SZTÁR

HŰHA

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. Elő­ször nem is ment el or­vos­hoz a Pi­ra­mis együt­tes gi­tá­rosa.

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Au­gusz­tus 6-án lesz három éve, hogy a Kicsi Hu­szár fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met.

Au­gusz­tus 6-án lesz három éve, hogy Bajor Imre fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met. Koós Já­nos­sal em­lé­ke­zünk Bajor Im­rére.

Brutális dekoltázst villantott Kiszel Tünde lánya

Brutális dekoltázst villantott Kiszel Tünde lánya

Do­na­tella még csak 16 éves...

Do­na­tella még csak 16 éves, de már most sejt­hető, hogy ha­ma­ro­san min­den pasit képes lesz az ujja köré csa­varni.

Összetörte magát Zámbó Jimmy fia, brutális képet mutatott

Összetörte magát Zámbó Jimmy fia, brutális képet mutatott

Krisz­tián szá­mára nem in­dult túl sze­ren­csé­sen a hét. El­törte az egyik nagy­láb­uj­ját, ami­ről egy fotót is meg­osz­tott kö­ve­tő­i­vel.

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Látászavarban szenved a népszerű magyar színész

Ami­óta fia meg­verte, át­esett egy szem­mű­té­ten is ha­zánk Ló­pici Gás­pára. De las­sab­ban gyó­gyul, mint vár­ható volt.

Ami­óta fia meg­verte, át­esett egy szem­mű­té­ten is ha­zánk Ló­pici Gás­pára. De saj­nos las­sab­ban gyó­gyul, mint vár­ható volt.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Tóth Gabi szexis, mellrázós videójától felforr a véred

Tóth Gabi szexis, mellrázós videójától felforr a véred

Sok kri­tika érte az utóbbi idő­ben az éne­kes­nőt, mi­sze­rint ki­csit ki­ke­re­ke­dett.

Sok kri­tika érte az utóbbi idő­ben az éne­kes­nőt, mi­sze­rint ki­csit ki­ke­re­ke­dett. Most egy szexi vi­de­ó­val cá­folja, hogy el­hí­zott.

Fogynia kell Lajcsi lányának, vagy bukja a modellkarriert!

Fogynia kell Lajcsi lányának, vagy bukja a modellkarriert!

Ra­jon­gók ez­re­i­nek sze­rez örö­möt...

Édes­apja cé­gé­ben segít, ké­szül az érett­sé­gire, mi­köz­ben szexi ké­pe­i­vel ra­jon­gók ez­re­i­nek sze­rez na­ponta örö­möt Ga­lam­bos Bogi.

Nem hittünk a szemünknek: Óriásira nőtt Szinetár Dóra pocakja!

Nem hittünk a szemünknek: Óriásira nőtt Szinetár Dóra pocakja!

A 40 éves szí­nésznő ha­ma­ro­san éle­tet ad gyer­me­ké­nek! A nyol­ca­dik hó­nap­ban jár, és el­ké­pesz­tően ha­tal­mas a po­cakja!

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

A nép­szerű rap­per­ről na­gyon sok rosszat le­he­tett már hal­lani, de az biz­tos, tö­rő­dik ra­jon­gó­i­val.

A nép­szerű rap­per­ről na­gyon sok rosszat le­he­tett már hal­lani, de az biz­tos, tö­rő­dik ra­jon­gó­i­val. A múlt hét­végi sió­foki kon­cert­jük után Maj­ká­val már pa­kol­ták össze a cuc­ca­i­kat, ami­kor egy biz­ton­sági őr oda­ment hozzá. Egy ke­re­kes­szé­kes kis­lány sze­re­tett volna vele ta­lál­kozni és au­tog­ra­mot kérni tőle.

Ez a szexi magyar anyuka lehet az Instagram következő sztárja!

Ez a szexi magyar anyuka lehet az Instagram következő sztárja!

A va­dító hölgy a gye­rek­ne­ve­lés mel­lett profi tán­cos, innen a tö­ké­le­tes alakja.

A va­dító höl­gyet Páll Or­si­nak hív­ják, aki gye­rek­ne­ve­lés mel­lett profi tán­cos, innen a tö­ké­le­tes alakja.

Villantás lett Pamela Anderson ruhás fürdéséből

Villantás lett Pamela Anderson ruhás fürdéséből

Ér­de­kes fo­tó­zá­son van túl.

