SZTÁR

SHOWBIZ

10 millió forintos nyeremény a Legyen Ön is milliomosban

10 millió forintos nyeremény a Legyen Ön is milliomosban

Csü­tör­tök este re­kord­összegű nye­re­ményt, tíz­mil­lió fo­rint­tal tá­voz­ha­tott Né­meth Ist­ván Emá­nuel a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! stú­di­ó­já­ból.

Tz­mil­lió fo­rint­tal tá­voz­ha­tott Né­meth Ist­ván Emá­nuel a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! stú­di­ó­já­ból.

Drámai pillanatok, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Drámai pillanatok, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Ismét el­ve­szí­tet­tek egy já­té­kost.

Ismét el­ve­szí­tet­tek egy já­té­kost.

Nincs megállás: fokozódik a feszültség a TV2 két sztárja között

Nincs megállás: fokozódik a feszültség a TV2 két sztárja között

Dombi Ru­dolf és Dro­b­ina Nor­bert nem tud­ják fél­re­tenni az el­len­té­te­i­ket.

Nagy bejelentést tett Curtis, nem korai ez még?

Nagy bejelentést tett Curtis, nem korai ez még?

A ra­jon­gók köz­ben őszin­tén ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért, akit csap­dába csalt a Sz­ci­en­to­ló­giai Egy­ház.

A ra­jon­gók köz­ben őszin­tén ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért, akit csap­dába csalt a Sz­ci­en­to­ló­giai Egy­ház.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nyilatkozott az MTVA, erre számíthat A Dalból kizárt Petruska

Nyilatkozott az MTVA, erre számíthat A Dalból kizárt Petruska

Az éne­kes A Dal 2016-ban egy­szer már gya­núba ke­ve­re­dett, hét­főn pedig pla­gi­zá­lás miatt ki­zár­ták őt a ver­seny­ből.

Az éne­kes A Dal 2016-ban egy­szer már gya­núba ke­ve­re­dett, hét­főn pedig pla­gi­zá­lás miatt ki­zár­ták őt.

Kizárták A Dalból: reagált a plágiummal megvádolt énekes

Kizárták A Dalból: reagált a plágiummal megvádolt énekes

Pet­ruska ki­állt az iga­záért.

Pet­ruska ki­állt az iga­záért. Hosszú be­jegy­zés­ben védte meg magát.

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is.

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is.

Mátészalkai kávéházba kerülnek Tony Curtis ereklyéi!

Mátészalkai kávéházba kerülnek Tony Curtis ereklyéi!

Idén nyá­ron nyí­lik meg a hely.

Idén nyá­ron Má­té­szal­kán nyí­lik meg az a ká­vézó, amit hét­köz­napi de­ko­rá­ció he­lyett a hol­ly­woodi vi­lág­sztár, Tony Cur­tis erek­lyéi dí­szí­te­nek majd!

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Egy eddig is­me­ret­len férfi állt elő a nagy ti­tok­kal. El­ké­pesztő, mit állít! Te hi­szel neki?

Durván ráfázik, aki lopott slágerrel indult A Dalban - ez a büntetése!

Durván ráfázik, aki lopott slágerrel indult A Dalban - ez a büntetése!

Lo­pás­sal vá­dol­ják A Dal 2019 egyik dön­tő­sét!

Lo­pás­sal vá­dol­ják A Dal 2019 egyik dön­tő­sét! Az elő­adó nevét a csa­torna nem hozta nyil­vá­nos­ságra, ám az ki­de­rült a szom­bati élő adás végén, hogy va­laki be­je­len­tést tett az egyik idei pro­duk­ció miatt. Bo­rul­hat az idei dön­tő­sök lis­tája.

Mi történt? Pár óra alatt teljesen megváltozott a sztárénekes

Mi történt? Pár óra alatt teljesen megváltozott a sztárénekes

Vil­lám­gyors át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül.

Vil­lám­gyors át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül, mert nem volt elé­ge­dett a saját meg­je­le­né­sé­vel a Grammy-gálán.

