SZTÁR

FÜLES

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

A ze­nész nem biz­tos, hogy örül...

A ze­nész nem biz­tos, hogy repes az öröm­től, hi­szen már sze­retne túl lenni a rá váró tár­gya­lás­so­ro­za­ton, de ügy­vé­dei úgy dön­töt­tek, ha­lasz­tást kér­nek.

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült...

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült a nép­szerű ma­gyar szí­nész, aki­től több mil­lió fo­rint­nyi össze­get akar­nak a jo­gá­szok!

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

Kitálalt az özvegy: Eleget tettek Torgyán József utolsó kívánságának!

Kitálalt az özvegy: Eleget tettek Torgyán József utolsó kívánságának!

Sokan a tra­gé­dia óta is azon dol­goz­tak, hogy vég­hez vi­gyék a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt ex­el­nö­ké­nek tö­rek­vé­seit.

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Ez bi­zony na­gyon kínos! Egy szak­em­ber meg­ol­dotta a rej­télyt...

Ez bi­zony na­gyon kínos! Egy szak­em­ber meg­ol­dotta a rej­télyt...

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Ijesztő diagnózis: Örökre belerokkant a támadásba Som Lajos!

Ijesztő diagnózis: Örökre belerokkant a támadásba Som Lajos!

Még nyár kö­ze­pén tá­mad­ták meg. Sé­rü­lése olyan sú­lyos volt, hogy örökre magán kell vi­sel­nie a nyo­mait!

Nyár kö­ze­pén tá­mad­ták meg. Sé­rü­lése olyan sú­lyos volt, hogy örökre magán kell vi­sel­nie a nyo­mait!

Titkos részletek Rúzsa Magdi lakodalmáról

Titkos részletek Rúzsa Magdi lakodalmáról

Az éne­kesnő fan­tasz­ti­kus he­lyet vá­lasz­tott la­ko­dalma meg­ülé­sére.

Az éne­kesnő fan­tasz­ti­kus he­lyet vá­lasz­tott la­ko­dalma meg­ülé­sére. Egy etyeki bo­rá­szat­ban ren­dez­ték meg a haj­na­lig tartó fény­űző bulit.

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Egy bo­rá­szat­ban bu­liz­tak haj­na­lig...

Az éne­kesnő és ked­vese szom­ba­ton kü­lön­le­ges biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett mondta ki az igent Isten előtt. A Ri­post be­ju­tott a vi­déki la­ko­da­lomba...

Férfival is volt dolga Harry hercegnek?

Férfival is volt dolga Harry hercegnek?

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett Diana her­cegnő ki­seb­bik fi­á­val kap­cso­lat­ban az egyik leg­jobb ba­rátja. El is in­dult a pletyka.

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett Diana her­cegnő ki­seb­bik fi­á­val kap­cso­lat­ban az egyik leg­jobb ba­rátja. El is in­dult a pletyka.

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val és min­den­kit meg­le­pett azzal, amit mon­dott.

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val és min­den­kit meg­le­pett azzal, amit mon­dott.

Bejelentette a sztáranyuka: a házasságának vége

Bejelentette a sztáranyuka: a házasságának vége

Már a jegy­gyű­rű­jü­ket sem hord­ják.

A sztár­pár meg­pró­bálta meg­men­teni nyolc éves kap­cso­la­tát, leg­alább a kisfiuk ked­véért, de már a jegy­gyű­rű­i­ket sem hord­ják.

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

Nem fogsz hinni a szemednek: Így néz ki most Bajor Imre sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

2014 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a nép­szerű szí­nész! Meg­mu­tat­juk, hogy néz ki most a sírja!

Budapesten keveredett kocsmai balhéba a világsztár

Budapesten keveredett kocsmai balhéba a világsztár

Ré­sze­gen nem akart szelfit ké­szí­teni egyik ra­jon­gó­já­val a gyö­nyörű szí­nésznő, ezért úgy meg­alázta a férfit, hogy az sírva ro­hant el.

Ré­sze­gen nem akart szelfit ké­szí­teni egyik ra­jon­gó­já­val a gyö­nyörű szí­nésznő, ezért úgy meg­alázta a férfit, hogy az sírva ro­hant el.

