SZTÁR

FÜLES

Rejtélyes körülmények között halt meg a 3 gyermekes színész

Rejtélyes körülmények között halt meg a 3 gyermekes színész

Egyre több rész­let derül ki a Resz­kes­se­tek be­tö­rők! sztár­já­nak ha­lá­lá­ról.

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

A ke­zébe vette sor­sát, és éles kard­jait!

A ha­lál­lal ka­cér­kod­nak azok, akik Som Lajos éle­tére akar­nak törni! A 69 éves ze­nész meg­elé­gelte, hogy foly­ton ki­hasz­nál­ják gyen­ge­sé­gét.

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

Rész­le­te­ket árult el a köl­tö­zés­ről!

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a köl­tö­zés­ről!

Hagyatéki botrány: Nem teljesült Klapka György kívánsága!

Hagyatéki botrány: Nem teljesült Klapka György kívánsága!

Ki­ta­nít­tatta fe­le­sé­gét Klapka György!

Még ha­lála előtt ki­ta­nít­tatta fe­le­sé­gét Klapka György, hogy le­gyen, aki erős kéz­ben tartja a ha­tal­mas ül­tet­vényt, ha ő már nem lesz.

Autóbalesetet szenvedett Papadimitriu Athina!

Autóbalesetet szenvedett Papadimitriu Athina!

Sza­bály­ta­la­nul ka­nya­ro­dott ki a szí­nésznő elé egy autó, At­hina le­sod­ró­dott az útról!

Sza­bály­ta­la­nul ka­nya­ro­dott ki a szí­nésznő elé egy autó, At­hina le­sod­ró­dott az útról!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Így flörtölnek a külföldi sportolók Kiszel Tündével!

Így flörtölnek a külföldi sportolók Kiszel Tündével!

A nap­tár­dí­vára már a kül­földi spor­to­lók is felfi­gyel­tek! Csap­ják is neki a sze­let...

A nap­tár­dí­vára már a kül­földi spor­to­lók is felfi­gyel­tek! Csap­ják is neki a sze­let...

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér me­sélt...

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér egye­dül a Ri­post-nak me­sélt a meg­ható ese­mé­nyé­ről, és a mér­he­tet­len fáj­da­lom­ról...

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő min­dig na­gyon óva­tos, ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért, fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tartja a tes­tét or­vo­sá­val.

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért, fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tartja a tes­tét or­vo­sá­val. Ke­le­men Anna nem vissza­for­dí­tani sze­retné az öre­ge­dést, hanem meg­előzni!

Új álompár születik: világsztár udvarol Palvin Barbinak

Új álompár születik: világsztár udvarol Palvin Barbinak

Nők mil­liói bo­lon­dul­nak érte, de az éne­kes­nek csak a ma­gyar mo­dell kell - sokan már az es­kü­vő­jükre ké­szül­nek!

Nők mil­liói bo­lon­dul­nak érte, de a sár­mos éne­kes­nek csak a ma­gyar mo­dell kell - sokan már az es­kü­vő­jükre ké­szül­nek!

Kiakadt a magyarokra Ashton Kutcher!

Kiakadt a magyarokra Ashton Kutcher!

Közös csa­ládi prog­ram­nak in­dult, vi­lág­ra­szóló bot­rány lett be­lőle.

Ash­ton Kut­cher és párja, Mila Kunis hét­főn úgy dön­tött, ak­tí­van tölti együtt a sza­bad­nap­ját és ki­lá­to­gat­nak az úszó-vi­lág­baj­nok­ság egyik ese­mé­nyére a Duna Aré­nába. Baj lett be­lőle.

Szomorú hírt közölt a magyar színésznő: 7 év után elválik férjétől

Váratlan bejelentést tett a magyar színésznő: tönkrement a házassága

A hírt Fa­ce­boo­kon kö­zöl­ték.

A pár a válás mel­lett dön­tött. A sza­kí­tást egy Fa­ce­book-poszt­ban kö­zöl­ték a ra­jon­gók­kal.

