SZTÁR

HŰHA

Folytatják a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb filmjét!

Folytatják a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb filmjét!

Maga a film fő­sze­rep­lője mondta el.

Maga a film fő­sze­rep­lője, Tom Cru­ise je­len­tette be a nagy hírt, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Szörnyű baleset, lezuhant a színpadról Verebély Iván

Szörnyű baleset, lezuhant a színpadról Verebély Iván

A tör­tén­tek­ről val­lott!

Hat­van­éves pá­lya­fu­tása során elő­ször tör­tént ilyen malőr a mű­vés­szel!

Sosem látott fotó került elő Kaszás Attiláról!

Sosem látott fotó került elő Kaszás Attiláról!

A szín­mű­vész 2007-ben, vá­rat­la­nul hunyt el, sok fe­lejt­he­tet­len pil­la­na­tot oko­zott a né­zők­nek.

A szín­mű­vész 2007-ben, vá­rat­la­nul hunyt el, sok fe­lejt­he­tet­len pil­la­na­tot oko­zott a né­zők­nek.

Szép emlékek: húszéves fotó került elő Bács Ferencről

Szép emlékek: húszéves fotó került elő Bács Ferencről

A szí­nész Bács Kati édes­apja.

A szí­nész Bács Kati édes­apja, ám évek óta nem tart­ják a kap­cso­la­tot a szí­nész fi­a­tal fe­le­sége miatt.

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

A szín­mű­vész egy­ál­ta­lán nincs jó ál­la­pot­ban, kevés nyug­dí­já­ból kép­te­len meg­élni.

Fantasztikus átalakulás! Bombanő lett az Édes Élet sztárja

Fantasztikus átalakulás! Bombanő lett az Édes Élet sztárja

Szö­geczki Ági tíz ki­lo­gram­mot fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban. A TV2 sztárja min­dig küz­dött a sú­lyá­val.

Szö­geczki Ági tíz ki­lo­gram­mot fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban. A TV2 sztárja most már elé­ge­dett.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bár­dosi Sán­dor ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka lesz. A ma­gyar bir­kó­zó­baj­nok fe­le­sé­gé­nek ha­tal­mas a hasa.

Bár­dosi Sán­dor ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka lesz. A ma­gyar bir­kó­zó­baj­nok már na­gyon iz­ga­tott.

Bódi Sylvi vallomása: mindenkit óva int a modellkedéstől!

Bódi Sylvi vallomása: mindenkit óva int a modellkedéstől!

Ti­zen­négy éves kora óta ön­el­látó.

Ti­zen­négy éves kora óta ön­el­látó, már kis­lány­ként pon­to­san tudta, mit akar el­érni az élet­ben.

Óriási pusztítás, milliós károk: a sztárokat sem kímélte a vihar!

Óriási pusztítás, milliós károk: a sztárokat sem kímélte a vihar!

Kedd dél­után olyan íté­let­idő csa­pott le Bu­da­pestre, amire évek óta nem volt példa.

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész csa­lád­já­ban már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

Megmutatta az arcát, ez a lány Curtis titokzatos, új barátnője!

Megmutatta az arcát, ez a lány Curtis titokzatos, új barátnője!

A rap­per végre or­szág-világ előtt le­rán­totta a lep­let az új sze­rel­mé­ről.

A rap­per végre or­szág-világ előtt le­rán­totta a lep­let az új sze­rel­mé­ről.

Óriási botrány, barátnőjével akarta megcsalni a pasija Mádai Vivient!

Óriási botrány, barátnőjével akarta megcsalni a pasija Mádai Vivient!

A Nagy Duett sztár­já­nak éle­té­ben vol­tak kel­le­met­len fe­je­ze­tek, ti­ni­ként volt, hogy rosszul vá­lasz­tott.

Barátságukról vallott Völgyesi Gabi és Sági Szilárd!

Barátságukról vallott Völgyesi Gabi és Sági Szilárd!

