SZTÁR

FÜLES

Kitálalt a szomszéd: Kipakolta volt neje Som Lajos otthonát!

Kitálalt a szomszéd: Kipakolta volt neje Som Lajos otthonát!

Gyá­szos a han­gu­lat...

Az el­hunyt ze­nész szom­szédja arról me­sélt la­punk­nak, mi­lyen a han­gu­lat a la­kó­ház­ban Som ha­lála óta.

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség, hogy tör­té­nik va­lami, ami azon­nali be­avat­ko­zást kíván.

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Gundel Takács Gábor váratlan örömhírt jelentett be - mindenki gratulál!

Gundel Takács Gábor váratlan örömhírt jelentett be - mindenki gratulál!

Jól indul a hét­vége. A TV2 emb­le­ma­ti­kus arca a csa­tor­nán ke­resz­tül egy köz­le­mény­ben tu­datta a vi­lág­gal, mit hoz a jövő.

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Az eg­zo­ti­kus in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal.

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Ilyen egy­sze­rűen nincs! A rend­őrök azon­nal in­téz­ked­tek.

Ilyen egy­sze­rűen nincs! A rend­őrök azon­nal in­téz­ked­tek.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Ambrus Attila nem nyugszik, ismét beszólt Tvrtkónak!

Ambrus Attila nem nyugszik, ismét beszólt Tvrtkónak!

Az egy­kori rabló és a mű­sor­ve­zető az ATV keddi adá­sá­ban vi­tat­koz­tak össze, a ha­rag­juk azóta sem csi­tult.

Az egy­kori rabló és a mű­sor­ve­zető az ATV keddi adá­sá­ban vi­tat­koz­tak össze, a ha­rag­juk azóta sem csi­tult.

Titkolózik a kórház: életéért küzd a vílághírű rendező

Titkolózik a kórház: életéért küzd a vílághírű rendező

Több órás fej­mű­té­ten esett át.

Több órás fej­mű­té­ten esett át az Oscar-díjas Jirí Men­zel, aki je­len­leg is mes­ter­sé­ges kó­má­ban fek­szik.

Stohl András drámája: kiderült, kivel nem töltheti együtt a karácsonyt!

Stohl András drámája: kiderült, kivel nem töltheti együtt a karácsonyt!

A szí­nész re­méli, hogy a gyer­me­kei az új csa­ládi fel­ál­lás­ban is ma­ra­dék­ta­la­nul bol­do­gok.

Képtelen beszélni, megnémult Orosz Barbara!

Képtelen beszélni, megnémult Orosz Barbara!

A szőke szép­ség­gel ko­ráb­ban so­ha­sem tör­tént ha­sonló, de most nem tud meg­szó­lalni.

A szőke szép­ség­gel ko­ráb­ban so­ha­sem tör­tént ha­sonló, de most nem tud meg­szó­lalni.

Újabb botrány alakul: nyilvánosságra került az énekes szörnyű titka

Újabb botrány alakul: nyilvánosságra került az énekes szörnyű titka

Ra­jon­gói sosem gon­dol­ták volna, hogy ilyes­mire képes lehet.

A ki­lenc­ve­nes évek szép­fi­ú­já­ról ra­jon­gói sosem gon­dol­ták volna, hogy ilyes­mire képes lehet.

Hatalmas vérömleny lett a műsorvezető farizmában

Hatalmas vérömleny lett a tévés farizmában

A tévés hálás a sors­nak.

A mű­sor­ve­zető már sok­kal job­ban van, és ahe­lyett, hogy ha­ra­gudna, in­kább hálás a sors­nak, ami­ért nem lett na­gyobb baja. Ta­nult az eset­ből.

Kényszerből lemondott gyermekéről a magyar sztáranyuka

Megrázó titok: kényszerből lemondott gyermekéről a magyar sztáranyuka

Élete egyik leg­sö­té­tebb kor­sza­ká­ról val­lott ken­dő­zet­le­nül a hí­res­ség.

Retteghet, halálosan megfenyegették Ewan McGregort

Retteghet, halálosan megfenyegették Ewan McGregort

Úgy tűnik, a szí­nész új sze­rel­mé­nek exe nem iga­zán örül a ro­mánc­nak. Vajon tény­leg van oka félni?

