SZTÁR

SHOWBIZ

Kiakadt az internet, orvoshoz megy a tévés, nehogy fiút szüljön

Kiakadt az internet, orvoshoz megy a tévés, nehogy fiút szüljön

Egyet­len be­avat­ko­zás több mint 4 mil­lió fo­rintba kerül, de őt ez sem ér­dekli.

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Rémálommal indult a magyar sztár luxusnyaralása

Ká­rász Ró­bert párja nél­kül uta­zott.

Rend­ha­gyó va­ká­ci­ója volt Ká­rász Ró­bert­nek, aki most párja nél­kül uta­zott Cip­rusra. Ked­ve­sé­vel már há­rom­szor jár­tak ott, de lá­nyai és nő­vére még nem.

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Úgy tűnik, az asz­tal­nál nem könnyű a ked­vére tenni. Meg­szó­lalt egy dol­gozó, aki egy­kor Dia­nát is szol­gálta.

Úgy tűnik, az asz­tal­nál nem könnyű a ked­vére tenni. Meg­szó­lalt egy dol­gozó, aki egy­kor Dia­nát is szol­gálta.

Megdöbbentő hír, lehet, hogy a hercegből sosem lesz III. Károly király

Megdöbbentő hír, lehet, hogy a hercegből sosem lesz III. Károly király

Újra és újra fel­me­rül­nek a ta­lál­ga­tá­sok a trón­örök­lés­sel kap­cso­lat­ban. Egyre job­ban bo­nyo­ló­dik az ügy.

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Váratlan bejelentés, lemondta novemberi esküvőjét az álompár

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük. Paris Hil­ton né­hány rész­le­tet is el­árult a ne­héz­sé­gek­ről.

Az in­dok­lás sze­rint több időre van szük­sé­gük.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Még messze a gyógyulás, hónapokra eltűnik a bajba jutott énekesnő

Még messze a gyógyulás, hónapokra eltűnik a bajba jutott énekesnő

A ti­ni­bál­vány a kór­ház­ból nem haza megy...

A ti­ni­bál­vány a kór­ház­ból nem haza megy, to­vábbi ke­ze­lé­sekre van szük­sége.

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Lu­kács Sán­dor idén is, mint már évek óta, vissza­tért Marb­el­lára.

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Elege van az ap­já­ból, még­sem ta­lál­ko­zik vele. A férfi eköz­ben ön­gyil­kos­ság­ról be­szél.

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nagy visszatérés, örömteli bejelentést tett a TV2

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

Nincs meg­ál­lás: az után­zás nagy­mes­te­rei idén is el­hoz­zák az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­li­ját!

A világ zenéi a Szigeten

A világ zenéi a Szigeten

A Vi­lág­ze­nei Szín­pad 2000 óta veszi ki a ré­szét a vi­lág­ze­nei moz­ga­lom­ból. Az el­múlt ti­zen­nyolc évben ki­rívó nem­zet­közi rangra tett szert, egy­részt annak kö­szön­he­tően, hogy a műfaj va­la­mennyi ki­vá­ló­sága fel­lé­pett itt.

A Vi­lág­ze­nei Szín­pad 2000 óta veszi ki a ré­szét a vi­lág­ze­nei moz­ga­lom­ból.

Óriási siker: 3 nap alatt mindent vitt a Fekete Vonat és a Halott Pénz

Óriási siker: 3 nap alatt mindent vitt a Fekete Vonat és a Halott Pénz

Min­den­ki­nek oda­vá­gott a 20 év után újra össze­álló banda, ami most a Ha­lott Pénz­zel szö­vet­ke­zett.

Kitálalt a 34 éves sztármami, ezt nagyon utálja a férjével csinálni

Kitálalt a 34 éves sztármami, ezt nagyon utálja a férjével csinálni

Bár az álom­pár há­zas­sága rend­ben van, nem tud­tak együtt helyt­állni az élet min­den te­rü­le­tén.

Kezdődik a Sziget Fesztivál, őrületesen jó előadók lépnek fel idén!

Kezdődik a Sziget Fesztivál, őrületesen jó előadók lépnek fel idén!

Az idei fesz­ti­válra ismét igazi szu­per­sztá­rok ér­kez­nek.

