SZTÁR

HŰHA

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhában bulizott Tóth Vera, hogy az eszünk megáll

Ami­óta meg­sza­ba­dult fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, azóta me­ré­szebb öl­tö­zé­ke­ket is ma­gára ölt az arany­hangú éne­kesnő.

Palvin Barbara a Bahamákon vetkőzött le újra

Palvin Barbara a Bahamákon vetkőzött le újra

Vissza­tért a fény­ké­pe­ző­gép elé.

Vissza­tért a fény­ké­pe­ző­gép elé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell, és el­ké­pesz­tően dögös fotók ké­szül­tek róla.

Nem ér véget a rémálom, pszichológushoz küldték Oszter feleségét

Nem ér véget a rémálom, pszichológushoz küldték Oszter feleségét

Min­den meg­vál­to­zott pár hó­napja.

Min­dent meg­vál­toz­ta­tott annak az egy pohár bor­nak az el­fo­gyasz­tása.

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adtak át.

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket és szak­mai dí­ja­kat adott át az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Elámult Medveczky Ilona: Férfiasságukkal köszöntötték a férfiak!

Elámult Medveczky Ilona: Férfiasságukkal köszöntötték a férfiak!

Em­lé­ke­ze­tes név­napja volt idén az el­is­mert tánc­mű­vész­nő­nek! Azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­nézte az üze­ne­teit!

Muszlim asszony borította ki Náray Tamást a barcelonai terror közben!

Muszlim asszony borította ki Náray Tamást a barcelonai terror közben!

A di­vat­ter­vező Bar­ce­lo­ná­ban tar­tóz­ko­dott csü­tör­tök este.

A di­vat­ter­vező Bar­ce­lo­ná­ban tar­tóz­ko­dott csü­tör­tök este, ami­kor egy val­lá­sos asszony durva ki­je­len­tést tett.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Elképesztő fotó került elő a múltból Sasvári Sándorról!

Elképesztő fotó került elő a múltból Sasvári Sándorról!

Ere­de­ti­leg nem szí­nész volt, hanem tel­je­sen más fog­lal­ko­zást űzött, ám egy ba­rátja ta­ná­csára je­lent­ke­zett a Rock Szín­házba.

Ere­de­ti­leg nem szí­nész volt, hanem tel­je­sen más fog­lal­ko­zást űzött, ám egy ba­rátja ta­ná­csára je­lent­ke­zett a Rock Szín­házba.

Mi történt? Kétségbeesetten kért segítséget a magyar sztár DJ

Mi történt? Kétségbeesetten kért segítséget a magyar sztár DJ

Az egy­kori fel­nőttfil­mes le­mez­lo­vas azon­nali se­gít­sé­get kért is­me­rő­se­i­től, poszt­já­ból pedig ki­tűnt, hogy nagy a baj...

Egy szál bugyiban pózolt a különleges betegségben szenvedő modell

Egy szál bugyiban pózolt a különleges betegségben szenvedő modell

Ismét meg­mu­tatta a vi­lág­nak, hogy ő tel­je­sen el­fo­gadta kü­lön­le­ges kül­se­jét.

Lewis Ha­mil­ton ex­ba­rát­nője ismét meg­mu­tatta a vi­lág­nak, hogy ő tel­je­sen el­fo­gadta kü­lön­le­ges kül­se­jét.

Most közölték: távozik a képernyőről a magyar szappanopera sztárja

Most közölték: távozik a képernyőről a magyar szappanopera sztárja

Több mint egy év­ti­ze­det töl­tött a so­ro­zat­ban.

Több mint egy év­ti­ze­det töl­tött a so­ro­zat­ban.

Bombanő lett Madonna lánya!

Bombanő lett Madonna lánya!

Mo­dell­ként de­bü­tált Lo­urdes, aki ki­kö­pött anyja.

Em­lé­kez­nek még Ma­donna kis­lá­nyára, Lo­urdes-ra? Az an­gyali te­kin­tetű gyer­mek ma már bi­zony több mint húsz­éves. Jó ideje rá­adá­sul édes­any­já­tól füg­get­len éle­tét éli, amely a csa­lád­hoz méltó és si­ke­res.

