SZTÁR

SHOWBIZ

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

El­mondta az igaz­sá­got!

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat okoz­tak.

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

Nincs több kérdés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

Nincs több kérdés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

A május 27-i dön­tőbe három pro­duk­ció is be­ju­tott, a tét óri­ási.

A május 27-i dön­tőbe három pro­duk­ció is be­ju­tott, a tét óri­ási.

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból.

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból a mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki híres a jó hu­mo­rá­ról.

Dráma élő adásban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett

Dráma élő adásban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett

Újabb ked­­venc pá­­ros­­tól kel­­lett bú­­csúzni, így jövő héten már csak öt pár­­nak lehet druk­­kolni.

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

A 62. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál nyer­te­sét kö­szönt­het­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

A 62. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál nyer­te­sét kö­szönt­het­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Az éne­kes meg­ér­demli a to­vább­ju­tást, le­nyű­gözte a nem­zet­közi szín­pa­dot.

Az éne­kes meg­ér­demli a to­vább­ju­tást, le­nyű­gözte a nem­zet­közi szín­pa­dot.

Fiatal magyar alkotók keltik életre Hollywood atyját

Fiatal magyar alkotók keltik életre Hollywood atyját

A 25 DOLLÁR Can­nes-ban de­bü­tál.

A vi­lá­gon elő­ször ké­szült mozi a ma­gyar szár­ma­zású film­mo­gul­ról, Adolf Zu­kor­ról. A 25 DOLLÁR című rö­vidfilm Can­nes-ban de­bü­tál.

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy...

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy már­ci­us­ban a show­man csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­szállt az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ból.

Dráma élő adásban: ez a páros esett ki A Nagy Duett versenyéből

Dráma élő adásban: ez a páros esett ki A Nagy Duett versenyéből

Újabb ked­venc pá­ros­tól kel­lett bú­csúzni, így jövő héten már csak hat pár­nak lehet druk­kolni.

Újabb ked­venc pá­ros­tól kel­lett bú­csúzni, így jövő héten már csak hat pár­nak lehet druk­kolni.

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre. De jó ügyet fog szol­gálni.

Ez a fiatal lány lehet a következő évek legsikeresebb modellje!

Ez a fiatal lány lehet a következő évek legsikeresebb modellje!

A bra­zil lány­tól min­denki el van ájulva a mo­dell szak­má­ban. Sze­rin­ted is olyan szép?

Már barátkozik Kijevben Pápai Joci

Már barátkozik Kijevben Pápai Joci

A ma­gyar éne­kes egyre iz­ga­tot­tabb, ahogy éle­se­dik a hely­zet Ki­jev­ben az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Pápai Jo­ci­nak szer­dán újra kö­zön­ség előtt kell bi­zo­nyí­ta­nia.

A ma­gyar éne­kes egyre iz­ga­tot­tabb, ahogy éle­se­dik a hely­zet Ki­jev­ben az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Pápai Jo­ci­nak szer­dán újra kö­zön­ség előtt kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Elképesztő este Budapesten: Jamie Foxxot elkápráztatta Radics Gigi!

Elképesztő este Budapesten: Jamie Foxxot elkápráztatta Radics Gigi!

Az éne­kesnő újabb esélyt ka­pott, hogy vi­lág­szerte meg­is­mer­jék a nevét.

Az éne­kesnő fi­a­tal kora el­le­nére újabb esélyt ka­pott, hogy vi­lág­szerte meg­is­mer­jék a nevét.

Legnépszerűbb műsorával térhet vissza a képernyőre Gundel Takács Gábor

Legnépszerűbb műsorával térhet vissza a képernyőre Gundel Takács Gábor

A mű­sor­ve­zető év ele­jén tá­vo­zott az MTVA-tól.

A mű­sor­ve­zető év ele­jén tá­vo­zott az MTVA-tól, most azon­ban úgy hír­lik, újabb le­he­tő­sé­get ka­pott a tévés sze­rep­lésre.

Dráma a színpadon: ez a páros esett ki A Nagy Duettből!

Dráma a színpadon: ez a páros esett ki A Nagy Duettből!

Ismét el­telt egy hét, két nagy ked­venc ki­esett, így most már csak hét páros küzd­het to­vább a nézők ke­gye­i­ért.

