SZTÁR

FÜLES

Arcátlan bicikliseket fenyegetett meg Árpa Attila!

Arcátlan bicikliseket fenyegetett meg Árpa Attila!

Árpa At­tila kiáll a nők jo­ga­i­ért.

Árpa At­tila kiáll a nők jo­ga­i­ért. A szí­nész-pro­du­cert ki­hozta a sod­rá­ból az az eset, ami­nek a minap szem­ta­núja volt.

Megtörten jelentette be a fia: éjjel elhunyt a népszerű színész

Megtörten jelentette be a fia: éjjel elhunyt a népszerű színész

A kór­ház­ban halt meg.

Hosszú be­te­ges­ke­dés után a kór­ház­ban halt meg a le­gen­dás ko­mi­kus.

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

Papadimitriu Athina: Egyre jobban beletanulok a nagymama szerepbe!

A szí­nésznő úszik a bol­dog­ság­ban, mióta meg­szü­le­tett az uno­kája!

Így bulizott Torgyán József 80 éves özvegye!

Így bulizott Torgyán József 80 éves özvegye!

Vége a gyász­nak, új éle­tet kez­dett Ma­rika!

Vége a gyász­nak, új éle­tet kez­dett Ma­rika! A neves po­li­ti­kus öz­ve­gye ki­lá­balt a ször­nyű lelki fáj­da­lom­ból!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Bíróságon áll bosszút Cicciolina: Ügyvédet fogadott!

Bíróságon áll bosszút Cicciolina: Ügyvédet fogadott!

Az egy­kori por­nó­sztár nem ke­gyel­mez! Ha­tal­mas bot­rány ke­re­ke­dett: két ét­te­rem is vissza­élt a ne­vé­vel!

Az egy­kori por­nó­sztár nem ke­gyel­mez! Ha­tal­mas bot­rány ke­re­ke­dett: két ét­te­rem is vissza­élt a ne­vé­vel!

Pécsi Ildikó retteg a színpadtól, visszautasította Eszenyit

Pécsi Ildikó retteg a színpadtól, visszautasította Eszenyit

A nehéz idő­sza­kot átélő szí­nésznő 77 éve­sen kapta meg élete egyik leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét, ő mégis vissza­uta­sí­totta azt.

Nehéz döntést hozott Polgár Kriszta

Új életet kezd: nehéz döntést hozott Polgár Kriszta

Meg kel­lett ten­nie né­hány fon­to­sabb lé­pést.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő jó időre hátat for­dít Ma­gyar­or­szág­nak, ezért kel­lett né­hány fon­to­sabb lé­pést meg­ten­nie.

Itt a vége: Döntött a bíróság Oszter nejének ügyében

Itt a vége: Döntött a bíróság Oszter nejének ügyében

Fa­i­loni Do­na­tella még feb­ru­ár­ban ült a volán mögé, mi­u­tán el­kor­tyolt egy pohár bort, végül az Is­ten­he­gyi úton koc­cant egy másik au­tó­val.

Fa­i­loni Do­na­tella még feb­ru­ár­ban ült a volán mögé, mi­u­tán el­kor­tyolt egy pohár bort, végül az Is­ten­he­gyi úton koc­cant egy másik au­tó­val. Ma már tudja, ez nagy bu­ta­ság volt.

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Elhagyja az országot, Amerikába költözik Tücsi!

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Jég­ko­ron­gozó ked­vese a ten­ge­ren­tú­lon írt alá szer­ző­dést, ezért jövő má­ju­sig biz­to­san kül­föl­dön fog­nak élni.

Kizsarolták Cicciolina pénzét: Újra meztelenkedésre kényszerül!

Kizsarolták Cicciolina pénzét: Újra meztelenkedésre kényszerül!

A Ró­má­ban élő egy­kori por­nó­sztár újra ero­ti­kus mű­so­ro­kat ad a férfiak leg­na­gyobb örö­mére! El­árulta, mi az oka dön­té­sé­nek!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült betegségéből Kulka János!

