SZTÁR

SHOWBIZ

Most jelentették be: otthonában elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: otthonában elhunyt a népszerű színész

91 éves volt.

A le­gen­dás ko­mi­kus egy ideje már be­te­ges­ke­dett. Ha­lál­hí­rét ügy­nöke erő­sí­tette meg.

Hatalmas megtiszteltetésben részesült a TV2 felfedezettje!

Hatalmas megtiszteltetésben részesült a TV2 felfedezettje!

A fi­a­tal tini a ki­emel­kedő mun­ká­jáért meg­kapta a Nem­zet Fi­a­tal Te­het­sé­ge­i­ért Ösz­tön­dí­jat.

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Van az a szint, ami­kor már nem na­gyon lehet hi­bázni és Kim Kar­das­hian tudja, ő már ezen a szin­ten van.

Van az a szint, ami­kor már nem na­gyon lehet hi­bázni és Kim Kar­das­hian tudja, ő már ezen a szin­ten van.

Igazuk van? Ezért támadják Erdélyi Mónikát

Igazuk van? Ezért támadják Erdélyi Mónikát

Er­dé­lyi Mó­nika a mű­sora miatt ma­gya­ráz­kod­hat: töb­ben je­lez­ték, nem hi­gi­é­ni­kus, ahogy süt-főz. A Chili TV sztárja meg­védi magát.

Áll a bál: nyilvánosan esett egymásnak a két magyar sztárénekes

Áll a bál: nyilvánosan esett egymásnak a két magyar sztárénekes

Ha­tal­mas vita rob­bant ki.

Ha­tal­mas vita rob­bant ki. Erre még a ba­rát­sá­guk is rá­me­het!

Posztolt az álompár: különleges férfi rabolta el Palvin Barbi szívét

Posztolt az álompár: különleges férfi rabolta el Palvin Barbi szívét

Úgy tűnik, egyre ko­mo­lyabb lesz ez a bim­bózó kap­cso­lat.

Úgy tűnik, egyre ko­mo­lyabb lesz ez a bim­bózó kap­cso­lat. A sze­ren­csés fiú édes fotót tett közzé.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

A híres tévés a fe­le­sé­gé­nek és az el­vo­nó­nak kö­szön­heti éle­tét. Most meg­tör­ten val­lott arról, ogy ho­gyan né­zett szembe a saját dé­mo­na­i­val.

A híres tévés a fe­le­sé­gé­nek és az el­vo­nó­nak kö­szön­heti éle­tét. Most meg­tör­ten val­lott arról, ogy ho­gyan né­zett szembe a saját dé­mo­na­i­val.

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

Újabb sztár szü­le­tett!

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Újra lát­hat­juk a TV2-n.

Újra lát­hat­juk a TV2-n az or­szág leg­is­mer­tebb mű­sor­ve­ze­tő­jét, aki iz­ga­tot­tan várja a sze­rep­lést!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek?

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek? Ennek jár­tunk utána!

Nagy bejelentést tett az egykori köztévés

Nagy bejelentést tett az egykori köztévés

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb te­le­ví­zi­ósa idén mon­dott fel az MTVA-nál, azóta pedig kü­lön­böző sport­ese­mé­nyek há­zi­gaz­dá­ja­ként te­vé­keny­ke­dik.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb te­le­ví­zi­ósa idén mon­dott fel az MTVA-nál, azóta pedig kü­lön­böző sport­ese­mé­nyek há­zi­gaz­dá­ja­ként te­vé­keny­ke­dik.

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott.

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott, ami­kor rájuk tá­mad­tak, és ők nem tud­tak el­me­ne­külni.

Családi vakáció - így néznek ki ma a kedvenceink!

Családi vakáció - így néznek ki ma a kedvenceink!

Clark Gris­wold el­ha­tá­rozza, Chi­ca­gó­ból egye­ne­sen Ka­li­for­ni­áig viszi a csa­lád­ját - az is mind­egy, mibe kerül.

Clark Gris­wold el­ha­tá­rozza, Chi­ca­gó­ból egye­ne­sen Ka­li­for­ni­áig viszi a csa­lád­ját - az is mind­egy, mibe kerül. Az úti­cél egy vi­dám­park, és egy fel­hőt­len szó­ra­ko­zás. Csat­la­ko­zik hoz­zá­juk egy idős rokon, és egy hamis kutya. A film 15 mil­li­ó­ból ké­szült, hat­va­nat ho­zott.

