SZTÁR

LELKIZŐ

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni egye­dül ma­radt...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek né­hány nap­pal ez­előtt.

Az elmúlásról vallott Bodrogi Gyula

Az elmúlásról vallott Bodrogi Gyula

A szí­nész hálás az éle­tért, ami meg­ada­tott neki és büszke a csa­lád­jára.

A szí­nész hálás az éle­tért, ami meg­ada­tott neki és büszke a csa­lád­jára. Ki­sebb egész­ség­ügyi prob­lé­máit le­szá­mítva jól van.

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Détár nehezen tudja elfogadni az öregedést

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val.

Még min­dig gyö­nyörű Détár Enikő, de tisz­tá­ban van a ko­rá­val. Feb­ruár végén be­töl­tötte az 53. élet­évét.

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ta­vas­szal a ba­rá­tai kö­zött tart nagy­ta­ka­rí­tást. Aki­vel nem fej­lő­dik a kap­cso­la­tuk, annak fel­mond.

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára.

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Megrendítő vallomást tett Bódi Sylvi: halálos kórral küzd

Bódi Sylvi meg­fo­gadta, jobb ember lesz, ha si­ke­rül le­győz­nie a be­teg­sé­get.

Bódi Sylvi meg­fo­gadta, jobb ember lesz, ha si­ke­rül le­győz­nie a be­teg­sé­get.

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Ibo­lya néni ti­zen­hét éve har­col.

Ti­zen­hét éve har­col a da­ga­na­tos be­teg­ség ellen Majka édes­anyja, Ibo­lya néni, aki ször­nyű be­teg­sége el­le­nére hu­mor­ral éli meg a min­den­na­po­kat.

Szívszorító, 3 éve elhunyt édesapjára emlékezik Szabó Zsófi

Szívszorító, 3 éve elhunyt édesapjára emlékezik Szabó Zsófi

Meg­ren­dítő val­lo­mást tett.

So­káig tar­tott, hogy könnyek nél­kül tud­jon be­szélni a 88 éve­sen el­hunyt szí­nész­óri­ás­ról.

Elhagyta a férje! Nehéz időszakon megy át A Nagy Duett sztárja

Elhagyta a férje! Nehéz időszakon megy át A Nagy Duett sztárja

A szí­nésznő 23 év után újra szingli. Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli.

A szí­nésznő 23 év után újra szingli. Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli, mivel férje úgy dön­tött, más­sal foly­tatja to­vább.

Répás Lajos: Klapka György nagyon jószívű ember volt

Répás Lajos: Klapka György nagyon jószívű ember volt

Az üz­let­em­ber uno­ka­öccse az utolsó évek­ben nem iga­zán tar­totta a kap­cso­la­tot a nagy­báty­já­val.

Az üz­let­em­ber uno­ka­öccse az utolsó évek­ben nem iga­zán tar­totta a kap­cso­la­tot a nagy­báty­já­val, de az utolsó ta­lál­ko­zás­kor ren­dez­ték a vi­szo­nyu­kat.

Őszintén vallott félelmeiről az Operettszínház sztárja

Őszintén vallott félelmeiről az Operettszínház sztárja

A sár­mos szí­nész va­sár­nap de­bü­tál A Nagy Du­ett­ben, ám félve fog ka­me­rák elé állni Stohl Lu­cá­val.

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

Anya­gi­lag is a pad­lón van, most azon­ban fel­csil­lant a re­mény.

A be­te­ges­kedő mű­vész nem csak tes­ti­leg és lel­ki­leg, de anya­gi­lag is a pad­lón van, most azon­ban fel­csil­lant a re­mény.

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Az öt éve Iz­ra­el­ben élő és dol­gozó Stei­ner Kris­tóf né­hány napja la­punk­nak me­sélt kál­vá­ri­á­já­ról.

