SZTÁR

FÜLES

Fekete Pákó szerelmes! Megmutatta új barátnőjét!

Fekete Pákó szerelmes! Megmutatta új barátnőjét!

A ni­gé­riai szár­ma­zású kon­ga­do­bos szí­vét újra el­ta­lálta Ámor nyila...

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los, ám meg­ol­dot­ták, hogy ne kell­jen ta­lál­koz­niuk egy­más­sal.

Kínos dolog szivárgott ki Károly hercegről, erre nem lehet büszke

Kínos dolog szivárgott ki Károly hercegről, erre nem lehet büszke

Töb­ben az ál­lá­su­kat fél­tik.

Töb­ben az ál­lá­su­kat fél­tik a pa­lota sze­mély­ze­té­ből. Ká­roly her­ceg pedig tudja, hogy nem ör­vend nagy nép­sze­rű­ség­nek.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kiderült a titok: első gyermekét várja Pippa Middleton

Kiderült a titok: első gyermekét várja Pippa Middleton

El­telt a kri­ti­kus első tri­mesz­ter, már a csa­lád­nak is be­je­len­tet­ték.

El­telt a kri­ti­kus első tri­mesz­ter, már a csa­lád­nak is be­je­len­tet­ték.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Most jó nyo­mon jár a rend­őr­ség?

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

Megdöbbentő dolog derült ki Harry herceg esküvőjéről

Megdöbbentő dolog derült ki Harry herceg esküvőjéről

Na­gyon csa­ló­dott lesz a nász­nép.

Na­gyon csa­ló­dott lesz a nász­nép, hi­szen már min­denki tűkön ül.

Több százezres bírságra számít Jolly

Több százezres bírságra számít Jolly

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök, mert il­le­gá­lis pi­ro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak a for­ga­tá­son.

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök, mert il­le­gá­lis pi­ro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket hasz­nál­tak a for­ga­tá­son.

Ikertornyok: Hollywoodi színésznő hasonmása Körtvélyessy Zsolt lánya!

Ikertornyok: Hollywoodi színésznő hasonmása Körtvélyessy Zsolt lánya!

Olyan, mintha test­vé­rek len­né­nek.

L.L. Ju­nior egy­kori sze­relme meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít az egyik leg­hí­re­sebb kül­földi sztárra, olyan, mintha test­vé­rek len­né­nek.

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

Hatalmas fordulat Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Hatalmas fordulat Hien szüleinek embercsempészési ügyében!

Az éne­kesnő csa­lád­já­nak élete im­má­ron nyolc éve nem foly­hat a ren­des ke­rék­vá­gás­ban, és még min­dig nincs vége.

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Tóth Vera élete két évvel ez­előtt vett ko­moly for­du­la­tot, Az éne­kesnő azóta 45 kilót fo­gyott, de a kí­vánt alak el­éré­sé­nek ér­de­ké­ben sűrűn kell kés alá fe­küd­nie.

Az éne­kesnő már eddig is ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, de még sok meg­pró­bál­ta­tás vár rá. Tóth Vera élete két évvel ez­előtt vett ko­moly for­du­la­tot, ami­kor gyo­mor­szű­kítő mű­tét­nek ve­tette alá magát. Az éne­kesnő azóta 45 kilót fo­gyott, de a kí­vánt alak el­éré­sé­nek ér­de­ké­ben sűrűn kell kés alá fe­küd­nie.

Meglepő bejelentést tett a rendező Törőcsik Mari visszatéréséről

Meglepő bejelentést tett a rendező Törőcsik Mari visszatéréséről

Ha min­den jól ala­kul, ha­ma­ro­san újra tap­sol­hat neki a kö­zön­ség!

A nem­zet szí­né­sze utol­jára 2016 végén állt a Nem­zeti Szín­ház szín­pa­dán. Ha min­den jól ala­kul, ha­ma­ro­san újra tap­sol­hat neki a kö­zön­ség!

Ez már háború: Zaklatással vádolják Baukó Évát, mi lesz ebből?

Ez már háború: Zaklatással vádolják Baukó Évát, mi lesz ebből?

Meg­szó­lalt az ügy­véd a kínos eset­tel kap­cso­lat­ban.

Meg­szó­lalt az ügy­véd a kínos eset­tel kap­cso­lat­ban.

