SZTÁR

LELKIZŐ

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

64 éves volt.

Éle­té­nek 64. évé­ben szom­ba­ton halt meg Lit­a­uszki János Ba­lázs Béla-díjas ren­dező.

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Benkő László nem bírja ide­gek­kel.

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, vél­he­tően da­ga­na­tos be­teg­ség­ben szen­ved.

Külföldön versenyez Liptai Claudia lánya, hatalmas sikert aratott

Külföldön versenyez Liptai Claudia lánya, hatalmas sikert aratott

A mű­sor­ve­zető tel­jes szí­vé­ből szur­kol neki.

A mű­sor­ve­zető még sosem volt ilyen távol a lá­nyá­tól, de tel­jes szí­vé­ből szur­kol neki.

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Imádkoznak szomszédai A Nemzet Színészéért

Ha­za­vár­ják az apró te­le­pü­lé­sen.

Mi­köz­ben Tö­rő­csik Mari hó­na­pok óta kór­ház­ban fek­szik, az apró te­le­pü­lé­sen, ahol év­ti­ze­de­ken át a nya­ra­kat töl­tötte csa­lád­já­val ha­za­vár­ják.

Nyugtalanító hír, elmarad Gálvölgyi János születésnapja

Nyugtalanító hír, elmarad Gálvölgyi János születésnapja

Azt mondja, nincs ok az ün­nep­lésre!

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész sze­rint nin­csen oka az ün­nep­lésre!

Hírek a kórházból, túl van az életveszélyen a TV2 sztárjának kisfia

Hírek a kórházból, túl van az életveszélyen a TV2 sztárjának kisfia

Egy hét­tel szü­le­tése után le­vet­ték a lé­le­gez­te­tő­gép­ről Erdei Zsolt ko­ra­szü­lött kisfiát.

Egy hét­tel szü­le­tése után le­vet­ték a lé­le­gez­te­tő­gép­ről Erdei Zsolt ko­ra­szü­lött kisfiát.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Most jelentették be: meghalt a legismertebb James Bond

Most jelentették be: meghalt a legismertebb James Bond

Ha­lál­hí­rét a csa­ládja je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét a csa­ládja je­len­tette be.

Koraszülött gyermekéről vallott Erdei Zsolt!

Koraszülött gyermekéről vallott Erdei Zsolt: Visszaesett az állapota!

Be­kö­vet­ke­zett, ami­től ret­te­gett.

A Nagy Duett sztárja éle­té­ben ismét be­kö­vet­ke­zett az, ami­től iga­zán ret­te­gett.

Őszintén vallott daganatáról Peller Mariann!

Őszintén vallott daganatáról Peller Mariann!

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része, pedig alap­ve­tően csak a csa­lád­já­nak akart jót.

Baukó Éva besokallt, így vallott Alekoszról

Baukó Éva besokallt, így vallott Alekoszról

Éve­kig jó vi­szonyt ápol­tak, VV Éva most vi­szont be­so­kallt. Nem bírta to­vább, ki­tá­lalt Ale­kosz­ról. Az egy­kori ba­rát­ság­nak ezen­nel vége, nem ta­lál­koz­nak már.

Éve­kig jó vi­szonyt ápol­tak, az egy­kori ba­rát­ság­nak azon­ban vége! VV Éva nem bírta to­vább, ki­tá­lalt Ale­kosz­ról. Éva el­mon­dása sze­rint be­so­kallt, nem tudja már el­vi­selni Ale­koszt, ezért jobb, ha nem is ta­lál­koz­nak már. A dráma hó­na­pok óta tart köz­tük. Emel­lett Éva egy ér­de­kes in­for­má­ciót is meg­oszt ma­gán­éle­té­ről.

A halálról vallott Oszvald Marika

A halálról vallott Oszvald Marika

So­káig ápolta imá­dott édes­ap­ját, aki mél­tó­ság­gal vi­selte a ha­lált, ezzel pedig az ope­rett­éne­kes­nőre is ha­tott. Azóta fel­dol­goz­ha­tó­nak tartja.