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült betegségéből Kulka János!

Ta­valy áp­ri­lis­ban érte a szí­nészt az agyi ér­ka­taszt­rófa.

Ta­valy áp­ri­lis­ban érte a szí­nészt az agyi ér­ka­taszt­rófa. Sok szen­ve­dés­sel, küz­de­lem­mel és fáj­da­lom­mal járt a re­ha­bi­li­tá­ció idő­szaka, de Kulka János ki­tartó volt!

Elképesztő, mi derült ki Harry herceg szerelmének családjáról

Elképesztő, mi derült ki Harry herceg szerelmének családjáról

Nem­so­kára Meg­han Markle-lel bővül a brit ki­rá­lyi csa­lád.

Mos­tanra már nem is kér­dés, hogy nem­so­kára Meg­han Markle-lel bővül a brit ki­rá­lyi csa­lád - az ame­ri­kai szí­nésznő sze­mé­lyé­ben pedig egy rab­szolga déd­uno­kája válik her­ceg­névé.

Imádják Budapestet, a belvárosban szülinapozott a sztárpár

Imádják Budapestet, a belvárosban szülinapozott a sztárpár

Ren­ge­teg pesti he­lyen, de még a Szi­ge­ten is fel­tűn­tek.

Ren­ge­teg pesti he­lyen, de még a Szi­ge­ten is fel­tűn­tek.

Megfenyegették Oszter Sándort

Életveszélyesen megfenyegették Oszter Sándort

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Faképnél hagyták a zenészek a színpadon Zoltán Erikát!

Min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Az éne­kes­nő­nek kel­le­met­len per­ce­ket oko­zott a tom­boló vihar, pedig ő min­dent meg­tett a kö­zön­sé­géért...

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte...

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte, nem sok­kal ké­sőbb je­lent­kez­tek az ijesztő tü­ne­tek!

Titokzatos férfivel bulizott a Szigeten Zimány Linda!

Titokzatos férfivel bulizott a Szigeten Zimány Linda!

Na­gyon jól érezte magát.

A csi­nos ügy­véd­je­lölt csü­tör­tö­kön egy ba­ráti tár­sa­ság­gal lá­to­ga­tott ki a Szi­get Fesz­ti­válra, ahol na­gyon jól érezte magát.

Így bulizik a vébé után Andy Vajna

Így bulizik a vébé után Andy Vajna

A ví­zi­lab­dá­sok si­kere után a Szi­ge­ten bu­li­zott a vi­lág­hírű pro­du­cer. Kár lett volna nem foly­tatni ezt a nagy­szerű estét.

A ví­zi­lab­dá­sok si­kere után a Szi­ge­ten bu­li­zott a vi­lág­hírű pro­du­cer. Kár lett volna nem foly­tatni ezt a nagy­szerű estét.

Nemsokára lezárul a procedúra, beköltözhet az új házába Bangó Margit!

Nemsokára lezárul a procedúra, beköltözhet az új házába Bangó Margit!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész év ele­jén kezdte árulni a kis­pesti ott­ho­nát, hogy kö­ze­lebb él­hes­sen uno­ká­já­hoz és annak csa­lád­já­hoz.

Ez a hír kering Törőcsik Mariról: Bodrogi Gyula kitálalt az igazságról!

Ez a hír kering Törőcsik Mariról: Bodrogi Gyula kitálalt az igazságról!

A nagy­be­teg szí­nésznő ál­la­po­tá­ról ex­férje me­sélt a Ri­post­nak! Vajon iga­zak a plety­kák?

Emlékmúzeum lesz Klapka György üzletházából!

Emlékmúzeum lesz Klapka György üzletházából!

Az Arany­em­ber ha­lála után a gyer­me­kei igye­kez­nek méltó módon meg­em­lé­kezni róla, ezért ki­ál­lít­ják a leg­fél­tet­tebb kin­cseit.

