SZTÁR

LELKIZŐ

Most közölték: legyőzte a kór, holtan találták a népszerű énekest

Most közölték: legyőzte a kór, holtan találták a népszerű énekest

Ra­jon­gói sze­rint az éne­kes ér­zel­mes da­la­i­val bár­kit le­éne­kelt. A mű­vész leu­ké­mi­á­val küz­dött.

Nem tudta feldolgozni fia halálát, ezért halt meg a legendás színész

Nem tudta feldolgozni fia halálát, ezért halt meg a legendás színész

A szí­nészt ho­tel­szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan. Ex­fe­le­sége sze­rint gyógy­szer-túl­ada­go­lás­ban halt meg.

A szí­nészt ho­tel­szo­bá­já­ban ta­lál­ták hol­tan. Gyógy­szer-túl­ada­go­lás­ban halt meg.

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Összeomlott Tóth Gabi exe

Összeomlott Tóth Gabi exe

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Halott társuktól búcsúznak a világhírű zenészek

Sok­kolta a vi­lá­got a hír.

Sok­kolta a vi­lá­got a hír: ön­gyil­kos lett Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park front­em­bere. Az éne­kes nem csak hat gye­re­ket ha­gyott hátra...

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Búcsúdal, a tragédia előtt jelent meg a Linkin Park új dala

Ezt senki nem gon­dolta volna.

Ezt senki nem gon­dolta volna. A Lin­kin Park az éne­kes tra­gé­di­ája előtt két órá­val töl­tötte fel új klip­jét.

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

Hazatér a nagybeteg Benkő László

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Szü­lő­vá­ro­sá­ban kon­cer­te­zik a köz­ked­velt ze­nész. A be­teg­ség­gel küzdő mű­vész ál­lítja, szá­mára ez a leg­jobb gyógyír.

Szü­lő­vá­ro­sá­ban kon­cer­te­zik a köz­ked­velt ze­nész. A be­teg­ség­gel küzdő mű­vész ál­lítja, szá­mára ez a leg­jobb gyógyír.

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Meg­ható pil­la­na­tok a stú­di­ó­ban...

Bár a le­gen­dás szí­nész­nőt peres ügye kap­csán hív­ták meg az ATV stú­di­ó­jába, arra kérte a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy az utolsó egy per­cet en­ged­jék át neki...

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Megható üzenetet kapott Törőcsik Mari

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár egy, a szí­nész­le­gen­dát áb­rá­zoló pó­ló­ban üzent a hó­na­pok óta kór­házi ke­ze­lésre szo­ruló Tö­rő­csik Ma­ri­nak. Poszt­já­ban egy idé­zet is he­lyet ka­pott.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Így vettek végső búcsút Nagy Györgytől

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben a ra­va­tal­nál rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.

Meg­­ható szer­­tar­­tás ke­­re­­té­­ben a ra­va­tal­nál rót­­ták le tisz­­te­­le­­tü­­ket az is­­me­­rő­­sök és ro­­ko­­nok a le­gen­dás mű­sor­ve­zető előtt.

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Fá­bián Juli da­ga­na­tos beteg.

Fá­bián Juli kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd, ezért mondta le fel­lé­pé­seit.

Fábián Juli drámai vallomása: "Minek így élni?"

Fábián Juli: "Minek így élni?"

Őszin­tén be­szélt a be­teg­sé­gé­ről.

Teg­nap este óta min­den Fá­bián Juli meg­rázó val­lo­má­sá­val van tele: az éne­kesnő egy Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben tu­datta a vi­lág­gal, egy időre ismét el­tű­nik. Ko­ráb­ban sem tit­kolta, da­ga­na­tos be­teg­ség tá­madta meg...

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Most érkezett: Autóbalesetben elhunyt a népszerű zenész

Útról le­sod­ródó ka­mion be­le­csa­pó­dott a ze­ne­kar or­szágút szé­lén álló, de­fek­tet ka­pott bu­szába.

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét.

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

Kollégája jelentette be a szomorú hírt: elhunyt a világhírű rendező

Kollégája jelentette be a szomorú hírt: elhunyt a világhírű rendező

A zom­bifil­mek mű­fa­ját meg­te­remtő ren­dező és for­ga­tó­könyv­író 77 évet élt.

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

A ze­nész test­vére val­lott róla.

A le­gen­dás éne­kes test­vére val­lotta be, sok dolog van, ami­ről a ra­jon­gók nem tud­tak.

