SZTÁR

HŰHA

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

A rap­per nem fe­lejti el, hon­nan jött.

Az ózdi rap­per az a tí­pusú sztár, aki nem fe­lejti el, hon­nan jött. Fon­tos szá­mára a város, ahol az­előtt élt, mi­előtt be­fu­tott hí­res­ség lett.

Botrány! Feltörték Majka mobiltelefonját!

Botrány! Feltörték Majka telefonját!

Zsa­ro­lás­tól tart a rap­per.

Nem min­den­napi bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett Majka és párja, Dun­dika. Hogy bűn­cse­lek­mény tör­tént, az két­ség­te­len, azon­ban nagy va­ló­szí­nű­ség­gel sosem lesz meg az el­kö­vető.

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is fan­tasz­ti­kus for­má­ban van. Így nem csoda, hogy férje újra fe­le­sé­gül vette.

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is pom­pás for­má­ban van. Nem is csoda, hogy férje ra­jong érte.

Heidi Klum is tud sokkolóan rosszul kinézni

Heidi Klum is tud sokkolóan rosszul kinézni

Nehéz el­kép­zelni, de igaz!

A német top­mo­dellt a világ egyik leg­szebb és leg­sze­xi­sebb nő­je­ként tart­ják szá­mon, de ez nem min­dig igaz rá.

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

Ennél cukibbat még nem láttál, Som-Balogh Edina kisfia szerelmes lett

A gyö­nyörű szí­nésznő el­bű­völve nézte négy­éves kisfiát, aki most elő­ször csó­kolt szá­jon egy kis­lányt.

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Dráma a stúdióban: Összeesett a Séfek Séfe versenyzője

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

Ben­cén már az ér­té­ke­lés ele­jén is lát­szott, hogy nincs jól, de ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra senki sem szá­mí­tott.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Szomorú hírt közölt a világsztár, aggódnak a rajongók

Szomorú hírt közölt a világsztár, aggódnak a rajongók

Lady Gaga ame­ri­kai pop­sztár or­vosi uta­sí­tásra el­ha­lasz­totta hat­he­tesre ter­ve­zett eu­ró­pai tur­né­ját.

Lady Gaga ame­ri­kai pop­sztár or­vosi uta­sí­tásra el­ha­lasz­totta hat­he­tesre ter­ve­zett eu­ró­pai tur­né­ját.

Ilyen elképesztő luxusban él Csősz Bogi, milliárdos férjével

Ilyen elképesztő luxusban él Csősz Bogi, milliárdos férjével

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott Csősz Bogi élete. A mo­dell­ből lett szí­nész­nőt itt­hon az Apám be­ájulna című film­ben is­mer­tük meg.

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Ezt biz­to­san nem lát­tad a té­vé­ben! Pi­káns pil­la­na­tot ka­pott len­cse­végre a Ri­post ka­me­rája.

Otthagyta az élő adást Gianni

Otthagyta az élő adást Gianni

Vágó Piros és Aba­házi Csaba egy meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek Gi­an­ni­nak, ami nem tel­je­sen úgy sült el, ahogy ter­vez­ték.

Élő adás köz­ben ki­sé­tált a 103,9 Slá­ger FM stú­di­ó­já­ból Gi­anni An­noni. Az olasz mé­dia­sze­mé­lyi­ség a Slá­ger Reg­gel ven­dége volt, Vágó Piros és Aba­házi Csaba pedig egy meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek, ami nem tel­je­sen úgy sült el, ahogy ter­vez­ték.

Megrázó videó, nevetve készült a halálra az öngyilkos sztár

Megrázó videó, nevetve készült a halálra a sztár

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott.

A Lin­kin Park éne­kese órák­kal tette előtt még bol­do­gan szó­ra­ko­zott. Öz­ve­gye osz­tott meg egy vi­deót Ches­ter Ben­ning­ton­ról.

Felismered? Pedig pontosan tudod, hogy ki ő!

Felismered? Pedig tudod, hogy ki ő!

Gye­rek­sztár­ként imád­tad.

