SZTÁR

HŰHA

Ez aztán merész! Bevállalta a pucér fotózást a dús keblű ducimodell

Ez aztán merész! Bevállalta a pucér fotózást a dús keblű ducimodell

A 30 éves brit mo­dellre min­dent lehet mon­dani, de azt nem, hogy szé­gyel­lős lenne. Me­rész­sé­gét ra­jon­gói igen nagyra ér­té­ke­lik.

Kisfia mellett talált vissza a zenéhez Nagy Adri

Kisfia mellett talált vissza a zenéhez Nagy Adri

Új vi­deo­klip­pel je­lent­ke­zett.

Az éne­kesnő egy év után végre új vi­deo­klip­pel je­lent­ke­zett, amit egy régen írt dal ih­le­tett.

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

Szenzációs visszatérés, itt láthatod először Curtis új klipjét

A rap­per nem adta fel és el­ké­szí­tett egy új, ön­álló al­bu­mot, ame­lyen őszin­tén be­szél az el­múlt idő­szak­ról.

A rap­per nem adta fel és el­ké­szí­tett egy új, ön­álló al­bu­mot, ame­lyen őszin­tén be­szél az el­múlt idő­szak­ról.

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

Bevállalós képet posztolt ágyából a Golden Globe-díjas színésznő

A héten ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a sztár, aki annak ide­jén első he­lyen vég­zett a Maxim ma­ga­zin 100 leg­dö­gö­sebb nő lis­tá­ján.

Meglepő, új külsővel mutatkozott a magyar luxusfeleség

Meglepő, új külsővel mutatkozott a magyar luxusfeleség

Meg­vált az iko­ni­kus haj­zu­ha­ta­gá­tól.

Vas­vári Vi­vien meg­vált az iko­ni­kus haj­zu­ha­ta­gá­tól.

Nehéz időszakon vannak túl, csodás hírt kaptak kislányukról Caramelék

Nehéz időszakon vannak túl, csodás hírt kaptak kislányukról Caramelék

Szofi ha­ma­ro­san vissza­tér­het az óvo­dába, de kont­rollra kell jár­nia.

Szofi ha­ma­ro­san vissza­tér­het az óvo­dába, de kont­rollra kell jár­nia.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kertészt keres
II. Erzsébet királynő: ekkora a fizetés a palotában

Kertészt keres
II. Erzsébet királynő: ekkora a fizetés a palotában

Akit fel­vesz­nek, a Buckin­gham-pa­­lo­­tá­ban lak­hat.

Akit fel­vesz­nek, a Buckin­gham-pa­­lo­­tá­ban lak­hat és ter­mé­sze­te­sen fi­ze­tést is kap az el­lá­tás mellé.

Nem semmi: így köszöntötték a 85 éves Bodrogi Gyulát

Nem semmi: így köszöntötték a 85 éves Bodrogi Gyulát

Ren­ge­te­gen ün­ne­pel­ték.

Csa­lád­ta­gok, ba­rá­tok és pá­lya­tár­sak ün­ne­pel­ték a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vészt a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Társkeresőn tűnt fel Hosszú Katinka, visszaéltek a fotójával

Társkeresőn tűnt fel Hosszú Katinka, visszaéltek a fotójával

Nem ő re­giszt­rált a Tin­derre...

Az úszó­klasszis­nak esze ágá­ban sincs az in­ter­ne­ten ke­resni a sze­rel­met!

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

Úgy tűnik, Ká­roly her­ceg volt a ne­he­zebb eset.

A ki­rá­lyi csa­lád egy­kori sza­ká­csa arról is be­szélt, hogy bánt fi­a­i­val a her­cegnő. Úgy tűnik, Ká­roly her­ceg volt a ne­he­zebb eset.

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

Hasonlóság: népszerű mesefigurának öltözött a magyar sztár

Döbbenetes hasonlóság: népszerű mesefigurának öltözött a magyar sztár

A szí­nésznő tur­néra indul a szín­da­rab­bal, ami a le­gen­dás ma­gyar rajzfilm­so­ro­zat adap­tá­ci­ója.

