SZTÁR

SHOWBIZ

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett.

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett.

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Durván tarolnak a magyar filmek külföldön

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Telt házas ve­tí­té­sek, mil­liós jegy­el­adás, per­sze dol­lár­ban, za­varba ej­tően ki­váló mi­nő­sí­tés az egyik leg­ran­go­sabb film­kri­ti­kai ol­da­lon.

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

A szí­nész egye­ne­sen de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát. Vajon mit szól mind­eh­hez a cím­zett?

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó éle­té­től. S úgy tűnik, attól is, aki iga­zán rossz ha­tás­sal volt rá.

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Jól si­ke­rül­tek a po­é­nok!

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Jól si­ke­rül­tek a po­é­nok!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Élő adásban csipkelődött: Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Élő adásban csipkelődött: Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Még szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Vi­deót is csa­tol­tunk!

Gőz­erő­vel pró­bál az éne­kes a pén­teki esti Csak show és más sem­mire. Vi­deót is csa­tol­tunk!

Leesett az állunk, így tért vissza a színpadra Pápai Joci

Leesett az állunk, így tért vissza a színpadra Pápai Joci

Min­den csupa móka és ka­ca­gás a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban, a Csak show és más sem­mi­ben!

Min­den csupa móka és ka­ca­gás a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban, a Csak show és más sem­mi­ben!

Feleleveníti a magyar könnyűzene történelmét Jenei Szilveszter

Feleleveníti a magyar könnyűzene történelmét Jenei Szilveszter

Az éne­kes már ötven éve van a pá­lyán, ju­bi­le­umi kon­cert­tel ké­szül.

Az éne­kes már ötven éve van a pá­lyán, ju­bi­le­umi kon­cert­tel ké­szül.

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett ku­tyák­kal lép fel

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe.

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Tabukat dönt a TV2 új sorozata

Tabukat dönt a TV2 új sorozata

A ked­den in­duló víg­já­ték so­ro­zat nem csak a hu­mor­ral igyek­szik majd hatni a né­zőkre. A Bo­ga­ras szü­lők­ben ko­moly tár­sa­dalmi kér­dé­sek­kel is ta­lál­koz­ha­tunk.

A ked­den in­duló víg­já­ték so­ro­zat nem csak a hu­mor­ral igyek­szik majd hatni a né­zőkre. A Bo­ga­ras szü­lők­ben ko­moly tár­sa­dalmi kér­dé­sek­kel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Erre költötte ötmilliós nyereményét a TV2 műsorának győztese

Erre költötte ötmilliós nyereményét a TV2 műsorának győztese

Újra meg­pró­bálja le­győzni a vas­ször­nyet a Ninja War­rior ta­va­lyi leg­jobbja. Máté ta­valy nem tu­dott vé­gig­menni.

Újra meg­pró­bálja le­győzni a vas­ször­nyet a Ninja War­rior ta­va­lyi leg­jobbja.

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Lemondta az összes koncertjét: súlyos beteg az énekesnő

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt...

Órák­kal a kon­cert kez­de­tet előtt le kel­lett mon­dani a fel­lé­pést.

Sztárok térnek vissza a magyarok kedvenc sorozatába

Sztárok térnek vissza a magyarok kedvenc sorozatába

Egy­ből három ka­rak­ter is.

Három már meg­halt ka­rak­ter is fel­buk­kan újra a The Wal­king Dead so­ro­zat 9. éva­dá­ban. Ang­ela Kang show­run­ner erő­sí­tette meg a vissza­té­ré­se­ket.

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Egy fer­tő­zés dön­tötte le a lá­bá­ról a sztárapu­kát. Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, egy­előre nem en­ge­dik ki az or­vo­sok.

Óriási siker: Ő lett az év magyar sztárszakácsa

Óriási siker: Ő lett az év magyar sztárszakácsa

Rajt-cél győ­ze­lem...

Ő maga csak annyit sze­re­tett volna, hogy ne az első adá­sok egyi­kén kell­jen tá­voz­nia a ver­seny­ből.

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Egy szürke őszi napon.

Egy szürke őszi napon nincs jobb egy kis mo­zi­zás­nál. Ha­zánk hí­res­sé­gei közül is a ro­man­ti­kus fil­me­zés mel­lett dön­töt­tek.