Kínos botrány: Milliós pert indított egy étterem ellen Cicciolina!

Kínos botrány: Milliós pert indított egy étterem ellen Cicciolina!

Hosszú pe­res­ke­dés veszi kez­de­tét! Vissza­él­tek a ne­vé­vel!

Az egy­kori por­nó­sztár nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta egy hir­de­tés­ben: Cic­cio­lina néven nyílt egy ét­te­rem Mel­bourne-ben. Stal­ler Ilona el­mondta a Ri­post­nak, neve jog­vé­dett, hosszú pe­res­ke­dés veszi kez­de­tét!

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

Nagy hírt jelentett be a sztáranyuka: komoly változás állt be az életében

A nép­szerű szí­nésznő vá­rat­lan módon kö­zölte a hírt.

A nép­szerű szí­nésznő vá­rat­lan módon kö­zölte a hírt. A ra­jon­gók el­özön­löt­ték a friss posz­tot.

10 év után újra együtt a szexi sztárpár

10 év után újra együtt a szexi sztárpár

Az éne­kesnő nem akar új férfi­a­kat meg­is­merni.

Az éne­kesnő nem akar új férfi­a­kat meg­is­merni, in­kább egy jól be­vált ex­sze­rel­mét vá­lasz­totta.

Egyre zavarosabb az ügy: mégsem tűnt el Gábor Zsazsa végrendelete?

Egyre zavarosabb az ügy: mégsem tűnt el Gábor Zsazsa végrendelete?

A ma­gyar díva ha­tal­mas örök­sé­get ha­gyott hátra, ám most nem tudni, hogy kit illet a ha­gya­ték.

Drámai bejelentés! Súlyos beteg a fiatal magyar énekesnő!

Drámai bejelentés! Súlyos beteg a fiatal magyar énekesnő!

Min­den kon­cert­jét le­mondta.

Min­den kon­cert­jét, köz­sze­rep­lé­sét le­mondja a kö­zel­jö­vőre. Egy nyil­vá­nos Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben osz­totta meg a ra­jon­gó­i­val, egy másik csata vár most rá.

Bréking! Babát vár a szexi magyar lemezlovas!

Bréking! Babát vár a szexi magyar DJ!

Ezrek szo­rí­ta­nak a kis­ma­má­nak.

Úgy tűnik, a gyer­mek­vál­la­lási láz már a hazai le­mez­lo­va­so­kat is el­érte, és a jelek sze­rint rö­vi­de­sen meg­szü­let­het az szexi ma­gyar DJ-lá­nyok do­yen­jé­nek első gyer­meke. Rá­adá­sul eddig a po­cak­ját sem mu­tatta meg.

Leonardo DiCaprio egy borzalmas sorozatgyilkosságban lehet érintett

Leonardo DiCaprio egy borzalmas sorozatgyilkosságban lehet érintett

El­ké­pesztő az ügy: ez az ame­ri­kai tör­té­ne­lem első so­ro­zat­gyil­kos­sága.

El­ké­pesztő az ügy: ez az ame­ri­kai tör­té­ne­lem első so­ro­zat­gyil­kos­sága.

Mostantól így hívják Debreczeni Zitát! - Elárulta magát

Mostantól így hívják Debreczeni Zitát!

El­jött a nagy nap.

Kü­lön­le­ges dol­gok tör­tén­nek ma az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul szom­bat is van, azaz jog­gal ért­het­nénk félre a hir­te­len vál­to­zást. Az első jelet Deb­rec­zeni Zita szol­gál­tatta, az Ins­tag­ram-fi­ók­já­ban meg­vál­to­zott a neve.

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Megtörte a csendet Schubert Éva lánya: Ilyen lesz a temetés!

Egy or­szág gyá­szolja...

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, akit kedd haj­nal­ban ért a halál.

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

A mes­ter­hár­mas pén­tek dél­után je­len­tette be a dön­tést.

A mes­ter­hár­mas pén­tek dél­után je­len­tette be a dön­tést, mi­u­tán ki­de­rült, hogy nem hasz­nál­hat­ják többé a Reg­geli Show meg­ne­ve­zést.