El­do­bod az agyad Laci őrü­le­tes keb­le­i­től

El­do­bod az agyad a szőke bombázó őrü­le­tes keb­le­i­től

A San Fran­­cisco-i mo­dell min­­den nap új ké­­pe­­ket oszt meg ma­gá­ról.

A San Fran­­cisco-i mo­dell min­­den nap olyan ké­­pet oszt meg ma­­gá­­ról, ame­­lyen ga­ran­tál­tan ma­gára vonzza a férfiak te­kin­te­tét. Nagy te­het­sége van hozzá...

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Leszámolt a betegséggel, életeket ment a Trónok Harca sztárja

Leszámolt a súlyos betegséggel, mi több, életeket ment a Trónok Harca című sikersorozat sztárja

Emi­lia Clarke két­szer ka­pott agy­vér­zést mi­alatt a so­ro­za­tot for­gat­ták.

Emi­lia Clarke brit szí­nésznő két­szer ka­pott agy­vér­zést, mi­alatt a vi­lág­hírű te­le­ví­ziós so­ro­za­tot for­gat­ták. A sztár őszin­tén me­sélt a kál­vá­ri­á­já­ról, mind­ar­ról, ami­vel szembe kel­lett néz­nie.

Pikáns lesifotó: így kapták le az erkélyen a magyar énekesnőt

Pikáns lesifotó: így kapták le az erkélyen a magyar énekesnőt

Szőcs Reni egy szál ta­ka­ró­ban issza a hét­fői ká­vé­ját, a szexi pil­la­na­tot pedig ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Szőcs Reni egy szál ta­ka­ró­ban issza a hét­fői ká­vé­ját, a szexi pil­la­na­tot pedig ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Azt már ko­ráb­ban is tudni le­he­tett, hogy Meg­han Markle nem akarja Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját kö­vetni a szü­lés­kor.

Bevallotta, ezért szenved Palik László

Bevallotta, ezért szenved Palik László

Hiába tért haza az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sá­ról Palik László.

Hiába tért haza az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sá­ról Palik László, egy va­lami nagy fáj­dal­mat okoz neki.

Szomorú hírt közölt Eszenyi Enikőről a budapesti színház

Szomorú hírt közölt Eszenyi Enikőről a budapesti színház

Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket. A vá­rat­lan ese­mény miatt több elő­adás is el­ma­rad áp­ri­lis 15-én és 16-án is. A meg­vál­tott je­gye­ket vissza­vált­ják.

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

"Ez egy jó al­ka­lom a vi­lág­nak, hogy lás­sák Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát, ne csak a prob­lé­má­sat."

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

Sokat tesz teljes felépüléséért, így ünnepelt Boros Lajos

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

A rá­diós ál­landó kont­roll alatt van, de úgy érzi, meg­ve­re­get­heti a saját vál­lát, ami­ért idáig el­ju­tott.

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Ön­fe­led­ten szó­ra­ko­zott a test­vé­ré­vel.

A kis her­cegnő ön­fe­led­ten szó­ra­ko­zott a test­vé­ré­vel egy kü­lön­le­ges csa­ládi prog­ra­mon.

Meglepő bejelentést tett a szexi énekesnő, férfi nélkül akar gyereket

Meglepő bejelentést tett a szexi énekesnő, férfi nélkül akar gyereket

Mint mondja, ma­nap­ság már nem szük­sé­ges a ha­gyo­má­nyos út. Jó oka van rá, hogy így érez.

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

Szomorú hír érkezett: a híres zenész temetésén újabb tragédia történt

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

A lö­völ­dö­zés­ben el­hunyt rap­per te­me­té­sén is tüzet nyi­tott egy is­me­ret­len.

