SZTÁR

HŰHA

Szerinted is félmeztelen Ördög Nóra ezen a képen?

Szerinted is félmeztelen Ördög Nóra ezen a képen?

A ra­jon­gók ezen ta­na­kod­nak.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ma­dár­táv­lat­ból ké­szí­tett fotót férje, Ná­nási Pál. Most a ra­jon­gók egy­től-egyig azon ta­na­kod­nak, hogy vajon bi­ki­ni­ben vagy anél­kül na­po­zik ked­ven­cük.

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt a na­pok­ban je­gyezte el ked­vese, aki nem dön­tött rosszul.

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt. Vikit za­varta, hogy nem tud le­fogyni.

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt.

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

A kí­ván­csi kö­zön­ség már rög­tön az első adás­ban meg­cso­dál­hatta for­más ido­mait.

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Sokat nőtt az adós­sága...

Két hó­napja még el akar­ták ár­ve­rezni a la­ká­sát, de most mégis csúcs­ka­te­gó­riás autót vá­sáro

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról.

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, könnyen lehet, hogy gyer­meke ap­já­val es­kü­vőre ké­szül.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Megmutatta, már ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

Megmutatta, már ekkorára nőtt a várandós Kulcsár Edina pocakja

A gyö­nyörű mo­dell kü­lön­le­ges fotót posz­tolt, lát­vá­nyo­san meg­nőtt a po­cakja!

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Exkluzív fotók: Így forgatott a három világsztár együtt Budapesten

Exkluzív fotók: Így forgatott a három világsztár együtt Budapesten

Ti­tok­ban for­ga­tott együtt Will Smith, Ro­nal­dinho és Nicky Jam Bu­da­pes­ten.

A leg­na­gyobb ti­tok­ban for­ga­tott együtt Will Smith, Ro­nal­dinho és Nicky Jam Bu­da­pes­ten.

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

A baba miatt le­mondta a mű­té­tet a ter­hes mo­dell, pedig egy vi­szony­lag egy­szerű el­já­rás se­gí­tett volna rajta.

Teljesen kiakadt Angelina Jolie attól, ami kiszivárgott a magánéletéről

Teljesen kiakadt Angelina Jolie attól, ami kiszivárgott a magánéletéről

A szí­nésznő nem akarta, hogy a gyer­mek­el­he­lye­zési per rész­le­tei nap­vi­lá­got lás­sa­nak.

Túlbulizta magát, úgy kellett hazacipelni a dögös színésznőt

Túlbulizta magát, úgy kellett hazacipelni a dögös színésznőt

Jen­ni­fer Law­rence nem elő­ször csa­pott bele ke­mé­nyen az éj­sza­kába. Most azon­ban kel­lett a lo­vagja se­gít­sége.

Jen­ni­fer Law­rence nem elő­ször csa­pott bele ke­mé­nyen az éj­sza­kába. Most azon­ban kel­lett a lo­vagja se­gít­sége.

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Egy nő azt ál­lítja a szí­nész­ről, hogy egy par­tin mo­lesz­tálta őt.

Egy nő azt ál­lítja az Oscar-díjas szí­nész­ről, hogy egy par­tin mo­lesz­tálta őt, még­hozzá nem is akár­ho­gyan.

Ettől leesik az állad, így még sosem láttuk Tóth Gabit

Ettől leesik az állad, így még sosem láttuk Tóth Gabit

Az éne­kesnő smink nél­kül, ta­ka­rí­tásra ké­szülve pó­zolt a ka­mera előtt. Ilyen idő­ben nem is igen lehet más csi­nálni!

Az éne­kesnő smink nél­kül, ta­ka­rí­tásra ké­szülve pó­zolt a ka­mera előtt. Ilyen idő­ben nem is igen lehet más csi­nálni!

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri, a ki­rály­nő­vel pedig egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Baukó Éva újabb drámája: öngyilkos lett az eltartója

Hosszú ideig gon­dos­ko­dott a mű­sor­ve­ze­tő­ről H. Tibor, aki anya­gi­lag is tá­mo­gatta őt. A férfi sze­rel­mes volt Baukó Évába, ezért nyúj­tott neki szál­lást is.

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A színpadon buktatta le magát, újra babát vár a 36 éves sztáranyuka?

A sztár­nak és rap­per fér­jé­nek eddig három közös gyer­meke szü­le­tett, ám lehet, hogy már úton van a ne­gye­dik csöpp­ség is.

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Lo­vasi And­rás mu­tatta meg.

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett ugyanis első közös gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Új éle­tet kez­dett Dancs An­na­mari, akit vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tett.

