SZTÁR

LOVE

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

A mű­sor­ve­zető újab­ban min­den al­kal­mat meg­ra­gad az uta­zásra, most a sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban káp­ráz­tatja el új ked­ve­sét.

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Párja végre meg­kérte a kezét!

Tün­dér­me­sébe illő va­ká­ci­ója utolsó nap­ján kér­ték meg a dögös mű­sor­ve­zető kezét!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját.

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját, hi­szen máris be­le­kez­dett a tit­kos mun­ká­la­tokba.

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Azt is mond­hat­nánk, bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Nagy bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Lebukott, fiatal nőt csókolt az étteremben Stohl András

Lebukott, fiatal nőt csókolt az étteremben Stohl András

Hoppá! Végre ki­de­rült, kiért hagyta el An­csi­kát és két gye­re­két a sár­mos sztár­szí­nész!

Hoppá! Végre ki­de­rült, kiért hagyta el An­csi­kát és két gye­re­két a sár­mos sztár­szí­nész!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi vissza­tért a me­xi­kói Can­cunba, ahol Norbi 16 éve tette fel a nagy kér­dést.

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi vissza­tér­tek a me­xi­kói Can­cunba...

Kasza Tibi: Szeretném, ha édesanyám játszhatna még az unokájával!

Kasza Tibi: Szeretném, ha édesanyám játszhatna még az unokájával!

A leg­né­zet­tebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb ma­gyar lány­ké­rés.

A leg­né­zet­tebb és leg­ro­man­ti­ku­sabb ma­gyar lány­ké­rést lát­hat­ták azok a sze­ren­csé­sek, akik va­sár­nap este A Nagy du­et­tet vá­lasz­tot­ták. Kasza Tibi csak a Ri­post­nak be­szélt a ho­gya­nok­ról, mi­ér­tek­ről és jö­vő­ről.

Erre aztán nem számított a nemrég szakító magyar sztárszínész

Erre aztán nem számított a nemrég szakító magyar sztárszínész

Elő­ször be­szélt nyíl­tan a fáj­dal­mas el­vá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről.

Elő­ször be­szélt nyíl­tan a fáj­dal­mas el­vá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről.

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kod­nak.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Izgalmas részletek derültek ki a magyar színésznő esküvőjéről

Izgalmas részletek derültek ki a magyar színésznő esküvőjéről

Po­lyák Lilla újra sze­rel­mes.

Va­la­mi­vel több mint egy évvel ez­előtt rob­bant hír, hogy alig pár hó­nap­pal vá­lása után Po­lyák Lilla újra sze­re­lembe esett.

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Az Ope­rett­szín­ház sztár­pár­já­hoz egy hó­napja ér­ke­zett meg Ádám.

Az Ope­rett­szín­ház sztár­párja egy hó­napja fi­gyeli áhí­tat­tal, ho­gyan va­rá­zsol el kö­rü­löt­tük min­dent első gyer­me­kük Ádám. Kis­kero még várja, hogy le­es­sen neki a tan­tusz, köz­ben cso­dálja fe­le­sége át­ala­ku­lá­sát.

Ezért szakított Mariah Carey, kiderültek a piszkos részletek

Ezért szakított Mariah Carey, kiderültek a piszkos részletek

So­káig úgy tűnt, az éne­kesnő végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

So­káig úgy tűnt, a két­gyer­me­kes éne­kesnő végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got. Kap­cso­lata azon­ban csak a fel­szí­nen volt álom­szerű.

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Min­den­nap be­szél­nek.

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got.

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Őszin­tén me­sél­tek a sze­rel­mük­ről.

Korda Györ­gyöt egy­kor az or­szág leg­na­gyobb nő­csá­bá­szá­nak tar­tot­ták. Ha­ma­ro­san azon­ban 40 éves há­za­sok lesz­nek Klá­ri­ká­val.

Minden kiderült: Janicsák Veca reagált a szakításáról szóló pletykákra

Minden kiderült: Janicsák Veca reagált a szakításáról szóló pletykákra

Az éne­kesnő hosszas hall­ga­tás után dön­tött úgy, hogy pon­tot tesz a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Magánéletéről vallott a magyar sztárpár

Magánéletéről vallott a magyar sztárpár

Esz­ter és Péter há­zas­párt ala­kí­ta­nak az 1945 című film­ben, ame­lyet ha­ma­ro­san be­mu­tat­nak a mo­zik­ban. Most ma­gán­éle­tük­ről me­sél­tek a Hello! ma­ga­zin­ban.

