SZTÁR

SHOWBIZ

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Ki­pat­tant az au­tó­já­ból és a meg­szep­pent csa­lád­apá­hoz ro­hant or­dítva.

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Még csak fél­idő­nél jár a Bu­da­pest Park, de nincs okuk pa­naszra. Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Köz­le­ményt adott ki a TV2, ezzel re­a­gálva a csü­tör­tö­kön meg­je­lent alap­ta­lan plety­kákra.

Köz­le­ményt adott ki a TV2, ezzel re­a­gálva a csü­tör­tö­kön meg­je­lent alap­ta­lan plety­kákra.

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott ott.

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott a le­gen­dás he­lyen.

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

A 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban hír­ol­va­só­ként is ki­pró­bál­hatta magát Wos­sala Ro­zina, aki ven­dég­ként ér­ke­zett, de aztán köz­le­ke­dési hí­rek­kel is szol­gált a hall­ga­tók­nak.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Nem éppen vissza­fo­gott vi­sel­ke­dé­sé­ről híres a tévés.

Nem éppen vissza­fo­gott vi­sel­ke­dé­sé­ről híres a tévés, és most is sok­kolta a köz­vé­le­ményt.

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Ha­waii-on ké­szül a Ju­ras­sic Wordl foly­ta­tása, le­si­fo­tók is van­nak.

Más­fél év­ti­ze­des szám­űze­tés után, ta­valy­előtt tér­tek vissza a dinók a film­vá­szonra, és bár sokan vol­tak a szkep­ti­ku­sok, a Ju­ras­sic World ha­tal­mas siker lett. Itt a foly­ta­tás.

Részegen okozott botrányt az ötgyerekes sztáranyuka

Ez aztán kínos: részegen okozott botrányt az ötgyerekes sztáranyuka

Egy szál­loda ven­dé­ge­i­nek oko­zott kínos per­ce­ket az ön­ma­gát égető tévés.

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Megér­ke­zett a nyár slá­gere ma­gya­rul! Őrü­le­tes dal szü­le­tett a Des­pa­cito min­tá­jára.

Megér­ke­zett a nyár slá­gere ma­gya­rul! Őrü­le­tes dal szü­le­tett a Des­pa­cito min­tá­jára.

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

A Gre­ase ra­jon­gói nem is tud­ják el­kép­zelni, mi tör­tén­he­tett.

A Gre­ase ra­jon­gói nem is tud­ják el­kép­zelni, mi tör­tén­he­tett.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Film­slá­ge­rek a Mar­git­szi­ge­ten.

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Most közölték: éjjel elhunyt a 39 éves népszerű színész

Most közölték: éjjel elhunyt a 39 éves népszerű színész

Egy be­teg­ség szö­vőd­mé­nye­ibe halt bele a te­het­sé­ges szí­nész.

Egy be­teg­ség szö­vőd­mé­nye­ibe halt bele a te­het­sé­ges szí­nész.

Irány a Balaton: Ezen a hétvégén is berobban a Plázs!

Irány a Balaton: Ezen a hétvégén is berobban a Plázs!

Ha hét­vége, akkor újra Sió­fok, és ez nem lehet más­ként ezen a hét­vé­gén sem.

Ha hét­vége, akkor újra Sió­fok, és ez nem lehet más­ként ezen a hét­vé­gén sem, ami­kor az an­gyal­földi gettó fe­ne­gye­reke, Ganxsta Zolee és a Kar­tel bor­zolja a ke­dé­lye­ket és kó­colja a ha­ja­kat pén­te­ken, szom­ba­ton pedig a ret­ró­csa­pa­tás nagy­ágyúja, a Koz­mix veri fel a ho­mo­kot.

A 103.9 Sláger FM műsorvezetői is hallhatók a Gru 3-ban

A 103.9 Sláger FM műsorvezetői is hallhatók a Gru 3-ban

Az év leg­job­ban várt film­jét, a Gru 3-at min­denki sze­reti, nin­cse­nek ezzel más­képp a Slá­ger FM sztár­jai sem.

Az év egyik leg­job­ban várt csa­ládi film­jét, a Gru 3-at min­denki sze­reti, nin­cse­nek ezzel más­képp a Bu­da­pes­ten köz­ked­velt rádió sztár­jai sem.

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben.

