SZTÁR

HŰHA

Négy nyelven beszél Gombos Edina kislánya!

Négy nyelven beszél Gombos Edina kislánya!

Mi­randa na­gyon szor­gal­mas diák.

Mi­randa na­gyon szor­gal­mas diák, három éve él Ame­ri­ká­ban, és már ren­ge­te­get tanul.

Nem titkolja, lánya miatt fordult pszichológushoz a magyar énekesnő

Nem titkolja, lánya miatt fordult pszichológushoz a magyar énekesnő

A hí­res­ség jobb­nak látta, ha fe­le­lős­ség­tel­jes édes­anya mód­jára szak­em­ber se­gít­sé­gét kéri bi­zo­nyos kér­dé­sek­ben.

Most közölték: komoly terrorfenyegetést kaptak Harry hercegék

Most közölték: komoly terrorfenyegetést kaptak Harry hercegék

A Kens­ing­ton-pa­lo­tába két gya­nús cso­mag is ér­ke­zett, az egyi­ket Meg­han­nak, a má­si­kat Harry-nek cí­mez­ték.

A Kens­ing­ton-pa­lo­tába két gya­nús cso­mag is ér­ke­zett, az egyi­ket Meg­han­nak, a má­si­kat Harry-nek cí­mez­ték.

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

Az edző­te­rem­ből posz­tolt.

A show­man na­gyob­bik lánya az edző­te­rem­ből posz­tolta leg­újabb fo­tó­ját.

Hátborzongató baleset érte a TV2 sztárját, rengeteg a szemtanú

Hátborzongató baleset érte a TV2 sztárját, rengeteg a szemtanú

A ma­gyar geo­ló­gus az uno­ká­i­val akart ki­kap­cso­lódni a hét­vé­gén, de a ki­ruc­ca­nás vá­rat­lan for­du­la­tot vett.

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

Verekedéssel zárt le egy vitát Szulák Andrea!

A szí­nésznő őszin­tén be­szélt arról, hogy ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha erre szük­ség van.

A szí­nésznő őszin­tén be­szélt arról, hogy ke­mé­nyen meg­védi az iga­zát, ha erre szük­ség van.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Harmincöt kilót hízott a népszerű magyar színész

Harmincöt kilót hízott a népszerű magyar színész

Nem is gon­dol­ko­zott azon He­ge­dűs D. Géza, hogy el­vál­lalja-e az egyik fő­sze­re­pet Szász János új film­jé­ben.

Nem is gon­dol­ko­zott azon He­ge­dűs D. Géza, hogy el­vál­lalja-e az egyik fő­sze­re­pet Szász János új film­jé­ben. Pedig ka­rak­tere miatt kel­lett híz­nia.

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Az is­mert mű­vész ko­ráb­ban nem iga­zán fi­gyelt a belső su­gal­la­tokra, de ami­óta az éle­tét kö­szön­heti egy in­tu­í­ci­ó­já­nak, azóta fi­gyel a je­lekre.

Vadító fotó, apró bikiniben terpesztett a kamerának Bódi Sylvi!

Vadító fotó, apró bikiniben terpesztett a kamerának Bódi Sylvi!

Rég volt már ilyen: a csi­nos mo­dell őrü­le­te­sen szexi fény­kép­pel ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­gó­kat.

Cicijével kampányol Cicciolina!

Cicijével kampányol Cicciolina!

A ha­tal­mas mellű sző­ke­ség meg­adta az irány­vo­na­lat! Most aztán gyö­nyör­köd­het­nek a férfiak az óri­ási ido­mok­ban! Ez a fotó za­varba ejtő!

A ha­tal­mas mellű sző­ke­ség meg­adta az irány­vo­na­lat! Most aztán gyö­nyör­köd­het­nek a férfiak az óri­ási ido­mok­ban! Ez a fotó za­varba ejtő!

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

A re­kedt hangú éne­kes min­den évben ki­vizs­gál­tatja magát, hogy min­den rend­ben van-e vele.

Búcsút mondott a színpadnak a népszerű magyar színésznő

Búcsút mondott a színpadnak a népszerű magyar színésznő

Csak úgy ra­gyo­gott a bol­dog­ság­tól Föl­des Esz­ter, akit kol­lé­gái bú­csúz­tat­tak hétfő este utolsó elő­adása, A bo­lond lány után.

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban.

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban. A Gu­i­ness-re­kor­der mi­xer­nek négy szív­in­fark­tusa volt, majd agy­vér­zés gya­núja miatt kel­lett mű­teni. De még akkor sem ka­pott észbe, hogy job­ban oda kel­lene fi­gyel­nie ma­gára.

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős. VV Fanni no­vem­ber 20-án tűnt el, a rend­őrök sze­rint még aznap meg­halt. Édes­anyja na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor pár napja par­ko­lási bün­te­tést ka­pott lánya ko­csi­jára, amit neki kel­lett kifi­zet­nie.

