SZTÁR

LOVE

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ka­ta­lin her­cegné és Vil­mos her­ceg köz­zé­tette az idei ka­rá­cso­nyi üd­vöz­lő­la­pon sze­replő csa­ládi ké­pü­ket.

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Ja­nuár óta sze­rel­mes.

Az éne­kes idén ja­nu­ár­ban jött össze ked­ve­sé­vel, de a ki­lé­tét azóta is tit­kolja. Most együtt utaz­tak a vizek vá­ro­sába.

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek. Csa­ládi ha­gyo­mány náluk, hogy az ebek is kap­nak aján­dé­kot a jeles ün­ne­pe­ken.

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek, ez csa­ládi ha­gyo­mány náluk..

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.

Szerelmével turbékolt Stohl András

Szerelmével turbékolt Stohl András

Min­den sza­bad per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese min­den sza­bad per­cét együtt töl­tötte a Sz­tár­ban Sztár va­sár­nap esti élő adá­sá­nak szü­ne­te­i­ben.

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­rá­zott csi­nos fe­le­sé­gé­vel, Le­i­lá­val Feke Pál.

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

Intim fotóval teregette ki a magánéletét Kárpáti Rebeka

Intim fotóval teregette ki a magánéletét Kárpáti Rebeka

A szí­nésznő már jó ideje bol­dog kap­cso­lat­ban él fo­cista sze­rel­mé­vel. Most egy ben­ső­sé­ges fotót osz­tott meg.

A szí­nésznő már jó ideje bol­dog kap­cso­lat­ban él fo­cista sze­rel­mé­vel.

Kiderültek a részletek, így kérte meg szerelme kezét a TV2 sztárja

Kiderültek a részletek, így kérte meg szerelme kezét a TV2 sztárja

A leg­bát­rabb páros című te­le­ví­ziós műsor for­ga­tása után je­gyezte el ked­ve­sét a szí­nész. Így em­lék­szik a kér­dezz-fe­le­lekre.

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

Megtörte a csendet: ezt mondta a 21 év után váló Robert De Niro

A szí­nész sze­retné, ha a nyil­vá­nos­ság hagyná, hogy bé­kes­ség­ben ren­dezze a hely­ze­tet a fe­le­sé­gé­vel.

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Lebukott a sztárpár: itt állnak oltár elé

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak Katie Hol­mes és Jamie Foxx.

Egy ro­man­ti­kus, tit­kos szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött Pá­rizs­ban es­kü­dik örök hű­sé­get egy­más­nak Katie Hol­mes és Jamie Foxx.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

A fit­nesz­edző és Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal.

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal, így az es­té­i­ket közös prog­ra­mok­kal szí­ne­sít­he­tik. Erről Réka me­sélt az Ins­tag­ra­mon, ahol egy friss fotót is meg­osz­tott ket­tő­jük­ről: ra­gyog­nak!

Ezt látnod kell, különleges fotóval hangolódik az ünnepekre Tóth Andi

Ezt látnod kell, különleges fotóval hangolódik az ünnepekre Tóth Andi

Meg­hitt pil­la­na­tot ka­pott len­cse­végre Pa­lá­csik Lilla.

Meg­hitt pil­la­na­tot ka­pott len­cse­végre Pa­lá­csik Lilla.

Merész vallomás: zavarba ejtő titkot árult el Rubint Rella

Merész vallomás: zavarba ejtő titkot árult el Rubint Rella

Kínos volt az egyik ran­dija Rel­lá­nak.

Nem in­dult zök­ke­nő­men­te­sen az is­mer­ke­dés Rel­lá­nak.

Esküvőre készül Hódi Pamela

Esküvőre készül Hódi Pamela

A sztár­anyuka már most na­gyon iz­ga­tott a nagy nap miatt.

A sztár­anyuka már most na­gyon iz­ga­tott a nagy nap miatt. Iz­gal­mas hó­na­pok előtt áll.

Ennél édesebb nincs: különleges videót osztott meg a 43 éves sztárapuka

Ennél édesebb nincs: különleges videót osztott meg a 43 éves sztárapuka

A sztár­éne­kes na­gyon óvja a ma­gán­éle­tét, de most ki­vé­telt tett és szív­me­len­gető vi­deót posz­tolt.

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét. Szá­mára ez a leg­na­gyobb bol­dog­ság!

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét. Szá­mára ez a leg­na­gyobb bol­dog­ság!

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

A vissza­vo­nult spor­toló na­gyon sze­rel­mes, már la­ká­sát is el­kezdte árulni.

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Exkluzív fotó: nézd meg, kit csókol Vásáry André!

Egy éve nem ta­lál­koz­tak már.

Egy éve nem ta­lál­koz­tak, de a kap­cso­la­tuk ugyan­olyan, mint akkor volt!

Újabb fotók a kis Lajosról: megolvasztja a szíveket a játékos herceg

Újabb fotók a kis Lajosról: megolvasztja a szíveket a játékos herceg

A walesi her­ceg szü­le­tés­napja al­kal­má­ból el­ra­gadó csa­ládi fotók ké­szül­tek.

