SZTÁR

FÜLES

Kiderült Erzsébet királynő és Katalin közös titka

Kiderült Erzsébet királynő és Katalin közös titka

Ugyan­at­tól szen­ved­nek.

Habár ren­dü­let­le­nül mo­so­lyog­nak a nyil­vá­nos­ság előtt, Ka­ta­lin her­cegné és a ki­rálynő is ugyan­at­tól szen­ved.

Pálinkázni is szeret, elképesztő dolgok derültek ki Károly hercegről

Pálinkázni is szeret, elképesztő dolgok derültek ki Károly hercegről

Ki­de­rült, hogy vi­sel­ke­dik akkor, ami­kor nincs kö­rü­lötte mé­dia­fel­haj­tás. Nem vé­let­le­nül imádja Er­délyt!

Aggódik Tóth Vera szerelme: vészjósló fotót mutatott

Aggódik Tóth Vera szerelme: vészjósló fotót mutatott

A ven­dég­lá­tóst is érin­tette az el­múlt napok idő­já­rása, erről pedig egy fotót is meg­osz­tott.

A ven­dég­lá­tóst is érin­tette az el­múlt napok idő­já­rása.

Borzasztó dolgok derültek ki Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéből

Borzasztó dolgok derültek ki Michael Jackson boncolási jegyzőkönyvéből

A le­gen­dás éne­kes ha­lá­lá­nak 10. év­for­du­ló­ján je­lent meg egy új do­ku­men­tumfilm, ami­ben meg­rázó dol­gok hang­za­nak el.

Friss hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Friss hír érkezett Demjén Ferenc állapotáról

Öt hét tel­jes hír­zár­lat után...

Öt hét tel­jes hír­zár­lat után fan­tasz­ti­kus hírt kap­tunk Dem­jén Fe­renc­ről: már fo­gad­hat lá­to­ga­tó­kat és a kór­ház kert­jé­ben is sé­tál­gat­hat.

Órákig nyomozott: elképesztő, mit csinált a világsztárral Gáspár Győző

Órákig nyomozott: elképesztő, mit csinált a világsztárral Gáspár Győző

A Gás­pár csa­lád órá­kon ke­resz­tül fi­gyelte ked­venc éne­ke­sü­ket, Ma­lu­mát.

A Gás­pár csa­lád órá­kon ke­resz­tül fi­gyelte ked­venc éne­ke­sü­ket, Ma­lu­mát.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

15 évvel fiatalabb nővel bukott le a sztármami

15 évvel fiatalabb nővel bukott le a sztármami

A plety­kák sze­rint az elő­ze­ne­kar éne­kes­nő­jé­vel szűrte össze a levet Mel B.

A plety­kák sze­rint az elő­ze­ne­kar éne­kes­nő­jé­vel szűrte össze a levet Mel B.

Valóságshow mentheti meg a magyar pornódívát

Valóságshow mentheti meg a magyar pornódívát

El­tűn­het­nek a vi­har­fel­hők...

Ilona feje fölül el­tűn­het­nek a vi­har­fel­hők és kap­hat némi tő­ke­in­jek­ciót, ha si­ke­rül meg­ál­la­pod­nia a té­vé­tár­sa­ság­gal és be­ke­rül a mű­sorba.

Óriási meglepetés: nem hiszed el, mit adott Vilmos hercegnek Katalin

Óriási meglepetés: nem hiszed el, mit adott Vilmos hercegnek Katalin

Vil­mos her­ceg iga­zán bol­dog le­he­tett a szü­le­tés­nap­ján.

Vil­mos her­ceg iga­zán bol­dog le­he­tett a szü­le­tés­nap­ján, hisz a csa­ládja nem győ­zött ked­ves­kedni neki.

Kiderült Kulcsár Edina titka: e-mail fiókot rejteget a férje elől

Kiderült Kulcsár Edina titka: e-mail fiókot rejteget a férje elől

A mű­sor­ve­zető és férje sem­mit nem tit­kol egy­más elől, még egy­más te­le­fon­ját is meg­néz­he­tik.

A mű­sor­ve­zető és férje sem­mit nem tit­kol egy­más elől, még egy­más te­le­fon­ját is meg­néz­he­tik.

