SZTÁR

FÜLES

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Min­den­órás!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Hajdú Péter be­val­lotta, szá­mára egy­ál­ta­lán nem sür­gető a válás, de ez nem azt je­lenti, hogy bé­kül­né­nek fe­le­sé­gé­vel.

Még nincs vége a hitelbotránynak: Voith Ági újra kikészült!

Még nincs vége a hitelbotránynak: Voith Ági újra kikészült!

Évek óta óri­ási tör­lesz­tő­rész­let­tel sújtja a bank a szí­nész­nőt, aki ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé prob­lé­má­já­val...

Évek óta óri­ási tör­lesz­tő­rész­let­tel sújtja a bank a szí­nész­nőt, aki ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé...

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Újra egész­sé­ges és bol­dog!

A 29 éves éne­kesnő hi­he­tet­len mód­szer­rel rán­totta magát vissza a mély­pont­ról! Újra egész­sé­ges és bol­dog!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Meg­döb­bentő val­lo­más­sal állt elő a be­te­ges­kedő szí­nész! Csoda, hogy még együtt van­nak Ger­dá­val!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Sötét fel­hők gyü­le­kez­nek a Huj­ber csa­lád feje fe­lett. La­punk meg­tudta: kény­sze­rí­tés ügyé­ben nyo­mo­zást ren­del­tek el!

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Hanyagsága miatt veszítheti el a kutyáját Alekosz!

Fel­füg­gesz­tet­tet kap­hat....

Fel­kor­bá­csolta az in­du­la­to­kat az a be­jegy­zés és fo­tó­so­ro­zat, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten Nagy Ale­kosz ku­tyá­já­ról, Bet­ti­ről.

Hoppá, így reagált Lagzi Lajcsi Győzike NAV-botrányára

Hoppá, így reagált Lagzi Lajcsi Győzike NAV-botrányára

A ha­son­lóan nehéz idő­sza­kot átélt trom­bi­tás nem tudta szó nél­kül hagyni a tör­tén­te­ket. Meg­lepő fel­aján­lást tett!

A ha­son­lóan nehéz idő­sza­kot átélt trom­bi­tás nem tudta szó nél­kül hagyni a tör­tén­te­ket. Meg­lepő fel­aján­lást tett!

Saját magának nyeri a milliós pereket Zimány Linda!

Saját magának nyeri a milliós pereket Zimány Linda!

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ám sok­szor még ezt is meg­bánja! Sokat bán­tot­ták...

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ám sok­szor még ezt is meg­bánja! Sokat bán­tot­ták az el­múlt évek­ben, de most már ő is fel­vette a kesz­tyűt!

Dagad a botrány, újabb fordulat Nótár Mary drámájában

Dagad a botrány, újabb fordulat Nótár Mary drámájában

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott!

Az éne­kesnő meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott, hogy be­bi­zo­nyítsa iga­zát!

Dagad a botrány, börtönbe kerülhet Győzike!

Dagad a botrány, börtönbe kerülhet Győzike!

Nagy baj­ban van Gás­pár Győző.

Nagy baj­ban van Gás­pár Győző, mi­u­tán ki­de­rült, hogy csü­tör­tö­kön költ­ség­ve­tési csa­lás­sal gya­nú­sí­totta meg őt a NAV.

A félrelépés mindent tönkretett - újabb sztárpár szakított!

A félrelépés mindent tönkretett - újabb sztárpár szakított!

Brad Pitt és An­gel­ina Jolie há­zas­sági vál­sága és sza­kí­tása egy álmot is ma­gá­val vitt, az igaz sze­re­lembe ve­tett hit álmát. Itt az újabb csa­pás...

