SZTÁR

LELKIZŐ

Drámai hír: Elhunyt a népszerű magyar színésznő

Drámai hír: Elhunyt a népszerű magyar színésznő

Éle­té­nek 79. évé­ben hunyt el.

Éle­té­nek 79. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás szí­nésznő, aki pri­ma­don­na­ként tö­ké­le­tes dáma volt, szub­rett­ként könnye­dén, fel­sza­ba­dul­tan ko­mé­di­á­zott.

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Íme, az utolsó képek Stadler József otthonából!

Rendbe akarta hozni az éle­tét.

Az akasz­tói ju­hász min­dent meg­tett, hogy rendbe hozza az éle­tét, ám az el­ső­fokú bí­ró­sági íté­let min­dent tönk­re­tett.

Így vettek végső búcsút a váratlanul elhunyt magyar színésztől

Így vettek végső búcsút a váratlanul elhunyt magyar színésztől

Csa­ládja, hoz­zá­tar­to­zói, ba­rá­tai végső bú­csút vet­tek Benkő Gé­zá­tól.

Csa­ládja, hoz­zá­tar­to­zói, ba­rá­tai és szí­nész­tár­sai végső bú­csút vet­tek Benkő Gé­zá­tól.

Kiderült, ki őrzi Stadler József végrendeletét

Kiderült, ki őrzi Stadler József végrendeletét

Ál­lan­dóan di­cse­ke­dett a hölgy­ről.

Józsi bácsi ál­lan­dóan di­cse­ke­dett a rej­té­lyes, fi­a­tal hölgy­ről. Így szinte biz­tos, hogy az egy­kor mil­li­ár­dos üz­let­em­ber vég­ren­de­le­tét is nála kell ke­resni...

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át.

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át, ami­kor ke­nyérre sem fu­totta, mégis bol­dog volt.

Szívbemarkoló fotók Stadler József akasztói otthonából!

Szívbemarkoló fotók Stadler József akasztói otthonából!

Az akasz­tói ju­hász nyo­mo­rú­sá­gos kö­rül­mé­nyek kö­zött élte élete utolsó idő­sza­kát.

Az akasz­tói ju­hász nyo­mo­rú­sá­gos kö­rül­mé­nyek kö­zött élte élete utolsó idő­sza­kát.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Tragikus hírt jelentett be a család: elhunyt a világhírű színész

Tragikus hírt jelentett be a család: elhunyt a világhírű színész

A sztár szí­nész­ként, éne­kes­ként ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el, az utóbbi idő­ben be­teg­sége miatt szen­ve­dett.

A sztár szí­nész­ként, éne­kes­ként ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el, az utóbbi idő­ben be­teg­sége miatt szen­ve­dett.

Tragikus hír: Váratlanul meghalt az ismert magyar művész

Tragikus hír: Váratlanul meghalt az ismert magyar művész

Búcsú nél­kül, örökre tá­vo­zott...

Hir­te­len, búcsú nél­kül örökre tá­vo­zott az is­mert fes­tő­mű­vész és ide­gen­ve­zető.

Temetőben jártunk: Ezt tette Torgyán József sírjával az özvegy!

Temetőben jártunk: Ezt tette Torgyán József sírjával az özvegy!

Tíz hó­nap­pal ez­előtt hunyt el a po­li­ti­kus, aki no­vem­ber 16-án lett volna 85 éves! Öz­ve­gye így tisz­tel­gett férje em­léke előtt!

Kiderült, hol és mikor temetik el a Jóban Rosszban sztárját!

Kiderült, hol és mikor temetik el a Jóban Rosszban sztárját!

A nép­szerű szí­nész csa­ládja küldte el a gyász­köz­le­ményt a Ko­má­romi Jókai Szín­ház­nak.

A nép­szerű szí­nész csa­ládja küldte el a gyász­köz­le­ményt a Ko­má­romi Jókai Szín­ház­nak.

