SZTÁR

LELKIZŐ

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Fia öngyilkosságáról vallott a legendás magyar színész

Zo­kogva jár a te­me­tőbe...

84 éve­sen, ti­zen­négy évvel a tra­gé­dia után is kép­te­len fel­dol­gozni gyer­meke el­vesz­té­sét a szí­nész, aki fe­le­sé­gé­vel együtt, zo­kogva jár ki a te­me­tőbe.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Vá­rat­la­nul el­hunyt.

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Súlyos betegségéről vallott a magyar énekesnő

Súlyos betegségéről vallott a magyar énekesnő

Az éne­kesnő úgy érzi, lelki ere­detű prob­lé­mái ve­zet­tek odáig, hogy meg kel­lett mű­teni.

Az éne­kesnő úgy érzi, lelki ere­detű prob­lé­mái ve­zet­tek odáig, hogy meg kel­lett mű­teni. A Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Most közölték a szörnyű hírt: meggyilkolták a népszerű énekesnőt

Most közölték a szörnyű hírt: meggyilkolták a népszerű énekesnőt

A 31 éves sztárra a saját la­ká­sá­ban hol­tan ta­lál­tak csü­tör­tö­kön.

A 31 éves sztárra a saját la­ká­sá­ban hol­tan ta­lál­tak csü­tör­tö­kön.

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték a be­teg­sé­get.

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték nála a ha­lá­los kórt. A gi­tá­ros már túl van a mű­té­ten.

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló.

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Sanyarú gyerekkor, nem is gondolnád, hogy nőtt fel a sztárapuka

Sanyarú gyerekkor, nem is gondolnád, hogy nőtt fel a sztárapuka

Szü­lei min­dent meg­tet­tek, hogy jobb élete le­gyen.

Szü­lei min­dent meg­tet­tek, hogy jobb élete le­gyen, de ezért nagy árat kel­lett fi­zet­niük.

Megrázó hírt kaptunk: holtan találtak a 26 éves, terhes tévésztárra

Megrázó hírt kaptunk: holtan találtak a 26 éves, terhes tévésztárra

A fi­a­tal nő a szü­le­tés­napi bu­lija után szinte azon­nal meg­halt.

A fi­a­tal nő a szü­le­tés­napi bu­lija után szinte azon­nal meg­halt, az utcán ta­lál­tak rá esz­mé­let­len ál­la­pot­ban.

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget, nem csoda, hogy a Szi­ge­ten is egye­dül bu­lizó hí­res­ség ne­he­zen be­szélt róla.

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

A Ri­post­nak mondta el, mit ér­zett azok­ban a per­cek­ben, ami­kor lánya örök hű­sé­get fo­ga­dott vá­lasz­tott­já­nak.

Pataky Attila elképesztő bejelentést tett elhunyt édesanyjáról

Pataky Attila elképesztő bejelentést tett elhunyt édesanyjáról

Elő­ször be­szélt erről az EDDA spi­ri­tu­á­lis be­ál­lí­tott­ságú front­em­bere.

Elő­ször be­szélt erről az EDDA spi­ri­tu­á­lis be­ál­lí­tott­ságú front­em­bere.

Hatalmas a baj, kritikus az állapota a legendás énekesnőnek

Hatalmas a baj, kritikus az állapota a legendás énekesnőnek

A soul ki­rály­nője most is a csa­lád­já­val van az ott­ho­ná­ban, de sze­ret­tei na­gyon ag­gód­nak érte.

A soul ki­rály­nője most is a csa­lád­já­val van az ott­ho­ná­ban, de sze­ret­tei na­gyon ag­gód­nak érte.

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton 20.05 perc­kor az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező

Csak 74 éves volt.

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Ko­ráb­ban ki­tün­te­tést ve­he­tett át 1956 szel­lemi örök­sé­gé­nek ápo­lá­sáért és a ma­gyar­ság­nak tett szol­gá­la­táért.

