SZTÁR

HŰHA

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott.

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

Döbbenetes kijelentést tett az állatkínzókról Tornóczky Anita!

Döbbenetes kijelentést tett az állatkínzókról Tornóczky Anita!

A hí­res­ség saját be­val­lása sze­rint kö­zép­kori mód­sze­re­ket vall, már ami az ítél­ke­zést il­leti.

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot és az ott élő em­be­re­ket, de...

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot...

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

Szám­ta­lan vizs­gá­lat után dön­töt­tek úgy Boros Lajos or­vo­sai, hogy a rá­di­ós­nak azon­nal szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zóra van szük­sége.

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

Ez nem semmi: Hajdú Péter megmutatta legújabb büszkeségét!

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt.

A mű­sor­ve­zető ismét re­me­kelt, egyik ked­venc hob­bi­já­ban ért el ki­ma­gasló si­kert.

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén.

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén, kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Vajon mit felel Esz­ter Dávid kér­dé­sére? Min­den ettől függ!

Vajon mit felel Esz­ter Dávid kér­dé­sére? Ren­ge­teg iz­gal­mat tar­to­gat ma este a TV2 so­ro­zata!

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn!

A TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn! Nyo­masztó, ami tör­tént!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban! Vajon mit szól ehhez a másik fél?

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­sel­nie...

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­selni, ami­kor ha­zaér a mun­ká­ból! Nem lehet neki könnyű...

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt.

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt: tíz évig dol­go­zott Diana mel­lett, aki neki árulta el ér­zé­seit és tit­kait.

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják az utcán, hi­á­nyol­ják a kép­er­nyő­ről.

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják az utcán, hi­á­nyol­ják a kép­er­nyő­ről, a Játék ha­tá­rok nél­kül című mű­sorra még most is ren­ge­te­gen em­lé­kez­nek. Do­rottya azon­ban ta­lált más hi­va­tást ma­gá­nak.

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

Pri­vát par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. A leg­utol­són pucér lá­nyok is vol­tak...

Pri­vát par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. A leg­utol­són pucér lá­nyok is vol­tak...

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Ta­valy de­rült ki, hogy nagy a baj.

Ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba Orbán Józsi, sok vizs­gá­lat után de­rült ki, hogy nagy a baj. A Ri­post-nak be­szélt elő­ször arról, hogy tü­dő­rákja van.

Jósnőként tért vissza Geronazzo Maria

Jósnőként tért vissza Geronazzo Maria

Az ext­rém plasz­ti­kai mű­té­te­i­ről el­hí­re­sült nő ál­lí­tása sze­rint látja a jövőt!

Az ext­rém plasz­ti­kai mű­té­te­i­ről és so­ro­za­tos bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült nő saját be­val­lása sze­rint azért tért vissza Ma­gyar­or­szágra, hogy jö­vő­be­látó ké­pes­sé­geit ka­ma­toz­tassa.

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Brutál szexi: Átlátszó fehérneműben pózol Ördög Nóri

Brutál szexi: Átlátszó fehérneműben pózol Ördög Nóri

A TV2 sztárja büszke lehet alak­jára.

A két­gyer­me­kes anyuka tőle szo­kat­lan fotót posz­tolt Ins­tag­ram-ol­da­lára. Ördög Nó­rira nem jel­lemző, hogy fe­hér­ne­műs fotót posz­tol­jon.

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Óriási hír: Nagypapa lesz a világhírű magyar zenész

Fel­hőt­len öröm...

A vi­lág­szerte is­mert or­go­na­vir­tuóz kü­lö­nös hely­zetbe ke­rült, hi­szen, mi­köz­ben rég­óta ha­lo­ga­tott gyo­mor­mű­tét­éjére vár, élete egyik leg­jobb hírét kapta.

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Heincz Gábor Biga A Dal nagy esélyese: Rendkívül nagy a tét!

Biga A Dal egyik leg­na­gyobb esé­lyese! A si­ke­res éne­kes bízik benne, hogy semmi nem áll az út­jába a dön­tőig!

Biga A Dal egyik leg­na­gyobb esé­lyese! Az éne­kes bízik benne, semmi nem áll az út­jába a dön­tőig!