Hihetetlen, ez a nő Madonna lánya! A pici Lourdes ilyen ma!

Hihetetlen, ez a nő Madonna lánya! A pici Lourdes ilyen ma!

Mintha az any­ját lát­nánk.

Em­lé­kez­nek még Ma­donna kis­lá­nyára, Lo­urdes-ra? Az an­gyali te­kin­tetű gyer­mek ma már bi­zony több mint húsz­éves. Most mo­dell­ként mu­tatta meg magát.

Felismeritek ezt a férfit? Milliárdos és érte rajong ma a fél világ!

Felismeritek ezt a férfit? Milliárdos és érte rajong ma a fél világ!

Több mint ti­zen­egy mil­li­óan kö­ve­tik az Ins­tag­ra­mon, mind­ezt úgy, hogy nő maga nem sztár­spor­toló, nem egy vi­lág­hírű éne­kes. Te is is­me­red.

Több mint ti­zen­egy mil­li­óan kö­ve­tik az Ins­tag­ra­mon, mind­ezt úgy, hogy nő maga nem sztár­spor­toló, nem egy vi­lág­hírű éne­kes, de még csak nem is te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető, vagy re­a­lity-sztár. Ő ugyanis azért ér­de­kes, aki. És aho­gyan él! Szinte hi­he­tet­len, de te is is­me­red őt.

Bátor tett: Mádai Vivien megmutatta, hogy néz ki az arca retus nélkül!

Bátor tett: Mádai Vivien megmutatta, hogy néz ki az arca retus nélkül!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője nem ta­kar­gatja a szép­ség­hi­bá­ját.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője nem ta­kar­gatja a szép­ség­hi­bá­ját, amit sokan in­kább sze­xe­pil­nek tar­ta­nak.

Ezért képtelen párt találni magának a magyar sztár

Ezért képtelen párt találni magának a magyar sztár

MC Hawer hiába vál­toz­ta­tott al­ko­ho­lista élet­mód­ján, to­vábbra sem ta­lálja lelki tár­sát.

Mc Hawer hiába vál­toz­ta­tott al­ko­ho­lista élet­mód­ján, to­vábbra sem ta­lálja lelki tár­sát. Sze­rinte túl ma­gasra tette a mér­cét.

Alig kapott levegőt, mentő vitte el Vajna Timit a forgatásról

Alig kapott levegőt, mentő vitte el Vajna Timit a forgatásról

Le­be­te­ge­dett Andy Vajna fe­le­sége.

Egy jet-skit ve­zető lányt ala­kít a Pappa Pi­á­ban Andy Vajna fe­le­sége, de a for­ga­tá­son le­be­te­ge­dett.

Alig alszik, életét kockáztatja Stohl András

Alig alszik, életét kockáztatja Stohl András

Mun­kái fel­őr­lik a szí­nész egész­sé­gét.

Annyit dol­go­zik a nép­szerű szí­nész, hogy örül, ha egy- két órát tud aludni éj­sza­kán­ként. Stohl And­rás már egy sza­bad hét­vé­gé­nek is örülne.

Köldökig kivágott felsőben villantotta meg dús kebleit Aleska

Köldökig kivágott felsőben villantotta meg dús kebleit Aleska

Mi­csoda lát­vány! Fo­gad­junk, hogy a képet látva te is le­vegő után kap­kodsz majd!

Elképesztő: 20 éves szerelmétől akar gyermeket a TV2 sztárja

Elképesztő: 20 éves szerelmétől akar gyermeket a TV2 sztárja

Ba­ba­pro­jek­ten dol­go­zik Cooky, sok­kal fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel, Debó­rá­val.

Már a ba­ba­pro­jek­ten dol­go­zik Cooky, sok­kal fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel, Debó­rá­val.

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Non­csi és Dá­vidka el­te­reli a fi­gyel­mét.

