SZTÁR

LELKIZŐ

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

A her­cegné egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen em­lé­ke­zett vissza a meg­rázó pil­la­na­tokra, de az eset végül jó véget ért.

Fájdalmas titkok derültek ki a tragikus sorsú Schütz Ila életéből

Fájdalmas titkok derültek ki a tragikus sorsú Schütz Ila életéből

A szín­pa­don fo­lya­ma­to­san ne­vet­te­tett, mi­köz­ben a lel­két meg­té­pázta a sors.

Súlyos figyelmeztetés: pszichológus segítségével gyógyul az operett sztárja

Súlyos figyelmeztetés: pszichológus segítségével gyógyul az operett sztárja

Más­fél hónap ki­ha­gyás után szom­ba­ton vissza­tér a szín­padra...

Más­fél hónap ki­ha­gyás után szom­ba­ton vissza­tér a szín­padra.

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Megtörte a csendet Várkonyi András: őszintén beszélt lánya tragikus haláláról

Vár­ko­nyi And­rás so­káig né­ma­ságba bur­ko­ló­zott, ám most őszin­tén me­sélt lánya ha­lá­lá­ról, azt is el­árulta, hogy An­dika a kar­jai közt ment el...

Őszintén vallott szerelmükről Nagy Ervin

Őszintén vallott szerelmük legintimebb pillanatairól Nagy Ervin

El­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába

Nagy Ervin el­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába, Bor­bély Ale­xand­rába

Zokogva vallotta be a 28 éves szexi sztár: ezért akart öngyilkos lenni

Zokogva vallotta be a 28 éves szexi sztár: ezért akart öngyilkos lenni

A nép­szerű so­ro­zat­sztár most elő­ször be­szélt mű­té­te­i­ről.

A nép­szerű so­ro­zat­sztár most elő­ször be­szélt mű­té­te­i­ről, és a he­ge­ket is meg­mu­tatta a ka­me­rák­nak.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Szívszorító vallomás: kiderült, súlyos betegséggel küzd a sztárapuka

Szívszorító vallomás: kiderült, súlyos betegséggel küzd a sztárapuka

Be kel­lett lát­nia, hogy gond­jai még most sem szűn­tek meg.

Be kel­lett lát­nia, hogy gond­jai még most sem szűn­tek meg. Hosszú út áll előtte a gyó­gyu­lá­sig.

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Elérte a cél­ját a TV2 leg­bát­rabb páros mű­sora Weisz Fanni éle­té­ben: a mo­dell ugyanis azt ál­lítja, va­ló­ban bát­rabb lett.

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről Gun­del Ta­kács Gábor, de most meg­törte a csen­det!

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László ál­lítja, új párja miatt vál­to­zott meg az élete.

Jáksó László ál­lítja, új párja miatt vál­to­zott meg az élete, és úgy érzi magát, mintha ki­cse­rél­ték volna. Le­do­bott húsz kilót, és éle­té­ben elő­ször várja a ka­rá­csonyt...

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Éle­té­nek ezen része nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint re­mélte.

A szí­nésznő szak­ma­i­lag szinte min­dent elért, amire vá­gyott, de a ma­gán­élete nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint azt re­mélte.

Megrázó gyermekkoráról vallott Kisó

Megrázó gyermekkoráról vallott Kisó

Há­bo­rús öve­zet­ben élt.

A Sze­ren­cseS­zom­bat mű­sor­ve­ze­tője gyer­mek­kora első nyolc évét há­bo­rús öve­zet­ben töl­tötte, ahol még a pus­ka­ro­po­gást is jól hal­lotta.

Bejelentették, tragikusan fiatalon elhunyt a gyönyörű modell

Bejelentették, tragikusan fiatalon elhunyt a gyönyörű modell

Bár pár hó­napja az or­vo­sok el­mond­ták neki, hogy be­teg­sége gyó­gyít­ha­tat­lan, a vég­ső­kig küz­dött.

Ez elképesztő, borzalmas dolgot mondott Bangó Margitról a beteg lánya

Ez elképesztő, borzalmas dolgot mondott Bangó Margitról a beteg lánya

Nincs esély a bé­kü­lésre.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész és egyet­len gyer­meke kö­zött évek­kel ez­előtt mér­ge­se­dett el a vi­szony. A ra­jon­gók so­káig azért druk­kol­tak, hogy ki­bé­kül­je­nek, de úgy tűnik, erre már semmi esély.

