SZTÁR

LELKIZŐ

Nagy veszteség érte: nagymamáját gyászolja Judy

Nagy veszteség érte: nagymamáját gyászolja a népszerű magyar énekesnő

Kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból Judy!

Kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból Judy! Ma két éve, hogy el­vesz­tette nagy­ma­má­ját!

Megrázó részletek, így vesztette el édesanyját Pataky Attila

Megrázó részletek, így vesztette el édesanyját Pataky Attila

Föl­dön­túli ké­pes­sé­gei hasz­ná­la­tá­val se­gí­tette át a túl­vi­lágra édes­any­ját.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Pszichés betegségéről tálalt ki Dj Seherezádé, ezt tette magával

Pszichés betegségéről tálalt ki Dj Seherezádé, ezt tette magával

Eddig sosem is­mert tör­té­ne­tet tárt fel a múlt­já­ból! A ra­jon­gók is meg­le­pőd­tek.

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Na­gyon le­gyen­gült a Nem­zet Szí­né­sze, ezért kel­lett mi­ha­ma­rabbi dön­tést hoz­niuk a szak­em­be­rek­nek.

Na­gyon le­gyen­gült a Nem­zet Szí­né­sze, ezért kel­lett mi­ha­ma­rabbi dön­tést hoz­niuk a szak­em­be­rek­nek.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Megrázó vallomás: a halál torkából menekült meg Váradi Gyula

Megrázó vallomás: a halál torkából menekült meg Váradi Gyula

A ze­nész élet­mentő mű­té­ten esett át, a meg­pró­bál­ta­tá­sok­ról most be­szélt elő­ször nyil­vá­no­san.

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át.

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át min­den­nel, a sors nem adta meg neki az anya­ság örö­mét.

Férjét gyászolja Görbe Nóra

Férjét gyászolja Görbe Nóra

Egy évvel ez­előtt hunyt el a Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak férje. Azt mondja, hiába telt el 12 hónap, ma sincs túl a tör­tén­te­ken.

Egy évvel ez­előtt hunyt el a Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak férje. Azt mondja, hiába telt el 12 hónap, ma sincs túl a tör­tén­te­ken.

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Az éne­kes még egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta, pedig erre utol­jára évek­kel ez­előtt volt példa.

Az éne­kes még egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta, pedig erre utol­jára évek­kel ez­előtt volt példa.

Órákon belül visszakerült a kórházba a világhírű énekesnő

Órákon belül visszakerült a kórházba a világhírű énekesnő

A vi­lág­hírű Si­nead O'Con­nor nyíl­tan be­szélt arról, hogy ön­gyil­kos akar lenni. Csak a kór­ház­ban lehet biz­ton­ság­ban.

Most közölték: londoni kórházban hunyt el a népszerű színész

Most közölték: londoni kórházban hunyt el a népszerű színész

A mű­vész két napig fe­küdt a kór­ház­ban, szer­ve­zete végül fel­adta a küz­del­met.

Kamerák előtt vallotta be a színésznő: rákos

Kamerák előtt vallotta be a színésznő: rákos

Most de­rült ki, hogy nem ha­tott a ke­ze­lés. A szí­nésznő ettől füg­get­le­nül még re­mény­ke­dik a gyó­gyu­lás­ban, al­ter­na­tív gyógy­mó­do­kat keres.

Most de­rült ki, hogy nem ha­tott a ke­ze­lés. A szí­nésznő ettől füg­get­le­nül még re­mény­ke­dik a gyó­gyu­lás­ban, al­ter­na­tív gyógy­mó­do­kat keres.

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt.

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt, hogy meg­él­hesse az anya­ság örö­meit, mire végül fel­adta a küz­del­met...

Elképesztő fotó került elő Stahl Juditról, 2003-ból!

Elképesztő fotó került elő Stahl Juditról, 2003-ból!

Az üz­let­asszony ak­ko­ri­ban le­vet­kőzte a ko­moly­sá­gát, és egy iga­zán vic­ces pro­duk­ci­ó­ban tett ta­nú­sá­got a hu­mo­rá­ról.

Az üz­let­asszony ak­ko­ri­ban le­vet­kőzte a ko­moly­sá­gát, és egy iga­zán vic­ces pro­duk­ci­ó­ban tett ta­nú­sá­got a hu­mo­rá­ról.