Az idei fesz­ti­válra ismét igazi szu­per­sztá­rok ér­kez­nek, hogy fer­ge­te­ges mű­so­rok­kal káp­ráz­tas­sák el a kö­zön­sé­get. Jöj­jön egy kis íze­lítő a sztár­pa­rá­dé­ból, ter­mé­sze­te­sen a tel­jes­ség igé­nye nél­kül, ugyan­ak­kor napi bon­tás­ban!

Szomorú hírt közölt Pink, a rajongók imádkoznak a popsztárért

Szomorú hírt közölt Pink, a rajongók imádkoznak a popsztárért

Az éne­kes­nő­nek el kel­lett ha­lasz­ta­nia a pén­teki kon­cert­jét.

Az éne­kes­nő­nek el kel­lett ha­lasz­ta­nia a pén­teki kon­cert­jét, de ra­jon­gói meg­ér­tők vol­tak.

Lelepleztük, a szívtipró énekes lehet a TV2 új műsorának sztárja

Lelepleztük, a szívtipró énekes lehet a TV2 új műsorának sztárja

Újabb sze­replő lát­szik le­lep­le­ződni a ha­ma­ro­san in­duló Csak show és más semmi mű­so­rá­ból.

Újabb sze­replő lát­szik le­lep­le­ződni a ha­ma­ro­san in­duló Csak show és más semmi mű­so­rá­ból.

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

20. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány.

Hi­he­tet­len, de hu­sza­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány. Ebből az al­ka­lom­ból új kön­tösbe búj­tat­ták a dalt, amit a dj, Dr. Béres kez­de­mé­nye­zett.

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Már csak pá nap van a pre­mi­e­rig.

Az utóbbi idő­ben el­lent­mon­dá­sos in­for­má­ciók je­len­tek meg a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­vel kap­cso­lat­ban. De most ki­de­rült: nem­so­kára pre­mi­ere lesz.

Sztárparádé Budapest belvárosában, hatalmas koncertet ad Mága Zoltán

Sztárparádé Budapest belvárosában, hatalmas koncertet ad Mága Zoltán

A he­ge­dű­mű­vész au­gusz­tus 21-én a Szent Ist­ván-ba­zi­lika előtt ad jó­té­kony­sági kon­cer­tet.

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző!

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

A szám­misz­ti­ká­val, sors­elem­zés­sel több mint 30 éve fog­lal­kozó te­le­ví­ziós élő­ben várja majd a nézők hí­vá­sait.

A szám­misz­ti­ká­val, sors­elem­zés­sel több mint 30 éve fog­lal­kozó te­le­ví­ziós élő­ben várja majd a nézők hí­vá­sait.

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt nagy­sza­bású pro­duk­ci­ó­ban lát­hat­ják majd újra a nézők, ami­hez ko­moly erőn­létre is szük­sége van.

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Meg­szó­lal­tak az érin­tet­tek.

Per­sze nem az van a hát­tér­ben, hogy nem volt jó mű­sor­ve­zető. Más okok ve­zet­tek a vá­rat­lan dön­tés­hez.

Itt az idő: Szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Itt az idő: Szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Min­den ké­szen áll a fesz­ti­vá­lo­zók fo­ga­dá­sára - szer­dán ki­nyíl­nak a FEZEN kapui.

Min­den ké­szen áll a fesz­ti­vá­lo­zók fo­ga­dá­sára - szer­dán ki­nyíl­nak a FEZEN kapui. Sz­tár­fel­lé­pők, zenei és nem­ze­nei szín­pa­dok...

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színésznő

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színésznő

A halál okát nem kö­zölte a lánya. A szí­nésznő kol­lé­gái meg­ren­dülve gyá­szol­ják.

A halál okát nem kö­zölte a lánya. A szí­nésznő kol­lé­gái meg­ren­dülve gyá­szol­ják.

Igazi sztárparádé: egy hét múlva indul a FEZEN!

Igazi sztárparádé: egy hét múlva indul a FEZEN!

Ha­ma­ro­san nyit­nak a FEZEN kapui!

Egy hét múlva nyit­nak ki a FEZEN fesz­ti­vál kapui, hogy négy napon át több mint száz fel­lé­pő­vel szó­ra­koz­tas­sák kö­zön­sé­get.

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Ré­góta sut­tog­tak a vál­tás­ról.