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Apaságáról vallott a magyar rocksztár: kislánya levette a lábáról

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett.

Kicska László, az Edda basszus­gi­tá­rosa el­múlt öt­ven­éves, mire apa lett. A ze­nész már le­mon­dott arról, hogy gye­reke lesz, ami­kor meg­is­mer­ke­dett le­endő kis­lá­nya édes­any­já­val...

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Titkokat árult el Máté Péter rejtélyes haláláról a legjobb barát

Poór Péter fájó szív­vel idézte fel a Máté Pé­ter­rel töl­tött időt...

Poór Péter fájó szív­vel idézte fel a Máté Pé­ter­rel töl­tött időt, a ka­lan­do­kat, a tit­ko­kat.

Gregor Bernadett feltárta magányának az okát

Gregor Bernadett feltárta magányának az okát

El­árulta, mitől érzi most jól magát.

A szí­nésznő az el­múlt év­ti­ze­dek alatt szá­mos al­ka­lom­mal tett pon­tot ko­moly pár­kap­cso­lat, sőt há­zas­ság vé­gére.

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Sok­kolta, ami­kor rá­jött, hogy függő.

Nem ke­zel­te­tem magam, sőt le­szokni sem fogok, mégis sok­kolt ami­kor rá­jöt­tem, hogy függő va­gyok, vallja Csonka And­rás.

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Sú­lyos be­teg­ség vitte el.

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Titkolta testvére halálát Balázs Klári: most mindent elmondott

Klári a szél­től is óvta imá­dott anyu­ká­ját, ezért el­tit­kolta előle leg­idő­sebb fia ha­lá­lát, a mai napig sem bánta meg, amit tett...

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját.

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját, aki sok­kos ál­la­pot­ban van.

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort.

Ábel Anita sze­rint a rá­diós most vissza­kapja azt, amit a nők ellen el­kö­ve­tett. A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort, több epés meg­jegy­zést is tett neki...

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per...

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Bangó Margitnak elege lett: minden családi titkot kipakolt

Bangó Margitnak elege lett: minden családi titkot kipakolt

A Kos­suth-díjas éne­kesnő el­árulta, miért lett elege a sze­re­lem­ből és miért nem akar sen­kit sem közel en­gedni ma­gá­hoz...

Az éne­kesnő el­árulta, miért lett elege a sze­re­lem­ből, miért nem enged sen­kit közel ma­gá­hoz.

A halál torkából tért vissza a magyar zenész, megszólalt a feleség

A halál torkából tért vissza a magyar zenész, megszólalt a feleség

Hét hó­nap­nyi élet­ve­szély és egy év re­ha­bi­li­tá­ció után...

Hét hó­nap­nyi élet­ve­szély és egy év re­ha­bi­li­tá­ció után Lerch Ist­ván kö­ze­lebb ke­rült a ha­za­té­rés­hez...

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Alig tu­dott meg­szó­lalni...

A mű­sor­ve­zető már a pro­duk­ció alatt meg­ha­tó­dott, a végén pedig alig tu­dott meg­szó­lalni a meg­ha­tott­ság­tól.

Durva: összeverték Laky Zsuzsi férjét, komoly agykárosodást szenvedett

Durva: összeverték Laky Zsuzsi férjét, komoly agykárosodást szenvedett

Sú­lyos árat fi­ze­tett a sport­kar­ri­er­jéért Dietz Guszti...

Sú­lyos árat fi­ze­tett a sport­kar­ri­er­jéért Dietz Guszti: nagy­mér­ték­ben ká­ro­so­dott az agya, pedig fo­to­grafi­kus me­mó­ri­á­val szü­le­tett... Nem könnyű az élete, de a párja se­gíti.

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Ked­ves, nyi­tott sze­mé­lyi­ség volt, ren­ge­te­get kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók. Sokan gyá­szol­nak...

Ked­ves, nyi­tott sze­mé­lyi­ség volt, ren­ge­te­get kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók. Sokan gyá­szol­nak...