Szá­mos tit­kot árul­tak el ma­guk­ról.

A Nagy Duett ki­esői hét­főn a szer­kesz­tő­sé­günk ven­dé­gei vol­tak, szá­mos tit­kot árul­tak el ma­guk­ról.

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is...

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is, akit a vi­lág­hírű banda a szál­lo­dá­jába is meg­in­vi­tált...

Mélyugrással győzte le félelmét a magyar aktmodell

Mélyugrással győzte le félelmét a magyar aktmodell

Pin­tér Ma­ri­anna tér­iszo­nyos, de úgy dön­tött, le­győzi fé­lel­mét, nem is akár­ho­gyan.

Pin­tér Ma­ri­anna tér­iszo­nyos, de úgy dön­tött, le­győzi fé­lel­mét, nem is akár­ho­gyan. A fél vi­lá­got át­utazta azért, hogy bi­zo­nyít­son ma­gá­nak egy nagy ug­rás­sal. Nem oko­zott csa­ló­dást ma­gá­nak és kö­ve­tő­i­nek: a mély­ug­rás után meg­könnyeb­bült, azt mondja új em­berré vált.

Átlátszó csipkében: Palvin Barbi iszonyú szexiset posztolt Cannes-ból

Átlátszó csipkében: Palvin Barbi iszonyú szexiset posztolt Cannes-ból

Pal­vin Barbi is meg­ér­ke­zett a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra. Nem is akár­ho­gyan!

Pal­vin Barbi is meg­ér­ke­zett a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra. Nem is akár­ho­gyan!

Szerelmi vágyfokozót árulna Benkő Dániel és barátnője

Szerelmi vágyfokozót árulna Benkő Dániel és barátnője

Gaszt­ro­sze­xu­á­lis­nak vall­ják ma­gu­kat.

A lant­mű­vész és ked­vese új te­re­pen, a gaszt­ro­nó­mia vi­lá­gá­ban pró­bál­nák ki rá­ter­mett­sé­gü­ket.

Hiába A Nagy Duett fáradalmai, Mádai Vivien kora reggel is ragyog - Fotó!

Hiába A Nagy Duett fáradalmai, Mádai Vivien kora reggel is ragyog - Fotó!

Mádai Vi­vien és part­nere, Csipa jól tel­je­sít a TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban, A Nagy Du­ett­ben.

Schmuck is akadémiát alapít!

Schmuck is akadémiát alapít!

A Nem­zet Uno­kája "ki­oko­sítja" az idő­se­ket!

A Tisz­te­let Tár­sa­sága ismét a Szép­ko­rúak Szol­gá­la­tá­ban, a Nem­zet Uno­kája "ki­oko­sítja" az idő­se­ket!

Hatalmas meglepetés, eldőlt Gundel Takács Gábor sorsa!

Hatalmas meglepetés, eldőlt Gundel Takács Gábor sorsa!

Ős­szel tér­het vissza.

A mű­sor­ve­zető min­den bi­zonnyal az egyik leg­nép­sze­rűbb mű­so­rá­ban tűn­het fel újra, még­pe­dig ős­szel.

Ezt nem teszi zsebre: Sebestyén Balázs durván beszólt Stohl Andrásnak!

Ezt nem teszi zsebre: Sebestyén Balázs durván beszólt Stohl Andrásnak!

Min­den al­kal­mat meg­ra­gad arra, hogy a he­lyére ülő kol­lé­gá­ját pisz­kál­hassa.

Ba­lázs min­den al­kal­mat meg­ra­gad, hogy a he­lyére ülő kol­lé­gá­ját pisz­kál­hassa.

Nem hiszed el: ők a leggazdagabb sztárpár a világon!

Nem hiszed el: ők a leggazdagabb sztárpár a világon!

El­ké­pesztő va­gyon­nal ren­del­kez­nek!