Az Arany­em­ber ha­lála után a gyer­me­kei igye­kez­nek méltó módon meg­em­lé­kezni róla, ezért ki­ál­lít­ják a leg­fél­tet­tebb kin­cseit.

Váratlan fordulat: Ide helyezték át a pszichiátriáról BB Évit!

Váratlan fordulat: Ide helyezték át a pszichiátriáról BB Évit!

Éve­ket vár­tak arra, hogy fo­gad­ják a beteg sztárt az in­téz­mény­ben, de most végre tel­je­sült a csa­lád kí­ván­sága!

Éve­ket vár­tak arra, hogy fo­gad­ják a sztárt az in­téz­mény­ben. Most tel­je­sült a csa­lád kí­ván­sága!

Kegyeletsértés: Ezt tették Zámbó Jimmy sírjával!

Kegyeletsértés: Ezt tették Zámbó Jimmy sírjával!

Mi tör­té­nik a cse­peli te­me­tő­ben?

Mi tör­té­nik a cse­peli te­me­tő­ben? Meg­ren­dítő fo­tó­kat ké­szí­tett la­punk Zámbó Jimmy sír­já­ról! Úgy tűnik, egyes em­be­rek­nek semmi sem szent!

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe, és egy fotón, igen for­más női com­bo­kat mu­ta­tott.

Eldőlt, Liptai Claudia ekkor tér vissza a TV2-höz

Eldőlt, Liptai Claudia ekkor tér vissza a TV2-höz

A nép­szerű mű­sor­ve­zető két mű­sor­ban is sze­re­pelni fog a most kö­tött, új szer­ző­dés sze­rint.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető két mű­sor­ban is sze­re­pelni fog a most kö­tött, új szer­ző­dés sze­rint.

Titokzatos lány combjai közt pihen a Balatonon Király Viktor

Titokzatos lány combjai közt pihen a Balatonon Király Viktor

Vajon új ba­rát­nője van az éne­kes­nek? El­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok...

Vajon új ba­rát­nője van az éne­kes­nek? El­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok...

Ezért nem ad kölcsön a barátainak Aradszky László!

Ezért nem ad kölcsön a barátainak Aradszky László!

Sokan kér­nek tőle anyagi se­gít­sé­get!

Az éne­kes­től sokan kér­nek anyagi se­gít­sé­get, de Aradszky jól meg­gon­dolja, mire költi a pén­zét! Vajon min­dig segít?

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült agyi infarktusából Kulka János!

Itt a bizonyíték: Tökéletesen felépült agyi infarktusából Kulka János!

Ta­valy áp­ri­lis­ban érte az agyi ér­ka­taszt­rófa a Kos­suth-díjas szí­nészt, aki­ről végre öröm­teli hírek ér­kez­tek!

Vérfagyasztó repülés: Tomboló vihar tépázta Farkas Zsófi gépét!

Vérfagyasztó repülés: Tomboló vihar tépázta Farkas Zsófi gépét!

Igazi ka­taszt­ró­fa­hely­zet ala­kult ki a Né­met­or­szág­ból Bu­da­pestre ér­kező já­ra­ton! Töb­ben ki­ké­szül­tek a fe­dél­ze­ten!

Igazi ka­taszt­ró­fa­hely­zet ala­kult ki a Né­met­or­szág­ból Bu­da­pestre ér­kező já­ra­ton! Töb­ben ki­ké­szül­tek a fe­dél­ze­ten!

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

Drámai diagnózis: Soha nem épül fel balesetéből Végvári Ádám!

A ze­nészt két hó­nap­pal ez­előtt érte bal­eset!

A ze­nészt két hó­nap­pal ez­előtt érte bal­eset, az orvos sze­rint ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett! Mi lesz vele?

Dianát valóban meggyilkolták? Elszólta magát a rendőrég

Dianát valóban meggyilkolták? Elszólta magát a rendőrég

A her­cegnő so­főr­jé­nek apja azt ál­lítja, hogy a bal­ese­tet meg­ren­dez­ték.