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Nagyon szomorú napra ébredtek Paul Walker rajongói

Fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Még min­dig fel­dol­goz­ha­tat­lan, ami 5 éve tör­tént.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Intim családi pillanatot osztott meg Stohl András

Intim családi pillanatot osztott meg Stohl András

A szí­nész csak rit­kán enged be­pil­lan­tást éle­tébe a kö­zös­ségi ol­da­lain ke­resz­tül, de most ki­vé­telt tett. A fo­tó­ról süt a sze­re­tet.

A szí­nész csak rit­kán enged be­pil­lan­tást éle­tébe a kö­zös­ségi ol­da­lain ke­resz­tül, de most ki­vé­telt tett. A fo­tó­ról süt a sze­re­tet.

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját.

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját, aki­nek a ha­lá­lát a mai napig nem tudta tel­je­sen fel­dol­gozni.

Teljesen kimerült a magyar sztár: őrület, hova zárta be magát

Teljesen kimerült a magyar sztár: őrület, hova zárta be magát

Szabó Győző egy hétre el­vo­nult a világ elől! A szí­nész tel­je­sen ki­me­rült, ám a nya­ra­lás he­lyett "szer­ze­tes­nek"állt.

Szabó Győző egy hétre el­vo­nult a világ elől! A szí­nész tel­je­sen ki­me­rült, ám a klasszi­kus nya­ra­lás he­lyett a "szer­ze­tesi" élet­mó­dot vá­lasz­totta.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Felidézte legrosszabb emlékét: rettegésben telt Victoria Beckham élete

Felidézte élete legrosszabb emlékét: Halálfélelme volt a színpadon Victoria Beckhamnek

A 44 éves sztár­anyuka élete leg­ször­nyűbb em­lé­ké­ről me­sélt, amit még Posh Spice-ként élt át.

A múlt rémei kísértik: így olvasnak be áldozatai a Viszkis rablónak

A múlt rémei kísértik: így olvasnak be áldozatai a Viszkis rablónak

A Visz­kis rab­lói a ki­lenc­ve­nes évek­ben har­minc al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat, ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­te­ket, pos­tá­kat...

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett öz­ve­gye

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett öz­ve­gye a két éve el­hunyt Somló Tamás 71. szü­le­tés­nap­já­ról. Mint ki­de­rült, a ze­nész már 10 évvel ez­előtt meg­jó­solta saját ha­lá­lát....

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet, amit az énekesről mesélt

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet amit az énekesről mesélt

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek...

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek, ami­kor eszébe jut Flip­per Öcsi...

Dráma: emiatt a gyerekkori trauma miatt pánikolt be Berki Krisztián

Dráma: emiatt a gyerekkori trauma miatt pánikolt be Berki Krisztián

Múltja dé­mon­ja­i­val kel­lett szem­be­néz­nie Berki Krisz­ti­án­nak. A mű­sor­ve­zető őszin­tén be­szélt a meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta marad távol.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett.

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

Zokogtak a gyászolók: könnyfakasztó beszéddel búcsúzott exétől a sztár

A ze­nész és volt sze­relme min­dig jó ba­rá­tok ma­rad­tak.

A ze­nész és volt sze­relme min­dig jó ba­rá­tok ma­rad­tak.

Mély sebeket tépett fel Fanni férjének vallomása

Mély sebeket tépett fel Weisz Fanni férjének vallomása

Nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény

Haj­másy Péter nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény Fan­ni­val, el­mondta, hogy sze­rinte erre miért van szük­ség. Val­lo­má­sá­val könnye­ket csalt ki

Örök búcsút vett barátnőjétől, gyászol a 37 éves sztáranyuka

Örök búcsút vett barátnőjétől, gyászol a 37 éves sztáranyuka

El­bú­csú­zott Kim Por­ter­től.

A há­rom­gyer­me­kes Beyoncé Ins­tag­ra­mon is végső bú­csút vett a nem­ré­gi­ben el­hunyt Kim Por­ter­től.

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Ba­lázs Andi mára el­fo­gadta, hogy ször­nyű tra­gé­dia em­lé­ké­vel kell élnie, a szí­nésznő még kis­lány volt, ami­kor vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Ba­lázs Andi mára el­fo­gadta, hogy ször­nyű tra­gé­dia em­lé­ké­vel kell élnie, a szí­nésznő még kis­lány volt, ami­kor vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Szomorú hírt kaptunk: meghalt a James Bond film sztárja

Szomorú hírt kaptunk: meghalt a James Bond film sztárja

Het­ven­két éves ko­rá­ban el­hunyt Ricky Jay.

