SZTÁR

SHOWBIZ

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Az utcán el­men­nél mel­lette.

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre. Azóta már nem is na­gyon lát­tuk film­vász­non.

Nincs megállás, tarolnak a magyar filmek a mozikban!

Nincs megállás, tarolnak a magyar filmek a mozikban!

Az új művek nép­sze­rű­sége tö­ret­len!

Hét­vé­gén min­den ne­gye­dik ma­gyar hazai fil­met né­zett a mo­zik­ban, az új művek nép­sze­rű­sége tö­ret­len!

Durván nekiment kollégáinak a magyar tévés: keményen beszólt nekik

Durván nekiment kollégáinak a magyar tévés: keményen beszólt nekik

Havas Hen­rik nem tud nyu­godni, most egy­kori kol­lé­gáit sér­tette meg.

Havas Hen­rik nem tud nyu­godni, most egy­kori kol­lé­gáit sér­tette meg.

Ezzel lepte meg magyar rajongóját a síron túlról Bud Spencer

Ezzel lepte meg magyar rajongóját a síron túlról Bud Spencer

Így kí­vánt min­den­ki­nek kel­le­mes hús­vé­tot és szép hét­vé­gét.

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Erre tény­leg senki nem szá­mí­tott, pláne egy ilyen ün­ne­pen.

Meg­döb­bentő hírek je­len­tek meg Tóth Ga­bi­val kap­cso­lat­ban. Az in­ter­ne­tes por­tál ez­út­tal rá­adá­sul a for­rá­sát sem ne­vezte meg, mégis ha­tá­ro­zott ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg az éne­kes­nő­vel kap­cso­lat­ban.

Jótékonysági koncerttel tér vissza Marcellina

Jótékonysági koncerttel tér vissza Marcellina

Mar­cel­l­ina jó­té­kony­sági kon­cert­so­ro­za­tot szer­vez a Vakok Ál­lami In­té­ze­té­nek ja­vára.

Fehér bot, fehér fény, fehér sza­xo­fon. Mar­cel­l­ina jó­té­kony­sági kon­cert­so­ro­za­tot szer­vez a Vakok Ál­lami In­té­ze­té­nek ja­vára.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Ezért remek film a Brazilok

Ezért remek film a Brazilok

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar vég­ér­vé­nye­sen meg­me­ne­kült!

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar vég­ér­vé­nye­sen meg­me­ne­kült!

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Va­sár­nap este egy sztár­pá­ros­nak bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart.

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart.

Chris Norman rendhagyó koncertet ad Budapesten

Chris Norman rendhagyó koncertet ad Budapesten

A Li­ving next door to Alice és a Mid­night Lady elő­adója a Tüs­ke­csar­nok­ban!

A Li­ving next door to Alice és a Mid­night Lady elő­adója a Tüs­ke­csar­nok­ban!

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de nem foly­tatja. Az okok­ról csak a Ri­post­nak be­szélt.

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de nem foly­tatja. Az okok­ról csak a Ri­post­nak be­szélt.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa.

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa, ér­de­mes-e neki a ze­né­vel fog­lal­koz­nia, vagy in­kább hagyja abba örökre.

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

A té­vé­né­zők szeme lát­tára vált fi­a­tal, szem­te­len ri­por­ter­ből érett, sok­ol­dalú sztár­mű­sor­ve­ze­tővé Se­bes­tyén Ba­lázs.

A té­vé­né­zők szeme lát­tára vált fi­a­tal, szem­te­len ri­por­ter­ből érett, sok­ol­dalú sztár­mű­sor­ve­ze­tővé Se­bes­tyén Ba­lázs, aki rend­kí­vül büszke arra, hogy az el­múlt 20 év alatt min­dig ön­azo­nos le­he­tett a kép­er­nyőn... De vajon mihez kezd, ha ott kell hagy­nia a kép­er­nyőt?

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

Az in­ter­netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé a Post­mo­dern Ju­ke­box-ot.

Az in­ter­netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé a Post­mo­dern Ju­ke­box-ot, ma pedig ők az egyik leg­ke­re­set­tebb együt­tes.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik a Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Újabb fordulatot vett Presser Gábor és a világsztár vitája

Újabb fordulatot vett Presser Gábor és a világsztár vitája

Peren kívül meg­egyez­tek.