Szőke haj, telt ajkak, és egy tö­ké­le­tes arc, ame­lyen aka­rat­la­nul is rajta marad az ember te­kin­tete. Vajon hon­nan is­me­rős ez a srác? Rend­ben, hagy­juk a tré­fát, ter­mé­sze­te­sen egy nőről van szó!

Hoppá, ez az év híre, ha igaz! Shakira újra szingli?

Hoppá! Shakira újra szingli?

Ki­tá­lal­tak a ba­rá­tok.

Ki­tá­lal­tak a ba­rá­tok.

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Intim fotót posztol magáról a magyar modell, ettől felforr a véred

Pir­ner Al­má­ról férje ké­szí­tette a fotót, amin fe­hér­ne­mű­ben pózol.

Pir­ner Al­má­ról férje ké­szí­tette a fotót, amin egy gyö­nyörű fe­hér­ne­mű­ben pózol. Gyer­meke szü­le­tése után újra dögös a play­mate. Így nincs is mit szé­gyell­nie. Pir­ner Alma büszke is alak­jára és fe­le­ség­ként fon­tos­nak tartja, hogy vonzó le­gyen.

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Felrobban a cukiságfaktor Liptai Claudia kisfiától

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves a csi­nos mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke. Lip­tai Cla­u­dia nap, mint nap meg­le­pő­dik azon, mennyit fej­lő­dött a kis Mar­cell.

Jövő hó­nap­ban lesz egy éves a csi­nos mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke. Lip­tai Cla­u­dia nap, mint nap meg­le­pő­dik azon, mennyit fej­lő­dött a kis Mar­cell. Már sza­lad és min­dent meg­ért. Imádja apu­ká­ját és utá­nozza is, mint azt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja leg­újabb fo­tója is bi­zo­nyítja.

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája. A jó­szág a Dam­ja­nich ut­cá­ból tűnt el.

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája. A Dam­ja­nich ut­cá­ból tűnt el.

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Szán­dé­ko­san ker­üték a nevét, vagy ek­ko­rát té­ved­tek?

Ma­jo­ros Péter és Cur­tis közös dala, a Be­le­ha­lok már 46 mil­lió le­töl­tés­nél jár, és szinte biz­to­san benne van az utóbbi évek tíz leg­is­mer­tebb ma­gyar szá­má­ban.

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Má­jus­ban ta­lál­tak egy­másra.

Má­jus­ban, egy nagy csa­ló­dás után ta­lált egy­másra a rap­per és ba­rát­nője. Kriszti elő­ször nem is akart kap­cso­la­tot, mert úgy tudta, hogy fe­le­sége van.

Három gyermek után is ultraszexi a magyar modell

Három gyermek után is ultraszexi a magyar modell

Rába Tímea húsz éve házas.

Rába Tímea gyö­nyörű es­kü­vői fo­tó­kat osz­tott meg Fa­ce­book ol­da­lán. A képek húsz évvel ez­előtt ké­szül­tek, ami­kor hoz­zá­ment Tó­biás Jó­zsef­hez.

Ez kínos, élő adásban villantott bugyit a műsorvezető

Ez kínos, élő adásban villantott bugyit a műsorvezető

Rövid ruhát vett fel.

Rövid ruhát vett fel a reg­geli mű­sorba, ám arról meg­fe­led­ke­zett, hogy ilyen­kor könnyen bal­eset tör­tén­het.

Eltartott egy ideig, de végre elvált a dögös színésznő

Eltartott egy ideig, de végre elvált a dögös színésznő

Csend­ben, bot­rá­nyok nél­kül egyez­tek meg a válás fel­té­te­le­i­ről, és gyer­me­kü­ket is igye­kez­tek meg­óvni.

Csend­ben, bot­rá­nyok nél­kül egyez­tek meg a válás fel­té­te­le­i­ről, és gyer­me­kü­ket is igye­kez­tek meg­óvni.

Megható felhívás, Tóth Vera sírva kért segítséget

Megható felhívás, Tóth Vera sírva kért segítséget

Az éne­kesnő imádja az ál­la­to­kat.

