tuk a két test­vért! Tün­dé­riek!

Óriási meglepetés érte Tóth Gabit, erre nem számított

Óriási meglepetés érte Tóth Gabit, erre nem számított

Az éne­kes­nő­ről eddig is tud­tuk, hogy egy an­gyal, de most hi­va­ta­lo­san is azzá vált!

Az éne­kes­nő­ről eddig is tud­tuk, hogy egy an­gyal, de most hi­va­ta­lo­san is azzá vált!

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

Pál Dénes nyugdíjazná anyukáját a lottóötösből

Pál Dénes nyugdíjazná anyukáját a lottóötösből

Nem­csak saját ma­gára köl­tene.

Az igéző hangú és te­kin­tetű éne­kes nem­csak a saját ál­mait vál­taná va­lóra a fő­nye­re­mény­ből, hanem gon­dolna a sze­ret­te­ire is.

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

Erre költené a lottófőnyereményt Bényi Ildikó

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő pon­to­san tudja, mire köl­tené, ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő pon­to­san tudja, mire köl­tené, ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón.

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

A ki­váló éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett. De azt is el­árulta, hogy med­dig akar szín­pa­don ma­radni.

A ki­váló éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett. De azt is el­árulta, hogy med­dig akar szín­pa­don ma­radni.

Oscar-díjjal búcsúzott a lottósorsolástól Bay Éva

Oscar-díjjal búcsúzott a lottósorsolástól Bay Éva

Sok min­dent meg­élt a fel­vé­te­le­ken.

Hosszú éve­ken át kö­szön­tött min­ket he­tente a lot­tó­show-k há­zi­asszo­nya­ként, így ren­ge­teg ér­de­kes tör­té­nete van a sor­so­lá­sok­ról. Köz­tük egy pi­káns­sal is...

Ez igen! Újabb díjat zsebelt be Magyarország büszkesége

Ez igen! Újabb díjat zsebelt be Magyarország büszkesége

Hais Do­rottya nem­csak a szí­né­szet­ben, hanem sport­ban is si­ke­res, szom­ba­ton egy újabb si­kert ért el!

Így lett szexszimbólum a magyar színésznő, egy ország rajongott érte

Így lett szexszimbólum a magyar színésznő, egy ország rajongott érte

Pécsi Il­dikó 22 éves volt, ami­kor meg­kapta Noémi sze­re­pét.

Pécsi Il­dikó 22 éves volt, ami­kor meg­kapta Noémi sze­re­pét Az arany­em­ber című film­ben.

Rúzsa Magdi elajándékozta kabaláját

Rúzsa Magdi elajándékozta kabaláját

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő ez­út­tal nem dal­ban me­sélt ma­gá­ról, és több tit­kot is el­árult.

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő ez­út­tal nem dal­ban me­sélt ma­gá­ról, és több tit­kot is el­árult.

Erre költenék a lottófőnyereményt Elvis magyar helytartói

Erre költenék a lottófőnyereményt Elvis magyar helytartói

A Ki­rály mun­kás­sá­gát hi­bát­la­nul idé­zik meg a szín­pa­don, de a va­gyo­ná­val még nem ren­del­kez­nek. De ha egy­szer...

Elképesztő dologra költené a lottó ötöst Náray Erika

Elképesztő dologra költené a lottó ötöst Náray Erika

Nem szórná csak úgy el a mil­li­ó­kat.

A több­ség­gel el­len­tét­ben nem lu­xus­au­tóra vagy óri­ási vil­lára és ék­sze­rekre szórná el a mil­li­ó­kat.

Erre költené a lottófőnyereményt a Voice tehetsége

Erre költené a lottófőnyereményt a Voice tehetsége

Karai Anna szép kar­ri­ert fu­tott be a te­het­ség­ku­tató óta, de azért még sok min­dent meg­va­ló­sí­tana ze­ne­ka­rá­val, a Li­fe­hack-kel.

Karai Anna szép kar­ri­ert fu­tott be a te­het­ség­ku­tató óta, de azért még sok min­dent meg­va­ló­sí­tana ze­ne­ka­rá­val, a Li­fe­hack-kel.