Hatalmas csalódás: két világsztár is lemondta a Sziget koncertjét

Hatalmas csalódás: két világsztár is lemondta a Sziget koncertjét

A Szi­get Fesz­ti­vá­lon lép­tek volna fel, de az utolsó pil­la­nat­ban vissza­lép­tek.

A Szi­get Fesz­ti­vá­lon lép­tek volna fel, de az utolsó pil­la­nat­ban le­mond­ták a sze­rep­lést. A szer­ve­zők pedig igye­kez­nek más hí­res­sé­gek­kel kár­pó­tolni a fesz­ti­vá­lo­zó­kat.

Nem hiszed el, mit ajánlottak fel Demcsák Zsuzsának!

Nem hiszed el, mit ajánlottak fel Demcsák Zsuzsának!

A mű­sor­ve­ze­tő­nőt ren­ge­te­gen ke­re­sik a vizes vb alatt, min­denki je­gyet sze­retne tőle sze­rezni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nőt ren­ge­te­gen ke­re­sik a vizes vb alatt, min­denki je­gyet sze­retne tőle sze­rezni.

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Elér­ke­zett­nek látja az időt a vál­tásra.

Elér­ke­zett­nek látja az időt, hogy át­áll­jon a ka­mera túl­ol­da­lára.

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták.

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt kisfiát.

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon!

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Köz­le­ményt adott ki a TV2.

Köz­le­ményt adott ki a TV2, ezzel re­a­gálva a csü­tör­tö­kön meg­je­lent alap­ta­lan plety­kákra.

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Ki­pat­tant az au­tó­já­ból és a meg­szep­pent csa­lád­apá­hoz ro­hant or­dítva.

Ki­pat­tant az au­tó­já­ból és a meg­szep­pent csa­lád­apá­hoz ro­hant or­dítva.

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Még csak fél­idő­nél jár a Bu­da­pest Park, de nincs okuk pa­naszra. Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott ott.

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott a le­gen­dás he­lyen.

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

A 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban hír­ol­va­só­ként is ki­pró­bál­hatta magát Wos­sala Ro­zina.

A 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban hír­ol­va­só­ként is ki­pró­bál­hatta magát Wos­sala Ro­zina.

Meglepő bejelentést tettek: kiderült, ki érkezik a csatornához

Meglepő bejelentést tettek: kiderült, ki érkezik a csatornához

Tör­té­nel­met ír a csa­torna ezzel.

Tör­té­nel­met ír a csa­torna ezzel a me­rész lé­pés­sel, de a ra­jon­gók nem lel­ke­sed­nek.

Bajban a sztárénekesnő: miatta törött el rajongója lába

Bajban a sztárénekesnő: miatta törött el rajongója lába

75 ezer dol­lárt és egy ra­jon­gót ve­szít­het Gwen Ste­fani, mert észak-ka­ro­li­nai kon­cert­jén meg­gon­do­lat­la­nul vi­sel­ke­dett.

Magyar fotós készített exkluzív képet a világsztár legújabb szerepéről

Magyar fotós készített exkluzív képet a világsztár legújabb szerepéről

Az Al Pa­cino fő­sze­rep­lé­sé­vel ké­szülő so­ro­zat­nak egy­előre nincs címe.

Az Al Pa­cino fő­sze­rep­lé­sé­vel ké­szülő so­ro­zat­nak egy­előre nincs címe, de köz­zé­tet­ték az első hi­va­ta­los fény­ké­pet róla.

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Nem éppen vissza­fo­gott vi­sel­ke­dé­sé­ről híres a tévés.

Nem éppen vissza­fo­gott vi­sel­ke­dé­sé­ről híres a tévés, és most is sok­kolta a köz­vé­le­ményt.

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Ha­waii-on ké­szül a Ju­ras­sic Wordl foly­ta­tása, le­si­fo­tók is van­nak.

Más­fél év­ti­ze­des szám­űze­tés után, ta­valy­előtt tér­tek vissza a dinók a film­vá­szonra, és bár sokan vol­tak a szkep­ti­ku­sok, a Ju­ras­sic World ha­tal­mas siker lett. Itt a foly­ta­tás.

Részegen okozott botrányt az ötgyerekes sztáranyuka

Ez aztán kínos: részegen okozott botrányt az ötgyerekes sztáranyuka

Egy szál­loda ven­dé­ge­i­nek oko­zott kínos per­ce­ket az ön­ma­gát égető tévés.

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Megér­ke­zett a nyár slá­gere ma­gya­rul! Őrü­le­tes dal szü­le­tett a Des­pa­cito min­tá­jára.

