SZTÁR

LELKIZŐ

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Gyászol a Győri Balett: Elhunyt a világhírű magyar művész

Ala­pító tagja volt a tár­su­lat­nak.

A vi­lág­hírű tán­cos 1979-ben részt vett a Győri Ba­lett meg­ala­pí­tá­sá­ban.

Kiszivárgott a gyönyörű énekesnő titka, a lányokhoz vonzódik

Kiszivárgott a gyönyörű énekesnő titka, a lányokhoz vonzódik

Az éne­kesnő eddig nem vál­lalta nyil­vá­no­san sze­rel­mét, de most el­ter­jedt róluk egy ro­man­ti­kus fotó.

Botrány a levegőben: durván elbánt exével a sztárapuka

Botrány a levegőben: durván elbánt exével a sztárapuka

A ba­rátnő sú­lyos vá­dak­kal ál­lí­totta szembe a nép­szerű szí­nészt. Ő azon­ban más­hogy em­lék­szik.

A ba­rátnő sú­lyos vá­dak­kal ál­lí­totta szembe a nép­szerű szí­nészt. Ő azon­ban más­hogy em­lék­szik.

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el.

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el, most pedig sze­re­tett há­zi­ál­la­tá­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Drámai vallomás: Saját anyja akarta meggyilkolni Gérard Depardieu-t

Drámai vallomás: Saját anyja akarta meggyilkolni Gérard Depardieu-t

A ször­nyű­ségre a sztár leg­újabb, ön­élet­rajzi köny­vé­ből de­rült fény.

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Ha nem ka­pott volna újabb esélyt, ma nem lenne vele élete ér­telme.

Ha nem ka­pott volna egy má­so­dik esélyt, akkor bi­zony ma nem le­hetne vele élete ér­telme.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Pokoli fájdalom: Gyászol a magyar színésznő

Pén­te­ken vesz­tette el ked­ven­cét...

Nelly pén­tek dél­után még egy meg­könnyeb­bült poszt­ban tu­datta, hogy a csa­lád ked­ven­cé­nek mű­tétje si­ke­rült...

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, fájó dolgokat üzent

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, fájó dolgokat üzent a kórházból

Be­teg­sége ko­mo­lyabb, mint azt ko­ráb­ban hit­tük. Ál­la­pota miatt szín­padra se tud lépni.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt kedvenc filmjeink legendás színésze

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt kedvenc filmjeink legendás színésze

A 91 éves ko­rá­ban el­hunyt sztárt ren­ge­teg film­ben lát­hat­tuk ját­szani.

A 91 éves ko­rá­ban el­hunyt sztárt ren­ge­teg film­ben lát­hat­tuk ját­szani, a leg­utolsó ala­kí­tá­sát pedig még be sem mu­tat­ták.

Nem számított a korkülönbség, most mégis szakított Heidi Klum

Nem számított a korkülönbség, most mégis szakított Heidi Klum

Úgy tűnik, a gon­dok túl­nőt­tek kap­cso­la­tu­kon.

Úgy tűnik, a gon­dok túl­nőt­tek kap­cso­la­tu­kon.

Szörnyű tragédia: Váratlanul elhunyt a magyar zenekar gitárosa

Szörnyű tragédia: Váratlanul elhunyt a magyar zenekar gitárosa

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel, 48 éves ko­rá­ban el­hunyt a ze­nész, aki 1994 óta volt a Kor-Zár basszus­gi­tá­rosa.

Elege lett, Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Elege lett eddigi életéből: Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Ga­lam­bos Lajos úgy érzi, el­jött az idő, hogy új éle­tet kezd­jen. Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára. Meg­hozta a dön­tést.

A család közölte: Váratlanul elhunyt a Maffiózók sztárja

A család közölte: Váratlanul elhunyt a Maffiózók sztárja

El­hunyt 78 éves ko­rá­ban Frank Vin­cent, a Maffi­ó­zók té­vé­so­ro­zat és a NagyMe­nők című film sztárja.

El­hunyt 78 éves ko­rá­ban Frank Vin­cent, a Maffi­ó­zók té­vé­so­ro­zat és a NagyMe­nők című film sztárja.