Újabb botrány, megint nagy bajba került Berki Krisztián

Újabb botrány, megint nagy bajba került Berki Krisztián

Egy videó miatt is fáj­hat a feje!

Nem elég, hogy hat is­mert ember is jo­go­san kö­ve­tel tőle pénzt, egy Ins­tag­ramra fel­töl­tött videó miatt is fáj­hat az izom­ce­leb feje!

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Brutális fotó: durván megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella ked­den rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be ügye je­len­legi ala­ku­lá­sá­ról, il­letve egy fon­tos bi­zo­nyí­té­kot is meg­osz­tott a nyil­vá­nos­ság­gal.

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most az in­ter­ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most a ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Lebukott John Travolta és Tom Cruise

Lebukott John Travolta és Tom Cruise

A két leg­is­mer­tebb szci­en­to­ló­gus kap­cso­la­tá­ról sok min­dent el­árul­tak.

A két leg­is­mer­tebb szci­en­to­ló­gus kap­cso­la­tá­ról sok min­dent el­árult egy­kori hí­vő­tár­suk.

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Újabb lány je­lent­ke­zett, aki ál­lítja, szex­rab­szol­ga­ként tar­totta a sztár.

Újabb lány je­lent­ke­zett, aki ál­lítja, szex­rab­szol­ga­ként tar­totta a sztár.

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

"Én híres vagyok!" - őrjöngött a sztár a rendőröknek

"Én híres vagyok!" - őrjöngött a sztár a rendőröknek

Egyet­len kér­désre sem volt vá­la­szolt.

A rend­őrök egyet­len kér­dé­sére sem volt haj­landó vá­la­szolni.

Rettegés és kórház: Szörnyű, mi történt Polyák Lillával

Rettegés és kórház: Szörnyű, mi történt Polyák Lillával

Men­tők és tűz­ol­tók ér­kez­tek meg szi­ré­názva a fris­sen fel­újí­tott ház elé. Még sze­ren­cse, hogy gyor­san jött a se­gít­ség!

Men­tők és tűz­ol­tók ér­kez­tek meg szi­ré­názva a fris­sen fel­újí­tott ház elé.

Megvan Arnold Schwarzenegger utódja, ő lesz a következő Terminátor!

Megvan Arnold Schwarzenegger utódja, ő lesz a következő Terminátor!

Ha­ma­ro­san for­gatni kez­dik a Ter­mi­ná­tor fran­chise leg­újabb ré­szeit.

Ha­ma­ro­san for­gatni kez­dik a Ter­mi­ná­tor fran­chise leg­újabb ré­szeit.

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Nem tudta el­vi­selni, hogy a for­ga­tá­son egy másik férfi is közel ke­rült ked­ve­sé­hez...

Ez volt Meghan Markle titkos útjának célja, itt bukott le

Ez volt Meghan Markle titkos útjának célja, itt bukott le

A szí­nésznő min­dent el­in­téz.

A szí­nésznő igyek­szik min­den hi­va­ta­los ügyet el­in­tézni a május 19-ei es­küvő előtt.

Mi lesz ebből? Idegen férfivel megy vacsorázni Kelemen Anna!

Mi lesz ebből? Idegen férfivel megy vacsorázni Kelemen Anna!

Hét­vé­gén el­vi­szi egy ét­te­rembe azt a férfit, akit ki­sor­solt.

A hí­res­ség állja a sza­vát, a hét­vé­gén el­vi­szi egy ét­te­rembe azt a férfit, akit a nye­re­mény­já­té­ká­ban ki­sor­solt.

Nagy bejelentést tett Victoria Beckham, a képernyőn szólta el magát

Nagy bejelentést tett Victoria Beckham, a képernyőn szólta el magát

A sztárt és fér­jét meg­hív­ták egy igen fon­tos ese­ményre.

A sztárt és fér­jét meg­hív­ták egy igen fon­tos ese­ményre, amely hó­na­pok óta láz­ban tartja a vi­lá­got.

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kol­ták meg.

Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kol­ták meg.

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Nyolc éve hú­zó­dik az ügy.

Az olim­pi­kon ügye im­má­ron nyolc éve hú­zó­dik, most az is ki­de­rült, mikor lesz íté­let­hir­de­tés.

Döbbenetes vallomás, hazugságairól beszélt a magyar műsorvezető

Döbbenetes vallomás, hazugságairól beszélt a magyar műsorvezető

Mint mondta, hét éven át fo­lya­ma­to­san csak ha­zu­dott. Most vi­szont elő­tört be­lőle az őszin­te­ség.