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

Zokogás és mély fájdalom: gyászol Steiner Kristóf

El kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től.

Örökre el kel­lett bú­csúz­nia ked­ven­cé­től. Az állat igazi társa volt a ma­gyar sztár­nak.

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Családi tragédia, koncert közben lett öngyilkos a magyar énekesnő fia

Ha akarta sem tudta volna meg­aka­dá­lyozni a hí­res­ség a fia ha­lá­lát, aki SMS-ben üzente meg, hogy véget vet az éle­té­nek.

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Aggasztó, nincs jól a nagybeteg Székhelyi József

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz. Úgy érzi, szer­ve­zete egyre ne­he­zeb­ben bir­kó­zik meg a gyil­kos kór­ral.

Ko­moly óra­rend sze­rint jár or­vos­hoz. Úgy érzi, szer­ve­zete egyre ne­he­zeb­ben bir­kó­zik meg a gyil­kos kór­ral.

Szomorú, betegsége miatt nem tér vissza a nemzet színésze

Szomorú, betegsége miatt nem tér vissza a nemzet színésze

A kö­vet­kező évad­ban nél­kü­lözni kell.

Be­teg­sége miatt már jó ideje ag­gó­dott érte a kö­zön­ség, ám most úgy tűnik, a kö­vet­kező évad­ban nél­kü­löz­niük kell ked­ven­cü­ket.

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Lesújtó hír érkezett, elhunyt a sikeres színész

Gyá­szol a film­szakma.

Min­denki sze­rette, hisz nem akár­ki­től örö­költe kü­lö­nös te­het­sé­gét. Gyá­szol a film­szakma.

Balesetet szenvedett, elhunyt a magyar színház munkatársa

Balesetet szenvedett, elhunyt a magyar színház munkatársa

"Aki is­merte, sze­rette, tudja, hogy csupa sze­re­tet­tel teli és mun­ká­já­ban oda­adó kol­lé­gát ve­szí­tet­tünk el."

"Aki is­merte, tudja, hogy csupa sze­re­tet­tel teli és mun­ká­já­ban oda­adó kol­lé­gát ve­szí­tet­tünk el."

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

Nagyon szomorú hírt közölt Steiner Kristóf

Nagyon szomorú hírt közölt a magyar sztár

Szá­mí­tott rá, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia..

Bár szá­mí­tott rá, hogy ha­ma­ro­san be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, mégis ret­tentő ne­he­zen fo­gadja el a tör­tén­te­ket, ami miatt az idei Szi­get fesz­ti­válra sem tud el­lá­to­gatni.

Megrázó kép került elő a kis Maddie-ről, forrong az internet

Megrázó kép került elő a kis Maddie-ről, forrong az internet

Egy éve is ve­szélybe ke­rült az élete.

A kis­lány a vi­lág­há­lóra fel­ke­rült fotón egy va­dász­pus­kát tart a ke­zé­ben. Az em­be­rek fel­há­bo­rod­tak, hisz egy éve is ve­szélybe ke­rült az élete.

Szomorú, ezt mondta a szakpszichológus Kulka János állapotáról

Szomorú, ezt mondta a szakpszichológus Kulka János állapotáról

A szín­mű­vész magát okolja a be­teg­ség miatt.

A szín­mű­vész elő­ször adott in­ter­jút 2016-os stroke-ja után. Magát okolja a be­teg­ség miatt, a szak­em­ber sze­rint ez csak las­sítja a gyó­gyu­lást.

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Fájdalmas vallomás: borzalmas, ami Bódi Sylvivel történt

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt a fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Ke­mény hó­na­po­kat él át az egy­kori mo­dell, aki elő­ször be­szélt nyíl­tan élete egyik kü­lö­nö­sen fáj­dal­mas idő­szak­ról.

Veszélybe kerültek a Beckham-gyerekek, szörnyű dolgokat éltek át

Veszélybe kerültek a Beckham-gyerekek, szörnyű dolgokat éltek át

Egy benn­fen­tes sze­rint nyil­ván­va­lóan meg­vi­sel­ték őket a tör­tén­tek, de sem nekik, sem szü­le­ik­nek nem esett baja.

