SZTÁR

LELKIZŐ

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Tragédia történt: Gyászol a Valami Amerika sztárja

Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

A szí­nész kö­zös­ségi ol­da­lát el­árasz­tot­ták a fáj­dal­mas, együtt­érző üze­ne­tek. Édes­ap­ját ve­szí­tette el...

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

Daganatáról vallott Bangó Margit: Ez egy jel volt számomra!

Soha nem újul­hat már ki.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész már tudja, med­dig sze­retne élni, és abban is biz­tos, hogy ti­zenöt évvel ez­előtti da­ga­nata többé soha nem újul­hat már ki.

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Megrendítő vallomás: ezért vált el Gergely Robi

Hiába kér­dez­ték a szí­nészt, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Hiába kér­dez­ték a szí­nészt, egé­szen mos­ta­náig egy szót sem mon­dott a tör­tén­tek­ről.

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

28 éves ko­­rá­­ban halt meg.

A ze­­nész tra­­gi­­kus hir­­te­­len­­ség­­gel, 28 éves ko­­rá­­ban halt meg múlt hét pén­­te­­ken.

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja.

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta sé­rel­meit...

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta a régi sé­rel­meit.

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Gergely Robi vallomása: Ma is szeretem a feleségem

Rit­ka­ság­nak szá­mít a kap­cso­la­tuk.

Rit­ka­ság­nak szá­mít, aho­gyan Ger­gely Ró­bert a volt fe­le­sé­gé­ről be­szél. Az éne­kes és 24 évvel fi­a­ta­labb ked­vese ta­valy nyá­ron dön­töt­tek úgy, hogy kü­lön­vál­nak

Tragikus hír jött: holtan esett össze a versenyen a tévéműsor szakácsa

Tragikus hír jött: holtan esett össze a versenyen a tévéműsor szakácsa

A mes­ter­sza­kács még csak 29 éves volt.

A mes­ter­sza­kács még csak 29 éves volt. Csa­lád­já­nak ez már a má­so­dik vesz­te­ség, ugyanis édes­apja nem­rég hunyt el.

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg.

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg.

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Kiárusítják az elhunyt Lorán Lenke hagyatékát

Bárki meg­sze­rez­heti a bú­to­ro­kat!

Bárki meg­sze­rez­heti ma­gá­nak a le­gen­dás ko­mika bú­to­rait! Fotó a cikk­ben.

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Szívszorító okból él nyugdíjas szüleivel Maksa Zoltán!

Egye­dül nem tudna meg­élni.

A hu­mo­rista két rosszul si­ke­rült há­zas­ság után ismét sze­rel­mes, ám szü­lői se­gít­ség nél­kül kép­te­len lenne fenn­tar­tani az élet­szín­vo­na­lát.

Drámai vallomás, lelkileg megnyomorította a forgatás a színésznőt

Drámai vallomás, lelkileg megnyomorította a forgatás a színésznőt

A gyö­nyörű szí­nésznő leg­utóbbi sze­re­pei elég be­vál­la­ló­sak vol­tak.

A gyö­nyörű szí­nésznő leg­utóbbi sze­re­pei elég be­vál­la­ló­sak vol­tak, ez pedig a lel­kére is ki­ha­tott.

Megtudtuk, nincs könnyű helyzetben az elhunyt Fábián Juli családja

Megtudtuk, nincs könnyű helyzetben az elhunyt Fábián Juli családja

Hó­na­pok óta ke­mé­nyen dol­goz­nak azon, hogy ter­vük meg­va­ló­sul­has­son.

Hó­na­pok óta ke­mé­nyen dol­goz­nak azon, hogy ter­vük meg­va­ló­sul­has­son.

Szívszorító, ez történt a kórházban Caramel beteg kislányával

Szívszorító, ez történt a kórházban Caramel beteg kislányával

Az éne­kes fe­le­sége újabb fo­tó­val üzent. Na­gyon nehéz idő­sza­kon men­nek ke­resz­tül.

Az éne­kes fe­le­sége újabb fo­tó­val üzent. Na­gyon nehéz idő­sza­kon men­nek ke­resz­tül.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész meg­könnyeb­bült.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Caramel kislányáért imádkozik a magyar sztárvilág!

Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Pél­dát­lan mér­tékű össze­fo­gás­ról ol­vas­ha­tunk Ca­ra­mel keddi be­jegy­zése alatt, ahol be­je­len­tette, hogy há­rom­éves kis­lá­nya, Szofi leu­ké­mi­á­val küzd.

