SZTÁR

SHOWBIZ

Nagy a titkolózás Harry herceg körül, kiszivárgott, mire készülhet

Nagy a titkolózás Harry herceg körül, kiszivárgott, mire készülhet

A ra­jon­gók már fo­ga­dá­so­kat köt­nek a fi­a­tal pár­ral kap­cso­lat­ban. Ka­rá­csony­kor for­du­lat tör­tén­het pár­kap­cso­la­tuk­ban.

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ez durva: fejen lőtték a magyar időjóst

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket.

Ke­mé­nyen küz­dött a tűz­harc­ban, de nem tudta el­ke­rülni a lö­ve­dé­ke­ket. Az egyik csú­nyán te­libe ta­lálta. Folyt a vér az adás­ban...

Fordulat történt a népszerű színész állapotában

Fordulat történt a népszerű színész állapotában

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, bo­lond­nak is érzi magát mi­atta. Őszin­tén val­lott a tör­tén­tek­ről.

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, bo­lond­nak is érzi magát mi­atta. Őszin­tén val­lott a tör­tén­tek­ről és ál­la­po­tá­ról.

Térden állva könyörgött az ételért Berki Krisztián!

Térden állva könyörgött az ételért Berki Krisztián!

Tel­je­sen be­szű­kült a tu­dat­ál­la­pota.

A hí­res­ség­nek tel­je­sen be­szű­kült a tu­dat­ál­la­pota az éhe­zés miatt, ezért le­vet­kőzte a gát­lá­sait, és térdre eresz­ke­dett.

Most közölte a család: kómába esett a népszerű színész

Most közölte a család: kómába esett a népszerű színész

Fel­ké­szül­tek a leg­rosszabbra.

A 67 éves szí­nészt három nap­pal ez­előtt kel­lett kór­házba szál­lí­tani, csa­ládja azon­ban csak most állt a nyil­vá­nos­ság elé.

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Azt mondja, tudja mi­lyen a min­dent át­ható fé­le­lem.

Azt mondja, tudja mi­lyen a min­dent át­ható fé­le­lem, ami őt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Csúnyán ráfáztak a "segítségre": Kiakadtak a magyar színésznők

Csúnyán ráfáztak a "segítségre": Kiakadtak a magyar színésznők

Első ne­ki­fu­tásra még há­lá­sak is vol­tak a vá­rat­lan le­he­tő­sé­gért.

Első ne­ki­fu­tásra még há­lá­sak is vol­tak a vá­rat­lan le­he­tő­sé­gért, de ké­sőbb...

Nézd meg, hol és hogyan él a népszerű magyar énekes

Nézd meg, hol és hogyan él a népszerű magyar énekes

Patkó Béla meg­mu­tatta ott­ho­nát.

A Slá­ger TV Ben­cze ház­hoz megy című mű­so­rá­nak leg­újabb ven­dég­lá­tója Patkó Béla, Kiki lesz. Az Első Eme­let front­em­bere be­pil­lan­tást en­ge­dett ott­ho­nába.

Kitudódott Harry herceg titka, de hogy tetszik ez Meghannek?

Kitudódott Harry herceg titka, de hogy tetszik ez Meghannek?

Nem úgy élik éle­tü­ket, ahogy hit­tük.

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem úgy élik éle­tü­ket, ahogy el­kép­zel­tük. Ez a hír még kö­ze­lebb hozza őket ra­jon­gó­ik­hoz.

Nagymamája gyűjtötte a szavazatokat Horváth Tamásnak!

Nagymamája gyűjtötte a szavazatokat Horváth Tamásnak!

Né­hány éve még két zsem­lére sem volt pénze.

Né­hány éve még két zsem­lére sem volt pénze Hor­váth Ta­más­nak, aki most meg­nyerte a Sz­tár­ban sztárt, és ezzel egy csa­pásra mil­li­o­mos lett.

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni.

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni.

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be...

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent, véget ért az ázsiai ka­land.

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Va­sár­nap véget ér a Sz­tár­ban Sztár.

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Megbetegedett a Sztárban Sztár döntője előtt Horváth Tamás!

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott, a pro­duk­ció mun­ka­tár­sai szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra ítél­ték őt.

