SZTÁR

LELKIZŐ

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san.

Va­sár­nap kora este ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ve­lemi Stir­ling-vil­lába, ahol be­teg­sége óta elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san a szí­nész­le­genda.

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg.

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg sze­re­tett szü­lő­jét.

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli, jó ideje azon­ban már kép­te­len férfit ta­lálni maga mellé.

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént.

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént, éppen az első fokú bí­ró­sági dön­tés más­nap­ján.

Könnyekig hatódott: erre a találkozóra örökre emlékezni fog a sztár

Könnyekig hatódott: erre a találkozóra örökre emlékezni fog a sztár

A vi­lág­hírű éne­kes, Elton John újra ta­lál­koz­ha­tott azzal a kisfi­ú­val, akit évek­kel ez­előtt nem fo­gad­ha­tott örökbe.

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

Megrázó részletek Paudits Béla haláláról!

Megrázó részletek Paudits Béla haláláról!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szer­ve­zete szer­dán adta fel a har­cot. Egyet­len lánya még meg tudta lá­to­gatni őt a kór­ház­ban, a szí­nész csak ez­után tá­vo­zott erről a vi­lág­ról.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szer­ve­zete szer­dán adta fel a har­cot. Egyet­len lánya még meg tudta lá­to­gatni őt a kór­ház­ban, a szí­nész csak ez­után tá­vo­zott erről a vi­lág­ról.

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

A vi­lág­hírű top­mo­dell a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg.

A vi­lág­hírű top­mo­dell a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg.

Most közölték: tragikusan fiatalon lett öngyilkos a sorozatszínész

Most közölték: tragikusan fiatalon lett öngyilkos a sorozatszínész

Első sze­re­pét négy­éve­sen kapta egy té­vé­so­ro­zat­ban.

Mind­össze 33 éves volt ha­lá­la­kor. Első sze­re­pét négy­éve­sen kapta egy té­vé­so­ro­zat­ban.

Gyászol a filmszakma, elhunyt a világhírű színésznő

Gyászol a filmszakma, elhunyt a világhírű színésznő

A James Bond fil­mek­ben vált sztárrá. Az Oscar-díjas Sir Sean Con­nery ol­da­lán ját­szott.

A James Bond fil­mek­ben vált sztárrá. Az Oscar-díjas Sir Sean Con­nery ol­da­lán ját­szott.

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat a nép­szerű ma­gyar éne­kes.

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

El kell hagy­nia imá­dott ott­ho­nát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

Megrázó részletek a királyné öngyilkos húgáról, készülhetett tettére

Megrázó részletek a királyné öngyilkos húgáról, készülhetett tettére

A hol­land ki­rályné Ar­gen­tí­ná­ban élő húga már évek óta men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött, de végül nem tudta le­győzni gond­jait.

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Az éne­kesnő nem elő­ször segít a baj­ba­ju­tot­ta­kon, köz­sze­rep­lő­ként szív­ügyé­nek te­kinti mások sor­sá­nak jobbá té­te­lét.

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre.

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre.

Most közölték: holtan találtak a világhírű tévésre, öngyilkos lett

Most közölték: holtan találtak a világhírű tévésre, öngyilkos lett

A sztár­sza­kács 61 éve­sen halt meg.

A vi­lág­szerte is­mert sztár­sza­kács 61 éve­sen ve­tett véget éle­té­nek.

Súlyos betegségéről vallott Pokorny Lia!

Súlyos betegségéről vallott Pokorny Lia!

Az el­múlt hó­na­pok tes­ti­leg és lel­ki­leg is rend­kí­vül meg­vi­sel­ték.

Az el­múlt hó­na­pok tes­ti­leg és lel­ki­leg is rend­kí­vül meg­vi­sel­ték, so­káig azt hitte, nem lesz képes többé dol­gozni.

Intim vallomást tett Szulák Andrea: erről nem szoktak beszélni

Intim vallomást tett Szulák Andrea: erről nem szoktak beszélni

Min­den nő éle­té­ben eljön az az idő­szak, amit a szak­iro­da­lom csak me­no­pau­za­ként em­le­get.

Min­den nő éle­té­ben eljön az az idő­szak, amit a szak­iro­da­lom csak me­no­pau­za­ként em­le­get.