So­káig ápolta imá­dott édes­ap­ját, aki mél­tó­ság­gal vi­selte a ha­lált, ezzel pedig az ope­rett­éne­kes­nőre is ha­tott. Azóta fel­dol­goz­ha­tó­nak tartja.

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Benkő Lász­lót még vizs­gál­ják.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse egy ru­tin­vizs­gá­latra ment be a kór­házba. Ott de­rült ki, hogy ko­moly be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét.

Intim titkokról vallott Győrfi Pál, ezért nem érti a nőket

Intim titkokról vallott Győrfi Pál, ezért nem érti a nőket

A men­tő­szó­vivő sze­rint a nők olyan dol­go­kat is ész­re­vesz­nek, amikre a férfiak nem is gon­dol­ná­nak.

A men­tő­szó­vivő sze­rint a nők olyan dol­go­kat is ész­re­vesz­nek, amikre a férfiak nem is gon­dol­ná­nak.

Szilágyi István fia tagadja, hogy bántalmazta volna a szüleit

Szilágyi István fia tagadja, hogy bántalmazta volna a szüleit

A szí­nész bor­zal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­geti a nap­jait.

A szí­nész bor­zal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­geti a nap­jait, pedig nem­ré­gi­ben há­rom­mil­lió fo­rint gyűlt össze szá­mára.

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban.

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László, de bíz­nak a fel­épü­lé­sé­ben.

Horváth Charlie képtelen feldolgozni szerettei elvesztését

Horváth Charlie képtelen feldolgozni szerettei elvesztését

Idén ün­nepli 70. szü­le­tés­nap­ját.

Idén ün­nepli 70. szü­le­tés­nap­ját a le­gen­dás ze­nész! Char­lie sze­retne mél­tón meg­ün­ne­pelni, de tudja, hogy már egyet­len buli sem lesz olyan, mint régen.

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla.

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Kórházi ágyáról üzent Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban egy­szer hagyta el a kór­há­zat.

Tö­rő­csik Mari az utóbbi hó­na­pok­ban mind­össze egyet­len napra hagy­hatta el a szom­bat­he­lyi kór­há­zat, ál­la­po­tá­ról pedig hol jó, hol rossz hírek ér­kez­nek. A Ri­pos­tot fo­gadta a Nem­zet Szí­né­sze.

Bármelyik pillanatban szétrobbanhat Paudits Béla gyomra!

Bármelyik pillanatban szétrobbanhat Paudits Béla gyomra!

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van.

A szín­mű­vész élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van, sür­gő­sen mű­tétre és se­gít­ségre szo­rul.

Drámai időszak, nehéz pillanatokat él át a döntő előtt Pápai Joci

Drámai időszak, nehéz pillanatokat él át a döntő előtt Pápai Joci

Bár szom­bat este az egész or­szág neki druk­kol az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben, va­lami mégis nyo­masztja.

Bár szom­bat este az egész or­szág neki druk­kol, va­lami mégis nyo­masztja.

A haláltól rettegett az intenzívre került magyar sztárszínész

A haláltól rettegett az intenzívre került magyar sztárszínész

Elő­ször be­szélt élete leg­ijesz­tőbb él­mé­nyé­ről. Öm­lött róla a ve­rí­ték, jeges marok szo­rí­tá­sát érezte a szí­vé­nél...

Horror, ezért halt meg MC Hawer unokája

Horror, ezért halt meg MC Hawer unokája

A nép­szerű mu­la­tós sztár a Ri­post­nak val­lott a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mu­la­tós sztár a Ri­post­nak val­lott a tör­tén­tek­ről. Ha­tal­mas az el­ke­se­re­dett­ség a csa­lád­ban.

Ez a pillanat is eljött, Győzike mindent beismert

Ez a pillanat is eljött, Győzike mindent beismert

Őszin­tén be­szélt lel­ki­ál­la­po­tá­ról, ma­gán­éle­té­ről, na és per­sze a kö­rü­lötte ki­ala­kult bot­rány­ról!

Őszin­tén be­szélt lel­ki­ál­la­po­tá­ról, ma­gán­éle­té­ről, na és per­sze a kö­rü­lötte ki­ala­kult bot­rány­ról!

