SZTÁR

FÜLES

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Nem túl hí­zelgő be­ce­név­vel il­lette.

Az éne­kes nem túl hí­zelgő be­ce­ne­vet adott a gyer­me­ke­i­ket szop­tató fe­le­sé­gé­nek. Igaz, az asszony­kát sem kell fél­teni, in­ter­jú­ban szúrt oda a fér­jé­nek.

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Bár a szí­nész egy­kori la­ká­sá­ban ma is ott él ko­rábbi élet­társa, vég­ren­de­let hi­á­nyá­ban dúl a harc a mil­li­ó­kért.

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

75 éve­sen is hajtja magát.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy nyug­díjba men­jen.

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki.

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Mi tör­tén­he­tett?

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Szenvedélyéről mesélt a híres magyar műsorvezető

Szenvedélyéről mesélt a műsorvezető

A Hon­fog­laló há­zi­gaz­dája na­gyon bol­dog, hogy ennyire nép­szerű a mű­sora, re­méli a kö­vet­kező évad is si­ke­res lesz.

A Hon­fog­laló há­zi­gaz­dája na­gyon bol­dog, hogy ennyire nép­szerű a mű­sora, re­méli a kö­vet­kező évad is si­ke­res lesz.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Döbbenetes titok a múltból: van egy szerelemgyereke George Michaelnek?

Döbbenetes titok a múltból: van egy szerelemgyereke George Michaelnek?

Egy svéd nő azt ál­lítja, az éne­kes­től esett te­herbe.

Egy svéd nő azt ál­lítja, az éne­kes­től esett te­herbe, és George Mi­chael el is is­merte a gye­re­ket.

Holtan találtak rá otthonában a 76 éves színészre

Most kaptuk a szomorú hírt: holtan találtak rá otthonában a 76 éves színészre

Le­u­ké­mi­á­ban szen­ve­dett.

A Wal­king Dead sztárja leu­ké­mi­á­ban szen­ve­dett.

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Pres­ser Gábor nem gyak­ran hall­gatja vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nyeit.

Pres­ser Gábor nem tar­to­zik azok közé a mű­vé­szek közé, akik gyak­ran hall­gat­ják vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nye­i­ket és meg­ha­tód­nak egy-egy emlék fel­vil­la­ná­sa­kor.

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

Váratlan fordulat: meglepő kijelentést tett Puzsér Róbert

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett egy ér­de­kes val­lo­mást.

A nép­szerű kri­ti­kus egy in­ter­ne­tes ri­port­mű­sor­ban tett egy ér­de­kes val­lo­mást.

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a csi­nos tévés és a rá­diós mű­sor­ve­zető kap­cso­lata.

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Bár ko­ráb­ban sza­kí­tot­tak, most iga­zán jól ala­kul a kap­cso­la­tuk. Ál­lí­tó­lag Or­lando Bloom na­gyon el­szánt...

Hoppá, meglepő titkot osztott meg Janicsák Veca

Hoppá, meglepő titkot osztott meg Janicsák Veca

A csi­nos éne­kesnő már sok­kal ott­ho­no­sab­ban mozog a kony­há­ban. Ennek csa­ládja örül a leg­job­ban, Veca min­dig meg­lepi őket va­lami kis fi­nom­ság­gal.

A csi­nos éne­kesnő már sok­kal ott­ho­no­sab­ban mozog a kony­há­ban. Ennek csa­ládja örül a leg­job­ban, Veca min­dig meg­lepi őket va­lami kis fi­nom­ság­gal.

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

A 24 éves éne­kes és 21 éves sze­relme ti­tok­ban há­za­sod­tak össze.

A 24 éves ka­na­dai éne­kes és 21 éves ame­ri­kai sze­relme ti­tok­ban há­za­sod­tak össze, de végre már mások előtt is férj­ként és fe­le­ség­ként je­len­nek meg. Sőt, a há­zas­ság té­nyét nem csak szó­be­széd, de egy fotó is iga­zolja. Máris mu­tat­juk.

Liftben ragadtak az Irigy Hónaljmirigy tagjai

Liftben ragadtak az Irigy Hónaljmirigy tagjai

A srá­cok plüss­ál­la­tok­kal bé­ní­tot­ták meg a for­gal­mat az Asia Cen­ter­ben. Ren­ge­teg ado­mány gyűlt össze.

A srá­cok plüss­ál­la­tok­kal bé­ní­tot­ták meg a for­gal­mat az Asia Cen­ter­ben. Ren­ge­teg ado­mány gyűlt össze.

