SZTÁR

LOVE

Nagy nap a mai Sarka Kata és Hajdú Péter életében

Nagy nap a mai Sarka Kata és Hajdú Péter életében

Ren­ge­te­get ké­szül­tek.

Az egy­kori álom­pár min­den bi­zonnyal ren­ge­te­get ké­szült erre a cso­dás napra!

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Az ar­tista évek­kel ez­előtt kü­lön­vált a fe­le­sé­gé­től, és jó ideje nincs sen­kije, így nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Húsz év korkülönbség! Ez a lány Dicaprio új csaja!

Húsz év korkülönbség! Ez a lány Dicaprio új csaja!

Száz­nyolc­van cen­ti­mé­ter magas, egy 17 ezer la­kosú eu­ró­pai kis­vá­ros­ból szár­ma­zik, mo­dell­ként dol­go­zik, kék szemű, alig múlt 22 éves... Látni kell!

180 cen­ti­mé­ter magas, egy 17 ezer la­kosú eu­ró­pai kis­vá­ros­ból szár­ma­zik, mo­dell­ként dol­go­zik, kék szemű, alig múlt 22 éves.

Lebukott, hét évvel fiatalabb focistát szeret Görög Zita

Lebukott, hét évvel fiatalabb focistát szeret Görög Zita

Né­hány hó­napja ta­lál­koz­gat­nak.

Az egy­kori mo­dell né­hány hó­napja ta­lál­koz­gat a 30 éves ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­val.

Lebukott, fiatal férfi rabolta el a Kylie Minogue szívét

Lebukott, fiatal férfi rabolta el a Kylie Minogue szívét

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság!

Fél évvel fáj­dal­mas sza­kí­tása után újra rá­ta­lált a bol­dog­ság!

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt egy is­mert ze­nés­szel fo­tóz­ták le meg­hitt pil­la­nat­ban. Izzik a le­vegő köz­tük!

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt egy is­mert ze­nés­szel fo­tóz­ták le meg­hitt pil­la­nat­ban. Izzik a le­vegő köz­tük!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Végre egy kis boldogság: férjhez ment a leukémiás magyar modell!

Végre egy kis boldogság: férjhez ment a leukémiás magyar modell!

Da­colva a kór­ral úgy dön­tött, oltár elé áll.

A gyö­nyörű anyu­ká­nál egy évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­ták a sú­lyos be­teg­sé­get, ám ő da­colva a kór­ral úgy dön­tött, oltár elé áll.

Árulkodó fotó: így üdvözölte egymást Pécsi Ildikó és Csűrös Karola!

Árulkodó fotó: így üdvözölte egymást Pécsi Ildikó és Csűrös Karola!

A két mű­vésznő le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban van egy­más­sal, amit egy múlt­béli fény­kép is jól bi­zo­nyít.

Rátalált a szerelem, megmutatta új kedvesét Baronits Gábor

Rátalált a szerelem, megmutatta új kedvesét Baronits Gábor

Ungár Anikó fia sej­tel­mes fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Újra sze­rel­mes?

Nagy az öröm Szinetár Dóra családjában: mind együtt ünnepeltek!

Nagy az öröm Szinetár Dóra családjában: mind együtt ünnepeltek!

A szí­nésznő szü­lei év­for­du­lót ün­ne­pel­tek.

A szí­nésznő szü­lei im­má­ron negy­ven­négy éve tar­ta­nak ki egy­más mel­lett jóban-rossz­ban.

Nem bír leállni: újra topmodellel randizik a nőfaló sztárénekes

Nem bír leállni: újra topmodellel randizik a nőfaló sztárénekes

Az egy­kor fiú­ban­dá­ban is­mertté vált Harry Sty­les szó­ló­kar­ri­erje is jól ala­kul, de ma­gán­éle­tére sem pa­nasz­kod­hat.

Az egy­kor fiú­ban­dá­ban is­mertté vált Harry Sty­les szó­ló­kar­ri­erje is jól ala­kul, de ma­gán­éle­tére sem pa­nasz­kod­hat.

