SZTÁR

FÜLES

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát.

A múlt hét­vé­gén vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát a rend­őrök, nem ta­gadta a tör­tén­te­ket.

Rémisztő feltételezés: Jó eséllyel bebetonozták VV Fanni holttestét

Rémisztő feltételezés: Jó eséllyel bebetonozták VV Fanni holttestét

B. László azt mondta, hogy VV Fan­nit a Mar­ina-parti la­ká­sá­tól 800 mé­terre, egy épí­tési te­rü­le­ten adta át két férfi­nak...

Most közölték a gyászhírt: betegségben hunyt el a kedvelt sorozatsztár

Most közölték a gyászhírt: betegségben hunyt el a kedvelt sorozatsztár

A szí­nészt 71 éves ko­rá­ban érte a halál ang­liai ott­ho­ná­ban.

A szí­nészt 71 éves ko­rá­ban érte a halál ang­liai ott­ho­ná­ban.

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Kínai ét­te­rem­ben ebé­del­tek.

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

Késik a szí­nész.

A hírt az íté­let­hir­de­tésre váró szí­nész ügy­védje je­len­tette be.

Megdöbbentek a rajongók, súlyos döntést hozott a fiatal énekesnő

Megdöbbentek a rajongók, súlyos döntést hozott a fiatal énekesnő

Ins­tag­ra­mon el­árasz­tot­ták a kér­dés­sel: "Nem korai ez még?"

Ins­tag­ra­mon el­árasz­tot­ták a kér­dés­sel: "Nem korai ez még?" Vá­lasz­tottja egy 24 éves fiú, akit alig ismer.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

Cla­u­dia és Ádám a 120 fős nász­nép­pel együtt min­dent meg­tet­tek, hogy ti­tok­ban él­hes­sék át a nagy napot.

Cla­u­dia és Ádám a 120 fős nász­nép­pel együtt min­dent meg­tet­tek, hogy ti­tok­ban él­hes­sék át a nagy napot. De a posz­tok min­dent el­árul­tak.

Ajjaj, a lovin indult be a szülés Luxus Dalmánál

Ajjaj, a lovin indult be a szülés Luxus Dalmánál

Ba­rát­nője hívta a men­tő­ket.

Még sze­ren­cse, hogy ba­rát­nője idő­ben hívta a men­tő­ket.

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

A szí­nésznő ex­me­nyé­nek, Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie a budai vil­lá­ból.

Hoppá, ő kapta el Liptai Claudia csokrát

Hoppá, ő kapta el Liptai Claudia csokrát

Annak rendje és módja sze­rint Cla­u­dia is el­dobta meny­asszo­nyi csok­rát, és már meg is van a kö­vet­kező ara­je­lölt!

Annak rendje és módja sze­rint Cla­u­dia is el­dobta meny­asszo­nyi csok­rát, és már meg is van a kö­vet­kező ara­je­lölt!

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről.

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről, ami hét­pe­csé­tes titok.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták egy­más­nak a bol­do­gító igent egy pol­gári szer­tar­tás ke­re­té­ben.

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­to­lója a fel­té­te­le­zett gyil­kos­nak.

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­to­lója a fel­té­te­le­zett gyil­kos­nak.

Ebben a csodás kastélyban bujkálhat Harry és Meghan

Ebben a csodás kastélyban bujkálhat Harry és Meghan

A világ egyik leg­ro­man­ti­ku­sabb he­lyére uta­zott a hírek sze­rint a sus­sex-i her­cegi pár vil­lám­nász­útra.

A világ egyik leg­ro­man­ti­ku­sabb he­lyére uta­zott a hírek sze­rint a sus­sex-i her­cegi pár vil­lám­nász­útra.

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

Bejutottunk az Elvis emlékkoncertre: Friss fotók Priscilláról

Bejutottunk az Elvis emlékkoncertre: Friss fotók Priscilláról

Pris­cilla Pres­ley ked­den ér­ke­zett...