Furcsa hobbijáról vallott Katalin hercegné: ezt teszi szabadidejében

Furcsa hobbijáról vallott Katalin hercegné: ezt teszi szabadidejében

Camb­ridge her­ceg­néje vissza­tért a szü­lési sza­bad­sá­gá­ról és egy­ből egy gye­re­ke­ket se­gítő szer­ve­zet­nél tett lá­to­ga­tást.

Meglepő döntést hozott, nagy fába vágta a fejszéjét David Beckham

Meglepő döntést hozott, nagy fába vágta a fejszéjét David Beckham

A sztár egy pil­la­natra sem áll le, min­dig újabb és újabb fel­ada­tok elé ál­lítja magát.

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok Pin­tér Tibor és 23 évvel fi­a­ta­labb sze­relme kö­zött.

Döbbenetes titok derült ki a meggyilkolt John Lennonról, ettől félt

Döbbenetes titok derült ki a meggyilkolt John Lennonról, ettől félt

A Be­at­les egy­kori tagja na­gyon sze­rette dús haját.

A Be­at­les egy­kori tagja na­gyon sze­rette dús haját, ezért fod­rá­szá­val sokat tar­totta a kap­cso­la­tot.

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője saját maga val­lotta be, hogy mi az, amit el­mon­dása sze­rint 'tolni' szo­kott.

Nagy bejelentést tett Katalin hercegné

Nagy bejelentést tett Katalin hercegné

Hat hó­na­pos tá­vol­lét után Ka­ta­lin her­cegné kész ismét mun­kába állni. Ked­den már egy is­ko­lát lá­to­gat meg. Ezzel pedig vége a szü­lési sza­bad­sá­gá­nak.

Hat hó­na­pos tá­vol­lét után Ka­ta­lin her­cegné kész ismét mun­kába állni. Ked­den már egy is­ko­lát lá­to­gat meg. Ezzel pedig vége a szü­lési sza­bad­sá­gá­nak.

Elszólta magát a színésznő: meglepő kijelentést tett a nyilvánosság előtt

Elszólta magát a színésznő: meglepő kijelentést tett a nyilvánosság előtt

Cat­he­rine Zeta-Jones nem min­den­napi módon kö­szön­tötte fel fér­jét.

Cat­he­rine Zeta-Jones nem min­den­napi módon kö­szön­tötte fel fér­jét.

Ilyen lenne valójában Meghan hercegné? Durva vádak érték

Ilyen lenne valójában Meghan hercegné? Durva vádak érték

"Le­áll­hat­nál végre a szín­já­ték­kal ."

"Le­áll­hat­nál végre a szín­já­ték­kal sze­mét­ség her­ceg­néje." Meg­han test­vére ez­út­tal nem fogta vissza magát.

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Fe­le­sége egy poszt­ban üzent...

A cso­dás hangú elő­adó­mű­vész fe­le­sége egy fény­ké­pek­kel tar­kí­tott poszt­ban üzente meg is­me­rő­se­i­nek: új éle­tet kezd, ami­ben a férfi­nak már nincs helye.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, mivel csa­lád­já­ból egye­dül csak Doria Rag­land­ben bíz­hat.

Kiderítettük, hihetetlen, mit művelt Terence Hill a budapesti étteremben

Kiderítettük, hihetetlen, mit művelt Terence Hill a budapesti étteremben

Le­döb­bent, ami­kor meg­látta, hogy to­rony­ban áll­nak a rán­tott húsok.

Tel­je­sen le­döb­bent, ami­kor meg­látta, hogy to­rony­ban áll­nak a rán­tott húsok az asz­ta­lon, majd vá­rat­lan dön­tést ho­zott.

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy el kell hagy­nia az in­gat­lant.

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy a nőnek el kell hagy­nia az egyéb­ként le­pusz­tult, romos in­gat­lant.

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Hár­man fe­szül­nek egy­más­nak.

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában. A három grá­cia nem bírt egy­más­sal.

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

A her­ceg iga­zán bántó meg­jegy­zést ka­pott, de nem elő­ször éri kri­tika. Az ügy­ben Meg­han is te­he­tet­len.

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták a férfit.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt. Íme az ered­mény.

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

A 72 éves ren­dező fe­le­sége éve­kig nem adott in­ter­jút.

A 72 éves ren­dező fe­le­sége éve­kig nem adott in­ter­jút.

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Újra vissza kell jár­nia.

Ja­nu­ár­ban en­ged­ték ki a kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, azóta csak egy­szer kel­lett pár napra újra be­fe­küd­nie. A Ri­post meg­tudta, hogy most újra vissza kell jár­nia.

