SZTÁR

FÜLES

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé! Egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb és sze­xibb! El­árulta, mitől!

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

Infúzióra kötötte orvos férje Csisztu Zsuzsát!

Sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­ség!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek sür­gős or­vosi el­lá­tásra volt szük­sége. Férje azon­nal in­téz­ke­dett!

Vége Ben Stiller házasságának

Vége Ben Stiller házasságának

A szí­nész és fe­le­sége köz­le­mény­ben je­len­tet­ték be a szo­morú hírt. Ti­zen­nyolc esz­tendő után dön­töt­tek úgy, hogy külön uta­kon foly­tat­ják.

A szí­nész és fe­le­sége köz­le­mény­ben je­len­tet­ték be a szo­morú hírt. Ti­zen­nyolc esz­tendő után dön­töt­tek úgy, hogy külön uta­kon foly­tat­ják.

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Ha­ma­ro­san meg­szü­let­het az íté­let az ittas ve­ze­tés miatt in­dí­tott ügy­ben!

Újra szíve miatt kínlódik Balázs Fecó!

Újra szíve miatt kínlódik Balázs Fecó!

Az idő­já­rás meg­ke­se­ríti a szív­pa­na­szok­kal küzdő em­be­rek éle­tét.

A szél­ső­sé­ges idő­já­rás meg­ke­se­ríti a szív­pa­na­szok­kal küzdő em­be­rek éle­tét is. A Kos­suth-díjas éne­kes is szen­ved.

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Méltóságteljesen reagált lánya kijelentésére Bangó Margit!

Mél­tat­lan hely­zetbe hozta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vészt a lánya, Ma­rika.

Mél­tat­lan hely­zetbe hozta a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vészt a lánya, Ma­rika.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él.

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él, de el­árulta, mivel fog­lal­kozna szí­ve­sen a jö­vő­ben.

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak! El­árulta: na­gyon bol­dog!

Pécsi Ildikó: Kikészült az idegrendszerem!

Pécsi Ildikó: Kikészült az idegrendszerem!

A 76 éves szí­nésznő hosszú évek óta bí­ró­ság­ról bí­ró­ságra jár...

Nem elég, hogy a 76 éves szí­nésznő hosszú évek óta bí­ró­ság­ról bí­ró­ságra jár fia és volt menye bot­rá­nyos vá­lása kap­csán, egyéb dol­gok is ne­he­zí­tik éle­tét.

Durva dolgot tett György herceg Pippa esküvőjén - ezért sírta el magát

Durva dolgot tett György herceg Pippa esküvőjén - ezért sírta el magát

Ke­mény fej­mo­sást ka­pott György her­ceg édes­any­já­tól, Ka­ta­lin her­ceg­nő­től.

Ke­mény fej­mo­sást ka­pott György her­ceg édes­any­já­tól, Ka­ta­lin her­ceg­nő­től. Ezt még egy le­endő ki­rály sem te­heti meg...

Rendőrségi feljelentés: Kirabolták Valkó Eszteréket!

Rendőrségi feljelentés: Kirabolták Valkó Eszteréket!

Anya­gi­lag pad­lóra ke­rült a há­zas­pár a tör­tén­tek miatt! Azon­nal a ha­tó­ság­hoz for­dul­tak!

Anya­gi­lag pad­lóra ke­rült a há­zas­pár a tör­tén­tek miatt! Azon­nal a ha­tó­ság­hoz for­dul­tak!

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Újabb tragédia a Klapka családban: Gyászol az özvegy!

Szo­morú hírt kap­tunk...

Szo­morú hírt ka­pott szer­kesz­tő­sé­günk! Az el­hunyt üz­let­em­ber öz­ve­gye még fel sem tudta dol­gozni férje el­vesz­té­sét, máris újabb csa­pást mért rá a sors.

Szexkalandjairól vallott Nagy Ervin: Pofán kell köpnöm magam!

Szexkalandjairól vallott Nagy Ervin: Pofán kell köpnöm magam!

A 40 éves szí­nész meg­lepő őszin­te­ség­gel me­sélt egy­éj­sza­kás ka­land­ja­i­ról! Több nőt is meg­bán­tott!

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

Papadimitriu Athina: A lányom ugyanolyan kismama, mint én voltam!

A szí­nésznő bol­do­gan ké­szül a nagy­mama sze­repre!

Már nagy a ké­szü­lő­dés a csa­lád­ban! A szí­nésznő bol­do­gan ké­szül a nagy­mama sze­repre!