A világ leg­is­mer­tebb éne­ke­sé­nek öz­ve­gye, Pris­cilla Pres­ley ked­den ér­ke­zett Bu­da­pestre. Az Elvis em­lék­kon­cert dísz­ven­dé­ge­ként ta­lál­koz­hat­tak vele a ra­jon­gók...

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Ilyen­ben Harry-nek sem volt része.

Olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része a her­ceg­né­nek a ki­rálynő mel­lett, ami­lyet még Harry sem ta­pasz­tal­ha­tott meg.

Hihetetlen, ami kiderült Katalin hercegné híres ruhájáról

Hihetetlen, ami kiderült Katalin hercegné híres ruhájáról

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné só­gora es­kü­vő­jén is cso­dá­la­to­san né­zett ki, most pedig egy titok is ki­de­rült a ru­há­ról.

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

Azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

A csi­nos mű­sor­ve­zető azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

Lesifotó árulta el Meghan Markle édesapját

Lesifotó árulta el Meghan Markle édesapját

Lánya es­kü­vő­jén be­teg­sége miatt nem vett részt, de úgy tűnik, azóta már vál­to­zott az ál­la­pota.

Lánya es­kü­vő­jén be­teg­sége miatt nem vett részt, de úgy tűnik, azóta már vál­to­zott az ál­la­pota.

Várandósan ment HIV-szűrésre Tápai Szabina!

Várandósan ment HIV-szűrésre Tápai Szabina!

Gyak­ran eljár szű­rő­vizs­gá­la­tokra.

A csi­nos kis­mama fon­tos­nak tartja a be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sét, ezért gyak­ran eljár szű­rő­vizs­gá­la­tokra, még kis­ba­bá­val a po­cak­já­ban is.

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Ki­de­rült, hogy na­gyon meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, és már nem is élnek együtt. Hiába pró­bál­ták hely­re­hozni éle­tü­ket.

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Szomorú hírt közölt a színház: Ezt üzente Törőcsik Mari

Szomorú hírt közölt a színház: Ezt üzente Törőcsik Mari

Szom­bat­he­lyen ren­ge­te­gen vár­ták...

Szom­bat­he­lyen ren­ge­te­gen vár­ták jú­nius 3-át, ami­kor Tö­rő­csik Mari vissza­tért volna a szín­padra a We­ö­res Sán­dor Szín­ház­ban.

Bombahír, Törőcsik Mari visszatér Budapestre

Bombahír, Törőcsik Mari visszatér Budapestre

Nagy ter­vei van­nak.

Nagy ter­vei van­nak a nem­zet szí­né­szé­nek. Ha­ma­ro­san újra a fő­vá­ros­ban lesz.

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella újabb bi­zo­nyító erejű fo­tó­kat, és egy el­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a köz­vé­le­ménnyel.

Újabb álompár született, a 25 éves énekesnek a korkülönbség se számít

Újabb álompár született, a 25 éves énekesnek a korkülönbség se számít

Nick Jonas egy szí­nész­nőt vá­lasz­tott!

Azt plety­kál­ják, hogy egyre töb­bet ta­lál­koz­gat­nak, és a ran­dik kez­de­nek ko­molyra for­dulni. Nick Jonas egy szí­nész­nőt vá­lasz­tott!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő.

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő, de most meg­je­lent a szí­nen egy ti­tok­za­tos te­le­fo­náló.

Kiszivárgott, Meghan és Harry ide szöknek titkos nászútra?

Kiszivárgott, Meghan és Harry ide szöknek titkos nászútra?

A her­cegi pár ko­ráb­ban úgy dön­tött, hogy nem utaz­nak nász­útra, most rá­jöt­tek: mu­száj ki­csit pi­hen­niük.

