SZTÁR

FÜLES

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

Körözés, zsaruk szedték le a külföldre tartó vonatról a magyar celebet!

A hí­res­ség Sze­csődi Ka­ri­val ke­rült bajba, egy évek­kel ez­előtti ve­re­ke­dés miatt.

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pon­to­san tudja, mi­lyen lag­zit sze­retne! Sem­mit sem bíz a vé­let­lenre, min­dent gon­do­san meg­ter­vez!

Reagált az új szerelemről szóló pletykákra Hódi Pamela!

Reagált az új szerelemről szóló pletykákra Hódi Pamela!

A hí­res­ség újab­ban fel­tű­nően bol­dog.

A hí­res­ség újab­ban fel­tű­nően bol­dog, így sokak fe­jé­ben meg­for­dult a gon­do­lat, hogy eset­leg új párja van.

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg! Nagy volt az iz­ga­lom a pro­duk­ció előtt!

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

A 68 éves szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

Itt a teljes igazság, előkerült Diana hercegnő titkos levelezése

Itt a teljes igazság, előkerült Diana hercegnő titkos levelezése

Ez a bi­zo­nyí­ték alap­ja­i­ban vál­toz­tatja meg a róla ki­ala­kult képet.

Ez a bi­zo­nyí­ték alap­ja­i­ban vál­toz­tatja meg az 1997-ben el­hunyt her­ceg­nő­ről ki­ala­kult képet.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nagy bajban az egykori James Bond, börtönbe kerülhet a híres színész

Nagy bajban az egykori James Bond, börtönbe kerülhet a híres színész

Ha­tal­mas bot­rányt rob­ban­tott ki egy ko­rábbi rek­lám­mal.

Ha­tal­mas bot­rányt rob­ban­tott ki egy ko­rábbi rek­lám­mal, de ál­lí­tása sze­rint nem tudta, hogy tör­vény­te­len dol­got tesz.

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Mélyponton Torgyán József özvegye: Mi lesz Marikával?

Egy évvel ez­előtt volt a te­me­tés...

Ke­re­ken egy évvel ez­előtt te­met­ték el a po­li­ti­kust, aki­nek öz­ve­gye a tra­gé­dia óta sem ta­lált bé­kére! Ma­rika el­me­sélte, mi az oka ennek!

Most érkezett: Azonnal kórházba kellett szállítani a magyar színészt

Most érkezett: Azonnal kórházba kellett szállítani a magyar színészt

Ba­le­se­tet szen­ve­dett és kór­házba ke­rült a 80 éves le­genda, akire az or­vo­so­kon kívül fe­le­sége is vi­gyáz.

Bejelentette, kivonul a médiából Alekosz!

Bejelentette, kivonul a médiából Alekosz!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ko­moly dön­tést ho­zott, a jö­vő­ben sen­ki­nek nem kíván nyi­lat­kozni. A köz­le­ményt a Fa­ce­book-ol­da­lán tette közzé.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ko­moly dön­tést ho­zott, a jö­vő­ben sen­ki­nek nem kíván nyi­lat­kozni.

Az Operettszínház primadonnája megsérült a Kékszakáll próbáján

Az Operettszínház primadonnája megsérült a Kékszakáll próbáján

Min­denki na­gyon meg­ijedt, ami­kor a szí­nésznő fel­ki­ál­tott fáj­dal­má­ban!

Min­denki na­gyon meg­ijedt, ami­kor a szí­nésznő fel­ki­ál­tott fáj­dal­má­ban!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötözték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő nyo­masztó ka­land­já­ról me­sélt. Pár nap­pal ez­előtt fur­csa él­mény­ben volt része a fe­dél­ze­ten.

Más ember lett MÁZS: Már nem szeret belenézni a tükörbe!

Más ember lett MÁZS: Már nem szeret belenézni a tükörbe!

Az Ope­rett­szín­ház 43 éves sztárja közel 30 éve áll a szín­pa­don, vi­szont úgy érzi, ma már nem ugyanaz az ember, aki régen volt!

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van. 13 gyer­mek­mo­lesz­tási ügy­ben gya­nú­sít­ják...

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van, s fel­te­he­tően az összes, ál­tala is­mert ka­to­nai rej­tőz­kö­dési tech­ni­kát be­veti, hogy ne ta­lál­ják meg a nyo­má­ban lévő rend­őrök. Bár a ha­tó­ság sejti, me­lyik kör­nyé­ken buj­kál­hat a 13 gyer­mek­mo­lesz­tás gya­nú­sí­tottja...

