SZTÁR

FÜLES

Idén több karácsonyi nagy kedvencet sem vetítenek a tévék

Idén több karácsonyi nagy kedvencet sem vetítenek a tévék

Hi­he­tet­len, mik ma­rad­nak ki!

2018-ban egyet­len hazai té­vé­csa­torna sem tűzi mű­sorra ka­rá­csony­kor az egyik leg­nép­sze­rűbb ün­nepi csa­ládi fil­met, mely 3 részt is meg­ért.

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyo­kat ír.

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

Döbbenetes dolgot mondott fiának Brad Pittről Angelina Jolie

Döbbenetes dolgot mondott fiának Brad Pittről Angelina Jolie

Rendre durva tit­kok ke­rül­nek elő.

A volt sztár­pár vi­szo­nya még a válás után is elég zűrös, a múlt­ból pedig rendre durva tit­kok ke­rül­nek elő.

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Egyre több a konflik­tus.

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

Óriási fordulat a Czeizel-botrány ügyében, íme az ügyészség válasza

A Főügyész­ség ta­valy év ele­jén újabb nyo­mo­zást ren­delt el ko­ráb­ban.

A Főügyész­ség ta­valy év ele­jén újabb nyo­mo­zást ren­delt el ko­ráb­ban.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Szexuális zaklatással vádolják a magyar származású világsztárt

Szexuális zaklatással vádolják a magyar származású világsztárt

A 69 éves ze­nészt az egyik ét­ter­mé­nek dol­go­zója vá­dolta meg, a nő azt ál­lítja, hogy a sztár meg­fogta a nemi szer­vét.

A 69 éves ze­nészt az egyik ét­ter­mé­nek dol­go­zója vá­dolta meg.

Nem hiszed el, hol bukkant fel Kiszel Tünde

Nem hiszed el, hol bukkant fel Kiszel Tünde

Jó­té­kony­sági ren­dez­vényt vezet.

Egé­szen új ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg Ki­szel Tün­dét, aki egy bu­da­pesti ál­ta­lá­nos is­kola jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyére lá­to­gat el szom­ba­ton.

Fiatalabb üzletember miatt ejtette Mick Jaggert a 23 éves szeretője!

Fiatalabb üzletember miatt ejtette Mick Jaggert a 23 éves szeretője!

Ki­de­rült ki miatt hagyta el a Rol­ling Stones front­em­be­rét a fi­a­tal lány.

Ki­de­rült ki miatt hagyta el a Rol­ling Stones front­em­be­rét a fi­a­tal lány.

Hatalmas botrány robbant ki az Oscar-gála körül, visszalépett a műsorvezető

Hatalmas botrány robbant ki az Oscar-gála körül, visszalépett a műsorvezető

Alig két napja je­len­tet­ték be, ki lesz az est há­zi­gaz­dája, de máris vissza­lé­pett.

Alig két napja je­len­tet­ték be, ki lesz az est há­zi­gaz­dája, de máris vissza­lé­pett.

Bangó Margit megharagudott az unokájára

Bangó Margit megharagudott az unokájára

Kép­te­len meg­emész­teni...

A le­gen­dás éne­kesnő még most sem emész­tette meg iga­zán, hogy uno­kája kés alá fe­küdt...

Kiderült a titok: a magyar énekesnő elárulta, mennyit keres dalaival

Kiderült a titok: a magyar énekesnő elárulta, mennyit keres dalaival

Andi el­osz­latta a ké­te­lye­ket az elő­adók fi­ze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Az éne­kesnő már szak­ér­tők­kel dol­go­zik, hogy si­ker­rel meg­ta­lál­ják ku­tyá­ját, Car­lost.

Az éne­kesnő már szak­ér­tők­kel dol­go­zik, hogy si­ker­rel meg­ta­lál­ják ku­tyá­ját, Car­lost.

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a gyönyörű magyar sztáranyuka

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a gyönyörű magyar sztáranyuka

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Kiszivárogtak a titkolózó sztárpár esküvőjének részletei

Kiszivárogtak a titkolózó sztárpár esküvőjének részletei

Katie Hol­mes és Jamie Foxx nem akár­mi­lyen la­ko­dal­mat ter­vez­nek, és még idén oltár elé áll­nak.

Katie Hol­mes és Jamie Foxx nem akár­mi­lyen la­ko­dal­mat ter­vez­nek, és még idén oltár elé áll­nak.

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, mi­ként te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

Ca­role Midd­le­ton is kény­te­len volt be­szállni a ki­rá­lyi mé­dia­gé­pe­zetbe, hogy el­te­relje a fi­gyel­met a csa­lád bot­rá­nyá­ról.

