SZTÁR

LELKIZŐ

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Szívszorító, először szólalt meg a megtört énekesnő fia halála óta

Tina Turner fia ön­gyil­kos lett. Az éne­kesnő sze­rint na­gyon ma­gá­nyos volt, de biz­tos benne, hogy már jó he­lyen van.

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Így élte utolsó napjait: magányosan halt meg a magyar tévés legenda

Élete utolsó éve­i­ben Budán, egy idő­sek ott­ho­ná­ban élt Ba­leczky An­na­má­ria, ahol sze­ret­ték és tisz­tel­ték, mégis ma­gá­nyos volt..

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

Szívszorító vallomás: családi tragédiájáról vallott Curtis

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Ma is gyá­szol.

A nép­szerű rap­per a ka­me­rák előtt be­szélt édes­apja el­vesz­té­sé­ről. Ma is gyá­szol.

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait.

Mel B fel­tárta éle­té­nek leg­sö­té­tebb pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről és mű­tét­jé­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból, azt is el­árulta, hogy miért...

Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból, azt is el­árulta, hogy miért...

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Drámai interjút adott Kulka János

Drámai interjút adott Kulka János

Kulka János két és fél évvel ez­előtti sztrókja óta na­gyon meg­vál­to­zott. A szí­nész azt mondja, ide­genné vált saját maga szá­mára...

Kulka János két és fél évvel ez­előtti sztrókja óta na­gyon meg­vál­to­zott. A szí­nész azt mondja, ide­genné vált saját maga szá­mára...

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el.

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

A nép­szerű szí­nész kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak.

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

Betegen áll a színpadra Völgyesi Gabi!

Min­den ere­jé­vel a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül, még az sem tán­to­rít­hatja el, hogy egy hete kép­te­len meg­gyó­gyulni a be­teg­sé­gé­ből.

Az éne­kesnő min­den ere­jé­vel a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tárra ké­szül, még az sem tán­to­rít­hatja el, hogy egy hete kép­te­len meg­gyó­gyulni a be­teg­sé­gé­ből.

Beismerő vallomást tett Arnold Schwarzenegger: "sokszor átléptem a határt a nőkkel"

Beismerő vallomást tett Arnold Schwarzenegger: "sokszor átléptem a határt a nőkkel"

El­né­zést a vi­sel­ke­dé­séért.

A Ter­mi­ná­tor a nyil­vá­nos­ság előtt kért el­né­zést a vi­sel­ke­dé­séért.

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból! Az olim­piai baj­nok lab­da­rúgó, Szűcs Lajos pró­bál erőre kapni...

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta.

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

Lelkileg is összeomlott, komplikációk léptek fel a nagybeteg énekesnőnél

Lelkileg is összeomlott, komplikációk léptek fel a nagybeteg énekesnőnél

Pá­nik­ro­ha­mot ka­pott.

Rövid időn belül má­sod­szor ke­rült kór­házba, és utóbbi al­ka­lom­mal már pá­nik­ro­ha­mot is ka­pott.

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val...

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val, bár az sem le­he­tett könnyű, hogy a tévés köl­tö­zött el tőle, el­ső­sor­ban nem ez vi­selte meg...

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett: meghalt a népszerű sorozatszínésznő

Mint ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és most fel­adta a har­cot a szer­ve­zete.

Mint ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, és most fel­adta a har­cot a szer­ve­zete. Gyá­szol a film­szakma.

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

Őszintén vallott súlyos betegségéről Pokorny Lia

A szí­nésznő három hó­na­pig küz­dött...

A 46 éves szí­nésznő közel három hó­na­pon ke­resz­tül küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, gyul­ladt hang­szá­la­i­val.

Barátai búcsúztatták a Família Kft. színészét

Barátai búcsúztatták a Família Kft. színészét

Sokan ér­kez­tek a meg­em­lé­ke­zésre.

Sokan ér­kez­tek a meg­em­lé­ke­zésre, a kö­zön­ség meg­ha­tódva em­lé­ke­zett a szín­mű­vészre.