Esz­ter és Péter há­zas­párt ala­kí­ta­nak az 1945 című film­ben, ame­lyet ha­ma­ro­san be­mu­tat­nak a mo­zik­ban.

Hoppá, ez tuti megváltoztatja Szabó Zsófi házasságát

Jöhet a baba Szabó Zsófiéknál!

Óri­ási a sze­re­lem Szabó Zsófi­ék­nál!

Óri­ási a sze­re­lem Szabó Zsófi és férje, Kis Zsolt kö­zött, így az sem titok, hogy amint si­ke­rül meg­ta­lálni a meg­fe­lelő csa­ládi fész­ket, ké­szen áll­nak a gye­rek vál­la­lásra!

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Cso­dá­la­tos es­kü­vője volt.

A szép­sé­ges mo­dell ha­tal­mas ven­dég­se­reg előtt mondta ki a bol­do­gító igent a sze­rel­mé­nek.

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák. Most a két sztár elég lát­vá­nyos módon erő­sí­tette meg a hí­resz­te­lé­se­ket. A nyílt utcán estek egy­más­nak.

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák. Most a két sztár elég lát­vá­nyos módon erő­sí­tette meg a hí­resz­te­lé­se­ket. A nyílt utcán estek egy­más­nak.

Tücsi párja néha sokallja szerelme dekoltázsát

Tücsi párja néha sokallja szerelme dekoltázsát

A szexi mű­sor­ve­ze­tőnő, Aryee Cla­u­dia Tücsi és él­spor­toló sze­relme, Sof­ron Ist­ván bol­do­gok!

A szexi mű­sor­ve­ze­tőnő, Aryee Cla­u­dia Tücsi és él­spor­toló sze­relme, a vá­lo­ga­tott hokis, Sof­ron Ist­ván bol­dog­sá­gá­hoz két­ség sem fér­het!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Lu­xus­ho­tel­ben lát­ták egy férfi­val. Gyer­me­kei is el­kí­sér­ték.

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

A szép szí­nésznő Zo­rán­nak még azt is meg­ígérte, hogy egy­szer újra férj­hez megy hozzá. De aztán más­ként ala­kult...

A szép szí­nésznő Zo­rán­nak még azt is meg­ígérte, hogy egy­szer újra férj­hez megy hozzá. De aztán más­ként ala­kult...

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták...

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

A Dal 2017 győz­tese bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

A Dal 2017 győz­tese bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

Így vallott magánéletéről Détár Enikő

Így vallott magánéletéről Détár Enikő

Hi­te­le­sen játssza az el­ha­gyott fe­le­sé­get...

Hi­te­le­sen játssza az el­ha­gyott fe­le­sé­get...

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Az el­jegy­zés már meg­tör­tént...

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket Gi­anni, és fotós meny­asszo­nya, Deb­rec­zeni Zita.

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese egy egész világ előtt fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Kulcsár Edina ápolónőnek állt

Kulcsár Edina ápolónőnek állt

Pél­da­ér­tékű, ahogy Kul­csár Edina gon­dos­ko­dik Csu­ti­ról!

Pél­da­ér­tékű, ahogy Kul­csár Edina gon­dos­ko­dik a térd­csont­ki­nö­vés-mű­tétje után lá­ba­dozó pár­já­ról, Csu­ti­ról. Még az in­jek­ci­ó­kat is ő adja be neki.

Titokban, az ágyban fotózta le Csobot Adélt Istenes Bence!

Titokban, az ágyban fotózta le Csobot Adélt Istenes Bence!

Iz­gal­mas fo­tó­val kö­szön­tötte ra­jon­góit szom­bat reg­gel a mű­sor­ve­zető!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek...

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek...

Egyre nagyobb divat a vadházasság a magyar celebeknél

Egyre nagyobb divat a vadházasság a magyar celebeknél

Sok nő vá­gyik az álom­es­kü­vőre...

Sok nő vá­gyik az álom­es­kü­vőre, hogy gyö­nyörű ru­há­ban oltár elé ve­zes­sék. Sokan vi­szont egy­ál­ta­lán nem tart­ják ezt fon­tos­nak.

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg.

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg Szabó Zsófi, ho­gyan is élnek a fér­jé­vel.

