SZTÁR

HŰHA

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott.

Bár Diana na­gyon kö­rül­te­kintő volt, egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott.

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel...

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött?

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit a magyar modell

Mindent megmutatott, bikinifelső nélkül lőtt szelfit a magyar modell

Iga­zán forró a hely­zet a nya­ra­lá­son, és ezt szí­ve­sen meg is osztja kö­ve­tő­i­vel.

Iga­zán forró a hely­zet a nya­ra­lá­son, és ezt szí­ve­sen meg is osztja kö­ve­tő­i­vel.

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

Lecsapott a vihar, rengetegen megsérültek a szabadtéri koncerten

A vil­lám­lás lát­tán el­küld­ték a ra­jon­gó­kat a szer­ve­zők, de sokan moz­dulni sem vol­tak haj­lan­dók.

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Meg­han Markle apja ál­lan­dóan fel­bor­zolja a ke­dé­lye­ket, de ez­út­tal az egész ki­rá­lyi csa­lád­nak ne­ki­ment.

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak.

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Titokban ment férjhez Kulcsár Edina: itt vannak az izgalmas részletek

Titokban ment férjhez Kulcsár Edina: itt vannak az izgalmas részletek

Nagy po­cak­kal mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, Csu­ti­nak.

Nagy po­cak­kal mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, Csu­ti­nak.

Alaposan megváltozott Madonna élete 60 éves korára

Alaposan megváltozott Madonna élete 60 éves korára

A tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb női elő­adója nagy napra éb­redt ma, be­lé­pett a hat­va­na­sok tá­bo­rába.

Súlyos nőgyógyászati műtéten esett át a Megasztár énekese

Súlyos nőgyógyászati műtéten esett át a Megasztár énekese

Sza­kos And­rea nő­gyó­gyász­hoz ment.

Sza­kos And­rea három év után ment el nő­gyó­gyász­hoz, aki rossz hí­re­ket kö­zölt az éne­kes­nő­vel.

Anyaszült meztelen pózolt a magyar sztárszínésznő

Anyaszült meztelen pózolt a magyar sztárszínésznő

Szor­csik Vi­ki­ről már több szexi fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Ami nem is meg­lepő, hi­szen fan­tasz­ti­kus az alakja.

Szor­csik Vi­ki­ről már több szexi fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Ami nem is meg­lepő, hi­szen fan­tasz­ti­kus az alakja. A szí­nésznő per­sze min­dent meg is tesz azért, hogy a teste tö­ké­le­tes le­gyen. Szor­csik Viki rend­sze­re­sen jár edző­te­rembe,több fajta tech­ni­kát is hasz­nál, és na­gyon sze­ret gör­kor­cso­lyázni.

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Szép is a sze­re­lem, bár van­nak olyan heves je­le­ne­tek, me­lye­ket talán elég, ha egy pár a négy fal kö­zött ad elő...

Szép is a sze­re­lem, bár van­nak olyan heves je­le­ne­tek, me­lye­ket talán elég, ha egy pár a négy fal kö­zött ad elő...

Óriási bakot lőtt a pesti luxusbolt: Simán kihajították a világsztárt

Óriási bakot lőtt a pesti luxusbolt: Simán kihajították a világsztárt

Va­ló­szí­nű­leg si­ke­rült Bu­da­pes­ten újat mu­tatni a sokat meg­élt vi­lág­sztár­nak azzal, hogy a biz­ton­sági őrök sar­kon for­dí­tot­ták.

Csak egy áttetsző tüllrózsa takarja a modell csodás mellbimbóját

Csak egy áttetsző tüllrózsa takarja a modell csodás mellbimbóját

A gyö­nyörű Abi­gail Ratch­ford ismét vér­for­raló kép­pel lepte meg ra­jon­góit. Sze­ren­csére fa­lat­nyi ru­hája ez­út­tal sem takar.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Múlt hét pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia.

Múlt hét pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia. Az újabb baba komp­li­ká­ció­men­te­sen szü­le­tett, így már va­sár­nap haza is me­het­tek a fő­vá­rosi kór­ház­ból. Az új­szü­lött gyer­mek az Ádin nevet kapta. S bár Cso­bot Adél el­árulta, na­gyon kis­lányt sze­retne, így is tö­ké­le­tes a bol­dog­sá­guk.

