SZTÁR

SHOWBIZ

Mesés ruhákban fotózták a Petőfi TV csinos műsorvezetőjét!

Mesés ruhákban fotózták a Petőfi TV csinos műsorvezetőjét!

Könnyen lehet, hogy a rend­kí­vül csi­nos fi­a­tal anyuka el­lopja a show-t a fi­a­tal ma­gyar di­vat­ter­vező ru­há­i­ban.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

Kü­lön­le­ges aján­la­tot ka­pott.

A nem­zet szí­né­sze kü­lön­le­ges aján­la­tot ka­pott Kol­tai La­jos­tól, amire, úgy néz ki, nem tud nemet mon­dani.

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

A vá­ra­ko­zá­so­kon fe­lüli szám­ban ér­kez­tek fel­vé­te­lek a Bu­da­pest Dal 2018 pá­lyá­zatra.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Családja jelentette be az éjjel: váratlanul elhunyt a 49 éves színész

Családja jelentette be az éjjel: váratlanul elhunyt a 49 éves színész

Meg­ható üze­net­ben tu­dat­ták, hogy éjjel el­hunyt a nép­szerű szí­nész.

Meg­ható üze­net­ben tu­dat­ták, hogy éjjel el­hunyt a nép­szerű szí­nész.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Hoppá, már ki is választotta menyasszonyi ruháját Liptai Claudia?

Hoppá, már ki is választotta menyasszonyi ruháját Liptai Claudia?

Igazi csa­jos prog­ra­mot szer­ve­zett A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője a lá­nyá­val.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek...

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel. Kylie Jen­ner ren­ge­teg tá­ma­dást ka­pott.

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel. Kylie Jen­ner ren­ge­teg tá­ma­dást ka­pott.

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nem sokat ne­ve­tett az el­múlt hó­na­pok­ban.

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nek az utóbbi hó­na­pok­ban nem sok oka volt a ne­ve­tésre.

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Andi szer­vezi a fel­lé­pé­se­ket.

Hor­váth Tamás a fe­le­sége ke­zébe adta az irá­nyí­tást! Andi szer­vezi az éne­kes fel­lé­pé­seit, in­tézi az ügyes-bajos dol­gait.

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Ez­út­tal nem esett ki senki.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban tíz iz­gal­mas páros mé­ret­tette meg magát, de ez­út­tal nem esett ki senki.

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője az utolsó pró­bák egyi­kén tett ki­vé­telt a Ri­post­tal, és nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem azért...

At­ti­lá­nak 1999 óta nem sok dolga akadt a ban­kok­kal. Utol­jára ekkor "vett fel" ko­mo­lyabb össze­get. Most egé­szen más okból megy egy pénz­in­té­zetbe.

Újra képernyőn a Virtuózok!

Újra képernyőn a Virtuózok!

Idén ta­vas­szal meg­újulva tér vissza a műsor.

Idén ta­vas­szal meg­újulva tér vissza a Duna Te­le­ví­zió és az M5 csa­torna kép­er­nyő­jére a köz­mé­dia egyik leg­nép­sze­rűbb mű­sora, a Vir­tu­ó­zok.

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

Megszólalt a távozásáról Hajdú Péter, újabb részletek derültek ki!

A pro­du­cer közös meg­egye­zés­sel tá­vo­zik az ATV-től, he­lyét pedig a hírek sze­rint egy igazi nagy­ágyú veszi majd át.

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

Reagált az ATV, így búcsúznak Hajdú Pétertől

A ve­zér­igaz­gató hi­va­ta­los köz­le­mény­ben be­szélt a té­vés­ről. Ki­de­rült, med­dig lát­hat­juk még Haj­dút a csa­tor­nán.

Világsztárok érkeznek Budapestre, akár te is találkozhatsz velük!

Világsztárok érkeznek Budapestre, akár te is találkozhatsz velük!

