SZTÁR

LELKIZŐ

Gyászhír jött: elhunyt a legendás színész

Most közölték a gyászhírt: elhunyt a legendás színész

Romló egész­ségi ál­la­po­tá­ról tudni le­he­tett.

Romló egész­ségi ál­la­po­tá­ról tudni le­he­tett, bár a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit nem árul­ták el.

Nagy bajban a Neoton egykori sztárja, mindenét elveszítheti

Nagy bajban a Neoton egykori sztárja, mindenét elveszítheti

Sú­lyos össze­ge­ket kell visszafi­zet­nie.

Pál Éva már régen meg­bánta, hogy hi­telt vett fel az ott­ho­nára, főleg, mivel a jelek sze­rint tíz évig sú­lyos össze­ge­ket kell visszafi­zet­nie a bank­nak.

Megszólalt a dögös magyar időjós, ezt érzi friss szakítása után

Megszólalt a dögös magyar időjós, ezt érzi friss szakítása után

A csi­nos tévés már fel­dol­gozta a sza­kí­tást és sze­retne in­kább a saját jö­vő­jére kon­cent­rálni.

A csi­nos tévés már fel­dol­gozta a sza­kí­tást és sze­retne in­kább a saját jö­vő­jére kon­cent­rálni.

Curtis féltette gyermekét, ezt mondák róla az orvosok

Curtis féltette gyermekét, ezt mondák róla az orvosok

A rap­per őszin­tén el­mondta, hogy az utóbbi idő­ben mi­lyen fé­lel­mek gyö­tör­ték, de mos­tanra már meg­nyu­god­ha­tott.

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

A sztár egész egy­sze­rűen nem képes fel­fogni, hogy párja hogy ve­te­med­he­tett erre.

Gyászhír érkezett, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

Gyászhír érkezett, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

A meg­rázó hírt ze­nész­tár­sai kö­zöl­ték. Ha­lá­lá­nak oka egy­előre nem is­mert.

A meg­rázó hírt ze­nész­tár­sai kö­zöl­ték. Ha­lá­lá­nak oka egy­előre nem is­mert.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kiderült a titok: ezt a nőt szereti igazán Károly herceg

Kiderült a titok: ezt a nőt szereti igazán Károly herceg

Iga­zán szo­ros a kap­cso­lata Za­rá­val.

Ká­roly her­ceg iga­zán szo­ros kap­cso­la­tot ápol Za­rá­val.

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

Összeomlott a temetésen Benke Laci bácsi özvegye

A te­me­tésre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak, egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a sír­kert­ben.

A te­me­tésre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak, egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a sír­kert­ben.

Pásztor Erzsi őszintén félti Csürös Karolát

Pásztor Erzsi őszintén félti Csürös Karolát

Sokak első kér­dése az volt: mi lesz most Csű­rös Ka­ro­lá­val, aki­vel 53 éven át éltek sze­re­lem­ben? Ba­rát­nője is félti őt.

Sokak első kér­dése az volt: mi lesz most Csű­rös Ka­ro­lá­val, aki­vel 53 éven át éltek sze­re­lem­ben? Ba­rát­nője is félti őt.

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fájdalmas vallomás, ezen ment keresztül halála előtt a Szomszédok atyja

Fe­le­sége be­szélt Hor­váth Ádám be­teg­sé­gé­ről, és az éve­ken át tartó küz­del­mük­ről.

Családi tragédia: gyászol Bódi Guszti

Családi tragédia: gyászol Bódi Guszti

Vá­rat­lan gyász­hír ár­nyé­kolta be Bódi Gusz­tiék tö­rök­or­szági nya­ra­lá­sát.

Vá­rat­lan gyász­hír ár­nyé­kolta be Bódi Gusz­tiék tö­rök­or­szági nya­ra­lá­sát. El­hunyt az éne­kes test­vére.

Így vettek végső búcsút Benke Laci bácsitól

Így vettek végső búcsút Benke Laci bácsitól

A la­jos­mi­zsei te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­ká­csot.

A la­jos­mi­zsei te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­ká­csot.

Most kaptuk a szomorú hírt: elhunyt a Szomszédok atyja, Horváth Ádám

Most kaptuk a szomorú hírt: elhunyt a Szomszédok atyja, Horváth Ádám

Hosszabb be­teg­ség után el­hunyt Hor­váth Ádám ren­dező.