Gyermeke született a sztárapukának, szívszorító, kiről nevezték el

Megint gyermeke született a sztárapukának, szívszorító, kiről nevezték el

Eddie Murphy tí­ze­dik gyer­meke jött vi­lágra. A 39 éves édes­anya és a szí­nész 2012 óta él együtt.

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Meg­tört a csa­ládi egy­ség.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint nap­ja­ink­ban. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség.

Kiderült az igazság, durván átvert mindenkit Stohl András

Kiderült az igazság, durván átvert mindenkit Stohl András

Tilla szü­li­napi bu­li­já­ból csi­nál­tak tré­fát.

Tilla szü­li­napi bu­li­já­ból csi­nál­tak tré­fát.

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Ezért a világsztárért utazott külföldre a magyar énekes

Le­gen­dás ked­vence kon­cert­jére ment.

Hor­váth Tamás pezs­gő­vel ün­ne­pelte az uta­zást, vi­lág­sztár ked­vence kon­certje miatt ült re­pü­lőre. Élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye vár­hatta Krak­kó­ban.

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

Megvadult Claudia Schiffer kutyája, szétmarcangolt egy birkát

A szu­per­mo­dell nem tudta meg­fé­kezni né­met­ju­há­szát. Az eset miatt a rend­őr­ség is a hely­színre ér­ke­zett.

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, a Ri­post mun­ka­tár­sát nem tudta be­csapni.

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, mu­száj volt ki­me­ne­kül­nie a stú­di­ó­ból.

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Úgy tűnik, a vá­ran­dós her­cegné nem min­dig olyan ked­ves és nyu­godt, mint ahogy a fo­tó­kon lát­szik.

Kiderült, mikor tér vissza a TV2 sikersorozatába Nagy Adri

Kiderült, mikor tér vissza a TV2 képernyőjére Nagy Adri

A szí­nésznő már mű­sor­ve­ze­tő­ként lát­ható a FEM3 mű­so­rá­ban, azon­ban a Jóban Rossz­ban so­ro­zat még várat ma­gára.

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

Szörnyű hírt kapott VV Fanni családja, behívták őket a rendőrségre

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte.

A gyá­szoló édes­anyát férje, Fanni édes­apja is el­kí­sérte.

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Vera nem tudja mi­tévő le­gyen.

Az éne­kes­nő­nek meg­gyű­lik a baja új ott­ho­ná­val.

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Elég hamar rá­jött.

Ká­roly és Ca­milla vi­szo­nyára ha­ma­rabb jött rá Diana her­cegnő, mint eddig gon­dol­tuk.

Kórházba szállították a színészt, szörnyű fájdalmak kínozták

Kórházba szállították a színészt, szörnyű fájdalmak kínozták

Ge­rard But­lert kór­házba vit­ték a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Ge­rard But­lert kór­házba vit­ték a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Clo­o­ney-ék kö­ze­lebb áll­nak hoz­zá­juk.

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Amal és George Clo­o­ney úgy tűnik, a töb­bi­ek­nél is kö­ze­lebb áll hoz­zá­juk.

Váratlan rosszulléte után újra színpadra áll Kálloy Molnár Péter

Váratlan rosszulléte után újra színpadra áll Kálloy Molnár Péter

A szí­nészt no­vem­ber ele­jén vit­ték kór­házba ro­ham­men­tő­vel, mi­u­tán az egyik elő­adás szü­ne­té­ben rosszul lett.

A szí­nészt no­vem­ber ele­jén vit­ték kór­házba, mi­u­tán az egyik elő­adás szü­ne­té­ben rosszul lett.

Liptai Claudia nemet mondott a Playboy-nak

Liptai Claudia nemet mondott a Playboy-nak

2013-ban kí­gyózó sorok áll­tak...

2013 jú­ni­u­sá­ban kí­gyózó sorok áll­tak az új­sá­gos­bó­dék előtt, ami­kor meg­je­lent Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik cím­lapja a nyu­szis ma­ga­zin­ban.

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő és vő­le­gé­nye ké­ré­sé­nek.

Stallone szögre akasztja Rocky bokszkesztyűjét

Stallone szögre akasztja Rocky bokszkesztyűjét

Ko­moly dön­tést ho­zott.

Több mint négy év­ti­zed után Syl­ves­ter Stal­lone ko­moly dön­tést ho­zott. A vi­lág­sztár hosszú üze­net­ben re­a­gált a ra­jon­gó­i­nak. Rész­le­tek...

Durva dolgok derültek ki Pásztor Anna zaklatójáról

Durva dolgok derültek ki Pásztor Anna zaklatójáról

A na­pok­ban vádat emel­tek Pász­tor Anna zak­la­tója ellen, egy is­me­rőse pedig durva dol­go­kat árult el...

