SZTÁR

LELKIZŐ

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Bea rá­jött a bol­dog kap­cso­lat tit­kára.

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

A pop­sztár vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól és se­gít­sé­get kért.

A pop­sztár vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól és se­gít­sé­get kért a szak­em­be­rek­től.

Tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Sokkoló hír jött, tragikus hirtelenséggel halt meg a gyönyörű tiniszínész

Össze­tört szí­ve­ket ha­gyott maga után, tra­gé­di­ája a ra­jon­gók szá­mára is fel­fog­ha­tat­lan.

Szörnyű, a nyílt utcán esett össze holtan a legendás film sztárja

Szörnyű, a nyílt utcán esett össze holtan a legendás film sztárja

A szí­nész 42 éve­sen halt meg.

A szí­nész 42 éve­sen halt meg Edin­burgh ut­cáin, mi­u­tán lö­völ­dö­zésbe ke­ve­re­dett.

Megrázó vallomás, ez vezetett valójában Flipper Öcsi halálához

Megrázó vallomás, ez vezetett valójában Flipper Öcsi halálához

A ze­nész végső nyug­he­lye Fejér me­gyé­ben van, oda za­rán­do­kol édes­anyja, ze­nész­tár­sai és ra­jon­gói is.

A ze­nész végső nyug­he­lye Fejér me­gyé­ben van, oda za­rán­do­kol édes­anyja, ze­nész­tár­sai és ra­jon­gói is.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Fájdalmas részletek, így teltek a magyar színészlegenda utolsó napjai

Fájdalmas részletek, így teltek a magyar színészlegenda utolsó napjai

A nép­szerű szí­nész utolsó éveit vissza­vo­nul­tan töl­tötte fe­le­sé­gé­vel.

A nép­szerű szí­nész utolsó éveit vissza­vo­nul­tan töl­tötte fe­le­sé­gé­vel, a kol­lé­gái is alig hal­lot­tak fe­lőle.

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len...

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len, akit fi­a­ta­lon meg­tá­ma­dott a gyil­kos kór. Sz­tá­rok sora ag­gód­ha­tott már a szö­vet­tani ered­mé­nye miatt.

Fájdalmas vallomás: elvesztette édesanyját a Megasztár énekese

Fájdalmas vallomás: elvesztette édesanyját a Megasztár énekese

A fi­a­tal­em­ber a kór­há­zat hi­báz­tatja.

A fi­a­tal­em­ber a kór­há­zat hi­báz­tatja, ami­ért édes­anyja el­hunyt. Re­a­gált sza­va­ira az egész­ség­ügyi in­téz­mény.

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg Caramel felesége

Sírva jelentette be a hírt: ettől retteg iszonyatosan Molnár Ferenc Caramel felesége

Könnye­i­vel küsz­ködve, meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szil­ágyi Szilvi.

Könnye­i­vel küsz­ködve, egé­szen meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott drá­má­já­ról Szilvi. Az édes­anya szá­mára ha­ma­ro­san új élet kez­dő­dik, a szo­kat­lan fel­ál­lás­sal való is­mer­ke­dés­nek pedig már a gon­do­lata is meg­ré­míti.

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát az éne­kes.

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát az éne­kes, aki­ben szinte senki sem hitt.

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

Ka­ta­lin her­cegné ro­kona halt meg.

A ro­ko­nok egy régi el­len­tét miatt nem tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, ezért Ka­ta­lin her­cegné ro­kona úgy halt meg, hogy nem is is­mer­hette őt.

Gyászol Benkő László, nehéz időszakon megy keresztül

Gyászol Benkő László, nehéz időszakon megy keresztül

A só­go­rát ve­szí­tette el a na­pok­ban.

Az Omega együt­tes le­gen­dás bil­len­tyűse a só­go­rát ve­szí­tette el a na­pok­ban.

Letelt a gyászév: erre készül Tahi Tóth László özvegye

Letelt a gyászév: erre készül Tahi Tóth László özvegye, Kárászy Szilvia

Egy év telt el a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nész te­me­tése óta, és bár öz­ve­gye még gyá­szol, eny­hült benne a fáj­da­lom.

Hi­he­tet­len, hogy rohan az idő: egy év telt el a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész te­me­tése óta, és bár öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via még gyá­szol, eny­hült benne a fáj­da­lom. A zon­go­ra­mű­vész ér­de­kes dol­go­kat árult el a Ri­post­nak.

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt.

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt. A gyá­szoló asszony ki­lá­tás­ta­lan­nak látja az éle­tét.