Peren kívül si­ke­rült meg­egyez­nie Pres­ser Gá­bor­nak és Kanye West­nek - a rap­per jog­ta­la­nul hasz­nálta fel a Gyöngy­hajú lány har­ma­dát.

60 felett népszerűek az ATV új műsorai

60 felett népszerűek az ATV új műsorai

A nyug­dí­ja­sok népes tá­bora ta­lálta meg az Esti Friz­bit és a Heti Nap­lót.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A nyug­dí­ja­sok meg­le­he­tő­sen népes tá­bora ta­lálta meg el­ső­sor­ban az ATV új pro­duk­ci­óit, az Esti Friz­bit és a Heti Nap­lót.

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el áp­ri­lis 2-től va­sár­na­pon­ként 18 óra 50 perc­től A Nagy Duett.

Most közölték: Balesetet szenvedett a TV2 műsorvezetője

Most közölték: Balesetet szenvedett a TV2 műsorvezetője

Egy ke­resz­te­ző­dés­ben ka­ram­bo­lo­zott.

Egy ke­resz­te­ző­dés­ben ka­ram­bo­lo­zott.

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott. Min­denki meg­le­pő­dött...

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott. Min­denki meg­le­pő­dött...

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Sokan ag­gód­tak a mű­sor­ve­ze­tő­ért.

Sokan ag­gód­tak, hogy Dem­csák Zsu­zsa el­hagyta a Mokka csa­pa­tát. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, mi tör­tént.

Megszületett a legendás magyar műsorvezető unokája

Megszületett a legendás magyar műsorvezető unokája

Új tag­gal bővül Vágó Ist­ván csa­ládja.

Új tag­gal bővül Vágó Ist­ván csa­ládja: meg­szü­le­tett az uno­kája, aki igen kü­lön­le­ges nevet ka­pott.

Most jelentette be a család: váratlanul elhunyt a népszerű énekesnő

Most jelentette be a család: váratlanul elhunyt a népszerű énekesnő

Az éne­kes­nőt ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg hol­tan.

Az éne­kes­nőt ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg hol­tan.

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Sú­lyo­san meg­sé­rült a szí­nész, ami­kor au­tó­já­val fron­tá­li­san üt­kö­zött. Azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Így nézett ki a Szerencsekerék idején Klausmann Viktor!

Így nézett ki a Szerencsekerék idején Klausmann Viktor!

Az üz­leti élet­ben is nagy si­kere volt.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek az üz­leti élet­ben is nagy si­kere volt, csak­úgy, mint a csi­nos höl­gyek­nél.

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

A duci bombázó lepipálja a Baywatch-lányokat is

A duci bombázó lepipálja a Baywatch-lányokat is

Nem rej­te­geti a na­rancs­bő­rét sem.

A vi­lág­hírű, telt­kar­csú mo­dell nem rej­te­geti a fo­tó­zá­so­kon még a na­rancs­bő­rét sem. Erre biz­tat min­den nőt a vi­lá­gon!

Retro: ilyen boldogan mosolygott évekkel ezelőtt BB Évi!

Retro: ilyen boldogan mosolygott évekkel ezelőtt BB Évi!

Ele­inte vidám, si­ke­res fi­a­tal lány volt.

A Big Bro­ther első győz­tese ele­inte vidám, si­ke­res fi­a­tal lány volt.

Perverz üzenetekkel bombázzák Kasszás Erzsit!

Perverz üzenetekkel bombázzák Kasszás Erzsit!

Nem hi­szed el, miket kap az or­szág leg­is­mer­tebb bolti dol­go­zója. Alig két napja is­merte meg az or­szág.

Nem hi­szed el, miket kap az or­szág leg­is­mer­tebb bolti dol­go­zója. Alig két napja is­merte meg az or­szág, pedig ti­zenöt éve lát­hat­juk őt szín­há­zak­ban, sőt, fil­mek­ben is. A Kasza Ta­xi­ban azt is be­bi­zo­nyí­totta, a rek­lám fő­sze­rep­lője gya­kor­la­ti­lag ő maga. És ahogy éne­kel...

Kiderült, ki váltja a távozó Gundel Takács Gábort!

Kiderült, ki váltja a távozó Gundel Takács Gábort!

