SZTÁR

LELKIZŐ

Folytatódik az énekes rák elleni küzdelme! Új módszerrel kezelik Orbán Józsit

Folytatódik az énekes rák elleni küzdelme! Új módszerrel kezelik Orbán Józsit

Az éne­kes ha­ma­ro­san be­tölti a 70-et és csak arra vá­gyik, hogy le­győzze a rákot! Józsi sze­retne újra úgy élni, mint az­előtt!

Családi tragédiájáról vallott a Família Kft. népszerű sztárja!

Családi tragédiájáról vallott a Família Kft. népszerű sztárja!

Két évvel ez­előtt nagy vesz­te­ség érte.

A nép­szerű szí­nész sok jót ka­pott az élet­től, ám két évvel ez­előtt bor­zal­mas vesz­te­ség érte őt.

Szomorú hír jött: legyőzte a betegség a népszerű magyar tévést

Szomorú hír jött: legyőzte a betegség a népszerű magyar tévést

A szer­kesztő még nem töl­tötte be a 75. élet­évét.

A szer­kesztő még nem töl­tötte be a 75. élet­évét, ami­kor be­teg­sége le­győzte őt.

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Tornóczky Anita vette magához a rendőr által bántalmazott kiskutyát!

Az Ál­lat­vé­dőr­ség ve­ze­tője el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen ál­la­pot­ban van a meg­vert állat.

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

74 éves volt.

Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész 74 éves volt.

Ezért van két születésnapja a magyar zenésznek

Ezért van két születésnapja a magyar legendának

A Kart­hago együt­tes bil­len­tyűse, Gi­dó­falvy At­tila múlt pén­te­ken lett egy­éves... Hogy mit ün­ne­pel, erről me­sélt.

A Kart­hago együt­tes bil­len­tyűse, Gi­dó­falvy At­tila múlt pén­te­ken lett egy­éves... 2017. feb­ruár 17-én esett át ős­sejt­be­ül­te­té­sen.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val.

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Nehéz per­ce­ket élt át Emi­lio és Tina, mikor vissza­tér­tek bol­dog­sá­guk egy­kori szín­te­rére, Bangó Mar­git kis­pesti ott­ho­nába.

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

Magánéleti dráma, súlyos csapás érte Jordán Tamást

22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Nem elég a nyári hor­ror­bal­eset és a szak­mai gon­dok, 22 év után kell új éle­tet kez­de­nie.

Egykori szerelme megválik George Michael emlékétől, összetörte a veszteség

Egykori szerelme megválik George Michael emlékétől, összetörte a veszteség

Úgy érzi, más­hogy nem tud meg­sza­ba­dulni a fáj­da­lom­tól.

A gyá­szoló férfi úgy érzi, más­hogy nem tud meg­sza­ba­dulni a fáj­da­lom­tól. Nehéz dön­tésre szánta el magát.

Drámai vallomást tett a súlyos beteg Orbán Józsi

Drámai vallomást tett a súlyos beteg Orbán Józsi

Tel­je­sen össze­tört, ami­kor ta­valy szep­tem­ber­ben meg­tudta a sok­koló di­ag­nó­zist.

Tel­je­sen össze­tört, ami­kor ta­valy szep­tem­ber­ben meg­tudta a sok­koló di­ag­nó­zist. Azóta min­den ere­jé­vel a kór ellen küzd.

Sírva fakadt Máté Péter özvegye: Felhívták a minisztériumból!

Sírva fakadt Máté Péter özvegye: Felhívták a minisztériumból!

Ha­tal­mas öröm­hír érte Edit asszonyt: meg­ala­pí­tot­ták a Máté Péter-díjat! A ran­gos ese­mé­nyen a Ri­post is jelen volt!

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész har­col...

A mél­tán nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék az elő­adó gyó­gyu­lá­sát.

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

3,5 év után elkészült Sztankay sírköve: De nem lehet felállítani!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve! Meg­tud­tuk a csa­lád­tól, mi ennek az oka!

Kint jár­tunk a Far­kas­réti te­me­tő­ben, és azt ta­pasz­tal­tuk: még min­dig nem áll Sz­tan­kay Ist­ván sír­köve! Meg­tud­tuk a csa­lád­tól, mi ennek az oka!

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Sze­rinte sok lány azt sem tudja, mit te­gyen, ha meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni.