Megér­ke­zett a nyár slá­gere ma­gya­rul! Őrü­le­tes dal szü­le­tett a Des­pa­cito min­tá­jára.

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

A Gre­ase ra­jon­gói nem is tud­ják el­kép­zelni, mi tör­tén­he­tett.

A Gre­ase ra­jon­gói nem is tud­ják el­kép­zelni, mi tör­tén­he­tett a szí­nésznő ar­cá­val.

Most közölték: éjjel elhunyt a 39 éves népszerű színész

Most közölték: éjjel elhunyt a 39 éves népszerű színész

Egy be­teg­ség szö­vőd­mé­nye­ibe halt bele a te­het­sé­ges szí­nész.

Egy be­teg­ség szö­vőd­mé­nye­ibe halt bele a te­het­sé­ges szí­nész.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Irány a Balaton: Ezen a hétvégén is berobban a Plázs!

Irány a Balaton: Ezen a hétvégén is berobban a Plázs!

Ha hét­vége, akkor újra Sió­fok, és ez nem lehet más­ként ezen a hét­vé­gén sem, ami­kor Ganxsta Zolee és a Kar­tel bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Ha hét­vége, akkor újra Sió­fok, és ez nem lehet más­ként ezen a hét­vé­gén sem, ami­kor az an­gyal­földi gettó fe­ne­gye­reke, Ganxsta Zolee és a Kar­tel bor­zolja a ke­dé­lye­ket és kó­colja a ha­ja­kat pén­te­ken, szom­ba­ton pedig a ret­ró­csa­pa­tás nagy­ágyúja, a Koz­mix veri fel a ho­mo­kot a Ba­la­ton buli köz­pont­já­ban, a sió­foki PLÁZSon. Öröm a nagy­ér­de­mű­nek, hogy mind­két kon­cert in­gye­nes.

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben.

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó, mely a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben telet va­rá­zsol a Mar­git­szi­geti Sza­bad­téri Szín­padra is.

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

A kü­lönb­ség annyi, hogy ez a Bar­bara Bra­zí­li­á­ban szü­le­tett és va­ló­szí­nű­leg nem ka­vart még Ha­mil­ton­nal.

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Az éne­kesnő és Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Az éne­kesnő és a Tha Shud­ras­ból is­mert Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Váratlanul elhunyt a rapperlegenda!

Elhunyt a rapperlegenda!

Gyá­szol a sztár­vi­lág. A halál oka egy­előre rej­tély.

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka egy­előre is­me­ret­len.

A Tények lenyomta a konkurenciát

A Tények lenyomta a konkurenciát

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

A világ legjobb száma? - Imádod, vagy az agyadra megy?

A világ legjobb száma? - Imádod, vagy az agyadra megy?

A sta­tisz­ti­ku­sok sze­rint bo­rí­té­kol­ható: PSY - Gang­nam Style című nó­tá­já­nak meg van­nak szám­lálva a nap­jai.

A sta­tisz­ti­ku­sok sze­rint bo­rí­té­kol­ható: PSY - Gang­nam Style című nó­tá­já­nak meg van­nak szám­lálva a nap­jai.

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek.

Mastodon: lemezbemutató koncert a Barba Negra Trackben

Mastodon: lemezbemutató koncert a Barba Negra Trackben

Jú­nius 14-én új al­bu­má­val ér­ke­zik Bu­da­pestre a az el­múlt évek egyik leg­in­kább ün­ne­pelt metal ze­ne­kara. A 17 éve mű­ködő at­lan­tai Mas­to­don­nak ez lesz az első ön­álló hazai kon­certje, ame­lyen a szinte egy­ön­tetű lel­ke­se­dés­sel fo­ga­dott új lemez, az Em­pe­ror Of Sand kerül majd be­mu­ta­tásra.

Megválasztották, ő idén a Miss World Hungary

Megválasztották, ő idén a Miss World Hungary

Több száz je­lent­kező közül vá­lasz­tot­ták ki Ma­gyar­or­szág leg­szebb lá­nyát.

Több száz je­lent­kező közül vá­lasz­tot­ták ki Ma­gyar­or­szág leg­szebb lá­nyát.

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög. A PLÁZS idén is ga­ran­cia a fe­led­he­tet­len es­ték­hez és már az in­dí­tás is igen erős.

Szó sincs Friderikuszról a TV2-nél

Szó sincs Friderikuszról a TV2-nél

Senki sem érti, hon­nan jö­he­tett a hír, hogy Fri­de­ri­kusz Sán­dor vissza­tér a TV2 kép­er­nyő­jére.