Közel a cél, ezek a versenyzők jutottak tovább A Dal 2019 döntőjébe

Közel a cél, ezek a versenyzők jutottak tovább A Dal 2019 döntőjébe

Ki­de­rült, kik azok, akik csat­la­koz­hat­tak a múlt heti me­zőny győz­te­se­i­hez.

Ki­de­rült, kik azok, akik csat­la­koz­hat­tak a múlt heti me­zőny győz­te­se­i­hez.

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit.

A Dal 2019 ver­seny­zője még csak ti­zen­hat éves, mégis tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit és a té­vé­né­ző­ket a pro­duk­ci­ó­já­val.

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

A nép­szerű együt­tes olyas­mi­vel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gók­nak, ami­ről senki nem gon­dolta volna, hogy va­laha be­kö­vet­ke­zik.

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról. Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Drámai döntést hozott Aleska, könnyek között búcsúzott

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt.

Sokan bán­tot­ták a lég­tor­nászt, úgy érezte, ez a leg­jobb, amit tehet.

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Dagad a botrány: durván kiosztotta egymást a TV2 két sztárja

Dagad a botrány: durván kiosztotta egymást a TV2 két sztárja

Fo­ko­zó­dik a fe­szült­ség Dombi Ru­dolf és az újon­nan ér­kező Dro­b­ina Nor­bert kö­zött.

Folytatódik a balhé: ismét nekimentek Aleskának

Folytatódik a balhé: ismét nekimentek Aleskának

Dombi Ru­dolf és Fodor Raj­mund ér­tet­le­nül áll Ale­ska tel­je­sít­mé­nye előtt. Nem tud­ják mi­té­vők le­gye­nek.

Dombi Ru­dolf és Fodor Raj­mund ér­tet­le­nül áll Ale­ska tel­je­sít­mé­nye előtt. Nem tud­ják mi­té­vők le­gye­nek.

Újabb nevek derültek ki, ezek a világsztárok érkeznek a Szigetre!

Újabb nevek derültek ki, ezek a világsztárok érkeznek a Szigetre!

Rá­adá­sul, aki még sze­retne ol­csób­ban je­gye­ket venni, már­cius 7-ig meg­te­heti.

Har­minc új név dú­sítja az idei Szi­get fel­lé­pő­i­nek vál­to­za­tos lis­tá­ját, rá­adá­sul, aki még sze­retne ol­csób­ban je­gye­ket venni, már­cius 7-ig meg­te­heti.

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Rész­le­tek de­rül­tek ki.

Pa­rá­dés pá­ro­sí­tás­ban Balla Esz­ter és Varga Vik­tor szol­gál­tatja az idei Va­len­tin-napi film fő­cím­da­lát.

Ők lépnek színpadra A Dal második elődöntőjében

Ők lépnek színpadra A Dal második elődöntőjében

Újabb négy pro­duk­ció jut to­vább.

Négy dal már biz­to­san sze­re­pel A Dal 2019 dön­tő­jé­ben, hoz­zá­juk csat­la­ko­zik a szom­bati, má­so­dik elő­dön­tő­ből újabb négy pro­duk­ció.

Kulisszatitkok a stúdióból: így készülnek a show-ra a műsorvezetők

Kulisszatitkok a stúdióból: így készülnek a show-ra a műsorvezetők

Nagy csa­pat dol­go­zik A Dal há­zi­gaz­dá­i­nak tö­ké­le­tes meg­je­le­né­sén.

Nagy csa­pat dol­go­zik A Dal há­zi­gaz­dá­i­nak tö­ké­le­tes meg­je­le­né­sén.

Grammy: Dua Lipa az év felfedezettje,a Golden Hour az év albuma

Grammy: Dua Lipa az év felfedezettje,a Golden Hour az év albuma

A díj­ki­osztó há­zi­asszo­nya idén Ali­cia Keys volt.

A díj­ki­osztó há­zi­asszo­nya, Ali­cia Keys azzal in­dí­totta a mű­sort, hogy a szín­padra hívta a híres nőket.