Mint egy házaspár: így szerette egymást Komlós Juci és Zenthe Ferenc

Mint egy házaspár: így szerette egymást Komlós Juci és Zenthe Ferenc

A két szín­mű­vész le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban volt egy­más­sal, ami egész éle­tük során ki­tar­tott.

Napi cuki: Nem akárhogy tudatta rajongóival a gólyahírt a Fradi játékosa

Napi cuki: Nem akárhogy tudatta rajongóival a gólyahírt a Fradi játékosa

Bőle Lu­kács be­je­len­tette a nagy hírt: párja ik­rek­kel ter­hes.

Bőle Lu­kács be­je­len­tette a nagy hírt: párja ik­rek­kel ter­hes. A fo­cista kre­a­tív módon tette köz­hírré ha­tal­mas bol­dog­sá­gát az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon.

Megmutatta az arcát: ő csábította el Vámos Erikát

Megmutatta az arcát: ő csábította el Vámos Erikát

A nép­szerű tévés so­káig rej­te­gette sze­relme arcát. Most végre le­hullt a lepel!

A nép­szerű tévés so­káig rej­te­gette sze­relme arcát. Most végre le­hullt a lepel!

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

A gyö­nyörű mo­dell be­bi­zo­nyí­totta, hogy ő a tö­ké­le­tes nő hűt­len párja szá­mára.

A gyö­nyörű mo­dell be­bi­zo­nyí­totta, hogy ő a tö­ké­le­tes nő hűt­len párja szá­mára.

Egy életre magán viseli szerelme jelképét a magyar sztár

Egy életre magán viseli szerelme jelképét a magyar sztár

A más­sá­gát nyíl­tan vál­laló egy­kori tévés és szí­nész ked­vese életre szóló dön­tést hoz­tak.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

A Ba­la­ton kö­ze­pére hívta ran­dizni.

A mes­ter­fod­rász ro­man­ti­kus módon, a Ba­la­ton kö­ze­pére hívta elő­ször ran­dizni a szí­nész­nőt.

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Ro­man­ti­kus vi­tor­lá­zásra vitte.

Dol­gos hó­na­pok van­nak a mű­sor­ve­zető mö­gött, így örült, hogy a múlt héten la­zít­ha­tott egy ki­csit. Ennek leg­fő­képp férje örült.

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel, el­mond­ták, ho­gyan lát­ták a her­ceg­nőt.

Kibékült szerelmével Nicole Scherzinger

Kibékült szerelmével Nicole Scherzinger

Úgy ölel­get­ték egy­mást a par­ton, mint a friss sze­rel­me­sek! Ezzel pedig ala­po­san rá­cá­fol­tak a sza­kí­tá­suk­ról szóló plety­kákra.

Úgy ölel­get­ték egy­mást a par­ton, mint a friss sze­rel­me­sek! Ezzel pedig ala­po­san rá­cá­fol­tak a sza­kí­tá­suk­ról szóló plety­kákra.

Kiderült az igazság: ezért kellett kárpótolnia feleségét Tabáni Istvánnak

Kiderült az igazság: ezért kellett kárpótolnia feleségét Tabáni Istvánnak

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés­sel ké­szült fe­le­sé­gé­nek a ma­gyar sztár­éne­kes, aki a Ri­post­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Mégis exére volt szük­sége!

Már egy új kap­cso­lat­ban volt benne, ami­kor rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát.

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát.

Nézd meg, mit kapott születésnapjára Liptai Claudia

Nézd meg, mit kapott születésnapjára Liptai Claudia

Na­gyon sze­ren­csés­nek érez­heti magát. Meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek neki.

Na­gyon sze­ren­csés­nek érez­heti magát. Meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek neki.

Hoppá! Kiderült, hogy Hosszú Katinkáéknál mikor jön a baba

Kiderült, hogy Hosszú Katinkáéknál mikor jön a baba

Hosszú Ka­tinka és férje már na­gyon sze­ret­né­nek csa­lá­dot ala­pí­tani. Az úszónő, mint min­den­ben, na­gyon cél­tu­da­tos, és pon­to­san tudja, mit akar.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Im­má­ron hét éve bol­do­gok egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

A sztár­pár im­má­ron hét éve bol­dog egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

7 éve al­kot­nak egy párt...

