SZTÁR

SHOWBIZ

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora lett azóta, hogy be­ke­rült a brit ki­rá­lyi csa­ládba. Esé­lyes lett egy ran­gos el­is­me­résre.

Megszólalt az özvegy: egyetlen ember énekelheti csak Aradszky László dalait!

Döntött az özvegy: senki nem énekelheti többé Aradszky László dalait!

Sze­retné, ha többé senki más nem pró­bál­kozna ezzel.

Éva asszony sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon senki nem méltó arra, hogy egy­kori férje da­lait elő­adja, ezért sze­retné, ha többé senki nem pró­bál­kozna ezzel.

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

A rend­őr­ség nyo­moz.

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Ha­lál­hí­rét egy­kori tár­sai, együt­tese je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét egy­kori tár­sai, együt­tese je­len­tette be.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

A hí­res­sé­gek au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

Szomorú hír, ez a páros esett ki A Nagy Duett döntőjéből!

Szomorú hír, ez a páros esett ki A Nagy Duett döntőjéből!

Egy páros el­ső­ként bú­csú­zott.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak dön­tő­jé­ből egy páros el­ső­ként bú­csú­zott, ők let­tek az idei évad ne­gye­dik he­lye­zett­jei.

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

Most jelentette be a népszerű műsorvezető: otthagyja a csatornát

Most jelentette be a népszerű műsorvezető: otthagyja a csatornát

Az autós műsor egyik ve­ze­tője úgy dön­tött, tá­vo­zik.

Az autós műsor egyik ve­ze­tője úgy dön­tött, tá­vo­zik.

Kirobbant a botrány, beszüntették a népszerű tévésorozatot

Ezzel vége: kirobbant a botrány, beszüntették a népszerű tévésorozatot

A szí­nésznő ugyan a köz­fel­há­bo­ro­dás ha­tá­sára bo­csá­na­tot kért, de hiába.

Súlyos baleset történt, elhunyt a 22 éves színésznő

Súlyos baleset történt, elhunyt a 22 éves színésznő

Ki­zu­hant egy ház 19. eme­le­té­ről.

A fi­a­tal szí­nésznő ki­zu­hant egy ház 19. eme­le­té­ről. Egye­lőre nem tudni, ho­gyan tör­tént a tra­gé­dia.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Levetítették a Holnap tali! utolsó részét!

Levetítették a Holnap tali! utolsó részét!

Kü­lön­le­ges ese­ményre ké­szült a Pesti Ma­gyar Szín­ház és a köz­mé­dia va­sár­nap este. Le­ve­tí­tet­ték a köz­mé­dia Hol­nap tali! című web­so­ro­za­tá­nak évad­záró mu­si­ca­lep­i­zód­ját.

Kü­lön­le­ges ese­ményre ké­szült a Pesti Ma­gyar Szín­ház és a köz­mé­dia va­sár­nap este. Le­ve­tí­tet­ték a köz­mé­dia Hol­nap tali! című web­so­ro­za­tá­nak évad­záró mu­si­ca­lep­i­zód­ját.

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton lép­nek fel újra.

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton lép­nek fel újra.

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Édes­anyja fe­csegte ki.

A szexi le­mez­lo­vas be­avat­ko­zás­árá­ról édes­anyja rán­totta le a lep­let a ka­me­rák előtt.

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Lé­te­zik, hogy a rend­őrök nem is­mer­ték fel az ame­ri­kai szí­nész­óri­ást?

Nem találod ki, ki fotózta le Liptai Claudiát

Nem találod ki, ki fotózta le Liptai Claudiát

Pör­gősre si­ke­rült A Nagy Duett va­sár­napi adása. A pro­duk­ciók kö­zötti szü­ne­tek­ben sem unat­koz­tak a részt­ve­vők.

Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Mindenkit meglepett: Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető.

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető, nem is akár­hol lehet majd újra látni!

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Min­dent visz a TV2 sztárja.

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de mind a fal­labda pá­lyán, mind pedig a né­zett­ségi ver­seny­ben egy­más el­len­fe­lei.

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé.

Ami­kor be­lé­pünk a TV2 épü­le­tébe, Mádai Vi­vien már a smink­szo­bá­ban ül, Is­te­nes László pedig már a stú­di­ó­ban az adás­me­ne­tet nézi át.