Pró­bál új éle­tet kez­deni Dancs An­na­mari, de vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tette.

Nagy a baj, tartozás miatt zárolták a magyar sztár teljes vagyonát

Nagy a baj, tartozás miatt zárolták a magyar sztár teljes vagyonát

Az ügyész­ség­hez for­dult Cic­cio­lina, mert el­vesz­tette egyet­len be­vé­teli for­rá­sát.

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Jacko lánya most jól vi­sel­ke­dett.

Az el­hunyt Mi­chael Jack­son lánya már sok­szor akasz­totta ki az em­be­re­ket vi­sel­ke­dé­sé­vel, most azon­ban va­lami egé­szen mást csi­nált.

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye II. Er­zsé­bet­tel, aho­gyan ter­vezte.

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye, aho­gyan ter­vezte.

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben.

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Gál­völ­gyi János 70 éves lett.

Gál­völ­gyi Já­nos­ról köz­tu­dott, nem sze­reti, ha őt ün­nep­lik. Le­gyen szó szín­házi pre­mi­er­ről, vagy a szü­le­tés­nap­já­ról. Nem sze­ret a kö­zép­pont­ban lenni.

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós.

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós. Leg­utóbb pél­dául arra szánta el magát, hogy Emí­li­ó­val kö­zö­sen ké­szít­se­nek közös dalt. Pedig zenei stí­lu­suk tűz és víz, mégis össze­állt a fur­csa páros.

Lebukott az Oscar-díjas színésznő, kikezdett a forgatáson exével

Lebukott az Oscar-díjas színésznő, kikezdett a forgatáson exével

Char­lize The­ron le sem ta­gad­hatná, hogy odáig van a férfi­ért.

Char­lize The­ron le sem ta­gad­hatná, hogy odáig van a férfi­ért. Úgy tűnik, adtak ma­guk­nak még egy esélyt.

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

Ez durva: Nem is volt esküvő, mindenkit átvert a magyar sztárpár!

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat.

A sze­rel­me­sek jövő évre ter­ve­zik a vi­lág­ra­szóló la­ko­dal­mat, idén eszük ágá­ban sincs össze­há­za­sodni.

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első gyermeke!

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első közös gyermeke!

Az éne­kes-szí­nész há­zas­pár már na­gyon várta a ki­csit, aki egész­sé­ge­sen jött vi­lágra.

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Egy hét­tel ez­előtt vesz­tek össze..

A két hí­res­ség egy hét­tel ez­előtt ve­szett össze egy­más­sal, ami­kor Jolly kri­ti­zálta Maj­káék VOLT Fesz­ti­válra írt him­nu­szát.

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Más­fél éve jár a bí­ró­ságra Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg. A szí­nész ár­tat­lan­nak val­lotta magát.

Más­fél éve jár a bí­ró­ságra Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg. A szí­nész ár­tat­lan­nak val­lotta magát.

Óriásit bukott a sztárpár: senki se hitte volna, hogy idáig süllyednek

Óriásit bukott a sztárpár: senki se hitte volna, hogy idáig süllyednek

Beyoncé és Jay-Z nem képes be­csa­lo­gatni az em­be­re­ket a kon­cert­je­ikre.

Hi­he­tet­len: a világ egyik leg­hí­re­sebb, több­szö­rös Grammy-díjas elő­adó-há­zas­párja, Beyoncé és Jay-Z nem képes be­csa­lo­gatni az em­be­re­ket a kon­cert­je­ikre! Saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint sa­já­tos meg­ol­dást vá­lasz­tot­tak, hogy ne kell­jen fél ház előtt fel­lép­niük.

György herceget utálja a többi gyerek

György herceget utálja a többi gyerek

A jö­vő­beli angol ki­rály nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek az uno­ka­test­vé­rei és a kis ba­rá­taik kö­ré­ben. Egy vi­deo­fel­vé­tel sze­rint, oly­kor ke­mé­nyen meg is bün­te­tik.

A jö­vő­beli angol ki­rály nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek az uno­ka­test­vé­rei és a kis ba­rá­taik kö­ré­ben. Meg is bün­tet­ték.

A bíróság is beleszólt Brad Pitték vitájába, Jolie most nagyon nem örül

A bíróság is beleszólt Brad Pitték vitájába, Jolie most nagyon nem örül

Nem egé­szen úgy ren­de­ző­dött a hely­zet, ahogy azt a szí­nésznő re­mélte. Ki­de­rült, mi vár most a gye­re­kekre!

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó és fe­le­sége, Il­dikó szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg a kis Maja első szü­le­tés­nap­ját.

