SZTÁR

HŰHA

Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

A ka­mera min­dent vett!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban, Ve­ro­ná­ban fel­ke­reste Júlia szob­rát, ahol helyi szo­kás sze­rint... A ka­mera min­dent vett!

Mozgásképtelen fiún segít L.L. Junior!

Mozgásképtelen fiún segít L.L. Junior!

Fon­tos­nak tartja azt, hogy a hír­ne­vét a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nálja fel.

A rap­per fon­tos­nak tartja azt, hogy a hír­ne­vét a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nálja fel.

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén...

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén arról a ja­nu­ári éj­sza­ká­ról...

Kiderült az igazság, fiával való kapcsolatáról vallott Jolly!

Kiderült az igazság, fiával való kapcsolatáról vallott Jolly!

Az éne­kes­ről és fi­á­ról évek­kel ez­előtt el­len­té­tes hírek je­len­tek meg, most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ez már több a soknál: Tóth Vera soványabb, mint testvére!

Ez már több a soknál: Tóth Vera soványabb, mint testvére!

Egy­sze­rűen hi­he­tet­len.

Egy­sze­rűen hi­he­tet­len, mek­kora ki­tar­tás, lel­ki­erő van az éne­kes­nő­ben! To­vább fo­gyott, mint azt bárki kép­zelte volna!

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett - már nem tit­kolja.

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Visszavágtak a rusnyázó riporternek

Visszavágtak a rusnyázó riporternek

Az Édes élet pén­teki adása sok iz­gal­mat tar­to­gat, töb­bek kö­zött a rus­nyázó ri­por­ter iszap­bir­kó­zá­sá­nak is szem­ta­núi le­he­tünk.

Az Édes élet pén­teki adása sok iz­gal­mat tar­to­gat, töb­bek kö­zött a rus­nyázó ri­por­ter iszap­bir­kó­zá­sá­nak is szem­ta­núi le­he­tünk.

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

Százmilliókat és több mint tíz kiló aranyat foglaltak le Győzikétől!

A show­man­nek nem vol­tak fil­lé­res gond­jai, annyi ér­té­ket ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban, ami­ből több ge­ne­rá­ció is bol­do­gan meg­él­hetne.

Perverz hirdetés az interneten: ismét pénzért szexel Kelemen Anna?

Perverz hirdetés az interneten: ismét pénzért szexel Kelemen Anna?

Az egy­kori play­mate ál­lítja, régen fel­ha­gyott már az ero­ti­kus mun­kák­kal, most mégis fel­ke­rült egy szex­ol­dalra.

Völgyesi Gabinak kék-zöld monokli miatt kell magyarázkodnia!

Völgyesi Gabinak kék-zöld monokli miatt kell magyarázkodnia!

A Nagy Duett éne­kes­nője kel­le­met­len, apró bal­ese­tet szen­ve­dett.

A Nagy Duett éne­kes­nője kel­le­met­len, apró bal­ese­tet szen­ve­dett, ami fél­re­ér­tésre adhat okot.

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték, kény­sze­rí­tet­ték, az ágyába vi­zel­tek - sze­mé­lyi­sé­gét már gye­rek­ként sem tud­ták el­fo­gadni.

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték, kény­sze­rí­tet­ték, az ágyába vi­zel­tek - sze­mé­lyi­sé­gét már gye­rek­ként sem tud­ták el­fo­gadni.

Meglepő részletek derültek ki Stohl András új munkájáról

Meglepő részletek derültek ki Stohl András új munkájáról

And­rás csü­tör­tök reg­gel kezd...

Stohl And­rás csü­tör­tök reg­gel­től újra vissza­szok­hat a haj­nali éb­re­dé­sek­hez, hi­szen a Class FM-en új­ra­in­duló Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tője lett...

Itt az előzetes - Luke Sykwalker és Han Solo újra együtt!

Itt az előzetes - Luke Sykwalker és Han Solo újra együtt!

Ezt a képet sokan be­ke­re­te­zik majd.