Egy tojástól lett tökéletes Szűcs Gabi élete

Egy tojástól lett tökéletes Szűcs Gabi élete

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő évek óta ma­gá­nál hordja a nem min­den­napi tár­gyat, ami­nek nem min­den­napi erőt tu­laj­do­nít.

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő évek óta ma­gá­nál hordja a nem min­den­napi tár­gyat, ami­nek nem min­den­napi erőt tu­laj­do­nít.

Láttál már 60 éves lottószelvényt?

Láttál már 60 éves lottószelvényt?

Idén már ha­to­dik év­ti­zede, hogy az Ötös­lot­tón hét­ről-hétre sze­ren­csé­sek tu­cat­jai nyer­nek ki­sebb-na­gyobb össze­get.

Idén már ha­to­dik év­ti­zede, hogy az Ötös­lot­tón hét­ről-hétre sze­ren­csé­sek tu­cat­jai nyer­nek ki­sebb-na­gyobb össze­get.

Gaál Noémi a visszatéréséről vallott

Gaál Noémi a visszatéréséről vallott

Az idő­já­rás­je­lentő de­cem­ber­ben bú­csú­zott a né­zők­től.

Az idő­já­rás­je­lentő de­cem­ber­ben bú­csú­zott a né­zők­től.

Galán Géza szingliként kaszált nagyokat a kaszinóban

Galán Géza szingliként kaszált nagyokat a kaszinóban

Ma már in­kább a fe­le­sé­gé­vel lot­tó­zik.

A mű­sor­ve­zető fi­a­ta­labb ko­rá­ban sze­ren­csés volt a kár­tyá­ban, ma­nap­ság már in­kább a fe­le­sé­gé­vel lot­tó­zik.

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

A sze­ren­csé­nek kö­szön­heti éle­tét.

Azt mondja, a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy semmi ko­mo­lyabb baja nem esett anno, sú­lyos au­tó­bal­ese­te­kor.

Sosem találnád ki, mit csinálnak a ByTheWay tagjai koncert előtt!

Sosem találnád ki, mit csinálnak a ByTheWay tagjai koncert előtt!

A fiúk gon­do­lat­ban már a lot­tó­nye­re­ményt is el­köl­töt­ték, nagy­ra­törő ál­maik van­nak.

A fiúk gon­do­lat­ban már a lot­tó­nye­re­ményt is el­köl­töt­ték, nagy­ra­törő ál­maik van­nak.

Élete legnagyobb álmáról mesélt Szirota Jennifer

Élete legnagyobb álmáról mesélt Szirota Jennifer

Az éne­kesnő he­tente lot­tó­zik.

Az éne­kesnő he­tente lot­tó­zik, és biz­tos, hogy nála jó kéz­ben lenne a nye­re­mény.

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz.

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz.

Bruce Willisszel találkozna Csordás Ákos!

Bruce Willisszel találkozna Csordás Ákos!

Ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón, gyer­mek­kori, nagy­sza­bású vá­gyait va­ló­sí­taná meg.

Ha na­gyobb össze­get nyerne a lot­tón, gyer­mek­kori, nagy­sza­bású vá­gyait va­ló­sí­taná meg.

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Az éne­kes ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.

Az éne­kes ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.

Forradalmak évszámaival lottózik a Kolorful zenekar énekese

Forradalmak évszámaival lottózik a Kolorful zenekar énekese

A ze­ne­kar tag­jai eddig sze­ren­csére nem vesz­tet­tek ha­tal­mas össze­ge­ket.

Szerencseszáma segítette a sikereihez Eliza Blisst

Szerencseszáma segítette a sikereihez Eliza Blisst

Régen ut­ca­ze­né­lés­ből élt.

A he­ge­dű­mű­vész régen ut­ca­ze­né­lés­ből élt, és olyan jól ke­re­sett, hogy még a he­ge­dű­jét is ebből vette.

Myrtill szerint az embereknek szüksége van kabalákra

Myrtill szerint az embereknek szüksége van kabalákra

Az éne­kesnő töb­bet éne­kelt ka­szi­nók­ban, mint amennyi­szer ját­szott ott, ezt egy ki­csit bánja is.

Az éne­kesnő töb­bet éne­kelt ka­szi­nók­ban, mint amennyi­szer ját­szott ott, ezt egy ki­csit bánja is.

