SZTÁR

SHOWBIZ

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Ko­moly dön­tés elé ál­lí­tot­ták A Pi­ra­mis teg­nap esti ver­seny­ző­jét!

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Már­cius 22-ig lehet je­lent­kezni.

A Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat sze­retné meg­ta­lálni Bu­da­pest Dalát.

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

A vi­lág­hírű pro­du­cer bol­dog lenne, ha Enyedi Il­dikó Test­ről és lé­lek­ről című műve meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést. Egye­lőre itt­hon druk­kol, ám nem­so­kára el­uta­zik.

A vi­lág­hírű pro­du­cer bol­dog lenne, ha a Test­ről és lé­lek­ről meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést.

Takarítónőből lett színésznő a magyar legenda partnere

Takarítónőből lett színésznő a magyar legenda partnere

Szolyka Bo­rika örül a sze­re­pé­nek.

Het­ven­négy éve­sen sze­re­pelt elő­ször szín­da­rab­ban Szolyka Bo­rika. A Ka­rin­thy Szín­ház ta­ka­rí­tó­nője ki­lenc éve gon­dos­ko­dik a te­át­rum tisz­ta­sá­gá­ról.

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt.

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt a tra­gi­kus sorsú walesi her­ceg­nét.

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Czip­pán Anett élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

Anett néha azt sem tudja, hol áll a feje, de élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki.

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Kiderült, a gyönyörű magyar színésznő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Kiderült, a gyönyörű magyar színésznő lesz a TV2 új műsorvezetője!

A vá­ran­dós kis­mama né­hány napig va­do­natúj sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Váratlan meglepetés A Dal színpadán!

Váratlan meglepetés A Dal színpadán!

A má­so­dik elő­dön­tő­ben kü­lön­le­ges pro­duk­ciót lát­ha­tunk!

A má­so­dik elő­dön­tő­ben kü­lön­le­ges pro­duk­ciót lát­ha­tunk!

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat.

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat, bár a szí­nésznő még csak most je­len­tette be vá­lá­sát.

Teljesen eltorzult az arca, megrázó fotó szivárgott ki színésznőről

Teljesen eltorzult az arca, megrázó fotó szivárgott ki színésznőről

Rá­adá­sul az egy­kor gyö­nyörű szí­nésznő a tör­vényt is sem­mibe vette.

Rá­adá­sul az egy­kor gyö­nyörű szí­nésznő a tör­vényt is sem­mibe vette. Ag­gasz­tóan vi­sel­ke­dett.

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

Egy fon­tos tag bú­csú­zik a ze­ne­kar­tól.

A ze­ne­kar egyik örö­kös tagja csa­ládi okok miatt bú­csú­zik.

Megszólalt a súlyos beteg magyar színész, túl van az életveszélyen

Megszólalt a súlyos beteg magyar színész, túl van az életveszélyen

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész­nél ta­valy no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak tü­dő­rá­kot.

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Kö­szöni, nem kér a rész­vét­nyil­vá­ní­tás­ból sem.

Kö­szöni, nem kér a rész­vét­nyil­vá­ní­tás­ból sem. Ál­lí­tó­lag a két szí­nésznő kap­cso­lata már ko­ráb­ban meg­rom­lott.

Szomorú hírt kaptunk: holtan találták a népszerű zenészt

Szomorú hírt kaptunk: holtan találták a népszerű zenészt

A me­nedzs­mentje erő­sí­tette meg a ha­lál­hí­rét.

A me­nedzs­mentje erő­sí­tette meg a ha­lál­hí­rét.

Újabb kemény kritika A Dalban: Schell Judit most sem finomkodott!

Újabb kemény kritika A Dalban: Schell Judit most sem finomkodott!

A szí­nész­nő­nek nem állt össze a pro­duk­ció! Judit nem is adott magas pont­szá­mot a Sa­ti­vus ze­ne­kar­nak!

Dánielfy Gergő dalát egy rossz élmény ihlette!

Dánielfy Gergő dalát egy rossz élmény ihlette!

Az éne­kes "Azt mond­tad" című slá­ge­ré­vel könnye­ket csalt Mező Misi sze­mébe a vá­lo­ga­tó­ban. A dal­la­mok szom­bat este újra fel­csen­dül­nek A Dal szín­pa­dán.

Édesanyjával tér vissza a színpadra Trokán Anna!

Édesanyjával tér vissza a színpadra Trokán Anna!

Egy bo­ron­gós drá­má­ban sze­re­pel.