Me­sébe illő élete van a sztár­pár­nak. Nem elég, hogy az öt­éves tün­déri kis­lá­nyuk mellé ér­ke­zik egy iker­pár, el­ké­pesztő va­gyo­nuk ad biz­ton­sá­got éle­tük­nek.

Ezért kerülte a kamerákat Harry herceg kedvese az év sztáresküvőjén

Ezért kerülte a kamerákat Harry herceg kedvese az év sztáresküvőjén

Még min­dig Pippa Midd­­le­­ton es­kü­vő­jé­től han­gos a vi­lág­sajtó. Ám volt, aki hiába pró­bált buj­kálni az év es­kü­vő­jén.

Szuper szexi lábakat villantott a Nagy Duett sztárja

Szuper szexi lábakat villantott a Nagy Duett sztárja

Ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a Nagy Duett elő­dön­tő­jé­ben Völ­gyesi Gabi és Sági Szi­lárd.

Ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a Nagy Duett elő­dön­tő­jé­ben Völ­gyesi Gabi és Sági Szi­lárd. . Mc Hawer, Ami­kor a kocsma a fe­jére áll című dalát adták elő.

Kimeríti a rengeteg munka Mádai Vivient!

Kimeríti a rengeteg munka Mádai Vivient!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője na­gyon el­fá­radt, ami nem csoda, hi­szen a haj­na­lo­zá­sok mel­lett A Nagy Duett pró­báin is ak­tí­van részt vesz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője na­gyon el­fá­radt, ami nem csoda, hi­szen a haj­na­lo­zá­sok mel­lett A Nagy Duett pró­báin is ak­tí­van részt vesz.

Ennél szexisebb már nem is lehetne Tóth Vera

Ennél szexisebb már nem is lehetne Tóth Vera

Ötven ki­lo­gram­mot fo­gyott.

Több mint ötven ki­lo­gram­mot fo­gyott alig egy év alatt az éne­kesnő. Ta­valy au­gusz­tus­ban gyo­mor-by­pass mű­tétje volt, ami nem volt koc­ká­zat­men­tes.

Sosem látott fotó került elő Koltai Róbertről!

Sosem látott fotó került elő Koltai Róbertről!

Nagy si­kerű fil­mek­ben sze­re­pelt.

A szí­nész-ren­dező a ki­lenc­ve­nes évek nagy si­kerű film­je­i­ben sze­re­pelt.

Fotók az év legjobban várt sztáresküvőjéről: elképesztően szép volt a menyasszony

Fotók az év legjobban várt sztáresküvőjéről: elképesztően szép volt a menyasszony

Van­nak, akik sze­rint Pippa Midd­le­ton szebb meny­asszony volt, mint Ka­ta­lin.

Van­nak, akik sze­rint Pippa Midd­le­ton szebb meny­asszony volt, mint Ka­ta­lin her­cegnő.

Nem találod ki, hány éves ma Cher!

Nem találod ki, hány éves ma Cher!

A vi­lág­sztár ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját, és el­ké­pesztő for­má­ban van! Amúgy min­den idők leg­si­ke­re­sebb éne­kes­nője.

A vi­lág­sztár ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját, és el­ké­pesztő for­má­ban van! Amúgy min­den idők leg­si­ke­re­sebb éne­kes­nője.

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Ha­tal­mas öröm­hír érte Erdei Zsol­tot. A spor­toló el­do­bott min­dent és ro­hant sze­rel­mé­hez, ahogy tu­dott.

Sosem látott fotó került elő Bitskey Tiborról!

Sosem látott fotó került elő Bitskey Tiborról!

Az utó­kor is jól is­mer­heti őt.

A szín­mű­vész igazi klasszi­ku­sok­ban vál­lalt sze­re­pet, az utó­kor is jól is­mer­heti őt.

Kit választanál Magyarország szépének? Mutatjuk a versenyzőket!

Kit választanál Magyarország szépének? Mutatjuk a versenyzőket!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki lesz Ma­gyar­or­szág Szépe 2017-ben!