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Meg­szó­lalt a nagy­néni.

Lip­tai Cla­u­dia maga mö­gött hagyta rossz em­lé­kek­kel ter­helt múlt­ját, amit édes­apja miatt hor­do­zott év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül.

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész ne­he­zen vi­seli...

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén. Ugya­n­ak­kor ne­he­zen vi­seli, hogy csak na­gyon ne­he­zen képes tal­pon ma­radni.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

Felszolgáló lenne Bajor Imre lánya

Felszolgáló lenne Bajor Imre lánya

A fi­a­tal lány szé­pen lép­del szü­lei nyom­do­kain, hi­szen ha­ma­ro­san végez a szín­mű­vé­szeti egye­te­men. Még­sem biz­tos, hogy el­si­eti majd a szer­ző­dést.

A fi­a­tal lány szé­pen lép­del szü­lei nyom­do­kain, hi­szen ha­ma­ro­san végez a szín­mű­vé­szeti egye­te­men. Még­sem biz­tos, hogy el­si­eti majd a szer­ző­dést.

Komplikáció lépett fel a műtét után, mégsem lép fel a népszerű zenész

Komplikáció lépett fel a műtét után, mégsem lép fel a népszerű zenész

Felépü­lése után sze­retne Bu­da­pestre jönni, de ezt egy­előre nem en­gedi egész­ségi ál­la­pota.

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban...

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban is, hi­szen mind­ket­ten na­gyon korán néz­tek szembe a fel­dol­goz­ha­tat­lan­nal...

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

Ezért nem szülhet természetes úton a TV2 sztárja

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt.

A Nagy Du­ett­ben már ál­dott ál­la­pot­ban állt szín­padra, amit férje árgus sze­mek­kel fi­gyelt. A híres spor­toló jog­gal ag­gó­dik, hi­szen az első szü­lés­nél komp­li­ká­ciók lép­tek fel.

Gyászol a filmszakma, tragikus hirtelenséggel hunyt el a sorozatszínész

Gyászol a filmszakma, tragikus hirtelenséggel hunyt el a sorozatszínész

A ma­gyar nézők szá­mos film­ből is­mer­het­ték a szí­nészt.

A ma­gyar nézők szá­mos film­ből is­mer­het­ték a szí­nészt. A hírt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

Családja közölte a gyászhírt: elhunyt a gyönyörű magyar modell

Családja közölte a gyászhírt: elhunyt a gyönyörű magyar modell

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött. Prob­lé­mái el­le­nére op­ti­mis­tán ke­zelte ál­la­po­tát.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött. Prob­lé­mái el­le­nére ke­mé­nyen és op­ti­mis­tán ke­zelte ál­la­po­tát.

Gyász, óriási veszteség érte a 100 Tagú Cigányzenekart

Gyász, óriási veszteség érte a 100 Tagú Cigányzenekart

A Fa­ce­boo­kon kö­zöl­ték a hírt.

A Fa­ce­boo­kon je­len­tet­ték be a szo­morú hírt.

42 éve halt meg Latinovits: Frenreisz Károly megdöbbentő dolgot állít

42 éve halt meg Latinovits: Frenreisz Károly megdöbbentő dolgot állít

1976. jú­nius 4-én gá­zolta el La­ti­no­vits Zol­tánt a Nagy­ka­ni­zsá­ról Bu­da­pestre tartó vonat, ha­lá­lát ma is sok titok lengi körül.

Agyvérzést kapott Paudits Béla, megrázó dolgot mondott az orvos...

Agyvérzést kapott Paudits Béla, megrázó dolgot mondott az orvos...

Újabb csa­pás érte a nagy­be­teg szí­nészt. Ba­rátja is re­megő han­gon me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Gyászhír érkezett: hiába kezelték, elhunyt a nagybeteg énekes

Gyászhír érkezett: hiába kezelték, elhunyt a nagybeteg énekes

Zenei mű­fa­já­nak ő volt az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lője. 62 éves volt.