Családja jelentette be: életét vesztette a népszerű énekesnő

Családja jelentette be: életét vesztette a népszerű énekesnő

Sze­ret­tei kö­ré­ben, ott­ho­ná­ban hunyt el a mű­vésznő, akit több so­ro­zat­ból is is­mer­het a kö­zön­ség.

Sze­ret­tei kö­ré­ben, ott­ho­ná­ban hunyt el a mű­vésznő, akit több so­ro­zat­ból is is­mer­het a kö­zön­ség.

Megjósolható volt a Jóban Rosszban sztárjának tragikus korai halála!

Megjósolható volt a Jóban Rosszban sztárjának tragikus korai halála!

So­ro­zat­beli fe­le­sége sze­rint sok min­den ki­ol­vas­ható a szí­nész no­vel­lá­i­ból, ver­se­i­ből.

Elhunyt a színészlegenda, több mint 40 filmben és sorozatban szerepelt

Elhunyt a színészlegenda, több mint 40 filmben és sorozatban szerepelt

91 éves ko­rá­ban meg­halt Earle Hyman, aki New Jer­sey-i ott­ho­ná­ban haj­totta végső nyu­ga­lomra fejét.

Szörnyű tragédia, ez okozhatta Benkő Géza halálát

Szörnyű tragédia, ez okozhatta Benkő Géza halálát

Sötét gon­do­la­tok kí­noz­ták, ret­te­ne­te­sen ag­gó­dott a Jóban Rossz­ban szí­né­sze.

Sötét gon­do­la­tok kí­noz­ták, ret­te­ne­te­sen ag­gó­dott a Jóban Rossz­ban szí­né­sze. Benkő Géza szíve a szín­pa­don ált meg a hét­vé­gén. 48 éves ko­rá­ban érte a halál... Kol­lé­ga­nője, Cseke Ka­tinka azt mondta, kép­te­len el­fo­gadni, hogy a mű­vész nincs többé.

Szívbemarkoló! Így gyászolja Szabó Zsófi a ma tragikusan elhunyt Jóban Rosszban színészt!

Szívbemarkoló! Így gyászolja Szabó Zsófi a ma tragikusan elhunyt Jóban Rosszban színészt!

Fáj­dal­mas búcsú.

Gyá­szol a Jóban Rossz­ban, gyá­szol­nak a kol­lé­gák! Éle­té­nek 49. élet­évé­ben ma vá­rat­la­nul el­hunyt Benkő Géza, aki Szá­raz Emil­ként közel öt éven át bol­do­gí­totta Csil­lag­kút éle­tét.

Szomorú hír érkezett: hosszú betegség után elhunyt a népszerű zenész

Szomorú hír érkezett: hosszú betegség után elhunyt a népszerű zenész

A count­ry­éne­kes a kór­ház­ban hunyt el 85 éves ko­rá­ban.

A count­ry­éne­kes a kór­ház­ban hunyt el 85 éves ko­rá­ban.

Most kaptuk: szörnyethalt a színpadon a magyar színész

Most kaptuk: szörnyethalt a színpadon a magyar színész

A 48 éves szlo­vá­kiai ma­gyar szín­mű­vész tel­je­sen vá­rat­la­nul hunyt el.

Rettegés a kórházban: Hajszálon függött a sztárgyerekek élete

Rettegés a kórházban: Hajszálon függött a sztárgyerekek élete

A ko­ra­szü­lés szinte nép­be­teg­ség.

Ma­gyar­or­szá­gon a ko­ra­szü­lés szinte nép­be­teg­ség, hi­szen min­den ti­ze­dik új­szü­lött idő előtt jön a vi­lágra.

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele az élete leg­na­gyobb csa­ló­dá­sát hozó kap­cso­la­tába.

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni!

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el teg­nap Som La­jos­tól ro­ko­nai.

Fájdalmas évforduló: Ma tíz éve ment el a világhírű magyar írónő

Fájdalmas évforduló: Ma tíz éve ment el a világhírű magyar írónő

Ő volt azon kevés ma­gyar írók egyike, akik­nek művei nem­zet­közi si­ke­re­ket hoz­tak.