Az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy imádja az ál­la­to­kat. Ott­ho­nát négy ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg, mind­egyik vé­dence be­fo­ga­dott jó­szág.

Ledobta ruháit, de durván megjárta az anyaszült meztelen modell

Ledobta ruháit, de durván megjárta az anyaszült meztelen modell

A kerek idomú szép­ség fo­tó­zása bot­rányba ful­ladt. Ször­nyű dol­go­kon ment ke­resz­tül a fo­tó­sá­val.

Nem hiszed el, melyik világsztár lánya ez a gyönyörű modell

Nem hiszed el, melyik világsztár lánya ez a gyönyörű modell

A fi­a­tal szép­ség hi­he­tet­len se­bes­ség­gel vált az Ins­tag­ram sztár­jává, és nap­ról napra egyre nép­sze­rűbb.

A fi­a­tal szép­ség hi­he­tet­len se­bes­ség­gel vált az Ins­tag­ram sztár­jává, és nap­ról napra egyre nép­sze­rűbb.

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba.

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba. Clo­o­ney nem ter­vezte.

Ebbe belepirulsz: pajzán felvételekkel lepte meg rajongóit Tóth Andi

Ebbe belepirulsz: pajzán felvételekkel lepte meg rajongóit Tóth Andi

A fi­a­tal szí­nész­nő­től meg­szok­hat­tuk a va­gány­sá­got, és eddig még sosem csa­lód­tunk benne!

Ebből nagy baj lehet, orvosai tiltása ellenére is cigizik a sztár

Ebből nagy baj lehet, orvosai tiltása ellenére is cigizik a sztár

Fer­ge­te­ges telt­há­zas kon­cer­tet adott a hét­vé­gén a Kart­hago együt­tes, ame­lyen Gi­dó­falvy At­tila újra hozta a régi for­má­ját.

Sosem találnád ki, hány éves ma Máté Kriszta

Sosem találnád ki, hány éves ma Máté Kriszta

Az új­kori te­le­ví­zi­ó­zás meg­ha­tá­rozó alakja, aki rö­vidre nyírt szőke ha­já­val min­dig is ki­tűnt kol­lé­gái közül. Hi­he­tet­len, hogy már ennyi idős...

Az új­kori te­le­ví­zi­ó­zás meg­ha­tá­rozó alakja, aki rö­vidre nyírt szőke ha­já­val min­dig is ki­tűnt kol­lé­gái közül. Hi­he­tet­len, hogy már ennyi idős...

Oxigénhiányos állapotba került a ketrecharcos kurzuson, a TV2 sztárja

Oxigénhiányos állapotba került a ketrecharcos kurzuson, a TV2 sztárja

Régi vágya vált va­lóra Apáti Ben­cé­nek, hogy részt vett Andy Sa­u­wer kép­zé­sén.

Régi vágya vált va­lóra Apáti Ben­cé­nek, ami­kor részt vett a kép­zé­sen.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Tóth Vera, erre senki nem számított

Fantasztikus örömhírt jelentett be Tóth Vera, erre senki nem számított

Két­ség­be­eset­ten kért se­gít­sé­get is­me­rő­se­i­től és ra­jon­gó­i­tól az éne­kesnő, mi­u­tán el­ve­szett a ci­cája.

Egy korszak véget ért, soha nem térhet vissza a népszerű színésznő

Egy korszak véget ért, soha nem térhet vissza a népszerű színésznő

Évek óta csont­rit­ku­lás­ban szen­ved a Kos­suth-díjas Máthé Erzsi. Be­teg­sége miatt szo­ba­fog­ságra van ítélve.

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak. Azóta sem győz be­telni első gyer­me­ké­nek lát­vá­nyá­val. Sze­ren­csére nem hí­zott sokat vá­ran­dós­sága alatt, azt a pár ki­lo­gram­mot pedig már si­ke­rült is le­ad­nia.

Hajmeresztő baleset, motorossal ütközött a népszerű időjós

Hajmeresztő baleset, motorossal ütközött a népszerű időjós

A még min­dig aktív, de már nyug­dí­jas Né­meth Lajos, egy éve ment nyug­díjba a TV2-ből.