Ezt a képet sokan be­ke­re­te­zik majd, azok biz­to­san, akim már meg­néz­ték az új Star Wars elő­ze­te­sét. Alig egy hét alatt máris har­minc­mil­li­óan van­nak.

Anorexiától tart nagy kalandja előtt a magyar szépség

Anorexiától tart nagy kalandja előtt a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb nő­jé­nek vá­lasz­tott Kul­csár Edina, ked­ve­sé­vel vág neki a meg­le­he­tő­sen ka­lan­dos­nak ígér­kező 5000 ki­lo­mé­te­res utnak.

A világ má­so­dik leg­szebb nő­jé­nek vá­lasz­tott Kul­csár Edina, ked­ve­sé­vel vág neki a meg­le­he­tő­sen ka­lan­dos­nak ígér­kező 5000 ki­lo­mé­te­res ázsiai "ki­ruc­ca­nás­nak".

Hoppá: Ördög Nóra elhagyja az országot családjával

Hoppá: Ördög Nóra elhagyja az országot családjával

A nép­szerű mű­sor­ve­zető óri­ási ka­landra vál­lal­ko­zott, ugyanis öt hétre uta­zik el csa­lád­já­val Ázsi­ába.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető óri­ási ka­landra vál­lal­ko­zott, ugyanis öt hétre uta­zik el csa­lád­já­val Ázsi­ába.

Fotók érkeztek - titokban ment férjhez a magyar szépségkirálynő!

Fotók érkeztek - titokban ment férjhez a magyar szépségkirálynő!

Balin mondta ki a bol­do­gító igent pár­já­nak, két és fél év együtt­lét után.

Balin mondta ki a bol­do­gító igent pár­já­nak, két és fél év együtt­lét után. Hi­he­tet­len fotók ér­kez­tek.

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját...

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul. Ha későn ér­ke­zik, a séf talán már nincs az élők so­rá­ban.

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

Huj­ber Feri egy iga­zán bátor ember!

Huj­ber Feri iga­zán bátor ember! No, nem azért, mert a gyanú sze­rint kény­sze­rí­tést al­kal­ma­zott fe­le­sége ellen, in­kább a ro­kon­ságba tar­tozó Tas­nádi miatt.

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

Hoppá: Szabó Zsófi közel került Hajdú Péterhez

Nagy az öröm...

A szí­nésznő és férje nagy ti­tok­ban kez­dett épít­ke­zésbe Hajdú Péter mesés ott­ho­ná­nak tő­szom­széd­sá­gá­ban.

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Dem­csák Zsu­zsa fel­emelte sza­vát...

Dem­csák Zsu­zsa az "erő­szak" nép­szo­ká­so­kon ala­puló for­máit sem nézi jó szem­mel, mióta csa­lá­don be­lüli erő­szak ál­do­za­tává vált.

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Győzike visszavág: bűncselekménnyel vádolja a hatóságot

Győzike visszavág: bűncselekménnyel vádolja a hatóságot

Győ­zike nem adja könnyen a bőrét.

Győ­zike nem adja könnyen a bőrét, ami nem is csoda, hi­szen ha bű­nös­nek ta­lál­ják, évekre rá­csok mögé ke­rül­het. Tá­ma­dásba len­dült...

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Éve­ken át szó­ra­koz­tat­tak.

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb rá­dió­mű­so­rá­nak ve­ze­tői éve­ken át szó­ra­koz­tat­ták a hall­ga­tó­kat.

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest és el­mondja, kivel csalta Bea asszonyt az apja

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest.

Kérkedése miatt kerülhet börtönbe Győzike

Kérkedése miatt kerülhet börtönbe Győzike

Gás­pár Győző éve­ken át csak kö­ve­tőit ide­ge­sí­tette azzal, hogy mé­reg­drága au­tó­cso­dák­ban fo­tóz­ko­dott...

Gás­pár Győző éve­ken át csak kö­ve­tőit ide­ge­sí­tette azzal, hogy mé­reg­drága au­tó­cso­dák­ban fo­tóz­ko­dott... Most már a NAV-ot is...

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Vas­tag Csa­bát nem hagy­ják élni!

