SZTÁR

HŰHA

Török Ádám: Meg kell menteni a magyar rockzenét

Török Ádám: Meg kell menteni a magyar rockzenét

Ezt gon­dolja a hazai zenei élet­ről.

A Mini éne­kese egy in­ter­jú­ban be­szél arról, mit gon­dol a hazai zenei élet­ről, és sze­rinte miért van szük­ség sür­gős ál­lami se­gít­ségre a műfaj meg­men­té­sé­hez.

Nagy az öröm a királyi családban, megszületett Pippa kisbabája

Nagy az öröm a királyi családban, megszületett Pippa kisbabája

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek első gyer­meke, és a szü­lők már a kicsi nemét is el­árul­ták!

Nem semmi: köldökig érő dekoltázst villantott a 43 éves színésznő

Nem semmi: köldökig érő dekoltázst villantott a 43 éves színésznő

Nem csoda, hogy a fo­tó­sok egy­ből kör­be­vet­ték...

Nem csoda, hogy a fo­tó­sok egy­ből kör­be­vet­ték... Me­rész ru­hája csak úgy vonzza a te­kin­te­te­ket!

Bevállalta, ágaskodó mellbimbóval fotózták a dögös énekesnőt

Bevállalta, ágaskodó mellbimbóval fotózták a dögös énekesnőt

Pi­káns fotót posz­tolt.

A mind­össze 27 éves éne­kes-szí­nésznő, Rita Ora iga­zán pi­káns fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit.

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát, mint ko­ráb­ban bár­mi­kor.

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Bevallotta: Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Édesanyjától kapott intőt a magyar színész

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik.

Nincs is annál fu­rább érzés, mint ami­kor az ember éppen abba az is­ko­lába jár, ahol az egyik szü­lője ta­nár­ként dol­go­zik.

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át, s azóta nem na­gyon ül két­ke­re­kűre Ba­ro­nits Gábor...

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Vi­dám­ság, ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát.

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Gyászhír érkezett, elhunyt a népszerű sorozatszínésznő

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt, va­la­mint szín­ház­ban is ját­szott. Kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Több mint száz film­ben is sze­re­pelt, va­la­mint szín­ház­ban is ját­szott. Fil­mo­gráfi­á­já­ban olyan pro­duk­ciók sze­re­pel­nek, me­lyek sze­rint közös al­ko­tást je­gyez Brad Pitt-tel, Yul Bryn­ner­rel és Franco Ne­ró­val is. A mű­vésznő 78 éve­sen kór­házba ke­rült, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Ez a szexi személyi edző tartja formában a magyar sztárokat

Ez a szexi személyi edző tartja formában a magyar sztárokat

Foly­ta­tó­dik a Ninja War­rior a TV2-n.

To­vább foly­ta­tó­dik a se­lej­te­zők­kel a Ninja War­rior idei évada a TV2-n. A meg­mé­ret­te­tésre főleg spor­to­lók je­lent­kez­tek, így nincs hiány izmos, sze­xis in­du­lók­ból.

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett.

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. Min­den­esetre a le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme.

Ra­gyogó őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme Ócsán..

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt, Tilla pedig...

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon...

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

El­ké­pesztő ala­kí­tás...

A szí­nész éle­té­ben má­sod­szor öl­tött női ruhát. Mi re­mél­jük, nem utol­jára! De mit szólt ehhez Lip­tai Cla­u­dia?

Hűha, forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Hűha, forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott!

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar szép­ség, és ezt egy dögös fo­tó­val je­len­tette be. Ettől még a mo­ni­to­rod is el­ol­vad!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Megdöbbentette rajongóit, teljesen kopasz lett a gyönyörű színésznő

Megdöbbentette rajongóit, teljesen kopasz lett a gyönyörű színésznő

Me­rész lé­pésre szánta el magát a mind­össze 19 éves szí­nésznő.

Me­rész lé­pésre szánta el magát a mind­össze 19 éves szí­nésznő - de min­den oka meg­volt rá.

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Egy igazi va­gány sztár bő­rébe bújik.

A szí­nész a Sz­tár­ban Sztár első adá­sá­ban egy igazi va­gány éne­kesnő, Dolly bő­rébe bújik. De vajon ho­gyan oldja majd meg a fel­ada­tot?

