SZTÁR

FÜLES

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Titkos helyen kezdett új életet Kulka János

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Va­la­mi­vel több mint két évvel a sú­lyos agyi ér­ka­taszt­rófa után új éle­tet kez­dett a le­gen­dás ma­gyar szí­nész. El­bújt a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog.

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Bajban van Friderikusz: Komoly anyagi gondok gyötrik

Bajban van Friderikusz: Komoly anyagi gondok gyötrik

Sán­dor min­dig is adott a lát­szatra...

Sán­dor min­dig is adott a lát­szatra, és azt le­szö­gez­het­jük, hogy va­ló­szí­nű­leg sosem él majd mély­sze­gény­ség­ben, de...

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet.

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Ez a végső kegyelemdöfés: soha többé nem áll össze a Spice Girls

Ez a végső kegyelemdöfés: soha többé nem áll össze a Spice Girls

Pedig a ban­dá­nak mind a mai napig ren­ge­teg ra­jon­gója van.

Pedig a ban­dá­nak ma is ren­ge­teg ra­jon­gója van, aki hisz a Spice Girls hir­dette Girl Po­wer­ben.

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Öröm nézni Eva Lon­go­ria cuki kisfiát.

Öröm nézni! Eva Lon­go­ria meg­mu­tatta cuki kisfiát, aki na­gyon szó­ra­koz­ta­tóan vi­sel­ke­dett a ka­mera előtt.

Újra rátalált a szerelem? 16 évvel fiatalabb férfival bukott le Céline Dion

Újra rátalált a szerelem? 16 évvel fiatalabb férfival bukott le Céline Dion

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fér­jét, de lehet, hogy a gyász­idő­szak­nak vége.

Elképesztő titkok derültek ki Orbán Józsi múltjából

Elképesztő titkok derültek ki Orbán Józsi múltjából

A nem­rég el­hunyt mű­vész egy­kori ta­ní­tója sosem fe­lejti el, ho­gyan lett Jó­zsi­ból ze­nész!

A nem­rég el­hunyt mű­vész egy­kori ta­ní­tója sosem fe­lejti el, ho­gyan lett Jó­zsi­ból ze­nész!

Beismerte a színésznő: világsztárok fogadtak, melyikükkel fog szexelni

Beismerte a színésznő: világsztárok fogadtak, melyikükkel fog szexelni

A 64 éves film­sztár még a nyolc­va­nas évek­ben volt a kol­lé­gái ked­vence.

A nyolc­va­nas évek­ben volt a kol­lé­gái ked­vence.

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Fél­mil­liós kár érte.

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért.

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

Hoppá!

A szí­nész csak ennyit mon­dott, ami­kor ér­te­sült a hí­rek­ről: "tel­je­sen ma­ga­mon kívül va­gyok!"

Kitálalt a műsorvezető: kiderült, valójában kik a legirritálóbb sztárok

Kitálalt a műsorvezető: kiderült, valójában kik a legirritálóbb sztárok

Van olyan, aki igen­csak el­szállt a hír­név­től...

És per­sze a po­zi­tív lista is el­ké­szült. Van vi­szont olyan, aki igen­csak el­szállt a hír­név­től...

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, itt az újabb ne­héz­ség.

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Súlyos döntést hozott Meghan hercegné, de mit szól ehhez Harry?

Súlyos döntést hozott Meghan hercegné, de mit szól ehhez Harry?

Meg­han nemet mon­dott.

Meg­han Markle ud­va­ri­a­san nemet mon­dott egy fon­tos fel­ké­résre, de ezzel csa­ló­dást oko­zott ra­jon­gó­i­nak.

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Dön­tött az ügyész­ség.

Az éne­kesnő pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje kis híján tra­gé­di­ába ful­ladt, ám Anna sze­ren­csére meg­me­ne­kült.

Rossz hírek érkeztek: romlott az állapota, Pink kórházba került

Rossz hírek érkeztek: romlott az állapota, Pink kórházba került

Az éne­kesnő ki­szá­radt.

Az éne­kesnő ki­szá­radt és to­vábbi kon­cer­te­ket kel­lett le­mon­da­nia be­teg­sége miatt.

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

El­ké­pesztő öt­lete tá­madt.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye leg­na­gyobb álmát.

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Csu­pán egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába az Anna and the Bar­bies pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje.

Csu­pán egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába az Anna and the Bar­bies pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje.

Most közölték: családja körében elhunyt a legendás humorista

Most közölték: családja körében elhunyt a legendás humorista

A brit sztár idén nyá­ron már gyen­gél­ke­dett, ezért mun­káit is le­mondta.