Palvin Barbara erotikus videója belezavar a Valentin-napba

Palvin Barbara erotikus videója belezavar a Valentin-napba

A ma­gyar top­mo­dell für­dő­ru­hás fo­tó­zá­sán ké­szült a videó.

A ma­gyar top­mo­dell für­dő­ru­hás fo­tó­zá­sán ké­szült a szu­per­szexi vi­de­ó­fel­vé­tel, amely már a neten hódít.

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette amit meg­te­he­tett, de...

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dal­lal. Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten iz­gal­mas me­net­nek ígér­ke­zik.

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Nem múlt el a sze­re­lem.

Az éne­kesnő, Katy Perry és a szí­nész, Or­lando Bloom egy évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak, ugyan­ak­kor ba­rá­taik sze­rint nem múlt el a sze­re­lem.

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott.

A mű­sor­ve­zető nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott a sze­rel­me­sek ün­ne­pén. erről ő maga szá­molt be az ins­tag­ram ol­da­lán, ahol egy kü­lön­le­ges fotót is meg­osz­tott a kö­ve­tő­i­vel. Zsu­zsa a képen ki­fe­je­zet­ten bol­dog­nak tűnik.

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Hi­he­tet­len, ilyet még a for­ga­tó­könyv­írók sem tud­ná­nak ki­ta­lálni! Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb, meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb, meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Állat támadt Harry hercegre, majdnem az ujjai bánták

Állat támadt Harry hercegre, majdnem az ujjai bánták

Nem sokon mú­lott...

Nem sokon mú­lott, hogy nem érte ma­ra­dandó ká­ro­so­dás a her­ce­get skó­ciai lá­to­ga­tá­suk során.

Merész fürdőruha: Csak Palvin Barbi egyik mellét takarja

Merész fürdőruha: Csak Palvin Barbi egyik mellét takarja

Paj­kos für­dő­ru­há­ban állt ka­mera elé.

A világ egyik leg­paj­ko­sabb für­dő­ru­há­já­ban állt ka­mera elé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell.

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Szűcs Ju­dith rosszul lett az étel­től, or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia.

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Szűcs Ju­dith rosszul lett az étel­től, or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Az éne­kesnő na­gyon meg­ijedt, mert eszébe ju­tott, hogy ja­nu­ár­ban egy férfi éle­tét vesz­tette az eg­zo­ti­kus or­szág­ban, mi­u­tán kí­gyó­mak­ré­lát evett egy ét­te­rem­ben.

Grófo üzent a romáknak: "A cigányok nem az egyenes úton vannak"

Grófo üzent a romáknak: "A cigányok nem az egyenes úton vannak"

A ze­nész sze­retné, hogy a romák tart­sák be a ci­gány tör­vényt!

A ze­nész sze­retné, hogy a romák tart­sák be a ci­gány tör­vényt, ezért dal­ban üzent nekik!

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

Komoly veszélyben volt a magyar műsorvezető

Komoly veszélyben volt a magyar műsorvezető

Kö­zös­ségi ol­da­lon je­lent­ke­zett...

A mű­sor­ve­ze­tőnő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­lent­ke­zett, mi­u­tán be­járta a vi­lá­got a Balin tör­tént vul­kán­ki­tö­rés híre.

Nagy Feró: A fiam főnöke vagyok, mégis tőle kapom a fizetésem!

Nagy Feró: A fiam főnöke vagyok, mégis tőle kapom a fizetésem!

Ren­ge­te­get dol­go­zik Nagy Feró, még­sem kell nél­kü­löz­nie a csa­lád­ját a dol­gos órák alatt sem!

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Rá sem le­he­tett is­merni!

Rá sem le­he­tett is­merni! Saj­nos már csak ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

Kemény, mit tett magával Beckhamék fia az anyja miatt

Kemény, mit tett magával Beckhamék fia az anyja miatt

Brook­lyn ismét tű alá fe­küdt.

Brook­lyn Beck­ham ismét tű alá fe­küdt, hogy örök nyoma le­gyen a tes­tén az anyja iránt ér­zett sze­re­te­té­nek.