Brad Pitt és An­gel­ina Jolie há­zas­sági vál­sága és sza­kí­tása egy álmot is ma­gá­val vitt, az igaz sze­re­lembe ve­tett hit álmát. Most egy újabb csa­pás érte a "me­se­beli sze­rel­met", a TMZ ér­te­sü­lé­sei sze­rint hiába pró­bál­koz­tak az el­múlt hó­na­pok­ban lel­ke­sen, nem jár­tak si­ker­rel - vége.

Újabb aggasztó hírek Balázs Fecóról, nagy a baj

Újabb aggasztó hírek Balázs Fecóról, nagy a baj

A nép­szerű ma­gyar ze­nész­nek annyi ereje sincs, hogy a zon­go­rá­hoz üljön, így a kon­certje is el­ma­rad.

A nép­szerű ma­gyar ze­nész­nek annyi ereje sincs, hogy a zon­go­rá­hoz üljön, így a kon­certje is el­ma­rad.

Hoppá: Hajdú Péter elárulta, miért nem ment el a válóperére

Hoppá: Hajdú Péter elárulta, miért nem ment el a válóperére

Gyor­san le­zaj­lott a há­zas­pár csü­tör­töki bé­kél­tető tár­gya­lása, hi­szen Péter nem je­lent meg.

Gyor­san le­zaj­lott a há­zas­pár csü­tör­töki bé­kél­tető tár­gya­lása, hi­szen Péter nem je­lent meg.

Döbbenetes videó, így kutatták át a rendőrők Győzike házát!

Döbbenetes videó került elő, így kutatták át a rendőrők Győzike házát!

A show­man egész házát át­ku­tat­ták az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai, döb­be­ne­tes tár­gya­kat ta­lál­tak!

Győzike most igazán nagy bajban van! 50 milliót keres rajta a NAV...

Győzike most igazán nagy bajban van! 50 milliót keres rajta a NAV...

Adó­csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, még nem tudni, ha­za­me­het-e ki­hall­ga­tá­sá­ról.

Most közölték, sürgős műtéten esett át Cserhalmi György

Most közölték, sürgős műtéten esett át Cserhalmi György

Nem várt prob­léma me­rült fel...

A szí­nészt a tér­dé­vel ope­rál­ták, ami­kor egy ko­moly ge­rinc­prob­lé­mát ész­lel­tek.

Hoppá: Babára vágyik a szuperdögös magyar sztármodell

Hoppá: Babára vágyik a szuperdögös magyar sztármodell

Mi­halik Enikő ter­vezi a jövőt...

Mi­halik Enikő 29 éve­sen mo­dell­kar­ri­erje csú­csán van, de már ter­vezi a jövőt, mely­ben ott sze­re­pel a csa­lád­ala­pí­tás és a gyer­mek­vál­la­lás kér­dése is.

Már a celebek is Alekoszt támadják, pert fontolgat a kutyája miatt!

Már a celebek is Alekoszt támadják, pert fontolgat a kutyája miatt!

A hí­res­sé­gek sem kí­mél­ték a görög hőst.

A hí­res­sé­gek sem kí­mél­ték a görög hőst, mi­u­tán ki­de­rült, beteg ku­tyá­ját évek óta nem látta ál­lat­or­vos.

Gólyahír! Anya lett a magyar szépségkirálynő!

Gólyahír! Anya lett a magyar szépségkirálynő!

Nem­rég ko­ro­náz­ták, máris édes­anya.

Újabb sztár­baba ér­ke­zett a Földre, mindez rá­adá­sul úgy, hogy ma­gá­ról a ter­hes­ség­ről sem je­lent meg na­gyon hír az el­múlt hó­na­pok­ban.

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Erős ideg­zet és még erő­sebb gyo­mor kell ahhoz, hogy vé­gig­ol­vasd ezt a szto­rit.

Drámai vallomás az exfeleségtől: Ebbe halt bele Prince

Drámai vallomás az exfeleségtől: Ebbe halt bele Prince

Ha a fiunk nem hal meg, Prince még ma is élne - ál­lítja az egy éve el­hunyt le­gen­dás ze­nész egy­kori fe­le­sége.