Máris ajánlatokkal bombázzák a MasterChef VIP győztesét

Máris ajánlatokkal bombázzák a MasterChef VIP győztesét

Az év sztár­sza­ká­csa most azon gon­dol­ko­dik, mit kezd­jen a meg­szer­zett tu­dás­sal. Üz­leti ér­zéke nincs, de érzi a le­he­tő­sé­ge­ket.

Ma este minden kiderül: Ki lesz a TV2 bajnoka?

Ma este minden kiderül: Ki lesz a TV2 bajnoka?

Hosszú he­te­ken át küz­döt­tek, hol egyé­ni­ben, hol csa­pat­ban bi­zo­nyí­tot­ták rá­ter­mett­sé­gü­ket.

Hosszú he­te­ken át küz­döt­tek, hol egyé­ni­ben, hol csa­pat­ban bi­zo­nyí­tot­ták rá­ter­mett­sé­gü­ket. Már csak ket­ten ma­rad­tak!

Ezt látnod kell: Szédületes duettet adott Balázs Andi és Till Attila

Ezt látnod kell: Szédületes duettet adott Balázs Andi és Till Attila

Na­gyon jó han­gu­lat­ban tel­nek a Csak show és más semmi pró­bái.

Na­gyon jó han­gu­lat­ban tel­nek a Csak show és más semmi pró­bái.

Micsoda fordulat, a tehetségkutató nyerteseire új megmérettetés vár

Micsoda fordulat, a tehetségkutató nyerteseire új megmérettetés vár

Az elő­adók ez­út­tal is négy ka­te­gó­ri­á­ban mu­tat­hat­ják meg tu­dá­su­kat.

Luxusautóval érkezett: a Holdon járt Edvin Marton!

Luxusautóval érkezett: a Holdon járt Edvin Marton!

Aszt­ro­nau­ta­ru­hát hú­zott.

Edvin Mar­ton a Hol­don járt! Az Emmy-díjas ma­gyar he­ge­dű­mű­vész gon­dolt egyet, és más­nap aszt­ro­nau­ta­ru­hát hú­zott. Hogy miért? Erről a Ri­post­nak me­sélt!

Máris keresik az AWS utódját

Az MTV-nél máris keresik az AWS utódját

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó műsor nyol­ca­dik éva­dába. A nyer­tes kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

A ze­né­szek már ne­vez­he­tik mű­ve­i­ket a hazai dal­vá­lasztó műsor nyol­ca­dik éva­dába. A nyer­tes kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got a 64. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon, ame­lyet 2019 má­ju­sá­ban, Tel-Aviv­ban ren­dez­nek meg.

Ez nem semmi, kiderült, mit vár el Gesztesi Károly Liptai Claudiától!

Ez nem semmi, kiderült, mit vár el Gesztesi Károly Liptai Claudiától!

A Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik éva­dá­ban Gesz­tesi Ká­roly is sze­re­pelni fog.

A Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik éva­dá­ban Gesz­tesi Ká­roly is sze­re­pelni fog.

Ákos meglepő vallomása: kiderült, min nem változtatna soha

Ákos meglepő vallomása: kiderült, min nem változtatna soha

Az éne­kes-dal­szerző a Ha­za­ta­lál című EP-le­me­zé­nek be­mu­ta­tó­ján be­szélt arról, mennyire fon­tos szá­mára a ko­rong.

Mándoki László: A bevándorlást le kell állítani!

Mándoki László: A bevándorlást le kell állítani!

A tör­té­ne­lem még tar­to­zik az igaz­ság­té­tel­lel a kom­mu­nista dik­ta­tú­rá­ban ál­la­mi­lag tönk­re­tett ma­gyar rock­ze­né­szek­nek - mondta el a 888.hu-nak.

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

El­ké­pesztő fel­ada­tok­ban eddig sem volt hiány...

El­ké­pesztő fel­ada­tok­ban eddig sem volt hi­á­nya a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­i­nak, de az elő­döntő he­té­ben, ha lehet még ke­mé­nyebb ki­hí­vá­sok vár­ják őket.

Három év után találkozott Tatár Csilla Gönczivel: ezt mondták utána

Három év után találkozott Tatár Csilla Gönczivel: ezt mondták utána

Több mint három évvel a vá­lá­suk után a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján ta­lál­koz­tak..

