SZTÁR

FÜLES

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

Min­dent el tu­dott tün­tetni gyil­kos.

Le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, akit a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­ta­nak, ám ő hall­gat. Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni az el­kö­vető.

Szteroidokkal segít az orvos Détár Enikőn!

Szteroidokkal segít az orvos Détár Enikőn!

Détár Enikő a kö­zel­múlt­ban két térd­mű­té­ten is át­esett.

Détár Enikő a kö­zel­múlt­ban két térd­mű­té­ten is át­esett, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Lehull a lepel! Ez a lány Young G új barátnője!

Lehull a lepel! Ez a lány Young G új barátnője!

Pár napja de­rült ki, hogy meg­rom­lott az egy­kori va­ló­ság­show-sztár és fe­le­sége kap­cso­lata. A rap­per már el is köl­tö­zött ott­hon­ról. A Ri­post meg­tudta, kibe sze­re­tett bele!

Pár napja de­rült ki, hogy meg­rom­lott az egy­kori va­ló­ság­show-sztár és fe­le­sége kap­cso­lata. A Ri­post meg­tudta, kibe sze­re­tett bele!

Törőcsik Mari lebuktatta magát, nagybetegen is kocsmázik

Törőcsik Mari lebuktatta magát, nagybetegen is kocsmázik

A Nem­zet Szí­né­sze még lá­ba­do­zik ve­lemi ott­ho­ná­ban, de így is gya­kori ven­dége a Pittyes nevű ivó­nak.

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

Bevallotta Bodrogi Gyula: Már csak egy dolog miatt áll színpadra!

A Nem­zet Szí­né­szén egy­ál­ta­lán nem lát­szik a fá­radt­ság, a ki­me­rült­ség.

Katalint másolja majd az esküvőjén Meghan Markle?

Katalint másolja majd az esküvőjén Meghan Markle?

A fo­ga­dó­iro­dák sze­rint meg­van, hogy ki ter­vezi Harry her­ceg sze­rel­mé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját.

A fo­ga­dó­iro­dák sze­rint meg­van, hogy ki ter­vezi Harry her­ceg sze­rel­mé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Titkos üzenet Aradszky László temetésén! Ezt üzenték a liliomok!

Titkos üzenet Aradszky László temetésén! Ezt üzenték a liliomok!

A tánc­dal­éne­kes te­me­té­sén sár­ga­li­li­o­mok lep­ték el a Ba­zi­li­kát! Most az is ki­de­rült, hogy mi volt az oka!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott! Norbi mos­tan­tól öl­töny­ben jár fit­nesz­ruha he­lyett, hi­szen sze­retne a csa­lád­já­val több időt töl­teni!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott! Norbi mos­tan­tól öl­töny­ben jár fit­nesz­ruha he­lyett!

Reagált az új szerelemről szóló pletykákra Hódi Pamela!

Reagált az új szerelemről szóló pletykákra Hódi Pamela!

A hí­res­ség újab­ban fel­tű­nően bol­dog.

A hí­res­ség újab­ban fel­tű­nően bol­dog, így sokak fe­jé­ben meg­for­dult a gon­do­lat, hogy eset­leg új párja van.

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

A 68 éves szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pon­to­san tudja, mi­lyen lag­zit sze­retne! Sem­mit sem bíz a vé­let­lenre, min­dent gon­do­san meg­ter­vez!

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg!

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg! Nagy volt az iz­ga­lom a pro­duk­ció előtt!

Itt a teljes igazság, előkerült Diana hercegnő titkos levelezése

Itt a teljes igazság, előkerült Diana hercegnő titkos levelezése

Ez a bi­zo­nyí­ték alap­ja­i­ban vál­toz­tatja meg a róla ki­ala­kult képet.

Ez a bi­zo­nyí­ték alap­ja­i­ban vál­toz­tatja meg az 1997-ben el­hunyt her­ceg­nő­ről ki­ala­kult képet.

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Éve­ken át fe­kete bá­rány­ként te­kin­tett rá a Jack­son-csa­lád, most úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Itt az első fotó a világhírű magyar zenész születendő unokájáról

Az or­go­na­vir­tuóz fi­a­ta­lab­bik gyer­meke ha­ma­ro­san édes­apa lesz. Ba­rát­nője már meg is mu­tatta a po­cak­la­kót.

Nagy bajban az egykori James Bond, börtönbe kerülhet a híres színész

Nagy bajban az egykori James Bond, börtönbe kerülhet a híres színész

Ha­tal­mas bot­rányt rob­ban­tott ki egy ko­rábbi rek­lám­mal, de ál­lí­tása sze­rint nem tudta, hogy tör­vény­te­len dol­got tesz.