A mű­sor­ve­zető hosszú évek után tá­vo­zott a köz­mé­di­á­tól, he­lyét egy másik köz­ked­velt sze­mé­lyi­ség vette át.

A mű­sor­ve­zető hosszú évek után tá­vo­zott a köz­mé­di­á­tól, he­lyét egy másik köz­ked­velt sze­mé­lyi­ség vette át.

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát.

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát, és egy já­tékra is hívta a ra­jon­gó­kat.

Vadonatúj dallal tér vissza a Bon Bon!

Vadonatúj dallal tér vissza a Bon Bon!

Az új al­bu­mot már ta­vasz végén a ke­zük­ben tart­hat­ják a ra­jon­gók!

Mind­eh­hez pedig új album is tar­to­zik, amit ta­vasz végén már a ke­zük­ben is tart­hat­nak a ra­jon­gók!

Exkluzív: Deák Kristóf édesanyja sírva fakadt az Oscar-győzelem láttán!

Exkluzív: Deák Kristóf édesanyja sírva fakadt az Oscar-győzelem láttán!

Itt­honi idő sze­rint hétfő haj­nal­ban újabb óri­ási si­kert érte Ma­gyar­or­szá­got a film­gyár­tás te­rü­le­tén.

Hatalmasat robban a Bon Bon új dala, itt hallhatod először

Hatalmasat robban a Bon Bon új dala, itt hallhatod először

Mind­járt is a Szár­nyak a szí­ve­men!

A több mint 20 éve aktív Bon Bon ze­ne­kar végre új szám­mal ör­ven­dez­teti meg az or­szá­got, és már nem is kell sokat aludni a Szár­nyak a szí­ve­men be­mu­ta­tó­jáig!

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág.

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág.

Közel négyszázezer ember nézte az Oscar-díjas magyar filmet!

Közel négyszázezer ember nézte az Oscar-díjas magyar filmet!

A Min­denki című rö­vidfilm ha­tal­mas si­kert ara­tott a köz­tévé nézői kö­zött.

A Min­denki című rö­vidfilm ha­tal­mas si­kert ara­tott a köz­tévé nézői kö­zött.

Újabb nagy név igazolt a TV2-höz!

Újabb nagy név igazolt a TV2-höz!

Éve­kig a kon­ku­rens csa­torna napi so­ro­za­tá­ban lát­hat­ták a nézők.

A szí­nész­nőt éve­kig a kon­ku­rens csa­torna napi so­ro­za­tá­ban lát­hat­ták a nézők, most új sze­rep­ben tűnik fel.

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi, aki arra szá­mí­tott, hogy meg­nyeri A Dalt és kijut az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi, aki arra szá­mí­tott, hogy meg­nyeri A Dalt és kijut az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Nézd meg elsőként nálunk a Tények világszínvonalú, megújult stúdióját!

Nézd meg elsőként nálunk a Tények világszínvonalú, megújult stúdióját!

Több hó­na­pos meg­fe­szí­tett munka ered­mé­nyét mu­tat­ták be.

Közel 3000 mun­ka­óra és több hó­na­pos munka ered­mé­nyét mu­tat­ták be ma a TV2 mun­ka­tár­sai.

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Új re­a­li­ty­vel támad a TV2, nem akár­mi­lyen mű­sor­ral.

Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat. Mind­ezt rá­adá­sul a Távol-Ke­le­ten, Vi­et­nam­ból in­dulva egé­szen Thai­föl­dig.

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A fi­a­tal te­het­ség A Dal egyik győz­tese.

A fi­a­tal te­het­ség A Dal 2017 egyik csen­des győz­tese, aki a tá­ma­dá­sok el­le­nére büszke a tel­je­sít­mé­nyére.

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol új mű­sor­ral bi­zo­nyít­hat. Azóta be­töl­tötte a negy­ve­net, és a csa­lád­jára is több ideje ju­tott.

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol új mű­sor­ral bi­zo­nyít­hat.

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség.

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség.

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

A dön­tőt az Origo című szám nyerte.

A Dal 2017 dön­tő­jé­ből az Origo című szám ju­tott ki az Eu­ro­ví­zi­óra, ame­lyet Pápai Joci adott elő. Az éne­kes a győ­ze­lem után meg­ha­tot­tan adott in­ter­jút.