Az éne­kes csú­nyán meg­fá­zott, a pro­duk­ció mun­ka­tár­sai szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra ítél­ték őt.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája, de a jö­vő­ben in­kább a te­le­ví­zi­ó­zás felé ka­csint­gat.

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája, de a jö­vő­ben in­kább a te­le­ví­zi­ó­zás felé ka­csint­gat, ezért min­dent meg­tesz, hogy rend­ben le­gyen az egész­sége.

Ez felfoghatatlan: nemi erőszak áldozata lett a legendás színésznő

Ez felfoghatatlan: nemi erőszak áldozata lett a legendás színésznő

A film­dí­vá­nak rá­adá­sul két­szer is meg kel­lett bir­kóz­nia a bor­za­lom­mal.

A film­dí­vá­nak két­szer is meg kel­lett bir­kóz­nia a bor­za­lom­mal. Nem tudja el­fe­lej­teni a tör­tén­te­ket.

Így még nem láttad a Kelemen Kabátbant!

Így még nem láttad a Kelemen Kabátbant!

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar pá­lya­fu­tása leg­na­gyobb kon­cert­jét adja

A Ke­le­men Ka­bát­ban ze­ne­kar pá­lya­fu­tása leg­na­gyobb kon­cert­jét adja az Ak­vá­rium klub Nagy­hall­já­ban - már nem ka­bát­ban.

Durván elhanyagolja magát a sztáranyuka, de megvan rá az oka

Durván elhanyagolja magát a sztáranyuka, de megvan rá az oka

Pedig egy­kor oda­fi­gyelt tes­tére.

Már a leg­alap­ve­tőbb­nek tűnő dol­gok­kal sem fog­lal­ko­zik az éne­kesnő, aki egy­kor na­gyon oda­fi­gyelt tes­tére.

Szétköltözött az álompár: fájó szívvel adta be a válópert a sztárapuka

Szétköltözött az álompár: fájó szívvel adta be a válópert a sztárapuka

Már egy éve meg­rom­lott a szí­nész kap­cso­lata, de a jogi lé­pésre csak most szánta el magát.

Megmérgezték a kórházban Chuck Norris nejét, rémesen van

Megmérgezték a kórházban Chuck Norris nejét, rémesen van

Évek óta sú­lyos prob­lé­mák­kal küzd a nő.

Évek óta sú­lyos prob­lé­mák­kal küzd a nő, aki­vel ru­tin­vizs­gá­la­tok köz­ben bán­tak el.

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Dráma a stúdióban, nem hiszed el, ki esett ki a Sztárban Sztárból

Pro­duk­ci­ója kevés volt a dön­tő­höz.

Bár majd­nem min­denki biz­tosra vette, hogy ott lesz a műsor dön­tő­jé­ben, pro­duk­ci­ója kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz.

Élő adásban mutatta meg ágaskodó férfiasságát a műsorvezető

Élő adásban mutatta meg ágaskodó férfiasságát a műsorvezető

Ki­de­rült az is, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta az egyik mun­ka­tár­sát.

Ki­de­rült az is, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta az egyik mun­ka­tár­sát.

Hatalmas botrány: totál részegen jelent meg a népszerű színész

Hatalmas botrány: totál részegen jelent meg a népszerű színész

Egy biz­ton­sági em­ber­nek kel­lett tá­mo­gatni a szí­nészt.

Egy biz­ton­sági em­ber­nek kel­lett se­gí­teni a szí­nészt, mert a saját pre­mi­er­jére totál ré­sze­gen ér­ke­zett.

Így még nem hallottad a klasszikust, nem fogod tudni abbahagyni

Így még nem hallottad a klasszikust, nem fogod tudni abbahagyni

Arany János szü­le­té­sé­nek 200. év­for­du­ló­jára hir­det­ték meg az Arany-óra pá­lyá­za­tot.

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

A Pu­li­tzer-em­lék­dí­jas port­ré­mű­sor idén ős­szel ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

Öngyilkos lett a népszerű 34 éves színész: ez áll a búcsúlevelében

Öngyilkos lett a népszerű 34 éves színész: ez áll a búcsúlevelében

Egy épü­let te­te­jé­ről ve­tette a mélybe magát. Meg­ta­lál­ták a bú­csú­le­ve­lét is.