Ér­de­kes fo­tó­zá­son van túl a Bay­watch egy­kori sztárja, de ebben a hely­zet­ben sem ha­zud­tolta meg ma­ga­mu­to­gató énjét.

Intim helyen szúrták meg Stohl Andrást!

Intim helyen szúrták meg Stohl Andrást!

Nem fogod el­hinni, hogy a be­vál­la­lós szí­nész hova te­to­vál­ta­tott!

Nem fogod el­hinni, hogy a be­vál­la­lós szí­nész hova te­to­vál­ta­tott! Ezt neked is lát­nod kell!

Autóbalesetet szenvedett Sarka Kata szépsége!

Autóbalesetet szenvedett Sarka Kata szépsége!

Vik­tó­ria tel­je­sen ki­ké­szült a ka­ram­bol miatt! Még most sem tért ma­gá­hoz a ha­tal­mas sokk­ból!

Vik­tó­ria tel­je­sen ki­ké­szült a ka­ram­bol miatt! Még most sem tért ma­gá­hoz a ha­tal­mas sokk­ból!

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Sosem szé­gyellte ke­rek­ded for­máit az éne­kesnő.

Sosem szé­gyellte ke­rek­ded for­máit az éne­kesnő, így most is el­ké­nyez­teti ra­jon­góit sze­xis ké­pe­i­vel. Tol­vai Reni és párja, Kál­lay-Sa­un­ders And­rás meg­ér­de­melt pi­he­né­sü­ket töl­tik Tö­rök­or­szág­ban, ahon­nan mind­ket­ten sokat posz­tol­nak.

A 42 éves Eva Longoria bikinis teste több mint lenyűgöző

A 42 éves Eva Longoria bikinis teste több mint lenyűgöző

A Szü­le­tett fe­le­sé­gek egy­kori sztár­já­nak meg­gyűlt a baja a Föld­közi-ten­ger hul­lá­ma­i­val.

A Szü­le­tett fe­le­sé­gek egy­kori sztár­já­nak meg­gyűlt a baja a Föld­közi-ten­ger hul­lá­ma­i­val.

Megrázó találmány! Itt a Fekete Fagyi!

Megrázó találmány! Itt a Fekete Fagyi!

Itt az új őrü­let! Bo­ros­meg­avoga rá­buk­kant a meg­ol­dásra, alig tud­ják meg­őrizni hig­gadt­sá­gu­kat! Ér­zé­keny lel­kek ne néz­zék meg!

Itt az új őrü­let! Bo­ros­meg­avoga rá­buk­kant a meg­ol­dásra, alig tud­ják meg­őrizni hig­gadt­sá­gu­kat! Ér­zé­keny lel­kek ne néz­zék meg!

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár.

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár. Ki­til­tot­ták Jus­tint Kí­ná­ból! A hír nem vicc, a Pe­kingi Kul­tu­rá­lis Hi­va­tal sze­rint ugyanis a sztár a vi­sel­ke­dé­sé­vel már sok elé­ge­det­len­sé­get és fel­há­bo­ro­dást oko­zott

Tízezren várták Szikora Robi rémálmát

Tízezren várták Szikora Robi rémálmát

A R-GO éne­ke­sé­nek sűrű es­téje lesz.

A R-GO éne­ke­sé­nek sűrű es­téje lesz. Megér­ke­zett Mary­lin Man­son, Robi imád­koz­hat a lel­ke­kért.

Kiderült, miért aznap és miért így ölte meg magát az énekes!

Kiderült, miért aznap és miért így ölte meg magát az énekes!

Egyre több jel utal arra, hogy nem vé­let­len, hogy Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park éne­kese épp csü­tör­tö­kön dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Egyre több jel utal arra, hogy nem vé­let­len, hogy Ches­ter Ben­ning­ton épp csü­tör­tö­kön dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

Ez a teljes igazság Kozso botrányos interjújáról

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kozso.

So­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot, míg mások ér­tet­le­nül áll­tak Kozso szerda reg­geli za­va­ros té­vé­in­ter­júja előtt.

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a per.

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a pe­res­ke­dés Pécsi Il­dikó és menye, Pár­tos Csilla kö­zött.