Ezzel a magyar lánnyal szerződött a Prada!

Ezzel a magyar lánnyal szerződött a Prada!

Nem akár­mi­lyen siker kü­szö­bén egy szom­bat­he­lyi mo­dell. Oly­annyira nem, hogy már túl is van egy fo­tó­zá­son, ame­lyet a divat fő­vá­ro­sá­ban, Mi­lá­nó­ban ren­dez­tek.

Nem akár­mi­lyen siker kü­szö­bén egy szom­bat­he­lyi mo­dell. Oly­annyira nem, hogy már túl is van egy fo­tó­zá­son, ame­lyet Mi­lá­nó­ban ren­dez­tek.

Beckhamékre keményen kiakadt a család barátja

Beckhamékre keményen kiakadt a család barátja

Hátba tá­mad­ták jó ba­rát­ju­kat.

David és Vic­to­ria Beck­ham hátba tá­mad­ták egyik leg­jobb ba­rát­ju­kat, ami­vel örökre meg­mér­gez­ték a kap­cso­la­tu­kat.

Mindenáron élni akar, de képtelen enni Törőcsik Mari!

Mindenáron élni akar, de képtelen enni Törőcsik Mari!

Már ki­en­ged­ték az in­ten­zív osz­tály­ról.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vészt már ki­en­ged­ték az in­ten­zív osz­tály­ról, je­len­leg a kar­dio­ló­gián ke­ze­lik, ám egy­előre nem tud enni.

Kitálalt Bodrogi Gyula: Ez a teljes igazság Törőcsik Mariról!

Kitálalt Bodrogi Gyula: Ez a teljes igazság Törőcsik Mariról!

Az utóbbi hó­na­pok­ban ren­ge­teg hír je­lent meg Tö­rő­csik Ma­ri­ról, aki ja­nuár óta fek­szik a szom­bat­he­lyi kór­ház­ban.

Az utóbbi hó­na­pok­ban ren­ge­teg hír je­lent meg Tö­rő­csik Ma­ri­ról, aki ja­nuár óta fek­szik a szom­bat­he­lyi kór­ház­ban.

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

Nagy Feró na­gyon várja, hogy le­hűl­jön az idő! A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Nagy Feró várja, hogy le­hűl­jön az idő! A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Az egész csa­lád ag­gó­dik...

Az egész csa­lád ag­gó­dik az idős asszony éle­té­ért! Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy job­ban le­gyen!

Válás után 100 millión osztoznak az operettsztárok

Válás után 100 millión osztoznak az operettsztárok

Ta­valy szep­tem­ber­ben vál­tak el.

Ta­valy szep­tem­ber­ben vált el a Ho­mon­nay-Po­lyák há­zas­pár, de a közös va­gyon el­osz­tá­sát egé­szen mos­ta­náig ha­lo­gat­ták.

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

A szí­nésznő nem bírta to­vább a fő­vá­rosi hő­sé­get: fogta magát, és le­köl­tö­zött vi­dékre fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel.

A szí­nésznő nem bírta to­vább a fő­vá­rosi hő­sé­get: fogta magát, és le­köl­tö­zött vi­dékre fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel.

Rejtélyes betegség: Ezt a rendellenességet találták Madár babájánál!

Rejtélyes betegség: Ezt a rendellenességet találták Madár babájánál!

A ko­ra­szü­lött kis­baba még min­dig kór­ház­ban van!

A ko­ra­szü­lött kis­baba még min­dig kór­ház­ban van! Ki­de­rült, miért nem vi­he­tik haza már két hó­napja a gyer­me­ket!

Idegtépő tárgyalás: Pécsi Ildikót felszólította a bíró, mondjon igazat!

Idegtépő tárgyalás: Pécsi Ildikót felszólította a bíró, mondjon igazat!

Évek óta dúl a há­ború Pécsi Il­dikó és fia, va­la­mint Pár­tos Csilla kö­zött...