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Harry her­ceg egy al­ka­lom­mal iga­zán szo­kat­lan aján­dé­kot ka­pott tőle. De az ő re­ak­ci­ója még meg­le­pőbb volt!

Harry her­ceg egy al­ka­lom­mal szo­kat­lan aján­dé­kot ka­pott tőle. De az ő re­ak­ci­ója még meg­le­pőbb volt!

Saját magát buktatta le a sztár, Kim Kardashiannal folytat viszonyt?

Saját magát buktatta le a sztár, Kim Kardashiannal folytat viszonyt?

A 31 éves rap­per több szö­vege is a ce­leb­bel való kap­cso­la­tá­ról árul­ko­dik.

A 31 éves rap­per több szö­vege is a ce­leb­bel való kap­cso­la­tá­ról árul­ko­dik, a bi­zo­nyí­té­kok elég meg­győ­zőek.

Vészfékezett a villamos: Ezt művelte a síneken Orosz Barbara

Vészfékezett a villamos: Ezt művelte a síneken Orosz Barbara

Meg­döb­bentő lát­vány szem­ta­núja volt a Ri­post egyik ol­va­sója hétfő este a Teréz kör­úton!

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Mel B forró éj­sza­kát töl­tött el vele.

Mel B egy forró éj­sza­kát töl­tött el a tinik bál­vá­nyá­val, ám az egy­éj­sza­kás ka­land­nak nem lett foly­ta­tása.

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Már több száz gyer­mek meg­kapta a he­ge­dű­mű­vész tá­mo­ga­tá­sát.

Bor­sod és Szol­nok me­gyé­ben már több száz gyer­mek meg­kapta a he­ge­dű­mű­vész tá­mo­ga­tá­sát.

Váratlan esemény Klapkáéknál: mit szólnak a családtagok?

Váratlan esemény Klapkáéknál: mit szólnak a családtagok?

Nem esik messze az alma a fá­já­tól, Klapka György fia sok min­den­ben ha­son­lít édes­ap­jára.

Nem esik messze az alma a fá­já­tól, Klapka György fia sok min­den­ben ha­son­lít édes­ap­jára.

Orvosi beavatkozáson esett át Beckham? Leleplező fotó szivárgott ki róla

Orvosi beavatkozáson esett át Beckham? Leleplező fotó szivárgott ki róla

A le­si­fo­tó­sok fi­gyel­mét semmi sem ke­rüli el. Hiába, a sztár­fo­cista is öreg­szik, de úgy tűnik, ezt nem vi­seli olyan könnye­dén.

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Végre fény de­rült a ja­nu­ár­ban tör­tént tra­gé­dia vér­fa­gyasztó rész­le­te­ire. Lehet, hogy még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Ál­lítja, több fur­csa tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején.

Az asszony ál­lítja, több olyan tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején, ame­lyek egy durva sze­mé­lyi­ség­za­var jelei. Most élő rá­dió­adás­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről.

Kiderült az igazság: Pirulákkal tömi magát Bereczki Zoltán

Kiderült az igazság: Pirulákkal tömi magát Bereczki Zoltán

A nép­szerű szí­nész az át­lag­nál sok­kal job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére. El­árulta, minek kö­szön­heti, hogy remek for­má­ban van!

A nép­szerű szí­nész az át­lag­nál sok­kal job­ban oda­fi­gyel az egész­sé­gére. El­árulta, minek kö­szön­heti, hogy remek for­má­ban van!

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

A za­vart el­méjű férfi meg akarta ölni az éne­kes­nőt, annak ze­ne­ka­rá­val és egész csa­lád­já­val együtt. A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP-ben.

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron?

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Baj van az álompár házasságával? Különös kép ad okot az aggodalomra

Vic­to­ria Beck­ham gye­re­ke­i­vel, a férje nél­kül sze­re­pel egy cím­la­pon. Pedig még ku­tyá­juk is rá­ke­rült a fo­tóra...

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Csúnyán beégett, rajongói látni sem akarják a népszerű énekesnőt

Brit­ney Spe­ars saját kon­cert­jén sér­tette meg ra­jon­góit. Nem csoda, hogy ki­fü­tyül­ték!

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére.

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére.

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Ismét fel­buk­kant a fur­csa nő.

Ismét fel­buk­kant az a nő, aki ko­ráb­ban több is­mert ma­gyar hí­res­sé­get, köz­tük Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt is zak­latta. Az il­lető nem ismer le­he­tet­lent, most egy másik is­mert sze­mé­lyi­sé­get pro­vo­kál, és úgy tűnik, ezt min­den jogi kö­vet­kez­mény nél­kül meg is te­heti.