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

Hiába várják millióikat Klapka örökösei

Hiába várják millióikat Klapka örökösei

Már ja­vá­ban fo­lyik a le­gen­dás Vám­ház kör­úti üzlet cuk­rász­dává ala­kí­tása, ám szem­lá­to­mást nem csak az üz­let­em­ber bi­ro­dalma hul­lott szét.

Már ja­vá­ban fo­lyik a le­gen­dás Vám­ház kör­úti üzlet cuk­rász­dává ala­kí­tása, ám szem­lá­to­mást nem csak az üz­let­em­ber bi­ro­dalma hul­lott szét.

Beletörődött az ítéletbe Kökény Attila, de megterheli a pénzbírság

Beletörődött az ítéletbe Kökény Attila, de megterheli a pénzbírság

"Bár to­vábbra sem tar­tom magam bű­nös­nek, jobb ez, mintha fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kap­tam volna."

Ilyen kerek fenekű ötvenest se sokat látni!

Ilyen kerek fenekű ötvenest se sokat látni!

Az örök dán szex­szim­bó­lum, He­lena Ch­ris­ten­sen éppen va­ká­ci­ó­zik, és nem rej­te­geti a bá­jait.

Az örök dán szex­szim­bó­lum, He­lena Ch­ris­ten­sen éppen va­ká­ci­ó­zik, és nem rej­te­geti a bá­jait.

Hűha, Harry harcegékről koppintott Károly és Camilla az évfordulón

Hűha, Harry harcegékről koppintott Károly és Camilla az évfordulón

A her­cegi pár áp­ri­lis 5-én ün­ne­pelte 14. há­zas­sági év­for­du­ló­ját.

A her­cegi pár áp­ri­lis 5-én ün­ne­pelte 14. há­zas­sági év­for­du­ló­ját, az ese­ményre egy is­me­rős kép is ké­szült.

Exe teszi tönkre a dögös énekesnő kapcsolatát? Forrnak az indulatok

Exe teszi tönkre a dögös énekesnő kapcsolatát? Forrnak az indulatok

A két férfi­nek egy­előre si­ke­rült le­hig­gad­nia, de a fe­szült­ség ta­pint­ható.

A két férfi­nek egy­előre si­ke­rült le­hig­gad­nia, de a fe­szült­ség szinte ta­pint­ható.

Zimány Linda után szabadon: Kim Kardashian jogot tanul

Zimány Linda után szabadon: Kim Kardashian jogot tanul

A sztár­anyuka rá­jött, hogy több tu­dás­sal több min­dent el­ér­het és ko­mo­lyab­ban is fog­ják venni.

Szexi fotóval nosztalgiázik: megmutatta tökéletes idomait Iszak Eszti

Szexi fotóval nosztalgiázik: megmutatta tökéletes idomait Iszak Eszti

A mű­sor­ve­zető imád utazni, most a me­xi­kói va­ká­ci­ó­já­ról mu­ta­tott egy képet.

Végleg elkészült Czeizel Endre sírja: Így néz ki

Végleg elkészült Czeizel Endre sírja: Így néz ki

Fe­l­avat­ták az em­lék­he­lyet.

Cze­i­zel fia, Gábor a Fa­ce­boo­kon szá­molt be arról, hogy né­hány napja hi­va­ta­lo­san is fel­avat­ták a rend­ha­gyó kül­sejű, rob­osz­tus sír­kö­vet.

Volt felesége segít Gergely Robinak az újrakezdésben

Volt felesége segít Gergely Robinak az újrakezdésben

Új da­rab­já­ban a part­nere nem más, mint volt fe­le­sége, Tímea, aki­vel a válás után is pél­da­ér­tékű a kap­cso­lata, min­den­ben tá­mo­gat­ják egy­mást.

Új da­rab­já­ban a part­nere nem más, mint volt fe­le­sége, Tímea, aki­vel a válás után is pél­da­ér­tékű a kap­cso­lata, min­den­ben tá­mo­gat­ják egy­mást.

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

A Srí Lan­kán tört ki a balhé...