Majka és Dun­dika immár 7 éve alkot egy párt, év­for­du­ló­juk­ról pedig a Fa­ce­boo­kon is meg­em­lé­kez­tek.

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Egy újabb sze­re­lem kez­dete? Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Az egyik közös hob­bi­juk hozta közel egy­más­hoz őket.

Az egyik közös hob­bi­juk hozta közel egy­más­hoz őket, azóta pedig el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

Ez gyorsan ment: pár randi után összeköltözött új barátnőjével a sztár

Ez gyorsan ment: pár randi után összeköltözött új barátnőjével a sztár

Még csak pár ran­din van­nak túl, de már most ko­moly­nak tűnik.

Még csak pár ran­din van­nak túl, de már most na­gyon ko­moly­nak tűnik Ben Affleck új kap­cso­lata.

Lebukott, ezzel a gyönyörű nővel randizik a házas sztár

Lebukott, ezzel a gyönyörű nővel randizik a házas sztár

Ben Affleck és Jen­ni­fer Gar­ner még el sem vál­tak, a szí­nész máris újra sze­rel­mes.

Ben Affleck és Jen­ni­fer Gar­ner még el sem vál­tak, a szí­nész máris újra sze­rel­mes.

Elolvadsz Pink cuki gyerekeitől

Elolvadsz Pink cuki gyerekeitől

Na­gyobb szük­sége van csa­lád­jára, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban.

Az éne­kesnő egyre fá­rasz­tóbb­nak érzi a fel­lé­pé­se­ket, ezért na­gyobb szük­sége van csa­lád­jára, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban.

Kiderült a titok: Élsportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Hiába igyek­szik tit­kolni a ki­lé­tét...

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét. Mos­tanra azon­ban egyre ke­ve­sebb a titok.

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Fél évvel a sza­kí­tás után újra egy­másra ta­lál­tak a sze­rel­me­sek! Kép­te­le­nek egy­más nél­kül élni!

Hoppá, ezért ugrott Debreczeni Zita és Gianni nászútja

Hoppá, ezért ugrott Debreczeni Zita és Gianni nászútja

Meg­törte a csen­det a sztár­sza­kács.

A sztár­pár idén már­ci­us­ban mondta ki a bol­do­gító igent, a rég várt mé­zes­he­tek azon­ban még vá­rat­nak ma­gukra...

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere.

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere.

Claudia intim titkai: ezt kéri szerelmétől

Liptai Claudia intim titkai: ezt kéri nap mint nap szerelmétől

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára.

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára, aki­vel fel­hőt­le­nül bol­dog. Iga­zán intim tit­kot árult el kap­cso­la­tá­ról!

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Két éve tart a lán­goló sze­re­lem.

Bár az an­gyal­arcú Ba­zsa­ró­zsa elő­ször ha­záig fu­tott a lant­mű­vész férfi­as­sá­gá­nak lát­tán, ké­sőbb még sza­kí­tott is Benkő miatt! Most el­árulta, miért...

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

A szí­nész je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él, így a gyer­mek­ál­dás is kissé odébb van.

A szí­nész je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él, így a gyer­mek­ál­dás is kissé odébb van.

Árulkodó fotó: Már karikagyűrűt visel Polyák Lilla

Árulkodó fotó: Már karikagyűrűt visel Polyák Lilla

Az Ope­rett­szín­ház sztárja nem ha­bo­zott, pár­já­val együtt már arany­gyű­rűt hor­da­nak jobb ke­zü­kön!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja nem ha­bo­zott, pár­já­val együtt már arany­gyű­rűt hor­da­nak jobb ke­zü­kön!

Táltos előtt fogadott örök hűséget a Barátok közt sztárja

Táltos előtt fogadott örök hűséget a Barátok közt sztárja

Aki hi­va­ta­los volt az es­kü­vőre, egész biz­to­san ámulva nézte az ese­mé­nye­ket. Nem min­den­napi ősi szer­tar­tás­sal pe­csé­telte meg sze­rel­mét a pár.