Fájdalmas beismerés: Ezért gyötrődik a szerelmes Stohl András

Fájdalmas beismerés: Ezért gyötrődik a szerelmes Stohl András

Nem ki­zárt, hogy a ko­rábbi kap­cso­la­ta­i­ban je­lent­kező prob­léma vissza­tér!

Nem ki­zárt, hogy a ko­rábbi kap­cso­la­ta­i­ban je­lent­kező prob­léma vissza­tér!

Megindító fotó került elő Bajor Imréről és a lányáról a múltból!

Megindító fotó került elő Bajor Imréről és a lányáról a múltból!

Ra­jon­gá­sig sze­rette a gyer­me­keit.

A 2014 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt szí­nész ra­jon­gá­sig sze­rette a gyer­me­keit, Lilit és Mar­cit.

Elhunyt édesanyja miatt zokogott Erdei Zsolt

Elhunyt édesanyja miatt zokogott Erdei Zsolt

A Nagy Duett sztárja el­ér­zé­ke­nyült az anyák napi adás köz­ben, hi­szen ő már so­ha­sem kö­szönt­heti fel imá­dott szü­lő­jét.

A Nagy Duett sztárja el­ér­zé­ke­nyült az anyák napi adás köz­ben, hi­szen ő már so­ha­sem kö­szönt­heti fel imá­dott szü­lő­jét.

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Nemcsak a betegség tette tönkre Usztics Mátyás életét

Usz­tics Má­tyás élete utolsó éveit meg­ke­se­rí­tette egy nagy ál­má­nak sem­mivé vá­lása.

Bár ba­rá­tai, sze­ret­tei előtt sosem mu­tatta, Usz­tics Má­tyás élete utolsó éveit meg­ke­se­rí­tette egy nagy ál­má­nak sem­mivé vá­lása.

Borzasztó tragédia: Váratlanul elhunyt az ismert magyar modell

Borzasztó tragédia: Váratlanul elhunyt az ismert magyar modell

Hi­he­tet­le­nül fo­to­gén volt.

Hi­he­tet­le­nül fo­to­gén volt, min­den ruha jól mu­ta­tott rajta, di­vat­la­pok­ból, pla­ká­tok­ról szinte min­denki is­merte őt.

Nem bírta ki, a gyermekei előtt zokogott a válása miatt Jaksity Kata!

Nem bírta ki, a gyermekei előtt zokogott a válása miatt Jaksity Kata!

A mű­sor­ve­zető élete egy fon­tos kor­sza­kát zárta le, ami­kor össze­cso­ma­golt, és a gyer­me­ke­i­vel al­bér­letbe köl­tö­zött.

Most közölte a népszerű rádiós: Öngyilkos lett élete párja

Most közölte a népszerű rádiós: Öngyilkos lett élete párja

Ott­hon ta­lál­tak rá a mű­sor­ve­zető sze­rel­mé­nek élet­te­len tes­tére.

Ott­hon ta­lál­tak rá a mű­sor­ve­zető sze­rel­mé­nek élet­te­len tes­tére, fel­akasz­totta magát...

Beszélni sem tud: magatehetetlenül fekszik a kórházban Lerch István!

Beszélni sem tud: magatehetetlenül fekszik a kórházban Lerch István!

A bil­len­tyűs ja­nu­ár­ban ka­pott agy­vér­zést, amit nem­rég újabb kö­ve­tett.

A bil­len­tyűs ja­nu­ár­ban ka­pott agy­vér­zést, amit nem­rég újabb kö­ve­tett. Már csak dú­dolva képes kom­mu­ni­kálni.

Őszinte vallomás: A Nagy Duett sztárja elfogadta, hogy soha nem lesz gyereke

Őszinte vallomás: A Nagy Duett sztárja elfogadta, hogy soha nem lesz gyereke

Bár sok nő ra­jongja körül, még­sem ta­lálta meg a pár­ját, így már arról is le­mon­dott, hogy va­laha apa le­hes­sen!

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

Brad Pitt döbbenetes interjúban árulta el válásuk igazi okát

A leg­kí­no­sabb rész­le­tekre is ki­tért.

