SZTÁR

LOVE

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik vissza.

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban! Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

Nem hiszed el, kivel vigasztalódik a válófélben lévő Jennifer Aniston

Nem hiszed el, kivel vigasztalódik a válófélben lévő Jennifer Aniston

Ér­de­kes dol­go­kat ko­tyo­gott ki egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát.

Ér­de­kes dol­go­kat ko­tyo­gott ki egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát.

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett.

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Nagy a bol­dog­ság!

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Újabb fordulat L.L. Junior szerelmi életében!

Újabb fordulat L.L. Junior szerelmi életében!

Pár hét­tel ez­előtt még arról cik­kez­tek a lapok, hogy az éne­kes kap­cso­lata tönk­re­ment meny­asszo­nyá­val!

Pár hét­tel ez­előtt még arról cik­kez­tek a lapok, hogy az éne­kes kap­cso­lata tönk­re­ment meny­asszo­nyá­val!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Exkluzív fotó, várandós kedvesével romantikázott Koko!

Exkluzív fotó, várandós kedvesével romantikázott Koko!

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó ha­ma­ro­san har­mad­szorra is apa lesz, meny­asszo­nya po­cakja szé­pen nö­vek­szik.

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó ha­ma­ro­san har­mad­szorra is apa lesz, meny­asszo­nya po­cakja szé­pen nö­vek­szik.

Élő adásban vallottak szerelmet a TV2 sztárjának

Élő adásban vallottak szerelmet a TV2 sztárjának

Nagy Réka meg­ha­tó­dott.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor le­ját­szot­ták neki a meg­ható vi­de­óüze­ne­tet. Nagy Réka no­vem­ber óta van együtt a pár­já­val.

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

A rúd­tánc ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója fon­tos­nak tartja, hogy a min­den­na­pok szür­ke­sé­gé­ben is meg­őrizze a tüzet.

Váratlan fordulat: újra együtt látták az egykori filmes álompárt!

Váratlan fordulat: újra együtt látták az egykori filmes álompárt!

A fi­a­tal sztá­rok négy évig al­kot­tak egy párt.

A fi­a­tal sztá­rok négy évig éltek sze­re­lem­ben, a sza­kí­tá­suk után újra össze­jöt­tek, majd ismét szét­vál­tak út­jaik. Ra­jon­góik a mai napig nem tud­ták fel­dol­gozni a sza­kí­tá­su­kat. Most újból együtt mu­tat­koz­tak. Ki­sül­het még ebből va­lami?

Romantikus, így ünnepli a Valentin-napot Liptai Claudia és vőlegénye!

Romantikus, így ünnepli a Valentin-napot Liptai Claudia és vőlegénye!

A mű­sor­ve­zető meg­ható fotót osz­tott meg ket­te­jük­ről.

A mű­sor­ve­zető meg­ható fotót osz­tott meg ket­te­jük­ről, amin jól lát­szik, hogy su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg.

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik, fittyet hányva a 24 év kor­kü­lönb­ségre.

Berki Krisztián lebukott: Ő az új szerelme

Berki Krisztián lebukott: Ő az új szerelme

Öt hó­nap­pal a sza­kí­tás után...

Öt hó­nap­pal az­után, hogy Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela hi­va­ta­lo­san is kü­lön­vált, a mű­sor­ve­ze­tőre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Egé­szen más volt a hely­zet, ami­kor össze­jött 21 éves ked­ve­sé­vel...

Egé­szen más volt a hely­zet, ami­kor össze­jött mind­össze 21 éves ked­ve­sé­vel...

Lebukott, szakítása után új pasit talált magának Dér Heni

Lebukott, szakítása után új pasit talált magának Dér Heni

Az éne­kes­nő­nek sze­rel­mes le­ve­let kül­dött a ked­vese. Így kény­te­len volt be­val­lani, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Az éne­kes­nő­nek sze­rel­mes le­ve­let kül­dött a ked­vese. Így kény­te­len volt be­val­lani, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Megmutatta az arcát: ő csábította el Szőcs Renit

Megmutatta az arcát: ő csábította el Szőcs Renit

A 22 éves éne­kesnő so­káig ti­tok­ban tar­totta, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

A 22 éves éne­kesnő so­káig ti­tok­ban tar­totta, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Annyira cuki videó készült Bruce Willisről, hogy elképzelni se tudod

Annyira cuki videó készült Bruce Willisről, hogy elképzelni se tudod

Lát­tuk már asz­te­ro­ida, ter­ro­ris­ták és űr­lé­nyek ellen is har­colni. Így vi­szont még soha az élet­ben.