Remegve forgatott a TV2 sztárja

Remegve forgatott a TV2 sztárja

Egy igazi séf fő­ként hús­sal dol­go­zik, így nem kis ki­hí­vást je­lent a csa­pa­tok­nak a ma esti fel­adat mi­nő­ségi tel­je­sí­tése. Vajon kinek si­ke­rül a le­he­tet­len?

Egy igazi séf fő­ként hús­sal dol­go­zik, így nem kis ki­hí­vást je­lent a csa­pa­tok­nak a ma esti fel­adat mi­nő­ségi tel­je­sí­tése...

Azt beszélik, újra összejött a magyar sztárpár

Azt beszélik, újra összejött a magyar sztárpár

Meg­men­tik a há­zas­sá­gu­kat.

Úgy tűnik, közel egy év kü­lön­élés után rá­jöt­tek, kép­te­le­nek egy­más nél­kül élni.

Az elválásra készül Cooky és szerelme

Az elválásra készül Cooky és szerelme

Nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Sokan el­íté­lik őket a 27 év kor­kü­lönb­ség miatt, de a sze­re­lem­ben nin­cse­nek sza­bá­lyok. A pár most el­árulta, nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Elárulta születendő gyermeke nevét Szinetár Dóra

Elárulta születendő gyermeke nevét Szinetár Dóra

Fér­jé­vel el­té­rőek vol­tak el­kép­ze­lé­seik.

A szí­nésznő el­mondta, fér­jé­vel el­té­rőek vol­tak el­kép­ze­lé­seik a gyer­mek név­vá­lasz­tá­sát il­le­tően.

Harrison Ford megelégelte a dugót: elképesztő, mit művelt a szupersztár

Harrison Ford megelégelte a dugót: elképesztő, mit művelt a szupersztár

A so­fő­rök több­sé­gét szét­veti az ideg, ha be­ra­gad­nak du­góba. Har­ri­son Ford nem így tett, ezt nézd!

Ez kínos: Élő adásban osztotta ki a műsorvezető Pápai Jocit!

Ez kínos: Élő adásban osztotta ki a műsorvezető Pápai Jocit!

Az éne­kes ki­ne­vette fe­le­sé­gét, aki min­dent meg­tett azért, hogy jól sze­re­pel­je­nek, még­sem si­ke­rült.

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

Nem lehet el­érni...

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült. Azóta csak na­gyon kevés hír ér­ke­zik a valós ál­la­po­tá­ról.

Dráma a színfalak mögött: Ettől retteg Pápai Joci

Dráma a színfalak mögött: Ettől retteg Pápai Joci

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője sze­rint is na­gyon nagy a baj. Vajon képes lesz va­laha úrrá lenni fé­lel­mén?

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője sze­rint is na­gyon nagy a baj. Vajon képes lesz va­laha úrrá lenni fé­lel­mén?

Fordulat Németh Kristóf botrányos színházi ügyében

Fordulat Németh Kristóf botrányos színházi ügyében

A 41 éves szí­nész a dol­gok je­len­legi ál­lása sze­rint még jól is jár­hat a nagy vi­hart ki­váltó eset­tel.

A 41 éves szí­nész a dol­gok je­len­legi ál­lása sze­rint még jól is jár­hat a nagy vi­hart ki­váltó eset­tel.

Szemöldökeivel sokkolja a világot ez a modell!

Szemöldökeivel sokkolja a világot ez a modell!

Ilyen lé­te­zik?

So­phia Hadjipan­teli-nek nem kell cégér. Őt ugyanis az egész világ könnyen be­azo­no­sít­hatja és ezer közül is meg­is­mer­heti. Ilyen szem­öl­dök nem min­den­hol terem.

Párja nevezte be titokban a Séfek Séfe versenyzőjét

Párja nevezte be titokban a Séfek Séfe versenyzőjét

Turay Sára igazi nagy­szájú lány.

Turay Sára igazi nagy­szájú lány, azt mondja, be­le­áll a konflik­tu­sokba.

Felbukkant Paudits Béla egykori társa: Ledöbbent a titokzatos nő

Felbukkant Paudits Béla egykori társa: Ledöbbent a titokzatos nő

Újra ő lett a nagy­be­teg szí­nész leg­fon­to­sabb, és talán egyet­len tá­ma­sza.