Hosszabb be­teg­ség után el­hunyt Hor­váth Ádám ren­dező.

Családja jelentette be: 26 évesen összeesett és meghalt a népszerű zenész

Családja jelentette be: 26 évesen összeesett és meghalt a népszerű zenész

Már nem le­he­tett se­gí­teni rajta, tá­ma­dás ál­do­zata lett a hí­res­ség.

Már nem le­he­tett se­gí­teni rajta, tá­ma­dás ál­do­zata lett a hí­res­ség.

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Las­san csak az imá­ban bíz­hat...

Az em­ber­rab­lási ügy el­ső­rendű vád­lott­ja­ként egyre ne­he­zebb hely­zetbe ke­rült Au­re­li­o­ban meny­asszo­nya és csa­ládja tartja a lel­ket.

Nagy az aggodalom, Vilmos herceg mellett sérült meg súlyosan egy nő

Nagy az aggodalom, Vilmos herceg mellett sérült meg súlyosan egy nő

A bal­eset kö­rül­mé­nyei egy­előre nem tisz­tá­zot­tak. A 83 éves nővel kór­házba ro­han­tak, sta­bi­li­zál­ták az ál­la­po­tát.

Ennél édesebb ma nem lesz: Kim Kardashian babája elrabolja a szíveket

Ennél édesebb ma nem lesz: Kim Kardashian babája elrabolja a szíveket

A négy­gyer­me­kes anyuka Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet a két fi­á­ról. Saint lát­ha­tóan na­gyon sze­reti a kis­öccsét.

Ezt kérte a rendőröktől VV Fanni elrablója

Ezt kérte a rendőröktől VV Fanni elrablója

Most bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A férfi más­fél évig volt bör­tön­ben, most bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Szívbe markoló, jóbarátjának sem beszélt betegségéről Benke Laci bácsi

Szívbe markoló, jóbarátjának sem beszélt betegségéről Benke Laci bácsi

A ma­gya­rok egyik ked­venc sza­ká­csa 70 éve­sen hunyt el, sú­lyos be­teg­ség­ben.

A ma­gya­rok egyik ked­venc sza­ká­csa 70 éve­sen hunyt el, sú­lyos be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét.

Örökbefogadáson gondolkodnak Ördög Nóráék

Örökbefogadáson gondolkodnak Ördög Nóráék

Ta­valy ke­rült szóba elő­ször...

Elő­ször ta­valy de­cem­ber­ben ke­rült szóba köz­tük, hogy lenne hely az éle­tük­ben egy új csa­lád­tag­nak, de a végső dön­tést még fon­tol­gat­ják.

Elhunyt a legendás filmrendező, Franco Zeffirelli

Elhunyt a legendás filmrendező, Franco Zeffirelli

Éle­té­nek 97. évé­ben hunyt el.

Éle­té­nek 97. évé­ben el­hunyt Franco Zeffi­relli olasz ren­dező, aki a film, a szín­ház és az opera vi­lá­gá­ban is ma­ra­dan­dót al­ko­tott.

Kiderült, mikor temetik Benke Laci bácsit

Kiderült, mikor temetik Benke Laci bácsit

A mes­ter­sza­kács hosszú be­te­ges­ke­dés után jú­nius 7-én hunyta le örökre a sze­meit.

A mes­ter­sza­kács hosszú be­te­ges­ke­dés után jú­nius 7-én hunyta le örökre a sze­meit.

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Titkolózik a család, kiborultak az elhunyt Paudits Béla barátai

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a szí­nészt.

Egy év telt el a Já­szai Mari-díjas szí­nész ha­lála óta, ám a ba­rá­tai azóta sem tud­ják, hova te­met­ték a szí­nészt.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, összeomlottak a szülők

Drámai csavar VV Fanni ügyében, összeomlottak a szülők

Attól tar­ta­nak, hogy Fanni el­rab­ló­já­nak le­he­tő­sége nyílt a szö­késre. A gya­nú­sí­tott, B. László csa­ládja bol­dog.

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 69 éves énekes

Családja jelentette be: váratlanul elhunyt a 69 éves énekes

A halál okát csak ta­lál­gatni lehet.