Több mint három évvel a vá­lá­suk után a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján tar­tóz­ko­dott elő­ször egy fedél alatt Tatár Csilla és Gönczi Gábor.

Szakadékba ugrott az amerikai sztár, mindent vett a kamera

Szakadékba ugrott az amerikai sztár, mindent vett a kamera

Will Smith Bu­da­pes­ten fo­ga­dal­mat tett, és 50. szü­le­tés­nap­ján tar­totta is a sza­vát.

Will Smith Bu­da­pes­ten fo­ga­dal­mat tett, és 50. szü­le­tés­nap­ján tar­totta is a sza­vát.

Nincs kegyelem: Aki lazít, azt kiszórják a TV2 show-jából

Nincs kegyelem: Aki lazít, azt kiszórják a TV2 show-jából

Sok kony­hai bakit el­néz­tek, de...

Sok kony­hai baki fö­lött huny­tak sze­met eddig a pro­duk­ció mes­ter­sza­ká­csai, de mos­tan­tól na­gyí­tó­val nézik majd a ver­seny­ző­ket.

Megrendítő hírt jelentett be a színésznő: az életéért küzd

Megrendítő hírt jelentett be a színésznő: az életéért küzd

A 44 éves brit sztár min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lás ér­de­ké­ben, mert leg­jobb ba­rát­ját is a rák miatt ve­szí­tette el.

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét...

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Óriási bejelentést tett Curtis, vajon mit szól ehhez Majka?

Óriási bejelentést tett Curtis, vajon mit szól ehhez Majka?

Az új­pesti rap­per nem tett la­ka­tot a szá­jára!

Az új­pesti rap­per nem tett la­ka­tot a szá­jára!

Rengeteg új ötletet ad a konyhában a MasterChef VIP

Rengeteg új ötletet ad a konyhában a MasterChef VIP

Végh Tamás, a Hun­gast ve­zető séfje sze­rint az ilyen mű­so­rok vissza­hoz­hat­ják az em­be­rek ked­vét a fő­zés­hez.

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt.

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt. Ment az adok kapok.

Kiderült, ő a Sztárban sztár új versenyzője

Kiderült, ő a Sztárban sztár új versenyzője

A TV2 to­vábbra is na­gyon rej­te­geti őszi mű­so­rá­nak sztár­jait, de most ismét szi­vá­rog­ta­tott. Itt az új ver­senyző a be­mu­tat­kozó vi­de­ója. Ne hagyd ki!

A TV2 to­vábbra is na­gyon rej­te­geti őszi mű­so­rá­nak sztár­jait, de most ismét szi­vá­rog­ta­tott. Itt az új ver­senyző a be­mu­tat­kozó vi­de­ója. Ne hagyd ki!

Váratlan bejelentést tett a TV2 Liptai Claudiáról és Ördög Nóráról

Váratlan bejelentést tett a TV2 Liptai Claudiáról és Ördög Nóráról

Ha­ma­ro­san el­in­dul a TV2 leg­újabb si­ker­vá­ro­má­nyos mű­sora.

Ha­ma­ro­san el­in­dul a TV2 leg­újabb si­ker­vá­ro­má­nyos mű­sora, a Csak show és más semmi.

Fődíjat nyert Bogdán Árpád filmje, a GENEZIS Bajorországban

Fődíjat nyert Bogdán Árpád filmje, a GENEZIS Bajorországban

Bog­dán Árpád filmje, a Ge­ne­zis nyerte a 150 fil­met fel­vo­nul­tató Fünf Seen Film­fesz­ti­vál fő­dí­ját Dél-Né­met­or­szág­ban.

Itt a nagy bejelentés: ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Itt a nagy bejelentés: ő biztosan szerepel majd a Sztárban Sztárban

Öt si­ke­res évad után 2018-ban vissza­tér a si­ker­mű­sor. A TV2 egy­előre ti­tok­ban tartja, hogy kik lesz­nek a ver­seny­zők, de...

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Lehet, hogy készül a folytatás: Ezt mondja a sikersorozat főszereplője

Lehet, hogy készül a folytatás: Ezt mondja a sikersorozat főszereplője

Ren­ge­te­gen ta­lál­gat­ják vi­lág­szerte, hogy lesz-e foly­ta­tása min­den idők egyik leg­si­ke­re­sebb mo­zi­so­ro­za­tá­nak.