Újra ő lett a nagy­be­teg szí­nész leg­fon­to­sabb, és talán egyet­len tá­ma­sza.

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek...

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek...

60 millióért árulják a magyar legenda otthonát

60 millióért árulják a magyar legenda otthonát

Pén­tek dél­után sokan meg­je­len­tek...

Pén­tek dél­után sokan meg­je­len­tek Ha­ran­gozó Teri ott­hona előtt, hogy fel­avas­sák az em­lék­táb­lát. Az éne­kesnő egy­kori ott­hona most eladó.

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Nem lehet nem oda­lenni érte!

A ma­gyar sztár büsz­ke­sé­gé­ről tett közzé egy képet. Nem lehet nem oda­lenni érte!

Titokban hagyta el az országot Kasza Tibi és menyasszonya!

Titokban hagyta el az országot Kasza Tibi és menyasszonya!

Hiába ku­tat­tuk az el­múlt hó­na­pok cik­keit és hiába is pró­bál­tuk meg el­érni te­le­fo­non Kasza Tibit és meny­asszo­nyát, eddig nem jár­tunk si­ker­rel.

Hiába ku­tat­tuk az el­múlt hó­na­pok cik­keit és hiába is pró­bál­tuk meg el­érni te­le­fo­non Kasza Tibit és meny­asszo­nyát, eddig nem jár­tunk si­ker­rel. Az el­jegy­zést kö­vető hírek egy thai­földi nya­ra­lás­ról, es­kü­vő­ről szól­tak csak, de azt is a jövő év ele­jére da­tál­ták. Ka­száék min­den­esetre el­tűn­tek.

Bujkáltak! Ezért nem vállalhatták fel a szerelmüket!

Bujkáltak! Ezért nem vállalhatták fel a szerelmüket!

Ma már azt is tudni lehet, mi le­he­tett az ok, ami miatt Katie és Jamie ilyen hosszú éve­ken át ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got.

Ma már azt is tudni lehet, mi le­he­tett az ok, ami miatt Katie és Jamie ilyen hosszú éve­ken át ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got, és nem vál­lalta fel sze­rel­mét sem. A hát­tér­ben véget ér­he­tett egy hi­deg­há­ború, mos­tan­tól végre min­den más lehet a sze­rel­mes­pár éle­té­ben.

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

A nép­szerű szí­nészt ren­ge­teg­szer meg­fe­nye­get­ték már, ezért mu­száj meg­vé­de­nie magát.

A nép­szerű szí­nészt ren­ge­teg­szer meg­fe­nye­get­ték már, ezért mu­száj meg­vé­de­nie magát.

Hihetetlen történet: Orvosi műhiba miatt lett rokkant a magyar sztár

Hihetetlen történet: Orvosi műhiba miatt lett rokkant a magyar sztár

Vik­tor lábát egy mű­tét­so­ro­zat után hús­evő bak­té­rium tá­madta meg, ennek a nyo­mát vi­seli ma is a lábán.

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben bú­csú­zott a fő­vá­ro­sunk­tól Mila Kunis és Ash­ton Kut­cher.

Durva dolog történt Diana hercegnő temetésén, vallott a rendőr

Durva dolog történt Diana hercegnő temetésén, vallott a rendőr

Az éj­sza­kai szol­gá­la­tot tel­je­sítő egyen­ru­hás 20 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Töb­ben el­ne­vet­ték ma­gu­kat.

Még kol­lé­gája, L.L. Ju­nior is a nagy bajba ke­ve­re­dett éne­kesnő ellen val­lott. Töb­ben el­ne­vet­ték ma­gu­kat a tár­gya­ló­te­rem­ben.

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

A rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább.

A Ri­post meg­tudta, a rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább a bu­li­ki­rály és test­vére ügyé­ben, aki­ket azzal vá­dol­tak, hogy ta­valy fegy­ver­rel ha­do­nász­tak.

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Nem vesz részt a The Heavy En­terta­in­ment Show utolsó ál­lo­má­sain...

