SZTÁR

HŰHA

Újra magyar modellel dolgozott Beckhamné

Újra magyar modellel dolgozott Beckhamné

A világ egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje Axente Va­nessa.

A világ egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje Axente Va­nessa, és az egy­kori Spice Girl imádja a leg­job­ban.

Változás Laár András állapotában: komolyabb volt a sérülés, mint hitték

Változás Laár András állapotában: komolyabb volt a sérülés, mint hitték

A L'art pour L'art tár­su­lat ala­pító tagja több mint egy hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet, de csak most mű­töt­ték meg.

Nincs jól: a válla miatt szenved a TV2 sztárja

Nincs jól: a válla miatt szenved a TV2 sztárja

Ge­len­csér Timi az Exat­lon ver­se­nyé­ben sé­rült meg, válla azon­ban még min­dig nem jött helyre. Emi­att az edzé­sek is ne­héz­sé­get okoz­nak a szá­mára.

Ge­len­csér Timi az Exat­lon ver­se­nyé­ben sé­rült meg, válla azon­ban még min­dig nem jött helyre.

Sosem hallott titok: ez történt valójában Michael Jackson klipforgatásán

Sosem hallott titok: ez történt valójában Michael Jackson klipforgatásán

A le­gen­dás Th­ril­ler című klip mun­ká­la­tai alatt a másik fő­sze­replő sze­rint össze­me­le­ged­tek.

Olyan durván más nem tombolt a Spice Girls-koncerten, mint a színésznő

Olyan durván más nem tombolt a Spice Girls-koncerten, mint a színésznő

Az Oscar-díjas szí­nésznő annyira tom­bolt a lány­ze­ne­kar vissza­térő kon­cert­jén, hogy még a csontja is el­tört.

Megőrülnek érte a férfiak, szexi fotóval nosztalgiázik Iszak Eszti

Megőrülnek érte a férfiak, szexi fotóval nosztalgiázik Iszak Eszti

A dögös mű­sor­ve­zető nem­rég jött haza Cip­rus­ról.

A dögös mű­sor­ve­zető nem­rég jött haza Cip­rus­ról.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Újabb botrány készül Meghan körül? Felbukkant a rosszakarója

Újabb botrány készül Meghan körül? Felbukkant a rosszakarója

A her­cegné kap­cso­lata nem túl fé­nyes csa­lád­tag­ja­i­val.

Meg­han her­cegné kap­cso­lata nem túl fé­nyes a csa­lád­tag­ja­i­val, nem vé­let­le­nül.

Erre senki sem számított, pap lett Nagy Feróból

Erre senki sem számított, pap lett Nagy Feróból

Iga­zán rend­ha­gyó es­kü­vőre ke­rült sor.

Iga­zán rend­ha­gyó es­kü­vőre ke­rült sor a Bu­da­ke­szi Va­das­park­ban. Feró nem sült fel a mu­tat­vánnyal, sőt!

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le a lép­csőn, ami­kor meg­tör­tént a vá­rat­lan je­le­net.

Megható részletek, itt mondja ki a boldogító igent L.L. Junior

Megható részletek, itt mondja ki a boldogító igent L.L. Junior

Ked­ve­sé­vel, Kin­gá­val temp­lomi es­kü­vőt is ter­vez­nek. Az öröm­apa iz­ga­tot­tan be­szélt a nagy nap­ról.

Ked­ve­sé­vel, Kin­gá­val temp­lomi es­kü­vőt is ter­vez­nek. Az öröm­apa iz­ga­tot­tan be­szélt a nagy nap­ról.

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a magyar sztárok

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el.

Álom­szép or­szá­gokba lá­to­gat­tak el idén is a hazai sztá­rok, hogy ki­pi­hen­hes­sék az el­múlt idő­szak fá­ra­dal­mait.

Megszületett a döntés: Ő az ország legszebb lánya

Megszületett a döntés: Ő az ország legszebb lánya

Nagy­pál Krisz­tina nyerte a ver­senyt.

Nagy­pál Krisz­tina nyerte a Ma­gyar­or­szág Szépe - Miss World Hun­gary szép­ség­ver­senyt.

