SZTÁR

HŰHA

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

Várandósan is gyönyörű és szexi Görög Zita

A mo­dell har­ma­dik gyer­me­két várja.

A mo­dell már­ci­us­ban je­len­tette be, hogy har­ma­dik gyer­me­két várja. Görög Zita és fi­a­ta­labb párja, Laczkó Zsolt már alig vár­ják, hogy meg­szü­les­sen a pici.

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

A szí­nész rit­kán vall a ma­gán­éle­té­ről, de most őszin­tén be­szélt arról, hogy je­len­leg mi­lyen jel­legű pár­kap­cso­lat­ban él.

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Alig né­hány napja lett csak há­rom­gye­re­kes apa, de már most ki­me­rül­tebb a camb­ridge-i her­ceg, mint va­laha.

Alig né­hány napja lett csak há­rom­gye­re­kes apa, de már most ki­me­rül­tebb a camb­ridge-i her­ceg, mint va­laha.

Ez nagyon durva: Hamis képeken gazdagodott a luxusfeleség családja

Ez nagyon durva: Hamis képeken gazdagodott a luxusfeleség családja

Mi­köz­ben a kép­er­nyőn ke­resz­tül ren­ge­te­gen irigy­ked­nek a lu­xus­fe­le­sé­gek éle­tére, akad­nak né­há­nyan, akik kissé ide­ge­sek.

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

A szí­nésznő utolsó ala­kí­tá­sát ren­ge­te­gen néz­ték végig, és biz­to­san nem bán­ták meg.

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni.

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni, a vő­le­gény pedig most meg­ho­zott egy újabb je­len­tős dön­tést.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból.

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból, ide­ig­le­ne­sen vissza­vo­nult, emi­att nagy könnyebb­sé­get érez.

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Min­den csak lát­szat...

Las­san eljön az ideje, hogy Berki Krisz­tián ki­áll­jon a nyil­vá­nos­ság elé és pont­ról pontra re­a­gál­jon min­denre, ami az utóbbi idők­ben bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Na­gyon ügye­sek vol­tak a já­té­ko­sok.

Még most sem tud­ják fel­fogni a Bezár a bazár! szer­dai já­té­ko­sai, hogy mennyi min­dent nyer­tek a mű­sor­ban. Vi­vien és Ri­chárd három éve al­kot­nak egy párt.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

Még a fiatal zenész is megdöbbent Meghan Markle kérésén

Még a fiatal zenész is megdöbbent Meghan Markle kérésén

Harry her­ceg és ked­vese lá­za­san ké­szül az es­kü­vőre, a ze­né­sze­ket pedig sze­mé­lye­sen vá­lasz­tot­ták ki.

Harry her­ceg és ked­vese lá­za­san ké­szül az es­kü­vőre, a ze­né­sze­ket pedig sze­mé­lye­sen vá­lasz­tot­ták ki.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Tóth Gabi már­ci­us­ban vál­lalta fel új ba­rát­ját.

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol Dér Heni!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula.

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula. Elő­ször ked­venc hob­bi­já­nak, a va­dá­szat­nak hó­dolt, ezzel lepte meg magát, majd más­nap a ba­rá­ta­i­val ün­ne­pelt egy Pécs mel­letti kis te­le­pü­lé­sen.

Ilyen nincs: döbbenetes és rémisztő ajándékot kapott Robbie Williams

Ilyen nincs: döbbenetes és rémisztő ajándékot kapott Robbie Williams

Fe­le­sége így is sze­reti a ze­nészt.

Fe­le­sége na­gyon sze­reti a ze­nészt, de ez a meg­le­pe­tés nem te­he­tett jót Rob­bie füg­gő­sé­gé­nek.

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

Az ifjú trón­örö­kös na­gyon köz­vet­len volt.

Az ifjú trón­örö­kös na­gyon köz­vet­len volt.

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958. má­ju­sá­ban ké­szült ez a fotó.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari akkor meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős, most mégis kö­tél­nek állt, és meg­mu­tatta bomba alak­ját.