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Kata pár nap múlva be­tölti 44. élet­évét és még min­dig su­gár­zóan gyö­nyörű.

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Most már szinte min­den rész­let ki­de­rült a tör­té­nelmi es­kü­vő­ről, ame­lyet május kö­ze­pén tar­ta­nak.

Botrányt okozott Hujber Feri a Valami Amerika 3 sajtótájékoztatóján

Botrányt okozott Hujber Feri a Valami Amerika 3 sajtótájékoztatóján

A szí­nész hosszú idő után elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­nos he­lyen.

A szí­nész hosszú idő után elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­nos he­lyen.

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Óva­tos­nak kell len­nie.

Le­hoczky Zsu­zsa még min­dig ren­ge­teg da­rab­ban ját­szik, de né­hány dolog miatt na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke! Iz­gal­mas tit­kok de­rül­tek ki a ter­hes­ség­ről!

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt.

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt. A kis­lányt pszi­cho­ló­gus is ke­zeli.

Cseke Katinka vallomása: Megszültem a saját anyámat!

Cseke Katinka megdöbbentő vallomása: Megszültem a saját anyámat!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője képes na­gyon dur­ván össze­veszni a ka­masz­lá­nyá­val.

Rémálom az éjszakában, elefánt csapott le a magyar műsorvezetőre

Rémálom az éjszakában, elefánt csapott le a magyar műsorvezetőre

A nya­ra­lás kis híján bal­eset­tel vég­ző­dött.

A Tű­sa­rok mű­sor­ve­ze­tője nem­rég Thai­földre uta­zott pi­henni, de a nya­ra­lás kis híján bal­eset­tel vég­ző­dött, Bar­bit ugyanis majd­nem el­ta­posta egy dühös ele­fánt...

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Ki­lenc éve van együtt ked­ve­sé­vel, Or­si­val.

Ki­lenc éve él együtt a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban és sze­re­lem­ben Pa­taky At­tila és Orsi, akik 2014-ben hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket. Csak rájuk kell nézni, lát­szik mennyire tisz­te­lik és be­csü­lik egy­mást.

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Szinte már a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Szinte már a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Világhírű modell lett a magyar sztárszínész fia

Lu­kács Sán­dor még ma is sár­mos.

A Kos­suth-díjas Lu­kács Sán­dor most het­ven­éves, de még most is na­gyon sár­mos. Fi­a­tal mű­vész­ként ra­jong­tak érte a nők, szám­ta­lan ka­landja volt.

Szomorú hírt kaptunk: belehalt szörnyű betegségébe a híres zenész

Szomorú hírt kaptunk: belehalt szörnyű betegségébe a híres zenész

A be­teg­sé­get négy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták a do­bos­nál, de utána is szí­ve­sen vett részt a ze­ne­kar éle­té­ben.

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Forró, bikinire vetkőzött Orosz Barbara

Nagy a hőség Thai­föl­dön.

Nagy a hőség Thai­föl­dön. Nem meg­lepő, hogy le­dobta ru­háit a mű­sor­ve­zető.

Árulkodó fotó, volt barátja Tóth Gabinál aludt!

Árulkodó fotó, volt barátja Tóth Gabinál aludt!

Az éne­kes ért­hető okok­ból aludt egy­kori sze­rel­mé­nél, ami­ről fel­vé­tel is ké­szült.

Az éne­kes ért­hető okok­ból aludt egy­kori sze­rel­mé­nél, ami­ről fel­vé­tel is ké­szült.

Ez a sztármacska tökéletes Victoria Beckham lenne

Ez a sztármacska tökéletes Victoria Beckham lenne

Tay­lor Swift elő­ke­reste hu­mor­ér­zé­két.

Tay­lor Swift ismét elő­ke­reste a hu­mor­ér­zé­két, és ké­szí­tett egy képet a macs­ká­já­ról.

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Akad még jegy?

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Balesete miatt készült félreérthető fotó Palvin Barbaráról

Balesete miatt készült félreérthető fotó Palvin Barbaráról

Első rá­né­zésre na­gyon ud­va­ri­at­lan­nak tűnik a ma­gyar top­mo­dell, de egé­szen más­ról van szó.