Úgy tűnik, a szí­nész új sze­rel­mé­nek exe nem iga­zán örül a ro­mánc­nak. Nyíl­tan üzent a Tra­ins­pot­ting, a Star Wars és a Mo­u­lin Rouge! fil­mek sztár­já­nak... A sú­lyos sza­vak csak egy fel­fo­ko­zott ér­zelmi ál­la­po­tot tük­röz­tek vagy tény­leg van oka fél­nie a szí­nész­nek?

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Egyes 65 év fe­letti nyug­dí­ja­sok, akik ki­emel­kedő élet­pá­lyát fu­tot­tak be, élet­hosszig tartó jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek.

Végre meg­van a kiút a nyo­morgó mű­vé­szek szá­mára! Az em­be­ri­erő­for­rás-mi­nisz­ter, Balog Zol­tán tör­vény­ja­vas­lata sze­rint, azok a 65 év fe­letti nyug­dí­ja­sok, akik ki­emel­kedő élet­pá­lyát fu­tot­tak be, élet­hosszig tartó jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek.

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Az Édes Élet egy­kori sztárja je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik, még min­dig ágy­hoz van kötve.

Az Édes Élet egy­kori sztárja je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik, még min­dig ágy­hoz van kötve.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul fo­gal­muk sem volt...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Férfimunkától izmosodik Papadimitriu Athina!

Férfimunkától izmosodik Papadimitriu Athina!

Nem veti meg a ke­mény mun­kát!

A szí­nésznő két év­ti­zede in­tett bú­csút a fő­vá­ros­nak, azóta a fes­tői szép­ségű Ta­hi­tót­fa­lu­ban él. Nem veti meg a ke­mény mun­kát!

Eldőlt Eszenyi Enikő sorsa!

Eldőlt Eszenyi Enikő sorsa!

Tar­lós Ist­ván pol­gár­mes­ter nyi­lat­ko­zott a Víg­szín­ház a jö­vő­jé­ről.

Tar­lós Ist­ván pol­gár­mes­ter nyi­lat­ko­zott a Víg­szín­ház igaz­ga­tó­já­nak jö­vő­jé­ről.

Rendőrségi feljelentést tett Molnár Anikó: Körözik az elkövetőt!

Rendőrségi feljelentést tett Molnár Anikó: Körözik az elkövetőt!

Vég­leg be­telt a pohár! Anikó ki­ké­szült! Nem volt más meg­ol­dás, mu­száj volt a rend­őr­ség se­gít­sé­gét kérni!

Vég­leg be­telt a pohár! Anikó ki­ké­szült! Nem volt más meg­ol­dás...

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Mégsem tüdőrák: Hasüregi daganatot találtak Székhelyi József testében!

Egye­lőre még bi­zony­ta­lan, me­lyik szer­vét tá­madta meg a be­teg­ség a szí­nész­nek.

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája!

Saját egész­sé­gét koc­káz­tatta!

A nagy­be­teg ze­nész saját egész­sé­gét is koc­káz­tatta azért, hogy végső bú­csút ve­hes­sen ba­rát­já­tól! A kór­ház­ból a te­me­tésre si­e­tett!

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Vajon ki ho­zott ek­kora ál­do­za­tot a bot­rá­nyos szí­né­szért?

Vajon ki ho­zott ek­kora ál­do­za­tot a bot­rá­nyos szí­né­szért?

Itt az év színházi botránya: Eszenyi Enikő óriási bajba került

Itt az év színházi botránya: Eszenyi Enikő óriási bajba került

A fo­lyo­sói plety­kák sze­rint már meg is van az utódja...

A fo­lyo­sói plety­kák sze­rint már meg is van az utódja...

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

Vallott a pornós, durva dolog derült ki Matthew Perryről

Végre meg­törte a csen­det.

A 27 éves bom­bázó hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Szé­pen ki­tá­lalt a szí­nész­ről, aki mel­les­leg egy­kor a ked­vese volt.

