SZTÁR

FÜLES

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

72 éves ko­rá­ban hunyt el.

A Maffi­ó­zók és a Ca­sino sztár­ját 72 éves ko­rá­ban győzte le a ha­lá­los kór.

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az éne­kesnő tár­gya­lása a Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­sá­gon.

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen.

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen.

Felbukkant Andy Vajna első felesége: Cecilia megtörten nyilatkozott

Felbukkant Andy Vajna első felesége: Cecilia megtörten nyilatkozott

Ce­ci­lia Mong is ott lehet Andy Vajna Los An­ge­les-i bú­csúz­ta­tó­ján.

Ce­ci­lia Mong is ott lehet Andy Vajna Los An­ge­les-i bú­csúz­ta­tó­ján.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Nem­csak Szandi, de Szi­kora Ró­bert is ál­do­zata a fik­tív in­ter­ne­tes por­tál­nak, akik az ő ne­vük­ben nyi­lat­koz­nak.

Nem­csak Szandi, de Szi­kora Ró­bert is ál­do­zata a fik­tív in­ter­ne­tes por­tál­nak.

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Óriási botrány, versenytársa dobta fel Petruskát A Dalban!

Lo­pott szám­mal in­dult.

Hét­főn ki­de­rült, hogy Pet­ruska And­rás egy lo­pott szám­mal in­dult A Dal 2019-ben.

Csak ámítás Curtis elvonója? Wellnesskúrával nem lehet leszokni

Csak ámítás Curtis elvonója? Wellnesskúrával nem lehet leszokni a szakértő szerint

Sza­u­ná­zott, spor­tolt és még pszi­cho­ló­gus se se­gí­tett Cur­tis­nek az el­vo­nón.

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Nem csoda, hogy dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Egyetemista fiúkat próbált elcsábítani a molesztálással vádolt sztárszínész

Lebukott, egyetemista fiúkat próbált elcsábítani a molesztálással vádolt sztárszínész

Hí­vat­la­nul je­lent meg egy egye­temi bu­li­ban Kevin Spa­cey.

Hí­vat­la­nul je­lent meg egy egye­temi bu­li­ban Kevin Spa­cey.

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Ebbe belepirulsz, széttárt lábakkal üzent a dögös énekesnő

Ebbe belepirulsz, széttárt lábakkal üzent a dögös énekesnő

Va­len­tin nap al­kal­má­ból paj­kos fotót kül­dött fér­jé­nek Miley Cyrus. A beteg szí­nész ettől biz­to­san jobb kedvre de­rült!

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Gólyahír, megszületett a Viszkis kislánya

Amb­rus At­tila ma dél­után ro­hant be a kór­házba, ké­sőbb te­le­fo­non is el­ér­tük őt.

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Fordulat Fésűs Nelly ügyében: inkább fizet, hogy elkerülje a börtönt

Fordulat Fésűs Nelly ügyében: inkább fizet, hogy elkerülje a börtönt

Peren kívül meg­ál­la­po­dott Fésűs Nelly az ál­tala oko­zott bal­eset sú­lyos sé­rült­jé­vel.

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Gon­do­san meg­szer­ve­zett min­dent a gyer­mek szü­le­tése körül Bódi Csabi. A mu­la­tós ze­nész már alig várja, hogy ke­zébe fog­hassa lá­nyát.

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

A fi­a­tal éne­kesnő évek óta csak nya­ranta lá­to­ga­tott haza Ma­gyar­or­szágra, hi­szen év köz­ben a világ egyik leg­jobb egye­te­mé­nek pad­jait kop­tatta.

A fi­a­tal éne­kesnő évek óta csak nya­ranta lá­to­ga­tott haza Ma­gyar­or­szágra, hi­szen év köz­ben a világ egyik leg­jobb egye­te­mé­nek pad­jait kop­tatta.

Vérzik a Zámbó család szíve, hihetetlen, ami kiderült a testvérekről

Vérzik a Zámbó család szíve, hihetetlen, ami kiderült a testvérekről

A 18 éve el­hunyt le­genda csa­ládja a sztár ha­lála után szét­esett, fiai már nem is be­szél­nek egy­más­sal.

A 18 éve el­hunyt le­genda csa­ládja a sztár ha­lála után szét­esett, fiai már nem is be­szél­nek egy­más­sal.