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

A szo­kat­lan cso­ma­got egy per­verz üze­net tette még paj­ko­sabbá.

A szo­kat­lan cso­ma­got egy per­verz üze­net tette még paj­ko­sabbá, de a meg­aján­dé­ko­zott nem jött za­varba!

Exkluzív fotók, ezt teszik a sztárok a Nagy Duett kulisszái mögött

Exkluzív fotók, ezt teszik a sztárok a Nagy Duett kulisszái mögött

Egy élő adás min­dig tele van iz­ga­lom­mal, min­den idő­ben a he­lyére ke­rül­jön, a sze­rep­lők idő­ben ott le­gye­nek a he­lyü­kön.

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött, négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Keményen megmondta a magáét Tolvai Reni!

Keményen megmondta a magáét Tolvai Reni!

Az éne­kesnő nem elé­ge­dett az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál idei győz­te­sé­vel, és nem is rej­tette véka alá az ezzel kap­cso­la­tos vé­le­mé­nyét.

Az éne­kesnő nem elé­ge­dett az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál idei győz­te­sé­vel, és nem is rej­tette véka alá az ezzel kap­cso­la­tos vé­le­mé­nyét. Tol­vai Reni a kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki, s egy­szerre kri­ti­zálta az iz­ra­eli győz­test és az anno őt ki­ejtő A Dal zsű­ri­jé­nek egyik osz­lo­pos tag­ját.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duettől!

Hiába adtak bele min­dent, a zsűri és a nézők végül még­sem ta­lál­ták elég jónak a pro­duk­ci­ó­ju­kat.

Hiába adtak bele min­dent, a zsűri és a nézők végül még­sem ta­lál­ták elég jónak a pro­duk­ci­ó­ju­kat.

Kiderült, mikor lép színpadra az AWS az Eurovíziós Dalfesztiválon

Kiderült, mikor lép színpadra az AWS az Eurovíziós Dalfesztiválon

A pró­bák alatt za­rán­dok­hellyé vál­to­zott a ze­ne­kar öl­tö­zője, szom­ba­ton három per­cig a metál lesz a mérv­adó!

Hoppá, élő adásban villantott bugyit Wolf Kati!

Hoppá, élő adásban villantott bugyit Wolf Kati!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­ban elég jól si­ke­rült a va­sár­nap esti pro­duk­ció, oly­annyira, hogy a férfi­ra­jon­gók­nak is volt okuk az örömre.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­ban elég jól si­ke­rült a va­sár­nap esti pro­duk­ció, oly­annyira, hogy a férfi­ra­jon­gók­nak is volt okuk az örömre.

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Pénz­fel­do­bás­sal dön­tötte el Tamás és fe­le­sége Dor­ina, hogy je­lent­kez­nek a TV2 mű­so­rába.

Pénz­fel­do­bás­sal dön­tötte el Tamás és fe­le­sége Dor­ina, hogy je­lent­kez­nek a TV2 mű­so­rába. A férj ugyanis nem akart sze­re­pelni, de ő vesz­tett. Utó­lag per­sze már el­is­merte, megint sze­rel­mé­nek volt igaza. Mi­e­lőtt a stú­di­óba értek, könnyen el­ha­tá­ro­zásra ju­tot­tak.

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

Évekig hallgatott Árpa Attila, most kitálalt: szégyelli, amit csinált

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

A va­ló­ság­show mű­fa­já­nak egyik ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója Azu­rák Csaba mű­so­rá­ban be­szélt.

Megszólalt az Eurovíziós döntőbe jutásról a magyar énekes!

Megszólalt az Eurovíziós döntőbe jutásról a magyar énekes!

Elé­ge­dett a dön­tőbe ju­tás­sal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon Ma­gyar­or­szá­got kép­vi­selő AWS együt­tes.

Visszatért a Virtuózok: Pénteken kiderül, kik lesznek a befutók

Visszatért a Virtuózok: Pénteken kiderül, kik lesznek a befutók

Me­g­újulva tért vissza.

Me­g­újulva tért vissza a ne­gye­dik évad­dal a Duna Te­le­ví­zió kép­er­nyő­jére a Vir­tu­ó­zok.