Problémái vannak a dalszövegírással Bigának

Problémái vannak a dalszövegírással Bigának

Az egy­kori me­ga­sztá­ros kar­ri­erje szár­nyal, de néha még min­dig hiába ül le dol­gozni.

Az egy­kori me­ga­sztá­ros kar­ri­erje szár­nyal, de néha még min­dig hiába ül le dol­gozni.

Emberektől távol képzeli el az életét Tarján Zsófia

Emberektől távol képzeli el az életét Tarján Zsófia

Csak egy ki­csit ba­bo­nás.

Az éne­kes­nő­nek konk­rét ter­vei van­nak, és csak egy ki­csit ba­bo­nás, míg ze­nész­társa egy­ál­ta­lán nem.

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Kiki fejen áll a koncertek előtt!

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott.

Az Első Eme­let front­em­bere ri­go­lyá­i­ról val­lott, és el­árulta, hogy egé­szen fur­csa ri­tu­á­léi van­nak.

Hamarosan külföldre költözhet Tolvai Reni

Hamarosan külföldre költözhet Tolvai Reni

Ha meg­nyerné az ötös­lot­tót, rög­tön el is köl­tözne, de az álmok meg­va­ló­sí­tá­sá­val még egy ki­csit vár­nia kell. Az is ki­de­rült, kiket vinne ma­gá­val.

Ha meg­nyerné az ötös­lot­tót, rög­tön el is köl­tözne, de az álmok meg­va­ló­sí­tá­sá­val még egy ki­csit vár­nia kell. Az is ki­de­rült, kiket vinne ma­gá­val.

Babonából jár mosdóba koncert előtt a Belmondo zenekar

Babonából jár mosdóba koncert előtt a Belmondo zenekar

A ban­da­ta­gok mind­egyi­ké­nek van va­lami fur­csa szo­kása.

A ban­da­ta­gok mind­egyi­ké­nek van va­lami fur­csa szo­kása, de a lot­tón még egyi­kük sem nyert.

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Dér Heni előre szól mindenkinek: "Nyugodtan vágjatok kupán!"

Előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Előre gon­dol a jö­vőre is, ezért fon­tos dol­got kért a ra­jon­gók­tól.

Furcsa fóbiája van a Peet Project népszerű tagjának!

Furcsa fóbiája van a Peet Project népszerű tagjának!

Vá­gya­ik­ról is őszin­tén val­lot­tak.

Vá­gya­ik­ról is val­lot­tak, hi­szen a lot­tó­fő­nye­re­ményt mind­annyian pil­la­na­tok alatt el tud­nák köl­teni.

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Ettől füg­get­le­nül nem ba­bo­nás.

Az éne­kesnő azt is el­árulta, mire köl­tené a lot­tó­nye­re­ményt, ha meg­adatna neki.

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt az együt­tes.

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt a Neo­ton, haj­szá­lon mú­lott, hogy ne kés­sék le a re­pü­lő­gé­pü­ket ha­za­felé.

Életet mentett a Valami Amerika 2 sztárja!

Életet mentett a Valami Amerika 2 sztárja!

A leg­jobb­kor ér­ke­zett a maffi­ózó....

Csuja Imre nem csak az arcát adta a men­tő­szol­gá­lat kam­pá­nyá­hoz, hanem be is állt se­gí­teni. Épp a leg­jobb­kor ér­ke­zett a maffi­ó­zót ala­kító szín­mű­vész....

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

Pénzzel tennék jobbá a világot a SID zenekar tagjai

De a ze­ne­kar tag­jai azért ha­szon­ta­lan dol­gokra is szí­ve­sen köl­te­né­nek, ha volna miből.

De a ze­ne­kar tag­jai azért ha­szon­ta­lan dol­gokra is szí­ve­sen köl­te­né­nek, ha volna miből.

Stúdiót vásárolna Kollányi Zsuzsi

Stúdiót vásárolna Kollányi Zsuzsi

Az éne­kesnő rög­tön el­utazna, ha nyerne a lot­tón.

Az éne­kesnő rög­tön el­utazna, ha nyerne a lot­tón.

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét.

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét, ami­kor rá­mo­soly­gott a sze­ren­cse, de arról is be­szélt, miket vá­sá­rolna, ha meg­nyerné az ötös lot­tót.