A még min­dig aktív, de már nyug­dí­jas Né­meth Lajos, egy éve ment nyug­díjba a TV2-ből.

Temető szégyene: Összedől Kiss Manyi sírja!

Temető szégyene: Összedől Kiss Manyi sírja!

A Far­kas­réti te­me­tő­ből meg­rázó fotót kap­tunk! Ol­va­só­ri­por­te­rünk bor­zasztó do­logra lett fi­gyel­mes!

A Far­kas­réti te­me­tő­ből meg­rázó fotót kap­tunk! Ol­va­só­ri­por­te­rünk bor­zasztó do­logra lett fi­gyel­mes!

Világsztárral randizna Bochkor Gábor

Világsztárral randizna Bochkor Gábor, még fizetne is érte

A szí­nésznő leg­újabb kam­pá­nyá­ról be­szél­tek a Music FM mű­sor­ve­ze­tői.

Az ame­ri­kai szí­nésznő leg­újabb kam­pá­nyá­ról be­szél­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői.

Lovin játszotta el a család pénzét Koltai Róbert

Lovin játszotta el a család pénzét Koltai Róbert

Ren­ge­teg pénzt vesz­tett...

Kol­tai Ró­bert 25 évvel ez­előtt ren­dezte meg az azóta kul­ti­kussá vált Sose ha­lunk meg című fil­met, ami gya­kor­la­ti­lag saját nagy­bá­tyá­ról szólt.

Bevállalta, élete első félmaratonján vett részt a magyar énekes

Bevállalta, élete első félmaratonján vett részt a magyar énekes

Mu­ja­hid Zoli él­vezte a ver­senyt.

Még min­dig izom­láza van a fu­tó­ver­seny óta Mu­ja­hid Zo­li­nak.

Zimány Linda vallomása: Sosem volt egyéjszakás kalandom

Zimány Linda vallomása: Sosem volt egyéjszakás kalandom

Hiába szingli már fél éve...

Hiába szingli már fél éve Zi­mány Linda, nem iga­zán megy neki az is­mer­ke­dés. Ha ki is néz va­la­kit, nem sokat tehet...

A pofátlanság teteje: DiCaprio a régire cserélte új barátnőjét

A pofátlanság teteje: DiCaprio a régire cserélte új barátnőjét

Az Oscar-díjas szí­nész nem ugyan­az­zal a nővel ment haza, mint aki­vel el­in­dult ott­hon­ról.

Az Oscar-díjas szí­nész nem ugyan­az­zal a nővel ment haza, mint aki­vel el­in­dult ott­hon­ról.

Súlyos balesetet szenvedett: mentőhelikopter vitte el a világsztárt

Súlyos balesetet szenvedett: mentőhelikopter vitte el a világsztárt

Lo­vag­lás köz­ben érte sze­ren­csét­len­ség a vi­lág­szerte is­mert And­rea Bo­cel­lit, de már ha­za­me­he­tett a kór­ház­ból.

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Le­mond­ták a kon­cert­jeit is. Az ágyá­ból üzent.

A Rock in Rio fesz­ti­vál fő att­rak­ci­ója lett volna, a fel­lé­pése he­lyett a jelek sze­rint az ál­la­pota miatt kerül majd a vi­lág­sajtó cím­lap­ja­ira. Kínzó hát­fá­jás­sal in­dult min­den...

Kemény szavak a TV2 sztárjától: Fellököm az operatőrt is, ha kell!

Kemény szavak a TV2 sztárjától: Fellököm az operatőrt is, ha kell!

Fri­gyes a Séfek Séfe sokat meg­élt kor­el­nöke meg­en­ged ma­gá­nak némi ke­mény­sé­get a ta­nít­vá­nya­i­val szem­ben.

Fri­gyes a Séfek Séfe sokat meg­élt kor­el­nöke meg­en­ged ma­gá­nak némi ke­mény­sé­get.