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Az éne­kesnő ál­lítja, nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt, habár őszin­tén hitte, hogy pro­duk­ci­ója meg­érett a végső győ­ze­lemre.

Az éne­kesnő ál­lítja, nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt, habár őszin­tén hitte, hogy pro­duk­ci­ója meg­érett a végső győ­ze­lemre.

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val.

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val, a fan­tasz­ti­kus győ­ze­lem­ről pedig a mű­sor­ve­zető is meg­em­lé­ke­zett.

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Nem ön­ma­gá­ban, hanem a da­lá­ban hitt. Ő utaz­hat Ki­jevbe, az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Nem ön­ma­gá­ban, hanem a da­lá­ban hitt. Ő utaz­hat Ki­jevbe, az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

A szom­bati A Dal 2017 mű­sor­ban ki­de­rült, me­lyik elő­adó fogja kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Hosszú be­teg­ség után pén­te­ken örökre el­aludt a köz­ked­velt szí­nész.

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

Ők jutottak be Dal 2017 döntőjébe

Ők jutottak be Dal 2017 döntőjébe

Remek pro­duk­ciók kap­tak esélyt arra, hogy a dön­tő­ben bi­zo­nyít­sa­nak.

Remek pro­duk­ciók kap­tak esélyt arra, hogy a dön­tő­ben bi­zo­nyít­sa­nak.

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

Ke­resi a csa­torna az utó­dot, akit már lehet, hogy meg is ta­lált...

Ke­resi a csa­torna az utó­dot, akit már lehet, hogy meg is ta­lált...

Magyarország legjobb híradója készül: Jön az új Tények

Magyarország legjobb híradója készül: Jön az új Tények

A Tv2 le­kot­tázta a vi­lág­szín­vo­na­lat.

A leg­profibb ame­ri­kai és brit hír­adók je­len­tet­ték a ki­in­du­ló­pon­tot. A Tv2 szak­em­be­rei le­kot­táz­ták a vi­lág­szín­vo­na­lat.

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Oláh Ger­gő­vel foly­tatja to­vább.

Mol­nár Tibi, alias Trap ka­pi­tány Oláh Gergő csa­pa­tá­val foly­tatja to­vább a pá­lyá­ját.

Orosz Barbara fellázadt: le a pedofil modellfotókkal!

Orosz Barbara fellázadt: le a pedofil modellfotókkal!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén el­mondta a vé­le­mé­nyét a di­vat­vi­lág visszás­sá­ga­i­ról.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén el­mondta a vé­le­mé­nyét a di­vat­vi­lág visszás­sá­ga­i­ról.

Majka elverte ellenfelét

Majka elverte ellenfelét

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt örök el­len­fe­lé­vel szem­ben. A Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi és Majka is dü­bö­rög.

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt örök el­len­fe­lé­vel szem­ben. A Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi és Majka is dü­bö­rög.

A Dal 2017: A meglepetések estéje volt

A Dal 2017: A meglepetések estéje volt

Szom­bat este az utolsó tíz éne­kes is össze­mérte a te­het­sé­gét, ki­de­rült, kik ju­tot­tak be a leg­jobb ti­zen­nyolc közé.

Előnnyel indulnak a tehetségkutatós sztárok A Dalban?

Előnnyel indulnak a tehetségkutatós sztárok A Dalban?

Ta­pasz­tal­tab­bak a töb­bi­ek­nél?

Van­nak, akik te­le­ví­ziós múlt­juk révén ta­pasz­tal­tab­bak le­het­nek a töb­bi­ek­nél.

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen.

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen, és olyan sok di­csé­re­tet ka­pott, hogy a könnye­i­vel küsz­kö­dött.

Már nincs esélyük: kiderült, kik a Dal 2017 kiesői!

Már nincs esélyük: kiderült, kik a Dal 2017 kiesői!

Rend­kí­vül szo­ros küz­del­met ho­zott A Dal szom­bat esti vá­lo­ga­tója!

Rend­kí­vül szo­ros küz­del­met ho­zott A Dal szom­bat esti vá­lo­ga­tója!

Ismerkedj meg A Dal 2017 legújabb esélyeseivel!

Ismerkedj meg A Dal 2017 legújabb esélyeseivel!

Újabb tíz éne­kes küzd meg.

