SZTÁR

LELKIZŐ

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

A szí­nésznő re­pü­lő­vel uta­zott, de nem sok­kal a fel­szál­lás után fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

Megszólalt Klapka György legidősebb gyereke: durva viszonya volt az apjával

Megszólalt Klapka György legidősebb gyereke: durva viszonya volt az apjával

Soha nem is­merte el gyer­me­ke­ként.

Klapka György soha nem is­merte el gyer­me­ke­ként el­ső­szü­lött fiát.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Utolsó elő­adása ta­valy nyá­ron volt.

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

A ra­jon­gók már rég­óta sut­tog­nak arról, hogy a pár kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott.

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Házassága mélypontjáról vallott Bódi Margó: Úgy éreztem, ez a sorsom

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt a fér­jé­vel töl­tött el­múlt év­ti­ze­dek­ről és arról, hogy náluk is vol­tak nehéz idő­sza­kok.

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

A 34 éves her­ceg na­gyon ma­gá­nyos­nak és el­ve­szett­nek érezte magát.

A 34 éves her­ceg na­gyon ma­gá­nyos­nak és el­ve­szett­nek érezte magát, de végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Lajsz András tragédiája: a családját és az éttermét is elveszítette

Lajsz András tragédiája: a családját és az éttermét is elveszítette

A neves kok­tél­ki­rály né­hány éve még lu­bic­kolt a nép­sze­rű­ség­ben és a jó­lét­ben, rövid idő alatt azon­ban min­den meg­vál­to­zott.

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Az el­múlt hó­na­pok­ban Cur­tis drog­füg­gő­sé­gé­től volt han­gos min­den hír­csa­torna.

Összefogtak a sztárok: Álarcosbálon gyűjtenek a leukémiás kisfiúnak

Összefogtak a sztárok: Álarcosbálon gyűjtenek a leukémiás kisfiúnak

Vie­to­risz Áron két hó­nap­pal ez­előtt tudta meg, hogy beteg.

Vie­to­risz Áron két hó­nap­pal ez­előtt tudta meg, hogy sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Ren­ge­te­get sír a gyász miatt.

A fit­nesz­edző pén­tekre vir­ra­dóra ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét.

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát.

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát, aki­nek film­jeit a ma­gya­rok is lát­hat­ták a mo­zi­ban.

Imádott édesapjának köszönheti a kitartását Rubint Réka

Imádott édesapjának köszönheti a kitartását Rubint Réka

Pén­te­ken ve­szí­tette el őt.

A fit­nesz­edző el­vesz­tette az édes­ap­ját, a ször­nyű hírt pén­te­ken reg­gel egy fe­kete fo­tó­val tu­datta Fa­ce­book-ol­da­lán.

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Rémisztő diagnózis: Ez történt a TV2 sztárjával

Ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től.

And­rás ha­tal­mas po­font ka­pott az élet­től azzal, hogy fel kel­lett adnia a já­té­kot és el kel­lett hagy­nia Do­mi­ni­kát.

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Drámai vallomás: Teljesen padlóra került Pápai Joci

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Az éne­kes most elő­ször me­sélt azok­ról az éve­i­ről, ami­kor a siker messzi­ről el­ke­rülte.

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

A fit­nesz­edző pén­tek reg­gel ér­te­sült arról, hogy imá­dott szü­lője örökre le­hunyta a sze­mét.

Kegyetlen vallomás, roma származása miatt érték hátrányok Gáspár Beát

Kegyetlen vallomás, roma származása miatt érték hátrányok Gáspár Beát

Győ­zike fe­le­sé­gét egész éle­té­ben meg­kü­lön­böz­tet­ték csak azért, mert a ki­sebb­ség­hez tar­to­zik. Most azt sze­retné, ha több fi­a­talt nem ér­het­né­nek már at­ro­ci­tá­sok.

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Vége, komoly döntést hozott kislánya érdekében Caramel felesége

Szil­ágyi Szilvi egy vi­deó­in­ter­jú­ban be­szélt a vál­to­zás­ról.

Szil­ágyi Szilvi egy vi­deó­in­ter­jú­ban be­szélt kis­lá­nya iránti ér­zé­se­i­ről.

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről és azt is el­mondta, mit gon­dol az el­vo­nó­ról.

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más.