Szomorú hírt jelentett be a sztárszínész

Szomorú hírt jelentett be a sztárszínész: nem forgat többé

A 77 éves élő le­genda vissza­vo­nul a fil­me­zés­től.

A 77 éves élő le­genda min­den ide­jét beteg fe­le­sége ápo­lá­sá­nak szen­teli - a nőt egy kór­ház­ban mér­gez­ték meg.

Bezúzatja a róla írt leleplező könyvet a leszbikus magyar színésznő!

Bezúzatja a róla írt leleplező könyvet a leszbikus magyar színésznő!

A könyv szer­zője meg­döb­bentő ál­lí­tá­so­kat tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A könyv szer­zője, a szí­nésznő egy­kori sze­re­tője meg­döb­bentő ál­lí­tá­so­kat tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

A bajba ju­tott show­man már csak a bí­ró­ság dön­té­sé­ben bíz­hat. De vajon mit szól ehhez Eve­lin?

Óriási botrány tört ki Som Lajos temetése miatt

Óriási botrány tört ki Som Lajos temetése miatt

Már soha nem csi­tul el a vi­szály?

Min­denki mást tu­dott az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész te­me­té­sé­ről. Talán már soha nem csi­tul el a csa­ládi vi­szály?

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Egy hozzá igen­csak közel álló, egy­kori al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla!

Egy hozzá igen­csak közel álló, egy­kori al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla!

Kitálalt a pszichiátriai dolgozó BB Évi állapotáról!

Kitálalt a pszichiátriai dolgozó BB Évi állapotáról!

Bent­la­ká­sos szo­ci­á­lis ott­hon­ban éli min­den­nap­jait Évi, aki nincs túl jól mos­ta­ná­ban! Ezt egy pszi­chi­át­riai dol­go­zó­tól tud­tuk meg.

Bent­la­ká­sos szo­ci­á­lis ott­hon­ban éli min­den­nap­jait Évi, aki nincs túl jól mos­ta­ná­ban! Ezt egy pszi­chi­át­riai dol­go­zó­tól tud­tuk meg.

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok.

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

Nagy a baj: Orvosok kezelik Medveczky Ilonát!

Nagy a baj: Orvosok kezelik Medveczky Ilonát!

Kel­le­met­le­nek a tü­ne­tei!

A tánc­mű­vésznő na­gyon rossz ál­la­pot­ban van! Bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban, de bor­zasz­tóan kel­le­met­le­nek a tü­ne­tei!

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Életéért könyörgött: Brutális dolgot műveltek a magyar színésznővel

Pár­já­val volt kül­föl­dön a ma­gyar szí­nésznő, ám az uta­zás hát­bor­zon­gató véget ért. Rend­őrt kel­lett hívni!

Elárulta a lánya: Így használják ki legtöbbször Stohl Andrást

Elárulta a lánya: Így használják ki legtöbbször Stohl Andrást

Félti édes­ap­ját Stohl Luca, ugyanis sze­rinte sokan ki­hasz­nál­ják. El­árulta a szí­nész leg­rosszabb tu­laj­don­sá­gát is!

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie...

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie, de el­mon­dása sze­rint nem tart olyan sza­kasz­ban az élete, hogy ki­te­gye magát a hosszú lá­ba­do­zási idő­szak­nak!

Szandi balesetet szenvedett!

Szandi balesetet szenvedett!

A Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be, hogy térd­sza­lag­sza­ka­dása van.

A Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be, hogy rész­le­ges térd­sza­lag­sza­ka­dása van. Man­kót is ka­pott.

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben! Úgy tűnik, még hosszú éve­kig tart­hat a kel­le­met­len pe­res­ke­dés!

Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben! Hosszú éve­kig tart­hat a kel­le­met­len pe­res­ke­dés!

Ez durva, szexuálisan zaklatta nevelt lányát Nicki Minaj testvére

Ez durva, szexuálisan zaklatta nevelt lányát Nicki Minaj testvére

A be­te­ges vágy­tól fű­tött férfit saját sper­mája buk­tatta le. Ször­nyű, mit mű­velt.

A be­te­ges vágy­tól fű­tött férfit saját sper­mája buk­tatta le. Ször­nyű, mit mű­velt.