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Takács Nikolas külföldi karrier előtt áll?

Az első hazai X-Fak­tor dön­tőse nem­rég Ame­ri­ká­ban járt, ahol igen­csak ked­vező fo­gad­ta­tás­ban ré­sze­sült. Így nem ki­zárt, hogy ott is meg­je­len­nek a dalai.

Az első hazai X-Fak­tor dön­tőse nem­rég Ame­ri­ká­ban járt, ahol igen­csak ked­vező fo­gad­ta­tás­ban ré­sze­sült. Így nem ki­zárt, hogy ott is meg­je­len­nek a dalai.

Soha nem hallott dolgokat árultak el a Full Moon tagjai

Soha nem hallott dolgokat árultak el a Full Moon tagjai

A vi­lág­szin­ten is el­is­mert acapella csa­pat tag­jai őszin­tén be­szél­tek a sze­ren­csé­vel való vi­szo­nyuk­ról.

A vi­lág­szin­ten is el­is­mert acapella csa­pat tag­jai őszin­tén be­szél­tek a sze­ren­csé­vel való vi­szo­nyuk­ról.

Elképesztő kabalát hord magánál Radics Gigi

Elképesztő kabalát hord magánál Radics Gigi

Az éne­kesnő fur­csa tárgy­hoz kö­tő­dik.

Az éne­kesnő fur­csa tárgy­hoz kö­tő­dik, leg­na­gyobb ál­má­hoz pedig sze­rinte nem lenne elég egy lottó ötös.

Csúnya sérülése változtatta meg Kállay-Saunders András életét

Csúnya sérülése változtatta meg Kállay-Saunders András életét

Az éne­kes so­káig spor­to­ló­nak ké­szült, ám aztán tör­tént va­lami, ami tel­je­sen más irányba te­relte.

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Megdöbbentő jóslatot kapott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat... Mi pedig egy­ál­ta­lán nem cso­dál­juk ezt!

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

Ezt nem tudtad Freddie-ről!

Ezt nem tudtad Freddie-ről!

Az Eu­ro­ví­ziót is meg­járt éne­kes el­árulta, hogy mik azok a tár­gyak, amik min­dig vele van­nak, és jó irányba te­re­lik a sor­sát.

Az Eu­ro­ví­ziót is meg­járt éne­kes el­árulta, hogy mik azok a tár­gyak, amik min­dig vele van­nak, és jó irányba te­re­lik a sor­sát.

Celebkezdemények, akik csúnyán bebukták a villalétet

Celebkezdemények, akik csúnyán bebukták a villalétet

Volt, aki­nek a vil­la­lét in­kább ár­tott.

Nem min­denki tu­dott jól bánni a hir­te­len jött sze­ren­csé­vel, sőt, volt, aki­nek a vil­la­lét in­kább ár­tott, mint hasz­nált.

Liptai Claudia büszkén mutatja gömbölyödő pocakját

Liptai Claudia büszkén mutatja gömbölyödő pocakját

Bár az utóbbi idő­ben a mű­sor­ve­ze­tőnő ka­pott hi­de­get-me­le­get ru­ha­vá­lasz­tá­sai miatt, a leg­utóbbi sze­re­lé­sébe senki sem köt­het bele.

Hient egy kihalt állat juttatta kórházba

Hient egy kihalt állat juttatta kórházba

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek hi­he­tet­len bal­eset­ben volt része, ami­kor egy vi­et­námi szi­ge­ten nya­ralt. A Ri­post­nak el­me­sélte a tör­tén­te­ket.

A gyö­nyörű éne­kes­nő­nek hi­he­tet­len bal­eset­ben volt része, ami­kor egy vi­et­námi szi­ge­ten nya­ralt. A Ri­post­nak el­me­sélte a tör­tén­te­ket.

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Különleges kabalái vannak Farkas Gábrielnek

Meg­mu­tatta a Ri­post ka­me­rá­já­nak, hogy mik azok a tár­gyak me­lyek­ből erőt merít nem min­den­napi pá­lyája során.

Meg­mu­tatta a Ri­post ka­me­rá­já­nak, hogy mik azok a tár­gyak me­lyek­ből erőt merít nem min­den­napi pá­lyája során.