A her­cegnő so­főr­jé­nek apja azt ál­lítja, hogy a bal­ese­tet meg­ren­dez­ték.

Újabb szerelmespárt robbantott szét a hollywoodi bombázó?

Újabb szerelmespárt robbantott szét a hollywoodi bombázó?

Nem tu­dott el­len­állni.

A plety­kák sze­rint ez­út­tal sem érte be azzal az Oscar-díjas szí­nésznő, hogy csak a ka­me­rák előtt sze­reti a kol­lé­gája.

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

77 éves lenne a le­gen­dás éne­kes! Lánya arról me­sélt, hogy em­lé­ke­zik meg a csa­lád Gre­gor Jó­zsef­ről!

Botrány, Klapka György lánya kitálalt: A kukában landolt apám pénze!

Botrány, Klapka György lánya kitálalt: A kukában landolt apám pénze!

Az Arany­em­ber más­fél évvel ez­előtt úgy hitte, pa­rá­dés üz­le­tet kö­tött, végül azon­ban egy fil­lér sem ütötte az örö­kö­sök mar­kát.

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték.

Feb­ru­ári ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték Fa­i­loni Do­na­tel­lát.

Most jelentették be: nyolc év után beadta a válópert a hollywoodi álompár

Most jelentették be: nyolc év után beadta a válópert a hollywoodi álompár

Hiába pró­bál­ták meg­men­teni há­zas­sá­gu­kat, vég­leg el­vál­nak út­jaik.

Hiába pró­bál­ták meg­men­teni há­zas­sá­gu­kat, vég­leg el­vál­nak út­jaik. De jóban ma­rad­nak.

Meglepő bejelentést tett a szupermodell és 13 évvel fiatalabb kedvese

Meglepő bejelentést tett a szupermodell és 13 évvel fiatalabb kedvese

Bár ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mák ke­se­rí­tet­ték meg éle­tü­ket, ál­lí­tá­suk sze­rint: ennek vége!

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Rémálommá vált a repülés: durva dolog történt a magyar színésszel

Rémálommá vált a repülés: durva dolog történt a magyar színésszel

Hir­te­len egy őrült ak­ciófilmbe illő je­le­netbe csöp­pent.

Hir­te­len egy őrült ak­ciófilmbe illő je­le­netbe csöp­pent.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a magyar műsorvezető

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a magyar műsorvezető

A 63 éves mű­sor­ve­zető ha­lál­hí­rét fe­le­sége erő­sí­tette meg.

A 63 éves mű­sor­ve­zető ha­lál­hí­rét fe­le­sége erő­sí­tette meg.

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Hevesi Tamás: Eddig kétszázhetvenezerszer szúrtam meg magam!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás!

Imádja a nya­rat He­vesi Tamás, de nem csak a fesz­ti­vá­lok, sza­bad­téri kon­cer­tek és a stran­do­lás miatt: ilyen­kor va­ló­ban ki­csat­tan az egész­ség­től!

Megrázó pillanatok: Így találkozhat elhunyt férjével Somló özvegye!

Megrázó pillanatok: Így találkozhat elhunyt férjével Somló özvegye!

Nehéz nap lesz ez a csa­lád­nak, a ba­rá­tok­nak, meg­rázó a ra­jon­gók­nak és a kol­lé­gák­nak!

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

A mű­vésznő egyre be­te­gebb a csa­lád­já­ban zajló bot­rá­nyok miatt. Most fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

A 77 éves mű­vésznő egyre be­te­gebb a csa­lád­já­ban zajló bot­rá­nyok miatt. Most fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

Százezres beavatkozás, ezért kezelteti arcát MC Hawer

Százezres beavatkozás, ezért kezelteti arcát MC Hawer

A mu­la­tós sztár még au­gusz­tus­ban alá­veti magát a ke­ze­lé­sek­nek. Azt mondja, nagy szük­sége van rá.

Megalázták D. Nagy Lajost: Botrányba keveredett a Bikini!