Fiatal szerelmével menekült el a világ elől az 50 éves sztáranyuka

Fiatal szerelmével menekült el a világ elől az 50 éves sztáranyuka

A szí­nésznő sze­rel­mé­hez köl­tö­zött Fran­cia­or­szágba, ahol igye­kez­nek ren­ge­teg időt együtt töl­teni.

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Későn ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, nála fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel pedig hosszú távra ter­vez­nek.

Elő a zsebkendőt! Istenes Bence lángoló érzelmeiről vallott!

Elő a zsebkendőt! Istenes Bence lángoló érzelmeiről vallott!

A sze­re­lem már 2012 óta tom­bol Is­te­nes Bence és Cso­bot Adél kö­zött. A mű­sor­ve­zető ta­valy el­je­gyezte gye­reke any­ját, akit nap­ról napra job­ban imád!

Vízesés alatt szerelmeskedett Kandász Andi és férje!

Vízesés alatt szerelmeskedett Kandász Andrea és férje!

Egy hó­na­pos ro­man­ti­kus uta­zásra in­dult még de­cem­ber­ben Kan­dász And­rea és férje.

Egy hó­na­pos ro­man­ti­kus uta­zásra in­dult még de­cem­ber­ben Kan­dász And­rea és férje, Fe­renc.

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Min­den apró rész­le­tet el­ter­ve­zett.

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

Színházi pletyka, ezt gondolja Bódi Sylviről a nős magyar színész exe

Színházi pletyka, ezt gondolja Bódi Sylviről a nős magyar színész exe

Ér­de­kes dol­go­kat sut­tog­nak a fo­lyo­són.

Ér­de­kes dol­go­kat sut­tog­nak a fo­lyo­són.

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Az éne­kesnő ked­vese szü­le­tés­nap­ját tar­totta a na­pok­ban.

Az éne­kesnő ked­vese szü­le­tés­nap­ját tar­totta a na­pok­ban, meg­ható kép ké­szült róluk.

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

A fotós ta­valy, a leg­na­gyobb ti­tok­ban há­za­so­dott össze élete sze­rel­mé­vel.

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

A há­zas­pár ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben uta­zott el pi­henni.

Lebukott Szente Vajk és Bódi Sylvi: Összejöttek!

Lebukott Szente Vajk és Bódi Sylvi: Összejöttek!

Egy bel­vá­rosi kö­zért­ben vá­sá­rol­gat­tak együtt. Úgy vi­sel­ked­tek, mint egy há­zas­pár.

Egy bel­vá­rosi kö­zért­ben vá­sá­rol­gat­tak együtt. Úgy vi­sel­ked­tek, mint egy há­zas­pár.

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb, mint va­laha, hi­szen a na­pok­ban vi­lágra jött kisfia, Kevin.

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb, mint va­laha, hi­szen a na­pok­ban vi­lágra jött kisfia, Kevin.

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Az új­don­sült fe­le­ség még min­dig a mé­zes­he­teit éli a ked­ve­sé­vel, és bol­do­gabb, mint va­laha.

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Itt nevelik majd a gyerekeiket Kulcsár Edináék

Iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

A szép­ség­ki­rálynő és ked­vese nagy fába vág­ták a fej­szé­jü­ket, iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kezd­tek.

Nézettségi rekord! Jolly Sandro új dalával Suzynak üzent!

Nézettségi rekord! Jolly Sandro új dalával Suzynak üzent!

Az éne­kes Va­len­tin-napra írta Suzy­nak az ér­zel­mes sze­relmi val­lo­mást, amit már több, mint száz­ez­ren lát­tak a Yo­u­tube-on!

