SZTÁR

SHOWBIZ

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné, kiakadtak rá a britek

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné, kiakadtak rá a britek

Ka­milla imád vá­sá­rolni.

Ka­milla imád vá­sá­rolni, de egy uta­zás során még magán is túl­tett. Ezzel sem lopta be magát a ki­rá­lyi csa­lád kö­ve­tő­i­nek szí­vébe.

Exkluzív fotók: íme az első képek a Magyarország Szépe versenyről

Exkluzív fotók: íme az első képek a Magyarország Szépe versenyről

A Ma­gyar­or­szág Szépe dön­tő­jé­ben 16 gyö­nyörű hölgy ve­tek­szik majd a ki­rály­női cí­mért.

12 kilót fogyott, irigykedők szálltak rá Rubint Réka fiára

12 kilót fogyott, irigykedők szálltak rá Rubint Réka fiára

Nor­bika kö­rül­be­lül egy év alatt fo­gyott le és gyúrta ki magát, és ezért sok rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lást kap.

Nor­bika kö­rül­be­lül egy év alatt fo­gyott le és gyúrta ki magát, és ezért sok rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lást kap.

Nem szolgálták ki sörrel a 62 éves sztárapukát: nem hiszed el, miért!

Nem szolgálták ki sörrel a 62 éves sztárapukát: nem hiszed el, miért!

Hiába győz­ködte a pul­tos lányt, ő nem en­ge­dett.

Hiába győz­ködte a pul­tos lányt, ő annak el­le­nére sem en­ge­dett, hogy egy­ből fel­is­merte a szí­nészt.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Folytatódik Magyarország egyik legnépszerűbb műsora!

Folytatódik Magyarország egyik legnépszerűbb műsora!

A Bezár a Bazár! si­kere tö­ret­len, így vissza­tér a kép­er­nyőre.

A Bezár a Bazár! si­kere tö­ret­len, így vissza­tér a kép­er­nyőre.

Mindenki a híres színészt utálja, még a bocsánatkérése is kiakasztó

Mindenki a híres színészt utálja, még a bocsánatkérése is kiakasztó

So­kak­nál annyira ki­verte a biz­to­sí­té­kot a szí­nész vi­sel­ke­dése, hogy hal­lani sem akar­nak róla töb­bet.

Újabb bébibumm: Babát vár a magyar zenekar fiatal énekesnője

Újabb bébibumm: Babát vár a magyar zenekar fiatal énekesnője

Bár előd­jei a csa­lád­ala­pí­tás miatt ki­száll­tak a ze­ne­kar­ból, neki esze ágá­ban sincs hátat for­dí­tani a szín­pad­nak.

Drámai csavar Oszter Sándor perében, erre senki sem számított

Drámai csavar Oszter Sándor perében, erre senki sem számított

A má­sod­fokú tár­gya­lás biz­to­san el­ma­rad. Még az íté­let előtt el­szö­kött az ügy egyik vád­lottja, elő­ke­rült vi­szont egy kü­lö­nös levél.

A má­sod­fokú tár­gya­lás biz­to­san el­ma­rad. Még az íté­let előtt el­szö­kött az ügy egyik vád­lottja, elő­ke­rült vi­szont egy kü­lö­nös levél.

Gömbölyödő pocakkal is bírja a strapát Tóth Gabi

Gömbölyödő pocakkal is bírja a strapát Tóth Gabi

A Sz­tár­ban sztár le­szek stábja ki­emelt fi­gyel­met szen­tel a vá­ran­dós éne­kes­nő­nek.

A Sz­tár­ban sztár le­szek stábja ki­emelt fi­gyel­met szen­tel a vá­ran­dós éne­kes­nő­nek.

Egyre feszültebb a helyzet Pintér Tibor kapcsolatában, nem véletlenül

Egyre feszültebb a helyzet Pintér Tibor kapcsolatában, nem véletlenül

A sztár ugyan­ak­kor tisz­tá­ban van vele, hogy nehéz el­vi­selni az ő élet­rit­mu­sát.