Az éne­kes nem vesz részt a The Heavy En­terta­in­ment Show utolsó ál­lo­má­sain...

Átváltozott! Szőke lett a High School Musical sztárja!

Átváltozott! Szőke lett a High School Musical sztárja!

Gyak­ran elő­for­dul az ember éle­té­ben, hogy egyik pil­la­nat­ról a má­sikra vált stí­lust, vagy akár haj­színt - biz­tos új sze­re­lem áll a hát­tér­ben.

Gyak­ran elő­for­dul az ember éle­té­ben, hogy egyik pil­la­nat­ról a má­sikra vált stí­lust, vagy akár haj­színt, biz­tos új sze­re­lem áll a hát­tér­ben.

Lezárult a nyomozás! Ezért kellett meghalnia a Happy Gang énekesének

Lezárult a nyomozás! Ezért kellett meghalnia a Happy Gang énekesének

Már hat hónap telt el a ször­nyű tra­gé­dia óta. Az el­já­rást most meg­szün­tet­ték, és pont ke­rül­he­tett az ügy vé­gére.

Már terjed a pletyka: Katalin hercegnő húga is gyereket vár?

Már terjed a pletyka: Katalin hercegnő húga is gyereket vár?

Be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Ka­ta­lin­nak és Pip­pá­nak nagy álma volt, hogy egy­szerre néz­ze­nek anyai örö­mök elé. Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Nincs mese, fizetnie kell a füvezésért Hujber Ferencnek!

Nincs mese, fizetnie kell a füvezésért Hujber Ferencnek!

A szí­nész ügyé­ben le­járt a nyolc­na­pos fel­leb­be­zési idő, ha­ma­ro­san meg­kapja a befi­ze­tendő csek­ket.

A szí­nész ügyé­ben le­járt a nyolc­na­pos fel­leb­be­zési idő, ha­ma­ro­san meg­kapja a befi­ze­tendő csek­ket.

Váratlan fordulat: Kiengedik a kórházból Törőcsik Marit

Váratlan fordulat: Kiengedik a kórházból Törőcsik Marit

Az egész or­szág ag­gó­dik Tö­rő­csik Ma­ri­ért, télen ke­rült be a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky kór­házba.

Az egész or­szág ag­gó­dik Tö­rő­csik Ma­ri­ért, télen ke­rült be a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky kór­házba.

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett egy fi­a­tal mo­to­ros, mi­u­tán az éne­kes­sel ka­ram­bo­lo­zott. A rend­őr­ség nyo­moz az ügy­ben.

Egyedül kószált Ashton Budapesten, ide is benézett

Egyedül kószált Ashton Budapesten, ide is benézett

Be­kuk­kan­tott egy bel­vá­rosi helyre.

Ő és el­ma­rad­ha­tat­lan base­ball-sap­kája be­kuk­kan­tot­tak egy bel­vá­rosi, ámde igen szi­go­rúan őr­zött helyre.

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Hol­nap este telt­ház előtt lép pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott, az el­len­fél pedig az Eu­rópa-baj­nok Por­tu­gá­lia.

Hol­nap este telt­ház előtt lép pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott, az el­len­fél pedig az a Por­tu­gá­lia, aki­nek az orra alá si­ke­rült bor­sot törni a 2016-os Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Igaz, azóta egy­szer már pórul jár­tunk velük szem­ben a VB-se­lej­te­zőn, de itt az újabb le­he­tő­ség re­van­sot venni.

Titokban temeti el családja Lorán Lenkét?

Titokban temeti el családja Lorán Lenkét?

Ki­lenc­ven­éves ko­rá­ban, ál­má­ban érte a halál a le­gen­dás ko­mi­kát még va­sár­nap. Azóta sem­mit sem tudni arról, mikor és hová te­me­tik!

Ki­lenc­ven­éves ko­rá­ban, ál­má­ban érte a halál a le­gen­dás ko­mi­kát még va­sár­nap. Azóta sem­mit sem tudni arról, mikor és hová te­me­tik!

Tilos sírni: Csak nevetve enged gyászolni Bujtor István özvegye!

Tilos sírni: Csak nevetve enged gyászolni Bujtor István özvegye!