Az Oscar-díjas szí­nész hosszú csend után most elő­ször szó­lalt meg, egy ame­ri­kai ma­ga­zin­nak adott in­ter­jút, mely­ben a leg­kí­no­sabb rész­le­tekre is ki­tért.

Megrendítő vallomást tett a magyar énekesnő a kamerák előtt

Megrendítő vallomást tett a magyar énekesnő a kamerák előtt

Évek óta küzd a ki­lók­kal a ma­gyar éne­kesnő, aki most elő­ször val­lotta be: tudja, mi lehet a gond.

Gyászol Molnár Anikó!

Gyászol Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés után pusz­tult el.

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés után pusz­tult el.

Meghalt Usztics Mátyás!

Meghalt Usztics Mátyás!

A szí­nész az utóbbi idő­ben el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most a ra­jon­gói ol­da­lán je­len­tet­ték be a ha­lá­lát, saját ver­sé­vel bú­csúz­tak tőle.

A szí­nész az utóbbi idő­ben el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most a ra­jon­gói ol­da­lán je­len­tet­ték be a ha­lá­lát.

Elköltöztethetik koszos, romos otthonából Szilágyi Istvánt!

Elköltöztethetik koszos, romos otthonából a nyomorgó Szilágyi Istvánt!

Az adós­sá­gok­ban úszó idős szín­mű­vészt egy punk­ze­ne­kar se­gí­tette ki.

Újabb műtéten esett át a szívbeteg Lajsz András!

Újabb műtéten esett át a szívbeteg Lajsz András!

Már a jö­vő­jére sze­retne kon­cent­rálni.

A kok­tél­ki­rály hosszú hó­na­pok óta tartó pro­ce­dú­rát zár­hat le, most pedig már a jö­vő­jére sze­retne kon­cent­rálni.

Kipakolt Sztankay István: Megcsalással vádolta feleségét

Kipakolt Sztankay István: Megcsalással vádolta feleségét

A Nem­zet Szí­né­szé­ről ba­rátja írt köny­vet, és eddig is­me­ret­len rész­le­te­ket is fel­fe­dett az éle­té­ből.

A Nem­zet Szí­né­szé­ről ba­rátja írt köny­vet, és eddig is­me­ret­len rész­le­te­ket is fel­fe­dett az éle­té­ből.

Így sokkolt mindenkit a magyar modell halála

Így sokkolt mindenkit a magyar modell halála

A har­min­cas éve­i­nek ele­jén járó Rom­sics Nóra ha­lál­híre le­súj­totta az egész ma­gyar di­vat­vi­lá­got!

A har­min­cas éve­i­nek ele­jén járó Rom­sics Nóra ha­lál­híre le­súj­totta az egész ma­gyar di­vat­vi­lá­got!

Kitudódott, zátonyra futott Malek Andrea házassága

Kitudódott, zátonyra futott Malek Andrea házassága

Egy té­vé­mű­sor­ban val­lotta be.

A szí­nész-éne­kesnő egy té­vé­mű­sor­ban val­lotta be, hogy véget ért má­so­dik há­zas­sága is.

Hajdú Péter: Szörnyű volt látni a fiunkat, útban a műtő felé!

Hajdú Péter: Szörnyű volt látni a fiunkat, útban a műtő felé!

Nehéz na­po­kon van túl a csa­lád...

Nehéz na­po­kon van túl Sarka Kata és Hajdú Péter, hi­szen 6 éves kisfiuk ko­moly fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Teljesen összeomlott Torgyán József özvegye!

Teljesen összeomlott Torgyán József özvegye!

Kö­zeli is­me­rő­sei és ba­rá­tai egyre job­ban ag­gód­nak Tor­gyán Jó­zsef öz­ve­gyéért, ugyanis Cseh Mária jó ideje a ma­gányba bur­ko­ló­zik.

Kö­zeli is­me­rő­sei és ba­rá­tai egyre job­ban ag­gód­nak Tor­gyán Jó­zsef öz­ve­gyéért, ugyanis Cseh Mária jó ideje a ma­gányba bur­ko­ló­zik. A pri­ma­donna talán most kezdte meg­ér­teni, hogy imá­dott férje már soha többé nem tér haza közös ott­ho­nukba.