Az Operettszínház primadonnája megsérült a Kékszakáll próbáján

Az Operettszínház primadonnája megsérült a Kékszakáll próbáján

Min­denki na­gyon meg­ijedt, ami­kor az egyik nagy­szín­padi pró­bán meg­sé­rült a szí­nésznő lába.

Bejelentette, kivonul a médiából Alekosz!

Bejelentette, kivonul a médiából Alekosz!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ko­moly dön­tést ho­zott, a jö­vő­ben sen­ki­nek nem kíván nyi­lat­kozni. A köz­le­ményt a Fa­ce­book-ol­da­lán tette közzé.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ko­moly dön­tést ho­zott, a jö­vő­ben sen­ki­nek nem kíván nyi­lat­kozni.

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt volt a te­me­tés...

Ke­re­ken egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi az oka ennek!

Most érkezett: Azonnal kórházba kellett szállítani a magyar színészt

Most érkezett: Azonnal kórházba kellett szállítani a magyar színészt

Ba­le­se­tet szen­ve­dett és kór­házba ke­rült a 80 éves le­genda, akire az or­vo­so­kon kívül fe­le­sége is vi­gyáz.

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van. 13 gyer­mek­mo­lesz­tási ügy­ben gya­nú­sít­ják...

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van. 13 gyer­mek­mo­lesz­tási ügy­ben gya­nú­sít­ják...

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötötték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötötték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő szo­kat­lan ka­land­já­ról me­sélt!

A nép­szerű éne­kesnő szo­kat­lan fe­dél­zeti ka­land­já­ról me­sélt!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

A te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Más ember lett MÁZS: Már nem szeret belenézni a tükörbe!

Más ember lett MÁZS: Már nem szeret belenézni a tükörbe!

Az Ope­rett­szín­ház 43 éves sztárja közel 30 éve áll a szín­pa­don, vi­szont úgy érzi, ma már nem ugyanaz az ember, aki régen volt!

Az Ope­rett­szín­ház 43 éves sztárja közel 30 éve áll a szín­pa­don, vi­szont úgy érzi, ma már nem ugyanaz az ember, aki régen volt! Sze­rinte az évek során sokat vál­to­zott a kül­seje és ma már nem sze­ret be­le­nézni a tü­körbe.

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Amb­rus Zol­tán fájó szív­vel tért vissza a szín­padra az Irigy Hón­alj­mi­rigy szom­bat esti kon­cert­jén!

Amb­rus Zol­tán fájó szív­vel tért vissza a szín­padra az Irigy Hón­alj­mi­rigy szom­bat esti kon­cert­jén!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen! Arra sem em­lék­szik, mikor volt utol­jára beteg!

Megható titkot árult el Törőcsik Mariról Bodrogi Gyula!

Megható titkot árult el Törőcsik Mariról Bodrogi Gyula!

Ez iga­zán meg­ható!

A le­gen­dás szí­né­szek ké­szül­nek a nagy ta­lál­ko­zóra, ami jeles napra esik majd! Ez iga­zán meg­ható!

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Nekik drukkoltál?

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Nekik drukkoltál?

Vajon idén ki jut el az Eu­­ro­­ví­­ziós Dal­­fesz­­ti­­vál szín­­pa­­dára?

A Dal első elő­dön­tő­jé­ben ezek az éne­­kes­­nek kap­­tak esélyt arra, hogy to­­vább foly­­tas­­sák a ver­­seny­­zést! Vajon idén ki jut el az Eu­­ro­­ví­­ziós Dal­­fesz­­ti­­vál szín­­pa­­dára?

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét..

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat. Ám ha­ma­ro­san for­du­lat vár­ható az ügy­ben!

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott, ezért két hete meg­mű­töt­ték.

Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott, ezért két hete meg­mű­töt­ték.

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén kelt ki ma­gá­ból...

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén ki­kelt ma­gá­ból, ami­kor egy ra­jon­gója meg­pró­bált hoz­záérni. Hobo meg­ijesz­tette a kö­zön­sé­get, ezért töb­ben ott­hagy­ták az elő­adást.

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva...

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a bí­ró­sági tár­gya­lás, be­idéz­ték a bal­eset oko­zó­ját is.

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Az éne­kesnő vi­sel­ke­dése ki­akasz­totta A Dal című műsor íté­szeit. Újabb zsű­ri­tag mondta el vé­le­mé­nyét!

Pert nyert a bíróságon Cicciolina: Erre senki sem számított!

Pert nyert a bíróságon Cicciolina: Erre senki sem számított!