Kiderült, ezt üzente Törőcsik Mari a műtétre váró Varnus Xavérnak

Kiderült, ezt üzente Törőcsik Mari a műtétre váró Varnus Xavérnak

A híres or­go­na­mű­vész húsz esz­ten­deje él együtt ezzel a baj­jal.

A híres or­go­na­mű­vész húsz esz­ten­deje él együtt ezzel a baj­jal.

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van Som Lajos édes­anyja, aki be­le­be­te­ge­dett fia ha­lá­lába.

Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Könnyes visszatérés! Megviselte a koncert a magyar zenészt!

Amb­rus Zol­tán fájó szív­vel tért vissza a szín­padra az Irigy Hón­alj­mi­rigy szom­bat esti kon­cert­jén! A ze­nész hosszú ki­ha­gyás után tért vissza a csa­patba...

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Nekik drukkoltál?

Ők A Dal első elődöntőjének továbbjutói: Nekik drukkoltál?

A Dal első elő­dön­tő­jé­ben ezek az éne­­kes­­nek kap­­tak esélyt arra, hogy to­­vább foly­­tas­­sák a ver­­seny­­zést!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen! Arra sem em­lék­szik, mikor volt utol­jára beteg!

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Rátámadt rajongójára a magyar zenész

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén kelt ki ma­gá­ból...

Hobo leg­utóbbi kon­cert­jén ki­kelt ma­gá­ból, ami­kor egy ra­jon­gója meg­pró­bált hoz­záérni. Hobo meg­ijesz­tette a kö­zön­sé­get, ezért töb­ben ott­hagy­ták az elő­adást.

Megható titkot árult el Törőcsik Mariról Bodrogi Gyula!

Megható titkot árult el Törőcsik Mariról Bodrogi Gyula!

A le­gen­dás szí­né­szek ké­szül­nek a nagy ta­lál­ko­zóra, ami jeles napra esik majd! Ez iga­zán meg­ható!

A le­gen­dás szí­né­szek ké­szül­nek a nagy ta­lál­ko­zóra, ami jeles napra esik majd! Ez iga­zán meg­ható!

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat.

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Más­fél évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­tak nála nyi­tott has­fa­lat az or­vo­sok. Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott.

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már biztos: Nem a családja mellé temetik Schmuck Andort!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Már a neve is fel van gra­ví­rozva a sír­kőre. El­dőlt, hová te­me­tik a ma­gyar po­li­ti­kust! Ez meg­rázó!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a tár­gya­lás.

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a bí­ró­sági tár­gya­lás, be­idéz­ték a bal­eset oko­zó­ját is.

Kitálalt barátja Kulka János állapotáról: Nincs minden rendben!

Kitálalt barátja Kulka János állapotáról: Nincs minden rendben!

A Kos­suth-díjas szí­nész körül nagy a csend! Kö­zeli ba­rátja és kol­lé­gája el­mondta, mi ennek az oka!

Valami furcsa dolog történt Gregor Bernadett szervezetével!

Valami furcsa dolog történt Gregor Bernadett szervezetével!

Még a szí­nésznő is meg­le­pő­dött! Nem tudja mire vélni szer­ve­zete kü­lö­nös re­ak­ci­ó­ját! Bízik benne, egész­sé­ges marad!

Pert nyert a bíróságon Cicciolina: Erre senki sem számított!

Pert nyert a bíróságon Cicciolina: Erre senki sem számított!

Jobb lesz, ha min­denki meg­jegyzi: Stal­ler Ilo­ná­val nem jó ujjat húzni! Az egy­kori por­nó­díva egy­szerre két pert is meg­nyert!

Jobb lesz, ha min­denki meg­jegyzi: Stal­ler Ilo­ná­val nem jó ujjat húzni! Az egy­kori por­nó­díva egy­szerre két pert is meg­nyert!

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Dagad a botrány: Újabb zsűritag osztotta ki Tolvai Renit!

Az éne­kesnő vi­sel­ke­dése ki­akasz­totta A Dal című műsor íté­szeit.

Az éne­kesnő vi­sel­ke­dése ki­akasz­totta A Dal című műsor íté­szeit. Újabb zsű­ri­tag mondta el vé­le­mé­nyét!

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

A nyo­mok el­tűn­het­tek...

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal. A nyo­mok vi­szont el­tűn­het­tek.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Elárulta az özvegy: Ennyibe kerül Klapka György sírköve!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról!