Szörnyű baleset, gyászol Janicsák Veca

Szörnyű baleset, gyászol Janicsák Veca

Szo­morú idő­sza­kot él át a nép­szerű éne­kesnő.

Szo­morú idő­sza­kot él át a nép­szerű éne­kesnő, aki elő­ször imá­dott ku­tyá­ját, majd ci­cá­ját is el­vesz­tette.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Linda és Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és mind­ket­tő­jük­nek si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get.

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és mind­ket­tő­jük­nek si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get. Ki­rály Linda és Vik­tor édes­anyja el­árulta a mód­szert, amely nála és a fi­á­nál, Ben­nél egy­aránt mű­kö­dött.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Min­dent el­mon­dott arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Meg­ren­dí­tette a ha­lála egy­kori pár­ját.

Meg­ren­dí­tette a le­gen­dás ze­nész ha­lála egy­kori pár­ját. Har­math Ma­ri­anna Gina az utolsó na­pok­ról be­szélt.

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

A fi­a­tal sztár­anyuka ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

Megrázó hírek érkeztek a kórházból, teljesen összetört az énekesnő

Megrázó hírek érkeztek a kórházból, teljesen összetört az énekesnő

Zo­ko­gás­ban tört ki az éne­kesnő, ami­kor el­mond­ták neki, mi tör­tént és miért van kór­ház­ban.

Döbbenetes vallomást tett John Lennon gyilkosának felesége

Döbbenetes vallomást tett John Lennon gyilkosának felesége

Közel 40 éves titok de­rült ki.

Közel 40 éves titok de­rült ki a me­rény­let­ről. Olyan dol­go­kat árult el a me­rény­let­ről, amik­ről eddig senki nem tu­dott.

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott.

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott, ám egy hete kór­házba ke­rült.

Itt a vége, 9 év után ez a sztárpár is szakított

Itt a vége, 9 év után ez a sztárpár is szakított

Hiába volt cso­dá­la­tos a 2013-as el­jegy­zés, semmi sem tart örökké.

Hiába volt cso­dá­la­tos a 2013-as el­jegy­zés, itt az újabb bi­zo­nyí­ték, hogy semmi sem tart örökké.

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Megrendítő részletek: egy SMS-en múlt Paul Walker élete

Édes­anyja elő­ször be­szélt a nép­szerű szí­nész tra­gi­kus ha­lá­lá­ról és arról, ho­gyan küz­de­nek az el­vesz­té­sé­vel.

Édes­anyja elő­ször be­szélt a nép­szerű szí­nész tra­gi­kus ha­lá­lá­ról és arról, ho­gyan küz­de­nek az el­vesz­té­sé­vel.

Öngyilkos lett Zombie Boy!

Öngyilkos lett Zombie Boy!

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ség in­for­má­ciói sze­rint vég­zett ma­gá­val.

A ka­na­dai szü­le­tésű, tel­jes tes­tén te­to­vált Zom­bie Boy meg­halt. Ka­na­dai ott­ho­ná­ban ta­lál­ták meg a holt­tes­tét. A rend­őr­ség in­for­má­ciói sze­rint vég­zett ma­gá­val.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Ér­demi vál­to­zás tör­tént az ügyé­ben.

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Hivatalos bejelentés, megható okból lett ez a sztárpár babájának neve

Hivatalos bejelentés, megható okból lett ez a sztárpár babájának neve

Az éne­kes és fe­le­sége har­ma­dik gyer­me­kü­ket üd­vö­zöl­ték a csa­lád­ban, a kis­lány nevét most hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték.

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Eltitkolta a vetélést a királyi család, most derült fény a borzalomra

Eltitkolta a vetélést a királyi család, most derült fény a borzalomra

II. Er­zsé­bet ki­rálynő is hall­ga­tott. Idő kel­lett, amíg fel­dol­goz­ták a tra­gé­diát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő is hall­ga­tott, mert idő kel­lett, amíg fel­dol­goz­ták a tör­tén­te­ket.