Az öt éve Iz­ra­el­ben élő és dol­gozó Stei­ner Kris­tóf né­hány napja la­punk­nak me­sélt kál­vá­ri­á­já­ról.

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós.

Az éne­kes ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós, de a lány úgy dön­tött, meg­sza­kítja a ter­hes­sé­get.

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves, hat nap­pal ez­előtt hunyt el.

Óriási összeg gyűlt össze a nyomorgó Szilágyi Istvánnak!

Óriási összeg gyűlt össze a nyomorgó Szilágyi Istvánnak!

Idő­sen mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült.

A be­te­ges­kedő szí­nész idős ko­rára mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült, egy ze­ne­kar vi­szont össze­fo­gott érte.

Szomorú bejelentést tett gyerekeiről Lajcsi, segítségért kiált

Szomorú bejelentést tett gyerekeiről Lajcsi, segítségért kiált

Van, amin nem segít az idő...

A bör­tönt is meg­járt nép­szerű trom­bi­tás min­dent meg­tesz, hogy lánya és fiai fel­dol­goz­zák az átélt bor­zal­ma­kat.

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött.

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött, célja azon­ban még min­dig az, hogy se­gít­sen a nehéz sorsú nőkön.

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik.

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

Bódi Sylvi 50 órát utazott ezért az ölelésért

Bódi Sylvi 50 órát utazott ezért az ölelésért

A gyö­nyörű mo­dell át­re­pülte a vi­lá­got.

A gyö­nyörű mo­dell át­re­pülte a fél vi­lá­got, hogy végre ma­gá­hoz ölel­hesse azt a férfit, aki je­len­leg a leg­fon­to­sabb az éle­té­ben.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett.

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

A volt fő­rendőr fe­le­sége meg­alázó hely­zetbe ke­rült egy ko­rábbi kap­cso­la­tá­ban, ami­ből alig tu­dott ki­me­ne­külni.

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek, csak a jó szán­dékú em­be­rek se­gít­sé­gé­ben bíz­nak.

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt.

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt, ám si­ke­rült meg­ta­lál­nia a tö­ké­le­tes te­rá­piát.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza.

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

Már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

George Michael tudta, hogy haldoklik - megszólalt a világsztár orvosa

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

A dok­tor sze­rint az éne­kes mél­tó­ság­gal vi­selte sor­sát.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

A beteg mű­vésznő meg­se­gí­té­sére ma tar­tot­tak volna kon­cer­tet.

A sú­lyos beteg mű­vésznő meg­se­gí­té­sére szom­bat este tar­tot­tak volna jó­té­kony­sági kon­cer­tet, ám erre már saj­nos nem kerül sor.

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

A Fem3 Ca­fé­ban be­szélt a nehéz idő­szak­ról.

A szí­nész a na­pok­ban je­len­tette be, hogy más­fél év után véget ért a kap­cso­lata ked­ve­sé­vel.

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Nyolc éve nem be­szél­nek egy­más­sal.

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Ma már tud be­szélni a tra­gé­di­á­ról.

Ti­zen­négy éve, hogy gyer­meke ön­ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Mára a fáj­da­lom eny­hült, de ezt a trau­mát va­ló­szí­nű­leg sosem lesz képes fel­dol­gozni.

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé.

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé a Kos­suth-díjas szí­nésznő!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei. Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban, hi­szen két sze­ret­tét is gy­szolja.

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban, hi­szen két sze­ret­tét is gy­szolja.

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Ha­tal­mas vesz­te­ség!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt! Egy or­szág gyá­szol vele együtt!

Súlyos műtéten esett át Rékasi Károly, eldőlt a sorsa!

Súlyos műtéten esett át Rékasi Károly, eldőlt a sorsa!

Fáj­dal­mas idő­szak áll mö­götte.

A szí­nész mö­gött nehéz és fáj­dal­mas idő­szak áll, amit most talán végre maga mö­gött hagy­hat.

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Összeomlott a válása miatt Détár Enikő!