Milliós per, csúnyán visszaéltek a magyar énekesnő nevével és fotóival

Milliós per, csúnyán visszaéltek a magyar énekesnő nevével és fotóival

Völ­gyi Zsu­zsi nem érti, hogy mer­ték hasz­nálni ké­peit.

Völ­gyi Zsu­zsi na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor egy is­me­rőse azzal hívta fel, hogy az ő fo­tó­i­val hir­deti egy cég a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­sait.

Ledobta a felsőt Stohl András lánya: vajon mit szól ehhez Buci?

Ledobta a felsőt Stohl András lánya: vajon mit szól ehhez Buci?

Nem min­den­napi fotót tett közzé.

A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője nem min­den­napi fo­tó­val sok­kolta ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rát.

Balhé! Tom Cruise beszólt Katie Holmes-éknak!

Balhé! Tom Cruise beszólt Katie Holmes-éknak!

A ra­jon­gók ki­áll­tak mel­let­tük.

Most úgy tűnik, a szer­ző­dés volt rossz! Tom Cru­ise több mint 8 mil­lió dol­lárt, azaz két és fél mil­li­árd fo­rin­tot ha­gyott Katie Hol­mesra, a vá­lási szer­ző­dés­ben.

Szomorú! Nem lehet legjobb barátja az iskolában György hercegnek!

Szomorú! Nem lehet legjobb barátja az iskolában György hercegnek!

Senki nem tehet el­lene, még a ki­rálynő sem.

A szi­gorú sza­bá­lyok miatt a kis György her­ceg élete csep­pet sem mond­ható át­la­gos­nak. Nyolc éves ko­ráig pél­dául nem vi­sel­het hosszú nad­rá­got, ki­véve, ha sí­elni megy majd a csa­lád. De van, ami ettől is szo­mo­rúbb.

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Úgy lát­szik a nagy­szájú rap­per ba­rát­nője is hisz abban, a férfi szí­vé­hez a gyom­rán ke­resz­tül vezet az út.

Úgy lát­szik a nagy­szájú rap­per ba­rát­nője is hisz abban, a férfi szí­vé­hez a gyom­rán ke­resz­tül vezet az út.

Kiderült a titok! Ide utazott Kasza Tibi a menyasszonyával!

Kiderült a titok! Ide utazott Kasza Tibi a menyasszonyával!

Nem erre tip­pel­tünk.

Né­hány nap­pal ez­előtt egy ol­va­sónk hívta fel a fi­gyel­mün­ket arra a képre, amely egy haj­nali órá­ban ke­rült fel Kasza Tibi Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet.

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet ott­hon, mióta meg­ér­kez­tek az ikrek, és ehhez nem min­dig tud al­kal­maz­kodni a szí­nész.

Felháborító, mit műveltek Jennifer Lopezék

Felháborító, mit műveltek Jennifer Lopezék

Jen­ni­fe­rék fel­há­bo­rí­tot­ták ra­jon­gó­i­kat, mi­u­tán annyira ké­nyel­me­sek vol­tak, hogy til­tott he­lyen áll­tak meg lu­xus­au­tó­juk­kal.

Jen­ni­fe­rék fel­há­bo­rí­tot­ták ra­jon­gó­i­kat, mi­u­tán annyira ké­nyel­me­sek vol­tak, hogy til­tott he­lyen áll­tak meg lu­xus­au­tó­juk­kal.

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Meztelen combok, mély dekoltázs: Őrjítően néz ki Tóth Vera

Hi­he­tet­le­nül dögös képet posz­tolt az éne­kesnő.

Hi­he­tet­le­nül dögös képet posz­tolt az éne­kesnő, a ra­jon­gók alig kap­tak le­ve­gőt a fotó lát­tán!

Újabb nőt hagyott cserben Damu Roland! Folytatódik az ámokfutás

Újabb nőt hagyott cserben Damu Roland! Folytatódik az ámokfutás

Jo­g­erős íté­let kö­te­lezi, csak nincs egy vasa sem.

Éve­kig tör­leszt­heti adós­sá­gát Damu Ro­land, ugyanis 2,8 mil­lió fo­rint­tal tar­to­zik egy Ka­ta­lin nevű hölgy­nek.