Hátba támadták: legjobb barátnőjével csalta férje az énekesnőt

Hátba támadták: legjobb barátnőjével csalta férje az énekesnőt

A vi­lág­sztár ret­tentő nehéz idő­sza­kon van túl.

A vi­lág­sztár ret­tentő nehéz idő­sza­kon van túl, de most úgy érzi, hogy kez­de­nek rendbe jönni a dol­gai.

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

Csend­ben el­aludt örökre...

A Kos­suth-díjas le­genda hosszú éve­ken át szen­ve­dett, élete utolsó nap­ja­i­ban pedig már ápo­ló­nője is azon gon­dol­ko­dott, fel­adja a küz­del­met.

Sírva búcsúzott legendás barátjától Pásztor Erzsi

Sírva búcsúzott legendás barátjától Pásztor Erzsi

Ra­jon­gá­sig sze­rette...

Pász­tor Erzsi ra­jon­gá­sig sze­rette a kedd haj­nal­ban hosszú be­teg­ség után el­hunyt Schu­bert Évát. A szí­nésznő a Mok­ká­ban me­sélt ben­ső­sé­ges kap­cso­la­tuk­ról.

Zátonyra futott a házassága, titokban vált el Marót Viki!

Zátonyra futott a házassága, titokban vált el Marót Viki!

Az éne­kesnő né­hány hó­nap­pal ez­előtt vált el tel­jes ti­tok­ban gyer­meke édes­ap­já­tól, mert nem akart be­le­ra­gadni egy rossz kap­cso­lat­ban.

Az éne­kesnő né­hány hó­nap­pal ez­előtt vált el tel­jes ti­tok­ban gyer­meke édes­ap­já­tól, mert nem akart be­le­ra­gadni egy rossz kap­cso­lat­ban.

Lajsz András: Nem hagyom meghalni Paudits Bélát!

Lajsz András: Nem hagyom meghalni Paudits Bélát!

Min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy se­gít­hes­sen sú­lyos beteg ba­rát­ján, aki­nek fel­gyó­gyu­lá­sá­ban máig re­mény­ke­dik.

A kok­tél­ki­rály min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy se­gít­hes­sen sú­lyos beteg ba­rát­ján, aki­nek fel­gyó­gyu­lá­sá­ban máig re­mény­ke­dik.

Tisztázta dolgait, készül a halálra Dévényi Tibi bácsi

Tisztázta dolgait, készül a halálra Dévényi Tibi bácsi

A le­mez­lo­vas nem­ré­gi­ben töl­tötte be a 70. élet­évét, ezért úgy érezte, hogy a vég­ren­del­ke­zés ideje is el­jött.

Megszólalt Dopeman: őszintén beszélt a durva balesetről

Megszólalt Dopeman: őszintén beszélt a durva balesetről

Du­na­ke­szin látta a gá­zo­lás.

Du­na­ke­szin látta ahogy el­gá­zol­tak egy mo­to­rost. A bal­eset azon­ban sze­ren­csé­sen vég­ző­dött.

Összeomlott a gyásztól Horváth Éva

Összeomlott a gyásztól Horváth Éva

Még friss a seb, amit imá­dott ku­tyá­já­nak, Icu­ká­nak az el­vesz­tése oko­zott. Ra­jon­gói mé­lyen együtt­érez­nek Évá­val.

Még friss a seb, amit imá­dott ku­tyá­já­nak, Icu­ká­nak az el­vesz­tése oko­zott. Ra­jon­gói mé­lyen együtt­érez­nek Évá­val.

Összeomlott a nagybeteg Paudits Béla, újabb csapás érte

Összeomlott a nagybeteg Paudits Béla, újabb csapás érte

Min­den re­mé­nye el­szállt a kínzó fáj­dal­mak­kal küzdő szí­nész­nek.

Min­den re­mé­nye el­szállt a kínzó fáj­dal­mak­kal küzdő szí­nész­nek.

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Szörnyű titok húzódhat Torgyán József halála mögött!

Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat, nyi­tott kér­dé­sek azon­ban még ma­rad­tak.

Ma­rika min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy le­zárja a múl­tat, de nyi­tott kér­dé­sek még ma­rad­tak.

Most közölték: végzett magával a gyönyörű 33 éves színésznő

Most közölték: végzett magával a gyönyörű 33 éves színésznő

Hiába volt si­ke­res és szép.

Hiába volt si­ke­res és szép, de­presszi­ó­val küz­dött. Végül ön­gyil­kos lett a szí­nésznő.

A halálon gondolkodik a legendás magyar énekes

A halálon gondolkodik a legendás magyar énekes

Egyre gyak­rab­ban jut eszébe.