Áp­ri­lis 13-án igé­nyes retro buli várja az igé­nyes em­be­re­ket Óbu­dán. A meg­hí­vott sztár­ven­dé­gek kö­zött igazi iko­nok lesz­nek.

Áp­ri­lis 13-án igé­nyes retro buli várja az igé­nyes em­be­re­ket Óbu­dán. A meg­hí­vott sztár­ven­dé­gek kö­zött igazi iko­nok lesz­nek, akik fer­ge­te­ges han­gu­la­tot va­rá­zsol­nak majd.

Óriási bejelentést tett a TV2!

Óriási bejelentést tett a TV2!

A csa­torna si­ker­mű­sora ismét el­káp­ráz­tatja a né­ző­ket.

A csa­torna si­ker­mű­sora, ami meg­kapta a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díját is, ismét el­káp­ráz­tatja a né­ző­ket.

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Vil­la­mo­son kap­ták le Till At­ti­lát.

Kedd dél­előtt bárki ta­lál­koz­ha­tott Till At­ti­lá­val, aki a 4-6-os vil­la­mos vo­na­lán uta­zott. Mint a TV2 sztárja el­árulta, jog­sija to­vábbra sincs.

Kiderültek a részletek, ezért megy el Hajdú Péter az ATV-ből

Kiderültek a részletek, ezért megy el Hajdú Péter az ATV-ből

Ál­lí­tó­lag már a Heti Napló egy­éves év­for­du­ló­jára sem hív­ták meg a mű­sor­ve­ze­tőt.

Ál­lí­tó­lag már a Heti Napló egy­éves év­for­du­ló­jára sem hív­ták meg a mű­sor­ve­ze­tőt.

Kiszivárgott, ezzel a gyönyörű nővel randizgat Brad Pitt

Kiszivárgott, ezzel a gyönyörű nővel randizgat Brad Pitt

Ez bi­zony jóval több, mint ba­rát­ság. A sztár­szí­nész vá­lasz­tottja nem csak kül­se­jé­vel hódít.

Ez bi­zony jóval több, mint ba­rát­ság! Az An­gel­ina Jolie-tól váló sztár­szí­nész vá­lasz­tottja nem csak kül­se­jé­vel hódít.

Elképesztő adatok, tarolt a közmédia választási műsora

Elképesztő adatok, tarolt a közmédia választási műsora

Min­denki az M1-et nézte!

A vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján, va­sár­nap este min­denki az M1-et nézte!

Ördög Nóra: Nem sztárcsemetéket nevelünk

Ördög Nóra: Nem sztárcsemetéket nevelünk

A gye­re­kek sem­mit sem ér­zé­kel­nek.

A sztár­pár nép­szerű gyer­me­kei nem is tud­ják, hogy külön ra­jon­gó­tá­bo­ruk van a leg­na­gyobb vi­deom­eg­osztó por­tá­lon.

Újabb díjat zsebelt be az Oscar-jelölt magyar rendező

Újabb díjat zsebelt be az Oscar-jelölt magyar rendező

Film­ren­de­zői mun­kás­sága el­is­me­ré­se­ként Enyedi Il­di­kót élet­mű­díj­jal tün­teti ki a Lecce-i film­fesz­ti­vál.

Film­ren­de­zői mun­kás­sága el­is­me­ré­se­ként Enyedi Il­di­kót élet­mű­díj­jal tün­teti ki a Lecce-i film­fesz­ti­vál, és mű­sorra tűzi a vi­lág­szerte ün­ne­pelt ma­gyar ren­dező szinte összes film­jét.

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Fantasztikus örömhír, visszatérhet a népszerű műsorvezető

Na­gyon hi­á­nyol­ják a nézők Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, aki egy éve nincs kép­er­nyőn.

Na­gyon hi­á­nyol­ják a nézők Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, aki egy éve nincs kép­er­nyőn.