Egy épü­let te­te­jé­ről ve­tette a mélybe magát. Meg­ta­lál­ták a bú­csú­le­ve­lét is.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Erre senki sem számított: saját neméhez vonzódik a sztárszínész

Erre senki sem számított: saját neméhez vonzódik a sztárszínész

A sztár bo­csá­na­tot kért egy fi­a­tal sze­xu­á­lis zak­la­tá­sáért, majd egy még meg­le­pőbb be­je­len­tés­sel állt elő.

Dagad a botrány: újabb színész vállalta, hogy molesztálta a sztár

Dagad a botrány: újabb színész vállalta, hogy molesztálta a sztár

A na­pok­ban Kevin Spa­cey-ről egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

A na­pok­ban Kevin Spa­cey-ről egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki, hiába pró­bálta ki­men­teni magát.

Kikezdték Csocseszt a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Kikezdték Csocseszt
a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Lip­tai Cla­u­dia és Stohl And­rás csip­ke­lő­dős ked­vük­ben vol­tak, jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket a mu­la­tós ze­né­ről.

Lip­tai Cla­u­dia és Stohl And­rás egy­aránt csip­ke­lő­dős ked­vük­ben vol­tak, jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket a mu­la­tós ze­né­ről. Kér­dés per­sze, hogy az érin­tett ze­nész po­én­nak fogja fel az el­hang­zot­ta­kat vagy vérig sér­tődve ki­ro­han a zsű­ri­ta­gok­kal szem­ben.

Itt a vége, megvan a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Itt a vége, megvan a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Hét adá­­son át káp­­ráz­­tatta el a né­­ző­­ket, ám ez­út­­tal ke­­vés­­nek bi­­zo­­nyult a pro­­duk­­ci­ója a to­­vább­­ju­­tás­­hoz.

Hét adá­­son át káp­­ráz­­tatta el a né­­ző­­ket, ám ez­út­­tal ke­­vés­­nek bi­­zo­­nyult a pro­­duk­­ci­ója a to­­vább­­ju­­tás­­hoz.

Pánik tört ki Nagy Feró fellépésén, lecsapott a vihar

Pánik tört ki Nagy Feró fellépésén, lecsapott a vihar

Me­gállt a víz a sátor te­te­jén.

A ze­nész­nek az Egye­sült Ál­la­mok­ban volt fel­lé­pése, ami­kor le­csa­pott a kí­mé­let­len tró­pusi vihar.

Ilyen gyönyörű nő lett Paul Walker angyali kislányából!

Ilyen gyönyörű nő lett Paul Walker lányából!

Fé­nyes kar­rier előtt áll a 18 éves lány.

A tra­gi­ku­san el­hunyt szí­nész an­gyali kis­lá­nyá­ból cso­da­szép fi­a­tal nő vált. Fé­nyes kar­rier előtt áll a 18 éves lány.

Ezért retteg az élő adástól a TV2 műsorvezetője!

Ezért retteg az élő adástól Mádai Vivien!

Vajon mennyi pénzt visz haza?

Szom­ba­ton, Az 50 mil­liós játsz­má­ban kell bi­zo­nyí­ta­nia a két mű­sor­ve­ze­tő­nek! Vajon mennyi pénzt visz­nek majd haza?

Izzik a levegő a gyönyörű színésznő körül, két pasival kapták lencsevégre

Izzik a levegő a gyönyörű színésznő körül, két pasival kapták lencsevégre

Úgy tűnik, a fi­a­tal szép­ség mos­tanra már ki­he­verte vá­lá­sát, és újra az él­ve­ze­tek­nek hódol.

Kiderült az igazság, ezért nincs képernyőn Sebestyén Balázs

Kiderült az igazság, ezért nincs képernyőn Sebestyén Balázs

Min­den reg­gel a Rá­dió1-en éb­reszti a hall­ga­tó­kat, ám a kép­er­nyő­kön mos­ta­ná­ban nem tűnik fel. Vajon mi az oka?

Min­den reg­gel a Rá­dió1-en éb­reszti a hall­ga­tó­kat, ám a kép­er­nyő­kön mos­ta­ná­ban nem tűnik fel. Vajon mi az oka?