Összeomlott a válása miatt Détár Enikő!

Ré­kasi Ká­roly 2013-ban dön­tött úgy, hogy véget vet közel har­minc­éves há­zas­sá­gá­nak, és el­hagyja a fe­le­sé­gét. Détár Enikő ekkor tel­je­sen össze­om­lott, ám azóta újra bol­dog.

Ré­kasi Ká­roly 2013-ban dön­tött úgy, hogy véget vet közel har­minc­éves há­zas­sá­gá­nak, és el­hagyja a fe­le­sé­gét.

Kiszivárgott a végakarata Berek Katalinnak, a Nemzet Színészének!

Kiszivárgott a végakarata Berek Katalinnak, a Nemzet Színészének!

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt mű­vész­nőt! A Ri­post meg­tudta, már jó előre fel­ké­szült a ha­lálra!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Végső bú­csút vet­tek a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

Ta­valy dön­töt­tek úgy, hogy véget vet­nek a kap­cso­la­tuk­nak.

A há­zas­pár négy év után, ta­valy dön­tött úgy, hogy tel­jes ti­tok­ban véget vet­nek a kap­cso­la­tuk­nak.

Szívszorító, ez Szilágyi István utolsó kívánsága

Szívszorító, ez Szilágyi István utolsó kívánsága

A le­gen­dás mű­vész nem sze­ret pa­nasz­kodni, még csak kérni sem. Csak egyet­len álmot őriz­get...

A le­gen­dás mű­vész nem sze­ret pa­nasz­kodni, még csak kérni sem. Egyet­len nagy vágya azon­ban mégis van, de félő, hogy már nem tel­je­sül­het...

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Álom marad a vissza­té­rés.

A 90-es évek si­ker­csa­pa­tá­nak ala­pí­tója tele volt ter­vek­kel, min­den ener­gi­á­já­val a vissza­té­ré­sére ké­szült. Az élet azon­ban más­képp hozta...

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját. Gyá­szoló anyu­kája hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját. Gyá­szoló anyu­kája hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Visszatérésre készült Mohaman, még egyszer meg akarta mutatni, mit tud

Visszatérésre készült Mohaman, még egyszer meg akarta mutatni, mit tud

A Happy Gang egy­kori le­gen­dás tagja szom­ba­ton hunyt el.

A Happy Gang egy­kori le­gen­dás tagja szom­ba­ton tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el. A leg­szív­szo­rí­tóbb a pop­sztár ha­lál­hí­ré­ben pedig az, hogy most ké­szült min­dent új­ra­kez­deni.

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott.

Az éne­kes őszin­tén meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott, mi­előtt volán mögé ült, és el­dön­tötte, soha nem tesz többé ilyet.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Nehéz hó­na­po­kon van túl a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető. El­köl­tö­zött pár­já­tól, vége lett a műsor mely­ben dol­go­zott.

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

A szí­nésznő nem haj­landó tu­do­mást venni volt párja új kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett gyer­me­ké­ről.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás.

Berek Katalinra emlékezik a közmédia a Feldobott kő című filmmel

Berek Katalinra emlékezik a közmédia a Feldobott kő című filmmel

87. élet­évé­ben, hosszú be­teg­ség után el­hunyt Berek Ka­ta­lin, a nem­zet szí­né­sze, két­sze­res Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nésznő.

Ez durva! Nyomorog a legendás magyar színész

Ez durva! Nyomorog a legendás magyar színész

Ki ne em­lé­kezne Ló­pici Gás­párra, vagyis az őt ala­kító szí­nészre, Szil­ágyi Ist­vánra? Így él ma!

Ki ne em­lé­kezne Ló­pici Gás­párra, vagyis az őt ala­kító szí­nészre, Szil­ágyi Ist­vánra? A le­genda meg­rázó val­lo­mást tett mél­tat­lan élet­kö­rül­mé­nye­i­ről.