A szí­nésznő egy bo­ron­gós klasszi­kus drá­má­ban sze­re­pel majd, mely­ben édes­anyja, Pa­pa­dimi­t­riu At­hina a fő­sze­replő.

Tragikus hír jött: öngyilkos lett a zaklató támogatásával vádolt filmes

Tragikus hír jött: öngyilkos lett a zaklató támogatásával vádolt filmes

Az egy­kori pro­du­cerre hol­tan ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban.

Az egy­kori pro­du­cerre hol­tan ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban.

Kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a nép­szerű éne­kesnő feb­ru­ári fel­lé­pé­se­ire!

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai.

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai.

Itt A Dal első elődöntőjének névsora

Itt A Dal első elődöntőjének névsora

A három vá­lo­ga­tó­ból ti­zen­nyolcan ke­rül­tek be a két elő­dön­tőbe, ame­lyek feb­ruár 10-én és 17-én lesz­nek lát­ha­tóak a Duna Te­le­ví­zi­ó­ban és a Duna World-ön...

A három vá­lo­ga­tó­ból ti­zen­nyolcan ke­rül­tek be a két elő­dön­tőbe, ame­lyek feb­ruár 10-én és 17-én lesz­nek lát­ha­tóak a Duna Te­le­ví­zi­ó­ban és a Duna World-ön...

A Sláger FM nevét viseli januártól a BudapestAréna egyetlen Sky Bar-ja

A Sláger FM nevét viseli januártól a BudapestAréna egyetlen Sky Bar-ja

A Slá­ger FM Sky Bar a Bu­da­pestA­réna har­ma­dik eme­le­tén ta­lál­ható.

A Slá­ger FM Sky Bar a Bu­da­pestA­réna har­ma­dik eme­le­tén ta­lál­ható.

Megrendítő videó: súlyos balesetet szenvedett a színésznő

Megrendítő videó: súlyos balesetet szenvedett a színésznő

Film­for­ga­tá­son érte bal­eset Uma Thur­mant. A vi­lág­hírű pro­du­cer miatt majd­nem meg­halt a szí­nésznő.

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

A mű­sor­ve­zető előtt eddig még soha senki nem vál­lalta fel ilyen őszin­tén a vé­le­mé­nyét.

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Be­le­bor­zong a pil­la­natba Varga Mik­lós, ami­kor ki­de­rült: Vas­tag Tamás és Varga Sza­bolcs nyer­ték a Sz­tár­ban Sztár meg egy ki­csi­ki­csi dön­tő­jét.

Még most is be­le­bor­zong a pil­la­natba Varga Mik­lós, ami­kor va­sár­nap este Till At­tila ki­mondta: Vas­tag Tamás és Varga Sza­bolcs nyer­ték a Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi dön­tő­jét. A műsor ta­va­lyi szé­ri­á­já­ban lánya, Vi­vien is első he­lye­zett lett Pál Dé­nes­sel. A szí­nész ért­he­tően büszke ik­re­ire.

Nagy bejelentés, visszatér a képernyőre Gesztesi Károly!

Nagy bejelentés, visszatér a képernyőre Gesztesi Károly!

A szí­nész 2015-ben tűnt el a te­le­ví­zi­ó­ból, ám hosszú ki­ha­gyás után most ismét for­gat.

A szí­nész 2015-ben tűnt el a te­le­ví­zi­ó­ból, ám hosszú ki­ha­gyás után most ismét for­gat.

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Új blok­kal je­lent­ke­zik a Dalra ma­gyar!

Új blok­kal je­lent­ke­zik va­sár­nap es­tén­ként a Pe­tőfi Rádió ma­gyar zenei mű­sora, a Dalra ma­gyar!

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben.

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben, ahol ér­de­kes je­le­ne­tek­ben tűn­nek fel.

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Victoria Beckham fotójától izgalomba jött a fél világ

Victoria Beckham fotójától izgalomba jött a fél világ

Egy ideje már ter­jed a pletyka, de most Beck­hamné végre meg­erő­sí­tette, és a ra­jon­gók eszü­ket vesz­tet­ték.

Egy ideje már ter­jed a pletyka, de most Beck­hamné végre meg­erő­sí­tette, és a ra­jon­gók eszü­ket vesz­tet­ték.

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Ha va­la­mire, akkor ezekre a mon­da­tokra senki nem szá­mí­tott a pop­sztár­tól, de ért­he­tőek az érvei.