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél.

Izgalmas hírek jöttek a kis Archie-ról, ők lehetnek a keresztszülei

Izgalmas hírek jöttek a kis Archie-ról, ők lehetnek a keresztszülei

A nagy nap­pal kap­cso­lat­ban már be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő nem lesz ott a ke­resz­te­lőn, a nagy nap­pal kap­cso­lat­ban már be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Ez durva, otthonában érte rémisztő meglepetés II. Erzsébet királynőt

Ez durva, otthonában érte rémisztő meglepetés II. Erzsébet királynőt

Nem csoda, hogy meg­ijedt, még a ta­pasz­talt sze­mély­zet is meg­döb­bent.

Nem csoda, hogy meg­ijedt, még a ta­pasz­talt sze­mély­zet is meg­döb­bent.

Furcsa lépés, ezeket az emlékeket nem őrzik tovább Diana hercegnőtől

Furcsa lépés, ezeket az emlékeket nem őrzik tovább Diana hercegnőtől

A ra­jon­gók per­sze ezt egy jó le­he­tő­ség­nek te­kin­tik - leg­alábbis a te­he­tő­seb­bek.

Kiakadtak a rajongók: pofátlan dolgot kért tőlük a sztárpár

Kiakadtak a rajongók: pofátlan dolgot kért tőlük a sztárpár

Nya­ralni akar­nak.

Azt írták, szá­mukra nem opció a munka, de szí­ve­sen el­men­né­nek nya­ralni.

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Súlyos betegségéről vallott a sztármami, fogy az ereje

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik.

Le­gin­kább kisfia miatt ag­gó­dik. Pró­bálja erős­nek mu­tatni magát, amíg csak lehet, ez azon­ban nem könnyű...

Az év mérkőzése: összeveri egymást Tom Cruise és Justin Bieber

Az év mérkőzése: összeveri egymást Tom Cruise és Justin Bieber

Az év­szá­zad leg­bi­zar­rabb meccse elé né­zünk, ha Tom Cru­ise rá­bó­lint a bu­nyóra.

Fény derült Diana hercegnő titkára, zavarba ejtően viselkedett

Fény derült Diana hercegnő titkára, zavarba ejtően viselkedett

A her­cegnő gyak­ran meg­tré­fálta az em­be­re­ket.

A her­cegnő gyak­ran meg­tré­fálta az em­be­re­ket, nem volt ez alól ki­vé­tel a csa­ládja sem.

Betelt a pohár, valaki kiutálja Meghan hercegnét a királyi családból

Betelt a pohár, valaki kiutálja Meghan hercegnét a királyi családból

Már gúny­neve is van a her­ceg­né­nek. Harry her­ceg­nek nem lesz könnyű dolga, hogy min­den­ki­vel jó vi­szonyt tart­son fenn.

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű.

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű, de a szí­nésznő de­kol­tá­zsa min­den te­kin­te­tet ma­gára vonz.

Rémes ajándékot kapott David Beckham, nem örült neki

Rémes ajándékot kapott David Beckham, nem örült neki

A fe­le­sége és egyik jó ba­rátja tré­fálta meg az egy­kori sztár­fo­cis­tát.

A fe­le­sége és egyik jó ba­rátja tré­fálta meg az egy­kori sztár­fo­cis­tát, de ő nem ér­té­kelte a vic­cet.

Bámulatos mutatvány: a levegőben terpeszt Szandi

Bámulatos mutatvány: a levegőben terpeszt Szandi

Az éne­kesnő a Ma­gyar Nem­zeti Cir­kusz sztár­ven­dé­ge­ként mu­tat­ko­zik be jú­li­us­ban.

Az éne­kesnő a Ma­gyar Nem­zeti Cir­kusz sztár­ven­dé­ge­ként mu­tat­ko­zik be.

Ez már hivatalos: Érett lett Kiszel Tünde gyönyörű lánya

Ez már hivatalos: Érett lett Kiszel Tünde gyönyörű lánya

Tény­leg repül az idő!

