SZTÁR

LOVE

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta.

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta a Fa­ce­book-ol­da­lán a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

Hatalmas a boldogság Pikali Gerdáéknál

Hatalmas a boldogság Pikali Gerdáéknál

A gyö­nyörű szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult vő­le­gé­nye, Ré­kasi Ká­roly mel­lett. Friss sza­vai alap­ján nem­csak a mun­ká­ban, de a ma­gán­éle­té­ben is ab­szo­lút a csú­cson van.

A gyö­nyörű szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult vő­le­gé­nye, Ré­kasi Ká­roly mel­lett. Friss sza­vai alap­ján nem­csak a mun­ká­ban, de a ma­gán­éle­té­ben is a csú­cson van.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Liptai Claudia nyilvánosan üzent Gesztesi Károlynak, ezt írta

Liptai Claudia nyilvánosan üzent Gesztesi Károlynak, ezt írta

A mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges dátum al­kal­má­ból írt meg­ható so­ro­kat.

A mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges dátum al­kal­má­ból írt meg­ható so­ro­kat.

Így rejtőzködik a kíváncsiskodók elől Stohl Luca párja

Így rejtőzködik a kíváncsiskodók elől Stohl Luca párja

Vic­ces fotót osz­tott meg Luca.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője vic­ces fotót osz­tott meg arról, hogy civil párja mennyire nem ked­veli a nyil­vá­nos­sá­got.

Forrón csókolja az olasz macsó Ábel Anitát

Forrón csókolja az olasz macsó Ábel Anitát

A pesti éj­sza­ká­ban szelfiz­tek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető és sze­relme, Ro­berto a pesti éj­sza­ká­ban szelfi­zett.

Dúl a szerelem: így kapták le a tengerparton Hódi Pamelát és kedvesét

Dúl a szerelem: így kapták le a tengerparton Hódi Pamelát és kedvesét

A sze­rel­me­sek egy ba­ráti tár­sa­ság­gal utaz­tak Hor­vát­or­szágba.

A sze­rel­me­sek egy ba­ráti tár­sa­ság­gal utaz­tak Hor­vát­or­szágba.

Elképesztő, milyen ajándékkal lepte meg a kislányát Caramel felesége

Elképesztő, milyen ajándékkal lepte meg a kislányát Caramel felesége

Szilvi és Szofi már rég­óta ál­mo­doz­tak erről.

Szilvi és Szofi már rég­óta ál­mo­doz­tak erről.

Újra szerelmes? Sejtelmes fotót osztott meg a magyar műsorvezető

Újra szerelmes? Sejtelmes fotót osztott meg a magyar műsorvezető

Köböl Anita büsz­kén mu­tatta meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, ho­gyan ké­szül a ran­di­jára.

Közeleg Kiss Ramóna menyegzője: itt kapták le a színésznőt

Közeleg Kiss Ramóna menyegzője: itt kapták le a színésznőt

Ha­ma­ro­san oltár elé áll.

Ha­ma­ro­san oltár elé áll kisfia édes­ap­já­val, Lékai Má­té­val.

Megmutatta óriási pocakját a várandós magyar énekesnő

Megmutatta óriási pocakját a várandós magyar énekesnő

A nép­szerű sztár nyár vé­gére várja első gyer­me­két, aki­nek már a nemét is tud­ják a fér­jé­vel, kis­lá­nyuk lesz.

A nép­szerű sztár nyár vé­gére várja első gyer­me­két, aki­nek már a nemét is tud­ják a fér­jé­vel, kis­lá­nyuk lesz. Timi most meg­mu­tatta, mi­lyen szé­pen göm­bö­lyö­dik a hasa.

Különleges képet osztott meg újdonsült férjéről Demcsák Zsuzsa

Különleges képet osztott meg újdonsült férjéről Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sán sze­re­tett bele a férfiba.

A mű­sor­ve­zető az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sán sze­re­tett bele fülig a nála 4 évvel fi­a­ta­labb Kris­hanba.