2009-ben hunyt el a szí­nész­le­genda, akire kép­te­len­ség könnyezve em­lé­kezni! Öz­ve­gye el­árulta, mi lesz az év­for­du­lón!

Kitálalt Falusi Mariann: Emiatt veszekszik Lang Györgyivel!

Kitálalt Falusi Mariann: Emiatt veszekszik Lang Györgyivel!

A két éne­kesnő ba­rát­sága le­gen­dás! Mégis ki­hozta őket a sod­ruk­ból va­lami...

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

Kiderült, mire költi a milliós örökséget Klapka lánya!

Le­zá­rult a ha­gya­téki bot­rány...

Most, hogy végre le­zá­rult a hosszú hó­na­po­kon át tartó ha­gya­téki bot­rány, a Ri­post meg­tudta, hogy az üz­let­em­ber ki­seb­bik lánya mire költi a va­gyont!

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

80 mil­lió fo­rint a tét!

Az éne­kesnő meg is úsz­hatta volna a pe­res­ke­dést, csak a vá­ran­dós­sá­gát iga­zoló or­vosi pa­pí­ro­kat kel­lett volna be­mu­tat­nia a bí­ró­sá­gon.

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val, eddig nem nyi­lat­ko­zott, ám most el­mondta az igaz­sá­got!

Kínos helyzet: nyomozást rendelt el az ügyészség Ungár Anikó ügyében!

Kínos helyzet: nyomozást rendelt el az ügyészség Ungár Anikó ügyében!

A bű­vésznő más­fél évvel ez­előtt, há­tul­ról üt­kö­zött bele egy au­tóba.

A bű­vésznő más­fél évvel ez­előtt há­tul­ról üt­kö­zött bele egy au­tóba.

Harangozó Teri nyomdokaiba lép Schmuck Andor!

Harangozó Teri nyomdokaiba lép Schmuck Andor!

A ma­gyar po­li­ti­kus már most meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a nagy ese­ményre! Nem is akár­hogy!

Az el­hunyt éne­kes­nő­nek em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a Mar­git­szi­ge­ten!

Most közölték: elhunyt Lorán Lenke

Most közölték: elhunyt Lorán Lenke

Éle­té­nek 91. évé­ben va­sár­nap el­hunyt Lorán Lenke szí­nésznő.

Éle­té­nek 91. évé­ben va­sár­nap el­hunyt Lorán Lenke szí­nésznő.

Mi történt? Belebetegedett az esküvőbe Zámbó Jimmy unokahúga!

Mi történt? Belebetegedett az esküvőbe Zámbó Jimmy unokahúga!

Zámbó Edina el­árulta, a me­nyegző óta pi­hen­nie kell, annyira ki­ké­szült a szer­ve­zete! Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett... Na­gyon sze­re­tik egy­mást...

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett...

Dagad a botrány: Hajós András nem kell a TV2-nek!

Dagad a botrány: Hajós András nem kell a TV2-nek!

Sze­rin­tük vissza­mon­dani csak olyan fel­ada­tot lehet, amire fel is kér­tek va­la­kit...

A hu­mo­rista ki­aka­dá­sát nem érti a csa­torna! Sze­rin­tük vissza­mon­dani csak olyan fel­ada­tot lehet, amire fel is kér­tek va­la­kit!

Lehull a lepel: Ezért jön Magyarországra a híres hollywoodi sztár

Lehull a lepel: Ezért jön Magyarországra a híres hollywoodi sztár

Ki­de­rült, mikor ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Mund­ruczó Kor­nél iz­gal­mas új film­jé­ben játssza majd a fő­sze­re­pet a sár­mos szí­nész, ki­de­rült, mikor ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

Úgy tűnik, ki­gyó­gyult a füg­gő­ség­ből.

Úgy tűnik, ki­gyó­gyult a füg­gő­ség­ből és egész­sé­ges éle­tet él, de ennek meg­lett az ára is.

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Sebestyén Balázsék újabb perre számíthatnak

Sosem ér véget a háború! Sebestyén Balázsék újabb perre számíthatnak

Bár a bí­ró­ság rendbe tette az ügye­ket, ez nem je­lenti azt, hogy a felek meg is bé­kél­tek volna egy­más­sal. Még nem ért véget a há­ború!