Botrányba fulladhat a világhírű film folytatása, ezt tette a rendező

Botrányba fulladhat a világhírű film folytatása, ezt tette a rendező

Egyre több aka­dályba üt­kö­zik a 25. James Bond-film el­ké­szí­tése, most pél­dául maga a ren­dező hát­rál­tatta a mun­kát.

Világsztárokkal ünnepelnek Sebestyén Balázsék

Világsztárokkal ünnepelnek Sebestyén Balázsék

Ma­gyar­or­szág egyik ked­venc rá­di­ója az új­ra­in­du­lása után gyor­san a fi­a­tal fel­nőt­tek ked­vence lett.

Ma­gyar­or­szág egyik ked­venc rá­di­ója az új­ra­in­du­lása után gyor­san a fi­a­tal fel­nőt­tek ked­vence lett.

Elkezdődött a szavazás: ők az esélyesek a IV. Petőfi Zenei Díjra

Te se hagyd ki! Elkezdődött a szavazás: ők az esélyesek a IV. Petőfi Zenei Díjra

Idén is Za­már­di­ban, a STRAND Fesz­ti­vál nyi­tó­nap­ján ren­de­zik meg.

Idén is Za­már­di­ban, a STRAND Fesz­ti­vál nyi­tó­nap­ján, au­gusz­tus 20-án ren­de­zik meg a IV. Pe­tőfi Zenei Díj át­adó­ját. Máris mu­tat­juk, hogy hol ad­ha­tod le a vok­so­dat.

Újabb sztárral erősít a TV2: Tilla mellett kapott szerepet

Újabb sztárral erősít a TV2: Tilla mellett kapott szerepet

Len­zsér Oli­vér a Sz­tár­ban Sztár le­szek! on­line ri­por­te­re­ként de­bü­tál a csa­tor­nán.

Len­zsér Oli­vér a Sz­tár­ban Sztár le­szek! on­line ri­por­te­re­ként de­bü­tál a csa­tor­nán. Oli­vér so­kak­nak a Yo­uTube-ról lehet is­me­rős.

Bombázókkal startolt a Balatoni Nyár

Bombázókkal startolt a Balatoni Nyár

Új­ra­in­dult a Duna Te­le­ví­zió iko­ni­kus mű­sora, a Ba­la­toni Nyár.

Új­ra­in­dult a Duna Te­le­ví­zió iko­ni­kus mű­sora, a Ba­la­toni Nyár. A ki­len­ce­dik évadba lépő ma­ga­zin műsor nem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, gyö­nyörű lá­nyok­kal in­dí­tot­ták az új sze­zont.

Megérkezett Nanushka legújabb kollekciója

Megérkezett Nanushka legújabb kollekciója

Min­denki szá­mára el­ér­he­tővé vált

Min­denki szá­mára el­ér­he­tővé vált és a bol­tokba ke­rült a Na­nushka Pre-Fall 2019 kol­lek­ció, mely a könnyed nő­i­es­ség­ről szól.

Mindenki erre várt: új dallal tért vissza Hiro

Mindenki erre várt: új dallal tért vissza Hiro

A ma­gyar rap­per R.I.P. című slá­ge­rére több ezren vár­tak.

A ma­gyar rap­per R.I.P. című slá­ge­rére több ezren vár­tak, sokan fo­lya­ma­to­san fi­gyel­ték a ze­nész Yo­uTube-csa­tor­ná­ját, hogy el­ső­ként hall­gat­has­sák meg a szer­ze­mé­nyét.

Ingyenes koncert várja a Hősök terére látogatókat!

Ingyenes koncert várja a Hősök terére látogatókat!

Bárki élő­ben lát­hatja a ked­ven­ceit.

A fél hét­től kez­dődő ren­dez­vé­nyen bárki élő­ben lát­hatja a ked­ven­ceit, azo­kat a sztá­ro­kat, akik jól em­lé­kez­nek még arra, mit je­len­tett har­minc éve a rend­szer­vál­tás.