Intim fotó: Mexikóban készült felvétel a magyar énekesről és kedveséről

Intim fotó: Mexikóban készült felvétel a magyar énekesről és kedveséről

Hor­váth Tomi ki­hasz­nál min­den időt, hogy ro­man­ti­káz­has­son sze­rel­mé­vel, An­di­val.

Ezzel vége: négy év után szakított az álompár

Ezzel vége: négy év után szakított az álompár

A sztár­mami már el is köl­tö­zött.

A sztár­mami már el is köl­tö­zött ott­hon­ról, de ki­je­len­tette, hogy gyer­me­kü­ket a sza­kí­tás el­le­nére is kö­zö­sen ne­ve­lik.

Bemutatta titokzatos férjét Demcsák Zsuzsa, a gyerekei sem ismerik még

Bemutatta titokzatos férjét Demcsák Zsuzsa, a gyerekei sem ismerik még

A 40 éves mű­sor­ve­ze­tőre nem­rég rá­ta­lált a sze­re­lem, és bol­do­gabb, mint va­laha! Ér­de­kes dol­go­kat me­sélt a pár­já­ról.

Romantikus utazás: ide szökött barátnőjével Freddie

Romantikus utazás: ide szökött barátnőjével Freddie

A sze­rel­mé­vel in­dult el vá­rost nézni.

A sár­mos éne­kes sze­rel­mé­vel in­dult el vá­rost nézni.

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

A Ri­post meg­tudta: a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház mű­vé­sze és tánc­mű­vész párja, Föl­desi Anita babát vár­nak.

A Ri­post meg­tudta: a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház mű­vé­sze és tánc­mű­vész párja, Föl­desi Anita babát vár­nak.

Ennél édesebb ma nem lesz, Liptai Claudia fia így rabolja el a szíveket

Ennél édesebb ma nem lesz, Liptai Claudia fia így rabolja el a szíveket

A 45 éves tévés és csa­ládja a sza­bad­ban töl­tötte a va­sár­na­pot, hi­szen na­gyon örül­nek, hogy végre ki­sü­tött a nap.

Kiderült a sötét titok: szolgaként kezelte Vilmos Katalin hercegnét

Kiderült a sötét titok: szolgaként kezelte Vilmos Katalin hercegnét

Nem volt min­dig fel­hőt­len a kap­cso­la­tuk.

Camb­ridge her­ce­gé­nek és her­ceg­né­jé­nek nem volt min­dig fel­hőt­len a kap­cso­lata.

Megható pillanatok: sírva fakadt a kamera előtt Curtis felesége

Megható pillanatok: sírva fakadt a kamera előtt Curtis felesége

A sze­rel­me­sek min­dig ta­lál­nak időt a ro­man­ti­kára, a rap­per pedig ismét meg­lepte a fe­le­sé­gét.

A sze­rel­me­sek min­dig ta­lál­nak időt a ro­man­ti­kára.

Őszintén vallott párkapcsolatáról a magyar színésznő

Őszintén vallott párkapcsolatáról a magyar színésznő

Bol­do­gabb, mint va­laha.

A Turay Ida Szín­ház mű­vész­nője bol­do­gabb, mint va­laha.

Romantikus fotó, így szereti egymást Hajdú Péter és a szépséges Anna

Romantikus fotó, így szereti egymást Hajdú Péter és a szépséges Anna

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Tel­jes a har­mó­nia kö­zöt­tük.

A Maldív-szigeteken nősült meg újra Hajas László

A Maldív-szigeteken nősült meg újra Hajas László

A mes­ter­fod­rász 63 éve­sen mondta ki újra a bol­do­gító igent. Rá­adá­sul fes­tői kör­nye­zet­ben.

A mes­ter­fod­rász 63 éve­sen mondta ki újra a bol­do­gító igent. Rá­adá­sul fes­tői kör­nye­zet­ben.

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Az egy­kori csi­nos tévés Hol­ly­wood­ban ki­rán­dul a csa­lád­já­val. Onnan osz­tott meg fo­tó­kat.

Az egy­kori csi­nos tévés Hol­ly­wood­ban ki­rán­dul a csa­lád­já­val. Onnan osz­tott meg fo­tó­kat.