Zokogva adta be a válópert a sztáranyuka, kiderült, mi tette tönkre házasságát

Zokogva adta be a válópert a sztáranyuka, kiderült, mi tette tönkre házasságát

Fáj­dal­mas dol­go­kon ment ke­resz­tül.

Az éne­kesnő most min­den ide­jé­ben gyer­me­kére kon­cent­rál­hat. Fáj­dal­mas dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie.

Janet Jackson a színpadon zokogott

Janet Jackson a színpadon zokogott

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit. A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a je­le­net­től.

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit.

Szörnyű hír jött: kórházba került, majd elhunyt a híres színházigazgató

Szörnyű hír jött: kórházba került, majd elhunyt a híres színházigazgató

Az édes­apa csa­ládja kö­ré­ben halt meg. Pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Feladta a harcot a neves színész, rákban hunyt el

Feladta a harcot a neves színész, rákban hunyt el

A szí­nész sokat szen­ve­dett.

A szí­nész sokat szen­ve­dett. Élete utolsó nap­ja­i­ban már sen­kit sem is­mert fel.

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

Gólyahír: Megszületett a magyar színész harmadik gyermeke

Két óra alatt meg­ér­ke­zett a pici.

A szín­ház­igaz­gató és fe­le­sége szom­ba­ton reg­gel in­dul­tak útnak a kór­házba.

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

A csúcs­for­má­ban lévő mű­vésznő meg­elé­gelte az ál­hí­re­ket. Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A csúcs­for­má­ban lévő mű­vésznő meg­elé­gelte az ál­hí­re­ket. Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Világsztár látogatná meg Törőcsik Marit

Világsztár látogatná meg Törőcsik Marit

A vi­lág­hírű Oscar-díjas ren­dező egy mis­kolci film­fesz­ti­válra ér­ke­zett.

A vi­lág­hírű Oscar-díjas ren­dező egy mis­kolci film­fesz­ti­válra ér­ke­zett ha­zánkba, de sze­retné meg­lá­to­gatni a nem­zet szí­né­szét is, aki már hosszú ideje be­te­ges­ke­dik.

Szomorú hírt kaptunk: álmában hunyt el a legendás színész

Szomorú hírt kaptunk: álmában hunyt el a legendás színész

70 éves volt.

A mű­vészt több so­ro­zat­ból és film­ből is is­mer­het­tük, de a szink­ron­szí­né­szek jo­ga­i­ért is sokat tett.

Kern András vallomása: Szerettem inni

Kern András vallomása: Szerettem inni

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki.

A nép­szerű szí­nész öt évvel ez­előtt ke­rült kór­házba sú­lyos gyo­mor­vér­zés­sel. Or­vo­sai ul­ti­má­tu­mot adtak neki, amit ő be­tar­tott.

Barátnője közölte: tragikusan fiatalon hunyt el a legendás színész

Barátnője közölte: tragikusan fiatalon hunyt el a legendás színész

Holt­tes­tére is a ked­vese ta­lált rá. Be­te­ges­ke­dett az utóbbi na­pok­ban.

Holt­tes­tére is a ked­vese ta­lált rá. Úgy tudni, a mű­vész be­te­ges­ke­dett az utóbbi na­pok­ban.

Így vettek végső búcsút Makk Károlytól

Így vettek végső búcsút Makk Károlytól

Csa­lád­ta­gok és hí­res­sé­gek tö­mege kí­sérte utolsó út­jára.

Csa­lád­ta­gok és hí­res­sé­gek tö­mege kí­sérte utolsó út­jára a neves film­ren­de­zőt.

Lezuhant az amerikai énekes repülőgépe, nem élte túl a becsapódást

Lezuhant az amerikai énekes repülőgépe, nem élte túl a becsapódást

Még min­dig tisz­tá­zat­la­nok a kö­rül­mé­nyek a bal­eset­tel kap­cso­lat­ban.

Még min­dig tisz­tá­zat­la­nok a kö­rül­mé­nyek a bal­eset­tel kap­cso­lat­ban.

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Talán sosem dol­gozza fel iga­zán a fáj­dal­mas vesz­te­sé­get az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Talán sosem dol­gozza fel iga­zán a fáj­dal­mas vesz­te­sé­get az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Csend és némaság: drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

Csend és némaság: drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

A fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő édes­apja el­vesz­tése után elő­ször mu­tatta meg magát a nagy­kö­zön­ség­nek.