Vas­tag Csa­bát nem hagy­ják élni! Va­sár­nap A Nagy Duett után né­hány fa­na­ti­kus nő kör­be­vette az éne­kes au­tó­ját, csak ne­he­zen en­ged­ték el­haj­tani a hely­szín­ről.

Olaszországban nyaralt Nagy Adri

Olaszországban nyaralt Nagy Adri

Egy hét ki­me­nőt ka­pott Nagy Adri! Ka­pott is az al­kal­mon...

Egy hét ki­me­nőt ka­pott Nagy Adri! Ka­pott is az al­kal­mon, és Olasz­or­szágba uta­zott, hogy ki­pi­henje a min­den­na­pok fá­ra­dal­mait.

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Már is meg van A Nagy Duett ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik kieső párja. Apáti Bence érezte, hogy ők fog­nak ki­esni.

Már is meg van A Nagy Duett ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik kieső párja. Apáti Bence érezte, hogy ők fog­nak ki­esni.

Élő egyenes adásban villantott a magyar sztár - Képek!

Élő egyenes adásban villantott a magyar sztár - Képek!

Ritka és egy­ben egé­szen kínos, ami­kor az ember élő adás­ban mutat meg ma­gá­ból olyat, amit nem sze­re­tett volna...

Ritka és egy­ben egé­szen kínos, ami­kor az ember élő adás­ban mutat meg ma­gá­ból olyat, amit nem sze­re­tett volna...

Ezer éve nem volt ekkora magyar siker

Ezer éve nem volt ekkora magyar siker

Könnybe lá­badt sze­mek­kel állt a szín­pa­don...

Könnybe lá­badt sze­mek­kel állt a szín­pa­don...

Csoda, ilyen gyönyörű menyasszony Weisz Fanni

Csoda, ilyen gyönyörű menyasszony Weisz Fanni

Bár arról nem tu­dunk, hogy mi­korra vár­ható az es­küvő, abba biz­to­sak le­he­tünk, hogy me­sé­sen állna neki a ruha!

Bár arról nem tu­dunk, hogy lány­ké­rés tör­tént volna, abba biz­to­sak le­he­tünk, hogy me­sé­sen állna neki a ruha!

Sosem látott fotó a gyönyörű színésznő újszülöttjéről

Sosem látott fotó a gyönyörű színésznő újszülöttjéről

Még két hó­na­pos sincs, már a szí­ve­ket do­bog­tatja szép­sé­gé­vel a híres szí­nésznő új­szü­lött kis­lá­nya!

Még két hó­na­pos sincs, már a szí­ve­ket do­bog­tatja szép­sé­gé­vel a híres szí­nésznő új­szü­lött kis­lá­nya!

Meztelen képek a 21 éves Madonnáról!

Meztelen képek a 21 éves Madonnáról!

1979-ben egy Mar­tin H. M. Sch­re­i­ber nevű fo­to­grá­fus mez­te­len fo­tó­so­ro­za­tot ké­szí­tett az akkor hu­szon­egy esz­ten­dős Ma­don­ná­ról. Most Ham­burg­ban nyí­lik egy ki­ál­lí­tás...

1979-ben egy Mar­tin H. M. Sch­re­i­ber nevű fo­to­grá­fus mez­te­len fo­tó­so­ro­za­tot ké­szí­tett az akkor hu­szon­egy esz­ten­dős Ma­don­ná­ról. Most Ham­burg­ban nyí­lik egy ki­ál­lí­tás...

Mi történt? Leharcolt képet posztolt magáról a popdíva!

Mi történt? Leharcolt képet posztolt magáról a popdíva!

Úgy tűnik, meg­vi­seli az anya­ság.

Úgy tűnik, igen­csak meg­vi­seli a két újabb po­ronty.

Damu Roland beismerte, nem volt jó apa

Damu Roland beismerte, nem volt jó apa

A ro­vott múltú szí­nész val­lott.

A ro­vott múltú szí­nész őszin­te­ségi ro­ha­mot ka­pott egy kis­tér­ségi rádió ven­dé­ge­ként.

Szerepe miatt támadják Ónodi Esztert!

Szerepe miatt támadják Ónodi Esztert!