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Ördög Nóra is ne­he­zen vi­selte az utolsó elő­dön­tős adás vég­haj­rá­ját, ahol az éne­kes he­ro­i­kus küz­del­met foly­ta­tott.

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: éjjel elhunyt a népszerű színész

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

Már egy ideje kór­ház­ban fe­küdt, rákos volt.

A Budapest Parkban zárja a fesztiválszezont a Paddy and the Rats

A Budapest Parkban zárja a fesztiválszezont a Paddy and the Rats

Utolsó sza­bad­téri kon­cert­jére ké­szül idén a Paddy and the Rats.

Utolsó sza­bad­téri kon­cert­jére ké­szül idén a Paddy and the Rats. A mis­kolci ze­ne­kar tag­jai szep­tem­ber 20-án a Bu­da­pest Park­ban bú­csúz­tat­ják a nya­rat, ahova a mos­tani turné során elő­ször egy ven­dég­mű­vész tár­sa­sá­gá­ban ér­kez­nek.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

A Ná­nási csa­lád ra­jon­gói vi­szony­lag régen ta­lál­koz­hat­tak Mi­ci­vel és Ven­ci­vel. De ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

Gidófalvy Attila kemény véleménye a tehetségkutatókról

Gidófalvy Attila kemény véleménye a tehetségkutatókról

A ma­gyar rock­zene hely­ze­té­ről val­lott.

A 888.hu-nak adott in­ter­jú­já­ban arról me­sélt: ideje lenne, hogy a ma­gyar rock­zene a je­len­le­gi­nél job­ban a he­lyére ke­rül­jön a mai tuc-tuc zene vi­lá­gá­ban.

Ők kilencen vágnak neki a TV2 versenyének

Ők kilencen vágnak neki a TV2 versenyének

Éne­ke­sek, ze­né­szek, spor­toló...

A kö­vet­kező öt nap szin­tén ko­moly iz­gal­ma­kat tar­to­gat majd a TV2 nézői szá­mára, hi­szen éne­ke­sek, ze­né­szek és spor­toló is meg­mé­ret­teti magát...

Velük tér vissza az Álomutazó

Velük tér vissza az Álomutazó

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója.

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója az Álom­utazó.

Brutális baleset történt, életét vesztette a népszerű tévés

Brutális baleset történt, életét vesztette a népszerű tévés

A tévés olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy nem tud­ták meg­men­teni.

A tévés olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy nem tud­ták meg­men­teni.

Szabó Győző: Nem vagyok hímsoviniszta barom

Szabó Győző: Nem vagyok hímsoviniszta barom

Ki­hí­vás elé ál­lí­tot­ták.

A szí­nészt ér­de­kes ki­hí­vás elé ál­lí­tot­ták, leg­újabb da­rab­já­ban egy olyan férfit ala­kít, aki tel­jes mér­ték­ben távol áll a va­lódi én­jé­től.

Hatalmas siker, Nemes Jeles László Napszálltája Velencében

Hatalmas siker, Nemes Jeles László Napszálltája Velencében

Min­dent el­söprő siker! Min­denki "el­ájult" tőle.

Min­dent el­söprő siker! A nem­zet­közi film­kri­ti­ku­sok szö­vet­sége a leg­jobb film­nek vá­lasz­totta.

A színész életéért küzdenek az orvosok, kritikus állapotban van

A színész életéért küzdenek az orvosok, kritikus állapotban van

A 24 éves szí­nész élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

A 24 éves szí­nész élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

Hajmeresztő dologra vállalkozik A Piramis nyertese

Hajmeresztő dologra vállalkozik A Piramis nyertese

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai meg­be­szél­ték.

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai előre meg­be­szél­ték, hogy mire köl­tik a nye­re­mé­nyü­ket. Nem éppen hét­köz­napi az öt­le­tük.

Durva dologra vetemedett két színész, mégis megúszhatják

Durva dologra vetemedett két színész, mégis megúszhatják a büntetést

Egyi­kük ellen egy akkor mind­össze 18 éves nő nyúj­tott be pa­naszt a bí­ró­ság­nál...