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Nem csoda, hogy min­denki irigyli Meg­han her­cegné ra­gyo­gá­sát - csak­hogy ezért min­den nap ten­nie kell.

Visszataszító, óriási mocsokban él Katie Price

Visszataszító, óriási mocsokban él Katie Price

Saj­nos nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az egy­kor im­po­záns villa a kör­nyék szé­gye­névé vált!

Saj­nos nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy az egy­kor im­po­záns villa a kör­nyék szé­gye­névé vált! Sokan be se ten­nék a lá­bu­kat...

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre

Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre

A Ter­mi­ná­tor so­ro­zat ha­to­dik ré­szé­nek for­ga­tása miatt jött Ma­gyar­or­szágra.

A Ter­mi­ná­tor so­ro­zat ha­to­dik ré­szé­nek for­ga­tása miatt jött Ma­gyar­or­szágra. A be­mu­tató napja már ki van tűzve, a Ter­mi­ná­tor 6. 2019. jú­lius 26-án fog de­bü­tálni az ame­ri­kai mo­zik­ban.

Árulkodó fotó, eljegyezték Palvin Barbarát?

Árulkodó fotó, eljegyezték Palvin Barbarát?

Hoppá!

Bár Pal­vin Bar­bara min­dig sej­tel­me­sen fo­gal­maz a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post meg­lepő do­logra lett fi­gyel­mes a 24 éves mo­dell­ről ké­szült leg­fris­sebb fo­tó­kon.

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Újabb gya­nús jel!

Újabb gya­nús jel! Berki Krisz­tián párja, Ka­tona Re­náta hoz­zá­ment volna az Izom­ce­leb­hez?

Nagy bajban a gyönyörű magyar modell: Mindenét elveszítheti, ha nem fizet

Nagy bajban a gyönyörű magyar modell: Mindenét elveszítheti, ha nem fizet

Ő nem is tud sem­mi­ről...

Nem lehet tudni, mi, vagyis ki áll­hat a csőd­kö­zeli ál­la­pot mö­gött, de a mo­dell ál­lítja, ő nem tud arról, hogy ve­szély­ben lenne a cége.

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis.

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis, most azon­ban le­hullt a lepel a ti­tok­ról...

Szomorú hír érkezett, kórházba került Klapka özvegye

Szomorú hír érkezett, kórházba került Klapka özvegye

Ma­ri­ká­nak rá­ment az egész­sége a csa­ládi vi­szá­lyokra, rá­adá­sul a nagy me­le­get is rosszul vi­selte...

Ma­ri­ká­nak rá­ment az egész­sége a csa­ládi vi­szá­lyokra, rá­adá­sul a nagy me­le­get is rosszul vi­selte...

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Nem örül­het az éne­kesnő.

Végre pont ke­rült a más­fél éve hú­zódó ügy vé­gére. Az éne­kesnő ennek el­le­nére nem örül­het...

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

A vál­to­zás Pár­tos új párja miatt van.

A vál­to­zás Pár­tos Csilla új pár­já­nak és egy­ben ügy­véd­jé­nek, Dá­ni­el­nek kö­szön­hető.

Fordulat a Czeizel-botrányban, nem örülhet a genetikus szeretője

Fordulat a Czeizel-botrányban, nem örülhet a genetikus szeretője

Dön­tött a Fő­vá­rosi Főügyész­ség Cze­i­zel Dóra ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Dön­tött a Fő­vá­rosi Főügyész­ség Cze­i­zel Dóra ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

A mo­dellt vérig sér­tette exe új párja, aki bántó meg­jegy­zést tett Pa­mela ke­mény mun­ká­val fel­épí­tett cé­gére.

Ez ám a sztárdömping, újabb világsztáros fotó készült Budapesten!

Ez ám a sztárdömping, újabb világsztáros fotó készült Budapesten!

El­lep­ték a vi­lág­sztá­rok ha­zán­kat...

Je­len­leg több hol­ly­woodi fil­met is ná­lunk for­gat­nak, ezért el­lep­ték a vi­lág­sztá­rok Ma­gyar­or­szá­got...

Most derült ki: eszméletlenül találták a fürdőben a népszerű énekest

Most derült ki: eszméletlenül találták a fürdőben a népszerű énekest

Tú­l­ada­golta a par­tid­ro­go­kat George Mi­chael, két évvel ha­lála előtt.