Hoppá, Várkonyi Andrea ellenőrzi Bochkor Gábor alsóneműjét

Hoppá, Várkonyi Andrea ellenőrzi Bochkor Gábor alsóneműjét

Kedd reg­gel a fél­té­keny­ség volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Boch­kor kü­lö­nös tit­kot árult el ma­guk­ról.

Újabb világsztár bukkant fel a Budai Várban!

Újabb világsztár bukkant fel a Budai Várban!

Ma­gyar tán­cos­lánnyal fo­tóz­ták le.

Újabb vi­lág­hírű éne­kes buk­kant fel Ma­gyar­or­szá­gon, egye­ne­sen a Budai Vár­ban. Azt egy­előre nem lehet tudni, hogy a fény­kép mikor ké­szült...

Hihetetlen! Kiköpött apja Brad Pitt nagylánya!

Hihetetlen! Kiköpött apja Brad Pitt nagylánya!

Meg­döb­bentő a ha­son­ló­ság.

An­gel­ina Jolie az összes gye­re­két ma­gá­val vitte a To­ron­tói Film­fesz­ti­válra, és most az egész világ döb­ben­ten néz, mivé lett az alig ti­zen­egy éves Shi­loh.

Horrorműtét vár a népszerű magyar színésznőre

Horrorműtét vár a népszerű magyar színésznőre

Po­korny Lia új pre­mi­erre ké­szül.

Po­korny Lia na­gyon bol­dog, mert egy in­ter­ak­tív szín­da­ra­bot pró­bál éppen. De előtte egy ko­moly ope­rá­ción kell át­es­nie, lyu­kat fúr­nak a hom­lo­kába.

Kínos pillanat: adásban őrjöngött Krausz Gábor!

Kínos pillanat: adásban őrjöngött Krausz Gábor!

A gasztro-re­a­lity ed­digi leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­na­tait lát­hat­ták a nézők! Meg­mu­tat­juk a kínos hely­ze­tet!

A gasztro-re­a­lity ed­digi leg­kel­le­met­le­nebb pil­la­na­tait lát­hat­ták a nézők! A Ri­post újra meg­mu­tatja a kínos hely­ze­tet!

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

Kulcsár Edina megmutatja, mi a titka dögös alakjának - Videó

El­ké­pesztő, mire képes a 2014-es Miss World Hun­gary, ha az alak­já­ról van szó!

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Fejős Éva nagy álma vált va­lóra, ami­kor 49 éve­sen meg­szü­le­tett első gyer­meke.

Elképesztő fordulat, unokát szeretne leszbikus lányától a magyar sztár

Elképesztő fordulat, unokát szeretne leszbikus lányától a magyar sztár

Évek­kel ez­előtt azt jó­sol­ták Za­lat­nay Ci­i­ni­nek, hogy idén rá­ta­lál a sze­re­lem.

Évek­kel ez­előtt azt jó­sol­ták Za­lat­nay Ci­i­ni­nek, hogy het­ven­éves ko­rá­ban talál rá az igaz sze­re­lem.

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Össze­fog­tak a sztá­rok, és egy ször­nyű, de annál ha­tá­so­sabb fo­tó­so­ro­za­ton meg­mu­tat­ták, mi lenne, ha a ku­tyák kí­noz­hat­nák meg az em­bert...

Össze­fog­tak a sztá­rok, és egy ször­nyű, de annál ha­tá­so­sabb fo­tó­so­ro­za­ton meg­mu­tat­ták, mi lenne, ha a ku­tyák kí­noz­hat­nák meg az em­bert....

Elképesztően gyönyörű kamasz lett a magyar modell lánya

Elképesztően gyönyörű kamasz lett a magyar modell lánya

Ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját Rába Tímea má­sod­szü­lött gyer­meke, Nina.

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Fésűs Nelly kis­lá­nya óvo­dás lett.

Fésűs Nelly nem ta­gadja, zo­ko­gott ami­kor elő­ször hagyta ki­seb­bik gyer­me­két az óvo­dá­ban. Nem gon­dolta volna, hogy őt vi­seli meg job­ban a le­vá­lás.