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Döntött a család: Ezt teszik gyermekei Czeizel Endre sírjával

Cze­i­zel aka­ra­tá­val el­len­té­tes a dön­tés.

A három éve el­hunyt ge­ne­ti­kus aka­ra­tá­val el­len­té­tes dön­tést hoz­tak sze­ret­tei. Kü­lön­le­ges meg­ol­dás kap­hat he­lyet a te­me­tő­ben.

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg a fiatalosságát

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg a fiatalosságát

II. Er­zsé­bet na­gyon ügyel rá, hogy bőre a le­hető leg­fe­sze­sebb ma­rad­jon. Jó pár évet le­ta­gad­hat!

Most jelentették be: teljes titokban kisfiúnak adott életet a 39 éves színésznő

Most jelentették be: teljes titokban kisfiúnak adott életet a 39 éves színésznő

A szí­nésznő oly­annyira védi a ma­gán­éle­tét, hogy még a ter­hes­sé­gét is igye­ke­zett végig ti­tok­ban tar­tani.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Iz­ga­tot­tab­ban vár­ják har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Iz­ga­tot­tab­ban vár­ják har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Megdöbbentő bejelentést tett Elvis felesége: valójában így halt meg az énekes

Megdöbbentő bejelentést tett Elvis felesége: valójában így halt meg az énekes

Pris­cilla Pres­ley ál­lítja, Elvis pon­to­san tudta, mit csi­nál.

Pris­cilla Pres­ley ál­lítja, Elvis pon­to­san tudta, mit csi­nál.

Titokban lépett le Harry mellől Meghan Markle

Titokban lépett le Harry mellől Meghan Markle

Nem akart a ki­rá­lyi csa­lád­dal lenni.

A le­endő her­cegné nem akart a ki­rá­lyi csa­lád­dal lenni, in­kább meg­lá­to­gatta az anyu­ká­ját.

Botrány, egyre durvább dolgok derülnek ki Pippa Middleton apósáról

Botrány, egyre durvább dolgok derülnek ki Pippa Middleton apósáról

Ka­ta­lin her­cegné húga ta­valy há­za­so­dott be a gaz­dag Matt­hews-csa­ládba, de arra nem szá­mí­tott, hogy apósa tit­ko­kat rej­te­get.

Bevallotta Hódi Pamela, miből él: ezt nem gondoltad volna róla

Bevallotta Hódi Pamela, miből él: ezt nem gondoltad volna róla

Berki Krisz­tián gyer­me­ké­nek édes­anyja el­árulta, miből fi­zeti a ki­adá­sait.

Berki Krisz­tián gyer­me­ké­nek édes­anyja el­árulta, miből fi­zeti a ki­adá­sait.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek.

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Fájdalmas vallomás, sírva ébredt ma a magyar műsorvezető

Fájdalmas vallomás, sírva ébredt ma a magyar műsorvezető

Nehéz idő­szak vár most rá.

Is­te­nes Bence ál­má­ban már el is bú­csú­zott csa­lád­já­tól. Nehéz idő­szak vár most rá.

Különös fotó, Tóth Vera férjet talált magának?

Különös fotó, Tóth Vera férjet talált magának?

Az éne­kesnő hú­gá­val és annak sze­rel­mé­vel kap­cso­ló­dott ki egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben.

Csak olyan mintha: Nem koppintás Tóth Gabi új dala

Csak olyan mintha: Nem koppintás Tóth Gabi új dala

Elő­for­dul, hogy egy elő­adó új dala úgy cseng, mintha már hal­lot­tuk volna va­la­hol. Nos, ez most nem vé­let­le­nül ala­kult így.

Elő­for­dul, hogy egy elő­adó új dala úgy cseng, mintha már hal­lot­tuk volna va­la­hol. Nos, ez most nem vé­let­le­nül ala­kult így... S hogy mit gon­dol mind­er­ről a két érin­tett, pon­to­sab­ban az ere­deti elő­adó, il­letve a friss pro­duk­ció éne­ke­sé­nek me­nedzs­mentje? Máris el­árul­juk!

A kamerák előtt szólta el magát: kollégájával jött össze a színésznő, de már szakítottak

A kamerák előtt szólta el magát: kollégájával jött össze a színésznő, de már szakítottak

A Ró­lunk szól fő­sze­rep­lője a for­ga­tá­sok kez­de­tén jött össze a stáb­tag­gal.