Bár ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend és meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, mégis egyre gyak­rab­ban gon­dol a ha­lálra Aradszky László.

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Zarándokútra készül Galambos Lajos

Zarándokútra készül Galambos Lajos

Laj­csi nem­rég abban bí­zott, hogy túl lehet az első tár­gya­lá­son.

Laj­csi nem­rég még abban bí­zott, hogy nyárra túl lesz bün­te­tő­ügye első tár­gya­lá­sán, ahol be­mu­tat­hatja az ár­tat­lan­sá­gát iga­zoló bi­zo­nyí­té­ko­kat, de a bí­ró­ság el­na­polta a tár­gya­lást.

Gyászol Vujity Tvrtko: Öngyilkos lett a példaképe

Gyászol Vujity Tvrtko: Öngyilkos lett a példaképe

Meg­halt Ja­ni­csák Gábor.

Meg­halt Ja­ni­csák Gábor, aki egy fe­jes­ug­rás miatt kény­sze­rült to­ló­székbe. A fi­a­tal spor­to­lót az is­mert tévés is fel­ka­rolta.

Horváth Charlie: A feleségem mindig velem lesz...

Horváth Charlie: A feleségem mindig velem lesz...

Az ér­zé­se­i­ről val­lott a ze­nész.

Mi­u­tán át­adta az év fel­fe­de­zett­jé­nek járó díjat, a Ri­post mun­ka­tár­sá­val be­szél­ge­tett Hor­váth Char­lie, aki ér­zé­se­i­ről val­lott.

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

A tíz éve to­ló­székbe kény­sze­rült éne­kesnő tel­jes nyu­ga­lom­mal és de­rű­vel be­szélt ál­la­po­tá­ról.

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Kí­vül­ről nézve az egyet­len sta­bil pon­tot éppen a csa­ládja je­len­tette Gás­pár Győ­ző­nek az utóbbi zűrös idő­szak­ban.

Kí­vül­ről nézve az egyet­len sta­bil pon­tot éppen a csa­ládja je­len­tette Gás­pár Győ­ző­nek az utóbbi zűrös idő­szak­ban, de a fel­szín alatt ott sincs min­den rend­ben.

Újabb megrázó történet Diana hercegnőről

Újabb megrázó történet Diana hercegnőről

Már az ele­jé­től pokol volt a há­zas­sága.

Már az ele­jé­től kezdve kész pokol volt Diana her­cegnő élete Ká­roly fe­le­sé­ge­ként.

"Ki akartam szállni" - meglepően őszinte vallomást tett Harry herceg

"Ki akartam szállni" - meglepően őszinte vallomást tett Harry herceg

Harry her­ceg szo­kat­la­nul őszinte in­ter­jút adott arról, hogy el akarta hagyni a csa­lád­ját, hogy hét­köz­napi éle­tet él­hes­sen.

Szörnyű tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Csézy

Szörnyű tragédia történt: Összeomlott a gyásztól Csézy

Az éne­kes­nő­nek a leg­hű­sé­ge­sebb ba­rát­já­tól kel­lett ma végső bú­csút ven­nie.

Az éne­kes­nő­nek a leg­hű­sé­ge­sebb ba­rát­já­tól kel­lett ma végső bú­csút ven­nie.

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak, egész­ség­ügyi prob­lé­mái miatt rosszul érzi magát.

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak, egész­ség­ügyi prob­lé­mái miatt rosszul érzi magát.

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Az is­mert és sze­re­tett po­li­ti­kus öz­ve­gye a leg­ked­ve­sebb em­lé­ke­ket a szí­vé­ben őzi.

Az is­mert és sze­re­tett po­li­ti­kus öz­ve­gye a leg­ked­ve­sebb em­lé­ke­ket a szí­vé­ben őzi.

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mi­lyen ér­zé­ke­nyen érin­tette a bal­la­gás.

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Intim fotó került fel a netre Szinetár Dóráról és férjéről!

Intim fotó került fel a netre Szinetár Dóráról és férjéről!

Ez ám a szép pár!

A sze­rel­me­sek iz­gal­mas csa­ládi tit­ko­kat árul­tak el a jeles al­ka­lom kap­csán! Ez ám a szép pár!

Szörnyű vallomás, gyerekként akarták megerőszakolni a legendás énekest

Szörnyű vallomás, gyerekként akarták megerőszakolni a legendás énekest

Eddig nem be­szélt élete egyik leg­ré­misz­tőbb él­mé­nyé­ről, amit már 4 éve­sen kény­te­len volt át­élni.