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős, most mégis kö­tél­nek állt, és meg­mu­tatta bomba alak­ját.

Ebbe belepirulsz: szuperszexi képet lőtt magáról Tolvai Reni

Ebbe belepirulsz: szuperszexi képet lőtt magáról Tolvai Reni

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt.

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt a dögös éne­kesnő. Ez­út­tal nem na­gyon ta­kar­gatta mel­leit.

Bevállalós fotó: szétnyílt köntösben, ruha nélkül pózol Palvin Barbi

Bevállalós fotó: szétnyílt köntösben, ruha nélkül pózol Palvin Barbi

A min­dig gyö­nyörű mo­dell vad nővé ala­kult, és egy fotó ere­jéig el­rej­tette kis­lá­nyos báját. Ettől el­alélsz!

Így folytatódik hazánk egyik legnépszerűbb sorozata

Így folytatódik hazánk egyik legnépszerűbb sorozata

Iz­gal­mas új ré­szek­kel, és még több sze­rep­lő­vel de­bü­tál az Egy­nyári ka­land har­ma­dik évada.

Iz­gal­mas új ré­szek­kel, és még több sze­rep­lő­vel de­bü­tál az Egy­nyári ka­land har­ma­dik évada.

Bikiniben mutatta meg hatalmas kebleit a magyar sztár felesége

Bikiniben mutatta meg hatalmas kebleit a magyar sztár felesége

La­rion Zo­é­nak nincs is mit ta­kar­gat­nia, hi­szen tö­ké­le­tes az alakja.

La­rion Zo­é­nak nincs is mit ta­kar­gat­nia, hi­szen tö­ké­le­tes az alakja. Büszke is rá Mül­ler At­tila, a férje.

Így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

Mindenkit lenyűgözött, így nézett ki Katalin hercegné a szülés után

Ki­fo­gás­ta­la­nul né­zett ki.

A her­cegné min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul tel­je­síti ural­ko­dói fel­ada­tait, most sem volt ez más­képp.

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

A fi­a­tal szép­ség be­val­lotta, hogy nehéz erről ér­zel­mek nél­kül be­szél­nie, azok ugyanis még min­dig jelen van­nak.

Épp csak megszületett, de máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Épp csak megszületett, de máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték.

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték, de most már a ra­jon­gók is örül­het­nek.

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

A her­cegné hétfő dél­ben adott éle­tet leg­fi­a­ta­labb gyer­me­ké­nek, egy kisfi­ú­nak.

A her­cegné hétfő dél­ben adott éle­tet leg­fi­a­ta­labb gyer­me­ké­nek, egy kisfi­ú­nak.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Bevállalta, melltartó nélkül fotózták le Stohl Lucát

Bevállalta, melltartó nélkül fotózták le Stohl Lucát

Va­dító fotón pózol a csi­nos mű­sor­ve­zető. De vajon mit szól hozzá Stohl Buci?

Va­dító fotón pózol a csi­nos mű­sor­ve­zető. De vajon mit szól hozzá Stohl Buci?

Dopeman frontálisan ütközött egy másik autóval! - Fotók a karambolról

Dopeman frontálisan ütközött egy másik autóval! - Fotók a karambolról

A rend­őr­ség még vizs­gálja a bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Pén­te­ken kór­házba szál­lí­tot­ták a rap­pert, mi­u­tán ka­ram­bo­lo­zott egy másik au­tó­val. Dop­e­man több sú­lyos sé­rü­lést is szen­ve­dett: a lábán össze kel­lett varrni egy sebet és a feje is meg­sé­rült.

Forró ágyjelenet, ezt is bevállalta a TV2 65 éves sztárja

Forró ágyjelenet, ezt is bevállalta a TV2 65 éves sztárja

Egy fi­a­tal, és rend­kí­vül izmos srác volt a part­nere, aki­nek nem kel­lett két­szer mon­dani.