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A színpadon esett ki az énekesnő melle, levideózták

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

A tö­meg­ből töb­ben is ka­me­rára vet­ték, ahogy a szexi spa­nyol éne­kesnő ru­hája el­en­ged, és a mel­lei ki­vil­lan­nak.

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Váczi Ger­gely Cip­ru­son nya­ral.

Váczi Ger­gely egy hete Cip­ru­son nya­ral csa­lád­já­val. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője már na­gyon várta a pi­he­nést, ki­él­vezi ott tar­tóz­ko­dá­suk min­den per­cét.

Besokallt a királyi család, ezzel kiverte a biztosítékot Meghan apja

Besokallt a királyi család, ezzel kiverte a biztosítékot Meghan apja

Tho­mas Markle már nem so­káig ha­zu­doz­hat a mé­di­á­ban kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul.

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul út­jára a TV2 őszi mű­sor­struk­tú­rája au­gusz­tus 27-én. A rész­le­te­kért ke­resd a tv2.hu/osz lin­ket!

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisztián anyaságában alázta meg Pamelát

Berki Krisz­tián vi­de­ója ko­moly sér­tés.

"Berki Krisz­tián sem­mibe veszi gyer­meke any­ját, min­denki előtt meg­alázza Hódi Pam­e­lát" - így lát­ják a kom­men­te­lők.

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Válságban Beckhamék házassága? Váratlan döntést hozott Victoria

Az egy­kori Posh Spice sze­retne több időt töl­teni a szá­mára leg­fon­to­sab­bak­kal.

Sze­retne több időt töl­teni a szá­mára leg­fon­to­sab­bak­kal.

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Méregdrága luxushajón pihen a magyar sztárszínésznő

Kisfi­á­val nya­ral Ka­pócs Zsóka.

Most elő­ször nya­ral kül­föl­dön négy hó­na­pos kisfi­á­val Ka­pócs Zsóka.

Csipkés tangában mutatta meg formás fenekét a magyar sztár felesége

Csipkés tangában mutatta meg formás fenekét a magyar sztár felesége

Mül­ler At­ti­lát nem za­varja, hogy neje, La­rion Zoé néha töb­bet mutat meg ma­gá­ból a kel­le­té­nél.

Durva fotó, így néznek ki a Vissza a jövőbe sztárjai

Durva fotó, így néznek ki a Vissza a jövőbe sztárjai

A Vissza a jö­vőbe tri­ló­gia fő­sze­rep­lői 33 évvel az első film után újra össze­áll­tak egy cso­port­kép ere­jéig.

A Vissza a jö­vőbe tri­ló­gia fő­sze­rep­lői 33 évvel az első film után újra össze­áll­tak egy cso­port­kép ere­jéig.

40 évesen, két gyerek után is elképesztően szexi a magyar sztár

40 évesen, két gyerek után is elképesztően szexi a magyar sztár

Sán­dor Or­sira na­gyon büszke a férje, min­den nap bókol is neki. A mű­sor­ve­zető ti­ni­ket is le­pi­pál alak­já­val.

Sán­dor Or­sira na­gyon büszke a férje, min­den nap bókol is neki. Ez nem is csoda.

Fontos titok derült ki Camilla hercegnéről, ilyen királyné válhat belőle

Fontos titok derült ki Camilla hercegnéről, ilyen királyné válhat belőle

II. Er­zsé­bet ki­rálynő egy­kori saj­tósa sok min­dent tud a ki­rá­lyi csa­lád többi tag­já­ról is.

Durván kipakolta óriási mellét Baukó Éva

Durván kipakolta óriási mellét Baukó Éva

Meg­mu­tatta tö­ké­le­tes keb­leit.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes keb­leit.

Fülsiketítő szirénázás, helikoptert is riasztottak a népszerű énekesnő otthonához

Fülsiketítő szirénázás, helikoptert is riasztottak a népszerű énekesnő otthonához

A ha­tó­sá­gok­nak már több­ször ki kel­lett vo­nul­niuk Ri­hanna há­zá­hoz.

A ha­tó­sá­gok nem bíz­ták a vé­let­lenre, hisz már ko­ráb­ban is több­ször ki kel­lett vo­nul­niuk Ri­hanna há­zá­hoz.