A her­cegi pár ko­ráb­ban úgy dön­tött, hogy nem utaz­nak nász­útra, most rá­jöt­tek: mu­száj ki­csit pi­hen­niük.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Nem ér­dekli őket, hogy 1 éve szült.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Így szédíti Will Smith a magyar lányokat Budapesten

Így szédíti Will Smith a magyar lányokat Budapesten

Be­le­ve­tette magát a pesti éj­sza­kába.

A fő­vá­ro­sunk­ban for­gató há­rom­gye­re­kes szí­nész máris be­le­ve­tette magát a pesti éj­sza­kába, uno­ka­öccsé­vel, K. Smith­szel csá­bítja a ma­gyar lá­nyo­kat.

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

Brad Pitt alaposan kibabrált Angelina Jolie-val

A sztár­pár még min­dig nem vált el.

Az egy­kori sztár­pár még min­dig nem vált el, és ez most a szí­nész mal­mára hajtja a vizet.

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért. El is sírta magát.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért.

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik, hogy közös dalt ké­szí­te­nek, de csak most ke­rül­he­tett rá sor...

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik, hogy közös dalt ké­szí­te­nek, de csak most ke­rül­he­tett rá sor...

Modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

Külföldi modellkarriertől fosztották meg a szülei Czippán Anettet!

A csi­nos mű­sor­ve­zető előtt gyer­mek­ként ren­ge­teg le­he­tő­ség állt, ám szü­lei úgy dön­töt­tek, hagy­ják, hogy fel­hőt­len gyer­mek­kora le­gyen.

Ez történt, amikor Will Smith besétált a budapesti étterembe...

Ez történt, amikor Will Smith besétált a budapesti étterembe...

A fő­sza­kács el­árulta, mi­lyen fo­gá­so­kat vá­lasz­tott a li­ba­noni ét­te­rem­ben a vi­lág­sztár.

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

A rap­per feb­ru­ár­ban je­len­tette be, hogy nyolc év után el­hagyta ked­ve­sét.

A rap­per feb­ru­ár­ban je­len­tette be, hogy nyolc év után el­hagyta ked­ve­sét, és egy új hölgy mel­lett ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Exkluzív fotó, így érkezett meg Will Smith a Szabadság térre

Exkluzív fotó, így érkezett meg Will Smith a Szabadság térre

A vi­lág­sztár ná­lunk for­gatja Ge­mini Man című film­jét.

A vi­lág­sztár ná­lunk for­gatja Ge­mini Man című film­jét.

Kiszivárgott, ide szökik Harry és Meghan nászút helyett

Kiszivárgott, ide szökik Harry és Meghan nászút helyett

A friss há­za­sok nem men­nek va­lódi nász­útra, de egy-két napot min­den­képp sze­ret­né­nek ket­tes­ben el­töl­teni.

Balesetet szenvedett az Operettszínház színésznője

Balesetet szenvedett az Operettszínház színésznője

A Rómeó és Júlia elő­adá­sán tör­tént...

A Rómeó és Júlia utolsó elő­adá­sa­i­nak egyi­kén tör­tént a bal­eset.

Megkezdődött, nézd meg, hol forog Will Smith Budapesten készülő filmje!

Megkezdődött, nézd meg, hol forog Will Smith Budapesten készülő filmje!

A vi­lág­sztárt va­sár­nap este lát­ták elő­ször Ma­gyar­or­szá­gon...

A vi­lág­sztárt va­sár­nap este lát­ták elő­ször Ma­gyar­or­szá­gon...

Óriási fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában, ez történt

Óriási fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában, ez történt

A szí­nésznő szü­le­tés­napi aján­dék­ként fo­gadta a hírt.

A szí­nésznő szü­le­tés­napi aján­dék­ként fo­gadta a hírt.

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Lebukott a reptéren Angelina Jolie, titokban a hercegi esküvőre tart?

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is.

Az Oscar-díjas szí­nész­nő­vel volt két gyer­meke is, akik se­gí­tet­tek a cso­ma­gok pa­ko­lá­sá­ban.