Senki sem érti, hon­nan jö­he­tett a hír, hogy Fri­de­ri­kusz Sán­dor vissza­tér a TV2-re az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című pro­duk­ci­ó­ban.

Kiderült Friderikusz Sándor titka, ezt kevesen gondolták volna

Kiderült Friderikusz Sándor titka, ezt kevesen gondolták volna

Iga­zán meg­lepő, hogy a bot­rá­nyos búcsú után így dön­tött a nép­szerű mű­sor­ve­zető!

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják.

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják a le­gen­dás Va­lami Ame­ri­kát. A He­rendi Gábor je­gyezte mozi har­ma­dik ré­szét 35 napon át for­gat­ják majd.

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS!

Eldőlt! Ők nyerték a Nagy duett-et!

Eldőlt! Ők nyerték a Nagy duett-et!

Vá­rat­lan meg­le­pe­tés a TV2 show­mű­so­rá­ban.

Hetek óta egy kér­dés tar­totta láz­ban a ma­gyar té­vé­né­ző­ket: ki nyeri meg A nagy duett ötö­dik éva­dát, ki lesz az a sztár­pár, aki csat­la­koz­hat az ed­digi nyer­te­sek­hez. Ez sem titok többé.

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél, ahol a nézők a hét min­den­nap­ján ta­lál­koz­hat­nak velük.

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél, ahol a nézők a hét min­den­nap­ján ta­lál­koz­hat­nak velük.

Megint tarolt a TV2: Rekordok döltek

Megint tarolt a TV2: Rekordok döltek

Az el­múlt hét év leg­szo­ro­sabb ered­mé­nyét hozta a má­jusi hónap.

Az el­múlt hét év leg­szo­ro­sabb ered­mé­nyét hozta a má­jusi hónap, mind­össze 4% pont volt a kü­lönb­ség a TV2 Cso­port és az RTL Cso­port tel­jes napos kö­zön­ség­ará­nya kö­zött.

Ez aztán kínos: azt se tudta az énekes, hol van

Ez aztán kínos: azt se tudta az énekes, hol van

Lon­dont kö­szön­tötte.

A man­ches­teri jó­té­kony­sági kon­cer­ten lé­pett fel a Black Eyed Peas, bár az éne­ke­sük azt hitte, Lon­don­ban van.

Íme, A Nagy Duett eddigi legemlékezetesebb pillanatai!

Íme, A Nagy Duett eddigi legemlékezetesebb pillanatai!

Vé­gé­hez kö­ze­le­dik az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb zenés mű­sora.

Vé­gé­hez kö­ze­le­dik A Nagy Duett, az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb zenés mű­sora.

A PLÁZS a Halott Pénzzel kezdődik

A PLÁZS a Halott Pénzzel kezdődik

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS, ahol a luxus pi­he­nés mellé es­tén­ként a leg­ki­vá­lóbb hazai ze­ne­ka­rok jár­nak.

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS, ahol a luxus pi­he­nés mellé es­tén­ként a leg­ki­vá­lóbb hazai ze­ne­ka­rok jár­nak.

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Kiderült, miért nem használt kaszkadőrt Roger Moore

Újabb tit­kok de­rül­tek ki a szí­nész­ről.

Igazi mo­zi­i­kon volt, aki jel­leg­ze­tes angol hu­mo­rá­val az egész vi­lá­got meg­hó­dí­totta.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

A kocsiban mosnak fogat Edvin Marton fiai!

A kocsiban mosnak fogat Edvin Marton fiai!

A szép­sé­ges anyuka szá­mára fon­tos, hogy fiai egész­sé­ge­sek és ápol­tak le­gye­nek, ezért drasz­ti­kus mód­sze­re­ket ve­tett be a siker ér­de­ké­ben.

A szép­sé­ges anyuka szá­mára fon­tos, hogy fiai egész­sé­ge­sek és ápol­tak le­gye­nek, ezért drasz­ti­kus mód­sze­re­ket ve­tett be a siker ér­de­ké­ben.

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

El­mondta az igaz­sá­got!

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Nincs több kérdés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

Nincs több kérdés, megvannak a NAGY-SZÍN-PAD döntősei!

Három pro­duk­ció ju­tott a dön­tőbe.

A május 27-i dön­tőbe három pro­duk­ció is be­ju­tott, a tét óri­ási.

Exkluzív fotók A Nagy Duett titkos próbájáról!

Exkluzív fotók A Nagy Duett titkos próbájáról!