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető nem ha­bo­zott, ami­kor ka­pott egy se­gély­kérő le­ve­let egy idős asszony­tól, aki egy apró te­le­pü­lé­sen él a beteg fér­jé­vel.

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás.

A va­sár­nap este kez­dődő Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás.

Elképesztő, ilyen tisztességtelen ajánlatot kapott a híres magyar énekes

Elképesztő, ilyen tisztességtelen ajánlatot kapott a híres magyar énekes

Varga Mik­lós­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett a ba­rát­ság és a pénz kö­zött.

Varga Mik­lós­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett a ba­rát­ság és a pénz kö­zött.

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Ale­ska a bal­eset­ről maga posz­tolt.

Ale­ska a bal­eset­ről maga posz­tolt egy vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lakra.

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője meg­mu­tatta a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője meg­mu­tatta a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Tűzpiros Nanushka-ruhában csábít Emily Ratajkowski

Tűzpiros Nanushka-ruhában csábít Emily Ratajkowski

Cso­dá­san áll rajta.

Újabb híres ra­jon­gója van az is­mert ma­gyar di­vat­már­ká­nak!

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás.

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás. Ismét el­lopta a szí­ve­ket!

Se bugyi, se más: anyaszült meztelen kép került elő az egzotikus énekesnőről

Se bugyi, se más: anyaszült meztelen kép került elő az egzotikus énekesnőről

Ettől a fo­tó­tól el­ol­vad a mo­ni­to­rod! Csak egy kesz­tyűt hú­zott fel Rita Ora...

Ettől a fo­tó­tól el­ol­vad a mo­ni­to­rod! Semmi mást, csak egy kesz­tyűt hú­zott fel Rita Ora.

Ez a nőtípus a gyengéje? Új barátnővel bukott le a sztárapuka

Ez a nőtípus a gyengéje? Új barátnővel bukott le a sztárapuka

A plety­kák sze­rint pár hó­napja már ran­diz­nak.

A plety­kák sze­rint pár hó­napja már ran­diz­nak. Szép pár, de vá­lasz­tottja pont úgy néz ki, mint ex­fe­le­sége.

Tombol a hurrikán Floridában, ez a helyzet Gombos Edinával!

Tombol a hurrikán Floridában, ez a helyzet Gombos Edinával!

A kül­föl­dön élő egy­kori mű­sor­ve­zető hosszú napok után je­lent­ke­zett, és el­mondta mi­lyen ha­tás­sal van rájuk a Mi­chael hur­ri­kán.

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

A mű­sor­ve­zető el­dön­tötte, hogy addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem adja a fel­gyü­lem­lett súly­fe­les­le­gét.

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

A szí­nésznő és volt férje, Szar­vas At­tila nem­ré­gi­ben, tel­jes ti­tok­ban vál­tak el, ám most ki­de­rült, hogy nem volt za­var­ta­lan a búcsú.

Mi történt a dögös énekesnővel? Maszkban jelent meg a vörös szőnyegen

Mi történt a dögös énekesnővel? Maszkban jelent meg a vörös szőnyegen

A ra­jon­gók is el­hűl­tek, ami­kor meg­lát­ták, ho­gyan je­lent meg a ka­me­rák előtt a sztár­éne­kes. Mi vi­hette rá erre?!

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

Halálra rémült a magyar sorozatsztár: Nem tudta, mit tegyen

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben...

A szí­nésznő hir­te­len azt sem tudta, mi­tévő le­gyen, ami­kor édes­anyja kert­jé­ben...

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Az utóbbi évek­ben meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Rémisztő percek, pánikrohamot kapott Völgyesi Gabi!

Rémisztő percek, pánikrohamot kapott Völgyesi Gabi!

A tes­tét be­zár­ták egy gipsz­tömbbe.

Az éne­kesnő a Sz­tár­ban sztár maszk­pró­bá­ján lett rosszul, mert annyira meg­ijedt attól, hogy a tes­tét be­zár­ták egy gipsz­tömbbe.

Rengeteg támadás éri A legbátrabb páros első kiesőit

Rengeteg támadás éri A legbátrabb páros első kiesőit

Ke­leti An­di­ék­nak fon­to­sabb volt a ba­rát­ság, ezért fel­ad­ták a pár­bajt. A nézők sze­rint rossz dön­tést hoz­tak.

Ke­leti An­di­ék­nak fon­to­sabb volt a ba­rát­ság, ezért fel­ad­ták a pár­bajt. A nézők sze­rint rossz dön­tést hoz­tak.