A sztárok is utánozzák, ezt a trükköt lesték el Katalin hercegnétől

A sztárok is utánozzák, ezt a trükköt lesték el Katalin hercegnétől

Egy Oscar-díjas szí­nésznő be­val­lotta, hogy Ka­ta­lin her­cegné és Vil­mos her­ceg me­lyik szo­kása tet­szett meg neki.

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Te nekik szurkoltál?

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Te nekik szurkoltál?

A Dal első elő­­dön­­tő­­jé­­ben ezek az éne­­­kes­­­nek kap­­­tak esélyt arra, hogy to­­­vább foly­­­tas­­­sák a ver­­­seny­­­zést!

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni Nagy Feró fan­tasz­ti­kus for­má­jára! El­ké­pesztő, amit A Dal mű­so­rá­ban mű­velt.

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni Nagy Feró fan­tasz­ti­kus for­má­jára! El­ké­pesztő, amit A Dal mű­so­rá­ban mű­velt.

Magyarok után kutat a TV2 műsorvezetője

Magyarok után kutat a TV2 műsorvezetője

Má­so­dik éva­dát ta­possa a TV2 Hun­ga­ri­ku­mok­kal a világ körül című mű­sora, Ázsia után ez­út­tal Dél-Af­ri­kát vet­ték célba a mű­sor­ve­ze­tők. Ku­rucz Dá­ni­el­lel be­szél­get­tünk.

Má­so­dik éva­dát ta­possa a TV2 Hun­ga­ri­ku­mok­kal a világ körül című mű­sora, Ázsia után ez­út­tal Dél-Af­ri­kát vet­ték célba a mű­sor­ve­ze­tők. Ku­rucz Dá­ni­el­lel be­szél­get­tünk.

Hatalmas öröm érte a magyar énekest: Instagramon jelentette be a hírt

Hatalmas öröm érte a magyar énekest: Instagramon jelentette be a hírt

A mai le­mez­pi­a­con már nem könnyű átütő si­ke­re­ket el­érni...

A mai le­mez­pi­a­con már nem könnyű átütő si­ke­re­ket el­érni...

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Re­me­kül né­zett ki a mű­sor­ve­zető, aki az el­múlt idő­szak­ban leg­in­kább for­dí­tás­ból és ta­ní­tás­ból élt.

Hoppá, Bochkor Gábor máris lelép az országból

Hoppá, Bochkor Gábor máris lelép az országból

Nem tét­len­ke­dik!

Nem tét­len­ke­dik az első, Music FM nél­küli nap­ján! In­kább cso­ma­gol...

Újabb balhé: egymásnak estek a TV2 sztárjai

Újabb balhé: egymásnak estek a TV2 sztárjai

Forr­nak az in­du­la­tok.

Forr­nak az in­du­la­tok Dombi Ru­dolf és Sáf­rány Emese kö­zött. Vajon mi lesz ebből?

Szex és cukkini? Bizarr videó szivárgott ki az 50 éves színésznőről

Szex és cukkini? Bizarr videó szivárgott ki az 50 éves színésznőről

Gil­lian An­der­son za­varba ejtő módon mu­tatta meg, mire van szük­sége egy férfi­nak.

Gil­lian An­der­son za­varba ejtő módon mu­tatta meg, mire van szük­sége egy férfi­nak.

Komoly ellentétek: így vélekedik zsűritársáról Vincze Lilla

Komoly ellentétek: így vélekedik zsűritársáról Vincze Lilla

Ken­dő­zet­le­nül el­mondta az éne­kesnő, hogy mi­ként vé­le­ke­dik Nagy Fe­ró­ról.

Nagyon ráfázott a sztárapuka, hogy kinyitotta a száját

Nagyon ráfázott a sztárapuka, hogy kinyitotta a száját

Egyre töb­ben for­dul­nak el­lene.

Egyre töb­ben for­dul­nak el­lene, már a vörös sző­nye­ges film­be­mu­ta­tó­ját is tö­röl­ték.