Mi történt? Koncert közben érzékenyült el Szandi!

Mi történt? Koncert közben érzékenyült el Szandi!

Az éne­kesnő a szín­pa­don éne­kelve lett fi­gyel­mes a 96 éves né­nire...

Szellemek ölték meg Frabato ismerőseit!

Szellemek ölték meg Frabato ismerőseit!

A mes­ter­má­gus­nak a pá­lyája ele­jén olyan hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része, amit azóta is kép­te­len el­fe­lej­teni.

A mes­ter­má­gus­nak a pá­lyája ele­jén olyan hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része, amit azóta is kép­te­len el­fe­lej­teni.

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Ezt tudta? 60 gyermeket adott örökbe a magyar időjós

Pa­taki Zita egy ala­pít­vány jó­té­kony­sági est­jén me­sélt azok­ról az évek­ről, ami­kor még örök­be­fo­ga­dás­sal fog­lal­ko­zott.

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Ezt élte át agy­vér­zése után.

Most elő­ször be­szélt arról, hogy mit élt át a kór­ház­ban agy­vér­zése után.

Kitálalt a felesége: Magatehetetlenné vált a kórházban Lerch István!

Kitálalt a felesége: Magatehetetlenné vált a kórházban Lerch István!

Agy­vér­zése óta kép­te­len hely­re­jönni! Fe­le­sége tel­je­sen ki­akadt!

Agy­vér­zése óta kép­te­len hely­re­jönni! A le­gen­dás ze­nész már a te­le­fon­ját sem tudja ke­zelni.

A barátja közölte: éjjel váratlanul elhunyt a népszerű színésznő

A barátja közölte: éjjel váratlanul elhunyt a népszerű színésznő

Három gyer­meke gyá­szolja.

Azt nem kö­zöl­ték, hogy mi okozta a ha­lá­lát. A szí­nész­nőt három gyer­meke gyá­szolja.

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Ször­nyű tettre szánta el magát.

A walesi her­cegné olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Drámai vallomást tett a Kossuth-díjas színésznő: Nincs, ki segítse

Drámai vallomást tett a Kossuth-díjas színésznő: Nincs, ki segítse

A szí­nész­le­genda éppen a na­pok­ban döb­bent rá, hogy egye­dül ma­radt.

A szí­nész­le­genda éppen a na­pok­ban döb­bent rá, hogy ugyan nem érzi ma­gá­nyos­nak magát, még­is­csak egye­dül ma­radt 80 éves ko­rára.

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Egy egész napon ke­resz­tül élő adás­ban volt.

Egy egész napon ke­resz­tül élő adás­ban volt, de a végén az össze­tört sztár már nem bírta vissza­foj­tani könnyeit.

Hatvan felett menne férjhez Bódy Magdi!

Hatvan felett menne férjhez Bódy Magdi!

Az el­múlt tíz évben fáj­dal­mas vesz­te­sé­ge­ket kel­lett meg­él­nie.

Az éne­kes­nő­nek az el­múlt tíz évben fáj­dal­mas vesz­te­sé­ge­ket kel­lett meg­él­nie, de ő mégis nyi­tott a bol­dog­ságra.

Gyászolnak a rajongók: Elhunyt Batman...

Gyászolnak a rajongók: Elhunyt Batman...

Ő volt az első de­ne­vér­em­ber...

A hat­va­nas évek kul­ti­kus Bat­man-film­so­ro­za­tá­nak fő­sze­rep­lője, az első, aki a le­gen­dás de­ne­vér­jel­mezt ma­gára húzta, tá­vo­zott.

Tragikus hír érkezett: elhuny a legendás magyar zenész

Tragikus hír érkezett: elhuny a legendás magyar zenész

A ze­nész több meg­ha­tá­rozó ma­gyar ze­ne­kar­ban is fon­tos sze­re­pet töl­tött be.

A ze­nész több meg­ha­tá­rozó ma­gyar ze­ne­kar­ban is fon­tos sze­re­pet töl­tött be.

Nászútján akarta megölni magát Diana hercegnő

Nászútján akarta megölni magát Diana hercegnő

Sok­koló mon­da­tok hang­zot­tak el a her­cegnő szá­já­ból, ami­kor fel­idézte ma­gá­ban a Ká­rollyal töl­tött mé­zes­he­teit.

Sok­koló mon­da­tok hang­zot­tak el a her­cegnő szá­já­ból, ami­kor fel­idézte ma­gá­ban a Ká­rollyal töl­tött mé­zes­he­teit.