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

Folytatódik a harc a Fiestában, valaki nagyot fog bukni

To­vább gyű­rű­zik a bot­rány.

To­vább gyű­rű­zik a bot­rány a 2000-es évek si­ker­csa­pata körül. A ze­ne­kar két tagja hét évvel ez­előtt ve­szett össze, azóta külön uta­kon foly­tat­ják.

Támadásba lendült a leszbikus magyar színésznő, durva, amit tett!

Támadásba lendült a leszbikus magyar színésznő, durva, amit tett!

Kren­csey Hella ál­lítja, egy­kori sze­rel­mé­nek a keze van abban, hogy a Fa­ce­book-ol­dala tel­jes egé­szé­ben el­tűnt a vi­lág­há­ló­ról.

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lyá­tól, ám to­vábbra is az egész­sé­ges élet­mód él­har­cosa.

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lya­fu­tá­sá­tól, de to­vábbra is él­har­cosa marad az egész­ségre ne­ve­lés­nek.

Kitört a botrány a 44 éves színésznő körül, börtönbe kerülhet a sztár

Kitört a botrány a 44 éves színésznő körül, börtönbe kerülhet a sztár

A szí­nész­nőt még az év ele­jén tar­tóz­tat­ták le ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt, most pedig vádat emel­tek el­lene.

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt, amit Berki lánya, Nati is na­gyon vár már.

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Be­telt a pohár az éne­kes­nél, mi­u­tán volt ze­nész­társa a Mokka hét­fői adá­sá­ban újabb vá­dak­kal il­lette.

Be­telt a pohár az éne­kes­nél, mi­u­tán volt ze­nész­társa újabb vá­dak­kal il­lette.

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Szégyenkezik a királyi család: vérlázító dolgot tett a király sógora

Ugya­n­ak­kor tisz­te­let­ben tart­ják az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét. Krisz­tina her­ceg­nő­nek is fe­lel­nie kell.

De tisz­te­let­ben tart­ják az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét. Krisz­tina her­ceg­nő­nek is fe­lel­nie kell.

Lenyűgözte a világsztár rokonait a magyar énekes

Lenyűgözte a világsztár rokonait a magyar énekes

A ma­gyar éne­kest vi­lág­szerte is­me­rik.

A ma­gyar éne­kes hang­ját vi­lág­szerte is­me­rik és sze­re­tik, de ami Olasz­or­szág­ban tör­tént vele, arra még ő sem szá­mí­tott.

Falatnyi bikiniben mutatta meg buja testét a magyar sztáranyuka

Falatnyi bikiniben mutatta meg buja testét a magyar sztáranyuka

Ada ido­main sok férfi­nak meg­akad a te­kin­tete. Per­sze sokat is tesz azért, hogy így le­gyen.

Botrányosan viselkedett az ifjú hercegnő, zavarba ejtette családját

Botrányosan viselkedett az ifjú hercegnő, zavarba ejtette családját

Le is vi­de­óz­ták az al­ka­lom­hoz na­gyon nem illő ma­ga­tar­tá­sát.

Le is vi­de­óz­ták az al­ka­lom­hoz na­gyon nem illő ma­ga­tar­tá­sát. Kínos hely­zetbe hozta szü­leit.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

Elképesztő, ezt tette várandósan Kulcsár Edina

A mo­dell ál­lan­dóan moz­gás­ban van.

A mo­dell sosem tu­dott so­káig egy hely­ben ülni, ez most sincs más­képp. Vá­ran­dós­sága, és egyre na­gyobb po­cakja sem­mi­ben nem gá­tolja Kul­csár Edi­nát.

Micsoda nő, brutál dögös Lagzi Lajcsi lánya

Micsoda nő, brutál dögös Lagzi Lajcsi lánya

Igazi nővé cse­pe­re­dett.

Ga­lam­bos Bogi igazi nővé cse­pe­re­dett. Meg­őrül­nek a kö­ve­tők a leg­fris­sebb fo­tó­já­tól.

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Most végzett az általános iskolában, de már kész nő a sztárcsemete

Most végzett az általános iskolában, de már kész nő a sztárcsemete

Nem esett messze a fá­já­tól Heidi Klum lánya.

Nem esett messze a fá­já­tól Heidi Klum lánya, aki egy­ál­ta­lán nem olyan, mint egy át­la­gos 14 éves - be­lőle is mo­dell lesz?

Ezt senki sem gondolta volna II. Erzsébetről, ennyire modern uralkodó

Ezt senki sem gondolta volna II. Erzsébetről, ennyire modern uralkodó

A brit ki­rálynő nem akar le­ma­radni lovai éle­té­ről.