Egyik könyve fel­ke­rült a New York Times 10-es lis­tá­jára is.

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott...

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott, ami­kor Ná­nási Pál­nál már be­telt a pohár. Az is­mert fo­tó­mű­vész ko­mo­lyan rá­ijesz­tett fe­le­sé­gére a ter­vé­vel.

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében!

A mel­lő­zött­ség de­pressziót szült, ami egyre mé­lyebb lelki ál­la­potba so­dorta az el­is­mert éne­kest.

Megrázó videó: Így búcsúzott lánya Som Lajostól

Megrázó videó: Így búcsúzott lánya Som Lajostól

Som Lajos lánya némán kí­sérte sze­re­tett édes­apja ham­vait a Far­kas­réti te­me­tő­ben pén­tek dél­után.

Som Lajos lánya némán kí­sérte sze­re­tett édes­apja ham­vait a Far­kas­réti te­me­tő­ben pén­tek dél­után. Nikit össze­törte a gyász.

Ezek a sztárok vettek végső búcsút Som Lajostól!

Ezek a sztárok vettek végső búcsút Som Lajostól!

A Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak te­me­té­sére szá­mos hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, meg­ren­dül­ten bú­csúz­tat­ták a le­gen­dát.

A Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak te­me­té­sére szá­mos hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, meg­ren­dül­ten bú­csúz­tat­ták a le­gen­dát.

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

A te­me­tés körül ki­ala­kult csa­ládi bot­rány el­le­nére is sokan kí­sér­ték utolsó út­jára a Pi­ra­mis ze­ne­kar ala­pí­tó­ját.

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

Felépült súlyos betegségéből a nemzet színésze

Ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat...

A szí­nésznő ott­ho­ná­ban fo­gadta la­pun­kat, és olyan derűs ter­mé­sze­tes­ség­gel be­szélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról, mintha csak egy bo­hó­zat fő­sze­re­pé­ben lenne.

Megható üzenetet küldött Tóth Vera elhunyt barátjának

Megható üzenetet küldött Tóth Vera elhunyt barátjának

Úgy hi­ány­zol, hogy néha be­le­ge­be­dünk, üzeni az éne­kesnő, aki kép­te­len fel­esz­mélni a mély gyász­ból

Úgy hi­ány­zol, hogy néha be­le­ge­be­dünk, üzeni az éne­kesnő, aki kép­te­len fel­esz­mélni a mély gyász­ból

Zokogva beszélt életéről Aradszky özvegye

Zokogva beszélt életéről Aradszky özvegye

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes öz­ve­gye szinte egyet­len percre sem hagyta el ott­ho­nát a tra­gé­dia óta.

A 82 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes öz­ve­gye szinte egyet­len percre sem hagyta el ott­ho­nát a tra­gi­kus nap óta.

Titkolja lánya elől, mégis kitudódott: Súlyos beteg Székhelyi József

Titkolja lánya elől, mégis kitudódott: Súlyos beteg Székhelyi József

Né­hány nap­pal ez­előtt tudta meg a sok­koló di­ag­nó­zist, de nem akarja, hogy saj­nál­ják.

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Nincs elég tű­zi­fá­juk...

Az idős szí­nész sorsa egyre ne­he­zebbre for­dul mióta bör­tönbe zár­ták az őt meg­verő fiát. Most attól fél, hogy meg­fagy, mert nincs elég tű­zi­fá­juk.

Friss hírek a Szomszédok Etusáról: három baleset is érte

Friss hírek a Szomszédok Etusáról: három baleset is érte

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl Csű­rös Ka­rola. Mégis az a leg­na­gyobb vágya, hogy vissza­tér­jen a szín­padra.

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl Csű­rös Ka­rola. Mégis az a leg­na­gyobb vágya, hogy vissza­tér­jen a szín­padra.