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Na­gyot té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy Ko­vács Kati és Za­lat­nay Sa­rolta a ri­vá­li­sai vol­tak.

Na­gyot té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy Ko­vács Kati és Za­lat­nay Sa­rolta a ri­vá­li­sai vol­tak.

Lecsapott a vihar a Hősök terére is, a tömeg mégis kitart

Lecsapott a vihar a Hősök terére is, a tömeg mégis kitart

A né­ző­ket nem ret­ten­tette el az eső.

A Sza­bad­ság­kon­cert né­zőit nem ret­ten­tette el az eső.

Hatalmas tömeg lepte el a Hősök terét: helyszíni fotók

Hatalmas tömeg lepte el a Hősök terét: helyszíni fotók

A Sza­bad­ság­kon­certre vár­tak.

30 évvel ez­előtt a Hősök terén em­lé­kez­tek Nagy Im­rére és már­tír­tár­sa­ira.

Külföldi versenyen indul a magyar tehetségkutató győztes csapata

Külföldi versenyen indul a magyar tehetségkutató győztes csapata

A Vir­tu­ó­zok nyer­te­sei ko­moly ter­ve­ket szö­vö­get­nek.

A Vir­tu­ó­zok nyer­te­sei ko­moly ter­ve­ket szö­vö­get­nek.

Magyar filmek Ázsia legrangosabb filmes fesztiválján!

Magyar filmek Ázsia legrangosabb filmes fesztiválján!

Szom­ba­ton kez­dő­dik Ázsia leg­na­gyobb presz­tí­zsű fil­mes ren­dez­vé­nye, a sang­haji nem­zet­közi film­fesz­ti­vál.

Szom­ba­ton kez­dő­dik Ázsia leg­na­gyobb presz­tí­zsű fil­mes ren­dez­vé­nye, a sang­haji nem­zet­közi film­fesz­ti­vál.

Vallott Bochkor Gábor, már nem dolgozna együtt Boros Lajossal

Vallott Bochkor Gábor, már nem dolgozna együtt Boros Lajossal

Szinte nem is be­szél­nek egy­más­sal.

El­is­merte, hogy szép idő­szak volt az övék, de mos­tanra már szinte nem is be­szél­nek egy­más­sal.

Mutogatós férfi ijesztett rá Ábel Anitára

Mutogatós férfi ijesztett rá Ábel Anitára

A mű­sor­ve­zető fon­tos­nak tartja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a gyer­me­ke­ket ve­szé­lyez­tető prob­lé­mákra.

A mű­sor­ve­zető fon­tos­nak tartja, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a gyer­me­ke­ket ve­szé­lyez­tető prob­lé­mákra.

Növényi Norbert munkára fogta a kisfiát

Növényi Norbert munkára fogta a kisfiát

A he­lyet­te­sítő, azaz Nö­vé­nyi Nor­bert a ve­csési ká­posz­ta­föl­dön állt mun­kába, ám Bár­dosi Sán­do­ron kívül ez­út­tal akadt plusz se­gít­sége.

A he­lyet­te­sítő, azaz Nö­vé­nyi Nor­bert a ve­csési ká­posz­ta­föl­dön állt mun­kába, ám Bár­dosi Sán­do­ron kívül ez­út­tal akadt plusz se­gít­sége.

Zokogva jelentette be a fia: legyőzte a rák a népszerű zenészt

Zokogva jelentette be a fia: legyőzte a rák a népszerű zenészt

A ze­nész csa­ládja kö­ré­ben hunyt el.

A ze­nész csa­ládja kö­ré­ben hunyt el. Fia azt is el­árulta, mik vol­tak az utolsó sza­vai.

Óriási bejelentés: új helyre költözik a Telekom VOLT Fesztivál!

Óriási bejelentés: új helyre költözik a Telekom VOLT Fesztivál!