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Me­gint ké­sett, és el­aludt tár­gya­lá­sán Osz­ter Sán­dor.

Me­gint ké­sett, és el­aludt Osz­ter Sán­dor a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken, ahol be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­ják. Ötöd­rendű vád­lott­ként sze­rinte sok­szor el sem hang­zik a neve a tár­gya­lá­so­kon, mégis ott kell len­nie, emi­att rossz­kedvű.

Eszméletlen felkérést kapott Weisz Fanni

Eszméletlen felkérést kapott Weisz Fanni

A vi­lág­hírű fe­hér­ne­mű­gyártó cég, az In­ti­mis­simi elit­ala­ku­la­tába ka­pott meg­hí­vást a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő, hi­he­tet­len, mi vár rá!

A vi­lág­hírű fe­hér­ne­mű­gyártó cég, az In­ti­mis­simi elit­ala­ku­la­tába ka­pott meg­hí­vást a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő, hi­he­tet­len, mi vár rá!

Ronaldo drámai vallomása a bíróságon! - videó

Ronaldo drámai vallomása a bíróságon! - videó

Ezt már nem lehet ki­ma­gya­rázni.

Már a nyár fo­lya­mán is plety­kál­tak arról, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyná a Real Mad­ri­dot és vissza­térne Ang­li­ába, ezt azon­ban senki nem erő­sí­tette meg hi­va­ta­lo­san.

Nagy a baj, kerekesszékbe került Berkes Olivér

Nagy a baj, kerekesszékbe került a Sztárban Sztár versenyzője

El­sza­kadt a bo­ka­sza­lagja.

Ber­kes Oli­vér még múlt hét ele­jén sé­rült le, rosszul lé­pett, ezért el­sza­kadt a bo­ka­sza­lagja.

Felismerhetetlenné hízott Batman

Felismerhetetlenné hízott Batman

Az Oscar-díjas Ch­ris­tian Bale újabb durva át­ala­ku­lá­son esett át, és szinte fel sem is­merni már Bat­man egy­kori meg­for­má­ló­ját.

Az Oscar-díjas Ch­ris­tian Bale újabb durva át­ala­ku­lá­son esett át, és szinte fel sem is­merni már Bat­man egy­kori meg­for­má­ló­ját.

Hetvenévesen kaszál hatalmasat Nagy Feró

Hetvenévesen kaszál hatalmasat Nagy Feró

A le­gen­dás ro­cker éppen fél év­szá­zada csa­pott a húrok közé, de még­sem a fi­a­tal éve­i­ben ke­reste a leg­több pénzt.

A le­gen­dás ro­cker éppen fél év­szá­zada csa­pott a húrok közé, de még­sem a fi­a­tal éve­i­ben ke­reste a leg­több pénzt.

Különös szelfi: Nem hiszed el, kivel fotózták le Hajdú Pétert!

Különös szelfi: Nem hiszed el, kivel fotózták le Hajdú Pétert!

El­ké­pesztő fotó ke­rült fel a netre a mű­sor­ve­ze­tő­ről!

El­ké­pesztő fotó ke­rült fel a netre a mű­sor­ve­ze­tő­ről! Vele kap­ták len­cse­végre!

Börtöntöltelékkel állt össze a világ legjobb nője

Börtöntöltelékkel állt össze a világ legjobb nője

A 31 éves gyö­nyörű szu­per­mo­dell 6 év DiCap­rio után most össze­szűrte a levet egy rosszfi­ú­val, min­denki nagy döb­be­ne­tére!

Pikáns videó A szürke ötven árnyalatának folytatásáról

Pikáns videó A szürke ötven árnyalatának folytatásáról

A videó bő­vel­ke­dik a forró ero­ti­ká­ban.

A videó bő­vel­ke­dik a forró ero­ti­ká­ban, és ez­út­tal sem ma­rad­hat el a ki­kö­tö­zős szex sem.

Lassan 20 éve - nem ismersz rá a Szex és New York sztárjaira!