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár.

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár, hi­szen meg­kez­dő­dött kis­lá­nyuk azon­nali ke­ze­lése, ami hosszú ideig fog tar­tani.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát.

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

Családi dráma, így tudta meg Caramel, hogy leukémiás a kislánya

Családi dráma, így tudta meg Caramel, hogy leukémiás a kislánya

Elő­ször szó­lalt meg a csa­lád kép­vi­se­lője a le­sújtó di­ag­nó­zis óta.

Elő­ször szó­lalt meg a csa­lád kép­vi­se­lője a le­sújtó di­ag­nó­zis óta.

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Min­den az egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Min­den a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Felfoghatatlan hírt közölt Caramel: leukémiás a kislánya

Felfoghatatlan hírt közölt Caramel: leukémiás a kislánya

De hisz­nek a gyó­gyu­lás­ban!

Az éne­kes és ked­vese hisz­nek benne, hogy lá­nyuk ha­ma­ro­san meg­gyó­gyul, és még erő­seb­ben és egész­sé­ge­seb­ben foly­tatja útját az élet­ben.

"Jött egy harmadik" - ezért szakított váratlanul Lola és vőlegénye

"Jött egy harmadik" - ezért szakított váratlanul Lola és vőlegénye

A fi­a­tal éne­kesnő azt mondja, biz­tos benne, hogy amúgy sem há­za­sod­tak volna össze, mert min­dig jött va­lami ga­liba.

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

A csu­pán 26 éves sztár sej­tel­mes nyi­lat­ko­za­tot tett.

A csu­pán 26 éves sztár hoz­zá­tette, hogy "a pasik úgy ki tud­nak hasz­nálni, hogy rá­vesz­nek arra, hogy be­le­egyezz, mi­köz­ben iga­zá­ból nem is egyez­tél bele".

Megrázó bejelentést tett Conchita Wurst egy fenyegetés hatására

Megrázó bejelentést tett Conchita Wurst egy fenyegetés hatására

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál egy­kori győz­tese évek óta HIV-po­zi­tív.

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál egy­kori győz­tese az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be va­sár­nap este, hogy HIV-po­zi­tív.

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Fordulat állt be Székhelyi József állapotában

Szék­he­lyi Jó­zsef nem csi­nál tit­kot da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ből, sőt nyíl­tan be­szél róla, hogy má­sok­nak is se­gít­sen.

Szék­he­lyi Jó­zsef nem csi­nál tit­kot da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­ből, sőt nyíl­tan be­szél róla, hogy má­sok­nak is se­gít­sen.

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Tíz éve hunyt el Antal Imre, megtudtuk mi volt az utolsó kívánsága

Mai napig ve­títi a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel meg­hó­dí­totta az or­szá­got.

Mai napig ve­tí­tik a Sze­szé­lyes év­sza­ko­kat, ami­vel a hu­mo­rista meg­hó­dí­totta az or­szá­got. Min­denki Im­rus­kája hosszú be­teg­ség után, 2008-ban hunyt el.

Összetörte a gyász, beszéde közben könnyekben tört ki a szupermodell

Összetörte a gyász, beszéde közben könnyekben tört ki a szupermodell

A 47 éves mo­dell, Naomi Camp­bell be­szé­det mon­dott.

A 47 éves mo­dell, Naomi Camp­bell be­szé­det mon­dott egy­kori ba­rátja és pél­da­képe te­me­té­sén.

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

Szívbemarkoló vallomás: még mindig gyászol Hofi Géza szerelmes özvegye

A nagy hu­mo­ris­tára az egész or­szág sze­re­tet­tel em­lék­szik. Van azon­ban, aki­nek min­den­ki­nél job­ban fáj, hogy Hofi Géza már nincs ve­lünk.

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Borzalmas tragédia, a halálba zuhant a gyönyörű modell

Rej­tély, mi tör­tént.

Re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­ség­ben vesz­tette éle­tét a ka­li­for­niai Ma­riah Suns­hine Co­o­gan, aki az Ins­tag­ra­mon mo­dell­ként vált is­mertté.

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

Szomorú videó, gyászol Szinetár Dóra

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és vi­de­ó­val bú­csú­zik.

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Gyászolnak a netezők, meghalt az Instagram gyönyörű sztárja

Ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba.