Előkerült Marilyn Monroe elveszettnek hitt meztelen videója

Előkerült Marilyn Monroe elveszettnek hitt meztelen videója

Senki nem tudta, hogy a film­tör­té­nelmi je­len­tő­ségű fel­vé­telt még­sem sem­mi­sí­tet­ték meg... Most nyil­vá­nos­ságra hoz­zák!

Senki nem tudta, hogy a film­tör­té­nelmi je­len­tő­ségű fel­vé­telt még­sem sem­mi­sí­tet­ték meg... Most nyil­vá­nos­ságra hoz­zák!

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

47 évesen szeretne szülni a magyar sztárénekesnő

Mik­lósa Eri­ká­nak ez min­den vágya.

Mik­lósa Erika érzi, hogy ter­mé­sze­tes úton is képes lesz meg­fo­ganni a baba. Az éne­kesnő a világ összes nagy ope­ra­há­zá­ban fel­lé­pett, ez a leg­na­gyobb vágya.

Elképesztő, ezt művelte Schwarzenegger egy edzőteremben

Elképesztő, ezt művelte Schwarzenegger egy budapesti edzőteremben

A vi­lág­sztár las­san két hete ér­ke­zett meg Bu­da­pestre, a Ter­mi­ná­tor 6 for­ga­tá­sára.

Tényleg meglépik, nagy bejelentést tett a színész álompár

Tényleg meglépik, nagy bejelentést tett a színész álompár

Úgy tűnik, ők si­ke­re­sen le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get, és ké­szek még ko­mo­lyabbá tenni kap­cso­la­tu­kat.

Úgy tűnik, ők si­ke­re­sen le­győz­ték a nagy kor­kü­lönb­sé­get, és ké­szek még ko­mo­lyabbá tenni kap­cso­la­tu­kat.

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye.

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Ez nem semmi, így buliztak a tinédzser Schobert gyerekek a Szigeten

Ez nem semmi, így buliztak a tinédzser Schobert gyerekek a Szigeten

Ru­bint Réka nem fosz­totta meg lá­nyát és na­gyob­bik fiát a szó­ra­ko­zás­tól.

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

Magyar színész unokáját gyilkolták meg Amerikában

A fi­a­tal­em­ber azon­nal ször­nyet­halt.

A fi­a­tal­em­bert egyet­len ütés­sel ölték meg Qu­e­ens­ben. Pedig ő semmi rosszat nem akart, csak egy taxit ke­re­sett, hogy ha­za­jus­son.

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Körbe járt az in­ter­ne­ten az a videó, ahol egy di­vat­be­mu­ta­tón, az egyik mo­dell a ki­fu­tón szop­tatta meg gyer­me­két.

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

A Kasszás Er­zsi­ként egy­csa­pásra or­szá­go­san is­mertté vált Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

A Kasszás Er­zsi­ként egy­csa­pásra or­szá­go­san is­mertté vált Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

Csak nem? Tóth Gabi a pasija nélkül volt a Sziget Fesztiválon

Csak nem? Tóth Gabi a pasija nélkül volt a Sziget Fesztiválon

Meg­lepő fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Meg­lepő fotót posz­tolt az éne­kesnő. Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy több hónap szing­li­ség után újra sze­rel­mes. Össze­jött a Séfek Séfe zsű­ri­tag­já­val.

Ez vérlázító, ennyi pénzt fizetne Alekosz annak, aki lefekszik vele

Ez vérlázító, ennyi pénzt fizetne Alekosz annak, aki lefekszik vele

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár őrült öt­let­tel állt elő.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár őrült öt­let­tel állt elő: úgy dön­tött, nem pró­bál már ha­gyo­má­nyos módon ba­rát­nőt sze­rezni, in­kább fizet egy nőnek, hogy vele le­gyen!

Ez meg hogy lehet? Az űrből küldött videót rajongóinak Rúzsa Magdi

Ez meg hogy lehet? Az űrből küldött videót rajongóinak Rúzsa Magdi

Meg­mu­tatta az éne­kesnő, hogy mi­lyen is "ülni a Te­j­úton"!

Meg­mu­tatta az éne­kesnő, hogy mi­lyen is "ülni a Te­j­úton"!

Ettől leesik az állad, Rubint Réka megmutatta, mennyi ruhája van

Ettől leesik az állad, Rubint Réka megmutatta, mennyi ruhája van

A fit­nesz­lady be­val­lotta, kép­te­len se­lej­tezni.