Randizni jár 74 évesen Esztergályos Cecília: Férje is tud róla!

Randizni jár 74 évesen Esztergályos Cecília: Férje is tud róla!

Ki­csat­tan az egész­ség­től, fi­a­ta­los, élet­tel teli! Miért ne en­gedne a csá­bí­tás­nak a szí­nésznő? Mert házas?

Ki­csat­tan az egész­ség­től, fi­a­ta­los, élet­tel teli! Miért ne en­gedne a csá­bí­tás­nak a szí­nésznő? Mert házas?

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

So­káig úgy tűnt, hogy Le­o­nardo DiCap­rio a gyö­nyörű Nina Agdal ol­da­lán végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

So­káig úgy tűnt, hogy Le­o­nardo DiCap­rio a gyö­nyörű szu­per­mo­dell, Nina Agdal ol­da­lán végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

Két héttel szülés után újra bombaformában Horváth Éva!

Bol­dog és szexi kis­mama!

A szexi mo­dell el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi he­tek­ben! Meg­kér­dez­tük, minek kö­szön­heti tö­ké­le­tes alak­ját!

A szakítás után a lánya keresztelőjét is lemondta Janicsák Veca!

A szakítás után a lánya keresztelőjét is lemondta Janicsák Veca!

Az éne­kesnő élete egyik leg­fon­to­sabb pil­la­na­tára ké­szült, ám a csa­ládi prog­ram most csú­szik né­hány hetet.

Párja mentette meg Aleska életét!

Párja mentette meg Aleska életét!

Tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna, ha nincs ott a sze­relme!

Ha nem lett volna ott a csi­nos sztár­ral a sze­relme, tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna!

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

A szí­nész bot­rá­nyos sze­rep­lése után dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul.

A szí­nész bot­rá­nyos sze­rep­lése után dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul a nyil­vá­nos­ság­tól.

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Váratlan fordulat, elhagyja az országot Pápai Joci?

Nagy be­je­len­tésre ké­szül!

Nagy be­je­len­tésre ké­szül az utá­noz­ha­tat­lan hangú éne­kes!

Újabb csapás, aggasztó hírek érkeztek Lerch Istvánról

Újabb csapás, aggasztó hírek érkeztek Lerch Istvánról

Bár ro­ko­nai bíz­tak benne, hogy ha­ma­ro­san erőre kap, a nép­szerű ze­nész ál­la­pota ismét vissza­esett.

Továbbra sem hajlandó egy fedél alatt élni Oszter Sándor a feleségével!

Továbbra sem hajlandó egy fedél alatt élni Oszter Sándor a feleségével!

A bot­rá­nyok tel­je­sen ki­ké­szí­tik a há­zas­párt.

A bot­rá­nyok tel­je­sen ki­ké­szí­tik a há­zas­párt.

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Botrány az Operettben: Elaludt MÁZS a darab közben!

Botrány az Operettben: Elaludt MÁZS a darab közben!

Le­ma­radt egy elő­adás­ról a szí­nész...

Le­ma­radt egy elő­adás­ról a szí­nész, mert el­nyomta az álom. Hogy mivel ma­gya­rázta a tör­tén­te­ket? Ez is ki­de­rült!

Drasztikusan megfiatalodott D. Nagy Lajos: Elárulta, mitől!

Drasztikusan megfiatalodott D. Nagy Lajos: Elárulta, mitől!

Nagy for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett az együt­tes és az éne­kes élete is! Egyre több az el­is­me­rés és di­cső­ség!

Ezt tette a rák a legendás magyar zenésszel!

Ezt tette a rák Gidófalvy Attilával!

Ré­góta küzd a gyil­kos kór­ral. Most el­me­sélte, miken ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Ré­góta küzd a gyil­kos kór­ral. Most el­me­sélte, miken ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Itt a bizonyíték: Alkoholt ivott a színpadon Charlie!

Itt a bizonyíték: Alkoholt ivott a színpadon Charlie!

El­árulta a Ri­post­nak, mi ennek az oka!

Char­lie évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy soha többé nem iszik al­ko­holt. A whis­ky­vel azon­ban néha ki­vé­telt tesz. El­árulta a Ri­post­nak, mi ennek az oka!

Kiengedték az intenzívről, friss hírek a megoperált Lorán Lenkéről

Kiengedték az intenzívről, friss hírek a megoperált Lorán Lenkéről

A csa­lád egy kö­zeli ba­rátja meg­lepő in­for­má­ci­ók­kal szol­gált a Ri­post­nak.