Le­zu­hant a re­pü­lője: ba­rá­ta­i­val együtt ment a ha­lálba a szőke szép­ség.

Elhunyt az Oscar-díjas filmrendező

Elhunyt az Oscar-díjas filmrendező

Meg­halt Milos For­man - je­len­tette a CTK cseh hír­ügy­nök­ség szom­ba­ton az Egye­sült Ál­la­mok­ban élő Oscar-díjas film­ren­dező fe­le­sé­gére hi­vat­kozva.

Meg­halt Milos For­man - je­len­tette a CTK cseh hír­ügy­nök­ség szom­ba­ton az Egye­sült Ál­la­mok­ban élő Oscar-díjas film­ren­dező fe­le­sé­gére hi­vat­kozva.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben. Vajon lehet hinni neki?

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

Komár László özvegye kitálalt, ennyit lát férje örökségéből!

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után elő­ször meg­szó­lalt a fe­le­ség.

A 2012-ben el­hunyt éne­kes ha­gya­téka körül évek óta állt a bál, most hosszú idő után meg­szó­lalt a fe­le­ség.

Most közölték: baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a popénekes

Most közölték: baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a popénekes

A fi­a­tal ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de nem ez okozta ha­lá­lát. Ra­jon­gói gyá­szol­ják.

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

A fi­a­tal lányt ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség.

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak.

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

A hí­res­ség éve­ken át élt egy bol­dog­ta­lan pár­kap­cso­lat­ban.

A hí­res­ség éve­ken át élt egy bol­dog­ta­lan pár­kap­cso­lat­ban, ami a lelki prob­lé­mák mel­lett sú­lyos egész­ség­ügyi gon­do­kat is oko­zott szá­mára.

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Barátja jelentette be: holtan találták otthonában a sikeres énekesnőt

Ki­de­rült, hogy a ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött - ez ve­ze­tett ha­lá­lá­hoz.

Ki­de­rült, hogy a ze­nész sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött - ez ve­zet­he­tett ha­lá­lá­hoz.

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Vér szerinti unokára vágyik Zalatnay Cini

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott...

Az éne­kesnő ugyan három uno­kát is ka­pott, hi­szen lánya egy édes­anyá­val él Ang­li­á­ban, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett.

Kollégája jelentette be: holtan találták a sikeres színészt

Kollégája jelentette be: holtan találták a sikeres színészt

Gyá­szol a szí­nész­vi­lág.

Gyá­szol a szí­nész­vi­lág. A film­sztár hosszú be­teg­ség után hunyt el.

Szívszorító, így búcsúztak a váratlanul elhunyt magyar színésznőtől

Szívszorító, így búcsúztak a 82 éves korában váratlanul elhunyt magyar színésznőtől

Hétfő dél­után bú­csúz­tat­ták a szín­ház örö­kös tag­ját.

Hétfő dél­után bú­csúz­tat­ták a szín­ház örö­kös tag­ját, a már­cius 12-én, 82 éves ko­rá­ban el­hunyt, több el­is­me­rés­sel is ju­tal­ma­zott szín­mű­vész­nőt. A szo­morú ese­mény­nek a te­át­ruma adott ott­hont.

"Vége a világnak" - Betegségéről vallott Pápai Joci

"Vége a világnak" - Betegségéről vallott Pápai Joci

Az éne­kes csak két mon­dat­ban, sut­togva mondta el, mi­lyen drá­mai na­po­kat él át.

Az éne­kes csak két mon­dat­ban, sut­togva mondta el, mi­lyen drá­mai na­po­kat él át.

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja az iga­zit.

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja az iga­zit.

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Fájdalmas vallomás, szinte nem is látta szüleit a hercegnő

Daj­ká­ját job­ban is­merte.

Mint mondta, daj­ká­já­val kö­ze­lebbi kap­cso­lat­ban állt, mint szü­le­i­vel. Sze­ren­csére ő más­hogy ne­veli saját gye­re­keit.

Most közölték a gyászhírt: otthonában hunyt el a legendás zenész

Most közölték a gyászhírt: otthonában hunyt el a legendás zenész

A jazz mű­fa­ját tel­je­sen át­ala­kító zon­go­ris­tát 89 éves ko­rá­ban érte a halál.

Aggasztó hírek, ezt mondta az orvos a nagybeteg színésznőnek

Aggasztó hírek, ezt mondta az orvos a nagybeteg színésznőnek

Bár a so­ro­zat­sztár tü­net­men­tes, az ered­mé­nyek okot adnak rá, hogy tart­son a kór ki­úju­lá­sá­tól.