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más az utóbbi idő­ben, de párja végig ki­tar­tott mel­lette.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Feb­ruár 13-án meg­halt Tan­dori Dezső író, költő, mű­for­dító, je­len­tette be L. Simon László a Fa­ce­boo­kon.

Feb­ruár 13-án meg­halt Tan­dori Dezső író, költő, mű­for­dító, je­len­tette be L. Simon László a Fa­ce­boo­kon.

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy tíz évvel ez­előtti fotót osz­tott meg ma­gá­ról, amin még hosszú, vörös für­tök­kel lát­ható, ami­hez meg­ható so­ro­kat posz­tolt.

Kulka János vallomása: Félnek tőlem a barátaim

Kulka János vallomása: Félnek tőlem a barátaim

Né­há­nyan tel­je­sen el­tűn­tek...

A szí­nész ál­la­pota meg­ne­he­zíti a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját, ami miatt sok ba­rátja tá­vol­ság­tartó lett vele szem­ben, és né­há­nyan tel­je­sen el­tűn­tek az éle­té­ből...

Új veseátültetés vár a magyar színésznőre

Új veseátültetés vár a magyar színésznőre

Enikő 15 évvel ez­előtt ka­pott új vesét, ami ugyan jól mű­kö­dik, de már most biz­tos, hogy rö­vi­de­sen újra kez­dő­dik a pro­ce­dúra, mely­nek során új vesét kell kap­nia.

Enikő 15 évvel ez­előtt ka­pott új vesét, ami ugyan jól mű­kö­dik, de már most biz­tos, hogy rö­vi­de­sen újra kez­dő­dik a pro­ce­dúra.

Agyhalott motorostól kapott vesét a magyar színésznő

Agyhalott motorostól kapott vesét a magyar színésznő

Egy mo­tor­bal­ese­tes férfi szer­vét kapta meg Bör­csök Enikő.

Egy mo­tor­bal­ese­tes férfi szer­vét kapta meg Bör­csök Enikő.

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Fájó szívvel tudatták, holtan találták a népszerű sorozatsztárt

Fájó szívvel tudatták, holtan találták a népszerű sorozatsztárt

A szí­nész olyan nagy si­kerű so­ro­za­tok­ban is fel­tűnt, mint a Csil­lag­kapu, Vész­hely­zet vagy a Mel­rose Place.

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják...

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll, alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge, és sokat kell híz­nia...

Megható üzenet: Így köszöntötte legendás édesapját a magyar színésznő

Megható üzenet: Így köszöntötte legendás édesapját a magyar színésznő

A le­gen­dás ren­dező ma ün­nepli 87. szü­le­tés­nap­ját.

A le­gen­dás ren­dező ma ün­nepli 87. szü­le­tés­nap­ját. Lánya né­hány ked­ves fo­tó­val kö­szön­tötte őt.

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a legendás művésznő

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a legendás művésznő

Re­gé­nye­i­ből híres fil­mek ké­szül­tek.

Ren­ge­teg is­mert sze­rel­mes re­gény köt­hető a brit írónő ne­vé­hez, aki­nek szö­ve­ge­i­ből nép­szerű fil­mek ké­szül­tek.

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai. Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a James Bond filmek sztárja

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a James Bond filmek sztárja

A híres szí­nész rövid be­teg­ség után hunyt el, a csa­ládja azt kérte, hogy min­denki tartsa tisz­te­let­ben a gyá­szu­kat.

A híres szí­nész rövid be­teg­ség után hunyt el, a csa­ládja azt kérte, hogy min­denki tartsa tisz­te­let­ben a gyá­szu­kat.

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó évek óta tartó há­bo­rúja!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó évek óta tartó há­bo­rúja!

Megható üzenet várta ajtajában a magyar színésznőt

Megható üzenet várta ajtajában a magyar színésznőt

Dóra későn ért haza, így már nem ta­lálta ébren kis­lá­nyát. De a la­kásba lépve egy cetli várta, amit meg is mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak.

Dóra későn ért haza, így már nem ta­lálta ébren kis­lá­nyát. De a la­kásba lépve egy cetli várta, amit meg is mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak.