Így végződött az Eurovíziós Dalfesztivál a magyar banda számára!

Így végződött az Eurovíziós Dalfesztivál a magyar banda számára!

Az AWS min­dent be­le­adott, és a fiúk ha­tal­mas si­kert arat­tak a lissza­boni szín­pa­don, most ki­de­rült, mi­lyen ered­ménnyel vé­gez­tek!

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Egy időre biz­to­san bú­csút int...

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is. A tá­vozó mű­sor­ve­zető azon­ban nem esett két­ségbe.

Nemzetközi siker a Honfoglaló, a Duna Televízió műsora

Nemzetközi siker a Honfoglaló, a Duna Televízió műsora

Az egyik leg­na­gyobb fran­cia pro­duk­ciós cég vá­sá­rolta meg az on­line kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­za­tá­nak jo­gait.

Az egyik leg­na­gyobb fran­cia pro­duk­ciós cég vá­sá­rolta meg az on­line kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­za­tá­nak jo­gait.

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Ze­nész­ként jön a fő­vá­rosba a ren­dező.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a Macska-jaj című kul­tuszfilm vi­lág­hírű ren­de­zője ze­nész­ként is meg­állja a he­lyét. Jú­nius 15-én Bu­da­pes­ten bi­zo­nyítja te­het­sé­gét.

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Egy ország szurkol a metálos fiúknak az Eurovíziós Dalversenyen!

Ma Lissza­bon­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny elő­dön­tő­jé­ben szín­padra áll az AWS. Eddig nem is volt példa arra a Dal­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­ben, hogy egy me­tál­ze­ne­kar kép­vi­selje ha­zán­kat, de talán a nem­zet­közi po­ron­don pont ez az újí­tás hozza meg a ma­gyar si­kert. És, hogy va­ló­ban egy "dé­moni" csa­pat­ról lenne szó, aho­gyan ele­inte sokan gon­dol­ták a fi­úk­ról? Aligha...

Világsztárral lépett fel Király Viktor

Világsztárral lépett fel Király Viktor

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól.

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól, akik nagy si­kert arat­tak.

Óriási bejelentések az Operettszínházban

Meglepő bejelentések az Operettszínházban

Da­ra­bok jön­nek men­nek, hi­szen ez a kő­szín­há­zak rendje...

Da­ra­bok jön­nek-men­nek, hi­szen ez a kő­szín­há­zak rendje. Az Ope­rett­szín­ház 2018/2019-es éva­dá­nak re­per­to­árja és per­sze sze­rep­lő­gár­dája azon­ban egé­szen ígé­re­tes.

Óriási bejelentést tett a TV2, ennek sokan örülnek majd

Óriási bejelentést tett a TV2, ennek sokan örülnek majd

Ren­ge­teg saját gyár­tású műsor jön!

A mé­dia­cég min­den ed­di­gi­nél több saját gyár­tású mű­sor­ral ké­szül az év má­so­dik fe­lé­ben. Rá­adá­sul új TV-csa­tor­ná­kat is indít a kö­zel­jö­vő­ben!

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Két jó­ba­rát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek a stú­di­óba.

Két jó­ba­rát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek a stú­di­óba. Mivel mind­ket­ten szen­ve­dé­lyes hor­gá­szok, így egy mo­tor­csó­nak­kal sze­ret­tek volna ha­za­menni. A ha­to­dik kér­dés­nél végül si­ke­rült is nekik, így nagy a bol­dog­ság.

Hatalmas meglepetés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

Hatalmas meglepetés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

Ötö­dik al­ka­lom­mal in­dult a VOLT Pro­duk­ció és a Pe­tőfi Rádió közös te­het­ség­mu­ta­tója, a Nagy-Szín-Pad!

Ötö­dik al­ka­lom­mal in­dult a VOLT Pro­duk­ció és a Pe­tőfi Rádió közös te­het­ség­mu­ta­tója, a Nagy-Szín-Pad! A ko­rábbi nagy­szín­pa­dos részt­ve­vők­ből álló crew pont­szá­mai, és a kö­zön­ség­sza­va­za­tok összeg­zése után ANTONIA VAI, az APEY AND THE PEA és az NB foly­tat­hatja a ver­senyt. A sza­va­zás a be­je­len­tés­sel egy idő­ben új­ra­in­dul, és egé­szen a pén­teki döntő vé­géig tart, de most már ki­zá­ró­lag a kö­zön­ség dönti el, hogy ki lesz a Nagy-Szín-Pad 2018-as győz­tese.