Megtalálták, méltatlan dolgot művel az utcán a sztárénekes szerelemgyereke

Megtalálták, méltatlan dolgot művel az utcán a sztárénekes szerelemgyereke

Ha vi­lág­hírű apja csak egy ki­csit is tá­mo­gatná, min­den más­képp lenne.

Ha vi­lág­hírű apja csak egy ki­csit is tá­mo­gatná, min­den más­képp lenne.

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

96 éves volt.

A szí­nész 96 éve­sen halt meg. Hosszú éve­kig küz­dött a tü­dő­rák ellen, végül tü­dő­gyul­la­dás vitte el.

Fájdalmas árulás: legjobb barátja verte át Tahi Tóth László özvegyét!

Fájdalmas árulás: legjobb barátja verte át Tahi Tóth László özvegyét!

Ká­rászy Szil­via egye­dül bir­kó­zik meg a férje hi­á­nya okozta űrrel, rá­adá­sul egy csa­ló­dás­sal is meg kell küz­de­nie.

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

Mérhetetlen fájdalom: gyászol a magyar színésznő

A fi­a­tal szí­nésznő fe­ke­tére vál­toz­tatta kö­zös­ség­ol­dali profil­ké­pét, innen le­he­tett sej­teni, hogy nagy a baj.

A fi­a­tal szí­nésznő fe­ke­tére vál­toz­tatta kö­zös­ség­ol­dali profil­ké­pét, innen le­he­tett sej­teni, hogy nagy a baj.

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban, mi is tör­tént.

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Már nem nyi­tott a sze­re­lemre.

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt, hogy újra sze­rel­mes lehet.

Nulláról építette újra kapcsolatát édesanyjával a magyar sorozatsztár

Nulláról építette újra kapcsolatát édesanyjával a magyar sorozatsztár

Sú­lyos agy­vér­zése után mind­ket­ten át­ér­té­kel­ték kap­cso­la­tu­kat és új ala­pokra he­lyez­tek min­dent.

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Gyászhír érkezett: megrendült a szakma, elhunyt a legendás művész

Gyászhír érkezett: megrendült a szakma, elhunyt a legendás művész

Az Oscar-díjas fil­mest az egész szakma gyá­szolja.

Az Oscar-díjas fil­mest az egész szakma gyá­szolja.

Tragikus hír jött: holtan találták a sikeres magyar művészt

Tragikus hír jött: holtan találták a sikeres magyar művészt

Meg­kapta a Jó­zsef At­tila-díjat és a Ma­gyar Ér­dem­rend tisz­ti­ke­reszt­jé­vel is ki­tün­tet­ték.

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

Caramel drámája: először szólalt meg lánya betegségéről az énekes

A nép­szerű éne­kes áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy kis­lá­nya leu­ké­miás. Azóta egy­szer sem be­szélt a csa­lád he­ro­i­kus küz­del­mé­ről.

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

A nép­szerű mű­sor­ve­zető könyv­be­mu­ta­tó­ján a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető könyv­be­mu­ta­tó­ján a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

Tragikus hír jött: balesetet szenvedett, elhunyt a sikeres zenész

Tragikus hír jött: balesetet szenvedett, elhunyt a sikeres zenész

Hol­tan esett össze egy plá­zá­ban. Még vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

Hol­tan esett össze egy plá­zá­ban. A rend­őr­ség még vizs­gálja az eset kö­rül­mé­nyeit.

Dráma a tárgyaláson, összeomlott Kefir anyja

Dráma a tárgyaláson, összeomlott Kefir anyja

Újra kel­lett élnie a 2016-os sze­ren­csét­len bal­eset ször­nyű per­ceit. Rá­adá­sul a hely­szí­nen.

Újra kel­lett élnie a 2016-os sze­ren­csét­len bal­eset ször­nyű per­ceit. Rá­adá­sul a hely­szí­nen.

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya.

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.

Megrázó, sírva vallott rosszindulatú daganatáról Miló Viki

Megrázó, sírva vallott rosszindulatú daganatáról Miló Viki

Ki­újult a be­teg­sége.

A gyil­kos kórt elő­ször 2009-ben di­ag­nosz­ti­zál­ták nála az or­vo­sok. Meg­mű­töt­ték, de ké­sőbb ki­újult a be­teg­sége.