Évek óta dúl a há­ború Pécsi Il­dikó és fia, va­la­mint Pár­tos Csilla kö­zött...

Hihetetlen, kész férfi Fekete Pákó kisfia!

Hihetetlen, kész férfi Fekete Pákó kisfia! - Édesanyja büszke rá

A sza­kí­tá­suk vi­ha­rosra si­ke­re­dett, Pákó fia azóta sokat nőtt.

A sza­kí­tá­suk vi­ha­rosra si­ke­re­dett, oly­annyira, hogy Fe­kete Pákó azóta mintha ke­ve­seb­bet sze­re­pelne a mé­di­á­ban. Mi meg­ta­lál­tuk a kisfiát, Ben­cét.

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Szük­ség lenne a val­lo­má­sára.

A férfit az ügy­vé­dek egyre két­ség­be­eset­teb­ben ke­re­sik, mert ő az egyet­len, aki se­gí­teni tudna a mo­lesz­tá­lá­sok ügyé­ben.

Exférjét, Bodrogi Gyulát nem tiltotta ki a kórházból Törőcsik Mari!

Exférjét, Bodrogi Gyulát nem tiltotta ki a kórházból Törőcsik Mari!

Hó­na­pok óta nem javul az ál­la­pota a szí­nész­nő­nek, aki­ért egy egész or­szág ag­gó­dik!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Családja helyett egy idegen nő tette rendbe Czeizel sírját!

Vá­rat­lan for­du­lat tör­tént...

A neves ge­ne­ti­kus sírja bor­zal­mas ál­la­pot­ban volt még he­tek­kel ez­előtt, most gyö­nyörű! Je­lent­ke­zett a nő, aki rendbe rakta!

Alig állt a lábán: részegen őrjöngött az utcán az énekes

Alig állt a lábán: részegen őrjöngött az utcán az énekes

Tel­je­sen el­szállt az agya, ami­kor nem akar­tak neki ci­ga­ret­tát adni.

Tel­je­sen el­szállt az agya, ami­kor nem akar­tak neki ci­ga­ret­tát adni.

Mi történt az énekes arcával? Felismerhetetlenné torzult

Mi történt az énekes arcával? Felismerhetetlenné torzult

A 43 éves brit éne­kes so­ha­sem volt még ennyire barna, de nem ez az egyet­len fur­csa­ság rajta.

Hopsz! NB1-es focista jegyezte el a magyar szépségkirálynőt!

Hopsz! NB1-es focista jegyezte el a magyar szépségkirálynőt!

Ez ám a meg­le­pe­tés.

Az el­múlt három évben ke­ve­set hal­lot­tunk róla, pedig 2014-ben ha­zánk ko­ro­ná­zott szép­sége lett. Most azon­ban a jelek sze­rint ismét be­rob­ban a celeb-él­vo­nalba...

Csipkelődve köszöntötte régi barátját a világsztár

Csipkelődve köszöntötte régi barátját a világsztár

Syl­ves­ter Stal­lo­nét ba­rátja igen hu­mo­ro­san kö­szön­tötte fel 71. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Syl­ves­ter Stal­lo­nét ba­rátja igen hu­mo­ro­san kö­szön­tötte fel 71. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Hiába tagadja, megint rajtakapták barátnőjével Brad Pittet

Hiába tagadja, megint rajtakapták barátnőjével Brad Pittet

Brad Pitt már egy­ál­ta­lán nem szo­mor­ko­dik, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Ezért marad el a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamás előadása

Ezért marad el a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamás előadása

Az arc-és ko­po­nya­tö­rést szen­ve­dett szí­nész min­den ere­jé­vel a vissza­té­résre ké­szült.

Elképesztő fordulat Zalatnay Sarolta balesetének ügyében!

Elképesztő fordulat Zalatnay Sarolta balesetének ügyében!

Az éne­kesnő ta­valy no­vem­ber­ben esett el egy be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén, most a lánya in­téz­ke­dik az ügyé­ben.

Az éne­kesnő ta­valy no­vem­ber­ben esett el egy be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén, most a lánya in­téz­ke­dik az ügyé­ben.