Első rá­né­zésre na­gyon ud­va­ri­at­lan­nak tűnik a ma­gyar top­mo­dell, de egé­szen más­ról van szó.

Vallott a sztár özvegye: férjének Marlon Brandóval volt viszonya

Vallott a sztár özvegye: férjének Marlon Brandóval volt viszonya

Az öz­vegy sze­rint nincs semmi ki­vet­ni­való a do­log­ban.

Az öz­vegy sze­rint nincs semmi ki­vet­ni­való a do­log­ban, ak­ko­ri­ban sza­ba­do­san ke­zel­ték a sze­xu­a­li­tást.

Tele van titkokkal: kitálalt a producer Michael Jacksonról

Tele van titkokkal: kitálalt a producer Michael Jacksonról

Együtt dol­go­zott a pop­le­gen­dá­val.

A vi­lág­hírű pro­du­cer együtt dol­go­zott a pop­le­gen­dá­val, aki­nek a mun­kás­sá­gá­ról és a ma­gán­éle­té­ről is val­lott.

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie...

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie a csi­nos spor­to­ló­nő­nek, mind­ezt el­vi­selte, a szép­ség ér­de­ké­ben.

Szokatlan módon világosította fel a sztárpár 2 éves gyermekét

Szokatlan módon világosította fel a sztárpár 2 éves gyermekét

A híres éne­kes és szí­nésznő fe­le­sége na­gyon nyíl­tan be­szél­nek a kicsi előtt.

A híres éne­kes és szí­nésznő fe­le­sége na­gyon nyíl­tan be­szél­nek a kicsi előtt, bár­mi­ről le­gyen is szó.

Így romantikázott egy buja szigeten a szexi magyar sztár

Így romantikázott egy buja szigeten a szexi magyar sztár

Három éve él nagy sze­re­lem­ben Ada orvos ked­ve­sé­vel, Má­té­val. Kap­cso­la­tuk­ban csak egyet­len gond van.

Három éve él nagy sze­re­lem­ben Ada orvos ked­ve­sé­vel, Má­té­val. Kap­cso­la­tuk­ban csak egyet­len gond van, hogy nem együtt élnek.

Akár 40 milliós kártérítést is kaphat Rékasi Károly!

Akár 40 milliós kártérítést is kaphat Rékasi Károly!

Busás összegre szá­mít­hat.

A szí­nész­nek fáj, hogy csak most kért tőle bo­csá­na­tot az őt el­gá­zoló sofőr, de busás összegre szá­mít­hat.

Rúzsa Magdi komoly fájdalmakkal került kórházba

Rúzsa Magdi komoly fájdalmakkal került kórházba

Az éne­kesnő fér­jé­vel uta­zott el pi­henni, de nem is sej­tette, hogy egy kór­házi ágyon kell majd szá­mot vet­nie éle­té­vel...

Új hírek érkeztek Balázs Fecó betegségéről!

Új hírek érkeztek Balázs Fecó betegségéről!

A Kos­suth-díjas mű­vész szü­le­tés­napja kap­csán me­sélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról! Meg­nyu­god­hat­nak a ra­jon­gók!

A Kos­suth-díjas mű­vész szü­le­tés­napja kap­csán me­sélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról! Meg­nyu­god­hat­nak a ra­jon­gók!

Emilio nem bír magával: Ezt tette Bangó Margit ruhájával

Emilio nem bír magával: Ezt tette Bangó Margit ruhájával

A nép­szerű éne­kes nem megy a szom­szédba némi ext­re­mi­tá­sért, de most...

A nép­szerű éne­kes nem megy a szom­szédba némi ext­re­mi­tá­sért, de most ki­csit el­sza­ladt vele a ló. Még a fe­le­sége sem hitt a sze­mé­nek.

Luxusszállodában fotózták Liptai Claudiát, elképesztő, mit művelt

Luxusszállodában fotózták Liptai Claudiát, elképesztő, mit művelt

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, és szem­mel lát­ha­tóan le volt nyű­gözve.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, és szem­mel lát­ha­tóan le volt nyű­gözve.