Tény­leg repül az idő! Ki­szel Tünde kis­lá­nya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel, most pedig be­fe­jezte a kö­zép­is­ko­lát. Rá­adá­sul mi­lyen kis csini...

Mi történt a 49 éves sorozatsztárral? Szörnyen néz ki

Mi történt a 49 éves sorozatsztárral? Szörnyen néz ki

Na­gyon el­ha­nya­golta magát.

Na­gyon el­ha­nya­golta magát, és úgy lát­szik, hogy egy­ál­ta­lán nem ad a kül­se­jére. Nagy baj lehet vele...

Kínos fotót posztolt Palvin Barbiról a pasija

Kínos fotót posztolt Palvin Barbiról a pasija

A ma­gyar top­mo­dell és Dylan Sp­rouse Ja­pán­ban va­ká­ci­óz­nak, és a szí­nész ké­szí­tett egy elég tisz­te­let­len képet Bar­bi­ról.

A ma­gyar top­mo­dell és Dylan Sp­rouse Ja­pán­ban va­ká­ci­óz­nak, és a szí­nész ké­szí­tett egy elég tisz­te­let­len képet Bar­bi­ról.

Hétköznapi hős: külföldi turistát fuvarozott Budapesten Csonka András

Hétköznapi hős: külföldi turistát fuvarozott Budapesten Csonka András

A szí­nész ön­zet­le­nül se­gí­tett a ka­na­dai hölgy­nek.

A szí­nész ön­zet­le­nül se­gí­tett a ka­na­dai hölgy­nek.

Nyilvánosan veszekedett exével L.L. Junior

Fokozódik a feszültség: nyilvánosan veszekedett exével L.L. Junior

Egy ká­vé­zó­ban kap­tak össze.

Egy ká­vé­zó­ban kap­tak össze, bár a páros mind­két tagja más­hogy em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Szerinted van bugyi a gazellatestű Singh Vikin vagy nincs?

Szerinted van bugyi a gazellatestű Singh Vikin vagy nincs?

Nehéz el­dön­teni.

Nehéz el­dön­teni, hogy a barna szép­ség hú­zott-e fe­hér­ne­műt.

Nagy a baj, kétségbeesetten kér segítséget Debreczeni Zita

Nagy a baj, kétségbeesetten kér segítséget Debreczeni Zita

A mo­dell négy­lábú ked­vence, Pa­macs csü­tör­tök este tűnt el.

A mo­dell négy­lábú ked­vence, Pa­macs csü­tör­tök este tűnt el.

Jason Momoán látszik a budapesti sörözés

Jason Momoán látszik a budapesti sörözés

Az Aqu­a­man sztárja ha­zá­já­ban va­ká­ci­ó­zik, de már nem olyan a teste, mint a vizek is­te­né­nek. Per­sze így sem rossz lát­vány.

Az Aqu­a­man sztárja ha­zá­já­ban va­ká­ci­ó­zik, de már nem olyan a teste, mint a vizek is­te­né­nek. Per­sze így sem rossz lát­vány.

Tekerd maxra a klímát: Hódi Pamela képétől tuti lever a víz

Tekerd maxra a klímát: Hódi Pamela képétől tuti lever a víz

Pa­mela csa­ládi nya­ra­lásra uta­zott Tö­rök­or­szágba, ahol sze­ren­csére pikk-pakk le­ke­rült a fö­lös­le­ges tex­til.

Pa­mela csa­ládi nya­ra­lásra uta­zott Tö­rök­or­szágba, ahol sze­ren­csére pikk-pakk le­ke­rült a fö­lös­le­ges tex­til.

Császár Előd visszatér, Jáksó keményen nyilatkozott róla

Császár Előd visszatér, Jáksó keményen nyilatkozott róla

DJ-ként foly­tatja!

Csá­szár Előd kar­ri­erje egy ha­lá­los bal­eset oko­zása után ért véget. Most DJ-ként tér vissza!

Bikinis testet villantott az 50 éves színésznő, mindenki csak ámul

Bikinis testet villantott az 50 éves színésznő, mindenki csak ámul

Úgy tűnik, rajta nem lát­szik az idő mú­lása, hisz még most is fe­szes és kar­csú alakja van. A tinik is Jen­ni­fer Anis­tont irigy­lik!