Michael Jackson koreográfusával ölelkezett a magyar sztár!

Michael Jackson koreográfusával ölelkezett a magyar sztár!

Az éne­kes­nő­nek olyan él­mény­ben volt része, amit még so­káig nem fe­lejt el.

Az éne­kes­nő­nek olyan él­mény­ben volt része, amit még biz­to­san so­káig nem fe­lejt el.

Erre vágyik Sipos F. Tamás

Erre vágyik Sipos F. Tamás

A nép­szerű éne­kes be­ava­tott min­ket leg­fél­tet­tebb ál­mába.

A nép­szerű éne­kes be­ava­tott min­ket leg­fél­tet­tebb ál­mába, amit re­mél­he­tő­leg ha­ma­ro­san meg is tud majd va­ló­sí­tani. De be­szélt a sze­ren­csé­ről és a ba­bo­ná­ról is.

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Az éne­kesnő el­árulta, hogy miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény.

Az éne­kesnő el­árulta, hogy sze­rinte miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény, de be­szélt a sze­ren­csé­ről is.

12 millió forintot zsebelt be a tehetségkutató sztárja

12 millió forintot zsebelt be a tehetségkutató sztárja

2016 vir­tu­óza nem gon­dolta volna, hogy ő lesz a végső győz­tes. Tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete!

A szerencsejáték húzta ki a gödörből Rácz Gergőt

A szerencsejáték húzta ki a gödörből Rácz Gergőt

Nem úgy, ahogy gon­dol­nánk.

Az éne­kes éle­té­nek egyik leg­rosszabb pe­ri­ó­dusa ért vé­gett évek­kel ez­előtt a sze­ren­cse­já­ték­nak hála. Ám nem úgy, ahogy arra elő­ször gon­dol­nánk.

Elképesztő szerencsésnek érzi magát Roy

Elképesztő szerencsésnek érzi magát Roy

Las­san két év­ti­zede abból él Roy, amit iga­zán imád - zenél. Így ért­he­tően rend­kí­vül sze­ren­csés­nek érzi magát.

Las­san két év­ti­zede abból él Roy, amit iga­zán imád - zenél. Így ért­he­tően rend­kí­vül sze­ren­csés­nek érzi magát.

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Nagy Laci "Gi­tano" és ze­ne­kara me­sél­tek a sze­ren­csé­hez és a ba­bo­ná­hoz fű­ződő vi­szo­nyuk­ról a Ri­post ka­me­rá­já­nak.

Pártos Viktor a szerencse kegyeltje

Pártos Viktor a szerencse kegyeltje

Vi­lág­éle­té­ben a sze­ren­csére bízta a sorsa ala­ku­lá­sát.

A ke­nó­sor­so­lá­sok há­zi­gaz­dája vi­lág­éle­té­ben a sze­ren­csére bízta a sorsa ala­ku­lá­sát. For­tuna pedig soha nem hagyta el.

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje nem hisz sem a sze­ren­csé­ben, sem a ba­bo­ná­ban.

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje nem hisz sem a sze­ren­csé­ben, sem a ba­bo­ná­ban.

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Ezt az arcot nézték Magyarországon 4 millióan esténként!

Ezt az arcot nézték Magyarországon 4 millióan esténként!

Tíz­éves ko­rá­ban sze­re­tett bele a te­le­ví­zi­óba Rózsa György, aki akkor még a szom­széd­ság­gal együtt to­lon­gott es­tén­ként az egyet­len mű­so­ros doboz előtt.

Ezzel keresett vagyonokat Ganxsta Zolee!

Ezzel keresett vagyonokat Ganxsta Zolee!

Nem veti meg a sze­ren­cse­já­té­ko­kat.

A szó­ki­mondó rap­per nem veti meg a sze­ren­cse­já­té­ko­kat, vi­szont nem min­den jött be neki. Ami vi­szont igen, az na­gyon jól ho­zott a kony­hára.

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

A lég­tor­nász a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt a sze­ren­csé­ről, a ka­ba­lák­ról és némi jó ta­náccsal is el­lá­tott min­den­kit.

A lég­tor­nász a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt a sze­ren­csé­ről, a ka­ba­lák­ról, és némi jó ta­náccsal is el­lá­tott min­den­kit.