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Szomorú hírt közöltek: beteg a népszerű énekes, színpadra se bír állni

Szomorú hírt közöltek: beteg a népszerű énekes, színpadra se bír állni

A fel­lé­pése előtt pár órá­val kö­zöl­ték, hogy nem tud szín­padra lépni.

A fel­lé­pése előtt pár órá­val kö­zöl­ték, annyira beteg az éne­kes, hogy nem tud szín­padra lépni.

Durván támad a hercegné féltestvére: Meghan tehet majd apja haláláról?

Durván támad a hercegné féltestvére: Meghan tehet majd apja haláláról?

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal sem fogta vissza magát.

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal sem fogta vissza magát.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Ez­út­tal gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Titokban megműtötték az ismert magyar műsorvezetőt, látogatni sem szabad

Titokban megműtötték az ismert magyar műsorvezetőt, látogatni sem szabad

Az in­ten­zív osz­tá­lyon ke­ze­lik.

A nagy­be­teg Boros Lajos nem vé­let­le­nül nem lá­to­gat­ható. Az in­ten­zív osz­tály­nál is szi­go­rúbb kór­te­rem­ben ke­ze­lik.

King Gizzard és The Lizard Wizard az Akvárium Klubban

King Gizzard és Lizard Wizard az Akvárium Klubban

Au­gusz­tus 13-án az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába ér­ke­zik az auszt­rál rock­banda.

Au­gusz­tus 13-án az Ak­vá­rium Klub NagyHall­jába ér­ke­zik az auszt­rál rock­banda, a King Giz­zard és Li­zard Wi­zard.

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Egyál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed.

A so­ro­zat egy­kori Vá­gási Fe­rije egy­ál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed.

Ez igen: Újabb magyar siker a Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiválon

Ez igen: Újabb magyar siker a Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiválon

Csuja László me­ne­külő sze­rel­me­sek­ről szóló első mo­zifilm­jét dí­jazta a zsűri szom­bat este Kar­lovy Vary film­fesz­ti­vál­ján.

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

Nagykoncerttel ünnepel Bill Kapitány!

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek, ez pedig a zene, a szín­pad, a kö­zön­ség. Ez engem bol­dog és mér­he­tet­le­nül gaz­dag em­berré tesz!"

"Azzal fog­lal­ko­zom, amit a vi­lá­gon a leg­job­ban sze­re­tek, ez pedig a zene, a szín­pad, a kö­zön­ség. Ez engem bol­dog és mér­he­tet­le­nül gaz­dag em­berré tesz!"

Majka beleállt a fesztivál sztárfellépőjébe, durva, amiket mondott!

Majka beleállt a fesztivál sztárfellépőjébe, durva, amiket mondott!

Sosem rejti véka alá a vé­le­mé­nyét.

A rap­per sosem rejti véka alá a vé­le­mé­nyét, bár­mi­ről is le­gyen szó, ami za­varja. Most a VOLT Fesz­ti­vál egyik sztár­ját alázta.

Ákos: Kevés embernek van esélye megtartani a közönséget

Ákos: Kevés embernek van esélye évtizedeken át megtartani a közönséget

Szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész a Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vá­lon adott nagy si­kerű kon­cer­tet, ám itt nem áll meg: év vé­géig szá­mos meg­le­pe­tés­sel ké­szül.

Szenzáció, Budapestet dicséri a CNN tudósítója!

Szenzáció, Budapestet dicséri a CNN tudósítója!

A fő­vá­rost min­denki sze­reti.

A CNN Tra­vel Bu­da­pest bá­mu­la­tos film­for­ga­tási hely­szí­neit be­mu­tató ri­por­tot kö­zölt. Nathan Kay új­ság­író arról ír, hogy Bu­da­pest egyre gyak­rab­ban je­le­nik meg fő­sze­rep­lő­ként kü­lön­böző fil­mek­ben.

Elmarad Demjén Ferenc nyaralása: megtudtuk az okát!

Elmarad Demjén Ferenc nyaralása: megtudtuk az okát!

A le­gen­dás éne­kes a Ri­post­nak be­szélt a dön­té­sé­ről, amit csep­pet sem bán.

A le­gen­dás éne­kes a Ri­post­nak be­szélt a dön­té­sé­ről, amit csep­pet sem bán.