Nagy bejelentést tett Jennifer Lawrence, megváltozik az élete

Nagy bejelentést tett Jennifer Lawrence, megváltozik az élete

A szí­nésznő egy éve tartó kap­cso­lata egyre ko­mo­lyabbra for­dul. Nem csu­pán plety­ká­ról van szó!

A szí­nésznő egy éve tartó kap­cso­lata egyre ko­mo­lyabbra for­dul. Nem csu­pán plety­ká­ról van szó!

Elképesztő, mit művelt a kamerák előtt a TV2 sztárja

Elképesztő, mit művelt a kamerák előtt a TV2 sztárja

Hiába ve­szí­tett az Exat­lon ver­se­nyé­ben a ma­gyar csa­pat, Ung­vári Mik­lós bá­mu­la­tos dol­got tett a pá­lyán.

Hiába ve­szí­tett az Exat­lon ver­se­nyé­ben a ma­gyar csa­pat, Ung­vári Mik­lós bá­mu­la­tos dol­got tett a pá­lyán.

Elképesztő módon tért vissza a 90-es évek legnépszerűbb lánycsapata

Elképesztő módon tért vissza a 90-es évek legnépszerűbb lánycsapata

A nép­szerű tri­ó­nak ugyan csak az egyik tagja van benne a ban­dá­ban, de az új ta­gok­kal si­ke­rült mégis vissza­hoz­niuk a régi han­gu­la­tot.

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel jön Viki.

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel lepi meg ra­jon­góit Voga Viki.

Megdöbbentő bejelentést tett Tóth Gabi és Majka, erre készülnek

Megdöbbentő bejelentést tett Tóth Gabi és Majka, erre készülnek

Ra­jon­góik, és ők is évek óta erre vár­tak.

Ra­jon­góik, és ők is évek óta erre vár­tak.

Ők A Dal harmadik válogatójának továbbjutói, Te nekik szurkoltál?

Ők A Dal harmadik válogatójának továbbjutói, Te nekik szurkoltál?

A Dal har­ma­dik vá­­­lo­­­ga­­­tó­­­já­­­ban ezek az éne­­­­­kes­­­ek kap­­­­­tak esélyt.

A Dal har­ma­dik vá­­­lo­­­ga­­­tó­­­já­­­ban ezek az éne­­­­­kes­­­ek kap­­­­­tak esélyt.

Visszatér a színpadra: itt láthatod a magyar színészt

Visszatér a színpadra: itt láthatod a magyar színészt

Kü­lön­le­ges elő­adásra ké­szül.

Kü­lön­le­ges elő­adásra ké­szül.

Zavarba ejtő pillanatok: így udvarolt A Dal műsorában Nagy Feró

Zavarba ejtő pillanatok: így udvarolt A Dal műsorában Nagy Feró

A ze­nész bur­kol­tan fo­gal­mazta meg a kri­ti­ká­ját.

A ze­nész bur­kol­tan fo­gal­mazta meg a kri­ti­ká­ját.

Véget ért számára a verseny: kitálalt a TV2 sztárja

Véget ért számára a verseny: kitálalt a TV2 sztárja

Gyar­mati Panka el­me­sélte, ő ho­gyan látta a pén­tek esti pár­bajt, és mit gon­dol a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Gyar­mati Panka el­me­sélte, ő ho­gyan látta a pén­tek esti pár­bajt, és mit gon­dol a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

Dráma a műsorban: hazaküldték a TV2 sztárját

Nem állt a sze­ren­cse a Baj­no­kok mel­lett. El­ve­szí­tet­ték az egyik ver­seny­ző­jü­ket.

Nem állt a sze­ren­cse a Baj­no­kok mel­lett. El­ve­szí­tet­ték az egyik ver­seny­ző­jü­ket.

Dévényi Tibor: Féltékenységből mondott nemet Friderikusz

Dévényi Tibor: Féltékenységből mondott nemet Friderikusz

Tibi bácsi talán több kí­ván­sá­got tel­je­sí­tett a té­vé­kép­er­nyőn ke­resz­tül, mint maga a Mi­ku­lás.