Még nem tudta tel­je­sen ki­he­verni a mű­sor­ve­zető, hogy le­zá­rult a kap­cso­lata ba­rát­nő­jé­vel. De per­sze ettől még nem mondta le nya­ra­lá­sát gyer­me­ke­i­vel.

Vészesen lefogyott balesete miatt a legendás magyar színész

Vészesen lefogyott balesete miatt a legendás magyar színész

Egy em­ber­ként iz­gult az or­szág Jor­dán Ta­má­sért, aki sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett jú­ni­us­ban.

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt Csupó Gábor új filmje, az első nap min­den mo­zi­ban telt ház előtt ve­tí­tet­ték.

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt Csupó Gábor új filmje, az első nap min­den mo­zi­ban telt ház előtt ve­tí­tet­ték.

Véletlenül villantós képet küldött rajongóinak a sztáranyuka

Véletlenül villantós képet küldött rajongóinak a sztáranyuka

Az angol pop­sztár csak üd­vö­zölni akart min­den­kit nya­ra­lás köz­ben.

Az angol pop­sztár csak üd­vö­zölni akart min­den­kit nya­ra­lás köz­ben.

Mi van köztük? Együtt nyaralt Csonka András és Kasszás Erzsi!

Mi van köztük? Együtt nyaralt Csonka András és Kasszás Erzsi!

Mit érez­nek egy­más iránt?

A sze­rel­me­sek vá­ro­sába uta­zott a két szí­nész! El­me­sél­ték, mit érez­nek egy­más iránt!

Bombanő lett Michael Jackson lánya!

Bombanő lett Michael Jackson lánya!

Le­e­sik az állad, mi lett Paris Kat­ha­rine Jack­son­ból.

Ki ne em­lé­kezne azokra a szív­szo­rító per­cekre, ami­kor a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Mi­chael Jack­son te­me­té­sén szót kért és ka­pott a vi­lág­sztár ti­zen­egy éves kis­lá­nya, Paris Jack­son.

Óriási változás a TV2-nél, ősztől minden más lesz!

Óriási változás a TV2-nél, ősztől minden más lesz!

Az őszi mű­sor­struk­túra tel­je­sen át­ala­kul, régi ked­ven­cek és va­do­natúj show­mű­so­rok vár­ják a né­ző­ket.

Az őszi mű­sor­struk­túra tel­je­sen át­ala­kul, régi ked­ven­cek és va­do­natúj show­mű­so­rok vár­ják a né­ző­ket.

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

A megcsalásról vallott Varga Viktor!

A megcsalásról vallott Varga Viktor!

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel igyek­szik el­len­állni a kí­sér­tés­nek.

Az éne­kes arról be­szélt, mi­ként aka­dá­lyozza meg, hogy akár csak vé­let­le­nül is fél­re­lép­jen a pár­kap­cso­la­tá­ban.

Durva történet: párcserét ajánlottak barátaik a magyar sztárpárnak!

Durva történet: párcserét ajánlottak barátaik a magyar sztárpárnak!

Dosz­pot Péter fe­le­sége a Mi­csoda nők! című mű­sor­ban me­sélt a haj­me­resztő aján­lat­ról.

Hónapokra ágyba kényszerül a világsztár

Hónapokra ágyba kényszerül a világsztár

A szí­nész leg­újabb filmje for­ga­tá­sán sé­rült meg, ami­kor dub­lőr nél­kül pró­bált vég­re­haj­tani egy ve­szé­lyes mu­tat­ványt.

A szí­nész leg­újabb filmje for­ga­tá­sán sé­rült meg, ami­kor dub­lőr nél­kül pró­bált vég­re­haj­tani egy ve­szé­lyes mu­tat­ványt.

Kulisszatitkok szivárogtak ki a Pappa Pia forgatásáról

Kulisszatitkok szivárogtak ki a Pappa Pia forgatásáról

Igazi sztár­döm­ping volt a nyár leg­job­ban várt ma­gyar film­jé­nek be­mu­ta­tó­ján.