A Ri­post Mádai Vi­vien és Csipa tánc- és ének­pró­bá­ján járt, ahol vic­ces pil­la­na­to­kat kap­tunk len­cse­végre.

A Ri­post Mádai Vi­vien és Csipa tánc- és ének­pró­bá­ján járt, ahol vic­ces pil­la­na­to­kat kap­tunk len­cse­végre.

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból a mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki híres a jó hu­mo­rá­ról.

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból a mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki híres a jó hu­mo­rá­ról.

Dráma élő adásban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett

Dráma élő adásban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett

Újabb ked­­venc pá­­ros­­tól kel­­lett bú­­csúzni, így jövő héten már csak öt pár­­nak lehet druk­­kolni.

Újabb ked­­venc pá­­ros­­tól kel­­lett bú­­csúzni, így jövő héten már csak öt pár­­nak lehet druk­­kolni.

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Sosem látott fotó került elő a két színészlegendáról!

Cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat okoz­tak.

A két mű­vész éve­ken át cso­dá­la­tos pil­la­na­to­kat oko­zott a szín­pa­don a né­zők­nek.

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

Íme az Eurovíziós Dalfesztivál idei nyertese!

El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

A 62. Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál nyer­te­sét kö­szönt­het­jük ma este. El­söprő fö­lénnyel nyert a dala.

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Pápai Joci egyenesen az Eurovízióról üzent a magyaroknak

Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Pápai Joci kép­vi­seli ha­zán­kat a 62. Eu­rov­zí­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Az éne­kes, mi­u­tán na­gyot éne­kelt a döntő szín­pa­dán, Fa­ce­boo­kon üzent a ma­gya­rok­nak.

Imádták Pápai Jocit az Eurovízió döntőjében

Imádták Pápai Jocit az Eurovízió döntőjében

El­ké­pesztő! Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő Pápai Joci apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

El­ké­pesztő! Szen­zá­ciós elő­adást lát­ha­tott Eu­rópa! Az idén ha­zán­kat kép­vi­selő Pápai Joci apait-anyait be­le­adott az Eu­ro­ví­zió dön­tő­jé­ben!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

Exkluzív titkokat árult el Pápai Joci ruhájáról a stylist!

A ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Az éne­kes kü­lön­le­ges öl­tö­zék­ben lé­pett szín­padra csü­tör­tö­kön, a ru­há­nak fon­tos mon­da­ni­va­lója van.

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Elképesztő siker, vastapsot kapott Pápai Joci Kijevben!

Le­nyű­gözte a nem­zet­közi szín­pa­dot.

Az éne­kes meg­ér­demli a to­vább­ju­tást, le­nyű­gözte a nem­zet­közi szín­pa­dot.

Fiatal magyar alkotók keltik életre Hollywood atyját

Fiatal magyar alkotók keltik életre Hollywood atyját

A vi­lá­gon elő­ször ké­szült mozi a ma­gyar szár­ma­zású film­mo­gul­ról, Adolf Zu­kor­ról.

A vi­lá­gon elő­ször ké­szült mozi a ma­gyar szár­ma­zású film­mo­gul­ról, Adolf Zu­kor­ról. A 25 DOLLÁR című rö­vidfilm Can­nes-ban de­bü­tál.

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú még vár Friderikuszra

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy már­ci­us­ban a show­man csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­szállt az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ból.

Hajdú Péter és Fri­de­ri­kusz Sán­dor csú­nyán össze­ve­szett, ami­kor ta­valy már­ci­us­ban a show­man csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­szállt az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című mű­sor­ból.

Már barátkozik Kijevben Pápai Joci

Már barátkozik Kijevben Pápai Joci

A ma­gyar éne­kes egyre iz­ga­tot­tabb, ahogy éle­se­dik a hely­zet Ki­jev­ben.

A ma­gyar éne­kes egyre iz­ga­tot­tabb, ahogy éle­se­dik a hely­zet Ki­jev­ben az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Pápai Jo­ci­nak szer­dán újra kö­zön­ség előtt kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

Meglepő bejelentést tett Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­köl­tö­zik ott­hon­ról - per­sze csak egy rövid időre. De jó ügyet fog szol­gálni.

Dráma élő adásban: ez a páros esett ki A Nagy Duett versenyéből

Dráma élő adásban: ez a páros esett ki A Nagy Duett versenyéből

Így jövő héten már csak hat pár­nak lehet druk­kolni.

Újabb ked­venc pá­ros­tól kel­lett bú­csúzni, így jövő héten már csak hat pár­nak lehet druk­kolni.