Kifosztották Andy Vajnát

Kifosztották Andy Vajnát

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos a film­ügyi kor­mány­biz­tos on­line ka­szi­nó­já­ban. A 42 éves férfi a Delfin gyöngy­szeme já­ték­kal lett mil­li­o­mos.

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos a film­ügyi kor­mány­biz­tos on­line ka­szi­nó­já­ban. A férfi a Delfin gyöngy­szeme já­ték­kal lett mil­li­o­mos.

Sokkoló, mennyi pénzt bulizott el a sztár egyetlen este alatt

Sokkoló, mennyi pénzt bulizott el a sztár egyetlen este alatt

Ala­po­san a zse­bébe nyúlt Jay-Z.

Ha már ő a leg­job­ban ke­reső rap­per, akkor ala­po­san a zse­bébe nyúlt Jay-Z, hogy a ba­rát­já­nak ked­ves­ked­jen.

Nagy bejelentést tett a magyar műsorvezető, fájó szívvel közölte a hírt

Nagy bejelentést tett a magyar műsorvezető, fájó szívvel közölte a hírt

A ra­jon­gók vi­szont ké­szül­het­nek, szá­mukra iz­gal­mas le­he­tő­ség nyílt. Te le­csapsz az aján­latra?

Fresh Andi döbbenetes vallomása: Én nem vagyok énekesnő!

Fresh Andi döbbenetes vallomása: Én nem vagyok énekesnő!

A hí­res­ség nevét húsz éve min­denki is­meri, ám ő most ér­de­kes dol­got árult el saját ma­gá­ról.

Emilio megmutatja félmeztelen testét

Emilio megmutatja félmeztelen testét

Úszó­ver­se­nyen fe­szül egy­más­nak Tina és Emi­lio a Drága csa­lá­dom­ban...

Úszó­ver­se­nyen fe­szül egy­más­nak Tina és Emi­lio a Drága csa­lá­dom­ban...

Ilyet még nem láttál Magyarországon, jön a sztárdömping

Ilyet még nem láttál Magyarországon, jön a sztárdömping

Sosem lá­tott éne­ke­sek­kel bu­liz­hatsz, ki­hagy­ha­tat­lan le­he­tő­sé­get kínál a Szi­get idén nyá­ron.

Sosem lá­tott éne­ke­sek­kel bu­liz­hatsz, ki­hagy­ha­tat­lan le­he­tő­sé­get kínál a Szi­get idén nyá­ron.

Ez ám a nagy átalakulás: ledobta a plusz kilókat a dögös sztáranyuka

Ez ám az átalakulás: ledobta a plusz kilókat, egyből villantott a sztáranyuka

A gyö­nyörű szí­nész­nőt na­gyon ag­gasz­totta súly­fe­les­lege, meg­dol­go­zott az ered­mé­nyért.

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Botrányos, amit a modell lánya mellett művelt a kocsiban

Nem tud sok időt töl­tetni lá­nyá­val.

Nem tud sok időt töl­tetni ti­né­dzser lá­nyá­val Kate Moss, ezért min­den al­kal­mat ki­hasz­nál, hogy együtt le­hes­se­nek.

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Mül­ler At­tila és dögös fe­le­sége négy éve al­kot­nak egy párt, más­fél éve hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket.

Mül­ler At­tila és dögös fe­le­sége négy éve al­kot­nak egy párt, más­fél éve hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket.

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

Szám­ta­lan vizs­gá­lat után dön­töt­tek úgy Boros Lajos or­vo­sai, hogy a rá­di­ós­nak azon­nal szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zóra van szük­sége.

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt.

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt, egyik ked­venc hob­bi­já­ban ért el ki­ma­gasló si­kert.

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot és az ott élő em­be­re­ket, de végül ez lett be­lőle.

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot és az ott élő em­be­re­ket, de végül ez lett be­lőle.

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban volt.

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban állt a ka­me­rák elé A Dal szom­bat esti adá­sá­ban! Le­nyű­göző, mi­lyen szép!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén.

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén, kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki.

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Vajon mit felel Esz­ter Dávid kér­dé­sére? Min­den ettől függ!

Vajon mit felel Esz­ter Dávid kér­dé­sére? Ren­ge­teg iz­gal­mat tar­to­gat ma este a TV2 so­ro­zata!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­selni, ami­kor ha­zaér a mun­ká­ból! Nem lehet neki könnyű...

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn!

A TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn! Nyo­masztó, ami tör­tént!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban! Vajon mit szól ehhez a másik fél?

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt.

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt: tíz évig dol­go­zott Diana mel­lett, aki neki árulta el ér­zé­seit és tit­kait.