Súlyos sérülés segítette ki Király Viktor szüleit

Súlyos sérülés segítette ki Király Viktor szüleit

Az éne­kes az iker­test­vé­ré­vel együtt ko­moly prob­lé­mát oko­zott ott­hon gye­rek­ko­rá­ban.

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Itt a vége: ez a páros búcsúzott végleg A Nagy Duett műsorától!

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben.

Hiába tet­tek meg min­dent a győ­ze­lem ér­de­ké­ben, a nézők sza­va­za­tai alap­ján ők ma­rad­tak alul a ver­seny­ben.

Less be a kulisszák mögé! Ilyen lesz az AWS Eurovíziós produkciója!

Less be a kulisszák mögé! Ilyen lesz az AWS Eurovíziós produkciója!

A ze­ne­kar már Por­tu­gá­li­á­ban ké­szül a nagy meg­mé­ret­te­tésre!

A ze­ne­kar már Por­tu­gá­li­á­ban ké­szül a nagy meg­mé­ret­te­tésre!

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb höl­gyé­nek meg­vá­lasz­tott mo­dell abban hisz, hogy több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

A világ má­so­dik leg­szebb höl­gyé­nek meg­vá­lasz­tott mo­dell abban hisz, hogy több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

Könnyekben tört ki a sztárfocista, erre ő sem készült fel születésnapján

Könnyekben tört ki a sztárfocista, erre ő sem készült fel születésnapján

Nagy meg­le­pe­tés­sel ké­szült a Beck­ham-csa­lád, ami­től David tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült. Videó is ké­szült a nagy nap­ról!

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Va­gány volt, híres lett.

Va­gány volt, híres lett. Ő az, akit min­denki ismer, olyas­mit mert, amit senki előtte, és aki min­dig egy lé­pés­sel a rend­őr­ség előtt járt.

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll, töb­ben szá­mít­hat­nak a sze­ret­teik je­len­lé­tére a stú­di­ó­ban is.

Adásban hozták kínos helyzetbe a popénekest, vörös arccal tálalt ki

Adásban hozták kínos helyzetbe a popénekest, vörös arccal tálalt ki

El­ke­rül­he­tet­len volt, hogy be­szá­mol­jon nő­ügyé­ről.

El­ke­rül­he­tet­len volt, hogy be­szá­mol­jon nő­ügyé­ről, hisz egy­kori part­ne­rét is is­meri min­denki.

Nem hiszed el, mit fal esténként a luxusfeleség

Nem hiszed el, mit fal esténként a luxusfeleség

Olyan éle­tet él, ami­lyet min­den nő sze­retne. Kör­be­ve­szi a luxus és a gaz­dag­ság, de ha es­tén­ként ha­za­tér...

Olyan éle­tet él, ami­lyet min­den nő sze­retne. Kör­be­ve­szi a luxus és a gaz­dag­ság, de ha es­tén­ként ha­za­tér és ki­nyitja a hű­tő­szek­rényt....

Megérkezett milliók kedvence: berobban az új sorozat

Megérkezett milliók kedvence: berobban az új sorozat

Hét­fő­től, azaz mától nagy­si­kerű so­ro­zat köl­tö­zik be az ott­ho­nunkba. Tö­rök­or­szág­ban már sok mil­lió a ra­jon­gója.

Hét­fő­től, azaz mától nagy­si­kerű so­ro­zat köl­tö­zik be az ott­ho­nunkba, amely Tö­rök­or­szág­ban már sok mil­lió nézőt ül­te­tett a kép­er­nyők elé.

Magyar stáb járt az észak-koreai pokolban

Magyar stáb járt az észak-koreai pokolban

Utol­jára hét éve for­dult elő, hogy ma­gyar stáb for­gat­ha­tott.