A rész­le­tek­ről a szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a szer­ve­zők.

A rész­le­tek­ről a szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a szer­ve­zők a bu­da­pesti Ak­vá­rium Klub­ban, ahol Sop­ron pol­gár­mes­tere, a Ma­gyar Te­le­kom kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője és a Ha­lott Pénz front­em­bere is tisz­te­le­tét tette.

Minden eldőlt, megvan a Kamara Virtuózok nyertese

Minden eldőlt, megvan a Kamara Virtuózok nyertese

Pén­tek este a Ka­mara Vir­tu­ó­zok dön­tő­jé­vel véget ért a ver­seny, az ered­ményt a nézők sza­va­za­tai dön­töt­ték el.

Pén­tek este a Ka­mara Vir­tu­ó­zok dön­tő­jé­vel véget ért a ver­seny, az ered­ményt a nézők sza­va­za­tai dön­töt­ték el.

Széket avattak a Depeche Mode tiszteletére Sopronban

Széket avattak a Depeche Mode tiszteletére Sopronban

To­vább gya­ra­po­dott a Csil­la­gok Vá­rosa gyűj­te­mény, amit csü­tör­tök dél­után avat­tak fel.

To­vább gya­ra­po­dott a Csil­la­gok Vá­rosa gyűj­te­mény.

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

A hat­na­pos fesz­ti­vá­lon min­denki meg­ta­lálja a neki tet­sző zenei irány­za­tot és prog­ra­mot.

Leukémiából felgyógyult testvére miatt akar nyerni A Bank játékosa

Leukémiából felgyógyult testvére miatt akar nyerni A Bank játékosa

Ricsi azért ér­ke­zett a TV2 mű­so­rába, hogy va­lóra váltsa az ígé­re­tét, amit évek­kel ez­előtt tett a beteg test­vé­ré­nek.

Kitálaltak a Szomszédok színészei, ezt gondolják a sorozat jogdíjairól

Kitálaltak a Szomszédok színészei, ezt gondolják a sorozat jogdíjairól

Az is­mét­lési jog­díj­fel­osz­tás­nak szinte min­den ma­gyar szí­nész elő­adó ked­vez­mé­nye­zettje lett.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

A TV2 cso­port né­zett­sé­gé­vel a kon­ku­rens csa­torna nem tudta fel­venni a ver­senyt. Május hó­nap­ban is a TV2 lett a pi­ac­ve­zető.

A TV2 cso­port né­zett­sé­gé­vel a kon­ku­rens csa­torna nem tudta fel­venni a ver­senyt. Május hó­nap­ban is a TV2 lett a pi­ac­ve­zető.

Ujjongott Majka: valóra vált az álma

Ujjongott Majka: valóra vált az álma

A Bezár a bazár! nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője most már végre bol­do­gan fel­lé­le­gez­he­tett. Na­gyon rég­óta dol­go­zott ezen. Mu­tat­juk is a vi­deót az öröm­teli pil­la­nat­ról.

A Bezár a bazár! nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője most már végre bol­do­gan fel­lé­le­gez­he­tett. Na­gyon rég­óta dol­go­zott ezen. Mu­tat­juk is a vi­deót az öröm­teli pil­la­nat­ról.

Meglepő kijelentést tett Bódi Margó: ebben kamuzik Gusztinak

Meglepő kijelentést tett Bódi Margó: ebben kamuzik Gusztinak

Margó a NőCom­ment va­sár­napi adá­sá­ban buk­tatta le magát, ahol el­árulta, bi­zony szo­kott fül­len­teni a fér­jé­nek.

Margó a Nő­com­ment va­sár­napi adá­sá­ban buk­tatta le magát.

Megdöbbentő dolog derült ki A Bank játékosáról

Megdöbbentő dolog derült ki A Bank játékosáról

Szandra hi­va­tása ki­csit sem hét­köz­napi, ám nem csak ez az egy kü­lön­le­ges­ség van a csa­lád­já­ban.