A walesi her­ceg szü­le­tés­napja al­kal­má­ból el­ra­gadó csa­ládi fotók ké­szül­tek.

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Szil­ágyi Szil­via tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól áp­ri­lis­ban, mi­u­tán leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak a lá­nyuk­nál, Szofi­nál.

Szil­ágyi Szil­via tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól áp­ri­lis­ban, mi­u­tán leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak a lá­nyuk­nál, Szofi­nál. Most biz­tató ké­pek­kel és üze­net­tel tért vissza az Ins­tag­ramra.

Sosem látott videó, ilyen egy átlagos reggel Kulcsár Edináéknál

Sosem látott videó, ilyen egy átlagos reggel Kulcsár Edináéknál

Csuti sokak örö­mére meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Csuti sokak örö­mére meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Bimbódzó szerelmi történet, elcsavarták a TV2 séfjének fejét

Bimbódzó szerelmi történet, elcsavarták a TV2 séfjének fejét

Kü­lön­le­ges dol­gokra derül fény a Mas­terC­hef Ju­nior kö­vet­kező adá­sá­ban. Ki­hagy­ha­tat­lan rész­le­tek!

Kü­lön­le­ges dol­gokra derül fény a Mas­terC­hef Ju­nior kö­vet­kező adá­sá­ban.

Ezt látnod kell, így lepte meg kisfiát Tilla

Ezt látnod kell, így lepte meg kisfiát Tilla

Ti­ze­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték Fé­lix­nek, a szü­lők kü­lön­le­ges ün­nep­lés­sel ké­szül­tek. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél, si­ke­rült ha­tal­mas mo­solyt csalni kisfiúk ar­cára!

Ti­ze­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték Fé­lix­nek, a szü­lők kü­lön­le­ges ün­nep­lés­sel ké­szül­tek. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél, si­ke­rült ha­tal­mas mo­solyt csalni kisfiúk ar­cára!

Közeleg az esküvő? Rajongóitól kért segítséget Kárpáti Rebeka

Közeleg az esküvő? Rajongóitól kért segítséget Kárpáti Rebeka

Es­kü­vői ru­ha­sza­lonba lá­to­ga­tott el a mo­dell.

Es­kü­vői ru­ha­sza­lonba lá­to­ga­tott el a mo­dell.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Döbbenetes fordulat, szőke nővel osztozik idősebb férjén a TV2 sztárja

Döbbenetes fordulat, szőke nővel osztozik idősebb férjén a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa öröm­mel él együtt egy dögös szőke nővel, aki már szin­tén a férj ve­ze­ték­ne­vét vi­seli.

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Elszólta magát Fésűs Nelly férje, ez történt a nászéjszakájukon

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény.

Iz­gal­mas dol­gokra de­rült fény. Mitt tett Lajos, ami vall­juk be eléggé szo­kat­lan egy új­don­sült pár ese­té­ben?

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Csuti imádja kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Csuti imádja kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Elolvadtunk, kislánya rajzát tetováltatta magára Hódi Pamela

Elolvadtunk, kislánya rajzát tetováltatta magára Hódi Pamela

Bol­do­gan me­sélt a rész­le­tek­ről.

A sztár­anyuka azt is el­árulta, miért erre esett a vá­lasz­tása.

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

Meg­le­pő­dik új párja fi­gyel­mes­sé­gén.

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele, ezért a mai napig meg­le­pő­dik új párja fi­gyel­mes­sé­gén.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről, azt is el­árulta, hogy hol tar­ta­nak je­len­leg a sztár­anyu­ká­val.

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről, azt is el­árulta, hogy hol tar­ta­nak je­len­leg a sztár­anyu­ká­val.

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

A szí­nész tel­je­sít­mé­nyé­ről be­szélt, nem elé­ge­dett ma­gá­val. Vajon mit szól ehhez ba­rát­nője?

Felrobbant a cukiságbomba: megmutatta babáját a magyar modell

Felrobbant a cukiságbomba: megmutatta babáját a magyar modell

Nagy a bol­dog­ság Tü­csiék csa­lád­já­ban.

Nagy a bol­dog­ság Tü­csiék csa­lád­já­ban.

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Szü­lés előtti és utáni kép­pel je­lent­ke­zett a sztár­anyuka. A vég­ered­mény egy­sze­rűen bű­bá­jos!

Szü­lés előtti és utáni kép­pel je­lent­ke­zett a sztár­anyuka. A tíz­ez­rek által ked­velt vég­ered­mény egy­szerre szexi és bű­bá­jos!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid, és most újabb gyer­meke szü­le­tik, jól­le­het, három évvel ez­előtt még úgy tűnt, el­vál­nak a fér­jé­vel.

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

Különleges emlék: ilyen körülmények között kérte meg Rubint Réka kezét Schobert Norbi

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el élete egyik leg­fon­to­sabb ese­mé­nyé­nek rész­le­teit, rá­cá­folva Tatár Csilla nem min­den ala­pot nél­kü­löző fel­té­te­le­zé­sére.