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, hogy a 20 in­duló szép­ség közül ki lesz Ma­gyar­or­szág Szépe 2017-ben!

Elképesztő átváltozáson ment keresztül Zámbó Jimmy legkisebb fia!

Elképesztő átváltozáson ment keresztül Zámbó Jimmy legkisebb fia!

A kis Ad­rián igazi férfivé cse­pe­re­dett.

A kis Ad­rián igazi férfivé cse­pe­re­dett, most pedig je­len­tős súly­fe­les­leg­től is meg­sza­ba­dult.

Ezért nem lesz gyereke Tóth Verának

Ezért nem lesz gyereke Tóth Verának

Tóth Vera él­vezi a szing­li­éle­tet. Ami­óta meg­újult kül­ső­vel éli min­den­nap­jait, a férfiak fél­nek tőle. Az éne­kesnő azon­ban nem ag­gó­dik.

Tóth Vera él­vezi a szing­li­éle­tet. Ami­óta meg­újult kül­ső­vel éli min­den­nap­jait, a férfiak fél­nek tőle.

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­szaka.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse nehéz idő­szak előtt áll, na­po­kon belül ki­de­rül­het, mi­lyen da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Nem hajlandó elhagyni a kórházat Törőcsik Mari

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó cse­rélni.

Tö­rő­csik Mari nem haj­landó pes­tire cse­rélni a vi­déki kór­há­zat, ahol rég­óta lá­ba­do­zik. A nem­zet szí­né­szét hiába kér­lel­ték, nem en­gedte, hogy át­szál­lít­sák.

Szakított gyermeke apjával a TV2 gyönyörű sztárja!

Szakított gyermeke apjával a TV2 gyönyörű sztárja!

Az egész or­szá­got meg­lepte a hír.

Az egész or­szá­got meg­lepte a hír, pláne most, hogy a TV2 leg­nép­sze­rűbb mű­so­rá­nak egyik leg­nép­sze­rűbb sze­rep­lője esé­lyes a végső győ­ze­lemre.

David Hasselhoff 65 évesen is a tengerpart macsója

David Hasselhoff 65 évesen is a tengerpart macsója

Akár most is le­hetne élet­mentő.

Már több mint más­fél év­ti­zede, hogy a Bay­watch el­kö­szönt a té­vé­né­zők­től, de akár most is ma­gára húz­hatná a piros úszó­nad­rá­got, hogy éle­te­ket ment­sen.

Izgalmas fotó került elő a múltból Koncz Gáborról!

Izgalmas fotó került elő a múltból Koncz Gáborról!

A szín­mű­vészt az édes­apja ere­de­ti­leg tel­je­sen más pá­lyára szánta, majd­nem pap lett be­lőle!

A szín­mű­vészt az édes­apja ere­de­ti­leg tel­je­sen más pá­lyára szánta, majd­nem pap lett be­lőle!

Fűzőben mutatta meg magát Weisz Fanni

Fűzőben mutatta meg magát Weisz Fanni

Csá­bító össze­ál­lí­tás­ban lát­hat­juk Weisz Fan­nit egyik leg­újabb, Ins­tag­ram ol­da­lára fel­töl­tött képén! A szőke szép­ség ez­út­tal pi­he­nés köz­ben lőtte a le­nyű­göző fotót kö­ve­tő­i­nek.

Csá­bító össze­ál­lí­tás­ban lát­hat­juk Weisz Fan­nit egyik leg­újabb, Ins­tag­ram ol­da­lára fel­töl­tött képén! A szőke szép­ség ez­út­tal pi­he­nés köz­ben lőtte a le­nyű­göző fotót kö­ve­tő­i­nek.

Sosem látott fotó került elő Gáspár Sándorról!

Sosem látott fotó került elő Gáspár Sándorról!

A szín­mű­vész szá­mos si­kert ért el az el­múlt évek során, szak­ma­i­lag ka­lan­dos éle­tet él.