A fit­nesz­lady be­val­lotta, kép­te­len se­lej­tezni, ezért már nem fér el a saját gard­rób­já­ban. Pár nap múlva Cip­rusra utaz­nak, és a ruhák ki­vá­lo­ga­tása köz­ben jött rá, hogy van olyan, amit évek óta fel sem vett.

Rossz hírt közölt rajongóival a fiatal énekesnő, nem lesznek koncertek

Rossz hírt közölt rajongóival a fiatal énekesnő, nem lesznek koncertek

A 25 éves sztár nem­ré­gi­ben túl­ada­go­lás miatt ke­rült kór­házba.

A 25 éves sztár nem­ré­gi­ben túl­ada­go­lás miatt ke­rült kór­házba.

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Ca­mila Mor­rone olyan bi­ki­nit vá­lasz­tott a közös nya­ra­lás­hoz, ami csak a mell­bim­bó­ját ta­karta...

Örömhírt közölt a gyönyörű sztáranyuka: ötödik gyermekével terhes

Örömhírt közölt a gyönyörű sztáranyuka: ötödik gyermekével terhes

Ha pedig ennyi öröm nem lenne elég, a pop­sztár nem­so­kára új le­mezt is meg­je­len­tet.

Őrületes fotó került elő a múltból Liptai Claudiáról és Ábel Anitáról

Őrületes fotó került elő a múltból Liptai Claudiáról és Ábel Anitáról

A mű­sor­ve­ze­tők több mint két év­ti­zede jó ba­rá­tok.

A mű­sor­ve­ze­tők több mint két év­ti­zede jó ba­rá­tok, erről pedig fotós bi­zo­nyí­ték is van, ami még évek­kel ez­előtt, a Szom­szé­dok for­ga­tá­sán ké­szült.

Ezért edz ketrecharcosokkal a magyar sztárszínész

Ezért edz ketrecharcosokkal a magyar sztárszínész

Árpa At­ti­lá­ról köz­tu­dott, hogy szen­ve­dé­lye­sen sze­reti az ame­ri­kai-focit. A kő­ke­mény sport­ágba San Fran­cis­có­ban sze­re­tett bele.

Árpa At­ti­lá­ról köz­tu­dott, hogy szen­ve­dé­lye­sen sze­reti az ame­ri­kai-focit. A kő­ke­mény sport­ágba akkor sze­re­tett bele, ami­kor San Fran­cis­có­ban járt 16 éve­sen. De, ami­kor ha­za­jött, itt­hon még nem vol­tak egye­sü­le­tek. Így ba­rá­ta­i­val lét­re­hozta a Bu­da­pesti Far­ka­so­kat.

Elképesztő változás, az ország legjobb nője lett Sarka Kata!

Elképesztő változás, az ország legjobb nője lett Sarka Kata!

Úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, mint egy ka­mé­leon, új fri­zu­rá­já­val min­den férfi­szí­vet meg­do­bog­tat.

Úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, mint egy ka­mé­leon, új fri­zu­rá­já­val min­den férfi­szí­vet meg­do­bog­tat.

Ez mindent megváltoztat: hihetetlen, mire készül Meghan Markle

Ez mindent megváltoztat: hihetetlen, mire készül Meghan Markle

Ez­út­tal édes­ap­ján a sor, hogy bi­zo­nyít­son. A bot­rány­hős férfi ka­pott egy esélyt a her­ceg­né­től.

Kínos! Szétnyílt Tóth Gabi ruhája, nagyot villantott

Kínos! Szétnyílt Tóth Gabi ruhája, nagyot villantott

Az éne­kesnő fo­tója túl sokat mutat.

A szexi éne­kesnő is igyek­szik minél len­géb­ben öl­töz­ködni a nagy hő­ség­ben. Saj­nos már ha­za­tér­tek pár­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral a görög ten­ger­part­ról.

Döbbenetes dolog derült ki a világsztár őseiről, mindent kiteregetett

Döbbenetes dolog derült ki a világsztár őseiről, mindent kiteregetett

Az ősei kö­zött rend­sze­res volt, hogy házas férfi­ak­kal estek sze­re­lembe és több gyer­me­kük is szü­le­tett tőlük.