Megalázták D. Nagy Lajost: Botrányba keveredett a Bikini!

A ze­ne­kar kínos hely­zetbe ke­ve­re­dett!

A ze­ne­kar kínos hely­zetbe ke­ve­re­dett egy hazai ren­dez­vé­nyen! A front­em­ber ki­tá­lalt az őket ért kel­le­met­len­sé­gek­ről!

Kínos incidens: a saját Facebookján szóltak be Oszter Alexandrának!

Kínos incidens: a saját Facebookján szóltak be Oszter Alexandrának!

A szí­nész­nő­től nem áll messze a spi­ri­tu­a­li­tás.

A szí­nész­nő­től nem áll messze a spi­ri­tu­a­li­tás, emi­att il­lette őt ke­mény sza­vak­kal az is­me­rőse.

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

Feró egy igazi rocksz­tár, annak min­den ve­le­já­ró­já­val!

A Be­at­rice 71 éves front­em­bere egy igazi rocksz­tár, annak min­den ve­le­já­ró­já­val! A be­vál­la­lós éne­kes töb­bek kö­zött arról is őszin­tén val­lott la­punk­nak: nem veti meg az italt fel­lé­pés előtt!

Nem nyugodhat békében Czeizel Endre: újra nyomoz a rendőrség

Nem nyugodhat békében Czeizel Endre: újra nyomoz a rendőrség

Közel sincs vége a Cze­i­zel-lom­bik­bébi ügy­nek.

Közel sincs vége a Cze­i­zel-lom­bik­bébi ügy­nek.

Kitálalt Madonna testvére: "nála nincs szörnyűbb ember"

Kitálalt Madonna testvére: "nála nincs szörnyűbb ember"

De nem akar róla rosszat mon­dani...

Köny­vet ír­hat­tam volna arról, mennyire ször­nyű ember - mondta a pop ki­rály­nő­jé­nek test­vére.

Erre költik a Klapka-vagyont!

Erre költik a Klapka-vagyont!

Víz­parti nya­ra­lás­sal ün­ne­pelte meg a ki­ta­ga­dott fiú a mesés örök­sé­get.

Víz­parti nya­ra­lás­sal ün­ne­pelte meg a ki­ta­ga­dott fiú, hogy mégis ré­sze­sül a va­gyon­ból. Azt mondja, már túl­tette magát azon, hogy a férfi, akit az ap­já­nak hitt, meg­ta­gadta.

Súlyos balesetet okozott Mariah Carey nővére

Súlyos balesetet okozott Mariah Carey nővére

A díva el­zár­kó­zik test­vé­ré­től.

A köz­ked­velt éne­kesnő el­zár­kó­zik test­vé­ré­től, többé hal­lani sem akar prob­lé­má­i­ról.

33 évvel ezelőtt veszítette el férjét Csomós Mari!

33 évvel ezelőtt veszítette el férjét Csomós Mari!

A nem­zet szí­né­sze zár­kó­zott éle­tet él.

A nem­zet szí­né­sze zár­kó­zott éle­tet él, mióta öz­vegy lett. Cso­mós Mari élete azóta a szín­ház!

Halálos fenyegetésekkel bombázzák a sztárcsemete barátnőjét

Halálos fenyegetésekkel bombázzák a sztárcsemete barátnőjét

Brook­lyn Beck­ham ba­rát­nője ag­gó­dik.

A Beck­ham há­zas­pár leg­idő­sebb fi­á­nak élete sem olyan egy­szerű.

Károly herceg engedélyt kapott a félrelépésre

Károly herceg engedélyt kapott a félrelépésre

Ki­szi­vá­rog­tak Diana hang­fel­vé­te­lei.

Ki­szi­vá­rog­tak Diana her­cegnő eddig el­tit­kolt hang­fel­vé­te­lei, me­lyek­ben min­den­ki­ről el­mondta a vé­le­mé­nyét, és sok döb­be­ne­tes tit­kot el­me­sélt.