Ettől elámulsz, sosem látott fotót posztolt Beyoncé

Ettől elámulsz, sosem látott fotót posztolt Beyoncé

El­ké­pesz­tően ki­vi­rult a dögös éne­kesnő, fel­hőt­len bol­dog­sá­gát nem is tudná ál­cázni.

El­ké­pesz­tően ki­vi­rult a dögös éne­kesnő, fel­hőt­len bol­dog­sá­gát nem is tudná ál­cázni. Rá­adá­sul nem akár­ki­vel állt a ka­me­rák elé!

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Vár­ko­nyi And­rea sza­kí­tott kis­lá­nya édes­ap­já­val, Boch­kor Gá­bor­ral, de azt mondja, még sze­reti...

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Ked­ve­sé­vel most még kö­ze­lebb ke­rül­tek egy­más­hoz, és ez az éle­tük min­den te­rü­le­tén meg­mu­tat­ko­zik.

Megmutatta a kicsit, elképesztően édes fotót posztolt Voksán Virág

Megmutatta a kicsit, elképesztően édes fotót posztolt Voksán Virág

A dj ez­út­tal anyu­ka­sze­rep­ben mu­tatta meg magát.

A dj ez­út­tal anyu­ka­sze­rep­ben mu­tatta meg magát. Mi pedig csak ámu­lunk, mind­ket­ten gyö­nyö­rűek!

Nem hiszel a szemednek, ledobta a ruháit Sütő Enikő!

Nem hiszel a szemednek, ledobta a ruháit Sütő Enikő!

Az egy­kori ma­nö­ken ki­rob­banó for­má­ban van, alakja olyan tö­ké­le­tes, hogy akár húsz évet is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Az egy­kori ma­nö­ken ki­rob­banó for­má­ban van, alakja olyan tö­ké­le­tes, hogy akár húsz évet is le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Dráma a Ninja Warriorban: rohammentőt kellett hívni

Dráma a Ninja Warriorban: rohammentőt kellett hívni

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett Se­bes­tyén Ági a Ninja War­rior Hun­ga­ry­ban, nyolc órán ke­resz­tül kel­lett mű­teni...

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Intim hely­szí­nen vett fel vi­deót.

A Csak show és más semmi jö­vendő zsű­ri­tagja egy intim hely­szí­nen vett fel vi­deót, és üzent a ma­gyar zenei világ két fe­ne­gye­re­ké­nek.

Mindenki rá tippel: Kollégájába szeretett bele Várkonyi Andrea?

Mindenki rá tippel: Kollégájába szeretett bele Várkonyi Andrea?

Napok óta min­den­kit láz­ban tart, hogy vajon miért ér­he­tett véget Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata.

Napok óta min­den­kit láz­ban tart, hogy vajon miért ér­he­tett véget Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata. A hírek sze­rint And­rea egy kol­lé­gá­já­val kez­dett vi­szonyt. Ele­inte sokan azt hit­ték, hogy egy té­vés­ről van szó, ami csak félig lehet igaz. Sokan biz­to­sak benne, hogy And­rea új párja va­ló­já­ban egy pszi­cho­ló­gus.

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Óriási dráma a TV2 forgatásán: Szerelme életét féltette az énekesnő

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra...

Viki az utolsó pil­la­na­tig he­zi­tált, hogy el­in­dul­jon-e Cip­rusra, és bár meg­érte, még­sem kez­dené újra a ka­lan­dot.

Valami történt a sztárapuka arcával: Így álcázza magát?

Valami történt a sztárapuka arcával: Így álcázza magát?

A nép­szerű szí­nész kü­lö­nös sza­kál­lat visel és tett róla, hogy az arca többi része se le­gyen lát­ható.

A nép­szerű szí­nész kü­lö­nös sza­kál­lat visel és tett róla, hogy az arca többi része se le­gyen lát­ható. Lánya bu­lija után kap­ták len­cse­végre.

Kiderült! Ők a TV2 műsorának legkülöncebb versenyzői

Kiderült! Ők a TV2 műsorának legkülöncebb versenyzői

Mától új évad­dal je­lent­ke­zik a leg­utóbb ha­tal­mas si­kert arató Ninja War­rior.

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Lesz meglepetés: Így tér vissza a képernyőre VV Indián

Vál­lalta a ki­hí­vást.