Gol­die Hawn sze­rint sok lány azt sem tudja, mit te­gyen, ha meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni. Neki sze­ren­cséje volt.

Családi tragédia változtatta meg A Dal sztárjának életét

Családi tragédia változtatta meg A Dal sztárjának életét

A ze­nész ha­ma­ro­san a papi vég­zett­sé­gét is meg­szerzi a teo­ló­giai fő­is­ko­lán. Idén dip­lo­má­zik.

A ze­nész ha­ma­ro­san a papi vég­zett­sé­gét is meg­szerzi a teo­ló­giai fő­is­ko­lán. Idén dip­lo­má­zik.

Gyászhír érkezett: elhunyt a világhírű énekes

Gyászhír érkezett: elhunyt a világhírű énekes

Még Si­natra is üzent neki egy­szer.

Egy­szer maga Si­natra üzente meg neki, hogy ne hagyja abba az ének­lést.

Nő a feszültség A Dalban: Frenreisz Károly mindenkit kiosztott!

Nő a feszültség A Dalban: Frenreisz Károly mindenkit kiosztott!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki kép­vi­seli ha­zán­kat az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon, Lissza­bon­ban.

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Újra fel­idézte a ret­te­gés he­teit.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Szomorú hírt kapott Zalatnay, fájó részleteket osztott meg a gyászról

Szomorú hírt kapott Zalatnay, fájó részleteket osztott meg a gyászról

A 70 éves Za­lat­nay Sa­rolta na­po­kig hiába várta haza imá­dott ci­cá­ját, Trü­szi nem tért vissza többé.

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Meglepő vallomást tett L.L. Junior

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről. Sze­rinte sok­kal jobb apuka, mióta nem él együtt gyer­me­kei any­já­val.

Az éne­kes meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a csa­ládi éle­té­ről. Sze­rinte sok­kal jobb apuka, mióta nem él együtt gyer­me­kei any­já­val.

Dráma élő adásban: Fájdalmas, családi titkáról vallott Mező Misi!

Dráma élő adásban: Fájdalmas, családi titkáról vallott Mező Misi!

Az éne­kes zsű­ri­zés köz­ben árulta el a fájó tit­kot! Egy dal hozta elő be­lőle az em­lé­ke­ket... Szo­morú!

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta...

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta, hogy meg­ér­kez­zen hoz­zá­juk az ap­ró­ság. Zol­tán most a világ leg­bol­do­gabb em­bere.

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Ezért zokogott a színpadon Zalatnay Cini

Együtt sírt a kö­zön­ség­gel...

Za­lat­nay Cini el­ké­pesztő vissza­térő kon­cert­jén együtt sírt az éne­kes­nő­vel 2500 ra­jongó. Az éne­kesnő nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A hely­szí­nen új­ra­élesz­tet­ték, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Bor­zasz­tóan nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött...

Bor­zasz­tóan nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött a szí­nésznő, aki­nek még min­dig van­nak nehéz pil­la­na­tai!

Szomorú hír jött: elhunyt a legendás sorozatsztár

Szomorú hír jött: elhunyt a legendás sorozatsztár

Szá­mos mozis és tévés pro­duk­ci­ó­ban is fel­tűnt. Ala­kí­tá­sáért Emmy-díjra és Arany Gló­buszra is je­löl­ték.

A szí­nész szá­mos mozis és tévés pro­duk­ci­ó­ban is fel­tűnt. Ala­kí­tá­sáért Emmy-díjra és Arany Gló­buszra is je­löl­ték.

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

A szí­nésznő ra­jon­gói se­gít­sé­gét kérte, de nem sok­kal ké­sőbb már csak a tra­gé­di­á­ról tu­dott be­szá­molni.

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Ad­ri­enn kis­lá­nya gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ved, de a csa­lád min­dent meg­tesz érte.

Megrázó részletek: így vesznek végső búcsút a magyar szépségkirálynőtől

Megrázó részletek: így vesznek végső búcsút a magyar szépségkirálynőtől

Kol­ler Kata tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el.

Kol­ler Kata tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el, mi­u­tán éve­kig ki­tar­tóan küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Nagyon aggódik kedvencéért Zalatnay Cini

Nagyon aggódik kedvencéért Zalatnay Cini

Az éne­kesnő két napja ke­resi hiába házi ked­ven­cét, ezért kér se­gít­sé­get. Bárki, aki arra jár és meg­látja, je­lent­kez­zen!