Dur­ván be­szól­tak neki.

Ka­pott már hi­de­get-me­le­get sze­re­pei miatt Ónodi Esz­ter, de olyan dur­ván még nem szól­tak be neki, mint leg­utóbbi ka­rak­tere miatt.

Erős fájdalomcsillapítókat kap Cserhalmi György

Erős fájdalomcsillapítókat kap Cserhalmi György

Sú­lyos térd­mű­té­ten esett át.

A Nem­zet Szí­né­sze sú­lyos térd­mű­té­ten esett át, a Ri­post­nak azon­ban meg­szó­lalt.

Elképesztő, mit vállalt be Sarka Kata kivágott fürdőruhában

Elképesztő, mit vállalt be Sarka Kata kivágott fürdőruhában

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka ba­rát­nő­i­vel vál­lal­ko­zott a me­rész mu­tat­ványra!

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka ba­rát­nő­i­vel vál­lal­ko­zott a me­rész mu­tat­ványra!

Nem hiszed el, ki lehet Hajdú Péter szomszédja

Nem hiszed el, ki lehet Hajdú Péter szomszédja

Fe­le­sége a kör­nyé­ken né­ze­lő­dik...

Mi­köz­ben Hajdú Péter egy­sze­rűen nem je­lent meg saját vá­ló­pe­rén, Sarka Kata éppen arra ké­szül, hogy vissza­köl­töz­zön a kör­nyékre, ahol éve­ken át éltek.

Visszavonul Cooky?

Visszavonul Cooky?

A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val.

Döbbenetes fejlemény, szabadlábon van az adócsalással vádolt Győzike!

Döbbenetes fejlemény, szabadlábon van az adócsalással vádolt Győzike!

A show­man elő­ször a Ri­post­nak szó­lalt meg.

A show­man elő­ször a Ri­post­nak szó­lalt meg, mi­u­tán ki­de­rült, hogy 50 mil­liós adó­csa­lás­sal vá­dol­ják.

Ezt hallanod kell, itt a Sziget fesztivál himnusza

Ezt hallanod kell, itt a Sziget fesztivál himnusza

A Mary PopKids ze­ne­kar Love So­lu­tion című száma lett a 25. Szi­get him­nu­sza.

A Mary PopKids ze­ne­kar Love So­lu­tion című száma lett a 25. Szi­get him­nu­sza.

Megdöbbentő kalandjairól mesélt Tóth Vera

Megdöbbentő kalandjairól mesélt Tóth Vera

Nem­rég ér­ke­zett haza Ame­ri­ká­ból.

Tóth Vera nem­rég ér­ke­zett haza a ten­ge­ren­túl­ról, ahol ren­ge­teg él­ménnyel lett gaz­da­gabb. Bár akad olyan is, amire nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza.

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták új ud­var­ló­já­val, most már Kata is fel­vál­lalja: újra ran­di­zik.

Brutális amit testével művel Liptai Claudia lánya

Brutális amit testével művel Liptai Claudia lánya

Any­jára ütött Lip­tai lánya, aki nem csak ki­mond­ha­tat­la­nul csi­nos, de vég­te­le­nül te­het­sé­ges is.

Any­jára ütött Lip­tai lánya, aki nem csak ki­mond­ha­tat­la­nul csi­nos, de vég­te­le­nül te­het­sé­ges is.

Súlyos betegséggel küzd Hernádi Judit lánya

Súlyos betegséggel küzd Hernádi Judit lánya

Her­nádi Judit lánya ro­ham­tem­pó­ban kezdte le­dobni ma­gá­ról a ki­ló­kat.

Her­nádi Judit lánya ro­ham­tem­pó­ban kezdte le­dobni ma­gá­ról a ki­ló­kat, de ki­de­rült, mindez egy ko­moly be­teg­ség­nek kö­szön­hető.

Pápai Joci sztár lett Amszterdamban

Pápai Joci sztár lett Amszterdamban

Az éle­tét éne­kelte meg Pápai Joci az Origo című da­lá­ban.