Ez mindenen túltesz: elképesztően kínos helyzetbe került II. Erzsébet

Ez mindenen túltesz: elképesztően kínos helyzetbe került II. Erzsébet

A ki­rálynő nem akart túl nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­tani a tör­tén­tek­nek, most mégis min­denki erről be­szél.

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Igazi világsztár, nem hiszed el, ki van most Budapesten!

Sacha Baron Co­hent meg­ta­lál­ták a ra­jon­gók - egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben bu­kott le.

Sacha Baron Co­hent meg­ta­lál­ták a ra­jon­gók - egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben bu­kott le. Fi­gyelj, még te is ta­lál­koz­hatsz vele!

Berki megverésére készül Pintér Tibor

Berki megverésére készül Pintér Tibor

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban.

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

Igazán kívánatos, új otthonában vetkőzött le Baukó Éva

Igazán kívánatos, új otthonában vetkőzött le Baukó Éva

Bom­bá­zó­ként pózol a szexi sztár!

Új la­kás­hoz rög­tön friss szelfi is du­kált. Bom­bá­zó­ként pózol a szexi sztár!

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

Angelina Jolie teljesen kiakadt: cserben hagyja gyerekeit Brad Pitt?

A sztár­szí­nész nem fizet gye­rek­tar­tást, így az ügyük újraa bí­ró­ság elé ke­rül­het.

A sztár­szí­nész nem fizet gye­rek­tar­tást, így az ügyük ismét a bí­ró­ság elé ke­rül­het.

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a Jóbarátok sztárja

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a Jóbarátok sztárja

Ked­den ke­rült kór­házba.

A 48 éves szí­nész ked­den ke­rült kór­házba, ahol annyira sú­lyos­nak ta­lál­ták az or­vo­sok az ál­la­po­tát, hogy azon­nal meg­mű­töt­ték.

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Hihetetlenül dögös fotók készültek Geszler Dorottyáról!

Irigy­lésre méltó for­má­ban van.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő negy­ve­nen túl is irigy­lésre méltó for­má­ban van, ezt bi­zo­nyít­ják leg­újabb, nya­ra­lá­son ké­szült fotói is.

Hoppá, zuhanyzóból posztolt a szexi magyar sztárénekesnő

Hoppá, zuhanyzóból posztolt a szexi magyar sztárénekesnő

Dér He­ni­nek ren­ge­teg a mun­kája idén nyá­ron, így csak néha jut el víz­partra. Ám ha nincs rá ideje, meg­elég­szik a napi több­szöri zu­hannyal is.

Dér He­ni­nek zsú­folt az idén nyára, így csak néha jut el víz­partra. Ezért, ami­kor csak te­heti, pár órára be­ug­rik va­la­me­lyik für­dőbe. Ám a mos­tani, gya­kori kon­cer­tek mel­lett már azzal is meg­elég­szik, ha na­ponta több­ször le­zu­ha­nyo­zik.

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

A válás na­gyon hosszan el­hú­zó­dott és ren­ge­teg bot­rány kí­sérte.

A válás na­gyon hosszan el­hú­zó­dott és ren­ge­teg bot­rány kí­sérte.

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Az újabb her­cegi es­kü­vőn va­ló­szí­nű­leg nem vesz részt min­den csa­lád­tag. A távol ma­ra­dó­nak nyo­mós oka van a hi­ány­zásra.

Súlyos döntést hozott a sztárszínész, közel a 70-hez is bevállalja

Súlyos döntést hozott a sztárszínész, közel a 70-hez is bevállalja

Jóval fi­a­ta­labb fe­le­sége is ké­szen áll.

Úgy tűnik, Ri­chard Gere-nek a kora sem lehet aka­dály, ha csa­lád­ala­pí­tás­ról van szó. Nála jóval fi­a­ta­labb fe­le­sége, Ale­j­andra Silva is ké­szen áll.

Széttárt lábakkal pózol az olasz modell

Széttárt lábakkal pózol a tengerparti homokban a dögös olasz modell a kánikulában

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó. Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fo­tó­ján stí­lu­so­san a ten­ger­par­ton pózol, bi­ki­ni­ben.

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó. Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fo­tó­ján stí­lu­so­san a ten­ger­par­ton pózol, bi­ki­ni­ben. A képet közel 90 ezren láj­kol­ták!