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés, az el­hi­va­tott il­lető már bőven át­lépte azt a bi­zo­nyos ha­tárt.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz...

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Botrány Harry herceg esküvője előtt, kiszivárgott egy erotikus jelenet

Botrány Harry herceg esküvője előtt, kiszivárgott egy erotikus jelenet

Ezekre a kép­so­rokra nem szá­mí­tot­tak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, rá­adá­sul alig né­hány nap­pal a szom­bati álom­es­küvő előtt...

Bosszút állt kolléganőjén George Clooney

Bosszút állt kolléganőjén George Clooney

Nem tűri, hogy vic­cel­je­nek vele.

A sztára­puka híres csip­ke­lődő meg­jegy­zé­se­i­ről, de azt nem tűri, hogy be­lőle csi­nál­ja­nak vic­cet.

Jó hírt kapott a magyar zenei legenda özvegye

Jó hírt kapott a magyar zenei legenda özvegye

Sokan em­lé­kez­nek a het­ve­nes évek végén be­mu­ta­tott, kul­ti­kussá vált ma­gyar víg­já­ték-so­ro­zatra, a Robog az út­hen­gerre. Nos, a jármű elő­ke­rült, sőt!

Sokan em­lé­kez­nek még a het­ve­nes évek végén be­mu­ta­tott, kul­ti­kussá vált ma­gyar víg­já­ték-so­ro­zatra, a Robog az út­hen­gerre. Nos, a jármű elő­ke­rült, sőt!

Meghan Markle féltékeny a királyi család legdögösebb tagjára

Meghan Markle féltékeny a királyi család legdögösebb tagjára

Újabb em­ber­ről de­rült ki, hogy nem lesz ott a her­cegi la­ko­dal­mon, és ez ala­po­san meg­le­pett min­den­kit.

Árverésre került a magyar színészlegenda ékszere

Árverésre került a magyar színészlegenda ékszere

Ka­la­pács alá kerül a nem­zet szí­né­szé­nek ék­szere egy in­ter­ne­tes ár­ve­ré­sen, amit az Au­rora Bo­re­a­lis című film­ben vi­selt.

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Meg­han Markle egye­dül II. Er­zsé­bet­nek en­ge­dett meg va­la­mit a her­cegi lagzi előtt.

Meg­han Markle egye­dül II. Er­zsé­bet­nek en­ge­dett meg va­la­mit a her­cegi lagzi előtt.

Kiszivárgott a sztármami forró titka, az ágyban sem fogja vissza magát

Kiszivárgott a sztármami forró titka, az ágyban sem fogja vissza magát

Úgy tűnik, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van férje és közte.

Úgy tűnik, min­den a leg­na­gyobb rend­ben van férje és közte. Még ennyi év után se aludt ki a tűz!

Gyanús telefonok: drámai csavar
VV Fanni ügyében

Drámai csavar
VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Meg­szó­lalt az egy­kori ügy­véd.

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje, aki­vel gyak­ran haj­nal­ban egyez­te­tett B. László.

Erre ő sem számított, még egy áldozatot hoznia kell Harry hercegnek

Erre ő sem számított, még egy áldozatot hoznia kell Harry hercegnek

Ha az es­kü­vő­jén egyen­ru­há­já­ban akar lenni, akkor meg kell ten­nie va­la­mit.

Ha a vő­le­gény az es­kü­vő­jén vi­selni sze­retné egy­kori ka­to­nai egyen­ru­há­ját, akkor meg kell ten­nie va­la­mit, amire nem szá­mí­tott.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér.

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér.

A kutyának sem kell a Győzike-villa

A kutyának sem kell a Győzike-villa

13 éve nem talál új gaz­dára az egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű in­gat­lan.

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára ta­lál­jon Sal­gó­tar­ján­ban az emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa. Mu­tat­juk, hogy néz ki most!