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó, mely a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben telet va­rá­zsol a Mar­git­szi­geti Sza­bad­téri Szín­padra is.

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

A kü­lönb­ség annyi, hogy ez a Bar­bara Bra­zí­li­á­ban szü­le­tett és va­ló­szí­nű­leg nem ka­vart még Ha­mil­ton­nal.

Váratlanul elhunyt a rapperlegenda!

Elhunyt a rapperlegenda!

Gyá­szol a sztár­vi­lág. A halál oka egy­előre rej­tély.

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka egy­előre is­me­ret­len.

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Az éne­kesnő és Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Az éne­kesnő és a Tha Shud­ras­ból is­mert Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

A Tények lenyomta a konkurenciát

A Tények lenyomta a konkurenciát

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál.

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

A világ legjobb száma? - Imádod, vagy az agyadra megy?

A világ legjobb száma? - Imádod, vagy az agyadra megy?

A sta­tisz­ti­ku­sok sze­rint bo­rí­té­kol­ható: PSY - Gang­nam Style című nó­tá­já­nak meg van­nak szám­lálva a nap­jai.

A sta­tisz­ti­ku­sok sze­rint bo­rí­té­kol­ható: PSY - Gang­nam Style című nó­tá­já­nak meg van­nak szám­lálva a nap­jai.

Megválasztották, ő idén a Miss World Hungary

Megválasztották, ő idén a Miss World Hungary

Több száz je­lent­kező közül vá­lasz­tot­ták ki Ma­gyar­or­szág leg­szebb lá­nyát.

Több száz je­lent­kező közül vá­lasz­tot­ták ki Ma­gyar­or­szág leg­szebb lá­nyát.

Mastodon: lemezbemutató koncert a Barba Negra Trackben

Mastodon: lemezbemutató koncert a Barba Negra Trackben

Jú­nius 14-én új al­bu­má­val ér­ke­zik Bu­da­pestre a az el­múlt évek egyik leg­in­kább ün­ne­pelt metal ze­ne­kara. A 17 éve mű­ködő at­lan­tai Mas­to­don­nak ez lesz az első ön­álló hazai kon­certje, ame­lyen a szinte egy­ön­tetű lel­ke­se­dés­sel fo­ga­dott új lemez, az Em­pe­ror Of Sand kerül majd be­mu­ta­tásra.

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi.

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög. A PLÁZS idén is ga­ran­cia a fe­led­he­tet­len es­ték­hez és már az in­dí­tás is igen erős.

Szó sincs Friderikuszról a TV2-nél

Szó sincs Friderikuszról a TV2-nél

Senki sem érti, hon­nan jö­he­tett a hír, hogy Fri­de­ri­kusz Sán­dor vissza­tér a TV2 kép­er­nyő­jére.

Senki sem érti, hon­nan jö­he­tett a hír, hogy Fri­de­ri­kusz Sán­dor vissza­tér a TV2-re az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című pro­duk­ci­ó­ban.

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják.

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják a le­gen­dás Va­lami Ame­ri­kát. A He­rendi Gábor je­gyezte mozi har­ma­dik ré­szét 35 napon át for­gat­ják majd.

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS!

Kiderült Friderikusz Sándor titka, ezt kevesen gondolták volna

Kiderült Friderikusz Sándor titka, ezt kevesen gondolták volna

Iga­zán meg­lepő, hogy a bot­rá­nyos búcsú után így dön­tött!

Iga­zán meg­lepő, hogy a bot­rá­nyos búcsú után így dön­tött a nép­szerű mű­sor­ve­zető!

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél, ahol a nézők a hét min­den­nap­ján ta­lál­koz­hat­nak velük.

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél, ahol a nézők a hét min­den­nap­ján ta­lál­koz­hat­nak velük.

Megint tarolt a TV2: Rekordok döltek

Megint tarolt a TV2: Rekordok döltek

Az el­múlt hét év leg­szo­ro­sabb ered­mé­nyét hozta a má­jusi hónap, mind­össze 4% pont volt a kü­lönb­ség a TV2 Cso­port és az RTL Cso­port tel­jes napos kö­zön­ség­ará­nya kö­zött.

Az el­múlt hét év leg­szo­ro­sabb ered­mé­nyét hozta a má­jusi hónap, mind­össze 4% pont volt a kü­lönb­ség a TV2 Cso­port és az RTL Cso­port tel­jes napos kö­zön­ség­ará­nya kö­zött.