Bejelentkezett a klinikára, a legrosszabbtól tart a színész apuka

Bejelentkezett a klinikára, a legrosszabbtól tart a színész apuka

Moz­gal­mas évet tud­hat a háta mö­gött, amely­nek azon­ban a ne­ga­tív ha­tá­sa­i­val is meg kell küz­de­nie.

Majdnem megölte magát a legendás rocksztár a színpadon

Majdnem megölte magát a legendás rocksztár a színpadon

Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

Alice Co­o­per élete egy hibás show-elem miatt for­gott koc­kán. Mivel nem tu­dott sza­ba­dulni, azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek. Így me­ne­kült meg a ful­la­dás­tól.

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

Min­dent el­mon­dott arról, ho­gyan bánt vele a mű­sor­ve­zető.

A Pi­ra­mis já­té­kosa min­dent el­mon­dott arról, ho­gyan bánt vele a mű­sor­ve­zető és mi tör­tént köz­tük.

Nem hiszed el, ki teszi boldoggá a TV2 sztárját

Nem hiszed el, ki teszi boldoggá a TV2 sztárját

Gönczi Gábor él­vezi az apa­ság min­den per­cét, és ami­óta csa­ládja van, a hús­vét is más ér­tel­met nyert.

Gönczi Gábor él­vezi az apa­ság min­den per­cét, és ami­óta csa­ládja van, a hús­vét is más ér­tel­met nyert. Mivel a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője hét­köz­ben nem tud elég időt töl­teni pár­já­val és a las­san más­fél Áron­nal, ilyen­kor hár­mas­ban el­utaz­nak. A hír­adós bár imádja mun­ká­ját, alig várja, hogy ha­za­ér­jen csa­lád­já­hoz.

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

Magyarország leginspirálóbb nőit díjazzák, a közönség is szavazhat!

A je­löl­tekre az ol­va­sók sza­vaz­hat­nak már­cius 21-től.

Május 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban, az Ins­pi­ráló Nők- esten adják majd át a 8+1 ka­te­gó­ria győz­te­se­i­nek járó el­is­me­ré­se­ket. A je­löl­tekre az ol­va­sók sza­vaz­hat­nak már­cius 21-től.

Jön az ingyentévé: kódolatlan csatorna érkezik a tavaszi szünetre!

Jön az ingyentévé: kódolatlan csatorna érkezik a tavaszi szünetre!

A MinDig TV és a TV2 Cso­port ak­ci­ó­já­ban a Kiwi TV lesz kó­do­lat­la­nul néz­hető, régi és új ani­má­ciós fil­mek vár­ják a né­ző­ket.

Te felismered Budapestet a dögös hollywoodi színésznő új filmjében?

Te felismered Budapestet a dögös hollywoodi színésznő új filmjében?

Mar­got Rob­bie csak­nem két éve a fő­vá­ro­sunk­ban for­ga­tott, most kap­tunk egy kis íze­lí­tőt be­lőle, hogy mi lett a vég­ered­mény.

Érte rajong Liptai Claudia kislánya

Érte rajong Liptai Claudia kislánya

A mű­sor­ve­zető egye­dül irá­nyítja majd a TV2 nagy­si­kerű pro­duk­ci­ó­ját.

A mű­sor­ve­zető egye­dül irá­nyítja majd a TV2 nagy­si­kerű pro­duk­ci­ó­já­nak újabb éva­dát. Panka biz­to­san ott lesz az élő adá­so­kon.

Portugál csokifesztiválon járt az AWS

Portugál csokifesztiválon járt az AWS

Az öt­tagú me­tál­banda már szűk két hó­nap­pal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál előtt Por­tu­gá­li­á­ban járt.

Az öt­tagú metál banda már szűk két hó­nap­pal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál előtt meg­ta­pasz­tal­hatta a por­tu­gál ven­dég­sze­re­te­tet.

Alattomos élősködővel küzdött Hargitai Bea, tetvek támadták meg a fiát

Alattomos élősködővel küzdött Hargitai Bea, tetvek támadták meg a fiát

A csi­nos mo­dell képes örülni az élet apró örö­me­i­nek is, még akkor is, ha néha csős­tül ér­ke­zik a baj.

