SZTÁR

LOVE

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez.

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él.

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem.

Év ele­jén egy régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem Kiss Ra­móna és a ké­zi­lab­dázó Lékai Máté kö­zött.

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába.

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába, ahol végre egy gye­rek­szoba is he­lyet ka­pott.

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba, ám egy időre el­so­dorta őket egy­más mel­lől az élet.

Lady Gaga megtalálta az igazit

Lady Gaga megtalálta az igazit

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe.

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

Bár a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető féltve óvja ma­gán­éle­tét, egy benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

Bár a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető féltve óvja ma­gán­éle­tét, egy benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Rubint Rella lebukott

Rubint Rella lebukott

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Kézen fogva ér­kez­tek egy ren­dez­vényre, ahol nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Kézen fogva ér­kez­tek egy ren­dez­vényre, ahol nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, akik­kel sok időt tölt.

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

A szín­pa­don üzente meg édes­any­já­nak Weisz Fanni, hogy a sze­rel­met vá­lasztja.

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett.

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett, rá­adá­sul férje egyik is­me­rő­sé­vel.

Nem verte nagydobra esküvőjét a Jóban Rosszban sztárja

Nem verte nagydobra esküvőjét a Jóban Rosszban sztárja

Ti­tok­ban vette fe­le­sé­gül kis­lá­nya édes­any­ját Já­nosi Dávid. Az es­kü­vőre még a múlt hó­nap­ban ke­rült sor.

Ti­tok­ban vette fe­le­sé­gül kis­lá­nya édes­any­ját Já­nosi Dávid. Az es­kü­vőre még a múlt hó­nap­ban ke­rült sor.

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz!

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő!

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Bár már ko­ráb­ban is plety­kál­tak róluk, eddig egyi­kük sem val­lotta be, hogy fel­lob­bant köz­tük a láng. Egé­szen mos­ta­náig!

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

El­tar­tott egy da­ra­big, amíg fel­lob­bant kö­zöt­tük a láng, de ma már tud­ják, hogy egy­más­nak let­tek te­remtve!

El­tar­tott egy da­ra­big, amíg fel­lob­bant kö­zöt­tük a láng, de ma már tud­ják, hogy egy­más­nak let­tek te­remtve!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek, egy fi­ú­nak és egy lány­nak.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek, egy fi­ú­nak és egy lány­nak.

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

A bécsi ki­ruc­ca­nás után a hosszú hét­vé­gét gyer­me­ke­i­vel töl­tötte.

A bécsi ki­ruc­ca­nás után a hosszú hét­vé­gét gyer­me­ke­i­vel töl­tötte a TV2 mű­sor­ve­ze­tője.

Neked megvan, ki a ma 50 éves Darnyi Tamás felesége?

Neked megvan, ki a ma 50 éves Darnyi Tamás felesége?

Ma lett öt­ven­éves Dar­nyi Tamás.

Ma lett öt­ven­éves Dar­nyi Tamás, a ve­gyesú­szás négy­sze­res olim­piai és vi­lág­baj­noka, aki vi­lág­ver­se­nye­ken ve­ret­le­nül fe­jezte be pá­lya­fu­tá­sát.

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

Jó­sá­gos sza­tír­nak tartja.

A 19 éves Ba­zsa­ró­zsa sze­rint a lant­mű­vész egy jó­sá­gos sza­tír, aki fo­lya­ma­to­san ta­nítja őt - az ágy­ban is, hi­szen a lány­nak itt még nincs gya­kor­lata.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt...

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt Győr­ben, ami­kor egy kon­cert után meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Az nem­zet csó­tá­nya és a szí­nésznő sosem le­het­tek iga­zán egy­má­séi, most fo­tó­sok előtt ta­lál­koz­tak újra.

Az nem­zet csó­tá­nya és a szí­nésznő sosem le­het­tek iga­zán egy­má­séi, most fo­tó­sok előtt ta­lál­koz­tak újra.

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

A 89 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­óri­ás­nak ka­lan­dos élete volt!

Kasza Tibiék elárulták, kik lesznek az esküvői tanúik!

Kasza Tibiék elárulták, kik lesznek az esküvői tanúik!

Az es­küvő idő­pontja sem titok többé.

Az es­küvő idő­pontja sem titok többé, erről is be­szélt a TV2 leg­hu­mo­ro­sabb sztárja. Úgy tűnik, az em­lé­ke­ze­tes lány­ké­rést ugyan­ilyen lagzi kö­vet­heti.