Ez aztán kínos: azt se tudta az énekes, hol van

Ez aztán kínos: azt se tudta az énekes, hol van

Lon­dont kö­szön­tötte.

A man­ches­teri jó­té­kony­sági kon­cer­ten lé­pett fel a Black Eyed Peas, bár az éne­ke­sük azt hitte, Lon­don­ban van.

Eldőlt! Ők nyerték a Nagy duett-et!

Eldőlt! Ők nyerték a Nagy duett-et!

Vá­rat­lan meg­le­pe­tés a TV2 show­mű­so­rá­ban.

Hetek óta egy kér­dés tar­totta láz­ban a ma­gyar té­vé­né­ző­ket: ki nyeri meg A nagy duett ötö­dik éva­dát, ki lesz az a sztár­pár, aki csat­la­koz­hat az ed­digi nyer­te­sek­hez. Ez sem titok többé.

Íme, A Nagy Duett eddigi legemlékezetesebb pillanatai!

Íme, A Nagy Duett eddigi legemlékezetesebb pillanatai!

Vé­gé­hez kö­ze­le­dik A Nagy Duett, az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb zenés mű­sora.

A PLÁZS a Halott Pénzzel kezdődik

A PLÁZS a Halott Pénzzel kezdődik

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS, ahol a luxus pi­he­nés mellé es­tén­ként a leg­ki­vá­lóbb hazai ze­ne­ka­rok jár­nak. A PLÁZSon a nyár a Ha­lott Pénz­zel kez­dő­dik, akik új dal­lal in­dít­ják be a bulit jú­nius 17-én.

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS, ahol a luxus pi­he­nés mellé es­tén­ként a leg­ki­vá­lóbb hazai ze­ne­ka­rok jár­nak. A PLÁZSon a nyár a Ha­lott Pénz­zel kez­dő­dik, akik új dal­lal és kü­lön­le­ges fé­nyek­kel in­dít­ják be a bulit jú­nius 17-én a Nagy-Szín-Pad! győz­te­sé­vel, a Lóci ját­szik­kal.

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Igazi mo­zi­i­kon volt, aki jel­leg­ze­tes angol hu­mo­rá­val az egész vi­lá­got meg­hó­dí­totta.

Igazi mo­zi­i­kon volt, aki jel­leg­ze­tes angol hu­mo­rá­val az egész vi­lá­got meg­hó­dí­totta. Mil­liók ra­jong­tak érte.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott.

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Nincs több kérdés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

Nincs több kérdés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

Három pro­duk­ció ju­tott a dön­tőbe.

A május 27-i dön­tőbe három pro­duk­ció is be­ju­tott, a tét óri­ási.

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból.

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból a mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki híres a jó hu­mo­rá­ról.

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Dráma élő adásban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett

Dráma élő adásban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett

Újabb ked­­venc pá­­ros­­tól kel­­lett bú­­csúzni, így jövő héten már csak öt pár­­nak lehet druk­­kolni.

Újabb ked­­venc pá­­ros­­tól kel­­lett bú­­csúzni, így jövő héten már csak öt pár­­nak lehet druk­­kolni.

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

A 62. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál nyer­te­sét kö­szönt­het­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Pápai Joci kép­vi­seli ha­zán­kat a 62. Eu­rov­zí­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Az éne­kes, mi­u­tán na­gyot éne­kelt a döntő szín­pa­dán, Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

Imádták Pápai Jocit az Eurovízió döntőjében

Imádták Pápai Jocit az Eurovízió döntőjében

El­ké­pesztő! Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő Pápai Joci apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

El­ké­pesztő! Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő Pápai Joci apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Le­nyű­gözte a nem­zet­közi szín­pa­dot.

Az éne­kes meg­ér­demli a to­vább­ju­tást, le­nyű­gözte a nem­zet­közi szín­pa­dot.

Fiatal magyar alkotók keltik életre Hollywood atyját

Fiatal magyar alkotók keltik életre Hollywood atyját

A 25 DOLLÁR Can­nes-ban de­bü­tál.

A vi­lá­gon elő­ször ké­szült mozi a ma­gyar szár­ma­zású film­mo­gul­ról, Adolf Zu­kor­ról. A 25 DOLLÁR című rö­vidfilm Can­nes-ban de­bü­tál.