Ta­valy ká­bí­tó­szer-bir­tok­lás miatt le­tar­tóz­tat­ták a va­ló­ság­show-hőst, de nem­ré­gi­ben fel­men­tet­ték. In­dián meg­vál­to­zott a bör­tön­ben.

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

A sza­kí­tás fáj­dal­mát egy fi­a­tal lány pró­bálja meg fe­led­tetni az 54 éves rá­di­ós­sal...

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Sze­ren­csére Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Fordulat, nyíltan vállalta a világhírű színésznő: a zaklató filmes oldalán áll

Fordulat, nyíltan vállalta a világhírű színésznő: a zaklató filmes oldalán áll

Judi Dench-et dü­híti a mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt szí­nész körül ki­ala­kult han­gu­lat.

Az Oscar-díjas Judi Dench-et dü­híti a mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt szí­nész körül ki­ala­kult han­gu­lat.

Örömhírt közölt a Született feleség, kigyógyult a szörnyű kórból?

Örömhírt közölt a Született feleség, kigyógyult a szörnyű kórból?

Az 56 éves sztár­anyuka na­gyon jól érzi magát a ke­ze­lé­sek után, ame­lyekre rák miatt járt.

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Hi­ány­zik neki a ba­rát­nője.

Az éne­kesnő kép­te­len túl­tenni magát leg­jobb ba­rát­nője ha­lá­lán. Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne em­lé­kezne meg róla.

Rossz körülmények között élő fiatalokon segítene Csányi Sándor

Rossz körülmények között élő fiatalokon segítene Csányi Sándor

Pénz­zel tá­mo­gatná az el­hi­va­tott, ám mély­sze­gény­ség­ben élő fi­a­ta­lo­kat.

A szí­nész köz­le­ményt tett közzé, mely sze­rint pénz­zel tá­mo­gatná az el­hi­va­tott, ám mély­sze­gény­ség­ben élő fi­a­ta­lo­kat.

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz! 20 óra alatt szinte min­den jegy el­kelt. Siess, ha te is ott akarsz lenni!

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz! 20 óra alatt szinte min­den jegy el­kelt.

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

Megindító látvány a temetőben: Ezt találtuk Czeizel Endre sírján

A 2015 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt ge­ne­ti­kus­nak so­káig sír­köve sem volt, de azóta na­gyot vál­toz­tak a dol­gok!

Újabb támadást indított Meghan Markle nővére, hihetetlen mit állít

Újabb támadást indított Meghan Markle nővére, hihetetlen mit állít

Sus­sex her­ceg­néje hiába veszi sem­mibe fél­test­vére ál­landó nyi­lat­ko­za­tait, Sa­mantha nem képes le­állni a szit­ko­zó­dás­sal.

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Bár azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz, még­sem rak­tuk össze a képet.

Bár azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz, még­sem rak­tuk össze a képet.

Újra szerelmes az 54 éves sztárapuka? Ezzel a szőkeséggel bukott le

Újra szerelmes az 54 éves sztárapuka? Ezzel a szőkeséggel bukott le

A sztár­szí­nészt An­gel­ina Jolie-val való sza­kí­tása óta több nővel is lát­ták már.

A sztár­szí­nészt An­gel­ina Jolie-val való sza­kí­tása óta több nővel is lát­ták már.

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak. Ilyet ember még nem mon­dott rá­di­ó­ban!

Lekapták őket: Így kényeztették a meztelen Bódi Sylvit

Lekapták őket: Így kényeztették a meztelen Bódi Sylvit

Bódi Sylvi össze­bújt egy szív­tip­ró­val.

Bódi Sylvi nem akarja már di­rekt mu­to­gatni magát, de most azért ki­vé­telt tett.

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja...

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni. Ezt hasz­nál­ják ki egyre gyak­rab­ban és egyre dur­váb­ban.

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak.

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak az ext­re­mi­tá­sa­i­ról is is­mert fi­a­tal éne­kes. Varga Vik­tor lel­ke­sen osz­totta meg ra­jon­gó­i­val, hogy pon­to­san hol is ta­lál­ható a kü­lön­le­ges temp­lom, hátha va­laki maga is sze­retné fel­ke­resni .