Milliókat fizethet Jollynak az őt lejárató cég

Milliókat fizethet Jollynak az őt lejárató cég

Az éne­kes sen­ki­nek nem tűri, hogy be­sá­rozza a jó hír­ne­vét!

Pokoli fájdalom, hatalmasat reccsent Emilio karja

Pokoli fájdalom, hatalmasat reccsent Emilio karja

Ott­ho­ná­ban tör­tént a bal­eset. Bár nagy fáj­dal­mak­kal küz­dött, elő­ször nem volt haj­landó or­vos­hoz menni.

Az elő­adó ott­ho­ná­ban tör­tént a bal­eset. Bár nagy fáj­dal­mak­kal küz­dött, nem akart or­vos­hoz menni. Rá­adá­sul kí­mé­lés he­lyett az edzést vá­lasz­totta, bár mo­ti­vált a spor­to­lás­ban, hi­szen ko­moly súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, az edzője nem en­gedte mo­zogni a sé­rült kar­já­val.

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat el­bű­völte.

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat tel­je­sen el­bű­völte a baba.

Meglepő pletyka terjeng Janza Katáról, ezt ki gondolta volna?

Meglepő pletyka terjeng Janza Katáról, ezt ki gondolta volna?

Szín­házi ber­kek­ben ér­de­kes szó­be­széd ütötte fel a fejét a szí­nész­nő­ről és hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb exé­ről.

Szín­házi ber­kek­ben ér­de­kes szó­be­széd ütötte fel a fejét a szí­nész­nő­ről és hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb exé­ről.

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Elé­ge­det­tek vol­tak a ko­rábbi pá­ros­sal, de...

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Újabb vád...

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent!

Újabb botrányba keveredett Jolly! Élő videóban üzent Kunu Marionak

Az éne­kes a Vá­ros­li­get­ben lé­pett fel május el­se­jén, ahol nem ala­kult min­den zök­ke­nő­men­te­sen...

Kemény vádak Tina Turner ellen, kitálalt a fia

Kemény vádak Tina Turner ellen, kitálalt a fia

A rock­na­gyi tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

A rock­na­gyi tel­je­sen új éle­tet kez­dett férje ol­da­lán, ami­ben a gye­re­ke­i­nek sincs hely ál­lí­tó­lag.

Zavarba ejtő bejelentés, Stohl Andrást is megdöbbentette lánya

Zavarba ejtő bejelentés, Stohl Andrást is megdöbbentette lánya

Rá­adá­sul egy mű­sor­ban szólta el magát Stohl Luca.

Rá­adá­sul egy mű­sor­ban szólta el magát Stohl Luca.

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Apja pakol ki róla...

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Csilla de­re­ka­san helyt­állt a har­ma­dik adás­ban is part­nere ol­da­lán, de a vé­gére el­fo­gyott min­den le­ve­gője...

Csilla de­re­ka­san helyt­állt a har­ma­dik adás­ban is part­nere ol­da­lán, de a vé­gére el­fo­gyott min­den le­ve­gője...

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Megtörte a csendet, ezért utazott Dubajba Lagzi Lajcsi

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ma­gán­cél­ból...

Meg­bí­zást ka­pott a mu­la­tós zene ki­rá­lya, egy­ből cso­ma­golt is! De nem ma­gán­cél­ból...

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben, de Ká­roly her­ceg min­dig más he­lyen tűnik fel.

Drámai hírt kapott a sztár, édesanyja komoly balesetet szenvedett

Drámai hírt kapott a sztár, édesanyja komoly balesetet szenvedett

A 42 éves Rus­sel Brand a fel­lé­pé­sét is le­mondta, hogy a nehéz pil­la­na­tok­ban édes­anyja mel­lett le­hes­sen.

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött...

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ígé­rete el­le­nére sem fi­ze­tett az Ázsia Exp­ressz ce­leb­pár­ja­i­nak. Ki­csit túl is tolta a hisz­tit.