Öngyilkos férje fotójával üzent
az özvegy

Öngyilkos férje fotójával üzent
az özvegy

Sok­koló az egész tör­té­net.

Sok­koló, ha egy ember ön­ke­zé­vel vet véget az éle­té­nek. Még meg­rá­zóbb, ha ennek a szán­dék­nak előtte sem­mi­lyen jelét nem ta­pasz­talta a kör­nye­zete.

Meghalt Surda, a Forró szél főszereplője - Ezért járt gyakran Pesten

Meghalt Surda, a Forró szél főszereplője - Ezért járt gyakran Pesten

Meg­halt Lju­bisa Sa­mar­dzic szerb szí­nész.

Meg­halt Lju­bisa Sa­mar­dzic szerb szí­nész, akit a ma­gyar kö­zön­ség leg­in­kább a Forró szél című ju­go­szláv so­ro­zat Sur­dá­ja­ként ismer.

Czeizel Endre fia kitálalt a családi drámáról: ez gyalázat

Czeizel Endre fia kitálalt a családi drámáról: ez gyalázat

Cze­i­zel Gábor egé­szen más­hogy éli meg a tör­tén­te­ket, mint azt sokan gon­dol­nák.

Bár a ge­ne­ti­kus ha­lála után óri­ási há­ború tört ki a ha­gya­ték miatt, Cze­i­zel Gábor egész más­hogy látja és éli meg a tör­tén­te­ket, mint azt sokan gon­dol­nák.

Tragikus hírt kaptunk: holtan találták otthonában a gyönyörű modellt

Tragikus hírt kaptunk: holtan találták otthonában a gyönyörű modellt

Ele­inte úgy tűnt, hogy a fi­a­tal nővel a ba­rát­ja­ként is­mert férfi vég­zett.

Ele­inte úgy tűnt, hogy a fi­a­tal nővel a ba­rát­ja­ként is­mert férfi vég­zett.

Óriási dráma: A halálra készül Oszter Sándor édesanyja

Óriási dráma: A halálra készül Oszter Sándor édesanyja

A tár­gya­lás­ról is hozzá si­e­tett.

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész szer­dán a ter­ve­zett­nél ké­sőbb ér­ke­zett és ko­ráb­ban tá­vo­zott a bí­ró­ság­ról. Ennek drá­mai oka van...

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Elképesztő dologra készül a nemzet színészének családja

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el.

Sz­tan­kay Ist­ván három éve hunyt el, sír­he­lye azóta nem nyerte el végső alak­ját. Az öz­vegy ugyan kap­hatna ál­lami se­gít­sé­get, de nem kér be­lőle.

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Bár Hajdú Pé­terre és Sarka Ka­tára is rá­ta­lált az új sze­re­lem sza­kí­tá­suk után, az ATV mű­sor­ve­ze­tője már újra szingli.

Nagy a baj: súlyos balesetet szenvedett a magyar énekes

Nagy a baj: súlyos balesetet szenvedett a magyar énekes

Fon­tos mű­sorra ké­szült az éne­kes.

Fon­tos mű­sorra ké­szült az éne­kes, de egy­előre nem tudni, hogy szín­padra tud-e majd állni. Most or­vos­hoz jár.

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

A szí­nésznő pró­bál össze­sze­dett­nek lát­szani.

A szí­nésznő pró­bál össze­sze­dett­nek lát­szani, de va­ló­já­ban lel­ki­leg da­ra­bok­ban van.

Drámai pillanatokat élt át a TV2 sztárja

Drámai pillanatokat élt át a TV2 sztárja

A két sza­kács nem tu­dott ural­kodni fel­törő ér­zel­me­i­ken.

A két sza­kács nem tudta és nem is akarta lep­lezni fel­törő ér­zel­me­i­ket a Séfek séfe for­ga­tá­sán. Meg­ható pil­la­na­tok a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban.

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Mol­nár Anikó édes­apja el­ment.

Alig né­hány órája, hogy Mol­nár Anikó édes­apja örökre le­hunyta a sze­mét.

Sas József megrázó bejelentést tett

Sas József megrázó bejelentést tett

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak.