Ha va­la­mire, akkor ezekre a mon­da­tokra senki nem szá­mí­tott a pop­sztár­tól, de ért­he­tőek az érvei.

Négy éve halt meg a legendás magyar filmrendező!

Négy éve halt meg a legendás magyar filmrendező!

Jan­csó Mik­lós a két­sze­res Kos­suth- és Ba­lázs Béla-díjas ma­gyar film­ren­dező 92 éves ko­rá­ban hunyt el 2014. ja­nuár 31-én.

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

A rap­per hi­he­tet­le­nül vic­ces vi­deót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára, ki­de­rült, ki ra­jong érte a leg­job­ban.

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ne­gyed­jére kon­cer­te­zett Ma­gyar­or­szá­gon Rod Stew­art, 13 ezer ma­gyar előtt lé­pett fel. A fer­ge­te­ges bu­li­ért maga a le­genda is oda­volt!

Teljesen bevadult a színpadon a gyönyörű énekesnő, rajta ámul az internet

Teljesen bevadult a színpadon a gyönyörű énekesnő, rajta ámul az internet

Ri­hanna ez­út­tal min­dent be­le­adott a fel­lé­pésbe, ami oly­kor kü­lö­nössé tette a pro­duk­ciót.

Sipos Peti nagyot koppant a Majka-paródia forgatásán!

Sipos Peti nagyot koppant a Majka-paródia forgatásán!

Pe­ti­nek igen­csak meg­gyűlt a baja a for­ga­tá­son: egy óvat­lan pil­la­nat­ban le­esett a Ninja War­rior-pá­lyá­ról!

Pe­ti­nek igen­csak meg­gyűlt a baja a for­ga­tá­son: egy óvat­lan pil­la­nat­ban le­esett a mi­ri­gyes Ninja War­ri­or­pá­lyá­ról!

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Miért nem elég a né­hány mil­lió?

A ma­ga­biz­tos já­té­ko­sok gyak­ran buk­ják el a pén­zü­ket a TV2 ha­tal­mas si­ker­rel futó ve­tél­ke­dő­jé­ben! De miért?

Kihirdették A Dal harmadik válogatójának versenyzőit

Kihirdették A Dal harmadik válogatójának versenyzőit

A szom­bati vá­lo­gató adás­ban újabb tíz dal ver­se­nyez majd a to­vább­ju­tá­sért!

A szom­bati vá­lo­gató adás­ban újabb tíz dal ver­se­nyez majd a to­vább­ju­tá­sért!

Hihetetlen videó, felrobbantotta a netet Beyoncé kislánya

Hihetetlen videó, felrobbantotta a netet Beyoncé kislánya

Az in­ter­ne­te­zők imád­ják a ma­ga­biz­tos lány­kát, aki nem akart le­ma­radni Grammy-díj­át­adó­ról.

Az in­ter­ne­te­zők imád­ják a ma­ga­biz­tos lány­kát, aki nem akart le­ma­radni Grammy-díj­át­adó­ról.

Ők jutottak tovább A Dal elődöntőjébe! Hallgass bele a továbbjutó dalokba!

Ők jutottak tovább A Dal elődöntőjébe! Hallgass bele a továbbjutó dalokba!

Szom­ba­ton este volt A Dal 2018 má­so­dik vá­lo­gató adása, ahol ismét tíz pro­duk­ció lé­pett szín­padra, de csak hatan ju­tot­tak to­vább az elő­dön­tőbe!

A Dal 2018: elájultak a nézők a metált játszó csapattól

A Dal 2018: elájultak a nézők a metált játszó csapattól

Dá­ni­elfy Ger­gely és az AWS nyert.

Holt­ver­seny­ben Dá­ni­elfy Ger­gely és az AWS nyerte A Dal 2018 má­so­dik vá­lo­ga­tó­mű­so­rát szom­ba­ton.

A Dal műsorvezetője komoly fájdalmakat élt át a színpadon

A Dal műsorvezetője komoly fájdalmakat élt át a színpadon

Rá­to­nyi Krisz­ti­á­nak meg­gyűlt a baja a ci­pő­vá­lasz­tás­sal...

Rá­to­nyi Krisz­ti­á­nak meg­gyűlt a baja a ci­pő­vá­lasz­tás­sal...

Generációk találkozása! Megvan, ki lesz a meglepetésvendég szombaton A Dal színpadán!

Megvan, ki lesz a meglepetésvendég szombaton A Dal színpadán

A Dal szom­bat esti vá­lo­ga­tó­ján újabb sztá­rok ké­szül­nek meg­le­pe­tés­pro­duk­ci­ó­val.