A Srí Lanka-i for­ga­tá­son egy val­lási fa­na­ti­ku­sok­ból álló ki­sebb cso­port sza­bá­lyo­san le­ro­hanta a TV2 stáb­ját.

Így mászott rá a pasira a tengerparton a dögös modell

Így mászott rá a pasira a tengerparton a dögös modell

A cso­dás kép a ten­ger­par­ton ké­szült.

Cso­dás ten­ger­part és lé­­leg­­zet­el­ál­­lító dom­­bo­­ru­­la­­tok... Any­uta Rai ez­út­tal nem csak a tö­ké­le­tes tes­tét, hanem a pa­si­ját is meg­mu­tatta.

Meglepő őszinteséggel vallott szexuális életéről a magyar luxusfeleség

Meglepő őszinteséggel vallott szexuális életéről a magyar luxusfeleség

Vas­vári Vi­vien nem tartja ti­tok­ban, hány­szor búj­nak össze a fér­jé­vel.

Vas­vári Vi­vien nem tartja ti­tok­ban, hány­szor búj­nak össze a fér­jé­vel, Sze­gedi Fe­renc­cel.

Bátran és sokszor villant Jennifer Lopez - képek

Bátran és sokszor villant Jennifer Lopez - képek

Az éne­kesnő új klip­jét ér­de­mes több­ször is meg­nézni, hogy egyet­len szexi rész­let­ről se ma­rad­junk le.

Az éne­kesnő va­do­natúj vi­deo­klip­jét ér­de­mes több­ször is meg­nézni, hogy egyet­len szexi rész­let­ről se ma­rad­junk le.

Elhagyta az országot, innen jelentkezett Tilla

Elhagyta az országot, innen jelentkezett a népszerű tévés műsorvezető, Tilla

Több órát re­pült a fe­le­sé­gé­vel.

Több órát uta­zott fe­le­sé­gé­vel a TV2 sztárja. Rá­adá­sul ígé­re­tet tett a kö­ve­tő­i­nek, amit ha­za­té­rése után vált majd be.

Szuperszexi, átlátszó ruhában mutatta meg mellbimbóit a vadóc színésznő

Szuperszexi, átlátszó ruhában mutatta meg mellbimbóit a vadóc színésznő

Nem­so­kára be­tölti az öt­ve­net, de sem most, sem ko­ráb­ban nem volt szé­gyen­lős. Csak ámu­lunk rajta!

Gondoltad volna? Elképesztő, mibe fog bele Meghan hercegné

Gondoltad volna? Elképesztő, hogy mibe akar belefogni Harry herceg felesége, Meghan hercegné

Fon­tos neki, hogy meg­fe­le­lően gon­dos­kod­jon a csa­lád­já­ról, és az sem za­varja, ha ezzel ki­tű­nik a her­ceg­nék közül.

Fon­tos neki, hogy meg­fe­le­lően gon­dos­kod­jon a csa­lád­já­ról, és az sem za­varja, ha ezzel ki­tű­nik a her­ceg­nék közül. A pár köl­tö­zése is ked­vez a prak­ti­kus hobbi meg­va­ló­sí­tá­sá­nak.

Mi történt a sztármami testével? Durván megváltozott

Mi történt a sztármami testével? Durván megváltozott

Je­len­leg töb­bet nyom, mint ter­he­sen, és el­mon­dása sze­rint ezen nem is ter­vez egy­ha­mar vál­toz­tatni.

Je­len­leg töb­bet nyom, mint ter­he­sen, és el­mon­dása sze­rint ezen nem is ter­vez egy­ha­mar vál­toz­tatni.

Hirtelen félrecsúszott a ducimodell ruhája, kivillant a lényeg

Hirtelen félrecsúszott a ducimodell ruhája, kivillant a lényeg

Szexi, fel­slic­celt ruhát vá­lasz­tott...