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak.

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Újabb drámai részletek Tolvai Reni édesapjának haláláról

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt. Az éne­kesnő tartja magát.

Káosz ural­ko­dott a szál­lo­da­szo­bá­ban, ahol Tol­vai Re­náta édes­apja el­hunyt.

A sztárok biztatják a leendő szülőket a lombikprogramra: Vágjanak bele!

A sztárok biztatják a leendő szülőket a lombikprogramra: Vágjanak bele!

Végre már nem csak a te­he­tős em­be­rek ki­vált­sága a lom­bik­prog­ram! A kor­mány bő­víti a tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás által fi­nan­szí­ro­zott lom­bik­prog­ram-el­já­rá­sok szá­mát.

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Össze­om­lott az éne­kesnő.

Össze­om­lott az éne­kesnő, imá­dott édes­apja szív­in­fark­tus­ban, a csa­lád gö­rög­or­szági va­ká­ci­ó­ján hunyt el.

Emberségből jeles, Bochkor Gáborék így segítettek a bajbajutott hallgatón

Emberségből jeles, Bochkor Gáborék így segítettek a bajbajutott hallgatón

Szív­te­len csaló vert át egy fi­a­tal vi­déki férfit.

Szív­te­len csaló vert át egy fi­a­tal vi­déki férfit, aki ezért a rá­di­ó­sok­hoz for­dult se­gít­sé­gért.

Ez az utolsó fotó Lorán Lenkéről

Ez az utolsó fotó Lorán Lenkéről

Nevet, mo­so­lyog, szinte hi­he­tet­len, hogy nincs köz­tünk a ko­mika. Az utolsó pil­la­na­tig vidám volt Lorán Lenke, su­gár­zik a bol­dog­ság az utolsó fo­tó­ján is.

Nevet, mo­so­lyog, szinte hi­he­tet­len, hogy nincs köz­tünk a ko­mika. Az utolsó pil­la­na­tig vidám volt Lorán Lenke, su­gár­zik a bol­dog­ság az utolsó fo­tó­ján is.

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

"...fel­állt az ágy­ról és abban a pil­la­nat­ban össze­esett.."

A gyö­nyörű éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be a fáj­dal­mas hírt, hogy vá­rat­la­nul és tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­ve­szí­tette imá­dott édes­ap­ját.

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Különleges nyaralásra vitte gyermekeit Lajcsi

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non dön­tött...

Ga­lam­bos La­jos­ban egy árva gye­re­kek kö­zött töl­tött dél­utá­non ér­le­lő­dött meg a gon­do­lat, hogy el­utaz­nak Ázsi­ába.

Most közölték: Ekkor temetik Lorán Lenkét

Most közölték: Ekkor temetik Lorán Lenkét

Éle­té­nek 91. évé­ben múlt va­sár­nap hunyt el a nép­szerű szí­nésznő, akit a Szent Ist­ván-ba­zi­li­ká­ban bú­csúz­tat­nak.

Éle­té­nek 91. évé­ben múlt va­sár­nap hunyt el a nép­szerű szí­nésznő, akit a Szent Ist­ván-ba­zi­li­ká­ban bú­csúz­tat­nak.

Megrázó részletek derültek ki Diana balesetéről, vallott a tűzoltó

Megrázó részletek derültek ki Diana balesetéről, vallott a tűzoltó

Meg volt róla győ­ződve, hogy meg­ment­heti a her­ceg­nőt.

Az 50 éves Xa­vier Go­ur­me­lon meg volt róla győ­ződve, hogy meg­ment­heti a her­ceg­nőt, aki­nek li­mu­zinja a pá­ri­zsi Alma-alagút pil­lé­ré­nek csa­pó­dott.

Drámai búcsút vett Varnus Xavér: Makk Károly lelke már nem volt közöttünk

Drámai búcsút vett Varnus Xavér: Makk Károly lelke már nem volt közöttünk

Az el­is­mert or­go­na­vir­tuóz szo­ros ba­rát­sá­got ápolt Makk Ká­rollyal.

Az el­is­mert or­go­na­vir­tuóz szo­ros ba­rát­sá­got ápolt a csü­tör­tö­kön el­hunyt fil­mes zse­ni­vel, Makk Ká­rollyal.