Egyik csa­lád­tag sem haj­landó be­szélni a hó­na­pok óta zajló, kínos konflik­tus­ról! A fe­szült­ség azon­ban így is ta­pint­ható! Az öz­vegy ba­rát­nő­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post ol­va­só­i­nak! Vajon bé­ké­ben nyu­god­hat végre az Arany­em­ber?

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Brutális fotók: Megsemmisült Torgyán József sírja!

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett.

Bru­tá­lis rom­bo­lást vég­zett egy ki­dőlt fa a Far­kas­réti te­me­tő­ben. A leg­na­gyobb kár Tor­gyán Jó­zsef sír­já­ban ke­let­ke­zett. Tu­laj­don­kép­pen az el­hunyt po­li­ti­kus mé­reg­drága em­lék­műve a föld­del vált egyen­lővé.

Zalatnay odatette magát, hihetetlen őrjöngés az Erkel színházban

Zalatnay odatette magát, hihetetlen őrjöngés az Erkel színházban

Cini meg­mu­tatta, hogy még van mit ke­res­nie a mik­ro­fon előtt.

Cini meg­mu­tatta, hogy még van mit ke­res­nie a mik­ro­fon előtt.

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges a kisfiú! Az öz­vegy el­mondta la­punk­nak: ko­moly ter­vei van­nak a ze­né­vel Mar­ci­nak!

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Szer­dán a bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Ezért halogatja térdműtétjét Mészáros Árpád Zsolt

Ezért halogatja térdműtétjét Mészáros Árpád Zsolt

A szí­nész­nek nem­rég meg­sé­rült a térde és az or­vo­sai mű­té­tet ja­va­sol­tak, de azóta sem ke­rült sor a be­avat­ko­zásra MÁZS el­fog­lalt­sá­gai miatt.

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Itt az első fotó: vele vigasztalódik szakítása után Cinthya Dictator

Re­mél­jük, így ha­ma­rabb si­ke­rül el­fe­lej­te­nie Varga Vik­tort, aki­vel éve­kig élt se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban.

Re­mél­jük, így ha­ma­rabb si­ke­rül el­fe­lej­te­nie Varga Vik­tort.

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

Ők A Dal továbbjutói: Te is nekik szurkoltál?

Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

A har­ma­dik vá­lo­ga­tó­ban ezek az éne­kes­nek kap­tak esélyt arra, hogy to­vább foly­tas­sák a ver­seny­zés! Vajon idén ki jut el az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szín­pa­dára?

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Rosszul lett élő adásban Schell Judit: Zsűrizés közben jött a baj!

Schell Ju­dit­nak A Dal című műsor köz­ben ment el a hangja! Kép­te­len volt ér­té­kelni Tol­vai Reni pro­duk­ci­ó­ját!

Nagy a baj: összeesett otthonában, kórházba került a világhírű filmes

Nagy a baj: összeesett otthonában, kórházba került a világhírű filmes

A Mar­vel kép­re­gé­nyek le­gen­dás atyja ott­ho­ná­ban lett rosszul.

A Mar­vel kép­re­gé­nyek le­gen­dás atyja ott­ho­ná­ban lett rosszul, lég­zés- és szív­prob­lé­mák­kal ke­rült kór­házba.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per...

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Megtörte a csendet, ezt üzente a kórházból a szívbeteg Boros Lajos

Megtörte a csendet, ezt üzente a kórházból a szívbeteg Boros Lajos

A nép­szerű rá­di­óst hétfő óta vizs­gál­ják az or­vo­sok. Na­gyon bízik benne, hogy meg­ússza a mű­té­tet.

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott.

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott. Min­dent és még annál is töb­bet vesz­tet­tek.

Orvosi beavatkozás miatt újra tanult beszélni a magyar énekes!

Orvosi beavatkozás miatt újra tanult beszélni a magyar énekes!

A fáj­da­lom miatt Jolly Sandro sok­szor be­szélni és éne­kelni sem tu­dott...

A fáj­da­lom miatt Jolly Sandro sok­szor be­szélni és éne­kelni sem tu­dott...

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Kiderült! Ezért nem kérnek Erdélyben a Viszkisből

Kiderült! Ezért nem kérnek Erdélyben a Viszkisből

A csík­sze­re­da­iak azért nem lát­hat­ják a fil­met, mert ál­lí­tó­lag a film­for­gal­mazó drá­gáb­ban kí­nálja nekik a ve­tí­tési jo­go­kat, mint a többi vá­ros­nak...

A csík­sze­re­da­iak azért nem lát­hat­ják a fil­met, mert ál­lí­tó­lag a film­for­gal­mazó drá­gáb­ban kí­nálja nekik a ve­tí­tési jo­go­kat, mint a többi vá­ros­nak...