Lassan 20 éve - nem ismersz rá a Szex és New York sztárjaira!

Sze­rel­mes, házas, szingli.

Car­rie Brad­s­haw, Char­lotte York, Sa­mantha Jones és Mi­randa Hobbes. Négy jó barát, aki­nek egyet­len cálja és álma van, meg­ta­lálni az iga­zit. Ki ne em­lé­kezne?

Ettől a fotótól te is elolvadsz: a Zsidró fiúk együtt ünnepeltek

Ettől a fotótól te is elolvadsz: a Zsidró fiúk együtt ünnepeltek

Torta mel­lett pó­zol­tak.

A sztár­fod­rász előző há­zas­sá­gá­ból három fiú szü­le­tett, akik­kel egy ha­tal­mas torta mel­lett pó­zol­tak.

Ez durva, egymillióért tart motivációs képzést Berki Krisztinán

Ez durva, egymillióért tart motivációs képzést Berki Krisztinán

Kul­csár Edina ri­port­ala­nya volt a meg­osztó mé­dia­sze­mé­lyi­ség.

Kul­csár Edina ven­dége volt a FEM3 Élet-forma mű­so­rá­ban a meg­osztó mé­dia­sze­mé­lyi­ség.

Megint sokkolta a világot Kim Kardashian!

Megint sokkolta a világot Kim Kardashian!

Nem túl­zás ez?

Né­hány napja írtuk meg, Kim Kar­das­hian azzal te­rem­tett di­va­tot, hogy gya­kor­la­ti­lag képes egy mell­tar­tó­ban az ut­cára lépni. Most ezt is ala­po­san meg­fe­jelte.

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Botrány, kokainozást népszerűsít új pólóival a magyar divattervező

Her­czeg Zoli nem vic­cel új da­rab­ja­i­val.

Her­czeg Zoli min­dig igyek­szik meg­döb­bentő for­mák­kal, szí­nek­kel fel­kel­teni az új kol­lek­ciói iránti ér­dek­lő­dést.

Jim Carrey végleg megőrült, élő adásban kezdett durva alázásba

Jim Carrey végleg megőrült, élő adásban kezdett durva alázásba

A szí­nész min­dig is híres volt a bi­zarr vi­sel­ke­dé­sé­ről, de most túl messzire ment.

A szí­nész min­dig is híres volt a bi­zarr vi­sel­ke­dé­sé­ről, de most túl messzire ment.

Nem hagyhatta el otthonát Gombos Edina

Nem hagyhatta el otthonát Gombos Edina

Gom­bos Edina a csa­lád­já­val együtt úgy dön­tött, nem me­ne­kül­nek el a Karib-tér­sé­get le­rom­boló Irma elől.

Gom­bos Edina a csa­lád­já­val együtt úgy dön­tött, nem me­ne­kül­nek el a Karib-tér­sé­get le­rom­boló Irma elől.

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a szín­pad.

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ója. A kö­zön­ség kép­te­len volt ural­kodni magán a lát­vány­tól, és Tilla sem bírta ne­ve­tés nél­kül.

Ez kellemetlen: Friderikusz tíz éve tartozik a humoristának

Ez kellemetlen: Friderikusz tíz éve tartozik a humoristának

Az összeg nem nagy, éppen ezért iga­zán kel­le­met­len, hogy Fridi a mai napig nem ren­dezte tar­to­zá­sát Ara­nyosi felé.

Itt bulizott búcsúzóul a világsztár Budapesten

Itt bulizott búcsúzóul a világsztár Budapesten

A Ri­post kö­rül­né­zett ki­csit abban a han­gu­la­tos bel­vá­rosi presszó­ban, ahol Mila Kunis és Ash­ton Kut­cher töl­töt­ték utolsó pesti éj­sza­ká­ju­kat.

A Ri­post kö­rül­né­zett ki­csit abban a han­gu­la­tos bel­vá­rosi presszó­ban, ahol Mila Kunis és Ash­ton Kut­cher töl­töt­ték utolsó pesti éj­sza­ká­ju­kat.