Eljárás indult az RTL Klub műsora ellen

Eljárás indult az RTL Klub műsora ellen

Ha­tó­sági el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gálja a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság Mé­dia­ta­ná­csa az RTL Klub Szen­zá­ciós né­gyes című mű­sor­szá­má­nak kor­ha­tár-be­so­ro­lá­sát.

Ha­tó­sági el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gálja a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság Mé­dia­ta­ná­csa az RTL Klub Szen­zá­ciós né­gyes című mű­sor­szá­má­nak kor­ha­tár-be­so­ro­lá­sát.

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Elvette az eszét, a szcientológia miatt lányát sem látja a sztárapuka

Utolsó közös fo­tó­juk évek­kel ez­előtt ké­szült, és mint ki­de­rült, egy­ál­ta­lán nem tart­ják a kap­cso­la­tot.

Bugyiban mutatta meg bomba alakját a nemrég szült sztármami

Bugyiban mutatta meg bomba alakját a nemrég szült sztármami

A ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére nem szé­gyen­lős­kö­dött a négy­gyer­me­kes anyuka. El­árulta, hogy si­ke­rült le­fogy­nia.

Kamerák előtt járt el a sztár szája: nagyon kínos, amit az exéről mondott

Kamerák előtt járt el a sztár szája: nagyon kínos, amit az exéről mondott

A szí­nész va­ló­szí­nű­leg nem gon­dolta át a sza­vait, mi­előtt meg­szó­lalt volna. Kis híján bot­rány lett a do­log­ból.

Egymillió dollárt keresett Kim Kardashian azzal, hogy nem posztolt

Egymillió dollárt keresett Kim Kardashian azzal, hogy nem posztolt

A celeb nem akár­ki­től kapta meg a pénz­zel ki­tö­mött bo­rí­té­kot, egy cso­kor virág kí­sé­re­té­ben.

Ez borzalmas, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Ez rettenetes, súlyos égési sérülést szenvedett a színésznő

Égés­plasz­ti­kára volt szük­sége Varga Iza­bel­lá­nak, hosszú és fáj­dal­mas gyó­gyu­lás vár rá.

Égés­plasz­ti­kára volt szük­sége Varga Iza­bel­lá­nak. A kony­há­ban érte bal­eset a szí­nész­nőt.

Őrjítő fotó került fel a világhálóra Tolvai Reniről: micsoda cickók!

Őrjítő fotó került fel a világhálóra Tolvai Reniről: micsoda cickók!

Na­gyon szexi fel­vé­telt töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a gyö­nyörű éne­kesnő. Ren­ge­te­gen kom­men­tel­ték.

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Az egész ki­rá­lyi csa­lád nagy hang­súlyt fek­tet a jó­té­kony­ko­dásra, nem ki­vé­tel ez alól a test­vér­pár sem.

Összecsaptak a rajongók, Lady Gaga hívei lejárató kampányt indítottak

Összecsaptak a rajongók, Lady Gaga hívei lejárató kampányt indítottak

Lady Gaga ra­jon­gói min­dig össze­tar­tot­tak.

Lady Gaga ra­jon­gó­ira min­dig is jel­lemző volt az össze­tar­tás...

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pin­tér Tibor ked­vese úgy ki­bo­rult, hogy nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

Pin­tér Tibor ked­vese úgy ki­bo­rult, hogy nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal tá­vo­zott a Tv2 Mokka stú­di­ó­já­ból.

Elképesztő történet: Zámbó Jimmy dalai gyógyították meg a román nőt!

Elképesztő történet: Zámbó Jimmy dalai gyógyították meg a román nőt!

Egy román nő ál­lítja: Zámbó Jimmy da­la­i­nak kö­szön­heti három évvel ez­előtti cso­dás gyó­gyu­lá­sát!

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

Tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett...

A 48 éves szí­nész, aki két gyer­mek­kel is büsz­kél­ked­het, tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

Nagy a baj: börtönbe kerülhet a csinos magyar színésznő

Nagy a baj: egy év börtönnel sújthatják a csinos magyar színésznőt

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon a ta­valy no­vem­ber­ben ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel...

Fésűs Nelly­nek fél éve van arra, hogy meg­ál­la­pod­jon a ta­valy no­vem­ber­ben ál­tala oko­zott au­tó­bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel. Mil­liós nagy­ság­rendű kár­té­rí­tés­ről lehet szó, s ha nem jár si­ker­rel a szí­nésznő, akár egy évre is bör­tönbe ke­rül­het...