Ha a fiunk nem hal meg, Prince még ma is élne - ál­lítja az egy éve el­hunyt le­gen­dás ze­nész egy­kori fe­le­sége.

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

A két éne­kes rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ebbe pedig a foly­to­nos vic­ce­lő­dés is be­le­tar­to­zik.

A két éne­kes rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ebbe pedig a foly­to­nos vic­ce­lő­dés is be­le­tar­to­zik.

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék.

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Történelem! Axente Vanessa ledobta a melltartót!

Történelem! Axente Vanessa ledobta a melltartót!

A leg­ke­re­set­tebb ma­gyar mo­dell!

Talán Pal­vin Bar­bi­nál is el­fog­lal­tabb a ma­gyar lány. Za­la­eger­szeg­ről szár­ma­zik, ti­zen­éve­sen már tudta, a ki­fu­tón sze­retne dol­gozni. Vi­lág­sztár lett.

Megdöbbentő dolog derült ki Terry Blackről, őszintén bevallott mindent

Megdöbbentő dolog derült ki Terry Blackről, őszintén bevallott mindent

Terry Black­nek ha­tal­mas adós­sá­gai van­nak, már a la­ká­sát is el­vesz­tette.

Terry Black­nek ha­tal­mas adós­sá­gai van­nak, már a la­ká­sát is el­vesz­tette.

Súlyos sérülése ellenére is rajthoz áll Rátonyi Kriszta!

Súlyos sérülése ellenére is rajthoz áll Rátonyi Kriszta!

A mű­sor­ve­ze­tőnő imád futni, az pedig, hogy mind­ezt össze­köt­heti a jó­té­kony­ko­dás­sal, ha­tal­mas öröm­mel tölti el.

A mű­sor­ve­ze­tőnő imád futni, az pedig, hogy mind­ezt össze­köt­heti a jó­té­kony­ko­dás­sal, ha­tal­mas öröm­mel tölti el.

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kí­no­san érzi magát a ki­ala­kult hely­zet miatt az éne­kes, aki­hez egy­előre még nem ju­tott el az összeg, ami a hírek sze­rint meg­il­leti.

Elképesztő, mi történt Rubint Rellával

Elképesztő, mi történt Rubint Rellával

Eu­rópa leg­na­gyobb für­dő­ru­ha­show-ján vett részt dísz­ven­dég­ként.

Ru­bint Réka uno­ka­húga Eu­rópa leg­na­gyobb für­dő­ru­ha­show-ján vett részt dísz­ven­dég­ként Ve­ro­ná­ban. Ka­lan­dosra si­ke­rült az este.

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Nagy a baj, a metrón rabolták ki Pordán Petra édesanyját

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Az asszony sok­kos ál­la­potba ke­rült, mi­u­tán egy ide­gen ki­kapta a ke­zé­ből a mo­bil­te­le­fon­ját.

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

A Be­at­rice front­em­be­rét sú­lyos de­presszió kí­nozta...

Ki gon­dolná, hogy a min­dig jó­kedvű, mo­soly­gós, élet­erős éne­kes ré­geb­ben gyak­ran küz­dött a dé­mo­na­i­val? A Be­at­rice front­em­be­rét sú­lyos de­presszió kí­nozta.

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Rop­pant kínos hely­zetbe hoz­ták Máté Péter öz­ve­gyét!

Rop­pant kínos hely­zetbe hoz­ták Máté Péter öz­ve­gyét!

Vincze Lilla zenéjét hallgatja Madonna!

Vincze Lilla zenéjét hallgatja Madonna!

Elő­ke­rült egy régi fotó, ame­lyen az éne­kesnő Ma­don­ná­val be­szél­get!

Elő­ke­rült egy régi fotó, ame­lyen az éne­kesnő a vi­lág­hírű ikon­nal, Ma­don­ná­val be­szél­get.