A Ró­lunk szól si­ker­so­ro­zat fő­sze­rep­lője még a for­ga­tá­sok kez­de­tén jött össze az egyik stáb­tag­gal.

Fény derült Psota Irén intim feljegyzéseire, ez áll a naplóban

Fény derült Psota Irén intim feljegyzéseire, ez áll a naplóban

A szín­mű­vésznő tit­kos nap­ló­já­ból most elő­ször, a róla el­ne­ve­zett díj át­adó­ján ol­vas­tak fel.

A szín­mű­vésznő tit­kos nap­ló­já­ból most elő­ször, a róla el­ne­ve­zett díj át­adó­ján ol­vas­tak fel.

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját, és ut­cára teszi uno­ká­ját és ex­me­nyét.

Készül a hadsereg: több száz katona lesz Harry és Meghan esküvőjén

Készül a hadsereg: több száz katona lesz Harry és Meghan esküvőjén

A her­cegi pár kö­zelgő es­kü­vő­jén ren­ge­teg dísz­egyen­ru­hás ka­tona vesz majd részt.

Kiderült, ez a sztárénekes volt Diana titkos szeretője

Kiderült, ez a sztárénekes volt Diana titkos szeretője

Igen heves volt a ra­jon­gá­suk.

Eddig min­denki úgy tudta, hogy csak ba­rá­tok vol­tak, és köl­csö­nö­sen ra­jong­tak egy­má­sért. Most ki­de­rült, hogy igen heves volt a ra­jon­gá­suk.

3 hónap alatt 3 kerékbilincset kapott L.L. Junior!

3 hónap alatt 3 kerékbilincset kapott L.L. Junior!

A ze­nészt ismét ke­rék­bi­lin­cset ta­lált au­tója ke­re­kén!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír! Rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten, sőt már Sz­lo­vá­ki­á­ban is hir­det­nek elő­adást.

Most érkezett: életét vesztette a Star Wars filmek sztárja

Most érkezett: életét vesztette a Star Wars filmek sztárja

A szí­nésznő szom­ba­ton halt meg.

Az 58 éves szí­nész­nőt szom­ba­ton érte a halál, a hírt már kol­lé­gája is meg­erő­sí­tette Fa­ce­boo­kon.

Súlyos betegségéről vallott Gór Nagy Mária: Ijesztő tünetek!

Súlyos betegségéről vallott Gór Nagy Mária: Ijesztő tünetek!

Erős az im­mun­rend­szere a nép­szerű szí­nész­nő­nek, idén még­sem tudta meg­előzni a kínzó be­teg­sé­get!

Erős az im­mun­rend­szere a nép­szerű szí­nész­nő­nek, idén még­sem tudta meg­előzni a kínzó be­teg­sé­get!

A bíróságon folytatják Berkiék: Indul a gyermekfelügyeleti per

A bíróságon folytatják Berkiék: Indul a gyermekfelügyeleti per

A na­pok­ban meg­ér­ke­zett az idé­zés, ki­tűz­ték az első tár­gya­lást.

A na­pok­ban meg­ér­ke­zett az idé­zés, ki­tűz­ték az első tár­gya­lást.

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Állapotáról vallott Kóbor János

Állapotáról vallott Kóbor János

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt utol­jára beteg!

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt utol­jára beteg! Éppen ezért le­pő­dött meg annyira rosszul­lé­tén!

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető spor­to­lási szo­ká­sa­i­ról me­sélt la­punk­nak, köz­ben el­árulta: be­teg­sé­gei miatt vi­gyáz­nia kell arra, mi­lyen te­re­pen edz.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető spor­to­lási szo­ká­sa­i­ról me­sélt la­punk­nak, köz­ben el­árulta: be­teg­sé­gei miatt vi­gyáz­nia kell arra, mi­lyen te­re­pen edz.

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen. Könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd így?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen. Könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd így?

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Önként fejelte le autója kormányát a legendás magyar tévés

Min­d­annyian is­mer­jük az ér­zést, ami­kor a du­gó­ban ara­szolva arra gon­do­lunk, hogy talán jobb lett volna ott­hon ma­radni.

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Túlhajszolta magát Papadimitriu Athina: Ez lett az eredménye!