Szandra hi­va­tása ki­csit sem hét­köz­napi, ám nem csak ez az egy kü­lön­le­ges­ség van a csa­lád­já­ban.

Különleges kezdeményezéshez csatlakozott Győrfi Pál

Különleges kezdeményezéshez csatlakozott Győrfi Pál

A men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vője a Nem­zeti Fu­tó­ver­seny nagy­kö­ve­te­ként és ver­seny­ző­je­ként biz­tatja az em­be­re­ket.

Őrjöngenek a rajongók, a pénzüket követelik a Spice Girls koncert után

Őrjöngenek a rajongók, a pénzüket követelik a Spice Girls koncert után

Éve­ket vár­tak a ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­csa­pa­tá­nak vissza­té­ré­sére, de ha­tal­ma­sat csa­lód­tak a ra­jon­gók.

Spíler TV Magyar Szörf Bajnokság - júniustól a Spíler1-en

Spíler TV Magyar Szörf Bajnokság - júniustól a Spíler1-en

Min­den kor­osz­tály­nak szól a műsor!

A jú­nius 1-jétől je­lent­kező ma­ga­zin­mű­sor­ban meg­is­mer­ked­het­nek a sportág rej­tel­me­i­vel is!

Heves csókot adott Harrynek, így közölte Meghan, hogy terhes?

Heves csókot adott Harrynek, így közölte Meghan, hogy terhes?

A her­cegi pár éle­té­ről már most so­ro­za­tot ké­szí­tet­tek, a má­so­dik rész­ben az es­küvő előtti időt, és a há­zas­ság első né­hány hó­nap­ját dol­goz­ták fel.

A her­cegi pár éle­té­ről már most so­ro­za­tot ké­szí­tet­tek, a má­so­dik rész­ben az es­küvő előtti időt, és a há­zas­ság első né­hány hó­nap­ját dol­goz­ták fel.

Elképesztő, mit művelt a sztársportoló a TV2 stúdiójában

Elképesztő, mit művelt a sztársportoló a TV2 stúdiójában

Az Exat­lon egy­kori sztárja meg­lepte a FEM3 mű­sor­ve­ze­tőit, alig hit­tek a sze­mük­nek.

Az Exat­lon egy­kori sztárja meg­lepte a FEM3 mű­sor­ve­ze­tőit, alig hit­tek a sze­mük­nek.

Újabb díjat kapott a 13 éves magyar kisfiú Cannes-ban

Újabb díjat kapott a 13 éves magyar kisfiú Cannes-ban

Nagy az öröm.

Nagy az öröm. Dup­lá­zott a pécsi kis­diák a film­fesz­ti­vá­lon.

Ezekkel a világsztárokkal találkozhatsz idén a Balatonon

Ezekkel a világsztárokkal találkozhatsz idén a Balatonon

Egy­mil­li­ó­nál is több fesz­ti­vál­tu­ris­tát vár­nak idén a Ba­la­tonra.

Elképesztő felajánlás: világsztár támogatja a magyar fiút

Elképesztő felajánlás: világsztár támogatja a magyar fiút

Sze­retné tá­mo­gatni a te­het­sé­ge­ket.

Plá­cido Do­mingo to­vábbra is sze­retné tá­mo­gatni ha­zánk te­het­sé­geit.

Radics Gigi mer álmodni: tíz éven belül Grammy-díjat szeretne!

Radics Gigi mer álmodni: tíz éven belül Grammy-díjat szeretne!

Két fris­sen le­for­ga­tott klipje után sem las­sít, és mer na­gyot ál­modni.

Kínos baki a Spice Girls visszatérő koncertjén, kisétáltak a rajongók

Kínos baki a Spice Girls visszatérő koncertjén, kisétáltak a rajongók

Bi­zony, sokan nem ezt vár­ták a 90-es évek leg­me­nőbb lány­csa­pa­tá­tól! A hang­gal vol­tak gon­dok.