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

A cél, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára.

A cél, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára.

Kezdődik a Holnap Tali! új évada, nagy izgalmak várhatóak!

Kezdődik a Holnap Tali! új évada, nagy izgalmak várhatóak!

Az új évad­ban is­me­rős arcok és is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek is fel­tűn­nek.

Az új évad­ban is­me­rős arcok és is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek is fel­tűn­nek. Tóth Andi a Hol­nap Tali! La­rá­ja­ként, Ko­váts Vera pedig Mí­ra­ként lesz lát­ható a már­cius 23-án in­duló ötö­dik évad­ban az M2 Pe­tőfi TV-n!

Megható ajándék: Ezt örökölheti Meghan Diana hercegnőtől?

Megható ajándék: Ezt örökölheti Meghan Diana hercegnőtől?

Egyre több rész­letre derül fény.

Egyre több rész­letre derül fény Harry her­ceg és Meg­han es­kü­vője kap­csán. Kü­lön­le­ges ék­szert kap­hat a szí­nésznő.

Hatalmas meglepetés, ők lesznek A Nagy Duett zsűritagjai!

Hatalmas meglepetés, ők lesznek A Nagy Duett zsűritagjai!

A TV2 si­ker­mű­sora az idei évad­ban tel­je­sen meg­újul: nem csak a mű­sor­ve­zető, de az íté­szek is le­cse­ré­lőd­tek.

A TV2 si­ker­mű­sora az idei évad­ban tel­je­sen meg­újul: nem csak a mű­sor­ve­zető, de az íté­szek is le­cse­ré­lőd­tek.

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Ja­nuár he­te­di­kén szen­ve­dett ko­moly bal­ese­tet Sas­vári Sán­dor.

Ja­nuár he­te­di­kén szen­ve­dett ko­moly bal­ese­tet Sas­vári Sán­dor, ami­kor saját lova le­fe­jelte.

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a 29 éves fi­a­tal nő a TV2 stú­di­ó­já­ban!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a 29 éves fi­a­tal nő a TV2 stú­di­ó­já­ban!

Magyar sztárparádé a soproni Volt Fesztiválon

Magyar sztárparádé a soproni fesztiválon

Száz­hu­szonöt ma­gyar fel­lé­pője lesz az idei sop­roni Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vál­nak jú­nius 26-tól 30-ig.

Száz­hu­szonöt ma­gyar fel­lé­pője lesz az idei sop­roni Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vál­nak jú­nius 26-tól 30-ig.

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós magyar sztár, ez a baj

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós magyar sztár, ez a baj

Mint azt a mű­sor­ve­zető mondta, már ma is leg­alább nyolc­szor szól­tak rá, hogy ma­rad­jon ki­csit nyug­ton.

Mint írta, már ma is leg­alább nyolc­szor szól­tak rá, hogy ma­rad­jon ki­csit nyug­ton.

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Mel B nem akarja, hogy kis­lá­nya ta­lál­koz­has­son a férfi­vel, mert na­gyon meg­ré­mí­tet­ték a tör­tén­tek.

Váratlanul állt le a sorozatsztár szíve, mindenki balesetnek hitte halálát

Váratlanul állt le a sorozatsztár szíve, mindenki balesetnek hitte halálát

A bon­co­lás ered­mé­nye­i­ből azon­ban ki­de­rült, hogy nem az esés okozta a szí­nész ha­lá­lát.

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Pataky Attila öt évre elegendő szeretetet szívott magába!

Fel­span­nol­ták a ra­jon­gók!

Az Edda front­em­be­rét hi­he­tet­le­nül fel­span­nol­ták a ra­jon­gók! Őrü­le­tes kon­cer­tet adott a le­gen­dás rock­banda, lel­ke­sen me­sélt az éne­kes.