Döbbenetes erővel tért vissza Kulka János

Döbbenetes erővel tért vissza Kulka János

A szí­nész ugyan egyet­len szót sem szólt a drá­mai ha­tású elő­adá­son, de...

A szí­nész ugyan egyet­len szót sem szólt a drá­mai ha­tású elő­adá­son, de arc­já­té­ká­ban min­den benne volt...

Bezárta a cukrászdáját Berki Krisztián felesége

Bezárta a cukrászdáját Berki Krisztián felesége

Nincs több egész­sé­ges torta!

Hiába vágy­nak Ka­tona Re­náta cu­kor­men­tes fi­nom­sá­ga­ira a bu­da­pes­tiek, úgy tűnik, ez­után nél­kü­löz­niük kell az íz­le­tes tor­tá­kat és sü­te­mé­nye­ket.

Ezért vállalta el a TV2 műsorát a dögös magyar sztár

Ezért vállalta el a TV2 műsorát a dögös magyar sztár

Újabb ta­gok­kal erő­söd­tek a Baj­no­kok.

Újabb ta­gok­kal erő­söd­tek a Baj­no­kok az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyé­ben.

Fatboy Slim teszi fel a pontot az Akvárium Klub tavaszi programjaira

Fatboy Slim teszi fel a pontot az Akvárium Klub tavaszi programjaira

Nincs meg­ál­lás, to­vább dü­bö­rög a bu­da­pesti Ak­vá­rium klub­sze­zonja!

Nincs meg­ál­lás, to­vább dü­bö­rög a bu­da­pesti Ak­vá­rium klub­sze­zonja!

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

Háta mögött cinkelik Aleskát a bajnokok

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan...

A fi­a­tal spor­to­ló­nő­nek nem megy olyan könnyen a be­il­lesz­ke­dés, aho­gyan azt gon­dolta. Tár­sai a háta mö­gött gú­nyo­lód­nak rajta.

Itt a nagy bejelentés: Hatalmas durranással erősít a TV2

Itt a nagy bejelentés: Hatalmas durranással erősít a TV2

Alig több mint két hét múlva star­tol a két új csa­torna, ami­vel to­vább nö­ve­ke­dik a TV2 piaci ré­sze­se­dése.

Alig több mint két hét múlva star­tol a két új csa­torna...

Kiderültek a részletek, ekkor lép fel A Dal győztese az Eurovízión

Kiderültek a részletek, ekkor lép fel A Dal győztese az Eurovízión

Az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált május 14. és 18. kö­zött ren­de­zik meg Tel-Aviv­ban.

Az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vált május 14. és 18. kö­zött ren­de­zik meg Tel-Aviv­ban, mi­u­tán a ta­va­lyi lissza­boni dön­tőt Netta Bar­zi­lai iz­ra­eli éne­kesnő nyerte Toy című da­lá­val.

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Az ere­deti szö­veg­hez tol­dott rap­be­tét­tel Mező Misi sze­rint iga­zán sa­já­tos fee­lingje lett.

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Mi­chael Jack­son ál­lí­tó­la­gos ál­do­za­ta­i­nak meg­rázó be­szá­mo­lói miatt Jacko neve egyenlő lehet las­san az Ör­dö­gé­vel.

Ezért verhették el csúnyán a mexikóiak a TV2 sztárjait

Ezért verhették el csúnyán a mexikóiak a TV2 sztárjait

A ma­gyar nem­zeti csa­pat ke­mé­nyen ké­szül a vissza­vá­góra. Min­dent meg­tesz­nek a győ­ze­le­mért!

A ma­gyar nem­zeti csa­pat ke­mé­nyen ké­szül a vissza­vá­góra. Min­dent meg­tesz­nek a győ­ze­le­mért!

Ők A Dal második válogatójának továbbjutói, Te nekik szurkoltál?

Ők A Dal második válogatójának továbbjutói, Te nekik szurkoltál?

Ezek az éne­­­­kes­­­ek kap­­­­tak esélyt arra, hogy to­­­­vább foly­­­­tas­­­­sák a ver­­­­seny­­­­zést!