Egy fi­a­tal, és rend­kí­vül izmos srác volt a part­nere, aki­nek nem kel­lett két­szer mon­dani.

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Ala­po­san rá­ijesz­tett a té­vésre.

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul, hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt. Egyik ilyen ki­ro­ha­ná­sá­val jó­ba­rát­ját is ala­po­san meg­ijesz­tette.

Háromgyerekes műsorvezetőnek adná szüzességét Bálint Emese

Háromgyerekes műsorvezetőnek adná szüzességét Bálint Emese

A 28 éves szűz szí­nésznő már 15 éve vár ki­tar­tóan a szőke her­cegre...

A 28 éves szűz szí­nésznő már 15 éve vár ki­tar­tóan a szőke her­cegre...

Iszak Eszti a divat fővárosában mutatta meg, mi van a lába között!

Iszak Eszti a divat fővárosában mutatta meg, mi van a lába között!

A gyö­nyörű mo­dell hosszú comb­ja­i­nak lát­vá­nyá­tól min­den­ki­nek le­esett az álla...

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Erre még nem volt példa...

Ma­jo­ros Péter újabb el­ké­pesztő re­kor­dot dön­tött, erre még nem volt példa a tör­té­ne­lem során...

Fura okból vetkőzött le megint Kim Basinger lánya

Fura okból vetkőzött le megint Kim Basinger lánya

A mo­dell nem sze­reti magán a sok ruhát, de a mos­tani vet­kő­zése me­rő­ben más, mint a ko­ráb­biak.

A mo­dell nem sze­reti magán a sok ruhát, de a mos­tani vet­kő­zése me­rő­ben más, mint a ko­ráb­biak.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Nagy bejelentést tett II. Erzsébet: átengedi a helyét Károlynak

Nagy bejelentést tett II. Erzsébet: átengedi a helyét Károlynak

Ő lehet a Nem­zet­kö­zös­ség ve­ze­tője.

A 92 éves ki­rálynő csü­tör­tö­kön je­len­tette be, hogy fia lehet a Nem­zet­kö­zös­ség kö­vet­kező ve­ze­tője.

Világhírű teniszcsillaggal edzett Rubint Réka

Világhírű teniszcsillaggal edzett Rubint Réka

Ha­tal­mas volt az öröm! Réka Monte Car­ló­ban ta­lál­ko­zott a vi­lág­sztár­ral!

Ha­tal­mas volt az öröm! Réka Monte Car­ló­ban ta­lál­ko­zott a vi­lág­sztár­ral!

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Akár újra is kezd­he­tik a kap­cso­la­tot?

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Ez durva: a minimálbért sem fizeti ki dolgozóinak II. Erzsébet

Ez durva: a minimálbért sem fizeti ki dolgozóinak II. Erzsébet

A Buckin­gham-pa­lo­tába ta­ka­rí­tót ke­res­nek, de a fi­ze­tés miatt biz­to­san nem éri meg vál­lalni a mun­kát.

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

Har­minc éve ve­tet­tek véget a kap­cso­la­tuk­nak.

A szí­nésznő és az ope­ra­éne­kes har­minc éve ve­tet­tek véget a kap­cso­la­tuk­nak, ám ez nem je­lenti azt, hogy gyű­lö­lik egy­mást.

Vadul simogatja magát Tolvai Reni, és videóra is vette

Vadul simogatja magát Tolvai Reni, és videóra is vette

A szexi éne­kesnő lát­vá­nyá­tól fel­rob­bant az in­ter­net. Ezt neked is lát­nod kell!

A szexi éne­kesnő lát­vá­nyá­tól fel­rob­bant az in­ter­net. Ezt neked is lát­nod kell!

Zavarba jöttünk, bikinis fotó készült Keresztes Ildikóról

Zavarba jöttünk, bikinis fotó készült Keresztes Ildikóról

Az arany­­torkú éne­­kesnő Spa­nyol­or­szág­ban pihen. Va­dító fény­ké­pet posz­tolt.