Ash­ley Gra­ham szexi, hosszan fel­slic­celt ruhát vá­lasz­tott, de mi­helyst meg­moz­dult benne, ki­vil­lant az egyik leg­fél­tet­tebb intim rész­let.

Ez ám a popsi: lehidaltak a férfi rajongók Pirner Alma új fotójától!

Ez ám a popsi: lehidaltak a férfi rajongók Pirner Alma új fotójától!

A csi­nos hí­res­ség éppen Balin nya­ral a csa­lád­já­val, ahol egy­ál­ta­lán nem kell ag­gód­nia azon, hogy néz ki a teste bi­ki­ni­ben.

Súlyos vádak, ezt állítják rosszakarói Meghan hercegné babájáról

Súlyos vádak, ezt állítják rosszakarói Meghan hercegnéről és születendő babájáról

Nincs könnyű hely­zet­ben Meg­han, egyre dur­vább plety­kák ter­jed­nek.

Nincs könnyű hely­zet­ben Harry her­ceg fe­le­sége, a gyer­me­ket váró Meg­han her­cegné. Egyre dur­vább plety­kák ter­jed­nek ugyanis róla és a ter­hes­sé­gé­ról a vi­lág­há­lón.

Szabadtéri sztriptíz: egy szál alsógatyában kapták le Harry Pottert

Szabadtéri sztriptíz: egy szál alsógatyában kapták le Harry Pottert

Szál­lo­dai szo­bája er­ké­lyén ci­gi­zett Da­niel Radc­liffe...

Szál­lo­dai szo­bája er­ké­lyén ci­gi­zett Da­niel Radc­liffe, ami­kor egy szem­fü­les fotós le­fény­ké­pezte. A je­len­leg Auszt­rá­li­á­ban új fil­met for­gató sztár­nak a plety­kák sze­rint csak kis ideje ju­tott pi­henni, mert elég fe­szes mun­ka­tem­pót dik­tál az új pro­duk­ció.

Kate Moss 16 éves lányától leesik az állad

Kate Moss 16 éves lányától leesik az állad

Lila Grace nem csak örö­költe híres anyu­kája remek gén­jeit, de még job­ban is néz ki, mint ő. Ért­hető, hogy mo­dell akar lenni.

Lila Grace nem csak örö­költe híres anyu­kája remek gén­jeit, de még job­ban is néz ki, mint ő. Ért­hető, hogy mo­dell akar lenni.

Ehhez kellett bátorság: életveszélyes, amit Aleska művelt

Ehhez kellett bátorság: életveszélyes, amit Aleska művelt

A lég­tor­nász kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott a gya­kor­la­tá­hoz.

Jennifer Lopez megint a melleivel adja el a dalát. Az ég áldja érte!

Jennifer Lopez megint a melleivel adja el a dalát. Az ég áldja érte!

A Te­remtő meg­ál­dotta ala­po­san.

A Te­remtő le­ír­ha­tat­lan kül­ső­vel ál­dotta meg az éne­kes­nőt, és ő sze­ren­csére nem rej­te­geti ezt.

Máris jöhet a baba? Tóth Vera élete nagy változás előtt áll

Máris jöhet a baba? Tóth Vera élete nagy változás előtt áll

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­vi­rult.

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­vi­rult, ami­óta újra sze­rel­mes, és már arra is ké­szen áll, hogy be­le­kezd­je­nek a csa­lád­ala­pí­tásba.

Van egy dolog, amit sosem vártunk volna Soma Mamagésától, mégis megtörtént

Van egy dolog, amit sosem vártunk volna Soma Mamagésától, mégis megtörtént

A sztár ren­ge­te­get vál­to­zott, ami­óta át­esett a kli­ma­xon, most már a szex sem fog­lal­koz­tatja annyit.

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

A ze­nész a hét­végi Fo­nog­ram-díj-átadó után sér­tő­dött meg.