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Sári Évi meg­ta­lálta a nagy Őt.

Végre úgy érzi Sári Évi, hogy meg­ta­lálta a nagy Őt. Az éne­kesnő nem­so­kára be­tölti a negy­ve­ne­dik élet­évét, rá­fért már a bol­dog­ság..

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Két for­ga­tás kö­zött sza­kí­tott időt arra a hol­ly­woodi szu­per­sztár, hogy csa­lád­já­val tölt­sön egy kis időt az ál­lat­kert­ben.

Két for­ga­tás kö­zött sza­kí­tott időt arra a hol­ly­woodi szu­per­sztár, hogy csa­lád­já­val tölt­sön egy kis időt az ál­lat­kert­ben.

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.

Kibékült Jennifer Lopez és szerelme

Kibékült Jennifer Lopez és szerelme

Kér­dé­ses volt, hogy az éne­kesnő meg­bo­csájt-e.

Kér­dé­ses volt, hogy az éne­kesnő meg­bo­csájtja-e Alex Rod­ri­guez fél­re­lé­pé­sét, de a jelek sze­rint ismét szent a béke a pár kö­zött.

Megvan az időpont, kiderült, mikor megy férjhez Köböl Anita!

Megvan az időpont, kiderült, mikor megy férjhez Köböl Anita!

Más­fél éve él bol­dog kap­cso­lat­ban.

A mű­sor­ve­zető im­má­ron más­fél éve él bol­dog kap­cso­lat­ban, az el­jegy­zés után pedig már az es­kü­vőt ter­vez­geti.

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él. Három gyer­me­ket ne­vel­nek együtt.

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él.

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába.

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába, ahol végre egy gye­rek­szoba is he­lyet ka­pott.

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba, ám egy időre el­so­dorta őket egy­más mel­lől az élet.

Lady Gaga megtalálta az igazit

Lady Gaga megtalálta az igazit

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe.

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem.

Év ele­jén egy régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem Kiss Ra­móna és a ké­zi­lab­dázó Lékai Máté kö­zött.

Lebukott, kolléganője exével jár Charlize Theron

Lebukott, kolléganője exével jár Charlize Theron

Már gye­re­ke­i­nek is be­mu­tatta pár­ját.

A tur­bé­koló sze­rel­mes­párt egy vi­dám­park­ban kap­ták len­cse­végre!

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

Bár a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető féltve óvja ma­gán­éle­tét, egy benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

Bár a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető féltve óvja ma­gán­éle­tét, egy benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Máté Sza­bolcs mos­tan­tól férj.

Máté Sza­bolcs­nak mos­tan­tól férj­ként kell meg­áll­nia a he­lyét. A na­pok­ban oltár elé ve­zette ked­ve­sét.

Romantikus nyaraláson békülnek Jennifer Lopezék

Romantikus nyaraláson békülnek Jennifer Lopezék

Alex min­dent meg­tesz a bé­kéért.

Az egy­kori spor­toló min­dent meg­tesz, hogy a fél­re­lé­pése után ki­en­gesz­telje az éne­kes­nőt, ezért Pá­rizsba vitte ro­man­ti­kázni.

Rubint Rella lebukott

Rubint Rella lebukott

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Kézen fogva ér­kez­tek egy ren­dez­vényre, ahol nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Kézen fogva ér­kez­tek egy ren­dez­vényre, ahol nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett.

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett, rá­adá­sul férje egyik is­me­rő­sé­vel.

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

A szín­pa­don üzente meg édes­any­já­nak Weisz Fanni, hogy a sze­rel­met vá­lasztja.

Nem verte nagydobra esküvőjét a Jóban Rosszban sztárja

Nem verte nagydobra esküvőjét a Jóban Rosszban sztárja

Ti­tok­ban vette fe­le­sé­gül kis­lá­nya édes­any­ját Já­nosi Dávid. Az es­kü­vőre még a múlt hó­nap­ban ke­rült sor, de a szí­nész nem sze­reti ki­te­re­getni ma­gán­éle­tét.