A szín­mű­vész szá­mos si­kert ért el az el­múlt évek során, szak­ma­i­lag ka­lan­dos éle­tet él.

Ilyen hevesen szorít magához két pár női mellet Palvin Barbara

Ilyen hevesen szorít magához két pár női mellet Palvin Barbara

Di­vat­fo­tó­zás ext­rák­kal! Két ult­ra­szexi kol­le­gi­nát is meg­hív­tak.

Di­vat­fo­tó­zás ext­rák­kal! Két ult­ra­szexi kol­le­gi­nát is meg­hív­tak.

Pápai Joci elárulta, mi volt az első dolga, miután hazaért!

Pápai Joci elárulta, mi volt az első dolga, miután hazaért!

Na­gyon hi­á­nyolta a hazai íze­ket.

Az éne­kes na­gyon hi­á­nyolta a hazai íze­ket Ki­jev­ben, de ami még ennél is job­ban nyo­masz­totta, az a csa­lád­já­nak hi­á­nya volt.

Kivágott bikiniben, formás kebleivel élvezi új életét Polgár Kriszta!

Kivágott bikiniben, formás kebleivel élvezi új életét Polgár Kriszta!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő né­hány hó­napja köl­tö­zött Ame­ri­kába, és lát­ha­tóan be­jött neki az élet.

Életműdíjat kap Demjén Ferenc!

Életműdíjat kap Demjén Ferenc!

Az éne­kes a mai napig a fi­a­ta­lok pél­da­képe, több év­ti­ze­des mun­ká­ját ho­no­rál­ják az el­is­me­rés­sel. Emel­lett egy meg­le­pe­tés­sel is ké­szül­nek szá­mára.

Az éne­kes a mai napig a fi­a­ta­lok pél­da­képe, több év­ti­ze­des mun­ká­ját ho­no­rál­ják az el­is­me­rés­sel.

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott a szülés óta Liptai Claudia!

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott a szülés óta Liptai Claudia!

Bol­do­gabb nem is le­hetne, ami­óta éle­tet adott a fi­á­nak, Mar­cell­nek.

A mű­sor­ve­ze­tőn lát­szik, hogy bol­do­gabb nem is le­hetne, ami­óta éle­tet adott a fi­á­nak, Mar­cell­nek.

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Lajsz And­rás ál­lítja, pusz­tán plá­tói kap­cso­lat fűzte fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­hez, aki miatt 25 év után az ut­cára tette őt fe­le­sége.

Botrány és döbbenet: egy férfi letolta a gatyáját az Eurovízió színpadán

Botrány és döbbenet: egy férfi letolta a gatyáját az Eurovízió színpadán

Éppen a ta­va­lyi győz­tes, az ukrán szár­ma­zású Ja­mala éne­kelt, ami­kor vá­rat­lan dolog tör­tént.

Lehullt a lepel, ez a fiú Aleska titokzatos új lovagja

Lehullt a lepel, ez a fiú Aleska titokzatos új lovagja

A ma­gyar lég­tor­nász­ról egy ideje már lehet tudni, hogy sze­rel­mes, de a nyil­vá­nos­ság előtt még nem mu­tatta meg pár­ját.

A ma­gyar lég­tor­nász­ról egy ideje már lehet tudni, hogy sze­rel­mes, de a nyil­vá­nos­ság előtt még nem mu­tatta meg pár­ját.

A valóság mindennél izgalmasabb: Palvin Barbara smink nélkül!

A valóság mindennél izgalmasabb: Palvin Barbara smink nélkül!

El­ké­pesz­tően szexi fotót tett közzé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell. Se drága holmi, se profi smink!

El­ké­pesz­tően szexi fotót tett közzé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell. Se drága holmi, se profi smink! Cse­rébe vi­szont ha­tal­mas de­kol­táz­zsal ked­ves­ke­dik a ter­mé­sze­tes­ség hí­ve­i­nek.

Vért adtak a magyar színészek!

Vért adtak a magyar színészek!