Ezek az éne­­­­kes­­­ek kap­­­­tak esélyt arra, hogy to­­­­vább foly­­­­tas­­­­sák a ver­­­­seny­­­­zést!

Különleges adással készül a TV2

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár.

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár.

Öt év után tér vissza a magyar műsor színpadára a blueskirály

Öt év után tér vissza a magyar műsor színpadára a blueskirály

A Duna Te­le­ví­zió dal­vá­lasztó show-jának má­so­dik sztár­fel­lé­pője nem más, mint Deák Bill Gyula.

Elképesztően dögös: vadító ruhában kaptuk le a magyar énekesnőt

Elképesztően dögös: vadító ruhában kaptuk le a magyar énekesnőt

Diana mé­lyen de­kol­tált ru­hája min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Diana mé­lyen de­kol­tált ru­hája min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Könnyekben tört ki a kamerák előtt a sztárséf, ez még vele is elbánt

Könnyekben tört ki a kamerák előtt a sztárséf, ez még vele is elbánt

A világ egyik leg­hí­re­sebb tévés sza­ká­csa nagy fába vágta a fej­szé­jét.

A világ egyik leg­hí­re­sebb tévés sza­ká­csa nagy fába vágta a fej­szé­jét, ami­kor vál­lalta az egyik műsor meg­hí­vá­sát.

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon.

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon. Már most óvja min­den­től!

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Be­fu­tott és a pá­lyá­juk első si­ke­reit meg­élő szí­né­sze­ket egy­aránt szer­ződ­te­tett film­jébe.

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színész

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Mind­össze pár hó­nap­pal élte túl imá­dott fe­le­sé­gét.

Kiderült, Ők A Dal első válogatójának továbbjutói

Kiderült, Ők A Dal első válogatójának továbbjutói

Ezek az éne­ke­sek kap­tak esélyt.

Ezek az éne­ke­sek kap­tak esélyt.

Nem hiszed el, ki szurkol A Dal versenyzőjének

Nem hiszed el, ki szurkol A Dal versenyzőjének

Egy is­me­rős arc tűnt fel.

Egy is­me­rős arc tűnt fel Ber­kes Oli­vér mel­lett.

Óriási meglepetés: A Dal 2019 színpadán tér vissza a legendás sztár

Óriási meglepetés: A Dal 2019 színpadán tér vissza a legendás sztár

Együt­te­sé­vel egy meg­le­pe­tés­dal­lal is ké­szül­nek, ám hogy mi lesz az, szom­bat este ki­de­rül.

Együt­te­sé­vel egy meg­le­pe­tés­dal­lal is ké­szül­nek, ám hogy mi lesz az, szom­bat este ki­de­rül.

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

A rá­diós mű­sor­ve­zető a Ri­post cikke kap­csán csü­tör­tök reg­gel élő adás­ban szó­lal­tatta meg Alexát.

Erre nem számítottál: Újra összeállt a Romantic, íme az új videó

Erre nem számítottál: Újra összeállt a Romantic, íme az új videó

Vér­pezs­dítő fel­dol­go­zás­ban tér vissza a ké­tez­res évek egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb dala. Iz­gal­mas vég­ered­mény szü­le­tett.

Kelemen Anna reagált az aggódóknak: ezért néz ki így

Kelemen Anna videóban reagált az érte aggódóknak: ezért néz most ki így

Min­denki An­nács­ká­já­nak fel­tűnt, hogy a kom­men­te­lők egy ideje ta­lál­ga­tá­sokba bo­csát­koz­nak a kül­se­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Min­denki An­nács­ká­já­nak fel­tűnt, hogy a kom­men­te­lők egy ideje ta­lál­ga­tá­sokba bo­csát­koz­nak a kül­se­jé­vel kap­cso­lat­ban. Úgy dön­tött, nem hagyja őket két­sé­gek kö­zött és egy közel öt­per­ces fel­vé­tel­ben igye­ke­zett re­a­gálni.