Igazi sztár­döm­ping volt a nyár leg­job­ban várt ma­gyar film­jé­nek be­mu­ta­tó­ján. . A Pappa Pia sze­rep­lőin kívül sok hazai hí­res­ség is végig vo­nult a vörös sző­nye­gen. A két fő­sze­rep­lő­től meg­tud­tuk: ők is a pre­mi­e­ren lát­ták egy­ben a vég­ered­ményt.

Hihetetlen, lányával jár bulizni a magyar sztáranyuka

Hihetetlen, lányával jár bulizni a magyar sztáranyuka

Ba­rát­nő­ként ke­zeli lá­nyát Gesz­ler Do­rottya, aki­vel min­den­ről őszin­tén tud­nak be­szélni.

Ba­rát­nő­ként ke­zeli lá­nyát Gesz­ler Do­rottya, aki­vel min­den­ről őszin­tén tud­nak be­szélni. Imád­ják az anya-lánya prog­ra­mo­kat.

Most lebuktak: fordulat történt a válófélben lévő énekesnő életében

Most lebuktak: váratlan fordulat történt a válófélben lévő énekesnő életében

A 42 éves éne­kesnő tá­vol­tar­tási vég­zést kért férje ellen, és egy kü­lön­le­ges ember vi­gyáz rá.

Ezért költözött a Balatonhoz a népszerű színész

Ezért költözött a Balatonhoz a népszerű színész

Fi­á­val nya­ralt Né­meth Kris­tóf.

Régi vágya vált va­lóra Né­meth Kris­tóf­nak azzal, hogy Ba­la­tonl­el­lén egy hétre ki­bé­relt egy házat. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat a ma­gyar ten­ger­nél.

Eldőlt! Csókolózós képpel vállalta fel párját Palvin Barbi!

Eldőlt! Csókolózós képpel vállalta fel párját Palvin Barbi!

Dzs­u­dzsák, Ha­mil­ton, vagy más?

Szám­ta­lan al­ka­lom­mal össze­bo­ro­nál­ták már kül­földi és ma­gyar hí­res­sé­gek­kel, a jelek sze­rint most egy­ér­telmű vá­laszt ad a fel­ve­té­sekre Pal­vin Barbi.

Drámai vallomás, szó szerint újjászületett a magyar zenész

Drámai vallomás, szó szerint újjászületett a magyar zenész

Nehéz idő­sza­kon van túl Gi­dó­faly.

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl Gi­dó­faly At­tila, aki da­ga­na­tos be­teg­sége miatt ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át. A be­avat­ko­zás után ka­ran­tén­ban kel­lett len­nie.

Így kényezteti kedvesét a szépségkirálynő, neki bevált

Így kényezteti kedvesét a szépségkirálynő, neki bevált

Bár Kul­csár Edi­ná­nak nem sok sza­bad­ideje van, sok­szor ragad fa­ka­na­lat.

Bár Kul­csár Edi­ná­nak nem sok sza­bad­ideje van, egyre több­ször ragad fa­ka­na­lat párja, Csuti ked­véért.

Kiderült: kislánya lesz a sztárpárnak, mi már a nevét is tudjuk

Kiderült: kislánya lesz a sztárpárnak, mi már a nevét is tudjuk

Szom­batra van ki­írva Gye­ne­sei Leila.

Ha­tal­mas az öröm és a vá­ra­ko­zás Feke Pál és fe­le­sége, Gye­ne­sei Leila csa­lád­já­ban. A kis­mama au­gusz­tus 19-ére van ki­írva, apás szü­lés lesz.

Csúnyán megbuktak, piásan vezettek a magyar sztárok

Csúnyán megbuktak, piásan vezettek a magyar sztárok

Min­den­kit érint a zéró to­le­ran­cia.

Min­den­kire vo­nat­ko­zik a zéró to­le­ran­cia, be­le­értve a hazai hí­res­sé­ge­ket is. Sokan meg is buk­tak egy bal­eset vagy egy köz­úti el­len­őr­zés miatt.

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy végre el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni. Gál­völ­gyi János nyu­godt pi­he­nésre vá­gyott, ami­nek fe­le­sége is örült.