Drá­mai fotó ke­rült la­punk bir­to­kába! A Ri­post ki­de­rí­tette, mi tör­tént pon­to­san a gyö­nyörű szí­nész­nő­vel! Jó­té­kony­kod­tak!

Drá­mai fotó ke­rült la­punk bir­to­kába! A Ri­post ki­de­rí­tette, mi tör­tént pon­to­san a gyö­nyörű szí­nész­nő­vel!

Így üzent a rosszindulatú embereknek Pápai Joci

Így üzent a rosszindulatú embereknek Pápai Joci

Az Eu­ró­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tője előtt még Fa­ce­book-poszt­já­ban üzen Pápai Joci a rossz­in­du­latú em­be­rek­nek.

Újabb gyönyörű magyar modell a világhír küszöbén!

Újabb gyönyörű magyar modell a világhír küszöbén!

Neked, hogy tet­szik?

Bár még min­dig Pal­vin Barbi a leg­hí­re­sebb ma­gyar mo­dell, de egyre több lány lehet esé­lyes erre a címre!

A Google már tudja, hányadik lesz ma Pápai Joci!

A Google már tudja, hányadik lesz ma Pápai Joci!

Itt az ő lis­tá­juk.

Ma este ki­de­rül, mennyit nyom a lat­ban, hogy a kö­zön­ség oda van a ma­gyar fi­ú­ért és az Ori­go­ért.

Nem hiszed el, már csontsoványra fogyott a magyar sztár

Nem hiszed el, már csontsoványra fogyott a magyar sztár

Ra­jon­gói is ag­gód­nak Szabó Zsófi­ért.

Egyre töb­ben ag­gód­nak Szabó Zsófi­ért, aki a leg­utóbbi fo­tóin szinte csont és bőr.

Hihetetlen, mennyit nőtt: új fotót posztolt a fiáról Liptai Claudia!

Hihetetlen, mennyit nőtt: új fotót posztolt a fiáról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg a gyer­me­két a nagy­kö­zön­ség­nek.

A mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg a gyer­me­két a nagy­kö­zön­ség­nek.

Sosem látott fotó került elő Kern Andrásról!

Sosem látott fotó került elő Kern Andrásról!

Ren­de­ző­ként is el­is­meri a szakma.

A szí­nészt ren­de­ző­ként is el­is­meri a szakma, köz­életi mű­so­rok­ban is so­káig sze­re­pelt.

Széthúzta a felsőt, megmutatta csupasz melleit Baukó Éva

Széthúzta a felsőt, megmutatta csupasz melleit Baukó Éva

Baukó Éva keb­lei ön­álló életre kel­tek. Az Édes Élet sztárja, sokak örö­mére, egy fo­tó­zá­son vet­kő­zött ki ma­gá­ból.

Baukó Éva keb­lei ön­álló életre kel­tek. Az Édes Élet sztárja, sokak örö­mére, egy fo­tó­zá­son vet­kő­zött.

Tragédia! Elvesztette unokáját a magyar sztár!

Tragédia! Elvesztette unokáját a magyar sztár!

El­vesz­tette az uno­ká­ját, vé­le­mé­nyük sze­rint pedig mind­ezt azért, mert ál­la­po­tos lá­nyá­val senki nem fog­lal­ko­zott.

El­vesz­tette az uno­ká­ját, vé­le­mé­nyük sze­rint pedig mind­ezt azért, mert ál­la­po­tos lá­nyá­val senki nem fog­lal­ko­zott.

Hujber Feri mindent elveszíthet!

Ez volt az utolsó dobása, Hujber Feri mindent elveszíthet!

Nem ússza meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, amit tett.

Lehet, hogy a szí­nész, szá­mos meg­döb­bentő és pol­gár­puk­kasztó tette után, most elő­ször nem ússza meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, amit tett.

Meztelen képen az 58 éves Madonna!

Meztelen képen az 58 éves Madonna!