Rejtélyes halál miatt gyászolnak ma a Szomszédok sztárjai

Rejtélyes halál miatt gyászolnak ma a Szomszédok sztárjai

Au­gusz­tus 12-e egy szo­morú nap.

Au­gusz­tus 12-e im­má­ron négy éve szo­morú nap a te­le­re­gény sze­rep­lői szá­mára. Ért­he­tet­len halál miatt gyá­szol­nak.

Kitalálod, melyik filmjét forgatta Budapesten a 3 éve elhunyt sztár?

Kitalálod, melyik filmjét forgatta Budapesten a 3 éve elhunyt sztár?

Ma három éve hunyt el Robin Wil­li­ams Oscar-díjas szí­nész. Nem is gon­dol­nád, hogy mennyire sze­rette a ma­gya­ro­kat.

Súlyos döntés: nem harcol tovább a rákkal a magyar sztár

Súlyos döntés: nem harcol tovább a rákkal a magyar sztár

Már négy­szer le­győzte a rákot.

A 69 éves elő­adó­mű­vész már négy­szer le­győzte a rákot, most azon­ban már nem látja esé­lyes­nek magát a be­teg­ség­gel szem­ben.

Nem segíthettek: holtan esett össze a színpadon az ünnepelt énekes

Nem segíthettek: holtan esett össze a színpadon az ünnepelt énekes

A fi­a­tal ze­nész erős fáj­dal­mat ér­zett mel­lé­ben, de a vég­ső­kig küz­dött a rosszul­lét­tel.

Édesapja halála után a munkába menekült a magyar színésznő

Édesapja halála után a munkába menekült a magyar színésznő

Au­gusz­tus 10-én ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját Básti Juli.

Csü­tör­tö­kön ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját Básti Juli. A mű­vésznő ekx­lu­zív in­ter­jút adott la­punk­nak.

Most közölték: súlyos betegségbe halt bele a legendás színész

Most közölték: súlyos betegségbe halt bele a legendás színész

Egy hó­nap­pal ez­előtt ke­rült kór­házba.

A film­sztár egy hó­nap­pal ez­előtt ke­rült kór­házba, azóta küz­döt­tek éle­té­ért.

Most jelentette be családja: holtan találták a nagybeteg műsorvezetőt

Most jelentette be családja: holtan találták a nagybeteg műsorvezetőt

Az éne­kes­ként is el­is­mert férfi évek óta küz­dött be­teg­sé­gé­vel. Ha­lál­híre meg­ren­dí­tette a mű­vész­vi­lá­got.

Újabb tragédia: Gyászol Zámbó Jimmy fia

Újabb tragédia: Gyászol Zámbó Jimmy fia

Zámbó Krisz­tián az in­ter­net­ről ér­te­sült róla, hogy egyik leg­na­gyobb ra­jon­gója vá­rat­lan el­hunyt.

Zámbó Krisz­tián az in­ter­net­ről ér­te­sült róla, hogy egyik leg­na­gyobb ra­jon­gója vá­rat­lan el­hunyt. Egye­lőre nem tudja mi tör­tén­he­tett a fi­a­tal nővel.

Szörnyű látvány: egy pizzéria előtt találtak rá az énekes holttestére

Szörnyű látvány: egy pizzéria előtt találtak rá az énekes holttestére

A rend­őr­ség gyil­kos­ság miatt in­dí­tott nyo­mo­zást. Az ál­do­zat 28 éves volt.

A rend­őr­ség gyil­kos­ság miatt in­dí­tott nyo­mo­zást. Az ál­do­zat még csak 28 éves volt.

Básti Juli őszinte vallomása: én voltam az osztály hülyéje

Básti Juli őszinte vallomása: én voltam az osztály hülyéje

Hat­van éves lesz a mű­vésznő.

Au­gusz­tus 10-én ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját a Kos­suth-díjas mű­vésznő. Básti Juli a jeles év­for­duló al­kal­má­ból exk­lu­zív in­ter­jút adott la­punk­nak.

Feladta a harcot: véget akar vetni életének a népszerű énekesnő

Feladta a harcot: véget akar vetni életének a népszerű énekesnő

Sok­koló be­je­len­tést tett a sztár, ko­mo­lyan fon­tol­gatja az ön­gyil­kos­sá­got. Nem lát más ki­utat.