Óriási megtiszteltetés érte Andy Vajnát

Óriási megtiszteltetés érte Andy Vajnát

Egye­düli ma­gyar­ként sze­re­pel a Va­ri­ety500 lis­tá­ján!

Egye­düli ma­gyar­ként sze­re­pel a film­ügyi kor­mány­biz­tos a Va­ri­ety500 lis­tá­ján! A Va­ri­ety már 112 éve a glo­bá­lis szó­ra­koz­tató ipar meg­bíz­ható for­rása.

Nagy bejelentést tett Andy Vajna

Nagy bejelentést tett Andy Vajna

A pro­du­cer ko­moly és si­ke­res tár­gya­lá­so­kat foly­ta­tott.

A pro­du­cer ko­moly és si­ke­res tár­gya­lá­so­kat foly­ta­tott az egyik leg­fon­to­sabb hol­ly­woodi ren­de­ző­vel.

Nótár Mary kitálalt, hatalmas bejelentést tett az életéről!

Nótár Mary kitálalt, hatalmas bejelentést tett az életéről!

A mu­la­tós éne­kesnő meg­unta, hogy fo­lya­ma­to­san cím­la­po­kon sze­re­pel, ezért nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

A mu­la­tós éne­kesnő meg­unta, hogy fo­lya­ma­to­san cím­la­po­kon sze­re­pel, ezért nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György és Ba­lázs Klári jö­vőre kerek év­for­du­lót ün­ne­pel. De van, ami­től ki­rázza őket a hideg.

Mi történt a sztárapukával? Sokkoló kép szivárgott ki róla

Mi történt a sztárapukával? Sokkoló kép szivárgott ki róla

Úgy tűnik, na­gyon el­hagyta magát a nép­szerű szí­nész, aki­nek egész­ség­ügyi prob­lé­mái is le­het­nek.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a kórházban a népszerű színésznő

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a kórházban a népszerű színésznő

Rövid be­teg­ség után a kór­ház­ban hunyt el.

Rövid be­teg­ség után a kór­ház­ban hunyt el, ha­lál­hí­rét ügy­nöke je­len­tette be.

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben! Sok pénz­zel tar­to­zik a férfi a szí­né­szek­nek, szín­há­zak­nak!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben!

Zokogva jelentette be a család: legyőzte a betegség a népszerű énekest

Zokogva jelentette be a család: legyőzte a betegség a népszerű énekest

Két éve di­ag­nosz­ti­zál­tak nála agy­da­ga­na­tot. Eddig bírt küz­deni a kór­ral.

Kínos jelenet: Élő adásban alázták Katalin hercegnét

Kínos jelenet: Élő adásban alázták Katalin hercegnét

Nem hit­tek a fü­lük­nek a nézők!

Nem hit­tek a fü­lük­nek a nagy múltú csa­torna nézői!

Nagy bejelentést tett a népszerű énekes, kora ellenére is bevállalta

Nagy bejelentést tett a népszerű énekes, kora ellenére is bevállalta

Erre senki sem szá­mí­tott, a ra­jon­gók is lázba jöt­tek a hír­től.

Erre senki sem szá­mí­tott, a ra­jon­gók is lázba jöt­tek a hír­től. Végre nem kell töb­bet ta­lál­gatni!

Váratlan hívás szakította félbe Várkonyi Andrea műsorának felvételét!

Váratlan hívás szakította félbe Várkonyi Andrea műsorának felvételét!

Olyan in­ci­dens tör­tént, amire eddig nem volt példa.

A Mi­csoda Nők! for­ga­tása köz­ben olyan in­ci­dens tör­tént, amire eddig nem volt példa.

Félelemben él szakítása után a magyar műsorvezető

Félelemben él szakítása után a magyar műsorvezető

A gyö­nyörű mo­dellt egyet­len dolog ag­gasztja, és ez a fé­le­lem oly­kor ko­moly mé­re­te­ket ölt.

A gyö­nyörű mo­dellt egyet­len dolog ag­gasztja, és ez a fé­le­lem oly­kor ko­moly mé­re­te­ket ölt.

Mindent vitt a TV2 új műsora

Mindent vitt a TV2 új műsora

Hiába a fő­zőcs­kéző ce­le­bek, a kon­ku­rens csa­torna nem ért a nyo­mába.