Mi történt Kulka Jánossal? Barátja mesélt a változásról!

Mi történt Kulka Jánossal? Barátja mesélt a változásról!

A szí­né­szért egy or­szág ag­gó­dott, ami­kor stroke-kal kór­házba ke­rült. Ál­la­pota azon­ban bi­za­ko­dásra adhat okot!

A szí­né­szért egy or­szág ag­gó­dott, ami­kor stroke-ot ka­pott. Ál­la­pota azon­ban bi­za­ko­dásra adhat okot!

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki!

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki Krisztián!

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a kap­cso­la­tuk­ról.

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a Hódi Pam­e­lá­val való kap­cso­la­tá­ról Berki Krisz­tián, akik­ről a kö­zel­múlt­ban szinte ki­je­len­tet­ték, sza­kí­tot­tak. Itt az igaz­ság!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Liptai Claudia pihenő üzemmódba kapcsolt, ilyen jó dolga van!

Iszo­nya­to­san ked­ves pil­la­na­tot örö­kí­tett meg a két­gye­re­kes anyu­ka­ként ra­gyogó szí­nésznő.

Fájdalmas döntés: Visszavonul Cicciolina!

Fájdalmas döntés: Visszavonul Cicciolina!

A 65 éves díva végre nyu­ga­lom­ban sze­retne élni. Már nem vá­gyik a bot­rá­nyokra, nem hajtja min­den­áron a pénzt. Ko­moly dön­tést ho­zott!

A 65 éves díva végre nyu­ga­lom­ban sze­retne élni. Már nem vá­gyik a bot­rá­nyokra, nem hajtja min­den­áron a pénzt. Ko­moly dön­tést ho­zott!

Visszautasította a TV2 szerződését Gundel Takács Gábor!

Visszautasította a TV2 szerződését Gundel Takács Gábor!

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott meg­egyezni csa­tor­ná­val, ezért másik sztár áll majd a ka­me­rák elé. Hogy ki? Az is ki­de­rült...

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott meg­egyezni csa­tor­ná­val, ezért másik sztár áll majd a ka­me­rák elé. Hogy ki? Az is ki­de­rült...

Brutális apaverés: Kitiltotta a börtönből szüleit Szilágyi István fia!

Brutális apaverés: Kitiltotta a börtönből szüleit Szilágyi István fia!

Amíg nem írja alá a pa­pírt a férfi, szü­lei nem lá­to­gat­hat­ják meg...

Amíg nem írja alá a pa­pírt a férfi, szü­lei nem lá­to­gat­hat­ják meg...

Kórházi dráma: Már senkit sem engednek be Törőcsik Marihoz!

Kórházi dráma: Már senkit sem engednek be Törőcsik Marihoz!

Ko­moly dön­tés szü­le­tett!

A szí­nésznő ál­la­pota nem javul. Hó­na­pok óta a szom­bat­he­lyi kór­házba ápol­ják. Ko­moly dön­tés szü­le­tett!

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Medveczky Ilonát!

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Medveczky Ilonát!

Kór­házba ment!

A tánc­mű­vésznő ijesztő tü­ne­te­ket pro­du­kált, azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége! A díva nem kés­le­ke­dett, kór­házba ment!

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben...

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben...

Nagyfia be akarja pasiztatni Angelina Jolie-t

Nagyfia be akarja pasiztatni Angelina Jolie-t

Tár­sat akar anyja mellé.

Mad­dox nem sze­retné, ha az anyja egye­dül öre­gedne meg, és ezt fo­lya­ma­to­san el is mondja An­ge­li­ná­nak.

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Botrány robbant ki Usztics Mátyás titkos búcsúztatója körül!

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics Má­tyás.

Áp­ri­lis 29-én hunyt el a szí­nész, a mai napig nem tudja senki a csa­lá­don kívül, hol nyug­szik Usz­tics.

Friss hír Erdei Zsolt kórházban kezelt, koraszülött kisfiáról

Friss hír Erdei Zsolt kórházban kezelt, koraszülött kisfiáról

Neki druk­kol az egész or­szág!