Barátai előtt is titkolják, hova temetik Usztics Mátyást!

Barátai előtt is titkolják, hova temetik Usztics Mátyást!

Hol nyug­szik majd a 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész?

Ki­de­rült, miért nem sze­retné a csa­lád nyil­vá­nos­ságra hozni, hol nyug­szik majd a 68 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész!

Itt az igazság Kasza Tibi szaltójáról!

Itt az igazság Kasza Tibi szaltójáról!

A Nagy du­ett­ből Vas­tag Csa­bá­nak és Áb­ra­hám Edit­nek kel­lett tá­voz­nia, ám a jelek sze­rint a ra­jon­gó­kat a leg­ke­vésbé sem ez iz­gatja. Kasza Tibi ugyanis ismét na­gyot do­bott.

A Nagy du­ett­ből Vas­tag Csa­bá­nak és Áb­ra­hám Edit­nek kel­lett tá­voz­nia va­sár­nap este, ám a jelek sze­rint a ra­jon­gó­kat a leg­ke­vésbé sem az iz­gatja, miért pont nekik nem si­ke­rült az újabb kör. Kasza Tibi ugyanis ismét na­gyot do­bott. Van­nak, akik sze­rint trükk, mások ki­né­zik Ti­bi­ből ezt a moz­du­lat­sort.

Nem nézik jó szemmel az ügyvédek Zimány Linda modellkarrierjét

Nem nézik jó szemmel az ügyvédek Zimány Linda modellkarrierjét

Két fog­lal­ko­zást űz egy­szerre.

Az ügy­védi mun­kát és a fo­tó­zá­so­kat sem ha­nya­golja el, sze­rinte a kettő tö­ké­le­te­sen meg­fér egy­más mel­lett.

Azt suttogják, itt tér vissza a képernyőre Vujity Tvrtko

Azt suttogják, itt tér vissza a képernyőre Vujity Tvrtko

Csa­lá­dos­tól ha­za­köl­tö­zik.

Ha­ma­ro­san csa­lá­dos­tól ha­za­köl­tö­zik Vu­jity Tvrtko. A nyá­ron már rend­sze­re­sen lát­hat­juk a kép­er­nyőn.

Kiderült a titok: 50 millióért árulja luxuslakását Stohl Luca!

Kiderült a titok: 50 millióért árulja luxuslakását Stohl Luca!

La­punk ki­de­rí­tette: Stohl And­rás lánya mi­ha­ma­rabb sze­retne túl­adni az ott­ho­nán!

Bodrogi Gyula: Itt az igazság Törőcsik Mari állapotáról!

Bodrogi Gyula: Itt az igazság Törőcsik Mari állapotáról!

Rossz hírek ér­kez­tek!

A 81 éves szí­nész­nőt már­ci­us­ban szál­lí­tot­ták be a szom­bat­he­lyi kór­házba, azóta nem adtak bő­vebb in­for­má­ciót az ál­la­po­tá­ról.

Elképesztő változás Tahi Tóth László állapotában

Elképesztő változás Tahi Tóth László állapotában

Szín­házi kör­ből ju­tott el hoz­zánk az az in­for­má­ció, mi­sze­rint ki­újult a szí­nész be­teg­sége.

Szín­házi kör­ből ju­tott el hoz­zánk az az in­for­má­ció, mi­sze­rint ki­újult a szí­nész be­teg­sége. De sze­ren­csére jól van, már for­ga­tott is.

Gregor Bernadett ismét a családjáért küzd! Váratlanul jött a baj

Gregor Bernadett ismét a családjáért küzd!

A szí­nésznő a tör­tén­tek el­le­nére sem tart a jö­vő­től. Jöhet bármi, be­ton­lá­ba­kon áll. Tu­laj­don­kép­pen 18 éves kora óta magát tartja el.

Nem titok többé! Óriási változás Erdei Zsolt magánéletében

Nem titok többé! Óriási változás Erdei Zsolt magánéletében

Madár végre meg­törte a csen­det.

A Nagy Duett sztárja úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det!

Sarka Kata megmutatta új választottját

Sarka Kata megmutatta új választottját

Sarka Kata a Fa­ce­boo­kon mu­tatta meg, ki ott­hona új la­kója.

Sarka Kata a Fa­ce­boo­kon mu­tatta meg, ki ott­hona új la­kója.

Pikáns vallomás: Megváltoztak Kelemen Anna szexuális szokásai!