Lebukott a 26 éves sztár: alig engedték ki az elvonóról, már ezt tette

Lebukott a 26 éves sztár: alig engedték ki az elvonóról, már ezt tette

Demi Lo­vato úgy tűnik, máris ran­di­zik.

A gye­rek­szí­nész­ből éne­kes­nővé váló Demi Lo­vato úgy tűnik, máris ran­di­zik.

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Ezt látnod kell, ilyen aranyos gyerek volt a magyar énekesnő

Ezt látnod kell, ilyen aranyos gyerek volt a magyar énekesnő

Igazi retro képet osz­tott meg Vera.

Vera egy ki­lenc­ve­nes évek­beli fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit.

Kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

A nép­szerű rá­diós az édes­any­já­hoz uta­zott Fran­cia­or­szágba.

A nép­szerű rá­diós az édes­any­já­hoz uta­zott Fran­cia­or­szágba, ahova csi­nos meny­asszo­nya és ki­lenc hó­na­pos gyer­meke, Kevin is el­kí­sérte.

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám a baba téma még kér­dő­jel náluk.

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám az éne­kesnő egyik fé­lel­mé­ről is me­sélt.

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Lebukott a színésznő: házas férfival szűrte össze a levet

Jen­ni­fer Gar­ner­nek új sze­relme van.

Jen­ni­fer Gar­ner új sze­relme még bi­zony házas.

Nagy az öröm, babát vár a Jóban rosszban sztárja

Nagy az öröm, babát vár a Jóban rosszban sztárja

A szí­nésznő bú­csú­zik a kép­er­nyők­ről.

A so­ro­zat Mó­nika nő­vére egy időre bú­csút int a for­ga­tá­sok­nak.

Exkluzív fotó, így romantikázik az ágyban kedvesével a híres magyar énekes

Exkluzív fotó, így romantikázik az ágyban kedvesével a híres magyar énekes

Tomi és Andi Deb­re­cen­ben pi­hen­nek. A pár­ról su­gár­zik a bol­dog­ság!

Tomi és Andi Deb­re­cen­ben pi­hen­nek. A pár­ról su­gár­zik a bol­dog­ság!

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

Vicces fotó, az út közepén aludt el L.L. Junior fia

A rap­per gon­dos édes­apa­ként reg­ge­lente óvo­dába viszi a gyer­me­keit, ám a bo­ron­gós, őszi idő­já­rást a ki­csit sem túl­sá­go­san sze­re­tik.

A rap­per gon­dos édes­apa­ként reg­ge­lente óvo­dába viszi a gyer­me­keit, ám a bo­ron­gós, őszi idő­já­rást a ki­csit sem túl­sá­go­san sze­re­tik.

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

A nép­szerű rap­per és csi­nos ked­vese so­káig se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek, most azon­ban bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Sosem látott videó került elő Szinetár Dóra tündéri, egyéves kisfiáról

Sosem látott videó került elő Szinetár Dóra tündéri, egyéves kisfiáról

A szí­nésznő leg­ki­sebb gyer­meke, Benji igazi tü­ne­mény, nem csoda, hogy édes­anyja büsz­kén osz­tott meg róla egy fel­vé­telt.

Intim fotókat osztott meg Liptai Claudia: csak úgy sugárzik a boldogságtól

Intim fotókat osztott meg Liptai Claudia: csak úgy sugárzik a boldogságtól

Lip­tai Cla­u­dia csa­ládja kö­ré­ben ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Lip­tai Cla­u­dia csa­ládja kö­ré­ben ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte. Pláne a drog­bot­rány után...

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte. Pláne a drog­bot­rány után...

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

Kemény, mit vállalt be Rippel Feri

Kemény, mit vállalt be Rippel Feri

Még ta­vas­szal hozta meg a ko­moly dön­tést. Állta a sza­vát!

Az is­mert ar­tis­ta­mű­vész még ta­vas­szal hozta meg a ko­moly dön­tést. Állta a sza­vát!

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina

Együtt éb­redt a csa­lád, Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Együtt éb­redt a csa­lád, Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Jó­képű férfivá cse­pe­re­dett Marci.

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett az évek során.

Lehullt a lepel, ezért döntött a gyerekvállalás mellett a híres házaspár

Lehullt a lepel, ezért döntött a gyerekvállalás mellett a híres házaspár

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor kis­lá­nya.

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor kis­lá­nya.

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Sa­já­tos módon je­len­tette be a hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt. Sa­já­tos módon tu­datta, hogy apa lett.

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Ki­he­verte a hol­ly­woodi szép­fiút.

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút, és más­sal kezd­jen közös éle­tet.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Ezt látnod kell, intim pillanatban fotózták le Hódi Pamelát és kedvesét

Ezt látnod kell, intim pillanatban fotózták le Hódi Pamelát és kedvesét

A mo­dell szü­li­nap­ján ké­szült a kép, a pár­ról su­gár­zik a bol­dog­ság.

A mo­dell szü­li­nap­ján ké­szült a kép, a pár­ról su­gár­zik a bol­dog­ság.

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

A mű­sor­ve­zető a mos­tani kap­cso­la­tá­ban érzi leg­in­kább, hogy bol­dog és elé­ge­dett.

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.