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Szörnyű tragédia, öngyilkos lett a magyarok kedvenc énekese

Szörnyű tragédia, öngyilkos lett a magyarok kedvenc énekese

Három hete még Sop­ron­ban lé­pett fel Ches­ter Ben­ning­ton a Lin­kin Park­kal.

Három hete még Sop­ron­ban lé­pett fel Ches­ter Ben­ning­ton a Lin­kin Park­kal. Az éne­kes fel­akasz­totta magát.

Különleges fotók kerültek elő Friderikusz Sándorról

Különleges fotók kerültek elő Friderikusz Sándorról

Ide­jét sem tud­juk, mikor lát­tuk így.

Ide­jét sem tud­juk, mikor lát­tunk olyan fény­ké­pet, me­lyen Fri­de­ri­kusz Sán­dor civil em­ber­ként sze­re­pel. Ba­rá­tai azon­ban most töb­bet is meg­mu­tat­tak.

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

A KFT ze­ne­kar front­em­bere 29 éve­sen is­mer­ke­dett meg a budd­hiz­mus­sal, de a lé­lek­ván­dor­lást már ko­ráb­ban meg­ta­pasz­talta.

Télen-nyáron rövid nadrágban kell lennie György hercegnek! Ezért!

Télen-nyáron rövid nadrágban kell lennie György hercegnek! Ezért!

Annyira fel­tűnő, hogy szinte már sze­met sem szúr!

Annyira fel­tűnő, hogy szinte már sze­met sem szúr! A kis György her­ce­get szü­le­tése óta imádja a világ, szü­lei, Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegnő pedig nem is rej­te­ge­tik a kis trón­örö­köst. De vajon miért jár a pici min­dig rö­vid­nad­rág­ban?

Mádai Vivien kivillanó keblei elvonták a Mokka nézőinek figyelmét

Mádai Vivien kivillanó keblei elvonták a Mokka nézőinek figyelmét

Egy ba­la­toni ha­jó­ról je­lent­kez­tek be ma reg­gel a Mokka mű­sor­ve­ze­tői.

A Ba­la­ton part­já­ról, egy ha­jó­ról je­lent­kez­tek be csü­tör­tök reg­gel a Mokka mű­sor­ve­ze­tői.

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Megtörtént a csoda: Szabó Zsófi gyermeket vár

Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki...

Szabó Zsófi szinte biz­tos volt benne, hogy be­teg­sége miatt ter­mé­sze­tes úton nem eshet te­herbe. Egy ru­tin­vizs­gá­lat során de­rült ki, té­ve­dett.

Sokkolóan meglepő fotó Ricky Martinról

Sokkolóan meglepő fotó Ricky Martinról

A nép­szerű pop­sztár még a leg­in­ti­mebb test­tá­ját is smin­kel­teti.

A nép­szerű pop­sztár még a leg­in­ti­mebb test­tá­ját is smin­kel­teti. Igen, smin­kel­teti.

Tóth Vera megúszta: Nem kell műteni a fogyás után

Tóth Vera megúszta: Nem kell műteni a fogyás után

Tóth Vera iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen, úgy tűnik, nincs szük­sége plasz­ti­kai mű­tétre.

Tóth Vera iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen a hozzá ha­son­lóan ha­tal­mas fo­gyást pro­du­káló em­be­rek ál­ta­lá­ban plasz­ti­kai se­bészre szo­rul­nak.

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Rejtélyes betegségben szenved a magyar műsorvezető

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni ahhoz, hogy egy nő ér­vé­nye­sülni tud­jon. Kul­csár Edina a leg­jobb példa erre.

Nem kell tö­ké­le­tes­nek lenni ahhoz, hogy egy nő ér­vé­nye­sülni tud­jon. Kul­csár Edina a leg­jobb példa erre.

Liz Hurleyt topless fotózta a fia, kiakadtak a rajongók

Liz Hurleyt topless fotózta a fia, kiakadtak a rajongók

A gyö­nyörű angol szí­nésznő szo­ros kap­cso­la­tot ápol ti­né­dzser fi­á­val. Talán túl szo­ro­sat is.

A gyö­nyörű angol szí­nésznő szo­ros kap­cso­la­tot ápol ti­né­dzser fi­á­val. Talán túl szo­ro­sat is.

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Újraindítja a családi koporsóbizniszt Győzike

Mun­kába állt...