Nagy bejelentést tett Németh Kristóf: úton van a baba

Nagy bejelentést tett Németh Kristóf: úton van a baba

A nász­úton tud­ták meg.

Né­meth Kris­tóf és fe­le­sége, Zita első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

Pánik és zokogás a filmforgatáson, késelt az egyik díszlettervező

Pánik és zokogás a filmforgatáson, késelt az egyik díszlettervező

A szem­ta­núk alig hit­tek a sze­mük­nek a véres je­le­net lát­tán, ha­ma­ro­san pedig el­lepte a stú­diót a rend­őr­ség.

A szem­ta­núk alig hit­tek a sze­mük­nek, ha­ma­ro­san pedig el­lepte a stú­diót a rend­őr­ség.

Brutális fogyás, rá sem lehet ismerni a magyar énekesnőre

Brutális fogyás, rá sem lehet ismerni a magyar énekesnőre

Tíz hónap alatt 60 kilót fo­gyott.

Ku­no­vics Ka­tinka tíz hónap alatt 60 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Ki hitte volna? Édes titkot árult el Katalin hercegné Charlotte-ról

Ki hitte volna? Édes titkot árult el Katalin hercegné Charlotte-ról

Nem arra vá­gyik, mint többi gye­rek.

A négy­éves her­cegnő nem pont arra vá­gyik, mint a vele egy­idős gye­re­kek.

Vadítóan dögös a TV2 sztárja: megmutatta formás idomait

Vadítóan dögös a TV2 sztárja: megmutatta formás idomait

Az Exat­lon egy­kori ver­seny­zője az olasz­or­szági nya­ra­lá­sá­ról je­lent­ke­zett be.

Az Exat­lon egy­kori ver­seny­zője az olasz­or­szági nya­ra­lá­sá­ról je­lent­ke­zett be.

Mi történik a sztármamival? Nagyon lefogyott a válás után

Mi történik a sztármamival? Nagyon lefogyott a válás után

Az éne­kes­nő­nek van ma­gya­rá­zata a vál­to­zásra. Ál­lí­tása sze­rint ren­ge­te­get szá­mít, hogy több ideje jut ma­gára.

Az éne­kes­nő­nek van ma­gya­rá­zata a vál­to­zásra. Ren­ge­te­get szá­mít, hogy több ideje jut ma­gára.

Hatalmas elismerést kapott Korda György

Hatalmas elismerést kapott Korda György

Nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte Korda Györ­gyöt. Szer­dán meg­kapta a Bu­da­pest dísz­pol­gára címet, amely­ben nyolcan ré­sze­sül­tek.

Nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte Korda Györ­gyöt. Szer­dán meg­kapta a Bu­da­pest dísz­pol­gára címet, amely­ben nyolcan ré­sze­sül­tek.

Szexi és merész: tuti leesik az állad a bikinis Cserpes Laurától

Szexi és merész: tuti leesik az állad a bikinis Cserpes Laurától

A gyö­nyörű éne­kesnő csak rit­kán oszt meg ma­gá­ról für­dő­ru­hás fo­tó­kat. Pedig mi­csoda lát­ványt nyújt.

A gyö­nyörű éne­kesnő csak rit­kán oszt meg ma­gá­ról für­dő­ru­hás fo­tó­kat.

Csúnyán beszóltak Hódi Pamelának: így reagált a vádakra

Csúnyán beszóltak Hódi Pamelának: így reagált a vádakra

Bur­kol­tan üzent lánya édes­ap­já­nak is.

Pa­mela bur­kol­tan üzent lánya édes­ap­já­nak is, de nem tért ki a kér­dés elől, mi­sze­rint hogy vá­laszt­hatta lánya év­zá­rója he­lyett a ba­rá­ta­i­val közös nya­ra­lást?

Formás fenekét és mellét is megmutatta Pirner Alma

Formás fenekét és mellét is megmutatta Pirner Alma

Mi­csoda lát­vány!