A sztár ha­lá­lá­nak okát csak ta­lál­gatni lehet. Gyá­szol a ze­nész­szakma, nagy te­het­sé­get ve­szí­tet­tek el.

Szomorú hír jött: rákban elhunyt a gyönyörű szappanopera sztár

Szomorú hír jött: rákban elhunyt a gyönyörű szappanopera sztár

Az 54 éves szí­nész­nőt a ma­gya­rok is jól is­mer­het­ték.

Az 54 éves szí­nész­nőt a ma­gya­rok is jól is­mer­het­ték a me­xi­kói so­ro­za­tok­ból. A sztár három évig küz­dött a rák­kal, de végül a be­teg­ség győ­zött.

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Újabb csapás érte a válófélben lévő Suzyt: tragédia történt

Szo­morú hírt kö­zölt. Ze­nész kol­lé­gá­já­tól és jó ba­rát­já­tól kel­lett örökre bú­csút ven­nie.

Szo­morú hírt kö­zölt. Ze­nész kol­lé­gá­já­tól és jó ba­rát­já­tól kel­lett örökre bú­csút ven­nie.

Nem tud elszakadni az anyjától, örökre egyedül marad Bradley Cooper?

Nem tud elszakadni az anyjától, örökre egyedül marad Bradley Cooper?

A 44 éves szí­nész na­gyon közel áll az édes­any­já­hoz, főleg apja ha­lála óta. Ez azon­ban a sztár kap­cso­la­tait is tönk­re­te­szi.

Egészségéről vallott az Omega zenésze, már csak ezt kéri az élettől

Egészségéről vallott az Omega zenésze, már csak ezt kéri az élettől

Min­dent meg­tett a gyó­gyu­lá­sért.

A ze­ne­kar bil­len­tyű­sé­nél két éve di­ag­nosz­ti­zál­tak rákot, de azóta min­dent meg­tett a gyó­gyu­lás ér­de­ké­ben.

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

A ma­gyar mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

Először mutatták be babájukat Szabó Győzőék, már három hónapos a kicsi

Először mutatták be babájukat Szabó Győzőék, már három hónapos a kicsi

A három hó­na­pos Gazsi na­gyon nyu­godt kis­baba.

A három hó­na­pos Gazsi na­gyon nyu­godt kis­baba, így szinte biz­tos, hogy nem édes­apja ter­mé­sze­tét örö­költe.

Schobert Norbi zokogott, így emlékszik Benke Laci bácsira

Schobert Norbi zokogott, így emlékszik Benke Laci bácsira

Több mint har­minc éve vol­tak ba­rá­tok, de vá­rat­la­nul érte a ha­lál­hír.

Több mint har­minc éve vol­tak ba­rá­tok, de Nor­bit is vá­rat­la­nul érte a sztár­sza­kács ha­lála.

Ezt mondta Hajdú Péter exe a szakításról

Ezt mondta Hajdú Péter exe a szakításról

Öt hónap után ért véget a tévés és a gyö­nyörű mo­dell pár­kap­cso­lata.

Öt hónap után ért véget a tévés és a gyö­nyörű mo­dell pár­kap­cso­lata.

Élete legnagyobb töréséről vallott Kucsera Gábor

Élete legnagyobb töréséről vallott Kucsera Gábor

Be­szélt a drog­bot­rá­nyá­ról.

A spor­toló tabuk nél­kül be­szélt a négy évvel ez­előtti drog­bot­rá­nyá­ról, amit nem csak ő, de a csa­lád­tag­jai is meg­síny­let­tek. Volt, hogy az ut­cára sem mer­tek ki­menni.

Gyászhír érkezett, tragikusan fiatalon meghalt a népszerű színész

Gyászhír érkezett, tragikusan fiatalon meghalt a népszerű színész

A mind­össze 22 éves sztár ha­lá­lát egy ve­sze­ke­dés előzte meg. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Teljesen összetört, gyászol a magyar énekesnő

Teljesen összetört, gyászol a magyar énekesnő

Ször­nyű hírt ka­pott va­sár­nap reg­gel.

Nagy Bogi ször­nyű hírt ka­pott va­sár­nap reg­gel.

Gyógyszereken él Galambos Lajos: őszintén vallott egészségügyi gondjairól

Gyógyszereken él Galambos Lajos: őszintén vallott egészségügyi gondjairól

Sze­ren­csés­nek érzi magát.