A na­pok­ban vádat emel­tek Pász­tor Anna zak­la­tója ellen, egy is­me­rőse pedig durva dol­go­kat árult el a du­na­szer­da­he­lyi Jo­ze­f­ről...

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, mi­u­tán el­ve­szí­tette nő­vé­rét.

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező

Váratlan bejelentést tett magánéletéről az Oscar-díjas rendező, Quentin Tarantino

Szerda este lesz az es­kü­vője!

A kul­ti­kus ren­dező szerda este kel egybe 35 éves iz­ra­eli meny­asszo­nyá­val, Da­ni­ella Pick­kel Los An­ge­les­ben!

Különös kihívás terjed a sztárok között, a magyar modell is csatlakozott

Különös kihívás terjed a sztárok között, a magyar modell is csatlakozott

Tücsi szur­kol vő­le­gé­nye si­ke­ré­nek. Vajon me­lyi­kő­jük fog nyerni?

Tücsi szur­kol vő­le­gé­nye si­ke­ré­nek. Vajon me­lyi­kő­jük fog nyerni?

Kiakadtak Beckhamék, hátborzongató dolgok történtek éjjel a házuknál

Kiakadtak Beckhamék, hátborzongató dolgok történtek éjjel a házuknál

Egy ret­te­gett bűn­banda pró­bált be­törni hoz­zá­juk.

Egy ret­te­gett bűn­banda pró­bált be­törni hoz­zá­juk.

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá!

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai, és Eszti is örült, hogy nem kell té­li­ka­bá­tot ven­nie.

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai, és Eszti is örült, hogy nem kell té­li­ka­bá­tot ven­nie.

Bevallotta, küzd a kilókkal a magyar énekesnő

Bevallotta, küzd a kilókkal a magyar énekesnő

Zséda sok­szor nem elé­ge­dett ma­gá­val

Zséda bomba for­má­ban van, még sincs meg­elé­gedve ma­gá­val.

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott. Nem is akarta el­hinni.

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt.

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt az élet­mentő mű­té­ten át­esett Bo­ros­nak.

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Min­den bi­zonnyal nem vé­let­len, hogy a fel­je­lentő nem nyúj­totta be a do­ku­men­tu­mo­kat az il­le­té­kes hi­va­talba!

Min­den bi­zonnyal nem vé­let­len, hogy a fel­je­lentő nem nyúj­totta be a do­ku­men­tu­mo­kat az il­le­té­kes hi­va­talba!

Rendőrségi ügy lett belőle: Jennifer Lopez csillagára is rászálltak a vandálok

Rendőrségi ügy lett belőle: Jennifer Lopez csillagára is rászálltak a vandálok

A Hol­ly­woodi Hí­res­sé­gek Sé­tá­nyán újra meg­ron­gál­ták a csil­la­go­kat.

A Hol­ly­woodi Hí­res­sé­gek Sé­tá­nyán újra meg­ron­gál­ták a csil­la­go­kat.

Lefotózták, titokzatos barna oldalán bukott le az örökifjú sztár

Lefotózták, titokzatos barna oldalán bukott le az örökifjú sztár

Sosem állt nagy nő­faló hí­ré­ben.

Az 54 éves szí­nész akár 15 évet is le­ta­gad­hatna, de sosem állt nagy nő­faló hí­ré­ben.

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Már rég­óta hasi fáj­dal­mai vol­tak.

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Berki Krisz­tián és sze­relme hó­na­pok óta pró­bálta ti­tok­ban tar­tani, hogy össze­há­za­sod­tak, mégis le­buk­tak.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Tücsi és vő­le­gé­nye meg­ta­lálta álmai ott­ho­nát. Itt sze­ret­nék fel­ne­velni kis­lá­nyu­kat!

Tücsi és vő­le­gé­nye meg­ta­lálta álmai ott­ho­nát. Itt sze­ret­nék fel­ne­velni kis­lá­nyu­kat!

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Előkerült egy bizonyíték

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Előkerült egy bizonyíték

Újabb tár­gya­lás marad el...

Ugyan a jövő hétre ter­ve­zett tár­gya­lás ismét el­ma­rad, Laj­csi ügy­védje meg­mu­tatta az ira­tot, ami for­du­la­tot hoz a köz­mű­lo­pási ügy­ben.

Nagy bejelentést tett, 49 évesen újra babát vállal a sztáranyuka

Nagy bejelentést tett, 49 évesen újra babát vállal a sztáranyuka

A sztár­pár most bér­anyát keres. Gwen Ste­fa­ni­nak van három gyer­meke, de nekik más az édes­ap­juk.

A sztár­pár most bér­anyát keres. Gwen Ste­fa­ni­nak van három gyer­meke, de nekik más az édes­ap­juk.