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Aradszky özvegye nem felejt: mindent úgy csinál, mintha Laci élne

Egy éve halt meg Aradszky László, bár le­telt a gyászév, öz­ve­gye, Éva nem fe­lejt...

Szörnyű vallomást tett férjéről Tina Turner, ezt élte át szex közben

Szörnyű vallomást tett férjéről Tina Turner, ezt élte át szex közben

Bor­zal­mas rész­le­tekre de­rült fény.

Bor­zal­mas rész­le­tekre de­rült fény a díva ha­ma­ro­san meg­je­lenő má­so­dik ön­élet­rajzi köny­vé­ből.

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró már nem ha­rag­szik Vik­i­dál Gyu­lára, már tudja, miért kel­lett Vik­i­dál­nak je­len­te­nie róla...

Nagy Feró már nem ha­rag­szik Vik­i­dál Gyu­lára, már tudja, miért kel­lett Vik­i­dál­nak je­len­te­nie róla...

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Kul­csár Edina egy haj­nö­vesztő ké­szít­mény rek­lám­arca lett, de ak­ci­ója in­kább vissza­tet­szést és fel­há­bo­ro­dást kel­tett.

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Úgy tűnik, hogy a szí­nésznő és Szar­vas At­tila hiába vál­tak el, nem tud­ják el­en­gedni egy­mást.

2 milliót kér rajongója a magyar énekestől

2 milliót kér rajongója a magyar énekestől

A nép­szerű éne­kes pon­to­san tudja, mi­lyen az élet, ha az em­ber­nek máról hol­napra kell bol­do­gul­nia. Mégis meg­lepte a kü­lö­nös levél.

A nép­szerű éne­kes pon­to­san tudja, mi­lyen az élet, ha az em­ber­nek máról hol­napra kell bol­do­gul­nia. Mégis meg­lepte a kü­lö­nös levél.

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe.

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe A leg­bát­rabb páros során. A há­zas­pár Mál­tán, a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban ve­szé­lyes hely­ze­te­ket éltek át.

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Fura dolgot kért gyerekeitől Lagzi Lajcsi: mindenki ledöbbent

Ár­tat­lan­nak vallja magát, mégis mér­he­tet­len lel­ki­is­me­ret-fur­da­lást érez az el­múlt évek tör­té­né­sei miatt, ezért fura dol­got kért gye­re­ke­i­től...

Csontsoványra fogyott, súlyos beteg volt, most így tér vissza a magyar sztár

Csontsoványra fogyott, súlyos beteg volt, most így tér vissza a magyar sztár

Né­hány évvel ez­előtt csont­so­ványra fo­gyott a Bon-Bon együt­tes sztárja, sokan a leg­rosszabbra gon­dol­tak. Szol­noki Péter ma már jól van.

Dráma a színházban: Rosszul lett egy néző Balázs Andi darabja közben

Dráma a színházban: Rosszul lett egy néző Balázs Andi darabja közben

Ba­lázs Andi je­len­leg két olyan da­rab­ban is ját­szik a Ka­rin­thy Szín­ház­ban...

Ba­lázs Andi je­len­leg két olyan da­rab­ban is ját­szik a Ka­rin­thy Szín­ház­ban, ame­lyek ko­moly pszi­chés hatás alá he­lye­zik a né­ző­ket.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után.

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta a he­lyét...

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él kül­föl­dön dol­gozó pár­já­val..

Döbbenetes levelet kapott Aradszky László özvegye: alig hitt a szemének

Döbbenetes levelet kapott Aradszky László özvegye: alig hitt a szemének

Éva be­le­ol­va­sott a le­vélbe, nem akarta el­hinni, hogy ezt most írták.

Éva a minap ol­va­sott bele a le­vélbe, nem akarta el­hinni, hogy ezt most írta va­laki az egy éve ha­lott fér­jé­nek...