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Fia és szü­lei mellé kerül.

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Először koncertezik Budapesten Ziggy Marley!

Először koncertezik Budapesten Ziggy Marley!

Bob Mar­ley fia már szám­ta­lan­szor be­bi­zo­nyí­totta, hogy méltó rá, hogy to­vább­vi­gye édes­apja örök­sé­gét.

Ziggy Mar­ley, Bob Mar­ley leg­idő­sebb fia az el­múlt bő három év­ti­ze­des pá­lya­fu­tása során már szám­ta­lan­szor be­bi­zo­nyí­totta, hogy méltó rá, hogy to­vább­vi­gye le­gen­dás édes­apja örök­sé­gét. Ziggy ta­valy járt elő­ször ha­zánk­ban, 2019. jú­lius 30-án pedig végre Bu­da­pes­tet is célba veszi!

Komoly korlátozások: így telnek Curtis napjai a rehabon

Komoly korlátozások: így telnek Curtis napjai a rehabon

Ha­ma­ro­san véget ér a rap­per ke­ze­lése, és újra csa­lád­já­val tölt­heti az ide­jét. Meny­asszo­nya el­árulta a rész­le­te­ket.

Ha­ma­ro­san véget ér a rap­per ke­ze­lése, és újra csa­lád­já­val tölt­heti az ide­jét.

Szörnyű baleset történt, az énekes azonnal életét vesztette

Szörnyű baleset történt, az énekes azonnal életét vesztette

Ha­lál­hí­rét a csa­ládja je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét a csa­ládja je­len­tette be.

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Összepakolt a sztárpár: Világkörüli útra indulnak

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek, de most el­ér­ke­zett­nek lát­ják az időt, hogy hosszabb időre el­hagy­ják ott­ho­nu­kat és be­utaz­zák az egész Föl­det.

Évek óta Iz­ra­el­ben élnek, de most el­ér­ke­zett­nek lát­ják az időt, hogy hosszabb időre el­hagy­ják ott­ho­nu­kat és be­utaz­zák az egész Föl­det.

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Tűz volt a magyar együttes busza mellett, miközben koncerteztek

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Va­ló­szí­nű­leg egy tini dob­ha­tott gyú­lé­kony fo­lya­dé­kot két autó közé.

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: nem bírta lelkileg a TV2 sztárja

Öröm­mel hagyta el az Exa­tont.

Öröm­mel hagyta el az Exa­tont.

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian...

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni.

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni a dol­got.

Mégsem betegség végzett a sztárral? Gyilkosságra gyanakodnak

Mégsem betegség végzett a sztárral? Gyilkosságra gyanakodnak a rokonok

A sou­l­éne­kes már 13 éve ha­lott, de ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei még ma is tisz­tá­zat­la­nok.

Nem tud hazajönni: külföldön ragadt Ördög Nóra

Nem tud hazajönni: külföldön ragadt Ördög Nóra

Gyer­me­kei na­gyon ne­he­zen bír­ják ezt az idő­sza­kot, és alig vár­ják, hogy ha­za­jö­hes­se­nek.

Gyer­me­kei na­gyon ne­he­zen bír­ják ezt az idő­sza­kot, és alig vár­ják, hogy ha­za­jö­hes­se­nek.

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Sa­mantha nem elő­ször kelt ki a her­cegné ellen. Még min­dig na­gyon ha­rag­szik test­vé­rére, ezért min­dent el­árult.

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán mondta el a vé­le­mé­nyét. Az biz­tos, hogy rend­kí­vül meg­osz­tóak a gon­do­la­tai.

Megszállott zaklató keseríti meg a magyar színésznő életét

Megszállott zaklató keseríti meg a magyar színésznő életét

Két éve tartja ret­te­gés­ben Katát és csa­lád­ját az őrült ra­jongó. Ál­hí­re­ket, és ál­profi­lo­kat ho­zott létre.

Két éve tartja ret­te­gés­ben Katát és csa­lád­ját az őrült ra­jongó. Ál­hí­re­ket, és ál­profi­lo­kat ho­zott létre.