Megszólalt Diana balesetének magyar szemtanúja

Megszólalt Diana balesetének magyar szemtanúja

El­ke­rül­hető lett volna a tra­gé­dia.

Talán el­ke­rül­hető lett volna az 1997. au­gusz­tus 31-én tör­tént tra­gé­dia.

Most érkezett: elhunyt a nagy magyar rendező, Makk Károly

Most érkezett: elhunyt a nagy magyar rendező, Makk Károly

A ren­dező 92 éve­sen hunyt el.

A nagy ma­gyar ren­dező 92 éve­sen hunyt el.

Gyászoló lánya most közölte a hírt: elhunyt a sztárénekesnő

Gyászoló lánya most közölte a hírt: elhunyt a sztárénekesnő

A híres éne­kes­nőt, aki­nek lánya is te­het­sé­ges ze­nész, 53 éve­sen érte a halál.

A híres éne­kes­nőt, aki­nek lánya is te­het­sé­ges ze­nész, 53 éve­sen érte a halál.

Megrázó dolog derült ki Bujtor Istvánról, vallott az özvegy

Megrázó dolog derült ki Bujtor Istvánról, vallott az özvegy

A szí­nész ha­lála máig rej­tély.

Nyolc éve, hogy nincs köz­tünk a le­gen­dás szí­nész, aki­nek neve egy­be­forrt a Ba­la­ton part­ján for­ga­tott ka­landfil­mek­kel. Ha­lála körül máig sok a kér­dő­jel.

Szörnyű tragédia, idegméreg ölte meg a magyar zenész lányát

Szörnyű tragédia, idegméreg ölte meg a magyar zenész lányát

34 éve vesz­tette el gyer­me­két.

34 éve vesz­tette el gyer­me­két a Kart­hago együt­tes basszus­gi­tá­rosa.

Gyászol a művészvilág: három nap kóma után elhunyt a híres színésznő

Gyászol a művészvilág: három nap kóma után elhunyt a híres színésznő

Ször­nyű hírt kö­zölt a csa­ládra hi­vat­kozva az RTL.

Ször­nyű hírt kö­zölt a csa­ládra hi­vat­kozva az RTL.

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és hol­mi­kat.

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és hol­mi­kat.

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

And­rás csak ne­he­zen ta­lálta a sza­va­kat a hírre, hogy leg­főbb bi­zal­masa el­hunyt.

Zokogott a rémült feleség: súlyos betegséggel küzd Robbie Williams

Zokogott a rémült feleség: súlyos betegséggel küzd Robbie Williams

Az éne­kes fe­le­sége na­gyon ag­gó­dik, mert sze­rinte ked­vese ál­la­pota egyre rosszabb.

Kiderült, hogyan halt meg Lorán Lenke

Kiderült, hogyan halt meg Lorán Lenke

A nép­szerű ko­mika alig né­hány nap­pal ha­lála előtt tudta meg, hogy a te­át­rum be­vá­lasz­totta őt örö­kös tag­jai közé. St­raub Dezső mond­hatta el neki a jó hírt...

A nép­szerű ko­mika alig né­hány nap­pal ha­lála előtt tudta meg, hogy a te­át­rum be­vá­lasz­totta őt örö­kös tag­jai közé. St­raub Dezső mond­hatta el neki a jó hírt...

A levelek buktatták le: megcsalta férje a népszerű tévést

A levelek buktatták le: megcsalta férje a népszerű tévést

Har­ma­dik há­zas­sága is tönk­re­ment a té­vés­nek. Nincs visszaút, válni akar.

Har­ma­dik há­zas­sága is tönk­re­ment a té­vés­nek. Nincs visszaút, válni akar.

Családi tragédia: Összeomlott a gyásztól Radics Gigi!

Családi tragédia: Összeomlott a gyásztól Radics Gigi!

Össze­om­lott a fáj­da­lom­tól!

Az arany­torkú éne­kes­nőt sú­lyos vesz­te­ség érte! Össze­om­lott a fáj­da­lom­tól!

Súlyos műtéten esett át Tordai Teri: Lelkileg kikészült!

Súlyos műtéten esett át Tordai Teri: Lelkileg kikészült!