Hihetetlen, mivel állított haza részegen a színész

Hihetetlen, mivel állított haza részegen a színész

Rus­sell Crowe ér­de­kes dol­got vett.

Rus­sell Crowe szí­nész­kol­lé­gá­já­val, Le­o­nardo DiCap­ri­ó­val mu­la­tott.

Elbúcsúzott Kállay Saunders András, pihenésre van szüksége

Elbúcsúzott Kállay Saunders András, pihenésre van szüksége

Az éne­kes a Mű­vész vá­lo­ga­tot­tal még ki­uta­zott Orosz­or­szágba, azon­ban sé­rü­lése miatt szü­ne­tel­tet­nie kell a focit.

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné sokat ri­va­li­zál.

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné sokat ri­va­li­zál, és na­gyon rosszul vi­seli a "ve­re­sé­get". Már el­ter­vezte, hogy lehet ő a nép­sze­rűbb!

Kiderítettük: ebből él Gombos Edina

Kiderítettük: ebből él Gombos Edina

Az egy­kori tévés mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­tú­lon is hamar rá­ta­lált arra a mun­kára, ami bol­doggá teszi. Meg­ta­lál­tuk a szak­mai ön­élet­raj­zát az in­ter­ne­ten.

Az egy­kori tévés mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­tú­lon is hamar rá­ta­lált arra a mun­kára, ami bol­doggá teszi. Meg­ta­lál­tuk a szak­mai ön­élet­raj­zát az in­ter­ne­ten.

Meglepő titok derült ki Cserháti Zsuzsa haláláról

Meglepő titok derült ki Cserháti Zsuzsa haláláról

Nem is­mer­het­ték fel az or­vo­sai, hogy Cser­háti Zsu­zsa pá­nik­be­teg volt.

Nem is­mer­het­ték fel az or­vo­sai, hogy Cser­háti Zsu­zsa pá­nik­be­teg volt.

Elhagyta az országot Bochkor Gábor

Elhagyta az országot Bochkor Gábor

A rá­diós Ame­ri­kába uta­zott, ahol meg­lá­to­gatta ba­rá­tait is.

A rá­diós Ame­ri­kába uta­zott, ahol meg­lá­to­gatta ba­rá­tait is.

Nem tudja, mit hoz a holnap: végrendeletet írt Dévényi Tibor

Nem tudja, mit hoz a holnap: végrendeletet írt Dévényi Tibor

Ko­ráb­ban még há­zas­sá­got ter­ve­zett.

Ko­ráb­ban még azt ter­vez­gette, hogy oltár elé viszi ked­ve­sét, de mos­tanra már meg­gon­dolta magát. Azt mondja, hogy a kora az aka­dály.

Nem hiszed el, mibe fogott külföldön az Aranyélet sztárja

Nem hiszed el, mibe fogott külföldön az Aranyélet sztárja

Iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kez­dett, a név­vá­lasz­tás hal­la­tán pedig na­gyon meg­örül­tek a ma­gyar ra­jon­gók.

Iz­gal­mas vál­lal­ko­zásba kez­dett, a név­vá­lasz­tás hal­la­tán pedig na­gyon meg­örül­tek a ma­gyar ra­jon­gók.

Lelépett kislányával Hódi Pamela, ezzel a fotóval búcsúzott

Lelépett kislányával Hódi Pamela, ezzel a fotóval búcsúzott

Tö­rök­or­szágba utaz­tak Pam­e­láék.

A hor­vát­or­szági nya­ra­lás után most Tö­rök­or­szágba utaz­tak Pam­e­láék.

Harry mit szól ehhez? II. Erzsébet királynő meglepő döntést hozott

Harry mit szól ehhez? II. Erzsébet királynő meglepő döntést hozott

Úgy tűnik, a ki­rálynő nem lesz Ar­chie mel­lett min­den fon­tos pil­la­nat­ban. Nem elő­ször csi­nálja ezt!

Nem várt fordulat VV Fanni ügyében, nincs nyugta a gyanúsítottnak

Nem várt fordulat VV Fanni ügyében, nincs nyugta a gyanúsítottnak

A ma­ra­dék esély is szer­te­fosz­lik, hogy va­laha meg­ta­lál­ják a lány holt­tes­tét?