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát, a művésznő örömmel mondott igent

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a sok munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje majd. Ám addig töb­bek közt az au­gusz­tus 20-i ün­nep­sé­ge­ken is ko­moly fel­adat vár rá.

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a sok munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje majd. Ám addig töb­bek közt az au­gusz­tus 20-i ün­nep­sé­ge­ken is ko­moly fel­adat vár rá.

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal, ám most egy új mód­szer­nek kö­szön­he­tően si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a plusz­ki­lók­tól.

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal, ám most egy új mód­szer­nek kö­szön­he­tően si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a plusz­ki­lók­tól.

Leleplezte titkos viszonyát Pamela Anderson, mit szól ehhez a párja?

Leleplezte titkos viszonyát Pamela Anderson, mit szól ehhez a párja?

A szex­szim­bó­lum­nak a pár­ján kívül más férfi is van az éle­té­ben, és elég rend­sze­re­sen ta­lál­koz­gat­nak.

Újabb lesújtó hírt kapott az életéért küzdő magyar színészlegenda

Újabb lesújtó hírt kapott az életéért küzdő magyar színészlegenda

Szék­he­lyi Jó­zsef hő­si­e­sen vi­seli be­teg­sé­gét, pedig gyak­ran po­koli fáj­dal­mai van­nak.

Ez már mindenkinek sok: ismerősei is támadják Tóth Andit

Ez már mindenkinek sok: ismerősei is támadják Tóth Andit

Édes­anyja ettől fél­tette az éne­kes­nőt.

A te­het­sé­ges éne­kesnő még csak 19 éves, de már évek óta egye­dül él Bu­da­pes­ten. Hitt ma­gá­ban, ezért hagyta el Nagy­vá­ra­dot, és ezzel is­me­rő­seit is.

Megdöbbentő látvány, ezt művelte a család Czeizel sírjával

Megdöbbentő látvány, ezt művelte a család Czeizel sírjával

A szak­em­ber is csak va­karta a fejét.

A szak­em­ber is csak va­karta a fejét, ami­kor meg­látta a Ri­post által ké­szí­tett ké­pe­ket.

Ennyi volt: szakított milliárdos párjával a magyar sztármodell

Ennyi volt: szakított milliárdos párjával a magyar sztármodell

Senki nem ígért nagy jövőt a 23 éves férfi és a dús­gaz­dag örö­kösnő kap­cso­la­tá­nak.

Senki nem ígért nagy jövőt a 23 éves férfi és a dús­gaz­dag örö­kösnő kap­cso­la­tá­nak. Ennek el­le­nére Za­ho­rán Ber­told hitt sze­rel­mük­ben.

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

Ez durva: elmenekült a 22 éves sztár, miután a kutyája gyerekre támadt

Hozzá sem szólt a kis­lány­hoz vagy az édes­any­já­hoz.

Hozzá sem szólt a kis­lány­hoz vagy az édes­any­já­hoz.

Családalapításról beszélt Csézy

Családalapításról beszélt a gyönyörű Csézy

Min­den kö­rül­mény adott ahhoz, hogy gyer­me­kük szü­les­sen. Most ün­ne­pel­ték ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat a fér­jé­vel.

Min­den kö­rül­mény adott ahhoz, hogy gyer­me­kük szü­les­sen. Most ün­ne­pel­ték ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat a fér­jé­vel.

Minden titkos részlet kiderült a 66 éves sztár rendhagyó esküvőjéről

Minden titkos részlet kiderült a 66 éves sztár rendhagyó esküvőjéről

A Bay­watch sztárja jóval 60 fö­lött dön­tött úgy, hogy meg­ál­la­po­dik. Az es­küvő pedig igen em­lé­ke­ze­tesre si­ke­rült.

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Élete leg­fon­to­sabb nap­jára ké­szül.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Hiába az eljegyzés, mégsem házasodik össze az ismert álompár

Hiába az eljegyzés, mégsem házasodik össze az ismert álompár

Lehet, hogy már sosem fog­ják ki­mon­dani a bol­do­gító igent.

Lehet, hogy már sosem fog­ják ki­mon­dani a bol­do­gító igent. Benn­fen­te­sek árul­tak el tit­ko­kat a kap­cso­la­tuk­ról.