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

A Ma­dách Szín­ház fo­lyo­sóin már rég­óta sut­tog­tak róluk! De vajon med­dig vár még a vá­lás­sal?

A Ma­dách Szín­ház fo­lyo­sóin már rég­óta sut­tog­tak róluk! De vajon med­dig vár még a vá­lás­sal?

Exkluzív fotók, így romantikázott Debreczeni Zita és Gianni!

Exkluzív fotók, így romantikázott Debreczeni Zita és Gianni!

Az új­don­sült há­zas­pár imádja együtt fel­fe­dezni a vi­lá­got, most is kü­lön­le­ges hely­színre utaz­tak.

Részleteket árult el közelgő esküvőjéről Liptai Claudia!

Részleteket árult el közelgő esküvőjéről Liptai Claudia!

Bol­do­gabb nem is le­hetne.

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb nem is le­hetne, kisfi­á­val és ked­ve­sé­vel, Ádám­mal, új ér­tel­met nyert az élete.

Kislánya kotyogta ki: Fiatal nőt szeret Ganxsta Zolee

Kislánya kotyogta ki: Fiatal nőt szeret Ganxsta Zolee

Talán maga sem hitte volna, hogy annyi csa­ló­dás után újra rá­ta­lál a bol­dog­ság!

Talán maga sem hitte volna, hogy annyi csa­ló­dás után újra rá­ta­lál a bol­dog­ság!

Dúsgazdag pasival kavar Mihalik Enikő!

Dúsgazdag pasival kavar Mihalik Enikő!

A mo­dell a le­hető leg­job­bat vá­lasz­totta, hi­szen a férfi szo­ro­san kö­tő­dik a di­vat­szak­má­hoz. A hírek sze­rint több mint egy éve van­nak együtt.

A mo­dell a le­hető leg­job­bat vá­lasz­totta, hi­szen a férfi szo­ro­san kö­tő­dik a di­vat­szak­má­hoz.

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

A szí­nész-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta meg­is­merte új ked­ve­sét, Évát.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta meg­is­merte új ked­ve­sét, Évát.

Dúl a szerelem, új barátnője fenekét markolássza lefekvés előtt Curtis!

Dúl a szerelem, új barátnője fenekét markolássza lefekvés előtt Curtis!

A rap­per ha­lá­lo­san sze­rel­mes új ba­rát­nő­jébe, a ti­tok­za­tos fe­kete hajú lányba, aki­vel új közös képet osz­tott meg.

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Andy Vajna végre a fe­le­sé­gé­vel lehet, akit a csa­ládja is meg­lá­to­ga­tott kül­föl­dön.

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Min­denki sej­tette, de nem volt bi­zo­nyí­ték rá, hogy Mi­halik Enikő sze­rel­mes.

Berki Krisztián távollétében pakolt ki Hódi Pamela

Berki Krisztián távollétéről vallott Hódi Pamela!

Né­hány hétre kü­lön­vál­tak...

Az Édes Élet sztár­jai né­hány hétre kü­lön­vál­tak azért, hogy Krisz­tián ke­le­ten tesz­tel­hesse rá­ter­mett­sé­gét.

Dráma Pápai Joci családjában: Felesége csalódást okozott neki!

Dráma Pápai Joci családjában: Felesége csalódást okozott neki!

Fon­tos kér­dés­ben tér el a vé­le­mé­nye az éne­kes­nek és fe­le­sé­gé­nek! Ez nagy lelki meg­ráz­kód­ta­tást okoz!

Fon­tos kér­dés­ben tér el a vé­le­mé­nye az éne­kes­nek és fe­le­sé­gé­nek! Ez nagy lelki meg­ráz­kód­ta­tást okoz!

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

Nem prob­léma a kor­kü­lönb­ség.

A lant­mű­vész és fi­a­tal ked­vese szá­mára nem prob­léma az ötven év kor­kü­lönb­ség, sőt már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik.

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Ba­rá­tok ma­rad­tak Ábel­lel.

Bár sokan már az es­küvő idő­pont­ját ta­lál­gat­ták, az éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után zá­tonyra fu­tott.

Eljegyezték a TV2 gyönyörű sztárját!

Eljegyezték a TV2 gyönyörű sztárját!

Peti meg­gyű­rűzte. A har­minc­egy éves éne­kesnő né­hány napja már meg­vál­toz­tatta a kö­zös­ségi ol­da­lon a stá­tu­szát, így kö­zeli is­me­rő­sei előtt nem volt már titok, el­je­gyez­ték őt.