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

Tisztázta magát Tvrtko, keményen visszavágott az őt hamisan vádlóknak!

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat.

A ri­por­ter Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben cá­folta a va­lót­lan­sá­go­kat, ami az egyik na­pi­lap­ban meg­je­lent róla.

Ő lesz a TV2 új műsorvezetője! Vasárnap délután Köböl Anita új társával köszönti a nézőket a csatornán!

Ő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Va­sár­nap dél­után Köböl Anita új mű­sor­ve­ze­tő­tár­sá­val kö­szönti a né­ző­ket a csa­tor­nán!

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Fiatal kislány buktatta le Rékasi Károly rongáló fiát!

Egy lányt is be akart szer­vezni.

A ti­zen­hét éves Zsig­mond ellen graffit­izés miatt in­dult nyo­mo­zás, a fiú egy kis­lányt is be akart szer­vezni.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

maga le­he­tett a gaz­da­sági csoda!

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Megszólalt az ügyvéd: Ezért nem találhatják VV Fanni holttestét

Az el­mé­let re­konst­ru­álni pró­bálja a tör­tén­te­ket.

Egy bün­te­tő­ügy­véd sze­rint, aki ko­ráb­ban nyo­mo­zó­ként dol­go­zott, két le­het­sé­ges oka lehet, hogy miért nem ta­lál­ják a 24 éves lány holt­tes­tét.

Janza Kata nehezen válik meg álomszerepétől!

Janza Kata nehezen válik meg álomszerepétől

Janza Kata szá­mára az Eli­sa­beth című mu­si­cal hozta meg az or­szá­gos is­mert­sé­get...

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

Veszélyben a magyar Oscar-jelölt, rossz hírt kaptak az alkotók

Enyedi Il­dikó drá­má­já­nak egyik fő hely­színe egy vá­gó­híd, ez pedig ront­hatja a film Oscar-esé­lyeit.

Enyedi Il­dikó drá­má­já­nak egyik fő hely­színe egy vá­gó­híd, ez pedig ront­hatja a film Oscar-esé­lyeit.

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Fon­tos fel­adata lenne...

Fon­tos fel­adata lenne az Oscar-díjas sztár­nak, de be­je­len­tette: idén nem haj­landó részt venni az át­adón. A szí­nészt el­so­dorta a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány.

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Az éne­kes a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Az éne­kes nem min­den­ben kö­veti a roma ha­gyo­má­nyo­kat, hi­szen még a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

A mű­sor­ve­zető Rá­kó­czi Fe­ri­nek és Vadon Ja­ni­nak me­sélt vak­bél­mű­tét­jé­ről.

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Hatalmas fordulat: Döntöttek az orvosok Törőcsik Mari sorsáról

Hatalmas fordulat: Döntöttek az orvosok Törőcsik Mari sorsáról

A szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház or­vo­sai úgy dön­töt­tek: a szí­nésznő ál­la­pota ki­elé­gítő, el­hagy­hatja bel­gyó­gyá­sza­tot.

Egy év ke­ze­lés után végre ha­za­tér­he­tett ve­lemi ott­ho­nába Tö­rő­csik Mari! A szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház or­vo­sai úgy dön­töt­tek: a szí­nésznő ál­la­pota ki­elé­gítő, el­hagy­hatja bel­gyó­gyá­sza­tot. A mű­vész­nő­nek azon­ban még sokat kell erő­söd­nie. A Nem­zet Szí­né­sze a Ri­post-nak nyi­lat­ko­zott!

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár! Gratulálunk!

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár! Gratulálunk!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra! A baba és a mama is jól van­nak!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra! A baba és a mama is jól van­nak! A csöpp­ség nem­zet­közi nevet ka­pott.

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

VV Fanni: megvan, miért száguldhatott Siófokra a gyanúsított

Íme, a le­het­sé­ges vá­la­szok!

Több kér­désre is pró­bált ma­gya­rá­za­tot ta­lálni dr. Gyö­rei Péter ügy­véd. El­kép­ze­lé­sei igen­csak ér­de­ke­sek, sőt, könnyen lehet, hogy úgy tör­tén­tek a dol­gok...

Aljas támadás érte Oszter Sándort

Aljas támadás érte Oszter Sándort

Egyik vád­lott-társa ál­lí­totta, hogy bán­tal­mazta fe­le­sé­gét..