Meglepő fordulat: Új esélyt kap Stohl András

Meglepő fordulat: Új esélyt kap Stohl András

Biz­to­san nem okoz majd csa­ló­dást!

Az öt­ven­éves szí­nész kü­lön­le­ges da­rab­ban mu­tatja meg, mennyire rá­ter­mett mű­vész! Biz­to­san nem okoz majd csa­ló­dást!

Azonnal operálni kellett Tordai Terit: Súlyos műtéten esett át!

Azonnal operálni kellett Tordai Terit: Súlyos műtéten esett át!

Bo­nyo­lult ope­rá­ciót haj­tot­tak végre a 75 éves szí­nész­nőn!

Bo­nyo­lult ope­rá­ciót haj­tot­tak végre a 75 éves szí­nész­nőn, aki meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról me­sélt!

Győzike testvére halálos balesetet okozott: Ez lett az ítélet!

Győzike testvére halálos balesetet okozott: Ez lett az ítélet!

Meg­bo­csá­tot­tak a roma show­man tes­té­v­éré­nek...

Meg­bo­csá­tot­tak a roma show­man tes­té­v­éré­nek, aki ha­lálra gá­zolt egy em­bert.

Elképesztő mutatvány: A vízen járt Mádai Vivien!

Elképesztő mutatvány: A vízen járt Mádai Vivien!

Mókás mu­tat­vány!

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges esz­közt, a vízi rol­lert pró­bálta ki, amellyel szinte a vízen lehet járni.

Veszélybe került az Operett előadása, elképesztő jelenet a színpadon

Veszélybe került az Operett előadása, elképesztő jelenet a színpadon

Ke­ré­nyi Mik­lós Gá­bor­nak min­den lé­lek­je­len­lé­tére és kre­a­ti­vi­tá­sára szük­sége volt, hogy el­ke­rülje a bajt.

Most jelentették be: frontálisan ütközött a népszerű énekes

Most jelentették be: frontálisan ütközött a népszerű énekes

Egy ré­szeg sofőr csa­pó­dott fron­tá­li­san az éne­kes au­tó­jába.

Egy ré­szeg sofőr csa­pó­dott fron­tá­li­san az éne­kes au­tó­jába.

Komoly fájdalmakkal küzd a műtéten átesett Koncz Gábor

Komoly fájdalmakkal küzd a műtéten átesett Koncz Gábor

Bár még nem épült fel tel­je­sen, vissza­tért a szín­padra a Kos­suth-díjas szí­nész.

Bár még nem épült fel tel­je­sen, vissza­tért a szín­padra a Kos­suth-díjas szí­nész.

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

Té­vé­mű­sor se­gí­tette a bű­nö­zőt....

Aho­gyan arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, szom­bat haj­nal­ban be­sur­ranó tol­vaj járt az Omega éne­ke­sé­nek ott­ho­ná­ban, mi­köz­ben a csa­lád aludt.

Verset írt Somlóhoz Székhelyi József!

Verset írt Somlóhoz Székhelyi József!

Egy évvel ez­előtt hunyt el a ze­nész­le­genda...

Egy évvel ez­előtt hunyt el a ze­nész­le­genda, aki tá­vo­zá­sá­val ha­tal­mas űrt ha­gyott sze­ret­tei szí­vé­ben. Sír­kő­ava­tó­ján több sztár is meg­em­lé­ke­zett az éne­kes­ről, meg­rázó pil­la­na­tok vol­tak ezek.

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

Ez a férfi a felelős Diana hercegnő haláláért?

Ez a férfi a felelős Diana hercegnő haláláért?

Újra fel­buk­kant a bal­eset rej­té­lyes oko­zója, aki eddig nem volt haj­landó val­lo­mást tenni.

Újra fel­buk­kant a bal­eset rej­té­lyes oko­zója, aki eddig nem volt haj­landó val­lo­mást tenni.

Tahi Tóth László: Hivatalosan is meggyógyultam!

Tahi Tóth László: Hivatalosan is meggyógyultam!