Az éne­kes Va­len­tin-napra írta Suzy­nak az ér­zel­mes sze­relmi val­lo­mást, amit már több, mint száz­ez­ren lát­tak a Yo­u­tube-on!

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét - már arra köt­nek fo­ga­dá­so­kat, mi­lyen címet kap­nak II. Er­zsé­bet­től.

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét - már arra köt­nek fo­ga­dá­so­kat, mi­lyen címet kap­nak II. Er­zsé­bet­től.

Pataky Attila megdöbbentő kijelentést tett fiatal szerelméről

Pataky Attila megdöbbentő kijelentést tett fiatal szerelméről

Nem csoda, hogy a ro­cker bo­lon­dul a nála 28 évvel fi­a­ta­labb Or­si­ért.

Nem csoda, hogy a ro­cker bo­lon­dul a nála 28 évvel fi­a­ta­labb Or­si­ért.

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Kisfia már alig várja a lag­zit.

Kisfia már neki is sze­gezte a kér­dést: most akkor lesz es­kü­vőd, mama?

Hihetetlenül aranyos családi fotót osztott meg Szabó Zsófi!

Hihetetlenül aranyos családi fotót osztott meg Szabó Zsófi!

Él­vezi az anya­ság min­den per­cét.

A csi­nos mű­sor­ve­zető él­vezi az anya­ság min­den per­cét, csak úgy su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Hoppá, ezt jósolták a magánytól szenvedő Zalatnay Cininek

Hoppá, ezt jósolták a magánytól szenvedő Zalatnay Cininek

Ha­ma­ro­san rá­ta­lál a sze­re­lem?

Ha min­den igaz, ha­ma­ro­san rá­ta­lál a sze­re­lem!

Lebukott az 59 éves színésznő, ezt a fiatal férfit csókolja

Lebukott az 59 éves színésznő, ezt a fiatal férfit csókolja

Újra sze­rel­mes az 59 éves bom­bázó.

Újra sze­rel­mes az 59 éve­sen is bom­bázó szí­nésznő, vá­lasz­tottja pedig egy igen ele­gáns úri­em­ber.

Nagy bejelentés, eljegyezte szerelmét a világhírű énekes

Nagy bejelentés, eljegyezte szerelmét a világhírű énekes

Az angol éne­kes az öröm­hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte ra­jon­gó­i­val. Fotót is csa­tolt!

Az angol éne­kes az öröm­hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte ra­jon­gó­i­val. Fotót is csa­tolt!

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

A hí­res­ség egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

Tündéri fotó, hatalmasra nőtt Liptai Claudia kisfia!

Rit­kán mu­tatja meg sze­ret­teit.

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg csa­ládja mind­két férfi­tag­ját a nagy­kö­zön­ség­nek.

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Nem is le­hetne bol­do­gabb Kim Kar­das­hian és Kanye West, ugyanis vi­lágra jött har­ma­dik ba­bá­juk!

Nem is le­hetne bol­do­gabb Kim Kar­das­hian és Kanye West, ugyanis vi­lágra jött har­ma­dik ba­bá­juk!

Egzotikus szigetre repítette párja a szexi magyar sztárt

Egzotikus szigetre repítette párja a szexi magyar sztárt

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pár­já­val, Má­té­val ket­tes­ben uta­zott el a Maldív-szi­ge­tekre.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pár­já­val, Má­té­val ket­tes­ben uta­zott el a Maldív-szi­ge­tekre. Ada két és fél éve él táv­kap­cso­lat­ban.

Ismét együtt az álompár! Kiss Daniella újra összejött Bereczki Zoltán unokaöccsével

A szépségkirálynő újra összejött Bereczki Zoltán unokaöccsével

A kap­cso­lat nagy sze­re­lem­nek in­dult, de egy időre ket­té­vál­tak út­jaik. Kiss Da­ni­ella és Haj­nis Bá­lint új­ra­kezd­ték kap­cso­la­tu­kat.

Mutatjuk az első fotókat Rácz Gergő titkos esküvőjéről

Mutatjuk az első fotókat Rácz Gergő titkos esküvőjéről

De­cem­ber­ben állt oltár elé.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kese de­cem­ber­ben kí­sérte oltár elé sze­rel­mét.