Ismét el­telt egy hét, két nagy ked­venc ki­esett, így most már csak hét páros küzd­het to­vább a nézők ke­gye­i­ért.

Dögös dominaként büntet Ábrahám Edit!

Dögös dominaként büntet Ábrahám Edit!

A szí­nésznő ismét egy új ol­da­lát mu­tatta meg A Nagy Duett szín­pa­dán.

A szí­nésznő ismét egy új ol­da­lát mu­tatta meg A Nagy Duett szín­pa­dán, a pro­duk­ci­ó­hoz szexi bőr­ruha du­kált.

Ezzel lepte meg magyar rajongóját a síron túlról Bud Spencer

Ezzel lepte meg magyar rajongóját a síron túlról Bud Spencer

Így kí­vánt min­den­ki­nek kel­le­mes hús­vé­tot és szép hét­vé­gét.

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Az utcán el­men­nél mel­lette.

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre. Azóta már nem is na­gyon lát­tuk film­vász­non.

Durván nekiment kollégáinak a magyar tévés: keményen beszólt nekik

Durván nekiment kollégáinak a magyar tévés: keményen beszólt nekik

Havas Hen­rik nem tud nyu­godni, most egy­kori kol­lé­gáit sér­tette meg. De a vá­lasz sem vá­ra­tott sokat ma­gára.

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Meg­döb­bentő hírek je­len­tek meg Tóth Ga­bi­val kap­cso­lat­ban. Az in­ter­ne­tes por­tál ez­út­tal rá­adá­sul a for­rá­sát sem ne­vezte meg, de ha­tá­ro­zott té­nye­ket állít.

Meg­döb­bentő hírek je­len­tek meg Tóth Ga­bi­val kap­cso­lat­ban. Az in­ter­ne­tes por­tál ez­út­tal rá­adá­sul a for­rá­sát sem ne­vezte meg.

Nincs megállás, tarolnak a magyar filmek a mozikban!

Nincs megállás, tarolnak a magyar filmek a mozikban!

Hét­vé­gén min­den ne­gye­dik ma­gyar hazai fil­met né­zett a mo­zik­ban, az új művek nép­sze­rű­sége tö­ret­len!

Hét­vé­gén min­den ne­gye­dik ma­gyar hazai fil­met né­zett a mo­zik­ban, az új művek nép­sze­rű­sége tö­ret­len!

Megvan a végeredmény: ők estek ki A Nagy Duett második adásából

Megvan a végeredmény: ők estek ki A Nagy Duett második adásából

El­jött a va­sár­nap este, vagyis A Nagy Duett zsű­ri­jé­nek és né­ző­i­nek ismét egy pá­ros­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Mindent a szemnek! Színpadon vetkőznek A Nagy Duett sztárjai

Mindent a szemnek! Színpadon vetkőznek A Nagy Duett sztárjai

Apáti Bence vet­kő­zik!

Nem semmi A Nagy Duett má­so­dik adása: Tol­vai Reni min­dent ki­tesz, amit csak lehet, Ábel Anita bu­gyit vil­lant, Apáti Bence pro­duk­ció köz­ben vet­kő­zik!

Jótékonysági koncerttel tér vissza Marcellina

Jótékonysági koncerttel tér vissza Marcellina

Fehér bot, fehér fény, fehér sza­xo­fon. Mar­cel­l­ina jó­té­kony­sági kon­cert­so­ro­za­tot szer­vez a Vakok Ál­lami In­té­ze­té­nek ja­vára.

Fehér bot, fehér fény, fehér sza­xo­fon. Mar­cel­l­ina jó­té­kony­sági kon­cert­so­ro­za­tot szer­vez a Vakok Ál­lami In­té­ze­té­nek ja­vára.

Elképesztő dekoltázst villantott Tolvai Reni!

Elképesztő dekoltázst villantott Tolvai Reni!

A Nagy Duett má­so­dik adá­sá­ban sem bízta kül­ső­jét a vé­let­lenre a szexi éne­kesnő! Kasza Tibi emi­att a pro­duk­ci­óra sem tu­dott fi­gyelni.