Ettől retteg a 71 éves rocklegenda

Ettől retteg a 71 éves rocklegenda

Szinte hi­he­tet­len, de a Bat­rice ze­ne­kar front­em­bere már 71 éves, a banda pedig éppen jö­vőre ün­nepli majd fenn­ál­lá­sá­nak negy­ve­ne­dik év­for­du­ló­ját.

Szinte hi­he­tet­len, de a Bat­rice ze­ne­kar front­em­bere már 71 éves, a banda pedig éppen jö­vőre ün­nepli majd fenn­ál­lá­sá­nak negy­ve­ne­dik év­for­du­ló­ját.

Most derült ki: súlyos kérdést tett fel halála előtt Diana egy papnak

Most derült ki: súlyos kérdést tett fel halála előtt Diana egy papnak

A her­ceg­nőt ro­man­ti­kus ér­zé­sek fűz­ték musz­lim ba­rát­já­hoz.

A her­ceg­nőt ro­man­ti­kus ér­zé­sek fűz­ték musz­lim ba­rát­já­hoz, de egy dolog miatt na­gyon ag­gó­dott.

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját, aki­hez gyak­ran kijár a te­me­tőbe.

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

A szí­nész ki­tö­röl­he­tet­len em­lé­ke­ket ha­gyott maga után, leg­jobb ba­rátja a mai napig gon­dol rá.

Keményen büntetné az állatkínzókat Gregor Bernadett és Molnár Anikó!

Keményen büntetné az állatkínzókat Gregor Bernadett és Molnár Anikó!

Fon­tos­nak tart­ják, hogy a hír­ne­vü­ket a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nál­ják fel.

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy a hír­ne­vü­ket a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nál­ják fel.

Gyászol a magyar műsorvezető: "Utólag tudtam meg, mennyire szeretlek"

Gyászol a magyar műsorvezető: "Utólag tudtam meg, mennyire szeretlek"

Már nem tudja fel­kö­szön­teni szü­le­tés­nap­ján sze­re­tett édes­any­ját...

Már nem tudja fel­kö­szön­teni szü­le­tés­nap­ján sze­re­tett édes­any­ját...

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Összefogást hirdettek a halálos kórral küzdő magyar zenészért

Az un­derg­round zenei vi­lág­ban is­mert és nép­szerű ze­ne­kar do­bosa ádáz küz­del­met foly­tat a rák ellen.

Az un­derg­round zenei vi­lág­ban is­mert és nép­szerű ze­ne­kar do­bosa ádáz küz­del­met foly­tat a rák ellen.

Gyászol a nemzet: Váratlanul elhunyt a legendás magyar artista

Gyászol a nemzet: Váratlanul elhunyt a legendás magyar artista

Ismét fe­kete zászló leng a Fő­vá­rosi Nagy­cir­ku­szon, el­hunyt az ar­tis­ta­szakma "Vili bá­csija".

55 éve nincs köztünk Marilyn Monroe

55 éve nincs köztünk Marilyn Monroe

Olyan meg­ha­tá­rozó ikon, mint ő, nem sok szü­le­tett azóta sem.

Sz­tá­rok jön­nek-men­nek, de olyan meg­ha­tá­rozó ikon, mint Ma­ri­lyn Mon­roe, nem sok szü­le­tett azóta sem.

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Fér­jéért ag­gó­dik Pécsi Il­dikó.

Bár Pécsi Il­dikó az, aki kény­te­len bí­ró­ságra járni egy­kori menye miatt, fér­jét, Szűcs La­jost job­ban meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Szomorú hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar író

Szomorú hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar író

A Ma­gyar Író­szö­vet­ség tagja 85 éves volt, csa­ládja, ba­rá­tai és kol­lé­gái gyá­szol­ják.

A Ma­gyar Író­szö­vet­ség tagja 85 éves volt, csa­ládja, ba­rá­tai és kol­lé­gái gyá­szol­ják.

Joshi hálószobatitka: így mentette meg a szex a házasságát?

Joshi hálószobatitka: így mentette meg a szex a házasságát?

A mű­sor­ve­zető szí­ve­sen ad ta­ná­cso­kat má­sok­nak, és úgy néz ki, hogy a saját pár­kap­cso­lati prob­lé­má­ját is si­ke­re­sen meg­ol­dotta.