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre. De jó ügyet fog szol­gálni.

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy már­ci­us­ban a show­man csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­szállt az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ból.

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy már­ci­us­ban a show­man csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­szállt az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ból.

Dráma élő adásban: ez a páros esett ki A Nagy Duett versenyéből

Dráma élő adásban: ez a páros esett ki A Nagy Duett versenyéből

Újabb ked­venc pá­ros­tól kel­lett bú­csúzni, így jövő héten már csak hat pár­nak lehet druk­kolni.

Már barátkozik Kijevben Pápai Joci

Már barátkozik Kijevben Pápai Joci

A ma­gyar éne­kes egyre iz­ga­tot­tabb, ahogy éle­se­dik a hely­zet Ki­jev­ben.

A ma­gyar éne­kes egyre iz­ga­tot­tabb, ahogy éle­se­dik a hely­zet Ki­jev­ben az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Pápai Jo­ci­nak szer­dán újra kö­zön­ség előtt kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Ez a fiatal lány lehet a következő évek legsikeresebb modellje!

Ez a fiatal lány lehet a következő évek legsikeresebb modellje!

A bra­zil lány­tól min­denki el van ájulva a mo­dell­szak­má­ban.

A bra­zil lány­tól min­denki el van ájulva a mo­dell­szak­má­ban. Sze­rin­ted is olyan szép?

Elképesztő este Budapesten: Jamie Foxxot elkápráztatta Radics Gigi!

Elképesztő este Budapesten: Jamie Foxxot elkápráztatta Radics Gigi!

Az éne­kesnő újabb esélyt ka­pott, hogy vi­lág­szerte meg­is­mer­jék a nevét.

Az éne­kesnő újabb esélyt ka­pott, hogy vi­lág­szerte meg­is­mer­jék a nevét.

Dráma a színpadon: ez a páros esett ki A Nagy Duettből!

Dráma a színpadon: ez a páros esett ki A Nagy Duettből!

Már csak hét páros küzd­het to­vább.

Ismét el­telt egy hét, két nagy ked­venc ki­esett, így most már csak hét páros küzd­het to­vább a nézők ke­gye­i­ért.

Dögös dominaként büntet Ábrahám Edit!

Dögös dominaként büntet Ábrahám Edit!

A szí­nésznő ismét egy új ol­da­lát mu­tatta meg A Nagy Duett szín­pa­dán.

A szí­nésznő ismét egy új ol­da­lát mu­tatta meg A Nagy Duett szín­pa­dán, a pro­duk­ci­ó­hoz szexi bőr­ruha du­kált.

Legnépszerűbb műsorával térhet vissza a képernyőre Gundel Takács Gábor

Legnépszerűbb műsorával térhet vissza a képernyőre Gundel Takács Gábor

A mű­sor­ve­zető év ele­jén tá­vo­zott az MTVA-tól.

A mű­sor­ve­zető év ele­jén tá­vo­zott az MTVA-tól, most azon­ban úgy hír­lik, újabb le­he­tő­sé­get ka­pott a tévés sze­rep­lésre.

Durván nekiment kollégáinak a magyar tévés: keményen beszólt nekik

Durván nekiment kollégáinak a magyar tévés: keményen beszólt nekik

Havas Hen­rik nem tud nyu­godni, most egy­kori kol­lé­gáit sér­tette meg. De a vá­lasz sem vá­ra­tott sokat ma­gára.

Ezzel lepte meg magyar rajongóját a síron túlról Bud Spencer

Ezzel lepte meg magyar rajongóját a síron túlról Bud Spencer

Így kí­vánt min­den­ki­nek kel­le­mes hús­vé­tot és szép hét­vé­gét.

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre.

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre. Közel 50 éve ké­szült az az al­ko­tás, ame­lyet azóta is fo­lya­ma­to­san su­gá­roz­nak a té­vé­csa­tor­nák, így a szőke kis srác arca be­le­égett a tu­da­tunkba.

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Meg­döb­bentő hírek je­len­tek meg Tóth Ga­bi­val kap­cso­lat­ban. Az in­ter­ne­tes por­tál ez­út­tal rá­adá­sul a for­rá­sát sem ne­vezte meg. Mégis, tény­ként ál­lít­ják.