A Nagy Duett má­so­dik adá­sá­ban sem bízta kül­ső­jét a vé­let­lenre a szexi éne­kesnő! Kasza Tibi emi­att a pro­duk­ci­óra sem tu­dott fi­gyelni.

Chris Norman rendhagyó koncertet ad Budapesten

Chris Norman rendhagyó koncertet ad Budapesten

A Li­ving next door to Alice és a Mid­night Lady elő­adója a Tüs­ke­csar­nok­ban!

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Va­sár­nap este egy sztár­pá­ros­nak bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Ezért remek film a Brazilok

Ezért remek film a Brazilok

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar vég­ér­vé­nye­sen meg­me­ne­kült!

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar vég­ér­vé­nye­sen meg­me­ne­kült!

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart. A Nagy Duett va­sár­napi adá­sát min­den­képp fel­dobta, a nézők nagy örö­mére.

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart.

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de nem foly­tatja. Az okok­ról csak a Ri­post­nak be­szélt.

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de nem foly­tatja. Az okok­ról csak a Ri­post­nak be­szélt.

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Döbbenetes dolgot árult el karrierjéről Sebestyén Balázs

Már tudja, hogy mihez kezd majd.

A té­vé­né­zők szeme lát­tára vált fi­a­tal, szem­te­len ri­por­ter­ből érett, sok­ol­dalú sztár­mű­sor­ve­ze­tővé Se­bes­tyén Ba­lázs.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa.

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa, ér­de­mes-e neki a ze­né­vel fog­lal­koz­nia, vagy in­kább hagyja abba örökre.

Újabb fordulatot vett Presser Gábor és a világsztár vitája

Újabb fordulatot vett Presser Gábor és a világsztár vitája

Peren kívül meg­egyez­tek.

Peren kívül si­ke­rült meg­egyez­nie Pres­ser Gá­bor­nak és Kanye West­nek - a rap­per jog­ta­la­nul hasz­nálta fel a Gyöngy­hajú lány har­ma­dát.

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

A netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé.

A netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

60 felett népszerűek az ATV új műsorai

60 felett népszerűek az ATV új műsorai

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A nyug­dí­ja­sok meg­le­he­tő­sen népes tá­bora ta­lálta meg el­ső­sor­ban az ATV új pro­duk­ci­óit, az Esti Friz­bit és a Heti Nap­lót.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A nyug­dí­ja­sok meg­le­he­tő­sen népes tá­bora ta­lálta meg el­ső­sor­ban az ATV új pro­duk­ci­óit, az Esti Friz­bit és a Heti Nap­lót.

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el A Nagy Duett.

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el áp­ri­lis 2-től va­sár­na­pon­ként 18 óra 50 perc­től A Nagy Duett.

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Sokan ag­gód­tak a mű­sor­ve­ze­tő­ért.

Sokan ag­gód­tak, hogy Dem­csák Zsu­zsa el­hagyta a Mokka csa­pa­tát. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, mi tör­tént.

Megszületett a legendás magyar műsorvezető unokája

Megszületett a legendás magyar műsorvezető unokája

Új tag­gal bővül Vágó Ist­ván csa­ládja.

Új tag­gal bővül Vágó Ist­ván csa­ládja: meg­szü­le­tett az uno­kája, aki igen kü­lön­le­ges nevet ka­pott.

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott.

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott.

Most közölték: Balesetet szenvedett a TV2 műsorvezetője

Most közölték: Balesetet szenvedett a TV2 műsorvezetője

Egy ke­resz­te­ző­dés­ben ka­ram­bo­lo­zott, az au­tó­já­ban te­te­mes kár ke­let­ke­zett. Ál­lítja, nem ő volt a hibás.

Egy ke­resz­te­ző­dés­ben ka­ram­bo­lo­zott, az au­tó­já­ban te­te­mes kár ke­let­ke­zett. Ál­lítja, nem ő volt a hibás.

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők.

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Újabb legenda távozott: hosszú szenvedés után meghalt a 75 éves színész

Újabb legenda távozott: hosszú szenvedés után meghalt a 75 éves színész

Ki­esett az ágyá­ból.

Ki­esett az ágyá­ból és hiába ro­han­tak vele a kór­házba, két nap szen­ve­dés után el­hunyt a szí­nész.

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Sú­lyo­san meg­sé­rült a szí­nész, ami­kor au­tó­já­val fron­tá­li­san üt­kö­zött.