Kiderült, hol és mikor lesz Molnár Andi esküvője

Kiderült, hol és mikor lesz Molnár Andi esküvője

Vé­sze­sen kö­ze­leg a nagy nap!

Vé­sze­sen kö­ze­leg a nagy nap idő­pontja.

Balhézó, szeximádó csajok az új magyar reality sztárjai!

Balhézó, szeximádó csajok az új magyar reality sztárjai!

Int­ri­ká­ban nem lesz hiány!

A dögös lá­nyok három fi­ú­val és a volt pa­si­ja­ik­kal száll­nak harcba a nye­re­mé­nyért, hisz­ti­ben és int­ri­ká­ban nem lesz hiány!

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól a gyö­nyörű mo­dell és párja, a lagzi azon­ban még várat ma­gára! El­árul­ták, mi ennek az oka!

Méregdrága lomtalanítás: Kidobta spórolt pénzét Medveczky Ilona!

Méregdrága lomtalanítás: Kidobta spórolt pénzét Medveczky Ilona!

Tör­tént egy kis bal­eset! Több száz­ezer fo­rin­tot si­ke­rült "el­aján­dé­koz­nia"!

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Emlékek elől menekül: Eladja a családi házat Klapka György özvegye!

Nem elég, hogy a csa­lád el­ve­szí­tette az Arany­em­bert, Klapka Györ­gyöt, a vég­ren­de­let körül is bo­nyo­dal­mak van­nak...

Mádai Vivien adásban sírta el magát!

Mádai Vivien adásban sírta el magát!

Mádai Vi­vien a Mi­csoda Nők adá­sá­nak ven­dége volt, ahol az ön­bi­za­lom­ról kér­dez­ték. Azon­nal el­pi­tye­re­dett a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Mádai Vi­vien a Mi­csoda Nők adá­sá­nak ven­dége volt, ahol az ön­bi­za­lom­ról kér­dez­ték. Azon­nal el­pi­tye­re­dett a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Rohamosan javul Deák Bill Gyula anyagi helyzete!

Rohamosan javul Deák Bill Gyula anyagi helyzete!

A le­gen­dás blues­éne­kes alig várta a ta­vaszt, hogy végre be­in­dul­ja­nak a fél­lé­pé­sek!

A le­gen­dás blues­éne­kes alig várta a ta­vaszt, hogy végre be­in­dul­ja­nak a fél­lé­pé­sek!

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Kiderült, mi történt Anettkával: 9 éve tűnt el!

Szinte sem­mit sem tudni róla...

Több mint ki­lenc évvel ez­előtt tűnt el a kö­zön­ség elől, azóta szinte sem­mit sem tudni róla.

Vége, életre szóló döntést hozott a sztárpár

Vége, életre szóló döntést hozott a sztárpár

Mos­tan­tól nincs ki­fo­gás!

Mos­tan­tól nincs ki­fo­gás. Össze­kö­tötte éle­tét a két te­het­sé­ges fi­a­tal. Nem könnyű az együtt­élés, de ők bát­rak és el­szán­tak!

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van a szí­nész, aki el­ta­szí­totta ma­gá­tól csa­lád­ját, egyet­len em­bert enged ma­gá­hoz közel.

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van a szí­nész, aki el­ta­szí­totta ma­gá­tól csa­lád­ját, egyet­len em­bert enged ma­gá­hoz közel.

Azt suttogják: Ezért hagyta ott a Vígszínházat Stohl András

Azt suttogják: Ezért hagyta ott a Vígszínházat Stohl András

Vá­rat­la­nul mon­dott fel a szí­nész, aki most ke­mény fába vágja a fej­szé­jét!

Vá­rat­la­nul mon­dott fel a szí­nész, aki most ke­mény fába vágja a fej­szé­jét!

Lesújtó hírek Szilágyi Istvánról, eldőlt a sorsa?

Lesújtó hírek Szilágyi Istvánról, eldőlt a sorsa?