Kiderült: ilyen különleges nevet választottak babájuknak Curtisék

Kiderült: ilyen különleges nevet választottak babájuknak Curtisék

A híres rap­per és sze­relme, Krisz­tike bol­do­gan osz­tot­ták meg a rész­le­te­ket.

Megszólalt Király Viktor: ilyen durván még sosem pánikolt, mint Rómában

Megszólalt Király Viktor: ilyen durván még sosem pánikolt, mint Rómában

A sár­mos ma­gyar éne­kes a na­pok­ban meg­kérte sze­relme kezét, ám ret­te­gett fel­tenni a nagy kér­dést.

Közeledik a nagy nap: esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

Közeledik a nagy nap: esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

A vá­ran­dós sztár­éne­kes­nőt áp­ri­lis kö­ze­pén je­gyezte el sze­relme, Kra­usz Gábor.

A vá­ran­dós sztár­éne­kes­nőt áp­ri­lis kö­ze­pén je­gyezte el sze­relme, Kra­usz Gábor.

Megházasodott a magyar énekes: itt van az első fotó

Megházasodott a magyar énekes: itt van az első fotó

Örs a hét­vé­gén mondta ki a bol­do­gító igent. A szer­tar­tás­ról ké­szült fotót pedig a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Örs a hét­vé­gén mondta ki a bol­do­gító igent. A szer­tar­tás­ról ké­szült fotót pedig a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Mindenki gratulált, hatalmas örömhírt jelentett be Kárpáti Rebeka

Mindenki gratulált, hatalmas örömhírt jelentett be Kárpáti Rebeka

A mű­sor­ve­zető és ked­vese hosszú idő után hozta meg ezt a dön­tést.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese hosszú idő után hozta meg ezt a dön­tést.

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Ál­lí­tó­lag Dem­csák Zsu­zsa sze­relme civil férfi, akit meg akar kí­mélni a közfi­gye­lem­től. Né­hány rész­letre azon­ban fény de­rült.

Óriási boldogság: Király Viktor eljegyezte gyönyörű szerelmét

Óriási boldogság: Király Viktor eljegyezte gyönyörű szerelmét

A ro­man­ti­kus lány­ké­rés gyö­nyörű hely­szí­nen tör­tént, Anita pedig azon­nal igent mon­dott.

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Nász­úton volt Thai­föl­dön.

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Hajdú Péter még mindig nem mutatta be párját a gyerekeinek

Hajdú Péter még mindig nem mutatta be párját a gyerekeinek

Egyre job­ban el­mé­lyül a kap­cso­lat Hajdú Péter és ked­vese kö­zött, a gye­re­kei mégis csak az új­sá­gok­ból is­me­rik Annát.

Nagy az öröm: bővült Delhusa Gjon családja

Nagy az öröm: bővült Delhusa Gjon családja

A ze­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a jó hírt. Első men­tett ku­tyája mellé ugyanis be­fo­ga­dott egy másik árva négy­lá­bút is.

A ze­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a jó hírt. Első men­tett ku­tyája mellé ugyanis be­fo­ga­dott egy másik árva négy­lá­bút is.

Már nincs sok hátra, így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Már nincs sok hátra, így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Fér­jé­vel, Ger­gő­vel már na­gyon vár­ják első gyer­me­kü­ket, aki kis­lány lesz, és már azt is ki­ta­lál­ták, mi le­gyen a neve.

Újabb fotók érkeztek Curtisék titkos esküvőjéről

Újabb fotók Curtisék titkos esküvőjéről

Oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét.

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. A meg­osz­tott fotók kö­zött mű­vé­szi fe­kete-fehér és meg­hitt szí­nes képek is sze­re­pel­nek. Nézd meg te is!

Kiderült, ide utazott nászútra Curtis

Kiderült, ide utazott nászútra Curtis

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott a ro­man­ti­kára az új­don­sült há­zas­pár. Ahe­lyett, hogy re­pü­lőre ültek volna, egy ma­gyar­or­szági vá­rosra esett a vá­lasz­tá­suk.

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott a ro­man­ti­kára az új­don­sült há­zas­pár.