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

Megrázó részletek a gyönyörű magyar modell halálával kapcsolatban

Egy hét­tel ha­lála előtt vesz­tette el édes­ap­ját...

Egy hét­tel ha­lála előtt vesz­tette el édes­ap­ját...

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni egye­dül ma­radt...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek né­hány nap­pal ez­előtt.

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Ez tragédia: elhunyt a gyönyörű, magyar modell

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra. Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

Arról egy­előre nin­cse­nek in­for­má­ciók, hogy mi okozta pon­to­san a tra­gé­diát, de is­me­rő­sei poszt­ja­i­ból ki­de­rül, hogy el­hunyt Rom­sics Nóra, aki 2002-ben tűnt fel a Look of the Year mo­dell­fel­fe­dező ver­se­nyen. Náray Tamás is gyak­ran dol­go­zott vele...

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val. Feb­ruár végén be­töl­tötte az 53. élet­évét, érzi, a teste nem bírja már azt a ter­he­lést, amit régen.

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val. Feb­ruár végén be­töl­tötte az 53. élet­évét, érzi, a teste nem bírja már azt a ter­he­lést, amit régen, rá­adá­sul sze­rep­ből is egyre ke­ve­sebb jut neki.

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ta­vas­szal a ba­rá­tai kö­zött tart nagy­ta­ka­rí­tást. Aki­vel nem fej­lő­dik a kap­cso­la­tuk, annak fel­mond.

Ta­vas­szal a ba­rá­tai kö­zött tart nagy­ta­ka­rí­tást. Aki­vel nem fej­lő­dik a kap­cso­la­tuk, annak fel­mond.

Az elmúlásról vallott Bodrogi Gyula

Az elmúlásról vallott Bodrogi Gyula

A szí­nész hálás az éle­tért, ami meg­ada­tott neki és büszke a csa­lád­jára.

A szí­nész hálás az éle­tért, ami meg­ada­tott neki és büszke a csa­lád­jára. Ki­sebb egész­ség­ügyi prob­lé­máit le­szá­mítva jól van.

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára, kevés az esély arra, hogy újra szóba áll­ja­nak egy­más­sal.

Egy hónapos rehabilitáció vár a súlyosan megsérült Tóth Gabira!

Egy hónapos rehabilitáció vár a súlyosan megsérült Tóth Gabira!

Az éne­kes­nő­nek meg­sé­rült a lába, je­len­leg gyógy­tor­nász­hoz kell jár­nia.

Elhagyta a férje! Nehéz időszakon megy át A Nagy Duett sztárja

Elhagyta a férje! Nehéz időszakon megy át A Nagy Duett sztárja

A szí­nésznő 23 év után újra szingli. Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli, mivel férje úgy dön­tött, más­sal foly­tatja to­vább.

Brutálisan kivégezték a Dallas Bobbyjának szüleit

Brutálisan kivégezték a Dallas Bobbyjának szüleit

Édes­any­ját és édes­ap­ját is le­lőt­ték.

Pat­rick Duffy édes­any­ját és édes­ap­ját is le­lőt­ték.

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Fo­ga­dal­mat is tett.

Bódi Sylvi meg­fo­gadta, jobb ember lesz, ha si­ke­rül le­győz­nie a be­teg­sé­get.

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Ti­zen­hét éve har­col a da­ga­na­tos be­teg­ség ellen Majka édes­anyja, Ibo­lya néni.

Ti­zen­hét éve har­col a da­ga­na­tos be­teg­ség ellen Majka édes­anyja, Ibo­lya néni, aki ször­nyű be­teg­sége el­le­nére hu­mor­ral éli meg a min­den­na­po­kat.

Szívszorító, 3 éve elhunyt édesapjára emlékezik Szabó Zsófi

Szívszorító, 3 éve elhunyt édesapjára emlékezik Szabó Zsófi

So­káig tar­tott, hogy könnyek nél­kül tud­jon be­szélni a 88 éve­sen el­hunyt szí­nész­óri­ás­ról.