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője tit­ko­ló­zik...

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője sem­mit nem akar a ma­gán­éle­té­ről meg­osz­tani, mint ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

A nép­szerű szí­nész hét­ről hétre a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte őt.

A nép­szerű szí­nész hét­ről hétre a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte őt.

Kiderült Diana egyik legnagyobb titka, ezzel magyarázta testtartását

Kiderült Diana egyik legnagyobb titka, ezzel magyarázta testtartását

A her­cegnő élete na­gyon hir­te­len for­dult ki a sar­ká­ból.

A her­cegnő élete na­gyon hir­te­len for­dult ki a sar­ká­ból, ami­kor Ká­roly her­ceg fe­le­sége lett.

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Terhességéről mesélt a magyar modell, aggasztó dolgot árult el

Tücsi fo­lya­ma­to­san az egész­ség­ügyi prob­lé­má­já­val sok­kolja a vé­dő­nő­jét, a nehéz hely­ze­té­ben már a ra­jon­gó­i­tól kért ta­ná­csot.

Megdöbbentő kijelentést tett a VV Fanni-gyilkosságról egy újabb tanú

Megdöbbentő kijelentést tett a VV Fanni-gyilkosságról egy újabb tanú

Újabb tör­té­net­tel állt elő egy je­len­leg bör­tön­ben ülő rab VV Fanni holt­tes­té­nek el­tün­te­té­sé­vel kap­cso­lat­ban...

Ez bizarr, gyomorforgató feladatot kellett megoldania a sztáranyukának

Ez bizarr, gyomorforgató feladatot kellett megoldania a sztáranyukának

El­ké­pesztő mit kel­lett csi­nál­nia!

Tápai Sza­bi­nát meg­le­pe­tés bu­li­val vár­ták a ba­rát­női. El­ké­pesztő mit kel­lett csi­nál­nia!

Nagyon merész, teljesen átlátszó ruhában jelent meg egy buliban a sztárcsemete

Nagyon merész, teljesen átlátszó ruhában jelent meg egy buliban a sztárcsemete

Mell­bim­bó­ját sem ta­kar­gatta!

Mell­bim­bó­ját sem ta­kar­gatta a férfiak leg­na­gyobb örö­mére. Úgy tűnik, be­lőle is di­vat­dik­tá­tor válik!

Lebukott a családos színésznő: egy bárban csókolózott egy fiatal férfival

Lebukott a családos színésznő: egy bárban csókolózott egy fiatal férfival

Egy tőle 15 évvel fi­a­ta­labb férfi­val kap­ták rajta.

Egy tőle 15 évvel fi­a­ta­labb férfi­val kap­ták rajta.

Gyönyörű színésznő tűnhet fel a Trónok Harca előzmény sorozatában

Gyönyörű színésznő tűnhet fel a Trónok Harca előzmény sorozatában

Bár a Tró­nok Harca véget ér a 8. évad­dal, de a ké­szí­tők már be­ha­ran­goz­ták az előz­mény so­ro­za­tot.

Rejtélyes férfi ölelgette az éjszakai bárban Oláh Ibolyát

Rejtélyes férfi ölelgette az éjszakai bárban Oláh Ibolyát

De vajon mi lehet köz­tük?

De vajon mi lehet a ti­tok­za­tos il­lető és a más­sá­gát nyíl­tan vál­laló éne­kesnő kö­zött?

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Tör­tént már ha­sonló a sztár­pár­ral, de ál­lí­tó­lag ez a végső és vissza­von­ha­tat­lan dön­tés.

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

A férfi kór­házba ke­rült.

Élete talán le­bor­zasz­tóbb és leg­fé­lel­me­te­sebb él­mé­nyén van túl a fit­nesz­ki­rálynő.

Szörnyű baleset történt, a sürgősségire rohantak az énekesnő kislányával

Szörnyű baleset történt, a sürgősségire rohantak az énekesnő kislányával

Pink kis­lá­nya a ját­szó­té­ren szen­ve­dett bal­ese­tet.

Pink kis­lá­nya a ját­szó­té­ren szen­ve­dett bal­ese­tet.

A háttérben Károly herceg már átvette a hatalmat II. Erzsébettől

A háttérben Károly herceg már átvette a hatalmat II. Erzsébettől

Már csak lát­szat, hogy a ki­rálynő Ang­lia ural­ko­dója, szép las­san át­en­gedte a ha­tal­mat a fi­á­nak.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Vil­mos és Harry her­ceg kap­cso­lata az ap­juk­kal iga­zán hek­ti­kus.

Vil­mos és Harry her­ceg kap­cso­lata az ap­juk­kal iga­zán hek­ti­kus.

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.