Sze­ren­csés­nek érzi magát, hogy most még meg­úszta egy fi­gyel­mez­te­tés­sel.

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Drámai részletek: Családja sem búcsúzhatott el Benke Laci bácsitól

Min­denki ked­venc tévés sza­ká­csa mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét és min­den­kép­pen meg akarta óvni sze­ret­teit...

Hatalmas bejelentést tett az énekesnő élő adásban

Hatalmas bejelentést tett az énekesnő élő adásban

Jes­sie J anya akar lenni.

Jes­sie J el­ha­tá­rozta, min­dent meg­tesz azért, hogy édes­anya le­hes­sen.

Durva részletek derültek ki a magyar együttes brutális balesetéről

Durva részletek derültek ki a magyar együttes brutális balesetéről

A ze­ne­kar do­bosa el­mondta, há­nyan utaz­tak a tur­né­busz­ban.

A ze­ne­kar do­bosa el­mondta, há­nyan utaz­tak a tur­né­busz­ban.

Ez volt Benke Laci bácsi utolsó videója

Ez volt Benke Laci bácsi utolsó videója

Fel­ke­rült a kö­zös­ségi ol­da­lakra a 70 éves ko­rá­ban el­hunyt több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács utolsó vi­de­ója.

Fel­ke­rült a kö­zös­ségi ol­da­lakra a 70 éves ko­rá­ban el­hunyt több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács utolsó vi­de­ója.

Gyászol az ország: így emlékszik tanítványa Benke Laci bácsira

Gyászol az ország: így emlékszik tanítványa Benke Laci bácsira

70 éves ko­rá­ban hunyt el.

A mes­ter­sza­kács 70 éves ko­rá­ban, hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Drámai vallomást tett Sas József felesége, már alig bírja

Drámai vallomást tett Sas József felesége, már alig bírja

A fe­le­sége min­dent meg­tesz érte.

A hu­mo­rista ta­valy év végén ka­pott agy­vér­zést, azóta ápo­lásra szo­rul, a fe­le­sége is min­dent meg­tesz érte.

Kitálalt a magyar rádiós, ezért nem talál rá a szerelem

Kitálalt a magyar rádiós, ezért nem talál rá a szerelem

Ga­rami Gábor meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a ma­gán­éle­té­ről, azt is el­árulta, mióta van már egye­dül.

Ga­rami Gábor meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a ma­gán­éle­té­ről, azt is el­árulta, mióta van már egye­dül.

Gyászhír, elhunyt Benke Laci bácsi

Gyászhír, elhunyt Benke Laci bácsi

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves volt. Hosszú évek óta kü­lön­féle be­teg­sé­gek­kel küz­dött...

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács 70 éves volt.

Homonnay Zsolt: A baba új színt hoz az életembe

Homonnay Zsolt: A baba új színt hoz az életembe

Bol­do­gan ké­szül­nek a fel­ada­tokra.

Az Ope­rett­szín­ház szí­né­sze el­ső­ként la­punk­nak me­sélt gyer­meke ér­ke­zé­sé­ről. Zsolt és ked­vese bol­do­gan ké­szül­nek a szü­lői fel­ada­tokra.

Megrázó szavak, súlyos betegségéről vallott a sorozatsztár

Megrázó szavak, súlyos betegségéről vallott a sorozatsztár

Az 57 éves sztár­mami fon­tos do­logra akarja fel­hívni az em­be­rek fi­gyel­mét, hogy meg­könnyítse éle­tü­ket.

Az 57 éves sztár­mami fon­tos do­logra akarja fel­hívni az em­be­rek fi­gyel­mét, hogy meg­könnyítse éle­tü­ket.

Megműtötték Damu Rolandot

Megműtötték Damu Rolandot, komoly probléma akadt a szemével

A szí­nész ko­moly be­avat­ko­zá­son esett ke­resz­tül, mi­u­tán ki­de­rült, hogy fi­a­tal kora el­le­nére szür­ke­há­lyog kép­ző­dött a sze­mén. A műtét előtt még vi­dá­man szelfi­zett és posz­tolt egyet.

