SZTÁR

LOVE

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak az új­don­sült fe­le­ség­nek!

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

A Nagy Duett sze­rep­lője bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel, aki min­den­ben tá­mo­gatja őt.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

A Ri­post el­ső­ként szá­molt be arról, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Azt is ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

Kitálalt az Oscar-díjas színésznő, ez volt a gond az álompasikkal

Kitálalt az Oscar-díjas színésznő, ez volt a gond az álompasikkal

Gwy­neth Palt­row úgy érzi, most végre révbe ért. Ezért azon­ban saját ma­gá­val is ko­mo­lyan meg kel­lett küz­de­nie.

Gwy­neth Palt­row úgy érzi, végre révbe ért. Ezért azon­ban saját ma­gá­val is ko­mo­lyan meg kel­lett küz­de­nie.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes.

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét.

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

Az egész világot meglepte bejelentésével a sztárszínész

A várt­nál jóval ha­ma­rabb, a leg­na­gyobb ti­tok­ban nő­sült meg har­mad­szorra is Ri­chard Gere.

Kiderült a pikáns titok, Berki egykori beosztottjával jár Hódi Pamela!

Kiderült a pikáns titok, Berki egykori beosztottjával jár Hódi Pamela!

A mo­dellre is rá­ta­lált a sze­re­lem a ta­valy szep­tem­beri sza­kí­tása óta.

A mo­dellre is rá­ta­lált a sze­re­lem a ta­valy szep­tem­beri sza­kí­tása óta, új pár­já­ban min­dent meg­ta­lált, amit eddig ke­re­sett.

Schobert Lara megmutatta szerelmét, sőt még öccséről is elárult egy titkot

Schobert Lara megmutatta szerelmét, sőt még öccséről is elárult egy titkot

Larát ren­ge­te­gen kö­ve­tik a kö­zös­ségi ol­da­la­kon és gyak­ran kap sze­mé­lyes hang­vé­telű üze­ne­te­ket...

Meglepő bejelentést tett a színész: 33 évvel fiatalabb lányt vesz feleségül

Meglepő bejelentést tett a színész: 33 évvel fiatalabb lányt vesz feleségül

Már három éve együtt van­nak, most pedig az oltár elé ve­zeti a nőt.

Már három éve együtt van­nak, most pedig az oltár elé ve­zeti a nőt.

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog sze­relme, Anita mel­lett. Leg­fris­sebb fény­képe is bi­zo­nyí­té­kul szol­gál.

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog sze­relme, Anita mel­lett. Leg­fris­sebb fény­képe is bi­zo­nyí­té­kul szol­gál.

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Rit­kán lát­hat­tuk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sze­relme, Krisz­tián eddig rit­kán je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt.

Harry és Meghan nagy bejelentését hivatalosan is megerősítették

Harry és Meghan nagy bejelentését hivatalosan is megerősítették

Az es­küvő az egész vi­lá­got láz­ban tartja, szinte min­denki kí­ván­csi a rész­le­tekre.

Megtörte a csendet Tóth Gabi, ezt gondolja az új szerelemről!

Megtörte a csendet Tóth Gabi, ezt gondolja az új szerelemről!

Az éne­kesnő ko­ráb­ban úgy érezte, kö­te­lező be­szá­mol­nia a ma­gán­éle­té­ről, ám most már sok­kal tu­da­to­sab­ban dönt erről.

Nem korai még? Egyre komolyabb lépésekre szánja el magát Brad Pitt

Nem korai még? Egyre komolyabb lépésekre szánja el magát Brad Pitt

Úgy tűnik, a sár­mos szí­nész fejét tel­je­sen el­csa­varta új ked­vese!

Úgy tűnik, a sár­mos szí­nész fejét tel­je­sen el­csa­varta új ked­vese! Kap­cso­la­tuk újabb szintre lé­pett.

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak.

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak, de be­jött!

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A nyilvánosság elé állt a színész: 15 év után hivatalosan is vége a házasságának

A Gla­di­á­tor sztárja maga je­len­tette be a hírt. Stí­lu­so­san vált el.

A Gla­di­á­tor sztárja maga je­len­tette be a hírt. Stí­lu­so­san vált el.

Végleg továbblépett? Ez az okos nő csavarta el Brad Pitt fejét

Nem fogod elhinni, ki csavarta el Brad Pitt fejét

Sok időt tölt egy pro­fesszor­ral.

A szí­nész egyre több időt tölt egy egye­temi pro­fesszor­ral, aki­vel együtt dol­goz­nak.