Az éne­kesnő két napja ke­resi hiába házi ked­ven­cét, ezért kér se­gít­sé­get. Bárki, aki arra jár és meg­látja, je­lent­kez­zen!

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

Gyászol a magyar sztár DJ: Édesapját vesztette el

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

A hazai parti élet egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb alak­ját, Pa­lo­tai Zsol­tot ha­tal­mas vesz­te­ség érte. El­hunyt az édes­apja.

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

Mi zajlik a temetőben? Így néz ki most Czeizel Endre sírja!

83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Kö­ze­leg az el­hunyt or­vos­pro­fesszor szü­le­tés­napja. 83 éves lenne áp­ri­lis ele­jén!

Megrendítő fotó: Ez történt az elhunyt Sztankay István otthonával!

Megrendítő fotó: Ez történt az elhunyt Sztankay István otthonával!

2014 szep­tem­be­ré­ben, 78 éves ko­rá­ban hunyt el a le­gen­dás mű­vész. Így em­lé­kez­nek rá egy­kori la­kó­há­zá­ban!

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

Torgyán özvegyének drámai vallomása: Jóska nem halt meg!

Kép­te­len el­en­gedni...

A le­gen­dás po­li­ti­kus öz­ve­gye egy évvel férje ha­lála után is kép­te­len fel­dol­gozni gyá­szát. Ma­rika ma is be­szél az egyet­len férfi­hoz, akit sze­re­tett.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Élete nagy fájdalmáról vallott Jakupcsek Gabriella!

Élete nagy fájdalmáról vallott Jakupcsek Gabriella!

Van, ami sosem ada­tott meg a mű­sor­ve­ze­tő­nek, és most már nem is biz­tos, hogy va­laha meg­kap­hatja.

Van, ami sosem ada­tott meg a mű­sor­ve­ze­tő­nek, és most már nem is biz­tos, hogy va­laha meg­kap­hatja.

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

A rap­per és fi­a­tal ked­vese nem elő­ször in­tet­tek bú­csút egy­más­nak.

A rap­per és fi­a­tal ked­vese nem elő­ször in­tet­tek bú­csút egy­más­nak.

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Tóth Vera vallomása: Nem értem volna meg a negyvenet

Ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe...

Az éne­kesnő ma már bát­ran te­kint a jö­vőbe, hi­szen biz­tos lehet abban, hogy nem csak el­ter­vezi, de meg is éri majd a pil­la­na­to­kat. Nem volt ez min­dig így!

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett bal­ese­tet.

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a sió­foki könyv­tár lép­cső­jén. Azóta rém­álom az élete.

Csúnya baleset érte a nagybeteg Paudits Bélát!

Csúnya baleset érte a nagybeteg Paudits Bélát!

A nagy­be­teg mű­vész még min­dig bor­zal­mas ál­la­pot­ban van, de most van re­mé­nye egy jobb életre.

A nagy­be­teg mű­vész még min­dig bor­zal­mas ál­la­pot­ban van, de most van re­mé­nye egy jobb életre.

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

A Ope­rett­szín­ház fi­a­tal mű­vé­sze élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Eddig hall­ga­tott...

A Ope­rett­szín­ház fi­a­tal mű­vé­sze élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Eddig hall­ga­tott...

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

Időt nyert a rákkal harcoló magyar színész

Or­vo­sa­i­tól jó hírt ka­pott.

A szí­nész ta­valy je­len­tette be, hogy át­té­tes tü­dő­rák­kal küzd. Azóta túl van több ke­ze­lé­sen, és or­vo­sa­i­tól jó hírt ka­pott.

Megrázó részletek: öngyilkos lett a megvádolt színész

Megrázó részletek: öngyilkos lett a megvádolt színész

Bí­ró­ság elé kel­lett volna áll­nia.

Az egy­kori ti­ni­sztár­nak gye­rek­pornó bir­tok­lása miatt kel­lett volna bí­ró­ság elé áll­nia.

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Gyászol a magyar énekes! Elvesztette barátját!

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val.

Csor­dás Tibor a Fa­ce­boo­kon tu­datta a rossz hírt ra­jon­gó­i­val. Így ál­lí­tott em­lé­ket a régi cim­bo­rá­nak.