A ze­nész a hét­végi Fo­nog­ram-díj-átadó után sér­tő­dött meg, mert nem ő kapta a díjat.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról, ezt kell csinálnia

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról, ezt kell csinálnia

A mű­sor­ve­zető lánya a múlt hó­nap­ban sé­rült meg, de már egyre job­ban van és a gyógy­tor­nát is el­kezd­hette.

Újra ellentmond a királynőnek Meghan hercegné, meddig csinálhatja ezt?

Újra ellentmond a királynőnek Meghan hercegné, meddig csinálhatja ezt?

Most éppen a szü­lése körül vál­toz­tat az eddig meg­szo­kott for­ga­tó­köny­vön, mert saját nő­gyó­gyá­szát sze­retné csak ott látni.

Itt látták a 25 éve halott sztárt, mégsem lett öngyilkos?

Itt látták a 25 éve halott sztárt, mégsem lett öngyilkos?

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek hívei még most is úgy gon­dol­ják, hogy a rock­ze­nész nem lett ön­gyil­kos.

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek hívei még most is úgy gon­dol­ják, hogy a rock­ze­nész nem lett ön­gyil­kos.

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

A csa­lád azon­ban él­vezi, hogy nem a meg­szo­kott kör­nye­zet­ben lehet.

A csa­lád azon­ban él­vezi, hogy nem a meg­szo­kott kör­nye­zet­ben lehet.

Kiderült, ennek a módszernek köszönheti az alakját a magyar színésznő

Kiderült, ennek a módszernek köszönheti az alakját a magyar színésznő

Szor­csik Viki cso­dá­la­tos alak­ját ren­ge­te­gen irigy­lik, most végre el­árulta a tit­kát.

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Egy­kori sze­re­tő­jét is meg­hív­ták.

Sus­sex her­cege a báty­já­val és az ap­já­val volt hi­va­ta­los egy ren­dez­vényre, ahová egy­kori sze­re­tő­jét is meg­hív­ták.

Mi történt Mihalik Enikővel? Hatalmasat változott a modell külseje

Mi történt Mihalik Enikővel? Hatalmasat változott a modell külseje

A ma­gyar szu­per­mo­dellt eddig szinte min­dig ugyan­olyan haj­jal lát­hat­tuk.

A ma­gyar szu­per­mo­dellt eddig szinte min­dig ugyan­olyan haj­jal lát­hat­tuk, de ennek vége.

Láttad már a gyermeki Harry herceget? Mindenki odáig van érte

Láttad már a gyermeki Harry herceget? Mindenki odáig van érte

A her­ceg a ki­csi­ket és a na­gyo­kat is el­va­rá­zsolta.

A her­ceg a ki­csi­ket és a na­gyo­kat is el­va­rá­zsolta. Va­ló­já­ban fon­tos célja volt az is­ko­la­lá­to­ga­tás­sal.

Sejtelmes vallomás: ezért magányos Várkonyi Andrea

Sejtelmes vallomás: ezért magányos Várkonyi Andrea

Azt ál­lítja, nem áb­rán­dult ki a sze­re­lem­ből, és lenne is olyan, aki el­ra­bolná a szí­vét. Tel­je­sen meg­újult, de társra még nem ta­lált.

Túl a 40-en is elképesztően szexi Natalia Oreiro

Túl a 40-en is elképesztően szexi Natalia Oreiro

Sem­mit sem vál­to­zott.

A nép­szerű szap­pan­opera-sztár még ma is ugyan­úgy néz ki, mint ami­kor meg­is­mer­tük Mi­lag­ros­ként.

Eltemette szeretteit Somló Tamás özvegye, de rájött valami fontosra

Eltemette szeretteit Somló Tamás özvegye, de rájött valami fontosra

A sok tra­gé­dia után is ki­tart, és van­nak álmai, cél­jai.

A sok tra­gé­dia után is ki­tart, és van­nak álmai, cél­jai. Sze­ren­csére akad­nak, akik tá­mo­gat­ják vá­gyai meg­va­ló­sí­tá­sá­ban!