Az éle­tét éne­kelte meg Pápai Joci az Origo című da­lá­ban. Talán ezt érez­hette meg a kö­zön­ség is, hi­szen Amsz­ter­dam­ban ha­tal­mas si­kert ara­tott.

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Bereczki Zoltánnak megvan a véleménye volt felesége terhességéről

Be­reczki Zol­tán még maga is is­mer­ke­dik a hely­zet­tel, de már kis­lá­nyát is fel­ké­szí­tette, ha­ma­ro­san test­vére ér­ke­zik.

Daganatos betegségéről vallott a magyar mulatós szár.

Daganatos betegségéről vallott a magyar mulatós szár.

Bár az el­vál­to­zás jó­in­du­latú volt, így is ha­tal­mas pá­ni­kot oko­zott az ope­rá­ció. Nótár Mary két­szer is da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Bár az el­vál­to­zás jó­in­du­latú volt, így is ha­tal­mas pá­ni­kot oko­zott az ope­rá­ció. Nótár Mary két­szer is da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Zámbó Krisztián konzervatív nézeteket vall a szerelemről!

Zámbó Krisztián konzervatív nézeteket vall a szerelemről!

Az éne­kes nem szí­ve­sen en­gedné a ba­rát­nő­jét szó­ra­kozni, hi­szen sze­rinte ilyen eset­ben nagy a meg­csa­lás esé­lye.

Az éne­kes nem szí­ve­sen en­gedné a ba­rát­nő­jét szó­ra­kozni, hi­szen sze­rinte ilyen eset­ben nagy a meg­csa­lás esé­lye.

Senki nem ismeri fel ezt a magyar sztárt!

Senki nem ismeri fel ezt a magyar sztárt!

Ma már férfiak tu­cat­jai epe­ked­nek utána! A nők meg irigy­lik! Egyre bát­rab­bak a sztá­rok, nem csak kül­föl­dön, Ma­gyar­or­szá­gon is. Sorra ke­rül­nek elő a meg­hök­kentő gye­rek­kori képek.

Ma már férfiak tu­cat­jai epe­ked­nek utána! A nők meg irigy­lik! Egyre bát­rab­bak a sztá­rok, nem csak kül­föl­dön, Ma­gyar­or­szá­gon is. Sorra ke­rül­nek elő a gye­rek­kori képek.

Vicces fotó került elő Geszti Péterről a múltból!

Vicces fotó került elő Geszti Péterről a múltból!

Egy kon­cert után pi­hent meg.

A rím­ki­rály még a ki­lenc­ve­nes évek­ben, egy kon­cert után pi­hent meg egy fe­let­tébb ér­de­kes he­lyen.

Kikészült a cukkinilevestől Pápai Joci!

Kikészült a cukkinilevestől Pápai Joci!

Az éne­kes Amsz­ter­damba uta­zott.

Az éne­kes Amsz­ter­damba uta­zott az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál elő­ze­tes bu­li­jára, de az étel nem nyerte el a tet­szé­sét.

Apa nélkül is vállalna gyereket a világhírű magyar szupermodell

Apa nélkül is vállalna gyereket a világhírű magyar szupermodell

Mi­halik Eni­kőt 29 éves ko­rára...

Mi­halik Eni­kőt 29 éves ko­rára egy világ is­meri. A ma­gyar szu­per­mo­dell a leg­na­gyobb di­vat­ma­ga­zi­nok cím­lap­jain sze­re­pelt.

Feltörték a mobilját! Interneten az énekesnő szexképei!

Feltörték a mobilját! Interneten az énekesnő szexképei!

A jelek sze­rint senki nem lehet biz­ton­ság­ban, ezt most egy újabb éne­kes­nő­nek kell meg­ta­pasz­tal­nia.

A jelek sze­rint senki nem lehet biz­ton­ság­ban, ezt most egy újabb éne­kes­nő­nek kell meg­ta­pasz­tal­nia. Min­den tit­kát ki­te­re­get­ték.

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

Bangó Margit így reagált lánya vádjaira

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött kedd reg­gel...

A Kos­suth-díjas éne­kesnő ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor kedd reg­gel szem­be­sült lánya újabb vád­ja­i­val.