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

40 szer­zői le­mezt adott ki, va­la­mint sok film­hez és szín­házi elő­adás­hoz is kom­po­nált zenét.

40 szer­zői le­mezt adott ki, va­la­mint sok film­hez és szín­házi elő­adás­hoz is kom­po­nált zenét.

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

A ha­lál­hírt a mind­össze 31 éves ze­nész ki­adója kö­zölte. Szó­ló­ze­nész­ként és ban­dá­já­val is is­mert volt.

Kendőzetlenül vallott az életmentő műtétje részleteiről Torgyán Marika

Kendőzetlenül vallott az életmentő műtétje részleteiről Torgyán Marika

Az egy­kori pri­ma­donna nehéz idő­sza­kon van túl, szív­mű­té­ten esett át, ám most már újult erő­vel ápolja néhai férje em­lé­két.

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Teljes titokban temették el a magyar színészlegendát

Így dön­tött a csa­lád...

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész csa­ládja végül úgy dön­tött, hogy a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­ta­i­nak sem árul­ják el, mikor lesz a te­me­tés...

Öngyilkos gondolatairól vallott a világsztár

Öngyilkos gondolatairól vallott a világsztár

Ko­ráb­ban már járt pszi­chi­át­ri­ára...

Kanye West ko­ráb­ban már járt pszi­chi­át­riai ke­ze­lé­sekre...

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

"Haláli" könyvet ír a magyar sorozatszár

"Haláli" könyvet ír a magyar sorozatszár

Péter már két nagy­si­kerű köny­vet írt a té­má­ban...

Péter már két nagy­si­kerű köny­vet írt a té­má­ban, most pedig a har­ma­dik kötet is ha­ma­ro­san nap­vi­lá­got lát.

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg.

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg a 100 Folk Cel­sius front­em­bere.

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Kitálalt a barát, nem törődik nagybeteg édesanyjával a magyar híresség

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val.

Az éne­kesnő lánya hosszú évek óta rossz vi­szony­ban van az any­já­val, még az sem lá­gyítja meg a szí­vét, hogy az asszony nem­rég kór­házba ke­rült.

Nagy a baj, a sztárok a kórházban fekvő énekesnő életéért imádkoznak

Nagy a baj, a sztárok a kórházban fekvő énekesnő életéért imádkoznak

A 25 éves pop­sztár­nak ko­ráb­ban is vol­tak ká­bí­tó­szer-prob­lé­mái, most vi­szont majd­nem be­le­halt a drog­hasz­ná­latba.

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el, ba­rá­tai és sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Fia sosem fe­lejti azt a napot...

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Újra műteni kell Klapka György fiát

Újra műteni kell Klapka György fiát

Rendbe kell hoz­nia fi­zi­kai ál­la­po­tát, és fogy­nia is kell...

A mil­li­ár­dos üz­let­em­ber leg­ki­sebb fia sze­retné rendbe hozni le­rob­bant egész­ségi ál­la­po­tát. Újra kés alá fek­szik ha­ma­ro­san.

Megható sorok: Így emlékszik elhunyt rajongójára a magyar sztár

Megható sorok: Így emlékszik elhunyt rajongójára a magyar sztár

Egy hat évvel ez­előtti ta­lál­ko­zás máig kihat a front­em­ber éle­tére.

Egy hat évvel ez­előtti ta­lál­ko­zás máig kihat a nép­szerű együt­tes front­em­be­ré­nek éle­tére. Az elő­adó­nak most újra eszébe ju­tott a fi­a­ta­lon el­hunyt férfi, em­léke pedig meg­in­dító gon­do­la­to­kat ho­zott a fel­színre, me­lye­ken má­sok­nak is ér­de­mes el­töp­ren­geni.