A má­so­dik élő adás­ban újabb tíz éne­kes küzd meg a nem­zet­közi po­rondra ju­tá­sért.

Testőrök védik a magyar szépségkirálynőt a Fülöp-szigeteken!

Testőrök védik a magyar szépségkirálynőt a Fülöp-szigeteken!

A fi­a­tal szép­ség exk­lu­zív in­ter­jú­ban me­sélt él­mé­nye­i­ről és ta­pasz­ta­la­ta­i­ról.

Váratlan fordulat: Mégsem tér vissza Liptai Claudia?

Váratlan fordulat: Mégsem tér vissza Liptai Claudia?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető időt kért a szer­ve­zők­től, hi­szen mos­ta­ná­ban min­den per­cét tün­déri kisfi­á­nak szen­teli.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető időt kért a szer­ve­zők­től, hi­szen mos­ta­ná­ban min­den per­cét tün­déri kisfi­á­nak szen­teli.

Videón, amikor a magyarok megtudták, Oscarra jelölték őket!

Videón, amikor a magyarok megtudták, Oscarra jelölték őket!

Hi­he­tet­len ma­gyar siker. Újabb ma­gyar film­nek szo­rít­ha­tunk, be­vá­lasz­tot­ták a leg­jobb öt film közé a "Min­denki"-t.

Hi­he­tet­len ma­gyar siker. Újabb ma­gyar film­nek szo­rít­ha­tunk, be­vá­lasz­tot­ták a leg­jobb öt film közé a "Min­denki"-t. A ké­szí­tők egy ká­vé­zó­ban vár­ták a be­je­len­tést, így azt is rög­zí­tet­ték, ami­kor ki­de­rült a jó hír.

Most derült ki: Azurák Csaba visszatér a TV2 képernyőjére

Most derült ki: Azurák Csaba visszatér a TV2 képernyőjére

A nép­szerű tévés új mű­sora feb­ruár ele­jén indul, és épp olyan lesz, mint ami­lyenre min­dig is vá­gyott.

Új mű­sora feb­ruár ele­jén indul, és épp olyan lesz, mint ami­lyenre min­dig is vá­gyott.

Új időpontban folytatódik A Dal 2017

Új időpontban folytatódik A Dal 2017

A hét­vé­gén tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia a műsor for­ga­tó­köny­vét is át­írta.

A hét­vé­gén tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia a műsor for­ga­tó­köny­vét is át­írta.

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni.

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni, sze­ren­csére si­ker­te­le­nül.

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, ebben talán egy ka­ba­lá­nak is sze­repe volt.

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt.

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt.

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

A har­minc in­du­ló­ból ja­nuár 14-én szom­ba­ton tíz éne­kes dalát hall­hatja élő­ben a nagy­kö­zön­ség.

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Egy fel­mé­rés alap­ján ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

Ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

Bojkottálják a felvidéki magyarok Tóth Gabit?

Bojkottálják a felvidéki magyarok Tóth Gabit?

Az éne­kesnő épp vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság elől, új neve miatt azon­ban máris tá­ma­dá­sok érik őt.

Az éne­kesnő épp vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság elől, új neve miatt azon­ban máris tá­ma­dá­sok érik őt.

Ez a tíz versenyző mérkőzik meg A Dal szombati élő adásában!

Ez a tíz versenyző mérkőzik meg A Dal szombati élő adásában!

A Dal 2017 hat héten át tartó ver­se­nyé­ben idén is har­minc pro­duk­ció küzd a végső győ­ze­le­mért.

A Golden Globe sztárjai megcsinálták az év videóját

A Golden Globe sztárjai megcsinálták az év videóját

A díj­át­adó maga volt az una­lom.

A díj­át­adó maga volt az una­lom, el­len­ben a show kez­dése igazi hol­ly­woodi móka és va­rázs­lat volt.

Retro: sosem látott fotó kedvéért gyűltek össze a rock nagyjai!

Retro: sosem látott fotó kedvéért gyűltek össze a rock nagyjai!

For­ma­bontó ese­ményt szer­vez­tek a ma­gyar rock­zene nagy­jai 2007-ben és 2008-ban.

For­ma­bontó ese­ményt szer­vez­tek a ma­gyar rock­zene nagy­jai 2007-ben és 2008-ban.