Ez szakította el első nagy szerelmétől a legendás magyar színészt

Ez szakította el első nagy szerelmétől a legendás magyar színészt

Gál­völ­gyi János köz­tu­dot­tan utálja a szü­le­tés­na­po­kat, nem is sze­reti, ha ün­nep­lik.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Törőcsik Mari

Őszintén vallott egészségi állapotáról Törőcsik Mari

Ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

A Nem­zet Szí­né­sze ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik a több mint egy éves kór­házi ke­ze­lése után.

Furcsa keresztnevet kapott a sztár kislánya, kiderült a szívszorító ok

Furcsa keresztnevet kapott a sztár kislánya, kiderült a szívszorító ok

A hol­ly­woodi szí­nész fiú­ne­vet adott lány­gyer­me­ké­nek.

A hol­ly­woodi szí­nész fiú­ne­vet adott lány­gyer­me­ké­nek, az oka azon­ban igen meg­ható.

Döbbenetes dolgok derültek ki az elhunyt színész titkos levelezéséből

Döbbenetes dolgok derültek ki az elhunyt színész titkos levelezéséből

A Pi­tont ala­kító vi­lág­hírű szí­nész sosem volt elé­ge­dett ala­kí­tá­sá­val.

Szerelme jelentette be: tragikusan fiatalon hunyt el a gyönyörű modell

Szerelme jelentette be: tragikusan fiatalon hunyt el a gyönyörű modell

A 24 éves mo­dell­nél ta­valy ál­la­pí­tot­tak meg gyo­mor­rá­kot, azóta küz­dött a be­teg­ség ellen, ám az végül erő­sebb­nek bi­zo­nyult nála.

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

A kö­zös­ségi ol­da­lon osz­tott meg egy vi­deót a nép­szerű fit­nesz­ki­rálynő.

A kö­zös­ségi ol­da­lon osz­tott meg egy vi­deót a nép­szerű fit­nesz­ki­rálynő.

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt.

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt, de igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Az orvos sze­rint csu­pán per­cei vol­tak.

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon. Ha a nagy­apja nem kap­csol, Il­dikó ma biz­to­san nincs az élők so­rá­ban.

Bálint gazda vallomása: Felkészültem a halálra

Bálint gazda vallomása: Felkészültem a halálra

Nem­so­kára lesz a 99. szü­le­tés­napja.

Még min­dig hi­he­tet­len nép­sze­rű­ség­nek ör­vend az or­szág Bá­lint gaz­dája, aki­nek mun­kás­sá­gán ge­ne­rá­ciók nőt­tek fel.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert magyar zenész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert magyar zenész

Múlt héten ke­rült kór­házba, a szer­ve­zete saj­nos fel­adta a har­cot...

Múlt héten ke­rült kór­házba, a szer­ve­zete saj­nos fel­adta a har­cot...

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Fia sírját ölelve zokogott a temetésen Choli bácsi volt felesége

Sírt a he­gedű és sírt a ha­tal­mas tömeg Choli Da­ró­czy Jó­zsef te­me­té­sén...

Sírt a he­gedű és sírt a ha­tal­mas tömeg Choli Da­ró­czy Jó­zsef te­me­té­sén...

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

Több százan búcsúztatták: így temették el Choli bácsit!

A két hét­tel ez­előtt el­hunyt mű­for­dító te­me­té­sére ren­ge­te­gen ér­kez­tek, hogy utolsó út­jára kí­sér­hes­sék a köz­tisz­te­let­nek ör­vendő nép­mű­ve­lőt.

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

Szívszorító vallomást tett Bajor Imre gyászoló lánya

Máig nem tudta el­en­gedni az em­lé­két.

A 21 éves Lili máig nem tudta el­en­gedni édes­apja em­lé­két.

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Megrázó, kitálalt Klapka György özvegye

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari, aki be­le­be­te­ge­dett az Arany­em­ber el­vesz­té­sébe.

Szív­szo­rító val­lo­mást tett Kiss Mari, aki be­le­be­te­ge­dett az Arany­em­ber el­vesz­té­sébe.

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Né­hány pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő, mi­u­tán a szer­dai tár­gya­lá­son a bíró ki­lá­tásba he­lyezte, hogy a távol ma­radt vád­lot­ta­kat elő­ve­zet­teti.