A dögös sztár nem­rég tért haza egy cso­dás nya­ra­lás­ról. A va­ká­ció alatt is képes volt meg­őrizni tö­ké­le­tes alak­ját! Ahogy arról a kö­vet­kező fotó is árul­ko­dik.

Mentőt kellett hívni, borzalmas balesetet szenvedett a magyar színész

Mentőt kellett hívni, borzalmas balesetet szenvedett a magyar színész

Zana Jó­zsef be­vá­sár­lás­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Zana Jó­zsef be­vá­sár­lás­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry és Meghan között

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry herceg és felesége, Meghan hercegné között

Harry her­ceg va­ló­szí­nű­leg egy még kí­no­sabb szi­tu­á­ciót akart el­ke­rülni...

Harry va­ló­szí­nű­leg egy még kí­no­sabb szi­tu­á­ciót akart el­ke­rülni, ezért csi­tí­totta ked­ve­sét. Min­den­esetre fur­csán jött ki a hely­zet!

Hihetetlen, milyen ajándékkal lepte meg a férje Debreczeni Zitát

Hihetetlen, milyen ajándékkal lepte meg a férje Debreczeni Zitát

A gyö­nyörű mo­dell nagy álma tel­je­sült Ame­ri­ká­ban.

A gyö­nyörű mo­dell ha­tal­mas álma tel­je­sült Ame­ri­ká­ban. Óri­ási él­mény­ben le­he­tett része...

Szexi fotó: bikiniben mutatta meg tökéletes testét Hódi Pamela

Szexi fotó: bikiniben mutatta meg tökéletes testét Hódi Pamela

A sztár­anyuka sze­rel­mé­vel nya­ral Hor­vát­or­szág­ban. Az Ad­rián ké­szült ez az iga­zán lát­vá­nyos kép.

Elárulta titkát Iszak Eszti, ettől virult ki annyira

Elárulta titkát Iszak Eszti, ettől virult ki annyira

Min­den szem rá­sze­ge­ző­dött.

A mű­sor­ve­zető egy tőle szo­kat­la­nul me­rész szett­ben je­lent meg a Joy SMA múlt heti par­ti­ján, ahol min­den szem rá­sze­ge­ző­dött.

Elképesztő látvány fogadta Dél-Koreában Rubint Rellát

Elképesztő látvány fogadta Dél-Koreában Rubint Rellát

Jó ideje ki­köl­tö­zött sze­rel­mé­vel.

A mo­dell már egy jó ideje ki­köl­tö­zött sze­rel­mé­vel, So­má­val. Bár igyek­szik nyi­tott lenni a távol-ke­leti világ sa­já­tos­sá­ga­ira, van­nak dol­gok, ame­lyek ki­akaszt­ják.

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le a férje Ördög Nórát

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le a férje Ördög Nórát

A Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val.

A csi­nos te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val. Szem­mel lát­ha­tóan él­vezi, ha süt a nyári nap!

Ez aztán a meglepetés, örömhírt jósolt férje tenyeréből Demcsák Zsuzsa

Ez aztán a meglepetés, örömhírt jósolt férje tenyeréből Demcsák Zsuzsa

A tévés ha­tár­ta­la­nul bol­dog friss há­zas­sága miatt.

A té­vést ha­tár­ta­la­nul bol­doggá teszi a friss há­zas­sága...

Elárulta a titkot Ganxsta Zolee, ezért megy tönkre minden kapcsolata

Elárulta a titkot Ganxsta Zolee, ezért megy tönkre minden kapcsolata

A rap­per a tőle meg­szo­kott ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szélt a sze­relmi éle­té­ről, ami­ről kis­lá­nya is min­dent tud­hat.

Kiakadtak a rajongók: Lady Gaga házas férfival csókolózott - videó

Kiakadtak a rajongók: Lady Gaga házas férfival csókolózott - videó

Az éne­kesnő kö­ve­tői sze­rint ked­ven­cük át­lé­pett egy ha­tárt. Pláne, azok után, amit ko­ráb­ban han­goz­ta­tott...

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

A her­cegi pár min­den­től óvja a babát, sőt talán már túl­zásba is estek.

A her­cegi pár min­den­től óvja a babát, sőt talán már túl­zásba is estek. Med­dig bírja így az új csa­lád­se­gítő?