Sokan attól tar­ta­nak, hogy a ma­ra­dék esély is szer­te­fosz­lik, hogy va­laha meg­ta­lál­ják a lány holt­tes­tét.

Durva titok derült ki Michael Jacksonról és Madonnáról

Durva titok derült ki Michael Jacksonról és Madonnáról

Ál­lí­tó­lag Ma­donna miatt nem tu­dott többé nőkre nézni Mi­chael Jack­son. Ér­de­kes dol­go­kat plety­kál­nak...

Ál­lí­tó­lag Ma­donna miatt nem tu­dott többé nőkre nézni Mi­chael Jack­son. Ér­de­kes dol­go­kat plety­kál­nak...

Közölte a világsztár: rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála

Közölte a világsztár: rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála

Az egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb me­tál­ze­ne­kar front­em­bere a kö­zös­ségi mé­di­á­ban osz­totta meg a hírt a ra­jon­gó­i­val.

Most érkezett: Aurelio ellen vallott az elrabolt fiú nagyapja

Most érkezett: Aurelio ellen vallott az elrabolt fiú nagyapja

Ked­den foly­ta­tó­dott a tár­gya­lás.

Ked­den foly­ta­tó­dott a va­ló­ság­show-sztár tár­gya­lása Kecs­ke­mé­ten.

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek, ám az nem hallgatott rá

Fülöp her­ceg ken­dő­zet­le­nül meg­mondta Har­rynek, ne vegye el Meg­hant.

Fülöp her­ceg ken­dő­zet­le­nül meg­mondta Har­rynek, ne vegye el Meg­han Markle-t. Ám a sze­re­lem győ­zött az in­te­lem fe­lett, a há­zas­pár kis­ba­bá­ját pedig elsők kö­zött Fülöp her­ceg cso­dálta meg.

Kitálalt az asszisztens: Ezt művelte Michael Jackson a felesége bugyijával

Kitálalt az asszisztens: Ezt művelte Michael Jackson a felesége bugyijával

Meg­döb­bentő dolog de­rült ki a pop­ki­rály és Lisa Marie Pres­ley vi­szo­nyá­ról.

Meg­döb­bentő dolog de­rült ki a néhai pop­ki­rály és Lisa Marie Pres­ley vi­szo­nyá­ról.

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Friss hír érkezett Boros Lajos állapotáról

Nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött.

Nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött a rá­diós, aki őszin­tén be­szélt meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, me­lyek kö­ze­pette apja intő sza­vai is eszébe ju­tot­tak.

Curtis ismét függő: a felesége buktatta le

Curtis ismét függő: a felesége buktatta le

Új őrü­le­tet ta­lált ma­gá­nak a nép­szerű rap­per. Mu­tat­juk, mi az!

Új őrü­le­tet ta­lált ma­gá­nak a nép­szerű rap­per. Mu­tat­juk, mi az!

Bevallotta, több betegséggel is küzd Iszak Eszter

Bevallotta, több betegséggel is küzd Iszak Eszter

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éle­tét már egé­szen gyer­mek­kora óta ne­he­zí­tik meg a be­teg­sé­gek.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éle­tét már egé­szen gyer­mek­kora óta ne­he­zí­tik meg a be­teg­sé­gek.

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Az is ki­de­rült, hogy mi lesz a her­cegi pár kö­vet­kező úti célja.

Az is ki­de­rült, hogy mi lesz a her­cegi pár kö­vet­kező úti célja. Úgy tűnik, foly­tat­ják, amit Diana el­kez­dett.

Mutatjuk, ezt a barna szépséget szereti Jolly?

Mutatjuk, ezt a barna szépséget szereti a válófélben lévő magyar sztár?

Egy csi­nos mo­del­lel lát­ták együtt.

Még csak alig né­hány hete lá­tott nap­vi­lá­got, hogy sza­kí­tott Jolly és Suzy, az éne­kes már to­vább­lé­pett ko­rábbi kap­cso­la­tán.

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

A kü­lön­le­ges hölgy egy ren­dez­vé­nyen me­le­ge­dett össze Vil­mos­sal, nem sok­kal ké­sőbb pedig Ka­ta­lin is ki­akadt.

Most érkezett: elárverezi a NAV Győzike ékszereit!

Most érkezett: elárverezi a NAV Győzike ékszereit!