Óri­ási káosz ala­kult ki kö­rü­lötte.

Óri­ási káosz ala­kult ki a nehéz kö­rül­mé­nyek kö­zött élő mű­vész körül. Éle­tét épp az a sze­mély te­heti tönkre, akit a vi­lá­gon min­den­nél job­ban sze­ret.

Ezért bukott milliókat Csepregi Éva

Ezért bukott milliókat Csepregi Éva

Meg­gon­dolta magát, és újra hir­deti ta­hi­tót­fa­lui ott­ho­nát.

Meg­gon­dolta magát, és újra hir­deti ta­hi­tót­fa­lui ott­ho­nát. Az ere­deti 79 mil­lió fo­rin­tos árhoz ké­pest már jóval ol­csób­ban be­köl­töz­het bárki a ha­tal­mas há­zába.

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nyilvánosan alázták meg a TV2 egykori sztárját

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet! Ilyen még soha nem tör­tént vele.

Nem is bírta ki sírás nél­kül a rend­kí­vül kínos ese­tet! Ilyen még soha nem tör­tént vele.

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Ez az el­is­me­rés saj­nos min­dig egy nagy tra­gé­di­á­hoz, ha­lál­eset­hez köt­hető.

A ha­tal­mas el­is­me­rés saj­nos min­dig egy nagy tra­gé­di­á­hoz, ha­lál­eset­hez köt­hető. Nem­zet szí­né­szé­nek lenni a nagy öröm mel­lett bi­zony na­gyon fáj­dal­mas is!

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

Ha­tal­mas vi­szály van ki­bon­ta­ko­zó­ban a Klapka csa­lád­ban, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

Nemcsák Károllyal való válásáról vallott Darvasi Ilona!

Nemcsák Károllyal való válásáról vallott Darvasi Ilona!

Mind­ket­ten új éle­tet ala­kí­tot­tak ki.

A pár 21 év há­zas­ság után dön­tött a kü­lön­köl­tö­zés mel­lett, azóta pedig mind­ket­ten új éle­tet ala­kí­tot­tak ki.

Répás Lajos állítja, lesznek meglepetések Klapka végrendeletében!

Répás Lajos állítja, lesznek meglepetések Klapka végrendeletében!

Az üz­let­em­ber sze­rint nagy­bátyja sok­kal gaz­da­gabb­nak mu­tatta magát, mint ami­lyen va­ló­já­ban volt.

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Egyre több hír lát nap­vi­lá­got Klapka György 2 mil­li­ár­dos ha­gya­téka kap­csán.

Tóth Gabi nem áll szóba egykori kedvencével

Tóth Gabi nem áll szóba egykori kedvencével

Ko­ráb­ban azt ígérte, vi­gyáz majd rá.

Tóth Gabi azt ígérte, vi­gyázni fog men­to­rált­jára, de három hó­nap­pal az X- Fak­tor vé­ge­ze­té­vel még csak nem is be­szél Opitz Bar­bi­val.

Magyar lánykérés: neki énekelt a világsztár! - videó

Magyar lánykérés: neki énekelt a világsztár! - videó

A fe­led­he­tet­len el­jegy­zés­ről videó is ké­szült. Íme a sze­ren­csés hölgy, aki­ért a ked­vese egy nem­zet­közi nagy­ágyút bé­relt fel.

A fe­led­he­tet­len el­jegy­zés­ről videó is ké­szült. Íme a sze­ren­csés hölgy, aki­ért a ked­vese egy nem­zet­közi nagy­ágyút bé­relt fel.

Kiderült, ki az utódja Berek Katinak a nemzet színészei között

Kiderült, ki az utódja Berek Katinak a nemzet színészei között

Me­gállt a szí­vem, a szó leg­szo­ro­sabb ér­tel­mé­ben - mondta a szí­nésznő, mikor meg­tudta, hogy őt vá­lasz­tot­ták.