Dúl a szerelem a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójában

Dúl a szerelem a Sztárban Sztár meg egy kicsi stúdiójában

A kö­zön­ség so­ra­i­ban fo­tóz­tuk le Fésűs Nellyt és sze­rel­mét, akik le sem ta­gad­hat­nák, mi­lyen bol­do­gok együtt!

A kö­zön­ség so­ra­i­ban fo­tóz­tuk le Fésűs Nellyt és sze­rel­mét, akik le sem ta­gad­hat­nák, mi­lyen bol­do­gok együtt!

Lebuktatták, milliárdos üzletembert szeret Angelina Jolie?

Lebuktatták, milliárdos üzletembert szeret Angelina Jolie?

A szí­nésznő azóta nem ran­di­zott sen­ki­vel, hogy 2016 szep­tem­be­ré­ben be­adta a vá­ló­pert.

A szí­nésznő azóta nem ran­di­zott sen­ki­vel, hogy 2016 szep­tem­be­ré­ben be­adta a vá­ló­pert.

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Garantálni tudjuk, hogy ezeknél cukibb sztárbaba képek nincsenek!

Jes­sica Alba nem a le­ve­gőbe be­szélt, ami­kor azt mondta, a lá­nyai imád­ják az öccsü­ket.

Lefotóztuk, ezt a gyönyörű tinit szereti Fodor Erik

Lefotóztuk, ezt a gyönyörű tinit szereti Fodor Erik

Adás­szü­ne­te­ben an­da­log­tak.

A te­het­sé­ges éne­kes a műsor adás­szü­ne­te­i­ben an­dal­gott ked­ve­sé­vel. Alig akar­ták el­en­gedni egy­más kezét.

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

A latin pop­éne­kes és fes­tő­mű­vész sze­relme ti­tok­ban kö­töt­tek me­leg­há­zas­sá­got, de azt ter­ve­zik, hogy na­gyobb bu­li­val is meg­ün­nep­lik majd.

A latin pop­éne­kes és fes­tő­mű­vész sze­relme ti­tok­ban kö­töt­tek me­leg­há­zas­sá­got, de azt ter­ve­zik, hogy na­gyobb bu­li­val is meg­ün­nep­lik majd.

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

Tündéri fotót osztott meg a gyermekeiről Szinetár Dóra!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli im­má­ron há­rom­gyer­me­kes édes­anya­ként.

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb kor­sza­kát éli im­má­ron há­rom­gyer­me­kes édes­anya­ként.

Elképesztő helyen ünnepelte a születésnapját Debreczeni Zita!

Elképesztő helyen ünnepelte a születésnapját Debreczeni Zita!

A barna szép­ség a fér­jé­vel uta­zott az eg­zo­ti­kus vi­dékre.

A barna szép­ség a fér­jé­vel uta­zott az eg­zo­ti­kus vi­dékre, ahol bol­do­gan telt a jeles nap.

Benkő Dánielre izgatóan hat Bazsarózsa tánca

Benkő Dánielre izgatóan hat Bazsarózsa tánca

A lant­mű­vész és fi­a­tal mú­zsája kö­zött még min­dig lán­gol a tűz. Benkő Dá­niel latin sze­rető mód­jára vi­sel­ke­dik a tánc­par­ket­ten Ba­zsa­ró­zsa mel­lett.

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett.

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett, ki­csit mégis se­gí­tett abban, hogy sze­ret­tei egy­másra ta­lál­ja­nak.

Nem titkolóznak tovább: Éliás Juniorral alkot egy párt Létay Dóra!

Nem titkolóznak tovább: Éliás Juniorral alkot egy párt Létay Dóra!

Volt férje ha­lála után fél évvel, egy közös munka során ta­lált rá a sze­re­lem Létay Dó­rára.

Kiszel Tünde lányát ennyire szereti a pasija

Kiszel Tünde lányát ennyire szereti a pasija

Do­na­tella dzsessz­ze­nés­szel bol­dog.