A szí­nész ko­moly be­avat­ko­zá­son esett ke­resz­tül, mi­u­tán ki­de­rült, hogy fi­a­tal kora el­le­nére szür­ke­há­lyog kép­ző­dött a sze­mén. A műtét előtt még vi­dá­man szelfi­zett és posz­tolt egyet, mi­köz­ben vil­la­mos­sal uta­zott az ope­rá­ci­óra.

Szörnyű családi tragédia: Kökény Attila teljesen kikészült

Szörnyű családi tragédia: Kökény Attila teljesen kikészült

Nem­rég még arról szá­mol­tunk be, hogy ha­ma­ro­san nagy­papa lesz. A sors azon­ban más­hogy ren­delte...

Nem­rég még arról szá­mol­tunk be, hogy ha­ma­ro­san nagy­papa lesz. A sors azon­ban más­hogy ren­delte...

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét, azóta pedig tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

A 79 éves szí­nésznő na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl, a csa­lád­já­val is örökre meg­rom­lott a kap­cso­lata a pe­res­ke­dés miatt.

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

Küz­de­nek a kap­cso­la­tért.

A Csil­lag szü­le­tik szí­nész-ren­de­zője és mo­dell sze­relme egyre rosszabb vi­szony­ban van­nak, de még küz­de­nek.

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

A Szom­szé­dok sztárja 2000-ben, egy bor­zal­mas au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét.

Cinthya Dictator: Úgy akarok élni, hogy bármikor meghalhassak

Cinthya Dictator: Úgy akarok élni, hogy bármikor meghalhassak

A fi­a­tal fo­tó­mű­vész ala­po­san meg­lepte a mű­sor­ve­ze­tőt...

A fi­a­tal fo­tó­mű­vész ala­po­san meg­lepte a mű­sor­ve­ze­tőt, ami­kor a sze­re­tet ke­rült szóba...

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le, de az éne­kes bók­ként őrzi a sza­va­kat.

Fia közölte a megázó hírt: belehalt a rákba a híres tévés

Fia közölte a megázó hírt: belehalt a rákba a híres tévés

Úgy tűnt, hogy meg fog gyó­gyulni.

A 60 éves férfit ta­valy di­ag­nosz­ti­zál­ták a rák­kal, és egy ideig úgy tűnt, hogy meg fog gyó­gyulni.

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne.

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne, az el­en­ge­dés ugyanis hosszú fo­lya­mat.

Ezzel vége, így ment tönkre 13 év után Jolly kapcsolata

Ezzel vége, így ment tönkre 13 év után Jolly kapcsolata

Jolly he­tek­kel ez­előtt el­köl­tö­zött. Suzy a kis­lá­nyá­val arra ér­ke­zett haza az óvo­dá­ból, hogy össze­pa­kolt és el­ment.

Jolly he­tek­kel ez­előtt el­köl­tö­zött. Suzy a kis­lá­nyá­val arra ér­ke­zett haza egy dél­után az óvo­dá­ból, hogy össze­pa­kolt és el­ment.

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia kar­já­ban kisfi­á­val je­lent meg csü­tör­tök dél­után a Heim Pál Kór­ház­ban.

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Szer­dán 9 óra után tör­tént a bal­eset.

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál.

Gyászhír érkezett: kórházba vitték és meghalt a népszerű színész

Gyászhír érkezett: kórházba vitték és meghalt a népszerű színész

"Bé­ké­sen, ba­rá­tai és csa­lád­tag­jai kö­ré­ben" hunyt el.

A film- és so­ro­zat­sztár szó­vi­vője tá­jé­koz­ta­tása sze­rint "bé­ké­sen, ba­rá­tai és csa­lád­tag­jai kö­ré­ben" hunyt el.

Gólyahír, megszületett a magyar műsorvezető kisfia, édes nevet kapott

Gólyahír, megszületett a magyar műsorvezető kisfia, édes nevet kapott

A 44 éves tévés na­gyon sokat várt a gyer­mek­ál­dásra.

A 44 éves tévés na­gyon sokat várt a gyer­mek­ál­dásra.

Lesújtó hír jött, balesetet szenvedett és meghalt a fiatal énekes

Lesújtó hír jött, balesetet szenvedett és meghalt a fiatal énekes

A nép­szerű ze­nész­nek esé­lye sem volt túl­élni a tör­tén­te­ket. Ba­rát­nő­jé­hez igye­ke­zett, ami­kor hir­te­len min­den véget ért.