Utol­jára hét éve for­dult elő, hogy a világ leg­el­zár­tabb dik­ta­tú­rá­já­nak kapui meg­nyíl­tak egy ma­gyar stáb előtt. Az ATV tör­té­nelmi pil­la­nat­ban for­gat­ha­tott.

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: újabb titkok derültek ki a férjéről!

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról ka­me­rák előtt.

Ördög Nóra a saját fér­jét fag­gatta sze­relmi tit­ka­i­ról a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben! Ma.de­bü­tál a TV2-n a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című műsor, mely­ben nép­szerű hí­res­sé­gek a szü­le­ik­kel lá­to­gat­nak el a stú­di­óba.

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Áp­ri­lis 30-tól meg­újul a Hu­mor+ prog­ram­struk­tú­rája.

Áp­ri­lis 30-tól meg­újul a Hu­mor+ prog­ram­struk­tú­rája, mely­nek ré­sze­ként a klasszi­kus ked­ven­cek mel­lett pén­tek es­tén­ként or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­re­ket lát­hat­nak a nézők.

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza Törőcsik Mari!

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

A nem­zet szí­né­sze kü­lön­le­ges aján­la­tot ka­pott Kol­tai La­jos­tól, amire, úgy néz ki, nem tud nemet mon­dani.

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

A vá­ra­ko­zá­so­kon fe­lüli szám­ban ér­kez­tek fel­vé­te­lek a Bu­da­pest Dal 2018 pá­lyá­zatra.

Mesés ruhákban fotózták a Petőfi TV csinos műsorvezetőjét!

Mesés ruhákban fotózták a Petőfi TV csinos műsorvezetőjét!

Könnyen lehet, hogy a rend­kí­vül csi­nos fi­a­tal anyuka el­lopja a show.

Könnyen lehet, hogy a rend­kí­vül csi­nos fi­a­tal anyuka el­lopja a show-t a fi­a­tal ma­gyar di­vat­ter­vező ru­há­i­ban.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé.

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Hatalmas bejelentés: először lép fel hazánkban a világsztár

Hatalmas bejelentés: először lép fel hazánkban a világsztár

A vi­lág­szerte is­mert rap­per, Pit­bull jú­lius 28-án ad kon­cer­tet a szé­kes­fe­hér­vári Fezen Fesz­ti­vá­lon.

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

Közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.

A Nagy Duett ver­seny­ző­pá­rosa három hét alatt na­gyon jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki egy­más­sal, már közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.

Hoppá, már ki is választotta menyasszonyi ruháját Liptai Claudia?

Hoppá, már ki is választotta menyasszonyi ruháját Liptai Claudia?

Igazi csa­jos prog­ra­mot szer­ve­zett A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője a lá­nyá­val.

Fergeteges újdonságokkal bővül a 2018-as Sziget Fesztivál!

Fergeteges újdonságokkal bővül a 2018-as Sziget Fesztivál!

Az idén 25 éves fesz­ti­vá­lon ak­tu­á­lis vi­lág­sztá­rok je­len­nek majd meg.

Az idén 25 éves fesz­ti­vá­lon olyan ak­tu­á­lis vi­lág­sztá­rok je­len­nek majd meg, mint Lana Del Rey, Kend­rick Lamar és az Arc­tic Mon­keys. Ám nem csak a fel­lé­pők ígé­re­te­sek, de az idei vál­to­zá­sok is!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Kylie Jen­nert ren­ge­te­gen tá­mad­ják.

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel. Kylie Jen­ner ren­ge­teg tá­ma­dást ka­pott.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll. A kis­ma­má­kat sem ér­heti meg­le­pe­tés.

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nem sokat ne­ve­tett az el­múlt hó­na­pok­ban.

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nek az utóbbi hó­na­pok­ban nem sok oka volt a ne­ve­tésre.

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Ezért akar gyesre menni A Nagy Duett szépfiúja

Andi szer­vezi a fel­lé­pé­se­ket.

Hor­váth Tamás a fe­le­sége ke­zébe adta az irá­nyí­tást! Andi szer­vezi az éne­kes fel­lé­pé­seit, in­tézi az ügyes-bajos dol­gait.

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Ez­út­tal nem esett ki senki.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban tíz iz­gal­mas páros mé­ret­tette meg magát, de ez­út­tal nem esett ki senki.

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.