Hiába a fő­zőcs­kéző ce­le­bek, a kon­ku­rens csa­torna meg sem tudta kö­ze­lí­teni a TV2-n in­duló Ninja War­rior első adá­sá­nak né­zett­sé­gét.

Kollányi Zsuzsi: Sokak szerint Majka miatt kerültem be a műsorba!

Kollányi Zsuzsi: Sokak szerint Majka miatt kerültem be a műsorba!

Az éne­kesnő mo­so­lyogva bú­csú­zott a Sz­tár­ban Sztár mű­so­rá­tól, nem gon­dolja, hogy ki­vé­te­lez­tek volna vele.

Ettől eláll a szavad: sokkoló dolgot művelt az utcán a sztárapuka

Ettől eláll a szavad: sokkoló dolgot művelt az utcán a sztárapuka

Igazi bot­rány­hőssé vál­to­zott.

Igazi bot­rány­hőssé vál­to­zott a nép­szerű szí­nész. A sér­te­ge­tést durva dü­hön­gés kö­vette.

Hargitai Bea keményen beszólt Csősz Boginak!

Hargitai Bea keményen beszólt Csősz Boginak!

A mo­dell sze­rint a mil­li­o­mos­fe­le­ség egy­szer meg fogja bánni azt, ahogy a gye­rek­vál­la­lás­ról nyi­lat­ko­zott.

A mo­dell sze­rint a mil­li­o­mos­fe­le­ség egy­szer meg fogja bánni azt, ahogy a gye­rek­vál­la­lás­ról nyi­lat­ko­zott.

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

A döntés, ami az országos sikert jelentette Aradszky Lászlóknak!

Az Isten véled, édes Pi­ros­kám­mal a le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta ahhoz, hogy nyer­jen és is­mert le­gyen.

Stílusa miatt kirúgták a rádió énekkórusából Aradszkyt!

Stílusa miatt kirúgták a rádió énekkórusából Aradszkyt!

Végül vissza­hív­ták őt.

Aradszky László sosem ta­gadta, hogy elő­adói kar­ri­erje előtt a Töl­tő­toll­ja­vító Kisipari Ter­me­lő­szö­vet­ke­zet dol­go­zója volt. A hozzá közel állók azon­ban jól tud­ták, hogy az ő igazi helye nem a gyár­tó­so­ron, hanem a szín­pa­don van.

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

Az, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei, nem­csak a pro­du­cer kar­ri­er­jére le­het­nek vég­ze­tes kö­vet­kez­ménnyel.

Lezuhant a repülő, amit a TV2 műsorának sztárja a forgatáson használt

Lezuhant a repülő, amit a TV2 műsorának sztárja a forgatáson használt

A pi­lóta mű­szaki hibát ész­lelt, és ha­ma­ro­san tűz ütött ki a re­pü­lőn. A tör­tén­tek­től a stáb sok­kot ka­pott.

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Gás­pár Eve­lin eddig féltve őr­zött tit­ko­kat osz­tott meg ma­gán­éle­té­ből. Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Gás­pár Eve­lin eddig féltve őr­zött tit­ko­kat osz­tott meg ma­gán­éle­té­ből. Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

Az éne­kes min­dent meg­tesz, hogy a ra­jon­gói ked­vé­ben jár­jon.

Az éne­kes min­dent meg­tesz, hogy a ra­jon­gói ked­vé­ben jár­jon.

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

El­hagyta a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Nincs tovább, kiderült, ki a Sztárban Sztár újabb kiesője!

Hiába tett meg min­dent.

Hiába tett meg min­­dent, hogy le­­nyű­­gözze a zsű­­rit és a kö­­zön­­sé­­get, ki­e­sett a ver­­seny­­ből.

Már lehet jelentkezni A Dalba, legyél te 2018 legnagyobb sztárja!

Már lehet jelentkezni A Dalba, legyél te 2018 legnagyobb sztárja!

El­in­dult a je­lent­ke­zés A Dal mű­so­rába, a köz­mé­dia 2018-ban is ke­resi az év leg­jobb ze­né­jét.

El­in­dult a je­lent­ke­zés A Dal mű­so­rába, a köz­mé­dia 2018-ban is ke­resi az év leg­jobb ze­né­jét.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban.