Pikáns vallomás: Megváltoztak Kelemen Anna szexuális szokásai!

Nem lenne csoda, ha párja meg­őrülne a fél­té­keny­ség­től!

Nem lenne csoda, ha párja meg­őrülne a fél­té­keny­ség­től!

Horváth Éva anya lett! - Itt az első kép és a pici neve!

Horváth Éva anya lett! - Itt az első kép és a pici neve!

Ez ám az Anyák napja!

Ez ám az Anyák napja! A Miss Ba­la­ton szép­ség­ver­seny saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­jára nem ment el, már akkor szárnyra kel­tek a hírek, sőt, ér­kez­tek is a gra­tu­lá­ciók Hor­váth Éva te­le­fon­jára.

Megdöbbentő levél került elő Michael Jacksontól: egy héttel halála előtt írta

Megdöbbentő levél került elő Michael Jacksontól: egy héttel halála előtt írta

Egy kéz­zel írt levél ta­nú­sága sze­rint Mi­chael Jack­son sej­tette, hogy az élete ha­ma­ro­san véget ér, mert meg akar­ják ölni.

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

Fizikai munkával dolgozza fel a gyászt Torgyán József özvegye!

A tra­gi­kus nap óta nem ta­lálja a he­lyét az élet­ben.

Az el­ke­se­re­dett asszony a tra­gi­kus nap óta nem ta­lálja a he­lyét az élet­ben. Férje hi­á­nyát na­gyon ne­he­zen tudja fel­dol­gozni, ezért pró­bálja el­te­relni a fi­gyel­mét élete leg­na­gyobb bá­na­tá­ról.

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

Nyugtatókon él Dévényi Tibor: Kikészültek az idegei a fájdalomtól!

Már semmi sem se­gít­het rajta az erős gyógy­sze­re­ken kívül?

A nép­szerű le­mez­lo­vas úgy érzi, már semmi sem se­gít­het rajta az erős gyógy­sze­re­ken kívül!

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot az ismert magyar színésznő?

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot az ismert magyar színésznő?

Sokak ked­vence most úgy érzi, hogy for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett az élete, azon gon­dol­ko­dik, hogy kül­föl­dön keres mun­kát.

Győzike miatt nyúlta le a NAV Bea asszony tízmilliós nyereményét

Győzike miatt nyúlta le a NAV Bea asszony tízmilliós nyereményét

In­for­má­ci­ó­ink sze­rint a 10 mil­lió fo­rin­tos álom­nye­re­ményre az adó­ha­tó­ság már rá is tette a kezét.

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Ba­lázs Klári és Korda György nyíl­tan be­szélt jö­vő­beli ter­vük­ről.

Ba­lázs Klári és Korda György nyíl­tan be­szélt jö­vő­beli ter­vük­ről.

Csúcsgázsitól esett el Aradszky László: Visszautasította a felkérést!

Csúcsgázsitól esett el Aradszky László: Visszautasította a felkérést!

Dön­teni kel­lett az anya­giak és a fel­lé­pés mi­nő­sége kö­zött.

Az el­is­mert éne­kes sze­rint na­gyon fon­tos a pénz, ám van­nak hely­ze­tek, ami­kor dön­teni kell az anya­giak és a fel­lé­pés mi­nő­sége kö­zött.

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész?

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész?

Betegen utazott az Eurovízióra Pápai Joci!

Betegen utazott az Eurovízióra Pápai Joci!

Az éne­kes pi­he­nés­sel akarta töl­teni az uta­zá­sai előtti utolsó napot.

Az éne­kes pi­he­nés­sel akarta töl­teni az uta­zá­sai előtti utolsó napot, ám a terve meg­hi­ú­sult.

Megtörte a csendet barátja halála után, nagy bejelentést tett Dolly!

Megtörte a csendet barátja halála után, nagy bejelentést tett Dolly!

Az éne­kesnő hosszú idő után el­dön­tötte, ho­gyan és mi­lyen for­má­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

39 millióért árulja otthonát Lajtai Kati!

39 millióért árulja otthonát Lajtai Kati!

A ki­vé­te­les hangú éne­kesnő és csa­ládja úgy dön­tött, új éle­tet kez­de­nek!

A ki­vé­te­les hangú éne­kesnő és csa­ládja úgy dön­tött, új éle­tet kez­de­nek! Ennek az első lé­pése, hogy el­ad­ják la­ká­su­kat!