Tápai Szabina vallomása: A Nagy Duett alatt is jöhet a baba!

Tápai Szabina vallomása: A Nagy Duett alatt is jöhet a baba!

A há­zas­pár a má­so­dik gyer­me­két ter­vezi, és sze­ret­nék, ha Beni kis­test­vére mi­ha­ma­rabb meg­ér­kezne hoz­zá­juk.

Meglepő kijelentést tett Emilio! Az énekes bevallotta: újra nősülne!

Meglepő kijelentést tett Emilio! Az énekes bevallotta: újra nősülne!

Azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna.

Azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna.

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül.

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül, vő­le­gé­nyé­vel pedig már na­gyon vár­ják, hogy meg­fo­gan­jon első gyer­me­kük.

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Le­tett arról, hogy férj­hez megy.

Az auszt­rál pop­her­cegnő ideg­össze­om­lást ka­pott a sza­kí­tása után, s vég­leg le­tett arról, hogy va­laha is oltár elé áll, és ki­mondja a bol­do­gító igent.

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt gondolja szerelméről

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt gondolja szerelméről

Egyre több do­logra derül fény.

Bár a pár már a kap­cso­lat ele­jén le­szö­gezte, hogy ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got, egyre több do­logra derül fény.

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő! Három volt sze­rel­mé­vel is együtt lép szín­padra.

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő! Három volt sze­rel­mé­vel is együtt lép szín­padra.

Elképesztő ajándékot nézett ki magának Berki Krisztián szerelme

Elképesztő ajándékot nézett ki magának Berki Krisztián szerelme

Vajon meg­kapja hús­vétra Mazsi a szí­nes, egyedi cso­dát?

Vajon meg­kapja hús­vétra Mazsi a szí­nes, egyedi cso­dát?

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

Lebukott, ezt a fiatal férfit csókolta az utcán Heidi Klum

Lebukott, ezt a fiatal férfit csókolta az utcán Heidi Klum

De vajon mennyire ko­moly a ro­mánc?

Árul­kodó le­si­fo­tók ké­szül­tek a friss sze­rel­me­sek­ről! De vajon mennyire ko­moly a ro­mánc?

Intim pillanat: Ágyban fotózkodott Berki és szerelme

Intim pillanat: Ágyban fotózkodott Berki és szerelme

Ro­man­tika riadó!

Krisz­tián egyre gyak­rab­ban mu­tatja meg eddig is­me­ret­len, ro­man­ti­kus énjét mióta Mazsi ol­da­lán rá­ta­lált a sze­re­lem.

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Kisfiuk, Kevin pon­to­san két hó­napja teszi bol­doggá a nap­ja­i­kat, kép­te­le­nek be­telni vele.

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

A pár né­hány nap­pal ez­előtt uta­zott el, hogy aztán me­se­beli kör­nye­zet­ben ro­man­ti­káz­za­nak! Anita és Vik­tor jól érzik ma­gu­kat ket­tes­ben, és a kör­nyék ne­ve­ze­tes­sé­geit is meg­lá­to­gat­ják.

Az éne­kes és ba­rát­nője irigy­lésre méltó he­lyen pi­hen­nek!

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Máris jön a baba? Elszólta magát Harry herceg menyasszonya

Egyre kö­ze­lebb a nagy nap.

Egyre kö­ze­lebb a nagy nap, május 19-én veszi el ame­ri­kai sze­rel­mét Harry her­ceg - és aztán már jön is a pár első gye­reke?

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Az éne­kes sze­rel­mes fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára, ahol éppen egy hölgy kezét fogja...

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről. Most ki­bu­kott be­lőle az igaz­ság.

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről. Most ki­bu­kott be­lőle az igaz­ság.

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kra­usz Gábor be­val­lotta, hogy mi az, ami­vel min­den nőt képes le­venni a lá­bá­ról...

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

Újabb álompár született! A rajongók is gratuláltak!

Újabb álompár született! A rajongók is gratuláltak!

Szur­kol­nak a ra­jon­gók az éne­kes­nő­nek, hogy ez a sze­re­lem örökké tart­son!

Szur­kol­nak a ra­jon­gók az éne­kes­nő­nek, hogy ez a sze­re­lem örökké tart­son!

Hűha, intim fotót osztott meg a rajongóival Rubint Rella és szerelme!

Hűha, intim fotót osztott meg a rajongóival Rubint Rella és szerelme!

A csi­nos spor­toló hó­na­pok óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

A csi­nos spor­toló hó­na­pok óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él az is­mert fut­bal­lis­tá­val, No­tovhny So­má­val.