Elszólta magát a munkás: Nem hiszed el, mi nyílik a Klapka-üzletház helyén

Elszólta magát a munkás: Nem hiszed el, mi nyílik a Klapka-üzletház helyén

Gőz­erő­vel foly­nak a mun­ká­la­tok a Vám­ház kör­úti üz­let­ben!

Gőz­erő­vel foly­nak a mun­ká­la­tok a Vám­ház kör­úti üz­let­ben!

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Nem­so­kára el­kez­dő­dik a zak­la­tási ügy tár­gya­lása, de a 46 éves sztár nem sze­retne ta­lál­kozni a férfi­val.

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val Fran­cia­or­szágba a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset után.

Különös hirdetés: Már így árulja luxuslakását Náray Tamás

Különös hirdetés: Már így árulja luxuslakását Náray Tamás

Min­dent meg­tesz, hogy minél ha­ma­rabb ko­pog­tas­son az új tu­laj­do­nos, és végre gaz­dára ta­lál­jon az im­po­záns bu­da­pesti lakás.

Min­dent meg­tesz, hogy minél ha­ma­rabb ko­pog­tas­son az új tu­laj­do­nos, és végre gaz­dára ta­lál­jon az im­po­záns bu­da­pesti lakás.

Újabb borvacsorát mondott le Bea asszony: Ez áll a háttérben

Újabb borvacsorát mondott le Bea asszony: Ez áll a háttérben

Ha­tal­mas len­dü­let­tel vá­gott bele régi álma meg­va­ló­sí­tá­sába, de...

Ha­tal­mas len­dü­let­tel vá­gott bele régi álma meg­va­ló­sí­tá­sába, de nem egé­szen erre szá­mí­tott.

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

Egy jó ideje va­ca­kol a térde.

Egy jó ideje va­ca­kol a térde.

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni azzal, hogy egy nő szo­rítja majd a kezét a szü­lő­szo­bán.

Pucér tánccal csábított el két tinit a legendás énekes

Pucér tánccal csábított el két tinit a legendás énekes

Újabb sze­xu­á­li­san túl­fű­tött tör­té­net lá­tott nap­vi­lá­got a 2016-ban el­hunyt David Bowie-ról.

Újabb sze­xu­á­li­san túl­fű­tött tör­té­net lá­tott nap­vi­lá­got a 2016-ban el­hunyt David Bowie-ról.

Michael Jackson szörnyű dolgot tett örökbefogadott kedvencével

Michael Jackson szörnyű dolgot tett örökbefogadott kedvencével

Tel­jes erő­vel arcon ütötte és gyom­ron rúgta sze­gényt.

Tel­jes erő­vel arcon ütötte és gyom­ron rúgta sze­gényt.

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Botrány a templomban: Durva, mit tett a pap Gregor Bernadettel

Botrány a templomban: Durva, mit tett a pap Gregor Bernadettel

Bár az eset még de­cem­ber­ben tör­tént, az Új­szín­ház mű­vész­nője még min­dig a tör­tén­tek ha­tása alatt áll...

Megszólalt Michael Jackson titkos szeretője a molesztálások miatt

Megszólalt Michael Jackson titkos szeretője a molesztálások kapcsán

Mi­köz­ben egyre töb­ben for­dul­nak Mi­chael Jack­son ellen, egy­kori ba­rát­nője pró­bálja vé­deni.

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Gene Sim­monst ál­lí­tó­lag több nő is fel­je­len­tette zak­la­tás miatt. Még a ban­da­társa fe­le­sé­gét sem kí­mélte.

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Úgy tűn­het, már tel­je­sen el­fo­gad­ták.

Úgy tűn­het, hogy a brit ki­rá­lyi csa­lád már tel­je­sen el­fo­gadta Ca­mil­lát, de ez csak szín­já­ték.

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

A 74 éves ko­rá­ban el­hunyt fil­mest a Fi­u­mei Úti Sír­kert­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra csü­tör­tö­kön.

A 74 éves ko­rá­ban el­hunyt fil­mest a Fi­u­mei Úti Sír­kert­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra csü­tör­tö­kön.

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

A her­ceg és a her­cegné éppen úgy ug­rat­ják egy­mást, mint bár­mely hét­köz­napi pár.

Részleges látogatási tilalom, ide temetik pontosan Andy Vajnát

Részleges látogatási tilalom, ide temetik pontosan Andy Vajnát

Csü­tör­tö­kön bú­csúz­tat­ják.