Dühből írt dalt Cserpes Laura

Dühből írt dalt Cserpes Laura

Cser­pes Laura mun­kás­sága új sza­kaszba ért.

Cser­pes Laura mun­kás­sá­gá­nak azon sza­ka­szá­hoz ért, ami­kor már fel­meri vál­lalni gyen­ge­sé­geit és szembe mer nézni azok­kal a szte­reo­tí­pi­ák­kal, ame­lyek­kel évek óta meg­bé­lye­ge­zik.

Halálos balesetet szenvedett a szuperszexi instamodell

Halálos balesetet szenvedett a szuperszexi instamodell

Bru­tá­lis bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Orosz­or­szág nép­szerű ins­ta­mo­dellje.

Bru­tá­lis bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Orosz­or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb ins­ta­mo­dellje.

Fájdalmas vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Fájdalmas vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Bár férje el­vesz­tése óta meg­acé­lo­so­dott a lelke, új társ­ról egy­előre hal­lani sem akar a Linda so­ro­zat sztárja.

Bár férje el­vesz­tése óta meg­acé­lo­so­dott a lelke, új társ­ról egy­előre hal­lani sem akar a Linda so­ro­zat sztárja.

Bálint gazda: életem utolsó percéig szolgálni szeretnék

Bálint gazda: Életem utolsó percéig szolgálni szeretnék

98 éves lett az or­szág ker­té­sze.

Bá­lint Gyuri bácsi, vagy ahogy az egész or­szág is­meri, Bá­lint gazda, pén­te­ken ün­ne­pelte 98. szü­le­tés­nap­ját.

Csúnyán átverték a gyönyörű időjóst

Csúnyán átverték a gyönyörű időjóst

A csi­nos mű­sor­ve­zető első sze­rel­mé­ről val­lott.

A csi­nos mű­sor­ve­zető első sze­rel­mé­ről val­lott, amely ko­moly el­ha­tá­ro­zásra jut­tatta őt ka­masz lány­ként.

Nincs béke: Oszter Sándor nem békül lányával

Nincs béke: Oszter Sándor nem békül lányával

Egy pil­la­natra ugyan úgy tűn­he­tett, hogy az egy éve ha­ra­gos apa-lánya vi­szony ren­de­ződ­het, de a szí­nész nem enged és nem békül.

Egy pil­la­natra ugyan úgy tűn­he­tett, hogy az egy éve ha­ra­gos apa-lánya vi­szony ren­de­ződ­het, de a szí­nész nem enged és nem békül.

Szilágyi János megrázó vallomása: Belátható közelségben van a halál

Szilágyi János megrázó vallomása: Belátható közelségben van a halál

A le­gen­dás té­vést túl a nyolc­va­non egyre in­kább fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás.

A le­gen­dás té­vést túl a nyolc­va­non egyre in­kább fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás.

Szívszorító üzenettel búcsúzott az elhunyt énekestől gyászoló felesége

Szívszorító üzenettel búcsúzott az elhunyt énekestől gyászoló felesége

A Lin­kin Park éne­kese egy hete ve­tett véget a saját éle­té­nek, azóta sokan meg­szó­lal­tak és őszin­tén val­lot­tak fáj­dal­muk­ról.

Ma 11 éve hunyt el a Szomszédok legendás színésze

Ma 11 éve hunyt el a Szomszédok legendás színésze

Ma is be­töl­tet­le­nül tá­tong az az űr, amit a 86 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nészó­rás ha­gyott maga után.

Ma is be­töl­tet­le­nül tá­tong az az űr, amit a 86 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nészó­rás ha­gyott maga után.

Sokkoló részletek a múltból: Diana temetéséről tálalt ki a testvér

Sokkoló részletek a múltból: Diana temetéséről tálalt ki a testvér

Diana her­cegnő öccsé­nek fáj­dal­mát nem eny­híti az idő.

Diana her­cegnő öccsé­nek fáj­dal­mát nem eny­híti az idő. Nő­vére te­me­té­sé­nek em­léke máig kí­sérti.

Most kaptuk a hírt: elhunyt a legendás rajzfilmes

Most kaptuk a hírt: elhunyt a legendás rajzfilmes

Walt Dis­ney jó­ba­rátja két hete még nyil­vá­nos sze­rep­lé­sen vett részt.