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

2016. feb­ruár 25-én éle­té­nek 87. évé­ben, hosszas be­teg­ség után szív­elég­te­len­ség­ben hunyt el.

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt a tra­gi­kus ja­nu­ári reg­gel­ről, ami­kor meg­tudta: Jimmy nincs többé...

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

Gyászolnak a magyar színészek

Gyászolnak a magyar színészek

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott.

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Kisfia be­teg­sége ki­szá­mít­ha­tat­lan.

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Az Oscar-díjas szí­nésznő már a má­so­dik in­ter­jú­ját adja pár nap alatt.

Az Oscar-díjas szí­nésznő már a má­so­dik in­ter­jú­ját adja pár nap alatt, és most be­szélt le­endő ex­fér­jé­ről is.

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el. A fotós 23 éven át fény­kép­zete a mi­nisz­ter­el­nö­köt. Fe­le­sé­gét és három gyer­me­ket hagyta hátra.

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el. A fotós 23 éven át fény­kép­zete a mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Nem min­denki osz­to­zik az örö­mé­ben.

Az éne­kes­nek több év­ti­zede dé­del­ge­tett álma tel­je­sült, de nem min­denki osz­to­zott az örö­mé­ben.

Sírva beszélt a válásról Angelina Jolie

Sírva beszélt a válásról Angelina Jolie

A szí­nésznő végre meg­törte a csen­det, és sza­vakba ön­tötte ér­zé­seit.

A szí­nésznő végre meg­törte a csen­det, és sza­vakba ön­tötte, hogy mi­lyen ér­zé­sek dúl­nak benne a vá­lása miatt.

Tóth Gabi: Nem akarok többé idegesítő celeb lenni

Tóth Gabi: Nem akarok többé idegesítő celeb lenni

Sze­retné hát­ra­hagyni ed­digi éle­tét.

Az éne­kesnő sze­retné hát­ra­hagyni mind­azt, amit eddig mu­ta­tott ma­gá­ból és egy tel­je­sen új em­bert meg­mu­tatni kö­zön­sé­gé­nek.

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni.

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

A mű­sor­ve­zető új ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát: szink­ron­sze­re­pet vál­lalt.

A mű­sor­ve­zető új ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát: szink­ron­sze­re­pet vál­lalt.

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről. Most mégis ki­vé­telt tett.

Détár Enikő újra költözni kényszerül

Détár Enikő újra költözni kényszerül

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát.

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát.

Sírva mesélt öröméről Stohl András

Sírva mesélt öröméről Stohl András

A szí­nész­nek 12 év után meg­bo­csáj­tott az a férfi, aki­nek, saját be­val­lása sze­rint, min­den si­ke­rét kö­szön­heti. Egy üze­net­ben jött az eny­hü­lés.

A szí­nész­nek 12 év után meg­bo­csáj­tott az a férfi, aki­nek, saját be­val­lása sze­rint, min­den si­ke­rét kö­szön­heti. Egy üze­net­ben jött az eny­hü­lés.

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető meg­saj­nálta az egyik ri­port­ala­nyát, aki­nek tá­mo­ga­tást ígért és adott.

A mű­sor­ve­zető meg­saj­nálta az egyik ri­port­ala­nyát, aki­nek tá­mo­ga­tást ígért és adott.

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át.

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át, de a baj­ban nem szá­mít­hat a leg­na­gyobb kin­csére, a lá­nyára.

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Mintha nem lenne elég baja a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek!

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek!

A halál torkából menekült meg a magyar énekes!

A halál torkából menekült meg a magyar énekes!

A P. Mobil front­em­bere olyan sú­lyos be­teg­sé­ge­ken esett át, ami­ket más biz­to­san nem élne túl.

A P. Mobil front­em­bere olyan sú­lyos be­teg­sé­ge­ken esett át, ami­ket más biz­to­san nem élne túl.