Több arany is ka­la­pács alá kerül.

Az omi­nó­zus tár­gya­kat még 2017-ben, egy ház­ku­ta­tás során fog­lalta le a show­man­től a Nem­zeti Adó és Vám­hi­va­tal.

Már nem haragszik Nagy Feró, 30 év után bocsátott meg Vikidálnak

Már nem haragszik Nagy Feró, 30 év után bocsátott meg Vikidálnak

A Be­at­rice front­em­bere már nem ne­hez­tel a kol­lé­gá­jára.

A front­em­ber ál­lítja, már­túl van­nak azon az idő­sza­kon, hogy ferde szem­mel néz­ze­nek egy­másra.

Titokban újabb sztárbarátnőt szerzett Meghan Markle

Titokban újabb sztárbarátnőt szerzett Meghan Markle

Nem akár­mi­lyen a ba­ráti köre.

A sus­sexi her­cegné eddig is A-lis­tás sztá­rok­kal vette körbe magát, de talán a tár­sa­sága leg­újabb tagja a leg­hí­re­sebb.

NAV által lefoglalt Győzike-aranyakat árvereznek 26 nap múlva

NAV által lefoglalt Győzike-aranyakat árvereznek 26 nap múlva

Az omi­­nó­­zus ék­sze­re­ket még 2017-ben, egy ház­­ku­­ta­­tás során ko­bozta el a show­­man­­től a Nem­­zeti Adó és Vám­­hi­­va­­tal.

Nagyon szenved, segítséget kér Liptai Claudia

Nagyon szenved, segítséget kér Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti az al­ler­gi­ája. Ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be.

A mű­sor­ve­zető min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti az al­ler­gi­ája.

Rihanna teljesen átlátszó ruhában mondott meglepőt...

Rihanna teljesen átlátszó ruhában mondott meglepőt...

A bar­ba­dosi pop­her­cegnő jó szo­ká­sá­hoz híven me­rész ruhát öl­tött, és be­szélt a rej­té­lyes ro­mán­cá­ról.

A bar­ba­dosi pop­her­cegnő jó szo­ká­sá­hoz híven me­rész ruhát öl­tött, és be­szélt a rej­té­lyes ro­mán­cá­ról.

Visszatér a szexi énekesnő, erre bérelt ki egy egész szigetet

Visszatér a szexi énekesnő, erre bérelt ki egy egész szigetet

Vissza­tér az ének­lés­hez.

A 31 éves pop­sztár egy da­ra­big in­kább a di­vat­tal és az üz­let­tel fog­lal­ko­zott, most azon­ban vissza­tér az ének­lés­hez.

Elhagyta az országot, dolgozni sem képes Bács Ferenc gyászoló özvegye

Elhagyta az országot, dolgozni sem képes Bács Ferenc gyászoló özvegye

Trefil Edina meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a kül­vi­lág­gal, az el­kö­vet­ke­zendő idő­ben csak saját ma­gára akar kon­cent­rálni.

Kiborult a magyar műsorvezető: ez a problémája a testével

Kiborult a magyar műsorvezető: ez a problémája a testével

Köböl Anita hiába van el­ké­pesztő for­má­ban, ő még sincs meg­elé­gedve ma­gá­val.

Köböl Anita hiába van el­ké­pesztő for­má­ban, ő még sincs meg­elé­gedve ma­gá­val.

Elhagyták az országot: így búcsúzott Debreczeni Zita és Gianni

Elhagyták az országot: így búcsúzott Debreczeni Zita és Gianni

A sztár­pár egyik hob­bija az uta­zás, így nem csoda, hogy ismét re­pü­lőre ültek.

A sztár­pár egyik hob­bija az uta­zás, így nem csoda, hogy ismét re­pü­lőre ültek.

Az asztalra csapott Brad Pitt: ultimátumot adott Angelina Jolie-nak

Az asztalra csapott Brad Pitt: ultimátumot adott Angelina Jolie-nak

A szí­nész­nek elege lett a hu­za­vo­ná­ból és meg­mondta An­ge­li­ná­nak a ma­gáét.

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

A 37 éves her­cegné szom­ba­ton vett részt elő­ször hi­va­ta­los ese­mé­nyen.