Na­gyon meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek!

A Já­szai Mari-díjas mű­vésznő órá­kig fe­küdt a mű­tő­asz­ta­lon! Na­gyon meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek!

Végre jobban van Törőcsik Mari! Exkluzív interjú

Végre jobban van Törőcsik Mari! Exkluzív interjú

A mű­vésznő kevés lá­to­ga­tót fogad. A Ri­post mun­ka­tár­sá­val azon­ban ki­vé­telt tett. Hosszan me­sélt ja­vuló ál­la­po­tá­ról és ter­ve­i­ről...

A mű­vésznő kevés lá­to­ga­tót fogad. A Ri­post mun­ka­tár­sá­val azon­ban ki­vé­telt tett. Hosszan me­sélt ja­vuló ál­la­po­tá­ról és ter­ve­i­ről...

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be, hogy meg­szü­le­tett kis­lá­nyuk Mimi...

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be, hogy meg­szü­le­tett kis­lá­nyuk Mimi...

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

Drámai vallomás, képtelen feldolgozni a tragédiát Szigeti Ferenc

A ze­nész még min­dig na­ponta gon­dol a tra­gi­kus es­tére.

A ze­nész még min­dig na­ponta gon­dol a tra­gi­kus es­tére.

Gyászol a művészvilág: Elhunyt a világhírű film- és musicalíró

Gyászol a művészvilág: Elhunyt a világhírű film- és musicalíró

El­hunyt a há­rom­szo­ros Tony-díjas Tho­mas Me­e­han, az Annie című Broad­way-mu­si­cal és film írója.

Ezek voltak a 20 éve elhunyt Diana hercegnő utolsó szavai

Ezek voltak a 20 éve elhunyt Diana hercegnő utolsó szavai

Ki­de­rült, mit ki­ál­tott a kór­házi ágyon...

Ki­de­rült, mit ki­ál­tott a kór­házi ágyon...

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Félmillióval támogat egy tatai gyermeket a magyar sztársportoló!

Kiáll a jó ügy ér­de­ké­ben.

Az M4 Sport nép­szerű kom­men­tá­tora fon­tos­nak tartja, hogy a gye­re­kek egész­ség­tu­da­to­san nő­je­nek fel.

Tragédia után nevel új sztárt a Barátok közt atyja

Tragédia után nevel új sztárt a Barátok közt atyja

A nép­szerű so­ro­zat ki­ta­lá­lója csak a ba­rá­ta­i­nak mondta el, mi tör­tént imá­dott ku­tyá­já­val.

A nép­szerű so­ro­zat ki­ta­lá­lója csak a ba­rá­ta­i­nak mondta el, mi tör­tént imá­dott ku­tyá­já­val.

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

Fel­vál­lalta po­koli küz­del­mét.

A her­ceg nem bánja, hogy édes­anyja nyíl­tan be­szélt prob­lé­má­já­ról. Fel­néz rá, ami­ért anno fel­vál­lalta po­koli küz­del­mét.

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte a hét­vé­gén, egy­más után három sze­ret­tét érte bal­eset.

Gyász, 92 évesen elhunyt a Spielberg-mozi írója

Gyász, 92 évesen elhunyt a Spielberg-mozi írója

A 92 éves írót ox­fordi ott­ho­ná­ban szom­ba­ton érte a halál. Köny­vé­ből si­kerfil­met ren­de­zett a le­genda.

A 92 éves írót ox­fordi ott­ho­ná­ban szom­ba­ton érte a halál. Köny­vé­ből si­kerfil­met ren­de­zett a le­genda.

Nagy veszteség érte: nagymamáját gyászolja Judy

Nagy veszteség érte: nagymamáját gyászolja Judy

Kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból Judy! Ma két éve, hogy el­vesz­tette nagy­ma­má­ját!

Kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból Judy! Ma két éve, hogy el­vesz­tette nagy­ma­má­ját!

Pszichés betegségéről tálalt ki Dj Seherezádé, ezt tette magával

Pszichés betegségéről tálalt ki Dj Seherezádé, ezt tette magával

Eddig sosem is­mert tör­té­ne­tet tárt fel a múlt­já­ból! A ra­jon­gók is meg­le­pőd­tek.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...