Peti meg­gyű­rűzte. A har­minc­egy éves éne­kesnő né­hány napja már meg­vál­toz­tatta a kö­zös­ségi ol­da­lon a stá­tu­szát, így kö­zeli is­me­rő­sei előtt nem volt már titok, el­je­gyez­ték őt.

Kikotyogták Rúzsa Magdi eljegyzésének részleteit

Kikotyogták Rúzsa Magdi eljegyzésének részleteit

A nép­szerű éne­kesnő hét­főn je­len­tette be, hogy meny­asszony lesz! Igaz, ő csak egy római va­ká­ci­óra ké­szült.

A nép­szerű éne­kesnő hét­főn je­len­tette be, hogy meny­asszony lesz! Igaz, ő csak egy ro­man­ti­kus római va­ká­ci­óra ké­szült.

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

Olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat.

A gyö­nyörű siket mo­dell olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat.

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

A dögös ma­gyar éne­kesnő nem tit­ko­ló­zik to­vább! Meg­mu­tatta azt a férfit, aki el­ra­bolta a szí­vét!

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete! A nép­szerű éne­kesnő, aki évek óta várt erre a pil­la­natra, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a jó hírt.

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete! A nép­szerű éne­kesnő évek óta várt erre a pil­la­natra, és alig várja a nagy napot.

Végre megmutatta - ő rabolta el a TV2-sztár szívét!

Végre megmutatta - ő rabolta el a TV2-sztár szívét!

Exe ba­rát­já­val végre bol­dog! Fél évig hiába ke­reste az iga­zit a TV2 sztárja, aztán vá­rat­la­nul ta­lált rá a sze­re­lem. Bár, talán nem is volt annyira vá­rat­lan.

Exe ba­rát­já­val végre bol­dog! Fél évig hiába ke­reste az iga­zit a TV2 sztárja, aztán vá­rat­la­nul ta­lált rá a sze­re­lem. Bár, talán nem is volt annyira vá­rat­lan.

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját, hi­szen máris be­le­kez­dett a tit­kos mun­ká­la­tokba.

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Azt is mond­hat­nánk, bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

A mű­sor­ve­zető újab­ban min­den al­kal­mat meg­ra­gad az uta­zásra.

A mű­sor­ve­zető újab­ban min­den al­kal­mat meg­ra­gad az uta­zásra, most a sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban káp­ráz­tatja el új ked­ve­sét, Esz­tert.

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Ők adják es­kü­vőre a fe­jü­ket!

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Tün­dér­me­sébe illő va­ká­ci­ója utolsó nap­ján kér­ték meg a dögös mű­sor­ve­zető kezét!

Tün­dér­me­sébe illő va­ká­ci­ója utolsó nap­ján kér­ték meg a dögös mű­sor­ve­zető kezét!

Exkluzív, csak a HELLO!-ban: összeházasodott Debreczeni Zita és Gianni!

Exkluzív, csak a HELLO!-ban: összeházasodott Debreczeni Zita és Gianni!

Az álom­pár két és fél év után, ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Az álom­pár két és fél év után, ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent. A ma­ga­zin leg­fris­sebb szá­má­ban 20 ol­da­las be­szá­mo­lót ké­szí­tett az év es­kü­vő­jé­ről.

Lebukott, fiatal nőt csókolt az étteremben Stohl András

Lebukott, fiatal nőt csókolt az étteremben Stohl András

Érte hagyta el An­csi­kát!

Végre ki­de­rült, kiért hagyta el An­csi­kát és két gye­re­két a sár­mos sztár­szí­nész!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

Megmutatta kisbabáját Michelisz Norbi!

Megmutatta kisbabáját Michelisz Norbi!

Meg­ható fotó.

Mi­che­lisz Norbi élete bő két hét­tel ez­előtt vál­to­zott meg vég­ér­vé­nye­sen, már­cius 31-én sze­relme, Jo­hanna vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket.

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Réka kérte meg a kezét...

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi vissza­tér­tek a me­xi­kói Can­cunba, ahol a fit­nesz­guru éppen 16 évvel ez­előtt kérte meg sze­relme kezét.

Hihetetlen bejelentést tett Kasza Tibi: élő adásban kérte meg barátnője kezét

Hihetetlen bejelentést tett Kasza Tibi: élő adásban kérte meg barátnője kezét

Kasza Tibor A Nagy Duett adá­sá­ban kérte meg ba­rát­nője, Man­ker kezét.

Kasza Tibor A Nagy Duett adá­sá­ban kérte meg ba­rát­nője, Man­ker kezét.