Páger Antallal és Rumcájsszal várják a nézőket

Páger Antallal és Rumcájsszal várják a nézőket

Az M3 kí­ná­la­tá­ban Páger Antal hét­vége, az M2 mű­so­rán pedig me­se­ma­ra­ton lesz.

Az M3 kí­ná­la­tá­ban Páger Antal hét­vége, az M2 mű­so­rán pedig me­se­ma­ra­ton lesz.

Sírva jelentette be a férje: elhunyt a gyönyörű műsorvezetőnő

Sírva jelentette be a férje: elhunyt a gyönyörű műsorvezetőnő

A 40 éves mű­sor­ve­ze­tőnő fel­adta a har­cot a rák­kal szem­ben.

A 40 éves mű­sor­ve­ze­tőnő fel­adta a har­cot a rák­kal szem­ben.

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Különös titokra derült fény

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Különös titokra derült fény

Édes­anyja em­léke így min­dig vele van.

A her­ceg meg­ta­lálta a mód­ját, hogy édes­anyja em­léke min­dig vele le­gyen. De más is ki­de­rült.

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban oly­annyira tom­bol a ver­seny­szel­lem, hogy szó nél­kül ne­ki­ug­rott a kissé gusz­tus­ta­lan fel­adat­nak.

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban oly­annyira tom­bol a ver­seny­szel­lem, hogy szó nél­kül ne­ki­ug­rott a kissé gusz­tus­ta­lan fel­adat­nak.

Most jelentette be a barátja: otthonában elhunyt a népszerű színésznő

Most jelentette be a barátja: otthonában elhunyt a népszerű színésznő

A szí­nésznő maga vá­lasz­totta, hogy a kór­ház he­lyett ott­hon sze­retne lenni.

A szí­nésznő maga vá­lasz­totta, hogy a kór­ház he­lyett ott­hon sze­retne lenni.

Új helyre költöztetik Radics Béla szobrát? - Interjú Póka Egonnal

Új helyre költöztetik Radics Béla szobrát? - Interjú Póka Egonnal

Lesz méltó ki­ál­lí­tás a Ma­gyar Zene Há­zá­ban a rock­ze­né­nek és a rock­le­gen­dák­nak. Mit szól ehhez a ze­nész?

Lesz méltó ki­ál­lí­tás a Ma­gyar Zene Há­zá­ban a rock­ze­né­nek és a rock­le­gen­dák­nak.

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Máris itt van­nak a ki­hí­vók, akik hét­fő­től bir­tokba ve­szik a TV2 kép­er­nyő­jét, hogy meg­pró­bál­ják le­főzni egy­mást.

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Óri­ási sztá­rok­kal zárja a nya­rat Sió­fok

Idén min­den ed­di­gi­nél na­gyobb sztá­rok­kal zárja a nya­rat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok.

Magyar siker a várnai nemzetközi filmfesztiválon, fődíjasok lettünk

Magyar siker a várnai nemzetközi filmfesztiválon, fődíjasok lettünk

A Ván­dor­szí­né­szek című ma­gyar al­ko­tás nyerte a vár­nai nem­zet­közi film­fesz­ti­vál fő­dí­ját, az Arany Aph­ro­di­tét.

Újabb sztár neve derült ki, ő lesz a TV2 új műsorának szereplője!

Újabb sztár neve derült ki, ő lesz a TV2 új műsorának szereplője!

A nép­szerű éne­kes már több si­ke­res pro­duk­ci­ó­ban is bi­zo­nyí­tott.

A nép­szerű éne­kes már több si­ke­res pro­duk­ci­ó­ban is bi­zo­nyí­tott, így nem két­sé­ges, hogy itt sem vall majd ku­dar­cot.

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

A Me­gasztár első szé­ri­á­já­nak győz­tese hi­ány­pótló fény­ké­pet ta­lált.

A Me­gasztár első szé­ri­á­já­nak győz­tese hi­ány­pótló fény­ké­pet ta­lált, meg is osz­totta.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Hosszú út vár a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­ira a kö­vet­kező he­tek­ben. Sokat kell küz­de­niük, ha győzni szert­né­nek.

Hosszú út vár a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­ira a kö­vet­kező he­tek­ben. Sokat kell küz­de­niük, ha győzni sze­ret­né­nek.