Őszintén beszélt a betegségéről: ezzel küzd a TV2 sztárja

Őszintén beszélt a betegségéről: ezzel küzd a TV2 sztárja

Ba­lázs két éve el­ha­tá­rozta, pszi­cho­ló­gus se­gít­sé­gét kéri, hogy job­ban meg­is­merje ön­ma­gát.

Ba­lázs két éve el­ha­tá­rozta, pszi­cho­ló­gus se­gít­sé­gét kéri, hogy job­ban meg­is­merje ön­ma­gát.

Teljes sokk, fogva tartják és kínozzák Meghan hercegné barátnőjét

Teljes sokk, fogva tartják és kínozzák Meghan hercegné barátnőjét

Az em­ber­jogi ak­ti­vis­tát nem en­ge­dik el a sza­údi ha­tó­sá­gok.

Az ak­ti­vis­tát nem en­ge­dik el a sza­údi ha­tó­sá­gok, sőt ke­gyet­len mód­sze­rek­kel pró­bál­ják meg­törni.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt.

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt, part­nere volt Tony Cur­tis­nek is! Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben, hi­szen a ne­gye­dik kont­roll­vizs­gá­lat ered­mé­nye­ire várt.

Megszólalt Máté Péter özvegye, súlyos titokról vallott

Megszólalt Máté Péter özvegye, súlyos titokról vallott

Ez volt az éne­kes utolsó terve.

35 éven át nem árulta el, hogy mire ké­szült férje. Ez volt az éne­kes utolsó terve, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra.

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra; 92 esz­ten­dőt élt. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Váratlanul meghalt az ismert zenész

Váratlanul meghalt az ismert zenész

A gi­tá­ros csu­pán 52 éves volt, a világ most egy fiút, egy test­vért, egy nagy­bá­csit, egy mű­vészt, ze­nészt és sze­rető ba­rá­tot vesz­tett el.

A gi­tá­ros csu­pán 52 éves volt, a világ most egy fiút, egy test­vért, egy nagy­bá­csit, egy mű­vészt, ze­nészt és sze­rető ba­rá­tot vesz­tett el.

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Min­dig van vele va­laki.

Ál­lí­tó­lag Andy Vajna ha­lála után újra egy­másra ta­lál­tak. Egy benn­fen­tes sze­rint az öz­vegy ál­landó fel­ügye­let alatt áll, min­dig van vele va­laki.

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját.

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Nehéz időszakon van túl, magánéletéről vallott Hódi Pamela

Nehéz időszakon van túl, magánéletéről vallott Hódi Pamela

A sztár­anyu­kát ren­de­sen meg­edzet­ték az el­múlt évek. Most min­den­ről ki­tá­lalt!

A sztár­anyu­kát ren­de­sen meg­edzet­ték az el­múlt évek. Most min­den­ről ki­tá­lalt!

Rengetegen vettek részt a veronai busztragédia emlékestjén

Rengetegen vettek részt a veronai busztragédia évfordulós emlékestjén

Szív­szo­rító módon em­lé­kez­tek meg a két éve el­hunyt 17 ál­do­zat­ról csü­tör­tök este.

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

Elájult a TV2 híradósa, orvosa lesújtó hírt közölt vele

A ki­vizs­gá­lás után meg kel­lett vál­toz­tatni az éle­tét Vi­tá­nyi Ju­dit­nak.

A ki­vizs­gá­lás után meg kel­lett vál­toz­tatni az éle­tét Vi­tá­nyi Ju­dit­nak.

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Végső bú­csút vet­tek tőle.

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel. Így vál­toz­tatta meg őt a be­teg­ség­tu­dat.

Így emlékezett meg Schwarzenegger Andy Vajnáról

Így emlékezett meg Schwarzenegger Andy Vajnáról

Az egy­kori ak­ció­hős sokat kö­szön­he­tett az el­hunyt pro­du­cer­nek, és bú­csúz­ta­tó­já­ban né­hány vidám szto­rit ele­ve­ní­tett fel a múlt­ból...

Ar­nold Schwar­ze­neg­gert Orbán Vik­tor kérte fel, hogy mond­jon be­szé­det Andy Vajna te­me­té­sén. Az egy­kori ak­ció­hős sokat kö­szön­he­tett az el­hunyt pro­du­cer­nek, és bú­csúz­ta­tó­já­ban né­hány vidám szto­rit ele­ve­ní­tett fel a múlt­ból...