Sú­lyo­san meg­sé­rült a szí­nész, ami­kor au­tó­já­val fron­tá­li­san üt­kö­zött. Azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Így nézett ki a Szerencsekerék idején Klausmann Viktor!

Így nézett ki a Szerencsekerék idején Klausmann Viktor!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek az üz­leti élet­ben is nagy si­kere volt, csak­úgy, mint a csi­nos höl­gyek­nél.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek az üz­leti élet­ben is nagy si­kere volt, csak­úgy, mint a csi­nos höl­gyek­nél.

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja.

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Perverz üzenetekkel bombázzák Kasszás Erzsit!

Perverz üzenetekkel bombázzák Kasszás Erzsit!

Nem hi­szed el, miket kap.

Nem hi­szed el, miket kap az or­szág leg­is­mer­tebb bolti dol­go­zója. Alig két napja is­merte meg az or­szág, pedig ti­zenöt éve lát­hat­juk őt szín­há­zak­ban, sőt, fil­mek­ben is.

A duci bombázó lepipálja a Baywatch-lányokat is

A duci bombázó lepipálja a Baywatch-lányokat is

Nem rej­te­geti a na­rancs­bő­rét sem.

A vi­lág­hírű, telt­kar­csú mo­dell nem rej­te­geti a fo­tó­zá­so­kon még a na­rancs­bő­rét sem. Erre biz­tat min­den nőt a vi­lá­gon!

Vadonatúj dallal tér vissza a Bon Bon!

Vadonatúj dallal tér vissza a Bon Bon!

Az új al­bu­mot már ta­vasz végén a ke­zük­ben tart­hat­ják a ra­jon­gók!

Mind­eh­hez pedig új album is tar­to­zik, amit ta­vasz végén már a ke­zük­ben is tart­hat­nak a ra­jon­gók!

Retro: ilyen boldogan mosolygott évekkel ezelőtt BB Évi!

Retro: ilyen boldogan mosolygott évekkel ezelőtt BB Évi!

A Big Bro­ther első győz­tese ele­inte vidám, si­ke­res fi­a­tal lány volt.

A Big Bro­ther első győz­tese ele­inte vidám, si­ke­res fi­a­tal lány volt.

Kiderült, ki váltja a távozó Gundel Takács Gábort!

Kiderült, ki váltja a távozó Gundel Takács Gábort!

Évek után tá­vo­zott a köz­mé­di­á­tól.

A mű­sor­ve­zető hosszú évek után tá­vo­zott a köz­mé­di­á­tól, he­lyét egy másik köz­ked­velt sze­mé­lyi­ség vette át.

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát, és egy já­tékra is hívta a ra­jon­gó­kat.

Hatalmasat robban a Bon Bon új dala, itt hallhatod először

Hatalmasat robban a Bon Bon új dala, itt hallhatod először

A több mint 20 éve aktív Bon Bon ze­ne­kar végre új szám­mal ör­ven­dez­teti meg az or­szá­got.

A több mint 20 éve aktív Bon Bon ze­ne­kar végre új szám­mal ör­ven­dez­teti meg az or­szá­got, és már nem is kell sokat aludni.

Újabb nagy név igazolt a TV2-höz!

Újabb nagy név igazolt a TV2-höz!

Éve­kig a kon­ku­rens csa­torna napi so­ro­za­tá­ban lát­hat­ták a nézők.

A szí­nész­nőt éve­kig a kon­ku­rens csa­torna napi so­ro­za­tá­ban lát­hat­ták a nézők, most új sze­rep­ben tűnik fel.

Közel négyszázezer ember nézte az Oscar-díjas magyar filmet!

Közel négyszázezer ember nézte az Oscar-díjas magyar filmet!

A Min­denki című rö­vidfilm ha­tal­mas si­kert ara­tott a köz­tévé nézői kö­zött.

A Min­denki című rö­vidfilm ha­tal­mas si­kert ara­tott a köz­tévé nézői kö­zött.

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

Igazi siker: Oscar-díjat nyert a magyar film!

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág, újabb Os­carral gaz­da­god­tunk. A MINDENKI! című film ren­de­zője meg­kapta méltó ju­tal­mát.