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Csodás nap ez a magyar színésznőnek: Így emlékezett

Nelly éppen négy éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek. Ezzel a meg­ható ga­lé­ri­á­val kö­szön­tötte a kis­lányt.

Nelly éppen négy éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek. Ezzel a meg­ható ga­lé­ri­á­val kö­szön­tötte a kis­lányt.

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel az át­él­te­ket.

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel, hogy szembe kel­lett néz­nie a ha­lá­los be­teg­ség­gel.

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Az egy­kori hír­adós csak rit­kán szá­mol be ra­jon­gó­i­nak pri­vát élete rész­le­te­i­ről, de most ki­vé­telt tett.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Nem volt könnyű neki...

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át az el­vo­nón. Nem volt könnyű neki...

Óriási tragédia, Luxus Vivi összeroppant

Óriási tragédia, Luxus Vivi összeroppant

Mi lehet rosszabb annál, ha az ember rém­álomra ébred?

Hogy mi lehet rosszabb annál, ha az ember rém­álomra ébred? Vas­vári Vi­vien pon­to­san tudja: ha a rém­álom va­lóra válik! Élete talán leg­na­gyobb drá­má­já­val igyek­szik szem­be­nézni.

Szívszorító vallomást tett Pécsi Ildikó

Szívszorító vallomást tett Pécsi Ildikó

A 78 éves szí­nésznő el­mon­dása sze­rint be­le­fá­radt a ren­ge­teg ha­zug­ságba, ezért is dön­tött úgy, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

A 78 éves szí­nésznő el­mon­dása sze­rint be­le­fá­radt a ren­ge­teg ha­zug­ságba, ezért is dön­tött úgy, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben a ze­nész­nek, de senki nem lé­pett...

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Ezért nem sikerült negyedszerre sem Gregor Bernadett házassága

Fe­kete hajú démon, a vég­zet asszo­nya... Sokan ezekre a ki­fe­je­zé­sekre gon­dol­nak a ne­vé­nek hal­la­tán.

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Drámai évforduló: Egy szerelem megmenthette volna Albert Györgyi életét

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot.

Al­bert Györ­gyi tíz évvel ez­előtt ezen a napon ka­pott vég­ze­tes szív­ro­ha­mot.

Egyetlen sms miatt hirtelen megőszült a csinos magyar sztár

Egyetlen sms miatt hirtelen megőszült a csinos magyar sztár

Egyet­len sms-től vál­to­zott meg...

Kisó két hét alatt őszült meg, a 38 éves mű­sor­ve­ze­tőnő élete egyet­len sms-től vál­to­zott meg...

Csákányi Eszter: Apámról azt gondolták, nem érdeklem

Csákányi Eszter: Apámról azt gondolták, nem érdeklem

Vajon mi­lyen volt apa­ként a le­gen­dás Csá­ká­nyi László és miért nem ő volt a ta­nári kar ked­vence?

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Könnyek közt közölte a gyászhírt Pink, aggódnak a rajongók

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Az éne­kesnő na­gyon hálás kis ked­ven­cé­nek az együtt töl­tött éve­kért és azért, hogy még el­bú­csú­zott tőle.

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót.

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót.

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Az ál­la­pota sta­bil, de fá­ra­dé­kony, ne­he­zen mozog, va­la­mint a be­széd is ne­he­zére esik. Hiába vá­gyik a vissza­té­résre, a kö­zel­jö­vő­ben erre kevés esé­lye van...

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

Gyászhír érkezett: felesége és fia mellett halt meg a népszerű tévés

A gye­rek­mű­so­rok sztárja kór­házba ke­rült, de ott már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Fresh Andi már nem szingli többé, párra ta­lált, pár­já­val együtt pedig gye­re­kei is let­tek...

Fresh Andi már nem szingli többé, párra ta­lált, pár­já­val együtt pedig gye­re­kei is let­tek...