Tabuk nélkül vallott a szexről Nyertes Zsuzsa

Tabuk nélkül vallott a szexről Nyertes Zsuzsa

A szí­nésznő sze­rint hat­van­éves kor fe­lett is szük­ség van a párok kö­zötti in­ti­mi­tásra, le­gyen szó szex­ről vagy csak si­mo­ga­tás­ról.

A szí­nésznő sze­rint hat­van­éves kor fe­lett is szük­ség van a párok kö­zötti in­ti­mi­tásra, le­gyen szó szex­ről vagy csak si­mo­ga­tás­ról.

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal.

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal, ám rit­kán mu­tatja meg őt, hi­szen a férfi civil.

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész.

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész, hogy gyer­me­ké­nek le­endő édes­any­ját, Krisz­ti­két fe­le­sé­gül vette!

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

A szí­nésznő meg­mu­tatta a gyű­rűt, amit le­endő férje hú­zott az uj­jára.

A szí­nésznő meg­mu­tatta a gyű­rűt, amit le­endő férje hú­zott az uj­jára pén­te­ken.

Megtörte a csendet Ábel Anita: ezért vállalta fel új párkapcsolatát

Megtörte a csendet Ábel Anita: ezért vállalta fel új párkapcsolatát

Elő­ször vá­la­szolt a kap­cso­la­tát fir­tató kér­dé­sekre a mű­sor­ve­zető.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból, ahol cso­dá­la­tos él­mé­nyek­kel gaz­da­god­tak.

Ezt nézd, romantikus fotót találtunk Ábel Anitáról és Robertóról

Ezt nézd, romantikus fotót találtunk Ábel Anitáról és Robertóról

Dúl a sze­re­lem a mű­sor­ve­zető és 7 évvel fi­a­ta­labb párja kö­zött. Na­gyon he­lye­sek együtt.

Dúl a sze­re­lem a mű­sor­ve­zető és 7 évvel fi­a­ta­labb párja kö­zött.

Viharos kapcsolat: elköltözött szerelmétől a magyar énekesnő

Viharos kapcsolat: elköltözött szerelmétől a magyar énekesnő

Tóth Andi őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról és a nehéz idő­szak­ról.

Tóth Andi őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról és a nehéz idő­szak­ról.

Gólyahír, itt az első fotó: megszületett a magyar sztár gyermeke

Gólyahír, itt az első fotó: megszületett a magyar sztár gyermeke

A csi­nos hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a bol­dog­sá­gát.

A csi­nos hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a bol­dog­sá­gát.

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Tündéri fotó: megmutatta kisfiát Curtis

Tündéri fotó: megmutatta kisfiát Curtis

Egy ult­ra­hang­ké­pet tett közzé.

A rap­per egy ult­ra­hang­ké­pet tett közzé a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Különleges felajánlást tett Kulcsár Edina, megválik esküvői ruhájától

Különleges felajánlást tett Kulcsár Edina, megválik esküvői ruhájától

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő is tá­mo­gatja Mi­halik Enikő és az UNICEF Ma­gyar­or­szág gard­rób­vá­sá­rát.

Itt tört meg a jég: évekig titkolta a kapcsolatot a világhírű sztárpár

Itt tört meg a jég: évekig titkolta a kapcsolatot a világhírű sztárpár

Eddig csak a szó­be­szé­dek­ből le­he­tett tudni, hogy egy párt al­kot­nak.

Eddig csak a szó­be­szé­dek­ből le­he­tett tudni, hogy egy párt al­kot­nak.

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott kisfiáról Voksán Virág

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott kisfiáról Voksán Virág

A le­mez­lo­vas büsz­kén mu­tatta meg a kis Benit a ra­jon­gó­i­nak, aki­ket szin­tén le­nyű­gö­zött a kisfiú.

A le­mez­lo­vas büsz­kén mu­tatta meg a kis Benit a ra­jon­gó­i­nak, aki­ket szin­tén le­nyű­gö­zött a kisfiú.

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Meg­ha­tódva be­szélt a nagy nap­já­ról.

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Megszületett Harry és Meghan babája!

Megszületett Harry és Meghan babája!

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt.

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt: meg­ér­ke­zett az első sus­sexi her­cegi baba.