Alaptalan hírek röppentek fel, Marsi Anikó marad a képernyőn

Alaptalan hírek röppentek fel, Marsi Anikó marad a képernyőn

Ko­ráb­ban fel­röp­pent a hír, hogy Marsi Anikó ott­hagyja a Té­nye­ket.

Ko­ráb­ban fel­röp­pent a hír, hogy Marsi Anikó ma­gán­éle­tére rossz ha­tás­sal van a mun­kája, ezért ott­hagyja. Ez azon­ban nem igaz!

Válása után ezzel a nővel költözött össze R. Kárpáti Péter!

Válása után ezzel a nővel költözött össze R. Kárpáti Péter!

Nehéz hó­na­po­kon van túl...

Nehéz hó­na­po­kon van túl a szí­nész. Be­je­len­tette, végre meg­ta­lálta új vá­lasz­tott­ját!

Megrázó körülmények: Usztics Mátyás haláláról vallott barátja!

Megrázó körülmények: Usztics Mátyás haláláról vallott barátja!

Ki­de­rült: a szí­nész pár hét­tel ez­előtt még tel­je­sen egész­sé­ges volt, tele volt ha­tal­mas ter­vek­kel!

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt.

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt.

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

43 évvel ez­előtt, 30 éve­sen hunyt el az éne­kes­le­genda!

43 évvel ez­előtt, 30 éve­sen hunyt el az éne­kes­le­genda!

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Tilos magyarul beszélnie unokájával Papadimitriu Athinának!

Még meg sem szü­le­tett a baba, máris meg­ál­la­po­dott a csa­lád, hogy ne­ve­lik majd a picit!

Három napig piált Nagy Feró fia esküvője miatt!

Három napig piált Nagy Feró fia esküvője miatt!

Csa­ládi tit­kok­ról rán­totta le a lep­let!

Meg­ható csa­ládi tit­kok­ról rán­totta le a lep­let az éne­kes! A világ egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb la­ko­dal­mát szer­vez­ték meg.

Születésnapján gyászolt Gregor Bernadett!

Születésnapján gyászolt Gregor Bernadett!

A szí­nész­nő­nek nem csak a vi­dám­ság­ról szól ez a jeles dátum, és még az aján­dé­ko­zás is el­ma­rad!

A szí­nész­nő­nek nem csak a vi­dám­ság­ról szól ez a jeles dátum, és még az aján­dé­ko­zás is el­ma­rad!

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Szívszorító dalt ír lánya Szenes Iván születésnapjára!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít el­hunyt édes­ap­já­nak! And­rea dal­ban mondja el fáj­dal­mát!

Lánya kü­lön­le­ges em­lé­ket állít el­hunyt édes­ap­já­nak! And­rea dal­ban mondja el fáj­dal­mát!

Angelina Jolie újra megalázza Bradet

Angelina Jolie újra megalázza Bradet

Már-már úgy tűnt, hogy a szí­nésznő meg­bé­kélt.

Már-már úgy tűnt, hogy a szí­nésznő aljas hú­zá­sok nél­kül ke­zeli a har­ma­dik há­zas­sága végét, de most ismét ki­mu­tatta a foga fe­hér­jét.

Túl a hetvenen újranősül az egyik leghíresebb magyar sztár!

Túl a hetvenen újranősül az egyik leghíresebb magyar sztár!

Az oltár felé ve­zető sző­nye­gen a ter­vek sze­rint sok ezer piros pöttyös labda gurul majd előtte.

Erre senki nem számított: adás közben lépett le a A Nagy Duett sztárja

Erre senki nem számított: adás közben lépett le a A Nagy Duett sztárja

Az éne­kes­nek ha­laszt­ha­tat­lan dolga akadt.

Az éne­kes­nek ha­laszt­ha­tat­lan dolga akadt, ezért nem várta meg az ered­mény­hir­de­tést, a fel­lé­pés után azon­nal el­hagyta a stú­diót.

Mariah Carey és exférje még mindig együtt hál

Meglepő vallomást tett a színész: még mindig összebújik volt feleségével

Egy be­szél­ge­tős mű­sor­ban val­lotta be a szí­nész, hiába vál­tak el a fe­le­sé­gé­vel, még min­dig gyak­ran együtt al­sza­nak...

Egy be­szél­ge­tős mű­sor­ban val­lotta be a szí­nész, hiába vál­tak el a fe­le­sé­gé­vel, még min­dig gyak­ran együtt al­sza­nak...