A 37 éves her­cegné szom­ba­ton vett részt elő­ször hi­va­ta­los ese­mé­nyen első gyer­meke szü­le­tése óta.

Teljesen kiakadt a magyar színésznő, ultimátumot adott kifosztójának

Teljesen kiakadt a magyar színésznő, ultimátumot adott kifosztójának

Egy vál­lal­kozó tűnt el Ka­pócs Zsóka 7 és fél mil­lió fo­rint­já­val.

Egy vál­lal­kozó tűnt el Ka­pócs Zsóka 7 és fél mil­lió fo­rint­já­val. A sztár eddig hiába várt, most újabb lé­pésre ké­szül.

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

Az egy­kori szí­nésznő nincs hoz­zá­szokva, hogy a hát­térbe hú­zód­jon.

A 37 éves egy­kori szí­nésznő nincs hoz­zá­szokva ahhoz, hogy a hát­térbe kell­jen hú­zód­nia.

Máris vége? Elköltözött a szupermodell Bradley Coopertől

Máris vége? Elköltözött a szupermodell Bradley Coopertől

Bár a benn­fen­te­sek már egy ideje be­szél­nek a sztár­pár sza­kí­tá­sá­ról, most úgy tűnik, vég­leg vége lehet a kap­cso­lat­nak.

Fordulat Gérard Depardieu ügyében: ejtették a nemi erőszak vádját

Fordulat a francia sztárszínész ügyében: ejtették a nemi erőszak vádját

Ki­lenc hó­napja vá­dol­ták meg Gé­rard De­par­dieu-t, hogy meg­erő­sza­kolt egy fi­a­tal szí­nész­nőt az ott­ho­ná­ban.

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

A nép­szerű szí­nész ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben re­a­gált a ma­gán­éle­té­vel kap­cso­lat­ban fel­röp­pent plety­kákra.

Nem hiszed el, mit evett Nicolas Cage Erdélyben

Nem hiszed el, mit evett Nicolas Cage Erdélyben

Nem csak a pápa járt Er­dély­ben.

Nem csak a pápa, Ni­co­las Cage is Er­dély­ben járt a hét­vé­gén. A szí­nész dísz­ven­dég­ként vett részt aT­ran­sil­va­nia Nem­zet­közi Film­fesz­ti­vá­lon.

Az anyaság árnyoldaláról vallott Szabó Győző felesége!

Az anyaság árnyoldaláról vallott Szabó Győző felesége!

Egy­másra már nem jut ide­jük.

Hiába ha­tal­mas az öröm Szabó Győ­zőék csa­lád­já­ban, hi­szen már­ci­us­ban meg­szü­le­tett má­so­dik gyer­me­kük Gás­pár.

Kiakadt a magyar sztáranyuka az új otthona miatt

Kiakadt a magyar sztáranyuka az új otthona miatt

Nem így kép­zel­ték el saját há­zu­kat.

Tü­csiék nem egé­szen így kép­zel­ték el saját há­zu­kat.

Vallott Meghan hercegné legjobb barátnője: hihetetlen dolgokat mesélt

Vallott Meghan hercegné legjobb barátnője: hihetetlen dolgokat mesélt

A nyil­vá­nos­ság előtt védte meg Meg­han her­ceg­nét a ba­rát­nője.

A nyil­vá­nos­ság előtt védte meg Meg­han her­ceg­nét a ba­rát­nője.

Nincs túl jól: feldagadt a magyar szépségkirálynő arca

Nincs túl jól: feldagadt a magyar szépségkirálynő arca

Pol­gár Krisz­tá­nak ki­mű­töt­ték a fogát. A gyö­nyörű sztár­anyuka nehéz idő­sza­kon van túl.

Pol­gár Krisz­tá­nak ki­mű­töt­ték a fogát. A gyö­nyörű sztár­anyuka nehéz idő­sza­kon van túl.

Hűha, felnőtt szórakozással lepte meg szülinapos lányát Angelina Jolie

Hűha, felnőtt szórakozással lepte meg szülinapos lányát Angelina Jolie

A szí­nésznő sze­rette volna, ha lánya 13. szü­le­tés­napja em­lé­ke­ze­tesre si­ke­rül, egy nép­szerű Los An­ge­les-i he­lyet vá­lasz­tott.