Tagad a világsztár: Brad Pitt mégsem lépett tovább?

Tagad a világsztár: Brad Pitt mégsem lépett tovább?

Ko­ráb­ban már össze­hoz­ták a nála több mint 20 évvel fi­a­ta­labb mo­na­cói her­ceg­nő­vel, ő azon­ban cá­folja a plety­ká­kat.

Ko­ráb­ban már össze­hoz­ták a nála több mint 20 évvel fi­a­ta­labb mo­na­cói her­ceg­nő­vel, ő azon­ban cá­folja a plety­ká­kat.

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és azt mondja, har­col, hogy képes le­gyen ját­szani és apuka tud­jon ma­radni.

Megrázó vallomás: így dolgozta fel Flipper Öcsi halálát a húga!

Megrázó vallomás: így dolgozta fel Flipper Öcsi halálát a húga!

Rend­kí­vül meg­rázta bátyja ha­lála.

Marót Vikit rend­kí­vül meg­rázta bátyja 2008-as ha­lála, a vesz­te­sé­get sa­já­tos módon fo­gadta el.

Kiderült, mi okozta a világhírű énekes halálát

Kiderült, mi okozta a világhírű énekes halálát

Az 57 éves Chuck Mos­ley-ra hol­tan ta­lált rá múlt csü­tör­tö­kön élet­társa, Pip Logan és egy ba­rátja. Akkor még nem le­he­tett tudni, mi okozta ha­lá­lát.

Munkába menekül botrányai után a magyar énekesnő

Munkába menekül botrányai után a magyar énekesnő

Az éne­kesnő mára túl van a ne­he­zén.

Az éne­kesnő mára túl van élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, min­den ere­jé­vel a ze­nére és kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Mádai Vivien elmondta, miért kellett pszichológushoz járnia!

Mádai Vivien elmondta, miért kellett pszichológushoz járnia!

Szak­em­ber se­gít­sé­gére volt szük­sége.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek éle­té­ben két­szer volt szük­sége szak­em­ber se­gít­sé­gére.

Gyász, fiatalon meghalt a gyönyörű magyar modell

Gyász, fiatalon meghalt a gyönyörű magyar modell

Mind­össze 31 éves volt.

Mind­össze 31 éves volt. Ba­rá­tai és kol­lé­gái is gyá­szol­ják.

Megtörte a csendet Somló özvegye: Most fáj a legjobban a hiánya!

Megtörte a csendet Somló özvegye: Most fáj a legjobban a hiánya!

Nagy a ké­szü­lő­dés a mű­vész­vi­lág­ban és Somló Tamás csa­lád­já­ban egy­aránt!

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Mar­git néni alig ocsúd­ha­tott fel férje el­vesz­té­sé­ből, ami­kor meg­halt a lánya is. Most pedig el kell te­met­nie a fiát.

Mar­git néni alig ocsúd­ha­tott fel férje el­vesz­té­sé­ből, ami­kor meg­halt a lánya is. Most pedig el kell te­met­nie a fiát.

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

Családja most közölte a szomorú hírt: rákban hunyt el az énekes

Családja most közölte a szomorú hírt: rákban hunyt el az énekes

Az éne­kes ze­ne­kara vi­lág­hírű ban­dák­kal in­dult egy idő­ben, de meg­őrizte köz­vet­len­sé­gét.

Kitálalt Aradszky özvegye: Nem vagyok biztonságban!

Kitálalt Aradszky özvegye: Nem vagyok biztonságban!

Nagy vesz­te­sé­gek érték!

Éva asszonyt férje ha­lála előtt is nagy vesz­te­ség érte! Az öz­vegy el­mondta la­punk­nak, mi az oka annak, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban!

Helyszíni fotók, így búcsúztak kollégái Som Lajostól

Helyszíni fotók, így búcsúztak kollégái Som Lajostól

Egy­más után ér­kez­tek meg a le­gen­dás gi­tá­ros meg­em­lé­ke­zé­sére pá­lya­tár­sai.