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

A sár­mos szín­ház­igaz­gató ki­rob­banó for­má­ban van, és ezt a csa­jok is ér­té­ke­lik! Ta­pad­nak rá a nők!

A sár­mos szín­ház­igaz­gató ki­rob­banó for­má­ban van, és ezt a csa­jok is ér­té­ke­lik! Ta­pad­nak rá a nők!

Drámai diagnózis: csecsemőoltás kell kapnia a magyar zenésznek

Drámai diagnózis: csecsemőoltás kell kapnia a magyar zenésznek

Gi­dó­falvy At­tila vissza­tért a szín­padra, és las­san jel­leg­ze­tes ba­ju­sza is vissza­nőtt.

Hatalmasat esett, forgatás közben törte össze magát a világsztár

Hatalmasat esett, forgatás közben törte össze magát a világsztár

Le­g­újabb ak­ciófilm­jén dol­go­zott Tom Cru­ise, ami­kor el­hi­bá­zott egy ug­rást, és meg­ütötte magát.

Újabb fordulat, folytatódik a harc Némedi Mari százmilliós örökségéért!

Újabb fordulat, folytatódik a harc Némedi Mari százmilliós örökségéért!

Terry Black to­vább küzd az iga­záért.

Bár Terry Black sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, lánya, Fanni ér­de­ké­ben kész meg­küz­deni az örök­sé­gért.

Szigetes fellépése után kórházba került a népszerű zenész

Szigetes fellépése után kórházba került a népszerű zenész

Mack­le­more egy ma­gyar kór­ház­ból posz­tolt ké­pe­ket az Ins­tag­ram­jára. Az még nem de­rült ki, hogy mi tör­tént vele.

Mack­le­more egy ma­gyar kór­ház­ból posz­tolt ké­pe­ket az Ins­tag­ram­jára. Az még nem de­rült ki, hogy mi tör­tént vele.

Kínos baki, kivillant Tóth Gabi intim tetoválása

Kínos baki, kivillant Tóth Gabi intim tetoválása

Az éne­kes­nő­nek fel­csú­szott a ru­hája.

Az éne­kesnő tes­té­nek több he­lyére is var­ra­tott már, de ezt csak ke­ve­sen lát­hat­ták. Tóth Gabi régi énjét már kö­zön­sé­ges­nek ta­lálja, ekkor ké­szül­he­tett.

Döbbenetes képek! 100 kilósra hízott Mariah Carey!

Döbbenetes képek! 100 kilósra hízott Mariah Carey!

Nem tud le­állni.

Ma­riah Carey egyre gyak­rab­ban sze­re­pel a cím­la­po­kon és saj­nos nem a szak­mai si­ke­reit ün­nepli a világ. El­fe­lej­tett dal­szö­ve­gek, most meg a hízás.

Bizarr fotó: így feszített Anettka pucér fotója előtt Sebeők János!

Bizarr fotó: így feszített Anettka pucér fotója előtt Sebeők János!

Nem kel­lett a szom­szédba men­niük, ha pol­gár­puk­kasz­tás­ról volt szó.

A két hí­res­ség­nek nem kel­lett a szom­szédba menni, ha pol­gár­puk­kasz­tás­ról volt szó.

Szinte semmi nem takarja a medence partján kéjelgő Tücsit

Szinte semmi nem takarja a medence partján kéjelgő Tücsit

Hor­vát­or­szág­ban nya­ral pár­já­val az eg­zo­ti­kus szép­ségű te­le­ví­ziós, de ott sem fe­lejt­ke­zik meg ra­jon­gó­i­ról.

Hor­vát­or­szág­ban nya­ral pár­já­val az eg­zo­ti­kus szép­ségű te­le­ví­ziós, de ott sem fe­lejt­ke­zik meg ra­jon­gó­i­ról. A hosszú­lábú Tücsi, hol ten­ger­par­ton na­pozó, hol me­den­cé­ben für­dőző bi­ki­nis ké­pek­kel ké­nyez­teti a férfi­né­pet. Le­g­újabb fo­tó­ján egy na­gyon me­rész ele­gáns ru­há­ban pózol.