A brit ki­rálynő nem akar le­ma­radni lovai éle­té­ről, ezért a leg­mo­der­nebb tech­ni­kát hasz­nálja.

Zokogtak a rajongók: pánik tört ki a világhírű rapper koncertjén

Zokogtak a rajongók: pánik tört ki a világhírű rapper koncertjén

A 8 mér­föld sztárja sosem arról volt híres, hogy fi­nom­kodna a ze­né­jé­ben. Most vi­szont egy ki­csit túl­zásba esett.

Nagy bejelentést tett Harry és Meghan: újabb mérföldkőhöz érkeztek

Nagy bejelentést tett Harry és Meghan: újabb mérföldkőhöz érkeztek

A friss há­za­sok éle­té­ben nin­cse­nek üres­já­ra­tok, már azt is lehet tudni, hogy hova men­nek első hi­va­ta­los kör­út­ju­kon.

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Bár­sony Bá­lint évek óta él Re­be­ká­val.

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val. Bár­sony Bá­lin­ték lag­zija a Budai Jur­ta­köz­pont­ban volt.

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a szé­les ka­ri­májú fehér kalap és per­sze a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Végre! Jó hírt kapott az életmentő műtétre váró magyar sztár

Végre! Jó hírt kapott az életmentő műtétre váró magyar sztár

Boros Lajos rég­óta várt erre.

Boros Lajos rég­óta várt a pil­la­natra, hogy or­vosa kö­zölje vele, mikor lesz az élet­mentő szív­mű­tétje, amely­hez még a szí­vét is le kell ál­lí­tani.

Oroszlán Szonja mentette meg a vérző férfi életét

Oroszlán Szonja mentette meg a vérző férfi életét

Esz­mé­let­le­nül fe­küdt mo­torja mel­lett.

Esz­mé­let­le­nül fe­küdt mo­torja mel­lett Gór Nagy Mária vérző férje, ami­kor a szí­nésznő rá­ta­lált...

"Elválsz tőlem?" - Victoria Beckham különös hívást intézett férjéhez

"Elválsz tőlem?" - Victoria Beckham különös hívást intézett férjéhez

Az egy­kori Spice Girl sze­rint ér­tel­met­len az egész fel­haj­tás.

Az egy­kori Spice Girl sze­rint ér­tel­met­len az egész fel­haj­tás, hi­szen eszük ágá­ban sincs el­válni.

Ez igen, szokatlanul szexi képet posztolt a TV2 gyönyörű műsorvezetője

Ez igen, szokatlanul szexi képet posztolt a TV2 gyönyörű műsorvezetője

A csi­nos tévés ki­hasz­nálja a hét­vé­gét és csob­ban egyet a stran­don.

A csi­nos tévés ki­hasz­nálja a hét­vé­gét és csob­ban egyet a stran­don.

Ellopták a show-t, György hercegen és Charlotte-on volt a világ szeme

Ellopták a show-t, György hercegen és Charlotte-on volt a világ szeme

Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné gyer­me­kei min­dig csi­nál­nak va­la­mit, ami­vel meg­ol­vaszt­ják a szí­ve­ket.

Megrázó emlékekről vallott a gyönyörű színésznő, ezt művelték vele

Megrázó emlékekről vallott a gyönyörű színésznő, ezt művelték vele

A Ne­ve­let­len her­ceg­nő­vel is­mertté vált Anne Hat­ha­way is meg­szó­lalt a Hol­ly­woo­dot érintő zak­la­tási bot­rány kap­csán.

Elképesztő, Ábel Anita mit mutatott meg Liptai Claudia esküvőjén

Elképesztő, Ábel Anita mit mutatott meg Liptai Claudia esküvőjén

A szí­nésznő a meny­asszony ba­rát­ja­ként je­lent meg a tit­kos lag­zin.

A szí­nésznő a meny­asszony ba­rát­ja­ként je­lent meg a tit­kos lag­zin, az al­ka­lomra pedig saját maga ál­modta meg ru­há­ját.

Még a bikini sem bírta elfedni a magyar sztár feleségének melleit

Még a bikini sem bírta elfedni a magyar sztár feleségének melleit

Mül­ler At­tila büszke fe­le­sé­gére, aki hó­na­pok óta min­den nap edz. Zoéra ta­valy fel­sza­ladt pár kiló, ami za­varta.

Mül­ler At­tila na­gyon büszke fe­le­sé­gére, aki hó­na­pok óta min­den nap edz. La­rion Zoé ki­tartó típus.