Egy­más után ér­kez­tek meg a le­gen­dás gi­tá­ros meg­em­lé­ke­zé­sére pá­lya­tár­sai. Egy-egy szál vi­rág­gal ér­kez­tek a ra­jon­gók is a Rock­mú­ze­umba, hogy le­ró­ják ke­gye­le­tü­ket Som Lajos előtt. A Pi­ra­mis együt­tes ala­pí­tója ok­tó­ber 30-án, hosszú be­teg­ség után hunyt el.

Váratlanul elhunyt a legendás énekes

Váratlanul elhunyt a legendás énekes

A csa­lád köz­le­mé­nyé­ben az áll, hogy a ze­nész már hosszabb ideje jó­za­nul élt, de ha­lá­lá­nak oka a füg­gő­sé­gé­vel kap­cso­la­tos be­teg­sége volt.

A csa­lád köz­le­mé­nyé­ben az áll, hogy a ze­nész már hosszabb ideje jó­za­nul élt, de ha­lá­lá­nak oka a füg­gő­sé­gé­vel kap­cso­la­tos be­teg­sége volt.

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Temetőben jártunk: Ezt tették gyermekei Czeizel Endre sírjával!

Meg­ható aján­dék...

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak! Az Óbu­dai te­me­tő­ben jár­tunk, eze­ket ta­lál­tuk a síron!

Döntött a család, nem teljesülhet Som Lajos utolsó kívánsága!

Döntött a család, nem teljesülhet Som Lajos utolsó kívánsága!

Népes szer­tar­tást sze­re­tett volna.

A Pi­ra­mis együt­tes ala­pí­tója népes szer­tar­tást sze­re­tett volna, ám végül Karda Bea és a lánya aka­rata győ­zött.

Itt a teljes igazság: Megszólalt Som Lajos lánya

Itt a teljes igazság: Megszólalt Som Lajos lánya

Forr­nak az in­du­la­tok Som Lajos csa­lád­já­ban. Lánya eddig ke­rülte a mé­diát, de ve­lünk ki­vé­telt tett és el­árulta, miért ha­rag­szik az öz­vegyre.

Forr­nak az in­du­la­tok Som Lajos csa­lád­já­ban. Lánya eddig ke­rülte a mé­diát, de ve­lünk ki­vé­telt tett és el­árulta, miért ha­rag­szik apja öz­ve­gyére.

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

A Visz­kis, saját be­val­lása sze­rint, sok­szor el­nézte anyja té­ve­dé­seit, de jó ideje már hal­lani sem akar fe­lőle.

A Visz­kis, saját be­val­lása sze­rint, sok­szor el­nézte anyja té­ve­dé­seit, de jó ideje már hal­lani sem akar fe­lőle.

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Magára maradt Klapka György legkisebb fia, üres lakásban nyomorog

Egész éle­té­ben ma­gá­nyos volt, és sen­kire nem szá­mít­ha­tott.

Az Arany­em­ber gyer­meke népes csa­lád­ban nőtt fel, de egész éle­té­ben ma­gá­nyos volt.

Szívszorító szavakkal emlékezett az édesanyja Som Lajosról!

Szívszorító szavakkal emlékezett az édesanyja Som Lajosról!

A ze­nész édes­anyja már mind­két gyer­me­két el­vesz­tette, egye­dül uno­kája és volt menye tartja benne a lel­ket.

Könnyeivel küszködve beszélt édesapjáról Kerényi Miklós Máté

Könnyeivel küszködve beszélt édesapjáról Kerényi Miklós Máté

Apját meg­döb­bentő vá­dak­kal il­let­ték.

A szí­nész lát­ha­tóan rend­kí­vül nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, ami­óta Kerót töb­ben meg­döb­bentő vá­dak­kal il­let­ték.

Újabb szörnyű veszteség érte II. Erzsébet királynőt

Újabb szörnyű veszteség érte II. Erzsébet királynőt

A 91 éves ural­kodó el­veszti ba­rá­tait.