Do­na­tella vi­lág­hírű dzsessz­ze­nészbe sze­rel­mes. Még a szil­vesz­tert is együtt töl­töt­ték, amely­ről egy káp­rá­za­tos fe­kete-fehér kép is ta­nús­ko­dik...

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről.

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről és meg­is­mer­ke­dé­sük­ről.

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Gólyahír: kisbabát vár a népszerű szappanopera sztárja

Cso­dá­san indul a szí­nésznő éve.

A szí­nésznő Ins­tag­ram-ol­da­lán fér­jé­vel je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár­nak. Az már biz­tos, hogy moz­gal­mas éve lesz a pár­nak!

Nagy az öröm, eljegyezték a leghíresebb celebet

Nagy az öröm, eljegyezték a leghíresebb celebet

Meg­kér­ték a kezét, és igent mon­dott!

Brék­ing! Meg­kér­ték a kezét, és igent mon­dott! Az ének­lésbe és a DJ-zésbe is be­le­kós­toló örö­kösnő va­ló­ság­gal szár­nyal a bol­dog­ság­tól.

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Ennél szebb aján­dé­kot nem is kap­ha­tott volna a 36 éves szí­nésznő. Tün­déri a csöpp­ség!

Ennél szebb aján­dé­kot nem is kap­ha­tott volna a 36 éves, hárm­gye­re­kes szí­nésznő. Tün­déri a csöpp­ség!

Megható fotó bizonyítja, hogyan szeretik egymást Somló Tamás feleségei!

Megható fotó bizonyítja, hogyan szeretik egymást Somló Tamás feleségei!

A meg­in­dító pil­la­nat­ról Tóth Vera osz­tott meg fotót.

A meg­in­dító pil­la­nat­ról Tóth Vera osz­tott meg fotót, a két asszony sze­re­tete pél­da­mu­tató.

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek, azóta pedig szá­mára csak kö­rü­lötte forog a világ.

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll, ezt va­sár­nap reg­geli fo­tó­já­val is be­bi­zo­nyí­totta.

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll, ezt va­sár­nap reg­geli fo­tó­já­val is be­bi­zo­nyí­totta.

Férjhez megy a szépségkirálynő! Ilyen gyönyörű menyasszony lesz!

Férjhez megy a szépségkirálynő! Ilyen gyönyörű menyasszony lesz!

A szép­sé­get jövő nyá­ron ve­zeti oltár elé sze­relme!

A szép­sé­get jövő nyá­ron ve­zeti oltár elé sze­relme!

Ilyen volt Horváth Éva első karácsonya kisfiával!

Ilyen volt Horváth Éva első karácsonya kisfiával!

Tün­déri ké­pe­ket posz­tolt.

A volt szép­ség­ki­rálynő, mo­dell és mű­sor­ve­zető szá­mára fel­te­he­tően az ed­digi élete leg­bol­do­gabb esz­ten­dője az idei. Hor­váth Éva ugyanis édes­anya lett.

Megindító történetek: így teltek a hazai hírességek szép karácsonyai!

Megindító történetek: így teltek a hazai hírességek szép karácsonyai!

Min­den ember éle­té­ben van egy ka­rá­csony, amit soha nem fe­lejt el. Lehet ez egy ked­ves gyer­mek­kori emlék, vagy a fel­nőtt­lét egyik meg­ha­tá­rozó ese­mé­nye miatt.

Csodálatos karácsony: Sváby András megmutatta három fiát!

Csodálatos karácsony: Sváby András megmutatta három fiát!

A Heti Napló mű­sor­ve­ze­tő­jé­nél idil­lien tel­tek az ün­ne­pek, min­denki vele volt, akit sze­ret.

A Heti Napló mű­sor­ve­ze­tő­jé­nél idil­lien tel­tek az ün­ne­pek, min­denki vele volt, akit sze­ret.

Hatalmas örömhír: bejelentette az eljegyzést a sztárpár

Hatalmas örömhír: bejelentette az eljegyzést a sztárpár

A brit ze­nész és sze­relme egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son tette közzé az első fo­tó­kat.