So­káig tar­tott, hogy könnyek nél­kül tud­jon be­szélni a 88 éve­sen el­hunyt szí­nész­óri­ás­ról.

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

A be­te­ges­kedő mű­vész nem csak tes­ti­leg és lel­ki­leg, de anya­gi­lag is a pad­lón van, most azon­ban fel­csil­lant a re­mény.

Őszintén vallott félelmeiről az Operettszínház sztárja

Őszintén vallott félelmeiről az Operettszínház sztárja

A sár­mos szí­nész va­sár­nap de­bü­tál A Nagy Du­ett­ben, ám félve fog ka­me­rák elé állni Stohl Lu­cá­val.

Répás Lajos: Klapka György nagyon jószívű ember volt

Répás Lajos: Klapka György nagyon jószívű ember volt

Az üz­let­em­ber uno­ka­öccse az utolsó évek­ben nem iga­zán tar­totta a kap­cso­la­tot a nagy­báty­já­val.

Az üz­let­em­ber uno­ka­öccse az utolsó évek­ben nem iga­zán tar­totta a kap­cso­la­tot a nagy­báty­já­val, de az utolsó ta­lál­ko­zás­kor ren­dez­ték a vi­szo­nyu­kat.

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát Al­földi Ró­bert. Leg­jobb ba­rátja az örök va­dász­me­zőkre tá­vo­zott.

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát Al­földi Ró­bert. Leg­jobb ba­rátja és hű­sé­ges társa az örök va­dász­me­zőkre tá­vo­zott.

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Fel­lé­le­gez­het...

Az öt éve Iz­ra­el­ben élő és dol­gozó Stei­ner Kris­tóf né­hány napja la­punk­nak me­sélt arról, hogy fel­ké­szült a leg­rosszabb for­ga­tó­könyvre...

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós.

Az éne­kes ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós, de a lány úgy dön­tött, meg­sza­kítja a ter­hes­sé­get.

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves, hat nap­pal ez­előtt hunyt el.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves, hat nap­pal ez­előtt hunyt el.

Óriási összeg gyűlt össze a nyomorgó Szilágyi Istvánnak!

Óriási összeg gyűlt össze a nyomorgó Szilágyi Istvánnak!

A be­te­ges­kedő szí­nész idős ko­rára mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült, egy ze­ne­kar vi­szont össze­fo­gott érte.

A be­te­ges­kedő szí­nész idős ko­rára mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült, egy ze­ne­kar vi­szont össze­fo­gott érte.

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött, célja azon­ban még min­dig az, hogy se­gít­sen a nehéz sorsú nőkön.

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik.

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

Bódi Sylvi 50 órát utazott ezért az ölelésért

Bódi Sylvi 50 órát utazott ezért az ölelésért

A gyö­nyörű mo­dell át­re­pülte a vi­lá­got.

A gyö­nyörű mo­dell át­re­pülte a fél vi­lá­got, hogy végre ma­gá­hoz ölel­hesse azt a férfit, aki je­len­leg a leg­fon­to­sabb az éle­té­ben.

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Egy elő­adása előtt lett rosszul.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Szomorú bejelentést tett gyerekeiről Lajcsi, segítségért kiált

Szomorú bejelentést tett gyerekeiről Lajcsi, segítségért kiált

A bör­tönt is meg­járt nép­szerű trom­bi­tás min­dent meg­tesz, hogy lánya és fiai fel­dol­goz­zák az átélt bor­zal­ma­kat.

Min­dent meg­tesz, hogy lánya és fiai fel­dol­goz­zák a bor­zal­ma­kat.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László job­ban van.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett. Most úgy tűnik, túl van a ne­he­zén.

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

Meg­alázó hely­zetbe ke­rült egy ko­rábbi kap­cso­la­tá­ban.

A volt fő­rendőr fe­le­sége meg­alázó hely­zetbe ke­rült egy ko­rábbi kap­cso­la­tá­ban, ami­ből alig tu­dott ki­me­ne­külni.

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek.

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza.

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt.

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt, ám si­ke­rült meg­ta­lál­nia a tö­ké­le­tes te­rá­piát.