Arcpirító titkot árult el Edvin Martonról kisfia

Arcpirító titkot árult el Edvin Martonról kisfia

Maxim nem volt szé­gyen­lős, több tit­kot is el­árult édes­ap­já­ról.

Edvin Mar­ton és kisfia volt a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! műsor egyik ven­dége. Maxim nem volt szé­gyen­lős, több tit­kot is el­árult édes­ap­já­ról.

Rubint Réka kiengedte a gőzt: eszméletlen, mit művel már megint!

Rubint Réka kiengedte a gőzt: eszméletlen, mit művel már megint!

Tá­tott száj­jal les­tek a szál­lo­dai al­kal­ma­zot­tak, ilyet ugyanis még nem lát­tak!

Tá­tott száj­jal les­tek a szál­lo­dai al­kal­ma­zot­tak, ilyet ugyanis még nem lát­tak!

A világon négy ember teljesítette idáig, jelentkezz te is a TV2 új műsorába

A világon négy ember teljesítette idáig, jelentkezz te is a TV2 új műsorába

Nem min­den­napi ka­landra vál­lal­ko­zik az, aki be­vál­lalja.

Nem min­den­napi ka­landra vál­lal­ko­zik az, aki be­vál­lalja a TV2 új mű­so­rá­nak já­té­kát, a Ninja War­ri­ort.

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

Ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

A men­ta­lista bú­csú­zott va­sár­nap Tol­vai Re­ni­vel A Nagy Duett szín­pa­dá­tól, de máris ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád!

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Felismered ezt a párt? Pedig naponta látod őket a TV-ben!

Felismered ezt a párt? Pedig naponta látod őket a TV-ben! És a lányuk is világhírű már!

Az idő el­le­nünk is dol­go­zik, a ké­pe­ket látva ezt biz­to­san ki­je­lent­het­jük. Mégis, har­mincöt év táv­la­tá­ban fel­is­mer­he­tet­le­nek.

Az idő el­le­nünk is dol­go­zik, a ké­pe­ket látva ezt biz­to­san ki­je­lent­het­jük. Mégis, har­mincöt év táv­la­tá­ban fel­is­mer­he­tet­le­nek. Per­sze a rock­zene sze­rel­me­se­i­nek ez tíz­fo­rin­tos kér­dés csak.

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Bangó Mar­git ugyan el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz és csa­lád­já­hoz, de lánya, Ma­rika ezt nem nézi jó szem­mel.

Bangó Mar­git ugyan el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz és csa­lád­já­hoz, de lánya, Ma­rika ezt nem nézi jó szem­mel.

Nagy Réka kiábrándult DiCaprióból

Nagy Réka kiábrándult DiCaprióból

Nem nyerte el a tet­szé­sét.

A mo­dell­nek volt sze­ren­cséje ta­lál­kozni Hol­ly­wood szív­tip­ró­já­val, aki azon­ban nem nyerte el a tet­szé­sét.

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

Egy­kor igazi nagy­ágyú volt.

A sport­ri­por­ter egy­kor igazi nagy­ágyú volt, vi­de­óit máig öröm­mel nézik vissza a ra­jon­gók.

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Az el­hunyt mil­li­ár­dos még éle­té­ben ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat...

Az el­hunyt mil­li­ár­dos még éle­té­ben ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat ha­gya­té­ká­val kap­cso­lat­ban, hi­szen vég­aka­ra­tá­ban úgy ren­del­ke­zett, hogy leg­idő­sebb fiát a vér­ségi szál meg­kér­dő­je­lez­he­tő­sége miatt ki­ta­gadja a ha­tal­mas va­gyon­ból. Ami azon­ban most ki­de­rült, az újabb kér­dé­se­ket vet fel...

Damu Roland elismerte, nem volt jó apa

Damu Roland elismerte, nem volt jó apa

A szí­nész őszin­tén val­lott a sötét évek­ről, ami­kor kép­te­len volt fe­le­lős apa­ként vi­sel­kedni.

A szí­nész őszin­tén val­lott a sötét évek­ről, ami­kor kép­te­len volt fe­le­lős apa­ként vi­sel­kedni.