Erre tény­leg senki nem szá­mí­tott. Meg­döb­bentő hírek ju­tot­tak a 24.hu bir­to­kába Tóth Ga­bi­val kap­cso­lat­ban. Az in­ter­ne­tes por­tál ez­út­tal rá­adá­sul a for­rá­sát sem ne­vezte meg, mégis ha­tá­ro­zott ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg az éne­kes­nő­vel kap­cso­lat­ban. Ke­res­ték Gabit is, de egy­előre nem nyi­lat­ko­zott. Fur­csa...

Nincs megállás, tarolnak a magyar filmek a mozikban!

Nincs megállás, tarolnak a magyar filmek a mozikban!

Hét­vé­gén min­den ne­gye­dik ma­gyar hazai fil­met né­zett a mo­zik­ban, az új művek nép­sze­rű­sége tö­ret­len!

Hét­vé­gén min­den ne­gye­dik ma­gyar hazai fil­met né­zett a mo­zik­ban, az új művek nép­sze­rű­sége tö­ret­len!

Jótékonysági koncerttel tér vissza Marcellina

Jótékonysági koncerttel tér vissza Marcellina

Fehér bot, fehér fény, fehér sza­xo­fon.

Fehér bot, fehér fény, fehér sza­xo­fon. Mar­cel­l­ina jó­té­kony­sági kon­cert­so­ro­za­tot szer­vez a Vakok Ál­lami In­té­ze­té­nek ja­vára.

Megvan a végeredmény: ők estek ki A Nagy Duett második adásából

Megvan a végeredmény: ők estek ki A Nagy Duett második adásából

El­jött a va­sár­nap este, vagyis A Nagy Duett zsű­ri­jé­nek és né­ző­i­nek ismét egy pá­ros­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Mindent a szemnek! Színpadon vetkőznek A Nagy Duett sztárjai

Mindent a szemnek! Színpadon vetkőznek A Nagy Duett sztárjai

Apáti Bence vet­kő­zik!

Nem semmi A Nagy Duett má­so­dik adása: Tol­vai Reni min­dent ki­tesz, amit csak lehet, Ábel Anita bu­gyit vil­lant, Apáti Bence pro­duk­ció köz­ben vet­kő­zik!

Ezért remek film a Brazilok

Ezért remek film a Brazilok

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról...

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar vég­ér­vé­nye­sen meg­me­ne­kült!

Elképesztő dekoltázst villantott Tolvai Reni!

Elképesztő dekoltázst villantott Tolvai Reni!

A Nagy Duett má­so­dik adá­sá­ban sem bízta kül­ső­jét a vé­let­lenre a szexi éne­kesnő! Kasza Tibi emi­att a pro­duk­ci­óra sem tu­dott fi­gyelni.

A Nagy Duett má­so­dik adá­sá­ban sem bízta kül­ső­jét a vé­let­lenre a szexi éne­kesnő! Kasza Tibi emi­att a pro­duk­ci­óra sem tu­dott fi­gyelni.

Chris Norman rendhagyó koncertet ad Budapesten

Chris Norman rendhagyó koncertet ad Budapesten

A Li­ving next door to Alice és a Mid­night Lady elő­adója a Tüs­ke­csar­nok­ban!

A Li­ving next door to Alice és a Mid­night Lady elő­adója a Tüs­ke­csar­nok­ban!

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Va­sár­nap este egy sztár­pá­ros­nak bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Va­sár­nap este egy sztár­pá­ros­nak bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart. A Nagy Duett va­sár­napi adá­sát min­den­képp fel­dobta, a nézők nagy örö­mére.

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart. A Nagy Duett va­sár­napi adá­sát min­den­képp fel­dobta, a nézők nagy örö­mére.

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Már tudja, hogy mihez kezd majd.

A té­vé­né­zők szeme lát­tára vált fi­a­tal, szem­te­len ri­por­ter­ből érett, sok­ol­dalú sztár­mű­sor­ve­ze­tővé Se­bes­tyén Ba­lázs.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de ennyi idő is elég volt neki ahhoz, hogy rá­jöj­jön, nem az ő vi­lága a bul­vár­mű­faj...

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de ennyi idő is elég volt neki ahhoz, hogy rá­jöj­jön, nem az ő vi­lága a bul­vár­mű­faj...