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Gesz­ler Do­rottya a pi­la­tesre es­kü­szik.

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják az utcán, hi­á­nyol­ják a kép­er­nyő­ről.

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

Pri­vát par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. A leg­utol­són pucér lá­nyok is vol­tak...

Pri­vát par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. A leg­utol­són pucér lá­nyok is vol­tak...

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Ta­valy de­rült ki, hogy nagy a baj.

Ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba Orbán Józsi, sok vizs­gá­lat után de­rült ki, hogy nagy a baj. A Ri­post-nak be­szélt elő­ször arról, hogy tü­dő­rákja van.

Egy korszak lezárult, eldőlt a műtéten átesett magyar sztár sorsa

Egy korszak lezárult, eldőlt a műtéten átesett magyar sztár sorsa

Na­gyon várta a pil­la­na­tot Sas­vári Sán­dor, hogy vissza­ve­gye sze­re­peit.

Várta a pil­la­na­tot Sas­vári Sán­dor, hogy vissza­ve­gye sze­re­peit. Igaz, egy­előre a Zrí­nyi 1566 rock­mu­si­cal­ben lé­pett szín­padra az egri Gár­do­nyi Géza Szín­ház­ban. A da­ra­bot de­cem­ber 8-án mu­tat­ták be, de Sasi lo­vas­bal­esete miatt el­ma­rad­tak elő­adá­sok.

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Fel­hőt­len öröm...

A vi­lág­szerte is­mert or­go­na­vir­tuóz kü­lö­nös hely­zetbe ke­rült, hi­szen, mi­köz­ben rég­óta ha­lo­ga­tott gyo­mor­mű­tét­éjére vár, élete egyik leg­jobb hírét kapta.

Jósnőként tért vissza Geronazzo Maria

Jósnőként tért vissza Geronazzo Maria

Az ext­rém plasz­ti­kai mű­té­te­i­ről el­hí­re­sült nő ál­lí­tása sze­rint látja a jövőt!

Az ext­rém plasz­ti­kai mű­té­te­i­ről és so­ro­za­tos bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült nő saját be­val­lása sze­rint azért tért vissza Ma­gyar­or­szágra, hogy jö­vő­be­látó ké­pes­sé­geit ka­ma­toz­tassa.

Brutál szexi: Átlátszó fehérneműben pózol Ördög Nóri

Brutál szexi: Átlátszó fehérneműben pózol Ördög Nóri

A két­gyer­me­kes anyuka tőle szo­kat­lan fotót posz­tolt Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ördög Nó­rira nem jel­lemző, hogy meg­mu­tatja bá­jait.

A két­gyer­me­kes anyuka tőle szo­kat­lan fotót posz­tolt Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ördög Nó­rira nem jel­lemző, hogy meg­mu­tatja bá­jait, most mégis ki­vé­telt tett. A TV2 sztár­já­nak nincs is mit ta­kar­gat­nia, két gyer­mek után is tö­ké­le­tes az alakja. Igaz, min­dent meg is tesz azért, hogy ez így is ma­rad­jon.

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Biga A Dal egyik leg­na­gyobb esé­lyese! A si­ke­res éne­kes bízik benne, hogy semmi nem áll az út­jába a dön­tőig!

Biga A Dal egyik leg­na­gyobb esé­lyese! A si­ke­res éne­kes bízik benne, hogy semmi nem áll az út­jába a dön­tőig!

Palvin Barbara erotikus videója belezavar a Valentin-napba

Palvin Barbara erotikus videója belezavar a Valentin-napba

A ma­gyar top­mo­dell für­dő­ru­hás fo­tó­zá­sán ké­szült a videó.

A ma­gyar top­mo­dell für­dő­ru­hás fo­tó­zá­sán ké­szült a szu­per­szexi vi­de­ó­fel­vé­tel, amely már a neten hódít.

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

A mű­sor­ve­zető nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott a sze­rel­me­sek ün­ne­pén.

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette amit meg­te­he­tett, de...

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dal­lal. Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten iz­gal­mas me­net­nek ígér­ke­zik.

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Nem múlt el a sze­re­lem.

Az éne­kesnő, Katy Perry és a szí­nész, Or­lando Bloom egy évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak, ugyan­ak­kor ba­rá­taik sze­rint nem múlt el a sze­re­lem.

Merész fürdőruha: Csak Palvin Barbi egyik mellét takarja

Merész fürdőruha: Csak Palvin Barbi egyik mellét takarja

Paj­kos für­dő­ru­há­ban állt ka­mera elé.

A világ egyik leg­paj­ko­sabb für­dő­ru­há­já­ban állt ka­mera elé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell.

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Hi­he­tet­len, ilyet még a for­ga­tó­könyv­írók sem tud­ná­nak ki­ta­lálni! Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb, meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb, meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Nagy volt az ijedt­ség!