Nagy bejelentés, ismét babát vár a gyönyörű világsztár

Nagy bejelentés, ismét babát vár a gyönyörű világsztár

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be.

Az ame­ri­kai szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt.

Elájultunk, bugyiban pózol Palvin Barbi: melltartó sincs rajta!

Elájultunk, bugyiban pózol Palvin Barbi: melltartó sincs rajta!

A lát­vá­nyá­tól még a nap is ki­sü­tött!

A vi­lág­hírű mo­dell lát­vá­nyá­tól még a nap is ki­sü­tött!

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban.

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban, így könnyen lehet, hogy az es­kü­vő­jét is kö­rül­ve­szik a ba­bo­nás ele­mek.

Bochkor Gábor csúnyán lebuktatta István Danit

Bochkor Gábor csúnyán lebuktatta István Danit

A rá­di­ós­ról min­dig el­árul va­lami kis tit­kot kol­lé­gája az Ön­in­dí­tó­ban. Hol va­lami ked­ve­set, hol va­lami vic­ce­set.

A rá­di­ós­ról min­dig el­árul va­lami kis tit­kot kol­lé­gája az Ön­in­dí­tó­ban. Hol va­lami ked­ve­set, hol va­lami vic­ce­set, de attól sem riad vissza, hogy Ist­ván Dani ba­ki­jait, vagy kínos em­lé­keit meg­ossza a hall­ga­tók­kal. Így de­rült ki az is, hogy Dani ka­masz­ko­rá­ban ha­tal­mas Pa-dö-dö ra­jongó volt.

Tovább gyűrűzik a botrány, kitiltották saját otthonából a sztáranyukát

Tovább gyűrűzik a botrány, kitiltották saját otthonából a sztáranyukát

Az egy­kori Spice Girl és volt férje a válás óta sem tud meg­egyezni.

Az egy­kori Spice Girl és volt férje a válás óta sem tud sem­mi­ben meg­egyezni.

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

2006-ban hagyta abba profi spor­tot.

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel.

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, Gá­bor­ral, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tás is na­pi­ren­den van.

Vége az álomnak? Victoria és David Beckham válásáról suttognak

Vége az álomnak? Victoria és David Beckham válásáról suttognak

A fo­ga­dó­iro­dák min­den előz­mény nél­kül fel­füg­gesz­tet­ték a fo­ga­dási le­he­tő­sé­ge­ket.

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Megható dolgot tesz a magyar sztárénekesnő, ezt kevesen vállalnák be

Dér Henit már töb­ben kér­ték, hogy ta­nítsa meg őket éne­kelni. Most azzal ke­res­ték meg, ké­szít­sen fel egy kis­lányt pót­vizs­gára.

Most közölték: kórházba került II. Erzsébet, megműtötték

Most közölték: kórházba került II. Erzsébet, megműtötték

A brit ural­ko­dó­nak mu­száj volt át­es­nie a mű­té­ten.

A brit ural­ko­dó­nak mu­száj volt át­es­nie a mű­té­ten, a hírt a pa­lota hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette.

Vége a nászútnak, egyből egyedül ünnepelt Harry herceg

Vége a nászútnak, egyből egyedül ünnepelt Harry herceg

Jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyen vett részt.

Egy jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyen vett részt, de Meg­han nem tar­tott vele.

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

Ezért kénytelen megválni imádott otthonától a magyar sztárpár

Ezért kénytelen megválni imádott otthonától a magyar sztárpár

Mül­ler At­tila és fe­le­sége ne­he­zen hozta meg a dön­tést.

Mül­ler At­tila és fe­le­sége ne­he­zen hozta meg a dön­tést, de sze­ret­né­nek ker­tes házba köl­tözni.

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

Csü­tör­tö­kön mondta ki az igent.

A mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pa­taki Ádám­nak, aki­vel a leg­szű­kebb csa­ládi kör­ben kel­tek egybe.

Csoda történt, megúszhatja a kilakoltatást Bubik István lánya!

Csoda történt, megúszhatja a kilakoltatást Bubik István lánya!

A 2004-ben el­hunyt szí­nész há­zas­sá­gon kívül szü­le­tett lánya nem­ré­gi­ben nagy bajba ke­rült.

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Lerántotta a leplet Pippa Middleton, ebben különböznek Katalinnal

Őt nem kí­nozta a rosszul­lét, mint ahogy Ka­ta­lin her­ceg­nét.

Pippa Midd­le­ton be­je­len­tette, hogy túl van ter­hes­sége első har­ma­dán, de őt nem kí­nozta a rosszul­lét.