A nagy baj­ban lévő Gás­pár Győző évek­kel ez­előtt már ki­pró­bálta magát ebben az üz­let­ág­ban.

Két gyönyörű nőnek udvarolt egyszerre a magyar sztár

Két gyönyörű nőnek udvarolt egyszerre a magyar sztár

Mül­ler Péter imádja a nőket.

A Sze­rel­mes Shakes­peare elő­adá­sá­val zárta az éva­dot a Ma­dách Szín­ház. Utána buli volt, ahol Mül­ler Péter Tóth Eni­kő­nek és Ben­cze Ilo­ná­nak ud­va­rolt.

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Óriási öröm érte az Oscar-díjas magyar rendezőt

Édes­any­jáért izgul.

Édes­any­jáért izgul a Min­denki című Oscar-díjas film ren­de­zője, hi­szen Ács Enikő hosszú év­ti­ze­dek után tér vissza a rock mű­fa­já­hoz.

Életveszélybe került külföldön a magyar sztár

Életveszélybe került külföldön a magyar sztár

Stei­ner Kris­tóf évek óta Iz­ra­el­ben él.

Stei­ner Kris­tóf évek óta Iz­ra­el­ben él, de most újra vissza­térne a kép­er­nyőre. A más­sá­gát nyíl­tan vál­laló egy­kori Viva tévés most éppen itt­hon van.

Olyan dolog történt a magyar világsztárral, amire nem számított

Olyan dolog történt a magyar világsztárral, amire nem számított

Alig le­hetne ta­lálni olyan va­la­mi­re­való ter­ve­zőt, aki­nek a ru­há­i­ban ne vo­nult volna már végig a ki­fu­tón.

Alig le­hetne ta­lálni olyan va­la­mi­re­való ter­ve­zőt, aki­nek a ru­há­i­ban ne vo­nult volna már végig a ki­fu­tón.

Egy korszak véget ért, eldőlt a legendás magyar sztár sorsa

Egy korszak véget ért, eldőlt a legendás magyar sztár sorsa

Mű­tétje után újra mo­so­lyog Cin­tula.

Több mint egy hó­nap­pal élet­mentő szív­mű­tétje után újra tud mo­so­lyogni Cin­tula. A retro dj ko­ráb­ban egy bí­ró­sági tár­gya­lá­son esett össze.

Elképesztő, mentő vitte el Dopeman húgát az idegsebészetre

Elképesztő, mentő vitte el Dopeman húgát az idegsebészetre

A rap­per Fa­ce­book ol­da­lán kérte ra­jon­góit, szo­rít­sa­nak Fru­zsi­ná­nak, akit kór­ház­ban ke­zel­nek.

Pécsi Ildikó nem titkolja: sosem fog megbocsájtani

Pécsi Ildikó nem titkolja: sosem fog megbocsájtani

Régen hiába szó­lí­totta anyács­kánk Pár­tos Csilla a mű­vész­nőt, ő ma már csak fel­pe­res­ként em­le­geti ex­me­nyét.

Régen hiába szó­lí­totta anyács­kánk Pár­tos Csilla a mű­vész­nőt, ő ma már csak fel­pe­res­ként em­le­geti ex­me­nyét.

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Győ­zike igyek­szik óva­to­san pa­nasz­kodni, de Bea nem ker­tel.

Győ­zike igyek­szik óva­to­san pa­nasz­kodni, de Bea nem ker­tel.

Anyaszült meztelenül mutatta meg magát a magyar rocklegenda

Anyaszült meztelenül mutatta meg magát a magyar rocklegenda

Kiss Endi le­vet­kőzte gát­lá­sait.

Kiss Endi le­vet­kőzte gát­lá­sait és pőrén, alul sem­mi­ben fo­tóz­tatta magát.

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Majka és ze­nész­társa kon­certje a sió­foki Plá­zson.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Majka és ze­nész­társa kon­certje a sió­foki Plá­zson. Ennek leg­job­ban Cur­tis párja örült, aki nem győzte a szín­pad sar­ká­ból fény­ké­pezni sze­rel­mét. A VIP te­ra­szon pedig töb­bek közt Dosz­pot Péter mu­la­tott csa­lád­já­val.

Döbbenet! Így néz ki az Amerikai pite bombázója ma!

Döbbenet! Így néz ki az Amerikai pite bombázója ma!