Walt Dis­ney jó­ba­rátja két hete még nyil­vá­nos sze­rep­lé­sen vett részt, a rajzfilm­gyár azon­ban most szo­morú hírt kö­zölt Marty Sk­lar­ról.

Fájdalmas év: megtörték a csendet Somló Tamás ikerfiai!

Fájdalmas év: megtörték a csendet Somló Tamás ikerfiai!

Méltó módon ápol­ják az em­lé­két.

Az éne­kes gyer­me­ke­i­ből elő­tör­tek az apjuk ha­lá­la­kor ta­pasz­talt fáj­dal­mas ér­zé­sek, de úgy dön­töt­tek, méltó módon ápol­ják az em­lé­két.

Mély gyászban a szülinapos Jennifer Lopez

Mély gyászban a szülinapos Jennifer Lopez

Szo­morú hír­rel kell szem­be­néz­nie.

A sztár 48. szü­le­tés­nap­ját hét­főn még fan­tasz­ti­kus bu­li­val ün­ne­pelte, most azon­ban szo­morú hír­rel kell szem­be­néz­nie.

Ezek voltak Schubert Éva temetésének legdrámaibb pillanatai

Ezek voltak Schubert Éva temetésének legdrámaibb pillanatai

Pá­lya­tár­sai is bú­csúz­tak.

Csa­ládja, ba­rá­tai, pá­lya­tár­sai és tisz­te­lői vet­tek végső bú­csút Schu­bert Éva Kos­suth-díjas szín­mű­vész­től.

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

Törőcsik Mari a kórházi ágyon tett ígéretet Bodroginak

A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Tö­rő­csik Mari hetek óta csak volt fér­jé­nek en­gedi, hogy meg­lá­to­gassa, és a te­le­font is csak neki veszi fel. A két le­genda most egyez­sé­get kö­tött.

Szívszorító fotók: Így búcsúztak temetésén Schubert Évától

Szívszorító fotók: Így búcsúztak temetésén Schubert Évától

Éle­té­nek 86. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás szí­nésznő, te­me­té­sét csü­tör­tö­kön tar­tot­ták Bu­da­pes­ten.

Éle­té­nek 86. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás szí­nésznő, te­me­té­sét csü­tör­tö­kön tar­tot­ták.

Aggódnak a barátok: minden segítséget elutasít Paudits Béla!

Aggódnak a barátok: minden segítséget elutasít Paudits Béla!

A szí­nész nagy­be­teg.

A szí­nész nagy­be­teg, ám hiába a jó­aka­rók pró­bál­ko­zása, nem en­gedi, hogy ja­vít­sa­nak az élet­kö­rül­mé­nyein.

Curtis vallomása: Lyukas szívvel születtem

Curtis vallomása: Lyukas szívvel születtem

Gyer­me­kek­nek ado­má­nyoz­nak...

A nép­szerű rap­per és já­ték­part­nere úgy dön­töt­tek, je­len­tős össze­get ado­má­nyoz­nak egy a szív­be­teg gyer­me­ke­ket se­gítő ala­pít­vány­nak nye­re­mé­nyük­ből.

Szomorú hír jött: autóbalesetben hunyt el a gyönyörű énekesnő

Szomorú hír jött: autóbalesetben hunyt el a gyönyörű énekesnő

Fel­fog­ha­tat­lan, ami a fi­a­tal és te­het­sé­ges éne­kes­nő­vel tör­tént.

Fel­fog­ha­tat­lan, ami a fi­a­tal és te­het­sé­ges éne­kes­nő­vel tör­tént. Már nem tud­tak se­gí­teni rajta...

Segélykérő hívás érkezett az énekes holtteste láttán, már nem tehettek semmit

Segélykérő hívás érkezett az énekes holtteste láttán, már nem tehettek semmit

A front­em­ber nem ha­gyott hátra bú­csú­le­ve­let.

A rend­őr­ség át­ku­tatta a la­kást, de a front­em­ber nem ha­gyott hátra bú­csú­le­ve­let.

Most közölték: legyőzte a kór, holtan találták a népszerű énekest

Most közölték: legyőzte a kór, holtan találták a népszerű énekest

Ra­jon­gói sze­rint az éne­kes ér­zel­mes da­la­i­val bár­kit le­éne­kelt. A mű­vész leu­ké­mi­á­val küz­dött.