Életveszélybe került Tom Hanks fia! Sosem gondolnád, ki mentette meg

Életveszélybe került Tom Hanks fia! Sosem gondolnád, ki mentette meg

Úgy tűnt, hogy Chet Hanks sosem sza­ba­dul meg sú­lyos prob­lé­má­i­tól.

Úgy tűnt, hogy Chet Hanks sosem sza­ba­dul meg sú­lyos prob­lé­má­i­tól, de óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

Először Magyarországon a Grammy-díjas szupersztár, Pitbull

A hol­ly­woodi Walk of Fame-en is saját csil­lag­gal ren­del­kező kubai szár­ma­zású elő­adó­nak ez lesz az első ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Ha­tal­mas si­kert ért el a né­zett­ség terén a TV2 hír­mű­sora a hét­vé­gén.

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint hogy a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt.

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint hogy a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt már.

Less be velünk a Balatoni Nyár kulisszái mögé!

Less be velünk a Balatoni Nyár kulisszái mögé!

Akár egy nagy csa­lád: ezek­kel a sza­vak­kal le­hetne leg­job­ban jel­le­mezni a Ba­la­toni Nyár stáb­ját.

Akár egy nagy csa­lád: ezek­kel a sza­vak­kal le­hetne leg­job­ban jel­le­mezni a Ba­la­toni Nyár stáb­ját. A Ri­post el­ső­ként les­he­tett be a műsor ku­lisszái mögé.

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból.

Az éne­kes­nek elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból, ezért té­vesz­tette meg őket. Csak­hogy a ra­jon­gók is be­dől­tek.

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Csak 54 éves volt.

Csak 54 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit nem hoz­ták még nyil­vá­nos­ságra.

Elképesztő, ki jelent meg a forgatáson

Elképesztő, ki jelent meg a forgatáson

A mad­ridi for­ga­tá­son kap­ták len­cse­végre a Ter­mi­ná­tor sztár­ját.

A mad­ridi for­ga­tá­son kap­ták len­cse­végre a Ter­mi­ná­tor sztár­ját, aki vissza­tér a foly­ta­tás­ban.

Zavarba ejtő titkot árult el vaginájáról a 46 éves műsorvezető

Zavarba ejtő titkot árult el vaginájáról a 46 éves műsorvezető

Neki tény­leg nem okoz gon­dot, hogy intim té­mák­ról be­szél­jen: ham­vas ba­rack­hoz ha­son­lí­totta nemi szer­vét.

Neki nem okoz gon­dot, hogy intim té­mák­ról be­szél­jen: ham­vas ba­rack­hoz ha­son­lí­totta nemi szer­vét.

Ilyen nincs: botrányos, amit Meghan Markle apja művelt

Ilyen nincs: botrányos, amit Meghan Markle apja művelt

Egy té­vé­mű­sor­ban nyi­lat­ko­zott.

Nem­rég egy té­vé­mű­sor­ban nyi­lat­ko­zott lánya és Harry her­ceg kap­cso­la­tá­ról. Úgy tűnik, ez hiba volt.

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora lett azóta, hogy be­ke­rült a brit ki­rá­lyi csa­ládba. Esé­lyes lett egy ran­gos el­is­me­résre.

Terjed az őrület: átszabatta arcát az elszánt anyuka, ő is Meghan Markle akar lenni

Terjed az őrület: átszabatta arcát az elszánt anyuka, ő is Meghan Markle akar lenni

Ő így sok­kal job­ban érzi magát.

A be­vál­la­lós asszonyt az sem ér­dekli, hogy pár­já­nak nem tet­szik az át­ala­ku­lás.

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Ha­lál­hí­rét együt­tese je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét egy­kori tár­sai, együt­tese je­len­tette be.

Nagy meglepetés, ő a Virtuózok győztese

Nagy meglepetés, ő a Virtuózok győztese

A sza­va­za­tok alap­ján most ő bi­zo­nyult a leg­jobb­nak.

Min­denki be­le­adott apait-anyait a ko­moly­ze­nei te­het­ség­ku­ta­tó­ban, de csak egy nyer­tes lehet. A sza­va­za­tok alap­ján most ő bi­zo­nyult a leg­jobb­nak.