Megmutatta 33 évvel fiatalabb szerelmét a mulatós sztár

Megmutatta 33 évvel fiatalabb szerelmét a mulatós sztár

MC Hawer szep­tem­ber ele­jén, az MC Hawer és Tekknő izsó­falvi fel­lé­pé­sén kez­dett sze­mezni egy bájos, barna 20 éves lánnyal, Fan­ni­val...

MC Hawer szep­tem­ber ele­jén, az MC Hawer és Tekknő izsó­falvi fel­lé­pé­sén kez­dett sze­mezni egy bájos, barna 20 éves lánnyal, Fan­ni­val...

Így még nem láttuk Stohl Andrást, ez történt vele forgatás közben

Így még nem láttuk Stohl Andrást, ez történt vele forgatás közben

For­ga­tá­son ke­rült olyan hely­zetbe, amire biz­tos nem szá­mí­tott előtte.

A Pi­ra­mis című játék for­ga­tá­sán ke­rült olyan hely­zetbe, amire biz­tos nem szá­mí­tott előtte.

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Ezért vonta vissza vallomását Galambos Lajos

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt állt.

Laj­csi erős nyug­ta­tók ha­tása alatt tett val­lo­mást köz­vet­le­nül az­után, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült 2015 szep­tem­be­ré­ben.

Sokkoló diagnózis: komoly betegséggel küzd Palotás Petra

Sokkoló diagnózis: komoly betegséggel küzd Palotás Petra

Nem vé­let­le­nül ke­rülte a ka­me­rá­kat.

Nem vé­let­le­nül ke­rülte el a ka­me­rá­kat. Most el­mondta az okát.

Most közölték: tragikusan fiatalon hunyt el a 22 éves szépségkirálynő

Most közölték: tragikusan fiatalon hunyt el a 22 éves szépségkirálynő

Az iraki mo­dellre sokan fel­néz­tek, Ins­tag­ra­mon is több mil­lió kö­ve­tője volt.

Az iraki mo­dellre sokan fel­néz­tek, Ins­tag­ra­mon is több mil­lió kö­ve­tője volt.

Borzalmas élmény: bántalmazásáról számolt be Szinetár Dóra!

Borzalmas élmény: bántalmazásáról számolt be Szinetár Dóra!

A szí­nésznő fon­tos­nak tartja, hogy fi­gyel­jen lá­nyára, főleg, mivel tudja, mi­lyen ke­gyet­len­sé­gek ér­he­tik ilyen fi­a­ta­lon.

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Megtörtek a szülők, szomorú fejlemény a VV Fanni ügyében

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár. Szü­lei már fel is adták a re­ményt, hogy va­laha élve elő­ke­rül.

Közel egy éve tűnt el az egy­kori va­ló­ság­show-sztár. Szü­lei már fel is adták a re­ményt, hogy va­laha élve elő­ke­rül.

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől.

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány szü­lei.

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Rémisztő hírek, kórházba került Mosolyka!

Nem mondja el, mi tör­tént vele.

A ke­re­kes­szé­kes írónő nap mint nap meg­küzd a leg­ap­róbb ön­álló moz­du­la­tért is, mivel izom­sor­va­dás­ban szen­ved. Most kór­ház­ban volt, és egy­előre kép­te­len arról be­szélni, ami tör­tént vele.

Rékasi Károly kendőzetlen őszinteséggel beszélt saját "nyomiságáról"

Rékasi Károly kendőzetlen őszinteséggel beszélt saját "nyomiságáról"

Ked­den lett öt­ven­hat éves Ré­kasi Ká­roly, ám a szí­nész a sú­lyos au­tó­bal­esete óta két napra is úgy te­kint, mint a saját szü­le­tés­nap­jára.

Megrendítő bejelentést tett a szupermodell, borzasztó dolgokat élt át

Megrendítő bejelentést tett a szupermodell, borzasztó dolgokat élt át

Sze­repe volt a fej­lő­dé­sé­ben.

A sztár­anyuka le­rán­totta a lep­let az egyik leg­meg­rá­zóbb tit­ká­ról, mert sze­rinte ko­moly sze­repe volt a sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sé­ben.