Kitálalt az áldozat bizalmasa: Újabb színész keveredett szexbotrányba

Kitálalt az áldozat bizalmasa: Újabb színész keveredett szexbotrányba

Ál­lí­tó­lag le­fe­küdt még 19 éve­sen egy akkor 13 éves fi­ú­val, film­for­ga­tás köz­ben.

Megrázó vallomás: Ez történt Aradszky László mobiltelefonjával!

Megrázó vallomás: Ez történt Aradszky László mobiltelefonjával!

Az el­hunyt éne­kes öz­ve­gye el­mondta la­punk­nak, mi lett a sorsa annak a mo­bil­te­le­fon­nak, amit Aradszky László hasz­nált.

Összevarrták Németh Kristóf fejét! Mikor fizet a biztosító?

Összevarrták Németh Kristóf fejét! Mikor fizet a biztosító?

Szü­le­tés­napja előtt érte a fáj­dal­mas bal­eset a szí­nészt, aki egy kül­földi kór­ház­ban, saját pén­zén gyó­gyít­tatta magát.

Szü­le­tés­napja előtt érte a fáj­dal­mas bal­eset a szí­nészt, aki egy kül­földi kór­ház­ban, saját pén­zén gyó­gyít­tatta magát. Fel­me­rült a plasz­ti­káz­ta­tás le­he­tő­sége!

Balázs Klári vallomása: Így próbálom meggyógyítani a férjem!

Balázs Klári vallomása: Így próbálom meggyógyítani a férjem!

Gyuri bá­csit le­dön­tötte a be­teg­ség a lá­bá­ról!

Gyuri bá­csit le­dön­tötte a be­teg­ség a lá­bá­ról!

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

In­jek­ciót ka­pott!

A gyö­nyörű szí­nésznő in­jek­ciót ka­pott! Már sok­kal na­gyobb biz­ton­ság­ban érzi magát! El­árulta, miért volt erre szük­ség!

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

Drasztikus változás Deák Bill Gyula állapotában!

Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

A le­gen­dás blues­éne­kes döb­be­ne­te­sen meg­vál­to­zott! El­árulta, mi ennek az oka! Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

A Kúria meg­hozta íté­le­tét Gás­pár Győző va­gyo­no­so­dá­sá­nak ügyé­ben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

A Kúria meg­hozta íté­le­tét Gás­pár Győző va­gyo­no­so­dá­sá­nak ügyé­ben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

Váratlan fordulat: Gyógytornász kezeli Kulka Jánost. Mégsem épült fel?

Váratlan fordulat: Gyógytornász kezeli Kulka Jánost. Mégsem épült fel?

Ta­valy áp­ri­lis­ban ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust a szí­nész.

Ta­valy áp­ri­lis­ban ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust a szí­nész. Hosszú ideig be­szélni sem tu­dott, a moz­gá­sá­val is nagy gon­dok vol­tak!

Komoly lépésre szánta el magát, kés alá feküdt a sztáranyuka

Komoly lépésre szánta el magát, kés alá feküdt a sztáranyuka

Egyre több meg­jegy­zést ka­pott az alak­jára, és mo­zogni is egyre ne­he­zeb­ben tu­dott.

Egyre több meg­jegy­zést ka­pott az alak­jára, és mo­zogni is egyre ne­he­zeb­ben tu­dott.

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

Hatalmas örömhír: Babát vár a magyar luxusfeleség

A re­a­li­tysz­tár kisfiút vár...

Vi­vien és ked­vese már egy ideje ter­vez­get­ték, hogy újabb közös gyer­me­ket vál­lal­nak. A re­a­li­tysz­tár kisfiút hord a szíve alatt.

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Az éne­kes és té­vé­show-sze­replő megint szé­gyen­lis­tára ke­rült. Mi tit­kol­ni­va­lója lehet még?

Brutális sérülés, szörnyű baleset érte a TV2 fiatal sztárját

Brutális sérülés, szörnyű baleset érte a TV2 fiatal sztárját

Sok­kos ál­la­potba ke­rült a fáj­da­lom­tól.

Sok­kos ál­la­potba ke­rült a fáj­da­lom­tól.