Het­ven­két éves ko­rá­ban el­hunyt Ricky Jay.

Koltai Róbert: ezek már az utolsó futamok

Koltai Róbert: ezek már az utolsó futamok

Igye­ke­zett úgy élni, hogy ne bánt­son meg sen­kit és ne tart­son ha­ra­got.

Azt mondja, nem bánt meg sem­mit, mert igye­ke­zett úgy élni, hogy ne bánt­son meg sen­kit és ne tart­son ha­ra­got.

Szívszorító módon emlékezik társulata az elhunyt magyar színészre

Szívszorító módon emlékezik társulata az elhunyt magyar színészre

Ma lenne 72 éves a mű­vész, aki au­gusz­tus 22-én hunyt el.

Ma lenne 72 éves a mű­vész, aki au­gusz­tus 22-én hunyt el.

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Veszélyben lehetnek a sztárapuka gyermekei: Tényleg ezt örökölték?

Mi­chael Do­ug­las na­gyon ag­gó­dik rossz gén­jei miatt. Pró­bálja meg­óvni csa­lád­ját...

Mi­chael Do­ug­las na­gyon ag­gó­dik rossz gén­jei miatt. Pró­bálja meg­óvni csa­lád­ját...

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Nagy a koc­ká­zat.

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

Egy évvel a halála után került elő Fábián Juli levele: ez áll benne

Egy évvel a halála után került elő Fábián Juli levele: ez áll benne

Szív­szo­rító.

Édes­anyja, Ga­lina ren­dez­gette az éne­kesnő hol­mi­jait, ami­kor meg­ta­lálta az üze­ne­tet.

Gyászhír érkezett: rádiós kollégájától búcsúzik Kisó

Gyászhír érkezett: rádiós kollégájától búcsúzik Kisó

Könny­fa­kasztó be­jegy­zést töl­tött fel.

Könny­fa­kasztó be­jegy­zést töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a csi­nos rá­diós.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben.

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Fájdalmas tragédia: gyászol Szabó Erika

Fájdalmas tragédia: gyászol Szabó Erika

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a fi­a­tal szí­nésznő. Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel vesz­tette el édes­ap­ját. Rész­vé­tünk!

A szo­morú hír­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a fi­a­tal szí­nésznő. Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­úton is rész­vé­tün­ket fe­jez­zük ki.

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter egy kü­lön­le­ges da­rab­bal. Kisfi­ára az édes­apja, Lo­vasi And­rás vi­gyáz.

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Míg ko­ráb­ban úgy tűnt, élete a sze­rep­lés és a té­vé­zés, ma már, 45 éve­sen egé­szen más ér­dekli a mű­sor­ve­ze­tőt...

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Ezzel vége, 21 év után elválik a színész álompár

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek. Ko­ráb­ban is akad­tak prob­lé­máik, mos­tanra pedig be­tel­he­tett a pohár.

Úgy tűnik, hogy már szét is köl­töz­tek. Ko­ráb­ban is akad­tak prob­lé­máik, mos­tanra pedig be­tel­he­tett a pohár.

Szívszorító, ezt találtuk az egy éve eltűnt VV Fanni lakásánál

Szívszorító, ezt találtuk az egy éve eltűnt VV Fanni lakásánál

Talán egy rej­té­lyes jó­ba­rátja em­lé­ke­zett meg így róla?

Talán egy rej­té­lyes jó­ba­rátja em­lé­ke­zett meg így róla?

Koholák Alexa megdöbbentő dolgot vallott be az édes hármasukról

Koholák Alexa megdöbbentő dolgot vallott be az édes hármasukról

Far­kas Ko­ho­lák Alexa ma­gya­rá­za­tot ad arra, hogy egy lelki ve­ze­tő­nek miért más az élete.

Brutálisan erőszakos, kitálalt anyja exéről a sztárcsemete

Brutálisan erőszakos, kitálalt anyja exéről a sztárcsemete

Nem csoda, hogy be­ad­ták a vá­ló­pert.