A Fi­u­mei Úti Sír­kert dol­go­zói már el­kezd­ték az elő­ké­szü­le­te­ket a csü­tör­töki bú­csúz­ta­tásra.

Erre senki sem számított: újabb sztárokkal erősített a TV2

Erre senki sem számított: újabb sztárokkal erősített a TV2

Palik László be­je­len­té­sén sokan meg­le­pőd­tek.

Palik László be­je­len­té­sén sokan meg­le­pőd­tek.

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett, ami­óta fe­le­sé­gül vette Meg­han Markle-t.

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Sze­retné, ha La­jos­nak is lenne húga.

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád min­den tagja bol­dog le­gyen, ezért sze­retné, ha Lajos her­ceg­nek is lenne kis­húga.

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról: Így találtak rá a holttestre

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról: Így találtak rá a holttestre

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz, perc­ről percre re­konst­ru­álja az ese­mé­nye­ket.

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Rész­le­te­sen me­sélt róla.

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Magyar tervező ruhájában ment férjhez az amerikai sorozatsztár

Magyar tervező ruhájában ment férjhez az amerikai sorozatsztár

Laura Spen­cer ma­gyar ter­ve­zésű Da­alarna ru­há­ban ment férj­hez.

Az Agy­me­nők (The Big Bang The­ory) so­ro­zat sztárja, Laura Spen­cer ma­gyar ter­ve­zésű Da­alarna ru­há­ban ment férj­hez Los An­ge­les­ben.

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

A trón­örö­kös sokat tett a ki­rá­lyi csa­lád nyu­gal­máért.

A trón­örö­kös sokat tett a ki­rá­lyi csa­lád nyu­gal­máért, ami­kor a két her­ceg­nét jobb be­lá­tásra bírta.

Kinevezték Andy Vajna utódját a rádiónál

Kinevezték Andy Vajna utódját a rádiónál

Meg­van, ki lett Se­bes­tyén Ba­lázs fő­nöke, mi­u­tán a ko­rábbi tu­laj­do­nos, Andy Vajna tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt.

Meg­van, ki lett Se­bes­tyén Ba­lázs fő­nöke, mi­u­tán a ko­rábbi tu­laj­do­nos, Andy Vajna tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt.

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

Meglepő titok derült ki Ernyey Béláról

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett ma­gyar szí­nész már nem ma­gyar ál­lam­pol­gár.

A Bu­da­pes­ten szü­le­tett ma­gyar szí­nész, író már nem ma­gyar ál­lam­pol­gár.

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Újabb ál­lí­tó­la­gos ál­do­zat tá­lalt ki arról, hogy miket élt át kis­gye­rek­ként Jacko miatt.

Friss információk: itt rejtőzhet az albínó magyar színésznő

Itt rejtőzhet az albínó magyar színésznő

Ja­nuár 5-e óta nem ta­lál­ják Mol­do­ván Katót. A 16 éves al­bínó lány­nak Ti­sza­kécs­ké­ről ve­szett nyoma.

Ja­nuár 5-e óta nem ta­lál­ják Mol­do­ván Katót. A 16 éves al­bínó lány­nak Ti­sza­kécs­ké­ről ve­szett nyoma, ott la­kott egy fa­fa­ra­gó­nál.

Döbbenetes kijelentés a 20 éve megölt sztárról: mégis él és dolgozik?

Döbbenetes kijelentés a 20 éve megölt sztárról: mégis él és dolgozik?

A ki­lenc­ve­nes évek egyik leg­hí­re­sebb ze­né­szét 1996-ban lőt­ték agyon.

A ki­lenc­ve­nes évek egyik leg­hí­re­sebb ze­né­szét 1996-ban lőt­ték agyon.

Nem tudják eladni: elképesztő áron hirdetik a Győzike-villát

Nem tudják eladni: elképesztő áron hirdetik a Győzike-villát

Több­mint 13 éve van a pi­a­con az in­gat­lan!

Több mint 13 éve van a pi­a­con az in­gat­lan!

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója, meg­hitt, nyu­gal­mas na­po­kat töl­tött csa­lád­já­val az eg­zo­ti­kus he­lyen.