Vi­like több mint más­fél hó­napja szü­le­tett meg, alig más­fél ki­ló­val. Madár kis­ba­bá­já­nak azóta az egész or­szág druk­kol!

Visszatér a színpadra a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamás

Visszatér a színpadra a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamás

El­ké­pesztő hi­va­tás­tu­dat hajtja a gyen­gél­kedő szí­nészt! Nem lesz ebből baj?

Rendőrségen hallgatták ki a hős színészt

Rendőrségen hallgatták ki a hős színészt

Ha­tal­mas port ka­vart a múlt heti hír, hogy Bács Péter sza­bá­lyo­san le­rúgta a busz­ról az egyik tá­ma­dót.

Ha­tal­mas port ka­vart a múlt heti hír, hogy Bács Péter sza­bá­lyo­san le­rúgta a busz­ról az egyik tá­ma­dót.

Most közölték: súlyos betegséggel küzd a közkedvelt énekesnő, nem lép színpadra

Most közölték: súlyos betegséggel küzd a közkedvelt énekesnő, nem lép színpadra

A ra­jon­gók csa­ló­dot­tak, és na­gyon ag­gód­nak a sztár­éne­ke­sért.

A ra­jon­gók csa­ló­dot­tak, és na­gyon ag­gód­nak a sztár­éne­ke­sért.

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Kitálalt Klapka György lánya: Ezért csúszik a hagyatéki tárgyalás!

Nincs meg­egye­zés!

Már­ci­us­ban de­rült ki, mi áll az üz­let­em­ber vég­ren­de­le­té­ben, a csa­lád azóta sem tu­dott meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben.

Mi történt? Korlátozta fellépéseit a Neoton!

Mi történt? Korlátozta fellépéseit a Neoton!

Az együt­tes tag­jai kény­te­le­nek vol­tak ko­moly sza­bá­lyo­kat hozni egész­sé­gük ér­de­ké­ben! Csep­regi Éva min­dent el­árult a Ri­post­nak!

Az együt­tes tag­jai kény­te­le­nek vol­tak ko­moly sza­bá­lyo­kat hozni egész­sé­gük ér­de­ké­ben! Csep­regi Éva min­dent el­árult a Ri­post­nak!

Pamela hiába várta - Nem ment Berki az esküvőjük helyszínére!

Pamela hiába várta - Nem ment Berki az esküvőjük helyszínére!

Mára ter­vez­ték az év es­kü­vő­jét, a hely­szín­ként ki­vá­lasz­tott vi­déki kú­ri­ába azon­ban Berki nem ért oda a pró­bára se.

Mára ter­vez­ték az év es­kü­vő­jét, a hely­szín­ként ki­vá­lasz­tott vi­déki kú­ri­ába azon­ban Berki nem ért oda a pró­bára se.

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Hihetetlen változás: Így néz ki most Czeizel elhanyagolt sírja!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment át!

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­hunyt ge­ne­ti­kus nyug­he­lye.

Kitálalt az ügyvéd: Nincs egyezség Klapka György örökségéről

Kitálalt az ügyvéd: Nincs egyezség Klapka György örökségéről

Hiába ál­la­pod­tak meg szó­ban.

Hiába ál­la­pod­tak meg szó­ban az Arany­em­ber gyer­me­kei, az öz­vegy miatt új­ra­tár­gyal­ják a jus­so­kat.

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Kitálalt a barát: Ennyibe került Torgyán József patinás síremléke!

Nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét!

Az öz­vegy­ben nem eny­hül a fáj­da­lom: öt hó­napja ve­szí­tette el sze­re­tett fér­jét! Mária cso­dá­la­tos sír­kö­vet ál­lít­ta­tott!

Életveszélyben Hernádi Judit lánya: Megrázó vallomás!

Életveszélyben Hernádi Judit lánya: Megrázó vallomás!

Az éne­kesnő a VOLT Fesz­ti­vá­lon adott volna kon­cer­tet, ám olyan ve­szé­lyessé vál­tak a kö­rül­mé­nyek, hogy me­ne­kül­nie kel­lett.