A 91 éves ural­kodó ba­rá­tai közül egyre töb­ben men­nek el, neki pedig szembe kell néz­nie a gyás­szal.

Szomorú hírt kaptunk: hirtelen elhunyt a slágerszerző énekes

Szomorú hírt kaptunk: hirtelen elhunyt a slágerszerző énekes

Min­denki is­mer­hette.

A ze­nész leg­hí­re­sebb slá­ge­rét min­denki is­mer­hette, hi­szen ren­ge­teg fel­dol­go­zás is ké­szült be­lőle.

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték...

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel.

Bejelentette a család, ide temetik Som Lajost

Bejelentette a család, ide temetik Som Lajost

A le­genda 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

A le­genda 70 éves ko­rá­ban hunyt el, hosszú be­teg­ség után.

Gyászolnak a sztárok: otthonában hunyt el a népszerű filmes

Gyászolnak a sztárok: otthonában hunyt el a népszerű filmes

Az auszt­rál fil­mes 95 évet élt.

Az auszt­rál fil­mes több mint 290 epi­zód­hoz szer­zett zenét.

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

Pápai Joci kisfia sokkot kapott a stúdióban

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

A nép­szerű éne­kest saját kisfia sem is­merte fel va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Za­lán­nál el­tö­rött a mé­cses.

Édesanyja jelentette be: egyedül, otthonában halt meg a szépségkirálynő

Édesanyja jelentette be: egyedül, otthonában halt meg a szépségkirálynő

A mo­dell élete gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott a győz­tes ver­seny után.

A mo­dell élete gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott a győz­tes ver­seny után.

Megkönnyezi, aki arra jár: Ezt hagyta maga után Berek Kati!

Megkönnyezi, aki arra jár: Ezt hagyta maga után Berek Kati!

Itt is tisz­te­leg­he­tünk az el­hunyt mű­vésznő em­léke előtt... Te is meg­lá­to­gat­ha­tod a meg­ható em­lék­mű­vet!

Itt is tisz­te­leg­he­tünk az el­hunyt mű­vésznő em­léke előtt... Te is meg­lá­to­gat­ha­tod a meg­ható em­lék­mű­vet!

Tragikusan fiatalon halt meg a gyönyörű modell a divatbemutató után

Tragikusan fiatalon halt meg a gyönyörű modell a divatbemutató után

A fi­a­tal ha­lála előtt rosszul­létre pa­nasz­ko­dott édes­any­já­nak.

A fi­a­tal szép­ség né­hány nap­pal ha­lála előtt rosszul­létre pa­nasz­ko­dott édes­any­já­nak.

Fájdalmas szakítás: barátja hagyta ott a gyönyörű énekesnőt

Fájdalmas szakítás: barátja hagyta ott a gyönyörű énekesnőt

Egy ideje már el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól.

Egy ideje már el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól, így egy­ér­telmű volt, hogy a kap­cso­lat­nak vége. Pon­tot pedig The We­eknd tett a vé­gére.

Tragédia, összeomlott a gyásztól Antonio Banderas

Tragédia, összeomlott a gyásztól Antonio Banderas

Le­sújtó hírt ka­pott.

A Fa­ce­boo­kon tette közzé a le­sújtó hírt.

Most jött a hír: életét vesztette a Jászai-díjas magyar színésznő

Most jött a hír: életét vesztette a Jászai-díjas magyar színésznő

A Já­szai-díjas szí­nész­nőt gyá­szolja a mű­vész­vi­lág. A mű­vésznő az elő­adá­sok­nak élt, a sze­rel­met is egy be­ugró al­kal­má­val ta­lálta meg.

A Já­szai-díjas szí­nész­nőt gyá­szolja a mű­vész­vi­lág. A mű­vésznő az elő­adá­sok­nak élt, a sze­rel­met is egy be­ugró al­kal­má­val ta­lálta meg.