Bár a bí­ró­ság rendbe tette az ügye­ket, ez nem je­lenti azt, hogy a felek meg is bé­kél­tek volna egy­más­sal. Még nem ért véget a há­ború!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak! Mi lesz itt?

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A ra­jon­gói egy­más­sal ver­sen­ge­nek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Eltiltotta a színpadtól az orvos Pataky Attilát!

Nagy a baj?

Nagy a baj? Az EDDA front­em­be­rét kény­szer­pi­he­nőre kül­dik! Fél évig nem áll­hat majd szín­padra! Vajon mi tör­tént?

Itt vetkőzik újra pucérra Cicciolina: Mindenki megnézheti!

Itt vetkőzik újra pucérra Cicciolina: Mindenki megnézheti!

Ha­ma­ro­san le­dobja ru­háit...

A 65 éves díva el­árulta, ha­ma­ro­san le­dobja ru­háit a té­vé­né­zők előtt!

Hihetetlen! A világ legnagyobb énekese titokban nézte a tűzijátékot!

Hihetetlen! A világ egyik legnagyobb énekese titokban nézte Budapesten a tűzijátékot!

Egy is­mert vi­lág­sztár posz­tolt a Duna part­já­ról. Il­letve nem is az éne­kes, hanem a fe­le­sége.

Ijesztő fotókat kaptunk: Ez történt vezetés közben Medveczky Ilonával!

Ijesztő fotókat kaptunk: Ez történt vezetés közben Medveczky Ilonával!

Nem éppen ilyen prog­ra­mot ter­ve­zett az ün­nepre a tánc­mű­vésznő!

Éj­sza­kai pánik! Nem éppen ilyen prog­ra­mot ter­ve­zett az ál­lam­ala­pí­tás ün­ne­pére a tánc­mű­vésznő!

Óriási sikersztori: Beyoncé tervezőjével dolgozik együtt Radics Gigi!

Óriási sikersztori: Beyoncé tervezőjével dolgozik együtt Radics Gigi!

Az arany­torkú éne­kes­nőt ha­tal­mas öröm érte szü­le­tés­napja al­kal­má­ból!

Arcátlan bicikliseket fenyegetett meg Árpa Attila!

Arcátlan bicikliseket fenyegetett meg Árpa Attila!

Árpa At­tila kiáll a nők jo­ga­i­ért.

Árpa At­tila kiáll a nők jo­ga­i­ért. A szí­nész-pro­du­cert ki­hozta a sod­rá­ból az az eset, ami­nek a minap szem­ta­núja volt.

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája!

Így bulizott Torgyán József 80 éves özvegye!

Így bulizott Torgyán József 80 éves özvegye!

Vége a gyász­nak, új éle­tet kez­dett Ma­rika! A neves po­li­ti­kus öz­ve­gye ki­lá­balt a ször­nyű lelki fáj­da­lom­ból! El­me­sélte, hogy van je­len­leg!

Vége a gyász­nak, új éle­tet kez­dett Ma­rika! A neves po­li­ti­kus öz­ve­gye ki­lá­balt a ször­nyű lelki fáj­da­lom­ból!

Kitálalt Bodrogi: Nem merem látogatni a kórházban Törőcsik Marit!

Kitálalt Bodrogi: Nem merem látogatni a kórházban Törőcsik Marit!

A 81 éves szí­nész­nő­ről nem ér­kez­tek jó hírek! Úgy tűnik, nem ja­vult az ál­la­pota az utóbbi idő­szak­ban!

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Hi­va­ta­lo­san is le­győzte a rákot!

A Pa-Dö-Dő együt­tes si­ke­res nagy­kon­cer­ten van túl, a nézők kö­zött mind­két éne­kesnő édes­anyja he­lyet fog­lalt.

Megtörten jelentette be a fia: éjjel elhunyt a népszerű színész

Megtörten jelentette be a fia: éjjel elhunyt a népszerű színész

Hosszú be­te­ges­ke­dés után a kór­ház­ban halt meg a le­gen­dás ko­mi­kus.

Hosszú be­te­ges­ke­dés után a kór­ház­ban halt meg a le­gen­dás ko­mi­kus.