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor Kol­lá­nyi Zsu­zsi vég­zett a pro­duk­ci­ó­já­val.

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze
a toplistán

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze
a toplistán

Kü­lön­le­ges le­me­zét nagy­kö­zön­ség előtt rög­zí­tet­ték.

Évente nő a mű­vésznő ra­jon­gó­tá­bora. Kü­lön­le­ges le­me­zét nagy­kö­zön­ség előtt rög­zí­tet­ték.

Siófokító! - itt a legkínosabb Despacito-verzió!

Siófokító! - itt a legkínosabb Despacito-verzió!

Ezen pusz­tul a net.

Luis Fonsi Des­pa­cito című slá­gere las­san már az a ka­te­gó­ria, amit a le­mez­lo­va­sok is csak akkor tesz­nek be, ha osz­latni akar­ják a tö­me­get.

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Megható üzenetet kaptak a világsztártól a magyar gyermekotthon lakói

Sze­mé­lye­sen a két­sze­res Oscar-díjas mű­vész­től kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói.

Igazi sztárparádé, vadonatúj sorozat indul a TV2-n

Igazi sztárparádé, vadonatúj sorozat indul a TV2-n

Újabb török so­ro­zat ér­ke­zik a TV2-re.

A kö­zön­ség­ked­venc Fat­magül után újabb nép­szerű török so­ro­zat ér­ke­zik a TV2-re.

Már a színfalak mögött is veszekszik Liptai Claudia és Majka!

Már a színfalak mögött is veszekszik Liptai Claudia és Majka!

A két ítész kö­zött ta­pint­ható a fe­szült­ség, az el­múlt három adás­ban há­rom­szor ug­rot­tak egy­más tor­ká­nak.

Elképesztően kiosztotta Palvin Barbarát a nagy megmondó Puzsér Róbert

Elképesztően kiosztotta Palvin Barbarát a nagy megmondó Puzsér Róbert

Egy fo­tója verte ki a biz­to­sí­té­kot.

A biz­to­sí­té­kot a ma­gyar szu­per­mo­dell teg­napi fo­tója verte ki.

Drámai fordulat: sötét titkok derültek ki a Playboy atyjának múltjából

Drámai fordulat: sötét titkok derültek ki a Playboy atyjának múltjából

Sokan nem sze­ret­ték Hugh Hef­nert, mert ke­gyet­len módon bánt a nők­kel. Most azon­ban más is meg­szó­lalt...

Sokkoló hír a Szex és New York rajongók számára

Sokkoló hír a Szex és New York rajongók számára

Szo­morú be­je­len­tést tett Sarah Jes­sica Par­ker, aki szinte őr­jöng a düh­től kol­lé­ga­nője miatt.

Szo­morú be­je­len­tést tett Sarah Jes­sica Par­ker, aki szinte őr­jöng a düh­től kol­lé­ga­nője miatt.

Durván kiakadt a budapesti színház: lecsapott a jegymaffia

Durván kiakadt a budapesti színház: lecsapott a jegymaffia

Ne dől­je­nek be a csa­lók­nak

A Ma­dách Szín­ház a Fa­ce­book-ol­da­lán je­lezte kö­zön­sé­gé­nek, ne dől­je­nek be a csa­lók­nak!

Muri Enikő: Olyan gyenge voltam, hogy járni sem bírtam!

Muri Enikő: Olyan gyenge voltam, hogy járni sem bírtam!

Nagy meg­pró­bál­ta­tás­nak volt ki­téve.

A csa­torna új mű­so­rá­ban iszo­nyú meg­pró­bál­ta­tá­sok­nak vol­tak ki­téve a sztá­rok.

Most érkezett: fény derült a Playboy-villa sötét titkaira

Most érkezett: fény derült a Playboy-villa sötét titkaira

Eddig el­tit­kolt rész­le­tekre de­rült fény a dögös lá­nyok éle­té­ből. Azt mond­ják, nap­jaik messze nem a fény­űzés­sel és szó­ra­ko­zás­sal tel­tek.

Eddig el­tit­kolt rész­le­tekre de­rült fény a dögös lá­nyok éle­té­ből. Azt mond­ják, nap­jaik messze nem a fény­űzés­sel és szó­ra­ko­zás­sal tel­tek.