Jobb lesz, ha min­denki meg­jegyzi: Ilo­ná­val nem jó ujjat húzni! Az ex­por­nós egy­szerre két pert is meg­nyert!

Jobb lesz, ha min­denki meg­jegyzi: Ilo­ná­val nem jó ujjat húzni!

Kitálalt barátja Kulka János állapotáról: Nincs minden rendben!

Kitálalt barátja Kulka János állapotáról: Nincs minden rendben!

A Kos­suth-díjas szí­nész körül nagy a csend! Kö­zeli ba­rátja és kol­lé­gája el­mondta, mi ennek az oka!

Valami furcsa dolog történt Gregor Bernadett szervezetével!

Valami furcsa dolog történt Gregor Bernadett szervezetével!

Még a szí­nésznő is meg­le­pő­dött! Nem tudja mire vélni szer­ve­zete kü­lö­nös re­ak­ci­ó­ját! Bízik benne, egész­sé­ges marad!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról!

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal.

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Nagy rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa...

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett.

Zalatnay odatette magát, hihetetlen őrjöngés az Erkel színházban

Zalatnay odatette magát, hihetetlen őrjöngés az Erkel színházban

Az utóbbi évek­ben szinte csak adós­sá­ga­i­ról szól­tak a hírek, de Cini meg­mu­tatta, hogy még van mit ke­res­nie a mik­ro­fon előtt.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre...

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges a kisfiú! Örö­költe nagy­pa­pája te­het­sé­gét!

Hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges a kisfiú! A gyer­kőc örö­költe nagy­pa­pája te­het­sé­gét!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Re­mél­jük, így ha­ma­rabb si­ke­rül el­fe­lej­te­nie Varga Vik­tort, aki­vel éve­kig élt se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban.

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

A bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Szer­dán a bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

A har­ma­dik vá­lo­ga­tó­ban ezek az éne­kes­nek kap­tak esélyt arra, hogy to­vább foly­tas­sák a ver­seny­zés! Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

A har­ma­dik vá­lo­ga­tó­ban ezek az éne­kes­nek kap­tak esélyt arra, hogy to­vább foly­tas­sák a ver­seny­zés! Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Schell Ju­dit­nak A Dal című műsor köz­ben ment el a hangja!

Schell Ju­dit­nak A Dal című műsor köz­ben ment el a hangja!

Ezért halogatja térdműtétjét Mészáros Árpád Zsolt

Ezért halogatja térdműtétjét Mészáros Árpád Zsolt

A szí­nész­nek nem­rég meg­sé­rült a térde és az or­vo­sai mű­té­tet ja­va­sol­tak, de azóta sem ke­rült sor a be­avat­ko­zásra MÁZS el­fog­lalt­sá­gai miatt.

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Pin­tér Tibor ennyire még nem iz­gult.

Pin­tér Tibor soha annyira még nem iz­gult pre­mier előtt, mint amennyire most, hogy szín­padra vitte a Jimmy-mu­si­calt.

Nagy a baj: összeesett otthonában, kórházba került a világhírű filmes

Nagy a baj: összeesett otthonában, kórházba került a világhírű filmes

A Mar­vel kép­re­gé­nyek le­gen­dás atyja ott­ho­ná­ban lett rosszul, lég­zés- és szív­prob­lé­mák­kal ke­rült kór­házba.

Orvosi beavatkozás miatt újra tanult beszélni a magyar énekes!

Orvosi beavatkozás miatt újra tanult beszélni a magyar énekes!

Jolly Sandro már más­fél éve fog­sza­bály­zót visel. A fáj­da­lom miatt sok­szor be­szélni és éne­kelni sem tu­dott...

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott.

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott. Min­dent és még annál is töb­bet vesz­tet­tek.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per...

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Megtörte a csendet, ezt üzente a kórházból a szívbeteg Boros Lajos

Megtörte a csendet, ezt üzente a kórházból a szívbeteg Boros Lajos

A nép­szerű rá­di­óst hétfő óta vizs­gál­ják az or­vo­sok. Na­gyon bízik benne, hogy meg­ússza a mű­té­tet.

Kiderült! Ezért nem vetítik Erdélyben a magyar filmet

Kiderült! Ezért nem vetítik Erdélyben a magyar filmet

Ál­lí­tó­lag a film­for­gal­mazó drá­gáb­ban kí­nálja nekik a ve­tí­tési jo­go­kat, mint a többi vá­ros­nak...

A csík­sze­re­da­iak azért nem lát­hat­ják a fil­met, mert ál­lí­tó­lag a film­for­gal­mazó drá­gáb­ban kí­nálja nekik a ve­tí­tési jo­go­kat, mint a többi vá­ros­nak...