Bi­zony, sokan nem ezt vár­ták a 90-es évek leg­me­nőbb lány­csa­pa­tá­tól!

Kínos botrány, érvénytelenítették az Eurovíziós Dalverseny eredményeit!

Kínos botrány, érvénytelenítették az Eurovíziós Dalverseny eredményeit!

Mind­ezt Jon Ola Sand, a ver­seny igaz­ga­tója je­len­tette be egy köz­le­mény­ben. El­szá­mol­ták a pon­to­kat, fa­tá­lis hiba tör­tént.

Szürreális történet: szívrohamot kapott egy kakas A Bank játékosától

Szürreális történet: szívrohamot kapott egy kakas A Bank játékosától

A lány kü­lö­nös em­lé­ket ele­ve­ní­tett fel a múlt­já­ból, az el­ké­pesztő tör­té­net fő­sze­rep­lője egy szár­nyas volt.

Vallott a Trónok harca sztárja, Hitlertől tanult a szerepéhez

Vallott a Trónok harca sztárja, Hitlertől tanult a szerepéhez

Nem min­den­napi módon gya­ko­rolta be­szé­deit Emi­lia Clarke szí­nésznő. Hi­te­les akart lenni.

Nem min­den­napi módon gya­ko­rolta be­szé­deit Emi­lia Clarke szí­nésznő. Hi­te­les akart lenni.

Furcsa mutatványt adott elő a stúdióban Tilla, jó, hogy nem lett baj

Furcsa mutatványt adott elő a stúdióban Tilla, jó, hogy nem lett baj

Egy kü­lö­nös buk­fenc­cel tért vissza kol­lé­gája, Majka mellé.

Egy kü­lö­nös buk­fenc­cel tért vissza kol­lé­gája, Majka mellé.

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Már az­előtt ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése volt arról, hogy mi­lyen férfit sze­retne, mi­előtt meg­is­merte Harry her­ce­get.

Lövöldözésbe keveredett Emilio és felesége

Lövöldözésbe keveredett Emilio és felesége

Krav maga lec­két vet­tek.

A Drága csa­lá­dom sztár­jai meg­ta­nul­ták, ho­gyan vé­de­kez­ze­nek ha­té­ko­nyan, ha meg­tá­mad­ják őket.

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Még a sokat lá­tott mű­sor­ve­ze­tőt is meg­lepte a TV2 stú­di­ó­já­ban.

Alexa be­val­lotta fur­csa fé­lel­mét, ami még a sokat lá­tott mű­sor­ve­ze­tőt is meg­lepte a TV2 stú­di­ó­já­ban.

Rekordot döntött az utolsó Trónok harca epizód

Rekordot döntött az utolsó Trónok harca epizód

Csak az Egye­sült Ál­la­mok­ban több mint 19 mil­li­óan néz­ték egy­szerre az utolsó részt.

Csak az Egye­sült Ál­la­mok­ban több mint 19 mil­li­óan néz­ték egy­szerre az utolsó részt.

Ez nem semmi: kismama küzdött a Bezár a bazár nyereményeiért

Ez nem semmi: kismama küzdött a Bezár a bazár nyereményeiért

Au­gusz­tusra várja a kis­lá­nyát, báty­já­val pedig, aki szin­tén szü­lői örö­mök elé néz, arra vál­lal­koz­tak, hogy győz­nek.

"Ez nevetséges" - reagáltak a Trónok harca sztárjai a rajongók petíciójára

"Ez nevetséges" - reagáltak a Trónok harca sztárjai a rajongók petíciójára

A ra­jon­gók alá­írá­so­kat gyűj­töt­tek, mert kö­ve­te­lik, for­gas­sák újra a so­ro­zat be­fe­jező éva­dát.

Hatalmas bejelentés: visszatér Palik László

Hatalmas bejelentés: visszatér Palik László

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este, tel­je­sen új sze­rep­ben tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére. A ta­lál­ga­tá­sok el­le­nére Palik László öl­töny­ben várja a te­le­ví­zió­né­ző­ket.