Ettől felforr a véred, újra meztelenül állt modellt a magyar sztár

Ettől felforr a véred, újra meztelenül állt modellt a magyar sztár

Ami­óta uno­kája lett, nem vál­lalt fo­tó­zást az egy­kori play­mate. Beke Yvett ko­ráb­ban szí­ve­sen mu­tatta meg buja ido­mait.

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Túl kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak.

Az éne­kesnő és ked­vese túl­sá­go­san kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak, ez ve­tett véget a bol­dog­sá­guk­nak.

Kitálalt a magyar sztársportoló neje, ilyen valójában a házasságuk

Kitálalt a magyar sztársportoló neje, ilyen valójában a házasságuk

Még nincs öt éve, hogy Tápai Sza­bina hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tötte az éle­tét Ku­csera Gá­bor­ral.

Más férfi szeretője volt Rákóczi Feri felesége!

Más férfi szeretője volt Rákóczi Feri felesége!

Sok­kal fon­to­sabb volt a kar­rier.

A rá­diós fe­le­sé­gé­nek régen sok­kal fon­to­sabb volt a kar­rier, mint az, hogy tar­tós pár­kap­cso­la­tot ala­kít­son ki egy férfi­vel.

Lavinaveszély miatt izgultak Bárdosiék! Hóviharban szánkóztak!

Lavinaveszély miatt izgultak Bárdosiék!

A Bár­dosi csa­lád az oszt­rák Al­pokba uta­zott pi­henni.

A Bár­dosi csa­lád az oszt­rák Al­pokba, a köz­ked­velt sí­pa­ra­di­csomba - Ober­ta­u­ernbe - uta­zott pi­henni.

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Hátborzongató fotó: Belátni Torgyán József megrongálódott sírjába!

Egy ki­dőlt fa miatt szinte a föld­del vált egyen­lővé a po­li­ti­kus sírja. Sok­koló fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post a rom­bo­lás­ról!

Intim pillanat: kivételes képet posztolt ébredés után Dobó Kata

Intim pillanat: kivételes képet posztolt magáról ébredés után Dobó Kata

A szí­nésznő épp csak be­le­bújt egy für­dő­kö­penybe, és már lőtt is egy szelfit.

Hatalmas örömhírt kapott a világhírű zenész: megérkezett a baba

Hatalmas örömhírt kapott a világhírű zenész: megérkezett a baba

Ozzy Os­bourne leg­fi­a­ta­labb uno­kája szom­ba­ton jött vi­lágra.

A ko­rábbi bot­rá­nya­i­ról is híres rocksz­tár, Ozzy Os­bourne uno­kája szom­ba­ton jött vi­lágra.

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó. Őszin­tén val­lott mun­ká­já­ról és jö­vő­beli ter­ve­i­ről.

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó. Őszin­tén val­lott mun­ká­já­ról és jö­vő­beli ter­ve­i­ről.

Ezzel vége: szakított a magyar műsorvezető, de nem bánkódott sokáig

Ezzel vége: szakított a magyar műsorvezető, de nem bánkódott sokáig

Orosz Bar­bara úgy ter­vezte, hogy ad elég időt a "gyász­nak", de aztán más­hogy ala­kult az élete.

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Friss fotó a temetőből: Ezt teszik Torgyán József összedőlt sírjával!

Óri­ási fa törte össze az el­hunyt po­li­ti­kus im­po­záns sír­kö­vét! A te­me­tő­ben meg­kezd­ték a hely­re­ál­lí­tási mun­ká­la­to­kat!

Tolvai Renáta megszólalt, ezt bocsánatkérésnek szánta?

Tolvai Renáta megszólalt, ezt bocsánatkérésnek szánta?

Reni a Fa­ce­boo­kon gú­nyo­ló­dott a szí­nész­nőn.

Tol­vai Reni szom­bat este ki­esett A Dal­ból és nem tar­totta ma­gá­ban a dühét, amit Schell Judit kri­ti­kája miatt ér­zett. Reni a Fa­ce­boo­kon gú­nyo­ló­dott a szí­nész­nőn.