Megtörte a csendet: őszintén beszélt elrablásáról a modell

Megtörte a csendet: őszintén beszélt elrablásáról a modell

Chloe Ay­ling meg­törte a csen­det.

Chloe Ay­ling meg­törte a csen­det és rész­le­te­sen be­szá­molt arról, ho­gyan ver­ték át egy hamis szer­ző­dés­sel Mi­lá­nó­ban, majd ez­után ho­gyan ra­bol­ták el.

Imádott kutyájával fényképezték le Dallos Szilviát!

Imádott kutyájával fényképezték le Dallos Szilviát!

Na­gyon sze­rette Szi­ma­tot.

Annyira sze­rette Szi­ma­tot, hogy még köny­vet is írt róla, szink­ron­mun­kái mel­lett pedig szín­da­ra­bot is ké­szí­tett, ami­vel díjat nyert.

Sosem találnád ki, kivel bulizott a Szigeten Győrfi Pál!

Sosem találnád ki, kivel bulizott a Szigeten Győrfi Pál!

Remek tár­sa­ságra ta­lált.

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vője évek óta jár ki a fesz­ti­válra, rá­adá­sul nem­ré­gi­ben remek tár­sa­ságra is ta­lált.

Oszter Sándornak elege lett: Mindenkit beperelek

Oszter Sándornak elege lett: Mindenkit beperelek

Nem megy könnyen a szí­nész­nek.

Osz­ter Sán­dor tóépí­tési ter­vei nem zaj­la­nak zök­ke­nő­men­te­sen.

Bimbóvillantással köszönte meg a jókívánságokat Kylie Jenner!

Bimbóvillantással köszönte meg a jókívánságokat Kylie Jenner!

20 éves a szex­szim­bó­lum, pi­káns kép­pel ün­ne­pelt.

Szinte hi­he­tet­len, a Jen­ner-Kar­das­hian klán leg­fi­a­ta­labb tagja húsz éves lett. Pi­káns kép­pel ün­ne­pelt.

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Újabb dráma: Életveszélyben volt Lópici Gáspár

Trom­bó­zist ka­pott.

Szil­ágyi Ist­ván né­hány hete arra lett fi­gyel­mes, hogy be­da­gadt a vád­lija és fáj­dal­mak gyö­tör­ték. Or­vos­hoz for­dult, aki meg­ál­la­pí­totta, hogy mély­vé­nás trom­bó­zisa van.

Meglepő bejelentés Tóth Anditól! Nem korai ez még?

Meglepő bejelentés Tóth Anditól! Nem korai ez még?

Egé­szen fur­csa fotó je­lent meg a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram­ján.

Mindent mutatott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája!

Mindent mutatott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája!

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

Itt az ok: A családalapításon vérzett el Hajdúék kapcsolata

Itt az ok: A családalapításon vérzett el Hajdúék kapcsolata

Hajdú Péter és a 28 éves Esz­ter nyolc hónap után sza­kí­tot­tak.

Hajdú Péter és a 28 éves Esz­ter nyolc hónap után sza­kí­tot­tak.

Újabb magyar világsztár a Playboy címlapján

Újabb magyar világsztár a Playboy címlapján

Ka­na­dá­ban szü­le­tett a szexi mo­dell.

A Ka­na­dá­ban szü­le­tett szexi mo­dell nem­csak a kül­seje és ma­gyar szár­ma­zása miatt kü­lön­le­ges.

Fresh Andi elárulta, mikor lesz anya!

Fresh Andi elárulta, mikor lesz anya!

Az éne­kesnő ba­ráti kö­ré­ben egyre töb­ben vál­lal­nak gyer­me­ket.

Az éne­kesnő ba­ráti kö­ré­ben egyre töb­ben vál­lal­nak gyer­me­ket, és ő is nagy csa­lá­dot és sze­rető fér­jet sze­retne ma­gá­nak.

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Meg­hív­ták egy fo­tó­zásra Ru­bint Ré­káék lá­nyát.