Őszinte vallomás: Stohl András kitálalt Ancsikáról

Őszinte vallomás: Stohl András kitálalt Ancsikáról

Nem is csoda, hogy kép­te­len ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog lenni a nép­szerű szí­nész...

Nem csoda, hogy kép­te­len ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog lenni a nép­szerű szí­nész...

Meghalt a Batman karakteréről híres színészlegenda

Meghalt a Batman karakteréről híres színészlegenda

88 éves ko­rá­ban el­hunyt Adam West.

88 éves ko­rá­ban el­hunyt Adam West, Bat­man ka­rak­te­rét is ala­kító szí­nész.

Nem bírta tovább, felfedte legsötétebb titkát Erdélyi Mónika

Nem bírta tovább, felfedte legsötétebb titkát Erdélyi Mónika

Sok idő kel­lett hozzá...

Sok idő kel­lett hozzá, amíg ezt fel tudta dol­gozni a nép­szerű mű­sor­ve­zető!

Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Drámai vallomás: Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Ami­kor fel­hívta az orvos, össze­om­lott, de tudta, nem ad­hatja fel.

Ami­kor fel­hívta az orvos, tel­je­sen össze­om­lott, de tudta, hogy a gye­re­kei miatt nem ad­hatja fel, és le kell győz­nie a gyil­kos kórt.

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

Lajcsi: Hagyják békén a beteg feleségemet

Lajcsi: Hagyják békén a beteg feleségemet

A szer­dán el­na­polt bün­te­tő­tár­gya­lás után exk­lu­zív in­ter­jút adott Laj­csi.

A szer­dán el­na­polt bün­te­tő­tár­gya­lás után exk­lu­zív in­ter­jút adott Ga­lam­bos Lajos, aki szá­mára az igaz­sá­gon túl csak egyet­len dolog fon­tos, fe­le­sége nyu­galma.

Hihetetlen örökséget hagyott Aigner Szilárd a lányaira!

Hihetetlen örökséget hagyott Aigner Szilárd a lányaira!

Egy éve, hogy el­hunyt a sze­re­tett me­te­o­ro­ló­gus, csa­ládja máig döb­be­net­tel gon­dol a vég­ze­tes napra. Csak egy dolog nyúj­tott szá­mukra vi­gaszt.

Drámai vallomás! A magyar színésznő úgy érezte, meg fog halni

Drámai vallomás! A magyar színésznő úgy érezte, meg fog halni

A Lin­da­ként be­fu­tott Görbe Nóra férje ha­lála után be­zár­kó­zott. Kép­te­len volt fáj­dal­má­ról be­szélni.

A Lin­da­ként be­fu­tott Görbe Nóra férje ha­lála után be­zár­kó­zott. Kép­te­len volt fáj­dal­má­ról be­szélni.

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Ke­rüli a be­avat­ko­zást Benkő László. Fél a di­ag­nó­zis­tól.

Ke­rüli a be­avat­ko­zást Benkő László. Fél a di­ag­nó­zis­tól.

Megrendítő vallomást tett Tóth Vera

Megrendítő vallomást tett Tóth Vera

Tóth Vera is meg­osz­totta gon­do­la­tait a lon­doni ter­ror­tá­ma­dás­ról.

Lip­tai Cla­u­di­á­hoz ha­son­lóan Tóth Vera is meg­osz­totta gon­do­la­tait a szom­bat esti lon­doni ter­ror­tá­ma­dás­ról.

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Fontos üzenetet küldött Liptai Claudia!

Meg­ható sorok a két­gyer­me­kes édes­anyá­tól.

Meg­ható sorok az édes­anyá­tól. Claut a sze­relme Ka­rá­csony­kor két kon­cert­jeggyel lepte meg, teg­nap így kül­földre utaz­tak. Ott érte őket a lon­doni ter­ror­tá­ma­dás híre.

Most jelentették be: meghalt Jókai Anna

Most jelentették be: meghalt Jókai Anna

A Kos­suth Nagy­dí­jas és Kos­suth-díjas író, a nem­zet mű­vé­sze 85 éves volt. A For­bes őt vá­lasz­totta a 8. leg­be­fo­lyá­so­sabb ma­gyar nőnek a kul­tú­rá­ban.

A Kos­suth Nagy­dí­jas és Kos­suth-díjas író, a nem­zet mű­vé­sze 85 éves volt. A For­bes őt vá­lasz­totta a 8. leg­be­fo­lyá­so­sabb ma­gyar nőnek a kul­tú­rá­ban.