Párkapcsolatáról vallott Steiner Kristóf!

Kiegyensúlyozott párkapcsolatáról vallott Steiner Kristóf!

A hí­res­ség már két éve él tel­jes bol­dog­ság­ban ked­ve­sé­vel, Nim­ród­dal.

A haj­dani te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető már két éve él tel­jes bol­dog­ság­ban ked­ve­sé­vel, Nim­ród­dal. Most végre ki­de­rült, mi a sze­rel­mük titka.

Erotika a parton, fiatal szerelmével kapták rajta a 60 éves Sharon Stone-t

Erotika a parton, fiatal szerelmével kapták rajta a 60 éves Sharon Stone-t

Tel­je­sen ki­zár­ták a kül­vi­lá­got, csak egy­más­sal vol­tak el­fog­lalva, a le­si­fo­tó­sok leg­na­gyobb örö­mére!

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Csodálatos ajándékot kapott a születésnapos Czippán Anett!

Csodálatos ajándékot kapott a születésnapos Czippán Anett!

A mű­sor­ve­zető pén­te­ken har­minc­négy éves lett.

A mű­sor­ve­zető pén­te­ken har­minc­négy éves lett, és talán most éli élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát.

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

A nép­szerű éne­kes­nőt a sztár­séf sze­relme, Kra­usz Gábor kapta ti­tok­ban len­cse­végre.

A nép­szerű éne­kes­nőt a sztár­séf sze­relme, Kra­usz Gábor kapta ti­tok­ban len­cse­végre.

Újra szerelmes a sztárszínésző, ez a szőke herceg rabolta el a szívét

Újra szerelmes a sztárszínésző, ez a szőke herceg rabolta el a szívét

Kap­cso­la­tu­kat meg­pró­bál­ták tit­kolni, de már így is több­ször le­he­tett őket együtt látni.

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

Örömhír a királyi családban: megérkezett a harmadik baba

Örömhír a királyi családban: megérkezett a harmadik baba

A pa­lota hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette a hírt, de a kicsi nevét még nem lehet tudni.

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Gólyahír: ismét babát vár Csobot Adél és Istenes Bence!

Óri­ási hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a má­so­dik gyer­me­kük!

Nem fogsz hinni a szemednek, itt nyaral családjával Horváth Tamás

Nem fogsz hinni a szemednek, itt nyaral családjával Horváth Tamás

Me­g­elé­gelte itt­hon a bo­ron­gós időt, és ismét el­uta­zott a tél­ből a nyárba.

Me­g­elé­gelte itt­hon a bo­ron­gós időt, és ismét el­uta­zott a tél­ből a nyárba.

Idő előtt kiderült, hogy kisfiút vár Kulcsár Edina

Idő előtt kiderült, hogy kisfiút vár Kulcsár Edina

Ha­tal­ma­sat for­dult a világ a mo­del­lel.

Pár hét le­for­gása alatt ha­tal­ma­sat for­dult a világ a gyö­nyörű mo­del­lel. Elő­ször ki­de­rült, hogy vá­ran­dós, majd sze­relme, Csuti meg­kérte a kezét.

Íme, az első fotó, így szereti egymást Tóth Gabi és Krausz Gábor!

Íme, az első fotó, így szereti egymást Tóth Gabi és Krausz Gábor!

Az éne­kesnő és a sztár­séf már nem tit­ko­ló­zik to­vább, közös képen mu­tat­ták meg ma­gu­kat.

Az éne­kesnő és a sztár­séf már nem tit­ko­ló­zik to­vább, közös képen mu­tat­ták meg ma­gu­kat.

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Az éne­kesnő és a sztár­séf sze­rel­mé­ről jó ideje plety­kál­nak már.

Az éne­kesnő és a sztár­séf sze­rel­mé­ről jó ideje plety­kál­nak már, most ki­de­rült, hogy iga­zak a hírek.

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Az éne­kesnő több mint 23 éve él együtt fér­jé­vel, Bog­dán Csa­bá­val, de most ki­de­rült, hogy náluk sem fe­né­kig tej­fel az élet.

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Lebukott! A Dal énekese ezzel a dögös énekesnővel csókolózott!

Szabó Ádám egy ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába az egyik te­het­ség­ku­tató nyer­te­sé­vel!

Vége a találgatásoknak! Tóth Gabi és Krausz Gábor egy pár!

Vége a találgatásoknak! Tóth Gabi és Krausz Gábor egy pár!

Az in­ter­ne­ten osz­tot­ták meg a ra­jon­gók­kal az öröm­hírt!