Megrázó részletek, fontos személytől vesz búcsút II. Erzsébet királynő

Megrázó részletek, fontos személytől vesz búcsút II. Erzsébet királynő

Egy benn­fen­tes sze­rint van­nak ese­tek, ami­kor ért­hető, hogy a ki­rálynő sem tartja be a sza­bá­lyo­kat.

Sírva vallott Tahi Tóth László özvegye: ezt mondta halála előtt a színész

Sírva vallott Tahi Tóth László özvegye: ezt mondta halála előtt a színész

Ká­rászy Szil­via nem tud és nem is akar el­sza­kadni imá­dott fér­jé­től.

Ká­rászy Szil­via nem tud és nem is akar el­sza­kadni imá­dott fér­jé­től.

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Ko­vács Kati őszin­tén me­sélt a csa­ládi éle­té­ről.

Ko­vács Kati őszin­tén me­sélt a csa­ládi éle­té­ről, és az is ki­de­rült, miért eszik ismét húst.

Romlott a helyzet, ezt tette Koós János özvegye

Romlott a helyzet, ezt tette Koós János özvegye

Az asszony egyre ke­vésbé akar ta­lál­kozni má­sok­kal, az éle­tét tel­je­sen ki­tölti a gyász.

Az asszony egyre ke­vésbé akar ta­lál­kozni má­sok­kal, az éle­tét tel­je­sen ki­tölti a gyász.

Teljesen magába roskadt II. Erzsébet királynő, a szabályok sem érdeklik

Teljesen magába roskadt II. Erzsébet királynő, már a szabályok sem érdeklik

Na­gyon meg­vi­selte őt az egyik leg­ré­gebb óta szol­gáló al­kal­ma­zott­já­nak a ha­lála.

Nagy a baj: Ezért nem engedték ki a kórházból Galambos Lajost

Nagy a baj: Ezért nem engedték ki a kórházból Galambos Lajost

Szív­ro­ham gya­nú­já­val szál­lí­tot­ták kór­házba pén­tek kora dél­előtt Ga­lam­bos La­jost a bí­ró­ság­ról.

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Szívszorító vallomás, elvesztette testvérét a sztármami

Ret­te­ne­tes tra­gé­di­á­ról szá­molt be a nép­szerű szí­nésznő. Úgy érzi, test­vére hi­á­nya fel­emészti.

Ret­te­ne­tes tra­gé­di­á­ról szá­molt be a nép­szerű szí­nésznő.

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

A her­ceg élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ka­ként írta le édes­anyja el­vesz­té­sét. De nem ez volt az egyet­len meg­rázó ese­mény.

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt az Oscar-díjas magyar

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt az Oscar-díjas magyar

A 70 éves ma­gyar fil­mes hosszú be­teg­ség után hunyt el csü­tör­tök este, a hírt a fia kö­zölte a kö­zös­ségi mé­di­á­ban.

A 70 éves ma­gyar fil­mes hosszú be­teg­ség után hunyt el csü­tör­tök este, a hírt a fia kö­zölte a kö­zös­ségi mé­di­á­ban.

Dancs Annamari kitálalt Kerényi Miklós Mátéról és a közös múltjukról

Dancs Annamari kitálalt Kerényi Miklós Mátéról és a közös múltjukról

Úgy érzi, ko­ráb­ban túl­sá­go­san sze­rel­mes és naiv volt.

Úgy érzi, ko­ráb­ban túl­sá­go­san sze­rel­mes és naiv volt.

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Moby sze­rint jár­tak a szí­nész­nő­vel, ő azon­ban ezt úgy látta, a férfi zak­latta.

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

Fájdalmas vallomás: ezért nem lehetett soha anya a magyar énekesnő

S. Nagy Ist­ván öz­ve­gye na­gyon sze­re­tett volna gyer­me­ket, ám kü­lön­böző okok miatt ez az öröm nem ada­tott meg neki.

Édesapja képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

Hiába telt el egy év: híres édesapja mind a mai napig képtelen feldolgozni Várkonyi Andrea halálát

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él.

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt hunyt el egy sú­lyos be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben, csa­ládja pedig azóta is mély­sé­ges fáj­da­lom­ban él. Vár­ko­nyi And­rás őszin­tén val­lott a gyá­szá­ról.