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Mar­got Rob­bie nem ter­hes!

A gyö­nyörű Mar­got Rob­bie nem örül, hogy mások azt gon­dol­ják, nála is job­ban is­me­rik ma­gán­éle­tét.

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

A fa­na­ti­kus ra­jongó min­den­hová kö­vette Katy Per­ryt.

A fa­na­ti­kus ra­jongó min­den­hová kö­vette Katy Per­ryt, de ami­kor nem si­ke­rült a kö­ze­lébe fér­kőz­nie, még ennél is to­vább ment.

Megrázó hirdetés: kiadóvá vált a villa, ahol öngyilkos lett a világhírű énekes

Megrázó hirdetés: kiadóvá vált a villa, ahol öngyilkos lett a világhírű énekes

Több mil­lió fo­rint a tra­gi­kus em­lé­ke­ket őrző ház bér­leti díja.

Több mil­lió fo­rin­tot kell fi­zet­nie annak, aki a tra­gi­kus em­lé­ke­ket őrző házba sze­retne köl­tözni.

Visszavonul a világsztár, betegsége miatt már nem tud színpadra lépni

Visszavonul a világsztár, betegsége miatt már nem tud színpadra lépni

Fáj­dal­mas be­je­len­tést tett a Grammy-díjas pop­éne­kes. Neil Di­a­mond a már meg­hir­de­tett kon­cert­kör­út­ját is le­mondta!

Kulisszatitkok A Dal öltözőiből! A versenyzők hónapok óta készülnek...

Kulisszatitkok A Dal öltözőiből

A ver­seny­zők már hó­na­pok óta ké­szül­nek, hogy a leg­jobb for­má­ju­kat hoz­zák majd a szín­pa­don. A pro­duk­ció sty­listja kész­sé­ge­sen nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Em­be­rek mil­li­óit hozta lázba a videó.

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el. Azon­ban az egész csak egy óri­ási át­ve­rés.

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Se­bes­tyén Ba­lázs sze­retne mi­előbb újra adás­ban lenni, de előtte tel­je­sen fel kell gyó­gyul­nia.

Kihirdették A Dal második válogatójának versenyzőit

Kihirdették A Dal második válogatójának versenyzőit

A má­so­dik adás­ban újabb tíz dal száll ver­senybe a to­vább­ju­tá­sért...

A má­so­dik adás­ban újabb tíz dal száll ver­senybe a to­vább­ju­tá­sért...

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek!

Az utóbbi idő­ben sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek a ki­rá­lyi csa­lád­ból. Ez­út­tal nem Meg­ha­nékra te­re­lő­dött a fi­gye­lem.

Lerántották a leplet A Dal versenyzőiről: őrült dolgokat képesek megtenni a győzelemért

Lerántották a leplet A Dal versenyzőiről: őrült dolgokat képesek megtenni a győzelemért

A Dal ver­seny­zői fo­ga­dal­mat tet­tek.

A Dal ver­seny­zői fo­ga­dal­mat tet­tek, mit csi­nál­ná­nak, ha nyer­né­nek.

Az ország lázban ég: elképesztő produkcióval robbant be A Dal

Az ország lázban ég: elképesztő produkcióval robbant be A Dal

Vi­lág­szín­vo­nalú elő­adá­so­kat lát­hat­tunk A Dal első vá­lo­ga­tó­ján.

Vi­lág­szín­vo­nalú elő­adá­so­kat lát­hat­tunk A Dal első vá­lo­ga­tó­ján.

Emlékszel még? Ők nyerték A Dalt az elmúlt hat évben!

Emlékszel még? Ők nyerték A Dalt az elmúlt hat évben!

Újra szól A Dal! Hat hét múlva ki­de­rül, ki kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got a 2018-as Eu­ro­ví­zión! Em­lék­szel még az el­múlt évek nyer­te­se­ire? Mu­tat­juk őket!

Ismerős arcok A Dal színpadán! Ők lesznek az első adás versenyzői!

Ismerős arcok A Dal színpadán! Ők lesznek az első adás versenyzői!

Ja­nuár 20-án jön A Dal 2018 első vá­lo­ga­tója! Újra ke­re­sik Ma­gyar­or­szág leg­jobb dalát.

Izgalmas selejtező, a nézők mentették meg A Dal nagy esélyesét!

A nézők mentették meg A Dal nagy esélyesét!

Az utolsó pil­la­na­tig iz­gulni kel­lett. Erre senki sem szá­mí­tott!