Az éne­kesnő és a sztár­sza­kács az in­ter­ne­ten osz­tot­ták meg a ra­jon­gók­kal az öröm­hírt!

Intim fotón mutatta meg új párját Naomi Campbell

Intim fotón mutatta meg új párját Naomi Campbell

A hetek óta ke­ringő plety­kák után úgy dön­tött, hogy egy me­rész hú­zás­sal vet véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

A hetek óta ke­ringő plety­kák után úgy dön­tött, hogy egy me­rész hú­zás­sal vet véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Íme, új vá­lasz­tottja!

Szakítás után máris új párja van a 75 éves színházigazgatónak!

Szakítás után máris új párja van a 75 éves színházigazgatónak!

Jor­dán Tamás hu­szon­két év után sza­kí­tott leg­fi­a­ta­labb gyer­meke édes­any­já­val.

Jor­dán Tamás hu­szon­két év után sza­kí­tott leg­fi­a­ta­labb gyer­meke édes­any­já­val, aki­vel a mai napig jó a kap­cso­lata. A di­rek­tor nem ma­radt so­káig ma­gá­nyos, máris új párra ta­lált.

Két hónappal szakítása után titokban férjhez ment Emily Ratajkowski

Két hónappal szakítása után titokban férjhez ment Emily Ratajkowski

A 26 éves bom­bázó egy szí­nész­nek mondta ki a bol­do­gító igent.

Szo­morú hír ez a férfiak szá­mára! A 26 éves bom­bázó egy szí­nész­nek mondta ki a bol­do­gító igent.

Óriásit kockáztatott Berki Krisztián új szerelme

Óriásit kockáztatott Berki Krisztián új szerelme

Férje a csil­la­go­kat is le­hozta neki az égről, aztán jött Berki, és a min­dent el­söprő sze­re­lem.

A gyö­nyörű cuk­rász­nő­ről azt már tud­juk, hogy fér­jes asszony. Férje a csil­la­go­kat is le­hozta neki az égről, aztán jött Berki és a min­dent el­söprő sze­re­lem.

Sztárszakácsot szeret Tóth Gabi?

Sztárszakácsot szeret Tóth Gabi?

Az éne­kesnő jó ideje szingli, leg­alábbis hi­va­ta­lo­san.

Az éne­kesnő jó ideje szingli, leg­alábbis hi­va­ta­lo­san. A hát­tér­ben azon­ban azt re­bes­ge­tik, hogy újra sze­rel­mes.

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének Czippán Anett!

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

Cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést adott.

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott szíve vá­lasz­tott­já­tól, kisfia édes­any­já­tól.

Kiderült, hogyan tovább: bejelentést tett kapcsolatáról Király Viktor!

Kiderült, hogyan tovább: bejelentést tett kapcsolatáról Király Viktor!

Az éne­kesre né­hány hó­nap­pal ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem, egy Anita nevű fi­a­tal lány sze­mé­lyé­ben.

Hoppá, ezért tolódik a Zámbó-esküvő!

Hoppá, ezért tolódik a Zámbó-esküvő!

Zámbó Krisz­ti­án­nak még vár­nia kell a nagy napra!

A meny­asszony még nem adta be a de­re­kát, ezért Zámbó Krisz­ti­án­nak még vár­nia kell arra, hogy végre nőül vegye ked­ve­sét...

Huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Eszméletlenül huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Nem könnyű az élet Ördög Nó­rá­ék­nál, de ez így van jól! A si­ke­res mű­sor­ve­zető gye­re­kei na­gyon ele­ve­nek.

Nem könnyű az élet Ördög Nó­ráék háza táján sem, de ez így van jól!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Ezt a gyönyörű táncosnőt szereti Veréb Tomi!

Ezt a gyönyörű táncosnőt szereti Veréb Tomi!

Nem csak a szín­pa­don ro­man­ti­kus.

A fi­a­tal szív­tipró nem­csak a szín­pa­don ala­kít ro­man­ti­kus her­ce­ge­ket, hanem az élet­ben is ér­zel­mes alkat!

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Csak nálunk: Megtaláltuk Berki Krisztián barátnőjét

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod, ho­gyan ro­man­ti­ká­zott a hét­vé­gén új ked­ve­sé­vel a mű­sor­ve­zető.

Ki­zá­ró­lag a Ri­post­ban lát­ha­tod, ho­gyan ro­man­ti­ká­zott a hét­vé­gén új ked­ve­sé­vel a mű­sor­ve­zető. Re­náta azt is el­mondja, hogy kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk.

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik vissza.

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.