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, akik­kel sok időt tölt.

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, akik­kel sok időt tölt.

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

El­tar­tott egy da­ra­big, amíg fel­lob­bant kö­zöt­tük a láng, de ma már tud­ják, hogy egy­más­nak let­tek te­remtve!

El­tar­tott egy da­ra­big, amíg fel­lob­bant kö­zöt­tük a láng, de ma már tud­ják, hogy egy­más­nak let­tek te­remtve!

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Bár már ko­ráb­ban is plety­kál­tak róluk, eddig egyi­kük sem val­lotta be, hogy fel­lob­bant köz­tük a láng. Egé­szen mos­ta­náig!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel jött el a nagy pil­la­nat.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek.

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő! Ma­da­rat lehet vele fo­gatni!

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő!

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

A bécsi ki­ruc­ca­nás után a hosszú hét­vé­gét gyer­me­ke­i­vel töl­tötte.

A bécsi ki­ruc­ca­nás után a hosszú hét­vé­gét gyer­me­ke­i­vel töl­tötte a TV2 mű­sor­ve­ze­tője.

"Tiszta szerelem" - Liptai Claudia szívmelengető közös képet posztolt párjával

"Tiszta szerelem" - Liptai Claudia szívmelengető közös képet posztolt párjával

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb már nem is le­hetne, és ez átsüt a ké­pein is.

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb már nem is le­hetne, és ez átsüt a ké­pein is.

Neked megvan, ki a ma 50 éves Darnyi Tamás felesége?

Neked megvan, ki a ma 50 éves Darnyi Tamás felesége?

Ma lett öt­ven­éves Dar­nyi Tamás.

Ma lett öt­ven­éves Dar­nyi Tamás, a ve­gyesú­szás négy­sze­res olim­piai és vi­lág­baj­noka, aki vi­lág­ver­se­nye­ken ve­ret­le­nül fe­jezte be pá­lya­fu­tá­sát.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

A pár több mint egy éve sza­kí­tott.

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Nem titok többé: Hatalmas változás Vámos Erika magánéletében

Nem titok többé: Hatalmas változás Vámos Erika magánéletében

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető bim­bózó pár­kap­cso­la­tá­ról val­lott!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető bim­bózó pár­kap­cso­la­tá­ról val­lott!

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt...

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt Győr­ben, ami­kor egy kon­cert után meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

Jó­sá­gos sza­tír­nak tartja.

A 19 éves Ba­zsa­ró­zsa sze­rint a lant­mű­vész egy jó­sá­gos sza­tír, aki fo­lya­ma­to­san ta­nítja őt - az ágy­ban is, hi­szen a lány­nak itt még nincs gya­kor­lata.

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Az nem­zet csó­tá­nya és a szí­nésznő sosem le­het­tek iga­zán egy­má­séi, most fo­tó­sok előtt ta­lál­koz­tak újra.

Az nem­zet csó­tá­nya és a szí­nésznő sosem le­het­tek iga­zán egy­má­séi, most fo­tó­sok előtt ta­lál­koz­tak újra.

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

Kasza Tibiék elárulták, kik lesznek az esküvői tanúik!

Kasza Tibiék elárulták, kik lesznek az esküvői tanúik!

Az es­küvő idő­pontja sem titok többé.

Az es­küvő idő­pontja sem titok többé, erről is be­szélt a TV2 leg­hu­mo­ro­sabb sztárja. Úgy tűnik, az em­lé­ke­ze­tes lány­ké­rést ugyan­ilyen lagzi kö­vet­heti.

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

De mi lesz a vá­lás­sal?

A Ma­dách Szín­ház fo­lyo­sóin már rég­óta sut­tog­tak róluk!

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

Azt plety­kál­ták, ki­ka­csint­ga­tott a há­zas­sá­ga­i­ból.

A 89 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­óri­ás­nak ka­lan­dos élete volt! Négy nőt is oltár elé ve­ze­tett, mi­köz­ben azt plety­kál­ták, rend­sze­re­sen ki­ka­csint­ga­tott a há­zas­sá­ga­i­ból.