Né­hány pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő, mi­u­tán a szer­dai tár­gya­lá­son a bíró ki­lá­tásba he­lyezte, hogy a távol ma­radt vád­lot­ta­kat elő­ve­zet­teti.

Borzasztó, mi történt Luxus Rita lányával, azonnal műteni kellett

Borzasztó, mi történt Luxus Rita lányával, azonnal műteni kellett

Nyolc órán át ope­rál­ták az or­vo­sok, de itt még nem értek véget a meg­pró­bál­ta­tá­sok.

Nyolc órán át ope­rál­ták az or­vo­sok, de itt még nem értek véget a meg­pró­bál­ta­tá­sok.

Lajcsi durván kiakad: Csak az a bűne, hogy a feleségem

Lajcsi durván kiakad: Csak az a bűne, hogy a feleségem

Ret­tentő dühös a vád miatt.

Laj­csi ne­vet­sé­ges­nek ta­lálja az el­lene fel­ho­zott vá­da­kat, de a fe­le­sége gya­nú­sí­tá­sá­tól egye­ne­sen düh­ro­ha­mot kap.

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Tahi Tóth László, a le­gen­dás mű­vész ha­lála óta öz­ve­gye min­den éjjel vele ál­mo­dott.

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Somló Tamás las­san két éve ment el, de leg­jobb ba­rátja máig nem tudta fel­dol­gozni a hi­á­nyát. Erről val­lott Char­lie.

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Ki­fu­tott a lá­bá­ból a vér...

Ki­fu­tott a lá­bá­ból a vér, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: mű­tétre lesz szük­ség, el­len­kező eset­ben a leg­rosszabb for­ga­tó­könyv válik va­ló­sággá.

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Nőni kezdett a daganat: Kemoterápia vár a magyar színészre

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött a ha­lá­los kór­ral szem­ben...

Bár a nép­szerű szín­mű­vész ko­ráb­ban ki­je­len­tette, hogy szinte bi­zo­nyo­san győ­zött...

Megdöbbentő vallomást tett Anthony Hopkins

Megdöbbentő vallomást tett Anthony Hopkins

Szinte sem­mit sem tud a csa­lád­ról.

Szinte sem­mit sem tud a csa­lád­ról.

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors vele.

A szí­nés­szel kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors, és bár ko­ráb­ban nem hitt a spi­ri­tu­a­li­tás­ban, ez a vé­le­ke­dése azóta meg­vál­to­zott.

Megtörte a csendet: őszintén vallott mostani kapcsolatáról Stohl András

Megtörte a csendet: őszintén vallott mostani kapcsolatáról Stohl András

Eddig nem hal­lott dol­go­kat árult el a szí­nész sze­relmi éle­té­ről.

Eddig nem hal­lott dol­go­kat árult el a szí­nész sze­relmi éle­té­ről.

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Családja jelentette be, otthonában hunyt el a híres színésznő

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Az ame­ri­kai díva a szín­pa­don is a mo­zi­vász­non is igazi sztár volt.

Szomorú hírt kaptunk: szombaton este elhunyt a népszerű magyar zenész

Szomorú hírt kaptunk: szombaton este elhunyt a népszerű magyar zenész

Meg­halt Ma­gyar Péter, aki az Eu­rópa Kiadó és a Ba­la­ton do­bo­sa­ként vált is­mertté.

Szem nem marad szárazon: így emlékeztek meg Dianáról az esküvőn

Szem nem marad szárazon: így emlékeztek meg Dianáról az esküvőn

A szom­bati her­cegi es­küvő egyik moz­za­nata a vő­le­gény, Harry her­ceg édes­any­jára em­lé­kez­tette a részt­ve­vő­ket.

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Nyílt levél: Így búcsúzik az Operettszínház fiatal sztárja

Az éne­kes-szí­nész éve­ken át ját­szotta a le­gen­dás darab egyik ka­rak­te­rét.

Az éne­kes-szí­nész éve­ken át ját­szotta a le­gen­dás darab egyik ka­rak­te­rét, most pedig bú­csút vett tőle a kö­zös­ségi ol­da­lon.