Nem csoda, hogy be­ad­ták a vá­ló­pert, Mel B vá­lasz­tottja ugyanis ér­zel­mi­leg és fi­zi­ka­i­lag is ter­ro­ri­zálta a csa­lá­dot.

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Nor­ris őszin­tén el­mondta, hogy a sztár­ság hogy rom­bolta le őt...

Chuck Nor­ris őszin­tén el­mondta, hogy a sztár­ság le­rom­bolta őt...

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

So­ha­sem tit­kolta, addig akarja szó­ra­koz­tatni a kö­zön­sé­gét, amed­dig csak képes rá, il­letve az egész­sége en­gedi. Bár or­vo­sai most nagy ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­ték, mégis sze­re­pelni akar.

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Bár so­kak­nak úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca. Andi mély­pontra ke­rült.

Szörnyű, amit találtak a magyar modellnél: drasztikus lépésre szánta el magát

Szörnyű, amit diagnosztizáltak a magyar modellnél: drasztikus lépésre szánta el magát

A mo­dell­nél rákot ál­la­pí­tot­tak meg.

A 27 éves mo­dell­nél ko­ráb­ban mell­rá­kot ál­la­pí­tot­tak meg, a bal mel­lét ezért le kel­lett ope­rálni. A mo­dell azon­ban úgy dön­tött, a másik mel­lét is le­ope­rál­tatja.

Szomorú hírt közölt Hódi Pamela, kislánya is aggódik

Szomorú hírt közölt Hódi Pamela, kislánya is aggódik

Műtét vár egy fon­tos csa­lád­tagra, már rég­óta küzd ezzel a be­teg­ség­gel. Nati na­gyon izgul érte!

Műtét vár egy fon­tos csa­lád­tagra, már rég­óta küzd ezzel a be­teg­ség­gel. Nati na­gyon izgul érte!

Brutális baleset szemtanúja volt Tompos Kátya, sokkos állapotba került

Brutális baleset szemtanúja volt Tompos Kátya, sokkos állapotba került

Fa­ce­book-ol­da­lán zak­la­tot­tan osz­totta meg a rész­le­te­ket.

Fa­ce­book-ol­da­lán zak­la­tot­tan osz­totta meg a rész­le­te­ket.

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Min­dent át­ér­té­kelt.

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den tel­je­sen át­ér­té­ke­lő­dött benne.

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Gyász, kisbabája elvesztéséről beszélt a népszerű magyar sztár

Őszin­tén val­lott a ne­héz­sé­gek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy mi­lyen fáj­dal­mas idő­sza­kot élt át nem­ré­gi­ben.

Elárulta, kiről nevezi el kislányát a Viszkis

Elárulta, kiről nevezi el kislányát a Viszkis

Amb­rus At­tila és fe­le­sége na­gyon vár­ják már a kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sét.

Amb­rus At­tila és fe­le­sége, Réka na­gyon vár­ják már a kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sét. Az asszony ve­szé­lyez­te­tett ter­hes...

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Újabb fejlemény, folytatódik a háború Kiskero és Dancs Annamari között

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata már más­fél évvel ez­előtt véget ért, de még min­dig nincs re­mény arra, hogy hi­va­ta­lo­san is el­vál­nak az út­jaik.

Meghatódott Károly herceg, ilyet még sosem mondott róla II. Erzsébet

Meghatódott Károly herceg, ilyet még sosem mondott róla II. Erzsébet

A 70 éves trón­örö­kös édes­anyja meg­ható sza­va­kat mon­dott fi­á­ról, sőt végül a fe­le­sé­gét is el­is­merte.

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Weisz Fanni hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Weisz Fanni nem­rég arról be­szélt, hogy hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Összetört a színpadon a szexi énekesnő: kiderült, hogy nem lehet gyereke

Összetört a színpadon a szexi énekesnő: kiderült, hogy nem lehet gyereke

A 30 éves sztár min­dig is sze­re­tett volna gye­re­ke­ket.

A 30 éves sztár min­dig is sze­re­tett volna gye­re­ke­ket.

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

A jog­dok­tor már meg­ál­la­podna.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné.

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Őszinte vallomás, nehezen dolgozza fel válását a magyar színésznő

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.

Pat­rí­cia ön­ma­gát hi­báz­tatja a zá­tonyra fu­tott há­zas­sága miatt.