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már re­á­lis esé­lye van a gyó­gyu­lásra.

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már arra is re­á­lis esély van, hogy ha­tá­sos lesz a rá váró hossza­dal­mas ke­ze­lés.

Titok a múltból: fájdalmas, ami Diana hercegnővel történt a nászútján

Titok a múltból: fájdalmas, ami Diana hercegnővel történt a nászútján

Ká­roly her­ceg nem volt te­kin­tet­tel a szí­vek ki­rály­nő­jére.

Ká­roly her­ceg nem volt te­kin­tet­tel a szí­vek ki­rály­nő­jére, Di­a­ná­nak több­ször is csa­lód­nia kel­lett.

Gyászhír érkezett: váratlanul elhunyt a népszerű tévés

Gyászhír érkezett: váratlanul elhunyt a népszerű tévés

Has­nyál­mi­rigy­rák­ban halt meg.

Né­hány hét­tel ez­előtt sú­lyos be­teg­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, amely le­győzte szer­ve­ze­tét. Has­nyál­mi­rigy­rák­ban halt meg.

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Ma már más­ként vi­sel­kedne.

Ma már más­ként vi­sel­kedne az első há­zas­sá­gá­ban. A neves tévés úgy érzi: nagy­részt az ő hi­bá­já­ból ment tönkre a kap­cso­lata gyer­me­kei édes­any­já­val.

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Re­a­gált a plety­kákra is.

Az arany­hangú éne­kesnő re­a­gált a ter­hes­sé­gé­vel kap­cso­la­tos plety­kákra is.

Drámai vallomás: Ki kellett venni a fél tüdejét a magyar színésznőnek

Drámai vallomás: Ki kellett venni a fél tüdejét a magyar színésznőnek

A műtét kap­csán ijesztő em­lé­ke­ket osz­tott meg Tal­lós Rita, aki az ope­rá­ció előtt Ame­ri­kába uta­zott nyel­vet ta­nulni.

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Az egy­kori ököl­vívó és csa­ládja egy évvel ez­előtt nehéz idő­sza­kot éltek át, ami­kor vi­lágra jött Vil­mos.

Az egy­kori ököl­vívó és csa­ládja egy évvel ez­előtt nehéz idő­sza­kot éltek át, ami­kor vi­lágra jött Vil­mos.

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

Szívszorító, mit üzent a kórházból a nagybeteg Székhelyi József

A Já­szai Mari-díjas szí­nész­nek a gyó­gyu­lá­sá­ban a leg­na­gyobb erőt kis­lá­nya, a hat­éves Sára adja.

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Hűen ápolja az em­lé­két.

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni ked­ve­sét, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja.

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja.

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát. Nem akár­ki­vel ta­lál­ko­zott, aki­nek a sze­mé­lye órási ha­tást gya­ko­rolt rá.

Megmenekült, mégsem kerül utcára a magyar énekesnő

Megmenekült, mégsem kerül utcára a magyar énekesnő

Fel­csil­lant a re­mény...

Bár már csak alig né­hány napja ma­radt hátra a ki­je­lölt ha­tár­időig, most fel­csil­lant a re­mény, hogy még­sem kell el­hagy­nia az ott­ho­nát.

Súlyos a helyzet, öngyilkos gondolatok gyötrik a népszerű énekesnőt

Súlyos a helyzet, öngyilkos gondolatok gyötrik a népszerű énekesnőt

Úgy tűnik, az el­jegy­zés sem se­gí­tett neki túl­jutni a men­tá­lis prob­lé­má­kon.

Úgy tűnik, hogy az el­jegy­zés sem se­gí­tett neki túl­jutni a men­tá­lis prob­lé­má­kon. Be­val­lotta, hogy ti­ni­kora óta küzd a be­teg­ség­gel. A ha­sonló ci­pő­ben járók szá­mára pedig olyan ta­ná­csot akar adni, amit ön­maga is meg­fo­gad. Ezért is kért profi se­gít­sé­get.