Megrendítő képet posztolt a színész halott fiáról

Megrendítő képet posztolt a színész halott fiáról

John Tra­volta fia, Jett most lenne 27 éves, őt kö­szön­tötte poszt­já­ban a Gre­ase sztárja.

John Tra­volta fia, Jett most lenne 27 éves, őt kö­szön­tötte poszt­já­ban a Gre­ase sztárja.

Szívszorító vallomás: ezért volt abortusza a sztárszínésznőnek

Szívszorító vallomás: ezért volt abortusza a sztárszínésznőnek

Több­ször is meg­erő­sza­kol­ták.

Az 50 éves szí­nész­nőt ko­ráb­ban több­ször is meg­erő­sza­kol­ták, egy­szer pedig baba is fo­gant a ször­nyű­ség­ből.

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Andi már gya­korló szí­nész volt...

Andi már gya­korló szí­nész volt, ami­kor egy próba köz­ben olyas­mit mond­tak neki, amit még ma sem dol­go­zott fel tel­je­sen.

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Nem törte meg a be­teg­ség!

A hu­mo­ris­tát nem törte meg a be­teg­ség, a re­ha­bi­li­tá­ciót is jól vi­seli.

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

13 éve győzte le a rákot a magyar énekesnő

Ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Bea szá­mára min­dig fe­szült­ség­gel teli a ta­va­szi idő­szak, hi­szen ilyen­kor kell je­lent­kez­nie or­vo­sá­nál...

Gyászhír, a színpadon, közönsége előtt halt szörnyet a humorista

Gyászhír, a színpadon, közönsége előtt halt szörnyet a humorista

A ko­mi­kust 1999-ben a Time Out Award dí­já­val is­mer­ték el, de az utóbbi idő­ben szív­be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

A ko­mi­kust 1999-ben a Time Out Award dí­já­val is­mer­ték el, de az utóbbi idő­ben szív­be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Őszinte vallomás, így éli meg az anyaságot a magyar modell

Őszinte vallomás, így éli meg az anyaságot a magyar modell

Tö­ké­le­te­sen végzi az anyai te­en­dőit.

A nehéz pil­la­na­tok el­le­nére Tücsi tö­ké­le­te­sen végzi az anyai te­en­dőit.

Már nincs szívdobogás, elvesztette babáját a sztármami

Már nincs szívdobogás, elvesztette babáját a sztármami

Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a fáj­dal­mas hírt, mert fon­tos­nak tartja, hogy a vesz­te­sé­gek­ről se fél­jünk be­szélni.

Meg­osz­totta a fáj­dal­mas hírt, mert fon­tos­nak tartja, hogy a vesz­te­sé­gek­ről se fél­jünk be­szélni.

Megrázó vallomás, családi drámájáról vallott Kárpáti Rebeka

Megrázó vallomás, családi drámájáról vallott Kárpáti Rebeka

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott.

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott az éle­té­ről a fi­a­tal szí­nésznő.

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett: ja­nu­ár­ban rossz­in­du­latú da­ga­na­tot ta­lál­tak a lábán.

Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak Mádai Viviennél

Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak Mádai Viviennél

Bor­zasztó be­teg­ség­gel kel­lett meg­küz­de­nie.

A mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy az új év szá­mára ren­ge­teg fé­lel­met és prob­lé­mát ho­zott.

Elviselhetetlen szenvedés várt a kórházban a sorozatsztárra

Szívszorító vallomás, elviselhetetlen szenvedés várt a kórházban a sorozatsztárra

A szí­nésznő iga­zán nehéz idő­sza­kon van túl, két­szer is meg kel­lett küz­de­nie a trau­má­val.

Gyász, elhunyt a Sorsjegyesek című mozi sztárja

Gyász, elhunyt a Sorsjegyesek című romantikus mozi sztárja

Nem tud­tak rajta se­gí­teni az or­vo­sok.

Az Oscar-díjra is je­lölt ame­ri­kai film­szí­nész Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett. Nem tud­tak rajta se­gí­teni az or­vo­sok.

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

A 44 éves Ábel Anita a kép­er­nyőn akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül éppen ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

Könnybe lábadt a beteg magyar zenész szeme, hatalmas meglepetés érte

Könnybe lábadt a beteg magyar zenész szeme, hatalmas meglepetés érte

Fe­le­sége tit­kolta Lerch Ist­ván előtt, hogy ran­gos díj­jal ju­tal­maz­ták.