Erre senki sem szá­mí­tott!

Gelencsér Timi hollywoodi produkcióban szerepel

Gelencsér Timi hollywoodi produkcióban szerepel

A szép­ség­ki­rálynő még csak pár hete köl­tö­zött Los An­ge­lesbe, de máris meg­va­ló­sulni lát­szik a hol­ly­woodi álom...

A szép­ség­ki­rálynő még csak pár hete köl­tö­zött Los An­ge­lesbe, de máris meg­va­ló­sulni lát­szik a hol­ly­woodi álom...

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg. A szí­nészt hasba vágta szí­nész kol­lé­gája!

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Édes fotót posz­tolt.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető édes fotót posz­tolt büsz­ke­sé­gé­ről, a kis Men­del­ről.

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Katy Perry ön­fe­ledt szó­ra­ko­zása kel­le­met­le­nül vég­ző­dött.

Katy Perry be­vál­la­lós vi­deót ké­szí­tett nya­ra­lá­sán, azon­ban az ön­fe­ledt szó­ra­ko­zás kel­le­met­le­nül vég­ző­dött.

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Az éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba: elege van abból, hogy azt ta­lál­gat­ják, mel­lei iga­ziak-e.

Az éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba: elege van abból, hogy azt ta­lál­gat­ják, mel­lei iga­ziak-e.

Az operett sztárja nem akar megöregedni! Így küzd az öregedés ellen!

Az operett sztárja nem akar megöregedni! Így küzd az öregedés ellen!

Az Ope­rett­szín­ház csil­laga, Ko­csis Dénes ha­ma­ro­san be­tölti a har­min­cat, úgy érzi ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik majd az élete.

Az Ope­rett­szín­ház csil­laga, Ko­csis Dénes ha­ma­ro­san be­tölti a har­min­cat...

Ez elképesztő: Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Ez elképesztő: Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Még ta­valy jú­li­us­ban ké­szült el az is­mert slá­ger ma­gyar vál­to­zata, de még min­dig óri­ási siker övezi!

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

A szí­nész ko­moly adós­sá­got hal­mo­zott fel, köl­te­kező élet­módja miatt pedig ezt nem tudja visszafi­zetni.

Csányi Sándor és Schell Judit újra szerelmespárt alakít

Csányi Sándor és Schell Judit újra szerelmespárt alakít

Vissza­tér a köz­ked­velt Csá­nyi-Schell páros a té­vé­kép­er­nyőre! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a Csak szín­ház és más semmi har­ma­dik szé­ri­ája.

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes.

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes, min­den kon­cert­jük telt­há­zas.

Bejelentették a készítők: véget ér a magyarok egyik kedvenc sorozata

Bejelentették a készítők: véget ér a magyarok egyik kedvenc sorozata

Az egyik leg­nép­sze­rűbb so­ro­zat­nak lesz vége. Már nem lát­nak benne fan­tá­ziát.

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Plety­kák már ke­ring­tek egy ideje a sza­kí­tás­ról, hi­va­ta­lo­san azon­ban csak most je­len­tet­ték be.

Már csak egy hét, és indul A Dal!

Már csak egy hét, és indul A Dal!

Az élő show előtti utolsó szom­ba­ton a dal­vá­lasztó győz­te­se­i­vel ta­lál­koz­hat­nak a nézők, akik el­árul­ják, szá­mukra mik vol­tak a leg­jobb pil­la­na­tok.

Az élő show előtti utolsó szom­ba­ton a dal­vá­lasztó győz­te­se­i­vel ta­lál­koz­hat­nak a nézők, akik el­árul­ják, szá­mukra mik vol­tak a leg­jobb pil­la­na­tok.

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre.

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre, hogy a régi le­gen­dák­kal lép­jen fel.

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Meg­lepő ti­tokra de­rült fény Mi­chael Do­ug­las éle­té­ből. A szí­nész per­sze nem is­merte el a vá­da­kat!

Forrnak az indulatok, családja kikelt Meghan Markle ellen

Forrnak az indulatok, családja kikelt Meghan Markle ellen

Fél­test­vére sá­rozta be Harry her­ceg meny­asszo­nyát. Sze­rinte Meg­han vi­sel­ke­dése el­fo­gad­ha­tat­lan!

Fél­test­vére sá­rozta be Harry her­ceg meny­asszo­nyát. Sze­rinte Meg­han vi­sel­ke­dése el­fo­gad­ha­tat­lan!