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés.

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés, va­ló­szí­nű­leg nem jut­nak túl egy­könnyen a hely­ze­ten.

Váratlanul összeomlott a 37 éves énekesnő, azonnali kezelésre szorul

Váratlanul összeomlott a 37 éves énekesnő, azonnali kezelésre szorul

Brit­ney Spe­ars pszi­chi­át­ri­ára ke­rült édes­apja be­teg­sége miatt.

Brit­ney Spe­ars pszi­chi­át­ri­ára ke­rült édes­apja be­teg­sége miatt.

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Bár­dosi Sán­dor úgy dön­tött, le­küzdi az egyik leg­na­gyobb fé­lel­mét, és le­me­rül a cápák közé.

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

A ma­gyar hu­mo­rista je­len­leg egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pont­ban gyó­gyul, de fe­le­sége nem tudja meg­óvni a rossz hí­rek­től.

Őrület, anyja halála után arany jet-skivel lepte meg fiát a sztárapuka

Őrület, anyja halála után arany jet-skivel lepte meg fiát a sztárapuka

A rap­per meg akarta adni a mód­ját fia nagy­ko­rúvá vá­lá­sá­nak, a pénz pedig nem je­len­tett aka­dályt.

Hihetetlen, mi történt a dögös sztárnál, rendőrök lepték el a bejáratot

Hihetetlen, mi történt a dögös sztárnál, rendőrök lepték el a bejáratot

A 29 éves éne­kesnő nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, ami­kor egy autó a ke­rí­té­sébe csa­pó­dott.

Hűha, nem szégyenlős Kárpáti Rebeka: így fotózták a Balatonon

Hűha, nem szégyenlős Kárpáti Rebeka: így fotózták a Balatonon

A fi­a­tal sztár el­ké­pesz­tően szexi a kü­lön­le­ges bi­ki­ni­ben. Ezt neked is lát­nod kell!

A fi­a­tal sztár el­ké­pesz­tően szexi a kü­lön­le­ges bi­ki­ni­ben. Ezt neked is lát­nod kell!

Mégsem öngyilkosság volt? Leleplező fotó került elő a sztár haláláról

Mégsem öngyilkosság volt? Leleplező fotó került elő a sztár haláláról

A le­gen­dás ze­nész 27 éve­sen fejbe lőtte magát, de még a mai napig van­nak ho­má­lyos rész­le­tek a ha­lála körül.

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

A rap­per egy igazi kan­bu­lira uta­zott el Las Ve­gasba, könnyen lehet, hogy több pénz­zel tér haza, mint amit vitt.

A rap­per egy igazi kan­bu­lira uta­zott el Las Ve­gasba, könnyen lehet, hogy több pénz­zel tér haza, mint amit vitt.

Nagy lépés, ezennel elindult Meghan Markle és Harry herceg önálló élete

Nagy lépés, ezennel elindult Meghan Markle és Harry herceg önálló élete

A her­cegi pár fo­ko­za­to­san sza­kad el Camb­ridge her­cegi pár­já­tól.

A her­cegi pár fo­ko­za­to­san sza­kad el Camb­ridge her­ce­gé­től és her­ceg­né­jé­től.

Titok a múltból, így nőtt fel valójában Meghan hercegné

Titok a múltból, így nőtt fel valójában Meghan hercegné

Talán töb­bet lá­tott, mint kel­lett volna.

A her­ceg­né­nek iz­gal­mas gyer­mek­kora volt, de talán töb­bet is lá­tott, mint azt az ő ko­rá­ban kel­lett volna.

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

A fil­met már majd­nem 10 éve for­gat­ták le, de eddig sen­kit sem ér­de­kelt. A her­cegné egy sza­bad szel­lemű szing­lit ala­kít benne.

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette "vic­cé­vel". Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie, de ő egy­előre nem teszi.

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette "vic­cé­vel". Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie, de ő egy­előre nem teszi.