Meg­hív­ták egy fo­tó­zásra Ru­bint Ré­káék lá­nyát, a vég­ered­ményt a büszke anyuka posz­tolta ki. Lara még csak 14 éves, de a ké­pe­ken már kész nő, rá­adá­sul cso­da­szép. Ru­bint Réka nem is tit­kolta meg­ha­tott­sá­gát a vég­ered­mény lát­tán.

Bréking! Britney Spearst a koncertjén akarták lelőni! - videó

Bréking! Britney Spearst a koncertjén akarták lelőni! - videó

Brit­ney Spe­ars leg­utolsó kon­cert­jén egy is­me­ret­len férfi fegy­ver­rel a ke­zé­ben buk­kant fel a szín­pa­don...

Brit­ney Spe­ars leg­utolsó kon­cert­jén egy is­me­ret­len férfi fegy­ver­rel a ke­zé­ben buk­kant fel a szín­pa­don.

Vetkőzéssel ünnepelte meg születésnapját a dögös tinisztár

Vetkőzéssel ünnepelte meg születésnapját a dögös tinisztár

Me­gint le­dobta a tex­tilt.

Már ha­gyo­mány­nak szá­mít Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb hú­gá­nál, hogy le­dobja a tex­tilt, ha idő­sebb lesz egy évvel.

Ezért nem megy hozzá új szerelméhez a gyönyörű színésznő

Ezért nem megy hozzá új szerelméhez a gyönyörű színésznő

Janza Kata papír nél­kül is bol­dog.

Janza Kata nem ta­gadja, nehéz idő­szak kö­vet­ke­zett, ami­kor sze­re­lembe estek Pesák Ádám­mal. A nagy kor­kü­lönb­ség miatt, ele­inte tit­kol­ták kap­cso­la­tu­kat.

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász, de leg­újabb poszt­jaik már Tos­ca­ná­ból ke­rül­nek fel a netre.

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász, de leg­újabb poszt­jaik már Tos­ca­ná­ból ke­rül­nek fel a netre. Dobó Kata és Zsidró Tamás év köz­ben nem tölt­he­tett elég időt együtt, mert mind­ket­tő­jük­nek ren­ge­teg mun­kája volt. Így meg­fo­gad­ták, hogy nyá­ron, ahogy van egy kis sza­bad­ide­jük, el­utaz­nak pár napra va­la­hová.

Lerántotta a leplet a szextitkairól Cicciolina!

Lerántotta a leplet a szextitkairól Cicciolina!

A bot­rá­nyos életű ma­gyar hí­res­ség már közel negy­ven éve bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A bot­rá­nyos életű ma­gyar hí­res­ség már közel negy­ven éve bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Forró fotó: melltartó nélkül várta a Szigeten a világsztárt Tóth Andi

Forró fotó: melltartó nélkül várta a Szigeten a világsztárt Tóth Andi

Az éne­kesnő lát­ha­tóan ne­he­zen bírta a nagy ká­ni­ku­lát, oly­annyira, hogy mind­össze egy vé­kony fel­sőt vett fel.

Az éne­kesnő lát­ha­tóan ne­he­zen bírta a nagy ká­ni­ku­lát, oly­annyira, hogy mind­össze egy vé­kony fel­sőt vett fel.

Lebukott, kollégájával enyelgett Heidi Klum

Lebukott, kollégájával enyelgett Heidi Klum

Forró per­ce­ket élt át a mo­dell és az 50 éves szív­tipró.

Forró per­ce­ket élt át a mo­dell és az 50 éves szív­tipró.

Magyar sztárt sértett vérig Mr. Despacito

Magyar sztárt sértett vérig Mr. Despacito

Csor­dás Tibi nem erre szá­mí­tott.

Csor­dás Tibi elő­ze­ne­kar­ként me­le­gít­hette be a nyár leg­na­gyobb sztárja, Luis Fonsi kon­cert­jén a Bu­da­pest Park kö­zön­sé­gét. Erre azon­ban ő sem szá­mí­tott.