Ezt a lányt szereti Gyurta Dani!

Ezt a lányt szereti Gyurta Dani!

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta sze­rel­mét. Hogy miért pont így és most?

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta sze­rel­mét. Az el­múlt hó­na­pok­ban Cser­pes La­u­rá­val bo­ro­nál­ták össze: most de­rült csak ki, az éne­kes­nő­vel eddig csak pró­bál­koz­hat­tak. Meg­szü­le­tett a dön­tés.

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

A nép­szerű éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

A nép­szerű éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Költséges szépség: Ennyiért műtik meg Aleska orrát!

Költséges szépség: Ennyiért műtik meg Aleska orrát!

Kel­le­met­len tü­ne­tek kí­noz­zák!

A gyö­nyörű lég­tán­cos­nőt kel­le­met­len tü­ne­tek kí­noz­zák! Csak mű­tét­tel lehet meg­ol­dani az egyre sú­lyos­bodó prob­lé­mát!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra a népszerű tévés!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra a népszerű tévés!

A csi­nos mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

Kitálalt a magyar valóságshow-sztár: Elrabolták szexmunkásnak!

Kitálalt a magyar valóságshow-sztár: Elrabolták szexmunkásnak!

Jól hangzó ál­lás­hir­de­tés­sel csá­bí­tot­ták Ka­na­dába...

Jól hangzó ál­lás­hir­de­tés­sel csá­bí­tot­ták Ka­na­dába, ez­után po­kollá vált az élete a gyö­nyörű lány­nak!

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Ott­ho­ná­ban ülve bé­nító fáj­dal­mat ére­zett a mell­ka­sá­ban. Az 56 éves szí­nész­hez men­tőt hív­tak.

Ott­ho­ná­ban ülve bé­nító fáj­dal­mat ére­zett a mell­ka­sá­ban. Az 56 éves szí­nész­hez men­tőt hív­tak.

Kiderültek az újratemetés részletei: 130 éve született Kabos Gyula!

Kiderültek az újratemetés részletei: 130 éve született Kabos Gyula!

Szo­morú, hogy a le­gen­dás szí­nész csak 54 évet él­he­tett! Ám rövid földi léte alatt fe­lejt­he­tet­lent al­ko­tott.

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val.

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val, mivel vá­lása óta csak tu­ris­ta­ként tar­tóz­kod­hat az or­szág­ban.

Ezért nem jelent meg a pénteki díjátadón Törőcsik Mari

Ezért nem jelent meg a pénteki díjátadón Törőcsik Mari

Ren­ge­te­gen vár­ták pén­tek este Tö­rő­csik Marit aP­sota Irén-díj­át­adó gálán, de nem je­lent meg...

Ren­ge­te­gen vár­ták pén­tek este Tö­rő­csik Marit az első Psota Irén-díj­át­adó gálán, de a Nem­zet Szí­né­sze nem je­lent meg az ese­mé­nyen. Meg­tud­tuk, miért ma­radt távol.

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Csonka And­rás és Ba­lázs And­rea azóta jó ba­rá­tok, ami­óta a szí­nésznő elő­ször lé­pett szín­padra a Ka­rin­thy Szín­ház­ban.

Csonka And­rás és Ba­lázs And­rea azóta jó ba­rá­tok, ami­óta a szí­nésznő elő­ször lé­pett szín­padra a Ka­rin­thy Szín­ház­ban.

Ál Zámbó Krisztiánok verik át a rajongókat

Ál Zámbó Krisztiánok verik át a rajongókat

Zámbó Krisz­ti­án­nak elege lett az arc­má­sá­val vissza­élő ál­profi­lok­ból! Kü­lö­nö­sen, hogy konk­rét kárt is okoz­nak neki, il­letve ra­jon­gó­i­nak.