Ezt nem hiszed el, újra férjhez megy Polyák Lilla

Ezt nem hiszed el, újra férjhez megy Polyák Lilla

Po­lyák Lilla ismét oltár elé áll. A szí­nésznő sze­relme meg­kérte a kezét, amire ha­bo­zás nél­kül igent mon­dott.

Po­lyák Lilla ismét oltár elé áll. A szí­nésznő sze­relme meg­kérte a kezét, amire ha­bo­zás nél­kül igent mon­dott.

Ő a tettes: Hódi Pamela nevében csapott be másokat!

Ő a tettes: Hódi Pamela nevében csapott be másokat.

Sz­tá­ro­kat is meg­té­vesz­tett...

Sz­tá­ro­kat is meg­té­vesz­tett az is­me­ret­len. Joshi Bha­rat, Sarka Kata, Szabó Zsófi, Katus At­tila is az ál­do­za­tok kö­zött...

Hétfő este felakasztják Majkát és Pápai Jocit!

Hétfő este felakasztják Majkát és Pápai Jocit!

Jó ba­rát­sá­got ápol­nak egy­más­sal.

A két éne­kes jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ezért jól tud­tak együtt­mű­ködni a haj­me­resztő fel­adat köz­ben is.

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát.

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát, de már örülne, ha újra bol­dog le­hetne.

Hoppá! Ábel Anita bugyit villantott a színpadon!

Hoppá! Ábel Anita bugyit villantott a színpadon!

A Nagy Duett má­so­dik élő show-ján Ábel Anita igen­csak bő és pör­gős szok­nyás ruhát vi­selt, ami­nek a stú­di­ó­ban ülő férfiak örül­het­tek a leg­job­ban.

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Az egy­ko­ron kö­zö­sen be­ren­de­zett fé­szek­től is örök bú­csút kel­lett ven­niük.

Az egy­ko­ron kö­zö­sen be­ren­de­zett csa­ládi fé­szek­től is örök bú­csút kel­lett ven­niük.

41 évesen vállalt fehérneműs fotózást Szögeczki Ágica

41 évesen vállalt fehérneműs fotózást Szögeczki Ágica

Ele­inte nem akarta el­vál­lalni.

Az édes­anya ele­inte nem akarta el­vál­lalni a szexi fo­tó­zást, végül azon­ban meg­gon­dolta magát.

Testhez simuló ruciban szexizett a színésznő a színpadon

Testhez simuló ruciban szexizett a színésznő a színpadon

Áb­ra­hám Edit nem­rég je­len­tette be, hogy férje ott­hagyja őt egy fi­a­ta­labb nőért.

Áb­ra­hám Edit nem­rég je­len­tette be, hogy férje ott­hagyja őt egy fi­a­ta­labb nőért.

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Danny Blue 77 pontos listát írt az ideális nőről

Danny Blue 77 pontos listát írt az ideális nőről

Vá­gyik már az igaz sze­re­lemre.

A men­ta­lista vá­gyik már az igaz sze­re­lemre, ez azon­ban egy­előre el­ke­rülte őt.

Gáspár Evelin lassan elfogy

Gáspár Evelin lassan elfogy

Ext­ra­csi­nos, és az apró fe­kete ruci na­gyon jól mutat rajta.

Ext­ra­csi­nos, és az apró fe­kete ruci na­gyon jól mutat rajta. Vajon mire ké­szül? Las­san fel­csap­hatna fo­tó­mo­dell­nek. Levet még né­hány ru­ha­da­ra­bot és máris az Insta-sztá­rok nyom­do­ka­iba lép­het.

Sosem látott fotó került elő Stahl Juditról!

Sosem látott fotó került elő Stahl Juditról!

A mű­sor­ve­zető egy­kor a Té­nyek­nél kezdte, és rövid idő alatt nép­sze­rűvé vált a nézők kö­ré­ben.

A mű­sor­ve­zető egy­kor a Té­nyek­nél kezdte, és rövid idő alatt nép­sze­rűvé vált a nézők kö­ré­ben.