Megdöbbentő részleteket árult el Diana hercegnő bizalmasa

Megdöbbentő részleteket árult el Diana hercegnő bizalmasa

A ko­mor­nyik éle­té­ben Lady Diana volt az egyet­len igazi nő...

A ko­mor­nyik éle­té­ben Lady Diana volt az egyet­len igazi nő...

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

Hiába volt meg a le­ány­ké­rés már ős­szel, a lag­zit jövő má­ju­sig el­ha­lasz­tot­ták!

Hiába volt meg a le­ány­ké­rés már ős­szel, a lag­zit jövő má­ju­sig el­ha­lasz­tot­ták!

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

A pár már nem tit­kolja az ér­zel­me­ket.

A pár már nem tit­kolja a nagy­kö­zön­ség előtt az ér­zel­me­ket. Su­gár­zik róluk a sze­re­lem!

Miért titkolózik magánéletéről a magyar modell?

Miért titkolózik magánéletéről a magyar modell?

Vajon Bódi Sylvi szingli lenne?

Vajon Bódi Sylvi lenne a leg­szebb örök szingli, aki csak a ször­fö­zés­nek él, vagy csak egy­sze­rűen nem sze­retné el­árulni, hogy rég rá­ta­lált a sze­re­lem?

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Íme, az első babafotó: megszületett a 43 éves színésznő kisfia

Íme, az első babafotó: megszületett a 43 éves színésznő kisfia

A 43 éves szí­nésznő a Twit­te­ren kö­zölt fotót a kisfi­á­ról, és már a nevét is el­árulta.

A 43 éves szí­nésznő a Twit­te­ren kö­zölt fotót a kisfi­á­ról.

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz, ezért úgy dön­tött, ki­bé­kül egy­kori me­nyé­vel.

Hoppá: Gyűrűt kapott szerelmétől a legszebb magyar lány

Hoppá: Gyűrűt kapott szerelmétől a legszebb magyar lány

Kul­csár Edina úszik a bol­dog­ság­ban.

Kul­csár Edina nagy öröm­mel mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek, mit is ka­pott név­nap­jára sze­rel­mé­től. Min­den nő erre vá­gyik!

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

A pro­du­cer úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

A pár né­hány hete ta­lált egy­másra, a pro­du­cer pedig úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

Döntő hétvége vár Hajdú Péterre és kedvesére

Döntő hétvége vár Hajdú Péterre és kedvesére

A mű­sor­ve­zető nem vé­let­le­nül várt volna azzal, hogy elő­áll­jon új kap­cso­la­tá­val, hi­szen egy na­gyon fon­tos ta­lál­kozó még hát­ra­van...

A mű­sor­ve­zető nem vé­let­le­nül várt volna azzal, hogy elő­áll­jon új kap­cso­la­tá­val, hi­szen egy na­gyon fon­tos ta­lál­kozó még hát­ra­van ahhoz, hogy "zöld utat" kap­jon vá­lasz­tottja...

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Az egész világ árgus sze­mek­kel fi­gyeli Ka­ta­lin her­ceg­nőt és Vil­mos her­ce­get, ám volt egy titok, amire senki sem tu­dott rá­jönni.

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia oltár elé állhat

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól: ha­ma­ro­san pedig össze­há­za­sod­hat sze­rel­mé­vel!

Szakított a legszebb magyar pár

Szakított a legszebb magyar pár

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt...

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt, nem alkot egy párt a sé­rü­lés­sel küsz­ködő fo­cis­tá­val. Bé­kes­ség­ben vál­tak el.

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel.

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

Fekete Valentin a sztárvilágban

Fekete Valentin a sztárvilágban

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán a ce­leb­pá­rok­ról szóló hírek miatt.

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán, ami­kor gyors egy­más­után­ban három sze­rel­mes­pár is be­je­len­tette, vége a kap­cso­la­tuk­nak.

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés?

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés, amit ked­vese saját ke­zű­leg do­bott össze az éj leple alatt?

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Bol­do­gan me­sélt a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Bol­do­gan me­sélt a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Ezt te sem gon­dol­tad volna róla!

Ezt te sem gon­dol­tad volna a ka­lan­dos életű szí­nész­nő­ről!

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

Nem korai ez még?

A 40 éves szí­nésznő már egy éve van együtt fi­a­tal sze­rel­mé­vel. De még így is fel­me­rül a kér­dés: nem korai ez még?

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek. Eddig csak az el­jegy­zési gyű­rűt lát­hat­tuk...