Sok ra­jon­gója ki­akadt most rá, csak épp ér­veik nin­cse­nek...

Sok ra­jon­gója ki­akadt most rá, csak épp ér­veik nin­cse­nek. Ma­donna már hu­szon­egy éve­sen is tel­je­sen ki­tá­rul­ko­zót, lát­szó­lag nyug­dí­jas ko­rára sem vál­to­zott e te­kin­tet­ben.

Nem bírt magával Oszter Sándor, rendre utasította a bíró

Nem bírt magával Oszter Sándor, rendre utasította a bíró

Ko­rábbi val­lo­má­sá­val szem­be­sí­tet­ték szerda reg­gel a bí­ró­sá­gon Osz­ter Sán­dort. A tár­gya­lás dö­cö­gő­sen in­dult.

Ko­rábbi val­lo­má­sá­val szem­be­sí­tet­ték szerda reg­gel a bí­ró­sá­gon Osz­ter Sán­dort. A tár­gya­lás dö­cö­gő­sen in­dult.

Klapka Sandy mentheti meg Nyertes Zsuzsa álmait!

Klapka Sandy mentheti meg Nyertes Zsuzsa álmait!

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt tett szí­ves­sé­get Klapka György­nek és fe­le­sé­gé­nek, most talán meg­té­rül a jó­tette.

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt tett szí­ves­sé­get Klapka György­nek és fe­le­sé­gé­nek, most talán meg­té­rül a jó­tette.

Híres tervező ruhájában lépett a vörös szőnyegre Pápai Joci!

Híres tervező ruhájában lépett a vörös szőnyegre Pápai Joci!

Az éne­kes egy rend­kí­vül kü­lön­le­ges da­rab­ban lép­delt végig a fo­tó­sok és a sajtó kép­vi­se­lői előtt.

Zimány Linda és Oláh Gergő elárulták, hogyan tovább!

Zimány Linda és Oláh Gergő elárulták, hogyan tovább!

Jö­vő­beni ter­ve­ik­ről me­sél­tek.

A Nagy Duett ki­esői hét­főn dél­előtt a szer­kesz­tő­sé­günk ven­dé­gei vol­tak, és a jö­vő­beni ter­ve­ik­ről me­sél­tek.

Sosem látott fotó került elő Hegedűs D. Gézáról!

Sosem látott fotó került elő Hegedűs D. Gézáról!

A szín­mű­vész min­dig féltve óvta a ma­gán­éle­tét, szak­mai si­ke­rei azon­ban annál in­kább elő­térbe ke­rül­tek.

A szín­mű­vész min­dig féltve óvta a ma­gán­éle­tét, szak­mai si­ke­rei azon­ban annál in­kább elő­térbe ke­rül­tek.

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

Tud­juk, mit érez­het. A TV2 Mokka nem­rég ér­kező mű­sor­ve­ze­tője elő­ször for­dult a ra­jon­gó­i­hoz, hogy se­gít­se­nek rajta. Ag­go­dalma ért­hető...

Tud­juk, mit érez­het. A TV2 Mokka nem­rég ér­kező mű­sor­ve­ze­tője elő­ször for­dult a ra­jon­gó­i­hoz, hogy se­gít­se­nek rajta. Ag­go­dalma ért­hető, egy ilyen tí­pusú vesz­te­ség min­den érző em­bert meg­vi­sel. Amint lesz po­zi­tív fej­le­mény, fris­sít­jük cik­kün­ket. Addig, aki tud, se­gít­sen!

Váratlan fordulat állt be a szenvedélybeteg Damu Edina állapotában!

Váratlan fordulat állt be a szenvedélybeteg Damu Edina állapotában!

A nehéz sorsú asszonyt ta­valy óta a pszi­chi­át­rián ke­ze­lik.

A nehéz sorsú asszonyt ta­valy óta a pszi­chi­át­rián ke­ze­lik, ha­ma­ro­san azon­ban már nem lesz ál­landó la­kója a kór­ház­nak.