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este, tel­je­sen új sze­rep­ben tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére. A ta­lál­ga­tá­sok el­le­nére Palik László öl­töny­ben várja a te­le­ví­zió­né­ző­ket.

Elképesztő magyar filmsiker született Cannes-ban

Elképesztő magyar filmsiker született Cannes-ban

Nemes Jeles László Nap­szállta című filmje nyerte el a France Cul­ture fran­cia kul­tu­rá­lis köz­rá­dió di­ák­zsű­ri­jé­nek díját.

Nemes Jeles László Nap­szállta című filmje nyerte el a France Cul­ture fran­cia kul­tu­rá­lis köz­rá­dió di­ák­zsű­ri­jé­nek díját.

Nagy meglepetés: Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese

Nagy meglepetés: Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese

Szom­ba­ton tar­tot­ták az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jét.

Szom­ba­ton tar­tot­ták az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jét, meg­mu­tat­juk, ki nyerte a ver­senyt!

Gyanakodnak a rajongók: ebben a műsorban térhet vissza Palik László

Gyanakodnak a rajongók: ebben a műsorban térhet vissza Palik László

A te­le­ví­zió­né­zők re­mé­lik, hogy az Exat­lon Hun­gary után is lát­hat­ják még a mű­sor­ve­ze­tőt.

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

Ezért akarnak nyerni: sosem hinnéd, mire gyűjtenek A Bank játékosai

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak pén­teki adá­sá­ban két jó ba­rátnő, Vera és Zsófi te­szik pró­bára a sze­ren­csé­jü­ket, hogy meg­va­ló­sít­has­sák a leg­na­gyobb ál­mu­kat.

A NAGY-SZÍN-PAD győztese 2019-ben a USEME

A NAGY-SZÍN-PAD győztese 2019-ben a USEME

Na­gyon sokat nyer­tek.

Nívós fesz­ti­vá­lo­kon lép­het­nek fel, va­la­mint saját, de­di­kált estét kap­nak az Ak­vá­rium Klub­ban.

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Izgalmas párost láthatnak a nézők A Bank csütörtöki adásában!

Fanni és Tomi mind­ket­ten rend­sze­re­sen jár­nak kví­zekre, így nem áll messze tőlük a játék szel­le­mi­sége.

Dagad a botrány Jolly és Iglesias ügyében, újabb részletre derült fény

Dagad a botrány Jolly és Iglesias ügyében, újabb részletre derült fény

A ma­gyar mu­la­tós azzal vá­dolta meg a latin éne­kest, hogy el­lopta a dalát.

A ma­gyar mu­la­tós azzal vá­dolta meg a latin éne­kest, hogy el­lopta a dalát. Mind­két ol­dal­ról meg­szó­lal­tak!

Összeállt a mezőny: ők az Eurovíziós Dalfesztivál döntősei

Összeállt a mezőny: ők az Eurovíziós Dalfesztivál döntősei

Ná­lunk meg­hall­gat­ha­tod a da­lo­kat!

Ná­lunk meg­hall­gat­ha­tod a da­lo­kat!

Örömhírt jelentett be a TV2 Csoport, boldogok lehetnek a nézők

Örömhírt jelentett be a TV2 Csoport, boldogok lehetnek a nézők

Jó hír az Agatha Ch­ris­tie ra­jon­gók­nak! Május 19-től or­szá­gos TV pre­mi­er­rel ér­ke­zik a Jocky TV-re Az alibi.

Örömhírt jelentett be a TV2, nagy dobásra készül a csatorna

Örömhírt jelentett be a TV2, nagy dobásra készül a csatorna

A Ma­dárka című új szé­ria május 16-án dél­után indul a TV2 mű­so­rán.

A Ma­dárka című új szé­ria május 16-án dél­után indul a TV2 mű­so­rán.