Na, melyik búvárkodó énekesnőnek van ennyire kerek popója?

Na, melyik búvárkodó énekesnőnek van ennyire kerek popója?

A kar­ri­erje nincs a csú­cson, el­len­ben a kül­seje ugyan­olyan le­nyű­göző, mint ami­kor min­denki az ő da­lait dú­dolta.

A kar­ri­erje nincs a csú­cson, el­len­ben a kül­seje ugyan­olyan le­nyű­göző.

Durva baleset érte a magyar énekesnőt, lepergett előtte az élete

Durva baleset érte a magyar énekesnőt, lepergett előtte az élete

A csa­pa­tát szál­lító busz az M7-es sztrá­dán nagy­já­ból 100 ki­lo­mé­ter/órás tem­pó­nál ka­pott durr­de­fek­tet.

Elképesztő ötlet: nem hiszed el, mire készül a Viszkis

Elképesztő ötlet: nem hiszed el, mire készül a Viszkis

Újabb szintre lép bör­tön­tör­té­ne­te­i­vel.

Újabb szintre lép bör­tön­tör­té­ne­te­i­vel Amb­rus At­tila. Sze­rinte egy iga­zán nehéz mű­fajt vá­lasz­tott.

Óriási az öröm, nagy nap a mai Palvin Barbi szerelmi életében

Óriási az öröm, nagy nap a mai Palvin Barbi szerelmi életében

Édes fo­tó­kat is posz­tolt ennek al­kal­má­ból a mo­dell. El­kép­zel­hető, hogy ha­ma­ro­san szin­tet lép kap­cso­lata?

Édes fo­tó­kat is posz­tolt ennek al­kal­má­ból a mo­dell. El­kép­zel­hető, hogy ha­ma­ro­san szin­tet lép kap­cso­lata?

Világsztárok producereivel dolgozik együtt Tolvai Reni

Világsztárok producereivel dolgozik együtt Tolvai Reni

A dögös éne­kesnő Ame­ri­kába uta­zott, hogy el­ké­szít­hesse leg­újabb le­me­zét. Már több mint egy hete dol­goz­nak.

A dögös éne­kesnő Ame­ri­kába uta­zott, hogy el­ké­szít­hesse leg­újabb le­me­zét.

Mocskolódtam, haragudtam sírtam: kitálalt volt férjéről a TV2 sztárja

Mocskolódtam, haragudtam sírtam: kitálalt volt férjéről a TV2 sztárja

Az Ázsia Exp­ressz új éva­dá­nak sztárja a fi­a­tal kora el­le­nére már túl van egy rosszul si­ke­rült há­zas­sá­gon, ám azóta rendbe jött a kap­cso­la­tuk.

Iszonyatos fecskét villantott a híres énekes, ezt nem hiszed el

Iszonyatos fecskét villantott a híres énekes, ezt nem hiszed el

Va­ló­já­ban nem a '60-as évek ked­venc úszó­nad­rág­já­ról van szó, hanem egy klasszi­kus al­só­na­ci­ról.

Ez kellemetlen: Demcsák Zsuzsa férje sem vezethet

Ez kellemetlen: Demcsák Zsuzsa férje sem vezethet

A mű­sor­ve­zető újabb ittas ve­ze­tése miatt nem ülhet a volán mögé, férje pedig akkor sem ve­zet­het, ha In­di­á­ban ér­vé­nyes en­ge­dé­lye van.

A mű­sor­ve­zető újabb ittas ve­ze­tése miatt nem ülhet a volán mögé, férje pedig akkor sem ve­zet­het, ha In­di­á­ban ér­vé­nyes ve­ze­tői van.

Mindenki őt hibáztatta: válása miatt támadták Détár Enikőt

Mindenki őt hibáztatta: válása miatt támadták Détár Enikőt

A szí­nésznő hat évvel ez­előtt sza­kí­tott Ré­kasi Ká­rollyal.

A szí­nésznő hat évvel ez­előtt dön­tött úgy ak­kori fér­jé­vel, Ré­kasi Ká­rollyal, hogy har­minc együtt töl­tött év után külön uta­kon foly­tat­ják to­vább.