Óriási botrányba keveredett Nótár Mary, teljesen kikészült

Óriási botrányba keveredett Nótár Mary, teljesen kikészült

Bár az éne­kesnő nem sze­re­tett volna nyi­lat­kozni, ügy­védje meg­törte a csen­det.

Lesifotósok buktatták le: megcsalta a feleségét a műsorvezető

Lesifotósok buktatták le: megcsalta a feleségét a műsorvezető

Az 51 éves mű­sor­ve­ze­tőt egy 32 éves nővel kap­ták len­cse­végre.

Az 51 éves mű­sor­ve­ze­tőt egy 32 éves nővel kap­ták len­cse­végre.

"Felfedezheted a testem" - újabb színészt vádolnak szexuális zaklatással

"Felfedezheted a testem" - újabb színészt vádolnak szexuális zaklatással

Eddig két nő je­lent­ke­zett, aki­ket fi­a­tal ko­ruk­ban a szí­nész­le­genda Dus­tin Hoff­man kör­nyé­ke­zett meg - egyre dagad a bot­rány.

Koncertjén békülne Kovács Katival Zalatnay

Koncertjén békülne Kovács Katival Zalatnay

Az éne­kes­nők kö­zött fa­gyos a vi­szony.

A két éne­kesnő kö­zött azóta fa­gyos a vi­szony, hogy Cinit 2004-ben három év bör­tönre ítél­ték csa­lás miatt. Az éne­kesnő most a szín­pa­don bé­külne.

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes őszin­tén kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

Budapest szégyene: Romokban Básti Lajos egykori villája!

Budapest szégyene: Romokban Básti Lajos egykori villája!

Ször­nyű ál­la­pot­ban van az el­hunyt szí­nész­le­genda egy­kori ott­hona! Meg­tud­tuk, ki ezért a fe­le­lős!

Ször­nyű ál­la­pot­ban van az el­hunyt szí­nész­le­genda egy­kori ott­hona! Meg­tud­tuk, ki ezért a fe­le­lős!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be...

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be egy Pest kör­nyéki óvo­dába Ka­pócs Zsóka, hogy meg­lepje a gye­re­ke­ket...

Kitálalt az özvegy: Ezért halhatott meg Aradszky László!

Kitálalt az özvegy: Ezért halhatott meg Aradszky László!

Ren­ge­teg ve­szélyt rejt ma­gá­ban, ha egyik perc­ről a má­sikra vál­toz­ta­tunk élet­mó­dun­kon.

Ren­ge­teg ve­szélyt rejt ma­gá­ban, ha egyik perc­ről a má­sikra vál­toz­ta­tunk élet­mó­dun­kon. Aradszky László öz­ve­gye is azt gon­dolja: férje meg­ter­hel­hette szer­ve­ze­tét, ami­kor hir­te­len fel­ha­gyott káros szen­ve­dé­lye­i­vel.

Elszakítja munkája kisfiától Claudiát: Videotelefonon látja majd!

Elszakítja munkája kisfiától Claudiát: Videotelefonon látja majd!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője új mű­sort ka­pott! Nél­kü­löz­nie kell cse­me­téit...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője új mű­sort ka­pott! Nél­kü­löz­nie kell cse­me­téit...

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett...

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló! Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj!

Öngyilkos akart lenni Koncz Gábor!

Öngyilkos akart lenni Koncz Gábor!

A 79 éves mű­vész­nek olyan fáj­dal­mai vol­tak, hogy meg­for­dult a fe­jé­ben: véget vet éle­té­nek! Na­gyon szen­ve­dett!

A 79 éves mű­vész­nek olyan fáj­dal­mai vol­tak, hogy meg­for­dult a fe­jé­ben: véget vet éle­té­nek! Na­gyon szen­ve­dett!

Megrendítő vallomás: eltitkolt lányáról mesélt a magyar sztár

Megrendítő vallomás: eltitkolt lányáról mesélt a magyar sztár

A szí­nész rit­kán mesél ma­gán­éle­té­ről, így min­den­kit meg­döb­ben­tett a hír: három fia mel­lett van egy örökbe fo­ga­dott kis­lá­nya is!