Vadonatúj török sorozat indul a TV2-n!

Vadonatúj török sorozat indul a TV2-n!

Az am­bí­ci­ó­zus török lány élete váltja a Bosszú vagy sze­rel­met.

Az am­bí­ci­ó­zus török lány élete váltja a Bosszú vagy sze­rel­met már­cius 6-tól a TV2 mű­so­rán.

Hoppá, kiderült, hol folytatja Ábel Anita

Hoppá, kiderült, hol folytatja Ábel Anita

Egy hó­napja bú­csú­zott el a TV2-től a Szom­szé­dok egy­kori Jul­csija, aki sze­rint 2018 végre az ön­mag­va­ló­sí­tás éve lesz.

Egy hó­napja bú­csú­zott el a TV2-től a Szom­szé­dok egy­kori Jul­csija, aki sze­rint 2018 végre az ön­mag­va­ló­sí­tás éve lesz.

Meglepő kijelentést tett a Fonogram-győztes!

Meglepő kijelentést tett a Fonogram-győztes!

Szerda este tar­tot­ták az idei díj­át­adót a Vár­kert Ba­zár­ban.

Szexi és merész, leesik az állad a díjnyertes magyar színésznőtől

Szexi és merész, leesik az állad a díjnyertes magyar színésznőtől

Bor­bély Ale­xandra Eu­rópa után Hol­ly­woo­dot is el­káp­ráz­tatta. A vörös sző­nye­gen sokan meg­cso­dál­ták.

Bor­bély Ale­xandra Eu­rópa után Hol­ly­woo­dot is el­káp­ráz­tatta. A vörös sző­nye­gen sokan meg­cso­dál­ták a szí­nész­nőt.

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Ki­de­rült, me­lyik al­ko­tás hó­dí­totta el a leg­jobb ide­gen nyelvű film­nek járó arany­szob­rocs­kát!

Ki­de­rült, me­lyik al­ko­tás hó­dí­totta el a leg­jobb ide­gen nyelvű film­nek járó arany­szob­rocs­kát!

Nagy Oscar-kvíz: Felismered egyetlen képkockából a nyertes filmeket?

Nagy Oscar-kvíz: Felismered egyetlen képkockából a nyertes filmeket?

Vajon kép­ben vagy az Oscar-díjas al­ko­tá­sok­kal? Most tesz­tel­he­ted magad, hogy fel­is­me­red-e a leg­job­ba­kat!

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

An­gyal szállt a ka­me­rára.

Mécs Mó­nika úgy érezte, a for­ga­tás alatt vol­tak olyan pil­la­na­tok, ami­kor mintha egy an­gyal szállt volna a ka­me­rára.

Megrendülten jelentették be barátai: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Megrendülten jelentették be barátai: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Több együt­tes osz­lo­pos tagja volt a te­het­sé­ges ze­nész.

Több együt­tes osz­lo­pos tagja volt a te­het­sé­ges ze­nész.

Kiderül, megnyeri-e az Oscar-díjat Enyedi Ildikó filmje!

Kiderül, megnyeri-e az Oscar-díjat Enyedi Ildikó filmje!

A Test­ről és lé­lek­ről mel­lett szá­mos más ki­váló film ver­seny­zik az arany szob­rocs­káért.

A Test­ről és lé­lek­ről mel­lett szá­mos más ki­váló film ver­seny­zik az arany szob­rocs­káért, hétfő haj­nal­ban ki­de­rül, me­lyi­kük a leg­jobb.

Szomorú hírt kaptunk: otthonában elhunyt a népszerű színész

Szomorú hírt kaptunk: otthonában elhunyt a népszerű színész

A szí­nész rák­kal küz­dött.

A szí­nész rák­kal küz­dött, és le­győzte a gyil­kos kór.

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Ugrottak a fellépések, durván keresztbe tettek Kozsónak!

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad.