Magából kikelve, anyaszült meztelenül ordított az utcán a színész

Magából kikelve, anyaszült meztelenül ordított az utcán a színész

A Pók­em­ber-fil­mek sztárja Hol­ly­wood ut­cáin őr­jön­gött mez­te­le­nül.

A Pók­em­ber-fil­mek sztárja Hol­ly­wood ut­cáin őr­jön­gött mez­te­le­nül.

Biztonsági őr fékezte meg: Kulcsár Edina botrányt csapott egy bankban

Biztonsági őr fékezte meg: Kulcsár Edina botrányt csapott egy bankban

A szép­ség­ki­rálynő ál­ta­lá­ban tü­rel­mes és ked­ves, ám az ő éle­té­ben is akad­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor be­so­kall a fá­radt­ság­tól.

Katalin hercegné ellopta a show-t, mindenki csak ámul külsején

Katalin hercegné ellopta a show-t, mindenki csak ámul külsején

Ka­ta­lin ez­út­tal egy olyan ru­há­ban je­lent meg, ami ki­emeli kar­csú alak­ját. Nem csoda, hogy min­denki őt bá­multa!

Az angyaloknak köszöni életét a magyar énekesnő: Újjászülettünk!

Az angyaloknak köszöni életét a magyar énekesnő: Újjászülettünk!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át az éne­kesnő, mi­u­tán au­tó­juk durr­de­fek­tet ka­pott.

Zámbó Jimmy testvére kiakadt: Rettegek, hogy mit találnak még ki róla

Zámbó Jimmy testvére kiakadt: Rettegek, hogy mit találnak még ki róla

Nem­rég éppen a Ri­post ta­lált rá Jimmy fény­ké­pére egy társ­ke­reső ol­da­lon.

Nem­rég éppen a Ri­post ta­lált rá Jimmy fény­ké­pére egy társ­ke­reső ol­da­lon.

Virág duzzadó melleire egyszerűen nincsenek szavak

Virág duzzadó melleire egyszerűen nincsenek szavak

Bi­ki­ni­ben mu­tatta meg for­más keb­lét.

Bi­ki­ni­ben mu­tatta meg for­más keb­lét a ma­gyar bom­bázó. Nem semmi!

Mindenki gratulált a magyar sztárszínésznek

Mindenki gratulált a magyar sztárszínésznek

Na­gyon sokat fo­gyott.

Na­gyon sokat fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban és elég szé­pen ki­gyúrta magát.

Megőrülnek érte a férfiak, vadító fotón Iszak Eszti

Megőrülnek érte a férfiak, vadító fotón Iszak Eszti

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a spa­nyol­or­szági nya­ra­lá­sá­ról osz­tott meg egy képet.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a spa­nyol­or­szági nya­ra­lá­sá­ról osz­tott meg egy képet.

Elképesztő, mit fotózott egy budapesti parkolóházban Rákóczi Feri

Elképesztő, mit fotózott egy budapesti parkolóházban Rákóczi Feri

Ilyet csak rit­kán lát az ember. Nem csoda, hogy a rá­diós is meg­le­pő­dött.

Ilyet csak rit­kán lát az ember. Nem csoda, hogy a rá­diós is meg­le­pő­dött.

Helyretette Meghan hercegnét Harry, tényleg így ráparancsolt?

Helyretette Meghan hercegnét Harry, tényleg így ráparancsolt?

A her­cegi pár is részt vett a hét­vé­gén a ki­rálynő hi­va­ta­los szü­le­tés­nap­ján évente meg­ren­de­zett ka­to­nai pa­rá­dén.

Se bugyi, se más: meztelenül mutatta meg magát a 49 éves szupermodell

Se bugyi, se más: meztelenül mutatta meg magát a 49 éves szupermodell

Úgy tűnik, az idő mú­lása nem fo­gott Naomi Camp­bell tes­tén.

Úgy tűnik, az idő mú­lása nem fo­gott Naomi Camp­bell tes­tén. Nem csoda, hogy min­denki őt irigyli!