A brit ze­nész és sze­relme egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son tette közzé az első fo­tó­kat.

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Könnyfakasztó bejelentést tett Rubint Réka

Könnyfakasztó bejelentést tett Rubint Réka

Ezért je­lent­ke­zett rit­káb­ban.

Nem vé­let­le­nül je­lent­ke­zett rit­káb­ban Réka, ugyanis cso­dás öröm érte ka­rá­csony előtt!

Megható fotót osztott meg titkos esküvőjéről Antal Tímea!

Megható fotót osztott meg titkos esküvőjéről Antal Tímea!

A gyö­nyörű hí­res­ség né­hány napja, a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Diana is megkönnyezné: ilyen boldog Harry herceg

Diana is megkönnyezné: ilyen boldog Harry herceg

Va­rázs­la­tos fotók a sze­rel­me­sek­ről.

Va­rázs­la­tos fény­ké­pek ké­szül­tek a fi­a­tal sze­rel­me­sek­ről: Harry her­ceg jövő má­jus­ban veszi el az ame­ri­kai szí­nész­nőt, Meg­han Markle-t.

Szerelem első látásra! Így szedte fel Király Viktor dögös barátnőjét!

Szerelem első látásra! Így szedte fel Király Viktor dögös barátnőjét!

Vik­tor már az első perc­ben be­le­sze­re­tett a gyö­nyörű lányba, akit négy hó­nap­pal ez­előtt is­mert meg...

Lebukott, 6 évvel fiatalabb exével jött össze az elvált Janet Jackson

Lebukott, 6 évvel fiatalabb exével jött össze az elvált Janet Jackson

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a sze­re­lem­ben nincs le­he­tet­len!

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a sze­re­lem­ben nincs le­he­tet­len!

Gáspár Laci megmutatta gyönyörű feleségét!

Gáspár Laci megmutatta gyönyörű feleségét!

Vajon miért rej­te­geti?

Több mint tíz éve a Me­gasztár­nak kö­szön­he­tően rob­bant be a po­piacra, Gás­pár Laci kar­ri­erje azóta is tö­ret­le­nül ível fel­felé. Végre sze­rel­mét is meg­mu­tatta.

Itt a bizonyíték: Kolléganője exférjét csábította el Dakota Johnson

Itt a bizonyíték: Kolléganője exférjét csábította el Dakota Johnson

A friss sze­rel­me­sek egy rep­té­ren buk­tak le. Vajon mennyire lesz tar­tós a ro­mánc?

Szakítása után új pasit talált magának Szőcs Reni

Szakítása után új pasit talált magának Szőcs Reni

A TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak nyer­tese újra bol­dog. Erről árul­ko­dik a leg­fris­sebb Fa­ce­book-be­jegy­zése.

A TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak nyer­tese újra bol­dog. Erről árul­ko­dik a leg­fris­sebb Fa­ce­book-be­jegy­zése.

Bizonyító erejű lesifotók: Ezt a férfit szereti az elvált Katie Holmes

Bizonyító erejű lesifotók: Ezt a férfit szereti az elvált Katie Holmes

A tur­bé­koló pá­rocska egy szü­li­napi bu­li­ban bu­kott le.

A tur­bé­koló pá­rocska egy szü­li­napi bu­li­ban bu­kott le.

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Rövid időn belül va­lóra válik egy álma!

A szép­ség­ki­rály­nő­nek lehet, hogy rövid időn belül va­lóra válik egy kis­lány­kori álma, sze­relme, Csuti ugyanis nagy do­logra szánta el magát....

Több mint 30 évvel ifjabb barátnője van a szexéhes színésznek

Több mint 30 évvel ifjabb barátnője van a szexéhes színésznek

Meg­ta­lálta a nagy Őt.

Úgy tűnik, már hi­va­ta­lo­san is ki­je­lent­hető, hogy az X-akták sztárja meg­ta­lálta a nagy Őt.

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ma már képes meg­élni a pil­la­nat va­rá­zsát, és imád a csa­lád­já­val lenni.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ma már képes meg­élni a pil­la­nat va­rá­zsát, és imád a csa­lád­já­val lenni.