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

Elő­ször fog­lalt ál­lást a so­ka­kat fog­lal­koz­tató és meg­osztó kér­dés­ben.

A gyö­nyörű sztár elő­ször fog­lalt ál­lást a so­ka­kat fog­lal­koz­tató és meg­osztó kér­dés­ben.

Dráma, összeomlott az elhunyt magyar szépségkirálynő szerelme

Dráma, összeomlott az elhunyt magyar szépségkirálynő szerelme

A bol­dog pár­ral nem sok­kal az es­küvő után kö­zöl­ték az or­vo­sok a sok­koló di­ag­nó­zist.

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

2006-ban vesz­tette el sze­ret­tét.

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Szívszaggató levél az elhunyt magyar szépségkirálynőtől

Napra pon­to­san két éve írta...

Napra pon­to­san két éve írta ezt a le­ve­let Ka­ta­lin, mely­ben éppen bol­dog­sá­gát osz­totta meg is­me­rő­se­i­vel. Akkor le­győzte a be­teg­sé­get...

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak! Ezt még sosem lát­tuk...

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak!

Most közölték: legyőzte a rák a híres színművészt

Most közölték: legyőzte a rák a híres színművészt

El­vitte be­teg­sége a szí­nészt.

Hosszan tartó be­teg­ség után el­hunyt a híres szín­mű­vész. Mind­össze 46 éves volt. A nézők hamar a szí­vükbe zár­ták, sok da­rab­ban és film­ben sze­re­pelt.

Szomorú hírt közölt Király Linda

Szomorú hírt közölt Király Linda

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től.

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től. Özön­löt­tek a vi­gasz­taló hoz­zá­szó­lá­sok.

Könnyfakasztó interjú, súlyos betegségéről vallott az elhunyt szépségkirálynő

Könnyfakasztó interjú, súlyos betegségéről vallott az elhunyt szépségkirálynő

Kol­ler Ka­ta­lin két éve be­szélt be­teg­sé­gé­ről.

Kol­ler Ka­ta­lin két éve be­szélt be­teg­sé­gé­ről, meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, küz­del­mé­ről.

Férje jelentette be: életét vesztette a magyar szépségkirálynő

Férje jelentette be: életét vesztette a magyar szépségkirálynő

A fi­a­tal nő sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éve­kig ki­tar­tóan küz­dött a kór­ral.

A fi­a­tal nő sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett,de csa­ládja sze­rint éve­kig ki­tar­tóan küz­dött a kór­ral.

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Az éne­kesnő sze­rel­mé­nek éne­kelte el szom­bat este a But­ter­fly house című szá­mot A Dal szín­pa­dán.

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Egy­kori ba­rátja ki­tá­lalt.

Ma­cau­lay Cul­kin még kis­gye­rek volt, ami­kor meg­is­mer­ke­dett Mi­chael Jack­son­nal.

Nem válhat valóra a Séfek Séfének nagy álma

Nem válhat valóra a Séfek Séfének nagy álma

Robi hó­na­pok óta ké­szült a nagy ta­lál­ko­zásra, ami egy vá­rat­lan tra­gé­dia foly­tán már biz­to­san nem va­ló­sul­hat meg.

Robi hó­na­pok óta ké­szült a nagy ta­lál­ko­zásra, ami egy vá­rat­lan tra­gé­dia foly­tán már biz­to­san nem va­ló­sul­hat meg.

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

A fit­nesz­gu­ru­nak hát­bor­zon­gató él­mé­nyek­ben volt része, ami­kor csa­lád­tag­jai tá­voz­tak ebből az élet­ből.

A fit­nesz­gu­ru­nak hát­bor­zon­gató él­mé­nyek­ben volt része, ami­kor csa­lád­tag­jai tá­voz­tak ebből az élet­ből.

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Három be­teg­ség ne­he­zíti az éle­tét.

Három be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben...

Exkluzív fotó Törőcsik Mariról: Így lábadozik otthonában

Exkluzív fotó Törőcsik Mariról: Így lábadozik otthonában

Be­ju­tot­tunk a nem­zet szí­né­szé­hez!

A Ri­post be­ju­tott a nem­zet szí­né­sze ve­lemi ott­ho­nába, szí­ve­sen fo­gadta mun­ka­tár­sa­in­kat!