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee, nagy csapás érte

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee, nagy csapás érte

Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get?

Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get?

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota, de úgy tűnik, eddig si­ker­te­le­nül. Ági most a ra­jon­gói se­gít­sé­gét kéri!

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota, de úgy tűnik, eddig si­ker­te­le­nül. Ági most a ra­jon­gói se­gít­sé­gét kéri!

Gusztustalan pletyka terjed a magyar színésznőről

Gusztustalan pletyka terjed a magyar színésznőről, szélhámosok terjesztik

Po­gány Judit nem tö­rő­dik az ál­hír­rel.

A ki­ta­lált be­jegy­zés azt su­gallja, hogy Po­gány Judit sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, de ez nem igaz.

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

Andy Vajna temetése: fontos információ a gyászolóknak

A csa­lád­nak egyet­len ké­rése volt a csü­tör­töki szer­tar­tás előtt.

Családja közölte a megrázó hírt: elhunyt a 29 éves közönségkedvenc

Családja közölte a megrázó hírt: elhunyt a 29 éves közönségkedvenc

A 29 éves sza­ká­csot egy té­vé­mű­sor­ból is­mer­hette meg a kö­zön­ség, de be­teg­sége le­győzte a fi­a­tal séfet.

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem majd­nem 30 évig na­gyon jó ba­rá­tok is.

Lánya közölte a megrázó hírt: elhunyt a legendás zenész

Lánya közölte a megrázó hírt: elhunyt a legendás zenész

A lány szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott Fa­ce­boo­kon 71 éves ko­rá­ban el­hunyt édes­ap­já­tól.

A lány szív­szo­rító üze­net­ben bú­csú­zott Fa­ce­boo­kon 71 éves ko­rá­ban el­hunyt édes­ap­já­tól.

Szívszorító, így próbálja leküzdeni a gyászt Tahi Tóth özvegye

Szívszorító, így próbálja leküzdeni a gyászt Tahi Tóth özvegye

Mint mondta, a mai napig nem tudta össze­pa­kolni ta­valy el­hunyt férje sze­mé­lyes tár­gyait.

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Szívszorító látvány: Ezt találtuk Torgyán József sírján

Rend­sze­re­sen gon­doz­zák a sírt.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a két éve el­hunyt po­li­ti­kus új­jáépí­tett sír­ját még min­dig rend­sze­re­sen gon­dozza öz­ve­gye, Ma­rika.

"Nem múlik a fájdalom" - szerelmes képekkel emlékezett férjéről Vajna Tímea

"Nem múlik a fájdalom" - szerelmes képekkel emlékezett férjéről Vajna Tímea

Andy Vajna gyá­szoló öz­ve­gye szív­hez szóló üze­net­tel em­lé­ke­zett fér­jére.

Andy Vajna gyá­szoló öz­ve­gye szív­hez szóló üze­net­tel em­lé­ke­zett fér­jére.

Könnyek között vallotta be a színésznő: súlyos beteg

Könnyek között vallotta be a színésznő: súlyos beteg

A gyö­nyörű szí­nész­nőt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

A gyö­nyörű szí­nész­nőt kór­házba kel­lett szál­lí­tani, erős fáj­dal­mai van­nak.

Segítségért könyörgött a beteg sztár: durva, ami a fiával történt

Segítségért könyörgött a beteg sztár: durva, ami a fiával történt

Az ír éne­kesnő fia pén­te­ken el­tűnt, a gye­re­ket a rend­őr­ség is ke­reste. Nem ez az első, hogy fi­á­nak nyoma ve­szett.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az elismert magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az elismert magyar művész

Fakan Ba­lázs 86 éves volt.

2006-ban Sz­kíta Arany­szar­vas-díjat, 2007-ben Film­mű­vész Szö­vet­ség életmű-díjat ka­pott.

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

A há­zas­pár 2013-ban köl­tö­zött be a négy­szin­tes, pazar ró­zsa­dombi vil­lába, ami min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.

Idilli kör­nye­zet­ben tel­tek Andy Vajna és fe­le­sége, Vajna Tímea min­den­nap­jai. A há­zas­pár 2013-ban köl­tö­zött be a négy­szin­tes, pazar ró­zsa­dombi vil­lába, ami min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.