1999-ben férfiak mil­liói fe­szeng­tek a mo­zi­vá­szon előtt, ami­kor a fi­a­tal szex­szim­bó­lum el­csa­varta a fél világ fejét.

1999-ben férfiak mil­liói fe­szeng­tek a mo­zi­vá­szon előtt, ami­kor a fi­a­tal szex­szim­bó­lum el­csa­varta a fél világ fejét.

Gyerekkori félelme lett az ajándéka Balázsnak! - Videó készült

Gyerekkori félelme lett az ajándéka Balázsnak! - Videó készült

Minek egy em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak. Se­bes­tyén Ba­lázs ese­té­ben rá­adá­sul a ba­rá­tok a kol­lé­gái is.

Régen nem láttuk így, bikinire vetkőzött a sztáranyuka

Régen nem láttuk így, bikinire vetkőzött a sztáranyuka

Jes­sica Alba vissza­tért.

Rit­kán mu­tat­ko­zik mos­tan­ság Jes­sica Alba nyil­vá­no­san, de most vissza­tért, és sze­ren­csére nem túl sok ru­há­ban.

Teljesen átalakult Gregor Bernadett arca, így néz ki smink nélkül

Teljesen átalakult Gregor Bernadett arca, így néz ki smink nélkül

A szí­nésznő most elő­ször mu­tatta meg magát arc­fes­ték nél­kül.

A szí­nésznő most elő­ször mu­tatta meg magát arc­fes­ték nél­kül. Te fel­is­mer­néd?

Megdöbbentő vallomást tett Katalin hercegné, Vilmos herceg is meglepődött

Megdöbbentő vallomást tett Katalin hercegné, Vilmos herceg is meglepődött

A her­cegné el­szólta magát, azóta ezen pörög az in­ter­net.

A her­cegné aka­rat­la­nul el­szólta magát, azóta vi­szont ezen pörög az in­ter­net.

A Harry Potter sztárja segített egy megkéselt férfin

A Harry Potter sztárja segített egy megkéselt férfin

A szí­nész gon­dol­ko­dás nél­kül a ki­ra­bolt férfi se­gít­sé­gére si­e­tett, akit meg­vág­tak, mert nem adta oda a tás­ká­ját.

A szí­nész gon­dol­ko­dás nél­kül a ki­ra­bolt férfi se­gít­sé­gére si­e­tett, akit azért vág­tak meg, mert nem adta oda a tás­ká­ját.

Köztársasági elnökké akarták választani Nagy Ferót

Köztársasági elnökké akarták választani Nagy Ferót

1991-ben ké­szült ez a kép a ze­nész­ről.

1991-ben, egy Be­at­rice kon­cer­ten ké­szült ez a fotó az éne­kes­ről. A nem­zet csó­tá­nyát egy egész or­szág sze­reti, még köz­tár­sa­sági el­nök­nek is akar­ták.

A tengerparton dobta le a melltartót Mihalik Enikő

A tengerparton dobta le a melltartót Mihalik Enikő

Nem lehet meg­unni a lát­vá­nyát.

Több­ször lát­hat­tunk már ero­ti­kus fel­vé­telt a szexi ma­gyar mo­dell­ről, de nem lehet meg­unni.

Váratlan fordulat: mégsem a magyar énekes párja gyilkolt

Váratlan fordulat: mégsem a magyar énekes párja gyilkolt

Döb­be­ne­tes dol­gok tisz­táz­ták.

Eddig a ma­gyar mu­la­tós sztár, Kamy pár­ját vá­dol­ták a gyil­kos­ság­gal, de a férfit most döb­be­ne­tes dol­gok tisz­táz­ták.

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral...

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral Zi­mány Linda, amit jól ki is hasz­nál. Ugyanis szebb­nél szebb fo­tók­kal tölti meg Ins­tag­ram­ját.

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Pótolhatatlan fotókat loptak el a tavaly elhunyt Somló Tamásról

Pótolhatatlan fotókat loptak el a tavaly elhunyt Somló Tamásról

Ka­rá­csony János el­ha­tá­rozta, vissza­szerzi az LGT-től har­minc éve el­lo­pott film­fel­vé­te­le­ket.

Kim Kardashian új szintre emelte a villantást

Kim Kardashian új szintre emelte a villantást

Leg­utóbbi ru­há­já­nál nincs me­ré­szebb.