Válik Channing Tatum

Válik Channing Tatum

Nem tér ma­gá­hoz Hol­ly­wood, mi­u­tán Chan­ning Tatum és Jenna Dewan be­je­len­tette vá­lá­sát.

Erre senki sem szá­mí­tott! Chan­ning Tatum és fe­le­sége, Jenna egy köz­le­mény­ben tu­datta a vi­lág­gal, hogy bé­ké­ben ugyan, de be­ad­ták a vá­ló­pert. A sár­mos szí­nész és tán­cos fe­le­sége az egyik leg­össze­il­lőbb pá­rost al­kotta Hol­ly­wood­ban.

Öngyilkos akart lenni a Harry Potter sztárja, kórházba került

Öngyilkos akart lenni a Harry Potter sztárja, kórházba került

A 49 éves szí­nészre a ba­rá­tai hív­ták a men­tő­ket, akik azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

A 49 éves szí­nészre a ba­rá­tai hív­ták a men­tő­ket, akik azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Vallott az özvegy, újabb titokra derült fény Elvis haláláról

Pris­cilla meg­törte a csen­det.

Bár több mint 40 év telt el Elvis ha­lála óta, a le­gen­dá­ról a mai napig de­rül­nek ki tit­kok. Most egy­kori fe­le­sége, leg­na­gyobb sze­relme törte meg a csen­det...

Szomorú hírt közölt a Vígszínház, megszólalt a beteg Venczel Vera

Szomorú hírt közölt a Vígszínház, megszólalt a beteg Venczel Vera

Újabb mű­sor­vál­to­zás!

Újabb mű­sor­vál­to­zást kel­lett ki­hir­det­nie a kör­úti te­át­rum­nak!

Teljesen összeroppant a színész apuka, csak zokogott a történtek után

Teljesen összeroppant a színész apuka, csak zokogott a történtek után

Élete leg­fáj­dal­ma­sabb idő­sza­ká­ról be­szélt a nép­szerű szí­nész.

Élete leg­fáj­dal­ma­sabb idő­sza­ká­ról be­szélt a nép­szerű szí­nész.

Mi történhetett a herceggel? A legrosszabbtól tartanak

Mi történhetett a herceggel? A legrosszabbtól tartanak

Saj­tó­hí­rek sze­rint meg­rom­lott Fülöp her­ceg egész­sége.

Saj­tó­hí­rek sze­rint meg­rom­lott Fülöp her­ceg egész­sége, és nem akarja, hogy fáj­dal­mak kö­zött lás­sák.

Megrázó hír jött: súlyos beteg volt, meghalt a sikeres filmes

Megrázó hír jött: súlyos beteg volt, meghalt a sikeres filmes

Fil­mek­kel és so­ro­za­tok­kal is fog­lal­ko­zott.

Vi­lág­szerte el­is­mer­ték mun­ká­ját, hisz fil­mek­kel és so­ro­za­tok­kal is fog­lal­ko­zott.

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb.

A szí­nész­nő­nek je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb, mi­atta nem en­ged­heti meg ma­gá­nak, hogy össze­omol­jon.

Ennyi volt a románc, kitálalt szakításáról Tóth Andi

Ennyi volt a románc, kitálalt szakításáról Tóth Andi

Nincs könnyű hely­zet­ben!

A fi­a­tal éne­kesnő nincs könnyű hely­zet­ben! Az áp­ri­lis­ban star­toló A Nagy Du­ett­ben saját exé­vel ver­seng majd.

Törőcsik Mari könnyekig hatotta Hernádi Juditot

Törőcsik Mari könnyekig hatotta Hernádi Juditot

A szí­nész­nőt két­sze­res öröm érte.

A szí­nész­nőt két­sze­res öröm érte, hi­szen nem csak ha­tal­mas el­is­me­rést, de cso­dá­la­tos sza­va­kat is ka­pott.

Most közölték: hosszú betegség után elhunyt a világhírű színésznő

Most közölték: hosszú betegség után elhunyt a világhírű színésznő

A fran­cia szí­nésznő több nép­szerű film­ben is sze­re­pelt, ha­lá­lá­nak hírét a fia je­len­tette be.

A fran­cia szí­nésznő több nép­szerű film­ben is sze­re­pelt, ha­lá­lá­nak hírét a fia je­len­tette be.