Kiderült, kivel él együtt Hosszú Katinka

Kiderült, kivel él együtt Hosszú Katinka

De­cem­ber­ben még azt írták a lapok, hogy egy civil férfi ra­bolta el a szí­vét.

De­cem­ber­ben még azt írták a lapok, hogy egy civil férfi ra­bolta el a szí­vét, ebből azon­ban semmi sem igaz.

Nem bírta tovább: Medveczky Ilona benyugtatózta az udvarlóját

Nem bírta tovább: Medveczky Ilona benyugtatózta az udvarlóját

Csak így tu­dott el­me­ne­külni a férfi lak­osz­tá­lyá­ból!

Csak így tu­dott el­me­ne­külni a fülig sze­rel­mes, erő­sza­kos férfi lak­osz­tá­lyá­ból!

Lajcsi felkészült a legrosszabbra, az orvosok sem tudják, mi a baj

Lajcsi felkészült a legrosszabbra, az orvosok sem tudják, mi a baj

A ze­nész a bí­ró­sá­gon lett rosszul pén­te­ken, a mos­dó­ban ájult el.

A ze­nész a bí­ró­sá­gon lett rosszul pén­te­ken, a mos­dó­ban ájult el, egy­ből men­tőt hív­tak hozzá.

Óriási a botrány, kiszivárogtak a dögös bombázó pucér fotói

Óriási a botrány, kiszivárogtak a dögös bombázó pucér fotói

A 28 éves sztár na­gyon ki­akadt, mert egy­ál­ta­lán nem sze­rette volna nyil­vá­nos­ságra hozni intim ké­peit.

A 28 éves sztár na­gyon ki­akadt, mert nem sze­rette volna nyil­vá­nos­ságra hozni intim ké­peit.

Nagy a baj, azonnali kezelésre szorult a sorozatsztár

Nagy a baj, azonnali kezelésre szorult a sorozatsztár

A for­ga­tá­so­kon túl sok stressz érte.

A for­ga­tá­so­kon túl sok stressz érte, és egye­dül már nem tud meg­bir­kózni a hely­zet­tel. Az is ki­de­rült, hogy egy lu­xus­in­té­zetbe vo­nult.

Most érkezett: kiakadt a bíró Hien apjának a tárgyalásán

Most érkezett: kiakadt a bíró Hien apjának a tárgyalásán

Alig tíz perc­cel a tár­gya­lás meg­kez­dése után kény­te­len volt szü­ne­tet ren­delni a bíró.

Alig tíz perc­cel a tár­gya­lás meg­kez­dése után kény­te­len volt szü­ne­tet ren­delni a bíró.

Válságba került Jolly házassága: már külön is költöztek feleségével

Válságba került Jolly házassága: már külön is költöztek feleségével

Az éne­kes és fe­le­sége, Suzy rég­óta küzd gon­dok­kal. De most úgy tűnik, nem tud­ják meg­men­teni a há­zas­sá­gu­kat.

"Ez undorító!" - kiakadtak a rajongók Meghan hercegné miatt

"Ez undorító!" - kiakadtak a rajongók Meghan hercegné miatt

Még Meg­han her­cegné sem tudja min­dig le­nyű­gözni a ra­jon­gó­kat.

Még Meg­han her­cegné sem tudja min­dig le­nyű­gözni a ra­jon­gó­kat.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Bereczki Zoltánról

Szomorú hírt közölt a budapesti színház Bereczki Zoltánról

Nem örül­het­nek a nép­szerű szí­nész ra­jon­gói. Be­recz­kit le­dön­tötte a lá­bá­ról egy be­teg­ség.

Nem örül­het­nek a nép­szerű szí­nész ra­jon­gói. Be­recz­kit le­dön­tötte a lá­bá­ról egy be­teg­ség.

Így koptatják le a vendégeiket II. Erzsébeték

Így koptatják le a vendégeiket II. Erzsébeték

Ren­ge­teg em­bert kell fo­gad­nia egy év alatt a brit ki­rá­lyi csa­lád tag­ja­i­nak, de ehhez nem min­dig van ked­vük.

Ren­ge­teg em­bert kell fo­gad­nia egy év alatt a brit ki­rá­lyi csa­lád tag­ja­i­nak, de ehhez nem min­dig van ked­vük.