Megrázó részlet derült ki Aradszky László halálával kapcsolatban

Megrázó részlet derült ki Aradszky László halálával kapcsolatban

Az egész csak a vé­let­le­nen múlt? Ez tör­tént az utolsó este!

Az egész csak a vé­let­le­nen múlt? Ez tör­tént az utolsó este!

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Fájdalmas vallomás: megbánta hűtlenségét a színész, nem tehet semmit

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét.

Óri­ási bak­lö­vés­nek tartja, hogy meg­csalta fe­le­sé­gét.

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese, pél­da­képe és út­mu­ta­tója.

Családi dráma: Férje nélkül utazott el Ördög Nóra

Családi dráma: Férje nélkül utazott el Ördög Nóra

A tel­jes csa­lád­já­val in­dult volna útnak.

Áp­ri­lis­ban a leg­na­gyobb ti­tok­ban in­dult el az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása. A TV2 mű­sor­ve­ze­tője tel­jes csa­lád­já­val in­dult volna útnak, de a sors köz­be­szólt.

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Mindenszentek: Meggyalázták Klapka György sírját!

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni...

Nem hagy­ják bé­ké­ben nyu­godni Klapka Györ­gyöt! Öz­ve­gye hiába tesz meg min­dent azért, hogy ren­de­zett le­gyen a sír, van­nak, akik ezt csep­pet sem tisz­te­lik.

Megdöbbentő vallomást tett Som Lajos szomszédja

Megdöbbentő vallomást tett Som Lajos szomszédja

Könnyek kö­zött me­sélt az asszony.

A Ri­post mun­ka­tár­sai el­lá­to­gat­tak a hét­főn el­hunyt ze­nész nyol­ca­dik ke­rü­leti ott­ho­ná­hoz...

Szilágyi István: Nehéz lesz a karácsony a fiunk nélkül

Szilágyi István: Nehéz lesz a karácsony a fiunk nélkül

Az idős szí­nész na­gyon ne­he­zen vi­seli, hogy hiába tett meg min­dent, fiát nem en­gedte el a bí­ró­ság.

Az idős szí­nész na­gyon ne­he­zen vi­seli, hogy hiába tett meg min­dent, fiát nem en­gedte el a bí­ró­ság.

Tragédiák sora a magyar sztárvilágban

Tragédiák sora a magyar sztárvilágban

Ebben az évben mintha a sors több jó em­bert vett volna el tő­lünk.

Ebben az évben mintha a sors több em­bert vett volna el tő­lünk, mint eddig. Egy­más után ve­szí­tet­tünk el olyan híres ma­gya­ro­kat, akik­nek mun­kás­sága ma­ra­dandó.

Drámai részletek: Kiderült, ki ápolta Som Lajost

Drámai részletek: Kiderült, ki ápolta Som Lajost

Meg­ren­dítő in­for­má­ció!

Meg­ren­dítő in­for­má­ció ju­tott a Ri­post bir­to­kába.

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Ré­vész Sán­dor egy meg­ható poszt­tal em­lé­ke­zett meg Som La­jos­ról.

Ré­vész Sán­dor egy meg­ható poszt­tal em­lé­ke­zett meg a hét­főn el­hunyt Som La­jos­ról.

Friss hírek érkeztek Törőcsik Mariról

Friss hírek érkeztek Törőcsik Mariról

A Nem­zet Szí­né­sze min­den­kire ala­po­san rá­ijesz­tett.

A Nem­zet Szí­né­sze min­den­kire ala­po­san rá­ijesz­tett, hi­szen az utóbbi he­tek­ben nem le­he­tett tudni, hogy szer­ve­zete képes lesz-e le­győzni a tü­dő­gyul­la­dást. A Ri­post újra meg­lá­to­gatta a szom­bat­he­lyi kór­ház­ban.

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Eddig nem le­he­tett sokat tudni a szí­nésznő és a her­cegnő vi­szo­nyá­ról, most azon­ban le­hullt a lepel.

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.