Az arany­­torkú éne­­kesnő Spa­nyol­or­szág­ban pihen. Va­dító fény­ké­pet posz­tolt.

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult...

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül. Még Amb­rus At­tila meg­fon­tolt­sága sem képes vissza­fogni.

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal egy­ál­ta­lán nem fogta vissza magát. Már a her­ceg­nek is üzent.

Ezen most meglepődtünk: Ő a legokosabb magyar énekesnő

Ezen most meglepődtünk: Ő a legokosabb magyar énekesnő

Na nem azért, mert nem néz­tük volna ki be­lőle, de tény, hogy ő nem az a kér­kedő típus. Három dip­lo­má­val áll a szín­pa­don.

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

A ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Az ügy ha­ma­ro­san a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.

Az ügy ha­ma­ro­san a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik, mi­köz­ben senki sem szó­lalt meg a másik ol­da­lá­ról. Egé­szen mos­ta­náig...

Hatalmas fordulat Baukó Éva és Berki Krisztián háborújában!

Hatalmas fordulat Baukó Éva és Berki Krisztián háborújában!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Régen készült ennyi cikis fotó egy sztárrendezvényen

Régen készült ennyi cikis fotó egy sztárrendezvényen

Eva Lon­go­ria végre meg­kapta a csil­la­gát a Hol­ly­woodi Hí­res­sé­gek Sé­tá­nyán, de nem ez volt a leg­ér­de­ke­sebb.

Eva Lon­go­ria végre meg­kapta a csil­la­gát a Hol­ly­woodi Hí­res­sé­gek Sé­tá­nyán, de nem ez volt a leg­ér­de­ke­sebb.

Ilyen nincs, bevált a színésznő merész jóslata Meghan Markle-ről

Ilyen nincs, bevált a színésznő merész jóslata Meghan Markle-ről

Ko­ráb­ban is sej­teni le­he­tett: Meg­han egy­szer a ki­rá­lyi csa­lád tagja lesz.

Egyre töb­ben áll­nak elő, akik arról szá­mol­nak be, hogy sej­teni le­he­tett: Meg­han Markle egy­szer a ki­rá­lyi csa­lád tagja lesz.

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

A Nagy Duett leg­meg­hök­ken­tőbb pá­rosa, Mar­cel­l­ina és Pum­ped Gabó már az első élő show-ban ke­mény kri­ti­ká­kat ka­pott. A le­gen­dás Mr. Sa­xo­beat című dalt adták elő, de min­den igye­ke­ze­tük el­le­nére az utolsó he­lyen vé­gez­tek.

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát.

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után.

Ez most tényleg durva! Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Ez most tényleg durva! Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit, ezért gyak­ran ext­rém vi­se­le­te­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met!

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit, ezért gyak­ran ext­rém vi­se­le­te­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met!

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte Diana két fiát, és a fi­a­ta­lab­bat ta­lálta jobb­nak, pedig eddig más­hogy gon­dol­tuk.

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte Diana két fiát, és a fi­a­ta­lab­bat ta­lálta jobb­nak, pedig eddig más­hogy gon­dol­tuk.

Ebbe belepirulsz: szétnyílt köntösben pózol a szuperszexi Baukó Éva

Ebbe belepirulsz: szétnyílt köntösben pózol a szuperszexi Baukó Éva

A csi­nos tévés be­vál­la­lós képet posz­tolt. Tö­ké­le­tes ido­mait ez­út­tal alig ta­karja va­lami.

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Még az is lehet, hogy há­zas­ság­gal egye­sül két mu­la­tós fa­mí­lia...

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Kínos felvételek kerültek elő Beyoncéról, ebből nem magyarázza ki magát

Kínos felvételek kerültek elő Beyoncéról, ebből nem magyarázza ki magát

Az éne­kesnő vic­ce­se­ket mon­dott.

Az éne­kesnő va­ló­szí­nű­leg nem túl büszke a 17 évvel ez­előtti in­ter­júra.