Soha nem arról volt híres a két­gyer­me­kes sztár­anyuka, hogy sze­reti magát ta­kar­gatni, de a leg­utóbbi ru­hája az ed­digi leg­me­ré­szebb.

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

Kiss Ádám búvárkodós videóján pörög a Facebook

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

A fi­a­tal po­én­gyá­ros­ban most sem csa­lód­tunk. Nya­ra­lá­sán sem bírta ki, hogy ne gyárt­son egy-két poént.

Megvan a nap dekoltázsa! 47 évesen is ultradögös a magyar modell

Megvan a nap dekoltázsa! 47 évesen is ultradögös a magyar modell

Hogy a kor csak egy szám, arra éppen az egy­kori mo­dell a leg­jobb példa.

Hogy a kor csak egy szám, arra éppen az egy­kori mo­dell a leg­jobb példa. El­ké­pesztő for­má­ban van.

Tóth Vera unatkozott a buszon, ez lett a vége - Bizarr fotó!

Tóth Vera unatkozott a buszon, ez lett a vége - Bizarr fotó!

Vera jól el­szó­ra­koz­tatta magát.

Tóth Verát fel­lé­pé­sé­ről ha­za­felé utazva ha­tal­mába ke­rí­tette az una­lom, de nem so­káig. Az éne­kesnő ugyanis el­szó­ra­koz­tatta magát a ze­ne­kari bu­szon.

Itt az igazság, a magyar sztár és barátnője szakításáról

Itt az igazság, a magyar sztár és barátnője szakításáról

Szü­le­i­hez köl­tö­zött Kefir ba­rát­nője.

Mint a friss sze­rel­me­sek, úgy tur­bé­kolt egy­más­sal a sió­foki Plá­zson Kecs­kés Tibor és ba­rát­nője.

Hoppá! Újabb büntetés sújtotta a kanadai sztár pénztárcáját

Hoppá! Újabb büntetés sújtotta a kanadai sztár pénztárcáját

Nem elő­ször kap­csol­ják már le a ka­na­dai pop­sztárt.

Nem elő­ször kap­csol­ják már le a ka­na­dai pop­sztárt. Ki más­ról lenne szó, mint a 23 éves Jus­tin Bi­eber­ről. A fi­a­tal éne­kes még ve­ze­tés köz­ben sem tu­dott le­sza­kadni mo­bil­já­ról, ami miatt le­kap­csol­ták a rend­őrök Be­verly Hills­ben.

Micsoda dekoltázs: Tóth Vera mellei megőrjítik a rajongókat

Micsoda dekoltázs: Tóth Vera mellei megőrjítik a rajongókat

Csak egy ár­tat­lan szelfit posz­tolt az éne­kesnő.

Csak egy ár­tat­lan szelfit posz­tolt az éne­kesnő, ám el­ső­ként még­sem a te­kin­te­tére fi­gyel fel az ember.

Kiakadt Gáspár Evelin! Mindenkit kiosztott Győzike lánya

Kiakadt Gáspár Evelin! Mindenkit kiosztott Győzike lánya

Dur­ván meg­mondta vé­le­mé­nyét.

A celeb lánya dur­ván meg­mondta vé­le­mé­nyét a ra­jon­gó­i­nak. Igaza van!

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Az iga­zat meg­vallva ezt más­ként nem is lehet, pláne, ha a gyö­nyörű éne­kes­ről van szó!

Az iga­zat meg­vallva ezt más­ként nem is lehet, pláne, ha a gyö­nyörű éne­kes­ről van szó!

Sosem látott fotó került elő Hűvösvölgyi Ildikóról!

Sosem látott fotó került elő Hűvösvölgyi Ildikóról!

A szí­nésznő év­ti­ze­dek óta az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb mű­vé­sze, ami­ért 2015-ben Kos­suth-díj­jal ju­tal­maz­ták.

A szí­nésznő év­ti­ze­dek óta az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb mű­vé­sze, ami­ért 2015-ben Kos­suth-díj­jal ju­tal­maz­ták.

Húsz évvel ezelőtt: semmit nem változott Fésűs Nelly!

Húsz évvel ezelőtt: semmit nem változott Fésűs Nelly!