Váratlan bejelentést tett a magyar színésznő: többekkel együtt távozik a színháztól

Váratlan bejelentést tett a magyar színésznő: többekkel együtt távozik a színháztól

Öt év után hagyja ott a Nem­ze­tit.

Nagy-Ká­lózy Esz­ter öt év után hagyja ott a Nem­zeti Szín­há­zat, de nem ő az egyet­len, aki tá­vo­zik.

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt.

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt.

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

A hí­res­sé­gek au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért.

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is az egy­kori le­gen­dás bu­li­helyre!

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is az egy­kori le­gen­dás bu­li­helyre!

Szomorú hír, ez a páros esett ki A Nagy Duett döntőjéből!

Szomorú hír, ez a páros esett ki A Nagy Duett döntőjéből!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak dön­tő­jé­ből egy páros el­ső­ként bú­csú­zott, ők let­tek az idei évad ne­gye­dik he­lye­zett­jei.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak dön­tő­jé­ből egy páros el­ső­ként bú­csú­zott, ők let­tek az idei évad ne­gye­dik he­lye­zett­jei.

Szomorú hírt közöltek: a kórházban elhunyt a népszerű énekes

Szomorú hírt közöltek: a kórházban elhunyt a népszerű énekes

Hosszú ideje beteg volt, vér­rák­ban szen­ve­dett.

Hosszú ideje beteg volt, vér­rák­ban szen­ve­dett.

Most jelentette be a népszerű műsorvezető: otthagyja a csatornát

Most jelentette be a népszerű műsorvezető: otthagyja a csatornát

Az autós műsor egyik ve­ze­tője úgy dön­tött, in­kább vissza­tér az Egye­sült Ál­la­mokba.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Kirobbant a botrány, beszüntették a népszerű tévésorozatot

Ezzel vége: kirobbant a botrány, beszüntették a népszerű tévésorozatot

A szí­nésznő ugyan a köz­fel­há­bo­ro­dás ha­tá­sára bo­csá­na­tot kért, de hiába.

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Durva, ami kiderült Voksán Virág mellműtétjéről

Édes­anyja fe­csegte ki.

A szexi le­mez­lo­vas be­avat­ko­zás­árá­ról édes­anyja rán­totta le a lep­let a ka­me­rák előtt.

Súlyos baleset történt, elhunyt a 22 éves színésznő

Súlyos baleset történt, elhunyt a 22 éves színésznő

A fi­a­tal szí­nésznő ki­zu­hant egy ház 19. eme­le­té­ről. Egye­lőre nem tudni, ho­gyan tör­tént a tra­gé­dia.

A fi­a­tal szí­nésznő ki­zu­hant egy ház 19. eme­le­té­ről. Egye­lőre nem tudni, ho­gyan tör­tént a tra­gé­dia.

Levetítették a Holnap tali! utolsó részét!

Levetítették a Holnap tali! utolsó részét!

Va­sár­nap este volt a jeles ese­mény.

Va­sár­nap este volt a jeles ese­mény.

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton vissza­tér a fő­vá­rosi szín­padra a Pi­ra­mis együt­tes.

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Kínos közjáték, megalázták George Clooney-t Harry herceg buliján

Lé­te­zik, hogy a rend­őrök nem is­mer­ték fel az ame­ri­kai szí­nész­óri­ást?

Lé­te­zik, hogy a rend­őrök nem is­mer­ték fel az ame­ri­kai szí­nész­óri­ást?

Nem találod ki, ki fotózta le Liptai Claudiát

Nem találod ki, ki fotózta le Liptai Claudiát

Pör­gősre si­ke­rült A Nagy Duett adása. A pro­duk­ciók kö­zötti szü­ne­tek­ben sem unat­koz­tak a részt­ve­vők.

Pör­gősre si­ke­rült A Nagy Duett va­sár­napi adása. A pro­duk­ciók kö­zötti szü­ne­tek­ben sem unat­koz­tak a részt­ve­vők.

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Min­dent visz a TV2 sztárja.

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de mind a fal­labda pá­lyán, mind pedig a né­zett­ségi ver­seny­ben egy­más el­len­fe­lei.

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé.

Ami­kor be­lé­pünk a TV2 épü­le­tébe, Mádai Vi­vien már a smink­szo­bá­ban ül, Is­te­nes László pedig már a stú­di­ó­ban az adás­me­ne­tet nézi át.

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don.

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.