Titkos meglepetés az esküvőn, még Harry herceg sem sejt semmit

Titkos meglepetés az esküvőn, még Harry herceg sem sejt semmit

Meg­han Markle és Harry her­ceg kö­zelgő es­kü­vője egyre kö­ze­lebb van.

Meg­han Markle és Harry her­ceg kö­zelgő es­kü­vő­jé­ről már igen sok rész­le­tet kö­zöl­tek a nyil­vá­nos­ság­gal, de van, amit az utolsó pil­la­na­tig tit­kolni fog­nak.

Ettől a monitorod is elolvad: őrjítő képet lőtt magáról Mihalik Enikő

Ettől a monitorod is elolvad: őrjítő képet lőtt magáról Mihalik Enikő

A dögös mo­dell sel­lő­ként ve­tette vízbe magát, hogy meg­mu­tassa: még min­dig ki­rob­banó for­má­ban van!

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Hiába várt a part­ne­rére.

Az egy­kori play­mate hiába várt a part­ne­rére, az nem ment el a meg­be­szélt ta­lál­ko­zóra, csak egy le­ve­let kül­dött maga he­lyett.

Most közölték: tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű színész

Most közölték: tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű színész

Gyá­szol a film­vi­lág. A mű­vészt kar­ri­erje során három Emmy-díjra is je­löl­ték.

Nem bírta tovább, orvosi segítséget kért a népszerű magyar énekesnő

Nem bírta tovább, orvosi segítséget kért a népszerű magyar énekesnő

Na­gyon rit­kán beteg Lola, de most egy hete nem bír ki­lá­balni to­rok­gyul­la­dá­sá­ból.

Elképesztő féktelenség, ezt sosem gondoltad volna Nicolas Cage-ről

Elképesztő féktelenség, ezt sosem gondoltad volna Nicolas Cage-ről

Nem csoda, hogy ro­ham­tem­pó­ban tűnt el a pénz a szí­nész szám­lá­já­ról.

Nem csoda, hogy ro­ham­tem­pó­ban tűnt el a pénz a szí­nész szám­lá­já­ról.

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

A ma­gyar sztár fel­éne­kelte Elvis egyik el­fe­le­dett dalát, a vég­ered­ményt ha­ma­ro­san Pris­cilla Pres­ley is hall­hatja.

Hitted volna? Életet mentett Justin Bieber...

Hitted volna? Életet mentett Justin Bieber...

Az eddig bot­rány­hős­ként is­mert pop­sztár nem hagyta szó nél­kül, hogy egy férfi foj­to­gatni kez­dett egy nőt.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar szépségkirálynő

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar szépségkirálynő

A gyö­nyörű fi­a­tal lá­nyért ag­gód­nak ra­jon­gói...

A gyö­nyörű fi­a­tal lá­nyért ag­gód­nak ra­jon­gói, mi­u­tán ala­po­san rájuk ijesz­tett egy rej­té­lyes be­je­len­tés­sel.

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Min­den mű­tétre váró ember rém­ál­mát élte meg az éne­kesnő. Most be­szélt a ször­nyű­ség­ről elő­ször.

Min­den mű­tétre váró ember rém­ál­mát élte meg az éne­kesnő. Most be­szélt a ször­nyű­ség­ről elő­ször.

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell él­vezi az idei ta­vaszt, szexi fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit, akik imád­ják az új képét.

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

Kiborította férjét a TV2 sztárja, kiderültek a részletek!

Pedig nem is annyira ször­nyű benne.

A ba­lett­mű­vész most olyas­mit csi­nál, ami­től hit­vese min­dig óva in­tette, de ki­de­rült, annyira nem is ször­nyű benne.

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

Az el­múlt évek­ben nem volt túl sze­ren­csés a sze­re­lem­ben.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője az el­múlt évek­ben nem volt túl sze­ren­csés a sze­re­lem­ben, min­dig hozzá nem illő párt vá­lasz­tott.