Fe­le­sége tit­kolta Lerch Ist­ván előtt, hogy ran­gos díj­jal tün­tet­ték ki. A hét­vé­gén ren­de­zett Fo­nog­ram gálán Char­lie vette át a ne­vé­ben az el­is­me­rést. A sú­lyos be­teg­sé­gé­ből lá­ba­dozó mű­vész vi­deo­fel­vé­te­len nézte vissza a mű­sort.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be.

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be va­sár­nap. Ele­kes Emmát a 87. élet­évé­ben érte a halál.

Családi tragédia változtatta meg Papadimitriu Athina életét

Családi tragédia változtatta meg Papadimitriu Athina életét

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt egy au­tó­bal­eset­ben ve­szí­tette el 23 éves test­vé­rét, azóta lel­ki­gya­kor­la­tok­kal gyó­gyítja a lel­két.

Romokban Koós János özvegye

Romokban Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét.

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

Egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést Thai­föl­dön, most nehéz és küz­del­mes idő­szak vár rá.

Nagy bejelentést tett Angelina Jolie: ez vár legidősebb gyermekére

Nagy bejelentést tett Angelina Jolie: ez vár legidősebb gyermekére

A szí­nésznő nem járt egye­temre, ezért kü­lö­nö­sen büszke fiára.

A szí­nésznő nem járt egye­temre, ezért kü­lö­nö­sen büszke fiára.

Elváltozást találtak, súlyos műtéten esett át a 29 éves magyar énekesnő

Elváltozást találtak, súlyos műtéten esett át a 29 éves magyar énekesnő

Egy nő­gyó­gyá­szati vizs­gá­la­ton de­rült ki, hogy baj van, nem sok­kal ké­sőbb pedig már a mű­tétre is sor ke­rült.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, most pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Kamerák előtt csókolta egymást a TV2 két sztárja, végre újra együtt

Kamerák előtt csókolta egymást a TV2 két sztárja, végre újra együtt

100 nap tá­vol­lét után végre újra egy­más­sal lehet a sztár­pár.

Ha­tal­mas a bol­dog­ság, hi­szen 100 nap tá­vol­lét után végre újra egy­más­sal lehet a sztár­pár, akik meg­hatva me­sél­tek a vi­szont­lá­tás örö­mé­ről.

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

A szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

A szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

Gyászol Bódi Sylvi: szörnyű veszteség érte

El­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

A mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán val­lott arról, mi­lyen fáj­dal­mas szá­mára a tudat, hogy el­ve­szí­tette egy jó ba­rát­ját.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a közkedvelt magyar színész

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a közkedvelt magyar színész

A szí­nész ren­ge­teg fil­met és so­ro­za­tot szink­ro­ni­zált, hang­ját min­den néző azon­nal fel­is­merte.

A szí­nész ren­ge­teg fil­met és so­ro­za­tot szink­ro­ni­zált, hang­ját min­den néző azon­nal fel­is­merte.

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

Rettenetes tragédia az utcán, holtan esett össze a népszerű zenész

A sztárt azon­nal kór­házba vit­ték, de ott be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

A sztárt azon­nal kór­házba vit­ték, de ott be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. Két másik ember is meg­sé­rült, az ő ál­la­po­tuk sú­lyos.

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Kollégái jelentették be, holtan találták a gyönyörű színésznőt

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette.

Mo­dell­ként is nagy si­kert fu­tott be, azt a mun­ká­ját be­val­lása sze­rint job­ban is sze­rette. Most bú­csúz­nak tőle sze­ret­tei.

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

Bár óri­ási sze­re­lem­nek in­dult, nyolc év után el­fá­radt az is­mert tévés és ked­vese kap­cso­lata.

Hátborzongató látvány: az öngyilkos zenész sosem látott képei kerültek elő

Hátborzongató látvány: az öngyilkos zenész sosem látott képei kerültek elő

A sztár 27 éve­sen lett ön­gyil­kos, a ké­pein sem volt ki­egyen­sú­lyo­zott.

A sztár 27 éve­sen lett ön­gyil­kos, a ké­pein sem volt ki­egyen­sú­lyo­zott.

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Meg­ható so­ro­kat írt.

Meg­ható poszt­ban kö­szönte meg a jó­kí­ván­sá­go­kat.

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

Szűk családi körben temették el a Prodigy énekesét

Ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan.

A 49 éves Keith Flin­tet már­cius 4-én es­sexi ott­ho­ná­ban ta­lál­ták hol­tan. Fel­akasz­totta magát.

Gyászol a filmszakma: elhunyt a világhírű, többször díjazott filmes

Gyászol a filmszakma: elhunyt a világhírű, többször díjazott filmes

A fran­cia ren­dező ott­ho­ná­ban, sze­ret­tei kö­ré­ben hunyt el.