Zámbó Krisz­ti­án­nak elege lett az arc­má­sá­val vissza­élő ál­profi­lok­ból! Kü­lö­nö­sen, hogy konk­rét kárt is okoz­nak neki, il­letve ra­jon­gó­i­nak.

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Nép­szerű nya­ra­ló­he­lyen, a mesés Ei­lat­ban kap­ták len­cse­végre Jack Ni­chol­sont. A 79 éves sztár Zsu­zsi­nak csapja a sze­let.

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

A rá­diós eddig hall­ga­tott a tör­tén­tek­ről. Most el­mondta az igaz­sá­got.

Volt feleségétől lehet újra apa Rippel Feri

Volt feleségétől lehet újra apa Rippel Feri

Vajon hogy vi­sel­nék a szür­re­á­lis hely­ze­tet?

Bár 3 éve el­vál­tak, nem ki­zárt, hogy a hazai hí­res­ség­nek ex­ne­jé­től szü­le­tik majd újabb gyer­meke. Vajon hogy vi­sel­nék a szür­re­á­lis hely­ze­tet?

Rokkantak életét menti meg Deák Bill Gyula!

Rokkantak életét menti meg Deák Bill Gyula!

Min­den­ki­nek igyek­szik se­gí­teni!

A le­gen­dás blues­éne­kes a szí­vén vi­seli az összes sé­rült ember sor­sát! Min­den­ki­nek igyek­szik se­gí­teni, aki meg­ke­resi!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja!

Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van, ex­férje is azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett!

Sebestyén Balázs padlóra került, aljas összeesküvés áldozata lett

Sebestyén Balázs padlóra került, aljas összeesküvés áldozata lett

Mil­li­ó­kat bu­kott, de ami ennél is rosszabb: az a sze­mély árulta el, aki­ben vakon is meg­bí­zott volna.

Heteken belül eldőlhet Lajsz András sorsa

Heteken belül eldőlhet Lajsz András sorsa

A kot­él­ki­rály ügy­ben he­te­ken belül dön­tést hoz­hat az ügyész­ség, akár ejt­he­tik is a vá­da­kat el­lene. Ha ez meg­tör­té­nik, végre új fe­je­zet kez­dőd­het az éle­té­ben.

A kot­él­ki­rály ügy­ben he­te­ken belül dön­tést hoz­hat az ügyész­ség, akár ejt­he­tik is a vá­da­kat el­lene. Ha ez meg­tör­té­nik, végre új fe­je­zet kez­dőd­het az éle­té­ben.

Újra Budapesten koncertezhet a Rolling Stones

Újra Budapesten koncertezhet a Rolling Stones

A vizes vb meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén ját­sza­ná­nak. A Rol­ling Stones amúgy a világ leg­drá­gább ze­ne­kara.

A vizes vb meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén ját­sza­ná­nak saj­tó­hí­rek sze­rint. A Rol­ling Stones amúgy a világ leg­drá­gább ze­ne­kara.

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Meg­tör­ték a csen­det.

Meg­tör­ték a csen­det. A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Úgy tűnik, már akkor tud­ták, hogy...

Újabb csapás: A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

Újabb csapás: A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

Édes­anyja csa­ló­dott!

A nagy­be­teg va­ló­ság­show-sztár ál­la­pota egyre jobb lesz, gyak­ran ki­en­ge­dik a pszi­chi­át­ri­á­ról, és úgy tűnik, végre min­den jóra for­dul!

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

A ke­re­ken egy évig tartó bi­zony­ta­lan­ság­nak vége! Eddig hir­det­ték ugyanis egy­kori ott­ho­nu­kat sző­kéék, amelybe ha­ma­ro­san egy szí­nész­le­genda köl­tö­zik be.

A ke­re­ken egy évig tartó bi­zony­ta­lan­ság­nak vége! Eddig hir­det­ték ugyanis egy­kori ott­ho­nu­kat sző­kéék, amelybe ha­ma­ro­san egy szí­nész­le­genda köl­tö­zik be.