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Szűcs Ju­dith rosszul lett az étel­től, or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Az éne­kesnő na­gyon meg­ijedt...

Állat támadt Harry hercegre, majdnem az ujjai bánták

Állat támadt Harry hercegre, majdnem az ujjai bánták

Nem sokon mú­lott...

Nem sokon mú­lott, hogy nem érte ma­ra­dandó ká­ro­so­dás a her­ce­get skó­ciai lá­to­ga­tá­suk során.

Grófo üzent a romáknak: "A cigányok nem az egyenes úton vannak"

Grófo üzent a romáknak: "A cigányok nem az egyenes úton vannak"

A ze­nész sze­retné, hogy a romák tart­sák be a ci­gány tör­vényt!

A ze­nész sze­retné, hogy a romák tart­sák be a ci­gány tör­vényt!

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

Nagy Feró: A fiam főnöke vagyok, mégis tőle kapom a fizetésem!

Nagy Feró: A fiam főnöke vagyok, mégis tőle kapom a fizetésem!

Ren­ge­te­get dol­go­zik Nagy Feró, még­sem kell nél­kü­löz­nie a csa­lád­ját a dol­gos órák alatt sem!

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Rá sem le­he­tett is­merni!

Rá sem le­he­tett is­merni! Saj­nos már csak ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

Komoly veszélyben volt a magyar műsorvezető

Komoly veszélyben volt a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­ze­tőnő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­lent­ke­zett, mi­u­tán be­járta a vi­lá­got a Balin tör­tént vul­kán­ki­tö­rés híre.

A mű­sor­ve­ze­tőnő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­lent­ke­zett, mi­u­tán be­járta a vi­lá­got a Balin tör­tént vul­kán­ki­tö­rés híre. Zita, órák­kal ko­ráb­ban éppen a hegy lá­bá­nál raft­in­golt.

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Most már szinte min­den rész­let ki­de­rült a tör­té­nelmi es­kü­vő­ről, ame­lyet május kö­ze­pén tar­ta­nak.

Kemény, mit tett magával Beckhamék fia az anyja miatt

Kemény, mit tett magával Beckhamék fia az anyja miatt

Brook­lyn ismét tű alá fe­küdt.

Brook­lyn Beck­ham ismét tű alá fe­küdt, hogy örök nyoma le­gyen a tes­tén az anyja iránt ér­zett sze­re­te­té­nek.

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Kata pár nap múlva be­tölti 44. élet­évét és még min­dig su­gár­zóan gyö­nyörű.

Dobó Katát több, mint 20 évvel ez­előtt is­merte meg az or­szág, ami­kor el­ját­szotta Ma­rosi Tünde sze­re­pét A Mi­nisz­ter fél­re­lép című film­ben. Kata pár nap múlva be­tölti 44. élet­évét és még min­dig su­gár­zóan gyö­nyörű.

Botrányt okozott Hujber Feri a Valami Amerika 3 sajtótájékoztatóján

Botrányt okozott Hujber Feri a Valami Amerika 3 sajtótájékoztatóján

A szí­nész hosszú idő után elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­nos he­lyen.

A szí­nész hosszú idő után elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­nos he­lyen.

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke! Iz­gal­mas tit­kok de­rül­tek ki a ter­hes­ség­ről!

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Óva­tos­nak kell len­nie.

Le­hoczky Zsu­zsa még min­dig ren­ge­teg da­rab­ban ját­szik, de né­hány dolog miatt na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt.

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt. A kis­lányt pszi­cho­ló­gus is ke­zeli.

Rémálom az éjszakában, elefánt csapott le a magyar műsorvezetőre

Rémálom az éjszakában, elefánt csapott le a magyar műsorvezetőre

A Tű­sa­rok mű­sor­ve­ze­tője nem­rég Thai­földre uta­zott pi­henni, de a nya­ra­lás kis híján bal­eset­tel vég­ző­dött.

Cseke Katinka vallomása: Megszültem a saját anyámat!

Cseke Katinka megdöbbentő vallomása: Megszültem a saját anyámat!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője képes na­gyon dur­ván össze­veszni a ka­masz­lá­nyá­val.

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Szinte már a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Szinte már a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Szomorú hírt kaptunk: belehalt szörnyű betegségébe a híres zenész

Szomorú hírt kaptunk: belehalt szörnyű betegségébe a híres zenész

A be­teg­sé­get négy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták a do­bos­nál, de utána is szí­ve­sen vett részt a ze­ne­kar éle­té­ben.

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos.

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos. Fi­a­tal mű­vész­ként ra­jong­tak érte a nők, sosem ta­gadta, hogy agg­le­gény­ko­rá­ban szám­ta­lan ka­landja volt. Férfias vonz­ere­jét, jó­ké­pű­sé­get örö­költe egy­szem fia, Lu­kács Máté.