A családja jelentette be: az orvosok hibájából hunyt el a népszerű színész

A családja jelentette be: az orvosok hibájából hunyt el a népszerű színész

A rend­őr­ség is vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

A rend­őr­ség is vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat, ami az egyik na­pi­lap­ban meg­je­lent róla.

Ő lesz a TV2 új műsorvezetője! Vasárnap délután debütál!

Ő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Va­sár­nap dél­után Köböl Anita új mű­sor­ve­ze­tő­tár­sá­val kö­szönti a né­ző­ket a csa­tor­nán!

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét...

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

A ti­zen­hét éves Zsig­mond ellen graffit­izés miatt in­dult nyo­mo­zás, a fiú egy kis­lányt is be akart szer­vezni.

A ti­zen­hét éves Zsig­mond ellen graffit­izés miatt in­dult nyo­mo­zás, a fiú egy kis­lányt is be akart szer­vezni.

Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Megszólalt az ügyvéd: Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Az el­mé­let re­konst­ru­álni pró­bálja a tör­tén­te­ket.

Egy bün­te­tő­ügy­véd sze­rint, aki ko­ráb­ban nyo­mo­zó­ként dol­go­zott, két le­het­sé­ges oka lehet, hogy miért nem ta­lál­ják a 24 éves lány holt­tes­tét.

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

A hely­szín­vá­lasz­tás okoz­hat gon­dot.

Enyedi Il­dikó drá­má­já­nak egyik fő hely­színe egy vá­gó­híd, ez pedig ront­hatja a film Oscar-esé­lyeit. Az ál­lat­vé­dők emi­att nem szim­pa­ti­zál­nak a film­mel.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Kiderült, milyen bűnügy miatt nyomoz a rendőrség Rékasi fia után!

Kiderült, milyen bűnügy miatt nyomoz a rendőrség Rékasi fia után!

Ron­gá­lás miatt ke­rült bajba a szí­nész és Détár Enikő fia.

Ron­gá­lás miatt ke­rült bajba a szí­nész és Détár Enikő fia.

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Fon­tos fel­adata lenne az Oscar-díjas sztár­nak, de be­je­len­tette: idén nem haj­landó részt venni az át­adón.

Fon­tos fel­adata lenne az Oscar-díjas sztár­nak, de be­je­len­tette: idén nem vesz részt az át­adón.

Janza Kata nehezen válik meg álomszerepétől!

Janza Kata nehezen válik meg álomszerepétől

Janza Kata szá­mára az Eli­sa­beth című mu­si­cal hozta meg az or­szá­gos is­mert­sé­get...

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

15 éve­sen meg­szök­te­tette Tün­dét.

Az éne­kes nem min­den­ben kö­veti a roma ha­gyo­má­nyo­kat, hi­szen még a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár!

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra! A rá­diós le­mez­lo­vas és ked­vese mér­he­tet­le­nül bol­dog. A csöpp­ség neve sem titok, máris el­árul­juk!

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

A mű­sor­ve­zető Rá­kó­czi Fe­ri­nek és Vadon Ja­ni­nak me­sélt vak­bél­mű­tét­jé­ről.

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

A szí­nésznő az Ope­rett­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban, a Do­rian Gray­ben ját­szik együtt a pár­já­val.

A szí­nésznő az Ope­rett­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban, a Do­rian Gray­ben ját­szik együtt a pár­já­val. Ér­de­kes sze­rep­osz­tás.

Vészhelyzet alakult ki a Madách Színházban Ladinek Judit betegsége miatt

Vészhelyzet alakult ki a Madách Színházban Ladinek Judit betegsége miatt

A szí­nész­nő­nek el­ment a hangja, így nem tu­dott szín­padra állni pén­tek este, ami­vel ko­moly di­lem­mát oko­zott a szín­ház­nak...

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

A csa­lád le­sújtó hírt ka­pott.

Ju­lika néni ja­nuár 3-a óta bo­lyon­gott Kar­ca­gon. Bár a ma­gyar hí­res­ség végig bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, a csa­lád le­sújtó hírt ka­pott.

Aljas támadás érte Oszter Sándort

Aljas támadás érte Oszter Sándort

A szí­nész­ről egy, a je­len­leg is futó ügyé­nek egyik vád­lott-társa ál­lí­totta, hogy bán­tal­mazta fe­le­sé­gét, Fa­i­loni Do­na­tel­lát.

A szí­nész­ről egy, a je­len­leg is futó ügyé­nek egyik vád­lott-társa ál­lí­totta, hogy bán­tal­mazta fe­le­sé­gét, Fa­i­loni Do­na­tel­lát.