A szí­nésznő az évek során csa­lá­dot ala­pí­tott, te­le­ví­ziós mű­so­rok­ban sze­re­pelt, és si­kert si­kerre hal­mo­zott a szak­má­já­ban.

A szí­nésznő az évek során csa­lá­dot ala­pí­tott, te­le­ví­ziós mű­so­rok­ban sze­re­pelt, és si­kert si­kerre hal­mo­zott a szak­má­já­ban.

A tévében dobta le ruháit az ötgyermekes sztáranyuka

A tévében dobta le ruháit az ötgyermekes sztáranyuka

Egyál­ta­lán nem szé­gyel­lős.

Az öt­gyer­me­kes tévés egy­ál­ta­lán nem szé­gyel­lős, bát­ran mu­tatja meg magát akár mez­te­le­nül is.

Ebben a valóságshow-ban szerepel ősztől Rubint Réka

Ebben a valóságshow-ban szerepel ősztől Rubint Réka

Az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan, hazai ki­rály­nője sze­re­pet vál­lalt, a VIASAT3 ős­szel in­duló mű­so­rá­ban.

Kulcsár Edina megmutatta, miért nem tud majd lábra állni

Kulcsár Edina megmutatta, miért nem tud majd lábra állni

A gyö­nyörű szép­ség­ki­rálynő alak­jára sokan irigy­ked­nek, ami nem is csoda.

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Nem fi­zette ki a mun­kát.

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt, mivel nem tudja kifi­zetni já­ran­dó­sá­gu­kat.

Így élvezi a budapesti éjszakai életet Mihalik Enikő

Így élvezi a budapesti éjszakai életet Mihalik Enikő

Né­hány napra ha­za­lá­to­ga­tott a New York­ban élő vi­lág­hírű ma­gyar szu­per­mo­dell.

Né­hány napra ha­za­lá­to­ga­tott a New York­ban élő vi­lág­hírű ma­gyar szu­per­mo­dell. Mi­halik Enikő most egye­dül jött, sze­relme nem re­pült vele.

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­va­sott ma­gá­ról.

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­vasta az egyik ma­ga­zin­ban, hogy egy olyan fény­kép miatt ke­rült vál­ságba a há­zas­sága egy évvel ez­előtt, me­lyen új ba­rát­nő­jé­vel éppen el­hagy­nak egy szó­ra­ko­zó­he­lyet.

Óriási botrány! Kasza Tibi perel

Óriási botrány! Kasza Tibi perel

Kasza Ti­bi­nél rit­kán telik be a pohár, de most túl messzire men­tek.

Kasza Ti­bi­nél rit­kán telik be a pohár, de most túl messzire ment az egyik he­ti­lap azzal, hogy gya­kor­la­ti­lag egyet­len szó sem igaz a róla és ked­ve­sé­ről szóló cím­lap­ból.

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Jó ideje megy a her­ce­hurca Ba­lázsék és egy­kori mun­ka­adó­juk kö­zött.

Jó ideje megy a her­ce­hurca Ba­lázsék és egy­kori mun­ka­adó­juk kö­zött.

Rubint Réka ismét elképesztő szettet villantott

Rubint Réka ismét elképesztő szettet villantott

Kö­zös­sé­gi­mé­dia-ol­da­lán na­gyon nőies és stí­lu­sos szet­te­ket csíp­he­tünk el.

Kö­zös­sé­gi­mé­dia-ol­da­lán na­gyon nőies és stí­lu­sos szet­te­ket csíp­he­tünk el, a na­pok­ban pedig egy, talán az ed­di­gi­ek­nél is job­ban el­ta­lált outfi­tet posz­tolt Réka.

Itt a teljes igazság Madár koraszülött kisfiának állapotáról

Itt a teljes igazság Madár koraszülött kisfiának állapotáról

Véget ért a rém­álom.

Véget ért a rém­álom, fel­lé­le­gez­het az Erdei csa­lád. A spor­toló elő­ször a Ri­post­tal osz­totta meg bol­dog­sá­gát.

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

Itt az első szenzációs fotó Beyoncé gyönyörű ikreiről

A vi­lág­hírű éne­kesnő ez­út­tal sem bí­zott sem­mit a vé­let­lenre, ezzel a kép­pel is min­den­kit meg­le­pett.

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból. Erre senki sem szá­mí­tott, az biz­tos.

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból. Erre senki sem szá­mí­tott, az biz­tos.