Val­lott a szí­nésznő!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja ren­ge­te­get dol­go­zott az utóbbi idő­szak­ban. Arról me­sélt, mi lett ennek az ered­mé­nye!

Súlyos dolgokról kell lemondania, ezt kérte Meghan Harry hercegtől

Súlyos dolgokról kell lemondania, ezt kérte Meghan Harry hercegtől

A pár sze­retne gye­re­ket, így az es­küvő után azon­nal vál­lalni akar­nak.

A pár na­gyon sze­retne már gye­re­ket, így az es­küvő után azon­nal el is kez­dik a csa­lád­ala­pí­tást.

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

A 96 éves her­ceg na­gyon vi­gyáz az egész­sé­gére.

A 96 éves her­ceg na­gyon vi­gyáz az egész­sé­gére, de még így is van­nak dol­gok, ami­ket nem tud el­ke­rülni.

Mindennek vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Mindennek vége, kilátástalanná vált Klapka alkalmazottainak sorsa!

Mi lesz az al­kal­ma­zot­tak­kal?

Az örö­kö­sök úgy dön­töt­tek, meg­sza­ba­dul­nak az üz­let­től, ám arra egyi­kük sem gon­dolt, hogy mi lesz az al­kal­ma­zot­tak­kal.

Íme, a részletek, minden kiderült Klapka Sandy leváltásáról!

Íme, a részletek, minden kiderült Klapka Sandy leváltásáról!

A csa­lád ügy­védje ken­dő­zet­le­nül vá­la­szolt la­punk min­den kér­dé­sére, ki­de­rült, ho­gyan zaj­lott a fi­a­tal lány és test­vé­rei meg­be­szé­lése.

Megtörte a csendet, elképesztő dolgokat állít Robin Williams kollégája

Megtörte a csendet, elképesztő dolgokat állít Robin Williams kollégája

Az el­hunyt ko­mi­kus nem csak a ka­me­rák előtt vi­sel­ke­dett fur­csán, hanem a szü­ne­tek­ben is.

Elkezdődött Galambos Lajos pere

Elkezdődött Galambos Lajos pere: Ez történik a bíróságon

Szerda reg­gel kez­de­tét vette Laj­csi per­so­ro­zata.

Szerda reg­gel a több­szöri ha­lasz­tás után kez­de­tét vette Laj­csi per­so­ro­zata: a ze­nészt 50 mil­­liós köz­­mű­­lo­­pás­­sal és vesz­­te­­ge­­tés­­sel vá­­dolja az ügyész­ség.

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Zol­tán Erika egy sú­lyo­san beteg gyer­mek jó­té­kony­sági ak­ci­ó­já­ban vál­lalt fon­tos sze­re­pet.

Meg­ható tör­té­ne­tet me­sélt el la­punk­nak Erika, aki egy sú­lyo­san beteg gyer­mek jó­té­kony­sági ak­ci­ó­já­ban vál­lalt fon­tos sze­re­pet.

Kórházba kerül Paudits Béla: Szenved a színész!

Kórházba kerül Paudits Béla: Szenved a színész!

Csil­la­pí­ta­nak fáj­dal­main!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész ál­la­pota egyre ag­gasz­tóbb! Azon­nali or­vosi se­gít­ségre van szük­sége, hogy csil­la­pít­sa­nak fáj­dal­main!

Nagy bejelentés: Kiderült, ki vezeti A Nagy Duettet

Nagy bejelentés: Kiderült, ki vezeti A Nagy Duettet

Ő váltja Till At­ti­lát!

Ha­ma­ro­san vissza­tér a kép­er­nyőre a TV2 egyik leg­né­zet­tebb mű­sora! Már az is ki­de­rült, ki lesz a há­zi­gazda!

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Bár úgy tűnik, Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt ko­moly in­du­la­tok forr­nak.

Bár úgy tűnik, Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt forr­nak az in­du­la­tok.

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és arról, ho­gyan akart bé­külni vele egy­kori párja.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Eddig nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Meghozták az egyik legfontosabb döntést Harry hercegék esküvőjéről

Meghozták az egyik legfontosabb döntést Harry hercegék esküvőjéről

A je­gyes­pár ki­vá­lasz­totta a cuk­rászt, aki el­ké­szíti majd a tor­tát.

A je­gyes­pár ki­vá­lasz­totta a cuk­rászt, aki a tör­té­nelmi je­len­tő­ségű es­kü­vőre el­ké­szíti majd a tor­tát.