Soha nem látott fotó került elő Fábián Juliról

Soha nem látott fotó került elő Fábián Juliról

Fá­bián Julit és Tóth Verát szo­ros ba­rát­ság kö­tötte össze. A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja kép­te­len fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Fá­bián Julit és Tóth Verát szo­ros ba­rát­ság kö­tötte össze. A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja kép­te­len fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenekar énekese

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenekar énekese

Az is­mert ze­nészt 60 éve­sen érte a halál, ami­nek oka­i­ról egy­előre tit­ko­lóz­nak.

Az is­mert ze­nészt 60 éve­sen érte a halál, ami­nek oka­i­ról egy­előre tit­ko­lóz­nak.

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

A rák egyik ag­resszív faj­tája miatt csak né­hány hó­na­pot él­he­tett a di­ag­nó­zis után.

A rák egyik ag­resszív faj­tája miatt csak né­hány hó­na­pot él­he­tett a di­ag­nó­zis után.

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

78 éves volt.

Éle­té­nek 78. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás jazz­t­rom­bi­tás. A szo­morú hírt csa­ládja je­len­tette be. Bé­ké­sen, ott­honi kör­nye­zet­ben halt meg.

Megrendítő vallomást tett a Reszkessetek, betörők! Kevinje

Megrendítő vallomást tett a Reszkessetek, betörők! Kevinje

Sok­koló rész­le­tet árult el múlt­já­ból.

Sok­koló rész­le­tet árult el múlt­já­ból Ma­cau­lay Cul­kin. A Resz­kes­se­tek, be­tö­rők! című film fő­sze­rep­lője most 37 éves, éppen 10 éves kora előtt szer­zett hír­ne­vet.

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz.

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz: el­hunyt a híres ar­tis­ta­mű­vész. Pá­lya­fu­tása során a fél vi­lá­got be­járta, na­gyon sok cir­kusz­ban fel­lé­pett.

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt. Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

Már 10 éve, hogy a Joker "megölte" Heath Ledgert

A csa­ládja és ra­jon­gói a mai napig gyá­szol­ják a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt szí­nészt.

A csa­ládja és ra­jon­gói a mai napig gyá­szol­ják a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt szí­nészt.

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

A fi­a­tal tánc­mű­vész tíz­éves volt, ami­kor édes­anyja úgy dön­tött, el­vá­lik Stohl And­rás­tól.

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Gyá­szol a film­szakma.

Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Gyá­szol a film­szakma, a mű­vész száz­nál is több film­ben ját­szott.

Gyászol a magyar színész: Elfogytak a szavak...

Gyászol a magyar színész: Elfogytak a szavak...

Ha­tal­mas vesz­te­ség érte az is­mert ma­gyar szí­nész­há­zas­párt. A kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be.

Ha­tal­mas vesz­te­ség érte az is­mert ma­gyar szí­nész­há­zas­párt. A kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be.

Ezzel lepte meg a közönségét Csongrádi Kata

Ezzel lepte meg a közönségét Csongrádi Kata

Most van S. Nagy Ist­ván szö­veg­író 84. szü­le­tés­napja. Csong­rádi Kata ma két kon­cer­tet is ad az em­lé­kére.

Most van S. Nagy Ist­ván szö­veg­író 84. szü­le­tés­napja. Csong­rádi Kata ma két kon­cer­tet is ad az em­lé­kére.

Szomorú hír érkezett: otthonában szenvedett halálos balesetet a sztár

Szomorú hír érkezett: otthonában szenvedett halálos balesetet a sztár

A ze­nész híres rock­ban­dák­ban basszus­gi­tá­ro­zott, ám egy óvat­lan lépés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Gyász, elhunyt a közkedvelt sztárszakács

Gyász, elhunyt a közkedvelt sztárszakács

Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

El­hunyt 91 éves ko­rá­ban Paul Bo­cuse, a fran­cia kony­ha­mű­vé­szet meg­újí­tója. Évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Családja közölte, tragikusan fiatalon győzte le a betegség a zenészt

Családja közölte, tragikusan fiatalon győzte le a betegség a zenészt

A fi­a­tal rap­per és új­don­sült apuka Los An­ge­les-i ott­ho­ná­ban hunyt el.

A fi­a­tal rap­per és új­don­sült apuka Los An­ge­les-i ott­ho­ná­ban hunyt el.