Micsoda cickók, menyasszonyi ruhában kapták le Nagy Katát

Micsoda cickók, menyasszonyi ruhában kapták le Nagy Katát

A Jóban Rossz­ban bom­bá­zó­ján el­ké­pesz­tően áll a ruha. Ezt lát­nod kell.

A Jóban Rossz­ban bom­bá­zó­ján el­ké­pesz­tően áll a ruha. Ezt lát­nod kell.

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

Könnyfakasztó, amit Szinetár Dóra írt a gyermekeiről: fotót is csatolt

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő be­jegy­zé­sét el­lep­ték a ra­jon­gók.

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Nagy az öröm a csa­lád­ban.

A Bu­li­báró a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg a fan­tasz­ti­kus hírt. Nagy az öröm a csa­lád­ban.

Titokban megházasodott Jude Law, 14 évvel fiatalabb nőt vett el

Titokban megházasodott a szívtipró színész, 14 évvel fiatalabb nőt vett el

Ben­ső­sé­ges szer­tar­tás ke­re­tei kö­zött fo­ga­dott örök hű­sé­ged sze­rel­mé­nek Jude Law.

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Teljes titokban házasodott meg a fiatal sztárpár, kiszivárgott a videó

Teljes titokban házasodott meg a fiatal sztárpár, kiszivárgott a videó

A hol­ly­woodi álom­pár már más­fél éve jegy­ben járt.

A hol­ly­woodi álom­pár már más­fél éve jegy­ben járt, most vi­szont fog­ták ma­gu­kat és ti­tok­ban össze­há­za­sod­tak Las Ve­gas­ban.

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Megrázó posztot tett közzé Mick Jagger, elsírták magukat a rajongók

Megrázó posztot tett közzé Mick Jagger, elsírták magukat a rajongók

A vi­lág­hírű ze­nész ko­rábbi pár­já­ról em­lé­ke­zett meg va­sár­nap, egy­kori sze­relme akkor ün­ne­pelte volna 55. szü­le­tés­nap­ját.

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Jól érezte magát egye­dül is.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője jól érezte magát egye­dül, a bol­dog­ság akkor ko­po­gott be az éle­tébe egy férfi sze­mé­lyé­ben, ami­kor nem is szá­mí­tott rá.

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

15 éve áll­tak oltár elé.

A két mű­sor­ve­zető 15 éve állt oltár elé, ér­zé­seik pedig azóta sem vál­toz­tak.

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül, aki­vel ja­nu­ár­ban ün­ne­pel­ték az arany­la­ko­dal­mu­kat.

Ezt látnod kell: különleges videót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Ezt látnod kell: különleges videót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Beni na­gyon él­vezi a ta­va­szi jó időt. Öröm nézni, ahogy ját­szik.

Beni na­gyon él­vezi a ta­va­szi jó időt. Öröm nézni, ahogy ját­szik.

Beteljesült a jóslat: ezt jövendölte a kolléganője Bereczki Zoltánnak

Beteljesült a jóslat: ezt jövendölték Bereczki Zoltánnak

Hosszú idő után ta­lálta meg újra a bol­dog­sá­got a ma­gyar szí­nész.

Hosszú idő után ta­lálta meg újra a bol­dog­sá­got a ma­gyar szí­nész.

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

Nagy az öröm, ismét apa lesz a magyar zenész

Ki­de­rült a baba neme is.

A rap­per azt is el­árulta, kis­lány vagy kisfiú ér­ke­zik a csa­lád­jukba.

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

Ha­tal­mas örö­met sze­rez­tek!

A mo­dell és ked­vese ha­tal­mas örö­met szer­zett az is­ko­lá­sok­nak.

Különleges helyszínen randizott Pikali Gerda és Rékasi Károly

Különleges helyszínen randizott Pikali Gerda és Rékasi Károly

A pár az el­múlt idő­szak­ban nem en­ge­dett túl sok sza­bad­időt ma­guk­nak, most végre ki tud­tak kap­cso­lódni.

A pár az el­múlt idő­szak­ban nem en­ge­dett túl sok sza­bad­időt ma­guk­nak.