A le­gen­dás mű­vész tudta, hogy a nyár hozza meg neki a tel­jes gyó­gyu­lást, már pa­na­szai sin­cse­nek.

A le­gen­dás mű­vész tudta, hogy a nyár hozza meg neki a tel­jes gyó­gyu­lást, már pa­na­szai sin­cse­nek.

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Az éne­kes há­zába az éj­szaka leple alatt tör­tek be a rab­lók, je­len­tős összegű kész­pénz­től sza­ba­dítva meg Kó­bort.

Ilyen a boldogság: Claudia férjével pózol az intim nyaralási fotón

Ilyen a boldogság: Claudia férjével pózol az intim nyaralási fotón

A mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val nya­ral Gö­rög­or­szág­ban, ahol lát­ha­tóan jól érzik ma­gu­kat.

Megerősítették a szomorú hírt: otthonában hunyt el a legendás színésznő

Megerősítették a szomorú hírt: otthonában hunyt el a legendás színésznő

Az egyik leg­na­gyobb szí­nésznő ha­lál­hí­rét hét­főn je­len­tet­ték be a fran­cia saj­tó­ban.

Súlyos anyagi csőd, csak ez mentheti meg Lajsz Andrást

Súlyos anyagi csőd, csak ez mentheti meg Lajsz Andrást

Fel­len­dí­tené vál­lal­ko­zá­sát.

A kok­tél­ki­rály éjjel-nap­pal azon gon­dol­ko­zik, ho­gyan len­dít­hetné fel vál­lal­ko­zá­sát.

Lesifotó készült: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Lesifotó: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Gi­anni An­noni nejét az egyik bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

Gi­anni An­noni új­don­sült fe­le­sége az egyik bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban töl­tötte a dél­után je­len­tős ré­szét.

Most kaptuk a hírt: balesetben hunyt el a 27 éves tehetségkutató sztár

Most kaptuk a hírt: balesetben hunyt el a 27 éves tehetségkutató sztár

A fi­a­tal tán­cos csü­tör­tök reg­gel szen­ve­dett ször­nyű bal­ese­tet, ame­lyet esé­lye sem volt túl­élni.

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

A nép­szerű tévés ko­moly dön­tést ho­zott a na­pok­ban. Azt is el­árulta, miért dön­tött így!

A nép­szerű tévés ko­moly dön­tést ho­zott a na­pok­ban. Azt is el­árulta, miért dön­tött így!

Balesetet szenvedett Andor Éva: Nagy fájdalmai vannak!

Balesetet szenvedett Andor Éva: Nagy fájdalmai vannak!

A hír­adós egy rossz moz­du­lat kö­vet­kez­té­ben szen­ve­dett bal­ese­tet! Hosszú idő lesz a tel­jes fel­épü­lés!

A hír­adós egy rossz moz­du­lat kö­vet­kez­té­ben szen­ve­dett bal­ese­tet! Hosszú idő lesz a tel­jes fel­épü­lés!

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

A szí­nész egy iga­zán laza édes­apa!

A sár­mos szí­nész egy iga­zán laza édes­apa! Sok hely­zet­ben képes ba­rát­ként te­kin­teni a lá­nyára, aki­vel a leg­in­ti­mebb kér­dé­se­ket is meg­vi­tat­ják!

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

Fájdalmas vallomás: Ezért nem lett világsztár Deák Bill Gyulából!

A le­gen­dás blues­éne­kes vi­lág­si­kerre tör­he­tett volna. El­árulta, mi aka­dá­lyozta meg ebben!

Váratlan hír: Sírva fakadt fia miatt Gregor Bernadett!

Váratlan hír: Sírva fakadt fia miatt Gregor Bernadett!

Óri­ási öröm­hír érte a szí­nésznő csa­lád­ját! Fiát be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé: Bence ősz­től új éle­tet kezd!

Óri­ási öröm­hír érte a szí­nésznő csa­lád­ját! Fiát be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé: Bence ősz­től új éle­tet kezd!