A Saul fia ta­va­lyi si­kere után idén ismét büszke lehet Ma­gyar­or­szág, újabb Os­carral gaz­da­god­tunk. A MINDENKI! című film ren­de­zője meg­kapta méltó ju­tal­mát.

Nézd meg elsőként nálunk a Tények világszínvonalú, megújult stúdióját!

Nézd meg elsőként nálunk a Tények világszínvonalú, megújult stúdióját!

Közel 3000 mun­ka­óra és több hó­na­pos meg­fe­szí­tett munka ered­mé­nyét mu­tat­ták be ma a TV2 mun­ka­tár­sai.

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Tel­je­sen meg­újul a Mokka.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Mi lesz így? Súlyos milliókat veszített Tóth Gabi

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi, aki arra szá­mí­tott, hogy meg­nyeri A Dalt és kijut az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Ren­ge­teg pénzt bu­kott Tóth Gabi, aki arra szá­mí­tott, hogy meg­nyeri A Dalt és kijut az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat. Mind­ezt rá­adá­sul a Távol-Ke­le­ten.

Új re­a­li­ty­vel támad a TV2. Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat. Mind­ezt rá­adá­sul a Távol-Ke­le­ten, Vi­et­nam­ból in­dulva egé­szen Thai­föl­dig. Gya­log, au­tó­val, ló­há­ton? - ki hogy tud. Nem len­nénk meg­lepve, ha né­hány kap­cso­lat is ve­szélybe ke­rülne.

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A fi­a­tal te­het­ség A Dal 2017 egyik csen­des győz­tese, aki a tá­ma­dá­sok el­le­nére büszke a tel­je­sít­mé­nyére.

A fi­a­tal te­het­ség A Dal 2017 egyik csen­des győz­tese, aki a tá­ma­dá­sok el­le­nére büszke a tel­je­sít­mé­nyére.

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol új mű­sor­ral bi­zo­nyít­hat.

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt.

Az éne­kesnő ál­lítja, nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt, habár őszin­tén hitte, hogy pro­duk­ci­ója meg­érett a végső győ­ze­lemre.

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség.

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség.

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

A szom­bati A Dal 2017 mű­sor­ban ki­de­rült, me­lyik elő­adó fogja kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

A Dal 2017 dön­tő­jé­ből az Origo című szám ju­tott ki az Eu­ro­ví­zi­óra, ame­lyet Pápai Joci adott elő.

A Dal 2017 dön­tő­jé­ből az Origo című szám ju­tott ki az Eu­ro­ví­zi­óra, ame­lyet Pápai Joci adott elő.

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val, a fan­tasz­ti­kus győ­ze­lem­ről pedig a mű­sor­ve­zető is meg­em­lé­ke­zett.

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Nem ön­ma­gá­ban, a da­lá­ban hitt.

Nem ön­ma­gá­ban, hanem a da­lá­ban hitt.

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Hosszú be­teg­ség után pén­te­ken örökre el­aludt a köz­ked­velt szí­nész.

Hosszú be­teg­ség után pén­te­ken örökre el­aludt a köz­ked­velt szí­nész.

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán. Ennek el­le­nére még vé­gig­ját­szotta az esti három órás elő­adást.

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán. Ennek el­le­nére még végig ját­szotta az esti három órás elő­adást.

Magyarország legjobb híradója készül: Jön az új Tények

Magyarország legjobb híradója készül: Jön az új Tények

A Tv2 le­kot­tázta a vi­lág­szín­vo­na­lat.

A leg­profibb ame­ri­kai és brit hír­adók je­len­tet­ték a ki­in­du­ló­pon­tot. A Tv2 szak­em­be­rei le­kot­táz­ták a vi­lág­szín­vo­na­lat.

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Oláh Ger­gő­vel foly­tatja to­vább.

Mol­nár Tibi, alias Trap ka­pi­tány Oláh Gergő csa­pa­tá­val foly­tatja to­vább a pá­lyá­ját.

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

Ke­resi a csa­torna az utó­dot, akit már lehet, hogy meg is ta­lált...

A nép­szerű tévés né­hány hete dön­tött a vál­tás mel­lett. Azóta ke­resi a csa­torna az utó­dot, akit már lehet, hogy meg is ta­lált...