Tú­l­ada­golta a par­tid­ro­go­kat George Mi­chael, két évvel ha­lála előtt.

Hatalmas titok derült ki Diana hercegnőről, így lett vége barátságának

Hatalmas titok derült ki Diana hercegnőről, így lett vége barátságának

A leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel tel­je­sen meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot, mert plety­kát kez­dett ter­jesz­teni róla.

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

A her­cegné még az­előtt sze­retne el­in­tézni va­la­mit, hogy édes­anya lesz.

Mindenki sunyít Will Smith illegális Lánchíd-videója miatt. Megtudtuk, miért...

Mindenki sunyít Will Smith illegális Lánchíd-videója miatt. Megtudtuk, miért...

Nyil­vá­nos­ságra ke­rült, ho­gyan ké­szí­tet­ték a fel­vé­telt.

Nyil­vá­nos­ságra ke­rült, ho­gyan ké­szí­tet­ték a fel­vé­telt, az is ki­de­rült, hogy egy 8 tagú stáb szer­vezte az ak­ciót.

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel, amin jól ki­ve­hető a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője.

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel, amin jól ki­ve­hető a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője.

Megdöbbentő látvány, ezt találták Hujber Ferenc házánál

Megdöbbentő látvány, ezt találták Hujber Ferenc házánál

És hova tűnt Feri?

Egyes plety­kák sze­rint a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész és volt ked­vese el akar­ják adni az in­gat­lant, ám Cynthia ezt ha­tá­ro­zot­tan cá­folta.

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

Végre túl van rajta! Szívproblémák miatt megoperálták Boros Lajost

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

A le­gen­dás rá­diós mű­sor­ve­zető hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son. S hogy akkor miért nem ő, hanem kö­zeli jó ba­rátja, Voga János nyi­lat­ko­zott? Ter­mé­sze­te­sen erre is van ma­gya­rá­zat!

Kiszivárgott kép buktatta le a dögös modellt, rossz hírű pasit csókolt

Kiszivárgott kép buktatta le a dögös modellt, rossz hírű pasit csókolt

Vá­lasz­tott­já­nak na­gyon rossz híre van, ren­ge­teg em­bert vert át ko­ráb­ban.

Vá­lasz­tott­já­nak na­gyon rossz híre van, ren­ge­teg em­bert vert át ko­ráb­ban.

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető sze­relmi élete el­lent­mon­dá­sosra si­ke­re­dett az utóbbi évek­ben.

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem is a hely­szí­nen van!

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak!

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

A jú­nius 13-án el­hunyt szí­nész utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék.

Most kaptuk a hírt: Kórházba került Törőcsik Mari, nincsen jól

Most kaptuk a hírt: Kórházba került Törőcsik Mari, nincsen jól

Most is re­mény­ke­dünk abban, hogy a szí­nész­le­genda újra erőre kap, hi­szen már két­szer meg­tör­tént ez a csoda.

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek.

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek.

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Vil­mos her­ceg kun­cogni kez­dett az ün­nep­ség során.

Vil­mos her­ceg kun­cogni kez­dett az ün­nep­ség során.

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

A nézők egy­kori ked­ven­cét a TV2 egyik mű­so­rá­ban lát­hat­ják majd ismét.

A nézők egy­kori ked­ven­cét ha­ma­ro­san a TV2 egyik mű­so­rá­ban lát­hat­ják újra.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Botrány, ez lesz a legendás Klapka Üzletház helyén

Botrány, ez lesz a legendás Klapka Üzletház helyén

Forog a sír­já­ban....

Az örö­kö­sök már he­tek­kel ez­előtt meg­sza­ba­dul­tak a Klapka-bi­ro­da­lom ék­kö­vé­nek szá­mító Vám­ház kör­úti üz­let­től.

Besokalltak a palota dolgozói? Kulcsfigurák hagyják ott
II. Erzsébetet

Besokalltak a palota dolgozói? Kulcsfigurák hagyják ott II. Erzsébetet

Két kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber is tá­vo­zik a ki­rá­lyi csa­lád szol­gá­la­tá­ból.

A bot­rá­nyok­kal és ese­mé­nyek­kel tar­kí­tott év után két kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber is tá­vo­zik a ki­rá­lyi csa­lád szol­gá­la­tá­ból.

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük.

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük, most azon­ban újabb csa­lád­tag ér­ke­zik.

Gyűlik a jogdíj, örökösöket keres a jogvédő iroda!

Gyűlik a jogdíj, örökösöket keres a jogvédő iroda!