A szí­nész rit­kán mesél ma­gán­éle­té­ről, így min­den­kit meg­döb­ben­tett a hír: három fia mel­lett van egy örökbe fo­ga­dott kis­lá­nya is!

Botrány Aradszky temetésén, Karda Bea reagált a vádakra

Botrány Aradszky temetésén, Karda Bea reagált a vádakra

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Az éne­kesnő miatt ki­ala­kult kínos köz­já­ték mé­lyen fel­há­bo­rí­totta a gyá­szo­ló­kat, Bea ezért úgy dön­tött, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

Most kaptuk a hírt: megbüntették Stohl Andrást a rendőrök

Most kaptuk a hírt: megbüntették Stohl Andrást a rendőrök

Bu­da­pes­ten el­len­őriz­ték a rend­őrök.

A szí­nészt szom­bat este Bu­da­pes­ten el­len­őriz­ték a rend­őrök.

Nem titkolja tovább: 40 évesen anya lesz Szamosi Zsófia

Nem titkolja tovább: 40 évesen anya lesz Szamosi Zsófia

Ha­tal­mas po­cak­kal je­lent meg.

Ha­tal­mas po­cak­kal je­lent meg a pre­mi­e­ren.

Aradszky László temetése: Döbbenetes titok derült ki a lelkészről!

Aradszky László temetése: Döbbenetes titok derült ki a lelkészről!

Meg­ható csa­ládi szálra buk­kant a Ri­post! Meg­ta­lál­tuk a lel­készt, aki szom­ba­ton el­bú­csúz­tatja majd Aradszky Lász­lót.

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről!

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről!

Lemondta fellépéseit L.L. Junior, ez az oka

Lemondta fellépéseit L.L. Junior, ez az oka

A nép­szerű ze­nész és ked­vese a kö­zel­jö­vő­ben el­hagy­ják Ma­gyar­or­szá­got.

A nép­szerű ze­nész és ked­vese a kö­zel­jö­vő­ben el­hagy­ják Ma­gyar­or­szá­got.

Családi titok: Rokona temeti el a bazilikában Aradszky Lászlót!

Családi titok: Rokona temeti el a bazilikában Aradszky Lászlót!

Meg­ható csa­ládi szálra buk­kant a Ri­post! Meg­ta­lál­tuk a lel­készt, aki szom­ba­ton el­bú­csúz­tatja Aradszky Lász­lót.

Fordulat Törőcsik Mari állapotában!

Fordulat Törőcsik Mari állapotában!

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki csa­ládja a szí­nésznő ál­la­po­tá­ról, és azt ígé­rik: ezen­túl is fo­lya­ma­to­san tá­jé­koz­tat­ják majd a köz­vé­le­ményt.

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki csa­ládja a szí­nésznő ál­la­po­tá­ról, és azt ígé­rik: ezen­túl is fo­lya­ma­to­san tá­jé­koz­tat­ják majd a köz­vé­le­ményt.

Lerobbant Pécsi Ildikó: Nagyon beteg vagyok!

Lerobbant Pécsi Ildikó: Nagyon beteg vagyok!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt na­gyon meg­vi­se­lik a hosszú évek óta tartó csa­ládi bot­rá­nyok! Újabb be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt na­gyon meg­vi­se­lik a hosszú évek óta tartó csa­ládi bot­rá­nyok! Újabb be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét!

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Ma min­den el­dől­het.

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát, aki éppen az ő meg­ve­rése miatt van elő­ze­tes­ben. Ma min­den el­dől­het.

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Magánéleti dráma: Szakított vőlegényével Dér Heni!

Itt tény­leg nem lesz es­küvő!

Az éne­kesnő is­me­rőse arról szá­molt be la­punk­nak: vő­le­gé­nyé­vel ismét sza­kí­tot­tak. Úgy tűnik, itt tény­leg nem lesz es­küvő!

Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati!

Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati!

Hi­he­tet­len, hogy az éne­kesnő már 73 éves! El­árulta, hogy tartja fit­ten és egész­sé­ge­sen magát!

Hi­he­tet­len, hogy az éne­kesnő már 73 éves! El­árulta, hogy tartja fit­ten és egész­sé­ge­sen magát!