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek. Eddig csak az el­jegy­zési gyű­rűt lát­hat­tuk...

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek! Még a kor­kü­lönb­ség sem za­varja...

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek! Még a kor­kü­lönb­ség sem za­varja...

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gi­anni An­noni és ked­vese több mint két éve al­kot­nak egy párt.

Gi­anni An­noni és ked­vese több mint két éve al­kot­nak egy párt.

Tóth Gabi: "Gigivel nem vagyunk egymás konkurenciái!"

Tóth Gabi: "Gigivel nem vagyunk egymás konkurenciái!"

A két éne­kesnő jó vi­szonyt ápol egy­más­sal, eszükbe sem jut ne­ga­tí­van gon­dol­kodni a má­sik­ról.

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

A TV2 sztár­jára fél év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

A TV2 sztár­jára fél év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Szextitkairól mesélt Aleska

Szextitkairól mesélt Aleska

Ma már Ale­ska, azaz Sáf­rány Emese neve hal­la­tán egyre ke­ve­sebb em­ber­nek jut eszébe a por­nó­ipar. Ren­ge­te­get dol­go­zik: lég­tor­nász­ként ver­seny­zik, szín­ház­ban ját­szik.

Ma már Ale­ska, azaz Sáf­rány Emese neve hal­la­tán egyre ke­ve­sebb em­ber­nek jut eszébe a por­nó­ipar. Ren­ge­te­get dol­go­zik: lég­tor­nász­ként ver­seny­zik, szín­ház­ban ját­szik.

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Ko­moly izom­láz­zal küz­dött szom­ba­ton, mégis olyan jól tel­je­sí­tett, hogy ma­ga­san az első he­lyen vég­zett.

Az éne­kesnő ko­moly izom­láz­zal küz­dött szom­ba­ton, mégis olyan jól tel­je­sí­tett, hogy ma­ga­san az első he­lyen vég­zett.

Hoppá, újabb milliós, szerelmi karkötőt kapott Sarka Kata!

Hoppá, újabb milliós, szerelmi karkötőt kapott Sarka Kata!

Drága ék­sze­rek csil­log­nak a csuk­ló­ján.

Az üz­let­asszony csuk­ló­ján most már két, külön-külön há­rom­mil­lió fo­rin­tot érő ék­szer dí­sze­leg.

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

Már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel.

A dögös vi­lág­sztár már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel. Nem is sej­tette, hogy a fi­a­tal szí­nész köz­ben más­sal tölti az ide­jét...

Újabb gyereket akar Gönczi Gábor és szerelme

Újabb gyereket akar Gönczi Gábor és szerelme

Igen­csak be­le­jött az apa­sze­repbe.

A Té­nyek hír­adósa igen­csak be­le­jött az apa­sze­repbe, oly­annyira, hogy máris újabb gye­re­ket ter­vez.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Az éne­kesnő jól dön­tött...

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

A szí­né­szek au­ten­ti­kus módon a szín­ház­ban is meg­for­dul­tak a jeles napon.

A szí­né­szek au­ten­ti­kus módon a szín­ház­ban is meg­for­dul­tak a jeles napon.

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

Örö­met oko­zott a ba­rát­nő­jé­nek.

A mű­sor­ve­zető a le­hető leg­éde­sebb módon oko­zott örö­met a ba­rát­nő­jé­nek.

Meg sem született, de kiderült, kire hasonlít Dopeman unokaöccse!

Meg sem született, de kiderült, kire hasonlít Dopeman unokaöccse!

A Pi­tyin­ger csa­lád leg­újabb tagja ha­ma­ro­san vi­lágra jön, és az is ki­de­rül, kinek a gén­jeit örö­költe a pici.

A Pi­tyin­ger csa­lád leg­újabb tagja ha­ma­ro­san vi­lágra jön, és az is ki­de­rül, kinek a gén­jeit örö­költe a pici.

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Szabó Zsófi és férje még min­dig ugyan­olyan he­ve­sen sze­re­tik egy­mást.

Szabó Zsófi és férje még min­dig ugyan­olyan he­ve­sen sze­re­tik egy­mást, mint cso­dás es­kü­vő­jük nap­ján.

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Be­pil­lan­tást en­ged­tek az ott­ho­nukba.

A há­zas­pár be­pil­lan­tást en­ge­dett New York-i ott­ho­nukba, ahol három közös gyer­me­kük­kel élnek.

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.