Örö­kö­sö­ket ke­res­nek!

Örö­kö­sö­ket keres az Elő­adó­mű­vé­szi Jog­védő Iroda! A szer­ve­zet a web­ol­da­lu­kon tett közzé egy több száz név­ből álló lis­tát.

Nagy baj történt az esküvő után, kórházban fekszik a dögös sorozatsztár

Nagy baj történt az esküvő után, kórházban fekszik a dögös sorozatsztár

Pró­bál po­zi­tí­van állni a hely­zet­hez, és új­don­sült férje sem hagyja ma­gára egy percre sem. A ra­jon­gók azért ag­gód­nak.

Rossz híreket kapott Rékasi Károly, így érhet véget a kártérítési per

Rossz híreket kapott Rékasi Károly, így érhet véget a kártérítési per

A szí­nész túl korán ter­helni kezdte a lábát.

A szí­nész túl korán ter­helni kezdte a lábát, emi­att pedig akár a kár­té­rí­tés­től is el­es­het.

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el.

Kü­lö­nös in­for­má­ciók ke­rül­tek a Ri­post bir­to­kába Pa­u­dits Béla te­me­té­sét il­le­tően. A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el, ám földi ma­rad­vá­nyait azóta sem he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Az éne­kesnő le­mondta a le­he­tő­sé­get.

Per­sze a szí­nésznő átütő te­het­sége egyéb­ként sem ma­radt volna fel­fe­de­zet­len, de mégis ennek a vé­let­len­nek kö­szön­heti a zajos si­kert!

Kamionbalesetet szenvedett Megyeri Csilla vőlegénye

Kamionbalesetet szenvedett Megyeri Csilla vőlegénye

Csak a sze­ren­csén múlt Zsolti élete.

Csak a sze­ren­csén múlt Zsolti élete, mivel ka­mi­onja irá­nyít­ha­tat­lanná vált, majd fel­bo­rult.

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre.

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Ennyit kö­ve­tel a szí­nésznő ex­me­nye!

Újabb tár­gya­lá­son né­zett szembe egy­más­sal ked­den Pár­tos Csilla és volt férje, Szűcs Csaba, Pécsi Il­dikó fia.

Elképesztő összegért árulják Somló Tamás egykori villáját!

Elképesztő összegért árulják Somló Tamás egykori villáját!

A két éve el­hunyt ze­nész ere­de­ti­leg azért vette a mesés kör­nye­zet­ben ta­lál­ható budai in­gat­lant, hogy ott pi­hen­hesse ki a kon­cer­tek fá­ra­dal­mait.

A két éve el­hunyt ze­nész ere­de­ti­leg azért vette a mesés kör­nye­zet­ben ta­lál­ható budai in­gat­lant, hogy ott pi­hen­hesse ki a kon­cer­tek fá­ra­dal­mait, ám erre már nem volt le­he­tő­sége.

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Nem is ap­rózza el...

Öt hó­nap­pal a vá­lása után ismét ran­dizni kez­dett a Jó­ba­rá­tok sztárja. És nem is ap­rózza el...

Tizenöt év után tér vissza a képernyőre Rókusfalvy Pál!

Tizenöt év után tér vissza a képernyőre Rókusfalvy Pál!

Nagy vissza­té­rést lát­hat­nak a nézők ked­den az M2 Pe­tőfi TV-n Ró­kus­falvy Pál a lá­nyá­val vezet mű­sort.

Nagy vissza­té­rést lát­hat­nak a nézők ked­den az M2 Pe­tőfi TV-n Ró­kus­falvy Pál a lá­nyá­val vezet mű­sort.

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket azon­nali gyám­ság alá he­lyez­ték.

Titokban érkezik Budapestre Arnold Schwarzenegger

Titokban érkezik Budapestre Arnold Schwarzenegger

A vi­lág­sztár ná­lunk for­gat.

A vi­lág­sztár ná­lunk for­gatja a Ter­mi­ná­tor ha­to­dik ré­szét, még a héten meg­ér­ke­zik.

Aggasztó hír, Beyoncé kórházba rohant 1 éves gyerekével

Aggasztó hír, Beyoncé kórházba rohant 1 éves gyerekével

A 36 éves díva épp Ber­lin­ben volt fér­jé­vel, Jay Z-vel, ami­kor va­lami baj tör­tént az ikrek egyik tag­já­val.

A 36 éves díva épp Ber­lin­ben volt fér­jé­vel, Jay Z-vel, ami­kor va­lami baj tör­tént az ikrek egyik tag­já­val.