A szí­nész­ről egy, a je­len­leg is futó ügyé­nek egyik vád­lott-társa ál­lí­totta, hogy bán­tal­mazta fe­le­sé­gét, Fa­i­loni Do­na­tel­lát.

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

A szí­nésznő az Ope­rett­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban, a Do­rian Gray­ben ját­szik együtt a pár­já­val.

A szí­nésznő az Ope­rett­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban, a Do­rian Gray­ben ját­szik együtt a pár­já­val. Emi­att aztán szo­kat­lan­nak tűn­het a sze­rep­osz­tás, amelyre egyéb­ként nem lehet pa­nasz. Sőt, ki­fe­je­zet­ten kü­lön­le­ges pro­duk­ció szü­le­tett a ran­gos te­át­rum falai kö­zött!

Vészhelyzet alakult ki a Madách Színházban Ladinek Judit betegsége miatt

Vészhelyzet alakult ki a Madách Színházban Ladinek Judit betegsége miatt

A szí­nész­nő­nek el­ment a hangja, így nem tu­dott szín­padra állni pén­tek este...

A szí­nész­nő­nek el­ment a hangja, így nem tu­dott szín­padra állni pén­tek este, ami­vel ko­moly di­lem­mát oko­zott a szín­ház­nak, ugyanis egyet­len vál­tó­társa, Po­lyák Lilla éppen kül­föl­dön tur­né­zott az Ope­rett­szín­ház­zal...

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

Gyász, holtan találták Muri Enikő eltűnt rokonát

Ju­lika néni ja­nuár 3-a óta bo­lyon­gott Kar­ca­gon. A csa­lád végül le­sújtó hírt ka­pott.

Ju­lika néni ja­nuár 3-a óta bo­lyon­gott Kar­ca­gon. Bár a ma­gyar hí­res­ség végig bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, a csa­lád le­sújtó hírt ka­pott.

Törőcsik Marit látogatta meg a kórházban Vitray Tamás, ezt látta

Törőcsik Marit látogatta meg a kórházban Vitray Tamás, ezt látta

Ta­valy ja­nu­ár­ban ke­rült kór­házba Tö­rő­csik Mari, azóta két­szer en­ged­ték haza, ám újra ke­ze­lésre szo­rult.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Orbitális és vad legénybúcsúja lesz Harry hercegnek

Orbitális és vad legénybúcsúja lesz Harry hercegnek

Újra ki­en­gedi a buli szel­le­mét.

Mi­e­lőtt még há­zas­ságra adja a fejét, újra ki­en­gedi a buli szel­le­mét a pa­lack­ból Diana her­cegnő ki­seb­bik fia.

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Óri­ási a bot­rány a feb­ruár 3-ára ter­ve­zett Jimmy-mu­si­cal körül. Pin­tér Tibor talán nem is gon­dolta, mek­kora bajba ke­rült.

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető, ám mégis el­kap­ták a rend­őrök.

Benkő Dániel bevallotta, hogy fél szemére vak

Benkő Dániel bevallotta, hogy fél szemére vak

A lant­mű­vész csak egyik sze­mé­vel lát tisz­tán, és fo­lya­ma­to­san rom­lik a lá­tása.

A lant­mű­vész csak egyik sze­mé­vel lát tisz­tán, és fo­lya­ma­to­san rom­lik a lá­tása.

Oszter Sándor családja beleroppan a vesztegetési ügybe

Oszter Sándor családja beleroppan a vesztegetési ügybe

Az Osz­ter csa­lád éle­tét tel­je­sen tönk­re­te­szi a bí­ró­sági ügy. A szí­nész fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella ál­lítja, férje ár­tat­lan.

Az Osz­ter csa­lád éle­tét tel­je­sen tönk­re­te­szi a bí­ró­sági ügy. A szí­nész fe­le­sége ál­lítja, a férje ár­tat­lan.

Ezért nem hirdeti tovább eladó házát Görbe Nóra

Ezért nem hirdeti tovább eladó házát Görbe Nóra

Nehéz dön­tést ho­zott.

A le­gen­dás szí­nésznő to­vábbra is sze­retne túl­adni bia­tor­bá­gyi ott­ho­nán, mégis nehéz dön­tést ho­zott.

Szomorú valóság: Ennyi pénzből kell megélnie Paudits Bélának

Szomorú valóság: Ennyi pénzből kell megélnie Paudits Bélának

A szí­nész be­teg­sége miatt ágy­hoz van kötve, egy egy­szo­bás gar­zon­ban él.

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Majka ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyet kell ten­nie.

Majka ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyet kell ten­nie és erről még fel­vé­tel is ké­szül...