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Hatalmas örömhír, kiderült Szabó Zsófi születendő gyermekének neme

Tel­je­sült Szabó Zsófi álma, hi­szen gyer­me­ket vár, azon­ban a fér­jére bízza a név­vá­lasz­tást.

Negyvenhét évesen is ultraszexi bikiniben Geszler Dorottya

Negyvenhét évesen is ultraszexi bikiniben Geszler Dorottya

Évek óta jó­gá­val tartja kar­ban tes­tét.

Az egy­kori Miss Hun­gary szép­ség­ver­seny har­ma­dik he­lye­zettje Mal­lor­cán nya­ral, ahon­nan elő­sze­re­tet­tel posz­tol ké­pe­ket.

Prágában romantikázik kedvesével a TV2 sztárja

Prágában romantikázik kedvesével a TV2 sztárja

Váczi Ger­gely sza­va­tartó ember, amit meg­ígér, azt min­dig be­tartja.

Váczi Ger­gely sza­va­tartó ember, amit meg­ígér, azt min­dig be­tartja. Ezért vitte Prá­gába fe­le­sé­gét.

Kórházba került a világsztár énekesnő!

Kórházba került a világsztár énekesnő!

A ra­jon­gók a leg­rosszabb­tól tar­ta­nak. Több­ször is ön­gyil­kos akart lenni.

Itt a friss hír: kór­házba szál­lí­tot­ták a világ leg­kü­lön­le­ge­sebb éne­kes­nő­jét. Mind­ezt azok után, hogy fel­buk­kant a neten egy videó, amely­ben szinte zo­kogva be­szél pszi­chés be­teg­sé­ge­i­ről és az ön­gyil­kos­ság gon­do­la­tá­ról.

Intenzív osztályra került Laky Zsuzsi nagyobbik lánya

Intenzív osztályra került Laky Zsuzsi nagyobbik lánya

Lu­cá­nak erős aszt­más ro­hama volt.

Nagy volt a ri­a­da­lom az egy­kori Eu­rópa szépe csa­lád­já­ban, na­gyob­bik gyer­meke ugyanis egyik éj­szaka be­ful­ladt. Az ügye­le­tes orvos rög­tön men­tőt hí­vott.

Szerepe miatt rúgták ki az új magyar gigamozi sztárját

Szerepe miatt rúgták ki az új magyar gigamozi sztárját

Na­po­kon belül a nagy­kö­zön­ség is lát­hatja a nyár ma­gyar si­ker­mo­zi­já­nak ígér­kező Pa­pa­pia mu­si­calt,.

Na­po­kon belül a nagy­kö­zön­ség is lát­hatja a nyár ma­gyar si­ker­mo­zi­já­nak ígér­kező Pa­pa­pia mu­si­calt.

Nem hiszed el, mire kérték fel Rubint Rékát

Nem hiszed el, mire kérték fel Rubint Rékát

Új­fajta fel­lé­pése volt az ae­ro­bik ki­rály­nő­jé­nek. Réka egy nagy cég al­kal­ma­zot­ta­i­nak tar­tott fel­ké­szítő edzést.

Iz­gal­mas, új fel­lé­pése volt az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nő­jé­nek. Réka egy nagy cég al­kal­ma­zot­ta­i­nak tar­tott fel­ké­szítő edzést.

Máris szabadulna örökölt luxuslakásától Klapka György kitagadott fia

Máris szabadulna örökölt luxuslakásától Klapka György kitagadott fia

Még min­dig nem múlik a fáj­da­lom az arany­em­ber na­gyob­bik fi­á­ban, ami­ért édes­apja ki­zárta az örök­sé­gé­ből.

Huszonhét év után ismerte meg bátyját a magyar énekesnő

Huszonhét év után ismerte meg bátyját a magyar énekesnő

Lola bátyja Finn­or­szág­ban él.

Lola na­gyon rég­óta sze­re­tett volna ta­lál­kozni test­vé­ré­vel, aki kül­föl­dön él. De nagy­ma­má­juk el­vesz­tése után írt Ro­ber­tó­nak egy le­ve­let.

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét. A show­man rá­adá­sul egész­sé­géért is ag­gód­hat.