Újabb megrázó részletek derültek ki a legendás Prince haláláról

Újabb megrázó részletek derültek ki a legendás Prince haláláról

A vi­lág­hírű ze­nész sú­lyos gyógy­szer­füg­gő­ség­ben szen­ve­dett.

A vi­lág­hírű ze­nész sú­lyos gyógy­szer­füg­gő­ség­ben szen­ve­dett, ha­lá­lát is ezek a sze­rek okoz­ták egy új je­len­tés sze­rint.

A család közölte a tragikus hírt: Meghalt a legendás magyar rádiós

A család közölte: Meghalt a legendás magyar rádiós

A szakma egyik meg­ha­tá­rozó alakja tá­vo­zott.

A szakma egyik meg­ha­tá­rozó alakja tá­vo­zott, akit a Köz­tár­sa­sági Ér­dem­rend tisz­ti­ke­reszt­jé­vel tün­tet­tek ki.

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

Élete végéig gyógyszert kell szednie Klapka fiának

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment.

A fi­a­tal fiú élete tel­je­sen tönk­re­ment az el­múlt évek­ben. Egész­ségi ál­la­pota meg­rom­lott, és talán soha nem is jön rendbe.

Valóra vált Klapka jóslata: forog a sírjában

Valóra vált Klapka jóslata: forog a sírjában

Örö­kö­sei meg­tet­ték, ami­től ret­te­gett.

A más­fél éve el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber előre látta bi­ro­dalma szét­hul­lá­sát. Örö­kö­sei meg­tet­ték, ami­től ret­te­gett.

Hódi Pamela sírva fakadt: Ezt tette kislánya

Hódi Pamela sírva fakadt: Ezt tette kislánya

Érett dön­tést ho­zott.

A négy és fél éves kis­lány érett dön­tést ho­zott, ami­vel meg­rí­katta édes­any­ját. Iszo­nyú ara­nyos, amit Zselyke csi­nált.

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

Pedig te­het­sé­ge­sek.

A nép­szerű ze­nész annak el­le­nére sem sze­retné, hogy gyer­me­kei a zenei pá­lyára lép­je­nek, hogy be­val­lása sze­rint mind­hár­man te­het­sé­ge­sek.

Ez tragédia: Gyászol a gyönyörű magyar műsorvezető

Ez tragédia: Gyászol a gyönyörű magyar műsorvezető

Még el tu­dott kö­szönni imá­dott nagy­pa­pá­já­tól és el tudta mon­dani neki, hogy mennyire sze­reti őt.

Még el tu­dott kö­szönni imá­dott nagy­pa­pá­já­tól és el tudta mon­dani neki, hogy mennyire sze­reti őt. Meg­ható sza­vak a mű­sor­ve­ze­tő­től.

Szomorú hír jött: gyászol az LGT

Szomorú hír jött: gyászol az LGT

A le­gen­dás együt­tes egyik örö­kös tagja hunyt el.

A le­gen­dás együt­tes egyik örö­kös tagja hunyt el.

Gyászolnak a rajongók: Meghalt A szökés sztárja!

Gyászolnak a rajongók: Meghalt A szökés sztárja!

A kór­ház­ban érte a halál...

A kór­ház­ban érte a halál...

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

Már egy évvel ez­előtt tud­ták, hogy nagy a baj.

A Kos­suth-díjas szí­nész és fe­le­sége már egy évvel ez­előtt tud­ták, hogy nagy a baj, de igye­kez­tek bol­do­gan élni.

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés.

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés. Most a Ri­post­nak me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Újabb halálesettől tart Klapka György özvegye: Intézkedéseket tett!

Ma­rika most nem a saját ér­de­keit nézni! Ha így tenne, annak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei len­né­nek! Az öz­vegy jó dön­tést ho­zott!

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Vá­rat­la­nul el­hunyt az egyik ven­dég­kar­mes­te­rük. A MÁV Szim­fo­ni­ku­sok a már­cius 22-i hang­ver­se­nyü­ket a mű­vész em­lé­ké­nek ajánl­ják.

Gyá­szol a ze­ne­kar, vá­rat­la­nul el­hunyt az egyik ven­dég­kar­mes­te­rük. A MÁV Szim­fo­ni­ku­sok a már­cius 22-i hang­ver­se­nyü­ket a mű­vész em­lé­ké­nek ajánl­ják.