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Ko­ráb­ban örökbe fo­gad­tak egy ku­tyát, az állat neve azon­ban csak most ke­rült nyil­vá­nos­ságra.

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel bu­li­ján.

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel nagy­sza­bású bu­li­ján, szep­tem­ber 27-én.

Súlyos döntést hoztak Fésűs Nelly balesetének ügyében

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le, az ügy ira­tait a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság meg­küldte az ügyész­ség­nek.

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le.

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry herceg

Egy olyan szo­kást sza­kít­ha­tott meg Sus­sex her­cege, amely­nek nagy ha­gyo­má­nya van.

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Ha­ma­ro­san dön­te­nek a je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi sor­sá­ról.

Kitört a botrány: megerőszakolt egy 22 évest a 69 éves sztárszínész?

Kitört a botrány: megerőszakolt egy 22 évest a 69 éves sztárszínész?

Gé­rard De­par­dieu ellen a rend­őr­ség el­já­rást in­dí­tott.

A ha­zánk­ban is nép­szerű Gé­rard De­par­dieu ellen a rend­őr­ség el­já­rást in­dí­tott, mert egy fi­a­tal nőt meg­erő­sza­kolt.

Barátja közölte a szomorú hírt: otthonában hunyt el a legendás énekesnő

Barátja közölte a szomorú hírt: otthonában hunyt el a legendás énekesnő

Az opera-éne­kesnő nem­zet­kö­zi­leg is el­is­mert volt.

Az opera-éne­kesnő nem­zet­kö­zi­leg is el­is­mert volt, az ének­lést 1971-ben hagyta abba.

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné: fellázadtak ellene a britek

Kiverte a biztosítékot Kamilla hercegné: fellázadtak ellene a britek

A bri­tek fel­há­bo­rod­tak, ami­kor ki­de­rült, Ka­milla bi­zony ki­rályné lesz.

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel erre.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Zavarba ejtő lebukás, kiderült a népszerű énekes nagy titka

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­got­tan nyi­lat­ko­zik, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

Ed She­e­ran min­dig vissza­fo­got­tan nyi­lat­ko­zik, ha ma­gán­éle­té­ről kér­de­zik. Va­la­mit azon­ban az ujján fe­lej­tett...

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Curtis továbblépett! Holnap már egyedül koncertezik

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Nem gon­dol­tuk volna, hogy ilyen hamar már Cur­tis kon­certre me­he­tünk, itt lép fel hol­nap.

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt.

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val!

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Végül úgy tűnik, azok­nak lett iga­zuk, akik már a kap­cso­lat ele­jén úgy gon­dol­ták, a nagy kor­kü­lönb­ség miatt ké­rész­életű lesz.

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste, mi­u­tán fa­kép­nél hagyta tár­sait.

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Ex­neje pat­tant a volán mögé, és azon­nal a leg­kö­ze­lebbi re­habra haj­tott.

Volt fe­le­sége pat­tant a volán mögé, és azon­nal a leg­kö­ze­lebbi re­habra haj­tott a zűrös életű sztár­ral.

Megtudtuk, ennyiért árulja otthonát a magyar sztárénekes

Megtudtuk, ennyiért árulja otthonát a magyar sztárénekes

Hét év után válik meg ott­ho­ná­tól.

Hét év után válik meg ott­ho­ná­tól Ko­csis Tibor! Az éne­kes azon­ban kény­te­len áron alul, 35 mil­li­ó­ért árulni la­ká­sát.

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Ez történt a legendás Klapka üzletházzal

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy az in­gat­lan mek­kora üzlet.

Az új tu­laj­do­nos talán nem is tudja, hogy a 750 négy­zet­mé­te­res in­gat­lan már pusz­tán a cí­mé­vel is bomba üzlet le­hetne.

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

Meglepő titkok derültek ki, így telnek Fásy Ádám reggelei

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

A ze­nész, mű­sor­ve­zető be­ava­tott min­den­kit a ma­gán­éle­tébe!

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Bajban van Friderikusz: Komoly anyagi gondok gyötrik

Bajban van Friderikusz: Komoly anyagi gondok gyötrik

Sán­dor min­dig is adott a lát­szatra...

Sán­dor min­dig is adott a lát­szatra, és azt le­szö­gez­het­jük, hogy va­ló­szí­nű­leg sosem él majd mély­sze­gény­ség­ben, de...

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!