Nem tudta feldolgozni fia halálát, ezért halt meg a legendás színész

Nem tudta feldolgozni fia halálát, ezért halt meg a legendás színész

A szí­nészt ho­tel­szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan: gyógy­szer-túl­ada­go­lás­ban halt meg.

Gyalázat, tömegsírba temethetik át Kozák Andrást

Gyalázat, tömegsírba temethetik át Kozák Andrást

Hi­va­ta­los úton nem ke­res­ték meg az öz­ve­gyet. Mind­össze egy cet­lit ra­gasz­tot­tak a sír­kőre.

Hi­va­ta­los úton nem ke­res­ték meg az öz­ve­gyet. Mind­össze egy cet­lit ra­gasz­tot­tak a sír­kőre.

Megrázó fotó: ebben a házban találták holtan a magyarok kedvenc énekesét

Megrázó fotó: ebben a házban találták holtan a magyarok kedvenc énekesét

A front­em­ber csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tok el­fed­ték az ab­la­ko­kat.

A front­em­ber csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tok el­fed­ték az ab­la­ko­kat. A ra­jon­gók vi­rá­go­kat vit­tek a ház­hoz.

Sírva vallott betegségéről az énekes: felismerhetetlen lett a kórtól

Sírva vallott betegségéről az énekes: felismerhetetlen lett a kórtól

Utál tü­körbe nézni.

A sztár­éne­kes csont­so­ványra fo­gyott, arca be­esett. Ő maga is utál tü­körbe nézni.

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Áp­ri­lis végén, 68 éve­sen hunyt el a szí­nész. Usz­tics Má­tyás­ról elő­ke­rült az utolsó fotó, me­lyet a ha­lála előtt ké­szí­tet­tek róla!

Áp­ri­lis végén, 68 éve­sen hunyt el a szí­nész. Usz­tics Má­tyás­ról elő­ke­rült az utolsó fotó, me­lyet a ha­lála előtt ké­szí­tet­tek róla!

Szörnyű döntés: Barátait követte a halálba a Linkin Park énekese

Szörnyű döntés: Barátait követte a halálba a Linkin Park énekese

Ma­gára ma­radt a dé­mon­jai el­leni küz­de­lem­ben ko­runk egyik leg­na­gyobb rock­sztárja, és a ha­lálba me­ne­kült.

Összeomlott Tóth Gabi exe

Összeomlott Tóth Gabi exe

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait.

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Őszin­tén val­lott...

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Min­den nap egy harc.

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Sok­kolta a vi­lá­got a hír: ön­gyil­kos lett Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park front­em­bere.

Sok­kolta a vi­lá­got a hír: ön­gyil­kos lett Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park front­em­bere. Így bú­csúz­nak tőle a ze­né­szek.

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Ezt senki nem gon­dolta volna.

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Szü­lő­vá­ro­sá­ban kon­cer­te­zik a köz­ked­velt ze­nész. A be­teg­ség­gel küzdő mű­vész ál­lítja, szá­mára ez a leg­jobb gyógyír.

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Bár a le­gen­dás szí­nész­nőt peres ügye kap­csán hív­ták meg az ATV stú­di­ó­jába, arra kérte a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy az utolsó egy per­cet en­ged­jék át neki...

Bár a le­gen­dás szí­nész­nőt peres ügye kap­csán hív­ták meg az ATV stú­di­ó­jába, arra kérte a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy az utolsó egy per­cet en­ged­jék át neki...

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent a hó­na­pok óta kór­házi ke­ze­lésre szo­ruló Tö­rő­csik Ma­ri­nak. Poszt­já­ban egy idé­zet is he­lyet ka­pott.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent a hó­na­pok óta kór­házi ke­ze­lésre szo­ruló Tö­rő­csik Ma­ri­nak.

Drámai vallomást tett a Viszkis rabló

Drámai vallomást tett a Viszkis rabló

A hosszú hetek alatt egyre csak meg­ér­le­lő­dött benne a gon­do­lat.

Amb­rus At­tila pár hete tért haza Ázsi­á­ból, ahol részt vett a TV2 ős­szel star­toló va­ló­ság­show-jában. A hosszú hetek alatt egyre csak ér­le­lő­dött benne a gon­do­lat, hogy ideje be­le­vágni a gyer­mek­vál­la­lásba.

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben a ra­va­tal­nál rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben a ra­va­tal­nál rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.