Mi lesz így a Vígszínházzal? Döbbenet, mi derült ki Eszenyi Enikőről

Mi lesz így a Vígszínházzal? Döbbenet, mi derült ki Eszenyi Enikőről

Sorra mon­da­nak fel a dol­go­zók! Ki­de­rült, mi áll­hat a tá­vo­zá­sok hát­te­ré­ben!

Sorra mon­da­nak fel a dol­go­zók! Ki­de­rült, mi áll­hat a tá­vo­zá­sok hát­te­ré­ben!

Kipakolt Pataki Ádám barátja: ezt senki sem tudta Liptai Claudiáról

Kipakolt Pataki Ádám barátja: ezt senki sem tudta Liptai Claudiáról

Egy kö­zeli ba­rátja me­sélt.

Az es­küvő idő­pont­ját még nem tűz­ték ki, a híres cuk­rász szá­mára az el­jegy­zés volt fon­tos.

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Po­koli kínok...

Éppen egy hete de­rült ki, hogy amíg a Scho­bert csa­lád Me­xi­kó­ban tá­bo­roz­tatta a fogyni vá­gyó­kat, va­laki meg­mér­gezte a fit­nesz­guru édes­any­já­nak tár­sát.

Lesújtó hírt kapott Rékasi Károly, meddig bírja még?

Lesújtó hírt kapott Rékasi Károly, meddig bírja még?

Na­gyon bízik a tör­vény iga­zá­ban.

Bár na­gyon bízik a tör­vény iga­zá­ban, egy­előre csak szink­ron­mun­kái és a szí­nész­szak­szer­ve­zet tá­mo­ga­tása tartja a fel­szí­nen.

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

Min­den­ről ki­tá­lalt...

A tánc­mű­vésznő a tör­tén­tek óta elő­ször szó­lalt meg! Min­den­ről ki­tá­lalt...

Havas Henrik őrjöng, kitálalt az újabb botrányról

Havas Henrik őrjöng, kitálalt az újabb botrányról

Bár a fel­bosszan­tott mű­sor­ve­zető be­csü­let­beli ügy­nek tartja a meg­ál­la­po­dás be­tar­tá­sát, nincs sok esé­lye.

Bár a fel­bosszan­tott mű­sor­ve­zető be­csü­let­beli ügy­nek tartja a meg­ál­la­po­dás be­tar­tá­sát, nincs sok esé­lye.

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

A nagy­be­teg szí­nész bol­dog, hogy össze­fog­tak ba­rá­tai a meg­se­gí­té­sére, még­sem látja már az élet ér­tel­mét.

Meggyógyult súlyos betegségéből Zámbó Jimmy édesanyja!

Meggyógyult súlyos betegségéből Zámbó Jimmy édesanyja!

Az el­hunyt éne­kes anyu­kája, Anna néni idén lesz 91 éves. Egész­ségi ál­la­pota sok­kal jobb lett...

Az el­hunyt éne­kes anyu­kája, Anna néni idén lesz 91 éves. Egész­ségi ál­la­pota sok­kal jobb lett...

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

70 éves lenne Kishonti Ildikó: Németh Kristóf még mindig gyászolja!

Fel­fog­ha­tat­lan, hogy a min­dig élet­erős­nek lát­szó szí­nésznő már nyolc éve nincs köz­tünk!

Fel­fog­ha­tat­lan, hogy a min­dig élet­erős­nek lát­szó szí­nésznő már nyolc éve nincs köz­tünk!

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ennyit tesz­nek zsebre...

Ki­de­rí­tet­tük, hogy mennyit tesz­nek zsebre ha­zánk leg­na­gyobb hí­res­sé­gei egy-egy kon­cer­tért.

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Drámai vallomás: Majdnem bedőlt Bereczki Zoltán cége!

Vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

A sár­mos szí­nész-éne­kes vér­beli üz­let­em­ber lett, ám az el­múlt idő­szak­ban vol­tak nehéz pil­la­na­taik!

Forró csókcsata közben fotózták le Aleskát!

Forró csókcsata közben fotózták le Aleskát!

A gyö­nyörű lég­tán­cos­nő­nek ős­szel ért véget a kap­cso­lata, azóta szing­li­éle­tet élt. Most egy intim fo­tó­val je­len­tette be: újra sze­rel­mes!

A gyö­nyörű lég­tán­cos­nő­nek ős­szel ért véget a kap­cso­lata, azóta szing­li­éle­tet élt. Most egy intim fo­tó­val je­len­tette be: újra sze­rel­mes!