Az éne­kes­nek három hak­nija is el­ma­rad, mi­u­tán egy ren­dez­vény­szer­vező csú­nyán el­bánt vele és csa­pa­tá­val.

Eszméletlenül találtak rá a zenészre, rohammentő vitte kórházba

Eszméletlenül találtak rá a zenészre, rohammentő vitte kórházba

Sú­lyos ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba a rap­pert.

Sú­lyos ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba a rap­pert.

Férje közölte: idegösszeroppanást kapott a népszerű színésznő

Férje közölte: idegösszeroppanást kapott a népszerű színésznő

Rend­őrt kel­lett hívni a sztár­anyuka há­zá­hoz, mert őr­jön­geni kez­dett.

Rend­őrt kel­lett hívni a sztár­anyuka há­zá­hoz, mert fék­te­len őr­jön­gésbe kez­dett. Ezzel azon­ban nem ol­dó­dott meg a prob­léma.

Nagy bejelentést tett a TV2, Sebestyén Balázs bosszankodhat

Nagy bejelentést tett a TV2, Sebestyén Balázs bosszankodhat

Vég­leg el­dőlni lát­szik a há­ború a Fal és a Stohl And­rás által ve­ze­tett A Pi­ra­mis kö­zött.

El­dőlni lát­szik a há­ború...

Rendhagyó videó, így bulizik Demcsák Zsuzsa!

Rendhagyó videó, így bulizik Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető gá­lára megy.

A mű­sor­ve­zető gá­lára megy, az elő­ké­szü­le­tek­ről pedig vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val. A három sze­rep­lős mi­nifilm sokak ar­cára csak majd mo­solyt.

Fájdalmas vallomás: súlyos betegsége "akarja megölni" a népszerű énekest

Fájdalmas vallomás: súlyos betegsége "akarja megölni" a népszerű énekest

A ha­zánk­ban is mél­tán nép­szerű brit sztár úgy érzi, hogy az el­hunyt George Mi­chael útját járja be.

"Tudod te, ki vagyok?" - magából kikelve őrjöngött a színész

"Tudod te, ki vagyok?" - magából kikelve őrjöngött a színész

Tönk­re­te­szem az éle­te­te­ket! - ki­a­bálta

Tönk­re­te­szem az éle­te­te­ket! - ki­a­bálta a szí­nész.

Meztelenre vetkőzött a budapesti forgatáson a hollywoodi szupersztár

Meztelenre vetkőzött a budapesti forgatáson Jennifer Lawrence!

Kémfilm­jé­ben mez­te­len­ke­dik, és egy sor ma­gyar szí­nész­nek is teret ad.

Kémfilm­jé­ben mez­te­len­ke­dik, és egy sor ma­gyar szí­nész­nek is teret ad.

Érik a botrány, súlyos döntést hozhat Harry herceg és Meghan

Érik a botrány, súlyos döntést hozhat Harry herceg és Meghan

Nem min­denki örül együtt velük.

Ha ez így foly­ta­tó­dik, egyre több csa­lád­tag sér­tő­dik meg a je­gyes párra. Nem min­denki örül majd együtt velük a nagy napon.

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

A nép­szerű éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek! Zá­po­roz­tak is a hoz­zá­szó­lá­sok a fo­tó­hoz!

A nép­szerű éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek! Zá­po­roz­tak is a hoz­zá­szó­lá­sok a fo­tó­hoz!

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Ki­de­rül, ki kép­vi­sel­heti ha­zán­kat.

Szom­bat este végre ki­de­rül, ki és mi­lyen pro­duk­ci­ó­val kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon Por­tu­gá­li­á­ban.

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Ko­moly dön­tés elé ál­lí­tot­ták A Pi­ra­mis teg­nap esti ver­seny­ző­jét!

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Min­den ed­di­gi­nél sok­szí­nűbb és iz­gal­ma­sabb, így még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll idén A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.

Min­den ed­di­gi­nél sok­szí­nűbb és iz­gal­ma­sabb, így még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll idén A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.