Tóth Gabi megerősítette a pletykát

Tóth Gabi megerősítette a pletykát

Min­den­kit meg­le­pett, hogy sza­kí­tott ked­ve­sé­vel. Most egy vi­de­ó­ban mond­ják el, mi az igaz­ság.

Min­den­kit meg­le­pett, hogy sza­kí­tott ked­ve­sé­vel. Most egy vi­de­ó­ban mond­ják el, mi az igaz­ság.

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Az Ope­rett­szín­ház sztár­párja egy hó­napja fi­gyeli áhí­tat­tal, ho­gyan va­rá­zsol el kö­rü­löt­tük min­dent első gyer­me­kük Ádám.

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kod­nak.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Erre aztán nem számított a nemrég szakító Németh Kristóf

Erre aztán nem számított a nemrég szakító magyar sztárszínész

Elő­ször be­szélt nyíl­tan a fáj­dal­mas el­vá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről.

Elő­ször be­szélt nyíl­tan a fáj­dal­mas el­vá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről.

Izgalmas részletek derültek ki a magyar színésznő esküvőjéről

Izgalmas részletek derültek ki a magyar színésznő esküvőjéről

Va­la­mi­vel több mint egy évvel ez­előtt rob­bant hír, hogy Po­lyák Lilla újra sze­re­lembe esett.

Va­la­mi­vel több mint egy évvel ez­előtt rob­bant hír, Po­lyák Lilla újra sze­re­lembe esett.

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Timi.

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got.

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Őszin­tén me­sél­tek a sze­rel­mük­ről.

Korda Györ­gyöt egy­kor az or­szág leg­na­gyobb nő­csá­bá­szá­nak tar­tot­ták. Ha­ma­ro­san azon­ban 40 éves há­za­sok lesz­nek Klá­ri­ká­val.

Ezért szakított Mariah Carey, kiderültek a piszkos részletek

Ezért szakított Mariah Carey, kiderültek a piszkos részletek

So­káig úgy tűnt, az éne­kesnő végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

So­káig úgy tűnt, a két­gyer­me­kes éne­kesnő végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got. Kap­cso­lata azon­ban csak a fel­szí­nen volt álom­szerű.

Minden kiderült: Janicsák Veca reagált a szakításáról szóló pletykákra

Minden kiderült: Janicsák Veca reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hosszas hall­ga­tás után pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Az éne­kesnő hosszas hall­ga­tás után dön­tött úgy, hogy pon­tot tesz a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele. Más fe­le­ség talán zsör­tö­lődne ezért, ő azon­ban na­gyon büszke az éne­kesre.

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele. Más fe­le­ség talán zsör­tö­lődne ezért, ő azon­ban na­gyon büszke az éne­kesre.

Magánéletéről vallott a magyar sztárpár

Magánéletéről vallott a magyar sztárpár

Ha­ma­ro­san be­mu­tat­ják a mozik közös film­jü­ket.

Esz­ter és Péter há­zas­párt ala­kí­ta­nak az 1945 című film­ben, ame­lyet ha­ma­ro­san be­mu­tat­nak a mo­zik­ban.

Hoppá, ez tuti megváltoztatja Szabó Zsófi házasságát

Jöhet a baba Szabó Zsófiéknál!

Óri­ási a sze­re­lem Szabó Zsófi­ék­nál!

Óri­ási a sze­re­lem Szabó Zsófi és férje, Kis Zsolt kö­zött, így az sem titok, hogy amint si­ke­rül meg­ta­lálni a meg­fe­lelő csa­ládi fész­ket, ké­szen áll­nak a gye­rek vál­la­lásra!

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Cso­dá­la­tos es­kü­vője volt.

A szép­sé­ges mo­dell ha­tal­mas ven­dég­se­reg előtt mondta ki a bol­do­gító igent a sze­rel­mé­nek.

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

A szép szí­nésznő Zo­rán­nak még azt is meg­ígérte, hogy egy­szer újra férj­hez megy hozzá. De aztán más­ként ala­kult...

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni.

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák.

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák. Most a két sztár elég lát­vá­nyos módon erő­sí­tette meg a hí­resz­te­lé­se­ket. A a nyílt utcán estek egy­más­nak.

Tücsi párja néha sokallja szerelme dekoltázsát

Tücsi párja néha sokallja szerelme dekoltázsát

A szexi mű­sor­ve­ze­tőnő, Aryee Cla­u­dia Tücsi és él­spor­toló sze­relme, a vá­lo­ga­tott hokis, Sof­ron Ist­ván bol­dog­sá­gá­hoz két­ség sem fér­het!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

A Kin­csem sztárja be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Nagy divat a sztá­rok kö­zött.

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.