Újra szerelemes Árpa Attila: mindent elmond a jó barát

Újra szerelemes Árpa Attila: mindent elmond a jó barát

Nem­rég még a sza­kí­tás­ról szól­tak a hírek, ám úgy tűnik, Árpa At­tila újra sze­rel­mes...

Nem­rég még a sza­kí­tás­ról szól­tak a hírek, ám úgy tűnik, Árpa At­tila újra sze­rel­mes...

Pécsi Ildikó reménykedik: még mindig küzdenek a férje egészségéért

Pécsi Ildikó reménykedik: még mindig küzdenek a férje egészségéért

Szűcs Lajos egyes in­for­má­ciók sze­rint még min­dig nem száz­szá­za­lé­kos. Fe­le­sége re­méli, hogy 50. há­zas­sági év­for­du­ló­jukra tel­je­sen meg­gyó­gyul.

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

A szin­ga­púri éne­kesnő éve­kig har­colt a ször­nyű kór ellen, de szer­ve­zete végül nem bírta to­vább.

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Bor­zal­mas na­po­kat él át Kál­lay-Sa­un­ders And­rás...

Bor­zal­mas na­po­kat él át Kál­lay-Sa­un­ders And­rás, aki­nek imá­dott édes­anyja, az egy­kori mo­dell, Kál­lay Ka­ta­lin kór­házba ke­rült...

Kiszivárgott Meghan Markle legféltettebb titka a hercegi esküvőről

Kiszivárgott Meghan Markle legféltettebb titka a hercegi esküvőről

A her­cegné Gi­venchy ru­há­jába el­rej­tet­tek va­lami na­gyon sze­mé­lye­set.

A her­cegné Gi­venchy ru­há­jába el­rej­tet­tek va­lami na­gyon sze­mé­lye­set, ami­től bár­ki­nek könnybe lá­badna a szeme.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Természetfölötti: így beszélget Bajor Imrével a színésznő

Természetfölötti: így beszélget Bajor Imrével a színésznő

Min­den fel­lé­pése előtt.

Min­den fel­lé­pése előtt be­szél meg­bol­do­gult kol­lé­gá­i­hoz és az édes­any­já­hoz is.

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Döbbenetes kijelentést tett Som Lajos édesanyja

Mar­git nénit ma is fel­zak­latja a tudat.

Mar­git nénit egy évvel a fia ha­lála után is fel­zak­latja, hogy nem oda te­met­ték Som La­jost, ahová ő és a ze­nész is sze­rette volna.

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Az is­mert ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt ra­jon­gó­i­val.

Az is­mert ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt.

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát.

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát.

Kirobbanó formában a magyar színész: elárulta mi a titka

Kirobbanó formában a magyar színész: elárulta mi a titka

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően Gesz­tesi Ká­roly job­ban érzi magát a bő­ré­ben mint va­laha...

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően Gesz­tesi Ká­roly job­ban érzi magát a bő­ré­ben mint va­laha...

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Fia emlékezett a lassan hét éve elhunyt Mary Zsuzsira

Da­la­i­val gon­dol rá...

A le­gen­dás éne­kesnő gyer­me­kei ért­hető okok­ból ne­he­zen dol­goz­zák fel édes­any­juk korai el­vesz­té­sét.

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

Családi dráma: hatalmas trauma érte a legendás magyar tévést

A szí­vét-lel­két ki­te­szi min­den egyes nap a kony­há­ban Bay Éva, hogy ki­szol­gálja a csa­lád­ját. Emö­gött egy csa­ládi dráma áll...

Újra szerelmes: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Újra szerelmes a sztár: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van, a szí­nésznő egy másik sztár exé­vel jött össze...

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van. Ki­de­rült, hogy a Ma­dách Szín­ház egy­kori mu­si­cal­szí­nész­nője egy másik sztár exé­vel jött össze... Rá­adá­sul a két nő kö­zö­sen sze­re­pelt a Tv2 nagy si­kerű Ázsia Exp­ressz című mű­so­rá­ban.