Az éne­kesnő a VOLT Fesz­ti­vá­lon adott volna kon­cer­tet, ám olyan ve­szé­lyessé vál­tak a kö­rül­mé­nyek, hogy me­ne­kül­nie kel­lett.

Bodrogi Gyula: Ez a hosszú élet titka!

Bodrogi Gyula: Ez a hosszú élet titka!

A Kos­suth-díjas szí­nész el­árulta: hogy tudja meg­előzni a be­teg­sé­ge­ket, mi­ként tud egész­sé­ges ma­radni! El­mondta, mi a mód­szere!

A Kos­suth-díjas szí­nész el­árulta: hogy tudja meg­előzni a be­teg­sé­ge­ket, mi­ként tud egész­sé­ges ma­radni!

Kaszás Attila halála: tíz év óta először láthatta közönség a gyerekeit!

Kaszás Attila halála: tíz év óta először láthatta közönség a gyerekeit!

A szí­nész tisz­te­le­tére jó­té­kony­sági gá­la­es­tet ren­dez­tek, ame­lyen a 12 éves János és a ki­lenc és fél éves Luca is fel­lép­tek.

Bréking! Megszületett Jason Statham gyereke!

Megszületett Jason Statham gyereke!

Itt az első fotó.

Újabb pár­nák lesz­nek ned­ve­sek a könnyek­től, az irigy­ség és a meg­ha­tott­ság sok női szí­vet tesz ma is tönkre. A világ leg­sze­xibb férfi­ja­ként is em­le­ge­tett Jason Stat­ham apa lett. Itt az első fotó!

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Las­san az is ki­raj­zo­ló­dik, hogy a pár kap­cso­lata mennyire ko­moly. Egy egész show épül ezekre a rej­té­lyekre.

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val. Ca­milla sza­vai fel­fog­ha­tat­la­nok.

Kritikussá vált Végvári Ádám állapota!

Kritikussá vált Végvári Ádám állapota!

Egy hét­tel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést...

Egy hét­tel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést, sem­mit sem ja­vult az ál­la­pota! A ze­nész na­gyon szen­ved!

Nagy a baj? Egészségéért imádkozik Bangó Margit!

Nagy a baj? Egészségéért imádkozik Bangó Margit!

Be­kö­szön­tött a ká­ni­kula! A Kos­suth-díjas éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­seli, ha a for­ró­ság­ban kell kon­cer­tez­nie.

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Elárulta Klapka György lánya: Végre lezárul a hagyatéki botrány!

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Ja­nu­ár­ban hunyt el a te­he­tős üz­let­em­ber, aki­nek már­ci­us­ban bon­tot­ták fel a vég­ren­de­le­tét.

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­tos, hogy min­denki el­ol­vad majd!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­tos, hogy min­denki el­ol­vad majd!

Így teljesített a futóversenyen Pachmann Péter!

Így teljesített a futóversenyen Pachmann Péter!

Na­gyon iz­gult...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­gyon iz­gult a meg­mé­ret­te­tés előtt! Ki­de­rült, volt-e oka ag­gódni!

Fájdalmas baleset: Kórházba került Végvári Ádám!

Fájdalmas baleset: Kórházba került Végvári Ádám!

Or­vosi se­gít­sé­get kel­lett kér­nie!

Ele­inte fo­galma sem volt arról, mek­kora a baj! Na­pok­kal ké­sőbb vi­szont tu­da­to­sult a ze­nész­ben, azon­nali or­vosi se­gít­sé­get kell kér­nie!

Egyszerre két bombázót szédít Brad Pitt

Egyszerre két bombázót szédít Brad Pitt

Ha lehet hinni a hí­rek­nek, akkor elég he­ve­sen ke­resi An­gel­ina Jolie utód­ját a szí­nész.

Ha lehet hinni a hí­rek­nek, akkor elég he­ve­sen ke­resi An­gel­ina Jolie utód­ját a szí­nész.