Férjes asszony okozott kellemetlenséget Sarka Katának

Férjes asszony okozott kellemetlenséget Sarka Katának

Kínos in­ci­dens ta­núja volt.

A mű­sor­ve­zető je­len­leg a szép­ség­ver­se­nyét szer­vezi, azon­ban a hét­vé­gén egy kínos in­ci­dens ta­núja volt.

Elmérgesedett a helyzet, magára hagyta a felesége Lajsz Andrást!

Elmérgesedett a helyzet, magára hagyta a felesége Lajsz Andrást!

A kok­tél­ki­rály sú­lyos be­te­gen, gya­kor­la­ti­lag fél szív­vel él, rá­adá­sul a ma­gán­éle­tét is újra kell épí­te­nie.

Jimmy fia sosem szerette mostoháját

Jimmy fia sosem szerette mostoháját

Őszin­tén be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról és mos­to­ha­any­já­val való vi­szo­nyá­ról...

Őszin­tén be­szélt a gyer­mek­ko­rá­ról és mos­to­ha­any­já­val való vi­szo­nyá­ról Zámbó Krisz­tián. Jimmy fia egy in­ter­ne­tes mű­sor­ban me­sélt arról, hogy mos­to­ha­anyja, Edit asszony ko­ráb­ban fél­té­keny volt rá.

Meggyalázták Klapka György sírját

Meggyalázták Klapka György sírját

Klapka György csa­ládja tisz­tá­ban van vele, ki az a nő, aki ezt teszi...

Klapka György csa­ládja tisz­tá­ban van vele, ki az a nő, aki rend­sze­re­sen lá­to­gatja a négy hó­napja el­hunyt üz­let­em­ber sír­ját, és ki az, aki üze­ne­te­ket aggat rá...

Gömbölyű popsijával játszott közönsége előtt Tolvai Reni

Gömbölyű popsijával játszott közönsége előtt Tolvai Reni

Az éne­kesnő ki­vet­kő­zött ma­gá­ból. Tol­vai Reni hét­vé­gén ön­fe­ledt szó­ra­koz­ta­tásba kez­dett ra­jon­gói nagy örö­mére.

Az éne­kesnő ki­vet­kő­zött ma­gá­ból. Tol­vai Reni hét­vé­gén ön­fe­ledt szó­ra­koz­ta­tásba kez­dett.

Győzike hibáiért mindig a felesége fizet

Győzike hibáiért mindig a felesége fizet

Gás­pár Győző ál­lan­dóan bajt hoz fe­le­sé­gére.

Gás­pár Győző ál­lan­dóan bajt hoz fe­le­sé­gére. Be­á­nak már négy évvel ez­előtt is férje adó­tar­tó­zása miatt kel­lett vet­kőz­nie a nyu­szis ma­ga­zin­ban...

Palvin Barbara szexi szerelésben csókolta meg leszbikus barátnőjét

Palvin Barbara szexi szerelésben csókolta meg leszbikus barátnőjét

Újra együtt! A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell ezek­kel a sza­vak­kal bo­csá­totta út­jára az in­ter­ne­ten Stella Max­well-lel közös képét.

Élő adásban robbant a cukiságbomba: Judy kislánya ellopta a show-t

Élő adásban robbant a cukiságbomba: a magyar énekesnő kislánya ellopta a show-t

A Nagy Duett szín­pa­dán fel­lé­pett Judy kis­lá­nya, Maja is.

A Nagy Duett szín­pa­dán fel­lé­pett Judy kis­lá­nya, Maja is.

Zavarba ejtő dekoltázst villantott Ábel Anita élő adásban

Zavarba ejtő dekoltázst villantott Ábel Anita élő adásban

Ábel Anita le­nyű­gözte a zsű­rit és a kö­zön­sé­get is.

Ábel Anita le­nyű­gözte a zsű­rit és a kö­zön­sé­get is.

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt évek­ben.

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt évek­ben.