A fran­cia ren­dező ott­ho­ná­ban, sze­ret­tei kö­ré­ben hunyt el, so­káig küz­dött a rák­kal.

Szörnyű hír érkezett: autójukban égtek halálra a fiatal zenészek

Szörnyű hír érkezett: autójukban égtek halálra a fiatal zenészek

A fi­a­tal ze­né­szek ame­ri­kai tur­né­juk végén jár­tak.

A fi­a­tal ze­né­szek ame­ri­kai tur­né­juk végén jár­tak, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént. A bal­eset­nek össze­sen négy ha­lá­los ál­do­zata van.

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Zenésztársai jelentették be: 56 évesen meghalt a népszerű énekes

Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, rák­ban hunyt el. Gyá­szol a ze­nész­szakma.

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Edzés során rosszul lé­pett.

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Pár­ként kü­lön­vál­nak út­jaik, de nem érez­nek ha­ra­got egy­más iránt.

Pár­ként kü­lön­vál­nak út­jaik, de nem érez­nek ha­ra­got egy­más iránt. Most szak­mai te­en­dő­ikre kon­cent­rál­nak!

Elképesztő dráma: Orvos tette tönkre a színésznő életét

Elképesztő dráma: Orvos tette tönkre a színésznő életét

Judit alig volt 8 éves, ami­kor sú­lyos beteg édes­anyja egy orvos kí­sér­leti ala­nya lett.

Judit alig volt 8 éves, ami­kor sú­lyos beteg édes­anyja egy orvos kí­sér­leti ala­nya lett.

Súlyos beteg a magyar zenész, már az albérletét se tudja fizetni

Súlyos beteg a magyar zenész, már az albérletét se tudja fizetni

Le­győzte a büsz­ke­sé­gét és a Fa­ce­boo­kon kért se­gít­sé­get Fe­kete Jenő.

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Az éne­kes a fel­vé­tel alap­ján jól volt, ren­ge­te­get vic­ce­lő­dött, jól érezte magát Csong­rádi Ka­tá­val és a csa­pat­tal.

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

Na­gyon za­varja, hogy senki nem tudja, mi lehet a prob­léma oka.

A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon za­varja, hogy senki nem tudja, mi lehet a prob­léma oka, ezért ha­ma­ro­san ala­po­san ki­vizs­gál­tatja magát.

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Min­den­nap férje mel­lett van Zsu­zsa asszony, akit meg­vi­selt Sas Jó­zsef ál­la­pota.

Min­den­nap férje mel­lett van Zsu­zsa asszony, akit meg­vi­selt Sas Jó­zsef ál­la­pota.

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei nem is­mer­tek.

Ha­lá­lá­nak oka és kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

Aggasztó állapotba került a TV2 sztárja!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje, egy kel­le­met­len al­ler­gia miatt le­ta­kart szem­mel kel­lett fe­küd­nie.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem ala­kult túl sze­ren­csé­sen a hét­vé­géje, le­ta­kart szem­mel kel­lett fe­küd­nie.

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

Na­gyon rosszul érzi magát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő na­gyon rosszul érzi magát, az évek óta tartó bí­ró­sági pro­ce­dúra tel­je­sen tönk­re­tette az egész­sé­gét.

Megrázó hír jött, forgatáson halt szörnyet a népszerű fiatal zenész

Megrázó hír jött, forgatáson halt szörnyet a népszerű fiatal zenész

Az ame­ri­kai country ze­nész meg­töl­tött fegy­vere el­sült a zse­bé­ben.

Az ame­ri­kai country ze­nész meg­töl­tött fegy­vere el­sült a zse­bé­ben leg­újabb klipje for­ga­tá­sán.

Drámai vallomás: a poklot poklát élte át a Trónok harca sztárja

Drámai vallomás: a poklot poklát élte át a Trónok harca sztárja

A 32 éves szí­nésznő több élet­mentő mű­té­ten is át­esett a for­ga­tá­sok kö­zött, de így is fe­lejt­he­tet­len Da­e­nerys volt.

A 32 éves szí­nésznő több élet­mentő mű­té­ten is át­esett a for­ga­tá­sok kö­zött.

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, ismét kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik Marit. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Megrázó vallomást tett Curtis édesanyja, ez történt vele

Őszin­tén me­sélt a drog­bot­rány­ról.

Széki La­josné őszin­tén me­sélt fia drog­bot­rá­nyá­ról, ami ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte.

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Sze­ret­tei és tisz­te­lői bú­csúz­tat­ták.